Helsinki. Hollola. Lahti. Lahti.tffi \\tt-l-ctn. Kuivanto. Lahti. Orimattila. Alavus. ro't $"llola. til::-:l#f. Halikko. Kokemäki. Kokemäki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki. Hollola. Lahti. Lahti.tffi \\tt-l-ctn. Kuivanto. Lahti. Orimattila. Alavus. ro't $"llola. til::-:l#f. Halikko. Kokemäki. Kokemäki."

Transkriptio

1 i,n?- 1 Mastereide n Turu n tapaam isen osa I listujat il moittautu misjärjestyksessä : (pyöräytä ympyrä nimesi numeron kohdall) (r'.1 rtmariojanen (z) t"'*olehtinen $ ruuta Pyykkönen (il sinittt Korhonen e lnkeri Lahti Asta Hilska rimo =bj +ife#'t Gil rvratti Rajasaari n Hartu({r (p. N4afatta *it,o Laurila 6a) nir,o fö,, *oo, 19. Jaakko Luukkonen ågi naimo Henttonen Q1; asto naimo Hyvönen Helsinki Hollola Lahti Lahti.tffi \\tt-l-ctn Kuivanto Lahti Orimattila Alavus ro't $"llola til::-:l#f Halikko Kokemäki Kokemäki Lahti ffi- Vaskio Helsinki Selki Orimattila Padasjoki.+urlfl J,; eta Helsinki Viitaila Salo Vitrr.L{ AlazlÅ / "i-gt Hallitus: Pekka Antto"",G;ö,

2 Worldloppet Masters Finland Liite 2 ja3 WJOSIKOKOUKSEN KUTSU JA ESITYSLISTA klo Hotelli Hamburger Börs Turku l. Kokouksen avaus 2. Kokouksen jåirjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastaj aa j a kaksi åiiintenlaskij aa 3. Todetaan kokouksen o sallistuj at, laillisuus j a piiätösvaltai suus 4. Vahvistetaan kokouksen työjfi estys 5. Esitellään tilikautta 1. I koskeva tilinpåiätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. Påiätetiiiin tilinpiätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntiimisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisillle 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Piiiitetiiiin toiminnantarkastaj an palkkiosta 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavuurn vuosikokoukseen asti - päätetäänhallituksen jäsenten lukumäåirästä ( säännöt; pj sekä 3-5 jäsentä) 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimikaudelle I 1. Yhdistyksen sä?intöjen rekisteröinti Yhdistyksen hallitus on päivittiiny nyt käytettäviä yhdistyksen sätintöjä ja esitt?iä, että tässä kokouksessa tehdäiin piiätös siitä, rekisteroidaunko yhdistys vai jatketaanko nykyistä käytåintöä. Jos piiätös on myönteinen, pidetåiåin yhdistyksen perustava kokous perjantaina Lahdessa. (säiintöehdotus liitteenä) 12. Käsitelliiiin muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäv?iksi, håinen tiimän kokouksen alussa kerrottava asia vhdistyksen puheenj ohtaj alle Esitelliiiin yhdistyksen uusi hiihtoliivi. 14. Keskustelu valmistautumisesta yhdistyksen 30-vuotiseen juhlavuoteen. (Yhdistys synnytettiin perustamiskokous pidettiin Hotelli Ascotissa Lahdessa.) t d f otoutcsen piiättåiminen

3 i i, it* 11 WL-MASTERS FINLAND Tilinpäätös ajalta 1.1" Pankkisaamiset ,98 TULOT Jäsenmaksut Myynti, liivit merkit Muut tuotot Tulot yhteensä 1557,00 97,40 50,00 t704,oo MENOT Tiedotus jäsenille Ohjelmat, lisenssit Pankkikulut Kokouskulut Menot yht. L90,46 323,41 102,46 592,5! 1208,84 Tilikauden voitto Oma pääoma Pankkisaamiset , ,14 Forssa L WL-MASTERS FINLAND HALLITUS I g"&{'1"-\ /li t- 0,,ro l- r;-_^ t>-.' t $L*:

4 Worldloppet Masters Finland TOTMTNTAKERTOMUS 20 I- 4 Yleistä Kulunut kausi on ollut yhdistyksellä jo 28. Hiihtojen kannalta talvi oli poikkeuksellinen, lumenpuutteen vuoksi kisoja jouduttiin perumaan Tsekissä,Virossa ja Veniijällä, sekä kovan tuulen vuoksi Norjassa? Silti uusia Master titteleitä saimme peräti 2l kappaletta. Mainittakoon Veli Rautiaisen kaksi passia samana vuonna 2013, kulta ja hopea. Hallitus l4lahden Worldloppet Masters Finlandin jatkovuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Pekka Anttosen, Vihdistä, sekä muut hallituksen jäsenet. Jfiestiiytymiskokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen, jossa jaettiin muut tehtävät. Varapuheenj ohtaja Eija Silvan, Lahti,jäsenasiat ja kotisivut Juha Toivonen, Turku. Sihteeri Teuvo Valve, Loimaa. Jäsenet Risto Kemiläinen, Pemiö ja Veli Rautiainen, Pori. Puheenjohtaj a Pekka Anttoselle tuli vielä rahastonhoitajan tehtävät. Hallitus on kokoontunut 3 kertaa. Jäsenet Jäseniä on rekisterissä kaikkiaan 268 Jäsenmaksun maksan eita 127 Toiminnantarkastaja Raimo Henttonen ja varalla Reivo Jiirvenp?iä

5 TOIM IN NANTARKASTUSKERTOM US Yhd istyksen va litsema na toimin nantarkastajana olen ta rkasta n ut Worldloppet Masters Finland:n kirjanpidon sekä tilinpäätöksen tilikaudelta Ot Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskel man I iitetietoineen ja toimintakertom uksen. Toi min nantarkastusla usu nto Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, menot, varat ja oman pääoman. Yhdistyksellä ei ole velkoja, eikä annettuja vakuuksia. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 495,16 euroa. Yhdistyksen kirjanpito ja hallinto on asianmukaisesti järjestetty, tointinnassa on noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Esitän tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Orimattilassa O. 20]^4 Raimo Henttonen toiminnantarkastaja

6 Worldloppet Masters Finland toimintasuunnitelma LiiteT YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Siiiintöm?iiiräisen kokouksen lisiiksi toimikauden aikana jfiestetäiin yksi jäsentilaisuus, jonka sisältöön pyrifiiiin liittämä:in hiihtoa ja valmentautumistietoutta esim. Suomen Hiihtoliiton avustuksella. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Jäsenistö Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii saamaån kaikki Worldloppet Master-arvon saavuttaneet hiihtäj ät yhdistyksen j äseniksi j a maksamaan j äsenmaksun. Yhdistyksen nettisivuilla toteutetaan Finlandia-hiihdon jälkeen jäsenkysely, jonka pohjalta kehitetiiiin hrlevaa toimintaa. TALOUS Jäsenmaksujen perintää tehostetaan. Lisiiksi pyritärin saaminn lisiä yhteistyökumppaneita. TOIMINTA Kotisivujen kautta pyritä?in kertomaan jäsenistölle hiihdoista ja aktivoimaan jäseniä osallistumaan aktiivisesti Wl-hiihtoihin. Markkinoidaan alliivisesti uutta hiihtoliiviä. Hallitus tekee esityksen yhdistyksen 3O-vuotisen toiminnan (kevät 2ll6)juhlistamisesta ja mahdollisen historiikin tekemisestii. Hallitus tulee esittiimiiiin ilmoittautumisjåirjestelmiin uudistamista erityisesti niiden hiihtojen osalta, jotka täyttyvät hiihtäj istä muutamassa minuutissa. TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Kotisivuj en informaatiosisältöä parannetaan. Sisäinen tiedottaminen Jatketaan kotisivujen, sähköpostin ja postin kautta tapahtuvaa jäsenistön ajan tasalla pitämista. Sähköpostin edullisuuden ja helppouden takia pyritåiän mahdollisimman moni jäsen tavoittamaan juuri sähköpostin välityksellä.

7 rlr-} l-r,,te ö. Worldloppet Masters Finland TATOUSARVTO L.LO.20L4-30,09.20L5 TUOTOT: äsenmaksut Myyntitulotia muut tuotot OO Yht" MENOT. Jäsentapaaminen Kokouskulut ATK lisenssit Pankkikulut Jäsentiedotteet 300 Yht Lisäksi välitetään mm. hiihtoliivejä omakustannushintaan. Myyntivarasto pidetään kohtuullisen pienenä j a kirjataan tilinpäätökseen nettohintaan.

8 *-..t*: i, (S åiiintöluonno s, käsitelty vuosikokouksessa I ) l.yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Worldloppet Masters Finland ry ja sen kotipaikka on Lahti. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ediståiä_hiihtoharrastusta ja toimia yhdyssiteenä suomalaisten Worldloppet Master arvon saalrrttaneiden hiihtäj ien kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestiiä jäsentensä kesken kokouksia ja kuntohiihtoon liitt).viä tapahtumia ja matkoja. Yhdistys toimii tiedonvälitti4inämaailman kaikkiin Worldloppethiihtojen jarjestäjiin, Worldloppet Ski Federationiin ja hiihtäjien kansaiväliseen yhdistvkseen International Association of Worldloppet Skieriin. Suomessa yhdistys tekee erityisesti yhteistyötä Suomen Worldloppet hiihdon j åirj estäj rin Finlandia-hiihdon kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys jä{estää tapahtumia Worldloppet-hiihtojen tunnetuksi tekemiseksi ja tuottaa pienimuotoisesti Suomeen sopivaa Worldloppet-tapahtumiin ja hiihtoon liitt).vää materiaalia. 3. Jäsenet Yhdistykseen jäseneksi voi liittyäjokainen suomalainen, joka on saavuttanut Worldloppet Masterin-arvonimen ja hyvtiksyy yhdistyksen tarkoituksen ja siännöt. Jäsenet hyviiksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siita kirjallisesti hallihrkselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäviiksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen vhdistyksestä. jos jäsen on jättiinyt eråiäntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 3 viimeisen r,uoden ajan tai muuten jättiinyt täyttiimättä ne velvoitukset. joihin hiin on )'hdistykseen liiu,vmällä sitoutunut tai on menettelylliiiin yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahinsoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistvksen siiiinnöissä mainittuj a j äseny.vden ehtoj a. 5. Liittymis- ja jäsenmaksu Jäseniltä periuäviin liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudestapäättää vuosikokous. 6. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtajajgs muuta varsinaistaiäsentii. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajantai håinen est),neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun viihintiiiin puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on piiätösvaltainen, kun vähintåiiin puolet sen jäsenistä, puheenj ohtajatai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset

9 ratkaistaan ehdottomalla Ziiintenenemmistöllä. Äåinten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan åiiini, vaaleissa kuitenkin arpa. T.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaj a, kukin erikseen. S.Tilikausi j a toiminnantarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalentellruou-tilinpåiätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistiiiin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistiiiin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 9.Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen nrosikokous pidetåiiin r,uosittain hallituksen måiiiräiimänä päivlinä tammi-helmikuussa. YlimZiiiräinen kokous pidetåiiin, kun yhdistyksen kokous niin p?ättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintii"iin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen iiiinioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitiimisestä on esitetry hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi åiiini. Yhdistyksen kokouksen piiätökseksi tulee, ellei säiinnöissä ole toisin mäarätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista åiiinistä. Åiinten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan iiiini, vaaleissa kuitenkin arpa. l0.yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle våihintäiin neljiiätoista vuorokautta ennen kokousta j äsenille postitetuilla kirj eillä j a/tai stihk<ipo stitse. ll.vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitelläiin seuraavat asiat : 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi iiäntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja påiätösvaltaisuus 4. hyv?iksytiiiin kokouksen työj fi estys 5. esitetäiin tilinpiätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetääntilinpiiätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallihrkselle ja muille vastuuvelvollisille

10 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa javaratoiminnantarkastajaa 10. käsitellåiiin muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltävziksi, on håinen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, ettii asia voidaan sisällyttiiä kokouskutsuun. 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Piiätös siiiintöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa våihintiiiin kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista iiänistä. Kokouskutsussa on mainittava såiiintöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetäiin yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta piiättävåin kokouksen miiiiräåimällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetä:in sen varat samiurn tarkoitukseen. Keskeiset muutokset qykysätintöihin a]lpviiyeuksqlla!

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot