Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, venevalkama-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueet. Kaavan vireille tulo: kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Leskinen Timo 1 (25) 633- D3541 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOhDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Kulttuuriympäristö Maanomistus Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Kulttuuriympäristö Muut alueet Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt... 19

3 Leskinen Timo 2 (25) 633- D Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Inventointikortit Tilastolomake(lisätään myöhemmin) Havainnekuva siltavahdin alueelta Ajantasakaava Kaavakartta

4 1 (22) TERVON KUNTA,RIITNIEMEN ASEMAKAAVA 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,hautausmaa-,puisto-,venevalkama-,lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueita. Kaava-alue käsittää Kirkkotien ja Sinisen tien alueet sekä osa niihin rajoittuvista korttelialueista. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueet. Asemakaavan muutoksella kumotaan maantiealuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue käsittää Sinisen tien ja Kirkkotien sekä sen viereisiä korttelialueita sekä korttelin 50 Tervonsalmen rannalta. Kaava-alueen rajaus ilmenee oheisesta kuvasta. Kuva 1: Asemakaavan muutoksen likimääräinen rajaus.

5 2 (22) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tiealueen asemakaavan muutoksen tarkoitus on mahdollistaa ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue suunnitteleman kevyenliikenteen toteuttaminen osoittamalla tarvittavat maantie ja katualueet sekä muutoin olemassa olevan tilanteen toteaminen ja asemakaavan päivittäminen. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavaa laatimisesta Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaksi kertaa heinäkuussa 2011 ja Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk.2012 välisen ajan. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 20,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Aluetehokkuudeksi tulee 0,13. Asemakaavan muutoksella on Kirkkotien maantien aluetta on muutettu kaduksi tiealuetta laajennettu korttelien 10, 14, 30, 35, 36, 37, 48, 51, 101 ja 102 alueella, muodostettu kortteli 52 puistoalueelle olevan tilanteen mukaisesti, poistettu Y- kortteli 102 ja lyhennetty sille johtava Urheilutie, muodostettu koulunkortteliin 14 rivitalojen rakennuspaikka olevan tilanteen mukaisesti, muodostettu museoalueesta on rakennuspaikka, vähennetty korttelista 35 yksi rakennuspaikka, joka on liitetty viereisiin rakennuspaikkoihin, korttelin 50 rakennuspaikat on ulotettu rantaan asti ja rakennuspaikkoja on vähennetty yhdellä, kumottu maantiealuetta noin 340 m² alueen osalta Kirkkotien eteläpäässä sekä Herralantie on muutettu Eerikkalantieksi ja Pappilantien katualuetta on kavennettu, osa korttelin 9 on muutettu asuinpientaloalueeksi ja laajennettu nykyiselle venevalkama-alueelle, osa venevalkama-aluetta Tervonsalmella Luotsiaseman sijaintipaikka on muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi ja osa vesialueeksi, laiturialue jätetty venevalkama-alueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen kevyenliikenteenväylää koskeva suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville maantien (Mt 551 Sininen tie) osalta tiesuunnitelmana ja Kirkkotien (Mt ) osalta katusuunnitelmana. Kevyenliikenteen

6 3 (22) väylän rakentamisen jälkeen kunta tekee Kirkkotien osalta kadunpitopäätöksen, jonka lainvoimaiseksi tultua katualueet siirtyvät kunnan omistukseen ja hoitoon. 3 LÄHTÖKOhDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijoittuu maanteiden varrelle Tervon itä- ja eteläosaan. Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua aluetta. Alueelle sijoittuu asuin ja palvelurakentamista. Korttelit 35, 48, 53, ja 50 ovat osittain rakentumatta sekä korttelit 101 ja 102 ovat kokonaisuudessaan rakentamaton. Kuva 2: Kirkkotie koulun kohdalta pohjoiseen.

7 4 (22) Luonnonympäristö Kuva 3: Kaava-aluetta korttelin 101 kohdalla. Ainoat laajemmat rakentumattomat alueet kortteli 102 on mäntykangasta ja kortteli kuvasta 3 ilmenevää sekametsää, missä kusia ja mänty ovat valtalajeja. Kirkkotien ympäristöineen sijoittuu harjualueelle, joka on kokonaisuudessaan tasaista aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on seuraavia rakennuksia: rintamamies tyyppinen asuinrakennus puistoalueella Tervonsalmen itäpuolella asuinrivitalo sekä liikerakennus korttelissa 10, liikerakennuksia korttelissa 11, Mantuntalo urheilualueella, viritaloja sekä koulurakennuksia korttelissa 14, ortodoksinen kirkko, museorakennuksia kortteli 48, omakotitaloja kortteleissa 9, 35, 36, 37, 50 ja 53, Rivitaloja kortteleissa 30, 35 ja 51, seurakuntakeskus korttelissa 39, Luotsiasema, Siltavahdin talo Tervonsalmen rannalla korttelin 9 viereisessä venevalkama-alueella Rakennuskanta on pääsääntöisesti 70-luvun lopulta ja 80-luvulta. Enimmäkseen yksikerroksisia ja tiiliverhoiltuja rakennuksia. Seurakuntakeskus on vuonna 1968 rakennettu E.Niemelän suunnittelema tiiliverhoiltu ja pulpettikattoinen 300 m² pohjapinta-alan suuruinen rakennus.

8 5 (22) Kuva 4: Korttelin 11 liikerakennus Kuva 5: Tsasouna

9 6 (22) Kuva 6: Alueelle tyypillinen rivitalo korttelissa Kulttuuriympäristö Kuva 7: Seurakuntakeskus. Kaava-alueella on kolme muinaisjäännösrekisterissä olevaa kiinteää muinaisjäännöstä: Mäntyranta , Keskikoulu ja Huttula Lisätutkimuksien perusteella (Mikroliitti 2010) kohteiden rajausta on tarkennettu, Huttula lukuun ottamatta. Lisäselvityksessä alueelta löytyi uusi kohde: kivikautinen asuinpaikka Huttula 2. Kaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat rakennukset ovat Manttu, joka valmistui 1935 Tervon suojeluskunnan taloksi. hankki talon 1979 nuorisotilaksi, jonka jälkeen on suoritettu peruskorjaus. Ortodoksinen kirkko on toinen arvokas rakennus kaava-alueella. Kirkko on valmistunut 1954, jonka jälkeen kirkossa on tehty pieniä muutostöitä. Kolmas arvokas rakennus on Siltavahdin talo.

10 7 (22) Vuonna 1890 on rakennettu ensimmäinen puusilta Tervonsalmen yli. Sillan valmistumisen jälkeen v valmistui myös Siltavahdin talo. Puusilta uusittiin vv , jolloin se rakennettiin teräksestä ja kivestä, samalla myös taloa laajennettiin ja kunnostettiin. Siltavahdin tehtävänä oli valvoa liikennettä ja kääntää silta. Vuona 1977 silta korotettiin ja laivat mahtuivat kulkemaan sillan alle. Tämän jälkeen talo oli kahvila- ja museonäyttelytilana sekä varastona. Vuona Siltavahdin peruskorjattiin ja sinne muutti Tervonsalmen luotsiasema. Kuva 8: Luotsiasema, Siltavahdin talo. Rakennukset voi katsoa olevan paikallisesti merkittäviä Maanomistus Ympäristöhäiriöt Kaava-alueen maanomistus on hajanainen. Tervon kunnalla ja Tervon seurakunnalla on maanomistusta alueella yksityisten maanomistajien lisäksi. Kaava-alueeseen ympäristöhäiriöitä aiheuttaa Sinisen tien liikenne. Liikenteen lähtömelu on 67 dba ja 55 dba:n alue ulottuu alle m päähän keskilinjasta. Melualueen rajaus on määritetty Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ohjeen 6/1993: Tieliikenteen laskentamalli mukaisesti. Melualueet on määritetty Tiehallinnon kullekin tieosalle ilmoittamien nykyisten liikennemäärien ja nopeusrajoitusten perusteella. Oletuksena laskentamallin käytössä on ollut tieosuuden sijoittuminen maanpinnan tasoon.

11 8 (22) 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet tulee huomioida asemakaavoituksessa. Asemakaavassa huomioitavia aluekokonaisuuksia ovat elinympäristön laatu sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Ympäristöministeriö vahvistama Sisä-Savon seutukaava. Kaavassa on esitetty alueen maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät kohteet ja verkostot. Asemakaava-alueelle ei kohdistu varauksia. Seutukaava tulee voimaan maakuntakaavana. Pohjois-Savon liitto on laatinut Pohjois-Savon maakuntakaavaa (kuva 9). Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan Kaavan tavoitteena on kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Kaava-alue sijoittuu taajamatoimintojen aluemerkintä, aluekeskus kohdemerkintä (ca21), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (Tervonsalmen kulttuurimaisema) sekä kolme kiinteää muinaismuistokohdetta Mäntyranta 581, Keskikoulu 582 ja Huttula 509 (kuva 10). Kuva 9: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta

12 9 (22) Kuva 10: Maakuntakaavan Kulttuuriympäristökohteet Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuusto hyväksymä oikeusvaikutukseton taajaman yleiskaava. Asemakaava Alueen asemakaava on hyväksytty useassa eri vaiheessa. Alueen asemakaavat on hyväksytty , , , , , ja Asemakaava on toteutunut lähes asemakaavan mukaisesti. Asemakaavayhdistelmä ilmenee oheisesta kuvasta.

13 10 (22) Kuva 11: Asemakaavayhdistelmä. Muut suunnitelmat ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue on laatinut suunnitelmat maanteiden 551 (Sininen tie) ja (Kirkkotie) kevyen liikenteen järjestelyistä.

14 11 (22) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa Kirkkotien ja Sinisentien varteen kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Samalla kunnalla on tavoitteena ajantasaistaa asemakaavaa maatiealueisiin rajoittuvien kortteleitten osalta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on tehnyt päätökset asemakaavaa laatimisesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Naapurikiinteistöjen omistajat ja asunto-osakeyhtiöt Alueen asukkaat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vireilletulo Viranomaiset Pohjois-Savon Ely-keskus Pohjois-Savon liitto Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Museovirasto Vireilletulosta on tiedotettu valmisteluvaiheen kuulutuksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa kunnanhallituksen asettama toimikunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos olivat nähtävillä heinäkuussa 2011 ja uudelleen heinäkuussa Kaavasta on annettu kaksi muistutusta. Muistutukset kohdistu lähinnä tiesuunnitelmaan sekä luonnoksen nähtävillä pitämisen liittyviin päivämäärä epäselvyyksiin. Muistutuksen johdosta kaavaluonnos pidettiin toisen keran nähtävillä kesällä Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk. pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ

15 12 (22) Viranomaisyhteistyö Kaavahankkeesta on neuvoteltu Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa ja Lausuntojen ja neuvottelun perusteella kaavaa selostusta on korjattu. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Kaavalla ei muuteta olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaavalla ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja vaan se noudattaa nykyistä maankäyttöä ja olemassa olevaa tilannetta. Rakennuspaikan laajennusta on osoitettu korttelin 9 itäpuolelle nykyisen venevalkama-alueelle. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 20,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Asemakaavalla osoitetut alueet, niiden pinta-alat ja rakennusoikeudet ilmenevät oheisesta taulukosta. Käyttötarkoitus Rak.paikat/ alueita kpl Pinta-ala m 2 Rak.oikeus k-m 2 AK AL YO YM YK AP AR A KL EH Tori LP LPA LT LV VL VP Kadut ja pp P VU W 1071 Kumous 337

16 13 (22) Yht Palvelut Kaavalla on osoitettu olemassa olevat liiketilat kortteleissa 10 ja 11. sekä varaus kortteliin 101 voimassa olevan kaavan mukaan. Lisäksi asuinliiketilaa on sijoitettu olevan kaavan mukaisesti kortteliin 48. Osa venevalkama-alueesta on muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tervon koulukeskuksen alue on osoitettu YO-alueeksi ja seurakuntakeskus YK-alueeksi. Kaava-alueelle sijoittuu myös Ortodoksinen kirkko ja hautausmaa sekä kotiseutumuseon alue. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavalla ei ole muutettu olevaa yhdyskuntarakennetta eikä muutoinkaan osoitettu uutta rakentamista alueelle. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä alueella. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Asuinkerrostalojen rakennuspaikka on osoitettu voimassa olevan kaavan ja nykyisen tilanteen mukaisesti. Alueen pinta-ala on 1863 m² ja rakennusoikeus 838 k-m². Rakennus on II kerroksinen. Rakennuspaikkoja on yhteensä 1 kpl. Alueen pinta-ala on 1863 m² ja rakennusoikeus 838 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,45. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Rakennuspaikkoja on yhteensä 3 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 2918 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,24. Korttelin 50 rakennuspaikka on laajennu ulottumaan rantaan. Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen rantasaunan. Erillisen saunan rakennusoikeus on 30 k-m². Korttelin 9(osa) on laajennettu nykyisen venevalkama-alueelle. Osoitettu käyttötarkoitus mahdollistaa myös rivitalojen rakentamista.

17 14 (22) Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) Rakennuspaikkoja on yhteensä 4 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 3053 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,20. Uutena rakennuspaikkana ovat osoitettu kortteliin 14 vanhat koulun asuntolat, joka on erotettu koulukeskuksen rakennuspaikasta. Erillispientalojen korttelialue (AO) Rakennuspaikkoja on yhteensä 15 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 4916 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,17. Muutoksella on lisätty yksi rakennuspaikka Tervontien varteen uuteen kortteliin 52 sekä poistettu rakennuspaikat kortteleista 35 ja 50, jolloin olevia rakennuspaikkoja on laajennettu. Korttelin 36 ja 37 rakennuspaikat ovat hiukan pienentyneet maatiealueen laajentuessa. Korttelin 50 rakennuspaikoille saa rakentaa erillisen rantasaunan. Korttelin 50 rakennuspaikat ovat ulottuneet voimassa olevasta kaavasta huolimatta rantaan asti. Rantakaistale ei ole koskaan ollut yleisessä käytössä. Kuva 12: Korttelin 50 ranta-aluetta. Rakentamisen alin sallittu korkeustaso on (NN60).

18 15 (22) Asuin-. liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) Rakennuspaikkoja on yhteensä 2 kpl. Alueen pinta-ala on 9214 m² ja rakennusoikeus 3330 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,35. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti kortteihin 10 ja 48 on osoitettu ALrakennuspaikat. Palvelurakennusten korttelialue (P) Siltavahdin rakennuspaikka on osoitettu Palvelurakennusten korttelialueeksi. Alueelle on ajateltu sijoittuvan esim. kesäkahvila. Rakennuspaikan pinta-ala on 1549 m² ja rakennusoikeus on merkitty 200 m². Itse rakennus on merkitty suojeltavaksi. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) Kirkonkylän koulukeskus liikuntasaleineen on osoitettu YO- rakennuspaikaksi. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 7514 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,40. Museorakennusten korttelialue (YM) Kirkontien vierellä oleva museoalue on merkitty YM-rakennuspaikaksi. Alueen pinta-ala on 1950 m² ja rakennusoikeus 390 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,20. Kuva 13: Museoalueelle siirrettyjä rakennuksia.

19 16 (22) Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) Seurakuntakeskuksen alue on osoitettu YK-rakennuspaikaksi. Aluetta on hiukan laajennettu pohjoiseen Pappilantien varausta supistamalla toteutuneen kadun mukaisesti. Alueen pinta-ala on 6171 m² ja rakennusoikeus 1234 k-m². Liikerakennusten korttelialue (KL ja KL-1) Torin viereinen rakennuspaikka ja kortteli 101 Tervonsalmen itäpuolella on osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi voimassa olevan kaavan mukaisesti. Korttelin 101 alue on supistunut liikennealueen rakentamisen johdosta. Alueiden pinta-ala on 6301 m² ja rakennusoikeus 1875 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus e = 0, Kulttuuriympäristö Kyläkuvallisesti tärkeä alue (sk-1) Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat Tervonsalmen kulttuuriympäristö. Alueilla tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin. Rakennussuojelukohteet (sr-1) Kaavalla on osoitettu suojeltavaksi rakennuksiksi: Manttu Ortodoksinen kirkko Siltavahdin talo Merkinnän määräys on: Maankäyttö- ja rakennuslain 57 :n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen rakennushistoriallista tai historiallista arvoa. Muinaismuistokohde/alue (sm) Merkinnällä on osoitettu Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueetta koskevista maankäyttösuunnitelmista neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kaava-alueella on kolme muinaisjäännösrekisterissä olevaa kiinteää muinaisjäännöstä: Mäntyranta , Keskikoulu ja Huttula Lisätutkimuksien perusteella ( , Mikroliitti Oy) on paikannettu ja rajattu kevyenliikenteenväylän linjauksella kolme muinaisjäännösaluetta. Muinaisjäännösalueiden rajat selvitetty ja osoitettu kaavaan sm-kohde/aluemerkinnällä.

20 17 (22) Kaavaan merkitty ennestään tunnettuja kaksi kivikautista asuinpaikan aluetta kohdalla (Mäntyranta ja Keskikoulu ) sekä uusi havainto Keskikoulun kohteen eteläpuolella kivikautinen asuinpaikka Huttula 2. Kohde Huttula on merkitty asemakaavaan kohdemerkinnällä, koska sen laajuutta ei ole selvitetty. Keskikoulu ja Huttula 2 myös merkitty kohdemerkinnällä niiden suppeuden johdosta Muut alueet Puistoalue (VP) Sinisentien ja Tervontien välinen alue on osoitettu Puistoalueeksi (1520 m²). Puistoalue on supistunut voimassa olevaan kaavan verrattua olevan rakennuspaikan johdosta. Kulmapuisto on muutettu lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysalue (VL) Korttelialueiden väliin ja urheilukentän viereen on sijoitettu 5 erillistä lähivirkistysaluetta keventämään kaavan rakennetta. Alueiden pinta-ala on yhteensä m². Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU-1) Urheilukenttä ympäristöineen on osoitettu VU-1 alueeksi. Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueella on Mantu sekä varastorakennuksia. Alueen pinta-ala on 2,4 ha ja rakennusoikeutta on osoitettu 760 k-m². Maantien alue (LT) ja katualue Sininen tie ja Kirkkotie on rajattu ja liittymät merkitty tehdyn tiesuunnitelman ja olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Kirkkotie muuttuu katualueeksi ja Sininen tie on merkitty maantiealueeksi. Maantiealueiden pinta-alaksi jäi 2,5 ha. Yleinen pysäköintialue (LP) Ortodoksien tsasounan ja museoalueen välissä oleva pysäköintialue on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti LP-alueeksi. Alueen pinta-ala on 869 m².

21 18 (22) Venevalkama-alue (LV) Luotsiaseman alueella Tervosalmen rannalla oleva venelaiturialue on osoitettu nykyisen kaavan mukaisesti LV-alueeksi. Alueen pinta-ala on 634 m². Autopaikkojen korttelialue (LPA) Luotsiaseman alueelle Sinisen tien varrelle on osoitettu LPA-alue. Alue palvelee korttelin 9:n AP-alueen vieraita ja P-alueen asiakkaita. Alueen pinta-ala on 454 m². Palvelurakennusten korttelialue (P) Luotsiaseman alueelle Sinisen tien varrelle on osoitettu P-alue. Alueen pinta-ala on 1549 m². Hautausmaa-alue (EH) Ortodoksien tsasounan ja hautausmaa on osoitettu EH-alueeksi. Tsasounalle on osoitettu rakennusoikeutta 110. Alueen pinta-ala on 2985 m². Tsasounaa ei ole osoitettu erityisellä kohdemerkinnällä, koska rakennuksella on paikallista arvoa. Rakennus on seurakunnan omistuksessa ja siihen ei kohdistu uhkia. Tori Tervon tori on osoitettu olevan kaavan mukaisesti. Torin pinta-ala on 655 m². Vesialue (W) Osa venevalkaman aluetta Tervonsalmen rannalla Luotsiaseman alueella on osoitettu vesialueeksi. Alueen pinta-ala on 1071 m². Kumottava asemakaava Asemakaavan muutoksella kumotaan maantiealuetta. Alueen pinta-ala on 337 m² Tekninen huolto Kaavatiealuetta on yhteensä 0,48 ha. Katualueen rajauksia ei ole muutettu muutoin kuin korttelin 39 osalta, missä alue rajattiin toteutuneen tilanteen mukaisesti. Korttelin 9 kohdalla Koskentien katualuetta kavennettiin rakennuspaikan rakennettavuuden parantamiseksi. Siltavahdin rakennuspaikalle ajo tapahtuu LPA ja ajoyhteyden kautta, koska yhdelle rakennuspaikalle ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa katua.

22 19 (22) Herralantien nimi on muutettu Eerikkalantieksi nykyisen käytössä olevan nimistön mukaisesti. Korttelialueilla olevat vesihuoltolinjat ja kaikki 20 kv sähkösiirtolinjat on osoitettu kaavassa Ympäristöhäiriöt Kortteliin 9 (osa) on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP). Liikenteen melusta ei ole haittaa uudelle asutukselle. Sinisen tien liikenteen 55dB:n melualue ulottuu noin m päähän keskilinjasta. Asuinrakennukset suojaavat rakennuspaikan piha-alueita siten, että melu-arvot eivät ylity. Melualueen rajat on selvitetty melulaskelman perusteella (Kuva 14). Kuva 14: Melukartta Kaavassa on osoitettu 55 db meluvyöhyke. Rakennusten normaalit rakenteen vaimentavat melua sen verran, että asunnoissa melu ei nouse yli ohjearvojen. Kuitenkin kaavassa on annettu määräys rakenteiden 25 db:n äänieristävyydestä. Pihaalueella meluarvo ei nouse yli ohjearvojen ja asuinliikerakennus suojaa oleskelu pihaa melulta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

23 20 (22) Asemakaavalla ei ole vaikutusta olevaa yhdyskuntarakennetta. Asutus on osoitettu siten, että ne eivät sijoitu tulvariskialueelle ja kaavaselostuksessa on määritetty alin sallittu rakentamistaso. Myöskään sade- ja sulamisvedet eivät ole olleet ongelma ja kaavalla ei muodostetta sellaista toimintaa, joka lisäisi merkittävästi hulevesiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa. Kaava-alueella ei ole erityisen luotoarvoja. Alueeseen kohdistuvat kulttuuriarvot on huomioitu tarpeellisin merkinnöin ja määräyksin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan on todettu olemassa oleva tilanne sekä tehty tarpeelliset maantien ja katualueen laajennukset laaditun tie- ja katusuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutos laillistaa korttelin 50 alueella nykyisen olevan tilanteen. Voimassa olevan kaavan rannan puistoalue ei ole koskaan toteutunut ja sen on ollut korttelin rakennuspaikkojen käytössä. Olemassa oleviin rakennuksiin kaavalla ei ole suoranaista vaikutusta. Kortteliin 9 osoitettu asuinrakentaminen täydentää taajamarakennetta. Kevyenliikenteen väylä lisää taajaman viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaava-alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua tai hoidettua aluetta. Kaavamuutoksella ei osoiteta uutta rakentamista alueelle, joten vaikutukset luonnonoloihin ovat vähäiset. Kaava ei heikennä luonnon monimuotoisuutta. Pohjanlammen lintuveden välittömästä läheisyydestä on poistettu yksi yleistenrakennusten korttelialue, mikä vähentää tulevaisuudessa riskiä lisääntyvästä häiriöstä. Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia Pohjanlammen linnustoon, koska kaava on lampeen rajoittuen toteava. Myöskään välilliset vaikutukset ovat vähäiset, koska maankäyttö ei muutu lähialueella Vaikutukset maisemaan Kirkkotien katunäkymä tulee muuttumaan, koska kevyenliikenteen rakentamisen johdosta alueen puustoa joudutaan poistamaan ja rakennettu tiealue tulee levenemään. Muutos ei ole merkittävä. Korttelin 9 toteuttaminen eheyttää kyläkuvaa, kun rakentamaton alue toteutuu Sosiaaliset vaikutukset Kevyenliikenteen väylä parantaa alueen asuinympäristön laatua ja siten lisää asuinviihtyvyyttä alueella. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta vapaa-aikaan tai virkistykseen, koska kaava ei kavenna tai rajoita olevaa virkistys- tai vapaa-ajan toimintaa. Korttelien 50 ja 52 edessä olevapuistoalue ei ole koskaan olut yleisessä käytössä. Ranta on ollut aina

24 21 (22) yksityisessä omistuksessa ja rantaan rajoittuvien kiinteistön omistajien hallussa ja käytössä. Rantapuiston liittäminen viereisiin rakennuspaikkoihin ei muuta tai vähennä Tervon kirkonkylän asukkaiden mahdollisuutta käyttää ranta-alueita virkistykseen. Asemakaava-alueella on muutoinkin turvattu asukkaiden pääsy rantaan. Taajaman varsinainen venesatama on Lekunniemen vieressä mutta Tervonsalamen länsipuolella on esim. kolme yleisessä käytössä olevaa venevalkama-aluetta sekä koulun rannan uimaranta. Salmen itäpuolella on kirkonkylän uimaranta sekä lisäksi laajat yhtenäiset viheralueet. Oheista kuvasta LV-alueet ilmenee punaisilla ympyröillä sekä uimarannat vihreänä neliönä. Kuva 15: LV- ja uimaranta-alueet. Kaava ei vaaranna tai heikennä yleistä turvallisuutta. Kaavamuutos parantaa olevaa liikenneturvallisuutta erityisesti koululaisten osalta. Kaavasta hyötyvät Tervon kirkonkylän asukkaat. Haittaa rakentamisesta on muutamien rakennuspaikkojen omistajille, joiden rakennuspaikoista joudutaan hiukan ottamaan katualueeseen Taloudelliset vaikutukset Kunta ja ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue toteuttavat kevyenliikenteen väylän yhdessä. Muita suoria kustannuksia kaavamuutoksesta ei aiheudu. Kirkkotie tulee myöhemmin siirtymään kunnan kunnossapidettäväksi, mistä tulee kunnalle välillisiä kustannuksia.

25 22 (22) Muilta osin alueiden toteuttaminen on kunnan asia. Alueiden toteuttamisesta tulee kustannuksia kunnalle. Kunta tulee saamaan tuloja rakennuspaikkojen myynnistä ja liittymämaksuista. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan toteutumista ohjaavat asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Kaavan tultu lainvoimaiseksi kevyenliikenteen väylien suunnitelmat laitetaan nähtäville. Sinisentien osalta suunnitelman laitetaan nähtäville tiesuunnitelmana ja Kirkkotien osalta katusuunnitelmana. Kevyenliikenteen väylän rakentamisen jälkeen kunta tekee Kirkkotien osalta kadunpitopäätöksen, jonka tultua lainvoimaiseksi siirtyvä katualue kunnan omistukseen ja hoitoon. 6.3 Toteutuksen seuranta Kaava-alueiden toteuttaminen on kunnan asia. valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen rakentamista Kuopiossa 16. päivänä elokuuta Kuopion aluetoimisto Timo Leskinen aluepäällikkö, DI Lilian Savolainen arkkitehti

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot