Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen"

Transkriptio

1 Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto

2 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen laskentaperusteet... 3 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso... 4 Taloussuunnitelma Verotulot... 4 Valtionosuudet... 5 Käyttötalous, tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma ja lainamäärä... 6 Kunnanjohtajan katsaus...7 Käyttötalous YLEISHALLINTO TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SIVISTYSTOIMI Koulut Vapaa sivistystyö Kirjasto Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi TEKNINEN TOIMI Hallinto Tilahallinta Yhdyskuntatekniikka Liikelaitokset Ympäristötoimi ja eläinlääkintä Palo- ja pelastustoimi RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennusvalvonta...62 Budjettiyhteenveto Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointiosa Henkilöstösuunnitelma Kansalaiskunta / Miehikkälä Kansalaiskunta / Virolahti Kaakon kaksikon palvelukunta Tukipalvelut...69 Sosiaali- ja terveysosasto...70 Tekninen osasto...74 Sivistysosasto...75 Kirjanpidon nimistö... 77

3 3 Yleisperustelut Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla. Tämän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko -yhteistyössä kaavion mukaisesti: Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Vuonna 2011 Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoittain niin, että toiminnan järjestävä kunta budjetoi toimialan kaikki tulot ja menot. Tuloihin sisältyy toisen kunnan osuus nettomenoista. Toimialojen välisissä kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien asukaslukuja, milloin helposti sovellettavaa muuta jakoperustetta ei ole. Määrärahojen laskentaperusteet Kunnanhallitus antoi kokouksessaan lautakunnille talousarvion ja suunnitelman aikataulun ja laadintaohjeet. Palkkoihin ja henkilösivukuluihin on laskettu 2,5 % korotus ja muihin toimintamenoihin 1,25 % korotus. Henkilösivukulut on laskettu % palkkasummasta Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton antamien ohjeiden mukaisesti. Laskennassa käytetyt henkilösivukuluprosentit ovat seuraavat: - Sosiaaliturvamaksu 2,23 % - Palkkaperust. eläkevak.maksu (Kuel) 16,00 % - Palkkaperust. eläkevak.maksu (Vael) 20,04 % - Tapaturmavakuutusmaksu 0,81 % - Työttömyysvakuutusmaksu 2,13 % - Muut henkilösivukulut 0,05 % Sivukulut lasketaan talousarvioon taloussuunnitteluohjelmassa automaattisesti aina, kun budjettiin merkitään menoksi henkilösivukuluja aiheuttavia palkkoja. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettaviin toimintakustannuksiin.

4 4 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso Kuntalain 65 :n mukaisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnitteluohjelmassa käytetään vertailutietona vuoden 2009 tilinpäätöslukuja, vuoden 2010 talousarviolukuja mukaan lukien syksyn 2010 talousarviomuutokset, sekä toteutumalukuja elokuun lopun 2010 tilanteesta. Sisäisinä erinä vuoden 2011 talousarviossa on toimistotarvikkeiden- ja palvelujen sekä tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen kunnan eri toimialoille. Vuoden 2011 budjetissa on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön toimitilakulujen kohdistaminen toimialalle. Toimitilakulut on budjetoitu menoksi toimitilavuokrina. Käyttöönotetusta toimitilakulujen kohdistamisesta johtuen toimialojen kokonaiskustannukset eivät ole vertailukelpoisia verrattuna vuoden 2010 kuluihin. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Talousarvion kaikki määrärahat on varattu sadan euron tarkkuudella. Valtuusto hyväksyy tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta) -tasolla siten, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmia vuosille 2012 ja 2013 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle Verotulot Talouskehityksen arvioitu paraneminen on vaikuttanut myös Kuntaliiton tekemiin verotuloarvioihin. Syyskuussa 2010 päivitetyssä Kuntaliiton veroennustekehikossa on päädytty arvioon, että kunnallisveroa tilitetään keskimäärin vuonna 2011 n. 2 % enemmän kuin kuluvana vuonna. On kuitenkin huomioitava, että kunnallisveron veropohja ei lisäänny vuonna Päinvastoin, vuodelta 2010 suoritettavassa verotuksessa kunnallisverotuksen osalta otetaan käyttöön uusia vähennyksiä. Yhteisöverojen osalta Kuntaliitto arvioi, että yhteisöveron tilitykset kunnille kasvaisivat vuonna Kuitenkin yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden johdosta tähän arvioon pitää suhtautua suurella varauksella. Jos yritysten tuloskehitys tulee olemaan odotusten mukaisesti positiivinen, kuntataloudessa tämä tarkoittaa, että kunnat, joiden alueella sijaitsee runsaasti yrityksiä saavat yhteisöverotilitysten muodossa osansa yritysten menestyksestä. Molempien Kuntaliiton arvioiden toteutuminen on nähtävissä kuntakohtaisessa veroennustetaulukossa. Taulukossa on kiinteistöverot arvioitu kuluvan vuoden perusteilla. TA 2010 TA 2011 Muutos % Kunnallisvero ,19 Yhteisövero ,01 Kiinteistövero ,14 Yhteensä

5 5 Valtionosuudet Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2011 entisen 20,00 %. Vuosi 2010 oli ensimmäinen vuosi, kun valtionosuusmaksatus kunnille toteutettiin ns. yhdellä putkella. Tämä valtionosuusmalli sisältää myös kunnille maksettavan verotulotasauksen. Tämän yhden putken sisällä maksettavat valtionosuudet jakautuvat peruspalvelujen valtionosuuteen johon sisältyy ns. yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus), verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen sekä järjestelmämuutoksen tasaukseen. Tämän yhden putken valtionosuuden lisäksi kunnille maksetaan lisärahoitusta, mikä maksatuksessa yhdistetään kunnan peruspalvelujen mukaisiin valtionosuuksiin. Seuraavassa tarkemmin sekä yhden putken valtionosuuden sekä putken ulkopuolisen valtionosuuden sisältöön vaikuttavat tekijät: Peruspalvelujen valtionosuuden sisältö Vuoden 2010 alusta toteutetun uudistuksen mukaan (HE 174/2009; lait /2009) kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja asukaskohtainen kuntien kulttuuritoimi, joiden yhteissummasta vähennetään kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus) korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä otetaan huomioon vielä valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset. Peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten jakoperusteet eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta. Näiden laskennallisten kustannusten perusteena ovat tekijät, joiden perusteella määritellään ikäryhmittäiset ja muut perushinnat. Näitä valtionosuuden perushintaa määrittäviä tekijöitä ovat ikäryhmittäiset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon perushinnat, työttömyyden, työttömyysasteen, vaikeasti vammaisten, lasten huostaanottojen ja sairastavuuden mukainen perushinta. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan työttömyysprosentti, asukasluku ja syrjäisyysluku. Esi- ja perusopetuksessa tapahtuivat suurimmat muutokset siirryttäessä vuoden 2010 alusta ns. ylläpitäjäjärjestelmästä kotikunnan mukaisiin ikäluokan (6 15 v.) perusteella määräytyviin valtionosuuksiin. Samalla otettiin käyttöön keskitetysti laskettavat ja maksettavat kotikuntakorvaukset. Vuodelle 2011 valtionosuuden perusteissa on otettu huomioon vain indeksitarkistus. Laskennalliset kustannukset muodostuvat perusosasta ja korotusosasta. Perusosaan lisätään korotukset eli perushinta x oppilasmäärä painotettuna ja lisäksi kerrottuna vielä enintään kuudella korotuskertoimella, jotka muodostuvat: asukastiheydestä, kaksikielisyydestä, saaristoisuudesta ja korkeammasta korotuksesta, jos yli puolet asukkaista on ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, vuotiaiden osuudesta, ruotsinkielisten osuudesta ja vieraskielisten osuudesta. Yleisten kirjastojen perushintaa korotetaan 20 % kunnissa, joiden asukastiheys on enintään kaksi ja kunnissa, jotka ovat saaristokuntia. Perushintaa korotetaan 10 %, jos asukastiheys on yli kaksi, mutta alle viisi. Jos kunta järjestää taiteen perusopetusta, kunnalle maksetaan valtionosuutta tähän asukasmäärä x perushinta. Myös yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden määräytymisperuste on asukasmäärä x yleisen kulttuuritoimen perushinta.

6 6 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Vuoden 2011 alustava verotulotasaus on laskettu vuoden 2009 arvioiduilla verotiedoilla, sillä laskentahetkellä valmistuvasta verotuksesta ei ole vielä tietoja. Laskelma on tehty valtiovarainministeriön kuntaosaston ja Kuntaliiton yhteistyönä pohjana Kuntaliiton veroennustekehikko ja verohallinnolta saadut tiedot. Tasauksen laskentaperusteina ovat arviot laskennallisesta kunnallisverosta ja maksettavasta kunnan yhteisövero-osuudesta. Laskennallinen kiinteistövero on jo lopullinen. Laskennassa käytetään keskimääräistä tuloveroprosenttia ja keskimääräisiä kiinteistöveroprosentteja. Laskelman perusteet ovat: laskennalliset verotulot ja yhteisövero-osuus, asukasluku ja keskimääräinen tuloveroprosentti, keskimääräiset kiinteistöveroprosentit tasauksessa sekä laskennallinen verotulo ja tasausraja asukasta kohti Järjestelmämuutoksen tasaus Vuoden 2010 alusta voimaan tulleesta valtionosuusjärjestelmästä aiheutuvat kuntien valtionosuuden lisäykset ja vähennykset tasattiin kuntien kesken niin, että kunnan valtionosuuden määrä ei tästä syystä muuttunut. Tästä on säädetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 :ssä. Kuntakohtaisesti laadittiin vertailulaskelmat vuosien 2009 ja 2010 välillä ja näiden laskelmien perusteella kuntien valtionosuuteen tehtiin järjestelmämuutoksista aiheutuneet tasaukset. Lisärahoituksen valtionosuustekijät Lisärahoitukseen vaikuttavat seuraavat kunnan järjestämät toiminnot: perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus, muut kuin oppivelvolliset opiskelijat, pidennetty oppivelvollisuus, sisäoppilaitoslisä, joustava perusopetus, ylläpitäjäjärjestelmärahoitus, johon kuuluvat lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen järjestämisestä saatava rahoitus. Edelleen lisärahoituksen valtionosuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan järjestämä liikuntatoimi, nuorisotyö, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, teatteri, orkesteri, museot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Käyttötalous, tuloslaskelma Budjetin käyttötalousosioon merkityt toimielinten ehdotusten mukaiset toimintamenot ovat 9,0 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarviomuutokset sisältävään budjettiin. Toimintatulojen on arvioitu kasvavan 23,2 % verrattuna kuluvan vuoden talousarviomuutokset sisältävään budjettiin. Näillä toimintatuloilla ja menoilla toimintakate muodostuu 3,5 % suuremmaksi kuin kuluvan vuoden budjetoitu toimintakate. Tuloslaskelmaosioon merkityt verotulot ovat 1,1 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden budjetoituihin verotuloihin. Valtionosuudet ovat pysyneet lähes samoina kuin kuluvana vuonna, valtionosuuksien kasvuprosentti on 5,8 %. Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja, on ylijäämäinen, mutta poistojen jälkeen muodostuva budjetoitu tilikauden tulos on alijäämäinen. Rahoituslaskelma ja lainamäärä Investointiosaan on merkitty investointimenoja Näitä investointeja varten tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa ja rahoituslaskelmaosioon on tätä varten merkitty talousarviolainaa

7 7 Kunnanjohtajan katsaus Suomen talouden raju sukelluksen jälkeen vuonna 2009 talouden kasvu lähti tänä vuonna vaisusti käyntiin, mutta kiihtyi kesällä. Taloudellisen tilanteen kohentumisen ennakoidaan yleisesti jatkuvan myös vuonna 2011, vaikka monet asiantuntijat kuvailevatkin talouden näkymiä sumeiksi. Virolahtelaisittain erittäin merkittävä asia on Venäjän talouden elpyminen selkeästi euroalueen taloutta nopeammin. Tämä näkyy ennen muuta Vaalimaalla rajanylitysliikenteen ripeänä kasvuna. Se puolestaan merkitsee sitä, että ennemmin tai myöhemmin edellytykset rajanylitysliikennettä palvelevien uusien yrityshankkeiden käynnistymiselle Vaalimaan alueella kypsyvät. Toisaalta edunvalvonnan näkökulmasta kehitys asettaa paineita muun muassa alueen liikenne- ja logistiikkajärjestelyjen kiirehtimiselle. Virolahden kunnan käyttötalous on kehittynyt vuoden 2010 aikana myönteiseen suuntaan. Osaltaan kehityksen taustalla ovat olleet vuonna 2009 aloitetut sosiaali- ja terveystointa, ruokapalvelua ja kiinteistönhoitoa koskevat konsulttiselvitykset ja niiden tulosten jalkauttaminen. Valtuustoseminaarissa 30. syyskuuta 2010 yksimielinen linjaus oli, ettei palvelustrategian kattavaan päivittämiseen valtuuston aikaisemmasta linjauksesta poiketen ole syytä tässä vaiheessa ryhtyä. Uudelleenarviointi perustui toisaalta talousnäkymien kohentumiseen ja toisaalta siihen tosiasiaan, että lähivuosina edessä on joka tapauksessa merkittäviä, kokonaan uusia strategisia linjauksia vaativia kuntarakenteiden muutoksia. Myös Virolahden on täytettävä sosiaali- ja terveystoimen asukkaan väestöpohjavaatimus viimeistään vuoden 2013 alussa. Vaihtoehtoisia malleja Paras -lainsäädännön edellyttämän väestöpohjavaateen täyttämiseksi on kaksi eli kuntaliitos tai kuntien yhteistoimintaalueen perustaminen. Kuntaliitosvaihtoehdon osalta Virolahden ja Haminan valtuustot ovat tehneet yhtäpitävät päätökset kuntaliitoksen toteuttamiseen tähtäävien neuvottelujen aloittamisesta. Kuntaliitosneuvottelut alkavat ensi vuoden alussa, päätöksiä valtuustojen olisi tehtävä asian suhteen viimeistään vuoden 2012 alkupuolella ja toteutuessaan liitos astuisi voimaan vuoden 2013 alussa. Yhteistoiminta-alueen osalta on Virolahden ja Haminan kuntaliitoksen toteutumisesta riippumatta kaksi vaihtoehtoa eli Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiiri tai Haminan, Virolahden ja Miehikkälän muodostama, isäntäkuntamallilla toimiva yhteistoiminta-alue. Haminan ympärille muodostuvasta yhteistoiminta-alueesta kolmikko teki periaatepäätöksen jo ennen edellisten kuntaliitosneuvottelujen alkamista. Toteutuakseen tämä vaihtoehto kuitenkin edellyttäisi vielä neuvotteluja. Sote -piirin osalta selvitystyö on sen sijaan parhaillaan käynnissä ja se saadaan päätökseen johtopäätösten tekoa varten vuoden 2011 alussa. Kaikkien edellä hahmoteltujen rakennevaihtoehtojen selvittely ja valmistelu työllistää erityisesti johtavia viranhaltijoita vuoden 2011 aikana merkittävästi. Selvitykset vaativat myös taloudellista panostusta. Ja toteutuupa vaihtoehdoista mikä tahansa, niin joka tapauksessa edessä on vuonna 2008 käynnistyneen Kaakon kaksikko - yhteistyön perusteellinen uudelleenarviointi ensi vuoden loppuun mennessä. Kuntaliitosvaihtoehdon toteutuessa se tarkoittaa Kaakon kaksikon purkutoimien käynnistämistä ja muissakin tapauksissa näköpiirissä on mitä ilmeisimmin merkittäviä muutoksia kuntaparin keskinäiseen työnjakoon.

8 8 Käyttötalous 10 YLEISHALLINTO Yleishallinto vastaa Virolahden kansalaiskunnan hyvän hallinnon toteuttamisesta, elinkeinoelämän edistämisestä, palvelutuotannon ohjauksesta ja strategiatyöstä sekä rakentavasta yhteistyöstä sidosryhmiin. Tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja. Kansalaiskunnassa toimii seuraavat toimielimet: - Kunnanvaltuusto (kp. 1200) - Kunnanhallitus (kp. 1300) - Tarkastuslautakunta (kp. 1100) - Keskusvaalilautakunta (kp:t ) - Vanhus- ja vammaisneuvostot (kp:t ) Kaakon kaksikon valmistelu- ja päätöksentekoeliminä toimivat: - Henkilöstöjaosto; henkilöstöpolitiikka (kp. 2200) - Palveluohjaustyöryhmä; palvelujen tuottaminen (kp. 1350) - Kaakon kaksikon johtoryhmä- ja johtotiimi; hallinto- ja palveluasioiden valmistelu 10 Keskusvaalilautakunta 1000 Eduskuntavaalit Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on Vaalilain mukaisten viranomaistehtävien hoitaminen kunnassa. Yleishallinto organisoi vaalien järjestelyt. Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa Ennakkoäänestys järjestetään Virolahden pääkirjastossa ja varsinaisena vaalipäivänä Klamilan, Ravijoen ja Virojoen äänestysalueilla. Laitosäänestyspaikoiksi on nimetty Villinrannan palvelukeskus, Mäntyrinteen palvelukeskus ja Virojoen terveysasema. Tavoite Eduskuntavaaleissa äänestäneiden lukumäärä oli 2017 ja äänestysprosentti 69,7. Kymen vaalipiirin äänestysprosentti oli tuolloin 65,8 %. Tavoitteena on äänestysaktiivisuuden pitäminen vähintään vaalipiirin yleisellä tasolla. Keskusvaalilautakunta pitää 3 kokousta. Kunnallis- ja presidentinvaalit ovat Talous Tuloja kertyy oikeusministeriön tilityksistä ja menoja keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan kokouksista ja äänestysjärjestelyistä EDUSKUNTAVAALIT Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ

9 9 Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men MENOT YHTEENSÄ NETTO Tarkastuslautakunta 1100 Tarkastustoimi Ulkoisen valvonnan tilintarkastuspalvelut hankintaan Oy Audiator Ab:ltä kilpailutuksen perusteella. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Juhani Liski ja avustavana tilintarkastajana Pirkko Kosonen. Yleishallinto vastaa tilintarkastuksen asiakirjahallinnosta. Tarkastuslautakunta hoitaa kuntalain 9. luvussa ja Kaakon kaksikon hallintosäännössä määrätyt hallinnon ja talouden tarkastustehtävät. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sen toimivuudesta huolehtivat kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan osa-alueina ovat: - Sisäinen toimintaympäristö (johtaminen, hallintomenettelyt, päätöksenteko luottamuselimissä, organisointi, vastuut jne.) - Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen arviointi - Riskienhallinta (mm. strategiset ja operatiiviset riskit) - Toiminnan seuranta- ja arviointimenettelyt - Informaatio ja tiedonkulku - Seuranta Tavoitteet: Tarkastuslautakunnalla on vähintään 6 kokousta ja tilintarkastajilla niiden yhteydessä vähintään sama määrä tarkastuspäiviä. Toimialat vastaavat tarkastuslautakunnalle kunnan toiminnan lainmukaisesta ja sujuvasta hoidosta valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaakon kaksikon yhteisiä tarkastuslautakunnan kokouksia on vähintään kaksi. Varaudutaan tarkastuslautakunnan kahteen tilintarkastuskoulutukseen v Kunnanhallitus huolehtii kunnan ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta hallintomenettelyissä, palvelutoiminnassa ja kehittämistyössä. Talouspäällikkö valvoo talousarvion noudattamista. Sovelletaan vuonna 2010 laadittuja sisäisen valvonnan- ja saatavien laskutus- ja perintäohjeita. Talous: Varaudutaan tarkastuslautakunnan kokouskuluihin ja tilintarkastuspalvelun hankintaan Audiator Oy:ltä sekä koulutuspäiviin luottamushenkilöille.

10 10 Pääbudjetti 1100 TARKASTUSTOIMI I Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Kunnanvaltuusto 1200 Kunnanvaltuusto Kuntalaisten itsehallinnon toteuttaminen (PL) ja sille kuntalaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Tavoite: Mahdollistetaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus päätöksentekoon 6:ssa valtuuston kokouksessa 21:lle valtuutetulle. Valtuutettujen osallistumisprosentti kokouksiin vuoden aikana vähintään 98 %. Valtuustoseminaareissa linjataan kunnan kehittämisstrategioita ja visioita. Valtuustoseminaareja vuonna 2011: Virolahden omia 2 kpl ja Kaakon kaksikon yhteisiä 1 kpl. Valtuustoaloitteita arvioidaan syntyvän 3 kpl vuonna Talous: Varaudutaan kunnanvaltuuston kokous- ja seminaarikuluihin KUNNANVALTUUSTO Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ

11 11 Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet 110 Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Kunnanhallitus 1300 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo kunnan etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Asiat valmistelee kunnanhallitukselle johtoryhmä ja esittelee kunnanjohtaja. Kunnanhallitukselle kuuluva hallinnon johtaminen sisältää 1. kunnan keskushallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisen 2. kunnan hallintoa kunnanhallituksen apuna hoitavien toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävien hoidon ohjaamisen, yhteensovittamisen ja valvomisen. Kunnanhallituksen edunvalvonta toteutuu tällä hetkellä erityisesti kuntayhteistyössä, jolla pyritään vastaamaan julkisen hallinnon alueellistamispyrkimyksiin, seudun kehittämistavoitteisiin sekä kuntapalvelujen turvaamiseen paikallistasolla. Alueelliset yhteishankkeet/projektit mahdollistavat osaltaan kunnan kehittymistä. Paikallisella tasolla kehittämisen resurssit muodostuvat vireästä yritystoiminnasta ja järjestöjen omaehtoisesta aktiivisuudesta. Tavoitteet: Julkisten hallintotehtävien hoitaminen hyvällä hallintoperiaatteella ja viivytyksettä. Kunnanhallituksen kokouksia pidetään vuonna 2011 kaksi kertaa kuukaudessa pl. kesälomakausi, jotta viivytyksettömät päätökset hallitusasioissa voidaan taata enintään 1 ½ kk:n käsittelyajassa yleishallinnossa. Hallintoasioiden käsittelymäärän odotetaan lisääntyvän viranomaisyhteistyön tiivistyessä. Hallituksen päätöksentekoprosessissa syntyvät yksiköt v ennusteet kpl/vuosi - Kunnanhallituksen tekemät päätökset 230 kpl - Laaditut sopimukset ja kauppakirjat 20 kpl - Annetut lausunnot 12 kpl - Maa-aines- ja poikkeamisluvat 12 kpl Hallinnon toiminnallisen laadun mittarina on viranomaisyhteistyö, jota toteutetaan edelleen Kaakon kaksikossa Miehikkälän kanssa sopimuksen mukaisesti. Johtoryhmätyöskentelyä on päätetty tehostaa viranomaisyhteistyöhaasteiden lisääntyessä. Palveluyhteistyön kp

12 12 Kuntaliitosneuvottelut ja selvitystyö Haminan kaupungin kanssa toteutetaan. Tavoitteet ja luvut on esitelty omalla kustannuspaikalla Kotkan Haminan seutuyhteistyötä jatketaan ja alueellisiin hankkeisiin osallistutaan. Ystävyyskuntatoimintaan varaudutaan järjestöjen kanssa. Kaakon kaksikon avustusperiaatteita pyritään yhtenäistämään. Vuoden 2012 toiminta-avustushaku käynnistetään jo syksyllä Toiminta-avustuksen hakijoita arvioidaan olevan 8 kpl ja keskimääräinen avustusmäärätavoite/järjestö on 500. Talous: Kunnanjohtajan palkat, kunnanhallituksen kokouspalkkiot- ja koulutuskulut. Järjestöavustuksiin varataan , josta :n osuus menee kiinteistöverojen palautuksiin ja Kirkonkylän paloaseman laajennukseen (kvalt ). Muihin toiminta-avustuksiin jää jaettavaksi Niemenkankaan yksityistien perusparannushankkeeseen on päätetty varata enintään :n avustusosuus, sillä ehdolla, että tiehallinto tekee hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen Kunnanhallitus on sitoutunut seuraaviin kehittämisprojekteihin/omarahoitusosuuksiin: - Metsähallituksen koordinoimaan Itäisen Suomenlahden kehittämishankkeeseen, - Kymenlaakson liiton Virkistysalue hankkeeseen sekä - ESKO kalatalous hanke mm. lähivesien laadun parantamiseksi Hankkeiden vuosittaisiin omarahoitusosuuksiin varaudutaan :lla. Kuntaosuus maakunnalliseen Kotkan Haminan seutuyhteistyöhön Kaakon kaksikon palveluyhteistyö kp ja Haminan kuntaliitosselvitys kp Pääbudjetti 1300 KUNNANHALLITUS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

13 Yleishallinto 1. Asiakaspalvelu, asiakirjahallinto ja arkistotoimi Asiakirja- ja tietohallintopalveluista vastaavat toimistosihteeri (keskusarkistonhoitaja) ja palvelusihteeri (asiakaspalvelu-info). Keskushallinnossa hoidetaan asiakaspalveluinfoa ja asiakirja- ja tietohallintopalveluita (kirjaamo, postitus ja arkistot) sekä Kelan yhteispalvelupisteen palvelut. Kaakon kaksikon puhelinvaihdepalvelut hoidetaan keskitetysti Miehikkälän kunnasta. Arkistotoimi varmistaa asiakirjojen ja aineistojen säilymisen, käytettävyyden ja todistusvoiman arkistonmuodostajan toiminnassa. Arkistoa käytetään tietopalveluyksikkönä. Tavoitteet: Asiakaspalvelu hoidetaan hyvällä palveluperiaatteella ja viivytyksettä Asiakaspalvelutilanne-ennuste vuodessa/kpl - Neuvonta tai myyntitilanteet kunta-infossa 35 kpl - Käynnit infossa Kela-asioissa 50 kpl - Virolahdelle ohjautuvat puhelut vaihteessa 14 puhelua/pvä Puhelinvaihteen keskittämisen taloudellisuus- ja palvelun kehittymisvaikutuksia seurataan talouslukujen ja asiakaspalautteen perusteella. Vahvistetaan osaamista julkisuuslainsäädännön, sähköisen asioinnin ja tietoturvariskien hallinnassa koulutuksiin osallistumalla. Arkistotiimi kokoontuu 4 x vuodessa. Täydennetään ja päivitetään Tiedonhallinnan toimintasäännön puuttuvat liitteet; tiedonhallinnan- ja suojelusuunnitelmat. Osa-arkistonmuodostajien arkistoaineistojen siirto virastotalon alakerran uuteen arkistotilaan laaditun siirtosuunnitelman mukaisesti. Luetteloinnin ja seulonnan loppuunsaattaminen vanhojen arkistoaineistojen osalta. 2. Jäsenmaksut, eläkevakuutusmaksut ja verotuskustannukset Tavoite Jäsenyydet yhteisöissä: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto, Kouvolan teatterin kannatusyhdistys, Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson syöpäyhdistys, Kymenlaakson pelimannikulttuuri, Kymenlaakson kylät ry, Rajaseutuliitto, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Salpalinjan perinneyhdistys ry, Suomen kuntaliitto ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. Lakisääteiset maksut; KuEL-eläkemaksut, palkkaperusteiset-, eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut on työnantajan korvattava kunnallisen eläkelain perusteella. Verotuskustannuksiin varaudutaan. 3. Kunnan viestintä ja edustaminen Viestintää johtaa ja valvoo kunnanhallitus. Käytännössä siitä vastaa kunnanjohtaja. Luottamushenkilöt ovat viestinnän voimavara. Viestintä suunnitellaan kunnan strategian pohjalta. Viestinnän tarkoituksena on kuntalaisten osallistumisen edistäminen, tiedotusvälineiden palvelu, kuntamarkkinointi, avoimuus päätöksenteossa jne. Kuntamarkkinointi koostuu yleisestä kuntamarkkinoinnista (mm. Cursorin Muuttajan palvelu hankkeen kautta), matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnista ja asunto- ja

14 14 tonttitarjonnan edistämisestä, messuista, esitehankinnoista jne. Kuntamarkkinointia koordinoi matkailusihteeri. Sisäisestä viestinnästä Kaakon kaksikossa vastaa Tukipalvelut/henkilöstöhallinto ja jokainen toimiala tahollaan. Virolahden virallisena tunnuksena hallintoasioissa on vaakuna (säännönmukainen käyttö) ja palvelunedistämispyrkimyksiin tarkoitetut Virolahti-logo ja Kaakonkaksikon logo. Tavoite Kunnan johto vastaa kunnan edustamisesta tilaisuuksissa. Hallintoasioista tiedottaminen hoidetaan viivytyksettä ja tosiasiallisen tiedon perusteella kunnanhallituksen päättämien tiedotuskanavien kautta ja tiedoksiannot määräajassa toimittaen. Sähköinen viestintä hoidetaan ja sivustojen kautta ajantasaisesti, siten, että toimialojen pääkäyttäjät vastaavat omien tietojensa tiedotusvelvoitteesta. Kuntamarkkinointi koordinoidaan yhteistyössä toimialojen kanssa suunnitelmallisesti. Vuonna 2011 hyödynnetään Salpa-Jukola tapahtuman näkyvyyttä kunnan viestinnässä. 3. Muut varaukset vuodelle 2011 Yleishallinto vastaa keskushallinnon kustannusosuuksien jyvityksestä hallintokunnille sisäisten toimistopalvelujen osalta. Kuluttaja- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito, kunnallishallinnon vastuuvakuutus, ammattilehtien tilaukset, asiakirjojen lunastukset, maanmittaustoimitukset, Gramex, Kopiosto ja Teostomaksuista. Tavoite Hoidetaan julkisyhteisön pakolliset velvoitteet ja maksut. Talous 1. Palvelusihteerin 75 %:n ja toimistosihteerin henkilöstökustannukset ja yleiset toimistokustannukset sekä kalustojen vuokraus-, käyttö- ja huoltokustannukset. Valtuustosaliin varataan uusi kannettava tietokone dataprojektoria varten. Kaakon kaksikon puhelinvälityssopimuksen perusteella Virolahden kunta maksaa Miehikkälän kunnalle 50 % hankittavien laitteiden ja kalusteiden kustannuksista sekä puolet välittäjän työpanoksesta, joka on hänen kokonaistyöajastaan 30 %. Varaudutaan sopimuksen mukaisiin vaihdekuluihin. Tuloja kertyy Kelan yhteispalvelupisteen sopimuksen perusteella sekä Virolahtituotemyynti ja kopiointipalvelutuloina. 2. Varaudutaan jäsenmaksuosuuksiin jäsenyhteisöille. Kymenlaakson liiton jäsenmaksuosuusennakko vuodelle 2011 on Eläkemenoperusteinen ennuste on ja varhaiseläkemenoperusteinen ennuste vuodelle 2011 on Valtiolle maksettava osuus verotuskustannuksista on ennakkotiedon mukaan Varataan kunnan viestintään ja edustamiseen :n määräraha. 4. Varataan määräraha muihin varauksiin vuodelle 2011.

15 15 Pääbudjetti 1310 YLEISHALLINTO Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , TULOT YHTEENSÄ , Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 682 Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Hankintatoimi Virolahti on mukana alueellisen hankintatoimen toteuttamissopimuksessa, jota hallinnoi Seutulaskenta Oy. Sopimuksen perusteella keskitetään hankintaosaaminen yhteen yksikköön Etelä-Kymenlaakson alueella. Tavoite: Hankinnat hoidetaan kokonaistaloudellisesti ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Mittavat hankinnan kilpailutetaan Seutuhankinta Oy:n kautta. Talous: Sopimuksen mukaiset kustannukset Seutulaskenta Oy:lle ovat Virolahdelle 2,69 %. Osuus osakepääomasta on 0,4 % ja kunnalla on 2 seutulaskennan osaketta (537:stä) Pääbudjetti 1320 HANKINTATOIMI Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ

16 16 Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Vammaisneuvosto Vammaisneuvosto on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä. Tavoite: Edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Talous: Varaudutaan vammaisneuvoston kokouksiin 6 x vuodessa VAMMAISNEUVOSTO Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 100 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

17 Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto on kunnanhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä yhteistyöelin. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä henkilöitä ja heidän arkeaan koskevissa asioissa. Tavoite: Edistää ikääntyneiden tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia arvostettuina yhteisön jäseninä ja saada ikääntyneiden oma asiantuntemus esille kunnallishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Talous: Varaudutaan vanhusneuvoston kokouksiin 6 x vuodessa. Pääbudjetti 1335 VANHUSNEUVOSTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 100 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Palveluyhteistyö Kaakon kaksikko Kaakon kaksikon palvelukunnan yhteisesti hoidettavaksi sovittujen palvelujen kehittämistä koordinoidaan palveluohjaustyöryhmätyöllä. Kaakon kaksikon yhteistyösopimus Miehikkälän kunnan kanssa on voimassa valtuustokausittain, ellei sitä irtisanota kunkin valtuustokauden 3. toimintavuoden loppuun mennessä siten, että irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Johtoryhmä ja johtotiimi valmistelevat asioita ylemmille toimielimille. Laajennetun johtoryhmän kokouspalkkioihin ja ansionmenetyskorvauksiin varaudutaan. Kaakon kaksikon henkilöstöjaosto esitellään kohdassa Tavoite: Palveluyhteistyöryhmän aloitteesta käynnistyneet suunnitelmat/selvitykset jatkuu: - Kiinteistöhallinnon kehittämissuunnitelma on teetetty PHK-Konsultit Oy:llä.

18 18 I vaiheessa on toteutettu rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma. Projektin II vaiheen suunnitelman käynnistäminen on hyväksytty khall Virolahden kunnanhallitus on hyväksynyt Kaakon kaksikon koulujen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman tilaamisen PHK- Konsultit Oy:ltä. Palveluohjaustyöryhmä syventää ja selkeyttää Kaakon kaksikon palvelutuotannon yhteistyötä. Yhteistyöelin kokoontuu 4 x vuodessa. Talous: Määrärahat palveluohjaustyöryhmän ja sen alaisten selvitys- ja valmistelutyöryhmien kokouspalkkioihin. Kiinteistöhallinnon II vaiheen kehittämiseen ja koulujen tarveselvitys- ja hankesuunnitelmavaraus Pääbudjetti 1350 PALVELUYHT.TYÖ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

19 Kuntaliitosselvitys Haminan kaupungin kanssa on päätetty aloittaa vuoden 2011alussa neuvottelut ja selvitystyö kuntaliitoksen toteuttamiseksi vuoden 2013 alussa.( ) Tavoite: Kuntaliitosneuvottelut ja selvitystyö Haminan kaupungin kanssa tuottaa I vaiheen selvityksen vuoden 2011 aikana. Talous: Varaudutaan selvityksestä aiheutuviin kustannuksiin :lla KUNTALIITOSSELVITYS Pääbudjetti Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk m MENOT YHTEENSÄ NETTO Maaseututoimi Maaseututoimen tehtävänä on vastata maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksatuksesta, antaa lausuntoja hakemuksista ja suorittaa arvioinnit ja katselmukset tiloilla. Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinoja koskevien kehittämishankkeiden valmistelusta ja hankkeiden valvonnasta sekä seuraa lomatoimen järjestämistä kunnassa. Kaakon kaksikon maaseututoimi on yhdistetty alkaen Virojoen toimipisteeseen. Virolahden ja Miehikkälän kuntien maaseututoimen palveluista vastaavat maaseutusihteeri ja toimistoagrologi sekä 8 kk:ksi palkattu toimistovirkailija. Tavoitteet: 1. Kannattavan ja monipuolisen maatalouden turvaaminen Kunnan kautta maksettavia maataloustukia on lukumäärältään yli 20 erilaista. Vuosittain viljelijät palauttavat Kaakon kaksikossa yhteensä noin 3400 lomaketta. EU- ja kansallisten tulotukien maksaminen viljelijöille Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

20 20 Maksettujen tulotukien määrän pysyminen vähintään ennallaan / viljellyn peltopintaalan säilyttäminen ennallaan (Virolahti 4 milj. /6000 ha / Miehikkälä 3,4 milj. /5000 ha). Maatalouden ympäristötuen erityistukien lisääminen alueelle. 2. Tiedottaminen ja neuvonta Tavoitteena, että virolahtelaiset ja miehikkäläläiset maatilayrittäjät hakevat ja saavat heille kuuluvat tuet ja rahoitusosuudet täysimääräisinä ja ajoissa sekä ovat tietoisia tukiin liittyvistä velvoitteista. Tiedottaminen ilmoitustaululla ja paikallislehdessä ilmoittamalla sekä postitse lähetettävillä kirjeillä, tiedotteilla, lomakeneuvonnalla ja sähköisen haun ohjauksella ja neuvonnalla. Maaseututoimen nettisivujen päivittäminen. Henkilökunnan hyvä tavoitettavuus: maaseututoimiston henkilökunnan vuosilomat pidetään eriaikaisesti. 3. Henkilöstön hyvä ammattitaito Maatalouden tukipolitiikassa tapahtuu muutoksia vuosittain. Hallittavana on erittäin laaja kokonaisuus muuttuvia tukijärjestelmiä, säädöksiä ja ohjeita. Maaseututoimiston henkilökunnan koulutukset. 4. Hukkakauran torjunta Hukkakauran saastuttama peltoala lisääntyy yhä vuosittain. Vuonna 2010 hukkakauran saastuttama ala Virolahdella on yli hehtaaria ja Miehikkälässä noin hehtaaria. Tavoitteena on jatkaa hukkakauratarkastuksia sekä lisätä torjuntaohjeiden ja torjuntasuunnitelmien tekoa Kaakon kaksikon alueella. Talous: Maaseutusihteerin, toimistoagrologin (Miehikkälän TA) ja 50 %:n osuus 8 kk:n työsuhteisen toimistovirkailijan palkasta sekä maaseututoimiston hallintokulut. Miehikkälän TA:ssa on samansuuruinen varaus. Sepra ry:n hankerahoituksen maksuosuus vuodelle 2011 on Pääbudjetti 1400 MAASEUTUTOIMI VI I Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2013 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015 Virolahden kunnanhallitus 183 09.11.2015 Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 21.1.2014 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot