Strategia ja toimintalinjat vuosiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018"

Transkriptio

1 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja Toiminnanjohtaja

2 2 Sisällysluettelo: 1. Eturauhassyövästä sairautena 2. Yhdistyksen taustaa ja nykypäivää 3. Jäsenkunnan kehitys 4. Yhdistyksen toiminta-ajatus 5. Toimintalinjat Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) 5.2. Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet) 5.3. Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) 5.4. Yhteistoiminta (muut järjestöt ja terveydenhuollon yksiköt) 5.5. Hallinto 5.6. Voimavarat ja talous LIITE: Uhkien ja mahdollisuuksien kartoitus: SWOT- analyysi (Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat)

3 3 1. ETURAUHASSYÖVÄSTÄ SAIRAUTENA Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Taudin ilmaantuvuutta on tilastoitu vuodesta 1953 lähtien, ja sen on havaittu vuosittain jatkuvasti kasvaneen. Vuonna 2011 eturauhassyöpädiagnoosin sai 4719 miestä. Tänä päivänä on elossa lähes eturauhassyöpädiagnoosin saanutta miestä. Heistä osa on saatu hoidetuksi parantavasti, mutta osalla tauti on kroonistunut. Taudin ilmaantuvuuden ei voida olettaa laantuvan, koska vuosina syntyneet suuret ikäluokat ovat vasta nyt tulleet eturauhassyövän kannalta riski-ikään. Perustellusti voidaan arvioida, että jo nykyisillä diagnoosimenetelmillä ja testeihin hakeutumisen intensiteetillä miestä Suomessa saa eturauhassyöpädiagnoosin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valtaosa diagnoosin saaneista kuitenkin paranee taudistaan, koska diagnoosit ovat nykyään varhaisempia ja hoitotulokset entistä parempia. Eturauhassyöpädiagnoosi ei tänä päivänä enää ole kuolemantuomio. Vain harvojen kohdalla tämä syöpä lopulta lyhentää elinaikaa. Silti tähän tautiin edelleen menehtyy joka vuosi n. 800 miestä. Hetki, jolloin urologi kertoo miehelle eturauhassyöpädiagnoosista, jää hänelle ja hänen läheisilleen yleensä lähtemättömästi mieleen. Jo pelkällä syöpä-sanalla on pelottava kaiku. Yhtä paljon pelätään eturauhassyövän hoitoja kuin itse sairautta. Tiedetään, että eturauhassyövän hoitojen haittavaikutukset saattavat myös horjuttaa miehen ns. miehisyyttä: virtsanpidätys voi vaikeutua ja sukupuoliset kyvyt heiketä tai joskus jopa kokonaan kadota. Hoitojen päätyttyäkin diagnoosin käynnistämä trauma usein jatkuu miehen mielessä. Sairauden vaikutukset ulottuvat usein myös omaisiin ja läheisiin sekä työ- ja harrasteyhteisöihin. Pienenä lohtuna on ehkä tieto siitä, ettei eturauhassyöpää voi itselleen aiheuttaa. Miehen ei siis ainakaan tarvitse syyllistää itseään sairastumisesta, mikä saattaa tuntua helpottavalta. Toisissa se voi kuitenkin päinvastoin jopa lisätä ahdistusta: miksi juuri minulle kävi näin? Tautia hoidetaan ja seurataan monipolvisessa hoitoketjussa. Erikoissairaanhoidon muutokset tulevat entisestään lisäämään eturauhassyöpäpotilaiden tiedontarvetta ja vaatimaan potilailta ja heidän läheisiltään myös enemmän oma-aloitteisuutta. Potilas tarvitsee luotettavaa tietoa taudin luonteesta sekä hoitomahdollisuuksista ja niihin sisältyvistä riskeistä voidakseen ottaa kantaa hänelle tarjottuihin hoitovaihtoehtoihin. Yleensä potilas saakin kohtalaisen hyvin tietoa omalta lääkäriltään ja muulta hoitohenkilökunnalta. Suuret potilasmäärät ja lääkäriresurssien vähäisyys ovat kuitenkin ongelma. Aikaa yhdelle potilaalle saattaa olla erittäin vähän, eikä potilaan kannalta tärkeisiin keskusteluihin tai kysymyksiin jää aina riittävästi aikaa. Sitä paitsi on havaittu, ettei asiantuntijan antama tieto yksin riitä. Potilas kaipaa sen ohella myös vertaistietoa ja -tukea saman prosessin kokeneilta potilastovereilta. Tässä tulee potilasjärjestö kuvaan mukaan.

4 4 2. YHDISTYKSEN TAUSTAA JA NYKYPÄIVÄÄ Suomen eturauhassyöpäyhdistys on eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden miesten yhdysside ja etujärjestö. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä eturauhassyöpää koskevaa tietoa sekä kaikin tavoin vähentää tästä syövästä aiheutuvaa haittaa ja kärsimystä. Yhdistys tukee eturauhassyöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä pyrkii parantamaan heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan. Yhdistys perustettiin Helsingissä vuonna 1997 valtakunnalliseksi syöpäpotilasjärjestöksi. Yhdistys on nimeltään kaksikielinen ja tarjoaa palveluja molemmilla kansalliskielillä, joskin voimavarojen niukkuuden takia toiminta on käytännössä ollut etupäässä suomenkielistä. Yhdistyksen kutsumanimeksi on vakiintunut lyhenne PROPO, joka tulee sanoista PROstata (=eturauhassyöpä) ja POtilas. Yhdistys syntyi eturauhassyöpään sairastuneiden miesten aktiivisuuden tuloksena, mutta sen perustamiseen myötävaikuttivat myös urologit, syöpälääkärit ja sairaanhoitajat. Nykyäänkin yhdistykseen kuuluu paitsi potilaita ja heidän läheisiään myös eturauhassyöpään erikoistuneita lääkäreitä ja muita terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kumppanuutta monilla eri tasoilla on pidetty tärkeänä. Ammatillinen tietotaito yhdistyneenä potilaan omiin kokemuksiin tuo lisäarvoa paitsi yhdistyksen toimintaan myös hoitohenkilöstön kykyyn kohdata potilaita. Ammattilaisten aktiivinen panos on lisännyt yhdistyksen tiedotustoiminnan asiantuntemusta ja uskottavuutta. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen on perustunut jäsentutkimuksilla hankittuun täsmätietoon potilaiden tarpeista. Yhdistyksen järjestöllinen asema on 16 ensimmäisen toimintavuoden aikana vakiintunut ja saanut tunnustusta. Sen toiminta on nyttemmin painottunut monipuolisten tukipalvelujen tarjoamiseen sekä valtakunnalliseen tiedottamiseen. Palveluihin kuuluu mm. potilaiden ja läheisten yksilöllinen neuvonta, paikallisten vertaistukiryhmien tukeminen, tukihenkilöiden ja ryhmänvetäjien koulutus sekä psykososiaalisen tuen ja keskusteluavun antaminen. Yhdistyksen julkaisema jäsenlehti PROPO ilmestyy neljästi vuodessa. Yhdistyksellä on myös Internet-verkossa omat kotisivut (www.propo.fi) sekä oma Facebook-sivu, joita päivitetään reaaliaikaisesti. Yhdistys ei harjoita voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden syöpäjärjestöjen kanssa samoin kuin hoito- ja kuntoutustyötä tekevien laitosten ja muiden terveydenhuollon yksiköiden ja kuntien kanssa. Yhdistyksen tehtävänä on täydentää virallista terveydenhuoltojärjestelmää. 3. JÄSENKUNNAN KEHITYS Yhdistyksen jäsenmäärä on koko sen olemassaolon ajan kasvanut. Tällä hetkellä jäseniä on jo Kun eturauhassyöpädiagnoosin saaneita miehiä on kuitenkin tänä päivänä elossa lähes , niin voidaan todeta, että vain 3-4 prosenttia heistä on liittynyt yhdistyksen jäseniksi. Vastaava ongelma eli potentiaalisten jäsenten tavoittamatta jääminen tuntuu vaivaavan muitakin potilasjärjestöjä. Ilmiön syitä on kovasti pohdittu. Yksi syy saattaisi olla se, ettei yhdistyksen olemassaolosta

5 5 ja liittymismahdollisuudesta ole riittävästi tiedotettu. Syynä voi olla myös se, että moni diagnoosin saanut mies haluaa unohtaa sairautensa, jopa torjua koko asian, eikä silloin kaipaa myöskään potilasjärjestön jäsenyyttä. Toiset voivat välttää kaikkea leimautumista syöpäpotilaaksi siinä pelossa, että sairaus tulee ympäristön tietoon. Varmaan on myös niitä, jotka eivät koe tarvitsevansa potilasjärjestön palveluja ja katsovat pärjäävänsä omin avuin. Näistä syistä ei ole realistista odottaakaan, että kaikki diagnoosin saaneet miehet tulisivat myös yhdistyksen toimintaan mukaan. Tärkeintä on, että kaikille tarjotaan tietoa tällaisen yhdistyksen olemassaolosta ja siten mahdollisuudesta liittyä siihen. Aktiivinen jäsenhankinta vaatisi yhdistykseltä kuitenkin lisäresursseja. Lisääntynyt vertaistuen tarve on joka tapauksessa tosiasia. On myös syytä muistaa, että jäsenmaksulla tuetaan yhteistä asiaa: vaikka yksittäinen potilas ei itse kaipaisi potilasjärjestön palveluja, moni potilastoveri voi niistä silti hyötyä. 4. YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia eturauhassyöpäpotilaiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä lisätä tietoa eturauhassyöpään liittyvistä seikoista. Tämä kertoo yhdistyksen perustehtävän. Yhdistyksen toimintamuodot ovat vakiintuneet 16 ensimmäisen toimintavuoden aikana. Johtotähtenä on pidetty jäsenten kuuntelemista ja heidän tarpeidensa kartoitusta. Vuosina 2004, 2007 ja 2012 toteutettujen jäsenkyselytutkimusten tulokset ovat antaneet tähän hyviä eväitä. Yhdistyksen toiminta-ajatus on järjestöllisen työn eettinen koodi ja samalla jäsenkunnan yhteisyyttä rakentava julistus. Se viestii myös sidosryhmille tiiviissä muodossa sen, mihin järjestö perimmältään pyrkii. Yhdistyksen potilaskeskeistä orientaatiota korostava toiminta-ajatus on tässä ajassa kiteytetty seuraavaan muotoon: Valtakunnallisena potilasjärjestönä yhdistys pyrkii vähentämään eturauhas-syövästä aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa ja siten täydentämään virallista terveydenhuoltojärjestelmää. Toiminnan ensisijaisena päämääränä on tukea eturauhassyöpäpotilaita ja heidän läheisiään auttamalla heitä jaksamaan arjessa ja parantamaan elämänlaatuaan. Tässä tarkoituksessa yhdistys edistää ja kehittää vertaistukiryhmien toimintaa sekä aktivoi ja kouluttaa ryhmien tueksi vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lisäksi yhdistys välittää tieteelliseen näyttöön perustuvaa mutta silti potilaiden ymmärrettävissä olevaa tietoa eturauhassyövästä ja sen hoidoista. 5. TOIMINTALINJAT Yhdistyksen toiminnan keskeiset osa-alueet ovat: 5.1 Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) 5.2 Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet)

6 6 5.3 Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) 5.4 Yhteistoiminta (muut järjestöt, terveydenhuollon yksiköt ja kunnat) 5.5 Hallinto 5.6 Voimavarat ja talous 5.1. Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) Eturauhassyöpäpotilaan ei pidä joutua sairastamaan tautiaan yksin, vaan vertaistuen saatavuus olisi turvattava maanlaajuisesti. Tavoitteena on, että vertaistukiryhmiä olisi riittävällä tiheydellä ympäri Suomea. Pitkien välimatkojen takia alueellista eriarvoisuutta on tässä suhteessa kuitenkin vaikeata kokonaan välttää. Vertaistukitoiminnan kattavuutta edistetään tukemalla paikallisten vertaistukiryhmien syntymistä eri tavoin. Pienryhmiä on perustettu etupäässä maakunnallisten syöpäyhdistysten aloitteesta, mutta niitä on syntynyt myös spontaanisti. Yhdistys tukee ryhmien toimintaa mm. tiedottamalla niiden kokoontumisista säännöllisesti PROPO lehdessä sekä yhdistyksen Internet-kotisivuilla (www.propo.fi) ja facebookissa, järjestämällä ryhmien käyttöön alan asiantuntemusta ja osallistumalla niiden tapaamisiin. Yhdistys myös kouluttaa uusia tukihenkilöitä ja ryhmänvetäjiä. Täydennys- ja jatkokoulutuksesta on huolehdittu yhteistyössä muiden syöpäjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen palvelutoiminnan keskiössä ovatkin vertaistukeen keskittyvä pienryhmä-toiminta ja sen ohjaus, erilaiset tukihenkilöpalvelut sekä tukihenkilöiden ja ryhmänvetäjien koulutus. Yhdistys ylläpitää Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kokoontuvia omia vertaistukiryhmiä sekä harjoittaa yhteistyötä maakunnissa toimivien vastaavien ryhmien kanssa. Näihin ryhmiin osallistuu sekä potilaita että heidän läheisiään. Helsingissä kokoontuu myös nimenomaan omaisille ja läheisille tarkoitettu vertaistukiryhmä, jota tällä hetkellä vetää yhdistyksen vt. toiminnanjohtaja (itsekin eturauhasyöpäpotilaan puoliso). Terveydenhuoltoalan ammattilaisena hän on myös voinut antaa ammatillista neuvontaa sekä psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Sitä on tarjottu kaikille tarvitseville maksutta sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelimitse ja sähköpostitse Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet) Yhä tärkeämmäksi on osoittautunut eri väyliä pitkin tapahtuva eturauhassyöpää koskeva tiedotustoiminta. Eturauhassyöpään ja sen hoitoon liittyvää ajankohtaista tietoa hankitaan luotettavista lähteistä, joita löytyy sekä koti- että ulkomaisten yhteistoimintakumppanien kautta. Tietoa pyritään välittämään eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa mutta tiedon pätevyydestä silti tinkimättä. Yhdistys julkaisee PROPO- lehteä, jossa on potilastarinoita, asiantuntevaa tietoa eturauhassyövästä sekä tietoa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista järjestöasioista. Monet asiantuntijat ovat tukeneet lehteä luopumalla omista kirjoituspalkkioistaan. Yhden lehden painosmäärä on ollut yli 4000 kpl. Lehti on postitettu kotiin jokaiselle jäsenelle, minkä

7 7 lisäksi lehteä on jaettu korvauksetta urologisten ja onkologisten poliklinikoiden ja sairaaloiden potilaiden ja henkilökunnan käyttöön sekä kaikkiin Suomen maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin. Tarvittaessa yhdistys julkaisee myös tietovihkoja ja muuta tiedotusaineistoa, jota niin ikään jaetaan maksutta yleiseen käyttöön. Tavoitteena on painattaa eturauhassyöpä-potilaita varten heti diagnoosin saantitilanteeseen tarkoitettu kattava ja kansantajuinen ensitietopaketti, joka tulisi jakoon kaikissa alan hoitoyksiköissä. Yhdistyksen kotisivuilta (www.propo.fi) on luettavissa mm. eturauhassyöpää koskevaa perustietoa ja aiemmin ilmestyneet jäsenlehdet sähköisessä muodossa. Yhdistyksen sähköistä viestintää kehitetään yhdistyksen jäseniltä ja muilta kävijöiltä saatavan palautteen pohjalta. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivunsa. Tavoitteena on lisätä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa sitä mukaa kuin tarvetta siihen ilmenee. Toiveena on saada yhdistyksen toimistoon lisää tietoteknistä osaamista, jolloin verkkopalveluja voidaan tehostaa ja kehittää nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Yhdistyksen jäsenten korkeahkosta keski-iästä johtuen verkkopalveluilla ei vielä toistaiseksi ole ollut kovin suurta kysyntää, mutta tilanteen voidaan odottaa nopeassa tahdissa muuttuvan, kun tietokoneen käyttö yleistyy myös varttuneen väestön keskuudessa. Yhdistys järjestää erilaisia tietoiskuja sekä esitelmä-, luento- ja seminaaritilaisuuksia eturauhassyöpää ja sen hoitoa koskevan ajankohtaisen tiedon levittämiseksi. Nämä tilaisuudet on tarkoitettu pääasiassa eturauhassyöpädiagnoosin saaneille miehille ja heidän läheisilleen, mutta kaikilla on niihin vapaa pääsy. Kaikista järjestettävistä tilaisuuksista laaditaan tapauskohtaiset suunnitelmat ja budjetit. Yhdistyksen edustajat käyvät pyydettäessä luennoimassa myös muiden tahojen eri kohderyhmille (mm. opiskelijoille ja terveydenhuoltoalan työntekijöille) järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Tarkoitus on lisätä myös ruotsin- ja englanninkielistä tiedottamista. Kaikessa tiedottamisessa pidetään kulmakivenä tiukkaa sitoutumista lääketieteessä yleisesti hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin ja tieteellisesti pätevään tutkimustietoon, joskin asioista pyritään aina tiedottamaan potilaille ymmärrettävällä kielellä. Eturauhassyövästä kerrottaessa on sitouduttu avoimuuteen ja asiallisuuteen, mutta samalla on pidetty tärkeänä ylläpitää potilaissa toivoa. Yhdistys uskoo toivon terapeuttiseen tehoon myös potilastyössä Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on paitsi eturauhassyöpää koskevan tiedon levittäminen myös eturauhassyöpäpotilaiden oman äänen kuuluviin saattaminen. Yhdistys pyrkii osaltaan muokkaamaan yhteiskunnan asenteita eturauhassyöpään sairastuneita kohtaan entistä myönteisemmiksi. Edunvalvonnallaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eturauhassyöpäpotilaan ja hänen läheistensä hyväksi. Tavoitteena on edistää potilaiden oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua niin, että kaikilla olisi mahdollisuus saada hyvää hoitoa asuinpaikasta, koulutustasosta, varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta

8 8 asemasta riippumatta. Tässä tarkoituksessa yhdistys ylläpitää tiivistä kosketusta yhteiskunnan päättäjiin, mm. eduskunnan syöpäverkostoon. Edunvalvonta koskee potilaan asemaa ja etua suhteessa hoitoihin, hoitohenkilöstöön, laitteisiin, lääkkeisiin ja kuntoutukseen. Tuomalla esiin eturauhassyöpäpotilaan näkökulmaa yhdistys osallistuu sekä kansallisen syöpäohjelman toisen vaiheen toteuttamiseen että kansallisen syöpäkeskushankkeen (CCC-Fin) suunnitteluun. Tarvittaessa yhdistys antaa lausuntoja eturauhassyöpää koskevissa asioissa. Voimavarojen sallimissa puitteissa on tarkoituksena lisätä yhdistyksen omaa aloitteellisuutta eturauhassyöpäpotilaiden edunvalvonnassa. Sen vuoksi on seurattava tarkasti yhteiskunnan ja terveydenhuollon muutoksia ja kehitystrendejä Yhteistoiminta (muut järjestöt ja terveydenhuollon yksiköt) Potilasjärjestön on hyödyllistä verkostoitua ja toimia yhdessä monien eri tahojen kanssa. Yhdistys onkin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja toimii kiinteässä yhteistyössä sekä maakunnallisten syöpäyhdistysten että muiden syöpäpotilasjärjestöjen kanssa. Suhde maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin rakentuu kumppanuusperiaatteelle. Joidenkin maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa on jo tehty kirjallisia yhteistyö-sopimuksia määrittelemällä keskinäiset roolit ja työnjaot yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä sekä pienryhmien toiminnan tukemisessa. Järjestöllistä yhteistyötä on tarkoitus entisestäänkin lisätä erityisesti tiedottamisen ja vertaistuen aloilla. Tiivistä yhteistyötä on kehitteillä myös lääkärien sekä alan tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Yhteisiä yleisötilaisuuksia on suunniteltu muiden ns. suuria syöpiä eli rintasyöpää ja suolistosyöpää edustavien potilasyhdistysten kanssa. Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä yhteistyötä sekä yleisen edunvalvonnan että uusinta hoitoa ja tutkimusta koskevan tiedonsaannin kannalta. Yhdistys on eurooppalaisten eturauhassyöpäpotilasjärjestöjen liiton Europa Uomo:n perustajajäsen ja myös kattavan Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen liiton ECPC:n jäsen. Yhdistyksen edustaja on lisäksi ollut mukana perustamassa eturauhassyöpäpotilasjärjestöjen globaalia liittoa WWPCC. Ulkomaisten veljesjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö edistää parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen omaksumista. Kansainvälinen tiedon ja kokemusten vaihto on omiaan antamaan ideoita myös omaan kotimaiseen toimintaamme. Säännöllisesti tapahtuva yhteistyö pohjoismaisten eturauhassyöpäyhdistysten edustajien kanssa on ollut erityisen hedelmällistä. Syksyllä 2013 käynnistettiin eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatua koskeva laaja pohjoismainen kyselytutkimus pohjoismaisten eturauhassyöpäjärjestöjen yhteistyönä Hallinto Yhdistyksellä on vuosittain valittava hallitus. Sen kokoonpanosta ei ole määräyksiä yhdistyksen säännöissä, mutta alusta alkaen on noudatettu sellaista käytäntöä, että hallitukseen valitaan potilaspuheenjohtajan lisäksi kolme potilasjäsentä sekä urologi,

9 9 syöpälääkäri ja sairaanhoitaja, kullekin henkilökohtainen varajäsen. Lääkäri- ja hoitajajäsenet (3) toimivat hallituksessa kukin oman alansa lääketieteellisinä asiantuntijoina. Potilasjäsenet (4) ovat kuitenkin hallituksen enemmistönä. Yhdistys ylläpitää toimistoa, jonka palkattuina päätoimisina työntekijöinä ovat toiminnanjohtaja ja taloudellisten resurssien salliessa myös järjestösihteeri.yhdistyksen toimitilat ja sähköpostiosoite tulevat muuttumaan vuoden 2014 aikana. Toiminnanjohtajan lähin esimies on yhdistyksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu: yhdistyksen toiminnan yleinen johtaminen ja kehittäminen yhdistyksen sääntöjen pohjalta sekä hallituksen ja vuosikokouksien vahvistamien suuntaviivojen mukaan yhdistyksen vuosikokousten sekä hallituksen kokousten valmistelu, asioiden esittely ja hallituksen päätösten toimeenpano yhdistyksen vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja -kertomusten sekä tilinpäätösten ja talousarvioiden laatiminen yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen varainhankinnan ja taloudenhoidon suunnittelu ja toteutus yhdistyksen jäsenlehden päätoimittajan tehtävät yhdistyksen julkisten kannanottojen ja lehdistötiedotteiden valmistelu yhteydenpito yhteiskunnan päättäjiin ja mediaan sekä alan muihin toimijoihin ja sidosryhmiin yhteistyö muiden koti- ja ulkomaisten syöpä- ja potilasjärjestöjen kanssa eturauhassyöpää ja sen hoitoa koskevan uusimman tiedon seuranta yhdistyksen toimiston ja muun palkatun henkilöstön johtaminen Järjestösihteerin tehtäviin taas kuuluu toiminnanjohtajan avustaminen sekä yhdistyksen toimiston päivittäisten asioiden, maksuliikenteen ja jäsenasioiden hoitaminen, yhdistyksen Internet-sivujen ylläpito sekä jäsenlehden toimitussihteerin tehtävät. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että yhdistyksen palkatut työntekijät koulutukseltaan ja osaamiseltaan täydentäisivät toisiaan ja muodostaisivat siten tehokkaan ja saumattomaan yhteistyöhön kykenevän työparin. Toivottavaa olisi, että joko toiminnanjohtajalla tai järjestösihteerillä olisi kokemusta myös terveydenhuollon piirissä tehdystä potilastyöstä, jotta hän voisi muiden tehtäviensä ohella antaa eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen ammatillista neuvontaa ja psykososiaalista tukea sekä ohjata ja avustaa vertaistukiryhmien työtä. Samoin olisi työmotivaation kannalta suositeltavaa, että palkatuilla työntekijöillä olisi myös henkilökohtaista kosketusta eturauhassyöpään sairautena. Määräaikaisia toimintahankkeita varten yhdistyksen pitäisi voida rahavarojen sallimissa

10 1 0 rajoissa palkata myös tilapäistä työvoimaa, esimerkiksi projektisuunnittelijoita tai -koordinaattoreita. Monia erikoispalveluja sen sijaan on edelleen tarkoituksenmukaisinta hankkia ostopalveluina, esimerkiksi yhdistyksen kirjanpito sekä jäsenlehden graafinen suunnittelu ja painattaminen. Hallituksen sisäistä työskentelytapaa on jo aikaisemmin tehostettu niin, että se voi työskennellä myös toimikuntiin jakautuneena. Niitä perustetaan hallituksen päätöksellä tarpeen mukaan ja niihin voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Pysyväisluontoisia toimikuntia voidaan perustaa esimerkiksi tiedotusta, varainhankintaa, lääketieteellistä asiantuntemusta ja vertaistukea varten. Hallitus määrää toimikuntien tehtävän ja koordinoi niiden työtä. Luonnollisesti myös yhdistyksen rivijäseniä on aktivoitava ja motivoitava kantamaan oma kortensa kekoon Voimavarat ja talous Strategiaa ja toimintalinjoja suunniteltaessa on tärkeätä tunnistaa edessä olevat haasteet. Ne koskevat erityisesti voimavaroja: vapaaehtoistyön saatavuutta ja toiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Ilman jäsenten aktiivista vapaaehtoistyötä ja toiminnan vakaata perusrahoitusta yhdistyksen nykyisen palvelutason jatkuminen vaarantuu. Huomioon on otettava myös se, että eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden miesten lukumäärä tulee edelleen kasvamaan. Palveluille tulee siis olemaan entistä suurempi kysyntä. Yhdistyksen taloutta hoidetaan harkitusti ja suunnitelmallisesti niin, että asianmukainen maksuvalmius säilyy. Talouden tulee perustua menojen ja tulojen tasapainoon. Jatkuvaan seurantaan panostetaan. Voittoa ei toiminnalla tavoitella. Perusrahoitus nojaa jäsenmaksutuloihin, lahjoituksiin ja julkisiin tukiin, etenkin RAY:n toiminta-avustukseen. Myös Syöpäsäätiö on toisinaan tukenut yhdistystä taloudellisesti. Yhdistys on joinakin vuosina saanut julkista tukea myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta, mutta nämä tuet ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Toiminnan vakaa perusrahoitus olisi yhdistyksen toiminnan jatkumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä. RAY:n yhdistykselle toistaiseksi tarjoama vuotuinen kohdennettu toiminta-avustus on perustunut tilapäisyyteen eikä ole näin ollen mahdollistanut pitkäjänteistä suunnittelua. Yhdistyksen onkin ollut pakko etsiä myös muita varainhankinnan lähteitä. Yhdistyksen jäsenistön määrä on perustunut luonnolliseen kasvuun. Vaikka aktiivisiin jäsenhankintakampanjointiin ei ehkä olekaan aihetta, on kuitenkin varmistettava, että yhdistyksen olemassaoloa koskeva tieto tavoittaa eturauhassyöpädiagnoosin saaneet miehet oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä niiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa, joissa diagnoosin saaneet miehet asioivat. Jäsenmaksu on mitoitettava kohtuulliseksi, jottei se muodostaisi liian korkeaa kynnystä potilasjärjestön jäsenyydelle. Yhdistyksen imagoa ja toimintamuotoja pitää myös muokata sellaiseksi, että sen jäsenyys koetaan mielekkäänä ja kannattavana eturauhassyöpä-potilaiden keskuudessa. PROPO -lehden satunnaiset tuki-ilmoitustulot samoin kuin monien asiantuntijoiden luopuminen kirjoituspalkkioista ovat helpottaneet lehden julkaisemista. Vaikka lehden

11 tuotantokustannukset ovatkin suuret, lehti on kuitenkin nähty tehokkaaksi tiedotuskanavaksi ja samalla arvostetuksi jäseneduksi. Yhdistys ei rahoita toimintaansa myyntituloilla, mutta viranomaislupaan perustuvaa omaehtoista varainhankintaa voidaan harjoittaa. Samoin voidaan harkitusti ottaa vastaan lääketeollisuuden ja yksityisen terveydenhuoltosektorin sponsorointia, mutta tällöin on kannettava erityistä huolta yhdistyksen riippumattomuuden ja puolueettomuuskuvan säilyttämisestä. Pelkät jäsenmaksut, lahjoitukset ja satunnaiset varainhankinta-aktiviteetit eivät yksinään riitä varmistamaan rahoituksen vakautta. Julkisena avustuksena saatava taloudellinen tuki on siten nostettava ja vakautettava kasvavan jäsenistön ja kehittyvän toiminnan vaatimalle tasolle. Toiminnan perusrahoituksen vakauden ja jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on, että RAY myöntäisi yhdistykselle yleisavustuksen (Ay), joka myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Tämä mahdollistaisi yhdistyksen toiminnan nykyistä pitkäjänteisemmän suunnittelun ja kehittämisen. Yhdistyksen ei ole itse tarvinnut rahoittaa kansainvälisen yhteistyön aiheuttamia kuluja, koska asianomaiset kansainväliset järjestöt huolehtivat näistä kuluista. Ainoana poikkeuksena on ollut eurooppalaisen eturauhassyöpäpotilasjärjestön EUROPA UOMO:n vuosittainen jäsenmaksu. 1 1 LIITE: UHKIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITUS Menetelmänä kartoituksessa on käytetty nelikenttäarviointia nykyisen palvelukyvyn vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. SWOT -analyysi pohjautuu hallituksen jäsenten kirjauksiin ja hallituksen kokouksissa käytyihin keskusteluihin näistä asioista ja kuvastaa hallituksen jäsenten yhteisiä käsityksiä. Vahvuudet ainoa valtakunnallinen eturauhassyöpäyhdistys Suomessa eturauhassyöpä edustaa miesten yleisintä syöpää kasvava jäsenmäärä vakiintunut toiminta: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja hallitustyöskentely sekä laaja vapaaehtoisten piiri yhdistykselle kertynyt paljon tietoa eturauhassyövästä ja sen sairastamisesta

12 1 2 laadukas PROPO -lehti, jolla on valtakunnanlaajuinen levikki lääketieteen ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten vapaaehtoinen osallistuminen yhdistyksen hallitustyöskentelyyn mahdollisuus saada lääketieteen ammattilaisten panos luennoitsijoina yleisötilaisuuksiin ja artikkelien kirjoittajina PROPO-lehteen ilman palkkiota mahdollisuus tarvittaessa saada konsultointiapua lääketieteellisissä pulmakysymyksissä Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Heikkoudet toiminnan rahoituksen vakiintumattomuus toimiston henkilöstön määrä liian vähäinen: toiminta on siksi haavoittuvaista ei vakiintunutta yhteistyötä kaikkien maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa ei vakiintunutta yhteistyötä kaikkiin tärkeisiin yhteistyötahoihin, esim. sairaaloihin ja terveyskeskuksiin miesten tietoisuus eturauhassyövästä edelleen vähäistä taudista tiedottaminen suurelle yleisölle vaikeaa median kautta voimien hajautuminen; syöpäkentällä toimii myös muita paikallisia eturauhassyöpätoimijoita ei ole ollut järjestelmällistä oman toiminnan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusanalysointia lukuun ottamatta kolmea jäsenkyselytutkimusta (2004, 2007 ja 2012) terveydenhuollon monien eri toimipisteiden, erityisesti perusterveydenhuollon ja yhdistyksen välinen kattava yhteistyö ei ole vielä vakiintunut pysyväksi tiedottamiseksi niin, että jokainen eturauhassyöpäpotilas, joka käy kyseisissä paikoissa, saisi tiedon tästä yhdistyksestä, sen toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä sen jäseneksi Mahdollisuudet lisätä ja vahvistaa valtakunnallista tukihenkilö- ja vertaisryhmäverkkoa kehittää laadukkaat ja monipuoliset kotisivut tietotekniikan ammattilaisten avulla lisätä tiedotusta Internetissä, sosiaalisessa mediassa ym. osallistua aktiivisesti valtakunnalliseen kuntoutustoimintaan eturauhassyövän osalta

13 1 3 vahvistaa ja ylläpitää urologian ja onkologian ammattilaisten antamaa asiantuntemusta yhdistyksen tiedotustoiminnassa lisätä ja parantaa yhteistyötä erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon tiivistää ja kehittää jatkuvaa yhteistyötä maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa lisätä yhteyksiä mediaan, poliittisiin päättäjiin ja muihin vaikutusvaltaisiin tahoihin toimia asiantuntijana potilaan näkökulmasta erilaisten suunnitteilla olevien hoitolinjojen ja hoitoprosessien kehittelyssä kasvaa ja kehittyä vakaana syöpäjärjestönä, jolla on yhteiskunnan arvostus ja tuki (RAY- yleisavustus) potilaille suunnattujen ohjeiden ja tiedotteiden suunnittelu ja toteutus yhdessä lääketieteellisten asiantuntijoidemme kanssa valtakunnanlaajuinen järjestelmä, jolla joustavasti saataisiin jakoon tietopaketti eturauhassyövästä terveydenhuollon eri toimipisteiden kautta Uhkat vapaaehtoisten aktiivisten toimijoiden väheneminen yhdistyksen toiminnasta toiminta- ja palvelukyky jää liiaksi pääkaupunkikeskeiseksi erityisesti RAY:n yleisen toiminta-avustuksen puuttuminen tekee toiminnan pitkäjänteisestä suunnittelemisesta vaikeaa ja tuo toiminnan jatkumiseen epävarmuutta syntyy paljon rinnakkaista ja päällekkäistä toimintaa valtakunnallisen toiminnan väheneminen julkisuudessa saavutetun arvostuksen menettäminen potilaan näkökulman asiantuntijoina vaikeuksia vastata taudin ilmaantuvuuden lisääntymisen tuomiin uusiin haasteisiin toiminnan ja resurssien suuntautuminen epäolennaiseen toiminnan rahoituksen riittämättömyys kasvaviin tarpeisiin aktiivisten ja innostuneiden jäsenten katoaminen järjestötyöstä aktiivisten palkattujen henkilöiden vähyys ja siitä johtuen toiminnan haavoittuvuus henkilö- ja aineellisten resurssien vähyydestä johtuva vaikeus uudistaa ja muuttaa vanhoja toimintatapoja

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli Osaava ja ammatillinen koordinaattori mahdollistaa toiminnan ja vapaaehtoisavun jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli 14.2.2010 Liisa Reinman Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Asiakas

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin Kepan syyskokous 23.11.2012 Täsmennykset ja/tai muutokset 4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta 8 Jäsenmaksu 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot