Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen"

Transkriptio

1 Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto

2 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen laskentaperusteet... 3 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso... 4 Taloussuunnitelma Verotulot... 4 Valtionosuudet... 5 Käyttötalous, tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma ja lainamäärä... 6 Kunnanjohtajan katsaus...7 Käyttötalous YLEISHALLINTO TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SIVISTYSTOIMI Koulut Vapaa sivistystyö Kirjasto Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi TEKNINEN TOIMI Hallinto Tilahallinta Yhdyskuntatekniikka Liikelaitokset Ympäristötoimi ja eläinlääkintä Palo- ja pelastustoimi RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennusvalvonta...62 Budjettiyhteenveto Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointiosa Henkilöstösuunnitelma Kansalaiskunta / Miehikkälä Kansalaiskunta / Virolahti Kaakon kaksikon palvelukunta Tukipalvelut...69 Sosiaali- ja terveysosasto...70 Tekninen osasto...74 Sivistysosasto...75 Kirjanpidon nimistö... 77

3 3 Yleisperustelut Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla. Tämän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko -yhteistyössä kaavion mukaisesti: Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Vuonna 2011 Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoittain niin, että toiminnan järjestävä kunta budjetoi toimialan kaikki tulot ja menot. Tuloihin sisältyy toisen kunnan osuus nettomenoista. Toimialojen välisissä kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien asukaslukuja, milloin helposti sovellettavaa muuta jakoperustetta ei ole. Määrärahojen laskentaperusteet Kunnanhallitus antoi kokouksessaan lautakunnille talousarvion ja suunnitelman aikataulun ja laadintaohjeet. Palkkoihin ja henkilösivukuluihin on laskettu 2,5 % korotus ja muihin toimintamenoihin 1,25 % korotus. Henkilösivukulut on laskettu % palkkasummasta Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton antamien ohjeiden mukaisesti. Laskennassa käytetyt henkilösivukuluprosentit ovat seuraavat: - Sosiaaliturvamaksu 2,23 % - Palkkaperust. eläkevak.maksu (Kuel) 16,00 % - Palkkaperust. eläkevak.maksu (Vael) 20,04 % - Tapaturmavakuutusmaksu 0,81 % - Työttömyysvakuutusmaksu 2,13 % - Muut henkilösivukulut 0,05 % Sivukulut lasketaan talousarvioon taloussuunnitteluohjelmassa automaattisesti aina, kun budjettiin merkitään menoksi henkilösivukuluja aiheuttavia palkkoja. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettaviin toimintakustannuksiin.

4 4 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso Kuntalain 65 :n mukaisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnitteluohjelmassa käytetään vertailutietona vuoden 2009 tilinpäätöslukuja, vuoden 2010 talousarviolukuja mukaan lukien syksyn 2010 talousarviomuutokset, sekä toteutumalukuja elokuun lopun 2010 tilanteesta. Sisäisinä erinä vuoden 2011 talousarviossa on toimistotarvikkeiden- ja palvelujen sekä tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen kunnan eri toimialoille. Vuoden 2011 budjetissa on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön toimitilakulujen kohdistaminen toimialalle. Toimitilakulut on budjetoitu menoksi toimitilavuokrina. Käyttöönotetusta toimitilakulujen kohdistamisesta johtuen toimialojen kokonaiskustannukset eivät ole vertailukelpoisia verrattuna vuoden 2010 kuluihin. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Talousarvion kaikki määrärahat on varattu sadan euron tarkkuudella. Valtuusto hyväksyy tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta) -tasolla siten, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmia vuosille 2012 ja 2013 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle Verotulot Talouskehityksen arvioitu paraneminen on vaikuttanut myös Kuntaliiton tekemiin verotuloarvioihin. Syyskuussa 2010 päivitetyssä Kuntaliiton veroennustekehikossa on päädytty arvioon, että kunnallisveroa tilitetään keskimäärin vuonna 2011 n. 2 % enemmän kuin kuluvana vuonna. On kuitenkin huomioitava, että kunnallisveron veropohja ei lisäänny vuonna Päinvastoin, vuodelta 2010 suoritettavassa verotuksessa kunnallisverotuksen osalta otetaan käyttöön uusia vähennyksiä. Yhteisöverojen osalta Kuntaliitto arvioi, että yhteisöveron tilitykset kunnille kasvaisivat vuonna Kuitenkin yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden johdosta tähän arvioon pitää suhtautua suurella varauksella. Jos yritysten tuloskehitys tulee olemaan odotusten mukaisesti positiivinen, kuntataloudessa tämä tarkoittaa, että kunnat, joiden alueella sijaitsee runsaasti yrityksiä saavat yhteisöverotilitysten muodossa osansa yritysten menestyksestä. Molempien Kuntaliiton arvioiden toteutuminen on nähtävissä kuntakohtaisessa veroennustetaulukossa. Taulukossa on kiinteistöverot arvioitu kuluvan vuoden perusteilla. TA 2010 TA 2011 Muutos % Kunnallisvero ,19 Yhteisövero ,01 Kiinteistövero ,14 Yhteensä

5 5 Valtionosuudet Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2011 entisen 20,00 %. Vuosi 2010 oli ensimmäinen vuosi, kun valtionosuusmaksatus kunnille toteutettiin ns. yhdellä putkella. Tämä valtionosuusmalli sisältää myös kunnille maksettavan verotulotasauksen. Tämän yhden putken sisällä maksettavat valtionosuudet jakautuvat peruspalvelujen valtionosuuteen johon sisältyy ns. yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus), verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen sekä järjestelmämuutoksen tasaukseen. Tämän yhden putken valtionosuuden lisäksi kunnille maksetaan lisärahoitusta, mikä maksatuksessa yhdistetään kunnan peruspalvelujen mukaisiin valtionosuuksiin. Seuraavassa tarkemmin sekä yhden putken valtionosuuden sekä putken ulkopuolisen valtionosuuden sisältöön vaikuttavat tekijät: Peruspalvelujen valtionosuuden sisältö Vuoden 2010 alusta toteutetun uudistuksen mukaan (HE 174/2009; lait /2009) kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja asukaskohtainen kuntien kulttuuritoimi, joiden yhteissummasta vähennetään kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus) korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä otetaan huomioon vielä valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset. Peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten jakoperusteet eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta. Näiden laskennallisten kustannusten perusteena ovat tekijät, joiden perusteella määritellään ikäryhmittäiset ja muut perushinnat. Näitä valtionosuuden perushintaa määrittäviä tekijöitä ovat ikäryhmittäiset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon perushinnat, työttömyyden, työttömyysasteen, vaikeasti vammaisten, lasten huostaanottojen ja sairastavuuden mukainen perushinta. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan työttömyysprosentti, asukasluku ja syrjäisyysluku. Esi- ja perusopetuksessa tapahtuivat suurimmat muutokset siirryttäessä vuoden 2010 alusta ns. ylläpitäjäjärjestelmästä kotikunnan mukaisiin ikäluokan (6 15 v.) perusteella määräytyviin valtionosuuksiin. Samalla otettiin käyttöön keskitetysti laskettavat ja maksettavat kotikuntakorvaukset. Vuodelle 2011 valtionosuuden perusteissa on otettu huomioon vain indeksitarkistus. Laskennalliset kustannukset muodostuvat perusosasta ja korotusosasta. Perusosaan lisätään korotukset eli perushinta x oppilasmäärä painotettuna ja lisäksi kerrottuna vielä enintään kuudella korotuskertoimella, jotka muodostuvat: asukastiheydestä, kaksikielisyydestä, saaristoisuudesta ja korkeammasta korotuksesta, jos yli puolet asukkaista on ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, vuotiaiden osuudesta, ruotsinkielisten osuudesta ja vieraskielisten osuudesta. Yleisten kirjastojen perushintaa korotetaan 20 % kunnissa, joiden asukastiheys on enintään kaksi ja kunnissa, jotka ovat saaristokuntia. Perushintaa korotetaan 10 %, jos asukastiheys on yli kaksi, mutta alle viisi. Jos kunta järjestää taiteen perusopetusta, kunnalle maksetaan valtionosuutta tähän asukasmäärä x perushinta. Myös yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden määräytymisperuste on asukasmäärä x yleisen kulttuuritoimen perushinta.

6 6 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Vuoden 2011 alustava verotulotasaus on laskettu vuoden 2009 arvioiduilla verotiedoilla, sillä laskentahetkellä valmistuvasta verotuksesta ei ole vielä tietoja. Laskelma on tehty valtiovarainministeriön kuntaosaston ja Kuntaliiton yhteistyönä pohjana Kuntaliiton veroennustekehikko ja verohallinnolta saadut tiedot. Tasauksen laskentaperusteina ovat arviot laskennallisesta kunnallisverosta ja maksettavasta kunnan yhteisövero-osuudesta. Laskennallinen kiinteistövero on jo lopullinen. Laskennassa käytetään keskimääräistä tuloveroprosenttia ja keskimääräisiä kiinteistöveroprosentteja. Laskelman perusteet ovat: laskennalliset verotulot ja yhteisövero-osuus, asukasluku ja keskimääräinen tuloveroprosentti, keskimääräiset kiinteistöveroprosentit tasauksessa sekä laskennallinen verotulo ja tasausraja asukasta kohti Järjestelmämuutoksen tasaus Vuoden 2010 alusta voimaan tulleesta valtionosuusjärjestelmästä aiheutuvat kuntien valtionosuuden lisäykset ja vähennykset tasattiin kuntien kesken niin, että kunnan valtionosuuden määrä ei tästä syystä muuttunut. Tästä on säädetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 :ssä. Kuntakohtaisesti laadittiin vertailulaskelmat vuosien 2009 ja 2010 välillä ja näiden laskelmien perusteella kuntien valtionosuuteen tehtiin järjestelmämuutoksista aiheutuneet tasaukset. Lisärahoituksen valtionosuustekijät Lisärahoitukseen vaikuttavat seuraavat kunnan järjestämät toiminnot: perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus, muut kuin oppivelvolliset opiskelijat, pidennetty oppivelvollisuus, sisäoppilaitoslisä, joustava perusopetus, ylläpitäjäjärjestelmärahoitus, johon kuuluvat lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen järjestämisestä saatava rahoitus. Edelleen lisärahoituksen valtionosuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan järjestämä liikuntatoimi, nuorisotyö, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, teatteri, orkesteri, museot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Käyttötalous, tuloslaskelma Budjetin käyttötalousosioon merkityt toimielinten ehdotusten mukaiset toimintamenot ovat 9,0 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarviomuutokset sisältävään budjettiin. Toimintatulojen on arvioitu kasvavan 23,2 % verrattuna kuluvan vuoden talousarviomuutokset sisältävään budjettiin. Näillä toimintatuloilla ja menoilla toimintakate muodostuu 3,5 % suuremmaksi kuin kuluvan vuoden budjetoitu toimintakate. Tuloslaskelmaosioon merkityt verotulot ovat 1,1 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden budjetoituihin verotuloihin. Valtionosuudet ovat pysyneet lähes samoina kuin kuluvana vuonna, valtionosuuksien kasvuprosentti on 5,8 %. Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja, on ylijäämäinen, mutta poistojen jälkeen muodostuva budjetoitu tilikauden tulos on alijäämäinen. Rahoituslaskelma ja lainamäärä Investointiosaan on merkitty investointimenoja Näitä investointeja varten tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa ja rahoituslaskelmaosioon on tätä varten merkitty talousarviolainaa

7 7 Kunnanjohtajan katsaus Suomen talouden raju sukelluksen jälkeen vuonna 2009 talouden kasvu lähti tänä vuonna vaisusti käyntiin, mutta kiihtyi kesällä. Taloudellisen tilanteen kohentumisen ennakoidaan yleisesti jatkuvan myös vuonna 2011, vaikka monet asiantuntijat kuvailevatkin talouden näkymiä sumeiksi. Virolahtelaisittain erittäin merkittävä asia on Venäjän talouden elpyminen selkeästi euroalueen taloutta nopeammin. Tämä näkyy ennen muuta Vaalimaalla rajanylitysliikenteen ripeänä kasvuna. Se puolestaan merkitsee sitä, että ennemmin tai myöhemmin edellytykset rajanylitysliikennettä palvelevien uusien yrityshankkeiden käynnistymiselle Vaalimaan alueella kypsyvät. Toisaalta edunvalvonnan näkökulmasta kehitys asettaa paineita muun muassa alueen liikenne- ja logistiikkajärjestelyjen kiirehtimiselle. Virolahden kunnan käyttötalous on kehittynyt vuoden 2010 aikana myönteiseen suuntaan. Osaltaan kehityksen taustalla ovat olleet vuonna 2009 aloitetut sosiaali- ja terveystointa, ruokapalvelua ja kiinteistönhoitoa koskevat konsulttiselvitykset ja niiden tulosten jalkauttaminen. Valtuustoseminaarissa 30. syyskuuta 2010 yksimielinen linjaus oli, ettei palvelustrategian kattavaan päivittämiseen valtuuston aikaisemmasta linjauksesta poiketen ole syytä tässä vaiheessa ryhtyä. Uudelleenarviointi perustui toisaalta talousnäkymien kohentumiseen ja toisaalta siihen tosiasiaan, että lähivuosina edessä on joka tapauksessa merkittäviä, kokonaan uusia strategisia linjauksia vaativia kuntarakenteiden muutoksia. Myös Virolahden on täytettävä sosiaali- ja terveystoimen asukkaan väestöpohjavaatimus viimeistään vuoden 2013 alussa. Vaihtoehtoisia malleja Paras -lainsäädännön edellyttämän väestöpohjavaateen täyttämiseksi on kaksi eli kuntaliitos tai kuntien yhteistoimintaalueen perustaminen. Kuntaliitosvaihtoehdon osalta Virolahden ja Haminan valtuustot ovat tehneet yhtäpitävät päätökset kuntaliitoksen toteuttamiseen tähtäävien neuvottelujen aloittamisesta. Kuntaliitosneuvottelut alkavat ensi vuoden alussa, päätöksiä valtuustojen olisi tehtävä asian suhteen viimeistään vuoden 2012 alkupuolella ja toteutuessaan liitos astuisi voimaan vuoden 2013 alussa. Yhteistoiminta-alueen osalta on Virolahden ja Haminan kuntaliitoksen toteutumisesta riippumatta kaksi vaihtoehtoa eli Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiiri tai Haminan, Virolahden ja Miehikkälän muodostama, isäntäkuntamallilla toimiva yhteistoiminta-alue. Haminan ympärille muodostuvasta yhteistoiminta-alueesta kolmikko teki periaatepäätöksen jo ennen edellisten kuntaliitosneuvottelujen alkamista. Toteutuakseen tämä vaihtoehto kuitenkin edellyttäisi vielä neuvotteluja. Sote -piirin osalta selvitystyö on sen sijaan parhaillaan käynnissä ja se saadaan päätökseen johtopäätösten tekoa varten vuoden 2011 alussa. Kaikkien edellä hahmoteltujen rakennevaihtoehtojen selvittely ja valmistelu työllistää erityisesti johtavia viranhaltijoita vuoden 2011 aikana merkittävästi. Selvitykset vaativat myös taloudellista panostusta. Ja toteutuupa vaihtoehdoista mikä tahansa, niin joka tapauksessa edessä on vuonna 2008 käynnistyneen Kaakon kaksikko - yhteistyön perusteellinen uudelleenarviointi ensi vuoden loppuun mennessä. Kuntaliitosvaihtoehdon toteutuessa se tarkoittaa Kaakon kaksikon purkutoimien käynnistämistä ja muissakin tapauksissa näköpiirissä on mitä ilmeisimmin merkittäviä muutoksia kuntaparin keskinäiseen työnjakoon.

8 8 Käyttötalous 10 YLEISHALLINTO Yleishallinto vastaa Virolahden kansalaiskunnan hyvän hallinnon toteuttamisesta, elinkeinoelämän edistämisestä, palvelutuotannon ohjauksesta ja strategiatyöstä sekä rakentavasta yhteistyöstä sidosryhmiin. Tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja. Kansalaiskunnassa toimii seuraavat toimielimet: - Kunnanvaltuusto (kp. 1200) - Kunnanhallitus (kp. 1300) - Tarkastuslautakunta (kp. 1100) - Keskusvaalilautakunta (kp:t ) - Vanhus- ja vammaisneuvostot (kp:t ) Kaakon kaksikon valmistelu- ja päätöksentekoeliminä toimivat: - Henkilöstöjaosto; henkilöstöpolitiikka (kp. 2200) - Palveluohjaustyöryhmä; palvelujen tuottaminen (kp. 1350) - Kaakon kaksikon johtoryhmä- ja johtotiimi; hallinto- ja palveluasioiden valmistelu 10 Keskusvaalilautakunta 1000 Eduskuntavaalit Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on Vaalilain mukaisten viranomaistehtävien hoitaminen kunnassa. Yleishallinto organisoi vaalien järjestelyt. Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa Ennakkoäänestys järjestetään Virolahden pääkirjastossa ja varsinaisena vaalipäivänä Klamilan, Ravijoen ja Virojoen äänestysalueilla. Laitosäänestyspaikoiksi on nimetty Villinrannan palvelukeskus, Mäntyrinteen palvelukeskus ja Virojoen terveysasema. Tavoite Eduskuntavaaleissa äänestäneiden lukumäärä oli 2017 ja äänestysprosentti 69,7. Kymen vaalipiirin äänestysprosentti oli tuolloin 65,8 %. Tavoitteena on äänestysaktiivisuuden pitäminen vähintään vaalipiirin yleisellä tasolla. Keskusvaalilautakunta pitää 3 kokousta. Kunnallis- ja presidentinvaalit ovat Talous Tuloja kertyy oikeusministeriön tilityksistä ja menoja keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan kokouksista ja äänestysjärjestelyistä EDUSKUNTAVAALIT Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ

9 9 Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men MENOT YHTEENSÄ NETTO Tarkastuslautakunta 1100 Tarkastustoimi Ulkoisen valvonnan tilintarkastuspalvelut hankintaan Oy Audiator Ab:ltä kilpailutuksen perusteella. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Juhani Liski ja avustavana tilintarkastajana Pirkko Kosonen. Yleishallinto vastaa tilintarkastuksen asiakirjahallinnosta. Tarkastuslautakunta hoitaa kuntalain 9. luvussa ja Kaakon kaksikon hallintosäännössä määrätyt hallinnon ja talouden tarkastustehtävät. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sen toimivuudesta huolehtivat kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan osa-alueina ovat: - Sisäinen toimintaympäristö (johtaminen, hallintomenettelyt, päätöksenteko luottamuselimissä, organisointi, vastuut jne.) - Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen arviointi - Riskienhallinta (mm. strategiset ja operatiiviset riskit) - Toiminnan seuranta- ja arviointimenettelyt - Informaatio ja tiedonkulku - Seuranta Tavoitteet: Tarkastuslautakunnalla on vähintään 6 kokousta ja tilintarkastajilla niiden yhteydessä vähintään sama määrä tarkastuspäiviä. Toimialat vastaavat tarkastuslautakunnalle kunnan toiminnan lainmukaisesta ja sujuvasta hoidosta valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaakon kaksikon yhteisiä tarkastuslautakunnan kokouksia on vähintään kaksi. Varaudutaan tarkastuslautakunnan kahteen tilintarkastuskoulutukseen v Kunnanhallitus huolehtii kunnan ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta hallintomenettelyissä, palvelutoiminnassa ja kehittämistyössä. Talouspäällikkö valvoo talousarvion noudattamista. Sovelletaan vuonna 2010 laadittuja sisäisen valvonnan- ja saatavien laskutus- ja perintäohjeita. Talous: Varaudutaan tarkastuslautakunnan kokouskuluihin ja tilintarkastuspalvelun hankintaan Audiator Oy:ltä sekä koulutuspäiviin luottamushenkilöille.

10 10 Pääbudjetti 1100 TARKASTUSTOIMI I Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Kunnanvaltuusto 1200 Kunnanvaltuusto Kuntalaisten itsehallinnon toteuttaminen (PL) ja sille kuntalaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Tavoite: Mahdollistetaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus päätöksentekoon 6:ssa valtuuston kokouksessa 21:lle valtuutetulle. Valtuutettujen osallistumisprosentti kokouksiin vuoden aikana vähintään 98 %. Valtuustoseminaareissa linjataan kunnan kehittämisstrategioita ja visioita. Valtuustoseminaareja vuonna 2011: Virolahden omia 2 kpl ja Kaakon kaksikon yhteisiä 1 kpl. Valtuustoaloitteita arvioidaan syntyvän 3 kpl vuonna Talous: Varaudutaan kunnanvaltuuston kokous- ja seminaarikuluihin KUNNANVALTUUSTO Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ

11 11 Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet 110 Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Kunnanhallitus 1300 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Asiat valmistelee kunnanhallitukselle johtoryhmä ja esittelee kunnanjohtaja. Kunnanhallitukselle kuuluva hallinnon johtaminen sisältää 1. kunnan keskushallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisen 2. kunnan hallintoa kunnanhallituksen apuna hoitavien toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävien hoidon ohjaamisen, yhteensovittamisen ja valvomisen. Kunnanhallituksen edunvalvonta toteutuu tällä hetkellä erityisesti kuntayhteistyössä, jolla pyritään vastaamaan julkisen hallinnon alueellistamispyrkimyksiin, seudun kehittämistavoitteisiin sekä kuntapalvelujen turvaamiseen paikallistasolla. Alueelliset yhteishankkeet/projektit mahdollistavat osaltaan kunnan kehittymistä. Paikallisella tasolla kehittämisen resurssit muodostuvat vireästä yritystoiminnasta ja järjestöjen omaehtoisesta aktiivisuudesta. Tavoitteet: Julkisten hallintotehtävien hoitaminen hyvällä hallintoperiaatteella ja viivytyksettä. Kunnanhallituksen kokouksia pidetään vuonna 2011 kaksi kertaa kuukaudessa pl. kesälomakausi, jotta viivytyksettömät päätökset hallitusasioissa voidaan taata enintään 1 ½ kk:n käsittelyajassa yleishallinnossa. Hallintoasioiden käsittelymäärän odotetaan lisääntyvän viranomaisyhteistyön tiivistyessä. Hallituksen päätöksentekoprosessissa syntyvät yksiköt v ennusteet kpl/vuosi - Kunnanhallituksen tekemät päätökset 230 kpl - Laaditut sopimukset ja kauppakirjat 20 kpl - Annetut lausunnot 12 kpl - Maa-aines- ja poikkeamisluvat 12 kpl Hallinnon toiminnallisen laadun mittarina on viranomaisyhteistyö, jota toteutetaan edelleen Kaakon kaksikossa Miehikkälän kanssa sopimuksen mukaisesti. Johtoryhmätyöskentelyä on päätetty tehostaa viranomaisyhteistyöhaasteiden lisääntyessä. Palveluyhteistyön kp

12 12 Kuntaliitosneuvottelut ja selvitystyö Haminan kaupungin kanssa toteutetaan. Tavoitteet ja luvut on esitelty omalla kustannuspaikalla Kotkan Haminan seutuyhteistyötä jatketaan ja alueellisiin hankkeisiin osallistutaan. Ystävyyskuntatoimintaan varaudutaan järjestöjen kanssa. Kaakon kaksikon avustusperiaatteita pyritään yhtenäistämään. Vuoden 2012 toiminta-avustushaku käynnistetään jo syksyllä Toiminta-avustuksen hakijoita arvioidaan olevan 8 kpl ja keskimääräinen avustusmäärätavoite/järjestö on 500. Talous: Kunnanjohtajan palkat, kunnanhallituksen kokouspalkkiot- ja koulutuskulut. Järjestöavustuksiin varataan , josta :n osuus menee kiinteistöverojen palautuksiin ja Kirkonkylän paloaseman laajennukseen (kvalt ). Muihin toiminta-avustuksiin jää jaettavaksi Niemenkankaan yksityistien perusparannushankkeeseen on päätetty varata enintään :n avustusosuus, sillä ehdolla, että tiehallinto tekee hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen Kunnanhallitus on sitoutunut seuraaviin kehittämisprojekteihin/omarahoitusosuuksiin: - Metsähallituksen koordinoimaan Itäisen Suomenlahden kehittämishankkeeseen, - Kymenlaakson liiton Virkistysalue hankkeeseen sekä - ESKO kalatalous hanke mm. lähivesien laadun parantamiseksi Hankkeiden vuosittaisiin omarahoitusosuuksiin varaudutaan :lla. Kuntaosuus maakunnalliseen Kotkan Haminan seutuyhteistyöhön Kaakon kaksikon palveluyhteistyö kp ja Haminan kuntaliitosselvitys kp Pääbudjetti 1300 KUNNANHALLITUS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

13 Yleishallinto 1. Asiakaspalvelu, asiakirjahallinto ja arkistotoimi Asiakirja- ja tietohallintopalveluista vastaavat toimistosihteeri (keskusarkistonhoitaja) ja palvelusihteeri (asiakaspalvelu-info). Keskushallinnossa hoidetaan asiakaspalveluinfoa ja asiakirja- ja tietohallintopalveluita (kirjaamo, postitus ja arkistot) sekä Kelan yhteispalvelupisteen palvelut. Kaakon kaksikon puhelinvaihdepalvelut hoidetaan keskitetysti Miehikkälän kunnasta. Arkistotoimi varmistaa asiakirjojen ja aineistojen säilymisen, käytettävyyden ja todistusvoiman arkistonmuodostajan toiminnassa. Arkistoa käytetään tietopalveluyksikkönä. Tavoitteet: Asiakaspalvelu hoidetaan hyvällä palveluperiaatteella ja viivytyksettä Asiakaspalvelutilanne-ennuste vuodessa/kpl - Neuvonta tai myyntitilanteet kunta-infossa 35 kpl - Käynnit infossa Kela-asioissa 50 kpl - Virolahdelle ohjautuvat puhelut vaihteessa 14 puhelua/pvä Puhelinvaihteen keskittämisen taloudellisuus- ja palvelun kehittymisvaikutuksia seurataan talouslukujen ja asiakaspalautteen perusteella. Vahvistetaan osaamista julkisuuslainsäädännön, sähköisen asioinnin ja tietoturvariskien hallinnassa koulutuksiin osallistumalla. Arkistotiimi kokoontuu 4 x vuodessa. Täydennetään ja päivitetään Tiedonhallinnan toimintasäännön puuttuvat liitteet; tiedonhallinnan- ja suojelusuunnitelmat. Osa-arkistonmuodostajien arkistoaineistojen siirto virastotalon alakerran uuteen arkistotilaan laaditun siirtosuunnitelman mukaisesti. Luetteloinnin ja seulonnan loppuunsaattaminen vanhojen arkistoaineistojen osalta. 2. Jäsenmaksut, eläkevakuutusmaksut ja verotuskustannukset Tavoite Jäsenyydet yhteisöissä: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto, Kouvolan teatterin kannatusyhdistys, Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson syöpäyhdistys, Kymenlaakson pelimannikulttuuri, Kymenlaakson kylät ry, Rajaseutuliitto, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Salpalinjan perinneyhdistys ry, Suomen kuntaliitto ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. Lakisääteiset maksut; KuEL-eläkemaksut, palkkaperusteiset-, eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut on työnantajan korvattava kunnallisen eläkelain perusteella. Verotuskustannuksiin varaudutaan. 3. Kunnan viestintä ja edustaminen Viestintää johtaa ja valvoo kunnanhallitus. Käytännössä siitä vastaa kunnanjohtaja. Luottamushenkilöt ovat viestinnän voimavara. Viestintä suunnitellaan kunnan strategian pohjalta. Viestinnän tarkoituksena on kuntalaisten osallistumisen edistäminen, tiedotusvälineiden palvelu, kuntamarkkinointi, avoimuus päätöksenteossa jne. Kuntamarkkinointi koostuu yleisestä kuntamarkkinoinnista (mm. Cursorin Muuttajan palvelu hankkeen kautta), matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnista ja asunto- ja

14 14 tonttitarjonnan edistämisestä, messuista, esitehankinnoista jne. Kuntamarkkinointia koordinoi matkailusihteeri. Sisäisestä viestinnästä Kaakon kaksikossa vastaa Tukipalvelut/henkilöstöhallinto ja jokainen toimiala tahollaan. Virolahden virallisena tunnuksena hallintoasioissa on vaakuna (säännönmukainen käyttö) ja palvelunedistämispyrkimyksiin tarkoitetut Virolahti-logo ja Kaakonkaksikon logo. Tavoite Kunnan johto vastaa kunnan edustamisesta tilaisuuksissa. Hallintoasioista tiedottaminen hoidetaan viivytyksettä ja tosiasiallisen tiedon perusteella kunnanhallituksen päättämien tiedotuskanavien kautta ja tiedoksiannot määräajassa toimittaen. Sähköinen viestintä hoidetaan ja sivustojen kautta ajantasaisesti, siten, että toimialojen pääkäyttäjät vastaavat omien tietojensa tiedotusvelvoitteesta. Kuntamarkkinointi koordinoidaan yhteistyössä toimialojen kanssa suunnitelmallisesti. Vuonna 2011 hyödynnetään Salpa-Jukola tapahtuman näkyvyyttä kunnan viestinnässä. 3. Muut varaukset vuodelle 2011 Yleishallinto vastaa keskushallinnon kustannusosuuksien jyvityksestä hallintokunnille sisäisten toimistopalvelujen osalta. Kuluttaja- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito, kunnallishallinnon vastuuvakuutus, ammattilehtien tilaukset, asiakirjojen lunastukset, maanmittaustoimitukset, Gramex, Kopiosto ja Teostomaksuista. Tavoite Hoidetaan julkisyhteisön pakolliset velvoitteet ja maksut. Talous 1. Palvelusihteerin 75 %:n ja toimistosihteerin henkilöstökustannukset ja yleiset toimistokustannukset sekä kalustojen vuokraus-, käyttö- ja huoltokustannukset. Valtuustosaliin varataan uusi kannettava tietokone dataprojektoria varten. Kaakon kaksikon puhelinvälityssopimuksen perusteella Virolahden kunta maksaa Miehikkälän kunnalle 50 % hankittavien laitteiden ja kalusteiden kustannuksista sekä puolet välittäjän työpanoksesta, joka on hänen kokonaistyöajastaan 30 %. Varaudutaan sopimuksen mukaisiin vaihdekuluihin. Tuloja kertyy Kelan yhteispalvelupisteen sopimuksen perusteella sekä Virolahtituotemyynti ja kopiointipalvelutuloina. 2. Varaudutaan jäsenmaksuosuuksiin jäsenyhteisöille. Kymenlaakson liiton jäsenmaksuosuusennakko vuodelle 2011 on Eläkemenoperusteinen ennuste on ja varhaiseläkemenoperusteinen ennuste vuodelle 2011 on Valtiolle maksettava osuus verotuskustannuksista on ennakkotiedon mukaan Varataan kunnan viestintään ja edustamiseen :n määräraha. 4. Varataan määräraha muihin varauksiin vuodelle 2011.

15 15 Pääbudjetti 1310 YLEISHALLINTO Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , TULOT YHTEENSÄ , Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 682 Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Hankintatoimi Virolahti on mukana alueellisen hankintatoimen toteuttamissopimuksessa, jota hallinnoi Seutulaskenta Oy. Sopimuksen perusteella keskitetään hankintaosaaminen yhteen yksikköön Etelä-Kymenlaakson alueella. Tavoite: Hankinnat hoidetaan kokonaistaloudellisesti ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Mittavat hankinnan kilpailutetaan Seutuhankinta Oy:n kautta. Talous: Sopimuksen mukaiset kustannukset Seutulaskenta Oy:lle ovat Virolahdelle 2,69 %. Osuus osakepääomasta on 0,4 % ja kunnalla on 2 seutulaskennan osaketta (537:stä) Pääbudjetti 1320 HANKINTATOIMI Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ

16 16 Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Vammaisneuvosto Vammaisneuvosto on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä. Tavoite: Edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Talous: Varaudutaan vammaisneuvoston kokouksiin 6 x vuodessa VAMMAISNEUVOSTO Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 100 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

17 Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto on kunnanhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä yhteistyöelin. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä henkilöitä ja heidän arkeaan koskevissa asioissa. Tavoite: Edistää ikääntyneiden tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia arvostettuina yhteisön jäseninä ja saada ikääntyneiden oma asiantuntemus esille kunnallishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Talous: Varaudutaan vanhusneuvoston kokouksiin 6 x vuodessa. Pääbudjetti 1335 VANHUSNEUVOSTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 100 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Palveluyhteistyö Kaakon kaksikko Kaakon kaksikon palvelukunnan yhteisesti hoidettavaksi sovittujen palvelujen kehittämistä koordinoidaan palveluohjaustyöryhmätyöllä. Kaakon kaksikon yhteistyösopimus Miehikkälän kunnan kanssa on voimassa valtuustokausittain, ellei sitä irtisanota kunkin valtuustokauden 3. toimintavuoden loppuun mennessä siten, että irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Johtoryhmä ja johtotiimi valmistelevat asioita ylemmille toimielimille. Laajennetun johtoryhmän kokouspalkkioihin ja ansionmenetyskorvauksiin varaudutaan. Kaakon kaksikon henkilöstöjaosto esitellään kohdassa Tavoite: Palveluyhteistyöryhmän aloitteesta käynnistyneet suunnitelmat/selvitykset jatkuu: - Kiinteistöhallinnon kehittämissuunnitelma on teetetty PHK-Konsultit Oy:llä.

18 18 I vaiheessa on toteutettu rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma. Projektin II vaiheen suunnitelman käynnistäminen on hyväksytty khall Virolahden kunnanhallitus on hyväksynyt Kaakon kaksikon koulujen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman tilaamisen PHK- Konsultit Oy:ltä. Palveluohjaustyöryhmä syventää ja selkeyttää Kaakon kaksikon palvelutuotannon yhteistyötä. Yhteistyöelin kokoontuu 4 x vuodessa. Talous: Määrärahat palveluohjaustyöryhmän ja sen alaisten selvitys- ja valmistelutyöryhmien kokouspalkkioihin. Kiinteistöhallinnon II vaiheen kehittämiseen ja koulujen tarveselvitys- ja hankesuunnitelmavaraus Pääbudjetti 1350 PALVELUYHT.TYÖ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

19 Kuntaliitosselvitys Haminan kaupungin kanssa on päätetty aloittaa vuoden 2011alussa neuvottelut ja selvitystyö kuntaliitoksen toteuttamiseksi vuoden 2013 alussa.( ) Tavoite: Kuntaliitosneuvottelut ja selvitystyö Haminan kaupungin kanssa tuottaa I vaiheen selvityksen vuoden 2011 aikana. Talous: Varaudutaan selvityksestä aiheutuviin kustannuksiin :lla KUNTALIITOSSELVITYS Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk m MENOT YHTEENSÄ NETTO Maaseututoimi Maaseututoimen tehtävänä on vastata maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksatuksesta, antaa lausuntoja hakemuksista ja suorittaa arvioinnit ja katselmukset tiloilla. Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinoja koskevien kehittämishankkeiden valmistelusta ja hankkeiden valvonnasta sekä seuraa lomatoimen järjestämistä kunnassa. Kaakon kaksikon maaseututoimi on yhdistetty alkaen Virojoen toimipisteeseen. Virolahden ja Miehikkälän kuntien maaseututoimen palveluista vastaavat maaseutusihteeri ja toimistoagrologi sekä 8 kk:ksi palkattu toimistovirkailija. Tavoitteet: 1. Kannattavan ja monipuolisen maatalouden turvaaminen Kunnan kautta maksettavia maataloustukia on lukumäärältään yli 20 erilaista. Vuosittain viljelijät palauttavat Kaakon kaksikossa yhteensä noin 3400 lomaketta. EU- ja kansallisten tulotukien maksaminen viljelijöille Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

20 20 Maksettujen tulotukien määrän pysyminen vähintään ennallaan / viljellyn peltopintaalan säilyttäminen ennallaan (Virolahti 4 milj. /6000 ha / Miehikkälä 3,4 milj. /5000 ha). Maatalouden ympäristötuen erityistukien lisääminen alueelle. 2. Tiedottaminen ja neuvonta Tavoitteena, että virolahtelaiset ja miehikkäläläiset maatilayrittäjät hakevat ja saavat heille kuuluvat tuet ja rahoitusosuudet täysimääräisinä ja ajoissa sekä ovat tietoisia tukiin liittyvistä velvoitteista. Tiedottaminen ilmoitustaululla ja paikallislehdessä ilmoittamalla sekä postitse lähetettävillä kirjeillä, tiedotteilla, lomakeneuvonnalla ja sähköisen haun ohjauksella ja neuvonnalla. Maaseututoimen nettisivujen päivittäminen. Henkilökunnan hyvä tavoitettavuus: maaseututoimiston henkilökunnan vuosilomat pidetään eriaikaisesti. 3. Henkilöstön hyvä ammattitaito Maatalouden tukipolitiikassa tapahtuu muutoksia vuosittain. Hallittavana on erittäin laaja kokonaisuus muuttuvia tukijärjestelmiä, säädöksiä ja ohjeita. Maaseututoimiston henkilökunnan koulutukset. 4. Hukkakauran torjunta Hukkakauran saastuttama peltoala lisääntyy yhä vuosittain. Vuonna 2010 hukkakauran saastuttama ala Virolahdella on yli hehtaaria ja Miehikkälässä noin hehtaaria. Tavoitteena on jatkaa hukkakauratarkastuksia sekä lisätä torjuntaohjeiden ja torjuntasuunnitelmien tekoa Kaakon kaksikon alueella. Talous: Maaseutusihteerin, toimistoagrologin (Miehikkälän TA) ja 50 %:n osuus 8 kk:n työsuhteisen toimistovirkailijan palkasta sekä maaseututoimiston hallintokulut. Miehikkälän TA:ssa on samansuuruinen varaus. Sepra ry:n hankerahoituksen maksuosuus vuodelle 2011 on Pääbudjetti 1400 MAASEUTUTOIMI VI I Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2016

Talousarviomuutokset vuodelle 2016 Miehikkälän kunnanhallitus 163 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuodelle 2016 66/04.041/2015 Khall 07.11.2016 163 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS Valtionvarainministeriön (VM) mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Ennusteen mukaan Suomen talous

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2013 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen Pohjanmaan maakuntatilaisuus Vaasa 12.5.2017 Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous Suomen Kuntaliitto Sisältö Mitä muutoksia kuntien talouteen mk-uudistus on tuomassa?

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

MIEHIKKÄLÄN VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1 Liite 1 137/kh 28.8.2017 MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintokunnat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Laadintaohje käsitellään 28.8.2017 kokoontuvissa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot