ET A ELINKEINOEL~M~N. Kes usteluaiheita. Discussion papers TUTKIMUSLAITOS. Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ET A ELINKEINOEL~M~N. Kes usteluaiheita. Discussion papers TUTKIMUSLAITOS. Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN VUOSINA 1985-89"

Transkriptio

1 TUTKIMUSLAITOS ET A ELINKEINOEL~M~N THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lonnrotinkatu 4 B, Helsinki 12, Finland, tel Kes usteluaiheita Discussion papers Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN KEHITYSN~KYM~T VUOSINA No Katsaus perustuu paaosin ETLA:n julkaisuihin Kansantalouden kehitysnakymat , N:o 7 ja Suhdanne, syksy 1985, 0 29 seka ETLA:ssa syksylla tehtyihin paivityksiin. ISSN This series consists of papers with limited circulation, intended to stimulate discussion. The papers must not be referred or quoted without the authors' permission.

2 PALVELUTOIMIALOJEN KEHITYSNAKYMAT VUOSINA Sivu 1. TALOUDELLISEN KEHITYKSEN PAAPIIRTEET Yhteenveto kansantalouden kehitysnakymista Finanssipolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnakymat YKSITYINEN KULUTUS PALVELUELINKEINOJEN TUOTANTO Kansainvalinen vertailu Palvelut Suomen kansantaloudessa Palvelujen kehitysnakymat l Kauppa Liikenne Rahoitus- ja vakuutustoiminta Asuntojen omistus Kiinteisto- ja liike-elamaa palveleva toiminta Muut yksityiset palvelukset Julkinen toiminta TYoLLISYYS INVESTOINNIT HINNAT JA KUSTANNUKSET 44

3 1. TALDUDELLISEN KEHITYKSEN PAAPIIRTEET 1.1. Yhteenveto kansantalouden keh1tysnakymista Teollistuneiden maiden taloudellinen kasvu on tana vuonna hidastunut ja kasvuerot Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltain valilla ovat tasoittuneet. Talouspolit11kka on mon1ssa ma1ssa kaantynyt tai kaantymassa kasvua tukevaan suuntaan. Suotu1san talouskehityksen toteutumiselle on kuitenk1n olemassa monta uhkatekijaa. Dollar1n arvon kehitys riippuu pitkalti Yhdysvaltain rahapolitiikasta ja budjettialijaaman supistumisesta. Kehitysmaiden velkaongelman pysyvaa ratkaisua ei ole viela loytynyt, ja maailmantalouden hallittu kehitys edellyttaa myos moninaisten protektionististen paineiden torjuntaa. Kansainvalisen talouden kehitys nayttaa 198D-luvun loppupuolella olevan hieman suotuisampaa kuin mita se on ollut vuosikymmenen alkupuolella. Kovin olennaista paranemista ei kuitenkaan ole odotettavissa. Kokonaistuotannon arvioidaan lisaantyvan OECD-maissa vuos1kymmenen loppupuolella keskimaarin vajaat 3 %, eli lahes prosenttiyksikon nopeammin kuin vuosikymmenen alkuvuosina. DECD:n eurooppalaisissa jasenmaissa kasvu on hieman hitaampaa. Erityisesti yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit kasvavat, Euroopassa kasvaa myos vienti. Maailmankaupan maaran arvioidaan lisaantyvan lahes 5 % vuodessa. Kuluttajahintojen nousun odotetaan useimpien arvioiden mukaan tasaantuvan lahelle nykyvauhtiaan. Tyottomyysaste nousee useimmissa teollistuneissa maissa viela hieman. Nain kay siita huolimatta, etta tyovoiman tarjonnan kasvu on hidastumassa. Taloudellinen kasvu Suomessa on 1980-luvun alussa ollut nopeampaa kuin useimmissa muissa teollistuneissa maissa. Tarkeimpia syita tahan ovat

4 2 olleet itaviennin poikkeuksellisen suotuisa kehitys, korkea investointiaste ja elvyttava talouspolitiikka, jotka ovat mahdollistaneet myos yksityisen ja etenkin julkisen kulutuksen merkittavan kasvun. Investoinnit eivat tosin ole Suomessakaan kasvaneet yhta voimakkaasti kuin aiemmin, mutta kuitenkin enemman kuin muissa teollisuusmaissa. Samoin julkisen sektorin kasvu on ollut selvasti hitaampaa kuin esimerkiksi 1970-luvulla, mutta useimmissa muissa maissa julkisten kulutusmenojen maara on viime vuosina kasvanut viela vahemman budjettialijaamien supistamiseen tahdanneen kirean politiikan vuoksi. Edella mainitut Suomen taloudellista kasvua nopeuttaneet tekijat nayttavat nyt olevan heikkenemassa. Itaviennin kasvuun vaikuttavat keskeisesti tuontimahdo1lisuudet Neuvostoliitosta. Koska 6ljyn reaalihinnan arvioidaan laskevan, ei tuonnin kasvu voine olla kovin suurta. Kiinteiden investointien tason ei myoskaan odoteta kohoavan kovin korkealle; tahan vaikuttavat mm. tutkimus- ja tuotekehittelymenojen kasvu ja lisaantyvat yritysostot, jotka osittain syrjayttavat kiinteita investointeja. Julkisen ku1utuksen kasvun rajoittaminen on asetettu talouspolitiikan yhdeksi tavoitteeksi, ja kasvu nayttaakin jaavan aiempaa hitaammaksi, joskin edelleen kansainvalisesti katsoen korkeaksi. Julkisen sektorin koko ei kansainvalisesti vertaillen ole Suomessa kovin korkea, joten kehitysta, jossa veroaste ja julkinen velkaantuminen pysyisivat suunnilleen nykyisella tasollaan, voidaan pitaa tyydyttavana. Kokonaistuotannon kasvuvauhdiksi vuosina nayttaisi edella kuvattujen kysyntanakymien perusteella muodostuvan runsaat 2.5 % vuodessa. Kasvu on siten hitaampaa kuin 1980-luvun alkuvuosina.

5 3 Taulukko 1. Huoltotase Volyymin vuosimuutos keskimaarin, % 1984* Huoltotase-era Mrd.mk 197~ Bruttokansantuote markk1nah1ntaan Tuont tavarat palvelukset Kokona1starjonta Vient tavarat palvelukset Investo1nnH yksityiset julkiset Kulutusmenot ykshyiset julkiset Varastojen muutos 2) ).. Kokona1skysynta _ ) Varastojen muutoksen vaikutus kokona1skysynnan muutokseen, prosentt1yksikkoa. 2) S;saltaa t11astov1rheen.

6 4 Su~men ulkoinen tasapaino nayttaa pysyvan hyvana ja ulkomainen velkaantuminen laskee. Julkisen sektorin rahoitustasapaino on kohtuullinen. Kuitenkin ty6tt6myys pysyy suurin piirtein nykyisella tasollaan. Keskeinen ehto nainkin suotuisan kehityskuvan toteutumiselle on, etta inflaatiovauhti hidastuu ja yksikk6ty6kustannuksilla mitattu hintakilpailukyvyn jatkuva heikkeneminen saadaan pysahtymaan. Suomen viennin arvioidaan kasvavan keskimaarin 3 % vuodessa maaraltaan vuosina Lansivienti kasvaa erityisesti vuosikymmenen 10ppuvuosina, kun taas itaviennin kasvu osuu paaosin vuoteen Toimialoista metalliteollisuuden vienti kasvaa eniten, mutta my6s paperin viennissa on merkittavaa kasvua. Puutavarateollisuuden viennin lisays on keskimaarin vahaista. Kiinteiden investointien kasvu jaanee hitaaksi tarkasteluvuosina, ja investointiaste eli kiinteiden investointien suhde kokonaistuotantoon laskee alle 23 prosentin. Kuitenkin teollisuusinvestointien suhde teollisuustuotantoon kasvanee hieman, samalla kun teollisuusinvestoinnit muuttuvat aiempaa kone- ja laitevaltaisemmiksi. Tutkimus- ja kehittelyinvestointien suhde kiinteisiin investointeihin kasvaa selvasti, ja yritysten kansainvalistyminen jatkuu voimakkaana. My6s yksityisissa kulutusmenoissa tapahtuu jatkuvaa, joskin hidasta rakennemuutosta. Kotitaloudet lisannevat kulutusmenojaan erityisesti kestokulutushy6dykkeisiin ja virkistykseen, liikenteeseen ja muihin palveluihin, samalla kun elintarvikkeisiin ja vaatetukseen kaytettavat menot kasvavat hitaammin. Asuntomenojen kasvun arvioidaan my6s edelleen hidastuvan.

7 Finanssipolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnakymat Kilpailijamaita nopeampi hintojen nousu on Suomessa ollut tavallinen ilmi6. Vuoden 1982 devalvaation jalkeenkin Suomen hintakilpailukyky on tasaisesti huonontunut. Inflaatio Suomessakin on kylla selvasti hidastunut viime vuosien aikana, ja samalla monet siihen liittyvat haittatekijat ovat lieventyneet. Ki1pailijamaissa hintojen nousun hidastuminen on ollut viela selvempaa, ja 5uhteessa niihin Suomen asema on heikentynyt. Vaikka tilanne toistaiseksi on pysynyt melko suotuisana, ollaan tavanomaisil1a hintakilpailukykymittareilla tarkasteltuna vuonna 1986 jo samassa tilanteessa kuin ennen vuoden 1982 devalvaatiota. Heikentyva kilpailukyky onkin pahin talla hetkella nakyvissa oleva uhkatekija kansantalouden tasapainoiselle kehitykselle. Nykyisessa tilanteessa kilpailukyky on jo niin matalalla tasolla, etta talouspolitiikka saattaa lahivuosina joutua voimakkaastikin reagoimaan hintakilpailukyvyn jatkuvaan heikentymiseen. Paaasiallisia toimintalinjoja olisi tal16in kaksi. Hintakilpailukyky voitaisiin palauttaa korkeammalle tasolle valuuttakursseja muuttamalla, kuten Suomessa usein aiemmin on jouduttu tekemaan, tai talouden inflaatiovauhtia voitaisiin pyrkia hidastamaan kirealla raha- ja finanssipolitiikalla, jolloin mm. ty6tt6myysaste lahentyisi muissa Euroopan maissa tavanomaista kymmenta prosenttia. Nailla toimenpiteilla olisi yksityisen kulutuksen kasvua rajoittava vaikutus. Aineellinen elintaso on viime vuo~ina noussut Suomessa nopeammin kuin muualla, ja henkea kohti laskettujen bruttokansantuotelukujen va10ssa tulotaso on korkeampi kuin monessa aiemmin teollistuneessa maassa. Tilanne kuitenkin muuttuu melko paljon, jos verrataan kokonaistuotan-

8 6 Kuv~o 1. Kuluttajah~nta~ndeks~nmuutos Suomessa ja OECD-ma~ssa. SUOMI -Finland \ / ' " #/ " "#"- --"-"<:-,+-----\-----,...,.",. ;. \0...-/... 1-' ~ "" OECD '..,.,.," '"-'-'., ' ::'"-- '\ N---l5 1) Pa~notettu Suomen v1enn~n rakenteella korjatulla ao. ma~den osuudella Euroopan tuonn~sta. toa tyovo1maan kuuluv1a koht1: Suomen s1jo1tus tassa verta11ussa on huonomp1. Taten t~etty tuottavuusero mon11n k11pa111jama1h1n verrattuna on edelleen olemassa ja taloudell~nen kasvu Suomessa vo~si jatkossa olla nopeampaa ku~n muualla. Taman p1ta1si olla myos talouspol~t~~kan tavo~tteena. Hall~tus on k~rjannut kokona~staloudell~s~ks~ keh~tystavoitte~ks~ ~nflaatiovauhdin edelleen hidastamisen, julk~sen sektorin kasvun rajoittam~sen ja tyottomyyden alentamisen. Sellais~a ke~noja. joilla Suomen talouden kasvu voitaisiin p~taa tyydyttavana, hallitus ei kuitenkaan ole esittanyt. Kasvu saattaakin jaada lahivuosina erityisest~ vienn~n osalta hallituksen tavo~tte~ta vaat~mattomammaks~. Taman keh~tysarv~on ulkoma~nen mukaan Suomen ulkoinen tasapaino on hyva ja nettovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee

9 7 nykyisesta 17.5 prosentista 12 prosenttiin vuonna Vuosina julkinen kulutus kasvoi Suomessa keskimaarin 4 % vuodessa maaraltaan, kun vastaava luku OEeO:n eurooppalaisissa jasenmaissa oli vain 2 %. Kun veroastetta ei ole kovin paljon nostettu, on julkinen sektori ve1kaantunut nopeasti. Vaikka tama velka moniin muihin maihin verrattuna ei ole korkea. on jatkuva velkaantumisen kasvu paatetty pysayttaa julkisten menojen. erityisesti kulutusmenojen kasvua hil1itsemalla. Kaytannossa tama merkitsee sita. etta julkisen sektorin tyopaikkojen maaran kasvu hidastuu. Selvimmin finanssipolitiikka voi kohentaa kansantalouden tuotantomahdol1isuuksia, mika1i si11a onnistutaan elvyttamaan investointeja. Investointien pitaminen tyydyttavalla tasolla saattaa vaatia aiempaa korkeampaa kannattavuutta, koska reaalinen korkotaso pysynee lahivuosina suhteellisen korkeana. Kannattavuustilanne vaihtelee lisaksi huomattavasti toimiala- ja yritystasolla. Investointeihin suuntautuvasta elvytyspolitiikasta on Suomessa saatu aiemminkin my6nteisia kokemuksia; mm. nykyinen hyva ulkoinen tasapainomme on osittain seurausta siita, etta investointeja e1vyttamalla on pystytty lisaamaan my6s pitemman ajan vientimahdollisuuksia ja reaalista kilpailukykya. Rahoitusjarjestelmamme. joka on usean vuosikymmenen ajan perustunut hallinnolliseen koronasetantaan ja vaihtelevanasteiseen luotonsaannostelyyn on muuttunut kohti kilpailullisempia oloja. Tama on ilmennyt mm. markkinarahan markkinoiden muodostumisena yritysten ja pankkien valil1e seka termiinimarkkinoiden toiminnan aktivoitumisena. Nama markkinat yhdessa pankkien ja Suomen Pankin paivamarkkinoiden kanssa muodostavat lyhyen rahan markkinat. Suomen Pankki on yha enemman siirtynyt harjoittamaan rahapolitiikkaa naiden markkinoiden kautta

10 8 saatelemalla paivakorkoa ja sita seuraavaa markkinarahan korkoa seka suorittamalla tarvittaessa interventioita termiinimarkkinoille. Lahivuosina lyhyen rahan markkinoiden toiminta edelleen laajenee, ja kehitys kohti vapaampaa ja tehokkaampaa rahoituksenvalitysta yleisemminkin jatkuu. Keskeinen rahapolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoiden tilaa koskeva epavarmuus liittyy ulkomaisiin paaomaliikkeisiin, joiden korkoherkkyys on voimistuneen kansainvalisen integroitumisen vuoksi lisaantynyt. Inflaation hidastuessa on Suomen Pankin paivakorkoa tasaisesti alennettu. Sen seurauksena myos muut lyhytaikaiset korot - lahinna markkinarahankorko - ovat alentuneet. Jo aiemmin esitettyjen taantuma-arvioiden vahvistuminen ja inflaatiovauhdin jatkuva hidastuminen ovat luoneet edellytyksia korkojen nopeammallekin alentamiselle. Ensi vuoden tuloratkaisut, joista hinta- ja kustannustason jatkonakymat ratkaisevasti riippuvat, vaikuttavat keskeisesti korkojen kehitykseen. Tuloratkaisut vaikuttavat korkotasoon kahta kautta. Ensinnakin inflaatiovauhti riippuu tuloratkaisuista. Toiseksi suuret nimellistulojen korotukset heikentaisivat edelleen kansantalouden hintakilpailukykya, joka on selvasti pitemman ajan keskiarvonsa alapuolella. Huono kilpailukyky yhdessa teollisuuden - etenkin metsateollisuusyritysten - heikentyvien kannattavuusnakymien kanssa saattaa heikentaa luottamusta markan arvoon. Naissa oloissa rahapolitiikkaa saatettaisiin kiristaa tuntuvastikin valuuttapaon estamiseksi. Korkotason laskusta huolimatta reaalikorko sailyy koko tarkasteluperiodin aikaisempaa korkeammalla tasolla. Pankkien luotot yleisolle kasvavat varsin nopeasti. Yritysten luotonotto on runsasta, mutta myos

11 9. niiden rahoitusvarat kasvavat edelleen nopeasti. Tama finanssikierto lisaantyy myos muissa kansantalouden sektoreissa, erityisesti kotitaloussektorissa. Viime vuosina vallinnut varsin hyva tasapaino investointien ja kotimaisen saastamisen valilla jatkuu myos seuraavana viisivuotiskautena k1inteiden investointien kasvun jaadessa aikaisempaa vaha1semmaksi. Vaihtotase on siten tasapainossa, ja ulkomainen nettovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen alenee selvasti.

12 10 2. YKSIlYINEN KULUlUS Palvelutoimialojen tuotannon kehitys on voimakkaasti sidoksissa yksityisen kulutuksen kasvuun. laman vuosikymmenen alkupuoliskolla yksityisten kulutusmenojen kasvu oli keskimaarin lahes 2.5 prosenttia vuodessa. Tarkastelujaksolla yksityisen kulutuksen lisayksen arvioidaan pysyvan keskimaarin saman suuruisena. Kuvio 2. Yksityisen kulutuksen ja palvelualojen tuotannon volyymin muutokset % PALVELUTOIMIALAT Services 10 I ~~+----J----t j 5 1--~~~~4 ~-~r--..:m~-:.;.~~------j~~'ct '..~ ~... ;....~... O I '..:~ :.;.~:.----t I YKSITYINEN KULUTUS Private consumption -5 ~ r r------i Viime vuosikymmenina yksityisen kulutuksen osuus kokonaiskysynnasta on selvasti supistunut ja julkisen kulutuksen osuus on puolestaan noussut. Tahan kehitykseen on vaikuttanut mm. terveydenhuoltoon, koulutukseen ja lasten paivahoitoon kohdistuvien kulutusmenojen osittainen siirtymi-

13 11 nen yksityisesta kulutuksesta julkiseen kulutukseen. Seuraavan viisivuotiskauden aikana kulutusosuuksissa ei odoteta tapahtuvan kovin suuria muutoksia, koska julkisen kulutuksen kasvun arvioidaan jonkin verran hidastuvan. Kotitalouksien kaytettavissa olevien reaalitulojen odotetaan kasvavan vuosina keskimaarin 2.5 prosenttia vuodessa. Jakson a1kupuolella kasvu on kuitenkin hieman tata suurempi ja loppupuolella vastaavasti pienempi. Julkisen vallan verotukseen ja tulonsiirtoihin kohdistuvien toimenpiteiden arvioidaan tasaavan kotitalouksien reaalisen ostovoiman vaihteluita eri vuosina. Esimerkiksi vuonna 1985 kiristynyt verotus ja sairaus- seka kansanelakevakuutusmaksujen korotukset leikkasivat osan ty6tulojen tuntuvasta kasvusta. Alkavana vuonna inflaatiota suuremmil1a veroasteikkojen tarkistuksilla pyritaan edesauttamaan maltillisen tuloratkaisun syntya. Reaalisen ostovoiman lisaksi yksityisen kulutuksen maara riippuu my6s saastamisasteessa tapahtuvista muutoksista. Saastamisasteella tarkoitetaan tassa sita suhteellista osuutta kaytettavissa olevista tuloista, jota ei kayteta kulutukseen. Saastamisaste on noussut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vajaasta 2 prosentista lahes 6 prosenttiin. Tahan on vaikuttanut oleellisesti kotitalouksien voimakkaasti kasvanut asuntosaastaminen. Tarkastelujaksolla asuntoinvestointien arvioidaan kuitenkin hieman supistuvan. Toisaalta pankkitalletusten suosio kasvaa edelleen, koska reaalikoron oletetaan pysyvan selvasti positiivisena. Samoin arvopaperisaastaminen kiinnostaa yha enemman kotitalouksia. Taman arvion mukaan saastamisasteessa ei siten odoteta tapahtuvan kovin suuria muutoksia.

14 12 Yksityisen ku1utuksen muutokset tarkaste1ukaude11a johtuvat siis reaa1isen ostovoiman kehityksesta. Tarkastelujakson a1kupuole11a yksityisen ku1utuksen ennakoidaan kasvavan 3 prosentin vuosivauhtia. Jakson loppupuo1e11a kasvu jonkin verran hidastuu. Keskimaarin yksityisen ku1utuksen kasvu on samaa luokkaa kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, noin 2.5 prosenttia. Tau1ukko 2. Yksityiset ku1utusmenot ja kotitalouksien ostovoima. Volyymin vuosimuutos, % 1984* Kulutusera Mrd.mk '1984* 1985E 1986E Ell nta rv 1kkeet Vaatetus Asunto Kot1talouska1usto Terveydenhuolto L11kenne V1rk1stys Huut tavarat ja palve1ukset Huut ku1utusmenot 2) Yks1ty1set ku1utusmenot Kot1ta1ouks1en reaa11nen ostovo1ma1) ) Kot1talouks1en kaytettav1ssa olevat tulot jaettuna kulutusmenojen h1nta1ndeks111a. 2) S1saltaa kot1talouks1en ostot julk1selta ja vo1ttoa t~vo1ttelemattomalta to1m1nnalta, vo1ttoa tavo1tte1emattom1en yhte1sojen kulutuksen seka u1koma1sen kulutuksen, netto. Kulutuksen rakenteessa on tapahtunut merkittavia muutoksia parin viime vuosikymmenen aikana. Voimakkaimmin ovat supistuneet elintarvikkeiden

15 13 seka vaatte1den ja ja1k1ne1den osuudet ku1utusmenoista. Lant1s11n teol11suusma1h1n verrattuna e11ntarv1kkeiden budjettiosuus on ollutkin melko korkea, sen sijaan vaatte1den ja jalk1ne1den budjett10suus on melko a1hainen. Li1kenteen ja v1rk1styksen osuudet ku1utusmen01sta ovat se1vasti nousseet. Nama ku1utusrakenteen muutokset noudattavat samoja pi1rte1ta ku1n muutokset mon1ssa muissa OECD-ma1ssa. Vuosina yks1ty1s1sta ku1utusmen01sta kasvavat v01makkaimm1n kestokulutustavaroiden seka palvelusten kulutus. A1kaisempina vuos1na kestav1en tavaro1den kulutuksen kasvu on vaihdellut vo1makkaasti. Tahan on vaikuttanut etenkin uusien autojen ostoissa tapahtuneet heilahtelut. Uus1en autojen ostojen arvioidaan kasvavan selvasti myos tarkastelujaksolla, etenkin jos autojen verotus edelleen alentuu. Vuonna 1986 autoveroa ei kuitenkaan alennettane. Muita voimakkaasti kasvavia kulutuseria ovat mm. kodinkoneet seka viihde-elektroniikka, jossa erilaisilla uutuustuotteilla on huomattava merkitys. My6s viihde-e1ektroni1kan kysynnan vuositta1nen va1htelu saattaa olla melkoista ri1ppuen mm. urheilun suurkilpa11ujen televisiotarjonnasta. Palveluksista vapaa-a1kaan li1ttyv1en menojen kuten v1rk1stys- ja kulttuuripalvelu-, matka11u- seka ravintola- ja hotellimenojen arvioidaan kasvavan. Asuntomenojen kasvun arvio1daan edelleen hieman hidastuvan. Tahan va1kuttaa yhte1skunnassa tapahtuneiden rakennemuutosten vaikutusten heikkeneminen. Muuttoliike maan sisalla on vahentynyt ja suuret ikaluokat ovat hankkineet asuntonsa. Keskimaaraista hitaammin kasvavia kulutuser1a ovat elintarvikkeet seka vaatetus ja jalkineet. Lukuunottamatta kestokulutustavaro1ta er1 kulutushyodykkeiden kulutuksen kasvussa ei arvioida tapahtuvan kovin suuria muutoksia. Yleisp11rteena v01daan siis todeta, etta

16 14 valttamatt6myyshy6dykkeiden kulutusosuudet edelleen supistuvat ja virkistyksen seka liikenteen kulutusosuudet puolestaan kasvavat. Kuvio 3. Yksityisten kulutusmenojen volyymin muutokset hy6dykeryhmittain % 5 o o o ELlNTARVIKKEET. JUOMAT JA TUPAKKA Food, beverages and tobacco VAATETUS JA JALKINEET Clothing and footwear " -A 1.,...--"'- /\ I"'J \ f\ / 1 ~ V I BRUTTOVUOKRAT. LAMPO. VALO JA VOIMA Gross rent fu~1 ann nower V ~ -\ IT V 1\ / \/ V I,././ ~ -. KOTITALOUSKALUSTO. -TARVIKKEET JA r- -PALVELUKSET Furniture, furnishings and household eauioment and ooeration I I I I, I I I I /\ LIIKENNE Transport and communication I A /\ I A -V 1\ 7 T A '\ 7 \ l/\/- r- \. 1\/, I I, I,,, / ~V\i i'- TERVEYDENHOITO V Medical care and health expenses.. ~F\AI'~/\/' ~ I V v V V I I I I I VIRKISTYS, KULTTUURI JA KOULUTUS Recreation, culture and education MUUT TAVARAT JA PALVELUKSET Other goods and services I % 10 5 o o o o -5 - '" "-." ~ -\/ V \/ """-I- ETLA I I I I I I I I *S5ES6E ~ ~ / '( ~ f o -5-10

17 15 Rahamarkk1n01den arv101daan h1eman kevenevan vars1nk1n jakson a1kupuolella. Rahoitusjarjestelmamme s1irtyminen kohti kilpailullisempia oloja ja luotonsaann6stelyn vahenem1nen aiheuttaa kotitalouksien luottokannan 11saantymista. Tarkastelujaksol1a kot1talouksien luottokanta suhteessa kaytettavissa 01ev1in tu10ihin kasvaa edelleen. Toisaalta reaa11koron pysyminen posit11visena houkutte1ee kotitalouksia 11saamaan pankk1talletuks1a. Pankk1talletusten kasvun arv101daan olevan vuosittain reaa11sest1 kesk1maarin 10 % ja luottokannan kasvun 9 %. Eri rahoituslahteista pankkiluotot ovat kasvattaneet selvasti osuuttaan, ja taman keh1tyksen arv101daan jatkuvan tarkaste1ujaksolla. Kaytettavissa olevien tulojen osuuden rahoituksesta odotetaan pysyvan ennallaan, mutta rahoituksen muiden lahteiden, kuten valt10n my6ntam1en asuntolainojen, osuuden arvioidaan supistuvan. Rah01tuksen kayt6sta kulutusmenot muodostavat va1taosan. Nett01nvestointien osuus on ollut suurimmillaan uvulla noin 8 %, mutta viime vuosina tama osuus on hieman supistunut. Sen sijaan rahoituksen kayt6ssa pankk1 talletusten lisays on kasvattanut osuuttaan selvasti. Tarkastelujaksolla investointien osuus sup1stuu hieman ja pankk1talletusten lisays vastaavasti kasvaa. Kulutusmenojen osuuden arvioidaan pysyvan ennallaan.

18 16 3. PALVELUELINKEINOJEN TUOTANTO 3.1. Kansainvalinen vertailu Palve1usektori11a on kaikissa teol1isuusmaissa tapahtumassa voimakkaita muutoksia. Nama liittyvat keskeisesti automaation etenemiseen. Kun teol1isuustuotannon osuus kokonaistuotannosta yha a1enee useimmissa maissa, tyopaikkojen maaran lisaaminen tai jo sai1yttaminenkin edellyttaa entista suurempaa tehokkuutta myos pa1veluiden tuotannossa. Taman aikaansaaminen riippuu suuressa maarin siita, miten hyvin informaatioteknologian nopeaa kehitysta pystytaan hyodyntamaan. Pa1ve1usektorin osuus kokonaistuotannosta on Suomessa noussut viimeisen la vuoden ku1uessa noin 7 prosenttiyksikkoa 54 prosenttiin. Tama osuus on kuitenkin ede11een hieman a1empi kuin esim. Saksan 1iittotasava11assa ja selvasti a1empi kuin Ruotsissa ja Yhdysva110issa. Kahdessa viimeksi mainitussa maassa palvelusektorin kehitys on ollut rakentee1taan selvasti eri1aista. Ruotsissa ju1kisten pa1ve1uiden 1aajeneminen on ollut voimakasta, ja niiden osuus on jo noussut ne1jannekseen bruttokansantuotteesta. Sen sijaan Yhdysval10issa pa1veluiden kasvun painopiste on ollut yksityise11a sektorilla, ja julkisen sektorin tuotanto-osuus on ta10uspoliittisten tavoitteiden mukaisesti 1ievasti alentunut uvun 10ppupuo1e1ta a1kaen. Suomessa ju1kisen sektorin 1aajeneminen oli uvulla viela nopeampaa kuin Ruotsissa, mutta muiden toimia10jen suuremman kasvuvauhdin vuoksi sektorin osuus kokonaistuotannosta ei mei11a noussut yhta pa1jon. Ta11a vuosikymmenella ju1kisen sektorin kasvua on pyritty tietoisesti hillitsemaan. Nayttaakin silta, etta Suomessa

19 17 Tau1ukko 3. Pa1ve1usektorin tuotannon osuus bruttokansantuotteesta eraissa maissa, % Maa Yhdysvallat - yksityinen sektori julkinen sektori palve1usektori yhteensa Japani - yksityinen sektori julkinen sektori palvelusektori yhteensa Saksan liittotasavalta - yksityinen sektori julkinen sektori palvelusektori yhteensa Yhdistynyt kuningaskunta - yksityinen sektori julkinen sektori palvelusektori yhteensa Ruotsi - yksityinen sektori julkinen sektori palvelusektori yhteensa Suomi - yksityinen sektori julkinen sektori palvelusektori yhteensa

20 18 julkisen sektorin bruttokansantuoteosuus jaa huomattavasti alemmalle tasolle kuin Ruotsissa. Yksityisten palvelusten kasvumahdollisuuksia voidaan karkeasti arvioida vertaamalla niiden osuutta koko kansantuotteesta eri maissa. Yksityisten palvelusten bruttokansantuoteosuus on Suomessa vajaat 40 %, kun se Saksan liittotasavallassa ja Yhdistyneessa kuningaskunnassa on noin 44 %, Japanissa lahes 50 % ja Yhdysvalloissa runsaat 53 %. Ruotsissa yksityisten palvelusten kansantuoteosuus on pari prosenttiyksikkoa pienempi kuin Suomessa, mika paaosin selitynee Ruotsin julkisen sektorin tuottamien palvelujen suurella bruttokansantuoteosuudella Palve1ut Suomen kansantaloudessa Siirtyminen maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan on Suomessa tapahtunut nopeasti. Varsinaista teollisuusmaata Suomesta ei koskaan tullutkaan siina mielessa kuin useista lantisista teollisuusmaista. Jalostustoiminnan eli teollisuuden ja rakennustoiminnan osuus bruttokansantuotteesta nousi Suomessa korkeimmillaankin vain 40 prosenttiin. Palvelut ovat vallanneet bruttokansantuoteosuutta paaosin alkutuotannolta. Vuodesta 1975 lahtien jalostuselinkeinojen kansantuoteosuus on ollut hienoisessa laskussa. Tarkasteluajanjaksolla nama kehityssuunnat jatkuvat. Palvelujen arvioidaan kasvavan keskimaarin 3 prosentin vuosivauhtia. Teollisuudessa kasvuvauhti on sama, mutta rakennustoiminnan hidas kasvuvauhti pudottaa hieman jalostuselinkeinojen kansantuoteosuutta. Alkutuotannon arvioidaan vuosina taantuvan hienokseltaan, jolloin sen kansantuoteosuuskin laskee.

21 19 Kuvio 4. Alkutuotannon seka jalostus- ja pa1veluelinkeinojen osuus bruttokansantuotteen arvosta ja ty6voimasta %r ,% r:::: - 30 ALKUTUOTANTO r:0:0:1 OSUUS BRUTTO- Primary production ~ KANSANTUOTIEESTA Contribution to GDP ':":":". r;:;i OSUUS TYOVOIMASTA Share in labour force '8 ~..;:.:.~ r:-:-:-. :::::::H 7~:~: - 20 ::::::::H ::::::: H TI ~~~~ 'P.::.:. : ~.:~.:~.:.: :::::::: ~~~~ ::;:::;:H ::::::: ;~~~ :.:.:.:.:.:.:. :::.'.:::: =..:...:..:... ~.. ;:..;.;: r;;;; r.-:-:-: r:::; - 10.::...:...;.: ~. :.' :. :.' ':::} H :IT nn r;:::::: ~ ~ ~ ~ ::::::: ~~:~ :.:.:...:.:.:. :... ::'.:.:: '::':':":'.':..:.:::::: :::. :::: '::.'::.'::.':.: :... :::: :." :: :::......:.'.:.'.:..' :::::::: :::. :-::: "::: :::: L...-=:::=::::L:.:.~...:1-.--" Wo: : :w. :.=: : :L...-.L:.::=:::::=H=~ ----J[,,;.;:::::.:.:I.:::=H.;L..~----' 0..:...:::..:.:. ':.'. ':.'. ::: :::.... o...loj.a:o=.:j_j.:.:.:.:.:.:j:.:.c;,.:.;::~: --I:.:.:.:t:..i.~::_~:~.1---,,:=:::::::J.:.:; ~=~ ~ ':..:l.::_[,,;.;'::.:.1.:.:.:.:... ::.::...: ill::':': :::: W.. :::: %; ,% JALOSTUSElINKEINOT Industry and construction % 50 '- PALVELUEU NKEINOT Service industries ;:;: ".,..,., f 'Of' o ~~~f *

22 20 Taulukko 4. Bruttokansantuote toimialoittain % Vo1yym1n vuos1muutos, To1m1a1a 1984* osuudet 1984* mnj.mk v h1nno1n * 1985 E 1986E Maatalous Metsata10us Tea 11 1suus Rakennusto1m1nta Pa1ve1ukset Laskenna111set pankk1- palvelukset BKT tuottajah1ntaan Pelkkien kansantuoteosuuksien tarkastelu antaa kuitenkin jonkin verran harhaanjohtavan kuvan eri elinkeinojen kehityksesta. Viime vuosina toimialaluokituksen mukaiset rajat palveluelinkeinojen ja jalostuselinkeinojen valilla ovat hamartyneet, samalla kun niiden valinen tyonjako on jossain maarin muuttunut. Osa palvelusektorin tuotannon kasvusta aiheutuu siita, etta teollisuusyritykset ovat yha enemman alkaneet ostaa muilta yrityksilta palveluksia, joita ne aikaisemmin tuottivat itse. Toisaalta teollisuusyritykset myos tuottavat itse huomattavasti enemman esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitys- seka markkinointipalveluksia kuin aikaisemmin. Teollisuuden jalostusarvon kehitys ei siten valttamatta anna oikeaa kuvaa varsinaisen teollisen toiminnan volyymin muutoksista.

23 21 Kuv10 5. Pa1ve1ualojen tuotannon vo1yym1 (1960=100) IND,---r------,----~----_r----T-- r-i----riind l j-----i----:--t------:---r-i 700 ~.,.'.' 600~~----l-----l-----t-----t-----t--t.-::;.rr'-----r---j600 " " 500~ l j ----i_--'-:;."~1'----r---.;--.--,--r-i500,"-: ".; ,,- : 1/' l j ----i7~---;-7't------r-i400 to- ~. )(' ;.~~ :'fi..... I,.;:~...;" '.' / : ~,. i I ~......,' I ~ ",.' - t~~,"""' ,'" ~~"""~111'''',.-" I.' ~... I,." ~ _ -""..,.~. ; ~# 1<0... : : ~ ~~:..,.--//r.."" :'"".~~' ~;,,,,,,,,,,,,,- I /'~/~ ~ / ~ :,.,.."", ~ <~-...",~\,,".II',i" ~... ~r.,:;j~~-!.-!,.-f-.. - t_-""1300,,- -. -;.~" _- ~-._..~a.=..i.'.:.-"..._1_--_+i-_+_ t150 /~~.." : I~~'"! 100 ~' I I I I I I I I I I I I I I I I! I I I I *84* KAUPPA, RAVITSEMIS-JA MAJOITUSTOIMINTA Trade, restaurants and hotels... L1IKENNE Transport. storage and communication --- RAHOITUS-JA VAKUUTUSTOIMINTA Financing and insurance """. ASUNTOJEN OMISTUS letting and operating of dwellings and use of owner-occupied dwellings 200 ETLA I I KIINTEISTO- JA LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA Real estate and business services ---- MUUT YKSITYISET PALVELUKSET Other private services... JUlKINEN TOIMINTA Producers of government services Pa1ve1ua101sta ju1k1sen to1minnan ja asuntojen om1stussektor1n tuotannon kasvu on h1dastunut uvu1la. N11den kasvu jaa my6s vuos1na jonk1n verran p1enemmaks1 ku1n palve1ualojen kesk1maara1nen kasvu. Sen s1jaan er11a1sten 111ke-e1amaa pa1ve1ev1en to1mintojen kuten t1eto11ikenne-, ATK- ja raho1tuspalve1ujen maaran arvio1daan tarkaste1ukaude11a ede11een kasvavan nopeasti. Hitainta kasvu on kaupassa ja ku1jetuks1ssa.

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 105 (tammikuu 2008) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2010 Janne Huovari Hanna

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot