Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus"

Transkriptio

1 Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus ehdotus

2 Hollolan kunta Nostavan logistiikka-alueen asemakaava ehdotus Ramboll Terveystie 2 FI Hollola Finland Puhelin:

3 Nostavan logistiikka-alueen asemakaava Asemakaava selostus, joka koskee 22. päivänä tammikuuta 2008 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee: Hollolan kunnan osia tiloista Jarvalan kylä 1:132, 3:61 ja 14:2, Okeroisten kylä 22:33, 22:63 ja 22:78 ja Utulan kylä 1:20, 3:27, 3:42, 3:53, 3:56 ja 3:32 sekä tiloja Okeroisten kylä 16:9, Utulan kylä 1:1, 3:6, 3:11, 3:24, 3:49, 3:50, 3:51, 3:58 Asemakaavalla muodostuvat: Hollolan kunnan Nostavan (13) kunnanosan korttelit , suojaviher-, katu-, rautatie- ja teollisuusraidealueet. Asemakaavan on laatinut Ramboll Finland Oy, Terveystie 2, Hollola, puh (03) Vireille tulo Kaavoitus on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu Hollolan Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen hyväksyminen Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan _._.200_. Kunnanvaltuuston hyväksyminen Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan _._.200_. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nostavan (13) kunnanosassa Hakosillan alueen pohjoispuolella ja Koivusillanjoen itäpuolella. Alue rajautuu idässä Helsinki-Lahti päärataan. 2

4 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus peruskartalla. Kaavan nimi ja tarkoitus Nostavan logistiikka-alueen asemakaava. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa logistiikka- ja tuotantokeskuksen sekä siihen liittyvien toimintojen sijoittaminen alueelle. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 135 ha. Rakennusoikeutta muodostuu n kem 2. 3

5 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Huoltotievaihtoehtojen vertailu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Erityisalueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset väestön rakenteeseen ja kehitykseen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset taajamakuvaan Vaikutukset asumiseen Vaikutukset palveluihin Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset virkistykseen Vaikutukset liikenteen järjestämiseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja muinaismuistoihin Vaikutukset tekniseen huoltoon Vaikutukset erityistoimintoihin Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset vesistöihin ja vesitalouteen Vaikutukset maa- ja metsätalouteen Vaikutukset luonnonsuojeluun Vaikutukset talouteen Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen

6 Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Vaikutukset kulttuuriin Muut kaavan merkittävät vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta...74 Selostuksen liiteasiakirjat 1. Asemakaavan laatimispäätös 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet asemakaavaluonnoksesta 4. Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet asemakaavaehdotuksesta 5. Asemakaavoituksen seurantalomake 6. Havainnekuva 7. Luontoselvityksen kasvillisuuskartta 8. Nostavan logistiikkakeskuksen pohjavesiselvitys: tutkimuskartta 9. Meluselvityskartat 10. Pölyselvityskartta 11. Nostavan logistiikka-alueen raiteistosuunnitelman suunnitelmakartta, terminaalin ja asiakasraiteen pro ili ja poikkileikkaus, VR-Rata Oy Pinnantasaussuunnitelma 13. Louhintasuunnitelma 14. Kiviainesten oton vaiheistus 15. Valuma-aluekartta 16. Häiriintyvät kohteet kartta 17. Uoma lausunto SELOSTUKSEEN KUULUU ASEMAKAAVAKARTTA MERKINTÖINEEN JA MÄÄRÄYKSINEEN 5

7 1. Tiivistelmä 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Tekninen lautakunta teki päätöksen aloittaa Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaavoitus. Nostava-toimikunta päätti alueen asemakaavoittamisesta ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatimisesta kokouksessaan Kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on kerrottu Nostavan logistiikka/teollisuusalueen asemakaavan laatimistarpeesta. Kaavan vireille tulosta kuulutettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkaen MRL 63 mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä siihen asti kunnes asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavaluonnosvaihtoehtoja kokouksessaan Asemakaavaluonnosvaihtoehdot A ja B sekä luontoselvitys olivat nähtävänä MRL 62 ja MRA 30 :n mukaisesti. Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavaehdotusta kokouksessaan xx.xx Asemakaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2008 MRA 27 mukaisesti. Yleisötilaisuuksia pidettiin Nostavan koululla ja Hollolan yläasteella Asemakaava Asemakaavassa osoitetaan tavaraliikenteenterminaalin kortteleita, autopaikkojen kortteli, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kortteli, sekä niihin liittyvät katu-, suojaviher-, teollisuusraide- ja rautatiealueet. 1.3 Toteuttaminen Kaavan toteuttaminen edellyttää Lahden eteläisen kehätien valmistumista. Kunta toteuttaa alueen katualueen ja kunnallistekniikan. 6

8 2. Lähtökohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee n. 1,5 km Helsinki-Lahti pääradan ja oikoradan liittymästä Hakosillassa pohjoiseen Hollolan Nostavan (13) kunnanosassa. Alue sijaitsee Hakosillan alueen pohjoispuolella ja Koivusillanjoen itäpuolella. Alue rajautuu idässä Helsinki-Lahti päärataan. Kaava-alue on metsätalousaluetta, jonka länsipuolella virtaa Koivusillanjoki. Itäpuolella alue rajautuu Helsinki-Lahti päärataan, etelässä Hakosillan alueeseen. Suunnittelualueen pohjoiskulmauksessa kohoaa Pukkomäki. Kaavoitettava alue on n. 135 ha ja käsittää tavaraliikenteen terminaalialueen (I-vaihe). Alueelle osoitetaan huoltotieyhteys Koskimyllyntieltä. Alue on pääosin metsätalousaluetta, joka on suurelta osin avohakkuualuetta. Vähäjoen kohdalla radan varressa on kaksi asuinrakennusta, joista toinen on autio. Kuusenalantien päässä on omakotitalo ja loma-asunto Luonnonympäristö Nostavan osayleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvityksen on laatinut Enviro Oy yhteistyössä Ympäristösuunnittelu Ok:n kanssa kesällä Logistiikkakeskuksen asemakaavoituksen yhteydessä laadittiin luonto- ja maisemaselvitys kesällä Suunnittelualueelta laaditun luontoselvityksen tavoitteena on antaa riittävä kokonaiskuva alueen luonnonympäristöstä sekä selvittää ne luonnon ominaispiirteet ja arvokkaat elinympäristöt, jotka asemakaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon. Asemakaavatyön pohjana on käytetty olemassa olevia selvityksiä, joita on täydennetty maastokäynnein kevään ja kesän 2007 aikana (biologi Kaisa Torri). Maastotyöt aloitettiin liitooravakartoituksilla toukokuussa ja selvityksiä jatkettiin kasvillisuuden osalta kesä-heinäkuussa Maa- ja kallioperä Suunnittelualue sijoittuu Koivusillanjoen ja Vähäjoen väliselle kallioalueelle. Kallioalueen korkeimpia paikkoja ovat Koivusillankallio (noin +120 m mpy) ja Pukkomäki (noin +138 m). Logistiikkakeskuksen alueella Koivusillankallion ja Pukkomäen välissä on luoteis-kaakkosuuntainen kalliopainanne. Myös aluetta rajaavat jokilaaksot ovat syviä kalliopainanteita. Kallion päällä olevan maaperän paksuus vaihtelee suuresti. Mäkien lakialueilla kallio on paljas. Kallioiden rinteet ovat ohuen moreenin peittämiä ja pienissä notkelmissa ja tasanteilla moreenin päällä on silttikerroksia. Jokilaaksoissa kalliota peittävä silttikerros on useita kymmeniä metrejä paksu, esimerkiksi Vähäjoella kallio on 58 m syvyydessä maan pinnasta (suullinen tieto kaivon omistajalta ). Koivusillankallion ja Pukkomäen välissä kairauspisteissä maaperän paksuus 7-25 metriä. Pennasenmäen vedenottamolla maaperä on 18 m heikosti vettä johtavaa silttiä, jonka alla on moreenia ainakin 22 m syvyyteen (suullinen tieto vesiosuuskunnalta ). Yksityiskohtaiset maaperätiedot löytyvät I-vaiheen alueella tehdyistä maaperäkairauksista (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2006) ja Nostavan logistiikka-alueen pohjavesiselvityksestä (Ramboll Finland Oy 2007). Alueen moreeni on heikosti tai kohtalaisesti vettä johtavaa. Jokilaaksojen ja painanteiden silttikerrokset johtavat vettä heikosti. Alueella ei ole vettä hyvin johtavia hiekka- tai soramuodostumia. 7

9 Maisema Nostavan asemakaava-alue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa eteläisen rantamaan alueeseen ja siinä tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun. Eteläisen viljelyseudun maisemalle on tyypillistä jokilaaksojen viljelymaisema. Päijät-Hämeen maisematyyppiluokituksessa Nostavan seutu sijoittuu Porvoonjoen viljelyseudulle, joka avautuu Salpausselän eteläpuolella. Sille on tyypillistä tasaiset tai loivasti kumpuilevat savipohjaiset viljelysmaat ja niiltä kohoavat metsäiset moreeni- ja kalliomäet. Maisemakuva on yleismuodoltaan rauhallinen ja avara. Nostavan seudun maisema on pienipiirteistä. Laajat, maastomuodoiltaan vaihtelevat metsäselänteet ovat suuntautuneet asemakaava-alueen länsi- ja pohjoispuolella pohjoiseteläsuuntaisesti. Peltoalat ovat pienehköjä ja kumpuilevia. Laajin avoin, kumpuileva peltoalue sijoittuu selvitysalueen pohjoisosaan, Okeroisten viljelymaisemaan. Asemakaava-alue sijoittuu lounas-koillissuuntaisten Vähäjoen ja Koivusillanjoen väliselle selännevyöhykkeelle. Kaava-alueen topogra an korkein osa on Pukkomäki, joka sijaitsee suunnittelualueen pohjoiskulmassa. Pukkomäen ja Koivusillankallion välistä aluetta halkoo luode-kaakkosuuntainen laaksopainanne. Lähimaisemassa asemakaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee mäkistä metsävyöhykettä, lännessä Simolan peltoaukeat, idässä Vähäjoen ja Luhdanjoen laaksot sekä Nostavan kylä. Asemakaava-alue käsittää rautatien ja Koivusillanjoen välisen vyöhykkeen. Alueen nykyinen korkeustaso vaihtelee pääasiassa välillä metriä mpy. Osittain asemakaava-alueeseen kuuluva Pukkomäki kohoaa korkeimmillaan +135 metrin korkeuteen. Suunnittelualueen keskiosissa on laaja avohakkuualue. Suurin yhtenäinen metsäalue on kaavoitettavan alueen pohjoislaidalla sekä Koivusillanjoen varrella. Mäkisyrjissä on avokallioita. Asemakaava-alue sijaitsee topogra altaan suhteellisesti ylevimmillä maastonosilla. Suunnittelualueen reunoille aukeaa jonkin verran näkymiä avoimista maisematiloista, mm. Simolan peltoaukeilta ja Nostavantieltä Vähäjoen peltoaukeiden yli katseltaessa. Muista suunnista maastonmuodot ja kasvillisuus estävät asemakaava-alueen näkyvyyttä. Kuva 2. Suunnittelualueen korkeussuhteet. 8

10 Kuva 3. Koivusillankallion avokalliota lännestä nähtynä Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueen pohjoispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Okeroisten kulttuurimaisema. Okeroisten maisemalle on luonteenomaista laajat ja maisemallisesti vaihtelevat viljelyalueet, joita rajaavat korkeat kalliot. Okeroisten kantatiloista suurin osa on säilynyt ja niiden päärakennukset ovat pääosin lukujen vaihteesta ja 1900-luvun alusta. Nostavan osayleiskaavaa varten tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä paikallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on todettu Okeroisten maakunnallisen kulttuurimaiseman lisäksi Nostavan kylä- ja peltomaisema, Luhdanjokilaakso, Simolan peltomaisema, Hakosillan peltoaukea sekä Tikkakallion - Kuuselantien maisema. Keväisin tulviva Luhdanjokilaakso sijaitsee suunnittelualueesta noin 1,2 kilometrin etäisyydellä kaakossa. Simolan erillistila on Nostavan vanhimpia tiloja ja se sijaitsee joen ja Koskimyllyntien välisellä kumpareella. Simolan peltomaisemat ulottuvat lähes suunnittelualueen länsireunalle. Hakosillan peltoaukea sijaitsee asemakaava-alueen eteläpuolella pääradan molemmin puolin. Saavuttaessa etelästä Herralasta Nostavaan Hakosillan peltoaukeilta avautuu arvokas sisääntulomaisema. Tikkakallion - Kuusenalntien maisemakokonaisuus on pienipiirteinen ja sijaitsee suunnittelualueen koillispuolella liittyen Okeroisten viljelymaisemaan. 9

11 Kuva 4. Näkymä Simolan peltoaukeilta itään kohti asemakaava-aluetta. Lisäksi osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksessä on mainittu paikallisesti merkittäviksi maisema-alueiksi Hakopolun avoin pelto- ja laidunmaisema, joka on suunnittelualueen eteläpuolella ja Vähäjoen maisema, suunnittelualueen kaakkoispuolella. Suunnittelualue on nähtävissä Nostavantieltä Vähäjoen peltojen yli. Kuva 5. Näkymä suunnittelualueelle Nostavantieltä Vähäjoen peltoaukean yli. Asemakaava-alueella tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia. Noin kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta itään sijaitsee Luhdanjoen Tervalan niitty, Luhdanjoen Nokkasen niitty ja Luhdanjoen Tikan niitty, jotka ovat maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia. Suunnitelmilla ei kuitenkaan ole niihin vaikutusta. 10

12 Kuva 6. Paikallisesti arvokkaat ja merkittävät maisema-alueet Maaperä ja kasvillisuus Lahden kaupunki kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Etelä-Suomen lehtokeskukseen. Alueen rehevyys näkyy tuoreiden ja lehtomaisten kangasmetsien runsautena. Lahden alueen havumetsistä suurin osa on kuusivaltaisia sekametsiä. Kaavoitettava alue on metsätalousaluetta, jolla on hiljattain tehty laajoja avohakkuita. Kaava-alueen länsireunalla virtaa Koivusillanjoki ja alueen pohjoiskulmauksessa kohoaa Pukkomäki. Alueen maaperä on pääosin hiesua/moreenia ja alueella on myös kalliopaljastumia. Koivusillanjoen varsi on hienoa hietaa ja hietaa. Kasvillisuuskartta kaava-alueesta on liitteenä 7. Valtaosa asemakaavoitettavasta alueesta on hakkuuaukeaa. Laajoissa hakkuissa ylispuita on säilytetty paikoitellen, mutta varsinaisia metsäalueita on jäljellä lähinnä alueen pohjoiskulmassa sekä koillisreunalla. Hakkuuaukea on heinittynyt ja alueella kasvavat runsaina muun muassa metsäkastikka ja horsma. Rehevimmillä alueilla kasvaa jo pienikokoisia koivun ja pihlajan taimia. Aluetta on esitetty kuvassa 7. 11

13 Kuva 7. Näkymä alueen keskiosan hakkuuaukealta pohjoiseen. Vähäjoen peltojen kohdalla radan pohjoispuolella on muutama pihapiiri ja viljelykäytöstä poistuneita peltoja. Paikoitellen lupiini on vallannut alaa, mutta niittykasvillisuudessa esiintyvät myös muun muassa puna-apila, niittyleinikki ja mesiangervo. Kaavoitettavan alueen luonnonarvoiltaan merkittävimmät osa-alueet sijoittuvat Koivusillanjoen varrelle sekä rautatien viereltä koilliseen suuntautuvalle alueelle. Koivusillanjoen varsi on kosteaa lehtoa. Jokivarren tulvatasanteella on lajistoltaan monipuolista kasvillisuutta, mm. mukulaleinikkiä, keltavuokkoa sekä alueellisesti uhanalaista korpisorsimoa. Jokivartta reunustavan puustovyöhykkeen muodostavat haapa, koivu ja harmaaleppä. Kauempana uomasta sijaitsevalla kuusivyöhykkeellä on tehty laajoja hakkuita ja vain palasia reunusmetsiköstä on jäljellä. Koivusillanjoki on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi (Nostavan luonto- ja maisemaselvitys 2004), jokivartta on esitetty kuvassa 8. Kuva 8. Koivusillanjoki. 12

14 Pukkomäen kallioalue kuuluu kaava-alueeseen vain osittain. Myös Pukkomäen laella on suoritettu metsänhakkuita mäen eteläosassa, jossa puustoa on jäljellä vain jyrkähköllä kalliorinteellä. Osa kallion lakialueesta on jäkäläpeitteistä avokalliota. Pukkomäen alueella puusto on mäntyvaltaista ja metsätyyppi kuivahkoa kangasta. Pukkomäkeä on esitetty kuvassa 9. Kuva 9. Näkymä Pukkomäen laelta luoteeseen. Rautatien viereltä pohjoiseen/koilliseen suuntautuvalla kaistaleella sijaitsee puronotkelma ympäristöineen, järeää lehtomaisen kankaan kuusikkoa sekä pienialainen soistuma aivan alueen kärjessä. Rajamaan peltoalueelta kohti rautatietä laskevan puron lähiympäristö on kosteaa lehtoa (kasvillisuuskartan osa-alue 6). Puron varrella on perattu ja harvennettu puustoa ja yhdessä kohdassa avohakkuu ulottuu aivan puron laitaan asti. Puron varrella tehdyistä puuston käsittelyistä johtuen kyseessä ei ole metsälakikohde, mutta luonnontilaisen kaltainen purouoma on vesilain 17 a tarkoittama kohde lukuun ottamatta puron keskikohtaa, jonka yli on ajettu metsäkoneella avohakkuiden yhteydessä. Puronvarsilehdossa kasvaa muun muassa taikinamarjaa, tuomea, lehtopalsamia ja valkovuokkoa. Puronotkelmaa on esitetty kuvissa 10 ja 11. Kuva 10. Puronvarren lehtoa. 13

15 Kuva 11. Ajoura puron yli. Kaava-alueen pohjoisosassa rautatien varrella rinteessä sijaitse järeä kuusikko on pääosin lehtomaista kangasta. Pensaskerroksessa kasvavat mm. pihlaja ja tuomi, aluskasvillisuudessa esiintyy taikinamarjaa, valkovuokkoa ja oravanmarjaa. Paikoitellen kortteita ja saniaisia on runsaasti. Kuusikkoa on esitetty kuvassa 12. Kuva 12. Lehtomaista kangasta radan varressa. Aivan kaava-alueen reunalla kuusikon ja rautatien välissä sijaitsee pienialainen soistuma, jonka ruohovaltaisessa kasvillisuudessa esiintyy muun muassa kurjenjalkaa, ojakellukkaa ja leveäosmankäämiä. 14

16 Kuva 13. Pienialainen soistuma radan varrella Eläimistö Hakkuuaukealla havaittiin merkkejä hirvistä ja valkohäntäpeuroista. Radanvarressa pesii metsäviklo, alueen linnustossa on myös mm. mustarastaita ja viherpeippoja. Koivusillanjoella tehtiin havaintoja saukon esiintymisestä alueella. Saukko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji ja uhanalaisluokitukseltaan silmälläpidettäviin (NT) kuuluva laji Erityispiirteet ja suojelukohteet Suunnittelualueella ei ole ympäristökeskukselta saatujen tietojen mukaan suojeltuja luontotyyppejä tai erityisesti suojeltavien eliölajien esiintymiä. Alueella on kuitenkin maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu jokivarsi sekä luonnontilaisen kaltainen purouoma, joka on vesilain 17 a tarkoittama kohde (vesilaki 264/1961. Suunnittelualuetta lähin suojelualue on Tikkakallion yksityinen luonnonsuojelualue (YSA ja YSA045153). Tikkakallio sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta, eikä hankkeella ole suojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia. Alueella on kartoitettu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-oravan (Pteromys volans) esiintymistä. Kevään 2004 kartoitusten yhteydessä löydettiin liito-oravan asuttuja elinympäristöjä osoittavia tuoreita jätöksiä Koivusillankallion alueelta joen varresta. Alueella tehtiin uusia selvityksiä keväällä 2007, mutta tällöin ei havaittu merkkejä lajin esiintymisestä aiemmilla havaintopaikoilla eikä muuallakaan kaava-alueella. Aiemmin lajille soveltuviksi luokitelluilla alueilla Koivusillanjoen varrella on tehty metsänhakkuita. 15

17 Koivusillanjoella on tehty havaintoja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta saukosta. Saukon esiintyminen tulee huomioida alueen suunnittelussa. Koivusillanjoen ylittävä silta tulee rakentaa siten, että sen alareunoille tehdään saukkojen kulkemisen mahdollistavat maaluiskat. Lisäksi tulee turvata veden laadun säilyminen mahdollisimman hyvänä Vesistöt ja vesitalous Pohjavesi Pohjavettä esiintyy suunnitellulla logistiikka-alueella ja alueen lähiympäristössä kolmessa muodossa: 1) kalliorinteiden siltti- ja moreenikerrosten paikallinen pohjavesi 2) kallioraoissa esiintyvä kalliopohjavesi sekä 3) jokilaakson savenalaisissa moreenissa oleva paineellinen pohjavesi. 1) Suunnitellulla logistiikka-alueella kalliomäkien ohuissa moreeni- ja silttikerroksissa esiintyy paikallisesti pohjavettä. Pohjaveden pinta on lähellä maan pintaa. Pohjaveden virtaus noudattelee pääpiirteissään kallion topogra aa, eli suuntautuu kalliomäiltä alas purkautuen ojiin ja edelleen aluetta rajaaviin jokilaaksoihin. Paljaat kalliot muodostavat alueelle selkeät vedenjakajat, jotka jakavan alueen pohjaveden virtauksen pieniin valuma-alueisiin. Pohjaveden virtaussuunnat ja vedenjakajat on esitetty liitteessä 8. 2) Kallion raoissa esiintyy kalliopohjavettä. Kalliopohjavettä otetaan käyttöön porakaivoista. Porakaivoja on tehty alueille, joissa rengaskaivojen vedenantoisuus on vähäinen tai maakerrokset ovat niin ohuet, ettei rengaskaivon tekeminen onnistu. 3) Hakosillan alueella Pennasenmäen vedenottamon vesi tulee jokilaakson savenalaisesta moreenista. Saven alle salpautunut vesi on paineellista, painetaso on maanpinnan yläpuolella. Pohjavesi muodostuu jokilaaksoa ympäröivillä moreenirinteillä. Jokilaaksojen savien alla esiintyy todennäköisesti paineellista pohjavettä muuallakin kuin Hakosillassa, mutta havaintoja on vähän eikä muodostuman laajuudesta ole tarkkaa tietoa. Paineellinen pohjavesi ei arviolta ulotu rakennettavalle logistiikka-alueelle. Välittömästi suunnitellun logistiikka-alueen eteläpuolella on Pennasenmäen IIIluokan pohjavesialue. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,37 km 2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,13 km 2. Pohjavesialue on moreeninotko, jossa moreenin päällä on paksuja silttikerroksia. Pohjavesialueen sijainti on esitetty liitteessä 1. Pennasenmäen pohjavesialue on rajattu suojaamaan Pennasen osuuskunnan vedenottamoa ja alueella on paikallisesti merkitystä vedenhankintakohteena. Suuremmassa mittakaavassa alueella ei kuitenkaan ole vedenhankinnallista erityisarvoa, sillä alueelta ei saada käyttöön merkittäviä (>100 m 3 /d) pohjavesimääriä. Lisäksi vesi ei täytä talousveden laatuvaatimuksia ja -suosituksia korkean mangaanipitoisuuden vuoksi. Pennasenmäen vedenottamolla on mangaanin- ja raudanpoistolaitteisto. Vedenottamolta otetaan käyttöön jokilaakson siltin alla moreenissa esiintyvää pohjavettä. Vedenottokaivo on 22 m syvä. Siltinalainen pohjavesi on paineellista ja Pennasenmäen ottamolta tapahtuu jatkuvaa pohjaveden ylivuotoa Koivusillanjokeen. Vedenottamon valuma-alue rajautuu pohjoisessa Koivusillankallioon ja etelässä Hakosillan avokallioihin. Pohjavesialuerajausta voidaan pitää vedenottamon ohjeellisena suoja-alueena. Osuuskunnan kaivo toimittaa vettä Pennasentien omakotitaloihin. Osuuskuntaan kuuluu 9 taloutta ( ). Muutamalla taloudella Pennasentiellä on oma kaivo. Pennasentietä lukuun ottamatta suunnitellun logistiikkakeskuksen alueella ja lähiympäristössä olevien talojen vesihuolto on pääosin omien kaivojen varassa. Kaivoja on käytössä noin 30. Ainoastaan Seisakkeentiellä suunnitellun logistiikkaalueen länsipuolella on kunnallinen vesijohto. Kaivojen sijainti on esitetty liitteessä 8. 16

18 Yksityiskaivot ovat joko rengas- tai porakaivoja. Rengaskaivot ovat matalia ja niistä saadaan käyttöön paikallista pohjavettä. Käyttöön saatava pohjavesi muodostuu kaivon lähiympäristössä ja kaivon yläpuolella olevassa rinteessä. Kaivot ovat usein antoisuudeltaan pieniä ja joissakin kaivoissa voi kuivina aikoina olla vesipula. Useissa alueen taloissa rengaskaivot on korvattu syvillä kallioporakaivoilla, joiden pohjavesi otetaan kallioperän halkeamista. Porakaivojen antoisuus on alueen rengaskaivoja suurempi. Yksityiskohtaiset kaivotiedot on esitetty Nostavan logistiikka-alueen pohjavesiselvityksessä (Ramboll Finland Oy 2007). Pintavesi Hulevesien purkuvesistö Vesistömaantieteellisesti hankealueella muodostuvat hulevedet on tarkoitus johtaa Porvoonjoen päävesistöalueen latvaosalla sijaitsevalle Vähäjoen osa-alueelle ja siellä Koivusillanjokeen ja Vähäjokeen. Koivusillanjoki virtaa hankealueen länsipuolella ja Vähäjoki itäpuolella. Joet yhdistää Hankaanjoki. Vähäjoesta vedet virtaavat Luhdanjokeen (Porvoonjokeen). Osa-alueella valuma-alueen pinta-ala on 75,6 km 2 ja järvisyys 0,9 %. Lisävesiä liittymäkohtaan tulee muilta osavaluma-alueilta. Koko Luhdanjoen valuma-alueen pinta-ala Kukonkoskessa on noin 318 km 2 ja järvisyysaste alhainen, 0,9 %. Tehtyjen selvitysten perusteella Vähäjoella ja sen latvapuroilla on potentiaalia kalataloudellisille kunnostuksille. Vähäjoen alaosalle on aikoinaan istutettu taimenta. Joessa on todettu esiintyvän myös puronieriää. Hankaanjoessa olosuhteet ovat nykyisinkin soveliaat lohikalojen lisääntymiselle. Mainittakoon lisäksi, että Porvoonjoki on mukana kalataloudellisessa jokikunnostushankkeessa (vuodet ), jonka nimenä on Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle. Purkuvesistön veden laatu Porvoonjoen vesistön vedenlaatua on seurattu säännöllisesti. Viimeisin yhteenveto koskee vuosia Vesistöalueen latvaosien virtavesille on tyypillistä suuret virtaamavaihtelut, jotka johtuvat vesimääriä tasaavien järvialtaiden puutteesta. Myös hajakuormituksen vaikutus veden laatuun on ajoittain suuri. Valuma-alueelta huuhtoutuu pääasiassa kiintoainesta (humusta) ja ravinteita. Hajakuormituksen lisäksi vesistöalueelle kohdistuu tai on aiemmin kohdistunut asumajätevesien johtamisesta aiheutuvaa pistekuormitusta. Herralan puhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan Luhdanjokeen laskevaan Hahmajokeen. Aiemmin Salpakankaan puhdistamon jätevedet johdettiin Vähäjoen alaosalle. Kesäkuusta 2006 lähtien vedet on käsitelty Lahdessa. Heikoista laimennusolosuhteista johtuen joen latvoilla ainepitoisuudet vedessä ovat usein suuria. Jokeen kohdistuu myös hygieenistä kuormitusta. Vuosien seuranta-aineistossa Vähäjoen vesi luokiteltiin yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan välttäväksi, purkupaikan alapuolella huonoksi. Puolen vuoden seuranta-aineiston perusteella pistekuormituksen poisjäänti vähensi joen alaosan ravinne- ja bakteeripitoisuuksia. Myös Luhdanjoki (Porvoonjoki) sijoittuu välttävään laatuluokkaan. Ali Juhakkalan puhdistamon jälkeen vedenlaatu muuttuu huonoksi. Koivusillanjokea ei vedenlaatutietojen puutteen vuoksi ole voitu luokitella. 17

19 Kuva 14. Suunnitellun logistiikkakeskuksen sijainti vesistöaluejaon mukaisella kartalla Maa- ja metsätalous Suunnittelualue on pääosin laajaa avohakkuualuetta. Alueen asutuksen yhteydessä on kolme pientä peltoa. 18

20 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella ei ole ympäristökeskuksen tiedossa olevia suojeltuja luontotyyppejä tai erityisesti suojeltavien eliölajien esiintymiä. Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin ja Natura 2000 verkostoon Hollolasta kuuluvat kohteet eivät sijaitse Nostavassa Rakennettu ympäristö Vähäjoen kohdalla radan varressa on kaksi asuinrakennusta, joista toinen on autio ja Kuusenalantien päässä sijaitsevat omakotitalo ja loma-asunto. Muu lähin asutus sijaitsee pääradan itäpuolella n. 100 m päässä suunnittelualueesta junaradan ja Vähäjoen välissä sekä suunnittelualueen eteläpuolella n. 150 m päässä Hakosillanalueella Väestön rakenne ja kehitys Hollolan kunnassa oli vuoden 2005 lopussa asukasta. Väestömäärän muutos on ollut %. Hollolan kunnan väestöstä ikäryhmään 0-14 kuului henkilöä, henkilöä ja henkilöä vuoden 2005 lopussa. Nostavassa oli vuoden 2005 lopussa 738 asukasta. Nostavan väkiluku on kasvanut 29 asukkaalla vuodesta 2003 vuoden 2005 loppuun Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue sijaitsee Nostavan kylän taajamarakenteen länsipuolella pääradan tuntumassa. Junarata erottaa alueen Nostavan kylästä. Vähäjoen kohdalla junaradan itäpuolella on omakotitaloja. Hakosillan asuinalue sijaitsee kaavoitettavan alueen eteläpuolella sekä Kuusenalantien ja Pihlajakujan omakotitalot alueen pohjoispuolella Taajamakuva Suunnittelualueelle ympäristöstä avautuu näkymiä Nostavantieltä Vähäjoen peltojen yli ja Koskimyllyntieltä Simolan ja Hälvälän peltojen yli. Kaavoitettava alue sijaitsee Nostavan kylän länsipuolella pääradan varressa. Nostavan kylä on muodostunut Yli- ja Ali-Kauppilan talojen ympärille luvulle mennessä kylälle oli perustettu Vähä- ja Uusitalon tilat. Nostavan kylän rakennuskanta on pääosin viime sotien jälkeen rakennettua mm. rintamamiestaloja ja maatiloja. Muuta rakennuskantaa edustavat Malmi Steelin teollisuusrakennus, VPK-talo ja koulu Asuminen ja 1800-luvun vaihteen maankäyttöä kuvaavassa Kuninkaan kartastossa Koivusillanjoen ja Vähäjoen välissä sijaitseva suunnittelualue on ollut metsäistä mäkimaata. Kyläasutusta tai tiestöä ei ole ollut lähistöllä. Lähin kyläasutus on sijainnut koillisessa Okeroisissa, idässä Renkomäessä ja lounaassa Hankaalla. Nostavan kylän keskusta sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rautatiehen rajautuvasta kaakkoisreunasta. Vähäjoki-laakso ja rautatie toimivat luonnollisina rajaavina elementteinä Nostavan kylän ja suunnittelualueen välillä. Nostavan kylän rakentaminen on toteutunut pääasiassa 1900-luvun puolivälin jälkeen ja se on sijoittunut teiden ja rautatien varsille. Pientalovaltainen rakentaminen on eri-ikäistä ja siten eri tyylisuuntia edustavaa. Asutus on pääosin keskittynyt Nostavan kyläalueelle, Nostavantien ja Tikkakalliontien varsille. Asemakaavaalueen lähistöllä vanhimmat maatilat sijaitsevat viljelyksien keskellä olevilla kumpareilla. Lähimpänä suunnittelualuetta pientaloasutusta on välittömästi rautatien kaakkoispuolella Seisakkeentien päädyssä, Vähäjoella ja suunnittelualueen eteläpuolella, noin 250 metrin etäisyydellä Pennasentien varrella, jossa toimii myös lomamökkejä vuokraava yritys, Jokikummun lomamajat. Myös kaava-alueen pohjoispuolisella reservialueella, Kuusenalantien ja Pihlajakujan varrella on lähimmillään noin 80 metrin etäisyydellä maatilojen tilakeskuksia, erillispientaloja ja loma-asunto. 19

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus. 82116099-02 ehdotus

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus. 82116099-02 ehdotus Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus 82116099-02 ehdotus 22.1.2008, päivitetty 19.5.2008, 3.6.2008 ja 16.6.2008 Hollolan kunta Nostavan logistiikka-alueen asemakaava 82116099-02

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21100-2 11.5.2007 Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava

Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Ilmajoki Koskenkorvan yleiskaava Kaavaselostus Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2012 Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 3 2 Tiivistelmä 6 3 Lähtökohdat 9 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 9

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Heikkilän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Heikkilän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Hämeenkosken kunta Heikkilän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012986 7.11.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA 1/5 Tekninen yksikkö

HATTULAN KUNTA 1/5 Tekninen yksikkö HATTULAN KUNTA 1/5 ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Lepaan alueella noin 7 kilometrin etäisyydellä Parolan taajaman pohjoispuolella. Alue rajoittuu Tyrvänntötiehen (yhdystie 3091). Kaava-alueen pinta-ala

Lisätiedot

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 14 LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 15 LIITE 2 FORSSAN KIIMASSUON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS SITO OY, SYYSKUU 2008, PIENENNÖS 16 LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUPASUON ASEMAKAAVA TAMMELAN KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot