Palveluverkkoselvitys 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluverkkoselvitys 2014"

Transkriptio

1 Palveluverkkoselvitys 2014 Johdanto... 2 Perusopetusverkon nykytilanne... 3 Yhteenveto... 3 Yksikkökohtainen tarkastelu... 3 Varhaiskasvatusverkon nykytilanne... 5 Yhteenveto... 5 Yksikkökohtainen tarkastelu... 5 Muun verkon nykytilanne... 7 Verkon keskittämismahdollisuuksia... 8 Oinasjoen koulun keskittäminen Kuoppanummen kouluun... 8 Tervalammen koulun keskittäminen Ojakkalan ja Huhmarnummen kouluihin... 9 Vanjärven koulun keskittäminen Pappilanpellon kouluun ja Vanjärven päiväkodin keskittäminen Kirkonkylän päiväkoteihin Jokikunnan koulun keskittäminen Pappilanpellon kouluun Jokikunnan koulun ja Vanjärven koulun keskittäminen Pappilanpellon kouluun sekä Vanjärven päiväkodin yhdistäminen kirkonkylän päiväkoteihin Vihtijärven koulun keskittäminen Haimoon kouluun Kooste koulujen keskittämisestä aiheutuvista säästöistä Koulu- ja päiväkotiverkon peruskorjaustarpeet Karviaisen tilat ja tilatarpeet... 19

2 Johdanto Vihdin kunta tilasi palveluverkkoselvityksen Granlund Oy:ltä keväällä Työ alkoi alkuvuodesta ja valmistui kesällä Vihdin palveluverkkoselvitys on osa Granlund Oy:n ja Kuntamaisema Oy:n käynnistämää kuntien ja kaupunkien verkostohanketta. Vertailuaineistona oli käytettävissä vertailuaineisto, joka sisälsi 13 kuntaa Uudeltamaalta ja 5 kuntaa muualta Suomesta. Selvityksen tarkoituksena oli luoda yleiset tavoitteet kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle sekä tehdä läpinäkyväksi kiinteistöissä tapahtuvan toiminnan kustannukset. Työ aloitettiin aineiston keräämisellä, jatkettiin käyttäjäkyselyyn ja esimiesten seminaariin, jossa määriteltiin hankkeelle visio sekä vaihtoehtoiset toimitilaverkkojen mallit. Aluksi on todettava, että kiinteistöjen osuus koko palveluverkon kuluista on vain n %. Talouden näkökulmasta onkin keskeistä lähteä tehostamaan tiloissa tapahtuvaa toimintaa ja optimoida tilaverkkoa toiminnan lähtökohdista käsin. Mallien perusteella suoritetuissa laskelmissa Vihdissä olisi mahdollista säästää vuodessa n. 3,2 7,5 miljoonaa euroa luopumalla n huoneistoneliöstö, joka vastaa noin 10-40% koko kiinteistökannasta. Laskelmassa on oletettu, että koko kiinteistökanta rakennettaisi uudestaan. Tällöin uusien investointien määrä olisi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta n miljoonaa euroa. Malli on siis teoreettinen tarkastelu lähinnä siitä näkökulmasta kuinka tilakanta rakennettaisiin tänä päivänä optimaalisesti Vihdin nykyiselle väestölle. Mallia on mahdollista noudattaa pidemmän ajan investointisuunnittelussa. Kiinteistökanta on muihin alueen kuntiin verrattuna uudehkoa. Toimitiloista puolet on rakennettu kuitenkin ennen 1990-lukua. Teknisessä mielessä tällä on väistämättä vaikutusta esimerkiksi tilojen energiatehokkuuteen, eivätkä nykyiset tilat kaikilta osin vastaa enää käyttötarkoitukseltaan nykyisiä toiminnan vaatimuksia. Käyttäjistä suuri osa on suhteellisen tyytyväisiä kiinteistöihin, mutta etenkin toiminnan kannalta ongelmallisiksi koettavia tilojakin on. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä on merkittävän paljon parakkiratkaisuja, joiden toiminnallisuus koetaan käyttäjien keskuudessa heikoksi. Ylläpitokustannukset ovat koko kiinteistömassan osalta vertailukuntiin nähden noin 11 % korkeammat. Etenkin päiväkotien ja hoitoalan rakennusten kustannukset ylittivät vertailun keskitason merkittävästi. Päiväkotien osalta selittävänä tekijänä ovat osaltaan vuokraparakkien kustannukset, jotka nostavat neliökustannustasoa monessa kohteessa. Ylläpitohuollon ja kunnossapidon kustannukset olivat vertailukuntia matalammalla tasolla, joka osaltaan aiheutunee pienemmästä henkilöstömäärästä ja uudemmasta kiinteistökannasta. Kiinteistöjen kustannuksia kirjataan ja seurataan kuitenkin kunnalliseen tasoon nähden erittäin tarkasti, joka mahdollistaa kustannusseurannan ohjausvaikutukset varsinaiseen toimintaan. Huomio on syytä jatkossa keskittää siihen, toimitaanko kiinteistönhoidossa jo liian vähäisillä resursseilla. Tilankäytön näkökulmasta etenkin päiväkodit ovat jo nykyisellään neliöihin verrattuna tiiviissä käytössä. Osa yksiköistä toimii kuitenkin ahtaissa parakeissa, jotka eivät pysty täysin tukemaan toiminnan vaatimuksia. Korjausvelan taso on onnistuttu pitämään toistaiseksi suhteellisen hyvällä tasolla. Kunta on investoinut viime vuosina uusiin kiinteistöihin ja laajennuksiin, joka nostaa keskimääräistä tunnuslukua. 2

3 Perusopetusverkon nykytilanne Yhteenveto Perusopetuksen oppilaskohtaiset kokonais- ja nettokustannukset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat. Kustannustasoon vaikuttaa: Laskennallinen opetusryhmäkoko (17) on hieman keskimääräistä pienempi. Huoneistokulut ovat vertailukuntiin nähden korkeat Henkilöstökulut ovat keskimääräiset Tuntiresurssit ovat vertailukuntiin nähden keskimääräiset Kouluruokailukustannukset yhtä oppilasta kohden ovat keskimääräiset ja koulukuljetuskustannukset hieman keskivertoa suuremmat Vihdin koulut ovat vertailukuntiin nähden hieman keskimääräistä suurempia (244) Keskimääräinen koulukoko korreloi kustannusten kanssa eli mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat kustannukset. Opetusryhmäkoko kuitenkin korreloi kustannuksiin vielä paremmin Yksikkökohtainen tarkastelu Alla on esitetty koulujen eri tunnuslukujen koontaa kalleusjärjestyksessä Kaikki luvut ovat keskiarvoja vuodelta Henkilöstökuluihin sisältyy kaikki perusopetuksen henkilöstöön liittyvät kulut vuoden 2013 aikana. Huoneistokulut koostuvat sisävuokrista, jotka sisältävät myös pääomavuokrat. Koulukuljetuskulujen jakajana on käytetty koko oppilasmäärää. Muut kulut koostuvat mm. erilaisista hallinnon vyörytyksistä, jotka eivät sovi mihinkään edellä mainituista sarakkeista. Luokkakokojen vaihteluja selittävät lähinnä koulujen koot. Pienissä kouluissa on yhdysluokkia, joissa oppilaita on kahdelta tai kolmelta vuosiluokalta. Yläkoulut sekä suuret alakoulut ovat pääsääntöisesti luokkakokojen yläpäässä. Koulukiinteistöjen tilatehokkuudessa (pinta-ala/oppilas) on huomattavia eroja pinta-alojen vaihdellessa alle 6m2:stä aina 23,5 neliöön/oppilas. Huono tilatehokkuus tarkoittaa sitä, että tiloja käytetään huonolla käyttöasteella tai että kouluun pitäisi saada oppilaita lisää. 3

4 Huoneistokulut/oppilas korreloivat näitä tilatehokkuuslukuja. Mitä enemmän tilaa, sitä enemmän siitä oppilasta kohti myös maksetaan. Ylläpitokulut tosin vaihtelevat eri kiinteistöissä iän mukaan, joka aiheuttaa sen, että täydellistä korrelaatiota tilatehokkuuden ja huoneistokulujen välillä ei ole. Tuntiresurssit päätetään vuosittain erikseen ja niissä ei suuria vaihteluja ole koulujen välillä. Pienet alakoulut vievät tunteja pääsääntöisesti eniten, koska opetustunteja tarvitaan opetussuunnitelman mukainen määrä, mikä ei ole riippuvainen oppilasmäärästä. Tämä sama linja näkyy myös henkilökuluissa, koska opetustunnit tarkoittavat opettajien palkkaa. Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös kouluohjaajaresurssin määrä. Oppilaskohtaisiin koulukuljetuskuluihin vaikuttaa lähinnä koulussa opiskelevien koulumatkojen pituus. Mitä enemmän oppilaita kuljetetaan sitä korkeampia nämä luvut ovat. Oppikirjoissa sekä opetusvälineissä ja tarvikkeissa ei ole merkittäviä eroja. Koulujen käyttömenot jaetaan kouluille opetustuntien määrän mukaisesti. Koulut voivat itse päättää käyttömenoistaan. Tieto- ja viestintätekniikan laitteita on hankittu kouluihin keskitetysti. Lisäksi koulu on voinut suunnata omia käyttörahojaan tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Kokonaiskulut/oppilas sarakkeesta näemme, missä järjestyksessä eri koulut ovat olleet vuonna Koulumuodoittain kokonaisuutena kalleimpia ovat yläkoulut, seuraavana yhtenäiskoulut ja alakoulut halvimpia. Alakoulujen erot ovat suuret, kun Huhmarnummella ja Tervalammella oppilaskohtaisiin kustannuksiin käytetään yli vuodessa, kun taas Nummelan koulussa käytetään vain alle euroa. Haimoon edullisuus perustuu pääasiassa edullisiin huoneistokuluihin vanhassa poistuvassa koulussa. 4

5 Varhaiskasvatusverkon nykytilanne Yhteenveto Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset ja nettokustannukset asiakasta (laskennallinen lapsi) kohden ovat kuntavertailussa keskimääräisellä tasolla. Kustannustasoon vaikuttaa : Hoidon tukien piirissä olevien lasten hieman keskimääräistä pienempi osuus Hoitohenkilökunta on optimissa Alle 3-vuotiaiden osuus on vertailussa keskimääräinen Vihdin päiväkodit ovat kuntavertailussa keskikokoisia. Muuta henkilökuntaa on paljon verrattuna vertailukuntiin Henkilöstökulut ovat vertailun korkeimmat Yksikkökohtainen tarkastelu Alla on esitetty päiväkotien eri tunnuslukujen koontaa nettokustannusjärjestyksessä päivähoidon osalta. Taulukossa on esitetty pelkkä päivähoito, ei esiopetusta. Selvityksessä ei ole myöskään eritelty esimerkiksi ruokaan, tarvikkeisiin ja hallintoon liittyviä kuluja erikseen. Ne sisältyvät kuitenkin bruttokustannuksiin. Huoneistokuluissa ja lapsikohtaisista pinta-aloissa listan kärjessä ovat suuret päiväkodit. Pajuniityn nettokustannusta nostaa vuorohoito, joka tarkoittaa ympärivuorokautista hoitoa. Nummenselän poikkeavat huoneisto- ja henkilöstökulut johtuvat lähinnä tilapäistiloista, jossa koko päiväkoti toimii. Lapsikohtaisissa nettokustannuksissa on suuria eroja eri päiväkotien välillä. Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä tilapäistiloissa Hiidenrannassa kaksi ryhmää ja Nummenselässä viisi ryhmää. Kunta on vuokrannut vaiheittain päiväkotitilaa Luontola-kodista neljälle ryhmälle tuleviksi vuosiksi. Myös lisääntyvä yksityinen päivähoito tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa kunnan päiväkotitilojen tarpeeseen. 5

6 Päiväkotiverkon tulevaisuuden tavoitteena on vähentää selvästi tilapäistilojen käyttöä ja lopulta pystyä poistumaan kokonaan niistä. Selvityksen mukaan päiväkotien hoitohenkilöstö on optimaalisella tasolla. Tämän takia merkittävää päiväkotiverkon muuttamistarvetta ei ole lukuun ottamatta em. tilapäistilojen korvaustarvetta. 6

7 Muun verkon nykytilanne Selvityksessä tutkittiin myös muita kunnan kiinteistöjä ja niiden ylläpitokustannuksia. Alla olevasta taulukossa on lajiteltu selvityksessä mukana olleet kohteet kokonaiskustannusten mukaiseen järjestykseen. Listaus on Vihdin kunnan tilapalvelun listaus elokuussa Uimahallin ylläpitokustannukset ovat vuosittain n ja liikuntapalveluiden henkilökulut noin Uimahalli tuottaa liikuntapalveluille käyttömaksuina n /v. Luvut ovat vuoden 2013 toteutuneita lukuja. Kirkonkylän kirjaston (Kuntala) nettokiinteistökulut ovat n /vuosi. Lisäksi henkilöstökulut ovat n Henkilöstökuluihin on arvioitu kahden kirjastovirkailijan ja yhden kirjastonjohtajan palkkakulut. Kirjaston osalta tulee miettiä vaihtoehtoisia tapoja kirjastotoiminnan järjestämiseen tulevina vuosina Kirkonkylällä. Palma-kiinteistöt ovat kiinteistöosake-yhtiön hallussa. Osakeyhtiön hallinnoimista kiinteistöistä on suurin osa tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi. Kuitenkin kunta maksaa hoito- ja rahoitusvastiketta kaikista näistä kiinteistöistä. Samaan aikaan vuokratuloja ei pääse muodostumaan. Näiden kiinteistöjen purkamista ja vastikkeiden tarkistuksia tulee pohtia tulevaisuudessa. 7

8 Verkon keskittämismahdollisuuksia Oinasjoen koulun keskittäminen Kuoppanummen kouluun Oinasjoen koulussa oli selvityksen tiedonkeruun hetkellä 39 oppilasta. Luokkakoko oli noin 13 oppilasta ja oppilasta kohti oli n. 22 neliömetriä tilaa. Syksyllä 2013 Oinasjoen oppilaaksiottoalueella asui 0-6-vuotiaita yhteensä 42. Mikäli muutoksia lasten määrässä ei tapahtuisi, olisi Oinasjoen koulussa vuonna oppilasta eli muutama oppilas enemmän kuin selvitystiedoissa. Oinasjoen oppilaat on mahdollista sijoittaa Kuoppanummen kouluun. Kuoppanummen koulussa on pääsääntöisesti kolmesarjainen koulu, joten Oinasjoen koulun oppilaat (keskimäärin 6-7 oppilasta/ikäluokka) sijoitettaisiin joko samalle luokalle tai 2-3 eri rinnakkaisluokalle toivomusten mukaan. Investointitarpeita ei tästä aiheutuisi Kuoppanummen koululle. Alla on esitetty luokka-asteittainen ryhmäkokojen kasvu, mikäli nykyinen Oinasjoen koulu yhdistettäisiin Kuoppanummen nykyisiin luokkiin. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä lk 3 ryhmää 22,6 24,0 2.lk 3 ryhmää 23,3 27,7 3.lk 3 ryhmää 22,0 24,0 4.lk 3 ryhmää 20,0 23,0 5.lk 2 ryhmää 26,5 29,5 Oinasjoen koulun peruskorjausikä on ylitetty merkittävästi. Kiinteistö edellyttää mittavaa peruskorjausta, mikäli siinä tulevaisuuden koulua pidetään. Myös erikoisluokkatilojen soveltuvuus nykyaikaiseen opetukseen on kyseenalaista. Kuoppanummen kouluun oppilaat kulkisivat pääsääntöisesti bussilla 2-tien varresta. Tämän hetken bussiaikataulujen perusteella oppilaiden koulupäivät pitenisivät kuljetusten vuoksi yhteensä noin yhden tunnin. Matka Oinasjoen koululta Kuoppanummen kouluun on n. 7 kilometriä. Kuljetuskustannuksia aiheutuisi bussikorteista n. 750 /oppilas/lukuvuosi. Kokonaiskustannukset kuljetuksista olisivat n /vuosi. Selvityksen mukaan Oinasjoen henkilöstökustannukset olivat 4625,01 /oppilas ja kiinteistökustannukset 2383,55 /oppilas. Mikäli Oinasjoen koulusta luovutaan, henkilöstöstä ja kiinteistöstä aiheutuva vuosittainen säästö olisi yhteensä 7008,56 /oppilas eli yhteensä n Mikäli henkilöstöä tarvitaan lisää vastaanottavalla Kuoppanummen koululla, tämä säästö pienenee. Ruokailusta aiheutuu säästöjä sekä kuljetusten ja henkilöstön poisjäämisen takia. Vuonna 2013 ruokailukustannukset ovat olleet yhteensä n Tästä säästöä arvioidaan tulevaksi n /vuosi. Kuljetuskustannukset puolestaan kasvavat 116,56 eurosta oppilasta kohdin noin 750 euroon oppilasta kohden. Kuljetuskustannusten kokonaiskasvu olisi n /lukuvuosi. Kokonaisuudessaan säästöjä tulisi n ja kuljetusten kasvusta kuluja n eli vuosittainen nettosäästö olisi n Kuoppanummen koululla valmius ottamaan vastaan oppilaat jo syksystä 2015 alkaen. Lukuvuoden suunnittelu, johon sisältyy oppilassijoittelu ja opetustuntien määrittely, tehdään syksyllä

9 Tervalammen koulun keskittäminen Ojakkalan ja Huhmarnummen kouluihin Tervalammen koulussa oli selvityksen tiedonkeruun hetkellä 45 oppilasta. Luokkakoko oli noin 15,1 oppilasta ja oppilasta kohti oli n. 22 neliömetriä tilaa. Syksyllä 2013 Tervalammen oppilaaksiottoalueella asui 0-6-vuotiaita yhteensä 43. Mikäli muutoksia lasten määrässä ei tapahtuisi, olisi Tervalammen koulussa vuonna 2019 siis nuo 43 oppilasta eli hieman vähemmän kuin selvitystiedoissa. Tervalammen oppilaat olisi mahdollista sijoittaa Ojakkalan ja Huhmarnummen kouluihin. Huhmarnummen koulu on yksisarjainen koulu, jonka keskimääräinen luokkakoko on selvityksen mukaan 15,9 eli ryhmiin mahtuisi keskimäärin Tervalammen n. 7 oppilasta/ikäluokka. Mikäli kaikki Tervalammen oppilaat tulisivat Huhmarnummen kouluun, keskimääräiseksi luokkakooksi Huhmarnummella tulisi n. 23 oppilasta. Alla on esitetty luokka-asteittainen ryhmäkokojen kasvu, mikäli koko nykyinen Tervalammen koulu yhdistettäisiin Huhmarnummen koulun nykyisiin luokkiin. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä Ojakkalan koulu taas on 2-sarjainen koulu, jonka keskimääräinen luokkakoko on 18,4 oppilasta. Mikäli kaikki Tervalammen oppilaat haluaisivat siirtyä Ojakkalan kouluun, Ojakkalan keskimääräiset luokkakoot kasvaisivat noin 22 oppilaaseen. Alla on esitetty tämän hetkisen Ojakkalan koulun keskimääräisten ryhmäkokojen kasvu, mikäli koko nykyinen Tervalammen koulu yhdistettäisiin Ojakkalan koulun nykyisiin luokkiin. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä lk 2,5 ryhmä 20,8 23,6 2.lk 2,5 ryhmä 19,2 21,6 3.lk 2 ryhmä 19,5 22,5 4.lk 2 ryhmä 21,0 23,5 5.lk 2 ryhmä 18,0 23,5 Investointeja ei kummallakaan koululla tarvittaisi. Tervalammen koulun etäisyys sekä Ojakkalan että Huhmarnummen koulusta on noin 6,5 kilometriä. Kuljetuskustannuksia arvioidaan aiheutuvan oppilaiden kuljettamista aiheutuvan n /oppilas molempiin kouluihin siirryttäessä. Tämä tarkoittaisi nykyisellä oppilasmäärällä n kokonaiskustannuksia vuosittain. Selvityksen mukaan vuosittaiset kuljetuskustannukset ovat tällä hetkellä n. 913 /oppilas eli n Lisäystä kuljetuskustannuksiin arvioidaan tulevan n /vuosi. Selvityksen mukaan Tervalammen henkilöstökustannukset olivat n /oppilas ja huoneistokustannukset n /oppilas. Mikäli Tervalammen koulusta luovutaan, henkilöstöstä ja 9

10 kiinteistöstä aiheutuva vuosittainen säästö olisi yhteensä n /oppilas eli n /v. Mikäli henkilöstöä tarvitaan lisää vastaanottavissa kouluissa, tämä säästö pienenee. Ruokailusta aiheutuu säästöjä sekä kuljetusten ja henkilöstön poisjäämisen takia. Vuonna 2013 ruokailukustannukset ovat olleet yhteensä n Tästä säästöä arvioidaan tulevaksi n /vuosi. Kokonaisuudessaan säästöjä tulisi n ja kuljetusten kasvusta kuluja n eli nettosäästö olisi vuosittain n Sekä Ojakkalan että Huhmarnummen koulut ovat valmiit ottamaan vastaan oppilaat jo syksystä 2015 alkaen. Lukuvuoden suunnittelu, johon sisältyy oppilassijoittelu ja opetustuntien, määrittely tehdään syksyllä

11 Vanjärven koulun keskittäminen Pappilanpellon kouluun ja Vanjärven päiväkodin keskittäminen Kirkonkylän päiväkoteihin Vanjärven koulussa oli selvityksen tiedonkeruun hetkellä 43 oppilasta. Luokkakoko oli noin 14,3 oppilasta ja oppilasta kohti oli n. 10 neliömetriä tilaa. Syksyllä 2013 Vanjärven oppilaaksiottoalueella asui 0-6-vuotiaita yhteensä 44. Mikäli muutoksia lasten määrässä ei tapahtuisi, olisi Vanjärven koulussa vuonna 2019 siis nuo 44 oppilasta. Vanjärven päiväkodissa oli selvityksen mukaan 31 lasta ja esiopetuksessa 12 lasta. Ennusteiden mukaan suurta muutosta lasten määrän ei ole tiedossa. Vanjärven oppilaat sijoitettaisiin Pappilanpellon kouluun. Pappilanpellon koulu on kolmisarjainen koulu, jonka keskimääräinen luokkakoko on selvityksen mukaan n. 18. Jos vanjärveläiset oppilaat sijoitettaisiin haluamallaan tavalla Pappilanpellon luokille, keskimääräinen ryhmäkoko nousisi n. 20,3 oppilaaseen. Investointeja ei Pappilanpellon koululla tarvittaisi. Vanjärven päiväkodin nykyiset noin 30 lasta voitaisiin sijoittaa kirkonkylän päiväkoteihin, joissa on yhteensä 19 ryhmää. Mikäli lapset sijoitettaisiin tasaisesti kaikkiin näihin ryhmiin, kasvaisi niiden ryhmäkoko n. 1,5 lapsella. Esikoululaisia arvioidaan olevan jatkossa n. 10, jotka myös mahtuvat kirkonkylän esikouluryhmiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty nykyisen Pappilanpellon koulun keskimääräisten ryhmäkokojen kasvu mikäli nykyisen Vanjärven koulun oppilaat sijoitetaan nykyisiin Pappilanpellon ryhmiin. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä. 1.lk 3 ryhmää 20,7 25,0 2.lk 3 ryhmää 18,7 21,7 3.lk 3 ryhmää 23,3 25,3 4.lk 3 ryhmää 18,7 20,7 5.lk 3 ryhmää 24,7 27,7 Kuljetuskustannuksia arvioidaan aiheutuvan oppilaiden kuljettamista n /oppilas. Tämä tarkoittaisi nykyisellä oppilasmäärällä n kokonaiskustannuksia vuosittain. Selvityksen mukaan vuosittaiset kuljetuskustannukset ovat tällä hetkellä n /oppilas eli n Lisäystä kuljetuskustannuksiin arvioidaan tulevan n /vuosi. Matka Vanjärven koululta Pappilanpellon kouluun on n. 11,5 km. Esioppilaiden osalta kuljetuskustannukset arvioidaan lisääntyvän 1500 /lapsi eli noin , jos lapsia laskettaisiin olevan 10 esikoulussa vuosittain. Vanjärven esikoulussa käy tällä hetkellä lapsia myös Jokikunnan alueelta. Selvityksen mukaan Vanjärven koulun henkilöstökustannukset olivat n /oppilas ja huoneistokustannukset n /oppilas. Mikäli Vanjärven koulusta luovutaan, henkilöstöstä ja kiinteistöstä aiheutuva vuosittainen säästö olisi yhteensä n /oppilas eli n /v. Mikäli henkilöstöä tarvitaan lisää vastaanottavissa kouluissa, tämä säästö pienenee. Vanjärven päiväkodin ja esiopetuksen yhteiset bruttokulut ovat selvityksen mukaan n /v. Kun esikoululaisten kuljettamisesta aiheutuu noin vuosittaiset lisäkulut, kokonaissäästöksi päiväkodin yhdistämisestä Kirkonkylän päiväkoteihin tulisi n

12 Ruokailusta aiheutuu säästöjä sekä kuljetusten ja henkilöstön poisjäämisen takia. Vuonna 2013 koulun ruokailukustannukset ovat olleet yhteensä n Tästä säästöä arvioidaan tulevaksi n /vuosi, mikäli päiväkotikin keskitetään kirkonkylälle. Kokonaisuudessaan säästöjä tulisi n ja kuljetusten kasvusta kuluja n eli nettosäästö olisi vuosittain n Pappilanpellon koululla valmius ottamaan vastaan oppilaat jo syksystä 2015 alkaen. Lukuvuoden suunnittelu, johon sisältyy oppilassijoittelu ja opetustuntien määrittely tehdään syksyllä Myös kirkonkylän päiväkodit voivat ottaa vastaan Vanjärven päiväkodin lapset jo syksyllä

13 Jokikunnan koulun keskittäminen Pappilanpellon kouluun Jokikunnan koulussa oli selvityksen tiedonkeruun hetkellä 59 oppilasta. Luokkakoko oli noin 19,8 oppilasta ja oppilasta kohti oli n. 21,5 neliömetriä tilaa. Syksyllä 2013 Jokikunnan oppilaaksiottoalueella asui 0-6-vuotiaita yhteensä 48. Mikäli muutoksia lasten määrässä ei tapahtuisi, olisi Jokikunnan koulussa vuonna 2019 siis nuo 48 oppilasta, joka on selvästi alempi kuin selvitystietojen oppilasmäärä. Alla olevassa taulukossa on esitetty Pappilanpellon ryhmäkokojen kasvu mikäli Jokikunnan oppilaat sijoitetaan nykyisiin Pappilanpellon ryhmiin. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä. 1.lk 3 ryhmää 20,7 22,3 2.lk 3 ryhmää 18,7 21,7 3.lk 3 ryhmää 23,3 27,0 4.lk 3 ryhmää 18,7 22,3 5.lk 3 ryhmää 24,7 27,7 Kuljetuskustannuksia arvioidaan aiheutuvan oppilaiden kuljettamista n /oppilas. Tämä tarkoittaisi nykyisellä oppilasmäärällä n kokonaiskustannuksia vuosittain. Selvityksen mukaan vuosittaiset kuljetuskustannukset ovat tällä hetkellä n. 950 /oppilas eli n Lisäystä kuljetuskustannuksiin arvioidaan tulevan n /vuosi. Matka Jokikunnan koululta Pappilanpellon kouluun on n. 9,5 km. Kokonaissäästöt muodostuvat henkilöstökustannuksista (yhteensä n /v), huoneistokustannuksista (n /v) sekä arvioiduista ruokahuollon säästöistä ( ). Yhteissumma näille on /v. Tämä edellyttää sitä, ettei henkilökuntaa siirretä yhtään mukaan Pappilanpellon koululle. Koulukuljetuksista aiheuttaa arviolta n vuosittaiset kulut. Nettosäästö olisi siis n /v. Pappilanpellon koululla valmius ottamaan vastaan oppilaat jo syksystä 2015 alkaen. Lukuvuoden suunnittelu, johon sisältyy oppilassijoittelu ja opetustuntien määrittely tehdään syksyllä

14 Jokikunnan koulun ja Vanjärven koulun keskittäminen Pappilanpellon kouluun sekä Vanjärven päiväkodin yhdistäminen kirkonkylän päiväkoteihin Pappilanpellon koulun tilat pystyvät vastaanottamaan 3,5-sarjaisen koulun, mikä tarkoittaa sitä että kolmella vuosiluokalla on 4 rinnakkaisluokkaa ja kolmella vuosiluokalla on 3 rinnakkaisluokkaa. Lisäksi nykyisiin tiloihin mahtuu kolme erityisluokkaa. Mikäli Pappilanpellon kouluun yhdistetään sekä Jokikunnan että Vanjärven oppilaat, joudutaan uusia ryhmiä perustamaan kolme ryhmäkoon kasvamisen johdosta. Mikäli nykyiset Vanjärven koulu ja Jokikunnan koulu yhdistetään Pappilanpellon kouluun, eri luokka-asteiden keskimääräiset ryhmäkokojen muutokset Pappilanpellon koululla olevilla oppilailla muodostuisivat seuraaviksi: 1.lk 4 ryhmää 20,7 20,0 2.lk 3 ryhmää 18,7 24,7 3.lk 4 ryhmää 23,3 22,0 4.lk 3 ryhmää 18,7 24,3 5.lk 4 ryhmää 24,7 23,3 Alla olevassa taulukossa on esitetty vielä keskimääräiset ryhmäkoon muutokset Pappilanpellon koululla, jos luokkia ei perustettaisi lisää ja kaikki Vanjärven ja Jokikunnan oppilaat sijoitettaisiin nykyisiin kolmeen rinnakkaisluokkaan. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä. 1.lk 3 ryhmää 20,7 27,0 2.lk 3 ryhmää 18,7 24,7 3.lk 3 ryhmää 23,3 29,3 4.lk 3 ryhmää 18,7 24,3 5.lk 3 ryhmää 24,7 31,0 Kuljetuskustannuksia arvioidaan aiheutuvan oppilaiden kuljettamista yhteensä Vanjärven ja Jokikunnan koulujen osalta n /oppilas. Tämä tarkoittaisi nykyisellä oppilasmäärällä n kokonaiskustannuksia vuosittain. Lisäystä kuljetuskustannuksiin arvioidaan tulevan n /vuosi. Tässä vaihtoehdossa (perustetaan kolme lisäryhmää) henkilöstökuluista ei saada täyttä säästöä, vaan kolme opettajaa ja muutama avustaja voisivat laskennallisesti siirtyä mukana Pappilanpellon koululle. Henkilöstön kokonaissäästöksi arvioidaan vain Vanjärven koulun henkilöstökustannusten verran eli Vanjärven päiväkodin ja esiopetuksen yhteiset bruttokulut ovat selvityksen mukaan n /v. Kun esikoululaisten kuljettamisesta aiheutuu noin vuosittaiset lisäkulut, kokonaissäästöksi päiväkodin yhdistämisestä Kirkonkylän päiväkoteihin tulisi n Tämä säästö edellyttää että lapset voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin ryhmiin Kirkonkylällä eikä henkilöstöä tarvita lisätä vastaanottavissa päiväkodeissa. Kokonaissäästö koulujen osalta muodostuisi henkilöstösäästöstä ( ), huoneistosäästöistä ( ) ja ruokahuollon säästöistä (45 000, päiväkodin säästö sisältyy). Kuljetusten lisäykseksi arvioidaan n Tällöin vuosittaiseksi nettosäästöksi tulisi n koulujen keskittämisen osalta. 14

15 Lisäksi päiväkodin yhdistymisestä Kirkonkylään aiheutuisi n säästöt ja kuljetuskustannukset eli n nettosäästöt. Yhteensä siis Jokikunnan ja Vanjärven koulun sekä päiväkodin keskittäminen Kirkonkylälle tuottaisi n vuosittaiset säästöt. Pappilanpellon koululla valmius ottamaan vastaan oppilaat jo syksystä 2015 alkaen. Lukuvuoden suunnittelu, johon sisältyy oppilassijoittelu ja opetustuntien määrittely tehdään syksyllä Myös kirkonkylän päiväkodit voivat ottaa vastaan Vanjärven päiväkodin lapset jo syksyllä

16 Vihtijärven koulun keskittäminen Haimoon kouluun Vihtijärven koulussa oli selvityksen tiedonkeruun hetkellä 45 oppilasta. Luokkakoko oli noin 15 oppilasta ja oppilasta kohti oli n. 12 neliömetriä tilaa. Syksyllä 2013 Vihtijärven oppilaaksiottoalueella asui 0-6-vuotiaita yhteensä 43. Mikäli muutoksia lasten määrässä ei tapahtuisi, olisi Vihtijärven koulussa vuonna 2019 siis nuo 43 oppilasta. Vihtijärven oppilaat sijoitettaisiin Haimoon kouluun.. Haimoon koulu on yksisarjainen koulu, jonka keskimääräinen luokkakoko on n. 15,5. Mikäli Vihtijärvi sijoittuisi Haimoon nykyisiin luokkiin, keskimääräinen luokkakoko nousisi n. 23 oppilaaseen. Haimoon oma oppilasennuste on laskemaan päin eli keskimääräinen luokkakoko olisi tulevina vuosina alhaisempi kuin tuo nykyinen 23 oppilasta. Alla olevassa taulukossa on esitetty Haimoon ryhmäkokojen kasvu mikäli Vihtijärven oppilaat sijoitetaan nykyisiin Haimoon ryhmiin. Tiedot on otettu oppilashallintojärjestelmästä. 1.lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä lk 1 ryhmä Vihtijärven koulun ja Haimoon koulun välinen etäisyys on n. 9,5 km. Kuljetuskustannuksia arvioidaan aiheutuvan oppilaiden kuljettamista n /oppilas. Tämä tarkoittaisi nykyisellä oppilasmäärällä n kokonaiskustannuksia vuosittain. Selvityksen mukaan vuosittaiset kuljetuskustannukset ovat tällä hetkellä n /oppilas eli n Lisäystä kuljetuskustannuksiin arvioidaan tulevan n /vuosi. Koulukiinteistön omistaa Vihtijärven kyläyhdistys. Vihtijärven kyläyhdistyksellä ja Vihdin kunnalla on koulukiinteistön määräaikainen vuokrasopimus syksyyn 2019 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, 6 kk irtisanomisajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että huoneistosäästö ( ) jää saamatta vuoteen 2019 asti. Kokonaissäästöt muodostuvat henkilöstökustannuksista (yhteensä n /v) sekä arvioiduista ruokahuollon säästöistä ( ). Yhteissumma näille on /v. Tämä edellyttää sitä, ettei henkilökuntaa siirretä yhtään mukaan Haimoon koululle. Koulukuljetuksista aiheutuu arviolta n vuosittaiset lisäkulut. Nettosäästö olisi siis n /v. Haimoon koululla valmius ottamaan vastaan oppilaat jo syksystä 2015 alkaen. Lukuvuoden suunnittelu, johon sisältyy oppilassijoittelu ja opetustuntien määrittely tehdään syksyllä

17 Kooste koulujen keskittämisestä aiheutuvista säästöistä Alla olevassa taulukossa on koottu eri koulujen säästömahdollisuudet keskittämällä. Laskelmissa ei ole huomioitu kiinteistön ja tonttien myyntituloja. Lisäksi oletettu että henkilökuntaa ei siirry yhtään uuteen kouluun, paitsi sekä Vanjärven että Jokikunnan yhdistymistilanteessa Pappilanpellon kouluun. Tässä tilanteessa on säästöiksi laskettu vain Vanjärven henkilöstösäästöt. Siivouskulut sisältyvät tässä selvityksessä huoneistokuluihin. 17

18 Koulu- ja päiväkotiverkon peruskorjaustarpeet Alla olevassa listassa on esitetty koulu- ja päiväkotiverkon tulevaisuuden peruskorjausvuodet ja peruskorjauksen kustannusarviot. Peruskorjausikänä on käytetty kahtakymmentä vuotta ja peruskorjauskustannus on laskettu Haahtela Oy:n Taku-ohjelmalla oletuksena, että tiloihin tehdään perusteellinen peruskorjaus Listan alimmaisena ovat muutamat koulut, joiden peruskorjausikä on jo ylittynyt merkittävästi. Näiden kohdalla ei kustannusarvioita ole tehty, koska korjausaste nousee lähes uuden rakentamista vastaavalle tasolle. Kohde 20v-täyttyy hum2 a /m2 kustannus Pappilanpelto pk ,00 Enäranta pk ,00 Annantie pk ,00 Kultaseppä pk ,00 Hiidenranta pk ,00 Ojakkalan koulu ,00 Pappilanpelto ,00 Pääkirjasto ,00 Kirkkoniemi koulu ,00 KK terveysasema ,00 kotihoito ,00 Nummelan terveysasema ,00 työterveys ,00 Uimahalli ,00 Metsäpolku ,00 Kuoppanummi ,00 Huhmarnummi koulu ,00 Lukion uusi puoli ,00 Pajuniityn pk ,00 Otalampi ,00 Vyk uusi puoli ,00 Laajennus , ,00 Vanjärvi Jokikunta Oinasjoki Vihtijärvi päiväkoti Tervalampi Härkälä peruskorjausaika ohittunut 18

19 Karviaisen tilat ja tilatarpeet Perusturvakuntayhtymä Karviaisella on tiloja eri puolilla Vihtiä. Nummelan terveysaseman kokonaislaajuus on noin 6100 brm2 ja siinä on tilat noin 100 työntekijälle. Nykyisissä terveysaseman tiloissa tarjotaan julkisen terveydenhuollon palveluita, kuten lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut (päivä- ja iltavastaanotto ja kiireellinen ensiapu päiväaikaan), laboratorio ja röntgen (HUS), vuodeosasto, suun terveydenhuolto (tiloja myös Pappilanpellon koulun yhteydessä), fysioterapia, aikuisten sosiaalityö, vammaispalvelun sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut (osa sijaitsee vuokratiloissa muualla) ja psykiatrian poliklinikka (HUS). Rakennuksen ikä ja kunto vaatisivat mittavaa saneeraushanketta, mikäli nykyistä toimintaa haluttaisiin jatkaa olemassa olevissa tiloissa vielä 2020-luvulla. Täydellinen saneeraus vastaisi kustannuksiltaan uudisrakentamista, mutta lopputulos tuskin täyttäisi nykyaikaiselle terveyskeskukselle asetettavia laadullisia tai toiminnallisia vaatimuksia. Lisäksi saneerauksen toteutus vaatisi terveysasematoiminnalle työmaan aikaiset sijaistilat. On perusteltua käyttää terveysasemarakennus loppuun ja siirtää toiminta uusiin, ajanmukaisiin tiloihin. Vanha terveysasema on mahdollista tämän jälkeen purkaa tai peruskorjata sopivaan muuhun käyttöön. Nummelan terveysaseman yhteydessä on tällä hetkellä myös työterveydenhuollon ja kotihoidon parakit (n. 230 brm2 ja 180 brm2). Karviaisen työterveyshuolto palvelee perusturvakuntayhtymää, alueen kuntia ja yrityksiä. Kotihoito toimii tällä hetkellä parakissa (Nummelan terveysasema) sekä Jokikunnantie 74:ssä (Vihdin kk.), joiden käyttöiät ovat tulossa tiensä päähän. Vihdin kunnantalolla toimii kolme sosiaaliohjaajaa, joiden toimitilat olisi järjestettävä terveysasemalta. Vihdin kirkonkylän vanha terveysasema (Jokikunnantie 74) on laajuudeltaan n brm2. Kiinteistössä on kaksi 1990-luvun alussa peruskorjattua rakennusta, joihin on sijoitettu hoivaosasto, perheneuvola, lastensuojelu sekä kotihoito. Lasten ja nuorten linjan tiloja on useissa paikoissa, kuten nuorisoasema ja lastensuojelun sosiaaliohjaus (Käppöstie 5), neuvolat Kirkonkylässä (Jokikunnantie 74), Otalammella (Torpparintie 9) ja Pajuniityssä (Huhdanpaju 12) sekä erityispalvelut vuokratiloissa Nummelassa (Erikoispalveluyksikkö, Tehtaantie 3). Perusturvakuntayhtymän käytössä on myös tilaa johdon ja hallinnon tarpeisiin kunnantalolla (Asemantie 30). Karviainen on esittänyt keväällä 2014 heidän akuuteiksi lisätilatarpeikseen seuraavia: Lastensuojelu 5-7 työhuonetta Työikäisen sosiaalipalvelut 5 työhuonetta Lääkärien vastaanotto 9 työhuonetta 1 huone kunnantalolta toimistotiloiksi Suun terveydenhuolto 3 työhuonetta Lähiesimiesten keskittäminen 2 työhuonetta Fysioterapia 1-2 työhuonetta Työterveyshuolto 1 työhuone 19

20 Ratkaisuksi ehdotetaan että Lastensuojelu siirtyisi Kirkonkylällä oleviin perheneuvolan tiloihin Perheneuvola siirtyisi Nummelan koulun pihalla olevaan parakkiin, joka jäisi siihen o nämä siirrokset mahdollisia vasta sitten kun Nummelan koulu on muuttanut takaisin päärakennuksen tiloihin. Arviolta kevään 2015 aikana. Työikäisten sosiaalipalvelut siirtyisivät Haimoon koululta Nummelan terveyskeskukselle siirrettävään parakkiin. o Lääkärit saisivat tarvittavat vastaanottotilat työikäisten sosiaalipalvelujen entisistä tiloista. Kunnantalolla suoritetaan tiivistämistä tilojen käytön suhteen, jolloin yksi toimistotyöhuone vapautuu Karviaisen käyttöön. Etsitään ratkaisua suun terveydenhuollon kolmen työhuoneen tarpeelle. Lähellä olevien toimintojen siirtämistä on mietittävä, samoin kuin aiheutuvia muutostöitä. Etsitään ratkaisua kahdelle lähiesimiehen työhuoneelle Etsitään ratkaisua fysioterapian 1-2 huoneelle. Etsitään ratkaisua työterveyshuollon yhdelle työhuoneelle. Pidempiaikaiset lasten ja nuorten palvelujen tilatarpeet sekä näiden tilojen keskittäminen on huomioitu Etelä-Nummelan monitoimitalon suunnittelussa.. 20

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010. Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne

Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010. Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010 Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne Avaus Tiina Noro, työryhmän pj. Palveluverkkotyö Palveluverkkotyöryhmän kokoonpano : Tiina Noro (pj.), Kari Viherkanto

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys Vihdin kunta on teettänyt konsulttiselvityksen, jossa tutkitaan palveluverkon karsimisesta saatavia mahdollisia säästöjä Tehdyn selvityksen pohjalta on esitetty Tervalammen, Oinasjoen,

Lisätiedot

REITTI 1 MA-PE. Lisäajo ei sisälly reitin hintaan. SUURKEITTIÖ KUOPPANUMMI Loiskaajantie 3 Purku ja PK aamupuurot mukaan 7:30

REITTI 1 MA-PE. Lisäajo ei sisälly reitin hintaan. SUURKEITTIÖ KUOPPANUMMI Loiskaajantie 3 Purku ja PK aamupuurot mukaan 7:30 Hallintokeskus 7.9.2012 13:46 2013.- VAKIOREITTIT.xls 1 REITTI 7h 7:30 8:00 REITTI 1 MA-PE SUURKEITTIÖ KUOPPANUMMI Loiskaajantie 3 Purku ja PK aamupuurot mukaan PK Asemanvieri Asemantie 9 aamupuuro ja

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Chydeniuksen koulun esiselvitys

Chydeniuksen koulun esiselvitys Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 19.02.2015 Chydeniuksen koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 22 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, ruots. koulutoimenjohtaja P-O Nyström puh. 044 780

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys Teerimäki VIHTIJÄRVI

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys Teerimäki VIHTIJÄRVI Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys Teerimäki 5 03790 VIHTIJÄRVI VETOOMUS 24.9.2014 Vihdin kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, valtuutetuille sekä kunnanhallitukselle Vihtijärven kyläkoulun puolesta:

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset

Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Suunnitelmavaihtoehtoluonnokset ja niiden kustannukset Tehtävänä oli laatia palveluverkkoselvitys, joka sisältää kuvauksen kiinteistöistä ja niiden toiminnan nykytilasta sekä kolme vaihtoehtoista mallia

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Entisen Vuolijoen kunnan alue

Entisen Vuolijoen kunnan alue 1 Entisen Vuolijoen kunnan alue Entisen Vuolijoen kunnan alueella sijaitsee kaksi koulua: Otanmäen koulu ja Vuolijoen koulu. Otanmäen koulu, luokat 1 9 Tilanne syksyllä 2015: Otanmäen yläkoulun aineenopetus

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä.

Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä. Perusopetuksen tilannekuva syyskuussa 2017 Kun Ylöjärven kaupungin eri toimielimissä keskustellaan ja päätetään perusopetuksen resursseista, on päätösvalmistelun kautta luotava yhteistä perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Vertailun tarkoitus Vertailun tavoitteena on kehittää helposti hyödynnettävä yhteenveto perusopetuksen keskeisistä

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys 2017 1.9.2017 Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio 1 Selvityksen tavoite Selvityksen lähtöoletuksena oli käsitys Jyväskylän perusopetuksen kalleudesta eli korkeasta

Lisätiedot

Rauman yleiskaavan strateginen osa

Rauman yleiskaavan strateginen osa KUNTATALOUSTARKASTELU Yhdyskuntarakenteen tiivistymisen ja hajautumisen vaikutukset sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannuksiin Rauman kaupunki Eriksson Arkkitehdit Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 17.6.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat,

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN 2017 LASKENTAPERIAATTEET

SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN 2017 LASKENTAPERIAATTEET SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN LASKENTAPERIAATTEET Korvauksella tarkoitetaan koulujen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaista sopimuskorvauslaskentaa. Hyväksyttävän vuokran kokonaismäärällä tarkoitetaan

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030

Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030 Tiedotustilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Tiedotustilaisuus yleisölle 7.5.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki

Lisätiedot

B) Hiekkakentät: kk hiekkakenttä, Väinämöisentien hiekkakenttä, Lankilan hiekkakenttä, Hiidenrannan hiekkakenttä

B) Hiekkakentät: kk hiekkakenttä, Väinämöisentien hiekkakenttä, Lankilan hiekkakenttä, Hiidenrannan hiekkakenttä urheilualueiden (kenttien) vuokraamisen prosessin kuvaus (versio 12.01.2016 Marjo Ojajärvi, Kirsti Kalliokoski, Antti Luukkanen, Jarkko Riipinen, Tero Nevala, Raija Ranta-Porkka, Taru A Tausta Haku Valmistelu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Kyrkbackenin koulun esiselvitys

Kyrkbackenin koulun esiselvitys Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 19.02.2015 Kaupunginhallitus 128 09.03.2015 Kyrkbackenin koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 23 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, ruots. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Käsittelen kuluja ja säästöjä ainoastaan Rödsön, Vittsarin ja Chydeniuksen koulujen osalta. Nämä voidaan erottaa muiden koulujen laskelmista,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:43. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 11/ (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:43. Kunnanvirasto, edustustila, 4. Pöytäkirja 11/2016 1 (11) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 01.11.2016 klo 17:00-18:43 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Esiopetuksen toimintasuunnitelmat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen vuoden 2011 tunnuslukujen vertailua

Lukiokoulutuksen vuoden 2011 tunnuslukujen vertailua 1 Lukiokoulutuksen vuoden 2011 tunnuslukujen vertailua 2013 Suomen Kuntaliitto 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lukiokoulutuksen kustannukset... 4 2.1 Lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset... 4 2.2 Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolan- taustaa Koululla pitkät historialliset perinteet Oppilasmäärä on ollut viime vuosina laskeva,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 1 (5) Asia (valmistelun kohteena oleva asian aihe) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta

Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi Sipoon kunta Esitys sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaksi 2015-2025 Sipoon kunta 1. Johdanto 1. Palveluverkkoselvityksen tavoitteet Mitä Tuottaa palveluverkkosuunnitelmat ja ehdotukset tarvittavista investoinneista

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016

Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Kuopion perusopetus Kouluikkunan tiedot 2016 Tämä raportti perustuu Kouluikkuna-tietokantaan 2016. Raportissa on käytetty perusopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1.2017 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilatarpeet: Nummelan terveysasema

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilatarpeet: Nummelan terveysasema Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilatarpeet: Nummelan terveysasema Tarveselvitys Vihdin kunta 15.3.2013 Sisällys 1 Hanke 1 1.1 Tiivistelmä 1 2 Hankkeen lähtökohdat 3 2.1 Hankkeen tausta 5 2.2 Hankkeen

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

Koulu muutti kunnostettuihin tiloihin elokuussa 2012.

Koulu muutti kunnostettuihin tiloihin elokuussa 2012. SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN LASKENTAPERIAATTEET 1(5) Korvauksella, tarkoitetaan koulujen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaista sopimuskorvauslaskentaa. Hyväksyttävän vuokran kokonaismäärällä tarkoitetaan

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot