Arviointikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2014"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2014 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA / 24 ASIAKIRJAN

2 Lyhenteet: KIPA Kv Oamk OKM OPH OSAO Osekk TOB TTS YP Kiinteistöpalvelut kansainvälisyys Oulun ammattikorkeakoulu Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Oulun seudun ammattiopisto Oulun seudun koulutuskuntayhtymä työolobarometri toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Yhteiset palvelut Taulukot: Taulukko 1 Arviointikohteet... 5 Taulukko 2 Tarkastuslautakunnan toimenpide-esitykset ja vastaukset tulosalueittain vuodelta Taulukko 3 Tulosalueittain sitovat mittarit vuodelta Taulukko 4 Opiskelijamäärät ja henkilöstö tulosalueittain vuonna Taulukko 5 Vetovoimaisuus yksiköittäin... 9 Taulukko 6 Negatiivinen keskeyttämisprosentti yksiköittäin Taulukko 7 Tilikauden tulos tulosalueittain suhteessa tavoitteeseen Taulukko 8 Investoinnin toteumat tulosalueittain suhteessa tavoitteisiin vuonna Taulukko 9 Rahoituksen sitovat mittarit Taulukko 10 Talouden keskeisten tunnusluvujen arvio vuodelta 2014 sekä vertailu edellisvuosiin Taulukko 11 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kuvat: Kuva 1 Koulutuksen vetovoimaisuus per opiskelupaikkaa... 9 Kuva 2 OSAOn päättökyselyn tuloksia Kuva 3 Tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä otettu kuva ratsastussimulaattori Kivarin Totilaasta Kuva 4 Opiskelijoiden läpäisyaste Kuva 5 OSAOn negatiivinen keskeyttämisprosentti Kuva 6 Tarkastuslautakunta jalkautuneena arviointikohteeseen Kuva 7 Opettajien muodollinen kelpoisuus Kuva 8 OSAOn sairauspoissaolopv /henkilö Kuva 9 YP:n sairauspoissaolopv /henkilö Kuva 10 Investointien suhde vuosikatteeseen ja poistoihin Kuva 11 Kuntalaki ja Kuntaliiton suositus arvioinnista kuntien valtuustoille Graafisten kuvien lukuohje: Sitovat toiminnalliset tavoitteet kuvataan graafisesti kuvissa eri väreillä. Tavoite on määritelty hyvän ja erinomaisen alueen rajaan. Toteumatieto näkyy pylväsdiagrammina. 2 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

3 Tiivistelmä Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Vuoden 2013 arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntayhtymä Opintoprosessien toimivuuden varmistaminen Yhteishakujärjestelmän muuttuminen Osaamisen tuottaminen Prosessit, rakenteet ja toimintatavat Toimintajärjestelmän kehittäminen Toiminnallisten ja taloudellisten lukujen reaaliaikaisuus ja oikeellisuus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uudistuminen ja työkykyisyys Henkilöstöprosessin kehittäminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Työhyvinvoinnin varmistaminen Talous tasapainotetaan heikkenevän tulorahoituksen mukaiseksi Taloudellinen näkökulma Investointiohjelman kustannustehokkuudesta huolehtiminen Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Arviointiprosessi kuntalain mukaan Toimenpide-ehdotusten yhteenveto Allekirjoitukset ARVIOINTIKERTOMUS (24)

4 Tiivistelmä Tarkastusvuosi 2014 on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) ensimmäinen ammattikorkeakoulun irrottautumisen jälkeinen toimintavuosi. Koulutuskuntayhtymässä on uudistettu strategia, organisaatiota, hallintoa ja säännöstöjä, jotka kuntayhtymässä on otettu onnistuneesti käyttöön. Osekkille on ollut ominaista vahva talous ja tarkka tilinpito. Lautakunta ei ole joutunut puuttumaan väärinkäytöksiin tai miettimään taloudellisia kriisejä. Yhtymän taloutta on hoidettu vastuullisesti ja asiasta vastaaville virkamiehille ja hallitukselle lautakunta haluaa antaa tunnustusta. Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköissä syksyllä 2014 aloituspaikkoja jäi täyttämättä. Taivalkoskella jouduttiin käymään talouden tasapainottamiseksi yhteistoimintaneuvottelut. Oppilaskadon pääasiallinen syy on ollut yhteishakujärjestelmässä tapahtuneessa muutoksessa. Osekkissa on kehitetty ja käyttöönotettu uusi toimintajärjestelmä. Tarkastuslautakunnan mielestä Osekkilla on tarkoituksenmukainen ja toimiva toimintajärjestelmä ja tämä tietopankki on kaikkien Osekkin toimijoiden käytössä. Kiinteistöjen sisäilmaongelmia on esiintynyt niin uusissa kuin vanhemmissa kiinteistöissä. Turvallisen ja terveellisen työskentely-ympäristön turvaaminen tulevina vuosina asettaa keskeisen haasteen tulevalle toiminnalle rahoituksessa tapahtuvien tiukennusten kanssa. Palkka- ja taloushallintopalvelujen ulkoistamisen (08/2013) yhteydessä on aiheutunut tunnuslukujen saamisessa ongelmia. Tarkastuslautakunnan tutustuessa pääosin Oulun ulkopuolisiin yksiköihin (Haukipudas, Kempele, Liminka, Pudasjärvi ja Taivalkoski) yhteenvetona voi todeta vahvan sitoutumisen omien yksiköiden toimintaan. Saamamme palautteen perusteella kehittämistarvetta on taloushallinnon ohjelmien toimivuudessa. Puutteina oli vajaa koulutus ja järjestelmissä esiintyneet puutteet tunnuslukujen saamisessa. Tarkastuslautakunnan arvioinnin pääpaino on ollut toiminnallisten sitovien tavoitteiden toteutumisessa. Erityistä huomiota olemme tarkastustoiminnassa kiinnittäneet perustehtävässä onnistumiseen. OSAOn osalta tarkastuslautakunnan huoli kiinnittyi negatiivisten keskeytysten määrään, joissa jäätiin huomattavasti asetetuista tavoitteista. Kun jokaista aloituspaikkaa tavoittelee keskimäärin lähes kaksinkertainen määrä nuoria, motivoituneina aloittaneet opiskelijat pitäisi saada paremmin sitoutumaan tutkinnon loppuunsaattamiseen. Tarkastusvuosi on lautakunnan kaksivuotiskauden toinen. Yhtymäkokous valitsi marraskuu 2014 tarkastuslautakunnan vuosille samassa kokoonpanossa kuin nykyinen. Vuoden 2014 arviointikertomuksessa lautakunta on arvioinut Osekkin henkilöstömäärää, kuntayhtymäpalveluita, yhtymän strategiaa sekä lukuisia muita asioita. Arviointikertomuksen loppuun on koottu kehittämissuositusten yhteenveto. 4 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

5 1 Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Tarkastuslautakunta arvioi Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka yhtymäkokous on asettanut. Arviointi on toiminnan ohjausta ja kehittämistä. Tämän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt tilinpäätös- ja toimintakertomukseen vuodelta 2014, toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS) vuosille , henkilöstöraporttiin vuodelta 2014, kuntayhtymän tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan raportointiin, Osekkin hallinnollisiin päätöksiin ja asiakirjoihin. Arvioinnissa tarkastuslautakunta tarkastelee: 1) Ositetaanko tavoitteet johdonmukaisella tavalla osa- ja tulostavoitteiksi, 2) tunnistaako suorittava taso tavoitteensa, 3) kerätäänkö ja yhdistetäänkö Osekkin eri tasoilla tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia kuvaavat tiedot luotettavasti ja oikein, 4) onko kerätty tieto ajantasaista päätöksenteon näkökulmasta, 5) kuvaavatko mittarit luotettavalla tavalla, kattavasti ja riidattomasti, asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tarkoitettuja vaikutuksia, 6) keskittyykö Osekk mittaripalvontaan vaikuttavuuden sijasta ja vastaako Osekkin hallinnon tuottama kuva arvioinnin näkökulmaa samasta asiasta ja 7) antaako toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu riskienhallinnan näkökulmasta. Arvioinnin suorittamiseksi on tutustuttu taulukossa 1 oleviin yksiköihin. Lisäksi arviointikertomuksen laatimiseksi tarkastuslautakunta on kuullut Osekkin vastuuhenkilöitä ja yhtymähallituksen puheenjohtajistoa. Arviointikertomuksen valmistelussa on ollut mukana suunnittelija Meeri Yljälä ja tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä / arkistosihteeri Mari Viinamäki. Arviointikertomus on toteutettu työryhmätyöskentelynä. Taulukko 1 Arviointikohteet Pvm Arviointikohde - Yksikkö Haastateltavat Pikisaaren yksikkö yksikön johtaja Seija Lehto Kaukovainion yksikkö, tekniikka yksikön johtaja Vesa Pirilä Haukiputaan Yksikkö yksikön johtaja Alpo Kaisto Kempeleen yksikkö yksikön johtaja Tapio Pudas Muhoksen yksikkö yksikön johtaja Kirsti Joki-Tokola Taivalkosken yksikkö yksikönjohtaja Teija Tolonen, koulutuspäällikkö Jouko Karjalainen, koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen, toimistosihteeri Sirkku Kinnunen, lehtori Jouni Kortetjärvi Pudasjärven yksikkö yksikönjohtaja Elisa Laakso, koulutusjohtaja Keijo Kaukko, tallintyönohjaaja Niina Mikkonen Limingan yksikkö yksikön johtaja Petri Walter Arviointikertomukseen on valittu arvioinnin kohteeksi osa Osekkin toiminnallisista sitovista tavoitteista. Nämä määrälliset mittarit on kuvattu graafisesti. Tavoitteita ja niiden toteutumia on tarkasteltu vuodesta 2011 lähtien, jos tieto on ollut vertailukelpoista vuoden 2014 lukuihin nähden. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

6 2 Vuoden 2013 arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Yhtymäkokous käsitteli kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Yhtymäkokous merkitsi tämän tiedoksi ja velvoitti yhtymähallituksen antamaan selvityksen toimenpiteistä tarkastuslautakunnan esiin nostamien asioiden selvittämiseksi. Yhtymähallitus käsitteli asiaa ja päätti antaa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja kannanotot Ammattiopiston (OSAO) ja Yhteisten palvelujen (YP) tulosalueille käsiteltäviksi sekä kehotti tulosalueita huomioimaan tarkastuslautakunnan esittämät asiat vuoden 2015 talousarvion laadinnassa. Lisäksi tulosalueiden tuli esittää yhtymähallitukselle mennessä selvityksensä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään tarkastuslautakunnan esiin nostamien havaintojen ja suositusten pohjalta. Selvityksissä pyydettiin keskittymään erityisesti toimenpide-esityksiin, joilla turvataan tavoitteiden saavuttaminen. Yhtymähallitus käsitteli tulosalueiden vastaukset kokouksessaan , 89, ja saattoi ne tiedoksi yhtymäkokoukselle, joka merkitsi saadut selvitykset tiedoksi , 21. Tarkastuslautakunta merkitsi toimialojen vastaukset tiedoksi , 36. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto toimenpideesityksistä sekä niihin saaduista vastauksista. Taulukko 2 Tarkastuslautakunnan toimenpide-esitykset ja vastaukset tulosalueittain vuodelta 2013 Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Oulun seudun ammattiopisto, OSAO Yritysyhteistyö Työssäoppimisjakson palautteista saadaan tietoa työelämän tarpeista. Kyselyjen vastausprosentit ovat alhaisia, joita tulee saada nostettua. Yksiköitä tullaan aktivoimaan työssäoppimiskyselyihin vastaamiseen. Kansainvälisyys Negatiivinen keskeyttäminen Tarkastuslautakunta pohti yksiköiden välisiä suuria eroja, miksei OSAOlla kaikista yksiköistä käydä kansainvälisyysvaihdossa. Mikä tähän on syynä? Onko kansainvälisyyden (kv) tarpeellista näkyä kaikkien yksiköiden toiminnassa? Millä toimenpiteillä kansainvälisyyttä voidaan lisätä eri yksiköissä? Huolimatta siitä, että negatiivinen keskeyttämisprosentti on muihin koulutuksen järjestäjiin verrattuna hyvällä tasolla, tulee oma tavoitetaso asettaa realistisesti. OSAO tarjoaa opiskelijoilleen tasa-arvoiset mahdollisuudet kv-vaihtoihin. Ulkomaan liikkuvuutta parannetaan tiedottamalla ja ulkomaille lähtöä harkitseville ohjausta ja tukemista. Yksiköiden kv-vastaavilla tärkeä rooli. Yksiköihin kutsutaan kansainvälisiä vieraita ja jaetaan ulkomaanjaksoista tietoa ja kokemuksia. Järjestetään kansainvälisyystapahtumia, hyödynnetään suhteita ulkomaisiin opettajiin ja opiskelijoihin sekä kehitetään opiskelijoiden kv-kummitoimintaa. Tavoitteiden asettamisessa pyritään aina realistisuuteen. 6 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

7 Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osekk Kestävä kehitys Henkilöstö Kehityskeskustelu Tilastointi Talous Sivutoimiluvat Miten kestävän kehityksen strategian käytänteet ovat näkyneet vuoden 2013 toiminnassa? Kunnallisessa henkilöstöraporttisuosituksessa suositellaan henkilötyövuosimittaria tunnuslukumittariksi. Yhteneväiset valtakunnalliset mittarit tulee huomioida henkilöstöraporttia kehittäessä. Kehityskeskustelujen kehittämistavoitteita ei seurata systemaattisesti, jotta todettaisiin kehityskeskustelujen hyöty. Miten työntekijä mieltää kehityskeskustelujen vaikuttavuuden? Tästä voisi kysyä työhyvinvointi (TOB) kyselyssä. Valtakunnantasolla tilastointia on kehitettävä, jotta saadaan vertailukelpoisia lukuja koulutuksen järjestäjien kanssa. Heikkenevän tulorahoituksen johdosta tulee kiinnittää erityistä huomiota talouden tasapainottamiseen. Sivutoimilupien ylläpitojärjestelmää tulee kehittää paremmin palvelemaan seurantaa ja valvontaa. OSAOn Haukiputaan yksikön uudisrakennuksessa on huomioitu maalämpö ja kiinteistön rakentamisessa ympäristö. Vuoden 2013 henkilöstöraportti on vanhan Osekkin henkilöstöraportti. Uuden KT Kuntatyönantajat 2013 antaman suosituksen mukainen henkilöstöraportti laaditaan vuodesta Työolobarometri (TOB)- kyselyyn sisältyy kysymykset kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. Kehityskeskustelutoimintamalli tulee tarkasteluun osaamisen kehittämisen toimintamallin päivityksen myötä vuonna OSAOn TTS-mittaristo pohjautuu OPH tulosrahoitus-mittaristoon. Osekk voi sidosryhmiensä kautta vaikuttaa valtakunnan tason tilastointiin. Heikkenevä tulosrahoitus on huomioitu jo kolmen vuoden ajan henkilöstö-, kiinteistöja investointimenoja vähentämällä. Personec ESS henkilöstöhallinto-ohjelmaa kehitetään siten, että sivutoimilupien seuraaminen helpottuu. Tarkastuslautakunnan toteuman arviointi: Tehokas yritysyhteistyö on alueen yrittäjien ja koulutuksen järjestäjien intressi. Tarkastuslautakunta tarkasteli yritysyhteistyötä työssäoppimisjaksoilta saatujen palautteiden pohjalta. Tarkastuslautakunta pohti, millä muilla tavoin yritysyhteistyötä voitaisiin mitata tai arvioida. Osekk on käyttänyt mittaamiseen sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin -mittaria. Tarkastuslautakunnan mielestä tähän mittariin vaikuttaa myös yhteiskunnallinen tilanne. Näin ollen Osekk ei ole yksin vastuussa tavoitteen toteutumisesta tämän mittarin kohdalla. Opetusta ollaan siirtämässä yhä enemmän yrityksiin, mikä näkyy pitempinä työssäolojaksoina. Tämän vuoksi opettajien tulee jatkossa olla yhä enemmän tekemisissä yritysten kanssa. Tarkastuslautakunta toivoo, että päättäjät ja viranhaltijat huomioisivat työelämänyhteistyön kehittämisen jatkossa entistä enemmän. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä kestävän kehityksen ideologian hyödyntämisen ja on kiinnostunut, miten se toteutuu käytännössä. Negatiivisten keskeyttämisten osalta tarkastuslautakunnassa pohdittiin edelleen tavoitteiden realistisuutta. Tähän asiaan palataan myöhemmin kappaleessa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunta on huomioinut, että henkilöstötyövuosimittari on otettu käyttöön henkilöstöraportissa vuodelta Vuoden 2015 arviointityössä tarkastuslautakunta tulee tarkastelemaan mm. Työolobarometri (TOB) -kyselyn tuloksia. Sivutoimilupien ja ilmoitusten dokumentointia sekä käsittelyä on tehostettu vuoden 2015 alusta. Tarkastuslautakunta tulee tarkastelemaan tätä asiaa seuraavassa arviointikertomuksessa, jolloin sivutoimilupien dokumentointijärjestelmästä on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

8 3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 3. 1 K U N T A Y H T Y M Ä Tarkastuslautakunnan arviointityön tärkein asiakirja on yhtymäkokouksen hyväksymä Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 (TTS), johon on kirjattu Osekkin sitovat tavoitteet yhtymäkokoukseen nähden. Näitä verrataan Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 asiakirjassa oleviin toteumiin. Taulukoissa 3 esitetään kuntayhtymän tulosalueiden sitovien tavoitteiden toiminnalliset mittarit, tavoite- ja toteuma-arvot vuodelta Toteutuneet tavoitteet on merkitty vihreällä ja toteutumattomat punaisella. Taulukko 3 Tulosalueittain sitovat mittarit vuodelta 2014 OSAO YP Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Vetovoimaisuus 1,9 1,56 Suoritetut tutkinnot Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin % 87,9 84,4 Läpäisyaste % 67,6 65,8 Negatiivinen keskeyttäminen % 3,5 4,1 Kehittämiskustannusten osuus % henkilömenoista 3,2 2,9 3,0 2,8 Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus 90,0 92,1 Kehityskeskustelu % 100,0 97,7 100,0 100,0 Sairauspoissaolopäivät/henkilö 9,3 12,1 18,0 16,9 Taulukossa 4 esitetään kuntayhtymän sitovien tavoitteiden toiminnan laajuutta kuvaavat määrälliset mittarit, tavoitetasot ja toteumat vuodelta Taulukko 4 Opiskelijamäärät ja henkilöstö tulosalueittain vuonna 2014 OSAO Opiskelijamäärä ammatillinen peruskoulutus (tilastointipäivien keskiarvo) Opiskelijamäärä oppisopimuksen peruskoulutus ja lisäkoulutus Opiskelijamäärä ammatillinen lisäkoulutus (vos) otv 371,4 331,8 YP Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Todellinen henkilöstömäärä (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

9 3. 2 O P I N T O P R O S E S S I E N T O I M I V U U D E N V A R M I S T A M I N E N Opintoprosessien toimivuuden varmistamiseksi tulosalueille on asetettu tavoitteita vuodelle Suoritetuissa tutkinnoissa ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kohdalla onnistuttiin yli asetetun tavoitteen. Tarkastuslautakunta keskittyi siksi arvioinnissaan tarkastelemaan vetovoimaisuutta ja osaamisen tuottamista Yhteishakujärjestelmän muuttuminen Koska tulorahoitus on muuttunut, niin oppilaitosten vetovoimaisuuden merkitys on tullut yhä suuremmaksi. Tarkastuslautakunta on tarkastellut asiaa markkinoinnin näkökulmasta: Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty tai ryhdytään, jotta opiskelupaikat saadaan täytettyä suunnitelman mukaisesti? Miten nämä toimenpiteet näkyvät ennen yhteishakua ja sen aikana? Yhteishakujärjestelmä on muuttunut vuodesta 2014 tammikuun yhteishausta lähtien. Osekk on TTS:ssä tunnistanut uhkaavaksi riskiksi, etteivät OSAOn yksiköt pysty reagoimaan opiskelijarekrytoinnissa tapahtuvaan suureen muutokseen. Kuvassa 1 nähdään, että koulutuksen vetovoimaisuus on pudonnut vuodesta Kuva 1 Koulutuksen vetovoimaisuus per opiskelupaikkaa Taulukko 5 Vetovoimaisuus yksiköittäin Taulukossa 5 nähdään, että riski on toteutunut useammassa OSAOn yksiköt Toteuma Tavoite yksikössä. Ainoastaan Pikisaaren yksikkö on saavuttanut Haukipudas 1,30 2,00 yksikkökohtaisen tavoitteensa. Tarkastusvuonna Osekkissa on Kaukovainio, liiketalous 1,72 2,00 ryhdytty eri toimenpiteisiin, esimerkkinä Kaukovainio, tekniikka 1,54 1,95 Kempele 1,34 1,60 yhteistoimintaneuvottelut, jotka on hoidettu hyvin Kontinkangas Liminka 2,19 2,56 2,50 2,90 toimintaedellytykset säilyttäen. Muhos 0,87 1,50 Tarkastuslautakunta on tarkastellut markkinoinnin Myllytulli 1,76 2,50 näkökulmasta, mihin ennakoiviin toimenpiteisiin on ryhdytty Pikisaari 2,18 2,00 opiskelijasaatavuuden turvaamiseksi. Kokonaan sähköinen Pudasjärvi Taivalkoski 0,59 0,32 0,80 1,00 yhteishaku mahdollistaa reaaliaikaisen yhteishaun seuraamisen. Tämä on lisämahdollisuus markkinoinnin näkökulmasta. Nyt voidaan reagoida hakijamäärien vähäisyyteen välittömästi kohdennetulla markkinointiviestinnällä. Tarkastuslautakunta toteaa haastattelujen pohjalta, että Osekkissa on laadittu sekä markkinointi-suunnitelma että hyödynnetty monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia markkinointiin liittyen. Viestintää on suunnattu opiskelijoiden lisäksi opinto-ohjaajille ja vanhemmille. Ennakkotiedot vahvistavat, että opiskelijamääriä on saatu kasvatettua aiemmin vajaiksi jääneillä opiskelualoilla. Sillä vetovoimaisuus on noussut yksiköissä vuonna ARVIOINTIKERTOMUS (24)

10 3.2.2 Osaamisen tuottaminen OSAOn tavoitteena on tuottaa laadukasta ja työelämälähtöistä osaamista. Tarkastuslautakunta on pohtinut, miten voidaan luotettavasti todeta opetuksen laadukkuus ja työelämälähtöisyys. Tämän tarkastelemiseksi tarkastuslautakunta on tutkinut OSAOssa tehtyjä päättökyselyjen tuloksia. Tämä on Opix-oppilasverkoston kehittämä yhteinen kysely, jonka tuloksia voidaan verrata muiden koulutuksen järjestäjien tuloksiin. Päättökyselyt on suunnattu opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opintonsa päättäville opiskelijoille. Opiskelijat vastaavat kyselyyn vähän ennen valmistautumistaan. Kuvassa 2 nähdään, miten opiskelijat ovat vastanneet opetuksen vaikuttavuuteen sekä antaneet yleisarvosanan opetuksesta. Kyselyn tuloksia verrataan edellisvuosiin. Kuviossa on arvioitu opetusta arvosanoin 1 5. Vastauksista nähdään, että vastanneet opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä saamastaan opetuksesta ja ovat kokeneet sen hyödylliseksi. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Yleisarvioni saamastani koulutuksesta Olen tyytyväinen opintojeni hyödyllisyyteen Kuva 2 OSAOn päättökyselyn tuloksia Vaikka yksiköiden toteumat ovat jääneet tavoitteistaan, silti vuoden 2014 tietojen perusteella OSAO on valtakunnallisesti vetovoimaisin ammattiopisto. Opiskelijoiden kyselytutkimuksen perusteella voidaan todeta myös, että OSAOssa saa laadukasta opetusta. Myöhempinä tarkastusvuosina tarkastuslautakunta tulee paneutumaan tarkemmin työelämäyhteistyön määrään ja laatuun sekä opetuksen laadun arviointiin. Kuva 3 Tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä otettu kuva ratsastussimulaattori Kivarin Totilaasta 10 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

11 3. 3 P R O S E S S I T, R A K E N T E E T J A T O I M I N T A T A V A T Osekkissa päätöksentekojärjestelmää on yhtenäistetty Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) erkanemisen myötä. Hallinnossa on tehty uudelleenjärjestelyitä ja toimintoja on sopeutettu uudistuneeseen organisaatioon. Tarkastuslautakunta pitää positiivisena, että johtamisessa on päästy pois väliaikaisratkaisuista. Tarkastuslautakunta on keskittänyt arviointinsa toimintajärjestelmän kehittämisen sekä toiminnallisten ja taloudellisten lukujen reaaliaikaisuuden että oikeellisuuden tarkasteluun. Lisäksi tavoitteissa onnistumista on tarkasteltu negatiivisen keskeyttämisprosentin ja läpäisyastemittarin avulla Toimintajärjestelmän kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on vaatinut, että koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva toimintajärjestelmä vuoteen 2015 mennessä. Osekkissa on kehitetty ja käyttöönotettu uusi toimintajärjestelmä Intra vuonna Osekkin toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisointi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimintajärjestelmä on toteutettu perusteellisesti. Toimintamalleihin on saatu systemaattisuutta ja laadukkuutta, kun organisaation viestintä ja dokumentaatio on keskitetty samaan paikkaan. Tarkastuslautakunnan mielestä Osekkilla on tarkoituksenmukainen ja toimiva toimintajärjestelmä ja tämä tietopankki on kaikkien Osekkin toimijoiden käytössä Toiminnallisten ja taloudellisten lukujen reaaliaikaisuus ja oikeellisuus Yhtymäkokous on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yksi tavoitteista sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on, että järjestelmä tuottaa luotettavaa toiminnallista ja taloudellista raportointia. Usealla tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä ilmeni, ettei yksiköiden johtajilla ole ollut käytössään luotettavaa reaaliaikaista talouden seurantaa. Osekkilla osavuosikatsaus- ja tilinpäätösraportointitason raportointi on kunnossa, mutta yksiköiden johtajilla on ollut ongelmia luotettavien ja ajantasaisten tunnuslukujen saamisessa. Tarkastuslautakunnalle on kerrottu, että ongelmien taustalla on ollut järjestelmien uusimisesta, toimintojen ulkoistamisesta ja koulutuksen puutteesta aiheutuneet ongelmat. Yksikkötasolla tilikauden aikaisten talouden tunnuslukujen käytettävyys on saatava kuntoon. Taloudellisen suunnittelun tekeminen arpapelillä ei palvele toiminnan pitkäkestoista kehitystä. Yksiköissä ollaan huolissaan, voidaanko saatujen lukujen pohjalta tehdä relevantteja päätöksiä tilikauden aikana. Reagointiaika on jäänyt vähiin, kun luvut on saatu käyttöön niin myöhäisessä vaiheessa. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

12 3.3.3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta tarkastelee prosessit, rakenteet ja toimintatavat -osion toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpäisyaste- ja negatiivinen keskeyttämisprosentti mittarilla mitattuna. Läpäisyaste-tunnusluku kertoo aloittamisvuoden ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden prosentin aloittaneista opiskelijoista. Vuonna 2014 opiskelijoista 34,2 % ei läpäissyt opintojansa kyseisenä aikana. Kuvasta 4 voidaan todeta, että tulos on pysynyt lähes samana verrattuna edellisvuosiin. Kuva 4 Opiskelijoiden läpäisyaste Haastatteluissa on ilmennyt huoli nuorisotakuu-vaatimuksen aiheuttamista seurauksista. Sillä nuorisotakuun myötä kaikille peruskoulun päättäneille on taattava opiskelupaikka. Tämä voi näkyä oppilasaineksen heikentymisenä, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa koulutuksen läpäisytason alenemista. Opettajilta vaaditaan enemmän motivointitaitoja opetuksessa, jotta opiskelija valmistuu määräaikaan mennessä. Valmistautumiseen on panostettava, sillä yli 3 vuotta opiskelleista opiskelijoista ei saada määrärahoja opetukseen. Kuvassa 5 tarkastellaan opiskelijoiden negatiivisten keskeyttämisten määrää suhteessa kokonaisopiskelijamäärään. Tarkastuslautakunta kiinnitti jo edellisenä vuotena huomiota tavoitteen realistisuuteen. Kuvasta huomataan, että OSAOssa on jääty reilusti alle asetetun tavoitteen jokaisena neljänä vuotena. Kuva 5 OSAOn negatiivinen keskeyttämisprosentti 12 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

13 Taulukko 6 Negatiivinen keskeyttämisprosentti yksiköittäin OSAOn yksiköt Toteuma Tavoite Aikuis- ja työpaikkakoulutus Haukipudas 3,6 4,8-3,5 Kaukovainio, liiketalous 5,6 4,4 Kaukovainio, tekniikka 2,4 4,0 Kempele 4,1 3,0 Kontinkangas 2,4 2,0 Liminka 1,4 1,8 Muhos 7,4 4,0 Myllytulli 5,2 3,5 Pikisaari 5,1 4,0 Pudasjärvi 4,1 6,0 Taivalkoski 2,2 4,5 Taulukossa 6 on kuvattu oppilasmuotoisen peruskoulutuksen eroamisprosentit, jotka on määritelty yksiköiden käyttösuunnitelmissa. Tarkastuslautakunnan mielestä yksiköiden välillä on merkittäviä eroja. Syitä negatiivisten keskeytysten yksikkökohtaisille vaihteluille tulee selvittää. Osekkissa on kehitetty ja käyttöönotettu uusi toimintajärjestelmä Intra vuonna Tarkastuslautakunnan mielestä tämä on tarkoituksenmukainen ja toimiva toimintajärjestelmä, joka on kaikkien Osekkin toimijoiden käytössä oleva tietopankki. Tilikauden aikaisessa raportoinnissa on ollut luotettavuus ongelmia ja puutteita yksikkötasolla. Johtamisessa täytyy olla käytettävissä luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa päätöksenteon pohjana. Tarkastuslautakunta on tarkastellut negatiivista keskeyttämistä yksiköittäin. Näiden välillä on merkittäviä eroja. Kuva 6 Tarkastuslautakunta jalkautuneena arviointikohteeseen ARVIOINTIKERTOMUS (24)

14 3. 4 U U D I S T U M I N E N J A T Y Ö K Y K Y I S Y Y S Tarkastuslautakunta on todennut, että kaikkien täyttölupahakemusten suhteen käsittely on ollut asianmukaista ja työsuhteen ketjuuntumisiin on puututtu. Positiivista on, että henkilöstön muodollinen kelpoisuus on parantunut tarkastusvuoden aikana. Silti opettajien työelämään tutustuminen on vähentynyt hankerahoituksen poistumisen myötä Henkilöstöprosessin kehittäminen Tarkastuslautakunta on tarkastuksessaan huomioinut, että henkilöstöön liittyviä suunnitelmia ja ohjeistuksia on päivitetty vuonna 2015 kiitettävästi. Tarkastuslautakunnan painopisteenä on henkilöstöprosessin kehittämistarkastelussa ollut rekrytointiin liittyvät asiat. Rekrytointia arvioidessaan tarkastuslautakunta on havainnut, ettei kaikkia täyttölupahakemuksia ole hyväksytty. Täyttölupahakemukset, jotka on hylätty, ovat olleet puutteellisia. Hylkäyksen jälkeen näitä ei ole anottu uudestaan. Täyttölupien käsittelystä voidaan todeta, että prosessina se on määrämuotoista ja säännönmukaista. Toisena tarkastelukohteen on ollut määräaikaiset palvelusuhteet ja niiden perusteet, jotka on tarkkaan selvitetty vuonna Tarkastelussa on ilmennyt yksi työsuhteen ketjuuntuminen, jonka seurauksena palvelussuhde muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstön kehittäminen on koulutusorganisaatiossa avainasemassa. Henkilöstön osaamisen tason tulee olla ajantasaista. Tarkastuslautakunta tarkasteli koulutuksen tilastointia, opettajien muodollista kelpoisuutta sekä osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Henkilöstön osaamista voidaan luokitella elinikäisen oppimiseen, Osekk-, substanssi-, työelämäyhteistyö-, innovaatio-, erityis- tai pedagogiseen osaamiseen. Henkilöstön osaamistaso on erilaista eri osaamisluokissa. Osekkissa tilastoidaan ja seurataan sisäistä, ulkoista ja omaehtoista koulutusta eri järjestelmissä. Näiden tietojen hallintaan tarvitaan yhtenäinen koulutusohjelmisto, jossa ylläpidetään henkilöstön koulutukseen, osaamiseen ja kehittämistarpeisiin liittyvät asiat. Tällaisen järjestelmän avulla esimies tarkastaa nopeasti alaistensa koulutustason ja tarpeen sekä työntekijä itse voi katsoa omat tietonsa. Viitaten Osekkin henkilöstöraporttiin vuodelta 2014 opettajien työelämään käytetyt koulutuspäivät vähenivät 74 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Notkahdusta on selitetty OPH:n hankerahoituksella, jota ei enää myönnetä työelämään tutustumiseen. Tarkastuslautakunta on huolissaan, miten työelämän toimintatavat säilyvät ajantasaisena opetuksessa. Tämä edellyttää aktiivista työelämäyhteistyötä jatkossa. Tarkastuslautakunta katsoo, että tähän on hyvä löytää uusi ratkaisu. 14 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

15 Kuvasta 7 nähdään, että opettajien pätevyys on noussut vuodesta 2011 yhteensä 6,2 prosenttiyksikköä vuoteen OSAOn tulee olla tyytyväinen opettajiensa muodolliseen kelpoisuuteen Työhyvinvoinnin varmistaminen Kuva 7 Opettajien muodollinen kelpoisuus Työhyvinvoinnin tavoiteasetantaan on tulossa muutoksia vuodesta 2015 alkaen. Opettajien sekä tukihenkilöstön työhyvinvointi antaa pohjan työssä jaksamiselle. Tarkastuslautakunta pohti edellä mainittujen asioiden pohjalta työhyvinvoinnin varmistamista. Tilannetta on arvioitu sairauspoissaolojen sekä kehityskeskustelun vaikuttavuuden kautta. Kuvasta 8 ja 9 nähdään tulosalueittain sairauspoissaolot. OSAOn osalta sairauspoissaolot henkilöä kohti ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähes kahdella päivällä vuodessa. YP:ssä sairauspoissaolot ovat asetetun tavoitteen sisällä. OSAOn osalta sairaslomien määrässä ei ole päästy asetettuun tavoitteeseen kolmena peräkkäisenä vuotena. Kuva 8 OSAOn sairauspoissaolopv /henkilö Vuoden 2015 alusta lähtien sitova mittari sairauspäivä per henkilö poistuu. Tämän yhtymäkokoustasolla asetetun tavoitteen poistumisen vaarana on, että sen seuranta muuttuu passiivisemmaksi. Tarkastuslautakunnan mielestä työhyvinvoinnin ja varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen edellyttää sairauspoissaolojen seurantaa ja tilastointia. Kuva 9 YP:n sairauspoissaolopv /henkilö Osekkissa on käyty kehityskeskustelut lähes 100 %:sti (OSAOlla 97,7 % ja YP:llä 100 %) vuonna Tarkastuslautakunta on edelleen kiinnostunut kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. Tähän liittyen TOBkyselyn tulokset otetaan tarkasteluun vuoden 2015 arvioinnissa. Henkilöstön koulutukseen, osaamiseen ja kehittämistarpeisiin liittyvät asiat tulee olla haettavissa yhdestä koulutustietojärjestelmästä. Tarkastuslautakunta katsoo, että opettajien työelämäjaksojen mahdollistamiseen tulee löytää toimiva ratkaisu. Tarkastuslautakunnan mielestä työhyvinvoinnin ja varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen edellyttää sairauspoissaolojen seurantaa ja tilastointia. Kehityskeskustelussa ilmenneitä asioita tarkastellaan uudestaan vuoden päästä. Tarkastuslautakunta on erityisesti kiinnostunut kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

16 T A L O U S T A S A P A I N O T E T A A N H E I K K E N E V Ä N T U L O R A H O I T U K S E N M U K A I S E K S I Tarkastuslautakunta on arvioinut taloudellisten tavoitteiden toteutumista yhtymäkokoukseen nähden sitovilla mittareilla, joiden tavoitteet ja toteuma-arvot on kuvattu taulukoissa. Lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena on ollut kiinteistöjen hallinta ja korjausrakentaminen Taloudellinen näkökulma Osekkin tilikauden tulostavoite on negatiivinen -3,8 milj. euroa. Toteuma on ennakoitua parempi eli 0,98 milj. euroa. Taulukosta 7 nähdään, että jokaisen tulosalueen toteuma on tavoitetta parempi. Taulukko 7 Tilikauden tulos tulosalueittain suhteessa tavoitteeseen Tilikauden tulos Tulosalue (1000 ) Tavoite 2014 Korjattu Tavoite 2014 Toteuma 2014 Toteutuma % 2014 OSAO ,9 % YP ,6 % KIPA ,5 % Osekk (yhteensä) ,5 % Vaikka vuosikate on toteutunut 125,2 % asetetusta tavoitteesta, niin tarkasteltaessa vuosikatteen (13,3 milj. euroa) suhdetta poistoihin (14,5 milj. euroa) suhdeluku on ollut 91,5 % vuonna Tarkastuslautakunta toteaa, että vuosikatteen tulee olla vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, jotta tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Kuvasta 10 nähdään investointien, vuosikatteen ja poistojen suhde sekä vertailu edellisvuosiin. Investointien omahankinta meno Vuosikate Poistot Kuva 10 Investointien suhde vuosikatteeseen ja poistoihin Investointiosan toteuma on yhteensä 6,3 milj. euroa eli 84 % tavoitteesta. Kokonaisuudessaan rakennusinvestointien toteuma suhteessa tavoitteeseen on 87 %. Taulukko 8 Investoinnin toteumat tulosalueittain suhteessa tavoitteisiin vuonna 2014 Investoinnit Tavoite Tavoite Toteuma Toteutuma Tulosalueet (1000 ) 2014 korjattu % 2014 Kuntayhtymän rakennusinvestoinnit Suuret hankkeet (> ) Kuntayhtymän rakennusinvestoinnit Pienet hankkeet (< ) % % OSAO nettoinvestoinnit % YP nettoinvestoinnit % Osekk (yhteensä) % 16 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

17 Tilikauden 2014 merkittävimpiä investointikohteita on Haukiputaan uudisrakennuksen loppuun saattaminen 1,5 milj. euroa sekä Kempeleen Niittyrannan logistiikka-alan opetustilat sekä opetuskeittiöiden peruskorjaus- ja laajennushanke yhteensä 1,6 milj. euroa. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainoa rahoituksen eli maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden näkökulmasta. Maksuvalmiudella varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kyky selviytyä lyhytaikaisista menoista sekä käytetään investointien suunnittelussa. Vakavaraisuus mittaa yhtymän omien ja vieraiden pääomien suhdetta. Taulukko 9 Rahoituksen sitovat mittarit Taulukossa 9 on rahoituksen sitovat mittarit. Tilikauden aikana ei ole lyhennetty lainoja tavoitteiden mukaisesti, mutta lainaa ei ole tarvinnut ottaa lisää. Rahoituksen sitovat mittarit (1000 ) Tavoite 2014 Toteuma 2014 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 3,31 3,81 Kuntayhtymää on arvioitu tulos- ja rahoituslaskelman sekä taseen keskeisten tunnuslukujen mukaan taulukossa 10. Talouden keskeiset tunnusluvut määritellään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa. Vuoden 2014 sanallinen arviointi perustuu Balance consultingin tunnuslukuluokituksiin. Taulukko 10 Talouden keskeisten tunnusluvujen arvio vuodelta 2014 sekä vertailu edellisvuosiin Arvio toimintatuotot/toimintakulut, % 108,18 112,77 111,72 116,99 hyvä vuosikate, % poistosta 87,55 194,49 81,65 91,5 heikkenevä investointien tulorahoitus, % 50,63 105,82 82,73 209,96 hyvä suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,20 40,11 46,81 64,42 heikkenevä omavaraisuusaste, % 63,88 63,20 56,67 59,48 erinomainen lainakanta , 1000 euroa Tilikauden tulosta voidaan pitää hyvänä, sen toteumaprosentti on 25,5 % tavoitetta parempi. Osekkilla toimintatuotot ovat toteutuneet 99 prosenttisesti ja kulut 96,7 prosenttisesti. Yhtymän tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on negatiivinen -0,98 milj. euroa ottaen huomioon -14,5 milj. euroa olevat poistot. Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Investointivarausten purkamisen, rahastojen lisäyksen ja poistoerojen muutosten jälkeen yhtymän tilikausi on jäänyt ylijäämäiseksi 1,008 milj. eurolla. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

18 3.5.2 Investointiohjelman kustannustehokkuudesta huolehtiminen Vuoden 2014 aikana on noussut keskeisiksi aiheiksi kiinteistöjen arvo, kunto, hallinta, omistaminen, investointi ja ylläpito sekä tilojen varaus-, todelliseen käyttö-, oppilaspaikkojen varaus- ja oppilaspaikkojen todelliseen käyttöasteeseen. Tarkastuslautakunta keskittyi havainnoissaan kiinteistöjen hallintaan sekä rakentamisen valvontaan. Kustannustehokkuudesta on huolehdittu luopumalla osasta vuokratiloja ja tehostamalla omien tilojen käyttöä. Myllytullin ja Metsäkoulutien kiinteistöistä aiotaan luopua. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut, mihin nykyisissä koulutustiloissa olevat toiminnot siirretään? Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan, että saadaanko opiskelijoille ja työntekijöille turvattua terveellinen työympäristö. Tarkastuslautakunta on havainnut, että Osekkilla on kohtuullisen uusissa rakennuksissa todettu sisäilmaongelmia. Rakentamisen valvontaan on kiinnitettävä erityishuomiota. Haastattelujen pohjalta on saatu myönteinen kuva, jossa tulevaisuuden investoinnit ja korjausrakentamiset on hyvin projektoitu. Lisäksi rakennuttajavalvonnassa on tarkistettu esteelliset kytkökset. Tarkastusasiakirjan täyttämisessä on kehittämistä. Kehityskohteeksi tarkastuslautakunta ehdottaa tarkastusasiakirjan dokumentaation valvonnan tehostamista. Kiinteistöt muodostavat sekä merkittävän varallisuuserän että toiseksi suurimman kustannuserän henkilöstömenojen jälkeen. Toimitilojen on vastattava nykyaikaisia työnteontapoja sekä oppimisen muuttuneita ja edelleen muuttuvia tarpeita. Osekkin tulee antaa mahdollisuudet pitkäjänteiselle ja kannattavalle kiinteistön pidolle, jossa turvataan ydintoiminnalle ja tukitoiminnoille kilpailukykyiset, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työ-, opetus- ja oppimistilat. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut, mihin luovutettavien kiinteistöjen toiminnot siirretään. Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan, saadaanko opiskelijoille ja työntekijöille turvattua terveellinen työympäristö. Kehityskohteeksi tarkastuslautakunta ehdottaa rakentamisen valvonnan tarkastusasiakirjan dokumentaation valvonnan tehostamista. 18 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

19 4 Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta 4. 1 T A R K A S T U S L A U T A K U N N A N T E H T Ä V Ä T Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat kuntalain 71 ja 75 :n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Kuntalaissa on määritelty tarkastuslautakunnan tehtäväksi valmistella yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä. Tehtäviin kuuluu talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi, jos taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tulee pyytää asianosaisten selvitykset ja yhtymähallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista. Tarkastuslautakunta toimii kuntayhtymän toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestymisen tarkoituksenmukaisuuden arvioijana. Tehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää tarkastuslautakunnan riippumattomuutta arvioinnin kohteesta. Tarkastuslautakunnan toimintaa säätelee kuntalain lisäksi Osekkin tarkastussääntö, jonka yhtymäkokous on hyväksynyt Sääntö on astunut voimaan Tarkastussäännössä on määritelty yhtymän valvontajärjestelmä, jonka mukaan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tilintarkastajana tilikauden on toiminut JHTT-yhteisön KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Paula Hellén-Toivanen ja alkaen tarkastuslautakunnan 33 päätöksellä vastuunalaisena tilintarkastajana on jatkanut JHTT, KHT Katri Hokkanen. Vuonna 2014 vastuunalainen tilintarkastaja oli läsnä kuudessa lautakunnan kokouksessa, joissa hän esitteli työohjelmansa ja tarkastussuunnitelmansa tilikaudelle 2014 sekä raportoi tilikauden 2014 havainnoistaan lautakunnalle. Tilintarkastuskertomus käsiteltiin kokouksessa. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä yhtyy esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden viranhaltijoille. Tarkastuslautakunnan on laadittava vuosittain yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luovutettava arviointikertomus. Lautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2014 yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymäkokous pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä kehittämissuosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2015 aikana. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

20 4. 2 T A R K A S T U S L A U T A K U N N A N K O K O O N P A N O J A T O I M I N T A Yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan tarkastuslautakunnan toimintakaudeksi ja päätöksellä samat henkilöt kaudeksi Taulukossa 11 ovat tarkastuslautakunnassa tarkastusvuonna 2014 toimineet jäsenet. Taulukko 11 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Jäsen Varajäsen Lämsä Kalevi, pj Kesk, Oulu Rahkola Rauno Kesk, Oulu Koskela Janne, vpj Ps, Oulu Syrjälä Riku Ps, Oulu Halotie-Flink Liisa Sdp, Oulu Lähteenmäki Saila Sdp, Oulu Koskela Liisa Vas, Oulu Siekkinen Risto Vas, Oulu Maijala Eva Kesk, Kempele Pramila Sauli Kesk, Hailuoto Ruostesuo Mika Kok, Oulu Kangas Erkki Kok, Oulu Tahkola Ahti Kesk, Kempele Kyrö Sirkka Kesk, Lumijoki Tarkastuslautakunnan esittelijänä on puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut arkistosihteeri Mari Viinamäki. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta on huolehtinut puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan kuntayhtymän asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä. Tarkastusvuonna 2014 tarkastuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä on noudatettu kuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä ja kokouskäytännöissä on huomioitu hallintolainmukainen esteellisyys. Arviointityön systematisoimiseksi tarkastuslautakunta on hyväksynyt työohjelman vuodelle Tarkastustyön suorittamista varten tarkastuslautakunta on jakanut arvioinnin seurantakohteet jäsenten kesken tehtäväalueittain koko toimintakaudelle. Tarkastuslautakunnan työohjelma on toteutunut tarkastusvuoden aikana. Tarkastuslautakunnan jäseniä on osallistunut sekä FCG:n järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään että Aluekoulutuksen järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään, johon on osallistunut myös tarkastuslautakunnan sihteeri. Tarkastuslautakunnan toiminta esitellään Osekkin nettisivuilla KTweb-sivustolla on tarkastuslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä arviointikertomus, jotka on asetettu kuntalaisten luettavaksi. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti yhtymäkokoukselle. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hyväksymiä yleisiä tiedottamisen periaatteita. 20 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

21 4. 3 A R V I O I N T I P R O S E S S I K U N T A L A I N M U K A A N Kuvassa 11 kuvataan kuntalain mukainen arviointiprosessi kuntayhtymässä. Toimialat antavat toimenpide-esitykset tarkastuslautakunnan esittämiin epäkohtiin ja kehittämissuosituksiin. Toimenpiteet huomioidaan seuraavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän toiminnan ja talouden keskeisistä strategisista tavoitteista 13 Toiminta- ja taloussuunnittelukauden tavoitteet valmistellaan toimialoilla ja käsitellään toimialakohtaisesti lautakunnassa/ hallituksessa. Yhtymäkokous velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joilla korjataan arviointikertomuksessa esiin tulleet epäkohdat. Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 71. Arviointiprosessi kuntalain mukaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ssä Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä selvityksen yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 69. Yhtymähallitus käsittelee tavoitteet ja esittää yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous hyväksyy tavoitteet kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan 65. Toimialoilla toteutetaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksilla ja jatkuvalla seurannalla. Toimialojen toimielimet hyväksyvät toimialojen tilinpäätös- ja toimintakertomusesitykset. Kuva 11 Kuntalaki ja Kuntaliiton suositus arvioinnista kuntien valtuustoille ARVIOINTIKERTOMUS (24)

22 5 Toimenpide-ehdotusten yhteenveto - Negatiivisen keskeyttämisprosentin osalta ei ole saavutettu asetettua tavoitetta. Lisäksi yksiköiden välillä on merkittäviä eroja. Mistä yksikkökohtaiset vaihtelut johtuvat? Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty negatiivisen erojen vähentämiseksi ja yksikkökohtaisten erojen kaventamiseksi? - Tarkastuslautakunta ehdottaa luotavaksi henkilöstön koulutuksen seurantatietoa varten yhtenäisen tilastointi- ja suunnittelujärjestelmän, josta on saatavilla kaikki koulutustiedot myös työntekijäkohtaisesti. - Tarkastuslautakunta ehdottaa, että opettajien työelämäjaksojen mahdollistamiseen on hyvä löytää toimiva ratkaisu. - Yksiköillä on ollut vaikeuksia tilikauden yksikkötason luotettavan raportoinnin saamisessa. Yksiköiden johtajilla tulee olla saatavana luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa talouden tunnusluvuista päätöksenteon pohjaksi. Miten tämä aiotaan jatkossa turvata? - Tarkastuslautakunta on kiinnostunut, mihin luovutettavien kiinteistöjen toiminnot siirretään. Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan, että saadaanko opiskelijoille ja työntekijöille turvattua terveellinen työympäristö. - Osekkilla on korjaus- ja uudisrakentamistarvetta. Miten varmistetaan laadukas rakentaminen? 22 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

23 Allekirjoitukset Oulussa toukokuun 5. päivänä 2015 ARVIOINTIKERTOMUS (24)

24 2 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot