Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994"

Transkriptio

1 Veli-Matti Kärkkäinen Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tilastojen valossa vuonna 1994 NUORAn julkaisuja Nro 2 Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Nuorisoasiain neuvottelukunta Helsinki 1997

2 Veli-Matti Kärkkäinen, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS rs ja nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi: Jukka Urho ISBN ISSN X Paino: NYKYPAINO OY Helsinki 1997

3 Sisällys 1 JOHDANTO AINEISTO KÄYTETYT MENETELMÄT KORKEAKOULUOPISKELIJAT YLEISTÄ LÄSNÄOLEVIKSI ILMOITTAUTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA Yleistä Opintotuki Toimeentulotuki Velkaantuneisuus OPISKELIJOIDEN KOTITAUSTA PERHE JA ASUMINEN NUORET YLEISTÄ NUORET JA MUUTTOLIIKE TYÖSSÄKÄYNTI TYÖTTÖMYYS TOIMEENTULOTUKI KOULUTUS KORKEAKOULUOPISKELIJAT JA MUUT NUORET YHTEENVETO LIITTEET... 45

4 1 1 Johdanto Tämän tilastoanalyysin avulla piirretään kuvaa tai kuvia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista ja nuorista. Päätarkoitus on kuvata korkeakouluopiskelijat ja muut nuoret sellaisina kuin he olivat vuonna Toiseksi kuvataan opiskelijoiden välisiä eroja ja etsitään selittäjiä näitä eroja kuvaamaan. Kolmanneksi verrataan korkeakouluopiskelijoita muihin nuoriin, että nähtäisiin millä tavalla, jos millään, korkeakouluopiskelijat ovat muista nuorista poikkeava joukko. Ensimmäisissä luvuissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoita. Korkeakouluopiskelijat ovat jo etukäteen ennakoituna hyvin heterogeeninen joukko. On sekä taloudellisesti hyvin että heikosti menestyviä, opiskelijoiden ikäjakauma on laaja ja elämäntilanteet vaihtelevat. Tilastot, vaikkeivat yksittäisestä opiskelijasta mitään kerrokaan, pystyvät laajemmassa mittakaavassa kertomaan, millä seikoilla on vaikutusta siihen, että opiskelijat ovat sellaisia kuin ovat ja mikä heidät erottaa toisistaan. Lopuissa luvuissa etsitään muiden nuorten osalta myös vastaavia selittäjiä. Aluksi esitellään korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto ja analysoinnissa käytetyt menetelmät. Korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteita tarkastellaan heidän toimeentulonsa kautta. Paljonko rahaa he ovat saaneet käytettäväkseen vuonna 1994 ja millaista roolia eri rahanlähteet näyttelevät opiskelijan toimeentulossa. Pääasiallisia tulonlähteitä opiskelijoille ovat opintotuki ja ansiotyö. Tulonlähteiden suuruus ja merkitys vaihtelee sekä iän että asuinpaikan mukaan. Osa opiskelijoista joutuu myös turvautumaan muihin tulonlähteisiin kuten toimeentulotukeen. Tulot eivät ole tasaisesti jakautuneet opiskelijoiden kesken. Toisilla menee paremmin kuin toisilla. Luvussa 4 analysoidaan ensin opintotuen osuutta opiskelijan toimeentulosta. Tämän jälkeen siirrytään opiskelijoiden ansiotulojen ja toimeentulotuen käytön kautta opiskelijoiden velkaantumiseen. Kahdessa viimeisessä korkeakouluopiskelijoita käsittelevässä luvussa paneudutaan heidän perhetaustaansa ja heidän nykyiseen perheasemaansa. Nuorten osalta tarkastellaan aluksi muuttoliikkeen suuruutta pohjoisesta etelään, jonka jälkeen käsitellään heidän toimeentuloaan palkkatulojen ja toimeentulotuen valossa. Nuorisotyöttömyys ja koulutus saavat molemmat oman lukunsa. Viimeisessä luvussa vertaillaan korkeakouluopiskelijoiden ja muiden nuorten elämäntilanteita ja kotitaustaa toisiinsa.

5 2 2 Aineisto Tutkimuksessa on ollut käytössä Tilastokeskuksen korkeakouluopiskelijoista ja nuorista kokoama aineisto vuodelta Aineisto on frekvenssiaineistoa, jonka muuttujat ovat nominaali- ja järjestysasteikollisia. Korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto kattaa kaikki Suomen tiedekorkeakoulujen (17) ja taidekorkeakoulujen (4) opiskelijat. Nyttemmin tiedekorkeakouluja on yksi vähemmän Eläinlääketieteellisen korkeakoulun liityttyä Helsingin yliopistoon. Vuonna 1994 korkeakouluopiskelijoita on ollut , joista miehiä ja naisia Läsnäoleviksi syyslukukaudeksi 1994 heistä oli ilmoittautunut Aineisto on populaatioaineisto kontingenssitaulukkojen muodossa. Ristiintaulukointi liitteen 1 muuttujiin on ollut käytössä seuraavissa muuttujissa: 1. Opiskelijoiden ikä 2. Opiskeluvuodet 3. Korkeakoulu 4.Opiskelijan valtionveronalaiset tulot erikseen läsnäoleviksi ja poissaoleviksi ilmoittautuneet sekä miehet että naiset 5. Vanhempien yhteenlasketut tulot 6. Vanhempien koulutus korkeamman koulutuksen saaneen vanhemman mukaan 7. Opiskelijan perheasema 8. Opiskeluala Nuoria koskeva aineisto kattaa ikäryhmät 15 vuodesta 29 vuoteen. Populaation koko on , josta miehiä ja naisia Kuten korkeakouluopiskelijoita koskeva aineisto, myös nuoret on esitetty kontigenssitaulukkojen muodossa. Ristiintaulukointi liitteen 2 muuttujiin on nuorten osalta ollut käytössä seuraavissa muuttujissa: 1. Ikä 2. Perheasema (erikseen kotona asuvat ja kotoa pois muuttaneet) 3. Koulutusaste 4. Asuinlääni

6 3 3 Käytetyt menetelmät Koska kyseessä on populaatio eikä otos, kuvaavat saadut tulokset todellisuutta sellaisenaan, eikä tulosten tulkinnassa tarvitse huolehtia otostutkimuksiin liittyvistä virhemahdollisuuksista. Sitä vastoin se, että aineisto on nominaali- ja järjestysasteikollista rajoittaa kehittyneempien tilastomenetelmien käyttöä aineiston tulkinnassa. Näin ollen esimerkiksi keskiarvon, keskihajonnan ja korrelaatiokertoimien laskeminen ei ole ollut mahdollista. Järjetysasteikollisen aineiston analysoinnissa on käytetty pääasiallisesti ehdollista mediaania, jossa yhden muuttujan mediaani on ehdollistettu toisen muuttujan arvoihin. Muuttujien arvojen jakautumista järjestysasteikolla on kuvattu 25% ja 75% kvartiileilla ja suhteellisella (prosentuaalisilla) kertymäfunktioilla, milloin populaation arvojen jakauma on antanut siihen aihetta. Tulokset on havainnollistettu kuvioilla. Järjetysasteikollisille muuttujille on kehitetty omat riippuvuutta kuvaavat tunnuslukunsa, jotka perustuvat muuttujien arvojen sijainnin vertailuun järjestysasteikolla. Käytetyt riippuvuusluvut ovat Kendallin ja Spearmannin Taut. Molemmat Taut kuvaavat voimakkuutta, jolla yhden arvon sijoittumista korkeammalle yhden muuttujan järjestysasteikossa seuraa saman arvon sijoittuminen korkeammalle (matalammalle) myös toisen muuttujan järjestysasteikossa. Taut voivat saada arvot välillä [-1,1]. Arvolla -1 kyseessä on täydellinen (lineaarinen) negatiivinen riippuvuus, arvolla 1 täydellinen positiivinen riippuvuus ja arvolla 0 ei riippuvuutta ole. Kendallin osittaista Tau:a on käytetty silloin, kun on haluttu kontrolloida kolmannen muuttujan vaikutusta kahden muun muuttujan väliseen riippuvuuteet. Se vastaa intervalliasteikollisessa aineistossa käytettävää osittaiskorrelaatiokerrointa.

7 4 4 Korkeakouluopiskelijat 4.1 Yleistä Vuonna 1994 Suomessa oli 17 tiedekorkeakoulua ja 4 taidekorkeakoulua. Nyttemmin tiedekorkeakouluja on yksi vähemmän Eläinlääketieteellisen korkeakoulun yhdistyttyä Helsingin yliopistoon. Tilastokeskuksen luokittelun mukaan koulutusaloja on korkeakouluissa 20. Naiset muodostavat korkeakoulopiskelijoiden enemmistön. Heitä on eli 52% opiskelijoista. Miehiä on 58349, 48% opiskelijoista. Läsnäoleviksi syyslukukaudelle 1994 oli ilmoittautunut naista ja miestä. Suomenkielisiä opiskelijoista on 91%, ruotsinkielisiä 7% ja muita kieliä äidinkielenään puhuvia 2%. Enemmistö suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista on naisia. Taulukossa 1 korkeakoulut on esitetty opiskelijamäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Korkeakoulu yhteensä % naisten osuus % Helsingin yliopisto ,9 61,7 Tampereen yliopisto ,5 63,4 Turun yliopisto ,3 62,4 Teknillinen korkeakoulu ,1 18,9 Oulun yliopisto ,8 48,9 Jyväskylän yliopisto ,3 63,2 Tampereen teknillinen korkeakoulu ,3 17,6 (2) Joensuun yliopisto ,5 62,2 Åbo Akademi ,9 58,3 Helsingin kauppakorkeakoulu ,0 46,2 Kuopion yliopisto ,9 67,8 (1) Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ,5 22,0 Vaasan yliopisto ,3 54,6 Lapin yliopisto ,8 61,5 Svenska Handelshögskolan ,6 42,2 Turun kauppakorkeakoulu ,6 51,0 Sibelius-Akatemia ,0 56,3 Taideteollinen korkeakoulu ,0 60,9 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 372 0,3 79,9 Teatterikorkeakoulu 294 0,2 57,0 Kuvataideakatemia 158 0,1 62,4 (1) naisvaltaisin korkeakoulu (ilman Eläinlääketieteellistä korkeakoulua) (2) miesvaltaisin korkeakoulu Taulukko 1

8 5 Koulutusalojen mukainen luokittelu on osalla aloista hyvin ylimalkainen ja toisilla taas hyvinkin pikkutarkka. Esimerkiksi teknillisellä ja kaupallisella alalla yksi koulutusala kataa kokonaisia korkeakouluja. Koulutusaloittainen suuruusjärjestys on esitetty taulukossa 2. Koulutusala Yhteensä % Naisten osuus % Teknillistieteellinen koulutus ,6 18,0 (2) Humanistinen koulutus ,7 75,4 Luonnontieteellinen koulutus ,5 43,6 Yhteiskuntatieteellinen koulutus ,3 60,1 Kauppatieteellinen koulutus ,7 44,1 Kasvatustieteellinen koulutus ,5 77,3 Lääketieteellinen koulutus ,8 60,4 Oikeustieteellinen koulutus ,3 51,5 Maatalous-metsätieteellinen koulutus ,4 50,3 Terveydenhuollon koulutus ,7 95,2 (1) Teologinen koulutus ,5 52,0 Psykologinen koulutus ,2 75,4 Taideteollinen koulutus ,1 62,6 Farmasian koulutus ,0 83,4 Musiikkialan koulutus ,0 56,0 Hammaslääketieteellinen koulutus 741 0,6 69,5 Liikuntatieteellinen koulutus 612 0,5 46,3 Eläinlääketieteellinen koulutus 371 0,3 79,9 Teatteri- ja tanssialan koulutus 326 0,3 56,3 Kuvataidealan koulutus 152 0,1 62,2 (1) naisvaltaisin koulutusala (2) miesvaltaisin koulutusala Taulukko 2 Opiskelijoiden ikä- ja opiskeluvuosijakaumat käyvät ilmi kuvioista 1 ja 2. Opiskeluvuosissa mitattuna selkeästi suurimman ryhmän muodostavat 1-2 vuotta opiskelleet. Heitä on neljännes opiskelijoista. Iällä mitattuna suurin ryhmä ovat yli kolmekymmenvuotiaat opiskelijat. Heitä on lähes 30% opiskelijoista. Osaltaan heidän suuri osuutensa selittyy myöhäisellä opintojen aloittamisiällä. Korkeakoulussa opintonsa syksyllä 1994 on aloittanut uutta opiskelijaa, mutta vain hieman yli 4000 heistä on ollut saman kevään ylioppilaita. Ylioppilaaksi tullessaan suurin osa nuorista on vuotiaita, mutta sen ikäisiä uusia opiskelijoita on korkeakouluissa opintonsa aloittanut vain 4040 eli 25% uusista opiskelijoista. Tyypillistä onkin se, että joko lukion jälkeen pidetään vapaaehtoisesti välivuosia tai että korkeakouluun pyritään useampana vuotena. Uusista opiskelijoista 35% on ollut työttöminä ennen opintojensa aloittamista. Heistä viidennes on ennen opiskelun aloittamista ollut työttömänä yli vuoden ja lähes 60%:lla työttömyyttä on kestänyt alle puoli vuotta. Korkeakoulussa opintonsa aloittava on yleisimmin vuotias. Samaa myöhäistä opintojen aloitusta kuvaa myös se, että yli 8 vuotta opiskelleita on noin vähemmän kuin yli 30-vuotiaita ja joka kahdeksas opintonsa aloittava on yli 30- vuotias.

9 6 Opiskelijat iän mukaan Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 30 vuotta Kuvio 1. Opiskelijat iän mukaan Opiskelijat opiskeluajan mukaan Alle 1 vuotta 1-2 vuotta 3-4 vuotta 5-6 vuotta 7-8 vuotta Yli 8 vuotta Kuvio 2. Opiskelijat opiskeluajan mukaan

10 7 Järjestysasteikollisten muuttujien mukaan on mahdollista muovata kuva mediaaniopiskelijasta. Mediaanihan on asteikolla se luokka, jossa kertymä saavuttaa 50%. Mediaaniopiskelija näyttää seuraavalta: Mediaaniopiskelija on vuotias ja hän opiskelee neljättä vuotta korkeakoulussa. Hän on vuoden aikana ollut töissä kolmesta viiteen kuukauteen ja saanut palkkatuloja yli mutta alle markkaa. Vuoden aikana hänellä on ollut yksi työsuhde. Tulonsiirtojen avulla mediaaniopiskelijalla on valtionveronalaisia tuloja ollut mk. Opintorahaa hän on saanut markkaa. Opintolainaa hän sitä vastoin ei ole hakenut (vain 34% opiskelijoista on hakenut opintolainan valtiontakausta). Ennestään hänellä on kuitenkin opintolainaa alle markkaa. Vähintään toisella hänen vanhemmistaan on ylempi keskiasteen tutkinto ja hänen vanhempiensa yhteenlasketut vuositulot ovat yli , mutta alle markkaa. Verotettavaa varallisuutta heillä on markkaa. Mediaaniopiskelija on muuttanut pois vanhempiensa luona (33% asuu kotona) ja asuu tällä hetkellä avo- tai avioliitossa (38%). Lapsia on joka viidennellä opiskelijalla. 4.2 Läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden taloudellinen asema Yleistä Opiskelijoiden pääasialliset tulolähteet ovat opintotuki ja asumislisä, työstä saatavat palkkatulot sekä toimeentulotuki. Näiden tulonlähteiden osuus opiskelijan toimeentulosta vaihtelee niin iän, opiskeluvuosien, opiskelupaikan, sukupuolen kuin perhetaustan mukaan. Tässä luvussa tarkastellaan erikseen kunkin ominaisuuden vaikutusta opiskelijan toimeentulon muodostumiseen ja sen suuruuteen. Aluksi luodaan yleiskatsaus koko opiskelijajoukon toimeentuloon. Enemmistö opiskelijoista selviää elämisestään kohtuullisen pienellä rahasummalla. Yli puolella opiskelijoista valtionveronalaiset tulot jäivät alle markan ja lähes neljäsosa tuli toimeen alle markan veronalaisilla tuloilla. Tälle neljäsosalle pääasiallinen tulonlähde on ollut opintoraha, sillä kolmella neljäsosalla heistä ei ollut lainkaan ansiotuloja. Kaikkiaan vaille ansiotuloja on jäänyt 18,3% opiskelijoista. He ovat myös suurin yksittäinen tuloluokkaryhmä palkkatuloilla mitattuna. Toiseksi suurin ryhmä, 18,1% opiskelijoista on ansainut alle markkaa ja lähes puolella opiskelijoista palkkatulot alittavat markkaa. Tiedot käyvät ilmi myös kuvioista 3 ja 4. Kuvioissa 3 ja 4 on esitetty kaikkien läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden palkkatulojakauma ja valtionveronalaisten tulojen jakauma. Mikäli otetaan huomioon vain opiskelijat, joita ei ole tilastoissa luokiteltu pääasiallisen toimintansa mukaan työllisiksi, on pienituloisten osuus vieläkin suurempi. Tällöin lähes 60%:lla veronalaiset tulot jäävät alle markan ja 57% on ansainnut vuoden aikana alle markkaa. Työllisiksi on korkeakouluopiskelijoista luokiteltu 41%.

11 8 Opiskelijoiden palkkatulot Ei palkkatuloja mk mk mk mk mk mk mk Yli mk Kuvio 3. Opiskelijoiden palkkatulojakauma Opiskelijoiden valtionveronalaiset tulot Ei tuloja mk mk mk mk mk mk mk Yli mk Kuvio 4. Opiskelijoiden valtionveronalaiset tulot Opiskelijoiksi luokiteltujen suuri enemmistö, 88%, on saanut opintorahaa. Sitä vastoin työllisiksi luokitelluista opintorahaa on saanut vain 40%. Molemmissa ryhmissä on tyypillisintä, että opintorahaa on saatu yli mutta alle markkaa. Tähän haarukkaan mahtuu 7-11 kuukauden täysimääräinen opintoraha. Kaikkiaan opintorahaa on saanut 66,9% opiskelijoista. Opintoraha onkin suurimmalle osalle opiskelijoista pääasiallisin toimeentulon lähde. Opintotuen toinen komponentti, opintolaina, on sitä vastoin on harvemman opiskelijan toimeentulon osa. Opintolainan

12 9 valtiontakausta on hakenut reilu kolmannes opiskelijoista. Huomattavaa on se, että valtiontakauksen hakeminen ei samalla tarkoita, että opintolainaa olisi tosiasiallisesti nostettu. Se pikemminkin kuvaa sitä, kuinka moni on halunnut säilyttää mahdollisuuden rahoittaa opintojaan velkarahalla. Toiseksi suurimmaksi ryhmäksi nousee valtionveronalaisilla tuloilla mitattuna tuloluokka mk. Tähän tuloluokkaan kuuluu opiskelijaa eli 24% opiskelijoista. Ryhmä on selkeästi riippuvainen valtion tulonsiirroista. Heistä opintorahaa on saanut yhteensä 95% ja yli mk 70%. Palkkatuloja 87%:lla on alle mk. Lisäksi on kaksi kertaa todennäköisempää, että tähän ryhmään kuuluva on saanut toimeentulotukea. Kun kaikista opiskelijoista toimeentulotukeen on joutunut turvautumaan 7% opiskelijoista, on tuloluokassa mk siihen turvautunut 14%. Ryhmällä, jolla valtionveronalaiset tulot jäävät alle markan on myös tyypillistä, että opintoja rahoitetaan opintolainalla. Lähes puolet on hakenut opintolainan valtiontakausta. Muissa tuloluokissa opintolainaa on hakenut vain 17% Opintotuki Opiskelijoiden pääasialliseksi tulonlähteeksi täyspäiväisen opiskelun mahdollistamiseksi on luotu opintotukijärjestelmä. Opintotuki jakautuu kolmeen komponenttiin, opintorahaan, opintolainaan ja asumislisään. Vuonna 1994 täysimääräinen opintoraha on ollut 1570 markkaa kuukaudessa ja maksimaalinen opintolainan valtiontakaus 1300 markkaa kuukaudessa. Opintoraha on veronalaista tuloa ja sen saanti näkyy myös valtion veronalaisten tulojen taulukossa. Käytännössä valtionveronalaisten tulojen ja palkkatulojen erotus on juuri opintorahan suuruinen. Tämä käy ilmi myös verrattaessa kuvioiden 3 ja 4 pylväitä toisiinsa. Läsnäoleviksi ilmoittautuneista opiskelijoista 66,9% on saanut opintorahaa. Miesten ja naisten välillä eroja ei juuri ole. Korkeakouluittain opintorahan saaneiden osuus vaihtelee Tampereen yliopiston 59%:sta Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ja Kuvataideakatemian yli 80%:iin. Suuremmista tiedekorkeakouluista suhteellisesti eniten opintorahaa ovat saaneet Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opiskelijat, joista opintorahaa saaneita on noin 80%. Erot opintorahan saannissa selittyvät suurelta osin eri korkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluaikajakaumalla. Korkeakouluissa, jossa on suhteellisen vähän opintorahan saajia on myös paljon pitkään opiskelleita. Opintotuen osalta on havaittavissa, että opintolainan valtiontakauksen hakeminen vaihtelee korkeakouluittain. Vertailussa on eliminoitu opintotukea saamattomien osuus ja verrattu kuinka moni opintorahaa saaneista on myös hakenut opintolainan valtiontakausta. Seitsemän korkeakoulun opintorahaa saaneista opiskelijoista alle puolet on myös hakenut opintolainan valtiontakausta. Korkeakoulut ovat järjestyksessä Teknillinen korkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi, Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto. Yleisintä opintolainan valtiontakauksen hakeminen on Teatterikorkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa sekä Lapin, Vaasan ja Tampereen yliopistoissa. Niissä opiskelevista takausta on hakenut yli 60% opiskelijoista. Seuraavassa taulukossa on esitetty korkeakoulut opintorahan saaneiden suhteellisten osuuksien mukaan suuruusjärjestyksessä. Toisessa sarakkeessa on esitetty opintorahaa saaneet ja kolmannessa opintolainan valtiontakauksen saaneiden suhteelliset osuudet opintorahaa saaneista. Viimeisessä sarakkeessa on esitetty yli 7 vuotta opiskelleiden osuudet.

13 10 Korkeakoulu Opintorahaa Opintolainan Yli 7 saaneet % takausta vuotta hakeneet % opiskelleet % Kuvataideakatemia 87,9 71,0 7,8 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 82,7 50,2 16,5 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 79,9 54,0 19,3 Teatterikorkeakoulu 78,7 76,4 6,6 Joensuun yliopisto 77,7 58,9 16,7 Vaasan yliopisto 74,7 61,3 13,8 Svenska handelshögskolan 73,5 42,6 16,5 Lapin yliopisto 71,7 63,5 14,0 Jyväskylän yliopisto 71,6 54,9 21,0 Turun kauppakorkeakoulu 71,5 54,5 17,9 Taideteollinen korkeakoulu 71,2 60,0 21,5 Oulun yliopisto 70,6 54,0 25,6 Tampereen teknillinen korkeakoulu 69,1 54,3 23,1 Turun yliopisto 69,1 47,9 27,1 Åbo Akademi 67,4 44,6 27,2 Sibelius-Akatamia 64,6 46,2 20,6 Helsingin kauppakorkeakoulu 63,3 47,3 29,0 Kuopion yliopisto 62,9 55,1 21,9 Helsingin yliopisto 62,6 46,3 30,8 Teknillinen korkeakoulu 62,6 42,2 34,6 Tampereen yliopisto 58,9 61,0 31,5 kursivoiduilla numeroilla alle 50%:n lainaajaosuudet lihavoiduilla numeroilla yli 50%:n lainaajaosuudet Taulukko 3 Opintorahan saaneiden osuus keskittyy, kuten etukäteen voi jo ennakoida, nuoriin ja suhteellisen vähän aikaa opiskelleisiin. Ikäryhmässä vuotiaat opintorahaa on saanut lähes jokainen (yli 97%), vuotiaista 94% ja vuotiaista 78%. Vastaavasti alle seitsemän vuotta opiskelleista opintorahaa on saanut noin 85%. Heitä vanhemmilla ja pitempään opiskelleilla opintorahan saaneiden osuus putoaa siten, että hieman yli puolet vuotiaista ja alle puolet 7-8 vuotta opiskelleista on saanut opintorahaa. Yli 8 vuotta opiskelleista opintorahaa saaneita on enää 9%. Markoissa mitattuna kaikkein vähiten opintorahaa ovat saaneet alle 20-vuotiaat. He ovat saaneet opintorahaa keskimäärin 4996 markkaa. Tämä johtuu kahdesta syystä. He ovat opiskelleet korkeakoulussa vasta syyslukukauden, miltä ajalta ovat pystyneet saamaan opintorahaa ja heidän kuukausittainen opintorahansa on yli 20-vuotiaiden opintorahaa pienempi. Alle 20-vuotiaat ovat myös opintolainojen osalta poikkeuksellinen ryhmä. Heistä niillä, jotka ovat saaneet opintolainan valtiontakauksen, saadun takauksen suuruus ylittää opintorahan suuruuden. Keskimääräinen opintolainan valtiontakaus heille on 6076 markkaa. Seuraavassa ikäryhmässä, vuotiaat, keskimääräinen opintorahan suuruus on 9871 markkaa. Noin puolet tästä ryhmästä on saanut opintorahaa vain syyslukukaudelta ja toinen puolikas myös kevätlukukaudelta. Opintorahaa saaneilla vuotiailla opintorahan suuruus on ollut keskimäärin yli markkaa. Heistä noin 80% on saanut opintorahaa markkaa, mihin väliin mahtuvat 7-12 kuukauden opintorahat. Keskimääräinen opintorahan suuruus on pienempi vanhemmilla opiskelijoilla. Yli 30-vuotiaiden keskimääräinen opintoraha on ollut noin markkaan.

14 11 Opintolainan valtiontakausta opiskelujen rahoitukseen on hakenut 33,7% miehistä ja 34,9% naisista. Kuitenkin tätä pienempi osuus opiskelijoista on todellisuudessa lainaa nostanut, sillä tilastoista käy ilmi vain se, kuinka moni on edes halunnut säilyttää itsellään mahdollisuuden rahoittaa opintojaan lainarahalla. Mielekkäintä opintolainoissa on verrata niitä opintorahaa nostaneisiin. Todennäköistä on nimittäin se, että pelkkää opintolainaa on hyvin harva hakenut. Pikemminkin on niin, että opintorahaa haettaessa joko haetaan tai ollaan hakematta opintolainan valtiontakausta. Niistä, jotka ovat saaneet opintorahaa on opintolainan valtiontakauksen hakenut ja saanut 51,3%. Uusista opiskelijoista heitä on 44% ja opintojen edetessä lainaa hakeneiden osuus kasvaa siten, että 1-6 vuotta opiskelleista heitä on 53%. Iän mukaan mitattuna kuva on samankaltainen. Alle 22-vuotiaista opintorahaa saaneista opintolainaa hakeneita on 36% ja vuotiaista 54%. Yli kolmekymmenvuotiaita opintorahaa saaneita on vain 18%, mutta heistä peräti 74% on myös hakenut lainaa. Keskimääräinen opintolainan valtiontakaus on ollut 9745 markkaa. Mielenkiintoisin yhteys löytyy opintolainaa hakeneiden ja vanhempien tulojen välillä. Kun vähätuloisten vanhempien opintorahaa saaneista lapsista opintolainaa on hakenut 66%, on korkeatuloisten vanhempien lapsilla vastaava luku 41%. Kuviossa 5 on esitetty osuus opiskelijoista, jotka opintorahan lisäksi ovat hakeneet opintolainaa vanhempien yhteenlaskettujen tulojen mukaan jaoteltuna. Vaikuttaakin siltä, että hyvätuloisten vanhempien lasten tarvitsee harvemmin turvautua opintolainaan juuri vanhemmilta saatavan tuen ansiosta, sillä tuskin he elävät huonotuloisten vanhempien lapsia vaatimattomammin. Opintolainan vationtakauksen haku suhteessa vanhempien tuloihin % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Vanhempien yhteenlasketut tulot markkaa Kuvio 5 Asumistukea on saanut 19,6% opiskelijoista. Yleisimmillään asumistukea ovat saaneet 1-4 vuotta opiskelleet. Heistä asumistukea on saanut lähes neljäsosa. Yli 8 vuotta opiskelleista asumistukea on saanut enää 8%. Keskimääräinen asumistuki on ollut

15 markkaa. Iän mukaan markkamääräisesti vähiten asumistukea ovat saaneet alle 22-vuotiaat. Heillä asumistuen suuruus jää noin 6000 markkaan. Vanhemmissa ikäryhmissä asumistuen keskimääräinen koko pysyttylee 8000 markan yläpuolella. Asumistuen osalta suurimmat erot löytyvät perheaseman perusteella. Vanhempiensa luona asuvista asumistukea on saanut 18,8% ja kotoa pois muuttaneista 20,0%. Molemmissa ryhmissä asumistukea saaneiden enemmistö on saanut tukea alle markkaa. Eniten asumistukea ovat saaneet yksinhuoltajaäidit. Heistä asumistukea on saanut 43,7%. He ovat myös ryhmä, jossa kaikkein suurin osa tukea saaneista on (63,8%) on saanut tukea yli markkaa. Toiseksi yleisimmin asumistukea ovat saaneet lapsettomat avoparit. Heistä 30,5% on asumistukea saanut ja tukea saaneista 62,8%:lla tuki on ylittänyt markkaa. Perheettömistä asumistukea on saanut 19,6% ja enemmistöllä tuki on jäänyt alle 5000 markan. Kaikkein harvimmin asumistukea ovat saaneet avioparit, joilla on lapsia. Heistä tukea on saanut 10,6%. Tämä johtuu siitä, että aviopareilla tulot ovat muita opiskelijoita suuremmat. Kuitenkin aviopareilla, jotka ovat asumistukea saaneet, on yli puolella tuki ylittänyt markkaa Työssäkäynti Opintotuen ohella opiskelijoiden opiskeluaikaiset ansiotulot muodostavat tärkeän osan opiskelijoiden toimeentulosta. Työssäkäynti vaihtelee huomattavasti niin iän, opiskeluvuosien kuin opiskelupaikankin osalta. Tyypillisin työsuhde on ollut vuoden mittainen tai sitä pitempi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että pitkään opiskelleiden osuus kaikista opiskelijoista on suuri ja heistä suurimmalla osalla on ollut pitkä työsuhde. Yli 12 kuukautta työskennelleitä onkin lähes neljäsosa kaikista opiskelijoista. Lyhyemmän aikaa opiskelleilla yleisin työsuhde on ollut kesätyö, sillä tyypillisin työsuhteen pituus on heillä ollut 3-5 kuukautta. Tällaisia työsuhteita on ollut 17,5%:lla opiskelijoista. Huomionarvoista on kuitenkin se, että yli kolmasosalla opiskelijoista ei ole ollut minkäänlaista työsuhdetta vuoden aikana. Kaksi opiskelijan työssäkäynttin eniten vaikuttavaa tekijää ovat opiskelijan ikä ja opiskeluvuodet. Valtionveronalaisten tulojen ja iän riippuvuutta kuvaavat Kendallin ja Stuartin Tau:t ovat 0,49 ja 0,47, mitä voidaan pitää kohtalaisen voimakkaana riippuvuutena. Opiskeluvuosien osalta riippuvuusluvut ovat hieman pienemmät, molemmat 0,36. Palkkatulojen ja iän riippuvuutta kuvaavat Tau:t ovat 0,42 ja 0,39 ja palkkatulojen ja opiskeluajan 0,32 ja 0,31. Hienoinen ero opintoajan ja iän välillä selittynee sillä, että vanhempana opintonsa aloittaneilla on aiemmin hankittua työkokemusta ja/tai koulutusta, jota he voivat hyödyntää opiskeluaikaisista työsuhteista kilpailtaessa. Iän myötä lisääntyvä työssäkäynti käy ilmi kuviossa 7. Kuvion vasemmanpuoleisella pylväsrivillä on esitetty alle markkaa ansainneiden, keskimmäisellä markkaa ansainniden ja oikeanpuoleisella yli markkaa ansainneiden osuudet iän mukaan eriteltynä. Alle 27-vuotiaista yli 50%:lla palkkatulot jäävät alle markan, kun vastaavasti yli 30-vuotiailla 51%:lla palkkatulot ylittävät markkaa. Kuviossa 8 palkkatulot on eritetty opiskeluvuosien mukaan. Vaikutus on samansuuntainen kuin iällä: yli 50%:lla vähemmän kuin viisi vuotta opiskelleilla palkkatulot alittavat markkaa ja 53%:lla yli kuusi vuotta opiskelleista palkkatulot ylittävät markkaa. Yli 8 vuotta opiskelleiden enemmistöä ei voitane pitää enää täyspäiväisinä opiskelijoina, vaan kokonaan työelämässä olevina. Heistä 55%:lla on työsuhde, joka on kestänyt vähintään vuoden ja 70%:lla vähintään puoli vuotta. Näyttääkin siltä, että tutkinnon suorittaminen ei ole työnsaannin kannalta välttämätöntä.

16 13 Tätä ryhmää ei voi pitää ongelmana, sillä he hyödyttävät yhteiskuntaa työllään, vaikkei heillä korkeakoulututkintoa olekaan. Todellisina viivästyjinä voidaan pitää sitä viidennestä yli 8 vuotta opiskelleista, jotka eivät ole edes työelämässä. Tällä ryhmällä vuotuinen palkkatulo jää alle markan, eikä opintotukikaan enää ole heidän tulonlähteensä. Palkkatulot iän mukaan % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% Alle mk 40.00% 30.00% mk 20.00% 10.00% Yli mk 0.00% Kuvio 7 Alle 20 v v v v v v Yli 30 v Palkkatulot opiskeluajan mukaan 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% Alle mk 30.00% mk 20.00% 10.00% Yli mk 0.00% Alle v 3-4 v 5-6 v 7-8 v Yli 8 v Opiskeluaika Kuvio 8

17 14 Korkeakouluittain mitattuna työssäkäynnin yleisyys ja sen mukana tulot vaihtelevat huomattavasti. Valtionveronalaisten tulojen mukaan heikkotuloisimmat opiskelijat löytyvät Kuvataideakatemiasta sekä Joensuun ja Jyväskylän yliopistoista. Näissä korkeakouluissa yli 30%:lla opiskelijoista valtionveronalaiset tulot jäävät alle markan. Hyvätuloisimmat opiskelijat mediaanilla mitattuna löytyvät puolestaan Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Jälkimmäiset ovat selkeästi ammattiorientoituneita korkeakouluja ja niiden opiskelijoilla on paikkakunnallaan ollut mahdollista työllistyä opintojen aikana. Helsingin kauppakorkeakoulussa mediaanitulo on tuloluokassa markkaa. Vastaavasti alle markan vuosituloihin kuuluu Joensuun opiskelijoista noin 85%. Helsingin kauppakorkeakoulussa yli vuoden mittaisessa työsuhteessa on ollut 39% opiskelijoista kun taas Joensuussa vain 14%:lla on ollut tällainen työsuhde. Työssäkäynnin yleisyys korkeakouluittain on esitetty kuviossa 9. Työssäkäynnin yleisyyttä kuvaavat pylväät on jaettu kolmeen osaan, millä on kuvattu eri pituisten työsuhteiden osuuksia kaikista työsuhteista. Kesätöiksi on määritelty kaikki alle puoli vuotta kestäneet työsuhteet ja ympärivuotisiksi 12 kuukautta ja sitä pitemmät työsuhteet. Yleisintä työssäkäynti on ollut eteläsuomalaisissa yksialaisissa korkeakouluissa. Esimerkiksi Teknillisessä korkeakoulussa vain 26% opiskelijoista ei ole ollut töissä lainkaan tai vähemmän kuin kuukauden. Vastaavasti työssäkäynti on ollut melko harvinaista Joensuun ja Jyväskylän yliopistoissa opiskelevien keskuudessa. Joensuussa opiskelevista on yli kuukauden töissä ollut vain 51% ja Jyväskylässäkin vain 55%. Näille kahdelle monialiselle yliopistoille on tyypillistä se, että ne ovat suuria sijaintipaikkakuntansa kokoon verrattuna. Omalta opiskelupaikkakunnalta työnsaanti on hankalaa. Toisaalta kesätöihin toiselle paikkakunnalle lähteminen aiheuttaisi kahden vuokra-asunnon loukun, mikäli ei haluta irtisanoa opiskelupaikkakunnan asuntoa ja siten ottaa riskiä asunnon saamisesta syksyllä opiskelupaikkakunnalle palattaessa. Työssäkäynti korkeakouluittaina Sibelius-Akatemia Eläinlääketieteellinen korkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska handelshögskolan Teatterikorkeakoulu Åbo Akademi Turun kauppakorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen kk Tampereen teknillinen korkeakoulu Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Tampereen yliopisto Yli puoli vuotta työskennelleet Vaasan yliopisto Oulun yliopisto Turun yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Ympärivuotiset työntekijät Lapin yliopisto Jyväskylän yliopisto Joensuun yliopisto Kesätyöntekijät Kuvataideakatemia 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Kuvio 9 Vastaavanlainen kuva korkeakouluista saadaan esittämällä palkkatulottomien ja yli markkaa ansainneiden osuudet kunkin korkeakoulun opiskelijoista. Näin on tehty kuviossa 10. Yli viidenneksellä Kuvataideakatemian, Joensuun, Jyväskylän, Lapin

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

M I K K O G R Ö N L U N D

M I K K O G R Ö N L U N D KIRJAILIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA SUOMESSA 25 M I K K O G R Ö N L U N D T O U K O K U U 2 6 Sisällys Tiivistelmä 3 1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustat... 6 2 Vastausaste sekä vastaajajoukon taustatiedot

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2006

Opiskelijatutkimus 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opiskelijatutkimus 2006 Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja työssäkäynti Opetusministeriön julkaisuja 2006:51 Minna Viuhko Opiskelijatutkimus 2006 Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Opiskelijaperheet ja opintotuki

Opiskelijaperheet ja opintotuki Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Opiskelijaperheet ja opintotuki Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:14 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä Undervisningsministeriets

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Tuula Toikka Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Rekisteriselvitys vuosien 2001 2003 aikana valtion takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista Kela Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 36/2004

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI Opetusministeriö Reijo Raivola, Minna Zechner & Jukka Vehviläinen OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI 14:2000 Taitto: Sirpa Randell Tampereen yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINTOTUEN PERUSTEITA...7

Lisätiedot

Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005. Atte Löytönen

Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005. Atte Löytönen Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005 Atte Löytönen Kadettien toimeentulo- ja edunvalvontatutkimus 2005 Kirjoittaja: Yliluutnantti Atte Löytönen Kansi: Kapteeniluutnantti Marko Varama Kansikuva:

Lisätiedot

5 KUINKA VOI SUOMALAINEN? SÄHKÖISTÄ PALVELUA JA KAUPPAA

5 KUINKA VOI SUOMALAINEN? SÄHKÖISTÄ PALVELUA JA KAUPPAA Tietoaika 1/2000 s. 10-11 Atk-palvelujen kysyntä on kovaa ja suomalaisilla atk-palveluyrityksillä on vietävästi osaamista. Yritysten viennin arvo on kuusinkertaistunut viidessä vuodessa. Kasvavia vientimarkkinoita

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla 1 Anneli Miettinen Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 40/ 2011 2 2011 Anneli Miettinen ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs.

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 29/2008

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? tasotarkastelua eri näkökulmista Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot