Strategia ja toimintalinjat vuosiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018"

Transkriptio

1 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja Toiminnanjohtaja

2 2 Sisällysluettelo: 1. Eturauhassyövästä sairautena 2. Yhdistyksen taustaa ja nykypäivää 3. Jäsenkunnan kehitys 4. Yhdistyksen toiminta-ajatus 5. Toimintalinjat Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) 5.2. Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet) 5.3. Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) 5.4. Yhteistoiminta (muut järjestöt ja terveydenhuollon yksiköt) 5.5. Hallinto 5.6. Voimavarat ja talous LIITE: Uhkien ja mahdollisuuksien kartoitus: SWOT- analyysi (Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat)

3 3 1. ETURAUHASSYÖVÄSTÄ SAIRAUTENA Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Taudin ilmaantuvuutta on tilastoitu vuodesta 1953 lähtien, ja sen on havaittu vuosittain jatkuvasti kasvaneen. Vuonna 2011 eturauhassyöpädiagnoosin sai 4719 miestä. Tänä päivänä on elossa lähes eturauhassyöpädiagnoosin saanutta miestä. Heistä osa on saatu hoidetuksi parantavasti, mutta osalla tauti on kroonistunut. Taudin ilmaantuvuuden ei voida olettaa laantuvan, koska vuosina syntyneet suuret ikäluokat ovat vasta nyt tulleet eturauhassyövän kannalta riski-ikään. Perustellusti voidaan arvioida, että jo nykyisillä diagnoosimenetelmillä ja testeihin hakeutumisen intensiteetillä miestä Suomessa saa eturauhassyöpädiagnoosin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valtaosa diagnoosin saaneista kuitenkin paranee taudistaan, koska diagnoosit ovat nykyään varhaisempia ja hoitotulokset entistä parempia. Eturauhassyöpädiagnoosi ei tänä päivänä enää ole kuolemantuomio. Vain harvojen kohdalla tämä syöpä lopulta lyhentää elinaikaa. Silti tähän tautiin edelleen menehtyy joka vuosi n. 800 miestä. Hetki, jolloin urologi kertoo miehelle eturauhassyöpädiagnoosista, jää hänelle ja hänen läheisilleen yleensä lähtemättömästi mieleen. Jo pelkällä syöpä-sanalla on pelottava kaiku. Yhtä paljon pelätään eturauhassyövän hoitoja kuin itse sairautta. Tiedetään, että eturauhassyövän hoitojen haittavaikutukset saattavat myös horjuttaa miehen ns. miehisyyttä: virtsanpidätys voi vaikeutua ja sukupuoliset kyvyt heiketä tai joskus jopa kokonaan kadota. Hoitojen päätyttyäkin diagnoosin käynnistämä trauma usein jatkuu miehen mielessä. Sairauden vaikutukset ulottuvat usein myös omaisiin ja läheisiin sekä työ- ja harrasteyhteisöihin. Pienenä lohtuna on ehkä tieto siitä, ettei eturauhassyöpää voi itselleen aiheuttaa. Miehen ei siis ainakaan tarvitse syyllistää itseään sairastumisesta, mikä saattaa tuntua helpottavalta. Toisissa se voi kuitenkin päinvastoin jopa lisätä ahdistusta: miksi juuri minulle kävi näin? Tautia hoidetaan ja seurataan monipolvisessa hoitoketjussa. Erikoissairaanhoidon muutokset tulevat entisestään lisäämään eturauhassyöpäpotilaiden tiedontarvetta ja vaatimaan potilailta ja heidän läheisiltään myös enemmän oma-aloitteisuutta. Potilas tarvitsee luotettavaa tietoa taudin luonteesta sekä hoitomahdollisuuksista ja niihin sisältyvistä riskeistä voidakseen ottaa kantaa hänelle tarjottuihin hoitovaihtoehtoihin. Yleensä potilas saakin kohtalaisen hyvin tietoa omalta lääkäriltään ja muulta hoitohenkilökunnalta. Suuret potilasmäärät ja lääkäriresurssien vähäisyys ovat kuitenkin ongelma. Aikaa yhdelle potilaalle saattaa olla erittäin vähän, eikä potilaan kannalta tärkeisiin keskusteluihin tai kysymyksiin jää aina riittävästi aikaa. Sitä paitsi on havaittu, ettei asiantuntijan antama tieto yksin riitä. Potilas kaipaa sen ohella myös vertaistietoa ja -tukea saman prosessin kokeneilta potilastovereilta. Tässä tulee potilasjärjestö kuvaan mukaan.

4 4 2. YHDISTYKSEN TAUSTAA JA NYKYPÄIVÄÄ Suomen eturauhassyöpäyhdistys on eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden miesten yhdysside ja etujärjestö. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä eturauhassyöpää koskevaa tietoa sekä kaikin tavoin vähentää tästä syövästä aiheutuvaa haittaa ja kärsimystä. Yhdistys tukee eturauhassyöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä pyrkii parantamaan heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan. Yhdistys perustettiin Helsingissä vuonna 1997 valtakunnalliseksi syöpäpotilasjärjestöksi. Yhdistys on nimeltään kaksikielinen ja tarjoaa palveluja molemmilla kansalliskielillä, joskin voimavarojen niukkuuden takia toiminta on käytännössä ollut etupäässä suomenkielistä. Yhdistyksen kutsumanimeksi on vakiintunut lyhenne PROPO, joka tulee sanoista PROstata (=eturauhassyöpä) ja POtilas. Yhdistys syntyi eturauhassyöpään sairastuneiden miesten aktiivisuuden tuloksena, mutta sen perustamiseen myötävaikuttivat myös urologit, syöpälääkärit ja sairaanhoitajat. Nykyäänkin yhdistykseen kuuluu paitsi potilaita ja heidän läheisiään myös eturauhassyöpään erikoistuneita lääkäreitä ja muita terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kumppanuutta monilla eri tasoilla on pidetty tärkeänä. Ammatillinen tietotaito yhdistyneenä potilaan omiin kokemuksiin tuo lisäarvoa paitsi yhdistyksen toimintaan myös hoitohenkilöstön kykyyn kohdata potilaita. Ammattilaisten aktiivinen panos on lisännyt yhdistyksen tiedotustoiminnan asiantuntemusta ja uskottavuutta. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen on perustunut jäsentutkimuksilla hankittuun täsmätietoon potilaiden tarpeista. Yhdistyksen järjestöllinen asema on 16 ensimmäisen toimintavuoden aikana vakiintunut ja saanut tunnustusta. Sen toiminta on nyttemmin painottunut monipuolisten tukipalvelujen tarjoamiseen sekä valtakunnalliseen tiedottamiseen. Palveluihin kuuluu mm. potilaiden ja läheisten yksilöllinen neuvonta, paikallisten vertaistukiryhmien tukeminen, tukihenkilöiden ja ryhmänvetäjien koulutus sekä psykososiaalisen tuen ja keskusteluavun antaminen. Yhdistyksen julkaisema jäsenlehti PROPO ilmestyy neljästi vuodessa. Yhdistyksellä on myös Internet-verkossa omat kotisivut (www.propo.fi) sekä oma Facebook-sivu, joita päivitetään reaaliaikaisesti. Yhdistys ei harjoita voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden syöpäjärjestöjen kanssa samoin kuin hoito- ja kuntoutustyötä tekevien laitosten ja muiden terveydenhuollon yksiköiden ja kuntien kanssa. Yhdistyksen tehtävänä on täydentää virallista terveydenhuoltojärjestelmää. 3. JÄSENKUNNAN KEHITYS Yhdistyksen jäsenmäärä on koko sen olemassaolon ajan kasvanut. Tällä hetkellä jäseniä on jo Kun eturauhassyöpädiagnoosin saaneita miehiä on kuitenkin tänä päivänä elossa lähes , niin voidaan todeta, että vain 3-4 prosenttia heistä on liittynyt yhdistyksen jäseniksi. Vastaava ongelma eli potentiaalisten jäsenten tavoittamatta jääminen tuntuu vaivaavan muitakin potilasjärjestöjä. Ilmiön syitä on kovasti pohdittu. Yksi syy saattaisi olla se, ettei yhdistyksen olemassaolosta

5 5 ja liittymismahdollisuudesta ole riittävästi tiedotettu. Syynä voi olla myös se, että moni diagnoosin saanut mies haluaa unohtaa sairautensa, jopa torjua koko asian, eikä silloin kaipaa myöskään potilasjärjestön jäsenyyttä. Toiset voivat välttää kaikkea leimautumista syöpäpotilaaksi siinä pelossa, että sairaus tulee ympäristön tietoon. Varmaan on myös niitä, jotka eivät koe tarvitsevansa potilasjärjestön palveluja ja katsovat pärjäävänsä omin avuin. Näistä syistä ei ole realistista odottaakaan, että kaikki diagnoosin saaneet miehet tulisivat myös yhdistyksen toimintaan mukaan. Tärkeintä on, että kaikille tarjotaan tietoa tällaisen yhdistyksen olemassaolosta ja siten mahdollisuudesta liittyä siihen. Aktiivinen jäsenhankinta vaatisi yhdistykseltä kuitenkin lisäresursseja. Lisääntynyt vertaistuen tarve on joka tapauksessa tosiasia. On myös syytä muistaa, että jäsenmaksulla tuetaan yhteistä asiaa: vaikka yksittäinen potilas ei itse kaipaisi potilasjärjestön palveluja, moni potilastoveri voi niistä silti hyötyä. 4. YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia eturauhassyöpäpotilaiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä lisätä tietoa eturauhassyöpään liittyvistä seikoista. Tämä kertoo yhdistyksen perustehtävän. Yhdistyksen toimintamuodot ovat vakiintuneet 16 ensimmäisen toimintavuoden aikana. Johtotähtenä on pidetty jäsenten kuuntelemista ja heidän tarpeidensa kartoitusta. Vuosina 2004, 2007 ja 2012 toteutettujen jäsenkyselytutkimusten tulokset ovat antaneet tähän hyviä eväitä. Yhdistyksen toiminta-ajatus on järjestöllisen työn eettinen koodi ja samalla jäsenkunnan yhteisyyttä rakentava julistus. Se viestii myös sidosryhmille tiiviissä muodossa sen, mihin järjestö perimmältään pyrkii. Yhdistyksen potilaskeskeistä orientaatiota korostava toiminta-ajatus on tässä ajassa kiteytetty seuraavaan muotoon: Valtakunnallisena potilasjärjestönä yhdistys pyrkii vähentämään eturauhas-syövästä aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa ja siten täydentämään virallista terveydenhuoltojärjestelmää. Toiminnan ensisijaisena päämääränä on tukea eturauhassyöpäpotilaita ja heidän läheisiään auttamalla heitä jaksamaan arjessa ja parantamaan elämänlaatuaan. Tässä tarkoituksessa yhdistys edistää ja kehittää vertaistukiryhmien toimintaa sekä aktivoi ja kouluttaa ryhmien tueksi vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lisäksi yhdistys välittää tieteelliseen näyttöön perustuvaa mutta silti potilaiden ymmärrettävissä olevaa tietoa eturauhassyövästä ja sen hoidoista. 5. TOIMINTALINJAT Yhdistyksen toiminnan keskeiset osa-alueet ovat: 5.1 Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) 5.2 Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet)

6 6 5.3 Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) 5.4 Yhteistoiminta (muut järjestöt, terveydenhuollon yksiköt ja kunnat) 5.5 Hallinto 5.6 Voimavarat ja talous 5.1. Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) Eturauhassyöpäpotilaan ei pidä joutua sairastamaan tautiaan yksin, vaan vertaistuen saatavuus olisi turvattava maanlaajuisesti. Tavoitteena on, että vertaistukiryhmiä olisi riittävällä tiheydellä ympäri Suomea. Pitkien välimatkojen takia alueellista eriarvoisuutta on tässä suhteessa kuitenkin vaikeata kokonaan välttää. Vertaistukitoiminnan kattavuutta edistetään tukemalla paikallisten vertaistukiryhmien syntymistä eri tavoin. Pienryhmiä on perustettu etupäässä maakunnallisten syöpäyhdistysten aloitteesta, mutta niitä on syntynyt myös spontaanisti. Yhdistys tukee ryhmien toimintaa mm. tiedottamalla niiden kokoontumisista säännöllisesti PROPO lehdessä sekä yhdistyksen Internet-kotisivuilla (www.propo.fi) ja facebookissa, järjestämällä ryhmien käyttöön alan asiantuntemusta ja osallistumalla niiden tapaamisiin. Yhdistys myös kouluttaa uusia tukihenkilöitä ja ryhmänvetäjiä. Täydennys- ja jatkokoulutuksesta on huolehdittu yhteistyössä muiden syöpäjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen palvelutoiminnan keskiössä ovatkin vertaistukeen keskittyvä pienryhmä-toiminta ja sen ohjaus, erilaiset tukihenkilöpalvelut sekä tukihenkilöiden ja ryhmänvetäjien koulutus. Yhdistys ylläpitää Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kokoontuvia omia vertaistukiryhmiä sekä harjoittaa yhteistyötä maakunnissa toimivien vastaavien ryhmien kanssa. Näihin ryhmiin osallistuu sekä potilaita että heidän läheisiään. Helsingissä kokoontuu myös nimenomaan omaisille ja läheisille tarkoitettu vertaistukiryhmä, jota tällä hetkellä vetää yhdistyksen vt. toiminnanjohtaja (itsekin eturauhasyöpäpotilaan puoliso). Terveydenhuoltoalan ammattilaisena hän on myös voinut antaa ammatillista neuvontaa sekä psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Sitä on tarjottu kaikille tarvitseville maksutta sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelimitse ja sähköpostitse Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet) Yhä tärkeämmäksi on osoittautunut eri väyliä pitkin tapahtuva eturauhassyöpää koskeva tiedotustoiminta. Eturauhassyöpään ja sen hoitoon liittyvää ajankohtaista tietoa hankitaan luotettavista lähteistä, joita löytyy sekä koti- että ulkomaisten yhteistoimintakumppanien kautta. Tietoa pyritään välittämään eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa mutta tiedon pätevyydestä silti tinkimättä. Yhdistys julkaisee PROPO- lehteä, jossa on potilastarinoita, asiantuntevaa tietoa eturauhassyövästä sekä tietoa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista järjestöasioista. Monet asiantuntijat ovat tukeneet lehteä luopumalla omista kirjoituspalkkioistaan. Yhden lehden painosmäärä on ollut yli 4000 kpl. Lehti on postitettu kotiin jokaiselle jäsenelle, minkä

7 7 lisäksi lehteä on jaettu korvauksetta urologisten ja onkologisten poliklinikoiden ja sairaaloiden potilaiden ja henkilökunnan käyttöön sekä kaikkiin Suomen maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin. Tarvittaessa yhdistys julkaisee myös tietovihkoja ja muuta tiedotusaineistoa, jota niin ikään jaetaan maksutta yleiseen käyttöön. Tavoitteena on painattaa eturauhassyöpä-potilaita varten heti diagnoosin saantitilanteeseen tarkoitettu kattava ja kansantajuinen ensitietopaketti, joka tulisi jakoon kaikissa alan hoitoyksiköissä. Yhdistyksen kotisivuilta (www.propo.fi) on luettavissa mm. eturauhassyöpää koskevaa perustietoa ja aiemmin ilmestyneet jäsenlehdet sähköisessä muodossa. Yhdistyksen sähköistä viestintää kehitetään yhdistyksen jäseniltä ja muilta kävijöiltä saatavan palautteen pohjalta. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivunsa. Tavoitteena on lisätä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa sitä mukaa kuin tarvetta siihen ilmenee. Toiveena on saada yhdistyksen toimistoon lisää tietoteknistä osaamista, jolloin verkkopalveluja voidaan tehostaa ja kehittää nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Yhdistyksen jäsenten korkeahkosta keski-iästä johtuen verkkopalveluilla ei vielä toistaiseksi ole ollut kovin suurta kysyntää, mutta tilanteen voidaan odottaa nopeassa tahdissa muuttuvan, kun tietokoneen käyttö yleistyy myös varttuneen väestön keskuudessa. Yhdistys järjestää erilaisia tietoiskuja sekä esitelmä-, luento- ja seminaaritilaisuuksia eturauhassyöpää ja sen hoitoa koskevan ajankohtaisen tiedon levittämiseksi. Nämä tilaisuudet on tarkoitettu pääasiassa eturauhassyöpädiagnoosin saaneille miehille ja heidän läheisilleen, mutta kaikilla on niihin vapaa pääsy. Kaikista järjestettävistä tilaisuuksista laaditaan tapauskohtaiset suunnitelmat ja budjetit. Yhdistyksen edustajat käyvät pyydettäessä luennoimassa myös muiden tahojen eri kohderyhmille (mm. opiskelijoille ja terveydenhuoltoalan työntekijöille) järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Tarkoitus on lisätä myös ruotsin- ja englanninkielistä tiedottamista. Kaikessa tiedottamisessa pidetään kulmakivenä tiukkaa sitoutumista lääketieteessä yleisesti hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin ja tieteellisesti pätevään tutkimustietoon, joskin asioista pyritään aina tiedottamaan potilaille ymmärrettävällä kielellä. Eturauhassyövästä kerrottaessa on sitouduttu avoimuuteen ja asiallisuuteen, mutta samalla on pidetty tärkeänä ylläpitää potilaissa toivoa. Yhdistys uskoo toivon terapeuttiseen tehoon myös potilastyössä Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on paitsi eturauhassyöpää koskevan tiedon levittäminen myös eturauhassyöpäpotilaiden oman äänen kuuluviin saattaminen. Yhdistys pyrkii osaltaan muokkaamaan yhteiskunnan asenteita eturauhassyöpään sairastuneita kohtaan entistä myönteisemmiksi. Edunvalvonnallaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eturauhassyöpäpotilaan ja hänen läheistensä hyväksi. Tavoitteena on edistää potilaiden oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua niin, että kaikilla olisi mahdollisuus saada hyvää hoitoa asuinpaikasta, koulutustasosta, varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta

8 8 asemasta riippumatta. Tässä tarkoituksessa yhdistys ylläpitää tiivistä kosketusta yhteiskunnan päättäjiin, mm. eduskunnan syöpäverkostoon. Edunvalvonta koskee potilaan asemaa ja etua suhteessa hoitoihin, hoitohenkilöstöön, laitteisiin, lääkkeisiin ja kuntoutukseen. Tuomalla esiin eturauhassyöpäpotilaan näkökulmaa yhdistys osallistuu sekä kansallisen syöpäohjelman toisen vaiheen toteuttamiseen että kansallisen syöpäkeskushankkeen (CCC-Fin) suunnitteluun. Tarvittaessa yhdistys antaa lausuntoja eturauhassyöpää koskevissa asioissa. Voimavarojen sallimissa puitteissa on tarkoituksena lisätä yhdistyksen omaa aloitteellisuutta eturauhassyöpäpotilaiden edunvalvonnassa. Sen vuoksi on seurattava tarkasti yhteiskunnan ja terveydenhuollon muutoksia ja kehitystrendejä Yhteistoiminta (muut järjestöt ja terveydenhuollon yksiköt) Potilasjärjestön on hyödyllistä verkostoitua ja toimia yhdessä monien eri tahojen kanssa. Yhdistys onkin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja toimii kiinteässä yhteistyössä sekä maakunnallisten syöpäyhdistysten että muiden syöpäpotilasjärjestöjen kanssa. Suhde maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin rakentuu kumppanuusperiaatteelle. Joidenkin maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa on jo tehty kirjallisia yhteistyö-sopimuksia määrittelemällä keskinäiset roolit ja työnjaot yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä sekä pienryhmien toiminnan tukemisessa. Järjestöllistä yhteistyötä on tarkoitus entisestäänkin lisätä erityisesti tiedottamisen ja vertaistuen aloilla. Tiivistä yhteistyötä on kehitteillä myös lääkärien sekä alan tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Yhteisiä yleisötilaisuuksia on suunniteltu muiden ns. suuria syöpiä eli rintasyöpää ja suolistosyöpää edustavien potilasyhdistysten kanssa. Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä yhteistyötä sekä yleisen edunvalvonnan että uusinta hoitoa ja tutkimusta koskevan tiedonsaannin kannalta. Yhdistys on eurooppalaisten eturauhassyöpäpotilasjärjestöjen liiton Europa Uomo:n perustajajäsen ja myös kattavan Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen liiton ECPC:n jäsen. Yhdistyksen edustaja on lisäksi ollut mukana perustamassa eturauhassyöpäpotilasjärjestöjen globaalia liittoa WWPCC. Ulkomaisten veljesjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö edistää parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen omaksumista. Kansainvälinen tiedon ja kokemusten vaihto on omiaan antamaan ideoita myös omaan kotimaiseen toimintaamme. Säännöllisesti tapahtuva yhteistyö pohjoismaisten eturauhassyöpäyhdistysten edustajien kanssa on ollut erityisen hedelmällistä. Syksyllä 2013 käynnistettiin eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatua koskeva laaja pohjoismainen kyselytutkimus pohjoismaisten eturauhassyöpäjärjestöjen yhteistyönä Hallinto Yhdistyksellä on vuosittain valittava hallitus. Sen kokoonpanosta ei ole määräyksiä yhdistyksen säännöissä, mutta alusta alkaen on noudatettu sellaista käytäntöä, että hallitukseen valitaan potilaspuheenjohtajan lisäksi kolme potilasjäsentä sekä urologi,

9 9 syöpälääkäri ja sairaanhoitaja, kullekin henkilökohtainen varajäsen. Lääkäri- ja hoitajajäsenet (3) toimivat hallituksessa kukin oman alansa lääketieteellisinä asiantuntijoina. Potilasjäsenet (4) ovat kuitenkin hallituksen enemmistönä. Yhdistys ylläpitää toimistoa, jonka palkattuina päätoimisina työntekijöinä ovat toiminnanjohtaja ja taloudellisten resurssien salliessa myös järjestösihteeri.yhdistyksen toimitilat ja sähköpostiosoite tulevat muuttumaan vuoden 2014 aikana. Toiminnanjohtajan lähin esimies on yhdistyksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu: yhdistyksen toiminnan yleinen johtaminen ja kehittäminen yhdistyksen sääntöjen pohjalta sekä hallituksen ja vuosikokouksien vahvistamien suuntaviivojen mukaan yhdistyksen vuosikokousten sekä hallituksen kokousten valmistelu, asioiden esittely ja hallituksen päätösten toimeenpano yhdistyksen vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja -kertomusten sekä tilinpäätösten ja talousarvioiden laatiminen yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen varainhankinnan ja taloudenhoidon suunnittelu ja toteutus yhdistyksen jäsenlehden päätoimittajan tehtävät yhdistyksen julkisten kannanottojen ja lehdistötiedotteiden valmistelu yhteydenpito yhteiskunnan päättäjiin ja mediaan sekä alan muihin toimijoihin ja sidosryhmiin yhteistyö muiden koti- ja ulkomaisten syöpä- ja potilasjärjestöjen kanssa eturauhassyöpää ja sen hoitoa koskevan uusimman tiedon seuranta yhdistyksen toimiston ja muun palkatun henkilöstön johtaminen Järjestösihteerin tehtäviin taas kuuluu toiminnanjohtajan avustaminen sekä yhdistyksen toimiston päivittäisten asioiden, maksuliikenteen ja jäsenasioiden hoitaminen, yhdistyksen Internet-sivujen ylläpito sekä jäsenlehden toimitussihteerin tehtävät. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että yhdistyksen palkatut työntekijät koulutukseltaan ja osaamiseltaan täydentäisivät toisiaan ja muodostaisivat siten tehokkaan ja saumattomaan yhteistyöhön kykenevän työparin. Toivottavaa olisi, että joko toiminnanjohtajalla tai järjestösihteerillä olisi kokemusta myös terveydenhuollon piirissä tehdystä potilastyöstä, jotta hän voisi muiden tehtäviensä ohella antaa eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen ammatillista neuvontaa ja psykososiaalista tukea sekä ohjata ja avustaa vertaistukiryhmien työtä. Samoin olisi työmotivaation kannalta suositeltavaa, että palkatuilla työntekijöillä olisi myös henkilökohtaista kosketusta eturauhassyöpään sairautena. Määräaikaisia toimintahankkeita varten yhdistyksen pitäisi voida rahavarojen sallimissa

10 1 0 rajoissa palkata myös tilapäistä työvoimaa, esimerkiksi projektisuunnittelijoita tai -koordinaattoreita. Monia erikoispalveluja sen sijaan on edelleen tarkoituksenmukaisinta hankkia ostopalveluina, esimerkiksi yhdistyksen kirjanpito sekä jäsenlehden graafinen suunnittelu ja painattaminen. Hallituksen sisäistä työskentelytapaa on jo aikaisemmin tehostettu niin, että se voi työskennellä myös toimikuntiin jakautuneena. Niitä perustetaan hallituksen päätöksellä tarpeen mukaan ja niihin voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Pysyväisluontoisia toimikuntia voidaan perustaa esimerkiksi tiedotusta, varainhankintaa, lääketieteellistä asiantuntemusta ja vertaistukea varten. Hallitus määrää toimikuntien tehtävän ja koordinoi niiden työtä. Luonnollisesti myös yhdistyksen rivijäseniä on aktivoitava ja motivoitava kantamaan oma kortensa kekoon Voimavarat ja talous Strategiaa ja toimintalinjoja suunniteltaessa on tärkeätä tunnistaa edessä olevat haasteet. Ne koskevat erityisesti voimavaroja: vapaaehtoistyön saatavuutta ja toiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Ilman jäsenten aktiivista vapaaehtoistyötä ja toiminnan vakaata perusrahoitusta yhdistyksen nykyisen palvelutason jatkuminen vaarantuu. Huomioon on otettava myös se, että eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden miesten lukumäärä tulee edelleen kasvamaan. Palveluille tulee siis olemaan entistä suurempi kysyntä. Yhdistyksen taloutta hoidetaan harkitusti ja suunnitelmallisesti niin, että asianmukainen maksuvalmius säilyy. Talouden tulee perustua menojen ja tulojen tasapainoon. Jatkuvaan seurantaan panostetaan. Voittoa ei toiminnalla tavoitella. Perusrahoitus nojaa jäsenmaksutuloihin, lahjoituksiin ja julkisiin tukiin, etenkin RAY:n toiminta-avustukseen. Myös Syöpäsäätiö on toisinaan tukenut yhdistystä taloudellisesti. Yhdistys on joinakin vuosina saanut julkista tukea myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta, mutta nämä tuet ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Toiminnan vakaa perusrahoitus olisi yhdistyksen toiminnan jatkumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä. RAY:n yhdistykselle toistaiseksi tarjoama vuotuinen kohdennettu toiminta-avustus on perustunut tilapäisyyteen eikä ole näin ollen mahdollistanut pitkäjänteistä suunnittelua. Yhdistyksen onkin ollut pakko etsiä myös muita varainhankinnan lähteitä. Yhdistyksen jäsenistön määrä on perustunut luonnolliseen kasvuun. Vaikka aktiivisiin jäsenhankintakampanjointiin ei ehkä olekaan aihetta, on kuitenkin varmistettava, että yhdistyksen olemassaoloa koskeva tieto tavoittaa eturauhassyöpädiagnoosin saaneet miehet oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä niiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa, joissa diagnoosin saaneet miehet asioivat. Jäsenmaksu on mitoitettava kohtuulliseksi, jottei se muodostaisi liian korkeaa kynnystä potilasjärjestön jäsenyydelle. Yhdistyksen imagoa ja toimintamuotoja pitää myös muokata sellaiseksi, että sen jäsenyys koetaan mielekkäänä ja kannattavana eturauhassyöpä-potilaiden keskuudessa. PROPO -lehden satunnaiset tuki-ilmoitustulot samoin kuin monien asiantuntijoiden luopuminen kirjoituspalkkioista ovat helpottaneet lehden julkaisemista. Vaikka lehden

11 tuotantokustannukset ovatkin suuret, lehti on kuitenkin nähty tehokkaaksi tiedotuskanavaksi ja samalla arvostetuksi jäseneduksi. Yhdistys ei rahoita toimintaansa myyntituloilla, mutta viranomaislupaan perustuvaa omaehtoista varainhankintaa voidaan harjoittaa. Samoin voidaan harkitusti ottaa vastaan lääketeollisuuden ja yksityisen terveydenhuoltosektorin sponsorointia, mutta tällöin on kannettava erityistä huolta yhdistyksen riippumattomuuden ja puolueettomuuskuvan säilyttämisestä. Pelkät jäsenmaksut, lahjoitukset ja satunnaiset varainhankinta-aktiviteetit eivät yksinään riitä varmistamaan rahoituksen vakautta. Julkisena avustuksena saatava taloudellinen tuki on siten nostettava ja vakautettava kasvavan jäsenistön ja kehittyvän toiminnan vaatimalle tasolle. Toiminnan perusrahoituksen vakauden ja jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on, että RAY myöntäisi yhdistykselle yleisavustuksen (Ay), joka myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Tämä mahdollistaisi yhdistyksen toiminnan nykyistä pitkäjänteisemmän suunnittelun ja kehittämisen. Yhdistyksen ei ole itse tarvinnut rahoittaa kansainvälisen yhteistyön aiheuttamia kuluja, koska asianomaiset kansainväliset järjestöt huolehtivat näistä kuluista. Ainoana poikkeuksena on ollut eurooppalaisen eturauhassyöpäpotilasjärjestön EUROPA UOMO:n vuosittainen jäsenmaksu. 1 1 LIITE: UHKIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITUS Menetelmänä kartoituksessa on käytetty nelikenttäarviointia nykyisen palvelukyvyn vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. SWOT -analyysi pohjautuu hallituksen jäsenten kirjauksiin ja hallituksen kokouksissa käytyihin keskusteluihin näistä asioista ja kuvastaa hallituksen jäsenten yhteisiä käsityksiä. Vahvuudet ainoa valtakunnallinen eturauhassyöpäyhdistys Suomessa eturauhassyöpä edustaa miesten yleisintä syöpää kasvava jäsenmäärä vakiintunut toiminta: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja hallitustyöskentely sekä laaja vapaaehtoisten piiri yhdistykselle kertynyt paljon tietoa eturauhassyövästä ja sen sairastamisesta

12 1 2 laadukas PROPO -lehti, jolla on valtakunnanlaajuinen levikki lääketieteen ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten vapaaehtoinen osallistuminen yhdistyksen hallitustyöskentelyyn mahdollisuus saada lääketieteen ammattilaisten panos luennoitsijoina yleisötilaisuuksiin ja artikkelien kirjoittajina PROPO-lehteen ilman palkkiota mahdollisuus tarvittaessa saada konsultointiapua lääketieteellisissä pulmakysymyksissä Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Heikkoudet toiminnan rahoituksen vakiintumattomuus toimiston henkilöstön määrä liian vähäinen: toiminta on siksi haavoittuvaista ei vakiintunutta yhteistyötä kaikkien maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa ei vakiintunutta yhteistyötä kaikkiin tärkeisiin yhteistyötahoihin, esim. sairaaloihin ja terveyskeskuksiin miesten tietoisuus eturauhassyövästä edelleen vähäistä taudista tiedottaminen suurelle yleisölle vaikeaa median kautta voimien hajautuminen; syöpäkentällä toimii myös muita paikallisia eturauhassyöpätoimijoita ei ole ollut järjestelmällistä oman toiminnan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusanalysointia lukuun ottamatta kolmea jäsenkyselytutkimusta (2004, 2007 ja 2012) terveydenhuollon monien eri toimipisteiden, erityisesti perusterveydenhuollon ja yhdistyksen välinen kattava yhteistyö ei ole vielä vakiintunut pysyväksi tiedottamiseksi niin, että jokainen eturauhassyöpäpotilas, joka käy kyseisissä paikoissa, saisi tiedon tästä yhdistyksestä, sen toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä sen jäseneksi Mahdollisuudet lisätä ja vahvistaa valtakunnallista tukihenkilö- ja vertaisryhmäverkkoa kehittää laadukkaat ja monipuoliset kotisivut tietotekniikan ammattilaisten avulla lisätä tiedotusta Internetissä, sosiaalisessa mediassa ym. osallistua aktiivisesti valtakunnalliseen kuntoutustoimintaan eturauhassyövän osalta

13 1 3 vahvistaa ja ylläpitää urologian ja onkologian ammattilaisten antamaa asiantuntemusta yhdistyksen tiedotustoiminnassa lisätä ja parantaa yhteistyötä erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon tiivistää ja kehittää jatkuvaa yhteistyötä maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa lisätä yhteyksiä mediaan, poliittisiin päättäjiin ja muihin vaikutusvaltaisiin tahoihin toimia asiantuntijana potilaan näkökulmasta erilaisten suunnitteilla olevien hoitolinjojen ja hoitoprosessien kehittelyssä kasvaa ja kehittyä vakaana syöpäjärjestönä, jolla on yhteiskunnan arvostus ja tuki (RAY- yleisavustus) potilaille suunnattujen ohjeiden ja tiedotteiden suunnittelu ja toteutus yhdessä lääketieteellisten asiantuntijoidemme kanssa valtakunnanlaajuinen järjestelmä, jolla joustavasti saataisiin jakoon tietopaketti eturauhassyövästä terveydenhuollon eri toimipisteiden kautta Uhkat vapaaehtoisten aktiivisten toimijoiden väheneminen yhdistyksen toiminnasta toiminta- ja palvelukyky jää liiaksi pääkaupunkikeskeiseksi erityisesti RAY:n yleisen toiminta-avustuksen puuttuminen tekee toiminnan pitkäjänteisestä suunnittelemisesta vaikeaa ja tuo toiminnan jatkumiseen epävarmuutta syntyy paljon rinnakkaista ja päällekkäistä toimintaa valtakunnallisen toiminnan väheneminen julkisuudessa saavutetun arvostuksen menettäminen potilaan näkökulman asiantuntijoina vaikeuksia vastata taudin ilmaantuvuuden lisääntymisen tuomiin uusiin haasteisiin toiminnan ja resurssien suuntautuminen epäolennaiseen toiminnan rahoituksen riittämättömyys kasvaviin tarpeisiin aktiivisten ja innostuneiden jäsenten katoaminen järjestötyöstä aktiivisten palkattujen henkilöiden vähyys ja siitä johtuen toiminnan haavoittuvuus henkilö- ja aineellisten resurssien vähyydestä johtuva vaikeus uudistaa ja muuttaa vanhoja toimintatapoja

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Strategia 2013 2015 SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Suomen Syöpäpotilaat ry (jatkossa yhdistys / SSP) on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) jäsenjärjestöistä. Yhdistys on sitoutunut

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot