Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751

2 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo 1 Yleissuunnitelman tarkoitus Suunnittelun vaiheet Suunnitteluaikataulu Osalliset ja vuorovaikutus Lähtökohdat ja tavoitteet Aluetta koskevat strategiat ja suunnitelmat Alueen nykytila ja suunnittelun tavoitteet Selvitykset ja muut suunnitelmat Yleissuunnitelma-alueen kehityskuva Yleissuunnitelman vaihtoehtoluonnokset Luonnosvaihtoehto Luonnosvaihtoehto Luonnosten vaikutukset Yleissuunnitelman yhdistelmäluonnos Luonnoksista saatu palaute Yleissuunnitelma Yleissuunnitelman vaikutukset Yleissuunnitelmasta saatu palaute Yhteystiedot Liitteet: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kehityskuvakaavio suunnitelmaluonnosten pohjaksi 3. Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdot

3 Selostus 2 (33) Lempäälän kunta Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Tämä raportti koskee Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmaa. Raportissa kuvaillaan hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet, esitellään tehtyjä suunnitelmia ja niiden vaikutuksia sekä käydään läpi yleissuunnitelmatyön aikana saatua palautetta. Raportti täydentyy hankkeen edetessä. 1 Yleissuunnitelman tarkoitus Yleissuunnitelmatyössä laaditaan yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen alueelle. Suunnitelma tehdään soveltuvin osin Maankäyttö- ja Rakennuslaissa esitellyn asemakaavaprosessin mukaisesti. Suunnitelma sovitetaan yhteen Tampereen puoleisen Vuoreksen alueen suunnitelmien kanssa. Suunniteltava alue sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa Vuoreksen kunnanosassa. Alue on pinta-alaltaan n. 41 hehtaaria ja se on lähtötilaltaan rakentamatonta metsää. Kuva: Pohjakartta, jossa korkeuskäyrät. Suunnittelualue on rajattu punaisella.

4 Selostus 3 (33) 2 Suunnittelun vaiheet Yleissuunnitelman työstäminen aloitetaan keväällä Tavoitteena on suunnitelman vieminen hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa Suunnittelussa pysytään yleissuunnitelmatasolla. Valmis yleissuunnitelma ja sitä varten laadittu aineisto toimivat myöhemmän asemakaavoituksen pohjana. 2.1 Suunnitteluaikataulu Huhtikuu 2014 Konsultti aloittaa kaavoitustyön, aloituskokous 9.4. Huhtikuu 2014 Toukokuu 2014 Touko-kesäkuu 2014 Kesäkuu 2014 Kesäkuu 2014 Kesä 2014 Syyskuu 2014 Lokakuu 2014 Marraskuu 2014 Talvi Alkuvuosi 2015 Alkuvuosi 2015 Ohjausryhmän kokoaminen ja ensimmäinen kokous maastokäynnin yhteydessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaostossa 8.5. Konsultti laatii alustavat yleissuunnitelmaluonnokset Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto päättää luonnosaineiston nähtäville asettamisesta Ohjausryhmän 2. kokous (laajennettu ohjausryhmä), jossa käsitellään ja kommentoidaan luonnoksia Valmisteluvaiheen aineistoa nähtävillä: Yleisötilaisuus/työpaja ja internetpalautteenanto Ohjausryhmän 3. kokous, jossa käsitellään luonnoksista saatua palautetta ja suunnittelun jatkoa Kaavoituskonsultti laatii yleissuunnitelman Ohjausryhmän 4. kokous, jossa käsitellään ja arvioidaan laadittua yleissuunnitelmaa Yleissuunnitelma-aineisto nähtävillä: Yleisötilaisuus ja mahdollisuus palautteen antoon Ohjausryhmän mahdollinen 5. kokous, jossa käsitellään yleissuunnitelmasta saatua palautetta Yleissuunnitelman hyväksymiskäsittely Osallisten vaikutusmahdollisuudet on korostettu taulukossa korostusvärillä. Taulukossa olevien lisäksi voidaan osallisille ja päätöksentekijöille tarpeen ilmetessä järjestää lisää vuorovaikutustilaisuuksia.

5 Selostus 4 (33) 2.2 Osalliset ja vuorovaikutus Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Vuoreskeskuksen suunnittelussa osallisiksi on arvioitu: - alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat ja työssä käyvät - alueen ja lähiympäristön yrittäjät - Lempäälän asukkaat - paikallisyhdistykset - Lempäälän kunta - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan maakuntamuseo - Tampereen kaupunki - Tampereen Vesi - muut mahdolliset osalliset Yleissuunnitteluhanke ei edellytä Maankäyttö- ja Rakennuslain mukaista vuorovaikutusprosessia, sillä kyseessä ei ole kaavahanke. Yleissuunnitelmahankkeessa sovelletaan kuitenkin Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 8 mukaista vuorovaikutusprosessia soveltuvilta osin. Työn aikana järjestetään yleisötilaisuuksia ja kerätään osallisilta internetkyselyllä näkemyksiä suunnitelmaluonnoksista. Kaavoituksen työvaiheet ja ajankohdat on esitetty seuraavassa taulukossa luvussa 5. Tavoiteaikataulu. Lempäälän kunta asettaa ohjausryhmän ohjaamaan ja arvioimaan yleissuunnitelmatyön etenemistä. Ohjausryhmään kuuluu kunnan kaavoitusviranomaisen, kaavoituskonsultin sekä Tampereen puolisen Vuoreskeskushankkeen edustajia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot hankkeen yleissuunnitelmavaiheessa. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu.

6 Selostus 5 (33) Kuva: Suunnittelualueen maanomistuskartta, ei mittakaavassa.

7 Selostus 6 (33) 3 Lähtökohdat ja tavoitteet Yleiskuvaus Lähtökohta: Suunniteltava alue sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa Vuoreksen kunnanosassa. Alue on pintaalaltaan n. 41 hehtaaria, ja se on lähtötilaltaan rakentamatonta metsää. Suunnittelualue sijoittuu Ruskontien molemmin puolin. Välittömästi alueen pohjoispuolella on Tampereen puoleinen Vuoreskeskus asuntoineen ja palveluineen. Suunnittelualueen kaakkoispuolella on Lempäälän Anniston asuinalue, jonka asemakaavan laatiminen on käynnissä samaan aikaan Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnittelun kanssa. Tavoite: Yleissuunnitelmatyössä etsitään alueelle yhdyskuntarakenteellista kokonaisratkaisua ja tutkitaan samalla yleiskaavan ajantasaisuutta. Laadittava yleissuunnitelma toimii jatkotyössä asemakaavoituksen pohjana. Tavoitteena on muodostaa Lempäälän puoleisesta vuoreskeskuksesta oma, varsin tehokas kaupunkimainen kokonaisuutensa, joka liittyy luontevasti yhteen Tampereen puoleisen Vuoreksen alueen kanssa. Alueen rakentamisesta tavoitellaan laadukasta ja monipuolista. Tiivis kaupunkirakenne tukee joukkoliikennettä ja keskitettyjä kunnallisteknisiä järjestelmiä. 3.1 Aluetta koskevat strategiat ja suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lähtökohta: Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tavoitteet astuivat voimaan (www.ymparisto.fi/vat) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: Tavoite: Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista korostuvat erityisesti elinympäristön laatuun liittyvät kysymykset. 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

8 Selostus 7 (33) Maakuntakaavoitus Lähtökohta: Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on käsitelty samanaikaisesti kaikki Pirkanmaan maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset. Maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan kehittämistavoitteiden mukaiset fyysiset aluevaraukset seuraavaksi vuodeksi. Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2005 ja vahvistettu valtioneuvostossa Liikennettä ja logistiikkaa käsittelevä vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Turvetuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava on hyväksytty Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty Tavoite: Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmatyön alustavat tavoitteet noudattavat maakuntakaavassa esitettyjä toiminnallisia ratkaisuja. Alue on osoitettu maakuntakaavassa asuinalueeksi (A), mikä tarkoittaa, että sille tulee sijoittaa enimmäkseen asumista sekä sitä palvelevia toimintoja kuten lähipalveluja ja virkistystoimintoja. Alueen halki kulkevan Ruskontien rinnalle on osoitettu punainen linjaus, jolla esitetään tavoite kehittää väylästä seudullinen kehätie. Pirkanmaan liitto on käynnistänyt Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laadinnan, jossa laaditaan vuodelle 2040 ulottuvaa maakuntakaavaa. Kuva: Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Lempäälän Vuoreskeskus ympyröitynä.

9 Selostus 8 (33) Kuntastrategia Lähtökohta: Lempäälän kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa Strategian toiminta-ajatus: Lempäälä on itsenäinen, viihtyisän asumisen ja toimivien palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Toimimme vastuullisesti ja seutukunnan parhaaksi vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja yritysten kanssa. Arvostamme ympäristöä, asukkaiden aktiivisuutta ja palveluhenkistä, osaavaa henkilöstöä. Strategian Visio: Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen itsenäinen kunta Strategiassa on esitetty lisäksi erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä kuudessa kategoriassa. Tavoite: Alle on listattu Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen kannalta strategian merkittävimmät tavoite- ja toimenpidekategoriat ja yleissuunnitelman niihin liittyvät tavoitteet. 1. Kuntalaisemme voivat hyvin Suunnittelussa panostetaan ympäristön viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen noudattamalla hyvää suunnittelutapaa. Alueelle osoitetaan ylemmällä kaavatasolla esitetyt palvelut, eli päiväkoti sekä keskustaympäristöön sopivia elinkeinotoiminnan tiloja. Matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia suunnittelussa tuetaan hyödyntämällä internetkyselyä 3. Maa- ja elinkeinopolitiikkamme on aktiivista Toteutetaan maanhankintaa aktiivisesti perustuen kaavoitusta tukevaan maanhankintasuunnitelmaan. Edesautetaan julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä maankäytöllä. 5. Taloutemme on tasapainossa Selvitetään hankkeiden kokonaiskustannuksia ja pitkän aikavälin kustannusvaikutuksia tarpeen mukaan. Selvitetään mm. maaperä ja perustusolosuhteet. Kunnallistekniset liikelaitokset otetaan suunnittelun osallisiksi. 6. Seutuyhteistyömme on syventyvää Suunnittelualueiden palveluiden ja kunnallistekniikan suunnittelussa ollaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen puolisen Vuoreskeskuksen toimijoiden kanssa. MAL aiesopimukset Lähtökohta: Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MALaiesopimus allekirjoitettiin Vuoreksen alueelle on suunniteltu uusi joukkoliikenteen laatukäytävä. Tulevaisuuteen on suunniteltu raitiotien laajennusta Vuorekseen, mikä vielä lisää joukkoliikenteen käyttöä. Lempäälän Vuoreksen ja Anniston alueelle pyritään saamaan uuden joukkoliikenteen laatukäytävän varrelle 100 asuntoa / 204 uutta asukasta. Näiden suunnittelu tapahtuu vuonna 2013 ja toteutus vuosina Tavoite: Anniston alueen asemakaava on valmistumassa 2014, ja alueen toteutus voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen ensimmäisten osien asemakaavoittaminen voidaan aloittaa yleissuunnitelman valmistuttua keväällä 2014.

10 Selostus 9 (33) Kaavoituskatsaus 2014 Lähtökohta: Lempäälän kaavoitusyksikkö tiedottaa käynnissä olevista kaavoitushankkeista ja tulevasta kaavoitustarpeesta julkaisemalla vuosittaisia kaavoituskatsauksia. Viimeisin katsaus on vuodelta Tavoite: Vuoreskeskuksen Lempäälän puoleisen alueen yleissuunnitelma ja asemakaavahanke esitellään kaavoituskatsauksessa (16002). Asemakaavassa alueelle suunnitellaan asuinaluetta Vuoreksen osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Asemakaavoitus aloitetaan Lempäälän kunnan omistamilla mailla heti yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen. Yleissuunnitelma alueelle laaditaan vuoden 2014 aikana. Kaavaan liittyy maankäyttösopimuksia. Myös Anniston alueen asemakaava esitellään. Yleiskaavoitus Lähtökohta: Lempäälässä on voimassa useita osayleiskaavoja, ja suurin osa kunnan pinta-alasta on yleiskaavoitettua. Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmassa on tarkoitus noudattaa ja arvioida täsmennyksiä voimassa olevaan Vuoreksen osayleiskaavaan, joka on laadittu yhteistyönä Tampereen kaupungin kanssa ja hyväksytty vuonna 2003 (kuvaote alla). Tavoite: Yleissuunnitelmatyössä etsitään alueelle yhdyskuntarakenteellista kokonaisratkaisua ja tutkitaan samalla yleiskaavan ajantasaisuutta. Erityisiä tutkittavia asioita ovat katuverkon muodostuminen, palvelu- ja yritysalueen (PY) sijainti, Keskustamaisen rakentamisen (C) sijainti sekä kerrostalorakentamisen (AK) ja pientalorakentamisen (AP) luonne.

11 Selostus 10 (33) Asemakaavat Lähtökohta: Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavoja. Alueen pohjoispuolella on Tampereen kaupungin puolella voimassa useita Vuoreskeskusta koskevia asemakaavoja. Lempäälän puolella vireillä on parhaillaan Anniston alueen asemakaavan laadinta. Tavoite: Laadittava yleissuunnitelma toimii jatkotyössä Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen asemakaavoituksen pohjana. Kuva: Anniston asemakaavaehdotus Suunnittelualue on kaava-alueen länsi / luoteispuolella.

12 Selostus 11 (33) Vuores - hanke Lähtökohta: Vuoreksen rakentamisella vastataan Tampereen kaupunkiseudun mittavaan väestönkasvuun. Ennusteen mukaan vuonna 2030 Tampereen seudulla asuu asukasta. Tästä seuraa, että vuosittain on varauduttava uuden asunnon rakentamiseen. Valmistuessaan vuoden 2020 paikkeilla Vuoreksessa on yli asukasta. Tulevaisuudessa se on myös tuhansien työssäkäyntialue. Osayleiskaava: Vuoreksen osayleiskaava on valmistunut vuonna Kaava on laadittu yhteistyössä Tampereen ja Lempäälän kesken. Vuoreskeskuksen arkkitehtuurikilpailu: Vuoreskeskuksesta järjestettiin vuonna 2004 arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaehdotus La Citta perustui lumpeenlehtimäisiin korttelikokonaisuuksiin. Kumppanuuskaavoitus: Vuoreksessa on kehitetty kaupunkisuunnittelun ja - rakentamisen pohjaksi uusi, julkisen ja yksityisen tahon yhteistyöhön perustuva PPP-malli (Public and Private Partnership). Kumppanuuskaavoitus viittaa yhteistyöhön, jonka kaupunki aloittaa rakennuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa jo siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavaa vasta luonnostellaan. Asuntomessut: Vuoreksessa järjestettiin asuntomessut vuonna Kehitys- ja tutkimushankkeet: Vuores on mukana useissa hankkeissa, jotka keskittyvät erityisesti yhteisöllisen, vuorovaikutteisen ja ekotehokkaan asumisen kehittämiseen. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa TEKES, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Pirkanmaan liitto sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vuores-hankkeen tavoitteita: Vuoreksen uusi kaupunginosa rakennetaan viheralueiden ja vesistöjen keskelle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Luonnonläheisen asumisen lisäksi se tarjoaa pikkukaupungin palvelut ja tunnelman. Vuores rakennetaan maastoon ja maisemaan sopeuttaen. Arvokkaimmat kohteet jätetään luonnontilaisiksi. Kaupunginosan läpäisevä puistoja vihervyöhyke antaa Vuorekselle vehreän yleisilmeen. Vuorekseen tulee useita asuinalueita, joilla kullakin on oma luonteensa, mutta yhteistä kaikille on kaupunkimainen ympäristö ja monipuolinen asuntotuotanto. Erityistä huomiota suunnataan asukkaiden yksilöllisten asumisen tarpeiden toteutumiseen sekä yhteisöllisyyteen. Lisämaustetta alueille antavat taideteokset. Kaupunginosan sydän on helposti saavutettava Vuoreskeskus. Asuntojen lisäksi sinne tulee julkisia ja kaupallisia palveluja, koulu, kirkko ja seurakuntakeskus sekä mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa. Vuoreskeskuksen palvelut rakentuvat lähelle kaikkia asuinalueita, mutta myös asuinalueille sijoitetaan lähipalveluja ja harrastusmahdollisuuksia.

13 Selostus 12 (33) Kuva: Vuoreksen havainnekuvayhdistelmä 2013 (Vuores Hanke) Kuva oikealla: Vuoreskeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja La Citta (2004) Omaperäinen, ikiaikaisia kaupunkirakenteellisia aiheita innovatiivisesti tulkitseva ehdotus, joka antaa Vuorekselle omaleimaisen ja tunnistettavan identiteetin

14 Selostus 13 (33) 3.2 Alueen nykytila ja suunnittelun tavoitteet Asuminen Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää, jossa ei ole asukkaita. Alueen eteläpuolella Vanhan Hervannantien alueella on väljää asemakaavoittamatonta asutusta. Koillispuolelle on rakentumassa Tampereen puoleinen Vuoreksen keskustamainen alue ja kaakkoon Lempäälän Anniston asuinalue. Vuores hanke: Laajemman Vuores-hankkeen tavoitteena on tarjota asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Asuntosuunnittelussa suunnataan huomiota väestörakenteen muutoksiin, ikääntymiseen ja yhden hengen talouksien määrän kasvuun. Asunnot suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan muuntojoustaviksi, jotta ne palvelevat asukkaitaan pitkään, myös vaihtuvissa elämäntilanteissa. Ikäihmisten asumis- ja hoivatarpeisiin vastataan kehittämällä uusia yhteisöllisen asumisen malleja. Esimerkkinä tästä ovat sivuasunnot, joissa isovanhemmat voivat asua lähellä lapsiaan. Asukkaiden luonteviksi kohtaamispaikoiksi rakennetaan kerhotiloja, asukastaloja ja yhteissaunoja. Tavoite: Yleissuunnitelman alustava tavoite on osoittaa suunnittelualueelle n asuntoa tai n asukasta. Asuntotyypeistä tavoitellaan monipuolisia ja jakaumaltaan samantyyppistä kuin Tampereen puoleisessa Vuoreskeskuksessa. Tehokkain kerrostalorakentaminen sijoitetaan Ruskontien pohjoispuoliseen alueen osaan. Väljin rakentaminen sijoitetaan ensisijaisesti suunnittelualueen eteläosiin. Tavoitteeksi asetettu asumisen monimuotoisuus saattaa olla haasteellista toteuttaa pirstaloituneen maanomistuksen vuoksi. Maapolitiikan ja rakentamisen laatutason työvälineitä tullaan kehittämään Lempäälän kunnassa erillisenä Vuoreskeskuksen yleissuunnitelmahankkeesta. Kuva: As Oy Vuoreksen Iiris (lähde: Vuores.fi)

15 Selostus 14 (33) Palvelut ja työpaikat Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää, jonne ei sijoitu palveluita eikä työpaikkoja. Välittömästi alueen koillispuolelle on rakentumassa Tampereen puoleinen Vuoreskeskus monipuolisine palveluineen. Suurempia lähellä sijaitsevia palvelu- ja työpaikkakeskittymiä ovat Hervanta (etäisyys n.4 km) ja Särkijärven sillan pohjoispuolella oleva Lahdesjärvi Lakalaiva -yritysalue (etäisyys n. 3km). Vuores - hanke: Vuoreskeskus on Vuoreksen toiminnallinen ydin. Vuoreskeskuksen sydän on tori, jonka vierelle sijoittuu kaupallisten palvelujen keskittymä liikekeskus Klaava. Klaavassa on päivittäistavarakauppa, muita kaupallisia palveluja, seurakunnan tilat sekä päiväkoti 40 lapselle. Torin etelälaidalle on suunnitteilla Vuoreksen kirkko ja seurakuntakeskus. Myös Vuoreksen puistokadun varressa sijaitsevien kerrostalojen katutasossa on erilaisia pienliikkeitä ja työtiloja pienyrittäjille. Vuoreksen koulukeskukseen sijoittuu päiväkoti, esiopetus, peruskoulu sekä liikunta-, auditorio- ja kokoontumistiloja. Päiväkodin ja koulun ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön syksyllä Tavoite: Yleissuunnitelmassa osoitetaan suunnittelualueelle 100 oppilaan päiväkoti joka palvelee myös Anniston alueen asukkaita. Koulupalvelut järjestyvät Tampereen puolelta Vuoreksen koulusta. Muut julkiset lähipalvelut järjestyvät niin ikään Tampereen puolelta. Tiiviimmän rakentamisen yhteyteen osoitetaan liiketilaa kerrostalojen maantasokerrokseen. Liiketilojen määrässä ja mitoituksessa tarkastellaan yleissuunnittelutyön eri vaiheissa koko Vuoreksen kapasiteettia. Vuorekseen tulee kaupallisia palveluja myös alakeskuksiin, joista merkittävin on Isokuusi. Asemakaavassa on lisäksi varattu rakennusoikeutta yli kerrosneliömetriä Lahdespohjan yritysalueen uusille kaupallisille palveluille ja työpaikkatoiminnoille. Vuores on suunniteltu alusta pitäen myös yritys- ja työpaikkaalueeksi. Samanaikaisesti asuintalojen kanssa rakennetaan liike- ja toimistorakennuksia. Monien asuinkerrostalojen katutasoon tehdään myös liiketiloja. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Vuorekseen syntyy tuhansia työpaikkoja. Kuva: Vuores-talo, jossa koulu sijaitsee (lähde

16 Selostus 15 (33) Viheralueet ja virkistys Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää. Alueen virkistyskäyttö on vähäistä. Alueen pohjoispuolella on koukkujärvi. Vuores hanke: Vuoreksen läpäisevälle vihervyöhykkeelle rakennetaan kolme puistoa: keskuspuisto (Tampereen Vuoreskeskuksen itäpuolella), liikuntapuisto (Vuoreksen pohjoisosassa) ja rantapuisto. Hyvät kevyen liikenteen väylät houkuttelevat pyöräilemään ja kävelemään. Vuoreksen muille asuinalueille rakennetaan pienempiä kaupunkipuistoja niin rauhalliseen istuskeluun kuin lasten leikkeihin. Keskeinen liikuntapuisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen palloiluun ja yleisurheiluun. Virolaisen alueelle on toteutettu Vuoreksen ensimmäiset viljelypalstat, joissa viherpeukalot voivat nauttia harrastuksestaan. Tavoite: Yleissuunnitelmassa alue liitetään ympäröivään kevyen liikenteen verkkoon ja virkistysreitistöön. Yleissuunnitelma-alueella hyödynnetään osittain muun Vuoreksen virkistyspalveluita ja varmistetaan hyvät kulkuyhteydet niille. Suunnittelualueelle osoitetaan paikallisia puistoja ja lähivirkistystoimintoja otollisesti saavutettaviin paikkoihin. Yleissuunnitelmassa keskeisiä viher- ja virkistysverkoston teemoja ovat maaston mäkisyys ja hulevesiverkon avoratkaisut. Kuva: Ulkoilu ja virkistys Vuoreksessa 2014 (Lähde: Vuores hanke) Yleissuunnitelma-alue ympyröity

17 Selostus 16 (33) Kuva alla: Vuoreksen maisemallinen yleissuunnitelma, 2005 (Vuores hanke) Rimminsuon eteläpuolisen laaksopainanteen yleissuunnitelma

18 Selostus 17 (33) Maisema ja miljöö Lähtökohta: Suunnittelualue on rakentamatonta metsää. Maastossa on paikoin voimakkaita rinteitä. Korkeimmat kohdat ovat alueen länsiosissa. Välittömästi alueen koillispuolella on Tampereen puoleinen Vuoreskeskus, jossa rakentamisen miljöö- ja laatutekijöihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Alueen halki kulkee Ruskontie, josta on tarkoituksena kehittyä Tampereen seudun kuntia palveleva 2. kehätie. Väylän nelikaistaistaminen on suunnitteilla tulevaisuudessa. Vuores hanke: Vuoreksen uusi kaupunginosa rakennetaan viheralueiden ja vesistöjen keskelle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Luonnonläheisen asumisen lisäksi se tarjoaa pikkukaupungin palvelut ja tunnelman. Vuorekseen tulee useita asuinalueita, joilla kullakin on oma luonteensa, mutta yhteistä kaikille on kaupunkimainen ympäristö ja monipuolinen asuntotuotanto. Erityistä huomiota suunnataan asukkaiden yksilöllisten asumisen tarpeiden toteutumiseen sekä yhteisöllisyyteen. Lisämaustetta alueille antavat taideteokset. Tavoite: Suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on laadukas ympäristö. Yleissuunnitelmatyössä hyödynnetään tältä osin Tampereen puolisen Vuoreskeskuksen suunnitteluperiaatteita. Miljööstä tavoitellaan omaleimaista, mutta kuitenkin yhteensopivaa Tampereen puoleisen Vuoreskeskuksen kanssa. Alueesta halutaan kiinnostava ja houkutteleva. Ruskontien estevaikutus pyritään yleissuunnitelmaratkaisulla minimoimaan. Alueen näkyvyyteen ja luonteeseen Ruskontien suuntaan kiinnitetään huomiota. Yleissuunnitelmatyössä tutkitaan erilaisia kaupunkiympäristön rajautumisvaihtoehtoja ja teemoja, katuympäristön ideoita sekä tilavarauksia. Yleissuunnitelmahankkeessa tutkitaan myös taidetta ympäristön elävöittämisessä. Suunnittelun yhteydessä pyritään löytämään ja osoittamaan paikkoja taiteelle. Mahdollisuuksia ovat keskeiset maamerkit, orientaatiorakenteet, julkiset liikenneväylät meluesteineen ja maisemointeineen, rakennetun ja luonnon ympäristön nivoutumiskohdat, puolijulkisten pihapiirien taideteokset, katutaiteen paikat, asukkaiden osallistuttaminen ympäristöön ja kaupunkipuutarhat. Kuva:Virtuaalimalli, Tampereen kaupunki

19 Selostus 18 (33) Kuvat alla: Vuoreksen maisemallinen yleissuunnitelma, 2005 (Vuores hanke) Alueiden käyttötarkoitus, ote: Reittiverkosto, ote:

20 Selostus 19 (33) Kunnallistekniikka: Lähtökohta: Tampereen puoleinen Vuoreskeskus on liitetty kaukolämpöön, ja alueella on jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Vuoreksen kunnallistekniikasta vastaa Tampereen Vesi. Tampereen puoleiselle puistokaistaleelle suunnittelualueen laitaan on suunnitteilla siirtoviemäri. Aluetta koskevissa hulevesisuunnitelmissa on sekä suunnittelualueen pohjoiselle että eteläiselle puolelle osoitettu maastollisesti sopiviin paikkoihin huleveden ohjausta viivytysaltaineen. Suunnittelualueen rajalla Lempäälän puolella Anniston suunnalla on merkittävä tulvaniitty. Hulevesisuunnitelmassa esitetyt ratkaisut noudattavat Vuoreshankkeen tavoitteita luonnonmukaisista käsittelyjärjestelyistä. Tavoite: Kunnallistekniset verkostot järjestetään suunnittelualueelle Tampereen puolelta. Alue liitetään Tampereen Veden vesihuoltoverkkoon, Vuoreksen jätehuollon putkijärjestelmään ja kaukolämpöverkkoon. Yleissuunnitelmatyössä otetaan huomioon ja arvioidaan teknisen huollon runkoverkoston (vesijohdot, viemäröinti) kehittämistarpeet lähtötilanteen sekä yleissuunnitelman laadinnassa esitetyn maankäytön perusteella. Runkoverkoston nykytilanne ja uusien runkovesi- ja viemärijohtojen sijainti sekä jätevesiviemärien tyyppi (paine- vai viettoviemäri) esitetään yleissuunnitelmaselostuksen yhteydessä ja alustava kunnallistekninen suunnitelma liitekartalla. Yleissuunnitelmassa hyödynnetään hulevesijärjestelyt maiseman ja kaupunkimiljöön elementteinä. Keskeisillä hulevesilinjoilla suositaan avoratkaisuja kasvillisuuksineen. Hulevesien osalta arvioidaan suunnitellun maankäytön aiheuttamia hydrologisia vaikutuksia ja laaditaan yleispiirteinen esitys hulevesien hallinnan tarpeista ja periaatteista. Suunnitelma laaditaan karttatarkastelun perusteella. Suunnitelma raportoidaan yleissuunnitelmaselostuksen yhteydessä ja alustava hulevesien hallintasuunnitelma liitekartalla. Kuva yllä: Vuoreksen hulevesien hallinnan yleissuunnitelman päivitys ja hulevesimallinnus Kuva oikealla: Anniston asemakaava-alueen hulevesiselvitys

21 Selostus 20 (33) Liikenne: Lähtökohta: Alue on rakentamatonta metsää, jossa ei kulje keskeisiä virkistysreittejä. Kulku alueelle nojaa Vuoreksen Puistotiehen ja Vanhaan Hervannantiehen. Alueen halki kulkee Ruskontie, josta on tarkoituksena kehittyä Tampereen seudun kuntia palveleva 2. kehätie. Väylän nelikaistaistaminen on suunnitteilla tulevaisuudessa. Alue on julkisen liikenteen piirissä. Vuoreksen puistokatua kulkee Tampereen seudun liikenteen vuoro 5, joka liikennöi Hervannan ja Tampereen keskustan välillä. Alueelle on suunnitteilla raitiotielinja Tampereen suuntaan. Raitiotien linjaus selviää myöhemmin tulevaisuudessa, mutta todennäköistä on, että se kulkee Vuoreksen Puistokatua pitkin. Raitiotien rakentaminen on otettu Tampereen puoleisen Vuoreksen katujen tilavarauksissa ja rakenteiden mitoituksissa huomioon. Liikenneyhteydet Vuorekseen ovat erinomaiset. Se sijaitsee Tampere Helsinkimoottoritien tuntumassa ja kytkeytyy Tampereen kaupunkiseudun I ja II kehäväyliin. Tampere Pirkkala-lentoasemalle on vain 15 minuutin ajomatka, samoin Tampereen keskustaan. Lempäälän keskustaan on n. 20 minuutin ajomatka. Kuva: Tavoite: Yleissuunnitelmassa määritellään kaavarunkotasolla alueen katuverkko ja kevyen liikenteen verkko eritasoineen. Tavoitteena on, että suunniteltava liikenneverkko kytkeytyy toimivasti ja turvallisesti nykyiseen liikennejärjestelmään. Alueen sisäinen liikenneverkko muodostetaan niin, että alueen eri osilta on sujuvat ja turvalliset yhteydet alueen eri palveluille, kuten joukkoliikennepysäkeille, kouluihin ja kaupallisiin palveluihin. Ruskontiehen ei yleissuunnitelmassa esitetä uusia liittymiä. Kulku alueelle tapahtuu autolla pohjoisesta Vuoreksen Puistotien liittymien kautta ja etelästä Vanhan Hervannantien liittymien kautta. Ruskontien eri puolet yhdistyvät toisiinsa alikululla. Alue liittyy ympäröivään kevyen liikenteen verkkoon, jonka keskeiset linjat kulkevat Vuoreksen keskuspuiston läpi ja Ruskontien molemmin puolin. Kevyelle liikenteelle osoitetaan yleissuunnitelmassa yksi tai kaksi alikulkua Ruskontien ali. Joukkoliikenteen kannalta suunnittelualue on lähtökohtaisesti otollinen. Palvelutaso, jossa kotiovelta on 300m pysäkille, on hyvä. Joukkoliikenteen edellytyksiä tuetaan yleissuunnitelmassa tiiviillä kaupunkirakenteella. Pysäköinnin osalta selvitetään periaatteet ja mahdollisuudet mm. katupysäköinnin ja keskitetyn pysäköinnin osalta. Polkupyörien pysäköinnin osalta esitetään alueet, minne on tarpeellista esittää laadukas pysäköintimahdollisuus pyörille. Suunnittelualueen sijaitseminen vilkkaitten liikenneväylien varrella asettaa haasteet melusuojaukselle. Työssä pyritään löytämään keinoja ko. haasteiden kääntämiseksi alueen omaleimaisiksi vetovoimatekijöiksi. Joukkoliikenteen laatukäytäville ja keskustoihin toteutettavat uudet asuinalueet Tampereen seudun kunnissa , luonnos 2012, MAL - aiesopimus

22 Selostus 21 (33) Kuva: Tampereen kaupunki, Vuoreksen eteläosa: Liikenteen verkkosuunnitelma (2010) Suunniteltu kevyen liikenteen reitistö on osoitettu värillisin viivoin. Kuva: Tampereen kaupunki, Vuoreskeskus korttelit : Meluselvitys (2008) Suunnittelualueella on tarvetta melunsuojaukselle. Melusuojaustarve on osoitettu keltaisella.

23 Selostus 22 (33) Kuva alla: keskimääräinen vuorokausiliikenne Ruskontiellä (Liikennevirasto) Raskaan liikenteen osuus on 4,5% Strategiset painotukset: Lähtökohta: Strategisia painotuksia alueella ohjaavat aiemmin tässä raportissa esitellyt kunnan strategia, MAL-aiesopimukset, laaditut kaavat ja suunnitelmat. Alueella on sekä kunnan että yksityisten omistamaa maata. Tavoite: Keskeisin yleissuunnitelman strateginen teema on asuntopolitiikka, jossa tähdätään monipuolisuuteen. Kuntataloudellista tarkastelua tehdään yleisellä tasolla yleissuunnitelmatyön edetessä. Suunnitelma sovitetaan yhteen Tampereen puoleisen Vuoreksen alueen suunnitelmien kanssa.

24 Selostus 23 (33) 3.3 Selvitykset ja muut suunnitelmat - Seudullisen rakennesuunnitelman uudistamistyö - Ruskontien meluselvitykset - Arkeologinen inventointi, ei todettuja arvokohteita - Ortoilmakuvat, viistokuvat - Luontoselvitys valmistuu alkusyksystä Maaperä- ja rakennettavuusselvityksiä tehdään tarvittaessa kesällä Yleissuunnitelma-alueen kehityskuva Yleissuunnitelmatyön luonnosvaiheen alussa on hahmoteltu lähtötietojen ja tavoitteiden perusteella yleinen kehityskuva kaavaluonnosten pohjaksi. Kuva: Yleissuunnitelmaluonnosten pohjaksi hahmoteltu kehityskuva (Liite 2)

25 Selostus 24 (33) 4 Yleissuunnitelman vaihtoehtoluonnokset Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma laaditaan syksyllä Suunnitelman pohjaksi on keväällä 2014 lähtötieto- ja tavoitekartoituksen yhteydessä hahmoteltu kaksi alustavaa yleissuunnitelmaluonnosta, joiden avulla tutkitaan alueen mahdollisia maankäyttöratkaisuja vaikutuksineen. Kahta alustavaa luonnosvaihtoehtoa arvioidaan kesällä 2014 monialaisella laajennetulla ohjausryhmällä. Luonnokset ja niiden keskeiset vaikutukset on esitelty luvuissa 4.1 ja 4.2.

26 Selostus 25 (33) 4.1 Luonnosvaihtoehto 1 Luonnos 1: Kokonaisratkaisu, maisema ja miljöö Maankäyttöratkaisussa on pyritty luomaan erityyppisiä suurmaisemallisia asumisalueita. Katu- ja puistoympäristö syntyy luonteville rakennuspaikoille aseteltujen kortteleiden välisestä tilasta monimuotoisten aukioiden tilasarjana. Maaston korkeimmalle kohdalle, alueen luoteisosiin muodostuu kukkulakaupunki, jossa kerrostalokorttelien kansipihat porrastuvat omille korkeusasemilleen. Tampereen Vuoreskeskuksen suuntaan rajautuvan puiston laidalle puolestaan rakentuu maisemakaupunki : terassitaloja, jotka laskevat portaittain korttelin halkaisevalle puistolle. Korttelien eteläreuna muodostuu kaksikerroksisista kytketyistä kaupunkipientaloista, joiden yli korttelipihat saavat eteläaurinkoa. Terassitalojen ja kukkulakaupungin välille syntyy luonnonmukainen hulevesipuisto, jonka laidalle sijoittuu päiväkoti. Ruskotien eteläpuolelle sijoittuu pienipohjaisten erillispientalojen, kytkettyjen pientalojen, rivitalojen sekä pienkerrostalojen urbaani kylä. Kylän keskuspuistoon sijoittuu kylätalo, jossa järjestetään paikallisia tapahtumia, kylätalkoita ja asukastoimintaa. Asuminen: Kerrosala: k-m² Asukkaita: 2800 Liiketilat: 16000k-m² Muut tilat: Päiväkoti Kylätalo Pysäköinti: Pihakannet kerrostaloalueella, kytketyt autotallit pientaloalueella ja täydentävä maantasopysäköinti yhteensä ap

27 Selostus 26 (33) Ruskontien pohjoispuolelle on osoitettu asumisen ohella paikkoja liikerakentamiselle. Näiden liikerakennusten ja asuinkortteleiden välinen katu on alueen pääkatu, keskusbulevardi, jonka varrella sijaitsevat keskustatoiminnot, kivijalkakauppa ja kaupunkiaukioiden tilasarja. Luonnos 1: Mitoitus, rakennustyypit, pysäköinti Kerrostalolamellikorttelien mitoituksen pohjana on suhteellisen edullisesti toteutettavissa oleva, maaston muotoja hyödyntävä oleskelupihakannen alainen pysäköinti. Pysäköintikansiratkaisun mielekäs kustannus tukee suurten maastonmuotojen säilyttämistä: sen sijaan, että laajempi mäkialue tasoitettaisiin, voidaan tasata kunkin korttelin kansi eri korkeudelle. Tätä mitoitusta on noudatettu kukkulakaupungin alueella sekä Ruskontien pohjoispuolelle rajautuvissa asuinkortteleissa. Terassitalot on mitoitettu samalla periaatteella. Ruskontien eteläpuolisella alueella kaupunkirakenne on pohjoispuolta väljempää, mutta Anniston aluetta hieman tiiviimpää. Eteläpuolen paikoitus ratkaistaan kytketyillä autotalleilla pientalojen osalta ja keskitetyillä autokatoksilla muiden rakennusten osalta. Luonnos 1: Liikenneverkko Luonnoksessa 1 on varauduttu Ruskontien liikenteen voimakkaaseen vilkastumiseen. Ruskotie tulkitaan tässä vaihtoehdossa ensisijaisesti ohitustieksi, jolta ei liitytä alueeseen muutoin kuin linjaautopysäkkien kohdalla. Nelikaistaistamiselle, melusuojaukselle ja maisemoinnille on jätetty reilu tilavaraus Ruskontien molemmin puolin. Alueen sisäinen katuverkko on muodoltaan taitteinen ja seuraa maaston muotoja. Kivijalkaliiketilat sijoittuvat itä-länsisuuntaisen pääkadun varrelle. Ruskontien alikulun kohdalle on varattu tilaa liityntäpysäköinnille olettaen, että Ruskontien varrelle tulee joukkoliikennepysäkki.

28 Selostus 27 (33) 4.2 Luonnosvaihtoehto 2 Asuminen Kerrosala: kem Asukkaita: (50kem/as) Liiketilat Kaupunkibulevardilla ja Koipitaipaleenkadulla maantasokerroksessa Muut tilat Päiväkoti Kylätalo Pysäköinti Parkkitalot: keskitetty maantasoon: yksittäiset pihoissa: 960 ap 360 ap 150 ap lisäksi kadunvarsipaikoitusta Luonnos 2: Kokonaisratkaisu, maisema ja miljöö Maankäyttöratkaisussa on pyritty luomaan eheää kaupunkimiljöötä, jossa on selkeät korttelit. Korttelien sisäpihoista on tehty mielenkiintoisia mm. rakennetuilla vesipintaisilla hulevesialtailla. Tavoitteena on rakennustyyppien ja asuntotuotannon monipuolisuus. Rakentamisen tehokkuus pienenee idästä lännen suuntaan. Päiväkoti on sijoitettu Ruskontien eteläpuolelle. Ruskontien varresta on mahdollista kehittää kaupunkibulevardi, jonka varrella liiketiloja ja kadunvarsipysäköintiä. Bulevardia reunustaa jatkuva rakennusmassa, josta kohoaa säännöllisesti erikorkuisia pistetaloja. Luonnos 2: Mitoitus, rakennustyypit, pysäköinti Kortteleissa on sovellettu Tampereen puoleisen Vuoreskeskuksen korttelimitoitusta ja typologioita. Tyyppivalikoimassa on kerrostalolamellia, pistetaloja, korttelipintaa muodostavia kaupunkipientaloja, pienkerrostaloja, rinteeseen terassoituja ketjutaloja, paritaloja ja erillispientaloja. Tehokkaimpien kerrostalokortteleiden pysäköinti on ratkaistu pääväylien varsille sijoittuvilla pysäköintitaloilla, jotka palvelevat samalla mm. Ruskontien mahdollisen bussipysäkin liityntäpaikoituksena. Muuten pysäköinti on ratkaistu maantasossa joko keskitetyin katetuin pysäköintialuein tai yksittäisinä pintapaikkoina kaupunkipientaloissa ja erillistaloissa.

29 Selostus 28 (33) Luonnos 2: Liikenneverkko Luonnoksessa 2 ruskontiestä on mahdollista kehittää kaupunkibulevardi. Tällöin väylän keskimmäiset kaistat on varattu nopealle ja raskaalle kehätieliikenteelle ja erotettu ulommista ajokaistoista istutetuin liikenteenjakajin. Uloimpien kaistojen varrella ajonopeus on laskettu huomattavasti keskikaistoja hitaammaksi. Laidoilla on myös istutuksia ja kadunvarsipysäköintiä. 4.3 Luonnosten vaikutukset Vaikutukset Luonnos 1 (maisemakaupunki) Luonnos 2 (katuverkkoa myötäilevät korttelit) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja kehitys alueella Suunnitelma mahdollistaa 2800 uuden asukkaan sijoittumisen rakentamattomalle alueelle. Suunnitelma mahdollistaa 2800 uuden asukkaan sijoittumisen rakentamattomalle alueelle. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Alue liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Asuntotuotanto painottuu standardimitoitettuihin kerrostalolamelleihin, rivitaloihin ja kytkettyihin pientaloihin. Suunnitelmassa esitetyn katuverkon pituus on minimoitu, ja näin ollen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito tulevat edullisemmaksi. Luonnonmukainen hulevesiverkko on edullisempi toteuttaa kuin kaupunkimiljööseen rakentamalla istutettu vastaava. Alue liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Asuntotuotanto painottuu kortteleita muodostaviin kaupunkipientaloihin, ketjutettuihin pientaloihin ja erillispientaloihin. Esitetty katuverkko on pidempi kuin luonnoksessa 1, joten on varauduttava korkeampiin rakennus- ja ylläpitokustannuksiin. Kaupunkimiljööseen rakentamalla istutettu hulevesiverkosto on kalliimpi toteuttaa kuin puistossa vapaasti polveileva luonnoksen 1 ratkaisu.

30 Selostus 29 (33) Taajamakuva Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Yhdyskuntarakenne perustuu tehokkaasti rakennetun alueen ja rakentamattoman puiston vaihteluun maiseman ehdoilla. Ote on suurmaisemallinen ja eroaa omaleimaisuudellaan Tampereen puolisesta Vuoreskeskuksesta. Rakennettuja asuinalueita luonnossa Liikerakentamisen alue mahdollistaa suurempien toimisto- ja liiketoimijoiden sijoittumisen alueelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikennemäärät kasvavat alueella. Suunniteltu liikenneverkko kytkeytyy Tampereen liikenneverkkoon luontevasti. Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä tai muinaismuistoja. Alue on hyvin kytkettävissä nykyisiin teknisen huollon järjestelmiin. Taajamakuva perustuu monimuotoiseen kaupunkimiljööseen ja selkeisiin katuja rajaaviin korttelirakenteisiin. Taajamakuva on samantyyppistä kuin Tampereen puoleisessa Vuoreskeskuksessa. Vehreä rakennettu asuinalue Kaupunkibulevardi mahdollistaa erilaisten pienten toimipisteiden sijoittumisen alueelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikennemäärät kasvavat alueella. Kaupunkibulevardi hidastaa Ruskontien liikennettä hieman, mutta vaikutus ei ole merkittävä. Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä tai muinaismuistoja. Alue on hyvin kytkettävissä nykyisiin teknisen huollon järjestelmiin. Sosiaalinen ympäristö ja virkistys Laajat luonnonmukaiset puistoalueet tarjoavat paikkoja virkistäytymiseen, hiljentymiseen ja rentoutumiseen. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Hulevesipuisto ja laakso muodostavat ehjän kokonaisuuden, jossa voidaan säilyttää myös luontoarvoja. Kukkulakaupunki kallioille rakennettuna korostaa maisemaa, mutta aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia kalliomaisemaan. Rakennetut puistot ja intensiivinen katutila tarjoavat kohtaamispaikkoja alueen asukkaille ja toimijoille. Hulevesipuisto on pilkkoutunut pienempiin osiin, jolloin vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin kohtalaisia/merkittäviä. Kalliomaisemaan vähäisiä vaikutuksia. Pohjavedet ja pienilmasto Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Suunnitelmassa olevat toiminnot eivät aiheuta vahinkoa pohjavesille, eikä alue ole merkittävää pohjavesialuetta. Luonnonmukainen puistoalue tukee lajien monimuotoisuutta ja avainbiotooppien säilymistä. Suunnitelmassa olevat toiminnot eivät aiheuta vahinkoa pohjavesille, eikä alue ole merkittävää pohjavesialuetta. Kaupunkimainen rakentaminen vaatii puistosuunnittelun ja hulevesiratkaisujen yhteydessä paneutumista detaljisuunnitteluun, jotta lajistolle voidaan luoda elinympäristöjä rakentamalla. Maa- ja kallioperä Suunnitelma hyödyntää ja säilyttää maaston muotoja kortteleiden omina korkeusasemina. Tehokas kokonaisuus perustelee kallioalueen rakentamisen. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota väylien pystygeometriaan (riippuu alueen yleistasauksesta). Pienipiirteinen rakentaminen on sovitettavissa maastoon alueella, jossa korkeudet vaihtelevat nopeasti. Kaupunkibulevardin hitaan kaistan liittymissä tulee kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota väylien pystygeometriaan (riippuu alueen yleistasauksesta). Ihmisten elinolot ja elinympäristö Kortteleista on välitön pääsy virkistysalueille. Kortteleiden keskelle syntyy turvallisia ja melulta suojattuja piha-alueita.

31 Selostus 30 (33) 5 Yleissuunnitelman yhdistelmäluonnos Vaihtoehdoista VE1 ja VE2 poimittiin laajennetun ohjausryhmän työpalaverissa hyvinä pidetyt suuntaviivat ja niiden pohjalta tehtiin yhdistelmäluonnos. Luonnos asetetaan nähtäville, jotta myös osallisilla on mahdollisuus ottaa niihin kantaa. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan virallisilla ilmoituskanavilla. Palautetta otetaan vastaan perinteisen kirjeen ohella internet-karttakyselyllä. Nähtävilläoloajan alussa järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa luonnos esitellään. Yhdistelmäluonnos: Kokonaisratkaisu, maisema ja miljöö Maankäyttöratkaisu perustuu vahvaan etelä-pohjoissuuntaiseen pääkatuun, jonka ympärille ja erityisesti pohjoispuoleisen Vuoreskeskuksen keskustan lähelle muodostuu kaupunkitilan ydin. Pääkadun varrelle sijoittuu nelikerroksista lamellikerrostalovaltaista rakennetta. Muulle alueelle sijoittuu pääkadun varrelta keventyen pienkerrostalo, townhouse-, rivitalo- ja yhtiömuotoista asuinpientalorakentamista. Maisema muodostuu pienimittakaavaisesta urbaanista pääkadusta ja siihen nivoutuvasta kaupunkitilasta, vehreistä korttelipihoista ja keskeisistä maisemapuistoista.

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue ja -tehtävä... 1 2 Suunnittelutilanne... 1 3 Päävaiheet... 5 4 Osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen...

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Aluerajauksen korjaus tehty teknisenä korjauksena saadun palautteen pohjalta 10.1.2013. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta.

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Hemminkilän asemakaavan muutos, Viialantien lämpökeskus Kaava numero 8036 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot