Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, venevalkama-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueet. Kaavan vireille tulo: kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Leskinen Timo 1 (25) 633- D3541 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOhDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Kulttuuriympäristö Maanomistus Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Kulttuuriympäristö Muut alueet Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt... 19

3 Leskinen Timo 2 (25) 633- D Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Inventointikortit Tilastolomake(lisätään myöhemmin) Havainnekuva siltavahdin alueelta Ajantasakaava Kaavakartta

4 1 (22) TERVON KUNTA,RIITNIEMEN ASEMAKAAVA 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,hautausmaa-,puisto-,venevalkama-,lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueita. Kaava-alue käsittää Kirkkotien ja Sinisen tien alueet sekä osa niihin rajoittuvista korttelialueista. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-, hautausmaa-, puisto-, lähivirkistys-, tori-, katu-, vesi- ja maantien alueet. Asemakaavan muutoksella kumotaan maantiealuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue käsittää Sinisen tien ja Kirkkotien sekä sen viereisiä korttelialueita sekä korttelin 50 Tervonsalmen rannalta. Kaava-alueen rajaus ilmenee oheisesta kuvasta. Kuva 1: Asemakaavan muutoksen likimääräinen rajaus.

5 2 (22) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Tiealueen asemakaavan muutoksen tarkoitus on mahdollistaa ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue suunnitteleman kevyenliikenteen toteuttaminen osoittamalla tarvittavat maantie ja katualueet sekä muutoin olemassa olevan tilanteen toteaminen ja asemakaavan päivittäminen. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavaa laatimisesta Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaksi kertaa heinäkuussa 2011 ja Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk.2012 välisen ajan. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 20,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Aluetehokkuudeksi tulee 0,13. Asemakaavan muutoksella on Kirkkotien maantien aluetta on muutettu kaduksi tiealuetta laajennettu korttelien 10, 14, 30, 35, 36, 37, 48, 51, 101 ja 102 alueella, muodostettu kortteli 52 puistoalueelle olevan tilanteen mukaisesti, poistettu Y- kortteli 102 ja lyhennetty sille johtava Urheilutie, muodostettu koulunkortteliin 14 rivitalojen rakennuspaikka olevan tilanteen mukaisesti, muodostettu museoalueesta on rakennuspaikka, vähennetty korttelista 35 yksi rakennuspaikka, joka on liitetty viereisiin rakennuspaikkoihin, korttelin 50 rakennuspaikat on ulotettu rantaan asti ja rakennuspaikkoja on vähennetty yhdellä, kumottu maantiealuetta noin 340 m² alueen osalta Kirkkotien eteläpäässä sekä Herralantie on muutettu Eerikkalantieksi ja Pappilantien katualuetta on kavennettu, osa korttelin 9 on muutettu asuinpientaloalueeksi ja laajennettu nykyiselle venevalkama-alueelle, osa venevalkama-aluetta Tervonsalmella Luotsiaseman sijaintipaikka on muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi ja osa vesialueeksi, laiturialue jätetty venevalkama-alueeksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen kevyenliikenteenväylää koskeva suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville maantien (Mt 551 Sininen tie) osalta tiesuunnitelmana ja Kirkkotien (Mt ) osalta katusuunnitelmana. Kevyenliikenteen

6 3 (22) väylän rakentamisen jälkeen kunta tekee Kirkkotien osalta kadunpitopäätöksen, jonka lainvoimaiseksi tultua katualueet siirtyvät kunnan omistukseen ja hoitoon. 3 LÄHTÖKOhDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijoittuu maanteiden varrelle Tervon itä- ja eteläosaan. Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua aluetta. Alueelle sijoittuu asuin ja palvelurakentamista. Korttelit 35, 48, 53, ja 50 ovat osittain rakentumatta sekä korttelit 101 ja 102 ovat kokonaisuudessaan rakentamaton. Kuva 2: Kirkkotie koulun kohdalta pohjoiseen.

7 4 (22) Luonnonympäristö Kuva 3: Kaava-aluetta korttelin 101 kohdalla. Ainoat laajemmat rakentumattomat alueet kortteli 102 on mäntykangasta ja kortteli kuvasta 3 ilmenevää sekametsää, missä kusia ja mänty ovat valtalajeja. Kirkkotien ympäristöineen sijoittuu harjualueelle, joka on kokonaisuudessaan tasaista aluetta Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on seuraavia rakennuksia: rintamamies tyyppinen asuinrakennus puistoalueella Tervonsalmen itäpuolella asuinrivitalo sekä liikerakennus korttelissa 10, liikerakennuksia korttelissa 11, Mantuntalo urheilualueella, viritaloja sekä koulurakennuksia korttelissa 14, ortodoksinen kirkko, museorakennuksia kortteli 48, omakotitaloja kortteleissa 9, 35, 36, 37, 50 ja 53, Rivitaloja kortteleissa 30, 35 ja 51, seurakuntakeskus korttelissa 39, Luotsiasema, Siltavahdin talo Tervonsalmen rannalla korttelin 9 viereisessä venevalkama-alueella Rakennuskanta on pääsääntöisesti 70-luvun lopulta ja 80-luvulta. Enimmäkseen yksikerroksisia ja tiiliverhoiltuja rakennuksia. Seurakuntakeskus on vuonna 1968 rakennettu E.Niemelän suunnittelema tiiliverhoiltu ja pulpettikattoinen 300 m² pohjapinta-alan suuruinen rakennus.

8 5 (22) Kuva 4: Korttelin 11 liikerakennus Kuva 5: Tsasouna

9 6 (22) Kuva 6: Alueelle tyypillinen rivitalo korttelissa Kulttuuriympäristö Kuva 7: Seurakuntakeskus. Kaava-alueella on kolme muinaisjäännösrekisterissä olevaa kiinteää muinaisjäännöstä: Mäntyranta , Keskikoulu ja Huttula Lisätutkimuksien perusteella (Mikroliitti 2010) kohteiden rajausta on tarkennettu, Huttula lukuun ottamatta. Lisäselvityksessä alueelta löytyi uusi kohde: kivikautinen asuinpaikka Huttula 2. Kaava-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat rakennukset ovat Manttu, joka valmistui 1935 Tervon suojeluskunnan taloksi. hankki talon 1979 nuorisotilaksi, jonka jälkeen on suoritettu peruskorjaus. Ortodoksinen kirkko on toinen arvokas rakennus kaava-alueella. Kirkko on valmistunut 1954, jonka jälkeen kirkossa on tehty pieniä muutostöitä. Kolmas arvokas rakennus on Siltavahdin talo.

10 7 (22) Vuonna 1890 on rakennettu ensimmäinen puusilta Tervonsalmen yli. Sillan valmistumisen jälkeen v valmistui myös Siltavahdin talo. Puusilta uusittiin vv , jolloin se rakennettiin teräksestä ja kivestä, samalla myös taloa laajennettiin ja kunnostettiin. Siltavahdin tehtävänä oli valvoa liikennettä ja kääntää silta. Vuona 1977 silta korotettiin ja laivat mahtuivat kulkemaan sillan alle. Tämän jälkeen talo oli kahvila- ja museonäyttelytilana sekä varastona. Vuona Siltavahdin peruskorjattiin ja sinne muutti Tervonsalmen luotsiasema. Kuva 8: Luotsiasema, Siltavahdin talo. Rakennukset voi katsoa olevan paikallisesti merkittäviä Maanomistus Ympäristöhäiriöt Kaava-alueen maanomistus on hajanainen. Tervon kunnalla ja Tervon seurakunnalla on maanomistusta alueella yksityisten maanomistajien lisäksi. Kaava-alueeseen ympäristöhäiriöitä aiheuttaa Sinisen tien liikenne. Liikenteen lähtömelu on 67 dba ja 55 dba:n alue ulottuu alle m päähän keskilinjasta. Melualueen rajaus on määritetty Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ohjeen 6/1993: Tieliikenteen laskentamalli mukaisesti. Melualueet on määritetty Tiehallinnon kullekin tieosalle ilmoittamien nykyisten liikennemäärien ja nopeusrajoitusten perusteella. Oletuksena laskentamallin käytössä on ollut tieosuuden sijoittuminen maanpinnan tasoon.

11 8 (22) 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet tulee huomioida asemakaavoituksessa. Asemakaavassa huomioitavia aluekokonaisuuksia ovat elinympäristön laatu sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Ympäristöministeriö vahvistama Sisä-Savon seutukaava. Kaavassa on esitetty alueen maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät kohteet ja verkostot. Asemakaava-alueelle ei kohdistu varauksia. Seutukaava tulee voimaan maakuntakaavana. Pohjois-Savon liitto on laatinut Pohjois-Savon maakuntakaavaa (kuva 9). Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan Kaavan tavoitteena on kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Kaava-alue sijoittuu taajamatoimintojen aluemerkintä, aluekeskus kohdemerkintä (ca21), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (Tervonsalmen kulttuurimaisema) sekä kolme kiinteää muinaismuistokohdetta Mäntyranta 581, Keskikoulu 582 ja Huttula 509 (kuva 10). Kuva 9: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta

12 9 (22) Kuva 10: Maakuntakaavan Kulttuuriympäristökohteet Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuusto hyväksymä oikeusvaikutukseton taajaman yleiskaava. Asemakaava Alueen asemakaava on hyväksytty useassa eri vaiheessa. Alueen asemakaavat on hyväksytty , , , , , ja Asemakaava on toteutunut lähes asemakaavan mukaisesti. Asemakaavayhdistelmä ilmenee oheisesta kuvasta.

13 10 (22) Kuva 11: Asemakaavayhdistelmä. Muut suunnitelmat ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue on laatinut suunnitelmat maanteiden 551 (Sininen tie) ja (Kirkkotie) kevyen liikenteen järjestelyistä.

14 11 (22) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa Kirkkotien ja Sinisentien varteen kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Samalla kunnalla on tavoitteena ajantasaistaa asemakaavaa maatiealueisiin rajoittuvien kortteleitten osalta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on tehnyt päätökset asemakaavaa laatimisesta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Naapurikiinteistöjen omistajat ja asunto-osakeyhtiöt Alueen asukkaat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vireilletulo Viranomaiset Pohjois-Savon Ely-keskus Pohjois-Savon liitto Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Museovirasto Vireilletulosta on tiedotettu valmisteluvaiheen kuulutuksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa kunnanhallituksen asettama toimikunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos olivat nähtävillä heinäkuussa 2011 ja uudelleen heinäkuussa Kaavasta on annettu kaksi muistutusta. Muistutukset kohdistu lähinnä tiesuunnitelmaan sekä luonnoksen nähtävillä pitämisen liittyviin päivämäärä epäselvyyksiin. Muistutuksen johdosta kaavaluonnos pidettiin toisen keran nähtävillä kesällä Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk. pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ

15 12 (22) Viranomaisyhteistyö Kaavahankkeesta on neuvoteltu Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa ja Lausuntojen ja neuvottelun perusteella kaavaa selostusta on korjattu. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Kaavalla ei muuteta olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaavalla ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja vaan se noudattaa nykyistä maankäyttöä ja olemassa olevaa tilannetta. Rakennuspaikan laajennusta on osoitettu korttelin 9 itäpuolelle nykyisen venevalkama-alueelle. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 20,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus k-m². Asemakaavalla osoitetut alueet, niiden pinta-alat ja rakennusoikeudet ilmenevät oheisesta taulukosta. Käyttötarkoitus Rak.paikat/ alueita kpl Pinta-ala m 2 Rak.oikeus k-m 2 AK AL YO YM YK AP AR A KL EH Tori LP LPA LT LV VL VP Kadut ja pp P VU W 1071 Kumous 337

16 13 (22) Yht Palvelut Kaavalla on osoitettu olemassa olevat liiketilat kortteleissa 10 ja 11. sekä varaus kortteliin 101 voimassa olevan kaavan mukaan. Lisäksi asuinliiketilaa on sijoitettu olevan kaavan mukaisesti kortteliin 48. Osa venevalkama-alueesta on muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tervon koulukeskuksen alue on osoitettu YO-alueeksi ja seurakuntakeskus YK-alueeksi. Kaava-alueelle sijoittuu myös Ortodoksinen kirkko ja hautausmaa sekä kotiseutumuseon alue. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavalla ei ole muutettu olevaa yhdyskuntarakennetta eikä muutoinkaan osoitettu uutta rakentamista alueelle. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä alueella. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Asuinkerrostalojen rakennuspaikka on osoitettu voimassa olevan kaavan ja nykyisen tilanteen mukaisesti. Alueen pinta-ala on 1863 m² ja rakennusoikeus 838 k-m². Rakennus on II kerroksinen. Rakennuspaikkoja on yhteensä 1 kpl. Alueen pinta-ala on 1863 m² ja rakennusoikeus 838 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,45. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Rakennuspaikkoja on yhteensä 3 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 2918 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,24. Korttelin 50 rakennuspaikka on laajennu ulottumaan rantaan. Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen rantasaunan. Erillisen saunan rakennusoikeus on 30 k-m². Korttelin 9(osa) on laajennettu nykyisen venevalkama-alueelle. Osoitettu käyttötarkoitus mahdollistaa myös rivitalojen rakentamista.

17 14 (22) Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) Rakennuspaikkoja on yhteensä 4 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 3053 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,20. Uutena rakennuspaikkana ovat osoitettu kortteliin 14 vanhat koulun asuntolat, joka on erotettu koulukeskuksen rakennuspaikasta. Erillispientalojen korttelialue (AO) Rakennuspaikkoja on yhteensä 15 kpl. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 4916 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,17. Muutoksella on lisätty yksi rakennuspaikka Tervontien varteen uuteen kortteliin 52 sekä poistettu rakennuspaikat kortteleista 35 ja 50, jolloin olevia rakennuspaikkoja on laajennettu. Korttelin 36 ja 37 rakennuspaikat ovat hiukan pienentyneet maatiealueen laajentuessa. Korttelin 50 rakennuspaikoille saa rakentaa erillisen rantasaunan. Korttelin 50 rakennuspaikat ovat ulottuneet voimassa olevasta kaavasta huolimatta rantaan asti. Rantakaistale ei ole koskaan ollut yleisessä käytössä. Kuva 12: Korttelin 50 ranta-aluetta. Rakentamisen alin sallittu korkeustaso on (NN60).

18 15 (22) Asuin-. liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) Rakennuspaikkoja on yhteensä 2 kpl. Alueen pinta-ala on 9214 m² ja rakennusoikeus 3330 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus on e = 0,35. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti kortteihin 10 ja 48 on osoitettu ALrakennuspaikat. Palvelurakennusten korttelialue (P) Siltavahdin rakennuspaikka on osoitettu Palvelurakennusten korttelialueeksi. Alueelle on ajateltu sijoittuvan esim. kesäkahvila. Rakennuspaikan pinta-ala on 1549 m² ja rakennusoikeus on merkitty 200 m². Itse rakennus on merkitty suojeltavaksi. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) Kirkonkylän koulukeskus liikuntasaleineen on osoitettu YO- rakennuspaikaksi. Alueen pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 7514 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,40. Museorakennusten korttelialue (YM) Kirkontien vierellä oleva museoalue on merkitty YM-rakennuspaikaksi. Alueen pinta-ala on 1950 m² ja rakennusoikeus 390 k-m². Rakennuspaikan tehokkuus on e = 0,20. Kuva 13: Museoalueelle siirrettyjä rakennuksia.

19 16 (22) Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) Seurakuntakeskuksen alue on osoitettu YK-rakennuspaikaksi. Aluetta on hiukan laajennettu pohjoiseen Pappilantien varausta supistamalla toteutuneen kadun mukaisesti. Alueen pinta-ala on 6171 m² ja rakennusoikeus 1234 k-m². Liikerakennusten korttelialue (KL ja KL-1) Torin viereinen rakennuspaikka ja kortteli 101 Tervonsalmen itäpuolella on osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi voimassa olevan kaavan mukaisesti. Korttelin 101 alue on supistunut liikennealueen rakentamisen johdosta. Alueiden pinta-ala on 6301 m² ja rakennusoikeus 1875 k-m². Rakennuspaikkojen keskimääräinen tehokkuus e = 0, Kulttuuriympäristö Kyläkuvallisesti tärkeä alue (sk-1) Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat Tervonsalmen kulttuuriympäristö. Alueilla tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin. Rakennussuojelukohteet (sr-1) Kaavalla on osoitettu suojeltavaksi rakennuksiksi: Manttu Ortodoksinen kirkko Siltavahdin talo Merkinnän määräys on: Maankäyttö- ja rakennuslain 57 :n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen rakennushistoriallista tai historiallista arvoa. Muinaismuistokohde/alue (sm) Merkinnällä on osoitettu Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueetta koskevista maankäyttösuunnitelmista neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kaava-alueella on kolme muinaisjäännösrekisterissä olevaa kiinteää muinaisjäännöstä: Mäntyranta , Keskikoulu ja Huttula Lisätutkimuksien perusteella ( , Mikroliitti Oy) on paikannettu ja rajattu kevyenliikenteenväylän linjauksella kolme muinaisjäännösaluetta. Muinaisjäännösalueiden rajat selvitetty ja osoitettu kaavaan sm-kohde/aluemerkinnällä.

20 17 (22) Kaavaan merkitty ennestään tunnettuja kaksi kivikautista asuinpaikan aluetta kohdalla (Mäntyranta ja Keskikoulu ) sekä uusi havainto Keskikoulun kohteen eteläpuolella kivikautinen asuinpaikka Huttula 2. Kohde Huttula on merkitty asemakaavaan kohdemerkinnällä, koska sen laajuutta ei ole selvitetty. Keskikoulu ja Huttula 2 myös merkitty kohdemerkinnällä niiden suppeuden johdosta Muut alueet Puistoalue (VP) Sinisentien ja Tervontien välinen alue on osoitettu Puistoalueeksi (1520 m²). Puistoalue on supistunut voimassa olevaan kaavan verrattua olevan rakennuspaikan johdosta. Kulmapuisto on muutettu lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysalue (VL) Korttelialueiden väliin ja urheilukentän viereen on sijoitettu 5 erillistä lähivirkistysaluetta keventämään kaavan rakennetta. Alueiden pinta-ala on yhteensä m². Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU-1) Urheilukenttä ympäristöineen on osoitettu VU-1 alueeksi. Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueella on Mantu sekä varastorakennuksia. Alueen pinta-ala on 2,4 ha ja rakennusoikeutta on osoitettu 760 k-m². Maantien alue (LT) ja katualue Sininen tie ja Kirkkotie on rajattu ja liittymät merkitty tehdyn tiesuunnitelman ja olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Kirkkotie muuttuu katualueeksi ja Sininen tie on merkitty maantiealueeksi. Maantiealueiden pinta-alaksi jäi 2,5 ha. Yleinen pysäköintialue (LP) Ortodoksien tsasounan ja museoalueen välissä oleva pysäköintialue on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti LP-alueeksi. Alueen pinta-ala on 869 m².

21 18 (22) Venevalkama-alue (LV) Luotsiaseman alueella Tervosalmen rannalla oleva venelaiturialue on osoitettu nykyisen kaavan mukaisesti LV-alueeksi. Alueen pinta-ala on 634 m². Autopaikkojen korttelialue (LPA) Luotsiaseman alueelle Sinisen tien varrelle on osoitettu LPA-alue. Alue palvelee korttelin 9:n AP-alueen vieraita ja P-alueen asiakkaita. Alueen pinta-ala on 454 m². Palvelurakennusten korttelialue (P) Luotsiaseman alueelle Sinisen tien varrelle on osoitettu P-alue. Alueen pinta-ala on 1549 m². Hautausmaa-alue (EH) Ortodoksien tsasounan ja hautausmaa on osoitettu EH-alueeksi. Tsasounalle on osoitettu rakennusoikeutta 110. Alueen pinta-ala on 2985 m². Tsasounaa ei ole osoitettu erityisellä kohdemerkinnällä, koska rakennuksella on paikallista arvoa. Rakennus on seurakunnan omistuksessa ja siihen ei kohdistu uhkia. Tori Tervon tori on osoitettu olevan kaavan mukaisesti. Torin pinta-ala on 655 m². Vesialue (W) Osa venevalkaman aluetta Tervonsalmen rannalla Luotsiaseman alueella on osoitettu vesialueeksi. Alueen pinta-ala on 1071 m². Kumottava asemakaava Asemakaavan muutoksella kumotaan maantiealuetta. Alueen pinta-ala on 337 m² Tekninen huolto Kaavatiealuetta on yhteensä 0,48 ha. Katualueen rajauksia ei ole muutettu muutoin kuin korttelin 39 osalta, missä alue rajattiin toteutuneen tilanteen mukaisesti. Korttelin 9 kohdalla Koskentien katualuetta kavennettiin rakennuspaikan rakennettavuuden parantamiseksi. Siltavahdin rakennuspaikalle ajo tapahtuu LPA ja ajoyhteyden kautta, koska yhdelle rakennuspaikalle ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa katua.

22 19 (22) Herralantien nimi on muutettu Eerikkalantieksi nykyisen käytössä olevan nimistön mukaisesti. Korttelialueilla olevat vesihuoltolinjat ja kaikki 20 kv sähkösiirtolinjat on osoitettu kaavassa Ympäristöhäiriöt Kortteliin 9 (osa) on osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP). Liikenteen melusta ei ole haittaa uudelle asutukselle. Sinisen tien liikenteen 55dB:n melualue ulottuu noin m päähän keskilinjasta. Asuinrakennukset suojaavat rakennuspaikan piha-alueita siten, että melu-arvot eivät ylity. Melualueen rajat on selvitetty melulaskelman perusteella (Kuva 14). Kuva 14: Melukartta Kaavassa on osoitettu 55 db meluvyöhyke. Rakennusten normaalit rakenteen vaimentavat melua sen verran, että asunnoissa melu ei nouse yli ohjearvojen. Kuitenkin kaavassa on annettu määräys rakenteiden 25 db:n äänieristävyydestä. Pihaalueella meluarvo ei nouse yli ohjearvojen ja asuinliikerakennus suojaa oleskelu pihaa melulta. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

23 20 (22) Asemakaavalla ei ole vaikutusta olevaa yhdyskuntarakennetta. Asutus on osoitettu siten, että ne eivät sijoitu tulvariskialueelle ja kaavaselostuksessa on määritetty alin sallittu rakentamistaso. Myöskään sade- ja sulamisvedet eivät ole olleet ongelma ja kaavalla ei muodostetta sellaista toimintaa, joka lisäisi merkittävästi hulevesiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna luonnonarvojen olemassa oloa. Kaava-alueella ei ole erityisen luotoarvoja. Alueeseen kohdistuvat kulttuuriarvot on huomioitu tarpeellisin merkinnöin ja määräyksin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan on todettu olemassa oleva tilanne sekä tehty tarpeelliset maantien ja katualueen laajennukset laaditun tie- ja katusuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutos laillistaa korttelin 50 alueella nykyisen olevan tilanteen. Voimassa olevan kaavan rannan puistoalue ei ole koskaan toteutunut ja sen on ollut korttelin rakennuspaikkojen käytössä. Olemassa oleviin rakennuksiin kaavalla ei ole suoranaista vaikutusta. Kortteliin 9 osoitettu asuinrakentaminen täydentää taajamarakennetta. Kevyenliikenteen väylä lisää taajaman viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaava-alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua tai hoidettua aluetta. Kaavamuutoksella ei osoiteta uutta rakentamista alueelle, joten vaikutukset luonnonoloihin ovat vähäiset. Kaava ei heikennä luonnon monimuotoisuutta. Pohjanlammen lintuveden välittömästä läheisyydestä on poistettu yksi yleistenrakennusten korttelialue, mikä vähentää tulevaisuudessa riskiä lisääntyvästä häiriöstä. Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia Pohjanlammen linnustoon, koska kaava on lampeen rajoittuen toteava. Myöskään välilliset vaikutukset ovat vähäiset, koska maankäyttö ei muutu lähialueella Vaikutukset maisemaan Kirkkotien katunäkymä tulee muuttumaan, koska kevyenliikenteen rakentamisen johdosta alueen puustoa joudutaan poistamaan ja rakennettu tiealue tulee levenemään. Muutos ei ole merkittävä. Korttelin 9 toteuttaminen eheyttää kyläkuvaa, kun rakentamaton alue toteutuu Sosiaaliset vaikutukset Kevyenliikenteen väylä parantaa alueen asuinympäristön laatua ja siten lisää asuinviihtyvyyttä alueella. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta vapaa-aikaan tai virkistykseen, koska kaava ei kavenna tai rajoita olevaa virkistys- tai vapaa-ajan toimintaa. Korttelien 50 ja 52 edessä olevapuistoalue ei ole koskaan olut yleisessä käytössä. Ranta on ollut aina

24 21 (22) yksityisessä omistuksessa ja rantaan rajoittuvien kiinteistön omistajien hallussa ja käytössä. Rantapuiston liittäminen viereisiin rakennuspaikkoihin ei muuta tai vähennä Tervon kirkonkylän asukkaiden mahdollisuutta käyttää ranta-alueita virkistykseen. Asemakaava-alueella on muutoinkin turvattu asukkaiden pääsy rantaan. Taajaman varsinainen venesatama on Lekunniemen vieressä mutta Tervonsalamen länsipuolella on esim. kolme yleisessä käytössä olevaa venevalkama-aluetta sekä koulun rannan uimaranta. Salmen itäpuolella on kirkonkylän uimaranta sekä lisäksi laajat yhtenäiset viheralueet. Oheista kuvasta LV-alueet ilmenee punaisilla ympyröillä sekä uimarannat vihreänä neliönä. Kuva 15: LV- ja uimaranta-alueet. Kaava ei vaaranna tai heikennä yleistä turvallisuutta. Kaavamuutos parantaa olevaa liikenneturvallisuutta erityisesti koululaisten osalta. Kaavasta hyötyvät Tervon kirkonkylän asukkaat. Haittaa rakentamisesta on muutamien rakennuspaikkojen omistajille, joiden rakennuspaikoista joudutaan hiukan ottamaan katualueeseen Taloudelliset vaikutukset Kunta ja ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue toteuttavat kevyenliikenteen väylän yhdessä. Muita suoria kustannuksia kaavamuutoksesta ei aiheudu. Kirkkotie tulee myöhemmin siirtymään kunnan kunnossapidettäväksi, mistä tulee kunnalle välillisiä kustannuksia.

25 22 (22) Muilta osin alueiden toteuttaminen on kunnan asia. Alueiden toteuttamisesta tulee kustannuksia kunnalle. Kunta tulee saamaan tuloja rakennuspaikkojen myynnistä ja liittymämaksuista. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan toteutumista ohjaavat asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Kaavan tultu lainvoimaiseksi kevyenliikenteen väylien suunnitelmat laitetaan nähtäville. Sinisentien osalta suunnitelman laitetaan nähtäville tiesuunnitelmana ja Kirkkotien osalta katusuunnitelmana. Kevyenliikenteen väylän rakentamisen jälkeen kunta tekee Kirkkotien osalta kadunpitopäätöksen, jonka tultua lainvoimaiseksi siirtyvä katualue kunnan omistukseen ja hoitoon. 6.3 Toteutuksen seuranta Kaava-alueiden toteuttaminen on kunnan asia. valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen rakentamista Kuopiossa 16. päivänä elokuuta Kuopion aluetoimisto Timo Leskinen aluepäällikkö, DI Lilian Savolainen arkkitehti

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Kirkonkylä, asemakaavan muutos

Kirkonkylä, asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 16(osa) Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 16(osa) Kaavan vireille tulo:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTAVAARAN KUNTA KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 17.8.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE Kaavaselostus, luonnos Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote ajantasakaavasta Kaavakartta ja määräykset Havainnekuva: vaihtoehdot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote ajantasakaavasta Kaavakartta ja määräykset Havainnekuva: vaihtoehdot RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...3 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3 2.1.1

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy

118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Nosto Consulting Oy 118-AK1303 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos 13.2.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA LOSSINPELLON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.11.2015 8.8.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTAVAARAN KUNTA KIRKONKYLÄ, KORTTELI 27 (OSA) JA UUDEN PALO- ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) JUANKOSKEN KAUPUNKI PUNTINJOKI PAAVOLA-HIIVAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutokset

Kirkonkylän asemakaavan muutokset TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan muutokset ja laajennus Kaavaselostus, luonnos ALUE 6 ALUE 2 ALUE 8 ALUE 1 ALUE 3 ALUE 7 ALUE 4 ALUE 5 HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.201v xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus,

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot