LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM."

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 2/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 8 MIETINNÖT YM. 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 2/2011 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta, laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 :n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 21 ja 22 :n muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 46 :n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 6 ja 11 :n muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain 9 :n muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12a :n muuttamisesta ( /2010) HE 127/2010 vp TaVM 33/2010 vp Lait tulivat voimaan Laeilla pannaan täytäntöön luottolaitosdirektiivin muutokset, jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmittymiin, omaisuuserien arvopaperistamista, sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin, suurten asiakasriskien valvontaa, palkitsemispolitiikan valvontaa sekä talletussuojan tasoa. Lisäksi laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomesta kumotaan ja siihen sisältyvät Laki kotikuntalain muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ( / 2010) HE 101/2010 vp HaVM 27/2010 vp Lait tulivat voimaan Kotikuntalakiin lisätään säännös, jonka mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskee henkilöä, joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella. Sosiaalihuoltolakiin lisätään säännös, joka koskee pitkäaikaisessa laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa olevan henkilön oikeutta hakea palvelutarpeen arviointia muusta kuin kotikunnastaan. Säännöksen perusteella henkilön kotikunnan vaihtuminen voi siten perustua myös hänen omaan päätökseensä hakeutua toisen kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin. Lisäksi sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä, mutta aiempi kotikunta vastaa palveluista ja niiden välttämättömistä liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivät kunnat keskenään toisin sovi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen 1. seuraavan tarkkaan uudistuksen vaikutuksia muun muassa kuntien välisiin kustannuksiin, sekä 2. selvittävän itsenäisesti asuvien ja avohuollon piirissä olevien henkilöiden kotikunnan määräytymiseen liittyvät eri kysymykset ja ryhtyvän tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännöllisiä muutoksia. Terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( /2010) HE 90/2010 vp StVM 40/2010 vp Lait tulevat voimaan Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja palvelujen sisältöä koskevat säännökset yhdistetään terveydenhuoltolaiksi. Terveydenhuollon palvelurakenteita ja järjestämisvastuuta koskevat säännökset jäävät kansanterveyslakiin, erikoissairaanhoitolakiin ja muihin terveydenhuollon lakeihin. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (1379/2010) HE 156/2010 vp StVM 36/2010 vp Laki tuli voimaan Valtion koulukoteja koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Lisäksi lakiin sisällytetään vuonna 2010 toimintansa aloittanutta vankilan perheosastoa koskevat säännökset. Myös vankilan perheosaston lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yksi yhteinen johtokunta. Lisäksi annetaan toiminnan sisältöä, henkilöstörakennetta ja henkilökunnan valintaa koskevia säännöksiä. 2

3 Laki lastensuojelulain muuttamisesta (1380/2010) HE 137/2010 vp StVM 37/2010 vp Laki tuli voimaan Kunnan velvollisuutta järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia täsmennetään. Lapselle ja perheelle on järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa arvioiman tarpeen mukaisesti. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta, laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10a ja 14 :n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki opintotukilain 32 :n muuttamisesta, laki sotilastapaturmalain 4 ja 5 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 :n muuttamisesta, laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 :n muuttamisesta ja laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ( /2010) HE 218/2010 vp StVM 42/2010 vp Lait tulivat voimaan Lailla tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta säädetään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan rahoituksen perusteista. Tapaturmavakuutuslaissa säädetään edelleen muutoksenhakuoikeudesta, valitustiestä, muutoksenhakuajasta, vakuutuslaitoksen itseoikaisusta, asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta, lainvoimaisen päätöksen oikaisusta ja poistamisesta sekä takaisinperinnästä. Muutoksia tehdään myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakiin, opintotukilakiin ja työttömyysturvalakiin. Nämä muutokset koskevat yhden tuomarin kokoonpanoa ja hallintolainkäyttölain soveltamista. Lisäksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanoja ja varapuheenjohtajien ja jäsenten nimittämistä koskevia säännöksiä muutetaan. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki eläintensuojelulain muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 :n muuttamisesta, laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 :n muuttamisesta, laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 :n muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 :n muuttamisesta, laki eläintenpitokieltorekisteristä ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta (14 22/2011) HE 97/2010 vp LaVM 18/2010 vp Lait tulivat voimaan Laki eläintenpitokieltorekisteristä ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta tulevat kuitenkin voimaan Rikoslakiin lisätään säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Lievää eläinsuojelurikosta koskevaa säännöstä täsmennetään säätämällä, että eläimelle aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan tulee olla vähäistä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu on lähtökohtaisesti määrättävä eläintenpitokieltoon. Määräaikainen eläintenpitokielto tulee määrätä vähintään yhdeksi vuodeksi. Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädetään rikoslaissa. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan törkeää eläinsuojelurikosta. Laki eläintenpitokieltorekisteristä säädetään. Rekisterinpitäjä on Oikeusrekisterikeskus. Viranomaisten julkisuudesta annetussa laissa säädetään, että eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 :n muuttamisesta (23 25/2011) HE 110/2010 vp LaVM 20/2010 vp Lait tulevat voimaan Puitepäätöksen mukaan rikoksentekijän luovuttamisesta toiseen jäsenvaltioon vapausrangaistuksen suorittamista varten taikka toisessa jäsenvaltiossa määrätyn taloudellisen seuraamuksen tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos täytäntöönpantava päätös on tehty vastaajan poissa ollessa. Jos kuitenkin eräistä oikeusturvatakeista on huolehdittu, kieltäytymisperustetta ei ole. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 :n muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain 11 :n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta, laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta, laki Momentti 3 Momentti 2/2011

4 maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta ja laki holhoustoimesta annetun lain 34 :n muuttamisesta (26 32/2011) HE 37/2010 vp LaVM 23/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sisältää säännökset avopuolisoiden omaisuuden erottelusta ja yhteistalouteen annetun panoksen hyvittämisestä avoliiton päättyessä. Laissa määritellään avopuolisoiksi yhteistaloudessa asuvat parisuhteen osapuolet, joiden asuminen yhteistaloudessa on kestänyt vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Säännöksistä voi pääsääntöisesti sopia toisin. Perintökaaren 8 lukuun tehtävillä muutoksilla täydennetään avopuolison suojaa avoliiton päätyttyä siten, että avopuoliso voi saada harkinnanvaraista avustusta toimeentulonsa turvaamiseksi toisen avopuolison kuoleman jälkeen. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (13/2011) HE 200/2010 vp YmVM 13/2010 vp Laki tuli voimaan Lakiin lisätään erityissäännös pienhiukkaspitoisuuksien seurannan järjestämisestä pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaadun turvaamiseen liittyvässä kuntien suunnitteluvelvollisuutta koskevassa sääntelyssä eritellään keskipitkälle ja pitkälle aikavälille laadittavat ilmansuojelusuunnitelmat sekä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmat. Lakiin lisätään myös säännös kunnan aloitteeseen perustuvasta typpidioksidin raja-arvoihin liittyvän määräajan pidentämismahdollisuudesta. Kuntien tehtäviä ilmanlaadun turvaamisessa koskeva sääntely nostetaan lain tasolle. Laki ulkomaalaislain 48 :n muuttamisesta (57/2011) HE 252/2010 vp HaVM 23/2010 vp Laki tulee voimaan Inkerinsuomalaisille suunnattu paluumuuttojärjestelmä lakkautetaan siirtymäkauden jälkeen. Inkerin siirtoväkeen kuuluneiden ja Suomen armeijassa vuosien aikana palvelleiden henkilöiden osalta oikeus paluumuuttoon säilyy. Siirtymäsäännöksessä säädetään muiden inkerinsuomalaisten oikeusasemasta ennen paluumuuttojärjestelmän lakkauttamista. Heidän tulee mennessä ilmoittautua paluumuuttajaksi ja jättää oleskelulupahakemus mennessä, jotta heille voidaan myöntää oleskelulupa suomalaisen syntyperän perusteella. Oleskeluluvan myöntäminen ei enää edellytä paluumuuttovalmennukseen osallistumista. Laki opintotukilain muuttamisesta ja laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta (52 53/2011) HE 149/2010 vp SiVM 8/2010 vp Lait tulevat voimaan Eräiden tulojen perusteella tehtävästä erillisestä taloudellisesta tarveharkinnasta luovutaan sekä korotetaan ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden opintolainan valtiontakauksen määrää ja laajennetaan itsenäisesti asuvien täysiikäisten opiskelijoiden oikeutta valtiontakaukseen. Lisäksi korotetaan korkoavustuksen tulorajoja. Muutoksia tehdään myös kaksiportaisen tutkinnon tukiaikaan, tukikuukauden käyttämiseen, jatkoopintojen tukiaikaan sekä opintojen edistymisen seurantaan. Koulumatkatukioikeus laajennetaan näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja eräisiin muihin ammatillisiin koulutuksiin sekä väljennetään koulumatkatuen myöntämiseen liittyviä rajoituksia. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta (58/2011) HE 99/2009 vp YmVM 11/2010 vp Laki tuli voimaan Lakiin tehdään muutoksia valtionmaiden luonnonsuojelualueita koskeviin säännöksiin. Näiden luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvää asetuksenantovaltuutta koskeva säännös tarkistetaan siten, että se vastaa perustuslaista johtuvia vaatimuksia. Lakiin tehdään myös tarkistuksia, jotka koskevat poikkeuksia kansallis- ja luonnonpuistojen rauhoitusmääräyksiin erityisesti eläinkantojen sääntelyn ja metsästyksen osalta, saamelaisten oikeuksien turvaamista, alueiden liittämistä oleviin luonnonsuojelualueisiin sekä luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien vahvistamista. Laki rikosvahinkolain muuttamisesta (95/2011) HE 251/2010 vp LaVM 29/2010 vp Laki tuli voimaan Alaikäisinä seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneille rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää korotetaan. Rikosvahinkolain mukaisen perusvähennyksen soveltamisalaa supistetaan. Perusvähennys voidaan tehdä vain aineettomasta vahingosta suoritettavista korvauksista. Samalla perusvähennyksen rahamäärää korotetaan. Laki maakaaren muuttamisesta, laki avioliittolain 66 :n muuttamisesta, laki perintökaaren 12 luvun 6 :n muuttamisesta ja laki ulosottokaaren muuttamisesta (96 99/2011) HE 146/2010 vp LaVM 27/2010 vp Laki avioliittolain 66 :n muuttamisesta tuli voimaan Muiden lakien voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Osapuolet voivat tehdä kiinteistön kauppakirjan ja muun luovutuskirjan sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Paperimuotoiset panttikirjat voidaan korvata sähköisillä panttikirjoilla, jotka muodostuvat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla. Myös kiinnityshakemukset ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja 4

5 laki pienpuun energiatuesta ( /2011) HE 270/2010 vp MmVM 22/2010 vp Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin tehdyt muutokset liittyvät pääasiassa Euroopan komission edellyttämiin muutoksiin. Lisäksi laista kumotaan energiapuun korjuuta ja haketusta koskevat viittaukset. Laki pienpuunenergiatuesta sisältää säännökset mainitun tuen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Uusi pienpuun tukijärjestelmä on harkinnanvarainen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että pienpuun energiatuesta annettavan lain vaikutuksia puun energiakäyttöön ja raakapuun markkinoihin seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan valiokunnalle selvitys vuoden 2012 loppuun mennessä. Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta (102/2011) HE 183/2010 vp StVM 43/2010 vp Laki tuli voimaan Laki on voimassa saakka. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta voidaan maksaa sairaanhoitokorvaus sairausvakuutuslain perusteella. Tiloja vuokratessaan kunnan tai kuntayhtymän tulee huolehtia siitä, että tilojen vuokraaminen ei vaaranna kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tilojen vuokraaja on ilmoittanut Kansaneläkelaitokselle tiedot vuokraajasta. Kansaneläkelaitos ylläpitää luovutettujen tietojen perusteella rekisteriä julkisissa tiloissa toimivista yksityisistä palveluntarjoajista, joiden antamasta hoidosta voidaan maksaa sairausvakuutuskorvaus. Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (86/2011) HE 307/2010 vp YmVM 15/2010 vp Laki tuli voimaan Lailla EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä pannaan täytäntöön EU-ympäristömerkkiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annettu laki kumotaan. Ympäristömerkin hallinnointi siirretään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ltä Motiva Services Oy:lle. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta ja laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 203/2010 vp LaVM 28/2010 vp Lait tulevat voimaan Lain holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 44 :n 3 ja 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan Holhoustoimesta annetun lain säännöksiä muutetaan siten, että lisätään holhousviranomaisen mahdollisuuksia myöntää poikkeuksia tai helpotuksia edunvalvojan velvollisuudesta antaa vuositili. Lisäksi edunvalvojan tekemän tilin tarkastamista koskevien säännöksiä täsmennetään. Päämiehen kuulemista koskevia säännöksiä tarkennetaan lupa-asioiden käsittelyn ja edunvalvonnan tarvetta koskevien määräaikaisselvitysten yhteydessä. Edunvalvontapalkkiosta vapautumisen tulo- ja varallisuusrajoista säädetään lailla. Lisäksi tehdään muutoksia asetuksenantovaltuutuksia koskeviin säännöksiin. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettua lakia muutetaan tarkentamalla säännöstä, joka koskee yleisen edunvalvojan esteellisyyttä. Laki Geologian tutkimuskeskuksesta HE 249/2010 vp TaVM 37/2010 vp Laki tuli voimaan Laki Geologian tutkimuskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset tutkimuskeskuksen organisatorisesta asemasta, toiminnan tavoitteista, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta. Tutkimuskeskuksen organisaatiota tai tehtäviä ei muuteta. Johtamisen tehostamiseksi selkeytetään johtokunnan ja pääjohtajan rooleja. Johtokunnan toimikausi lyhenee neljästä vuodesta kolmeen vuoteen eikä johtokunnan jäseniksi voida nimittää tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluvia. Pääjohtaja toimii johtokunnassa ratkaistavien asioiden esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (121/2011) HE 308/2010 vp YmVM 16/2010 vp Laki tuli voimaan Lain 8 :n 3 momentti ja 12 tulevat voimaan Lailla mahdollistetaan siirtymäajan jälkeen Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden rekisteröiminen EMAS-järjestelmään Suomessa, samoin kuin Suomessa sertifioitujen ympäristöjärjestelmien tunnustaminen osaksi EMAS-järjestelmää. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ( /2011) HE 256/2010 vp YmVM 14/2010 vp Laki tuli voimaan Lakia rakennuksen energiatodistuksesta muutetaan siten, että energiatodistus velvoitetaan laittamaan nähtäville pinta-alaltaan yli 1000 neliömetrin tiloissa, joissa viranomainen tarjoaa julkisia palveluja. Lisäksi muutetaan lakia rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Pakollinen kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastus tulee tehdä vähintään kerran viidessä vuodessa. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta HE 141/2010 vp YmVM 17/2010 vp Momentti 5 Momentti 2/2011

6 Laki tulee voimaan Yleiskaavan käyttömahdollisuuksia tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa laajennetaan siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen voi aiempaa useammin perustua suoraan yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 319/ 2010 vp) vanginkuljetusta koskevaksi lainsäädännöksi Vanginkuljetuslaissa säädetään vankeusvankien ja tutkintavankien kuljettamisesta. Kyse on kuljetettavien kohtelua ja olosuhteita sekä valvontaa koskevien säännösten säätämisestä asianmukaisesti lain tasolla. Laissa säädetään muun muassa kuljetustilojen asianmukaisuudesta ja varustelutasosta, kuljetettavien perushuollosta, terveydentilasta huolehtimisesta, yhteydenpidosta kuljetusvälineen tai säilytystilan ulkopuolelle, omaisuuden hallussapidosta ja turvaamistoimenpiteistä. Laissa myös selkiinnytetään kuljetusviranomaisten eli Rikosseuraamuslaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen tehtäväjakoa. Viranomaisten nykyinen tehtäväjako säilyy pääosin. Lisäksi muutetaan tukintavankeuslakia ja lakia poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 320/ 2010 vp) laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta Rikosseuraamuslaitos voi hankkia vanginkuljetukseen liittyviä, laissa määriteltyjä palveluita yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitetuilta vartioimisliikkeiltä sekä henkilöliikennettä harjoittavilta yrityksiltä. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti Rikosseuraamuslaitoksen ja palveluntuottajan keskinäisistä vastuusuhteista, palveluntuottajalle ja sen työtekijöille asetettavista vaatimuksista ja velvollisuuksista sekä Rikosseuraamuslaitoksen kokonaisvastuusta palveluiden järjestämisessä ja toteutuksessa. Laissa tarkoitetussa toiminnassa voi olla kyse julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien siirtämisestä yksityiselle palveluntuottajalle. Kyse ei kuitenkaan ole merkittävää julkista valtaa sisältävistä tehtävistä, koska vain ongelmattomiksi luonnehdittavissa olevat vanginkuljetustehtävät voidaan siirtää yksityiselle palveluntuottajalle. Yksityisen palveluntuottajan osuus vanginkuljetuksessa on Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa avustavaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 321/ 2010 vp) laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta Työttömyysetuuden sovittelussa otetaan käyttöön suojaosa, joka koskee pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön, sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenten pelastustoimintaan osallistumisesta saamaa tuloa. Pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön taikka sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenet voivat ansaita pelastustoimeen osallistumisesta enintään 300 euroa sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Muutoksen tavoitteena on edistää vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 322/ 2010 vp) laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta Lasten päivähoidosta annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös toisessa kunnassa asuvalle lapselle. Perusopetuslain koulumatkoja koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että jos esiopetusta saava lapsi osallistuu muussa kuin asuinkunnassaan järjestettävään lasten päivähoitoon, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoitopaikan ja esiopetuksen järjestämispaikan välillä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 323/ 2010 vp) laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vesienhoidon järjestämisestä annettuun lakiin lisätään merenhoidon järjestämistä koskevat säännökset tekemällä tarvittavat muutokset lain muihin säännöksiin. Lain nimike muutetaan laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lisäksi muutetaan ympäristönsuojelulakia, vesilakia, Suomen talousvyöhykkeestä annettua lakia, merensuojelulakia sekä lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Muutoksilla pannaan täytäntöön yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteita koskeva direktiivi (2008/56/EY). Hallituksen esitys (HE 324/ 2010 vp) laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta Sipoonkorven alueelle perustetaan kansallispuisto nykyisen luonnonsuojelualueen tilalle. Perustettavan kansallispuiston pinta-ala on 1857 hehtaaria. Sipoonkorven kansallispuiston perustamisella täydennetään kansallispuistoverkostoa eteläisimmän Suomen metsä- ja kallioluonnon osalta Hallituksen esitys (HE 325/ 2010 vp) biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi Biopankkilailla sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muutoksella edistetään ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä. Biopankkilakia sovelletaan ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn terveyden edistämistä ja sairauksien syitä, ehkäisyä ja hoitoa koskevassa tutkimuksessa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa palvelevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Laissa määritellään näytteiden käytön ja muun käsittelyn edellytykset ja yleiset periaatteet. Näytteet säilyttävän biopankin voi perustaa sekä yksityinen et- 6

7 tä julkinen toimija. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit voivat perustaa alueelliset biopankit. Biopankin perustaminen edellyttää valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa. Biopankkia koskeva tieto sisällytetään perustettavaan valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Rekisteri on julkinen ja palvelee kansalaisten ja viranomaisten tietotarpeita. Rekisterin ylläpidosta ja viranomaistehtävistä vastaa Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja biopankkien tarkastuksesta Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetusta laista kumotaan tarpeettomana lääketieteellistä tutkimusta sekä hoidon ja taudinmääritystä varten otettujen näytteiden tutkimuskäyttöä koskeva säännös sekä mahdollistetaan ihmisperäisen materiaalin luovuttaminen terveydenhuollosta tunnisteettomana menetelmäkehitykseen ja laadunhallintaan. Lakiin sisältyviä viranomaislupia korvataan eettisen toimikunnan arvioon perustuvalla menettelyllä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia täydennetään ihmisperäisen materiaalin käyttöä koskevalla säännöksellä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 326/ 2010 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistus poistetaan. Lääkäreille ja hammaslääkäreille myönnetään lääkärin ja hammaslääkärin koulutuksen suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen täyden laillistuksen edellytyksenä poistuu. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muutetaan yleislääketieteen erityiskoulutukseksi ja sen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairausvakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa. Sisällöltään yleislääketieteen erityiskoulutus vastaa perusterveydenhuollon lisäkoulutusta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Terhikkiin. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei myönnetä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika pidennetään viiteen ja puoleen vuoteen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Yliopistolain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 328/ 2010 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina Laissa säädetään niistä yleisistä tavoitteista, joiden suuntaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä rakenteita kehitetään. Lain nojalla toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva alueellinen kokeilu, johon kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea. Lisäksi säädetään järjestämisen kehittämistä tukevista erityishankkeista, jotka toteutetaan kuntien sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten yhteistyönä. Samalla säädetään kokeilussa mukana olevien alueiden oikeudesta poiketa eräistä valtionavustuksen hakemista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevista säännöksistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2014 loppuun. Hallituksen esitys (HE 329/ 2010 vp) laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 :n muuttamisesta ja kielilain 30 :n muuttamisesta Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan tehtäväksi säädetään, että yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan joko suomen tai ruotsin kielellä ja käännöksenä toisella kansalliskielellä. Lautakunnan on toimitettava yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus maksutta suomen ja ruotsin kielellä jokaisen saataville yleiseen tietoverkkoon. Kielilakiin lisätään viittaussäännös, jonka mukaan yleissitovien työehtosopimusten julkaisukielestä säädetään edellä mainitulla lailla. Hallituksen esitys (HE 330/ 2010 vp) laiksi järjestyslain muuttamisesta Järjestyslain muuttamisella mahdollistetaan puuttuminen yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaan luonteeltaan aggressiiviseen kerjäämiseen. Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla olisi kiellettyä kerjäämällä, jos siihen sisältyy suullisesti esitettyjä uhkauksia, tarttumista kiinni, henkilön tai kulkuneuvon liikkumisen estämistä taikka hyökkäävää tai muuta vastaavaa käyttäytymistä. Kiellon rikkoja voidaan tuomita järjestysrikkomuksesta sakkoon. Lisäksi lakiin lisätään leiriytymistä koskeva kielto. Leiriytyminen olisi taajamassa kiellettyä, jos se on yleistä järjestystä huomattavasti häiritsevää tai terveyttä vakavasti vaarantavaa teltassa, ajoneuvossa, perävaunussa, hinattavassa laitteessa, aluksessa tai muussa vastaavassa asumuksessa. Poliisin kehotuksesta leiriytymiseen käytetyt välineet on viipymättä poistettava. Kiellon rikkoja voidaan tuomita järjestysrikkomuksesta sakkoon. Poliisilla on oikeus huolehtia leiriytymisvälineiden poistamisesta, jos niiden poistamiseen velvollinen laiminlyö kehotuksesta poistamisen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Hallituksen esitys (HE 331/ 2010 vp) laeiksi lastensuojelulain 50 :n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Lastensuojelulain sijaishuoltopaikan valintaa koskevaa säännöstä täsmennetään siten, että perhehoidosta tulee laitoshuoltoon nähden ensisijainen vaihtoehto. Lisäksi muutetaan perhehoitajalakia siten, että ennakkovalmennus säädetään pakolliseksi, vähimmäishoitopalkkio nostetaan 650 euroon ja perhehoitajille turvataan riittävä tuki hoidon aikana. Kunta voi järjestää perhe- tai omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa. Lait perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Perhehoitajan ennakkovalmennusta, hoidon aikaista tukea ja palkkiota koskevia säännöksiä sovellettaisiin Laki lastensuojelulain Momentti 7 Momentti 2/2011

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Katsaus syysistuntokauteen 2012

Katsaus syysistuntokauteen 2012 EDUSKUNTA Eduskuntatiedotus 21.12.2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 Katsaus syysistuntokauteen 2012 on kooste asioista, joita eduskunnassa on tapahtunut syysistuntokaudella.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa.

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Opi oikeutta 1, 1. painos v. 2008, ISBN 978-952-5563-07-8 Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Yleishuomioita:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot