Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, venevalkama-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueet. Kaavan vireille tulo: kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Leskinen Timo 1 (25) 633- D3541 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOhDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Kulttuuriympäristö Maanomistus Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Kulttuuriympäristö Muut alueet Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt... 19

3 Leskinen Timo 2 (25) 633- D Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Inventointikortit Tilastolomake(lisätään myöhemmin) Havainnekuva siltavahdin alueelta Ajantasakaava Kaavakartta

4 1 (22) TERVON KUNTA,RIITNIEMEN ASEMAKAAVA 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,hautausmaa-,puisto-,venevalkama-,lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueita. Kaava-alue käsittää Kirkkotien ja Sinisen tien alueet sekä osa niihin rajoittuvista korttelialueista. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueet. Asemakaavan muutoksella kumotaan maantiealuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue käsittää Sinisen tien ja Kirkkotien sekä sen viereisiä korttelialueita sekä korttelin 50 Tervonsalmen rannalta. Kaava-alueen rajaus ilmenee oheisesta kuvasta. Kuva 1: Asemakaavan muutoksen likimääräinen rajaus.

5 2 (22) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tiealueen asemakaavan muutoksen tarkoitus on mahdollistaa ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue suunnitteleman kevyenliikenteen toteuttaminen osoittamalla tarvittavat maantie ja katualueet sekä muutoin olemassa olevan tilanteen toteaminen ja asemakaavan päivittäminen. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavaa laatimisesta Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaksi kertaa heinäkuussa 2011 ja Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk.2012 välisen ajan. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 20,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Aluetehokkuudeksi tulee 0,13. Asemakaavan muutoksella on Kirkkotien maantien aluetta on muutettu kaduksi tiealuetta laajennettu korttelien 10, 14, 30, 35, 36, 37, 48, 51, 101 ja 102 alueella, muodostettu kortteli 52 puistoalueelle olevan tilanteen mukaisesti, poistettu Y- kortteli 102 ja lyhennetty sille johtava Urheilutie, muodostettu koulunkortteliin 14 rivitalojen rakennuspaikka olevan tilanteen mukaisesti, muodostettu museoalueesta on rakennuspaikka, vähennetty korttelista 35 yksi rakennuspaikka, joka on liitetty viereisiin rakennuspaikkoihin, korttelin 50 rakennuspaikat on ulotettu rantaan asti ja rakennuspaikkoja on vähennetty yhdellä, kumottu maantiealuetta noin 340 m² alueen osalta Kirkkotien eteläpäässä sekä Herralantie on muutettu Eerikkalantieksi ja Pappilantien katualuetta on kavennettu, osa korttelin 9 on muutettu asuinpientaloalueeksi ja laajennettu nykyiselle venevalkama-alueelle, osa venevalkama-aluetta Tervonsalmella Luotsiaseman sijaintipaikka on muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi ja osa vesialueeksi, laiturialue jätetty venevalkama-alueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen kevyenliikenteenväylää koskeva suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville maantien (Mt 551 Sininen tie) osalta tiesuunnitelmana ja Kirkkotien (Mt ) osalta katusuunnitelmana. Kevyenliikenteen

6 3 (22) väylän rakentamisen jälkeen kunta tekee Kirkkotien osalta kadunpitopäätöksen, jonka lainvoimaiseksi tultua katualueet siirtyvät kunnan omistukseen ja hoitoon. 3 LÄHTÖKOhDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijoittuu maanteiden varrelle Tervon itä- ja eteläosaan. Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua aluetta. Alueelle sijoittuu asuin ja palvelurakentamista. Korttelit 35, 48, 53, ja 50 ovat osittain rakentumatta sekä korttelit 101 ja 102 ovat kokonaisuudessaan rakentamaton. Kuva 2: Kirkkotie koulun kohdalta pohjoiseen.

7 4 (22) Luonnonympäristö Kuva 3: Kaava-aluetta korttelin 101 kohdalla. Ainoat laajemmat rakentumattomat alueet kortteli 102 on mäntykangasta ja kortteli kuvasta 3 ilmenevää sekametsää, missä kusia ja mänty ovat valtalajeja. Kirkkotien ympäristöineen sijoittuu harjualueelle, joka on kokonaisuudessaan tasaista aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on seuraavia rakennuksia: rintamamies tyyppinen asuinrakennus puistoalueella Tervonsalmen itäpuolella asuinrivitalo sekä liikerakennus korttelissa 10, liikerakennuksia korttelissa 11, Mantuntalo urheilualueella, viritaloja sekä koulurakennuksia korttelissa 14, ortodoksinen kirkko, museorakennuksia kortteli 48, omakotitaloja kortteleissa 9, 35, 36, 37, 50 ja 53, Rivitaloja kortteleissa 30, 35 ja 51, seurakuntakeskus korttelissa 39, Luotsiasema, Siltavahdin talo Tervonsalmen rannalla korttelin 9 viereisessä venevalkama-alueella Rakennuskanta on pääsääntöisesti 70-luvun lopulta ja 80-luvulta. Enimmäkseen yksikerroksisia ja tiiliverhoiltuja rakennuksia. Seurakuntakeskus on vuonna 1968 rakennettu E.Niemelän suunnittelema tiiliverhoiltu ja pulpettikattoinen 300 m² pohjapinta-alan suuruinen rakennus.

8 5 (22) Kuva 4: Korttelin 11 liikerakennus Kuva 5: Tsasouna

9 6 (22) Kuva 6: Alueelle tyypillinen rivitalo korttelissa Kulttuuriympäristö Kuva 7: Seurakuntakeskus. Kaava-alueella on kolme muinaisjäännösrekisterissä olevaa kiinteää muinaisjäännöstä: Mäntyranta , Keskikoulu ja Huttula Lisätutkimuksien perusteella (Mikroliitti 2010) kohteiden rajausta on tarkennettu, Huttula lukuun ottamatta. Lisäselvityksessä alueelta löytyi uusi kohde: kivikautinen asuinpaikka Huttula 2. Kaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat rakennukset ovat Manttu, joka valmistui 1935 Tervon suojeluskunnan taloksi. hankki talon 1979 nuorisotilaksi, jonka jälkeen on suoritettu peruskorjaus. Ortodoksinen kirkko on toinen arvokas rakennus kaava-alueella. Kirkko on valmistunut 1954, jonka jälkeen kirkossa on tehty pieniä muutostöitä. Kolmas arvokas rakennus on Siltavahdin talo.

10 7 (22) Vuonna 1890 on rakennettu ensimmäinen puusilta Tervonsalmen yli. Sillan valmistumisen jälkeen v valmistui myös Siltavahdin talo. Puusilta uusittiin vv , jolloin se rakennettiin teräksestä ja kivestä, samalla myös taloa laajennettiin ja kunnostettiin. Siltavahdin tehtävänä oli valvoa liikennettä ja kääntää silta. Vuona 1977 silta korotettiin ja laivat mahtuivat kulkemaan sillan alle. Tämän jälkeen talo oli kahvila- ja museonäyttelytilana sekä varastona. Vuona Siltavahdin peruskorjattiin ja sinne muutti Tervonsalmen luotsiasema. Kuva 8: Luotsiasema, Siltavahdin talo. Rakennukset voi katsoa olevan paikallisesti merkittäviä Maanomistus Ympäristöhäiriöt Kaava-alueen maanomistus on hajanainen. Tervon kunnalla ja Tervon seurakunnalla on maanomistusta alueella yksityisten maanomistajien lisäksi. Kaava-alueeseen ympäristöhäiriöitä aiheuttaa Sinisen tien liikenne. Liikenteen lähtömelu on 67 dba ja 55 dba:n alue ulottuu alle m päähän keskilinjasta. Melualueen rajaus on määritetty Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ohjeen 6/1993: Tieliikenteen laskentamalli mukaisesti. Melualueet on määritetty Tiehallinnon kullekin tieosalle ilmoittamien nykyisten liikennemäärien ja nopeusrajoitusten perusteella. Oletuksena laskentamallin käytössä on ollut tieosuuden sijoittuminen maanpinnan tasoon.

11 8 (22) 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet tulee huomioida asemakaavoituksessa. Asemakaavassa huomioitavia aluekokonaisuuksia ovat elinympäristön laatu sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Ympäristöministeriö vahvistama Sisä-Savon seutukaava. Kaavassa on esitetty alueen maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät kohteet ja verkostot. Asemakaava-alueelle ei kohdistu varauksia. Seutukaava tulee voimaan maakuntakaavana. Pohjois-Savon liitto on laatinut Pohjois-Savon maakuntakaavaa (kuva 9). Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan Kaavan tavoitteena on kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Kaava-alue sijoittuu taajamatoimintojen aluemerkintä, aluekeskus kohdemerkintä (ca21), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (Tervonsalmen kulttuurimaisema) sekä kolme kiinteää muinaismuistokohdetta Mäntyranta 581, Keskikoulu 582 ja Huttula 509 (kuva 10). Kuva 9: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta

12 9 (22) Kuva 10: Maakuntakaavan Kulttuuriympäristökohteet Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuusto hyväksymä oikeusvaikutukseton taajaman yleiskaava. Asemakaava Alueen asemakaava on hyväksytty useassa eri vaiheessa. Alueen asemakaavat on hyväksytty , , , , , ja Asemakaava on toteutunut lähes asemakaavan mukaisesti. Asemakaavayhdistelmä ilmenee oheisesta kuvasta.

13 10 (22) Kuva 11: Asemakaavayhdistelmä. Muut suunnitelmat ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue on laatinut suunnitelmat maanteiden 551 (Sininen tie) ja (Kirkkotie) kevyen liikenteen järjestelyistä.

14 11 (22) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa Kirkkotien ja Sinisentien varteen kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Samalla kunnalla on tavoitteena ajantasaistaa asemakaavaa maatiealueisiin rajoittuvien kortteleitten osalta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on tehnyt päätökset asemakaavaa laatimisesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Naapurikiinteistöjen omistajat ja asunto-osakeyhtiöt Alueen asukkaat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vireilletulo Viranomaiset Pohjois-Savon Ely-keskus Pohjois-Savon liitto Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Museovirasto Vireilletulosta on tiedotettu valmisteluvaiheen kuulutuksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa kunnanhallituksen asettama toimikunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos olivat nähtävillä heinäkuussa 2011 ja uudelleen heinäkuussa Kaavasta on annettu kaksi muistutusta. Muistutukset kohdistu lähinnä tiesuunnitelmaan sekä luonnoksen nähtävillä pitämisen liittyviin päivämäärä epäselvyyksiin. Muistutuksen johdosta kaavaluonnos pidettiin toisen keran nähtävillä kesällä Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk. pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ

15 12 (22) Viranomaisyhteistyö Kaavahankkeesta on neuvoteltu Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa ja Lausuntojen ja neuvottelun perusteella kaavaa selostusta on korjattu. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Kaavalla ei muuteta olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaavalla ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja vaan se noudattaa nykyistä maankäyttöä ja olemassa olevaa tilannetta. Rakennuspaikan laajennusta on osoitettu korttelin 9 itäpuolelle nykyisen venevalkama-alueelle. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 20,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Asemakaavalla osoitetut alueet, niiden pinta-alat ja rakennusoikeudet ilmenevät oheisesta taulukosta. Käyttötarkoitus Rak.paikat/ alueita kpl Pinta-ala m 2 Rak.oikeus k-m 2 AK AL YO YM YK AP AR A KL EH Tori LP LPA LT LV VL VP Kadut ja pp P VU W 1071 Kumous 337

16 13 (22) Yht Palvelut Kaavalla on osoitettu olemassa olevat liiketilat kortteleissa 10 ja 11. sekä varaus kortteliin 101 voimassa olevan kaavan mukaan. Lisäksi asuinliiketilaa on sijoitettu olevan kaavan mukaisesti kortteliin 48. Osa venevalkama-alueesta on muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tervon koulukeskuksen alue on osoitettu YO-alueeksi ja seurakuntakeskus YK-alueeksi. Kaava-alueelle sijoittuu myös Ortodoksinen kirkko ja hautausmaa sekä kotiseutumuseon alue. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavalla ei ole muutettu olevaa yhdyskuntarakennetta eikä muutoinkaan osoitettu uutta rakentamista alueelle. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä alueella. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Asuinkerrostalojen rakennuspaikka on osoitettu voimassa olevan kaavan ja nykyisen tilanteen mukaisesti. Alueen pinta-ala on 1863 m² ja rakennusoikeus 838 k-m². Rakennus on II kerroksinen. Rakennuspaikkoja on yhteensä 1 kpl. Alueen pinta-ala on 1863 m² ja rakennusoikeus 838 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,45. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Rakennuspaikkoja on yhteensä 3 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 2918 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,24. Korttelin 50 rakennuspaikka on laajennu ulottumaan rantaan. Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen rantasaunan. Erillisen saunan rakennusoikeus on 30 k-m². Korttelin 9(osa) on laajennettu nykyisen venevalkama-alueelle. Osoitettu käyttötarkoitus mahdollistaa myös rivitalojen rakentamista.

17 14 (22) Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) Rakennuspaikkoja on yhteensä 4 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 3053 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,20. Uutena rakennuspaikkana ovat osoitettu kortteliin 14 vanhat koulun asuntolat, joka on erotettu koulukeskuksen rakennuspaikasta. Erillispientalojen korttelialue (AO) Rakennuspaikkoja on yhteensä 15 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 4916 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,17. Muutoksella on lisätty yksi rakennuspaikka Tervontien varteen uuteen kortteliin 52 sekä poistettu rakennuspaikat kortteleista 35 ja 50, jolloin olevia rakennuspaikkoja on laajennettu. Korttelin 36 ja 37 rakennuspaikat ovat hiukan pienentyneet maatiealueen laajentuessa. Korttelin 50 rakennuspaikoille saa rakentaa erillisen rantasaunan. Korttelin 50 rakennuspaikat ovat ulottuneet voimassa olevasta kaavasta huolimatta rantaan asti. Rantakaistale ei ole koskaan ollut yleisessä käytössä. Kuva 12: Korttelin 50 ranta-aluetta. Rakentamisen alin sallittu korkeustaso on (NN60).

18 15 (22) Asuin-. liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) Rakennuspaikkoja on yhteensä 2 kpl. Alueen pinta-ala on 9214 m² ja rakennusoikeus 3330 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,35. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti kortteihin 10 ja 48 on osoitettu ALrakennuspaikat. Palvelurakennusten korttelialue (P) Siltavahdin rakennuspaikka on osoitettu Palvelurakennusten korttelialueeksi. Alueelle on ajateltu sijoittuvan esim. kesäkahvila. Rakennuspaikan pinta-ala on 1549 m² ja rakennusoikeus on merkitty 200 m². Itse rakennus on merkitty suojeltavaksi. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) Kirkonkylän koulukeskus liikuntasaleineen on osoitettu YO- rakennuspaikaksi. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 7514 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,40. Museorakennusten korttelialue (YM) Kirkontien vierellä oleva museoalue on merkitty YM-rakennuspaikaksi. Alueen pinta-ala on 1950 m² ja rakennusoikeus 390 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,20. Kuva 13: Museoalueelle siirrettyjä rakennuksia.

19 16 (22) Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) Seurakuntakeskuksen alue on osoitettu YK-rakennuspaikaksi. Aluetta on hiukan laajennettu pohjoiseen Pappilantien varausta supistamalla toteutuneen kadun mukaisesti. Alueen pinta-ala on 6171 m² ja rakennusoikeus 1234 k-m². Liikerakennusten korttelialue (KL ja KL-1) Torin viereinen rakennuspaikka ja kortteli 101 Tervonsalmen itäpuolella on osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi voimassa olevan kaavan mukaisesti. Korttelin 101 alue on supistunut liikennealueen rakentamisen johdosta. Alueiden pinta-ala on 6301 m² ja rakennusoikeus 1875 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus e = 0, Kulttuuriympäristö Kyläkuvallisesti tärkeä alue (sk-1) Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat Tervonsalmen kulttuuriympäristö. Alueilla tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin. Rakennussuojelukohteet (sr-1) Kaavalla on osoitettu suojeltavaksi rakennuksiksi: Manttu Ortodoksinen kirkko Siltavahdin talo Merkinnän määräys on: Maankäyttö- ja rakennuslain 57 :n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen rakennushistoriallista tai historiallista arvoa. Muinaismuistokohde/alue (sm) Merkinnällä on osoitettu Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueetta koskevista maankäyttösuunnitelmista neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kaava-alueella on kolme muinaisjäännösrekisterissä olevaa kiinteää muinaisjäännöstä: Mäntyranta , Keskikoulu ja Huttula Lisätutkimuksien perusteella ( , Mikroliitti Oy) on paikannettu ja rajattu kevyenliikenteenväylän linjauksella kolme muinaisjäännösaluetta. Muinaisjäännösalueiden rajat selvitetty ja osoitettu kaavaan sm-kohde/aluemerkinnällä.

20 17 (22) Kaavaan merkitty ennestään tunnettuja kaksi kivikautista asuinpaikan aluetta kohdalla (Mäntyranta ja Keskikoulu ) sekä uusi havainto Keskikoulun kohteen eteläpuolella kivikautinen asuinpaikka Huttula 2. Kohde Huttula on merkitty asemakaavaan kohdemerkinnällä, koska sen laajuutta ei ole selvitetty. Keskikoulu ja Huttula 2 myös merkitty kohdemerkinnällä niiden suppeuden johdosta Muut alueet Puistoalue (VP) Sinisentien ja Tervontien välinen alue on osoitettu Puistoalueeksi (1520 m²). Puistoalue on supistunut voimassa olevaan kaavan verrattua olevan rakennuspaikan johdosta. Kulmapuisto on muutettu lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysalue (VL) Korttelialueiden väliin ja urheilukentän viereen on sijoitettu 5 erillistä lähivirkistysaluetta keventämään kaavan rakennetta. Alueiden pinta-ala on yhteensä m². Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU-1) Urheilukenttä ympäristöineen on osoitettu VU-1 alueeksi. Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueella on Mantu sekä varastorakennuksia. Alueen pinta-ala on 2,4 ha ja rakennusoikeutta on osoitettu 760 k-m². Maantien alue (LT) ja katualue Sininen tie ja Kirkkotie on rajattu ja liittymät merkitty tehdyn tiesuunnitelman ja olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Kirkkotie muuttuu katualueeksi ja Sininen tie on merkitty maantiealueeksi. Maantiealueiden pinta-alaksi jäi 2,5 ha. Yleinen pysäköintialue (LP) Ortodoksien tsasounan ja museoalueen välissä oleva pysäköintialue on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti LP-alueeksi. Alueen pinta-ala on 869 m².

21 18 (22) Venevalkama-alue (LV) Luotsiaseman alueella Tervosalmen rannalla oleva venelaiturialue on osoitettu nykyisen kaavan mukaisesti LV-alueeksi. Alueen pinta-ala on 634 m². Autopaikkojen korttelialue (LPA) Luotsiaseman alueelle Sinisen tien varrelle on osoitettu LPA-alue. Alue palvelee korttelin 9:n AP-alueen vieraita ja P-alueen asiakkaita. Alueen pinta-ala on 454 m². Palvelurakennusten korttelialue (P) Luotsiaseman alueelle Sinisen tien varrelle on osoitettu P-alue. Alueen pinta-ala on 1549 m². Hautausmaa-alue (EH) Ortodoksien tsasounan ja hautausmaa on osoitettu EH-alueeksi. Tsasounalle on osoitettu rakennusoikeutta 110. Alueen pinta-ala on 2985 m². Tsasounaa ei ole osoitettu erityisellä kohdemerkinnällä, koska rakennuksella on paikallista arvoa. Rakennus on seurakunnan omistuksessa ja siihen ei kohdistu uhkia. Tori Tervon tori on osoitettu olevan kaavan mukaisesti. Torin pinta-ala on 655 m². Vesialue (W) Osa venevalkaman aluetta Tervonsalmen rannalla Luotsiaseman alueella on osoitettu vesialueeksi. Alueen pinta-ala on 1071 m². Kumottava asemakaava Asemakaavan muutoksella kumotaan maantiealuetta. Alueen pinta-ala on 337 m² Tekninen huolto Kaavatiealuetta on yhteensä 0,48 ha. Katualueen rajauksia ei ole muutettu muutoin kuin korttelin 39 osalta, missä alue rajattiin toteutuneen tilanteen mukaisesti. Korttelin 9 kohdalla Koskentien katualuetta kavennettiin rakennuspaikan rakennettavuuden parantamiseksi. Siltavahdin rakennuspaikalle ajo tapahtuu LPA ja ajoyhteyden kautta, koska yhdelle rakennuspaikalle ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa katua.

22 19 (22) Herralantien nimi on muutettu Eerikkalantieksi nykyisen käytössä olevan nimistön mukaisesti. Korttelialueilla olevat vesihuoltolinjat ja kaikki 20 kv sähkösiirtolinjat on osoitettu kaavassa Ympäristöhäiriöt Kortteliin 9 (osa) on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP). Liikenteen melusta ei ole haittaa uudelle asutukselle. Sinisen tien liikenteen 55dB:n melualue ulottuu noin m päähän keskilinjasta. Asuinrakennukset suojaavat rakennuspaikan piha-alueita siten, että melu-arvot eivät ylity. Melualueen rajat on selvitetty melulaskelman perusteella (Kuva 14). Kuva 14: Melukartta Kaavassa on osoitettu 55 db meluvyöhyke. Rakennusten normaalit rakenteen vaimentavat melua sen verran, että asunnoissa melu ei nouse yli ohjearvojen. Kuitenkin kaavassa on annettu määräys rakenteiden 25 db:n äänieristävyydestä. Pihaalueella meluarvo ei nouse yli ohjearvojen ja asuinliikerakennus suojaa oleskelu pihaa melulta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

23 20 (22) Asemakaavalla ei ole vaikutusta olevaa yhdyskuntarakennetta. Asutus on osoitettu siten, että ne eivät sijoitu tulvariskialueelle ja kaavaselostuksessa on määritetty alin sallittu rakentamistaso. Myöskään sade- ja sulamisvedet eivät ole olleet ongelma ja kaavalla ei muodostetta sellaista toimintaa, joka lisäisi merkittävästi hulevesiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa. Kaava-alueella ei ole erityisen luotoarvoja. Alueeseen kohdistuvat kulttuuriarvot on huomioitu tarpeellisin merkinnöin ja määräyksin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan on todettu olemassa oleva tilanne sekä tehty tarpeelliset maantien ja katualueen laajennukset laaditun tie- ja katusuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutos laillistaa korttelin 50 alueella nykyisen olevan tilanteen. Voimassa olevan kaavan rannan puistoalue ei ole koskaan toteutunut ja sen on ollut korttelin rakennuspaikkojen käytössä. Olemassa oleviin rakennuksiin kaavalla ei ole suoranaista vaikutusta. Kortteliin 9 osoitettu asuinrakentaminen täydentää taajamarakennetta. Kevyenliikenteen väylä lisää taajaman viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaava-alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua tai hoidettua aluetta. Kaavamuutoksella ei osoiteta uutta rakentamista alueelle, joten vaikutukset luonnonoloihin ovat vähäiset. Kaava ei heikennä luonnon monimuotoisuutta. Pohjanlammen lintuveden välittömästä läheisyydestä on poistettu yksi yleistenrakennusten korttelialue, mikä vähentää tulevaisuudessa riskiä lisääntyvästä häiriöstä. Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia Pohjanlammen linnustoon, koska kaava on lampeen rajoittuen toteava. Myöskään välilliset vaikutukset ovat vähäiset, koska maankäyttö ei muutu lähialueella Vaikutukset maisemaan Kirkkotien katunäkymä tulee muuttumaan, koska kevyenliikenteen rakentamisen johdosta alueen puustoa joudutaan poistamaan ja rakennettu tiealue tulee levenemään. Muutos ei ole merkittävä. Korttelin 9 toteuttaminen eheyttää kyläkuvaa, kun rakentamaton alue toteutuu Sosiaaliset vaikutukset Kevyenliikenteen väylä parantaa alueen asuinympäristön laatua ja siten lisää asuinviihtyvyyttä alueella. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta vapaa-aikaan tai virkistykseen, koska kaava ei kavenna tai rajoita olevaa virkistys- tai vapaa-ajan toimintaa. Korttelien 50 ja 52 edessä olevapuistoalue ei ole koskaan olut yleisessä käytössä. Ranta on ollut aina

24 21 (22) yksityisessä omistuksessa ja rantaan rajoittuvien kiinteistön omistajien hallussa ja käytössä. Rantapuiston liittäminen viereisiin rakennuspaikkoihin ei muuta tai vähennä Tervon kirkonkylän asukkaiden mahdollisuutta käyttää ranta-alueita virkistykseen. Asemakaava-alueella on muutoinkin turvattu asukkaiden pääsy rantaan. Taajaman varsinainen venesatama on Lekunniemen vieressä mutta Tervonsalamen länsipuolella on esim. kolme yleisessä käytössä olevaa venevalkama-aluetta sekä koulun rannan uimaranta. Salmen itäpuolella on kirkonkylän uimaranta sekä lisäksi laajat yhtenäiset viheralueet. Oheista kuvasta LV-alueet ilmenee punaisilla ympyröillä sekä uimarannat vihreänä neliönä. Kuva 15: LV- ja uimaranta-alueet. Kaava ei vaaranna tai heikennä yleistä turvallisuutta. Kaavamuutos parantaa olevaa liikenneturvallisuutta erityisesti koululaisten osalta. Kaavasta hyötyvät Tervon kirkonkylän asukkaat. Haittaa rakentamisesta on muutamien rakennuspaikkojen omistajille, joiden rakennuspaikoista joudutaan hiukan ottamaan katualueeseen Taloudelliset vaikutukset Kunta ja ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue toteuttavat kevyenliikenteen väylän yhdessä. Muita suoria kustannuksia kaavamuutoksesta ei aiheudu. Kirkkotie tulee myöhemmin siirtymään kunnan kunnossapidettäväksi, mistä tulee kunnalle välillisiä kustannuksia.

25 22 (22) Muilta osin alueiden toteuttaminen on kunnan asia. Alueiden toteuttamisesta tulee kustannuksia kunnalle. Kunta tulee saamaan tuloja rakennuspaikkojen myynnistä ja liittymämaksuista. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan toteutumista ohjaavat asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Kaavan tultu lainvoimaiseksi kevyenliikenteen väylien suunnitelmat laitetaan nähtäville. Sinisentien osalta suunnitelman laitetaan nähtäville tiesuunnitelmana ja Kirkkotien osalta katusuunnitelmana. Kevyenliikenteen väylän rakentamisen jälkeen kunta tekee Kirkkotien osalta kadunpitopäätöksen, jonka tultua lainvoimaiseksi siirtyvä katualue kunnan omistukseen ja hoitoon. 6.3 Toteutuksen seuranta Kaava-alueiden toteuttaminen on kunnan asia. valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen rakentamista Kuopiossa 16. päivänä elokuuta Kuopion aluetoimisto Timo Leskinen aluepäällikkö, DI Lilian Savolainen arkkitehti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kirkonkylä, asemakaavan muutos

Kirkonkylä, asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 16(osa) Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 16(osa) Kaavan vireille tulo:

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos

Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMI Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos HYVÄKSYTTY: KVALT pp.kk.201v xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P22330 FCG

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KORTTELI 33 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAUTALAMMIN KUNTA KORTTELI 33 ASEMAKAAVAN MUUTOS RAUTALAMMIN KUNTA KORTTELI 33 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava-alue: Asemakaavan muutos koskee korttelia 33 Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kortteli 33 ja puistoalue. Kaavan laatija: Suunnittelukeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos

Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMI Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus HYVÄKSYTTY: KVALT pp.kk.201v xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P22330 FCG

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELIN 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS LAVIAN KUNTA HAUTAUSMAA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Air-Ix Ympäristö Oy 2006 2(7) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot KUNTA: KYLÄ: ALUE: 1.2. Kaava-alueen sijainti Lavia Lavian kylä

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1 Hautausmaan alueen asemakaavan muutos Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA 1 Hautausmaan alueen asemakaavan muutos Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRKON JA HAUTAUSMAAN ALUEEN...2 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE Kaavaselostus, luonnos Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE Kaavaselostus KVALT pp.kk.201v xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P181-P18152 Kaavaselostus Savolainen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote ajantasakaavasta Kaavakartta ja määräykset Havainnekuva: vaihtoehdot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote ajantasakaavasta Kaavakartta ja määräykset Havainnekuva: vaihtoehdot RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...3 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Ilmajoki, Kaavaselostus

Ilmajoki, Kaavaselostus Ilmajoki, Kaavaselostus Kauppatien tiealue Asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2014 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit:

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutokset

Kirkonkylän asemakaavan muutokset TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan muutokset ja laajennus Kaavaselostus, luonnos ALUE 6 ALUE 2 ALUE 8 ALUE 1 ALUE 3 ALUE 7 ALUE 4 ALUE 5 HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.201v xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTAVAARAN KUNTA KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot