Verkkokauppa. eom Oyj L2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa. eom Oyj 31.12.20L2"

Transkriptio

1 Verkkokauppa. eom Oyj T A S E K I R. y A L2

2 Verldrokrul4ra. con Oyj f1-tpcnmarenkatu HEtrJSINKI Koti.1>aiklra Y-trrrrrnrs Be]'sinki 14563{{t-5 ti lin3$fr t6e tilikardelta 1.1, L2,20L2 SIFIiI+I,TSI{EEEEXICI Sivu No TOIMINTAKERTOMUS Rahoituslaskelna t-2, J Tuloelaskelma Tase 4 5'6 Liitetiedot Ki r j anpito ki rj a luette Io TilinpEiit6ksen p5iv6ys ja TllinpHetOsmerkintii Tase-erittelyt allekirj oitus 7 *t2 L S6ilytett5vE saakka

3 Verkkokauppa.com Oyj Hallituksen toimintakertomus Tifikausi ' Olennaiset tapahtumat tilikaudella Verkkokauppa com Oyj aloitti liiketoiminnan jaon nykyiien Suomen toiseksi suurin kodinelektroniikan jalleenmyyje Yhtiii myy tietotekniikkaa, viihde-elektroniikkaa, erilaisia kodinkoneita seke lelu- ja pelituotteita verkossa ja kivijatkamyymetoissaan Yhtidn peiaasiallisetjakelukanavat ovat Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymalet seka noin Postin erilaista noutopaikkaja Matkahuoilon yli 1000 pakettipistetta, Yhti0lle on noin 400 tydntekijae kolmessa eri toimipaikassa Yhtidn padkonttori, -varasto ja lippulaivamyymate sijaitsevat Jatkiisaaressa Alkuvuosi 2012 vakiinnutettiin yrityksen toimintaa paamyym:ilan ja varaston muuton johdosta, joka oli tapahtunut marraskuussa 2011 Kesen.ialkeen Verkkokauppa com OyJ paasi keskittymaan uusiin kasvuhankkeisiin Neite ollvat erilaiset uudet tuotealueet Muuton jiilkeinen toiminnan vakiinnuttaminen oli suunniteltua tyolaampae, josta johtuen kevdan tuloskehitys oli suunniteltua heikompaa. Kesen jelkeen yhtion tuloskehitys palasi normaalille tasolleen Joulumyynti onnistui erinomaisesti kasvun ollessa selvasti yli markkinakasvun Yhtid muutti yritysmuotonsa osakeyhti0ste julkiseksi osakeyhtitiksi joulukuussa 2012 Yhtio on lilttanyt osakkeensa aruo-osuusjerjestelmean Yhti6 vahvisti johtoryhmddnsd nimiftamalla uuden talousjohtajan ja markkinolntijohtajan tilikauden aikana, ToimlntaymparlstOn kehitys Kodintekniikan kauppa jatkoi vahvaa kasvuaan Toistaiseksi eurokriisi tai taantuma ei ole vaikunanut kuluttajakayfteytymiseen l\.4arkkina kasvoi +8,4ok ( KOTEK) Kasvu oli kovinta matkaviestimissa +29% ja tietotekniikassa +18ol0, kun taas viihde-elektroniikassa, kuvauksessaja kodinkoneissa lasku vaihteli -9,9%- -5,8% valilla samana aikana Myynnln ja tuloksen kehitys Verkkokauppa comin myynti kehittyi suotuisasti uusien, laajennettujen tilojen ja vahvan asiakaslupauksen ansiosta Verkkokauppa comin kasvu oli +17,4o/ovuonna2012 Yhtid kasvoi noin kaksl kertaa nopeammin kuin markkina Yhtidn tulosjai odotuksia heikommaksi, koska muuftoa seurannutoiminnan vakiintuminen muodostui odotuksia pidemmaksi Suunniteltua korkeammat kustannukset kertvivatilikauden alkuduoliskolla. Rakenne- ja raholtusiarjostelyt Verkkokauppa.com OyJ:lle on edelleen 100% omistettu tytaryhtio Virossa ilman tasearvoa, Viron toiminta on ollut pysehdyksissa jo yli kolme vuotta eika yhttiiden vslilla ole velka- tai saamiseria Testa johtuen konsernitilinpaatds ei eniia ole tarpeellinen oikean ja riittavan kuvan saamiseksi yhtidn toiminnasta Verkkokauppacomotti kaksi paeomalainaalehipiiriltaan Toinen3,0meurjarjestelyoli kokonaanuusijatoinennoinl,3meuroli oman paaoman ehtoisten lainojen uudelleen jarjestely Paaomalainoilla hankitut varat kaytettiin yhti6n taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen sekd yleisiin jalleenrahoitustarkoituksiin Yhtio jarjesti osakeannin joulukuussa nykyisille omistajilleen, jossa merkittiin g7 osaketta Yhti6lld oli 3'l l22012tekisteroityja osakkeita kappaletta YimaAraisessii yhtitikokouksessa,5 1220'12 paate$in tarjota 576 uutta osaketta, joiden merkintehinta oli euroa/kpl Osak anti suunnattiin henkilaikunnalle Osakeannin suuntaamiseen oli OYL tarkoittama painava taloudellinen syy, silla osakoanti tehtiin yhtion lisdrahoitusken hankkimiseksi ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi sekii henkilostdn sitouttamiseksi, Osakkeiden merkintaaika oli ' , ja ne merkittiin ja maksettiin merkittdessa Hallituksella on voimassa valtuus enintddn osakkeen/optio-oikeuden liikkeelle laskemiseen yhtion tietyille omistajille poiketen osakkeenomistajien merkingetuoikeudesta, tiettyjen osakassopimuksessa mainittujen edellytysten yttyessa Valtuus on volmassa saakka Hallitus ei ollut keltenyt tete valtuutusta mennessa Taloudelliset tunnusluvut Yhti6n taloudellistasemaa ia tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto meur Liikevoitto %:a liikevaihdosta Sijoitetun paaoman tuofto % Omavaraisuusaste % Omavaraisuusaste %' ,9 191,6 0,0 % 0,40k 0,4% 2,70k 8,3 0k 10,60/o 17,9 Yo 13,7 Yo '= mukaan lukien paaomalainat Yhtitin investoinnit olivatilikaudella yhteense 1469 tour, jotka olivat lahinnd varaston koneisiin ja kalustoon seka korvausinvestointeja, n1

4 Henkil0Et Henkiliistiin keskimaarainan lukumaara tilikaudella Palkkojenja palkkiolden kokonaissumma teur Yhti6kokous ja halllnto Varsinaisessa yhtiokokouksessa hallitukseen valiftiin Christoffer Heggblom (pj), Peter Lindell, Ulf Eklof, Henrik Weckshiim ja Samuli Seppele Yhtion tolmltus.iohtajana toiml Samuti SeppalS. Yhtl6n tilintarkastajana toimii KHT yhteis6 KPMG Oy. Tulevalsuuden ndkymet Vuonna 2013 toimialan hintakilpailun odotetaan odelleen jatkuvan. Vilmeisten talousennusteiden mukaan Suomen talouskasvu on hidasta alkuvuonna 2013 Samalla on opeselvee miten vallltseva eurokrilsi tulee vaikuftamaan kuluttaiiin Verkkokauppa.com odottaa oman vahvan kasvunsa jatkuvan ja kasvattavan markkinaosuuttaan huolimatta vaikgasta markklnatilanteesta Arvlo tolmlnnan merklttevlmmlstd rlskolstd ja epgvarmuubteku0lste To mlalan hlntakilpailu on klrlstynyt Mikali hintakilpailu koveneedelleen, nlln se saattaa hankaloittaa kannattavuuden oalauttamista Yhtiiin tolmlntaa liittyy normaaleja raholtuksellisia, operatiivisia, markkina- ja toimialariskeja, jotka ovat talle toimialalle tyyplllisia Riskitunnistettu ja niita hallitaan tarpeelllsilla toimsnpiteilla ja vakuutuksilla Yhti6 vastaanotti hovioikeuden paetdksen Teoston tekijanoikeutta koskevassa hyvitys -asiassa, jossa yhtiii velvoitettiin yhteisvastuullisesti Arctehco OU:n kanssa maksamaan 3,5 meurla koruausta viiviistyskorkoineen Yhtiti voi joutua maksamaan korvauksen vlivastyskorkolneen kuluvan tillkauden aikana Tallai ollsl heikentava vaikutus yhtiiin tulokseen ja omavaraisuuteen Vahingonkorvausta selitetty tarkemmin tasekirjan sivuilla 9 Olennais6t tapahtumat tillkaudsn jelkeon Hovlolkeus antol 5, ptititoksen Teoston tekijanolkeutta koskevassa hyvitys -asiassa Paatoksesse on velvoitettu Arctecho OUja nykyinen Verkkokauppa com Oyi yhteisvastuullisesti maksamaan 3,5 meur korvausta Ulvestyskorkoinosn alkaen Vlivestyskorkojen miiara oli 3'1 '122012oli noin 330 tuhatta euroa Yhti6 on hakenut valituslupaa hovioikeuden paat6ksese. Yhti6n nakemyksen mukaan etta on todenndk6isempi6, efte asia tullean raikaiseman korkelmmassa oikeudessa yhtiain eduksi kuln, etta se jaisi hovioikeuden paatdksen mukaiseksi. Tammlkuussa peettyneessa osakeannlssa yhtidn henklliikunnasta 30 henkiliia merkitsi yhteensa 88 yhtidn osaketta Hallituksen e6itys voitonjakokelpoisten varojen kayftamiseste Yhtidn iakokelpoinen vapaa oma peaofia on ,28 eurca. Yhtldn hallltus esittaa varsinaiselle yhtidkokoukselle, efta yhtidn tilikauden tappio ,85 euroa silneteen sdsllisten tilikauslen voitto-/tappio{ilills ja etta osinkoa jaotaan 10,48 euroa per osake

5 Verkkokauppa.com OyJ Y-tunnus; 14563{4-5 Rahoitus Ias kej.ma t1000 t Liiketoindnnan rahavirta voibto (tapplo) ennen satunnai.aia erie Oikalsut: Suunnitelman mukaiset polseot. Pysyvl n vastaavlen arvonalentumlset. a -kulut Rahavirta ennen kayttopeeoman muut.osta Keyttdp8doman muutos: Pitkaalkalsten korott.omlen Iii kesaandsten lissys (- /vehennye{ + } IJyhytaikaislen korottonden }iikesaanleten lisdys (- /vf hennye {+} Vaihto-onalsuuden Ilseys (-) /vthennye (+l I,yh.)ltalkalBLen koro!uotnlen velkojen Lisdys (+l /vdhennys(-) Liiketolminnan rahavirta cnncn rdholtuseri{ Ja veroja 20t /55 5 {86 tl LLZ L?58 1?82 J td Maksetut korot, Ja msksut nuist.a lliketolrninnan Saadug korot liiket,olmlnnasta Meksetub v{littbmtt v rot Liikototudnns rahawirte (A) riholtuskuluista -582 zz r /Ef InvesLoinni.t aineelllslin Ja alneertomlln hyodykkeisiin I'lyonnetyt J.a1na! Investolnnit fyt5ry!itykslln Laina gaami.gten takaiginna ksut Saadul oslngo! ijtvesgoinnelsta Investolnti $ a.hrviltr (Bl { {8 PlLkgaikaisten lainojcn nostot Pitkgaikai3ten lninojen takalslnmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot lyhytaikalsten lalnojen takaisinrnaksu! Pitktaikaisten lainojen nostot Pltk{alkalsten Ialnasaarnisten t,akalsinnaksu! Osakeant l Uakgetut osingot ja nuu voltonjako Rrhoituhroh rrhavirt. (Cl { RrhrvLrtoJen drutoa (l+b+cl Ii.tiiyt (+l / viihsnye (-l Rahavara! tlllkauden alussa Rdhavarojen muutos rahoituslask lman mukaan Rrhavdrat t,lllkauden lopussa

6 verkkokauppa.con OyJ YJtunnus: l{5534.{-5 TUIJOSLASKEIJ!'A L LIIKEVAI.IITO Li,lketgtndnnrn nluul tuotot ,L6 451 {4?.? ,00 3S9 869,6tl Mrterlaalit Ja palvelut Ainsst, tervikkeet Ja levarat Oltot ellilruden alkane Vat.rtojen nuutgg Ullopuolket palv6lut Uatcrlarlit Ja palvflut yhteens! -1S5 S ,00-4 2L0 144,23-19s?94 679, ,? ?9.8E r57 I33 t,23.5r Henktl6st6kulut galhat Jr palhkiot Henktlosr6 lvukul.ut Ellk *ulut ltuet. hetkllostdslvukulut H nklloetdkulut yht cn!! Pol8tot Ja ar.?onrlentumisct Suunnltelfian $ukalset poiltot PoisEot Jo NrvonalentuEl,adt yhtecns 'l 109.{5 -? L2 -?31 25r, tt2-1s { tt5-890 e61. {6 -li : '1 90? 805.? I -t3?7? { { 061.0? Lilk tginlnnrn tnuut kulut ,9r -9 3?3 90r.26 LIIKETOIfiIT{NA}I VOITTO (IAPPIO) 'Babgitustuotot ja -kulut l.luut korko Ja -raholtusluotot MulIta ArvonElentunis et pysy*l.n va staavien sij oi tuksi Ett Xoskokulut Jr tnuut lrhoituskulug!.{uill Rahoituttuotot Ja -kulut yhteense 25 L62,56 2:. 5? ?8{ {. {1?s8 294, Q,6:9-6? { volrfo {TAppro) ENNEN StTltHNarSrA Kurv.tA -63{ r11 592,6{ vol?to (lrpplo) ENNSN TII,INP{.IT0SSIIRTOJ] (ta VERO.TA r.85-1u 552,64 TLIlnp{tt66!ilrrot goistoelojen tl'}lnprfltossiirrot suucot yhteens{ s Tulov rot Tlllkauden v rot, IIITKAUDEN VOITTO (TAPPIO) sr.85-32t Lt/

7 Yerkkokauppa.con Oyj Y-tunnus:145534{-5 TASE 3l.12. VAST}AVAA P.YSYVAI VASTAAVAT.Ain6ettorab hyodykkc.t AlnoettorBal olkeudet Ennskkoftrkbut Aineettonat, hyddykkeet yhteense ,8t.325.3? ,!15 3{ Aincclllsct hy6dykkcet!{aa- ja veflaluest Koneet, Ja kalusto rfuut ain elll.s t hy6dykke t Ennakkolraksut ia LeskanereieEt SlnFel,Itset tlyodyhkrct, yht8cnsl hankinnat I 89? 869,0? 1 0il0 592, ,9? 2 r59?35.73 { ,22 SlJoiEukset Muut osakbeet Ja oguudet SlJoltuksct yht.gnrl s l8 r6f. t6 PYSWIT VASTAAVAT YIIIBENSI ,29 3 3s? VAIHXIIVAT T'ASTAAVAT Valhto*omaisuus yhte nse 2L 12I ? {5? 040.?8 PltkliLkrisct sranisr! I{uut saandtet Pi.tktrlhaleet saafrlset yhteenst L2 tl8,92 la LyhtyAikai3et saarnl.aet MyyntlsNardset l{uut sr rtiict OsakGmer ki[tgsaanlset Sllrtosaar ''get t'yhtydlkahet 3aardret yht ensl {.0E x?3?{6.9{ , ,77 5 { ,4F s Rrhat Ja panhl(lsrndirlc r S {91.{7 VATHIWAT VASTN&VIT YHTEENSI 't3 {2t 998,? r.9r VASTAAV.}A YITTEE}ISI {? , ?7 f? / -.2

8 Verkkokauppa.con Oyj Y_-tunnus: f4563{4-5 TASE 31.12, VASTATTAVA.I 20t OMA PIAOI{A OaakEpeeona UusEertinte ELjoitatun vrpaan oman pllonan rahasto 8d. tilikausisn voltto (tappio)?ili.kauden eottto (tepplol OMA FIJIO}.N $TTEEI{SA T IT INP,ITTOSS I IRSYMI EN rurty]'ta Potsto ro TII,INPIf,TOESIIRIYMIEN KBRTYId YHTEENSA vrelas Fllso!'rA Pitkiuikdin6n vlrrr! pttomr Pelomal!inrt IJelni E rahoitrael.aitoksilta fhtccrsl IJyhytalkalnen vi rls pleoma Ltinat ruhoituslaitohgllte Saadul ennakot Ostovrlat lluut vel"r.t v lai osakkrlllc, p5lonnlaina sllrtovclq! Lyhytiiikdinon vlerls pelolrr yhteense VIERAS PA.[O}E IHEEENSA VASIATTAVM YI{'EENSI , r { { ? 37? il42, {ttz.54 { 303 9?1, A , ld ?.53 { 12? E 816.:.3 36 {6? {3 5{0 713.? s33.99 r00 000, ?? 3? { 9{ {{2, 5,1 313 {42.5{ c d S ? {3.61 I { t? S, ,96 33, ?8 1513"33 4t ,?7 nt

9 Verhkokauppr.coe Ot'j EIr,I1{PJ$I6Kgt]r 31. L r.rrrerrrdoa Itu,np$Itdksen lretiilirta kolk vrt liit tiedot UI,KO,qINEN 'TT, RTRITIE - TRCTECHO OT,, VIRO Verkkokeuppa.com 0y:n omistusosuus ulkomaisessa tyldryrilykgess5 on 100t. Emon omislamien osakkeiden hankintameno oii vuonna ,38 EUR. Vuonna 2010 kirjattu hankint,arnenosta 50t EUR 257 4?0,69 arvonalennukseksi rahoieuskululhtn. vuonna 2011 kirjattu hanklntamenosta 50t EUR ZSL 420,69 arvonalennukseksl raholr.uskuluihtn. TilinpgutU'kseaee o8akkelden arvo oli EUR 0,00, Koska Archtecho 0U:n toiminta on Jo yli kolne vuoele ollut pys{hdyksiss{ eikl emon Ja tytgeren vai1lls oie saamis- tai velkaeria, ei konsernitilinpaetaiste laadita. Atctecho Ori:n tilinharkastamattomssa tilinpiiitdksesse 3I.L tilikauden tappio on EUR ja oma pedoma on EUn Verkkokluppa.oou OyJ Liiheveihto Liikevaihtoa laskettaes8a myyntituot.oista v{hennetagn myynnin v5}illiset verob ja muut myynnin oikaicuerlt, Eplvarmat saamiset arvioidaan ja kirjataan luollotappioksi hyvan kirjanpitot.avan mukaisest.i, luottobappiot, e$ilet{6n liiketolmlnnan mulssa kululssa, Tolmlala on muugtunu! volmakkaastl viime vuosl,na, Perlnlelnen Iiiketoirnintamalli runsaine myymeldineen on muuttunut eneftmiln verkkolauppa Ja hypermarket painortelseksl. KlviJalkanyymal6lstA on tull.ut enenrntn eeltceiytlloja. TavarantolnrlttaJat rnahsavec markklnointltukea perusluen yhdesse sovlteulhin erilatsitn yhtl0n orniln malnosmedlolhin. Tlta nykya yhtlo myy erilaistc nekyvyyete tavaraneoinlet.ajille. HeijasEaakseen paremmln muutlunulta Iiiketoimintamalliaan yhti6 kirjaa mainitut tavarantolmittajille myydyn malnosnlkyvyyden Iiikevaihtoon. TetE va9laavat menot esitetgen vuodest.a 2012 alkaen luloslaskelnan eressl ostot tilikauden aikana. VertaiLl:vuod6n 2011 t,iedot. on olkatseu vercallukelpotslksi stireemalls tuloslaskelman ryhmesta muut liikekulut markkinointikulujen oikaisut lilk vaihtoon. Samoin ryhm5ste muut liikekulut on Eiirregty markklnointlkuluista katalogien painatus- ja j&kelukulut t.uloalaakelman ryhmaln ostot. Ittl'lhnin tuloutultdeiuttmt $uorittelden nyyntl Euloutetaan n1lden luovutusten yhteyde$su.!tuuc huin Euso-allEli.et.rlt Muut. kuin Euro-maEr5iseE Iiiketapahtumat kirjalaan t.illkauclen alkana tapahtumapalven kursslln. Tllinpa5gdsheEkeIIS taseessa olevat valuuttam{srdlset saamiseh/ velat ja vastuut muutetaan Euloiksi kgyttden tilinptsetarspaiven keskikursseja Myyntisaatnlst,en arvoslanisessa syntyneel kurssidro! klrlataan myynnin oikaisueriin ja ost.ovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. I'Iuiden saamisten ja velkoj n arvostami.sessa syntyneet kurgsierot klrjataan rahotluksen kurssieroihln. Liik toid.nnan Duut tuotot r,iiketolnrinnan $uihin tuottothln ktrja!aan postln vahlngonkolvaukset, vakuutuskorvaukset' saadut provisiotulot seka alivuokrauscuotot Xiiyttdonaicuua Jr [riut pitklvrlkuttoi!.t Eenot Klyttdomaisuuden ja mulden pltktivaikuttej-sten menojen kirjanpitoarvona esitetaan taseessa alkupereinen hankintaneno vghennettynl kert.ynellla suunnicelman rnukalsllla polsloillar Jotka lasketaan hyddykkeen hanklntahetkestg Ithtien, Kayttoomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisiilly arvonkorotuksia. Kunnossaplto- Ja korjauemenot klrjataan Eilikauden kufuksi, Iukuun ottemaeta suuria vuokrahuoneistojen perusparannusnenoja, Jot.ka slsdltyvgt aln elilslln hyodykkelslln. Suunnit les uukriret poiltorjrt koneet Ja kalusto kehitysmenot aineettomal oik udet perusparannusmenoe?5 t menoj5{nnospoist.o 5 vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 5 - l0 vuoden tasapolstot Mrk!upiitc!r!.n1. set Korttl- yms. tllityssaamlset on esltetty taseen ryhm{ssii rihat ja pankklsaamiset. fl.,./-

10 Vclkkok.qrtla. coe Olrj TILINPJIJITdKSEN IIITETIEDOI Vaihto-oErl6uudcn arvogtur vaihto-ohai.suus esitetlen taseessa arkuperelsen hankintamenon mearaisene tal site alhaisemnan myyntihinnan mukaan. Tuloslaokel,uaa koakcvlt llit tledot Eiytttiosal,suuden j a nuiden pi tttvrikuttel,s tcn Dlno j ea poi rtot : Koneet Ja kdlusto Alneetbonat olkeudet vuokratilojen perusparannus vetkkgldupfa.rmoyj 20L ? ?.83 -LLa 0,z.oo v.rkldhuppa,c6oy 20LL {1.1? -74 LIA, Irll'tetoiBlnntn Euut Lulut Vapaaehlolset henkllosivukulut Toinitilakulut yh! Aj oneuvokulut t{uuc kone- Ja kalustokulut Matkakulut yht Uyynilin kulut yht. Uarkkinolntlkulut yhr HaLl inlopal-veiut Muut liikekulut yhl a**liikeloininnan muut. kulut yhe yht V.Elkokruppa.co6 Oy, 20L2-571 S S.62.? $ 50E r.5s ? V.rIloIoupp{,cm Oy 2011 {ol 5?3,03-3 o5 302, gl5.6il l l ,82 n? 68tt E06.gtl Rrhoitua rlt V{ltkok.uppn.con Oyl VrrktokruFpn.cM Oy 20L2 201]' Korkotuotot Konsernlosuuksien arvonalentumiset Korkokulut ja muut rahoituskulut?1 q?n 6f 0, ?84, ,90-23L t ?.22 vuodesta 2012 alkaen rahaliikenteenpalvelumaksut vuoden 2011 vertailuluhuihin. on esiee!t,y lliketolnj,nnan muissa kululsea. Vastaava olkaisu on lehtv l4uut liiteti.dot 1/crkxokauppn,con Oyj Vcrklokrupp..cM Oy 20: Henkil6stdn k6sklnlereinen lukumadra Johdon tyiiluhde-stuud t 4t4 350 Halll,tuksen j{senlen palkkiolsta paectee yhbidkokous. vuoden 2012 varsinainen yhtiokokous vahvtetl hallitukeen Puheenjohtdjan palkkioksi 20 Luhatta euroa Ja mulden Jdsenten, lukuunottamatt.a yrltyksen operat,iivinen joht.o, vuosipalkkioksi 10 Euhatta euroa, Surunat. ovat ganat kuln vuodan 2Ol1 yhtidkokouksessa vahvisbetu!.,tohdon palkat ja palkklol L2.Z0I2 (1. I - 3r.lA.ZOlt) Toinitusjohtajan palkka oii vuodelta tuha!!a euroa (83 luhatla euroa). Liseksl tolmit,usjohtajalla on autoeeu. PAioEaI!lnrt Faaomalainojen korko on 4,0t p.a. Lainoill-e ei ol.e ase!6ttu vakuutta. PEaomalainoihin perustuvj.lla saatavilla on huonompi etuoikeue kuin Verlkokauppa.com OyJ:n nullla velkasitounuksilla, Pe5onalii.nojen nlmelliern{e!l on 4.3 miljoonaa euroa, PAA.oma}ainojen korko on Jaksotet,tu tlllnpautdkseen. Lainan pd{oma Ja korko voidaan maksaa vein silte osin kuin verkkokauppa.cotn OyJ:n volmassa olevan osakeyhlidlaln mukainen vapaa omap{aona ja kdlkkien peeomalainojen a6are riittee. MlkAIi lainojen tai koron takaisinmaksuedelj-ytykset eivgt ttyty rep6ivan{, niin nsme siirlyvet, makseetavaksil kun iakokelpoisec vara! mdhdolllstavat, ko erdn takaisirunaksun. peeomalainat erdantyvet I mennesse tai sopimuksesea nainittujen lehinne yhti6n omlst.juut en liitfyvien selkkojen teytlye.sse tdte atkaisefiunin. ldhipiiri on antanut pddornalaina!.

11 Vcrkkok.upps.co! Oyj rr!rnpi[a!0k,snt{ LrrIETIEDOT Riitr-!aiat Korvaua trottolle K,lrtj{oikeur feosto ry haastoi 31.10,2008 Arctecho ourn Ja Verkkokduppa.com Oy:n kerljsolkeuteen seuraavista asloista l) Arctocho OU on uolvollinen maksafiaan hyvltysnakgua Tsostotle maahantuonl6ta laittoislaarl 2l Velvolttad Aretocho OU vuosilta mahantuotujen lalteridbn hyvitysnrakeur vlivastyskorkoin6en 3l vahvi.gtaa, etta v rkkokauppa.com oy on yheeisvastuulllnen Arctecho o0:n kanssr mal($aftaan ko hwityemat{sut { } Teqston oikeudenkeyntikulut Arctecho 0U on vlrossa reklsteldity osakeyhtib. Sen osakekannasta 5L t on saakka omietbnut. sanull SeppsIE, 29 8 VerkhokaupPa.com oy ja 20 $ kake! yhtioiden utkopuollsta tahoa, joeka saakka olivat, V rkkohauppa.com oy:n hallltuksen Jusenil. velkkokauppa.con oy on lukien ornistanut koko Alct cho oil:n osakekannan. Helsingln klrajloikeuden pehtokset (tuomio 41435) oliva! seuraavae: Arctecho OU v lvoltet.ctin suorlttamaan Teost.oIIe 40t Iatminly6misgeen hyvitysmaksuista vahingonkorvaukgena vllvhstys ko!iolneen. Kanteen kohta 1) lltef{an butkittavaksi ottamatta, KEnteen kohta 3) hyldt.edn. Teosto velvoltettlin korvaamaan Verkkokauppa.com Oy.n oikeudenk6yntikuluja ,06 euro, Ratkaisu on ykeimielinen, Eovioikeu! Arctshco 00 ja Teosto ry valittivat. kerujeolkeuden platoksesle hovioj-keuteen. Helsingin hovioikeug peleti (tuomlo?16) muuttaa karejeoikeuden pdet6st[ scuraavastl Arctecho OU Ja Verkkokauppa,coflt Oyj velvaitet,aan yhteisvastuullisestl korvaanaan euroa vliveseyekorkolneen, Yhteene{ korvaltsva sumtoa ol1sl 3t/12/2012 noln 3,8 meuria. P53t6s oi1 egneseyspd5tds. YhLl,0 on ha*enut vailt.ublupaa hovlolkeuden peetoksestd korkeinpaan oikeuteen. Yht,i6n Johdon hrrkj.nnan p rust,eell.a tilinpdut0! on laadleeu kerljuoikeuden pedtoksen mukaisena. Asiantuntljal"ausuntolhln perusluen yhtion nukgrnys on, ectu on todennekblsetnpea, elta Esia t,ullaan ratkais rnaan Kork lnenassa olkeudessa yhtion edukel kutn, ettt se jeisi hovloikeuden p5at6ksen mukaiseksl. Slt,en kysecasd on ehclolllnen velka, Jota el kirjat,a rapoltolntlpllvlnl varaukeeksl. Yhhion Johdqn nakernyhse n aslan klrttlelysti tllinp{ltoksessd valkuttavat Iisiiksi aslan karkcnerdleyys, alernplen ast,elden ratkaisujen epayheenaigyys geku se, ettb yhtlo on hak nut valituslupaa ja taytsnt6onpanokieltoa Korkel.ffrndEta oikeudecta, Lopulli$en pelloksen oleeetaan tulevan 2014 loppuun nenneg$a, Asiasta on keskusteltu raholttajien kanssa,

12 VrrktokruSrpr.ocu OyJ $r{inbiiiilaggbii? e012 rrlrtdfltdq! l0 Er..n liitr lrdol f*5s r vrstrsr r hodlsert ltl.t tldot tiaorttofirt Jr rincolllrrt lqddllk rt llln..ttorat hyo. Q,tkirt 1 1 'n1t J.isEykset vahennykset sumu tasapoistot 3L, L2,2012 v.rktohupts, Eor oyj ? 90? Za.5t Ennakoorlru a tcitorclir.t hrlrhlnrut 1, ,01 llsryk*et vlhennykset 0.00 suniu tarapolst,ot 0.0Q 3t.t ? L. L2, Znlz. AinG tconat, hy6dykk it yhtconlu 532 0s8.89 tdrt- Jr varirlu.at 1, Ils{yks t 0,00 elhennytoct 0, e6,91 Ka6..t Jr trlurts L.!.20L2 J-lsgykset vfhennykset cuilu neno] elnnobpolstot 3L.L2.zgn ,? r ? 858.0? l,uut rint IU..t l4f9.q l3r.t 1. 1, 2012 Iiseykcet v{hennyl et suru trsapolgtot ? ,'l LLz 672, lntl.tcoorh.ut Jr t r&aiealir.t ht$kinbrt sllrto r2 IisEykset 6uih1n alneel].l6lln eurlu ta8apoisto! 3L.L2.20L t3-8e 534.? ,85 3L, L2,20LZ lr:lnealll.set hyodykk.et yhteenca e giieto8*rnirae Vuonna 2012 ruurorryla erll ovrt cnnrlrkoveror anlset 235 TEUR. Vuonna?011 suureqplr trl! onr! onnrkkoverosaanlgst 260!EUR,!0arkklnoinEtyht6istyolr!kutukrot sarliklno.l,nttyhtelstyolrrkutqkt t I 553 TEUB. 5{2 TEUR,

13 rirrkhohrqpr, oe! gyj llrirugt'fuomgen ot2 llrltltleldor l1 trrcon va.trttrvh Lorha,vtt ltltatiadot OErrl trgeosrn eritt Olrhrpglofia UusmeEklntl l.l. l.yr Sijpitqtun vapran ofia plloern r.harbo 1.1. SlJgLEetun vapann onr pflonrn rrhrr;o Llluys voltto / tappxo edeuisiltl tlllkausilte OsingonJ*of vars.lnrinen yhtiokokouc Tlllkauden votslo/tapflo Vrrltol.qpp.,amOyJ 20L I ?? I r02 5I t.85 V.tklokeppi,OoOy r! I 243. B9 ooa pf4e!4 y,hts n.t ?7.? {3.90 Sldottu orm pllornr tl,i.lkaudtn lopulla vapea qna D{lona tillkaudsrt lodussr v Paa Jr sidoltu orb*.pexotla r00 000, ? 37?.?l 3 85* 9{ s0? 3??,?1 3 95d I.rrk lrtr v.citonjrkoh&ttol.trtr vttol'rtr Sijoltetun vrpaan onan pulondn rrhasto Ed6f llsten ttl.lkausten voltto - o3.tngoajaho Tilikauden 1'oltto/tappio voitonl6kak Ipotr,set vlrat yhedanat Vcrhho*{uppr,cor gyj V.F&tolortlpr.cm qy 2012? s ,00-10? 63s L 243, ??.? !13,90 t(ev{rn rttt.bdot yhtldn Ja tletlyjen rahotttajlen klnssr tfhty kovonanttlsltounus mturittelee rnininlornavarriouu!!3tcln, lcorollllten neteovelkojcn auhtarn kayttokattees n sekl tl,attyje rajoieuksi6 osingonjaoll. vtrklokruppr,com OyJ:IIr, KbvendhtgJ,aitounukgen kaxkkt ohdot tlyttyvtt 3L.r,2.2OL2. Sirlllrt Yal t J rirriiiet gmoyhti.ollf aaartti.itr oi,klt velkar ArcE cho OU:II. Tyttryhlid A.rctccho oil:ilil cl ole gaamista eikl velkor enoyhtioue SiIrtov.Irt Vuonna 2012 auurenpla lie ov.t }onapalkhavetka lrkl goslaelikulut lonaprlkkav IaBta yhto rtrl! 899 TEUR ja palkh.jikselub TEUR, Vuonnl 20i1 luuren'p.ia ert! ovlt lonapalhkavelha! ht soslaalikulut lonapalkkavclasta yhtrcnal I 3il5 TEUR Ja palkk'rjakgotus I 0?5 TESB. rr/

14 Vrrlhcklupgr.ooD Err,$tpfrfusl(r8tl Ogj S12 LttlE rnno$ vrrtrlitoulultlaa t hruha.t vastuut (retnbur'sl-, vuokra-, tulilta kaur)!t!-rlnwrrtuut Maklrttavat vuokrat s.uraava tlllkausl llfaksettavat vtlokrat { -> 20L2 z 5s , I v.:,et Ja $iietl r$ortut trkuud.t PitkAiikai,set i6l.t Kes kin8lnen vakuutusyhtio FENISIA Kesklnulnen elekevskuu,tusyhtlu FEUNIA ,00 t ,00 Seureatran vuoden lyhennyks t Fennia r , ShekkltlltcD linllti.t Sarnpo B'00011-?0{86683 uordea tr3? { oko 5?20?3*20053,{51.oko 5?89, r , I s s00 000, Vakuudet t2.74 vuokrasopinuk et ovat volmsgl Pilkkalasqa 31, vuotui6ee vuokravastuut nalden melnittujen osrltr ovet astl Ja oulusra 20.11,2018 asti, noin 0,9 n ur..itelsingin,fetkgsaer asi o'r vo!$assa oleva vuokracopi.$ur, Joka petttyy 3L.L verkkok&uppe. colr oy.j otr bshnyt ellvuokrrsopinulsia osarta tllolsta' vuotuinen vgokravrstuu on noin 3,7 MEUR. xieirnl'ito (irj.t: islv[kiria PSekirJ e faseklrja Tas -er'j. Et,eIyt Keyttdonaisuusrekieteri sahk0inen sehk0i nen erikseen EldoEtuna sehkoinen sshkdinen ftryt qft to3itolajib Ja rlitrt ttlnirtrpr : Eil,iotte6t Kaesa, nylme'lhyynti l4yyntl tnuut kuln kqslq M,llstio Viro nyyntiyht6envsto Falkdblaskenta l9i0-t 917 B MUIST vlro PT sehkoinen sehkd lnen sahkdinen slhkoinen sahk0inen sehk6inen. '14^/

15 Vrrkkofrrupgn.Fol o!'j ErLrNpiiit6xsErr mle!,rr!'edtm$! 13 [r&nl9]l I0fidDfl,tf, plrtvtr8 irtr Niltrffsiloilur8l$ rhrsr.nsrssar n'*lli5 uron li' pu.,enr eorr /- /l_ Hgggblon, Crrl-ilohan ghrirtoffgr Plrhc nj r\n ( rj rr r n lf a,--\ llau-i/- I I I r/ll tt I t. vr \t \-rli I Dlndcll, cill PEter Eheodor Ellif HallLtuksen Jlsen S'itnulL Jr. hrllltuksen Jt! n lleckstron, flenrih Torsten l{.illtuklen Jtcen sii.n PIIT{&GBf,I!FT Suorlletusti tlllntrrkntluks.lta on tgngan anncttu kgrtom{r!. He!.einsiss!, haalij nllun Zg- pilvhna 2oL3 r(plrc oy Ab Haurl Erkelinen KIIT

16 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu HELS NKI TASE-ERITTELY Tilikausi VASTAAVAA PYSWATVASTMVAT AINEETTOMAT HYODYKKEET Alneettomat hyodykkeet (poletonalalsetl Alneefromat hy6dykeet yhteense liseykset vehennykset 0.00 sumu tasapoistot Alneettomat hyddykkeet (ennakkomaksut, ei polstoja, tlli 10901) AINEELLISET HYODYKKEET Alnettomat hyddykeet yhteensl lisaykset vahennykset sumu tasapoist Maa- ia veslaluoot Koneetja kalusto Muut aineelliset hyodykkeet lisaykset 0 00 vehennykset liseykset vahennyksel sumumenojeanndspoistot lisaykset vahennykset 0 00 sumu tasapoistol Ennakkomaksutja keskenereisot hankinnat (ei poistoja, tili 13901) liseykset siirto muhin aineellisiin sumu tasapoislot Alneelllset hyodykeet yhteense SIJOITUKSET Muut osakkeet Ja osuudet 1453 Muut osakkeet ia osuudet Sampo 1 kpl e EUR 84, Luottokunta Luottokunla VAIHTUVAT VASTMVAT Valhto-omalsuus Alneetja tarvlkkeet 1501 Tarvikevarasto HKI muutos Muut osakkeet ja osuudet yhteense SUoltuksot yhteonsa PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA Huollon tarvikevaresto HKI muutos Myymala demolaitteel HKI muutos 1521 Varasto Ahvenanmaa muutos 153'l Tarvikevarasio TRE muutos muulos muutos ? s

17 Verkkokauppa,com OyJ Tyynenmerenkatu ll HELSTNKI TASE-ERITTELY Tilikausi E Myymela demolaitteet TRE muulos Varasto OULU muutos Myymale demolaitto t OULU muulos Valhto.omabuus yhtoensa Pltkealkalset seamlset Muut saambet RemburEsivakuus muutos 1666 Lehtipistevakuus Vuokravakuus Dennis Sahin/Jaalanranta 8 muutos Vuokravakuus Hgin kaupunki kiint.vir tilakesk./bunkkeri Vuokravak. Suomen VuokrakodiVSaukonoaadenranta 4 O 80 muulos I Pltk{alkalset saambet yhtoen3l Lyhytalkalset saamlset Myyntlsaamlset 1703 Myyntisaamiset 1704 AnAExpress myyntisaamiset 1707 Uusi myyntisaamiset alkaen 1708 Klarna Myynlisaamiset yhteensa Muut saamlset Ennakkomaksul. remburssit Ennakkomaksut, pro forma CHEN JIANOI, XXXXX GEORA TECHNOLOGY CORPORATION, XXXXX EUROGLOBE DISTRIBUTORS LIMITED, XXX RAINFUN UMBRELLA, INDUSTRIAL CO, L ENLIGHTING INDUSTRIAL, COMPANY LIMI GUANGDONG FUXIN ELECTRONIC, TECHNOL GAMER GRUB, 7423 EADS AVENUE VAPEX TECHNOLOGY LIMITED, XXXXX ENLIGHTING INDUSTRIAL COMPANY, LIMI TENDA TECHNOLOGY (HN, INTERNATIONA TENDA TECHNOLOGY (HN, INTERNATIONA XCOMM VERTIEB GMBH + CO KG, PAUL-B 1g' t t E 'f f99 16, f , ,1 2 77e, E S4 Muut seamlset yhtoonsl Osakemerkinlasaamiset Maksamattomat osakkoouosuud6t

18 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu HELStNKI TASE-ERITTELY Tif ikausi Silrtosaamiset 1801 Palkkamenot ARTEM HUOTARINEN HENRI KUULA DMITRI PETMANSON JOHANNA PEURA ANGKARN PHIUPHONG PIETIKAINEN ANNE RUOHO PETRI ,00 3E Siirtosaamiset FINNJD, tulostimien ylupitosopimus V2013 FlNNlD, tulostimicn ylllpitosopimus V2014 Zend Tochnoligi63 O purku.rdt 5213,40 Solita, Google csa V2013 Solita, Googl csav2014 Zendosk 31 m8y May2013, helpdesk enn verc 01-09/2012 snn verc 10/2012 enn vorc 11/2012 6nn verc Nordsa/Duo puristin vuoke 0l/2013 Pohjola Pankki Oyj, hsm v-press 'l LUOTTOKUNTADVUodsn 20'l 3 lounass6telit I, outl6t kela, ty6lerv kustannustgn korvaaminen kolakonaug Klama prcv Klama prov Ampp6rit 1,1,-8 l2 20'13 Volvo autorahoilus BPU-532 KELA sv-koryaus Oobrowolrki KELA sv-korysus Oje Joni DNA OY ONA OY TELIASONERA AB Eldko-Fonnia TYEL v2012 Fennia tyotldmyy8vak Fennia ryhmdhenkivak 20'12 Tsch Data Tech Data Pan Vision, nettohyvitysjaksotus Weber, nottohyvitfjsklotug 3h Distribution, nenohyvitysjsksolus Oy Nordisk Film Ab, n6ttohyvitysjgksolus Pan Vision, nettohyvilysjskeotus Sony Eurcpe. nettohwitysjaksotug Micrcrot, nottohyvityljakeotus Steinberg,nettohyvilysjeksotus Wave. nellohyvitysjaksotus Tech DatE, nettohyvilysjsklolu! Also Finland Oy, n ttohyvitysjakotus Tech Data Finland Oy, ncnohwitysjaksotus Sonora koskitt6misbonu. Q MUtSr2 Also Finland Oy 4516,136, , , lsskennallinen kel koryau9 v20, 2 aryio tos leji ORL12 ORL12 ORL12 MUtSr2 101) MUlS12 MUISl2 MUISl2 MUlSl2 MUIS,I2 MUrSl2 MUtS't2 MUISl2 MUlSl2 MUtSr2 MUtS't2 nro pvm r 'f , ' t 'f , t E , , , , E ' 't 't E 941, Siirtosaamisel 22l23Yo Sampo Rahoitus 1 I i3 nsonse Oy, pci asv-sqn! Q1.O2l MUtS't I I Siirtosaamiset Markkinointi 'l MUtS't E6 't j , ,62 markkinointi kdsitelty 1 1-2O 1,2013 markkinointi kdsitslty t markkinoinli kdsitolty 1,1,-20,12013 MUlS , E markkinointi k{sitelv MUrSl2 ua

19 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 1l HELSTNKI TASE-ERITTELY Tllikausi markkinoinfi kasilelty markklnoin[ kdsllslty 11-2O 120 l3 markkinoinli kdsit6lly markkinointijaksotus I 2/2012 merkkinoi0 kdsitolty2l I markkinoiti kasitolty 21, markkinoili kgsitolty 21-3'l markkinoiti kdsh6lv 211-3, markkinoiti kilsitelty ma*klnoiti kasitolty I 2 -ll markkinoili k{sitolty I markkinoit kesiblty MUtS'r2 MUIS,I2 MUISl EE 31, , s I 8492 Siirtosaamiset Tukkurisaamiset muulos Presentc rd muutos muutos muutos ' SiirtoseamlEet yhteense Lyhytalkaiset saambet yhteonse RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa HKI Kassa TRE Kassa OULU Kassa JS 24h Sampo Nordea 1 I P Aktis Sampo Alands Tapiola 'l,177, E , Maksupaete 1992 Luottokunta (myymale 14) Luotlokunta TRE (myymale 98) Luoftokunta OUL (myymala 17) Nordea Rahoitus ' Euroline EUROLINE emouni settled EUROLINE amount settled EUROLINE amount setlled EUROLINE amount settled EUROLINE amount seftled I

20 Verkkokauppa,com OyJ Tyynenmerenkatu ll HELStNKI TASE-ERITTELY Tilikausi Falck 't002,t61e 'l , E E B o o B.2012o r 42012r 82012r B2012r B'2012I 82012r I 82012f s r 424h12 824h12 B24h12 B'24h j 'f E 't , E 't S , , POINT-saaminen Jiitkisaari Jetkesaari Asiamiesposti Asiamiesposti Asiamiesposti Asiamiesposti Asiamiesposti Jetkesaari JStkAsaari Jdtkdsaari JitkJsaari Kioski 24h Kioski 24h Kioski 24h Oulu Oulu Oulu Jetkesaari Kioski 24h Kioski 24h Kioski 24h Kioski 24h Kioski 24h Kioski 24h Pirkkala Pirkkala Pirkkala Oulu Oulu Oulu Oulu Pirkkala Pirkkala Pirkkala Pirkkala Kioski 24h Kioski 24h oikaisut v2013 myyntipvm L23t L237 t23l r23r L23L L23t L23! L23r Br L230 L230 L230 rbo 123L r23l L23r 1231 f3r 1231 t23l r23t t23r L23t liikssuoriluk!et l 't E6 3549S 28 I ,61 I 't JC CJ , E , 't Rahat la pankklsaamls t yhte ns! VAIHTUVAT VASTMVAT YHTEENSA VASTAAVAA YHTEENSA

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus 1454032-3 1.'1.2012-31.12.2012 Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy S 3allysluettelo Slvu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoltukset

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr 2 I -06' 2011 Til PATINIII. JA RII(ISTERIHATTITUS Kaupparekisteri i npäätöksen rekisteröi nti Låhettäkåå lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 1 150, 00101

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa

Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Verkkokauppa.com Oyj Neljännesvuositiedote 1.1. 31.12.2013. Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Loka-joulukuu 2013 lyhyesti Vuoden viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot