YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO"

Transkriptio

1 3198 Liite YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO Johdanto Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä, eivätkä siinä mainitut esineet tai aineet aina ole jätteitä. Esine tai aine on jätettä vain, jos se täyttää jätelain (1072/1993) 3 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut jätteen tunnusmerkit. Luettelossa tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat ovat ongelmajätteitä, ellei jäteasetuksen (1390/1993) 3 a :n 2 momentin 1 kohdan nojalla yksittäistapauksessa ole toisin päätetty. Luettelon eräissä ongelmajätenimikkeissä viitataan jätteiden sisältämiin vaarallisiin aineisiin. Jäte luokitellaan tällaiseen nimikkeeseen vain, jos nimikkeessä tarkoitettuja esiintyy sellaisina pitoisuuksina, että jätteellä on yksi tai useampi jäteasetuksen liitteessä 4 luetelluista ominaisuuksista. Jäteasetuksen liitteessä 4 mainittuja raja-arvoja ei sovelleta puhtaisiin metalliseoksiin (lejeerinkeihin), jotka eivät ole vaarallisten aineiden saastuttamia. Ne metalliseokset, jotka on erikseen mainittu tässä luettelossa ja merkitty tähdellä (*), luokitellaan kuitenkin ongelmajätteiksi. Tässä luettelossa tarkoitetaan: 1) vaarallisella aineella kemikaalilain (744/1989) 11 :ssä määriteltyä vaarallista kemikaalia; 2) PCB:llä polykloorattuja bifenyylejä, polykloorattuja terfenyylejä, monometyylitetraklooridifenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania sekä seosta, jossa on mainittuja yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia; sekä 3) raskasmetallilla kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(vi)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä sekä näitä metallisessa muodossa, jos mainitut yhdisteet tai aineet ovat kohdassa 1 tarkoitettuja vaarallisia. Luettelo koostuu kuusinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista jätenimikkeistä sekä kaksija nelinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista nimikeryhmäotsikoista. Yksittäistä jätenimikettä ei pidä tarkastella erillään vastaavasta nimikeryhmäotsikosta. Jäte luokitellaan luettelon mukaisiin jätenimikkeisiin seuraavasti: 1) Jätteen alkuperää, lajia ja laatua vastaava kuusinumeroisella tunnusnumerolla varustettu jätenimike, lukuun ottamatta numeroihin 99 päättyviä nimikkeitä, etsitään nimikeryhmistä tai Tietyt tuotantoyksiköt voivat joutua luokittelemaan toimintansa useisiin eri nimikeryhmiin. Erilliskerätyt pakkaus, mukaan luettuina sekalaiset pakkaus, luokitellaan kuitenkin aina nimikeryhmään ) Ellei nimikeryhmistä tai löydy asianmukaista nimikettä jätteen luokittelemiseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15. 3) Ellei mikään edellä mainittujen nimikeryhmien nimikkeistä sovellu kyseiselle jätteelle, jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti. 4) Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään edellä kohdassa 1) tarkoitetussa luettelon osassa olevaa tunnusnumeroa 99 (, joita ei ole mainittu muualla).

2 Sisällys Mineraalien tutkimisessa, hyödyntämisessä, louhimisessa sekä fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät 02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät 03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvät Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät 08 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät 09 Valokuvateollisuuden 10 Termisissä prosesseissa syntyvät 11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä eirautametallien hydrometallurgiassa syntyvät 12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät 13 Öljy ja polttoneste (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä) 14 Orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden ja ponnekaasujen (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08) 15 Pakkaus, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla 16 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa 17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina) 18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) 19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät 20 Yhdyskunta (asumisessa syntyvät ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten ), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina

3 MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHIMISESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET mineraalien louhinnassa syntyvät metallimineraalien louhinnassa syntyvät muiden mineraalien louhinnassa syntyvät * metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat * muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeissä ja mainitut rikastushiekat muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut pölymäiset ja jauhemaiset muu kuin nimikkeessä mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät * muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut sora ja kivimurske hiekka- ja savi muut kuin nimikkeessä mainitut pölymäiset ja jauhemaiset muut kuin nimikkeessä mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostus muut kuin nimikkeissä ja mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja muut kuin nimikkeessä mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät poraus ja muut poraus makean veden porauksessa syntyvät ja * * öljyä sisältävät poraus ja - poraus ja muut poraus, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeissä ja mainitut baryyttia sisältävät poraus ja muut kuin nimikkeissä ja mainitut klorideja sisältävät poraus ja MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄ- TALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTAR- VIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät pesu- ja puhdistus eläinkudos kasvi muovi (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset metsätalouden * maatalouskemikaalien, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut maatalouskemikaalien metalli lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät pesu- ja puhdistus eläinkudos

4 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotus säilöntäaine liuotinuuton kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät sokerin jalostuksessa syntyvät sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät maidonjalostusteollisuudessa syntyvät kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet säilöntäaine jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät , jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta) raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät alkoholin tislaus kemiallisessa käsittelyssä syntyvät kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät * kuori- ja korkki sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri), jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri) puunsuojauksessa syntyvät * halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit * * klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit organometalliset puunsuojakemikaalit * epäorgaaniset puunsuojakemikaalit * muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kuori- ja puu soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä) keräyspaperin siistaus keräyspaperin ja kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät

5 meesajäte mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitu sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysaine muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET nahka- ja turkisteollisuuden lihaus-, halkaisu- ja trimmaus kalkitus * rasvanpoisto, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia kromia sisältävät parkitsemisliuokset parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät kromia erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka eivät sisällä kromia kromia sisältävät parkitun nahan (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly) muokkaus- ja viimeistely tekstiiliteollisuuden komposiittimateriaalien (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit) luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha) * orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistely * muut kuin nimikkeessä mainitut viimeistely vaarallisia sisältävät väriaineet ja pigmentit muut kuin nimikkeessä mainitut väriaineet ja pigmentit * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät käsittelemättömien tekstiilikuitujen käsiteltyjen tekstiilikuitujen ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYRO- LYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET öljynjalostuksen * * suolanpoisto säiliöiden pohja * happamat alkyyli * * vuotanut öljy jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset * happotervat * * muut tervat jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät * emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät * happoja sisältävä öljy kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät jäähdytyskolonneissa syntyvät * käytetyt suodatussavet öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte bitumi hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät * * happotervat muut tervat jäähdytyskolonneissa syntyvät

6 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät * elohopeaa sisältävät rikkiä sisältävät EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET * happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät rikkihappo ja rikkihapoke * suolahappo * * fluorivetyhappo fosforihappo ja fosforihapoke * typpihappo ja typpihapoke * muut hapot * emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät kalsiumhydroksidi * ammoniumhydroksidi * * natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi muut emäkset suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * * kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja muut kuin nimikkeissä ja mainitut kiinteät suolat ja liuokset * metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja muut kuin nimikkeessä mainitut metallioksidit muut kuin nimikeryhmässä mainitut metalleja sisältävät * arseenia sisältävät * * elohopeaa sisältävät muita raskasmetalleja sisältävät jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät * vaarallisia sulfideja sisältävät muita kuin nimikkeessä mainittuja sulfideja sisältävät halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät * *, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili * elohopeaa sisältävät bariumsulfaatti * liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät

7 fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät fosforia sisältävä kuona * kalsiumpohjaiset reaktio, jotka sisältävät vaarallisia tai ovat niiden saastuttamia muut kuin nimikkeessä mainitut kalsiumpohjaiset reaktio typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät * vaarallisia sisältävät epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktio sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät, joita ei ole mainittu muualla * epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit * käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä ) nokimusta * asbestin käsittelyssä syntyvät * noki 07 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset * orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset * muut tislaus- ja reaktiojäännökset * * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset * orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset * muut tislaus- ja reaktiojäännökset * * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät * muovi lisäaine, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut lisäaine * vaarallisia silikoneja sisältävät muita kuin nimikkeessä mainittuja silikoneja sisältävät

8 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11) * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset * orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset * muut tislaus- ja reaktiojäännökset * * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä ja ), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset muut tislaus- ja reaktiojäännökset * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * * muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät * kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset muut tislaus- ja reaktiojäännökset * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * * muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät * kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kiinteät rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset muut tislaus- ja reaktiojäännökset * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * * muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät

9 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * * vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset * * halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset muut tislaus- ja reaktiojäännökset * halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet * * muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät * maali- ja lakka, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut maali- ja lakka * maali- tai lakka, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut maali- tai lakka * maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset * maalin- tai lakanpoistossa syntyvät, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot maalin- tai lakanpoistoaineiden muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jauhemaisten pinnoitteiden keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät painoväriä sisältävät vesipitoiset painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset * painoväri, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut painoväri painoväri, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut painoväri * * etsausliuosten värijauhe, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut värijauhe * dispersioöljy liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät * liima- ja tiivistysmassa, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut liima- ja tiivistysmassa

10 * liima- ja tiivistysmassa, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut liima- ja tiivistysmassa * liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset * liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset * hartsiöljy nimikeryhmässä * isosyanaatti 09 VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET valokuvateollisuuden * vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset * * vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle liuotinpohjaiset kehiteliuokset * kiinniteliuokset * * valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät hopeaa valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa eivätkä hopeayhdisteitä kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa * kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä , tai tarkoitettu paristo muut kuin nimikkeessä mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo * muut kuin nimikkeessä mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19) pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä mainittua kattilatuhkaa) hiilen poltossa syntyvä lentotuhka turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka * öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktio savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktio * rikkihappo * * polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia muu kuin nimikkeessä mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka * rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia * muu kuin nimikkeessä mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka kaasujen puhdistuksessa syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeissä , ja mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät * kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset

11 leijupetihiekka hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät kuonan käsittelyssä syntyvät käsittelemättömät kuonat * kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät hehkuhilse * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät * kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut muut ja suodatuskakut alumiinin pyrometallurgia anodi * primäärituotannossa syntyvät kuonat * alumiinioksidi sekundäärituotannon suolakuonat * sekundäärituotannon mustakuonat * skimmaus, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja muut kuin nimikkeessä mainitut skimmaus * anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset muut kuin nimikkeessä mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset * savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen suodatuspölyt * muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna) * kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät * kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät * suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät * lyijyn pyrometallurgia primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat * primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmaus * * kalsiumarsenaatti savukaasujen suodatuspölyt * muut hienojakeet ja pölyt * * kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät

12 sinkin pyrometallurgia primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat * savukaasujen suodatuspölyt * muut hienojakeet ja pölyt kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät * kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät * kuonat ja skimmaus, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja muut kuin nimikkeessä mainitut kuonat ja skimmaus kuparin pyrometallurgia primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat * primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmaus savukaasujen suodatuspölyt muut hienojakeet ja pölyt * * kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät hopean, kullan ja platinan pyrometallurgia primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmaus kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät muut hienojakeet ja pölyt kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät muiden ei-rautametallien pyrometallurgia hienojakeet ja pölyt * primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona muut kuonat * kuonat ja skimmaus, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja muut kuin nimikkeessä mainitut kuonat ja skimmaus * anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset muut kuin nimikkeessä mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset anodi * savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen suodatuspölyt * savukaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät muut kuin nimikkeessä mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät rautametallien valimo valimouunien kuonat * käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit * käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen suodatuspölyt * muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut hienojakeet * sideaine, jotka sisältävät vaarallisia

13 * muut kuin nimikkeessä mainitut sideaine halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia muu kuin nimikkeessä mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste ei-rautametallien valimo * valimouunien kuonat käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit * käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit * savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen suodatuspölyt muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut hienojakeet * sideaine, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut sideaine * halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia muu kuin nimikkeessä mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät lasipohjaisten kuitumateriaalien hienojakeet ja pölyt * polttamattomat raaka-aineseos, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut polttamattomat raaka -aineseos * lasi pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja muut kuin nimikkeessä mainitut lasi * lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia muu kuin nimikkeessä mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete * savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät * savukaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut * jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät polttamattomat raaka-aineseos hienojakeet ja pölyt kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut käytöstä poistetut muotit * keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu) kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät * lasituksessa syntyvät, jotka sisältävät raskasmetalleja muut kuin nimikkeessä mainitut lasituksessa syntyvät jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät polttamattomat raaka-aineseos kalkin kalsinointi- ja hydratointi hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä ja ) kaasujen käsittelyssä syntyvät ja suodatuskakut

14 * asbestisementin valmistuksessa syntyvät, jotka sisältävät asbestia muut kuin nimikkeessä mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät muut kuin nimikkeissä ja mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät * kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät betonijäte ja betoniliete krematorioissa syntyvät * kaasujen puhdistuksessa syntyvät, jotka sisältävät elohopeaa 11 METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄ- SITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDRO- METALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät * * peittaushapot hapot, joita ei ole mainittu muualla * peittausemäkset * * fosfatointi ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut ja suodatuskakut * vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet * rasvanpoisto, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut rasvanpoisto membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja, jotka sisältävät vaarallisia * * kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit muut, jotka sisältävät vaarallisia ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät * sinkin hydrometallurgiassa syntyvät (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina) * elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät kuparin hydrometallurgiassa syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät * muut, jotka sisältävät vaarallisia * karkaisussa syntyvät ja kiinteät syanidia sisältävät * muut kuumaupotuksessa syntyvät kovasinkki * sinkkituhka kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät * käytetyt sulatteet METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät rautametallien viilaus- ja sorvaus rautametallien pölyt ja hienojakeet ei-rautametallien viilaus- ja sorvaus ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet muovilastut ja muovien muovaus

15 * * mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset) mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset) * * työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja * synteettiset työstö-öljyt * käytetyt vahat ja rasvat hitsaus * työstö, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut työstö suihkupuhdistus, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut suihkupuhdistus * * metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät ), joka sisältää öljyä helposti biohajoava työstö-öljy * käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut käytetyt hiomakappaleet ja - aineet 12 03, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11) * vesipitoiset pesunesteet * höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät 13 ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä) hydrauliöljy * * PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt klooratut emulsiot * klooraamattomat emulsiot * * mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt * synteettiset hydrauliöljyt * * helposti biohajoavat hydrauliöljyt muut hydrauliöljyt * moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljy mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt * mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt * * synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt * muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt eristys- ja lämmönsiirtoöljy * PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt * muut kuin nimikkeessä mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt * mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt * * synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt helposti biohajoavat eristys - ja lämmönsiirtoöljyt * muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt pilssivedet * sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet * * satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet * öljynerottimien hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät * öljynerottimien * * keräilyaltaan öljynerottimien öljy * öljynerottimien öljyinen vesi * hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset

16 polttoneste * * polttoöljy ja dieselöljy bensiini * muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina) öljy * suolanpoiston tai emulsiot * * muut emulsiot 14 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JÄTTEET (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08) orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasujen * kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet * * muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset muut liuottimet ja liuotinseokset * tai kiinteät, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia * tai kiinteät, jotka sisältävät muita liuottimia 15 PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATIN- MATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte) paperi- ja kartonkipakkaukset muovipakkaukset puupakkaukset metallipakkaukset komposiittipakkaukset sekalaiset pakkaukset lasipakkaukset tekstiilipakkaukset * pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia * metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät painepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet * absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia muut kuin nimikkeessä mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet 16 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, ja 16 08) * loppuun käytetyt renkaat romuajoneuvot romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia * * öljysuodattimet elohopeaa sisältävät osat * PCB:tä sisältävät osat * * räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt) asbestia sisältävät jarrupalat muut kuin nimikkeessä mainitut jarrupalat * * jarrunesteet jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut jäätymisenestoaineet nesteytetyn kaasun säiliöt rautametalli ei-rautametalli

17 muovi lasi * muut kuin nimikkeissä , ja mainitut vaaralliset osat osat, joita ei ole mainittu muualla sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden * PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit * muut kuin nimikkeessä mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet * kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet * asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet * muut kuin nimikkeissä mainitut, vaarallisia osia 1 sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet muut kuin nimikkeissä mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet * sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat muut kuin nimikkeessä mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat * muut laitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia muut kuin nimikkeessä tarkoitetut muut laitteet * epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet epäorgaaniset, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut epäorgaaniset * orgaaniset, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut orgaaniset * räjähdysaine ammus * ilotulitus * muut räjähdysaine painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit * painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut painepakkauksissa ja - säiliöissä olevat kaasut * laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina * käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä * käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä muut kuin nimikkeissä , ja mainitut käytöstä poistetut kemikaalit paristot ja akut * lyijyakut * * nikkelikadmiumakut elohopeaa sisältävät paristot alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä ) * muut paristot ja akut erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13) * öljyä sisältävät * , jotka sisältävät muita vaarallisia 1 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia.

18 käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina) käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä ) * käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja 2 tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä ) * * käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa katalyytteinä käytetyt nesteet * käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia hapettavat aineet * permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti * * kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti peroksidit, kuten vetyperoksidi * hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla vesipitoiset nestemäiset, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa * vesipitoiset nestemäiset, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut vesipitoiset nestemäiset * vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut vesipitoiset konsentraatit vuorausten ja tulenkestävien aineiden * metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet * muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät muut vuoraukset ja tulenkestävät aineet * muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet 17 RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTU- NEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA) betoni, tiilet, laatat ja keramiikka betoni tiilet laatat ja keramiikka * betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset puu, lasi ja muovit puu lasi muovi * lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia tai ovat niiden saastuttamia 2 Tässä nimikkeessä siirtymämetalleilla tarkoitetaan seuraavia siirtymämetalleja: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium, hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium, molybdeeni ja tantaali. Mainitut metallit tai niiden yhdisteet ovat vaarallisia, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi. Vaarallisten aineiden luokitus määrittää, mitkä näistä siirtymämetalleista ja siirtymämetalliyhdisteistä ovat vaarallisia.

19 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet * kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset muut kuin nimikkeessä mainitut bitumiseokset * kivihiiliterva ja -tervatuotteet metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina kupari, pronssi, messinki alumiini lyijy sinkki rauta ja teräs tina sekalaiset metallit * * metalli, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia sisältävät kaapelit muut kuin nimikkeessä mainitut kaapelit maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat * maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut maa- ja kiviainekset * ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia * muut kuin nimikkeessä mainitut ruoppausmassat ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet * asbestia sisältävät eristysaineet * muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä muut kuin nimikkeissä ja mainitut eristysaineet * asbestia sisältävät rakennusaineet kipsipohjaiset rakennusaineet * kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia muut kuin nimikkeessä mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät * rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät, jotka sisältävät elohopeaa * rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat) * muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät (sekalaiset mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeissä , ja mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset 18 IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät viiltävät ja pistävät (lukuun ottamatta nimikettä ) ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä ) *, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi , joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat) * kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä muut kuin nimikkeessä mainitut kemikaalit * * sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit muut kuin nimikkeessä mainitut lääkkeet * hammashoidon amalgaami

20 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät * viiltävät ja pistävät (lukuun ottamatta nimikettä ), joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi , joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi * kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä * muut kuin nimikkeessä mainitut kemikaalit sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit * muut kuin nimikkeessä mainitut lääkkeet 19 JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät * pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset kaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut * kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset ja muut vesipitoiset nestemäiset * kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät * savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili * pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut pohjatuhka ja kuona * lentotuhka, joka sisältää vaarallisia * muu kuin nimikkeessä mainittu lentotuhka kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia muu kuin nimikkeessä mainittu kattilatuhka * pyrolyysi, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut pyrolyysi leijupetihiekka jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät sekoitetut, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä * sekoitetut, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista * fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeessä mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät * öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit * palavat nestemäiset, jotka sisältävät vaarallisia * palavat kiinteät, jotka sisältävät vaarallisia muut kuin nimikkeissä ja mainitut palavat * muut, jotka sisältävät vaarallisia stabiloidut ja kiinteytetyt * vaarallisiksi määritellyt, jotka on osittain 4 stabiloitu muut kuin nimikkeessä mainitut stabiloidut * vaarallisiksi määritellyt, jotka on kiinteytetty muut kuin nimikkeessä mainitut kiinteytetyt lasitetut ja lasituksessa syntyvät * lasitetut lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät * lasittumaton kiinteä faasi lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset 3 Stabilointiprosessit muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten vaarallisen jätteen vaarattomaksi jätteeksi. Kiinteytysprosessit muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista olomuotoa lisäaineiden avulla (esimerkiksi nesteestä kiinteäksi) muuttamatta jätteen kemiallisia ominaisuuksia. 4 Jätettä pidetään osittain stabiloituna, jos vaarallisia aineosia, jotka eivät ol e täysin muuttuneet vaarattomiksi aineosiksi, voi stabilointiprosessin jälkeen joutua ympäristöön lyhyen, keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa.

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet VEROTAULUKKO Jäteryhmä >2 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvistä jätteistä: 02

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet OPPAITA 3:2006 Terveydenhuollon jätteet Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat Timo Miettinen 2006 Terveydeksenne ISBN-13: 978-951-98675-1-9 ISBN-10: 951-98675-1-1

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet Ympäristö ja luonnonvarat 15 Jätetilasto 13 Tuotannon ja kulutuksen jätteet Kiertotalous kompastumassa kiviin Jätteeksi jäävän kiviaineksen kierrätys on jäänyt jälkeen muiden jäteaineiden hyödyntämisestä,

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas Henri Puustinen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255 5014 julkaisut@savonia.fi

Lisätiedot

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kodin kemikaalit S i s ä l t ö Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kemikaalit voidaan jaotella luonnon kemikaaleihin (esimerkiksi vesi, suola) ja ihmisen valmistamiin eli synteettisiin kemikaaleihin. Molemmissa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. N:o 509 2697 Liite 1 AINELUETTELO 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. 2. Aineen nimi Aineet luetellaan liitteessä

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot