KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS , tark ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS , tark ja Kaavaselostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa

2 (56) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ... 4 LUETTELO KAAVAN LIITEAINEISTOSTA... 4 MUUT KAAVAN TAUSTASELVITYKSET JA LÄHDEMATERIAALI PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ALUEEN YLEISKUVAUS LUONNONYMPÄRISTÖ, MAISEMA JA ELÄIMISTÖ MAISEMARAKENNE, MAISEMAN HISTORIALLISET OMINAISPIIRTEET MAISEMAKUVA PINNANMUODOSTUS MAAPERÄ PINTA- JA POHJAVESI KASVILLISUUS HUOMION ARVOISET LUONTOKOHTEET LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT LUONNONSUOJELUOHJELMA-ALUEET NATURA-ALUEET LEPAKOT LIITO-ORAVAT LINNUSTO PERHOSET RAKENNETTU YMPÄRISTÖ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ, KULTTUURIHISTORIALLISESTI SUOJELTAVAT KOHTEET TAALINTEHTAAN HISTORIALLINEN TEOLLISUUSALUE RKY MUINAISJÄÄNNÖKSET VÄESTÖ, TYÖPAIKAT, ELINKEINOELÄMÄ VÄESTÖ TYÖPAIKAT ELINKEINOT LIIKETILAT PALVELUT LIIKENNE VESILIIKENNE LIIKENNEMÄÄRÄT RASKAS LIIKENNE JOUKKOLIIKENNE KEVYEN LIIKENTEEN VERKKO LIIKENTEEN ONGELMAT LIIKENNETURVALLISUUS TEKNINEN HUOLTO MAANOMISTUS SUUNNITTELUTILANNE VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET MAAKUNTAKAAVA SEUTUKAAVA OSAYLEISKAAVA KEMIÖNSAAREN KEHITYSKUVA ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUSKAAVA RAKENNUSJÄRJESTYS AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Ratamestarinkatu 7a, HELSINKI, Puh , Fax

3 (56) RAKENNUSKIELTO MUUT ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET OSAYLEISKAAVA KAAVAN RAKENNE, YLEISPERUSTELUT MITOITUS LIIKENNE ALUEVARAUKSET ALUEVARAUKSET RAKENTAMISEEN MUUT ALUEVARAUKSET MUUT KAAVAMERKINNÄT LUETTELO KAAVAKARTALLA ESITETYISTÄ MUINAISMUISTOKOHTEISTA LUETTELO KAAVAKARTALLA ESITETYISTÄ RAKENNUSSUOJELUKOHTEISTA YLEISMÄÄRÄYKSET KAAVAN VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA ELINYMPÄRISTÖÖN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ PALVELUT ASUINYMPÄRISTÖ TURVALLISUUS VIRKISTYS VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN VAIKUTUKSET TYÖPAIKKOIHIN JA ELINKEINOTOIMINTAAN VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVAROIHIN YLEISTÄ PINTA- JA POHJAVESIIN KALLIO- JA MAAPERÄÄN KASVILLISUUTEEN, LUONTOKOHTEISIIN ELÄIMISTÖÖN LUONNONSUOJELUUN YMPÄRISTÖNSUOJELUUN VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KYLÄKUVAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN MAISEMAKUVAAN TAAJAMAKUVAAN RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN VAIKUTUKSEN LIIKENTEESEEN AJONEUVOLIIKENNE KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYKSIIN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEEN VAIKUTUKSET TALOUTEEN SEUDUN ELINKEINOELÄMÄÄN YHDYSKUNTATEKNISIIN KUSTANNUKSIIN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN VAIKUTUKSET MUUHUN KAAVOITUKSEEN KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN SUHDE MAAKUNTAKAAVAAN SUUNNITTELUVAIHEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISET OSALLISTUMINEN LUONNOSVAIHE KAAVAEHDOTUKSEEN LUONNOSVAIHEEN JÄLKEEN TEHDYT MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN NÄHTÄVILLEPANON JÄLKEEN TEHDYT MUUTOKSET KAAVAN TOTEUTUS AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Ratamestarinkatu 7a, HELSINKI, Puh , Fax

4 (56) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vesihuoltoverkosto Asemakaavojen kapasiteetti Kaavoitustilanne Liikenneverkosto Palvelurakenne Nykyinen maankäyttö Osayleiskaavakartta ja merkinnät Luettelo kaavakartalle merkityistä arvokkaista rakennuksista Luonnosvaiheen palaute ja vastineet Viranomaisneuvottelu I, muistio Viranomaisneuvottelu II, muistio Viranomaistyöpalaveri, muistio LUETTELO KAAVAN LIITEAINEISTOSTA Rakennuskannan inventointi, kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys, Museovirasto/Maakuntamuseo Liikenneselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, Muinaisjäännösten inventointi, Museovirasto/Maakuntamuseo 2011 Maisemaselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, Luontoselvitys, Faunatica Oy, Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011, Faunatica Oy, Kemiönsaaren kunnan kaupallinen selvitys, AIRIX Ympäristö Oy, MUUT KAAVAN TAUSTASELVITYKSET JA LÄHDEMATERIAALI Taalintehtaan liike-elämän tilatarve-selvitys, Luotsaamo, 2011 Länsi-Turunmaan ja Kemiönsaaren henkilöliikenneselvitykset, 2009 Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto, Turun tiepiiri, 2009 Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma 2001 Taalintehdas Ruukin päärakennuksen (B1) ja puiston korjaus- ja muutossuunnitelma. Diplomityö, teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto, Sebastian Lönnqvist Taalintehtaan kehittämissuunnitelma. Arkkitehtitoimisto Lasse Minkkinen, Köli-projekti, 2011 Geologian tutkimuslaitos, karttapalvelut, Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus. AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Ratamestarinkatu 7a, HELSINKI, Puh , Fax

5 (56) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Kaava-alue sijoittuu Kemiönsaaren eteläosaan n. 20 km päähän kunnan keskustasta Kemiöstä. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Saaristomereen, lännessä Dragsfjärdin järveen ja pohjoisessa Dalenin kylän peltoihin. Idässä aluetta rajaavat Stora Masugnsträsket ja Lilla Masugnsträsket. Alue kattaa Kemiönsaaressa Taalintehtaan keskustan tehdasalueineen sekä Sabbelsin, Hasselbackenin, Tordalen, Lemo bron ja Grophagenin asuinalueet sekä Slätsin ja Dalenin kyläalueet. Alueeseen kuuluvat lisäksi Taalintehtaan eteläpuoleiset Byholmenin, Tyska holmenin, Lysholmenin ja Högholmenin saaret. Alueen halki pohjoisesta etelään kulkee Dragsfjärdin suunnasta tuleva seututie 183, Taalintehtaantie, joka päättyy Taalintehtaalle. 1.2 KAAVAN TARKOITUS Kuva: ilmakuva-alueelta Osayleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. Osayleiskaava toimii kunnan ja maakunnallisten tavoitteiden välittäjänä ja tulkitsijana. Taalintehtaan alueelle kohdistuu myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita; suuri osa taajamasta kuuluu Museoviraston RKY-rajaukseen Taalintehtaan historiallinen teollisuusympäristö. Osayleiskaavan tärkeänä tehtävänä onkin rajausta koskevien tavoitteiden huomioon ottaminen. Osayleiskaavan tarkoituksena on osoittaa muiltakin osin kulttuuriympäristöjä, rakennusperintöä, muinaismuistoja sekä arvokkaita luontokohteita koskevat suojelutarpeet. Vahvistuessaan Taalintehtaan osayleiskaava toimii ohjeena laadittaessa aluetta koskevia asemakaavoja. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2035.

6 (56) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ALUEEN YLEISKUVAUS Osayleiskaava-alueen koko on noin 800 ha, josta maa-alueita on 585 hehtaaria (73%) ja vesialueita 215 hehtaaria (27%). Kemiönsaaren kunta omistaa suunnittelualueesta noin 100 hehtaaria. Taalintehtaan alueen luonnonmaisemaa hallitsevat meri, sisäjärvet ja metsäiset kallioselänteet. Suunnittelualueelle sijoittuu useita ruukin toimintaan liittyviä rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennuskokonaisuuksia. Suurin osa Taalintehtaan alueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). 2.2 LUONNONYMPÄRISTÖ, MAISEMA JA ELÄIMISTÖ MAISEMARAKENNE, MAISEMAN HISTORIALLISET OMINAISPIIRTEET Kemiönsaaren Taalintehtaan osayleiskaava-alue kuuluu maisemamaakuntajaossa (Maisemanhoito. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992) Lounaismaahan ja sen alatyyppiin Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutuun. Lounaisrannikkoa ja Saaristomerta voidaan pitää luonnonoloiltaan maamme ehkä erityislaatuisimpana, vertaansa vailla olevana luonnonnähtävyytenä, johon kytkeytyy myös ainutlaatuisia kulttuuripiirteitä. Maisemallisesti saaristoalueen maaperää ja topografiaa luonnehtivat laajat kallioalueet, jotka ovat jäsentyneet kallioperää halkovien suoralinjaisten murroslaaksojen mukaan. Maiseman tärkein peruselementti on meri, joka luo seudun laajan ja rikkonaisen saariston. Ulkomereltä rannikolle tultaessa pienet luodot ja saaret suurenevat vähitellen ja niistä rakentuu erilaisia vyöhykkeitä. Savikot ovat seudulla tavallisia, ja koska ilmasto on edullinen ja maaperässä on kalkkia, ovat lehdot ja muut rehevät kasvillisuustyypit yleisiä karujen saaristomänniköiden ja paljaiden kallioiden ohella. (Lähde: Maisemanhoito. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992) Saariston vyöhykejaossa Kemiönsaari kuuluu sisäsaariston vyöhykkeeseen. Saaristoalueen asutus on perinteisesti keskittynyt tiiviisti rakennettuihin, mahdollisimman suojaisissa painanteissa oleviin kyliin. Ranta-alueilla sijaitsevat ryhminä vene- ja verkkovajat. Seudulle on lisäksi tunnusomaista sekä perinteinen että uudempi huvila-asutus. Kalastus on perinteisesti ollut tärkein elinkeino. Sen ohella on sisäsaariston kalastajakylissä pidetty pienialaisia monipuolisesti viljeltyjä peltoja ja puutarhoja sekä laitumia ja niittyjä. Mannerrannikolle tultaessa peltomaan määrä lisääntyy voimakkaasti. Rakentaminen on sijoittunut perinteisesti tiiviisti rantojen tuntumaan alaville alueille ja suojaisiin selänteiden alarinteisiin tai painanteisiin. Nykyaikainen rakentaminen sijoittuu asemakaavoitetuille alueille, jotka monesti poikkeavat tästä perinteisestä rakentamistavasta sijoittuen selänteille. (Lähde: Maisemanhoito. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992) Selvitysalueelle tyypillisen maiseman perusrungon muodostavat kallioselänteet, savikkolaaksot, lahdesta kuroutuneet järvialtaat ja saaria ympäröivät vedet. Ihmistoiminta keskittyy rantojen tuntumaan. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II; Ympäristöministeriö 1992) Maisemarakenteessa on selvästi havaittavissa koillis-lounaissuuntaisuutta kallioselänteissä sekä merenlahdesta kuroutuneissa järvialtaissa kuten Dragsfjärdenin järvessä. Alueelle on tyypillistä myös suhteellisen voimakkaat korkeusvaihtelut. Korkeimmat huiput ovat kallioselänteille 47 metriä merenpinnan yläpuolella. Maaperä on hyvin kallioinen. Peltoja on viljelymaan puuttees-

7 (56) ta johtuen vähän ja nekin ovat sijoittuneet pääasiassa selvitysalueen pohjoisosassa sijaitseville laaksojen savikoille. Kallioiset kedot ovat yleisiä. Vesistöt ovat voimakkaasti läsnä alueen maisemarakenteessa. Meri vaikuttaa alueen eteläosassa ja muualla sisäjärvet; Lilla ja Stora Masugnträsket sekä Dragsfjärdenin järvi MAISEMAKUVA PINNANMUODOSTUS Taalintehtaan alueen maisemaa hallitsevat meri, sisäjärvet, ruukin historiallinen alue rakennuksineen sekä metsäiset kallioselänteet. Maisemalle on tyypillistä avautuvat merimaisemat ja suljetut metsät. Maisemassa on nähtävissä pienimuotoisuutta ja yllätyksellisiä näkymiä, kuten sisäjärvien maisemat selänteiden keskellä tai selänteiden väliset laaksot. Peltoja on vähän ja ne sijoittuvat pääasiassa vähiin savisiin laaksoihin tai selänteiden ja laakson vaihettumisvyöhykkeeseen. Ketoja on runsaasti kallioalueilla. Asutus on keskittynyt Taalintehtaan ruukin ympäristöön tai pieniin kyläkeskittymiin viljelymaiden lähettyville. Taalintehtaan historiallinen ruukin ympäristö muodostaa muusta ympäristöstä selkeästi poikkeavan maisemakokonaisuuden. Taalintehtaan maisemakuvassa näkyy kartanokulttuuriin liittyvien piirteiden vaikutus. Kartanon maiden ja perinteisten talonpoikaiskylien liepeille syntyi torppari- ja mäkitupa-asutusta. Kartanoiden kautta kulkeutui Suomeen myös eurooppalaista kulttuuriperinnettä edustava puutarhakulttuuri ja kartanokulttuuriin liittyvä rakentamistyyli. Rehevät puistot ja puutarhat sekä kyläympäristön siisteys ovat vielä nykyäänkin seudun tyypillinen piirre. (Lähde: Maisemanhoito. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992) Taalintehtaan alueelle on tyypillistä suhteellisen voimakkaat korkeusvaihtelut meren pinnantasosta korkeille kallioselänteille aina 47 metriin merenpinnan yläpuolelle. Lilla Masugnträsket on noin 14 metriä merenpinnasta ja Stora Masugnträsket noin 20 metriä merenpinnan yläpuolella. Lännessä selvitysaluetta rajaava Dragsjärden on noin 3,5 metriä merenpinnan yläpuolella MAAPERÄ Selvitysalueen kallioperä kuuluu svekofennialaisen pääalueen suprakrustisen seurannan kallioperään. Kivilaatu on intermediääristä ja felsistä metavulkaniittia ja metasedimenttiä. Selvitysalueella kallioperä on nähtävillä avo- ja silokalloina. Laaksot ja järvet ovat muodostuneet kallioperän ruhjevyöhykkeisiin. (Lähde: Kuva: Ote kallioperäkartasta. Taalintehtaan taajaman kohta on ympyröity. (Lähde:

8 (56) Selvitysalueen maaperä muodostuu kallioselänteistä ja niiden välisistä laaksoista. Maaperä on pääasiassa kalliopaljastumaa tai kalliomaata. Kallioalueet käsittävät sekä avokalliot että ohuen että alle metrin moreenikerroksen peittämät kallioalueet. Alueen pohjoisosassa Dalenin kylän laaksossa on pieni saviesiintymä. (Lähde: ) Kuva: Ote maaperäkartasta. Taalintehtaan taajaman kohta on ympyröity. (Lähde: PINTA- JA POHJAVESI Selvitysalue sijaitsee osittain Itämereen kuuluvalla Saaristomerellä. Meren lisäksi alueella sijaitsee makeanveden järviä, kuten Lämmokärret, Stora Masugnträsket, Lilla Masugnträsket ja Dammen. Järvet ovat toimineet vesivoiman lähteenä vanhassa masuunissa ja lukujen kartoissa Stora Masugnträsket on huomattavasti pienempi ja Lilla Masugnträsket on suurin piirtein samankokoinen kuin nykyisin. Järvien vedenkorkeutta säännösteltiin patojen avulla. Vesi johdettiin Dammenin kautta vanhalle masuunille vesivoimaksi ja edelleen nykyisen keskustan torialueen kautta mereen. Masuunin toiminnan loputtua Stora Masungträsketin veden korkeutta on nostettu patoamalla ja järvi on näin huomattavasti laajemmalla alalla. Samalla syntyi Lämmokärret. Nykyisin Lilla Masugnträsketistä virtaavat vedet on johdettu maanalaiseen putkeen, jonka purkupaikka Ruukinlahdessa (Bruksviken). Lännessä aluetta rajaa vuonomainen Dragsfjärden. Järvellä on vielä noin 2000 vuotta sitten ollut yhteys mereen. Maannouseman vuoksi yhteys on sittemmin kadonnut. Selvitysalueella on jokia ja puroja vähän ja ne ovat pituudeltaan lyhyitä. Selänteet ohjaavat pintavedet joko mereen tai alueen sisäjärviin. Stora Masugnträsketin ympäristössä on runsaasti soistuneita maa-alueita. Ympäristöhallinnon OIVA -palvelimen mukaan selvitysalueella ei ole pohjavesialueita. (Lähde: Ympäristöhallinnon OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu, KASVILLISUUS Kaava-alue sijaitsee kasvimaantieteellisesti hemiboreaalisella vyöhykkeellä eli tammivyöhykkeellä. Alue on luonnonoloiltaan mielenkiintoinen, mantereisen ja mereisen vaikutusten kohtaamispaikka. Kasvuolot ovat tällä lounaisella rannikkovyöhykkeen suunnittelualueella muuta maata suotuisammat, mikä näkyy suunnittelualueen korkeina lajimäärinä. Osayleiskaava-alue on luonnoltaan monipuolinen, jolle on ominaista pienipiirteinen vaihtelu. Luontotyyppikohteet ovat suunnittelualueella hyvin pienialaisia ja pirstoutuneita.

9 (56) HUOMION ARVOISET LUONTOKOHTEET Taalintehtaan suunnittelualueella sijaitsee koko maassa harvinaisia tai luonnon monimuotoisuuden kannalta ns. avainbiotooppeja, kuten reheviä lehtolaikkuja, paisteisia etelänpuoleisia rinteitä (ja niillä sijaitsevat keto- ja kallioluontotyypit) sekä ojittamattomia tai reheviä soita. Harvinaisia ketoja, eli kuivia niittyjä, esiintyvät poikkeukselliset kasvuolosuhteet omaavilla etelään päin avautuvilla vuorenrinteillä, joissa paahteisuus ja mereisyys vaikuttavat erikoiseen kasvuympäristöön. Taalintehtaan alueella sijaitsevat lehdot ovat luontoselvityksen mukaan suojelemisen arvoisia. Taalintehtaan alueen luonnon erityisiä huomionarvoisia ympäristöjä ovat merelle ja etelään avautuvat vuoririnteet, joiden paahteinen ja merellinen kasvuympäristö on tavanomaisempaa saaristossa. Erityinen kasvuympäristö mahdollistaa esiintymisen jo harvinaisille kuiville niityille eli kedoille. Selvitysalue on luontoarvoiltaan varsin rikas. Faunatica Oy:n selvityksen mukaan luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita on suunnittelualueella yhteensä 92 kappaletta. Selvityksen mukaan Taalintehtaan arvokkaimmiksi luontokokonaisuuksiksi nousevat: Masugnträsketin ranta-alueet ja Lilla Masugnsträsketin lounaispuoleinen kallio- ja metsäalue Rehevien ja harvinaisten luontotyyppien keskittymä, joka käsittää Vaktkojsbergenin pohjoisreunan, Sabbelsin itäpään ketoalueen ja sen pohjoispuoliset lehtokuviot, pitkänomaisen pähkinäpensaslehto ja sen viereisen luonnontilaisen metsäalueen sekä näiden koillispuolella pienen puronotkon Todalenin pohjoispuolen kalliometsäkokonaisuus ja Lämmokärretin alue Dragsfjärdenin itärannan jyrkkä, yhtenäinen rinnejakso Stora Masugsträsketin länsirannan rakentamattomat ranta-alueet Valtakunnallisesti arvokas vuorimukin kasvupaikkojen kokonaisuus selvitysalueella LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT Kaava-alueella on metsälain mukaan 50 kpl erityisen tärkeäksi arvioituja elinympäristöjä, joista 19:sta havaittiin lisäksi uhanalaisen luontotyypin esiintymä. Muiden arvokkaiden elinympäristöjen esiintymiä on suunnittelualueella yhteensä 37 kpl. Näillä kohteilla esiintyi erityisesti perinnebiotooppeja, mm. ketoja ja metsälain piiriin kuulumattomia suokuvioita, runsaslahopuisia metsiä sekä muita elinympäristöjä. Arvokkaiden elinympäristöjen rajauksista 27:llä havaittiin myös uhanalaisen luontotyypin esiintymä.

10 (56) Kuva: Faunatica Oy:n laatima kartta suunnittelualueen luonnonkohteista LUONNONSUOJELUOHJELMA-ALUEET Kaavoitettavalla alueella ei ole luonnonsuojelualueita NATURA-ALUEET Kaavoitettavalla alueella ei ole Natura-alueita.

11 (56) LEPAKOT LIITO-ORAVAT Alueelta laaditun luontoselvityksen yhteydessä ei tehty havaintoja lepakoiden elinpiireistä. Alueelta laadittu luontoselvitys ei kata liito-oravien mahdollista esiintymistä kaava-alueella. Osayleiskaavan itäreunalta, Grophagenista on aiemmin huhtikuussa 2010 löydetty liito-oravan elinpiiri, joka on ilmoitettu Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Merkkejä liito-oravan oleskelusta on löytynyt noin 4,5 hehtaarin alueelta, merenrannasta Grophagenintien pohjoispuolelle. Kohteen metsä on luonnontilaisen kaltaista vanhaa sekametsää. Liito-oravan ekologiaan kuuluu, että reviirit tyhjenevät ja saattavat tulla uudelleen asutuiksi joidenkin vuosien kuluttua. Kulloisenkin tilanteen varmistamiseksi on tarpeen tehdä erilliset liitooravaselvitykset asemakaavavaiheessa LINNUSTO PERHOSET Alueelta laaditun luontoselvityksen yhteydessä ei tehty havaintoja huomionarvoisten linnustojen elinpiireistä. Kemiönsaaren Taalintehtaan keskustan alueella selvitettiin kesällä 2011 neidonkielen ja sillä toukkana elävien neljän huomionarvoisen perhoslajin esiintymistä. Selvitys tehtiin Kemiönsaaren kunnan toimeksiannosta ja Faunatica Oy:n toimesta. Esiselvitysalueena oli Taalintehtaan keskusta-alue ympäristöineen. Esiselvityskohteina olivat kyseisellä alueella sijaitsevat tienvarret, hiekkakuopat, ruderaatit ja muut avoimet, hiekkapohjaiset paahdealueet. Selvitetyt kohteet jaettiin eri luokkiin perustuen niiden nykyiseen laatuun ja tärkeyteen neidonkielellä eläville huomionarvoisille perhosille. Esiselvityksessä löytyi yhteensä 39 neidonkieliesiintymää. Kohteista yksi oli erittäin hyvälaatuinen, kahdeksan hyvälaatuisia, 20 kohtalaisia ja 10 huonolaatuisia. Kaikki neljä huomionarvoista neidonkielellä elävää perhoslajia havaittiin: Varjotäpläkoi (Ethmia terminella) CR, erityisesti suojeltava & rauhoitettu, 10 kohteessa yhteensä yli 70 yks. Neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) EN, erityisesti suojeltava & rauhoitettu, viidessä kohteessa yhteensä 9 yks. Neidonkielitäpläkoi (Ethmia bipunctella) VU, neljässä kohteessa yhteensä 8 yks. Neidonkielivarsikoi (Tinagma ocnerostomellum) NT, 13 kohteessa yhteensä yli 400 yks. Neidonkieli on viimeisten 25 vuoden aikana selvästi levittäytynyt Taalintehtaan keskustaa ympäröivillä alueilla. Toisaalta keskustassa useat vanhat kasvustot ovat taantuneet umpeenkasvun seurauksena. Varjotäpläkoi esiintyy nykyisin useammalla laikulla kuin 1980-luvulla, ja se on levittäytynyt joihinkin keskustan pohjoispuolisiin pieniin neidonkielikasvustoihin. Neidonkielikoisan esiintyminen sen sijaan rajoittuu edelleen keskustaan. Selvityksen mukaan useissa kohteissa tulisi välittömästi aloittaa hoitotoimet umpeenkasvun ja neidonkielikasvustojen pirstoutumisen pysäyttämiseksi. Mahdollisesti hoidettavien kohteiden kattava ja säännöllinen seuranta tulisi järjestää käsittelyjen vaikutusten ja onnistumisen arvioimiseksi. Seurantaan tulisi ottaa mukaan sekä neidonkieli että sillä elävät neljä perhoslajia. 2.3 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Taalintehtaan rakennetun ympäristön erityispiirteitä on ruukin toimintaan liittyvien tehtaan työläisten ja virkamiesten asunnot ja asuntokasarmit, kartanorakentaminen ja kuonatiilen käyttö

12 (56) rakennusmateriaalina luvulta tähän päivään asti jatkunut tehdastoiminta on synnyttänyt ainutlaatuisen kerroksellisen rakennetun ympäristön, johon kuuluvat omina yhtenäisinä kokonaisuuksinaan erottuvat asuinalueet aina 1700-luvulta 1970-luvulle asti. Omana erikoisuutenaan voidaan nähdä kaksikerroksiset työväen luhtiasunnot 1800-luvulta, jotka näkyvät korkeilta vuoren rinteiltä kauas merelle. Bruksvikenin lahtea reunustavat vanhat makasiinit, tehtaan konttori ja päärakennus arvokkaine puistoineen. Vain rakennusten edustan laaja jäsentymätön asfalttikenttä rikkoo maiseman harmoniaa. Uudempaa rakentamista edustaa kunnantalo 1960-luvulta, joka on sijoitettu rannan tuntumaan näyttävälle paikalle luvulla työväen asuntorakentaminen näkyy Taalintehtaalla, kuten koko valtakunnassa, nopeasti elementeistä rakennettujen tornitalojen ja lamellitalojen aikakautena. Korkeiden tornitalojen sijoittelussa kallion huipulle on aiheutettu vaurioita maisemaan muutoin pienimittakaavaisesta puurakentamisesta koostuvaan ympäristöön. Muutoinkin kerrostalorakentaminen on pääosin ollut laadultaan heikkoa, eikä rakennusten suunnitteluun ja sijoittamiseen tontilla ole panostettu riittävästi. Taalintehtaan toria ympäröivä liikerakentaminen on vanhaa apteekin taloa vuodelta lukuun ottamatta rakennettu lukujen välissä. Kiinteistöt ovat arkkitehtuuriltaan tyypillisiä oman aikakautensa liikerakennuksia. Osayleiskaava-alueella sijaitsee kaksi maisemallisesti merkittävää jälleenrakennuskauden ympäristökokonaisuutta: Slätsin kylä ja Byholmenin saaren länsiosa. Niissä suuret puutarhamaiset tontit ja yhtenäinen rakennuskanta luovat miellyttävää ympäristöä. Taalintehtaan rakennettu ympäristö kuuluu suurelta osin osaksi historiallista teollisuusympäristöä ja se on kuvattu tarkemmin kohdassa Kuva: Slätsin rakennettua ympäristöä.

13 (56) 2.4 RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ, KULTTUURIHISTORIALLISESTI SUOJELTAVAT KOHTEET TAALINTEHTAAN HISTORIALLINEN TEOLLISUUSALUE RKY Taalintehtaan tiivis ja monipuolinen historiallinen teollisuusalue on rakentunut yli kolmensadan vuoden aikana vaatimattomasta masuunista laajaksi rautateollisuusyhdyskunnaksi. Taalintehdas kuuluu 1600-luvun suurvalta-ajan varhaisiin rautaruukkeihin ja se on liittynyt Länsi-Uudenmaan teollisuushistoriallisesti merkittävän ruukkiketjuun. Eriaikaisten teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennusten lisäksi Taalintehtaalla on joukko työväenasuinrakennuksia ja -asuinalueita luvulta nykypäiviin sekä muita yhdyskunnan julkisia rakennuksia. Teollisuuden kasvusta huolimatta vanha ruukinmiljöö slagitiilisine rakennuksineen muodostaa edelleen alueen hyvin säilyneen historiallisen ja taajamakuvallisen ytimen. Taalintehtaan poikkeuksellisen pitkästä historiallisesta jatkuvuudesta kertoo se, että se on vanhoista ruukeistamme viimeinen, jossa toimii edelleen rautatehdas. Taalintehtaan ruukki Kemiön saaren etelärannalla on perustettu kuljetusyhteyksien kannalta erinomaiselle paikalle. Teollisuusrakennukset muodostavat kaksi erillistä ryhmää. Vanha ruukinpaikka on Lilla Masugnträsketistä mereen laskevan puron varrella. Vanhan, kivestä rakennetun, mutta osittain uusitun ja vahvistetun kivipadon alapuolella on harmaakivestä ja tiilestä rakennetun masuunin raunio ja sen ympärillä raastuvan, pasutusuunin ja hiilihuoneen perustuksia. Etelään masuunista on slagitiilestä ja punatiilestä rakennettu valimo sekä tiilinen konepaja sekä ruuvi- ja mutteritehdas. Uudempi tehdasalue, jonka vanhimmat osat ovat 1920-luvulta ja jota on rakennettu etenkin 1930-luvulla ja 1970-luvulla, on perustettu Skeppsholmenin saarelle. Skeppsholmen on liitetty penkereellä mantereeseen. Työntekijöiden ja virkailijoiden asuinrakennukset muodostavat poikkeuksellisen hyvin säilyneen, historiallisesti kerrostuneen kokonaisuuden 1700-luvulta nykypäiviin. Vanhimmat Taalintehtaan hirsiset 1700-luvun työväenasunnot sijaitsevat ns. Norrbackenin etelärinteellä. Kaksikerroksinen työväenkasarmi on 1830-luvulta ja kaksi osittain slagitiilestä muurattua kasarmia 1800-luvun lopulta. Omaa erikoista rakennustyyppiään ovat Taalintehtaan kaksikerroksiset luhtikäytävätalot 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta luvulla Taalintehtaalla on rakennettu runsaasti työväenasuinrakennuksia luvun alkupuolen työväen asuinrakentamista edustaa Nedre Sabbelsin yhtenäinen asuinrakennusten ketju. Kuva: Taalintehtaan slagitiiliset hiiliuunit, taustalla kunnantalo. Kuva: Maritta Heinilä 2011.

14 (56) Kuva: Taalintehtaalla työväestölle on rakennettu luhtikäytävärakennuksia 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alusta. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius Kuva: Taustalla Taalintehtaan sataman empirerakennukset, joissa ovat sijainneet talli, viljamakasiini ja varasto. Vasemmassa yläkulmassa tehtaan konttori. Kuva: Maritta Heinilä 2011.

15 (56) Merenrannassa on kaksitoista slagitiilestä 1880-luvulla rakennettua hiiliuunia ja vanhassa laivarannassa empiretyyliset talli, viljamakasiini ja varastorakennus. Myös 1921 alunperin metodistikirkoksi rakennettu Taalintehtaan kirkko ja koulurakennus ovat slagitiilestä. Ruukinkartanoita Taalintehtaalla on kaksi. Vanhempi vuodelta 1762 sijaitsee puistoineen rantaan viettävässä rinteessä. Toista, 1874 valmistunutta kartanoa on uusittu Konttorirakennus, jossa on ollut virkailijoiden asuntoja, periytyy ilmeisesti 1700-luvulta tai 1800-luvun alusta. Empiretyylinen virkailijarakennus on 1800-luvun puolivälistä. 1 Edellä mainittu RKY rajaus on myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön aluekokonaisuus. Alue on merkitty maakuntakaavaluonnoksessa 2010 maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun ympäristön aluekokonaisuudeksi, merkinnällä sra : Taalintehtaan vanha teollisuusalue. Merkintä on kohdistettu Taalintehtaan ruukin paikalle. Kuva: Ote maakuntakaavaluonnos 2010 kulttuuriperintö-liitekartasta. Siniliilalla rajattuna Taalintehtaan vanha teollisuusalue. 1 Museovirasto. RKY

16 (56) MUINAISJÄÄNNÖKSET Kuva: Valtioneuvoston hyväksymä Taalintehtaan historiallisen teollisuusalueen RKY-rajaus Osayleiskaavaa varten tehtiin muinaisjäännösinventointi syksyn 2011 aikana (kenttätyöt suoritettiin ). Inventoijana toimi Esa Laukkanen Varsinais-Suomen Maakuntamuseon palkkaamana. Taalintehtaan suuren tehdasalueen pohjoispuolisista alueista inventoitavina oli Stora Masugnsträsketin järven länsipuolisia ja lounaispuolisia maastoja Dragsfjärdin järvenrantaan ja merenrantaan sekä niiden väliseen kannakseen asti, Lilla Masugnsträsketin järven ympäristöjä noin 400

17 (56) metrin säteellä, merta lähinnä olevat kalliot Grophagenista länteen ja tehdasalueen eteläpuolella olevat saaret Lysholmen, Tyska holmen, Byholmen ja Högholmen. Aiemmat arkistoidut arkeologiset selonteot Taalintehtaan alueesta eivät olleet kovin tarkkoja. Vuoden 1886 kesältä on Volter Högmanin mainintoja havainnoista, jotka hän oli kirjannut muistiin Dalin kylästä läheltä Taalintehdasta. Niissä on Dalista tai sen lähistöltä merkintöjä yhdestä mahdollisesta hautarauniosta (vrt. inventointikohde n:o 3) ja lisäksi yhdestä luonnonkivikosta. Vuonna 1932 on Hildur Planting liikkunut tekemässä arkeologista inventointia Kemiönsaarella, mutta hän ei ole merkinnyt inventointinsa yleiskarttaan mitään kohteita Taalintehtaalta. Harrastaja-arkeologitoiminta on ollut Kemiönsaarella varsinkin 1980-luvulla vilkasta ja hyvin järjestettyä. Sen toiminnan kautta on opettaja Hans Myhrmanin löytämänä tullut tietoon Taalintehtaalta kvartsi-iskosten löytöpaikka, jonka on katsottu merkitsevän kivikautisen asuinpaikan sijaintia lähellä Lilla Masugnsträsketin järveä (vrt. inventointikohde n:o 2). Taalintehtaan alueelta tunnettiin entuudestaan Masugnsträsketin kohteen lisäksi kohde Taalintehtaan rautaruukin historialliset rakennukset, rakenteet yms(vrt. inventointikohde n:o 1). Inventoinnin kenttätyö rajoittui havainnointiin, mikä kohdistui maanpinnan muotoihin ja niiden perusteella mahdollisesti erottuviin vanhoihin kivi- ja maarakenteisiin sekä mahdollisten erilaisissa maaleikkauksissa näkyvien löytöalueitten etsintään. Muita, enemmän aikaa vaativia kenttätyömenetelmiä, kuten koekuoppaverkostojen kaivamista, ei ollut käytössä. Vanhaa karttaaineistoa käytiin läpi inventointia valmisteltaessa. Tarkastelun alla oli siten Dalin kylän tiluskarttoja sekä vuoden 1855 paikkeille ajoittuva niin sanottu Kalmbergin kartta ja vuoden 1881 tienoilta oleva Senaatin kartta. Inventoinnissa lokakuussa 2011 löytyi Taalintehtaan alueelta viisi sellaista kohdetta, jotka on mahdollista katsoa alustavasti muinaisjäännöksiksi. Niiden inventointinumerot, kohdenimet, alustavat muinaisjäännöstyypit ja ajoitukset ovat seuraavat: n:o 4: Sabbelsviken 1, hautapaikat: hautaröykkiöt, pronssi- ja/tai rautakautinen n:o 5: Sabbelsviken 2, hautapaikat: hautaröykkiöt (kaksi kivirakennetta), pronssi- ja/tai rautakautinen n:o 6: Dahlsbyskogen, kivirakenteet (kaksi kivilatomusta vierekkäin): latomukset, ajoittamaton n:o 7: Valsverksholmen, teollisuushistorialliset muinaisjäännökset (kanava ja kivirakenteita), historiallinen n:o 8: Lilla Masugnsträsket, kivirakenteet: latomukset, ajoittamaton Inventointikohteet numeroilla 9 (Grophage-skogen) ja 10 (Stora Masugnsträsket) ovat lajiltaan tunnistamattomia ja ajoittamattomia. Ne ovat muinaisjäännösinventoinnissa luokiteltu, ei muinaisjäännösten, vaan niin sanottujen muiden kohteiden luokkaan.

18 (56) Kuva: Taulukko Taalintehtaan muinaismuistoinventoinnista (lähde:esa Laukkanen)

19 (56) Kuva: Kartta muinaisjäännösten löytöpaikoista (lähde:esa Laukkanen) 2.5 VÄESTÖ, TYÖPAIKAT, ELINKEINOELÄMÄ VÄESTÖ Pysyväisasukkaat Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan vuonna 2011 Kemiönsaarella oli asukkaita Väestö on Kemiönsaaressa keskittynyt entisiin kuntakeskuksiin Kemiöön, Taalintehtaalle, Västänfjärdiin sekä Kärraan. Kemiönsaaren ikärakenne on maaseutupaikkakunnille tyypillisesti keski-

20 (56) määräistä vanhempaa. Kemiönsaaren haasteena onkin tulevaisuudessa vastata vanhenevan väestön tarpeisiin. Taalintehtaan osa-alueella asuu vakituisesti 1503 asukasta. Taalintehtaalla on 1128 asuntoa, joista 794 on vakituisesti asuttuja. Vuodesta 1980 lähtien väestömäärä on laskenut 1849 asukkaalla. Suurinta muutos on ollut työikäisten vuotiaiden ikäluokassa ( as.). Yli 45-vuotiaiden absoluuttinen määrä on pysynyt lähes ennallaan ( as.). Vuonna 2012 Tilastokeskuksen tekemän väestöennusteen mukaan asukasmäärä tulee kunnassa laskemaan noin 450 asukkaalla vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2035 asukkaita ennustetaan olevan Kemiönsaaren kunnan strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että Kemiönsaaren väkiluku kasvaa +0,3 % vuodessa. Vuoteen 2035 mennessä väkiluku olisi Kemiönsaaressa Vuosi Väkiluku Väkiluvun muutos % Nettomuutto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47-36 (Väliluvun muutos ja kehitys Kemiönsaarella , Tilastokeskus ) Vapaa-ajan asukkaat Vuonna 2011 Kemiönsaarella oli 4618 kesämökkiä (Tilastokeskus). Kemiönsaari on Suomen kolmanneksi mökkivaltaisin kunta. Taalintehtaan osa-alueella on 226 vapaa-ajan asuntoa. (Tilastokeskus/Asuminen ) Trygga Skärgårdsboendet ry:n kyselyn mukaan yhdessä vapaa-ajan asunnossa asuu keskimäärin 2,4 henkilöä. Tämän mukaan Kemiönsaarella on n vapaaajan asukasta. Neljännes näistä on samalla myös kunnan vakituisia asukkaita. Näin ollen vapaaajan asukkaiden todellinen määrä on n hlöä.

21 (56) Kuva: Asukasmäärä Kemiönsaaressa -kuvio (Trygga skärgårdsboendet) kuvaa hyvin vapaa-ajan asukkaiden merkitystä Kemiönsaaressa. Vapaa-ajan asukkaiden merkitys kunnalle on hyvin suuri keväästä syksyyn TYÖPAIKAT Kemiönsaareen kunnassa merkittävä osa työpaikoista on teollisuudessa ja siihen olennaisesti liittyvässä kuljetus- ja varastointi toiminnassa. Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä kauppa ovat myös suurimpia työllistäjiä. Kunnan työllisyysaste on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin, vaihdellen 2000-luvulla n % tuntumassa, kun on laskettu vuotiaiden työllisten osuus koko ikäluokasta. Työpaikkaomavaraisuus on Kemiönsaaren kunnassa hieman alle 90 %. Työpaikat toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa 2009 C Teollisuus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut G Tukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous P Koulutus F Rakentaminen H Kuljetus ja varastointi O Julkinen hallinto ja maanpuolustus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. S Muu palvelutoiminta X Toimiala tuntematon J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys L Kiinteistöalan toiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto Miehet Naiset SeutuNet Toimiala TOL 2008 Vuoden 2011 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Henkilöä

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, miten Myllykankaan tuulivoimapuistohanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Heinolan kaupunki työnro: 82115801 22.12.2006, tarkistettu 13.3.2008 1 82115801 Heinolan kaupunki 12.9.2007, tarkistettu 13.3.2008 Vireilletulo Osayleiskaavan selostus, joka koskee 12. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 82120665 Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256;

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256; LOHJAN KAUPUNKI TALPELAN KYLÄ ISOTALON TILA 1:38 RANTA-ASEMAKAAVA ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX:

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot