Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751

2 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo 1 Yleissuunnitelman tarkoitus Suunnittelun vaiheet Suunnitteluaikataulu Osalliset ja vuorovaikutus Lähtökohdat ja tavoitteet Aluetta koskevat strategiat ja suunnitelmat Alueen nykytila ja suunnittelun tavoitteet Selvitykset ja muut suunnitelmat Yleissuunnitelma-alueen kehityskuva Yleissuunnitelman vaihtoehtoluonnokset Luonnosvaihtoehto Luonnosvaihtoehto Luonnosten vaikutukset Yleissuunnitelman yhdistelmäluonnos Luonnoksista saatu palaute Yleissuunnitelma Yleissuunnitelman vaikutukset Yleissuunnitelmasta saatu palaute Yhteystiedot Liitteet: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kehityskuvakaavio suunnitelmaluonnosten pohjaksi 3. Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdot

3 Selostus 2 (33) Lempäälän kunta Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Tämä raportti koskee Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmaa. Raportissa kuvaillaan hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet, esitellään tehtyjä suunnitelmia ja niiden vaikutuksia sekä käydään läpi yleissuunnitelmatyön aikana saatua palautetta. Raportti täydentyy hankkeen edetessä. 1 Yleissuunnitelman tarkoitus Yleissuunnitelmatyössä laaditaan yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen alueelle. Suunnitelma tehdään soveltuvin osin Maankäyttö- ja Rakennuslaissa esitellyn asemakaavaprosessin mukaisesti. Suunnitelma sovitetaan yhteen Tampereen puoleisen Vuoreksen alueen suunnitelmien kanssa. Suunniteltava alue sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa Vuoreksen kunnanosassa. Alue on pinta-alaltaan n. 41 hehtaaria ja se on lähtötilaltaan rakentamatonta metsää. Kuva: Pohjakartta, jossa korkeuskäyrät. Suunnittelualue on rajattu punaisella.

4 Selostus 3 (33) 2 Suunnittelun vaiheet Yleissuunnitelman työstäminen aloitetaan keväällä Tavoitteena on suunnitelman vieminen hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa Suunnittelussa pysytään yleissuunnitelmatasolla. Valmis yleissuunnitelma ja sitä varten laadittu aineisto toimivat myöhemmän asemakaavoituksen pohjana. 2.1 Suunnitteluaikataulu Huhtikuu 2014 Konsultti aloittaa kaavoitustyön, aloituskokous 9.4. Huhtikuu 2014 Toukokuu 2014 Touko-kesäkuu 2014 Kesäkuu 2014 Kesäkuu 2014 Kesä 2014 Syyskuu 2014 Lokakuu 2014 Marraskuu 2014 Talvi Alkuvuosi 2015 Alkuvuosi 2015 Ohjausryhmän kokoaminen ja ensimmäinen kokous maastokäynnin yhteydessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaostossa 8.5. Konsultti laatii alustavat yleissuunnitelmaluonnokset Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto päättää luonnosaineiston nähtäville asettamisesta Ohjausryhmän 2. kokous (laajennettu ohjausryhmä), jossa käsitellään ja kommentoidaan luonnoksia Valmisteluvaiheen aineistoa nähtävillä: Yleisötilaisuus/työpaja ja internetpalautteenanto Ohjausryhmän 3. kokous, jossa käsitellään luonnoksista saatua palautetta ja suunnittelun jatkoa Kaavoituskonsultti laatii yleissuunnitelman Ohjausryhmän 4. kokous, jossa käsitellään ja arvioidaan laadittua yleissuunnitelmaa Yleissuunnitelma-aineisto nähtävillä: Yleisötilaisuus ja mahdollisuus palautteen antoon Ohjausryhmän mahdollinen 5. kokous, jossa käsitellään yleissuunnitelmasta saatua palautetta Yleissuunnitelman hyväksymiskäsittely Osallisten vaikutusmahdollisuudet on korostettu taulukossa korostusvärillä. Taulukossa olevien lisäksi voidaan osallisille ja päätöksentekijöille tarpeen ilmetessä järjestää lisää vuorovaikutustilaisuuksia.

5 Selostus 4 (33) 2.2 Osalliset ja vuorovaikutus Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Vuoreskeskuksen suunnittelussa osallisiksi on arvioitu: - alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat ja työssä käyvät - alueen ja lähiympäristön yrittäjät - Lempäälän asukkaat - paikallisyhdistykset - Lempäälän kunta - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Tampereen kaupunki - Tampereen Vesi - muut mahdolliset osalliset Yleissuunnitteluhanke ei edellytä Maankäyttö- ja Rakennuslain mukaista vuorovaikutusprosessia, sillä kyseessä ei ole kaavahanke. Yleissuunnitelmahankkeessa sovelletaan kuitenkin Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 8 mukaista vuorovaikutusprosessia soveltuvilta osin. Työn aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ja kerätään osallisilta internetkyselyllä näkemyksiä suunnitelmaluonnoksista. Kaavoituksen työvaiheet ja ajankohdat on esitetty seuraavassa taulukossa luvussa 5. Tavoiteaikataulu. Lempäälän kunta asettaa ohjausryhmän ohjaamaan ja arvioimaan yleissuunnitelmatyön etenemistä. Ohjausryhmään kuuluu kunnan kaavoitusviranomaisen, kaavoituskonsultin sekä Tampereen puolisen Vuoreskeskushankkeen edustajia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu.

6 Selostus 5 (33) Kuva: Suunnittelualueen maanomistuskartta, ei mittakaavassa.

7 Selostus 6 (33) 3 Lähtökohdat ja tavoitteet Yleiskuvaus Lähtökohta: Suunniteltava alue sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa Vuoreksen kunnanosassa. Alue on pintaalaltaan n. 41 hehtaaria, ja se on lähtötilaltaan rakentamatonta metsää. Suunnittelualue sijoittuu Ruskontien molemmin puolin. Välittömästi alueen pohjoispuolella on Tampereen puoleinen Vuoreskeskus asuntoineen ja palveluineen. Suunnittelualueen kaakkoispuolella on Lempäälän Anniston asuinalue, jonka asemakaavan laatiminen on käynnissä samaan aikaan Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnittelun kanssa. Tavoite: Yleissuunnitelmatyössä etsitään alueelle yhdyskuntarakenteellista kokonaisratkaisua ja tutkitaan samalla yleiskaavan ajantasaisuutta. Laadittava yleissuunnitelma toimii jatkotyössä asemakaavoituksen pohjana. Tavoitteena on muodostaa Lempäälän puoleisesta vuoreskeskuksesta oma, varsin tehokas kaupunkimainen kokonaisuutensa, joka liittyy luontevasti yhteen Tampereen puoleisen Vuoreksen alueen kanssa. Alueen rakentamisesta tavoitellaan laadukasta ja monipuolista. Tiivis kaupunkirakenne tukee joukkoliikennettä ja keskitettyjä kunnallisteknisiä järjestelmiä. 3.1 Aluetta koskevat strategiat ja suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lähtökohta: Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tavoitteet astuivat voimaan (www.ymparisto.fi/vat) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: Tavoite: Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista korostuvat erityisesti elinympäristön laatuun liittyvät kysymykset. 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

8 Selostus 7 (33) Maakuntakaavoitus Lähtökohta: Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on käsitelty samanaikaisesti kaikki Pirkanmaan maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset. Maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan kehittämistavoitteiden mukaiset fyysiset aluevaraukset seuraavaksi vuodeksi. Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2005 ja vahvistettu valtioneuvostossa Liikennettä ja logistiikkaa käsittelevä vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Turvetuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava on hyväksytty Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty Tavoite: Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmatyön alustavat tavoitteet noudattavat maakuntakaavassa esitettyjä toiminnallisia ratkaisuja. Alue on osoitettu maakuntakaavassa asuinalueeksi (A), mikä tarkoittaa, että sille tulee sijoittaa enimmäkseen asumista sekä sitä palvelevia toimintoja kuten lähipalveluja ja virkistystoimintoja. Alueen halki kulkevan Ruskontien rinnalle on osoitettu punainen linjaus, jolla esitetään tavoite kehittää väylästä seudullinen kehätie. Pirkanmaan liitto on käynnistänyt Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laadinnan, jossa laaditaan vuodelle 2040 ulottuvaa maakuntakaavaa. Kuva: Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Lempäälän Vuoreskeskus ympyröitynä.

9 Selostus 8 (33) Kuntastrategia Lähtökohta: Lempäälän kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa Strategian toiminta-ajatus: Lempäälä on itsenäinen, viihtyisän asumisen ja toimivien palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Toimimme vastuullisesti ja seutukunnan parhaaksi vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja yritysten kanssa. Arvostamme ympäristöä, asukkaiden aktiivisuutta ja palveluhenkistä, osaavaa henkilöstöä. Strategian Visio: Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen itsenäinen kunta Strategiassa on esitetty lisäksi erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä kuudessa kategoriassa. Tavoite: Alle on listattu Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen kannalta strategian merkittävimmät tavoite- ja toimenpidekategoriat ja yleissuunnitelman niihin liittyvät tavoitteet. 1. Kuntalaisemme voivat hyvin Suunnittelussa panostetaan ympäristön viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen noudattamalla hyvää suunnittelutapaa. Alueelle osoitetaan ylemmällä kaavatasolla esitetyt palvelut, eli päiväkoti sekä keskustaympäristöön sopivia elinkeinotoiminnan tiloja. Matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia suunnittelussa tuetaan hyödyntämällä internetkyselyä 3. Maa- ja elinkeinopolitiikkamme on aktiivista Toteutetaan maanhankintaa aktiivisesti perustuen kaavoitusta tukevaan maanhankintasuunnitelmaan. Edesautetaan julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä maankäytöllä. 5. Taloutemme on tasapainossa Selvitetään hankkeiden kokonaiskustannuksia ja pitkän aikavälin kustannusvaikutuksia tarpeen mukaan. Selvitetään mm. maaperä ja perustusolosuhteet. Kunnallistekniset liikelaitokset otetaan suunnittelun osallisiksi. 6. Seutuyhteistyömme on syventyvää Suunnittelualueiden palveluiden ja kunnallistekniikan suunnittelussa ollaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen puolisen Vuoreskeskuksen toimijoiden kanssa. MAL aiesopimukset Lähtökohta: Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MALaiesopimus allekirjoitettiin Vuoreksen alueelle on suunniteltu uusi joukkoliikenteen laatukäytävä. Tulevaisuuteen on suunniteltu raitiotien laajennusta Vuorekseen, mikä vielä lisää joukkoliikenteen käyttöä. Lempäälän Vuoreksen ja Anniston alueelle pyritään saamaan uuden joukkoliikenteen laatukäytävän varrelle 100 asuntoa / 204 uutta asukasta. Näiden suunnittelu tapahtuu vuonna 2013 ja toteutus vuosina Tavoite: Anniston alueen asemakaava on valmistumassa 2014, ja alueen toteutus voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen ensimmäisten osien asemakaavoittaminen voidaan aloittaa yleissuunnitelman valmistuttua keväällä 2014.

10 Selostus 9 (33) Kaavoituskatsaus 2014 Lähtökohta: Lempäälän kaavoitusyksikkö tiedottaa käynnissä olevista kaavoitushankkeista ja tulevasta kaavoitustarpeesta julkaisemalla vuosittaisia kaavoituskatsauksia. Viimeisin katsaus on vuodelta Tavoite: Vuoreskeskuksen Lempäälän puoleisen alueen yleissuunnitelma ja asemakaavahanke esitellään kaavoituskatsauksessa (16002). Asemakaavassa alueelle suunnitellaan asuinaluetta Vuoreksen osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Asemakaavoitus aloitetaan Lempäälän kunnan omistamilla mailla heti yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen. Yleissuunnitelma alueelle laaditaan vuoden 2014 aikana. Kaavaan liittyy maankäyttösopimuksia. Myös Anniston alueen asemakaava esitellään. Yleiskaavoitus Lähtökohta: Lempäälässä on voimassa useita osayleiskaavoja, ja suurin osa kunnan pinta-alasta on yleiskaavoitettua. Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmassa on tarkoitus noudattaa ja arvioida täsmennyksiä voimassa olevaan Vuoreksen osayleiskaavaan, joka on laadittu yhteistyönä Tampereen kaupungin kanssa ja hyväksytty vuonna 2003 (kuvaote alla). Tavoite: Yleissuunnitelmatyössä etsitään alueelle yhdyskuntarakenteellista kokonaisratkaisua ja tutkitaan samalla yleiskaavan ajantasaisuutta. Erityisiä tutkittavia asioita ovat katuverkon muodostuminen, palvelu- ja yritysalueen (PY) sijainti, Keskustamaisen rakentamisen (C) sijainti sekä kerrostalorakentamisen (AK) ja pientalorakentamisen (AP) luonne.

11 Selostus 10 (33) Asemakaavat Lähtökohta: Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavoja. Alueen pohjoispuolella on Tampereen kaupungin puolella voimassa useita Vuoreskeskusta koskevia asemakaavoja. Lempäälän puolella vireillä on parhaillaan Anniston alueen asemakaavan laadinta. Tavoite: Laadittava yleissuunnitelma toimii jatkotyössä Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen asemakaavoituksen pohjana. Kuva: Anniston asemakaavaehdotus Suunnittelualue on kaava-alueen länsi / luoteispuolella.

12 Selostus 11 (33) Vuores - hanke Lähtökohta: Vuoreksen rakentamisella vastataan Tampereen kaupunkiseudun mittavaan väestönkasvuun. Ennusteen mukaan vuonna 2030 Tampereen seudulla asuu asukasta. Tästä seuraa, että vuosittain on varauduttava uuden asunnon rakentamiseen. Valmistuessaan vuoden 2020 paikkeilla Vuoreksessa on yli asukasta. Tulevaisuudessa se on myös tuhansien työssäkäyntialue. Osayleiskaava: Vuoreksen osayleiskaava on valmistunut vuonna Kaava on laadittu yhteistyössä Tampereen ja Lempäälän kesken. Vuoreskeskuksen arkkitehtuurikilpailu: Vuoreskeskuksesta järjestettiin vuonna 2004 arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaehdotus La Citta perustui lumpeenlehtimäisiin korttelikokonaisuuksiin. Kumppanuuskaavoitus: Vuoreksessa on kehitetty kaupunkisuunnittelun ja - rakentamisen pohjaksi uusi, julkisen ja yksityisen tahon yhteistyöhön perustuva PPP-malli (Public and Private Partnership). Kumppanuuskaavoitus viittaa yhteistyöhön, jonka kaupunki aloittaa rakennuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa jo siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavaa vasta luonnostellaan. Asuntomessut: Vuoreksessa järjestettiin asuntomessut vuonna Kehitys- ja tutkimushankkeet: Vuores on mukana useissa hankkeissa, jotka keskittyvät erityisesti yhteisöllisen, vuorovaikutteisen ja ekotehokkaan asumisen kehittämiseen. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa TEKES, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Pirkanmaan liitto sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vuores-hankkeen tavoitteita: Vuoreksen uusi kaupunginosa rakennetaan viheralueiden ja vesistöjen keskelle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Luonnonläheisen asumisen lisäksi se tarjoaa pikkukaupungin palvelut ja tunnelman. Vuores rakennetaan maastoon ja maisemaan sopeuttaen. Arvokkaimmat kohteet jätetään luonnontilaisiksi. Kaupunginosan läpäisevä puistoja vihervyöhyke antaa Vuorekselle vehreän yleisilmeen. Vuorekseen tulee useita asuinalueita, joilla kullakin on oma luonteensa, mutta yhteistä kaikille on kaupunkimainen ympäristö ja monipuolinen asuntotuotanto. Erityistä huomiota suunnataan asukkaiden yksilöllisten asumisen tarpeiden toteutumiseen sekä yhteisöllisyyteen. Lisämaustetta alueille antavat taideteokset. Kaupunginosan sydän on helposti saavutettava Vuoreskeskus. Asuntojen lisäksi sinne tulee julkisia ja kaupallisia palveluja, koulu, kirkko ja seurakuntakeskus sekä mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa. Vuoreskeskuksen palvelut rakentuvat lähelle kaikkia asuinalueita, mutta myös asuinalueille sijoitetaan lähipalveluja ja harrastusmahdollisuuksia.

13 Selostus 12 (33) Kuva: Vuoreksen havainnekuvayhdistelmä 2013 (Vuores Hanke) Kuva oikealla: Vuoreskeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja La Citta (2004) Omaperäinen, ikiaikaisia kaupunkirakenteellisia aiheita innovatiivisesti tulkitseva ehdotus, joka antaa Vuorekselle omaleimaisen ja tunnistettavan identiteetin

14 Selostus 13 (33) 3.2 Alueen nykytila ja suunnittelun tavoitteet Asuminen Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää, jossa ei ole asukkaita. Alueen eteläpuolella Vanhan Hervannantien alueella on väljää asemakaavoittamatonta asutusta. Koillispuolelle on rakentumassa Tampereen puoleinen Vuoreksen keskustamainen alue ja kaakkoon Lempäälän Anniston asuinalue. Vuores hanke: Laajemman Vuores-hankkeen tavoitteena on tarjota asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Asuntosuunnittelussa suunnataan huomiota väestörakenteen muutoksiin, ikääntymiseen ja yhden hengen talouksien määrän kasvuun. Asunnot suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan muuntojoustaviksi, jotta ne palvelevat asukkaitaan pitkään, myös vaihtuvissa elämäntilanteissa. Ikäihmisten asumis- ja hoivatarpeisiin vastataan kehittämällä uusia yhteisöllisen asumisen malleja. Esimerkkinä tästä ovat sivuasunnot, joissa isovanhemmat voivat asua lähellä lapsiaan. Asukkaiden luonteviksi kohtaamispaikoiksi rakennetaan kerhotiloja, asukastaloja ja yhteissaunoja. Tavoite: Yleissuunnitelman alustava tavoite on osoittaa suunnittelualueelle n asuntoa tai n asukasta. Asuntotyypeistä tavoitellaan monipuolisia ja jakaumaltaan samantyyppistä kuin Tampereen puoleisessa Vuoreskeskuksessa. Tehokkain kerrostalorakentaminen sijoitetaan Ruskontien pohjoispuoliseen alueen osaan. Väljin rakentaminen sijoitetaan ensisijaisesti suunnittelualueen eteläosiin. Tavoitteeksi asetettu asumisen monimuotoisuus saattaa olla haasteellista toteuttaa pirstaloituneen maanomistuksen vuoksi. Maapolitiikan ja rakentamisen laatutason työvälineitä tullaan kehittämään Lempäälän kunnassa erillisenä Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmahankkeesta. Kuva: As Oy Vuoreksen Iiris (lähde: Vuores.fi)

15 Selostus 14 (33) Palvelut ja työpaikat Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää, jonne ei sijoitu palveluita eikä työpaikkoja. Välittömästi alueen koillispuolelle on rakentumassa Tampereen puoleinen Vuoreskeskus monipuolisine palveluineen. Suurempia lähellä sijaitsevia palvelu- ja työpaikkakeskittymiä ovat Hervanta (etäisyys n.4 km) ja Särkijärven sillan pohjoispuolella oleva Lahdesjärvi Lakalaiva -yritysalue (etäisyys n. 3km). Vuores - hanke: Vuoreskeskus on Vuoreksen toiminnallinen ydin. Vuoreskeskuksen sydän on tori, jonka vierelle sijoittuu kaupallisten palvelujen keskittymä liikekeskus Klaava. Klaavassa on päivittäistavarakauppa, muita kaupallisia palveluja, seurakunnan tilat sekä päiväkoti 40 lapselle. Torin etelälaidalle on suunnitteilla Vuoreksen kirkko ja seurakuntakeskus. Myös Vuoreksen puistokadun varressa sijaitsevien kerrostalojen katutasossa on erilaisia pienliikkeitä ja työtiloja pienyrittäjille. Vuoreksen koulukeskukseen sijoittuu päiväkoti, esiopetus, peruskoulu sekä liikunta-, auditorio- ja kokoontumistiloja. Päiväkodin ja koulun ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön syksyllä Tavoite: Yleissuunnitelmassa osoitetaan suunnittelualueelle 100 oppilaan päiväkoti joka palvelee myös Anniston alueen asukkaita. Koulupalvelut järjestyvät Tampereen puolelta Vuoreksen koulusta. Muut julkiset lähipalvelut järjestyvät niin ikään Tampereen puolelta. Tiiviimmän rakentamisen yhteyteen osoitetaan liiketilaa kerrostalojen maantasokerrokseen. Liiketilojen määrässä ja mitoituksessa tarkastellaan yleissuunnittelutyön eri vaiheissa koko Vuoreksen kapasiteettia. Vuorekseen tulee kaupallisia palveluja myös alakeskuksiin, joista merkittävin on Isokuusi. Asemakaavassa on lisäksi varattu rakennusoikeutta yli kerrosneliömetriä Lahdespohjan yritysalueen uusille kaupallisille palveluille ja työpaikkatoiminnoille. Vuores on suunniteltu alusta pitäen myös yritys- ja työpaikkaalueeksi. Samanaikaisesti asuintalojen kanssa rakennetaan liike- ja toimistorakennuksia. Monien asuinkerrostalojen katutasoon tehdään myös liiketiloja. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Vuorekseen syntyy tuhansia työpaikkoja. Kuva: Vuores-talo, jossa koulu sijaitsee (lähde

16 Selostus 15 (33) Viheralueet ja virkistys Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää. Alueen virkistyskäyttö on vähäistä. Alueen pohjoispuolella on koukkujärvi. Vuores hanke: Vuoreksen läpäisevälle vihervyöhykkeelle rakennetaan kolme puistoa: keskuspuisto (Tampereen Vuoreskeskuksen itäpuolella), liikuntapuisto (Vuoreksen pohjoisosassa) ja rantapuisto. Hyvät kevyen liikenteen väylät houkuttelevat pyöräilemään ja kävelemään. Vuoreksen muille asuinalueille rakennetaan pienempiä kaupunkipuistoja niin rauhalliseen istuskeluun kuin lasten leikkeihin. Keskeinen liikuntapuisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen palloiluun ja yleisurheiluun. Virolaisen alueelle on toteutettu Vuoreksen ensimmäiset viljelypalstat, joissa viherpeukalot voivat nauttia harrastuksestaan. Tavoite: Yleissuunnitelmassa alue liitetään ympäröivään kevyen liikenteen verkkoon ja virkistysreitistöön. Yleissuunnitelma-alueella hyödynnetään osittain muun Vuoreksen virkistyspalveluita ja varmistetaan hyvät kulkuyhteydet niille. Suunnittelualueelle osoitetaan paikallisia puistoja ja lähivirkistystoimintoja otollisesti saavutettaviin paikkoihin. Yleissuunnitelmassa keskeisiä viher- ja virkistysverkoston teemoja ovat maaston mäkisyys ja hulevesiverkon avoratkaisut. Kuva: Ulkoilu ja virkistys Vuoreksessa 2014 (Lähde: Vuores hanke) Yleissuunnitelma-alue ympyröity

17 Selostus 16 (33) Kuva alla: Vuoreksen maisemallinen yleissuunnitelma, 2005 (Vuores hanke) Rimminsuon eteläpuolisen laaksopainanteen yleissuunnitelma

18 Selostus 17 (33) Maisema ja miljöö Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää. Maastossa on paikoin voimakkaita rinteitä. Korkeimmat kohdat ovat alueen länsiosissa. Välittömästi alueen koillispuolella on Tampereen puoleinen Vuoreskeskus, jossa rakentamisen miljöö- ja laatutekijöihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Alueen halki kulkee Ruskontie, josta on tarkoituksena kehittyä Tampereen seudun kuntia palveleva 2. kehätie. Väylän nelikaistaistaminen on suunnitteilla tulevaisuudessa. Vuores hanke: Vuoreksen uusi kaupunginosa rakennetaan viheralueiden ja vesistöjen keskelle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Luonnonläheisen asumisen lisäksi se tarjoaa pikkukaupungin palvelut ja tunnelman. Vuorekseen tulee useita asuinalueita, joilla kullakin on oma luonteensa, mutta yhteistä kaikille on kaupunkimainen ympäristö ja monipuolinen asuntotuotanto. Erityistä huomiota suunnataan asukkaiden yksilöllisten asumisen tarpeiden toteutumiseen sekä yhteisöllisyyteen. Lisämaustetta alueille antavat taideteokset. Tavoite: Suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on laadukas ympäristö. Yleissuunnitelmatyössä hyödynnetään tältä osin Tampereen puolisen Vuoreskeskuksen suunnitteluperiaatteita. Miljööstä tavoitellaan omaleimaista, mutta kuitenkin yhteensopivaa Tampereen puoleisen Vuoreskeskuksen kanssa. Alueesta halutaan kiinnostava ja houkutteleva. Ruskontien estevaikutus pyritään yleissuunnitelmaratkaisulla minimoimaan. Alueen näkyvyyteen ja luonteeseen Ruskontien suuntaan kiinnitetään huomiota. Yleissuunnitelmatyössä tutkitaan erilaisia kaupunkiympäristön rajautumisvaihtoehtoja ja teemoja, katuympäristön ideoita sekä tilavarauksia. Yleissuunnitelmahankkeessa tutkitaan myös taidetta ympäristön elävöittämisessä. Suunnittelun yhteydessä pyritään löytämään ja osoittamaan paikkoja taiteelle. Mahdollisuuksia ovat keskeiset maamerkit, orientaatiorakenteet, julkiset liikenneväylät meluesteineen ja maisemointeineen, rakennetun ja luonnon ympäristön nivoutumiskohdat, puolijulkisten pihapiirien taideteokset, katutaiteen paikat, asukkaiden osallistuttaminen ympäristöön ja kaupunkipuutarhat. Kuva:Virtuaalimalli, Tampereen kaupunki

19 Selostus 18 (33) Kuvat alla: Vuoreksen maisemallinen yleissuunnitelma, 2005 (Vuores hanke) Alueiden käyttötarkoitus, ote: Reittiverkosto, ote:

20 Selostus 19 (33) Kunnallistekniikka: Lähtökohta: Tampereen puoleinen Vuoreskeskus on liitetty kaukolämpöön, ja alueella on jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Vuoreksen kunnallistekniikasta vastaa Tampereen Vesi. Tampereen puoleiselle puistokaistaleelle suunnittelualueen laitaan on suunnitteilla siirtoviemäri. Aluetta koskevissa hulevesisuunnitelmissa on sekä suunnittelualueen pohjoiselle että eteläiselle puolelle osoitettu maastollisesti sopiviin paikkoihin huleveden ohjausta viivytysaltaineen. Suunnittelualueen rajalla Lempäälän puolella Anniston suunnalla on merkittävä tulvaniitty. Hulevesisuunnitelmassa esitetyt ratkaisut noudattavat Vuoreshankkeen tavoitteita luonnonmukaisista käsittelyjärjestelyistä. Tavoite: Kunnallistekniset verkostot järjestetään suunnittelualueelle Tampereen puolelta. Alue liitetään Tampereen Veden vesihuoltoverkkoon, Vuoreksen jätehuollon putkijärjestelmään ja kaukolämpöverkkoon. Yleissuunnitelmatyössä otetaan huomioon ja arvioidaan teknisen huollon runkoverkoston (vesijohdot, viemäröinti) kehittämistarpeet lähtötilanteen sekä yleissuunnitelman laadinnassa esitetyn maankäytön perusteella. Runkoverkoston nykytilanne ja uusien runkovesi- ja viemärijohtojen sijainti sekä jätevesiviemärien tyyppi (paine- vai viettoviemäri) esitetään yleissuunnitelmaselostuksen yhteydessä ja alustava kunnallistekninen suunnitelma liitekartalla. Yleissuunnitelmassa hyödynnetään hulevesijärjestelyt maiseman ja kaupunkimiljöön elementteinä. Keskeisillä hulevesilinjoilla suositaan avoratkaisuja kasvillisuuksineen. Hulevesien osalta arvioidaan suunnitellun maankäytön aiheuttamia hydrologisia vaikutuksia ja laaditaan yleispiirteinen esitys hulevesien hallinnan tarpeista ja periaatteista. Suunnitelma laaditaan karttatarkastelun perusteella. Suunnitelma raportoidaan yleissuunnitelmaselostuksen yhteydessä ja alustava hulevesien hallintasuunnitelma liitekartalla. Kuva yllä: Vuoreksen hulevesien hallinnan yleissuunnitelman päivitys ja hulevesimallinnus Kuva oikealla: Anniston asemakaava-alueen hulevesiselvitys

21 Selostus 20 (33) Liikenne: Lähtökohta: Alue on rakentamatonta metsää, jossa ei kulje keskeisiä virkistysreittejä. Kulku alueelle nojaa Vuoreksen Puistotiehen ja Vanhaan Hervannantiehen. Alueen halki kulkee Ruskontie, josta on tarkoituksena kehittyä Tampereen seudun kuntia palveleva 2. kehätie. Väylän nelikaistaistaminen on suunnitteilla tulevaisuudessa. Alue on julkisen liikenteen piirissä. Vuoreksen puistokatua kulkee Tampereen seudun liikenteen vuoro 5, joka liikennöi Hervannan ja Tampereen keskustan välillä. Alueelle on suunnitteilla raitiotielinja Tampereen suuntaan. Raitiotien linjaus selviää myöhemmin tulevaisuudessa, mutta todennäköistä on, että se kulkee Vuoreksen Puistokatua pitkin. Raitiotien rakentaminen on otettu Tampereen puoleisen Vuoreksen katujen tilavarauksissa ja rakenteiden mitoituksissa huomioon. Liikenneyhteydet Vuorekseen ovat erinomaiset. Se sijaitsee Tampere Helsinkimoottoritien tuntumassa ja kytkeytyy Tampereen kaupunkiseudun I ja II kehäväyliin. Tampere Pirkkala-lentoasemalle on vain 15 minuutin ajomatka, samoin Tampereen keskustaan. Lempäälän keskustaan on n. 20 minuutin ajomatka. Kuva: Tavoite: Yleissuunnitelmassa määritellään kaavarunkotasolla alueen katuverkko ja kevyen liikenteen verkko eritasoineen. Tavoitteena on, että suunniteltava liikenneverkko kytkeytyy toimivasti ja turvallisesti nykyiseen liikennejärjestelmään. Alueen sisäinen liikenneverkko muodostetaan niin, että alueen eri osilta on sujuvat ja turvalliset yhteydet alueen eri palveluille, kuten joukkoliikennepysäkeille, kouluihin ja kaupallisiin palveluihin. Ruskontiehen ei yleissuunnitelmassa esitetä uusia liittymiä. Kulku alueelle tapahtuu autolla pohjoisesta Vuoreksen Puistotien liittymien kautta ja etelästä Vanhan Hervannantien liittymien kautta. Ruskontien eri puolet yhdistyvät toisiinsa alikululla. Alue liittyy ympäröivään kevyen liikenteen verkkoon, jonka keskeiset linjat kulkevat Vuoreksen keskuspuiston läpi ja Ruskontien molemmin puolin. Kevyelle liikenteelle osoitetaan yleissuunnitelmassa yksi tai kaksi alikulkua Ruskontien ali. Joukkoliikenteen kannalta suunnittelualue on lähtökohtaisesti otollinen. Palvelutaso, jossa kotiovelta on 300m pysäkille, on hyvä. Joukkoliikenteen edellytyksiä tuetaan yleissuunnitelmassa tiiviillä kaupunkirakenteella. Pysäköinnin osalta selvitetään periaatteet ja mahdollisuudet mm. katupysäköinnin ja keskitetyn pysäköinnin osalta. Polkupyörien pysäköinnin osalta esitetään alueet, minne on tarpeellista esittää laadukas pysäköintimahdollisuus pyörille. Suunnittelualueen sijaitseminen vilkkaitten liikenneväylien varrella asettaa haasteet melusuojaukselle. Työssä pyritään löytämään keinoja ko. haasteiden kääntämiseksi alueen omaleimaisiksi vetovoimatekijöiksi. Joukkoliikenteen laatukäytäville ja keskustoihin toteutettavat uudet asuinalueet Tampereen seudun kunnissa , luonnos 2012, MAL - aiesopimus

22 Selostus 21 (33) Kuva: Tampereen kaupunki, Vuoreksen eteläosa: Liikenteen verkkosuunnitelma (2010) Suunniteltu kevyen liikenteen reitistö on osoitettu värillisin viivoin. Kuva: Tampereen kaupunki, Vuoreskeskus korttelit : Meluselvitys (2008) Suunnittelualueella on tarvetta melunsuojaukselle. Melusuojaustarve on osoitettu keltaisella.

23 Selostus 22 (33) Kuva alla: keskimääräinen vuorokausiliikenne Ruskontiellä (Liikennevirasto) Raskaan liikenteen osuus on 4,5% Strategiset painotukset: Lähtökohta: Strategisia painotuksia alueella ohjaavat aiemmin tässä raportissa esitellyt kunnan strategia, MAL-aiesopimukset, laaditut kaavat ja suunnitelmat. Alueella on sekä kunnan että yksityisten omistamaa maata. Tavoite: Keskeisin yleissuunnitelman strateginen teema on asuntopolitiikka, jossa tähdätään monipuolisuuteen. Kuntataloudellista tarkastelua tehdään yleisellä tasolla yleissuunnitelmatyön edetessä. Suunnitelma sovitetaan yhteen Tampereen puoleisen Vuoreksen alueen suunnitelmien kanssa.

24 Selostus 23 (33) 3.3 Selvitykset ja muut suunnitelmat - Seudullisen rakennesuunnitelman uudistamistyö - Ruskontien meluselvitykset - Arkeologinen inventointi, ei todettuja arvokohteita - Ortoilmakuvat, viistokuvat - Luontoselvitys valmistuu alkusyksystä Maaperä- ja rakennettavuusselvityksiä tehdään tarvittaessa kesällä Yleissuunnitelma-alueen kehityskuva Yleissuunnitelmatyön luonnosvaiheen alussa on hahmoteltu lähtötietojen ja tavoitteiden perusteella yleinen kehityskuva kaavaluonnosten pohjaksi. Kuva: Yleissuunnitelmaluonnosten pohjaksi hahmoteltu kehityskuva (Liite 2)

25 Selostus 24 (33) 4 Yleissuunnitelman vaihtoehtoluonnokset Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma laaditaan syksyllä Suunnitelman pohjaksi on keväällä 2014 lähtötieto- ja tavoitekartoituksen yhteydessä hahmoteltu kaksi alustavaa yleissuunnitelmaluonnosta, joiden avulla tutkitaan alueen mahdollisia maankäyttöratkaisuja vaikutuksineen. Kahta alustavaa luonnosvaihtoehtoa arvioidaan kesällä 2014 monialaisella laajennetulla ohjausryhmällä. Luonnokset ja niiden keskeiset vaikutukset on esitelty luvuissa 4.1 ja 4.2.

26 Selostus 25 (33) 4.1 Luonnosvaihtoehto 1 Luonnos 1: Kokonaisratkaisu, maisema ja miljöö Maankäyttöratkaisussa on pyritty luomaan erityyppisiä suurmaisemallisia asumisalueita. Katu- ja puistoympäristö syntyy luonteville rakennuspaikoille aseteltujen kortteleiden välisestä tilasta monimuotoisten aukioiden tilasarjana. Maaston korkeimmalle kohdalle, alueen luoteisosiin muodostuu kukkulakaupunki, jossa kerrostalokorttelien kansipihat porrastuvat omille korkeusasemilleen. Tampereen Vuoreskeskuksen suuntaan rajautuvan puiston laidalle puolestaan rakentuu maisemakaupunki : terassitaloja, jotka laskevat portaittain korttelin halkaisevalle puistolle. Korttelien eteläreuna muodostuu kaksikerroksisista kytketyistä kaupunkipientaloista, joiden yli korttelipihat saavat eteläaurinkoa. Terassitalojen ja kukkulakaupungin välille syntyy luonnonmukainen hulevesipuisto, jonka laidalle sijoittuu päiväkoti. Ruskotien eteläpuolelle sijoittuu pienipohjaisten erillispientalojen, kytkettyjen pientalojen, rivitalojen sekä pienkerrostalojen urbaani kylä. Kylän keskuspuistoon sijoittuu kylätalo, jossa järjestetään paikallisia tapahtumia, kylätalkoita ja asukastoimintaa. Asuminen: Kerrosala: k-m² Asukkaita: 2800 Liiketilat: 16000k-m² Muut tilat: Päiväkoti Kylätalo Pysäköinti: Pihakannet kerrostaloalueella, kytketyt autotallit pientaloalueella ja täydentävä maantasopysäköinti yhteensä ap

27 Selostus 26 (33) Ruskontien pohjoispuolelle on osoitettu asumisen ohella paikkoja liikerakentamiselle. Näiden liikerakennusten ja asuinkortteleiden välinen katu on alueen pääkatu, keskusbulevardi, jonka varrella sijaitsevat keskustatoiminnot, kivijalkakauppa ja kaupunkiaukioiden tilasarja. Luonnos 1: Mitoitus, rakennustyypit, pysäköinti Kerrostalolamellikorttelien mitoituksen pohjana on suhteellisen edullisesti toteutettavissa oleva, maaston muotoja hyödyntävä oleskelupihakannen alainen pysäköinti. Pysäköintikansiratkaisun mielekäs kustannus tukee suurten maastonmuotojen säilyttämistä: sen sijaan, että laajempi mäkialue tasoitettaisiin, voidaan tasata kunkin korttelin kansi eri korkeudelle. Tätä mitoitusta on noudatettu kukkulakaupungin alueella sekä Ruskontien pohjoispuolelle rajautuvissa asuinkortteleissa. Terassitalot on mitoitettu samalla periaatteella. Ruskontien eteläpuolisella alueella kaupunkirakenne on pohjoispuolta väljempää, mutta Anniston aluetta hieman tiiviimpää. Eteläpuolen paikoitus ratkaistaan kytketyillä autotalleilla pientalojen osalta ja keskitetyillä autokatoksilla muiden rakennusten osalta. Luonnos 1: Liikenneverkko Luonnoksessa 1 on varauduttu Ruskontien liikenteen voimakkaaseen vilkastumiseen. Ruskotie tulkitaan tässä vaihtoehdossa ensisijaisesti ohitustieksi, jolta ei liitytä alueeseen muutoin kuin linjaautopysäkkien kohdalla. Nelikaistaistamiselle, melusuojaukselle ja maisemoinnille on jätetty reilu tilavaraus Ruskontien molemmin puolin. Alueen sisäinen katuverkko on muodoltaan taitteinen ja seuraa maaston muotoja. Kivijalkaliiketilat sijoittuvat itä-länsisuuntaisen pääkadun varrelle. Ruskontien alikulun kohdalle on varattu tilaa liityntäpysäköinnille olettaen, että Ruskontien varrelle tulee joukkoliikennepysäkki.

28 Selostus 27 (33) 4.2 Luonnosvaihtoehto 2 Asuminen Kerrosala: kem Asukkaita: (50kem/as) Liiketilat Kaupunkibulevardilla ja Koipitaipaleenkadulla maantasokerroksessa Muut tilat Päiväkoti Kylätalo Pysäköinti Parkkitalot: keskitetty maantasoon: yksittäiset pihoissa: 960 ap 360 ap 150 ap lisäksi kadunvarsipaikoitusta Luonnos 2: Kokonaisratkaisu, maisema ja miljöö Maankäyttöratkaisussa on pyritty luomaan eheää kaupunkimiljöötä, jossa on selkeät korttelit. Korttelien sisäpihoista on tehty mielenkiintoisia mm. rakennetuilla vesipintaisilla hulevesialtailla. Tavoitteena on rakennustyyppien ja asuntotuotannon monipuolisuus. Rakentamisen tehokkuus pienenee idästä lännen suuntaan. Päiväkoti on sijoitettu Ruskontien eteläpuolelle. Ruskontien varresta on mahdollista kehittää kaupunkibulevardi, jonka varrella liiketiloja ja kadunvarsipysäköintiä. Bulevardia reunustaa jatkuva rakennusmassa, josta kohoaa säännöllisesti erikorkuisia pistetaloja. Luonnos 2: Mitoitus, rakennustyypit, pysäköinti Kortteleissa on sovellettu Tampereen puoleisen Vuoreskeskuksen korttelimitoitusta ja typologioita. Tyyppivalikoimassa on kerrostalolamellia, pistetaloja, korttelipintaa muodostavia kaupunkipientaloja, pienkerrostaloja, rinteeseen terassoituja ketjutaloja, paritaloja ja erillispientaloja. Tehokkaimpien kerrostalokortteleiden pysäköinti on ratkaistu pääväylien varsille sijoittuvilla pysäköintitaloilla, jotka palvelevat samalla mm. Ruskontien mahdollisen bussipysäkin liityntäpaikoituksena. Muuten pysäköinti on ratkaistu maantasossa joko keskitetyin katetuin pysäköintialuein tai yksittäisinä pintapaikkoina kaupunkipientaloissa ja erillistaloissa.

29 Selostus 28 (33) Luonnos 2: Liikenneverkko Luonnoksessa 2 ruskontiestä on mahdollista kehittää kaupunkibulevardi. Tällöin väylän keskimmäiset kaistat on varattu nopealle ja raskaalle kehätieliikenteelle ja erotettu ulommista ajokaistoista istutetuin liikenteenjakajin. Uloimpien kaistojen varrella ajonopeus on laskettu huomattavasti keskikaistoja hitaammaksi. Laidoilla on myös istutuksia ja kadunvarsipysäköintiä. 4.3 Luonnosten vaikutukset Vaikutukset Luonnos 1 (maisemakaupunki) Luonnos 2 (katuverkkoa myötäilevät korttelit) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja kehitys alueella Suunnitelma mahdollistaa 2800 uuden asukkaan sijoittumisen rakentamattomalle alueelle. Suunnitelma mahdollistaa 2800 uuden asukkaan sijoittumisen rakentamattomalle alueelle. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Alue liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Asuntotuotanto painottuu standardimitoitettuihin kerrostalolamelleihin, rivitaloihin ja kytkettyihin pientaloihin. Suunnitelmassa esitetyn katuverkon pituus on minimoitu, ja näin ollen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito tulevat edullisemmaksi. Luonnonmukainen hulevesiverkko on edullisempi toteuttaa kuin kaupunkimiljööseen rakentamalla istutettu vastaava. Alue liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Asuntotuotanto painottuu kortteleita muodostaviin kaupunkipientaloihin, ketjutettuihin pientaloihin ja erillispientaloihin. Esitetty katuverkko on pidempi kuin luonnoksessa 1, joten on varauduttava korkeampiin rakennus- ja ylläpitokustannuksiin. Kaupunkimiljööseen rakentamalla istutettu hulevesiverkosto on kalliimpi toteuttaa kuin puistossa vapaasti polveileva luonnoksen 1 ratkaisu.

30 Selostus 29 (33) Taajamakuva Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Yhdyskuntarakenne perustuu tehokkaasti rakennetun alueen ja rakentamattoman puiston vaihteluun maiseman ehdoilla. Ote on suurmaisemallinen ja eroaa omaleimaisuudellaan Tampereen puolisesta Vuoreskeskuksesta. Rakennettuja asuinalueita luonnossa Liikerakentamisen alue mahdollistaa suurempien toimisto- ja liiketoimijoiden sijoittumisen alueelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikennemäärät kasvavat alueella. Suunniteltu liikenneverkko kytkeytyy Tampereen liikenneverkkoon luontevasti. Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä tai muinaismuistoja. Alue on hyvin kytkettävissä nykyisiin teknisen huollon järjestelmiin. Taajamakuva perustuu monimuotoiseen kaupunkimiljööseen ja selkeisiin katuja rajaaviin korttelirakenteisiin. Taajamakuva on samantyyppistä kuin Tampereen puoleisessa Vuoreskeskuksessa. Vehreä rakennettu asuinalue Kaupunkibulevardi mahdollistaa erilaisten pienten toimipisteiden sijoittumisen alueelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikennemäärät kasvavat alueella. Kaupunkibulevardi hidastaa Ruskontien liikennettä hieman, mutta vaikutus ei ole merkittävä. Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä tai muinaismuistoja. Alue on hyvin kytkettävissä nykyisiin teknisen huollon järjestelmiin. Sosiaalinen ympäristö ja virkistys Laajat luonnonmukaiset puistoalueet tarjoavat paikkoja virkistäytymiseen, hiljentymiseen ja rentoutumiseen. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Hulevesipuisto ja laakso muodostavat ehjän kokonaisuuden, jossa voidaan säilyttää myös luontoarvoja. Kukkulakaupunki kallioille rakennettuna korostaa maisemaa, mutta aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kalliomaisemaan. Rakennetut puistot ja intensiivinen katutila tarjoavat kohtaamispaikkoja alueen asukkaille ja toimijoille. Hulevesipuisto on pilkkoutunut pienempiin osiin, jolloin vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin kohtalaisia/merkittäviä. Kalliomaisemaan vähäisiä vaikutuksia. Pohjavedet ja pienilmasto Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Suunnitelmassa olevat toiminnot eivät aiheuta vahinkoa pohjavesille, eikä alue ole merkittävää pohjavesialuetta. Luonnonmukainen puistoalue tukee lajien monimuotoisuutta ja avainbiotooppien säilymistä. Suunnitelmassa olevat toiminnot eivät aiheuta vahinkoa pohjavesille, eikä alue ole merkittävää pohjavesialuetta. Kaupunkimainen rakentaminen vaatii puistosuunnittelun ja hulevesiratkaisujen yhteydessä paneutumista detaljisuunnitteluun, jotta lajistolle voidaan luoda elinympäristöjä rakentamalla. Maa- ja kallioperä Suunnitelma hyödyntää ja säilyttää maaston muotoja kortteleiden omina korkeusasemina. Tehokas kokonaisuus perustelee kallioalueen rakentamisen. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota väylien pystygeometriaan (riippuu alueen yleistasauksesta). Pienipiirteinen rakentaminen on sovitettavissa maastoon alueella, jossa korkeudet vaihtelevat nopeasti. Kaupunkibulevardin hitaan kaistan liittymissä tulee kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota väylien pystygeometriaan (riippuu alueen yleistasauksesta). Ihmisten elinolot ja elinympäristö Kortteleista on välitön pääsy virkistysalueille. Kortteleiden keskelle syntyy turvallisia ja melulta suojattuja piha-alueita.

31 Selostus 30 (33) 5 Yleissuunnitelman yhdistelmäluonnos Vaihtoehdoista VE1 ja VE2 poimittiin laajennetun ohjausryhmän työpalaverissa hyvinä pidetyt suuntaviivat ja niiden pohjalta tehtiin yhdistelmäluonnos. Luonnos asetetaan nähtäville, jotta myös osallisilla on mahdollisuus ottaa niihin kantaa. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan virallisilla ilmoituskanavilla. Palautetta otetaan vastaan perinteisen kirjeen ohella internet-karttakyselyllä. Nähtävilläoloajan alussa järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa luonnos esitellään. Yhdistelmäluonnos: Kokonaisratkaisu, maisema ja miljöö Maankäyttöratkaisu perustuu vahvaan etelä-pohjoissuuntaiseen pääkatuun, jonka ympärille ja erityisesti pohjoispuoleisen Vuoreskeskuksen keskustan lähelle muodostuu kaupunkitilan ydin. Pääkadun varrelle sijoittuu nelikerroksista lamellikerrostalovaltaista rakennetta. Muulle alueelle sijoittuu pääkadun varrelta keventyen pienkerrostalo, townhouse-, rivitalo- ja yhtiömuotoista asuinpientalorakentamista. Maisema muodostuu pienimittakaavaisesta urbaanista pääkadusta ja siihen nivoutuvasta kaupunkitilasta, vehreistä korttelipihoista ja keskeisistä maisemapuistoista.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 RAPORTTI 5. I EHDOTUKSEN SELOSTUS I 18.2.2014 Kangasala, Lamminrahkan osayleiskaava, kaava nro 16. Osayleiskaava koskee

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot