Verkkokauppa. eom Oyj L2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa. eom Oyj 31.12.20L2"

Transkriptio

1 Verkkokauppa. eom Oyj T A S E K I R. y A L2

2 Verldrokrul4ra. con Oyj f1-tpcnmarenkatu HEtrJSINKI Koti.1>aiklra Y-trrrrrnrs Be]'sinki 14563{{t-5 ti lin3$fr t6e tilikardelta 1.1, L2,20L2 SIFIiI+I,TSI{EEEEXICI Sivu No TOIMINTAKERTOMUS Rahoituslaskelna t-2, J Tuloelaskelma Tase 4 5'6 Liitetiedot Ki r j anpito ki rj a luette Io TilinpEiit6ksen p5iv6ys ja TllinpHetOsmerkintii Tase-erittelyt allekirj oitus 7 *t2 L S6ilytett5vE saakka

3 Verkkokauppa.com Oyj Hallituksen toimintakertomus Tifikausi ' Olennaiset tapahtumat tilikaudella Verkkokauppa com Oyj aloitti liiketoiminnan jaon nykyiien Suomen toiseksi suurin kodinelektroniikan jalleenmyyje Yhtiii myy tietotekniikkaa, viihde-elektroniikkaa, erilaisia kodinkoneita seke lelu- ja pelituotteita verkossa ja kivijatkamyymetoissaan Yhtidn peiaasiallisetjakelukanavat ovat Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymalet seka noin Postin erilaista noutopaikkaja Matkahuoilon yli 1000 pakettipistetta, Yhti0lle on noin 400 tydntekijae kolmessa eri toimipaikassa Yhtidn padkonttori, -varasto ja lippulaivamyymate sijaitsevat Jatkiisaaressa Alkuvuosi 2012 vakiinnutettiin yrityksen toimintaa paamyym:ilan ja varaston muuton johdosta, joka oli tapahtunut marraskuussa 2011 Kesen.ialkeen Verkkokauppa com OyJ paasi keskittymaan uusiin kasvuhankkeisiin Neite ollvat erilaiset uudet tuotealueet Muuton jiilkeinen toiminnan vakiinnuttaminen oli suunniteltua tyolaampae, josta johtuen kevdan tuloskehitys oli suunniteltua heikompaa. Kesen jelkeen yhtion tuloskehitys palasi normaalille tasolleen Joulumyynti onnistui erinomaisesti kasvun ollessa selvasti yli markkinakasvun Yhtid muutti yritysmuotonsa osakeyhti0ste julkiseksi osakeyhtitiksi joulukuussa 2012 Yhtio on lilttanyt osakkeensa aruo-osuusjerjestelmean Yhti6 vahvisti johtoryhmddnsd nimiftamalla uuden talousjohtajan ja markkinolntijohtajan tilikauden aikana, ToimlntaymparlstOn kehitys Kodintekniikan kauppa jatkoi vahvaa kasvuaan Toistaiseksi eurokriisi tai taantuma ei ole vaikunanut kuluttajakayfteytymiseen l\.4arkkina kasvoi +8,4ok ( KOTEK) Kasvu oli kovinta matkaviestimissa +29% ja tietotekniikassa +18ol0, kun taas viihde-elektroniikassa, kuvauksessaja kodinkoneissa lasku vaihteli -9,9%- -5,8% valilla samana aikana Myynnln ja tuloksen kehitys Verkkokauppa comin myynti kehittyi suotuisasti uusien, laajennettujen tilojen ja vahvan asiakaslupauksen ansiosta Verkkokauppa comin kasvu oli +17,4o/ovuonna2012 Yhtid kasvoi noin kaksl kertaa nopeammin kuin markkina Yhtidn tulosjai odotuksia heikommaksi, koska muuftoa seurannutoiminnan vakiintuminen muodostui odotuksia pidemmaksi Suunniteltua korkeammat kustannukset kertvivatilikauden alkuduoliskolla. Rakenne- ja raholtusiarjostelyt Verkkokauppa.com OyJ:lle on edelleen 100% omistettu tytaryhtio Virossa ilman tasearvoa, Viron toiminta on ollut pysehdyksissa jo yli kolme vuotta eika yhttiiden vslilla ole velka- tai saamiseria Testa johtuen konsernitilinpaatds ei eniia ole tarpeellinen oikean ja riittavan kuvan saamiseksi yhtidn toiminnasta Verkkokauppacomotti kaksi paeomalainaalehipiiriltaan Toinen3,0meurjarjestelyoli kokonaanuusijatoinennoinl,3meuroli oman paaoman ehtoisten lainojen uudelleen jarjestely Paaomalainoilla hankitut varat kaytettiin yhti6n taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen sekd yleisiin jalleenrahoitustarkoituksiin Yhtio jarjesti osakeannin joulukuussa nykyisille omistajilleen, jossa merkittiin g7 osaketta Yhti6lld oli 3'l l22012tekisteroityja osakkeita kappaletta YimaAraisessii yhtitikokouksessa,5 1220'12 paate$in tarjota 576 uutta osaketta, joiden merkintehinta oli euroa/kpl Osak anti suunnattiin henkilaikunnalle Osakeannin suuntaamiseen oli OYL tarkoittama painava taloudellinen syy, silla osakoanti tehtiin yhtion lisdrahoitusken hankkimiseksi ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi sekii henkilostdn sitouttamiseksi, Osakkeiden merkintaaika oli ' , ja ne merkittiin ja maksettiin merkittdessa Hallituksella on voimassa valtuus enintddn osakkeen/optio-oikeuden liikkeelle laskemiseen yhtion tietyille omistajille poiketen osakkeenomistajien merkingetuoikeudesta, tiettyjen osakassopimuksessa mainittujen edellytysten yttyessa Valtuus on volmassa saakka Hallitus ei ollut keltenyt tete valtuutusta mennessa Taloudelliset tunnusluvut Yhti6n taloudellistasemaa ia tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto meur Liikevoitto %:a liikevaihdosta Sijoitetun paaoman tuofto % Omavaraisuusaste % Omavaraisuusaste %' ,9 191,6 0,0 % 0,40k 0,4% 2,70k 8,3 0k 10,60/o 17,9 Yo 13,7 Yo '= mukaan lukien paaomalainat Yhtitin investoinnit olivatilikaudella yhteense 1469 tour, jotka olivat lahinnd varaston koneisiin ja kalustoon seka korvausinvestointeja, n1

4 Henkil0Et Henkiliistiin keskimaarainan lukumaara tilikaudella Palkkojenja palkkiolden kokonaissumma teur Yhti6kokous ja halllnto Varsinaisessa yhtiokokouksessa hallitukseen valiftiin Christoffer Heggblom (pj), Peter Lindell, Ulf Eklof, Henrik Weckshiim ja Samuli Seppele Yhtion tolmltus.iohtajana toiml Samuti SeppalS. Yhtl6n tilintarkastajana toimii KHT yhteis6 KPMG Oy. Tulevalsuuden ndkymet Vuonna 2013 toimialan hintakilpailun odotetaan odelleen jatkuvan. Vilmeisten talousennusteiden mukaan Suomen talouskasvu on hidasta alkuvuonna 2013 Samalla on opeselvee miten vallltseva eurokrilsi tulee vaikuftamaan kuluttaiiin Verkkokauppa.com odottaa oman vahvan kasvunsa jatkuvan ja kasvattavan markkinaosuuttaan huolimatta vaikgasta markklnatilanteesta Arvlo tolmlnnan merklttevlmmlstd rlskolstd ja epgvarmuubteku0lste To mlalan hlntakilpailu on klrlstynyt Mikali hintakilpailu koveneedelleen, nlln se saattaa hankaloittaa kannattavuuden oalauttamista Yhtiiin tolmlntaa liittyy normaaleja raholtuksellisia, operatiivisia, markkina- ja toimialariskeja, jotka ovat talle toimialalle tyyplllisia Riskitunnistettu ja niita hallitaan tarpeelllsilla toimsnpiteilla ja vakuutuksilla Yhti6 vastaanotti hovioikeuden paetdksen Teoston tekijanoikeutta koskevassa hyvitys -asiassa, jossa yhtiii velvoitettiin yhteisvastuullisesti Arctehco OU:n kanssa maksamaan 3,5 meurla koruausta viiviistyskorkoineen Yhtiti voi joutua maksamaan korvauksen vlivastyskorkolneen kuluvan tillkauden aikana Tallai ollsl heikentava vaikutus yhtiiin tulokseen ja omavaraisuuteen Vahingonkorvausta selitetty tarkemmin tasekirjan sivuilla 9 Olennais6t tapahtumat tillkaudsn jelkeon Hovlolkeus antol 5, ptititoksen Teoston tekijanolkeutta koskevassa hyvitys -asiassa Paatoksesse on velvoitettu Arctecho OUja nykyinen Verkkokauppa com Oyi yhteisvastuullisesti maksamaan 3,5 meur korvausta Ulvestyskorkoinosn alkaen Vlivestyskorkojen miiara oli 3'1 '122012oli noin 330 tuhatta euroa Yhti6 on hakenut valituslupaa hovioikeuden paat6ksese. Yhti6n nakemyksen mukaan etta on todenndk6isempi6, efte asia tullean raikaiseman korkelmmassa oikeudessa yhtiain eduksi kuln, etta se jaisi hovioikeuden paatdksen mukaiseksi. Tammlkuussa peettyneessa osakeannlssa yhtidn henklliikunnasta 30 henkiliia merkitsi yhteensa 88 yhtidn osaketta Hallituksen e6itys voitonjakokelpoisten varojen kayftamiseste Yhtidn iakokelpoinen vapaa oma peaofia on ,28 eurca. Yhtldn hallltus esittaa varsinaiselle yhtidkokoukselle, efta yhtidn tilikauden tappio ,85 euroa silneteen sdsllisten tilikauslen voitto-/tappio{ilills ja etta osinkoa jaotaan 10,48 euroa per osake

5 Verkkokauppa.com OyJ Y-tunnus; 14563{4-5 Rahoitus Ias kej.ma t1000 t Liiketoindnnan rahavirta voibto (tapplo) ennen satunnai.aia erie Oikalsut: Suunnitelman mukaiset polseot. Pysyvl n vastaavlen arvonalentumlset. a -kulut Rahavirta ennen kayttopeeoman muut.osta Keyttdp8doman muutos: Pitkaalkalsten korott.omlen Iii kesaandsten lissys (- /vehennye{ + } IJyhytaikaislen korottonden }iikesaanleten lisdys (- /vf hennye {+} Vaihto-onalsuuden Ilseys (-) /vthennye (+l I,yh.)ltalkalBLen koro!uotnlen velkojen Lisdys (+l /vdhennys(-) Liiketolminnan rahavirta cnncn rdholtuseri{ Ja veroja 20t /55 5 {86 tl LLZ L?58 1?82 J td Maksetut korot, Ja msksut nuist.a lliketolrninnan Saadug korot liiket,olmlnnasta Meksetub v{littbmtt v rot Liikototudnns rahawirte (A) riholtuskuluista -582 zz r /Ef InvesLoinni.t aineelllslin Ja alneertomlln hyodykkeisiin I'lyonnetyt J.a1na! Investolnnit fyt5ry!itykslln Laina gaami.gten takaiginna ksut Saadul oslngo! ijtvesgoinnelsta Investolnti $ a.hrviltr (Bl { {8 PlLkgaikaisten lainojcn nostot Pitkgaikai3ten lninojen takalslnmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot lyhytaikalsten lalnojen takaisinrnaksu! Pitktaikaisten lainojen nostot Pltk{alkalsten Ialnasaarnisten t,akalsinnaksu! Osakeant l Uakgetut osingot ja nuu voltonjako Rrhoituhroh rrhavirt. (Cl { RrhrvLrtoJen drutoa (l+b+cl Ii.tiiyt (+l / viihsnye (-l Rahavara! tlllkauden alussa Rdhavarojen muutos rahoituslask lman mukaan Rrhavdrat t,lllkauden lopussa

6 verkkokauppa.con OyJ YJtunnus: l{5534.{-5 TUIJOSLASKEIJ!'A L LIIKEVAI.IITO Li,lketgtndnnrn nluul tuotot ,L6 451 {4?.? ,00 3S9 869,6tl Mrterlaalit Ja palvelut Ainsst, tervikkeet Ja levarat Oltot ellilruden alkane Vat.rtojen nuutgg Ullopuolket palv6lut Uatcrlarlit Ja palvflut yhteens! -1S5 S ,00-4 2L0 144,23-19s?94 679, ,? ?9.8E r57 I33 t,23.5r Henktl6st6kulut galhat Jr palhkiot Henktlosr6 lvukul.ut Ellk *ulut ltuet. hetkllostdslvukulut H nklloetdkulut yht cn!! Pol8tot Ja ar.?onrlentumisct Suunnltelfian $ukalset poiltot PoisEot Jo NrvonalentuEl,adt yhtecns 'l 109.{5 -? L2 -?31 25r, tt2-1s { tt5-890 e61. {6 -li : '1 90? 805.? I -t3?7? { { 061.0? Lilk tginlnnrn tnuut kulut ,9r -9 3?3 90r.26 LIIKETOIfiIT{NA}I VOITTO (IAPPIO) 'Babgitustuotot ja -kulut l.luut korko Ja -raholtusluotot MulIta ArvonElentunis et pysy*l.n va staavien sij oi tuksi Ett Xoskokulut Jr tnuut lrhoituskulug!.{uill Rahoituttuotot Ja -kulut yhteense 25 L62,56 2:. 5? ?8{ {. {1?s8 294, Q,6:9-6? { volrfo {TAppro) ENNEN StTltHNarSrA Kurv.tA -63{ r11 592,6{ vol?to (lrpplo) ENNSN TII,INP{.IT0SSIIRTOJ] (ta VERO.TA r.85-1u 552,64 TLIlnp{tt66!ilrrot goistoelojen tl'}lnprfltossiirrot suucot yhteens{ s Tulov rot Tlllkauden v rot, IIITKAUDEN VOITTO (TAPPIO) sr.85-32t Lt/

7 Yerkkokauppa.con Oyj Y-tunnus:145534{-5 TASE 3l.12. VAST}AVAA P.YSYVAI VASTAAVAT.Ain6ettorab hyodykkc.t AlnoettorBal olkeudet Ennskkoftrkbut Aineettonat, hyddykkeet yhteense ,8t.325.3? ,!15 3{ Aincclllsct hy6dykkcet!{aa- ja veflaluest Koneet, Ja kalusto rfuut ain elll.s t hy6dykke t Ennakkolraksut ia LeskanereieEt SlnFel,Itset tlyodyhkrct, yht8cnsl hankinnat I 89? 869,0? 1 0il0 592, ,9? 2 r59?35.73 { ,22 SlJoiEukset Muut osakbeet Ja oguudet SlJoltuksct yht.gnrl s l8 r6f. t6 PYSWIT VASTAAVAT YIIIBENSI ,29 3 3s? VAIHXIIVAT T'ASTAAVAT Valhto*omaisuus yhte nse 2L 12I ? {5? 040.?8 PltkliLkrisct sranisr! I{uut saandtet Pi.tktrlhaleet saafrlset yhteenst L2 tl8,92 la LyhtyAikai3et saarnl.aet MyyntlsNardset l{uut sr rtiict OsakGmer ki[tgsaanlset Sllrtosaar ''get t'yhtydlkahet 3aardret yht ensl {.0E x?3?{6.9{ , ,77 5 { ,4F s Rrhat Ja panhl(lsrndirlc r S {91.{7 VATHIWAT VASTN&VIT YHTEENSI 't3 {2t 998,? r.9r VASTAAV.}A YITTEE}ISI {? , ?7 f? / -.2

8 Verkkokauppa.con Oyj Y_-tunnus: f4563{4-5 TASE 31.12, VASTATTAVA.I 20t OMA PIAOI{A OaakEpeeona UusEertinte ELjoitatun vrpaan oman pllonan rahasto 8d. tilikausisn voltto (tappio)?ili.kauden eottto (tepplol OMA FIJIO}.N $TTEEI{SA T IT INP,ITTOSS I IRSYMI EN rurty]'ta Potsto ro TII,INPIf,TOESIIRIYMIEN KBRTYId YHTEENSA vrelas Fllso!'rA Pitkiuikdin6n vlrrr! pttomr Pelomal!inrt IJelni E rahoitrael.aitoksilta fhtccrsl IJyhytalkalnen vi rls pleoma Ltinat ruhoituslaitohgllte Saadul ennakot Ostovrlat lluut vel"r.t v lai osakkrlllc, p5lonnlaina sllrtovclq! Lyhytiiikdinon vlerls pelolrr yhteense VIERAS PA.[O}E IHEEENSA VASIATTAVM YI{'EENSI , r { { ? 37? il42, {ttz.54 { 303 9?1, A , ld ?.53 { 12? E 816.:.3 36 {6? {3 5{0 713.? s33.99 r00 000, ?? 3? { 9{ {{2, 5,1 313 {42.5{ c d S ? {3.61 I { t? S, ,96 33, ?8 1513"33 4t ,?7 nt

9 Verhkokauppr.coe Ot'j EIr,I1{PJ$I6Kgt]r 31. L r.rrrerrrdoa Itu,np$Itdksen lretiilirta kolk vrt liit tiedot UI,KO,qINEN 'TT, RTRITIE - TRCTECHO OT,, VIRO Verkkokeuppa.com 0y:n omistusosuus ulkomaisessa tyldryrilykgess5 on 100t. Emon omislamien osakkeiden hankintameno oii vuonna ,38 EUR. Vuonna 2010 kirjattu hankint,arnenosta 50t EUR 257 4?0,69 arvonalennukseksi rahoieuskululhtn. vuonna 2011 kirjattu hanklntamenosta 50t EUR ZSL 420,69 arvonalennukseksl raholr.uskuluihtn. TilinpgutU'kseaee o8akkelden arvo oli EUR 0,00, Koska Archtecho 0U:n toiminta on Jo yli kolne vuoele ollut pys{hdyksiss{ eikl emon Ja tytgeren vai1lls oie saamis- tai velkaeria, ei konsernitilinpaetaiste laadita. Atctecho Ori:n tilinharkastamattomssa tilinpiiitdksesse 3I.L tilikauden tappio on EUR ja oma pedoma on EUn Verkkokluppa.oou OyJ Liiheveihto Liikevaihtoa laskettaes8a myyntituot.oista v{hennetagn myynnin v5}illiset verob ja muut myynnin oikaicuerlt, Eplvarmat saamiset arvioidaan ja kirjataan luollotappioksi hyvan kirjanpitot.avan mukaisest.i, luottobappiot, e$ilet{6n liiketolmlnnan mulssa kululssa, Tolmlala on muugtunu! volmakkaastl viime vuosl,na, Perlnlelnen Iiiketoirnintamalli runsaine myymeldineen on muuttunut eneftmiln verkkolauppa Ja hypermarket painortelseksl. KlviJalkanyymal6lstA on tull.ut enenrntn eeltceiytlloja. TavarantolnrlttaJat rnahsavec markklnointltukea perusluen yhdesse sovlteulhin erilatsitn yhtl0n orniln malnosmedlolhin. Tlta nykya yhtlo myy erilaistc nekyvyyete tavaraneoinlet.ajille. HeijasEaakseen paremmln muutlunulta Iiiketoimintamalliaan yhti6 kirjaa mainitut tavarantolmittajille myydyn malnosnlkyvyyden Iiikevaihtoon. TetE va9laavat menot esitetgen vuodest.a 2012 alkaen luloslaskelnan eressl ostot tilikauden aikana. VertaiLl:vuod6n 2011 t,iedot. on olkatseu vercallukelpotslksi stireemalls tuloslaskelman ryhmesta muut liikekulut markkinointikulujen oikaisut lilk vaihtoon. Samoin ryhm5ste muut liikekulut on Eiirregty markklnointlkuluista katalogien painatus- ja j&kelukulut t.uloalaakelman ryhmaln ostot. Ittl'lhnin tuloutultdeiuttmt $uorittelden nyyntl Euloutetaan n1lden luovutusten yhteyde$su.!tuuc huin Euso-allEli.et.rlt Muut. kuin Euro-maEr5iseE Iiiketapahtumat kirjalaan t.illkauclen alkana tapahtumapalven kursslln. Tllinpa5gdsheEkeIIS taseessa olevat valuuttam{srdlset saamiseh/ velat ja vastuut muutetaan Euloiksi kgyttden tilinptsetarspaiven keskikursseja Myyntisaatnlst,en arvoslanisessa syntyneel kurssidro! klrlataan myynnin oikaisueriin ja ost.ovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. I'Iuiden saamisten ja velkoj n arvostami.sessa syntyneet kurgsierot klrjataan rahotluksen kurssieroihln. Liik toid.nnan Duut tuotot r,iiketolnrinnan $uihin tuottothln ktrja!aan postln vahlngonkolvaukset, vakuutuskorvaukset' saadut provisiotulot seka alivuokrauscuotot Xiiyttdonaicuua Jr [riut pitklvrlkuttoi!.t Eenot Klyttdomaisuuden ja mulden pltktivaikuttej-sten menojen kirjanpitoarvona esitetaan taseessa alkupereinen hankintaneno vghennettynl kert.ynellla suunnicelman rnukalsllla polsloillar Jotka lasketaan hyddykkeen hanklntahetkestg Ithtien, Kayttoomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisiilly arvonkorotuksia. Kunnossaplto- Ja korjauemenot klrjataan Eilikauden kufuksi, Iukuun ottemaeta suuria vuokrahuoneistojen perusparannusnenoja, Jot.ka slsdltyvgt aln elilslln hyodykkelslln. Suunnit les uukriret poiltorjrt koneet Ja kalusto kehitysmenot aineettomal oik udet perusparannusmenoe?5 t menoj5{nnospoist.o 5 vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 5 - l0 vuoden tasapolstot Mrk!upiitc!r!.n1. set Korttl- yms. tllityssaamlset on esltetty taseen ryhm{ssii rihat ja pankklsaamiset. fl.,./-

10 Vclkkok.qrtla. coe Olrj TILINPJIJITdKSEN IIITETIEDOI Vaihto-oErl6uudcn arvogtur vaihto-ohai.suus esitetlen taseessa arkuperelsen hankintamenon mearaisene tal site alhaisemnan myyntihinnan mukaan. Tuloslaokel,uaa koakcvlt llit tledot Eiytttiosal,suuden j a nuiden pi tttvrikuttel,s tcn Dlno j ea poi rtot : Koneet Ja kdlusto Alneetbonat olkeudet vuokratilojen perusparannus vetkkgldupfa.rmoyj 20L ? ?.83 -LLa 0,z.oo v.rkldhuppa,c6oy 20LL {1.1? -74 LIA, Irll'tetoiBlnntn Euut Lulut Vapaaehlolset henkllosivukulut Toinitilakulut yh! Aj oneuvokulut t{uuc kone- Ja kalustokulut Matkakulut yht Uyynilin kulut yht. Uarkkinolntlkulut yhr HaLl inlopal-veiut Muut liikekulut yhl a**liikeloininnan muut. kulut yhe yht V.Elkokruppa.co6 Oy, 20L2-571 S S.62.? $ 50E r.5s ? V.rIloIoupp{,cm Oy 2011 {ol 5?3,03-3 o5 302, gl5.6il l l ,82 n? 68tt E06.gtl Rrhoitua rlt V{ltkok.uppn.con Oyl VrrktokruFpn.cM Oy 20L2 201]' Korkotuotot Konsernlosuuksien arvonalentumiset Korkokulut ja muut rahoituskulut?1 q?n 6f 0, ?84, ,90-23L t ?.22 vuodesta 2012 alkaen rahaliikenteenpalvelumaksut vuoden 2011 vertailuluhuihin. on esiee!t,y lliketolnj,nnan muissa kululsea. Vastaava olkaisu on lehtv l4uut liiteti.dot 1/crkxokauppn,con Oyj Vcrklokrupp..cM Oy 20: Henkil6stdn k6sklnlereinen lukumadra Johdon tyiiluhde-stuud t 4t4 350 Halll,tuksen j{senlen palkkiolsta paectee yhbidkokous. vuoden 2012 varsinainen yhtiokokous vahvtetl hallitukeen Puheenjohtdjan palkkioksi 20 Luhatta euroa Ja mulden Jdsenten, lukuunottamatt.a yrltyksen operat,iivinen joht.o, vuosipalkkioksi 10 Euhatta euroa, Surunat. ovat ganat kuln vuodan 2Ol1 yhtidkokouksessa vahvisbetu!.,tohdon palkat ja palkklol L2.Z0I2 (1. I - 3r.lA.ZOlt) Toinitusjohtajan palkka oii vuodelta tuha!!a euroa (83 luhatla euroa). Liseksl tolmit,usjohtajalla on autoeeu. PAioEaI!lnrt Faaomalainojen korko on 4,0t p.a. Lainoill-e ei ol.e ase!6ttu vakuutta. PEaomalainoihin perustuvj.lla saatavilla on huonompi etuoikeue kuin Verlkokauppa.com OyJ:n nullla velkasitounuksilla, Pe5onalii.nojen nlmelliern{e!l on 4.3 miljoonaa euroa, PAA.oma}ainojen korko on Jaksotet,tu tlllnpautdkseen. Lainan pd{oma Ja korko voidaan maksaa vein silte osin kuin verkkokauppa.cotn OyJ:n volmassa olevan osakeyhlidlaln mukainen vapaa omap{aona ja kdlkkien peeomalainojen a6are riittee. MlkAIi lainojen tai koron takaisinmaksuedelj-ytykset eivgt ttyty rep6ivan{, niin nsme siirlyvet, makseetavaksil kun iakokelpoisec vara! mdhdolllstavat, ko erdn takaisirunaksun. peeomalainat erdantyvet I mennesse tai sopimuksesea nainittujen lehinne yhti6n omlst.juut en liitfyvien selkkojen teytlye.sse tdte atkaisefiunin. ldhipiiri on antanut pddornalaina!.

11 Vcrkkok.upps.co! Oyj rr!rnpi[a!0k,snt{ LrrIETIEDOT Riitr-!aiat Korvaua trottolle K,lrtj{oikeur feosto ry haastoi 31.10,2008 Arctecho ourn Ja Verkkokduppa.com Oy:n kerljsolkeuteen seuraavista asloista l) Arctocho OU on uolvollinen maksafiaan hyvltysnakgua Tsostotle maahantuonl6ta laittoislaarl 2l Velvolttad Aretocho OU vuosilta mahantuotujen lalteridbn hyvitysnrakeur vlivastyskorkoin6en 3l vahvi.gtaa, etta v rkkokauppa.com oy on yheeisvastuulllnen Arctecho o0:n kanssr mal($aftaan ko hwityemat{sut { } Teqston oikeudenkeyntikulut Arctecho 0U on vlrossa reklsteldity osakeyhtib. Sen osakekannasta 5L t on saakka omietbnut. sanull SeppsIE, 29 8 VerkhokaupPa.com oy ja 20 $ kake! yhtioiden utkopuollsta tahoa, joeka saakka olivat, V rkkohauppa.com oy:n hallltuksen Jusenil. velkkokauppa.con oy on lukien ornistanut koko Alct cho oil:n osakekannan. Helsingln klrajloikeuden pehtokset (tuomio 41435) oliva! seuraavae: Arctecho OU v lvoltet.ctin suorlttamaan Teost.oIIe 40t Iatminly6misgeen hyvitysmaksuista vahingonkorvaukgena vllvhstys ko!iolneen. Kanteen kohta 1) lltef{an butkittavaksi ottamatta, KEnteen kohta 3) hyldt.edn. Teosto velvoltettlin korvaamaan Verkkokauppa.com Oy.n oikeudenk6yntikuluja ,06 euro, Ratkaisu on ykeimielinen, Eovioikeu! Arctshco 00 ja Teosto ry valittivat. kerujeolkeuden platoksesle hovioj-keuteen. Helsingin hovioikeug peleti (tuomlo?16) muuttaa karejeoikeuden pdet6st[ scuraavastl Arctecho OU Ja Verkkokauppa,coflt Oyj velvaitet,aan yhteisvastuullisestl korvaanaan euroa vliveseyekorkolneen, Yhteene{ korvaltsva sumtoa ol1sl 3t/12/2012 noln 3,8 meuria. P53t6s oi1 egneseyspd5tds. YhLl,0 on ha*enut vailt.ublupaa hovlolkeuden peetoksestd korkeinpaan oikeuteen. Yht,i6n Johdon hrrkj.nnan p rust,eell.a tilinpdut0! on laadleeu kerljuoikeuden pedtoksen mukaisena. Asiantuntljal"ausuntolhln perusluen yhtion nukgrnys on, ectu on todennekblsetnpea, elta Esia t,ullaan ratkais rnaan Kork lnenassa olkeudessa yhtion edukel kutn, ettt se jeisi hovloikeuden p5at6ksen mukaiseksl. Slt,en kysecasd on ehclolllnen velka, Jota el kirjat,a rapoltolntlpllvlnl varaukeeksl. Yhhion Johdqn nakernyhse n aslan klrttlelysti tllinp{ltoksessd valkuttavat Iisiiksi aslan karkcnerdleyys, alernplen ast,elden ratkaisujen epayheenaigyys geku se, ettb yhtlo on hak nut valituslupaa ja taytsnt6onpanokieltoa Korkel.ffrndEta oikeudecta, Lopulli$en pelloksen oleeetaan tulevan 2014 loppuun nenneg$a, Asiasta on keskusteltu raholttajien kanssa,

12 VrrktokruSrpr.ocu OyJ $r{inbiiiilaggbii? e012 rrlrtdfltdq! l0 Er..n liitr lrdol f*5s r vrstrsr r hodlsert ltl.t tldot tiaorttofirt Jr rincolllrrt lqddllk rt llln..ttorat hyo. Q,tkirt 1 1 'n1t J.isEykset vahennykset sumu tasapoistot 3L, L2,2012 v.rktohupts, Eor oyj ? 90? Za.5t Ennakoorlru a tcitorclir.t hrlrhlnrut 1, ,01 llsryk*et vlhennykset 0.00 suniu tarapolst,ot 0.0Q 3t.t ? L. L2, Znlz. AinG tconat, hy6dykk it yhtconlu 532 0s8.89 tdrt- Jr varirlu.at 1, Ils{yks t 0,00 elhennytoct 0, e6,91 Ka6..t Jr trlurts L.!.20L2 J-lsgykset vfhennykset cuilu neno] elnnobpolstot 3L.L2.zgn ,? r ? 858.0? l,uut rint IU..t l4f9.q l3r.t 1. 1, 2012 Iiseykcet v{hennyl et suru trsapolgtot ? ,'l LLz 672, lntl.tcoorh.ut Jr t r&aiealir.t ht$kinbrt sllrto r2 IisEykset 6uih1n alneel].l6lln eurlu ta8apoisto! 3L.L2.20L t3-8e 534.? ,85 3L, L2,20LZ lr:lnealll.set hyodykk.et yhteenca e giieto8*rnirae Vuonna 2012 ruurorryla erll ovrt cnnrlrkoveror anlset 235 TEUR. Vuonna?011 suureqplr trl! onr! onnrkkoverosaanlgst 260!EUR,!0arkklnoinEtyht6istyolr!kutukrot sarliklno.l,nttyhtelstyolrrkutqkt t I 553 TEUB. 5{2 TEUR,

13 rirrkhohrqpr, oe! gyj llrirugt'fuomgen ot2 llrltltleldor l1 trrcon va.trttrvh Lorha,vtt ltltatiadot OErrl trgeosrn eritt Olrhrpglofia UusmeEklntl l.l. l.yr Sijpitqtun vapran ofia plloern r.harbo 1.1. SlJgLEetun vapann onr pflonrn rrhrr;o Llluys voltto / tappxo edeuisiltl tlllkausilte OsingonJ*of vars.lnrinen yhtiokokouc Tlllkauden votslo/tapflo Vrrltol.qpp.,amOyJ 20L I ?? I r02 5I t.85 V.tklokeppi,OoOy r! I 243. B9 ooa pf4e!4 y,hts n.t ?7.? {3.90 Sldottu orm pllornr tl,i.lkaudtn lopulla vapea qna D{lona tillkaudsrt lodussr v Paa Jr sidoltu orb*.pexotla r00 000, ? 37?.?l 3 85* 9{ s0? 3??,?1 3 95d I.rrk lrtr v.citonjrkoh&ttol.trtr vttol'rtr Sijoltetun vrpaan onan pulondn rrhasto Ed6f llsten ttl.lkausten voltto - o3.tngoajaho Tilikauden 1'oltto/tappio voitonl6kak Ipotr,set vlrat yhedanat Vcrhho*{uppr,cor gyj V.F&tolortlpr.cm qy 2012? s ,00-10? 63s L 243, ??.? !13,90 t(ev{rn rttt.bdot yhtldn Ja tletlyjen rahotttajlen klnssr tfhty kovonanttlsltounus mturittelee rnininlornavarriouu!!3tcln, lcorollllten neteovelkojcn auhtarn kayttokattees n sekl tl,attyje rajoieuksi6 osingonjaoll. vtrklokruppr,com OyJ:IIr, KbvendhtgJ,aitounukgen kaxkkt ohdot tlyttyvtt 3L.r,2.2OL2. Sirlllrt Yal t J rirriiiet gmoyhti.ollf aaartti.itr oi,klt velkar ArcE cho OU:II. Tyttryhlid A.rctccho oil:ilil cl ole gaamista eikl velkor enoyhtioue SiIrtov.Irt Vuonna 2012 auurenpla lie ov.t }onapalkhavetka lrkl goslaelikulut lonaprlkkav IaBta yhto rtrl! 899 TEUR ja palkh.jikselub TEUR, Vuonnl 20i1 luuren'p.ia ert! ovlt lonapalhkavelha! ht soslaalikulut lonapalkkavclasta yhtrcnal I 3il5 TEUR Ja palkk'rjakgotus I 0?5 TESB. rr/

14 Vrrlhcklupgr.ooD Err,$tpfrfusl(r8tl Ogj S12 LttlE rnno$ vrrtrlitoulultlaa t hruha.t vastuut (retnbur'sl-, vuokra-, tulilta kaur)!t!-rlnwrrtuut Maklrttavat vuokrat s.uraava tlllkausl llfaksettavat vtlokrat { -> 20L2 z 5s , I v.:,et Ja $iietl r$ortut trkuud.t PitkAiikai,set i6l.t Kes kin8lnen vakuutusyhtio FENISIA Kesklnulnen elekevskuu,tusyhtlu FEUNIA ,00 t ,00 Seureatran vuoden lyhennyks t Fennia r , ShekkltlltcD linllti.t Sarnpo B'00011-?0{86683 uordea tr3? { oko 5?20?3*20053,{51.oko 5?89, r , I s s00 000, Vakuudet t2.74 vuokrasopinuk et ovat volmsgl Pilkkalasqa 31, vuotui6ee vuokravastuut nalden melnittujen osrltr ovet astl Ja oulusra 20.11,2018 asti, noin 0,9 n ur..itelsingin,fetkgsaer asi o'r vo!$assa oleva vuokracopi.$ur, Joka petttyy 3L.L verkkok&uppe. colr oy.j otr bshnyt ellvuokrrsopinulsia osarta tllolsta' vuotuinen vgokravrstuu on noin 3,7 MEUR. xieirnl'ito (irj.t: islv[kiria PSekirJ e faseklrja Tas -er'j. Et,eIyt Keyttdonaisuusrekieteri sahk0inen sehk0i nen erikseen EldoEtuna sehkoinen sshkdinen ftryt qft to3itolajib Ja rlitrt ttlnirtrpr : Eil,iotte6t Kaesa, nylme'lhyynti l4yyntl tnuut kuln kqslq M,llstio Viro nyyntiyht6envsto Falkdblaskenta l9i0-t 917 B MUIST vlro PT sehkoinen sehkd lnen sahkdinen slhkoinen sahk0inen sehk6inen. '14^/

15 Vrrkkofrrupgn.Fol o!'j ErLrNpiiit6xsErr mle!,rr!'edtm$! 13 [r&nl9]l I0fidDfl,tf, plrtvtr8 irtr Niltrffsiloilur8l$ rhrsr.nsrssar n'*lli5 uron li' pu.,enr eorr /- /l_ Hgggblon, Crrl-ilohan ghrirtoffgr Plrhc nj r\n ( rj rr r n lf a,--\ llau-i/- I I I r/ll tt I t. vr \t \-rli I Dlndcll, cill PEter Eheodor Ellif HallLtuksen Jlsen S'itnulL Jr. hrllltuksen Jt! n lleckstron, flenrih Torsten l{.illtuklen Jtcen sii.n PIIT{&GBf,I!FT Suorlletusti tlllntrrkntluks.lta on tgngan anncttu kgrtom{r!. He!.einsiss!, haalij nllun Zg- pilvhna 2oL3 r(plrc oy Ab Haurl Erkelinen KIIT

16 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu HELS NKI TASE-ERITTELY Tilikausi VASTAAVAA PYSWATVASTMVAT AINEETTOMAT HYODYKKEET Alneettomat hyodykkeet (poletonalalsetl Alneefromat hy6dykeet yhteense liseykset vehennykset 0.00 sumu tasapoistot Alneettomat hyddykkeet (ennakkomaksut, ei polstoja, tlli 10901) AINEELLISET HYODYKKEET Alnettomat hyddykeet yhteensl lisaykset vahennykset sumu tasapoist Maa- ia veslaluoot Koneetja kalusto Muut aineelliset hyodykkeet lisaykset 0 00 vehennykset liseykset vahennyksel sumumenojeanndspoistot lisaykset vahennykset 0 00 sumu tasapoistol Ennakkomaksutja keskenereisot hankinnat (ei poistoja, tili 13901) liseykset siirto muhin aineellisiin sumu tasapoislot Alneelllset hyodykeet yhteense SIJOITUKSET Muut osakkeet Ja osuudet 1453 Muut osakkeet ia osuudet Sampo 1 kpl e EUR 84, Luottokunta Luottokunla VAIHTUVAT VASTMVAT Valhto-omalsuus Alneetja tarvlkkeet 1501 Tarvikevarasto HKI muutos Muut osakkeet ja osuudet yhteense SUoltuksot yhteonsa PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA Huollon tarvikevaresto HKI muutos Myymala demolaitteel HKI muutos 1521 Varasto Ahvenanmaa muutos 153'l Tarvikevarasio TRE muutos muulos muutos ? s

17 Verkkokauppa,com OyJ Tyynenmerenkatu ll HELSTNKI TASE-ERITTELY Tilikausi E Myymela demolaitteet TRE muulos Varasto OULU muutos Myymale demolaitto t OULU muulos Valhto.omabuus yhtoensa Pltkealkalset seamlset Muut saambet RemburEsivakuus muutos 1666 Lehtipistevakuus Vuokravakuus Dennis Sahin/Jaalanranta 8 muutos Vuokravakuus Hgin kaupunki kiint.vir tilakesk./bunkkeri Vuokravak. Suomen VuokrakodiVSaukonoaadenranta 4 O 80 muulos I Pltk{alkalset saambet yhtoen3l Lyhytalkalset saamlset Myyntlsaamlset 1703 Myyntisaamiset 1704 AnAExpress myyntisaamiset 1707 Uusi myyntisaamiset alkaen 1708 Klarna Myynlisaamiset yhteensa Muut saamlset Ennakkomaksul. remburssit Ennakkomaksut, pro forma CHEN JIANOI, XXXXX GEORA TECHNOLOGY CORPORATION, XXXXX EUROGLOBE DISTRIBUTORS LIMITED, XXX RAINFUN UMBRELLA, INDUSTRIAL CO, L ENLIGHTING INDUSTRIAL, COMPANY LIMI GUANGDONG FUXIN ELECTRONIC, TECHNOL GAMER GRUB, 7423 EADS AVENUE VAPEX TECHNOLOGY LIMITED, XXXXX ENLIGHTING INDUSTRIAL COMPANY, LIMI TENDA TECHNOLOGY (HN, INTERNATIONA TENDA TECHNOLOGY (HN, INTERNATIONA XCOMM VERTIEB GMBH + CO KG, PAUL-B 1g' t t E 'f f99 16, f , ,1 2 77e, E S4 Muut seamlset yhtoonsl Osakemerkinlasaamiset Maksamattomat osakkoouosuud6t