Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994"

Transkriptio

1 Veli-Matti Kärkkäinen Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994 NUORAn julkaisuja Nro 2 Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Nuorisoasiain neuvottelukunta Helsinki 1997

2 Veli-Matti Kärkkäinen, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS rs ja nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi: Jukka Urho ISBN ISSN X Paino: NYKYPAINO OY Helsinki 1997

3 Sisällys 1 JOHDANTO AINEISTO KÄYTETYT MENETELMÄT KORKEAKOULUOPISKELIJAT YLEISTÄ LÄSNÄOLEVIKSI ILMOITTAUTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA Yleistä Opintotuki Toimeentulotuki Velkaantuneisuus OPISKELIJOIDEN KOTITAUSTA PERHE JA ASUMINEN NUORET YLEISTÄ NUORET JA MUUTTOLIIKE TYÖSSÄKÄYNTI TYÖTTÖMYYS TOIMEENTULOTUKI KOULUTUS KORKEAKOULUOPISKELIJAT JA MUUT NUORET YHTEENVETO LIITTEET... 45

4 1 1 Johdanto Tämän tilastoanalyysin avulla piirretään kuvaa tai kuvia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista ja nuorista. Päätarkoitus on kuvata korkeakouluopiskelijat ja muut nuoret sellaisina kuin he olivat vuonna Toiseksi kuvataan opiskelijoiden välisiä eroja ja etsitään selittäjiä näitä eroja kuvaamaan. Kolmanneksi verrataan korkeakouluopiskelijoita muihin nuoriin, että nähtäisiin millä tavalla, jos millään, korkeakouluopiskelijat ovat muista nuorista poikkeava joukko. Ensimmäisissä luvuissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoita. Korkeakouluopiskelijat ovat jo etukäteen ennakoituna hyvin heterogeeninen joukko. On sekä taloudellisesti hyvin että heikosti menestyviä, opiskelijoiden ikäjakauma on laaja ja elämäntilanteet vaihtelevat. Tilastot, vaikkeivat yksittäisestä opiskelijasta mitään kerrokaan, pystyvät laajemmassa mittakaavassa kertomaan, millä seikoilla on vaikutusta siihen, että opiskelijat ovat sellaisia kuin ovat ja mikä heidät erottaa toisistaan. Lopuissa luvuissa etsitään muiden nuorten osalta myös vastaavia selittäjiä. Aluksi esitellään korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto ja analysoinnissa käytetyt menetelmät. Korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteita tarkastellaan heidän toimeentulonsa kautta. Paljonko rahaa he ovat saaneet käytettäväkseen vuonna 1994 ja millaista roolia eri rahanlähteet näyttelevät opiskelijan toimeentulossa. Pääasiallisia tulonlähteitä opiskelijoille ovat opintotuki ja ansiotyö. Tulonlähteiden suuruus ja merkitys vaihtelee sekä iän että asuinpaikan mukaan. Osa opiskelijoista joutuu myös turvautumaan muihin tulonlähteisiin kuten toimeentulotukeen. Tulot eivät ole tasaisesti jakautuneet opiskelijoiden kesken. Toisilla menee paremmin kuin toisilla. Luvussa 4 analysoidaan ensin opintotuen osuutta opiskelijan toimeentulosta. Tämän jälkeen siirrytään opiskelijoiden ansiotulojen ja toimeentulotuen käytön kautta opiskelijoiden velkaantumiseen. Kahdessa viimeisessä korkeakouluopiskelijoita käsittelevässä luvussa paneudutaan heidän perhetaustaansa ja heidän nykyiseen perheasemaansa. Nuorten osalta tarkastellaan aluksi muuttoliikkeen suuruutta pohjoisesta etelään, jonka jälkeen käsitellään heidän toimeentuloaan palkkatulojen ja toimeentulotuen valossa. Nuorisotyöttömyys ja koulutus saavat molemmat oman lukunsa. Viimeisessä luvussa vertaillaan korkeakouluopiskelijoiden ja muiden nuorten elämäntilanteita ja kotitaustaa toisiinsa.

5 2 2 Aineisto Tutkimuksessa on ollut käytössä Tilastokeskuksen korkeakouluopiskelijoista ja nuorista kokoama aineisto vuodelta Aineisto on frekvenssiaineistoa, jonka muuttujat ovat nominaali- ja järjestysasteikollisia. Korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto kattaa kaikki Suomen tiedekorkeakoulujen (17) ja taidekorkeakoulujen (4) opiskelijat. Nyttemmin tiedekorkeakouluja on yksi vähemmän Eläinlääketieteellisen korkeakoulun liityttyä Helsingin yliopistoon. Vuonna 1994 korkeakouluopiskelijoita on ollut , joista miehiä ja naisia Läsnäoleviksi syyslukukaudeksi 1994 heistä oli ilmoittautunut Aineisto on populaatioaineisto kontingenssitaulukkojen muodossa. Ristiintaulukointi liitteen 1 muuttujiin on ollut käytössä seuraavissa muuttujissa: 1. Opiskelijoiden ikä 2. Opiskeluvuodet 3. Korkeakoulu 4.Opiskelijan valtionveronalaiset tulot erikseen läsnäoleviksi ja poissaoleviksi ilmoittautuneet sekä miehet että naiset 5. Vanhempien yhteenlasketut tulot 6. Vanhempien koulutus korkeamman koulutuksen saaneen vanhemman mukaan 7. Opiskelijan perheasema 8. Opiskeluala Nuoria koskeva aineisto kattaa ikäryhmät 15 vuodesta 29 vuoteen. Populaation koko on , josta miehiä ja naisia Kuten korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto, myös nuoret on esitetty kontigenssitaulukkojen muodossa. Ristiintaulukointi liitteen 2 muuttujiin on nuorten osalta ollut käytössä seuraavissa muuttujissa: 1. Ikä 2. Perheasema (erikseen kotona asuvat ja kotoa pois muuttaneet) 3. Koulutusaste 4. Asuinlääni

6 3 3 Käytetyt menetelmät Koska kyseessä on populaatio eikä otos, kuvaavat saadut tulokset todellisuutta sellaisenaan, eikä tulosten tulkinnassa tarvitse huolehtia otostutkimuksiin liittyvistä virhemahdollisuuksista. Sitä vastoin se, että aineisto on nominaali- ja järjestysasteikollista rajoittaa kehittyneempien tilastomenetelmien käyttöä aineiston tulkinnassa. Näin ollen esimerkiksi keskiarvon, keskihajonnan ja korrelaatiokertoimien laskeminen ei ole ollut mahdollista. Järjetysasteikollisen aineiston analysoinnissa on käytetty pääasiallisesti ehdollista mediaania, jossa yhden muuttujan mediaani on ehdollistettu toisen muuttujan arvoihin. Muuttujien arvojen jakautumista järjestysasteikolla on kuvattu 25% ja 75% kvartiileilla ja suhteellisella (prosentuaalisilla) kertymäfunktioilla, milloin populaation arvojen jakauma on antanut siihen aihetta. Tulokset on havainnollistettu kuvioilla. Järjetysasteikollisille muuttujille on kehitetty omat riippuvuutta kuvaavat tunnuslukunsa, jotka perustuvat muuttujien arvojen sijainnin vertailuun järjestysasteikolla. Käytetyt riippuvuusluvut ovat Kendallin ja Spearmannin Taut. Molemmat Taut kuvaavat voimakkuutta, jolla yhden arvon sijoittumista korkeammalle yhden muuttujan järjestysasteikossa seuraa saman arvon sijoittuminen korkeammalle (matalammalle) myös toisen muuttujan järjestysasteikossa. Taut voivat saada arvot välillä [-1,1]. Arvolla -1 kyseessä on täydellinen (lineaarinen) negatiivinen riippuvuus, arvolla 1 täydellinen positiivinen riippuvuus ja arvolla 0 ei riippuvuutta ole. Kendallin osittaista Tau:a on käytetty silloin, kun on haluttu kontrolloida kolmannen muuttujan vaikutusta kahden muun muuttujan väliseen riippuvuuteet. Se vastaa intervalliasteikollisessa aineistossa käytettävää osittaiskorrelaatiokerrointa.

7 4 4 Korkeakouluopiskelijat 4.1 Yleistä Vuonna 1994 Suomessa oli 17 tiedekorkeakoulua ja 4 taidekorkeakoulua. Nyttemmin tiedekorkeakouluja on yksi vähemmän Eläinlääketieteellisen korkeakoulun yhdistyttyä Helsingin yliopistoon. Tilastokeskuksen luokittelun mukaan koulutusaloja on korkeakouluissa 20. Naiset muodostavat korkeakoulopiskelijoiden enemmistön. Heitä on eli 52% opiskelijoista. Miehiä on 58349, 48% opiskelijoista. Läsnäoleviksi syyslukukaudelle 1994 oli ilmoittautunut naista ja miestä. Suomenkielisiä opiskelijoista on 91%, ruotsinkielisiä 7% ja muita kieliä äidinkielenään puhuvia 2%. Enemmistö suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista on naisia. Taulukossa 1 korkeakoulut on esitetty opiskelijamäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Korkeakoulu yhteensä % naisten osuus % Helsingin yliopisto ,9 61,7 Tampereen yliopisto ,5 63,4 Turun yliopisto ,3 62,4 Teknillinen korkeakoulu ,1 18,9 Oulun yliopisto ,8 48,9 Jyväskylän yliopisto ,3 63,2 Tampereen teknillinen korkeakoulu ,3 17,6 (2) Joensuun yliopisto ,5 62,2 Åbo Akademi ,9 58,3 Helsingin kauppakorkeakoulu ,0 46,2 Kuopion yliopisto ,9 67,8 (1) Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ,5 22,0 Vaasan yliopisto ,3 54,6 Lapin yliopisto ,8 61,5 Svenska Handelshögskolan ,6 42,2 Turun kauppakorkeakoulu ,6 51,0 Sibelius-Akatemia ,0 56,3 Taideteollinen korkeakoulu ,0 60,9 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 372 0,3 79,9 Teatterikorkeakoulu 294 0,2 57,0 Kuvataideakatemia 158 0,1 62,4 (1) naisvaltaisin korkeakoulu (ilman Eläinlääketieteellistä korkeakoulua) (2) miesvaltaisin korkeakoulu Taulukko 1

8 5 Koulutusalojen mukainen luokittelu on osalla aloista hyvin ylimalkainen ja toisilla taas hyvinkin pikkutarkka. Esimerkiksi teknillisellä ja kaupallisella alalla yksi koulutusala kataa kokonaisia korkeakouluja. Koulutusaloittainen suuruusjärjestys on esitetty taulukossa 2. Koulutusala Yhteensä % Naisten osuus % Teknillistieteellinen koulutus ,6 18,0 (2) Humanistinen koulutus ,7 75,4 Luonnontieteellinen koulutus ,5 43,6 Yhteiskuntatieteellinen koulutus ,3 60,1 Kauppatieteellinen koulutus ,7 44,1 Kasvatustieteellinen koulutus ,5 77,3 Lääketieteellinen koulutus ,8 60,4 Oikeustieteellinen koulutus ,3 51,5 Maatalous-metsätieteellinen koulutus ,4 50,3 Terveydenhuollon koulutus ,7 95,2 (1) Teologinen koulutus ,5 52,0 Psykologinen koulutus ,2 75,4 Taideteollinen koulutus ,1 62,6 Farmasian koulutus ,0 83,4 Musiikkialan koulutus ,0 56,0 Hammaslääketieteellinen koulutus 741 0,6 69,5 Liikuntatieteellinen koulutus 612 0,5 46,3 Eläinlääketieteellinen koulutus 371 0,3 79,9 Teatteri- ja tanssialan koulutus 326 0,3 56,3 Kuvataidealan koulutus 152 0,1 62,2 (1) naisvaltaisin koulutusala (2) miesvaltaisin koulutusala Taulukko 2 Opiskelijoiden ikä- ja opiskeluvuosijakaumat käyvät ilmi kuvioista 1 ja 2. Opiskeluvuosissa mitattuna selkeästi suurimman ryhmän muodostavat 1-2 vuotta opiskelleet. Heitä on neljännes opiskelijoista. Iällä mitattuna suurin ryhmä ovat yli kolmekymmenvuotiaat opiskelijat. Heitä on lähes 30% opiskelijoista. Osaltaan heidän suuri osuutensa selittyy myöhäisellä opintojen aloittamisiällä. Korkeakoulussa opintonsa syksyllä 1994 on aloittanut uutta opiskelijaa, mutta vain hieman yli 4000 heistä on ollut saman kevään ylioppilaita. Ylioppilaaksi tullessaan suurin osa nuorista on vuotiaita, mutta sen ikäisiä uusia opiskelijoita on korkeakouluissa opintonsa aloittanut vain 4040 eli 25% uusista opiskelijoista. Tyypillistä onkin se, että joko lukion jälkeen pidetään vapaaehtoisesti välivuosia tai että korkeakouluun pyritään useampana vuotena. Uusista opiskelijoista 35% on ollut työttöminä ennen opintojensa aloittamista. Heistä viidennes on ennen opiskelun aloittamista ollut työttömänä yli vuoden ja lähes 60%:lla työttömyyttä on kestänyt alle puoli vuotta. Korkeakoulussa opintonsa aloittava on yleisimmin vuotias. Samaa myöhäistä opintojen aloitusta kuvaa myös se, että yli 8 vuotta opiskelleita on noin vähemmän kuin yli 30-vuotiaita ja joka kahdeksas opintonsa aloittava on yli 30- vuotias.

9 6 Opiskelijat iän mukaan Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 30 vuotta Kuvio 1. Opiskelijat iän mukaan Opiskelijat opiskeluajan mukaan Alle 1 vuotta 1-2 vuotta 3-4 vuotta 5-6 vuotta 7-8 vuotta Yli 8 vuotta Kuvio 2. Opiskelijat opiskeluajan mukaan

10 7 Järjestysasteikollisten muuttujien mukaan on mahdollista muovata kuva mediaaniopiskelijasta. Mediaanihan on asteikolla se luokka, jossa kertymä saavuttaa 50%. Mediaaniopiskelija näyttää seuraavalta: Mediaaniopiskelija on vuotias ja hän opiskelee neljättä vuotta korkeakoulussa. Hän on vuoden aikana ollut töissä kolmesta viiteen kuukauteen ja saanut palkkatuloja yli mutta alle markkaa. Vuoden aikana hänellä on ollut yksi työsuhde. Tulonsiirtojen avulla mediaaniopiskelijalla on valtionveronalaisia tuloja ollut mk. Opintorahaa hän on saanut markkaa. Opintolainaa hän sitä vastoin ei ole hakenut (vain 34% opiskelijoista on hakenut opintolainan valtiontakausta). Ennestään hänellä on kuitenkin opintolainaa alle markkaa. Vähintään toisella hänen vanhemmistaan on ylempi keskiasteen tutkinto ja hänen vanhempiensa yhteenlasketut vuositulot ovat yli , mutta alle markkaa. Verotettavaa varallisuutta heillä on markkaa. Mediaaniopiskelija on muuttanut pois vanhempiensa luona (33% asuu kotona) ja asuu tällä hetkellä avo- tai avioliitossa (38%). Lapsia on joka viidennellä opiskelijalla. 4.2 Läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden taloudellinen asema Yleistä Opiskelijoiden pääasialliset tulolähteet ovat opintotuki ja asumislisä, työstä saatavat palkkatulot sekä toimeentulotuki. Näiden tulonlähteiden osuus opiskelijan toimeentulosta vaihtelee niin iän, opiskeluvuosien, opiskelupaikan, sukupuolen kuin perhetaustan mukaan. Tässä luvussa tarkastellaan erikseen kunkin ominaisuuden vaikutusta opiskelijan toimeentulon muodostumiseen ja sen suuruuteen. Aluksi luodaan yleiskatsaus koko opiskelijajoukon toimeentuloon. Enemmistö opiskelijoista selviää elämisestään kohtuullisen pienellä rahasummalla. Yli puolella opiskelijoista valtionveronalaiset tulot jäivät alle markan ja lähes neljäsosa tuli toimeen alle markan veronalaisilla tuloilla. Tälle neljäsosalle pääasiallinen tulonlähde on ollut opintoraha, sillä kolmella neljäsosalla heistä ei ollut lainkaan ansiotuloja. Kaikkiaan vaille ansiotuloja on jäänyt 18,3% opiskelijoista. He ovat myös suurin yksittäinen tuloluokkaryhmä palkkatuloilla mitattuna. Toiseksi suurin ryhmä, 18,1% opiskelijoista on ansainut alle markkaa ja lähes puolella opiskelijoista palkkatulot alittavat markkaa. Tiedot käyvät ilmi myös kuvioista 3 ja 4. Kuvioissa 3 ja 4 on esitetty kaikkien läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden palkkatulojakauma ja valtionveronalaisten tulojen jakauma. Mikäli otetaan huomioon vain opiskelijat, joita ei ole tilastoissa luokiteltu pääasiallisen toimintansa mukaan työllisiksi, on pienituloisten osuus vieläkin suurempi. Tällöin lähes 60%:lla veronalaiset tulot jäävät alle markan ja 57% on ansainnut vuoden aikana alle markkaa. Työllisiksi on korkeakouluopiskelijoista luokiteltu 41%.

11 8 Opiskelijoiden palkkatulot Ei palkkatuloja mk mk mk mk mk mk mk Yli mk Kuvio 3. Opiskelijoiden palkkatulojakauma Opiskelijoiden valtionveronalaiset tulot Ei tuloja mk mk mk mk mk mk mk Yli mk Kuvio 4. Opiskelijoiden valtionveronalaiset tulot Opiskelijoiksi luokiteltujen suuri enemmistö, 88%, on saanut opintorahaa. Sitä vastoin työllisiksi luokitelluista opintorahaa on saanut vain 40%. Molemmissa ryhmissä on tyypillisintä, että opintorahaa on saatu yli mutta alle markkaa. Tähän haarukkaan mahtuu 7-11 kuukauden täysimääräinen opintoraha. Kaikkiaan opintorahaa on saanut 66,9% opiskelijoista. Opintoraha onkin suurimmalle osalle opiskelijoista pääasiallisin toimeentulon lähde. Opintotuen toinen komponentti, opintolaina, on sitä vastoin on harvemman opiskelijan toimeentulon osa. Opintolainan

12 9 valtiontakausta on hakenut reilu kolmannes opiskelijoista. Huomattavaa on se, että valtiontakauksen hakeminen ei samalla tarkoita, että opintolainaa olisi tosiasiallisesti nostettu. Se pikemminkin kuvaa sitä, kuinka moni on halunnut säilyttää mahdollisuuden rahoittaa opintojaan velkarahalla. Toiseksi suurimmaksi ryhmäksi nousee valtionveronalaisilla tuloilla mitattuna tuloluokka mk. Tähän tuloluokkaan kuuluu opiskelijaa eli 24% opiskelijoista. Ryhmä on selkeästi riippuvainen valtion tulonsiirroista. Heistä opintorahaa on saanut yhteensä 95% ja yli mk 70%. Palkkatuloja 87%:lla on alle mk. Lisäksi on kaksi kertaa todennäköisempää, että tähän ryhmään kuuluva on saanut toimeentulotukea. Kun kaikista opiskelijoista toimeentulotukeen on joutunut turvautumaan 7% opiskelijoista, on tuloluokassa mk siihen turvautunut 14%. Ryhmällä, jolla valtionveronalaiset tulot jäävät alle markan on myös tyypillistä, että opintoja rahoitetaan opintolainalla. Lähes puolet on hakenut opintolainan valtiontakausta. Muissa tuloluokissa opintolainaa on hakenut vain 17% Opintotuki Opiskelijoiden pääasialliseksi tulonlähteeksi täyspäiväisen opiskelun mahdollistamiseksi on luotu opintotukijärjestelmä. Opintotuki jakautuu kolmeen komponenttiin, opintorahaan, opintolainaan ja asumislisään. Vuonna 1994 täysimääräinen opintoraha on ollut 1570 markkaa kuukaudessa ja maksimaalinen opintolainan valtiontakaus 1300 markkaa kuukaudessa. Opintoraha on veronalaista tuloa ja sen saanti näkyy myös valtion veronalaisten tulojen taulukossa. Käytännössä valtionveronalaisten tulojen ja palkkatulojen erotus on juuri opintorahan suuruinen. Tämä käy ilmi myös verrattaessa kuvioiden 3 ja 4 pylväitä toisiinsa. Läsnäoleviksi ilmoittautuneista opiskelijoista 66,9% on saanut opintorahaa. Miesten ja naisten välillä eroja ei juuri ole. Korkeakouluittain opintorahan saaneiden osuus vaihtelee Tampereen yliopiston 59%:sta Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ja Kuvataideakatemian yli 80%:iin. Suuremmista tiedekorkeakouluista suhteellisesti eniten opintorahaa ovat saaneet Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opiskelijat, joista opintorahaa saaneita on noin 80%. Erot opintorahan saannissa selittyvät suurelta osin eri korkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluaikajakaumalla. Korkeakouluissa, jossa on suhteellisen vähän opintorahan saajia on myös paljon pitkään opiskelleita. Opintotuen osalta on havaittavissa, että opintolainan valtiontakauksen hakeminen vaihtelee korkeakouluittain. Vertailussa on eliminoitu opintotukea saamattomien osuus ja verrattu kuinka moni opintorahaa saaneista on myös hakenut opintolainan valtiontakausta. Seitsemän korkeakoulun opintorahaa saaneista opiskelijoista alle puolet on myös hakenut opintolainan valtiontakausta. Korkeakoulut ovat järjestyksessä Teknillinen korkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi, Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto. Yleisintä opintolainan valtiontakauksen hakeminen on Teatterikorkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa sekä Lapin, Vaasan ja Tampereen yliopistoissa. Niissä opiskelevista takausta on hakenut yli 60% opiskelijoista. Seuraavassa taulukossa on esitetty korkeakoulut opintorahan saaneiden suhteellisten osuuksien mukaan suuruusjärjestyksessä. Toisessa sarakkeessa on esitetty opintorahaa saaneet ja kolmannessa opintolainan valtiontakauksen saaneiden suhteelliset osuudet opintorahaa saaneista. Viimeisessä sarakkeessa on esitetty yli 7 vuotta opiskelleiden osuudet.

13 10 Korkeakoulu Opintorahaa Opintolainan Yli 7 saaneet % takausta vuotta hakeneet % opiskelleet % Kuvataideakatemia 87,9 71,0 7,8 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 82,7 50,2 16,5 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 79,9 54,0 19,3 Teatterikorkeakoulu 78,7 76,4 6,6 Joensuun yliopisto 77,7 58,9 16,7 Vaasan yliopisto 74,7 61,3 13,8 Svenska handelshögskolan 73,5 42,6 16,5 Lapin yliopisto 71,7 63,5 14,0 Jyväskylän yliopisto 71,6 54,9 21,0 Turun kauppakorkeakoulu 71,5 54,5 17,9 Taideteollinen korkeakoulu 71,2 60,0 21,5 Oulun yliopisto 70,6 54,0 25,6 Tampereen teknillinen korkeakoulu 69,1 54,3 23,1 Turun yliopisto 69,1 47,9 27,1 Åbo Akademi 67,4 44,6 27,2 Sibelius-Akatamia 64,6 46,2 20,6 Helsingin kauppakorkeakoulu 63,3 47,3 29,0 Kuopion yliopisto 62,9 55,1 21,9 Helsingin yliopisto 62,6 46,3 30,8 Teknillinen korkeakoulu 62,6 42,2 34,6 Tampereen yliopisto 58,9 61,0 31,5 kursivoiduilla numeroilla alle 50%:n lainaajaosuudet lihavoiduilla numeroilla yli 50%:n lainaajaosuudet Taulukko 3 Opintorahan saaneiden osuus keskittyy, kuten etukäteen voi jo ennakoida, nuoriin ja suhteellisen vähän aikaa opiskelleisiin. Ikäryhmässä vuotiaat opintorahaa on saanut lähes jokainen (yli 97%), vuotiaista 94% ja vuotiaista 78%. Vastaavasti alle seitsemän vuotta opiskelleista opintorahaa on saanut noin 85%. Heitä vanhemmilla ja pitempään opiskelleilla opintorahan saaneiden osuus putoaa siten, että hieman yli puolet vuotiaista ja alle puolet 7-8 vuotta opiskelleista on saanut opintorahaa. Yli 8 vuotta opiskelleista opintorahaa saaneita on enää 9%. Markoissa mitattuna kaikkein vähiten opintorahaa ovat saaneet alle 20-vuotiaat. He ovat saaneet opintorahaa keskimäärin 4996 markkaa. Tämä johtuu kahdesta syystä. He ovat opiskelleet korkeakoulussa vasta syyslukukauden, miltä ajalta ovat pystyneet saamaan opintorahaa ja heidän kuukausittainen opintorahansa on yli 20-vuotiaiden opintorahaa pienempi. Alle 20-vuotiaat ovat myös opintolainojen osalta poikkeuksellinen ryhmä. Heistä niillä, jotka ovat saaneet opintolainan valtiontakauksen, saadun takauksen suuruus ylittää opintorahan suuruuden. Keskimääräinen opintolainan valtiontakaus heille on 6076 markkaa. Seuraavassa ikäryhmässä, vuotiaat, keskimääräinen opintorahan suuruus on 9871 markkaa. Noin puolet tästä ryhmästä on saanut opintorahaa vain syyslukukaudelta ja toinen puolikas myös kevätlukukaudelta. Opintorahaa saaneilla vuotiailla opintorahan suuruus on ollut keskimäärin yli markkaa. Heistä noin 80% on saanut opintorahaa markkaa, mihin väliin mahtuvat 7-12 kuukauden opintorahat. Keskimääräinen opintorahan suuruus on pienempi vanhemmilla opiskelijoilla. Yli 30-vuotiaiden keskimääräinen opintoraha on ollut noin markkaan.

14 11 Opintolainan valtiontakausta opiskelujen rahoitukseen on hakenut 33,7% miehistä ja 34,9% naisista. Kuitenkin tätä pienempi osuus opiskelijoista on todellisuudessa lainaa nostanut, sillä tilastoista käy ilmi vain se, kuinka moni on edes halunnut säilyttää itsellään mahdollisuuden rahoittaa opintojaan lainarahalla. Mielekkäintä opintolainoissa on verrata niitä opintorahaa nostaneisiin. Todennäköistä on nimittäin se, että pelkkää opintolainaa on hyvin harva hakenut. Pikemminkin on niin, että opintorahaa haettaessa joko haetaan tai ollaan hakematta opintolainan valtiontakausta. Niistä, jotka ovat saaneet opintorahaa on opintolainan valtiontakauksen hakenut ja saanut 51,3%. Uusista opiskelijoista heitä on 44% ja opintojen edetessä lainaa hakeneiden osuus kasvaa siten, että 1-6 vuotta opiskelleista heitä on 53%. Iän mukaan mitattuna kuva on samankaltainen. Alle 22-vuotiaista opintorahaa saaneista opintolainaa hakeneita on 36% ja vuotiaista 54%. Yli kolmekymmenvuotiaita opintorahaa saaneita on vain 18%, mutta heistä peräti 74% on myös hakenut lainaa. Keskimääräinen opintolainan valtiontakaus on ollut 9745 markkaa. Mielenkiintoisin yhteys löytyy opintolainaa hakeneiden ja vanhempien tulojen välillä. Kun vähätuloisten vanhempien opintorahaa saaneista lapsista opintolainaa on hakenut 66%, on korkeatuloisten vanhempien lapsilla vastaava luku 41%. Kuviossa 5 on esitetty osuus opiskelijoista, jotka opintorahan lisäksi ovat hakeneet opintolainaa vanhempien yhteenlaskettujen tulojen mukaan jaoteltuna. Vaikuttaakin siltä, että hyvätuloisten vanhempien lasten tarvitsee harvemmin turvautua opintolainaan juuri vanhemmilta saatavan tuen ansiosta, sillä tuskin he elävät huonotuloisten vanhempien lapsia vaatimattomammin. Opintolainan vationtakauksen haku suhteessa vanhempien tuloihin % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Vanhempien yhteenlasketut tulot markkaa Kuvio 5 Asumistukea on saanut 19,6% opiskelijoista. Yleisimmillään asumistukea ovat saaneet 1-4 vuotta opiskelleet. Heistä asumistukea on saanut lähes neljäsosa. Yli 8 vuotta opiskelleista asumistukea on saanut enää 8%. Keskimääräinen asumistuki on ollut

15 markkaa. Iän mukaan markkamääräisesti vähiten asumistukea ovat saaneet alle 22-vuotiaat. Heillä asumistuen suuruus jää noin 6000 markkaan. Vanhemmissa ikäryhmissä asumistuen keskimääräinen koko pysyttylee 8000 markan yläpuolella. Asumistuen osalta suurimmat erot löytyvät perheaseman perusteella. Vanhempiensa luona asuvista asumistukea on saanut 18,8% ja kotoa pois muuttaneista 20,0%. Molemmissa ryhmissä asumistukea saaneiden enemmistö on saanut tukea alle markkaa. Eniten asumistukea ovat saaneet yksinhuoltajaäidit. Heistä asumistukea on saanut 43,7%. He ovat myös ryhmä, jossa kaikkein suurin osa tukea saaneista on (63,8%) on saanut tukea yli markkaa. Toiseksi yleisimmin asumistukea ovat saaneet lapsettomat avoparit. Heistä 30,5% on asumistukea saanut ja tukea saaneista 62,8%:lla tuki on ylittänyt markkaa. Perheettömistä asumistukea on saanut 19,6% ja enemmistöllä tuki on jäänyt alle 5000 markan. Kaikkein harvimmin asumistukea ovat saaneet avioparit, joilla on lapsia. Heistä tukea on saanut 10,6%. Tämä johtuu siitä, että aviopareilla tulot ovat muita opiskelijoita suuremmat. Kuitenkin aviopareilla, jotka ovat asumistukea saaneet, on yli puolella tuki ylittänyt markkaa Työssäkäynti Opintotuen ohella opiskelijoiden opiskeluaikaiset ansiotulot muodostavat tärkeän osan opiskelijoiden toimeentulosta. Työssäkäynti vaihtelee huomattavasti niin iän, opiskeluvuosien kuin opiskelupaikankin osalta. Tyypillisin työsuhde on ollut vuoden mittainen tai sitä pitempi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että pitkään opiskelleiden osuus kaikista opiskelijoista on suuri ja heistä suurimmalla osalla on ollut pitkä työsuhde. Yli 12 kuukautta työskennelleitä onkin lähes neljäsosa kaikista opiskelijoista. Lyhyemmän aikaa opiskelleilla yleisin työsuhde on ollut kesätyö, sillä tyypillisin työsuhteen pituus on heillä ollut 3-5 kuukautta. Tällaisia työsuhteita on ollut 17,5%:lla opiskelijoista. Huomionarvoista on kuitenkin se, että yli kolmasosalla opiskelijoista ei ole ollut minkäänlaista työsuhdetta vuoden aikana. Kaksi opiskelijan työssäkäynttin eniten vaikuttavaa tekijää ovat opiskelijan ikä ja opiskeluvuodet. Valtionveronalaisten tulojen ja iän riippuvuutta kuvaavat Kendallin ja Stuartin Tau:t ovat 0,49 ja 0,47, mitä voidaan pitää kohtalaisen voimakkaana riippuvuutena. Opiskeluvuosien osalta riippuvuusluvut ovat hieman pienemmät, molemmat 0,36. Palkkatulojen ja iän riippuvuutta kuvaavat Tau:t ovat 0,42 ja 0,39 ja palkkatulojen ja opiskeluajan 0,32 ja 0,31. Hienoinen ero opintoajan ja iän välillä selittynee sillä, että vanhempana opintonsa aloittaneilla on aiemmin hankittua työkokemusta ja/tai koulutusta, jota he voivat hyödyntää opiskeluaikaisista työsuhteista kilpailtaessa. Iän myötä lisääntyvä työssäkäynti käy ilmi kuviossa 7. Kuvion vasemmanpuoleisella pylväsrivillä on esitetty alle markkaa ansainneiden, keskimmäisellä markkaa ansainniden ja oikeanpuoleisella yli markkaa ansainneiden osuudet iän mukaan eriteltynä. Alle 27-vuotiaista yli 50%:lla palkkatulot jäävät alle markan, kun vastaavasti yli 30-vuotiailla 51%:lla palkkatulot ylittävät markkaa. Kuviossa 8 palkkatulot on eritetty opiskeluvuosien mukaan. Vaikutus on samansuuntainen kuin iällä: yli 50%:lla vähemmän kuin viisi vuotta opiskelleilla palkkatulot alittavat markkaa ja 53%:lla yli kuusi vuotta opiskelleista palkkatulot ylittävät markkaa. Yli 8 vuotta opiskelleiden enemmistöä ei voitane pitää enää täyspäiväisinä opiskelijoina, vaan kokonaan työelämässä olevina. Heistä 55%:lla on työsuhde, joka on kestänyt vähintään vuoden ja 70%:lla vähintään puoli vuotta. Näyttääkin siltä, että tutkinnon suorittaminen ei ole työnsaannin kannalta välttämätöntä.

16 13 Tätä ryhmää ei voi pitää ongelmana, sillä he hyödyttävät yhteiskuntaa työllään, vaikkei heillä korkeakoulututkintoa olekaan. Todellisina viivästyjinä voidaan pitää sitä viidennestä yli 8 vuotta opiskelleista, jotka eivät ole edes työelämässä. Tällä ryhmällä vuotuinen palkkatulo jää alle markan, eikä opintotukikaan enää ole heidän tulonlähteensä. Palkkatulot iän mukaan % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% Alle mk 40.00% 30.00% mk 20.00% 10.00% Yli mk 0.00% Kuvio 7 Alle 20 v v v v v v Yli 30 v Palkkatulot opiskeluajan mukaan 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% Alle mk 30.00% mk 20.00% 10.00% Yli mk 0.00% Alle v 3-4 v 5-6 v 7-8 v Yli 8 v Opiskeluaika Kuvio 8

17 14 Korkeakouluittain mitattuna työssäkäynnin yleisyys ja sen mukana tulot vaihtelevat huomattavasti. Valtionveronalaisten tulojen mukaan heikkotuloisimmat opiskelijat löytyvät Kuvataideakatemiasta sekä Joensuun ja Jyväskylän yliopistoista. Näissä korkeakouluissa yli 30%:lla opiskelijoista valtionveronalaiset tulot jäävät alle markan. Hyvätuloisimmat opiskelijat mediaanilla mitattuna löytyvät puolestaan Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Jälkimmäiset ovat selkeästi ammattiorientoituneita korkeakouluja ja niiden opiskelijoilla on paikkakunnallaan ollut mahdollista työllistyä opintojen aikana. Helsingin kauppakorkeakoulussa mediaanitulo on tuloluokassa markkaa. Vastaavasti alle markan vuosituloihin kuuluu Joensuun opiskelijoista noin 85%. Helsingin kauppakorkeakoulussa yli vuoden mittaisessa työsuhteessa on ollut 39% opiskelijoista kun taas Joensuussa vain 14%:lla on ollut tällainen työsuhde. Työssäkäynnin yleisyys korkeakouluittain on esitetty kuviossa 9. Työssäkäynnin yleisyyttä kuvaavat pylväät on jaettu kolmeen osaan, millä on kuvattu eri pituisten työsuhteiden osuuksia kaikista työsuhteista. Kesätöiksi on määritelty kaikki alle puoli vuotta kestäneet työsuhteet ja ympärivuotisiksi 12 kuukautta ja sitä pitemmät työsuhteet. Yleisintä työssäkäynti on ollut eteläsuomalaisissa yksialaisissa korkeakouluissa. Esimerkiksi Teknillisessä korkeakoulussa vain 26% opiskelijoista ei ole ollut töissä lainkaan tai vähemmän kuin kuukauden. Vastaavasti työssäkäynti on ollut melko harvinaista Joensuun ja Jyväskylän yliopistoissa opiskelevien keskuudessa. Joensuussa opiskelevista on yli kuukauden töissä ollut vain 51% ja Jyväskylässäkin vain 55%. Näille kahdelle monialiselle yliopistoille on tyypillistä se, että ne ovat suuria sijaintipaikkakuntansa kokoon verrattuna. Omalta opiskelupaikkakunnalta työnsaanti on hankalaa. Toisaalta kesätöihin toiselle paikkakunnalle lähteminen aiheuttaisi kahden vuokra-asunnon loukun, mikäli ei haluta irtisanoa opiskelupaikkakunnan asuntoa ja siten ottaa riskiä asunnon saamisesta syksyllä opiskelupaikkakunnalle palattaessa. Työssäkäynti korkeakouluittaina Sibelius-Akatemia Eläinlääketieteellinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan Teatterikorkeakoulu Åbo Akademi Turun kauppakorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen kk Tampereen teknillinen korkeakoulu Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Tampereen yliopisto Yli puoli vuotta työskennelleet Vaasan yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Ympärivuotiset työntekijät Lapin yliopisto Jyväskylän yliopisto Joensuun yliopisto Kesätyöntekijät Kuvataideakatemia 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Kuvio 9 Vastaavanlainen kuva korkeakouluista saadaan esittämällä palkkatulottomien ja yli markkaa ansainneiden osuudet kunkin korkeakoulun opiskelijoista. Näin on tehty kuviossa 10. Yli viidenneksellä Kuvataideakatemian, Joensuun, Jyväskylän, Lapin

18 15 ja Oulun yliopiston sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijoista ei ole ollut lainkaan palkkatuloja. Vastaavasti noin neljänneksellä Kuopion ja Tampereen yliopiston sekä Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoista palkkatulot ylittivät markkaa. Kuopion yliopistoa lukuunottamatta näissä korkeakouluissa on paljon pitkään opiskelleita. Palkkatulot korkeakouluittain Kuopion yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu Tampereen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen kk Helsingin yliopisto Lapin yliopisto Sibelius-Akatemia Turun kauppakorkeakoulu Oulun yliopisto Turun yliopisto Jyväskylän yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Lappeenrannan teknillinen kk Joensuun yliopisto Teatterikorkeakoulu Eläinlääketieteellinen kk Kuvataideakatemia Kuvio % 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% Yli mk Ei palkkatuloja Korkeakoulut voidaan laittaa "paremmuusjärjestykseen" myös mediaanitulon mukaan. Mikäli oletetaan tasainen jakauma tuloluokan sisällä, jossa mediaanikertymä saavutetaan, saadaan taulukon 4 mukainen järjestys laskennallisine mediaanituloineen. Tiedekorkeakouluissa mediaanin vaihteluväli on yli markkaa. Vaihteluväliä voi pitää varsin suurena.

19 16 Korkeakoulu Laskennallinen mediaanitulo 1. Helsingin kauppakorkeakoulu mk 2. Teknillinen korkeakoulu mk 3. Tampereen yliopisto mk 4. Kuopion yliopisto mk 5. Sibelius-Akatemia mk 6. Helsingin yliopisto mk 7. Svenska Handelshögskolan mk 8. Tampereen teknillinen korkeakoulu mk 9. Taideteollinen korkeakoulu mk 10. Turun kauppakorkeakoulu mk 11. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu mk 12. Lapin yliopisto mk 13. Åbo Akademi mk 14. Vaasan yliopisto mk 15. Oulun yliopisto mk 16. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu mk 17. Turun yliopisto mk 18. Teatterikorkeakoulu mk 19. Jyväskylän yliopisto mk 20. Joensuun yliopisto mk 21. Kuvataideakatemia mk Taulukko 4 Vaikka Teknillinen korkeakoulu mediaanitulon osalta yltääkin kärjen tuntumaan, on sen opiskelijoissa Tampereen teknillisen korkeakoulun jälkeen suhteellisesti eniten opiskelijoita, joiden tulot alittavat markkaa vuodessa. Heitä on 8,9% opiskelijoista (TTKK:ssa 9,5%). Lapin yliopistossa heitä on kaikkein vähiten, 3,4%. Näiden Teknillisen korkeakoulun ja Tampereen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden tulonlähde ei näy suoraan tilastoista, mutta toimeentulotuki se ei näyttäisi olevan. Toimeentulotukeen näiden korkeakoulujen opiskelijoista on turvautunut huomattavasti pienempi osa opiskelijoista kuin Lapin yliopistossa. Todennäköisintä on olettaa näiden opiskelijoiden saavan tukea suoraan vanhemmiltaan. Opiskeluaikaisten tulojen kannalta ei ole yhdentekevää mitä opiskelee. Yleissivistävien ja ammattiorientoituneiden koulutusalojen välillä on eroja. Parhaiten tulojen mukaan pärjäävät terveydenhuollon ja lääketieteen opiskelijat. Terveydenhuollon opiskelijat ovat epätyypillinen opiskelijaryhmä, sillä heidän keski-ikänsä on yli 30 vuotta, minkä vuoksi heitä voidaan pitää aikuisopiskelijoina. Valtioveronalaisilla tuloilla mitattuna terveydenhuollon opiskelijoista yli 60%:lla tulot ylittävät markkaa ja vastaavasti lääketieteen opiskelijoilla yli puolella markkaa. Yli neljäsosalla lääketieteen opiskelijoista tulot ylittävät markkaa. Keskimäärin heikkotulosimmat opiskelijat opiskelevat luonnontieteitä tai humanistisia tieteitä. Molemmilla koulutusaloilla lähes 70%:lla opiskelijoita valtionveronalaiset tulot jäävät alle markan ja yli 75%:lla alle markan. Näillä aloilla opiskelevista suhteellisesti suurin osa opiskelijoista ei ole ollut töissä. Työssäkäynti on ollut yleisintä ammattiorientoituneilla aloilla. Tämä on nähtävissä kuvioista 11 ja 12. Niissä on tehty vastaavanlaiset luokittelut kuin korkekoulujen osalta. Kuviossa 11 on esitetty palkkatulottomat ja yli markkaa ansainneet koulutusaloittain ja kuviossa 12 työssäkäynnin yleisyys koulutusaloittain työsuhteen pituuden mukaan eriteltynä.

20 17 Palkkatulot koulutusaloittain Kuvataidealan Humanistinen Luonnontieteellinen Hammaslääketieteell. Oikeustieteellinen Psykologinen Taideteollinen Yhteiskuntatieteellinen Teologinen Teknillistieteellinen Kauppatieteellinen Maatalous-metsätiet. Kasvatustieteellinen Farmasian Lääketieteellinen Liikuntatieteellinen Teatterialan Eläinlääketieteellinen Terveydenhuollon Musiikkialan Yli mk Ei palkkatuloja 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Kuvio 11. Palkkatulottomat ja yli markkaa ansaitsevat koulutusaloittain Työssäkäynti koulutusaloittain Musiikkialan Terveydenhuollon Eläinlääketieteellinen Farmasian Teatterialan Maatalous-metsätiet. Teknillistieteellinen Kauppatieteellinen Lääketieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Oikeustieteellinen Psykologinen Luonnontieteellinen Teologinen Liikuntatieteellinen Kasvatustieteellinen Hammaslääketieteell. Taideteollinen Humanistinen Kuvataidealan Ympärivuotiset työntekijät Yli puoli vuotta työskennelleet Kesätyöntekijät 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Kuvio 12. Työssäkäynnin yleisyys ja työsuhteen pituus koulutusaloittain

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Yksin asuva korkeakouluopiskelija (aloittanut 1. korkeakouluopintonsa tai sen jälkeen), asuu Helsingissä (vuokra 500 /kk), tekee kesätöitä

Yksin asuva korkeakouluopiskelija (aloittanut 1. korkeakouluopintonsa tai sen jälkeen), asuu Helsingissä (vuokra 500 /kk), tekee kesätöitä Yksin asuva korkeakouluopiskelija (aloittanut 1. korkeakouluopintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen), tekee kesätöitä kesä-elokuussa (palkka 2400 /kk), hakee yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen Yksin asuva

Lisätiedot

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus Reijo Viitanen 31.12.1998 Nuorten taloudellinen huono-osaisuus Taloudellisella huono-osaisuudella tarkoitetaan puutetta aineellisista resursseista; kansantajuisesti sillä tarkoitetaan köyhyyttä. Köyhyys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 NÄYTTÖTUTKINTOJEN VAIKUTTAVUUDEN KYSYMYS? Mitä rekisteriaineistot ja vertailuasetelmat kertovat? Asko Suikkanen, emeritusprofessori (YTT), Lapin yliopisto

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.02.2017 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Kela maksoi asumistukia vuonna 2016 yhteensä

Lisätiedot

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka Kerran asiakas, aina asiakas? Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka 9.12.2015 Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja mielikuvissa ollaan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio Toimintaympäristö Tulot 12.1.2015 Jenni Kallio Käytettävissä olevat tulot pienenivät Tulot 2013 Diat 4 7 Vuonna 2013 tamperelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitulot olivat 27 587 euroa. Tulonsaajista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen hyödyntäminen opinnoissa TAO-oppimisverkoston tapaaminen 29.4.2011 Jyväskylä Johanna Penttilä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Esityksen tavoite

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Köyhyyden notkelmat. Pieksämäki Pekka Myrskylä

Köyhyyden notkelmat. Pieksämäki Pekka Myrskylä Köyhyyden notkelmat Pieksämäki 9-10.12.2015 Pekka Myrskylä Yritän seuraavassa määritellä vuoden 2013 työssäkäyntitilaston ja tulonjaon kokonaistilaston avulla niitä ihmisryhmiä, jotka maassamme elävät

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto PIEKSÄMÄKI, HUONO-OSAISUUSTUTKIMUKSEN SEMINAARI 10.6.2015 TOPIAS PYYKKÖNEN JA ANNE SURAKKA Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää.

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Til.yks. x y z

Til.yks. x y z Tehtävien ratkaisuja. a) Tilastoyksiköitä ovat työntekijät: Vatanen, Virtanen, Virtanen ja Voutilainen; muuttujina: ikä, asema, palkka, lasten lkm (ja nimikin voidaan tulkita muuttujaksi, jos niin halutaan)

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016) MUISTIO 1(3) Neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 15.11.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016) Esityksen

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen segregaatio

Kaupunkiseutujen segregaatio Kaupunkiseutujen segregaatio JULMA-hankkeen tuloksia 3.12.2015 Jukka Hirvonen, Aalto-yliopisto 1 Esityksen sisältö 1 Segregaatio ja sen mittaaminen 2 Vieraskielinen väestö ja sen kasvu 3 Vieraskieliset

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Lukiolaisten ja toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo

Lukiolaisten ja toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo Lukiolaisten ja toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo Opetusministeriö Ulla Hämäläinen 29.10.2007 Taustaa Hämäläinen, U. Juutilainen, V-P. ja Hellsten, K.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelijan tuet Aikuisopiskelijan tuet 9.10.2009 Monica Varjonen, vakuutuspäällikkö Kela, Turun vakuutuspiiri 3.2008 KANSANELÄKELAITOS, KELA Huolehtii Suomessa asumiseen perustuvista sosiaaliturvaetuuksista eri elämäntilanteissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 84/1b. Opiskelun päätoimisuus opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---- ---- Pää- Sivu- Muulla Pää- Sivu- Muulla Miehet toimisesti toimisesti tavoin Naiset toimisesti

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina 1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen, toisen asteen ja korkeaasteen nivelvaihe Työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen, opinto-ohjaukseen, toisen asteen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta

Muuttajien taloudellinen tausta VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C5: 24 Muuttajien taloudellinen tausta -tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-21 Hannu Kyttälä Saatteeksi Muuttoliikkeen mukanaan tuomista muutoksista

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta)

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta) Koulutus 2016 Opintojen kulku 2014 Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KAKSIULOTTEISEN EMPIIRISEN JAKAUMAN TARKASTELU Jatkuvat muuttujat: hajontakuvio Koehenkilöiden pituus 75- ja 80-vuotiaana ID Pituus 75 Pituus 80 1 156

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot