Keskusteluaiheita Discussion pa ers

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusteluaiheita Discussion pa ers"

Transkriptio

1 LA ELINKEINOEL~M(N TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lonnrotinkatu 4 S, 0020 Helsinki 2, Finland, tel Keskusteluaiheita Discussion pa ers Tarmo Valkonen KOTITALOUSSEKTORIN LASKENTAKEHI KKO KORKOVIRTOJEN No ISSN This series consists of papers with limited circulation, intended to stimulate discussion. The papers must not be referred or quoted without the authors' permission.

2 SISi\LLYSLUETTELO Sivu. JOHDANTO 2. KOTITALOUSSEKTORIN KORKOMENOJEN KEHITYS 2 3. KOTITALOUSSEKTORIN KORKOMENOT KANSANTALOUDEN TILINPIDOSSA 8 4. KOTITALOUSSEKTORIN KORKOMENOT KOKONAISTALOUDELLISESSA MALLISSA ETLAN 0 5. KOTITALOUKSIEN KORKOTULOT KANSANTALOUDEN TILINPIDOSSA 2 6. KOTITALOUKSIEN KORKOTULOT MALLISSA 6 LIITTEET LIITE. LIITE 2. LIITE 3. Laina- ja korkoaikasarjojen muodostaminen Uudet muuttujat Aikasarjat korkovirroista ja omaisuus- ja yrittajatulomuuttujista

3 . JOHOANTO Nyt vamistunut kotta0ussektorn korkovirtasevtys ttyy ETLAn rah0tusmarkknamari kehttamiseen. Alkuperasena tav0tteena 0 muodostaa keskesten kansantalouden sektoreiden vanen korkovrtojen laskentakehkko, jonka yhtena osana 0is kotitaloussektorin korkovrtalohko. Tutustumnen saatavilla olevaan korkotastointiin os0tt kutenkin, etta julkistetut korkovirtatiedot eivat ole rittavan yksityiskohtaiset laskentakehikon muodostamiseksi. Suurimpana ongelmana on tietojen puuttumnen yritysten pankeille maksamista koroista, joita pankit pitavat likesalaisuutena. laman Qsaselvityksen tarkoituksena oli tehda kotitaloussektorin korkovirr0e laskentakehkko, joka mahdollistaa ennustettujen korkojen seka laina- ja talletuskantojen muutosten huom00nottamisen ennustettaessa kotitaloussektorn kaytettavissa olevaa tuloa ETLAn kokonaistaloudellisen mallin avulla. Lisaks muodostettiin korkomenojen ja -tulojen laskemista varten kansantulon askennassa kaytettavaan yrittaja- ja omaisuustulojen sektorijakoon ) pohjautuvat aikasarjat luottokannoista ja maksetuista kor0sta vuosilta Anoa kastteelnen poikkeus kansantalouden tilinptoon verrattuna on kot taloussektorin maaritelrna, joka ETLAn rahoitusrnarkkinarnallissa on laajempi ja sisaltaa kansantalouden tilinpidon kotitaloussektorin lisaksi voittoa tavoitteernattomat yhteisot (ml. asunto-osakeyhtiot). ) Kansantalouden tilinpto, taulu 9,

4 2 Laskentakehikon liittaminen kokonaismalliin edellyttaa mallissa kaytettyjen nettomaaraisten kotitaloussektorin yrittaja- ja omaisuustulokasitteiden laajentamista bruttomaaraisiksi siina mielessa, etta eritellaan niihin kuuluvat korkomenot ja -tulot. Julkiselta sektorilta saadut korkotulot otetaan huomioon julkisen sektorin laskelmassa vastaavina korkomenoina. Rahoituslaitosten kotitaloussektorilta saamat nettokorkotulot sisaltyvat kokonaismallissa residuaalina maaraytyvaan yritysten saastamiseen, minka vuoksi niita ei tassa vaiheessa 0e eroteltu rahoituslaitosten tuloina ja menoina. Laskentakehikossa kotitalouksien maksamat sektorin sisaisten ja muilta kuin valtiolta tai rahoituslaitoksilta saatujen luottojen korkomenot on lisatty tarkempien tietojen puuttuessa korkomenoihin rahoituslaitoksille. 2. KOTITALOUSSEKTORIN KORKOMENOJEN KEHITYS Kotitaloudet maksavat korkoja kulutusluotoista, asuntoluotoista ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvista luotoista. ) Kulutusluottoihin kuuluvat seka varsinaisten kulutustavaroiden ostoon otetut luotot etta opintolainat. Voittoa tavoittelemattomien yhteisojen luotot ovat suureta osin asuntoyhteisojen luottoja. 2 ) Seuraavissa kuvioissa esitellaan kotitaloussektorin luottojen reaalista kehitysta kaytt6tarkoituksen ja luotonantajan sektorin mukaan. 3 ) ) S6der (984). Lisaksi KT:ssa kotitalouksien maksamiin korkoihin kirjataan valtion korkohyvitykset opintolainoista ja yrittajatoiminnan lainoista. 2) Esimerkiksi vuonna 975 asuntoyhteisojen korkomenot muodostivat n. 80 % voittoa tavoittelemattomien yhteisojen korkomenoista (Ritvanen (982». 3) Kayttotarkoituksen mukainen jako ei ole tarkka ennen vuotta 975.

5 3 Kuv0. Kottalouksen luotot kaytt6tark0tuksen mukaan vu od en 980 hint0hn. 0\ "lw I j25000! Asuntoluotot ~ ~ -- ~ 7 Muut luotot v- -,.. ~ v-- - Kulutusluotot Kuv0sta nahdaan, etta asuntoluottojen osuus on noussut haltsevaks 970-uvun loppupuolella. Asuntoluottojen reaasen kannan nopea kasvu vme vuosna settyy nflaaton hdastumsella ja asuntojen hntojen nousulla. Reaanen luottokanta kasvo tosn vme vuonna edelleen nopeast asuntojen hntojen nousun "hdastumsesta huomatta. Muut luotot ssaltavat maa- ja metsatalouden luottoja ja erttelematt6 ma yrtystomnnan luottoja. Kuv0ssa 2 nakyva maksettujen korkojen kasvun hdastumnen vuosna settyy peruskoron alhasella tasolla nana vuosna. Asunto-. luot0sta maksetut reaaset korkomenot ovat nousseet erttan nopeast vuoden 979 jalkeen, mhn on vaikuttanut lanakannan nopean kasvun saks asuntoluottojen keskmaaraisen koron nousu vime vuosna.

6 4 Kuv0 2. Kotitalouksien maksamat korkomenot luottojen kaytt6tarkoituksen mukaan vuoden 980 hntohn IW' " Asuntoluotoista o ---- %0 L ::...-' --~ --~---,_... ~_ ~--.,.,. 96) 07".;. I V ---~ --, ' Muista ~ luotoista.~_ --. '---_-..-_ Kulutusluotoista 975 9:30 Kuvio 3. Kotitalouksien luotot luotonantajasektorin mukaan vuoden 980 hintoihin. \ V 970 : Rahoituslaitoksilta ~ Valtiolta v o 960 Muilta

7 5 Kuviosta 3 nahdaan rahoituslaitosten osuuden olevan hallitseva kotitalouksien luototuksessa. Osuuden kasvu viime vuosina perustuu nopeasti kasvaneeseen rahoituslaitosten asuntoluototukseen. Luotonantajasektori "muut ll sisaltaa lahinna kotitaloussektorin sisaisia luottoja ja yrityssektorilta saatuja luottoja. ) Kuvio 4. Kotitalouksien maksamat korkomenot luotonantajasektorin mukaan vuoden 980 hintoihin t'hv. \ -_ Muille.- %5 ~-~ -" ~. 970 Rahoituslaitoksille I ' ~--_... Valtiolfe ''':::; Kotitalouksien uottojen lisaantyneet reaaliset korkomenot ovat kuvion 4 mukaan ohjautuneet rahoituslaitoksille. Kuvioissa 5 ja 6 esiteaan voittoa tavoittelemattomien yhteisojen luottojen ja maksettujen korkomenojen kehitysta luotonantajasektorin mukaan. Voittoa tavoittelemattomien yhteisojen reaalisen luottokannan kasvu nayttaa kuvion 5 mukaan pysahtyneen 970-luvulla. ) Naiden uottojen kanta oli vuoden 984 lopussa arviolta n. 5.5 mrd. markkaa.

8 6 Kuvio 5. Voittoa tavoitteemattomien yhteis6jen uotot uotonantajasektorin mukaan vuoden 980 hintoihin.!0000 MI'IV I.; 5000!4000 I I : 2000 " ~ -- I Rahoituslaitoksilta ~...~ V~ 'V ~ V. Valtiolta ~. 000 o Kuvio 6. Voittoa tavoitteemattomien yhteis6jen maksamat korkomenot uotonantajasektorin mukaan vuoden 980 hintoihin. 000 K _..-'. 00 o \ l \ I.,.,- Rahoituslaitoksille I l)~5 ",' " ,... I I.--- _ " - Valtiolle --- ~.,.-"~ I' ~-

9 7 Edellisten tietojen perusteella voidaan laskea implisiittiset korot ) ja verrata niita antolainauksen keskikorkoon: Kuvio 7. Valtion ja rahoituslaitosten kotitaloussektorin luotoista perimat korot ja pankkien antolainauksen keskikorko. 2 M~IK ' o 960 } 965 Pankkien antolair auksen keskikorko.- - '_\ ---~. ~ ~.-' -" "" ::::::;.- Rahoitus aitosten imp!. ante ainauskorko ~ Valtion imp!. antolainauskorko ' '" Rahoituslaitosten implisiittisen antolainauskoron' poikkeaminen pankkien antolainauksen keskikorosta vuoden 975 jalkeen johtuu sektorijakoon liittyvista ongelmista. 2 ) Valtion implisiittinen antolainauskorko nayttaa nousevan trendinomaisesti aravalainojen korkojarjestelman muuttamisen jalkeen. ) laskettu seuraavasti: korko 200xkorkomeno lainakanta lainakanta edellisen vuoden lopussa + vuoden lopussa 2) Ks. sivu 2.

10 8 3. KOTITALOUSSEKTORIN KORKOMENOT KANSANTALOUDEN TILINPIDOSSA Kansantalouden tilinpidossa kotitaloussektorin tuotannolle ei toistaiseksi laadita erillista tuotantotilia. Kotitaloussektorin muu kuin kotitalouspalvelujen tuotanto on esitetty yrittajatoiminnan tuotantotileilla. Jako kotitaloussektorin ja yrityssektorin valilla tapahtuu vasta, kun tuotannosta syntyneet tulot kohdistetaan yrittajatoiminnan eri toimialoille. Kotitaloussektorin toimialoittaiset yrittajatulot (maa- ja metsataloudesta ja muusta yrittajatoiminnasta) esitetaan kansantalouden tilinpidossa taulussa 9. Taulun 9 kansantulolaskelmassa kotitaloussektorin omaisuus- ja yrittajatulot esitetaan nettomaaraisina, eli niihin on lisatty saatujen ja maksettujen vastikkeellisten t~lonsiirtojen erotus. Kotitaloussektorin korkomenot ovat osa maksetuista yastikkeellisista tulonsiirroista, joten ne on vahennetty taulun omaisuus- ja yrittajatuloja laskettaessa. Taulun 0 tulo- ja tulonkaytt6tileilla kuvataan tuotannontekijatulojen kulkeutumista institutionaalisille alkuperaissektoreile (kotitaloudet, yritykset jne.) ja tulojen uudelleenjakoon liittyvia vastikkeellisia ja vastikkeettomia tulonsiirtoja. ) Tuotannontekijatulot jaetaan palkkoihin, ty6nantajan sosiaaliturvamaksuihin ja toimintaylijaamaan. Toimintaylijaama kuvaa yrittajatoiminnan harjoittamisesta saatuja tuloja ennen verojen, korkojen, osinkojen ja muiden maksujen maksamista. Taulun 9 kansantulolaskelman yrittaja- ja omaisuustulojen ja toisaalta taulun 0 toimintaylijaaman ja omaisuustulojen valiset yhteydet ovat kotitaloussektorin osalta seuraavat: ) S6der ~984).

11 9 Omasuustulot, tulo- ja tulonkaytt6tili - kulutusluottojen korot - tontinvuokrat = Omaisuustulot, kansantulolaskelma Tulo- ja tulonkaytt6tin omasuustulon muodostumista kasitellaan tarkemmin korkotulojen kasittelyn yhteydessa. Yrttajatominnan osalta tulokastteiden yhteys on seuraava Tomntaylijaama, tulo- ja tulonkaytt6tili - korkomenot yrittajatoiminnan lainoista - maanvuokrat + yrittajatulon otot Yrittajatulot ja yrittajatulon otot, kansantulolaskelma Kotitalouksien korkomenot koostuvat tilinpidon mukaan siis kulutusluottojen ja yrit~ajatominnan lainojen koroista. Yrittajatoiminta on kansantulolaskelmassa jaettu maatalouteen, metsatalouteen ja muuhun yrttajatoimntaan. Asuntojen omistaminen kuuluu muuhun yrittajatoimintaan, joten asuntolanojen korot lasketaan muun yrittajatoiminnan korkomenohin. Toimintaylijaaman ja yrittajatulon yhteydet voidaan nain hajoittaa edelleen: Toimintaylijaama maataloudesta - maatalouden korkomenot - maanvuokrat = Yrittajatulo maataloudesta Toimintaylijaama metsataloudesta - metsatalouden korkomenot = Yrittajatulo metsataloudesta Toimintaylijaama muusta yrittajatominnasta - korkomenot muusta yrittajatoiminnasta (ml. asuntoluottojen korot) + yrittajatulon otot) = Muut yrittajatulot ja yrittajatulon otot ) Yrittajatulon ottoja esiintyy vahittaiskaupan ja liikenteen toimialoilla, minka vuoksi ne on litetty laskelmaan muiden yrittajatulojen yhteydessa.

12 0 Voittoa tavoittelemattomien yhteis6jen omaisuus- ja yrittajatulot maaraytyvat samojen periaatteiden mukaisesti. Naiden korkomenot koostuvat suurelta osin asuntoyhteisojen korkomenoista. 4. KOTITALOUSSEKTORIN KORKOMENOT ETLAN KOKONAISTALOUDELLISESSA MALLISSA Kotitaloussektorin kaytettavissa olevat tulot maaraytyvat palkkojen, ty6nantajien sosiaaliturvamaksujen, yrittaja- ja omaisuustulojen ja saatujen ja maksettujen tulonsiirtojen avulla. ETLAn mallissa yrittaja- ja omaisuustuloja on tahan asti ennustettu taulun 9 kansantulolaskelman mukaisesti nettomaaraisina, jolloin vastaavista erista on vahennetty korkomenot pois ennen kaytettavissa olevien tulojen laskemista. Korkomenot saadaan nakyviin muuttamalla omaisuus- ja yrittajatulokasitteet sisaltamaan kunkin tuloeran hankkimiseen liittyvat korot. Kasitteiden laajentaminen toimintaylijaamien tasolle ei ole perusteltua niin kauan kuin tilinpidosta ei ole saatavissa kotitaloussektorin toimintaylijaamaa funktionaalisen luokituksen mukaan jaettuna. Kotitaloussektorin korkomenot ovat korkotuloa rahoituslaitoksille ja julkiselle sektorille. Seuraavassa esitettavassa mallissa korkomenot lasketaan kertomalla korkoprosentilla perakkaisten vuosien lopun lainakantojen keskiarvo. Korkomenot julkiselle sektorille: tregloan =.0*trgloan*tGloan_l*( +.5*Gloan00) Korkomenot rahoituslaitoksille: trebloan =.Ol*trbloan*tBloan_l*(l +.5*Bloan00) Muuttujien tarkemmat selitykset l6ytyvat liitteena olevasta muuttujaluettelosta.

13 Muutettaven kokonasman kotita0ussektorin omasuus- ja yrittajatu0muuttujien entinen ja uusi sisat6 on seuraava: Muuttuja Entinen sisalt6 Uusi sisalt6 tyeh Yrittajatu0t maa- tyehl + korkomenot maata0udesta ta0uden yrittajatoimnnasta tyeh2 Yrittajatulot metsa- tyeh2 + korkomenot metsataloudesta ta0uden yrttajatominnasta tyeh3 Muut yrittajatulot ja tyeh3 + korkomenot muusta yrittajatu0n otot yrittajatoimnnasta t02 Omaisuustu0t t02 + kuutusuottojen korot t07 Voittoa tavoitteemat- t07 + voittoa tavoitteetomien yhteis6jen mattomen yhteisojen omaisuus- ja yrittaja- maksamat korot tu0t Omaisuus- ja yrittajatu0ja ennustetaan nyt sis vahentamatta niista korkomenoja. Korkomenot vahennetaan vasta kaytettavssa olevaa tu0a askettaessa: ) wzo = ( tw) W (tos) 05 - (t052) 052 twzo - twzo - twzo - + (tni ) { ) twzd - + (tyeh) YEH + (tyeh2) YEH2 + (tyeh3) YEH3 twzo - twzo - twzo - _ (tregloan) REG0an - (trebloan) REB0an twzo - twzo- ) Akuperaisesta kaytettavssa olevan tu0n ausekkeesta ks. Pykkanen Kinnunen (98).

14 2 Julkisen sektorin omaisuus- ja yrittajatulomuuttuja jaetaan korkotuloon kotitaloussektorilta ja muuhun omaisuus- ja yrittajatuloon identiteetilla: tol = tol.l + trebloan. Ennusteet kotitaloussektorin valtiolta ja rahoituslaitoksilta saamista luotoista perustuvat rahoitusvirtakehikon luottoennusteisiin. Rahoituslaitoslainojen korkoennuste perustuu implisiittisten korkojen muuttamiseen peruskoron ennustettujen muutosten mukaisesti. Valtion luottojen osalta korkoennuste perustuu edellisten vuosien implisiittisiin korkoihin, joita muutetaan tiedossa olevien korkomuutosten avulla. 5. "KOTITALOUKSIEN ) KORKOTULOT KANSANTALOUDEN TILINPIDOSSA Kansantalouden tilinpidossa korkotulot ovat osa omaisuustuloja. Tuloja tulonkaytt6tilin ja kansantulolaskelman mukaisten omaisuustulokasitteiden yhteytta on selvitetty edella korkomenojen yhteydessa. Tulo- ja tulonkaytt6tililla omaisuustuloihin_kuuluvat korkotulojen lisaksi osingot, saadut maanvuokrat ja tekijanoikeusmaksut. Kotitaloudet saavat korkotuloja paaasiassa talletuksista ja joukkovelkakirjoista. Tarkkoja tietoja naiden vaateiden omistuksen jakautumisesta kotitalouksien ja muiden sektoreiden kesken ei ole saatavissa. Kansantalouden tilinpidossa korkotulot talletuksista lasketaan kertomalla ottolainauksen keskikorolla arvio kotitalouksien varsinaisten ) Voittoa tavoittelemattomien yhteis6jen korkotuloja ei ole hajoitettu erikseen tassa yhteydessa.

15 3 taetusten kannasta. Joukkovekakirjoista saaduksi korkotuoksi merkitaan ainoastaan kaikki vation yeisoobigaatioista maksamat korkomenot. Tassa sevityksessa kotitaouksien taetuksia approksimoidaan koko varsinaisten taetusten kannaa. Varsinaisten taetusten, yeisoobigaatioiden ja niista maksettujen korkojen reaaista kehitysta kuvataan seuraavia kuvioia:

16 4 Kuv~o 8. Vars~na~sten talletusten ja vat~on yle~s6obl~gaat~o~denkanta vuoden 980 h~nto~hn t'!k i I ~' o ~ " ",',,' Tallet~.~set...,' I II ' _.., --- Obligaatiot -- ~ ! O"....-.~.,;..,.-. _.--_.-- I Kuv~o 9. Kottaouksen korkotuot taletuksista ja valt~on yle~s6obl~gaat~o~sta vuoden 980 h~nto~h~n '4000, tk ", -- ~ ;.- -- ~ - -- ~ V,. Talletuksista r- \) Obligaatioista ' \,,,'-,,---..J- I ",'~ (:0 --_ ''" Va~htelut talletukssta saadu~ssa korkotulo~ssa johtuvat peruskoron muutoks~sta.

17 5 Edellisten avulla voidaan laskea implisiittiset korot samalla tavalla kuin korkomenojen kasittelyn yhteydessa: Kuvio 0. Implisiittinen kotitalouksien talletuskorko ja ottolainauksen keskikorko. 2 t'ik, ' 4 3 ~ 2 o [ ' Oltolainauksen keskikorko 970 )FL \ r -'\--.-.V\ ~\... Imp!. talletu~korko 95 'V I I - '0 n Kuvio. Implisiittinen kotitalouksien obligaatiokorko ja uusien obligaatioiden korko korkotilaston mukaan. 2 I Uusien obligaatioiden korko V ---..,...- ~.' A 'vi' J'~... ~ I \ 0 ~::>--- \ r,- >-----i Imp!. obligaatiokorko I '" o 960 '\ \,' V Implisiittisen obligaatiokoron alhaisuus 960-uvulla johtuu siita, etta korkotul~jen laskennan pohjana oleva yleis6obligaatiot-kasite poikkeaa ennen vuotta 967 rahoitusmarkkinatilaston vastaavasta kasitteesta.

18 6 6. KOTITALOUKSIEN KORKOTULOT MALLISSA Kotitaouksien korkotuot otetaan huomioon maissa jakamaa,omaisuustu0t korkotuoihin taetuksista ja obigaatioista ja muihin omaisuustu0ihin identiteetia: t02 = t02. + tribond + tridep t02 kuvaa omaisuustuoa, joka on saatu isaamaa kansantu0askeman mukaiseen omaisuustuokasitteeseen kuutusuottojen korot. Nain t02. maaraytyy seuraavasti: Osinkotuot + Muut omaisuustuot - Tonti,nvuokrat = t02. Muut omaisuustuot kuin korkotuot Korkotuot asketaan taetus- ja obigaatiokantojen perakkaisten vuosien keskiarvojen ja korkojen tuoina: tridep =.Ol*trdep* tdep_* ( +.5* Dep00) tribond =.Ol*trbond* tgbond_ * ( +.5* GBond00) Kotitaouksien korkotuot obligaatioista ovat korkomenoa vat0e, mika saadaan malissa nakyviin hajottamalla julkisen velan korkomuuttuja yleisoobligaatioista maksettuihin ja muihin korkomenoihin: t02 = t02. + tribond.

19 7 Korkotuloja raho~tuslatokslta e~ ole erotettu tostaseks rahotusla~tosten menona samasta syysta ku~n korkomenojen kas~ttelyn yhteydessa. Korkotuloja malssa ennustetaan kayttamalla hyvaks maln rahotusv~rtakehkkoon l~~ttyv~a varsnasten talletusten ja obgaato~den ennuste~ta. seka korkoennustetta.. I :I..

20 8 Lahdeluettelo Pylkkanen E. - Knnunen J. (98) "ETLAn ekonometrnen mall syyskuussa 98", Elnkenoelaman Tutkimuslaitos OP No 93. Rtvanen K. (982) "Vottoa tavoittelemattomat yhtesot kansantalouden tilnpdossa", Tastokeskus tutkmuksa No 77. S6der L. (984) "Kottaloudet kansantalouden tnpdossa", Tastokeskus tutkimuksa No 09. Tastolahteet Anto- ja ottolainaustilasto vuosilta , juk. Tiastokeskus Hallituksen kertomukset valtiovaran hoidosta ja tilasta vuosilta Kansantalouden tinpito vuosta , julk. Tastokeskus Luottokantatilasto vuosta , julk. Suomen Pankin tutkimuslatos ja Tilastokeskus Pankkien kuukaustilasto vuosilta , julk. Tastokeskus Rahotusmarkknatilasto vuosilta , julk. Tilastokeskus Valtion tilntarkastajien kertomukset vuosilta

21 9 Liite. AIKASARJOJEN MUOOOSTAMINEN Oatan selvitys Laht6kohtana korkomenojen jakamiseen ovat 0eet Tilastokeskuksen sarjat kulutus-, asunto- ja muiden ainojen korkomenoista, seka maa- ja metsata0uden yrittajatoiminnan korkomenoista. Kansanta0uden tilinpidossa nama sarjat on laskettu kayttamalla verotustietojen mukaista luottokannan tasoa, joka on n. 0 % suurempi kuin luottokantatilastossa. ) Jako on suoritettu siten, etta as unto- ja kulutusluottojen kannat on saatu luottokantatiastosta ja korot verotustiedoista. Maata0uden yritystoiminnan luotot ja korot on saatu yritys- ja tulotilastosta. Loput yritystoiminnan luotot maaraytyvat residuaalina ja niihin on sovellettu antolainauksen keskikorkoa. Vuodesta 975 taaksepain muun yritystoiminnan luotot on arvioitu eksponentiaalisena trendikehityksena. Tassa selvityksessa lahteina on kaytetty korkomenosarjojen lisaksi luottokantatilastoa, hallituksen kertomuksia valtionvarain hoidosta ja tilasta, seka valtion tilintarkastajien kertomuksia. Perusongelmina ovat olleet tilastolahteiden puutteelliset tiedot 960-uvulta ja sektorijakojen erot. Lisaksi luottokantatilaston luvut on puhdistettu valtion rahoituslaitosten kautta antamien lainojen osalta. ) Johtuu siita, etta luottokantatilastossa ei ole otettu huomioon kotitaloussektorin sisaisia eika yrityssektorilta saamia luottoja.

22 20 Kuvaukset akasarjosta. LUOTOT JA LUOTTOKOROT.. Luotot vatiolta - Maata0uden uotot tedot Asutusrahaston, Valt0n viljavaraston rahaston ja arvioitujen salaojtuslainojen kantojen ja korkotulojen mukaan tedot vahentamalla maa- ja metsata0uden luotosta metsanparannuslanojen osuus tedot vahentamalla enkenonharjoittajakottaouksien luotosta metsanparannuslainojen osuus. - Metsatalouden luotot tedot arv0itu trendikehtyksella. tiedot metsanparannusainosta. - Muun yritystoiminnan luotot tiedot saatu ketjuttamalla taaksepain valt0n henkiloja sekaaisluottojen kannan prosenttimuutosten avulla. tiedot kiinteisto- ja asunto-osakeluottojen summana. tiedot pakansaaja- ja muiden kotitalouksien luottojen summana. - Voittoa tavoittelemattomien yhteisojen luotot Estimaattina kaytetty muita valtion asuntolainoja kuin kotitalouk-

23 2 sille menevia. Valtion asuntolainojen yhteismaara on vuosina arvioitu valtion suoran luotonannon perusteea..2. Luotot rahoituslaitoksilta Maatalous Kotitalouksien rahoitusaitoksille maksamat korot saadaan residuaalina, kun TK:n korkomenosarjasta vahennetaan valtiolle maksetut korot. Tama sarja sisaltaa kirjaustavasta johtuen siis myos korkohyvltykset korkotukilainoista maataloudelle. Maatalouden lainakannat on saatu vahentamalla maa- ja metsatalouden luotoista metsatalouden ja valtion varoista valitettyjen luottojen osuudet, jotka on arvioitu vuosina valtion suoran luotonannon ja antolainauksen keskikoron perusteella. Vuosina valitettyjen luottojen ja metsatalouden luottojen maara saadaan suoraan luottokantatilastosta. Talla aikavalilla maa- ja metsatalouden luotot sisaltavat myos kulutus- ja asuntoluottoja, joita ei pystyta erottamaan. Metsatalous ~ Metsatalouden korkomenot on saatu vahentamalla TK:n korkomenosarjasta valtion metsanparannusuottojen korot. Kanta on vuosina arvioitu antolainauksen keskikoron perusteella ja siita eteenpain saatu uottokantatilastosta. Kulutusluotot Korkomeno saadaan suoraan TK:n hajotelmasta (sisaltaa korkohyvitykset opintolainoista). Kanta on vuosina nimikkeella Imuut luotot ' luottokantatilastossa ja sen jalkeen nimikkeella 'kulutusluotot'.

24 22 Muun yritystoiminnan luotot Asuntoluottojen korkomeno on saatu residuaalina TK:n hajotelmasta. Kanta on saatu luottokantatilastosta vuosina nimikkeilla kilnteist6luotot ja asunto-osakeluotot ja vuosina nimikkeella asuntouotot. Muut yritystoiminnan luotot on saatu vahentamalla ao. erat luottokantatiaston kotitalouksien luottojen kokonaismaarasta, vuodesta 975 taaksepain trendiestimaatilla. Korkomeno on arvioitu antolainauksen keskikoron perusteella (kanta*korko). Voittoa tavoittelemattomien yhteis6jen luotot Luotot vuosina on saatu laskemalla yhteen asuinkiinteistoyhtioille, seurakunnille ja ryhmalle "muut luotonsaajat" luottokantatilaston mukaan myonnetyt luotot. Taman jalkeiselta ajalta tiedot on arvioitu voittoa tavoittelemattomille yhteis6ille ja asuntoyhteis6ille my6nnettyjen luottojen summana. Korkomenot on saatu residuaalina vahentamalla KT:n mukaisesta sektorin kokonaiskorkomenosta valtion asuus..3. Muut luotot Muilta kuin valtiolta tai rahoituslaitoksilta saatuja luottoja ei ale eritelty tarkemmin. Luottokanta on saatu vahentamalla verotusaineiston perusteella estimoidusta kokonaisluottokannasta uottokantatilaston mukainen luottokanta. Korkomeno on saatu residuaalina.

25 23 2. KOTITALOUKSIEN TALLETUKSET JA OBLIGAATIOT JA NIISTA MAKSETUT KOROT - Talletukset Arviona kotitalouksien talletuksista kaytetaan anto- ja ottolainaustilaston mukaisten varsinaisten talletusten kantaa. ) Varsinaisia talletuksia on kuitenkin myos muilla sektoreilla (lahinna kunnilla), joten arvio on jonkin verran liian suuri. - Obligaatiot Kotitalouksien obligaatioiksi on merkitty kaikki valtion yleisoobligaatiot rahoitusmarkkinatilaston mukaan. - Talletuksista ja obligaatioista maksettuja korkoja koskevat aikasarjat saadaan Tilastokeskuksesta. ) ml. varsinaiset talletukset Suomessa olevissa ulkomaisissa pankeissa.

26 24 Liite 2. UUDET MUUTTUJAT Korkomenojen laskeminen tregloan Kotitaloussektorin (ml. voittoa tavoittelemattomat yhteis6t) korkomenot valtiolle, arvo l~skentatapa: tregloan =.Ol*trgloan*tGloan_*( +.5*Gloan00) trgloan Kotitaloussektorin valtiolta saamien luottojen kannan ja maksettujen korkomenojen avulla laskettu implisiittinen korko, prosenttia tgloan Kotitaloussektorin valtiolta saamien luottojen kanta, arvo, Hallituksen kertomus valtionvarain hoidosta ja tilasta, luottokantatilasto trebloan Kotitaloussektorin korkomenot rahoituslaitoksille, arvo Laskentatapa: trebloan =.Ol*trbloan*tBloan_*( +.5*Bloan00) trbloan Kotitaloussektorin rahoituslaitoksilta saamien luottojen kannan ja maksettujen korkomenojen avulla laskettu implisiittinen korko, prosenttia tbloan Kotitaloussektorin rahoituslaitoksilta saamien luottojen kanta, arvo, luottokantatilasto

27 25 t0. Muut julksen sektorn omaisuus- ja yrittajatulot kuin korkotulo kottaloussektorta, arvo.~skentatapa: t0. = t0 - tregloan Korkotulojen laskemnen t02. Kottalouksen muut omasuustulot kun korkotulot, arvo Laskentatapa: t02. = t02 - tridep - tribond tridep Kottalouksen korkotuot pankkitalletukssta, arvo Laskentatapa: tridep =.Ol*trdep*tDep_l ( +.5*Dep00) trdep Yles6n varsnasten talletusten kannan ja talletukssta saamien korkotuojen avulla laskettu mpsttnen taletuskorko, prosentta tdep Yleis6n varsnaset talletukset, arvo Anto- ja ottoainaustasto, Pankktasto tribond Kottalouksen korkotulot obgaat0sta, arvo Laskentatapa: tribond =.Ol*trbond*tGBOnd_ ( +.5*GBond00)

28 26 trbond Valtion yleis6obligaatiokannan ja kotitalouksien obligaatioista saamien korkotulojen avulla laskettu implisiittinen obligaatiokorko, prosenttia tgbond Valtion yleis6obligaatiot, arvo Rahoitusmarkkinatilasto t02. Muut julkisen velan korkomenot kuin valtion yleis6obligaatioiden korot, arvo Laskentatapa: t02. = t02 - tribond

29 KOTITALOUSSEKTORIN LUOTOT VALTIQLTA JA MA~~;.lVT.. K9R~qM~NQI. MMK -'. r-... rt ~AATALOUS METS~TALOUS I MUU YRITYSTOIMINTA I VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT It> I Vuos i I Kanta Korkomeno Kanta -_ Kanta Korkomeno.._ Kanta Korkomeno Korkomeno I I. - 9GO G6 8 4~: ~: ::: "''' c.c , ::: ~: ::: r." ':IC, ::: "''' I cc r. N ,;. 3::: J I ~:S ~:B r r 977 ':'I~ ':' ~ ~: l r 92::: ::: ::: ::: ::: I W.

30 KOTITALOUSSEKTORIN LUOTOT RAHOITUSLAITOKSILTA JA MAKSETUT ----:...;...::...:...;.."-"'---...;;...;;..;-----"o.c... _... KORKOMENOT,MMK ~. _" t~aatalous METSJ\TALOUS l\suntoluotot KULUTUS LUOTOT Vuosi Kanta Korkomenot Kanta Korkomenot Kanta Korkomenot Kilnta., 45 ~." 0 I ~.L,;, ~:OO 546 ~." 00' 7,,".r-,"", ';' ;,c.; 639 4':' 99 7 ~, 087 6~'.:0 ~:57 ",,,,,.., I":'.) ~:90 8'.l."l ~: : ~:9 073 B ~: ~: ~; ~: B ,..."".,... C'r.:o :::888 ~: ~:9 20~: ","or"', 474 c.",.:.' ~: "''' QC ~: ~:O """ ~:9S 4~' coc.: ,.."()~" ;" O.JC _c ~: ~ ~:7409 ~:057 :: ~: Korkomenot ::: ::: ~.: ~: IG2 N co,

31 KOTI~ALqU~.~_~~9~I ~_~~.ot..0i ~_~HO)rUSLA~T.OKSIL TA _~~_ M~KSETUT._KORKOMENOT ~ MMK MUU YRITYSTOIMINTA I VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISOT I MUUT KOTITALOUSSEKTORIN LUOTOT JA MAKSETUT KORKOMENOT Vuosi I Kanta Korkomeno I Kanta Korkomenot Kanta Korkomenot - -_..---_. -._ _ S60 0 ' : ~: ~: ~: ~, 963 4':' : ~, ~, i 746 I 3 n ~: ls ~:84 I ~:85 ~;o I ~: ! ~: B99 22 I :::7~: ~; N I ld 5~:9 5 50~: ::: ~: ~: ~: ~:S2::: SS ~: n~, ':- 8~:

32 UUD~T MUUTTUJAT KORKOTULOJEN LASKEMINEN Vuosi I tridep trdep tdep tribond trbond tgbond t02. t ",~r". % CL:.~ i B ~: ~: "",...,.., 965 :::0 ~: C.";'I.":' ::: ::: i "-' :::5.3 ::: or ~: BO "~' ":" ~: ::: 5.Bl ~: ':.~~. ~ i :;::28.0 ~'I-...J.~' :::~3~ ::: :;:3::: ~: :;:: :;::08:;:: ::: ::: ' :::.3 9.:::7 6::: ::: :::~: ::: I w

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 5/93 Johanna Pensala - Heikki SoIttila Rahoitusmarkkinaosasto 5.4.1993 Pankkien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys

Kulutusluottoselvitys 14.12.21 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. KULUTUSLUOTTO KÄSITTEENÄ 2 2. ERI KULUTUSLUOTTOMUODOT 2 3. KULUTUSLUOTTOJEN MÄÄRITTELY TILASTOISSA 3 4. KULUTUSLUOTOT

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖVEROJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU

KIINTEISTÖVEROJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 25 (marraskuu 1999) KIINTEISTÖVEROJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Janne Huovari Max

Lisätiedot

VILJELIJÄVÄESTÖN TULOJEN VERTAAMINEN MUIDEN VÄESTÖRYHMIEN TULOIHIN

VILJELIJÄVÄESTÖN TULOJEN VERTAAMINEN MUIDEN VÄESTÖRYHMIEN TULOIHIN MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 134 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 134 VILJELIJÄVÄESTÖN TULOJEN VERTAAMINEN MUIDEN VÄESTÖRYHMIEN

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 6/94 Pia Ahlqvist Tutkimusosasto 23.3.1994 Käteisrahan kysyntä Suomessa 1992 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 1/2006 ARTIKKELEITA Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Ari Hyytinen KTT Suomen Pankki Niku Määttänen Ph. D. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Luottokanta 2013, 4. neljännes

Luottokanta 2013, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 201, 4. neljännes Muiden rahoituslaitosten luottokanta Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa joulukuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan? Yhteenveto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1.10.2010 pidetyn työelämäverkoston seminaarin alustuksista. Tekstin on alustajien diaesitysten pohjalta kirjoittanut Ritva Pitkänen/ V2 13.3.2011 Liitteenä

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA Pertti Pylkkönen Tutkimusosasto 3.10.1996 Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta FINLANDS BANKS DISKUSSIONUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS.,iis Suomen

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lassila,

Lisätiedot