Copyright 500-Kerho. 500-Kerho Formula Vee Club Finland ry:n 25-V. JUHLAJULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Copyright 500-Kerho. 500-Kerho Formula Vee Club Finland ry:n 25-V. JUHLAJULKAISU"

Transkriptio

1 500-Kerho Formula Vee Club Finland ry:n 25-V. JUHLAJULKAISU

2 :.1..j Heintarhan ajat Cuti Lincoln,Lars FtnnlA, fied Geitel Julkaisiia \AA K.t\ a i- \r - trlladl",l 1o-\ Ketho Fotnula Vea Cltb, Finlan.l ry 'aa

3 JOHDANTO Nyt 25 vuotta tayttava 500-Kerho on eittamatte koko toimintansajan ollut erittain voimakkaasti vaikuttamassa Suomen autourheilun kehitykseen. 500-Kerho, joka perustettiin midget-luokan ajajien toimesta vuonna 1948 ja rekisterditiin , on toiminut kaikilla autourheilun sektoreilla. Vaikkal(in kerhon jasenmaara on aina ollut tarkoin rajattu, on 500-kerholaisten keskuudesta ldytynyt erinomaisten kilpa-autoilijoiden lisaiksi kilpa-autojen suunnitelijoita ja valmistajia seka varsin patevia toimihenkildita kilpailujen johtotehtaviin luvulla oli aikoja, jolloin 500-Kerho oli aktiivisin autokilpailujen jarjestdja Suomessa, eike pojista ole polvi muuttunut jdrjesti 500-Kerho eniten ratakilpailuja Suomessa. Kerho sai nimensai englantilaisen esikuvansa Half-liter Clubin mukaan, tosin hiukan nirnea mukaellen. 500-Kerhon perustajajaseniksi on nimetty Fred Geitel, Curt Lincoln, Lars Finnila, Nikolai Kozarowitzky, Anatol Sttinkel, Karl-Erik Kronqvist ja Veikko Palotie. Nijma innokkaat autourheilun ystaviit perustivat hyven kerhon, lonka moniseikeisen 2s-vuotisen toiminnan joltakin osasia on kirjattu seuraaville sivuille. Tietolehteena on kaytetty Fred Geitelin ja Veikko Palotien muistiinpanemia tietoja seke 500-Kerhon arkistoja. O33i LePistii :3gw 500-Kethon petustaiaiesenet, Nikolai Koiarcwitzky, Analol SlUnkel, Katl'Erik Kranqvist, Frcd Geitel. Veikko'FhloLte. Cutt Lincol; ia Larc Finnib. r I II I rl

4 KEBHOHISTORIAA Taman 500-Kerhon 25-vuotiskertomuksen paapaino on kilpailutoiminnassa, joka kielt?imatte onkin kerhon toiminnan tarkoitus. Mutta 500' kerholaiset ovat ehtineet ja jaksaneet toimia aia_ misen lisiiksi kilpailujentoimitsijoina, radan rakentajina, kilpa'autojen suunnitteliioina ja monissa muissa tehtavissa. Jairiestivatpa kerholaiset maaliskuun 5. ia 6. pna vuonna 1950 Suo_ men ensimmaisen sodani6lkeisen autonayflelyn,a-messuhallissa. NeyftelvstA, jonka "isana" oli Fred Geitel, muodostui kertakaikkinen menestys. Hyvan taloudellisen tuoton my6tzi paastiin hankkimaan parempaa kilpailukalustoa aiaiille. Hyvinkaan lentokentan sorarataa paallystettiin so-luvulla so0-kerhon toimesta muutama sata metrie. Lopulta kuitenkin voitiin todeta ty6n menneen hukkaan, koska aioien jaries$minen mvdhemmin kiellettiin sorapinnan rikkoutumisen vuoksi. 50'luvulla oli varsin yleista, etta ''maaklrnnassa' aietuissa kilpailuissa toimivat 500-kerholaiset kilpailujen paatoimitsijoina, kukin vuorollaan- Nain voitiin kilpailuia jeriestaa niillakin paikkakunnilla, ioilta ei olisi ldytynyt muuten riittavasti kilpailujen toimihenkiliiita. 500-Kerhon pitk6aikaisena puheeniohlaiana toimi varatuomari Veikko Palolie. Han johli puhetta kerhon perustamisesta aina vuoteen Tasta eteenpain on puheeniohtajan nuijaa heiluttanut Seppo Rikkila. Veikku Palotie toimi myds Urheiluautoilijat ry:n puheenjohtajana, yhdistyksen, ioka perustettiin 1953 osin so0'kerholaisten keskuu' dessa. Vuosien varrella Suomen Urheiluautoili' ioiden Liitoksi paisunut yhdistys kattaa nykyisin koko Suomen, 500-kerholaisten "rakas vihollinen ia miksei mv6s auttaia Autourheilun Kansallinen Kilpailulairtakunta (AKK) sai myiis apua 500-kerholaisilta toimi Fred Geitel AKK:n paasihteerina. 500-Kerhon paperisotaa hoiti kerhon ensimmainen sihteeri Erkki Paasikangas pitkaan 50_ luvulla. Paasikankaan ialkeen ei varsinaista sih_ teeria valittu vaan vt. sihteerina toimi rouva lnez Holmstrdm kunnes kerhon uuden tulemisen myote vuonn valittiin sihteeriksi Yriij Palotie, Veikko Palotien poika. Yrj6 Palotie nahtiin myds ohjauspydran takana, hijn ajoi sekii soo'kehan 6henastiset puhee njohtajat Veikko Palotie ja Seppo Rikkile, KILPAILUHISTORIAA Formula-Veella ette ryhme yhden BMW 1600 au' tolla ratakilpailuja. Heikki Aintila otti vuonna 1971 sihteerin tehtzivat vastaen Palotielta. Nykyisin 500-kerholaisista Seppo Rikkile ja Aatos Wassma n?ihdaan varsin usein autokilpailujen kilpailuniohtajan tai valvolan tehtzivisse pentti Loivaranta Duolestaan hoilelee katsaslus. miehen vastuullisja tehtavia nykyisilla kiloailuvarikoillamme, Fred Geitelin liikkuessa kilpailu' paikoilla myhailevana harmaapartana lehdist6- kortin "turvin". Kilpa-autoilu on kgutta aikojen kiehtonut ihmis' ten mielia. I\,4yds Suomessa autokilpailuja ryhdyttiin jarjestamaan hyvin varhaisessa vaiheessa Talvi- ia iatkosota katkasivat taman harras_ tustoiminn;n vuoksi, mutta heti sodan jalkeen autourheiliiat alkoivat puuhailla kilpailutoiminnan uudelleen keynnist6miseksi. Ymmarretavae on' ett:i kaikesta oli huutava pula. Kilpa-autot olivat sota-aian seisseet pukeilla, losin osa oli menet_ tanyt moottorinsa iotakoneiston rattaiden vauh_ dittajiksi. MuRa hata keinot heksii, ja ensimmaiset sodan ialkeiset Eleintarhan aiot aiettiin vuonna Silloin ei vielai saatu autoia mukarn kilpailuun, mutta jo vuotta mydhemmin olivat myds autoluokat radalla. Vuonna 1947 luokan I voitti A. Wallenius Ford'lla,a Cluokan voiton koriasi Helge Hallman myds Fordilla jonka menoa vauhditti kuorma-auton moottori Samanaikaisesti, kun kilpailutoiminta kaynnistyi, voitiin todeta, ettei vanhoilla autoilla voida kovin pilkdan kilpailla. Englannista oli kanlrutu_ nut tieto. ette siella aielliin kilpaa yksipaikkai' silla midget-autoilla, joiden voimanla:htein6 kaytettiin 500-kuutioisia moottoripydran moottoreita. Tasse oli aiatusta, eikii aikaakaan, kun Vanhalla Englantilaisella Klubilla kokoontui innokas herrasmiesten ioukko neuvottelemaan kilpaautojen suunnittelemisesta ja valmistamisesta. Saman katon alle olivat kokoontuneet Fred Geitel. Curt Lincoln. Lars Finnila, Nikolai Kozarowitsky, Anatol Stilnkel, Karl-Erik Kronqvist ja Veikko Palotie. Ajajapuolta heista edustivat Lin_ coln, Finnilzi, Kozarowitsky ja Stiinkel, ioita myiihemmin tehdyss,i sopimuksessa nimitettiin "kokeiliioiksi '. Suunnittelijat Geitel ja Kronqvist saivat samaisessa sopimuksessa tittelin "keksi_ iat" ia nuori tuomari Veikko Palotie oli paikalla iakimiehen ominaisuudessa. l\,4idget-autoiste eivat herrat kovin paljoa tienneet. Piirustuksia ei ollut saatavissa, vain auton paemitat ja paino olivat tiedossa. Ulkomaisista lehdista voitiin poimia t;etoja jonkin verran. Varsin vehaisin tiedoin paastiin kotimaisen midget-auton suunnittelutyd alkamaan, eik?t kestenyt kauaakaan, kun nelian auton hankintasopimus allekirioitetti;n ''kokeilijoiden" ja "keksijijiden" valille.

5 Kc"Special alkaa muotoutua Valmistajiensa Kronqvistin ia Geitelin mukaan ristittyien autoien rungot tehtiin putkesta, etu' akselisto ia ohiauslaitteel olivat perdisin For dista. Takijousr-ina kejytetliin poikil laista lehl i iousla. lskunvaimenldjia ei ollut lainkaan ia jar runa toimi taka-akselille rakennettu rumpu, io_ hon jarruhihna vaikuni mekaanisesti Lllkoapijin Moottoriksi tilattiin Arwidsonin kautta Jap_moot_ torit. Autojen valmistaminen tapahtui Lauri E Raniakarin konepaiassa Jokelassa. Moottoreiden ohella suuren pulman muodostivat renkaat ja vanteet. S P J Keinasen varastoista ldytyi 1S tuu_ maisia puukaasutin perakarryn vanieita ja 3,50 x 19" renkaita ja niin oli tamakin ongelma rat kaistu. Kesakuussa 1948 paastiin koeajovaiheeseen Moottorina tosin jouduttiin keyttamaan 350 cm' lloa, sille Japit olival yha matkalla Suomeen Kokeilut suoritettiin Hyrylan raviradalla. Ensim' maisen kerran Kc-Special esiintyi suurelle ylei sdlle Seinejoen raviradalla. Auiolta odotettiin paljon, silla lehtikirjoituksista yleisd sai kuvan vauhtihirmusta, iolla tultaisiin ajamaan tosi ko_ vaa. l,4utta kuinkas kavikiien. I\,4oottorina edel_ leen loiminut llo polni toisen mantzinsb jo ennen harioituksia. eike kuljettaiaksi valitiu Lars Finnil,i paizissyt lainkaan mukaan kilpailuun. Kun alkuhankaluuksista selvittiin, voitiin todeta ella KG-Special puolusti teysin paikkaansa ia vuosien mittaan nuo kirjaimet tulivat tutlliksi eri puolilla Suomea. lmoottoriurheilun vuotllisessa suurkatselmuksessa Elaintarhan ajoissa esiintyi KG'Special ensi kerran vuonna maksonutta katsojaa oli todistamassa midget_ luokan ensiesiintymistai Elaintarhassa. Voiton koriasi O. Swahn Cooperilla, toisena oli G- Luttemair Suecialla ja naiden kahden ruotsalaispojan jalkeen ylitti maalilinjan Anetol Stijnkel KG- Special'lla. Kilpailukalusto paranee ia toiminta vilkastuu Vubnna 1950 ilmesryival radoillemme ensimmeiset tehdasvalmisteiset midgetit. Samana vuonna luoken nimi muuttui F_3 luokaksi Lincoln ja Finnila saivat kavttdijnsa ruotsalaisvalmisteiset Effyh-autot ja Geitelille seka Vilho Hollmingille tulivat englantilaiset Cooperit COMPTON & ECCLESTO ''?L Mol!trla P.otk ' 3OO, BROADWAY, BEXLEYHEATH, lt. j sasika!g{r.s' rlredf ini:l\alru 14Cr2 1-> lli -e ;c,- le.ler of c're icr loel' : 1e8-ret tha! tb.- ila.t.k V Coo! r \lhich sas sdveri:leed bas been _ If r.ou ale arxious ito obtaid Sopler r1c.l--, cars. j'l ca b r l, sr\ Mon -;ba.sls C.or er. fjtbeo tich e J.1.,. '. 1, fo.r seud..rlch'l ;n!r.. {i,se a;1,, a I'GJOcc E4ginF. As i irave "o decided to sl}rtei for ii]]e rj'osc.11a t$o raciag nexit seasod, lt will no lon8er oe deces,.n o u.e Laie caf' ' T4^E ca-c n"5 rla' lilii-le L66 and i3 soo.i cond rt-on. ' i J of,x sre rol,frescod I vili cce! U t4o0 coll}plete. Tl -; car nls nol ' 'en oftere-1 for sale AenerarrY o.a so ] ii-!s 1."1o tor Jou.r Lei-\v. lorir6 fairhf,gllt /,CU' 1lrca..1aaJ,. 8ex1.yhea1i11t Ttnglr]d.

6 Samana vuonna Elaintarhassa muodostui jerjes" Samana vuonna oli tehty s0o-kerhon piirissi tys seuraavaksi: voiton korjasi Ake J6nsson paatiis jakaa F"3-luokan Suomen mestaruusmitallit kolmen osakilpailun perusteella, jotka olivat Effyh-autollaan Ruotsiin, tosin yhta aikaa ylitti maalilinjan myds toinen Effyh, jonka ohjauspyiiren takana oli mies nimeltaan "E. Lindqvist. kildailut. Lars Finnil6sta tuli ensimmeinen Suo- Eliiintarhan ajot seke Savonlinnan la Hyvinkiiiin 20 ratakierroksen ajaksi saatiin 24.2o.2- Kolmantena Leif Basse Hveen Cooperilla Norjasta ja Savonlinnassa takasivat mestaruuden hanelle. men mestari. voitto HyvinkdallS ia toinen siia neljas oli Fred Geitel myds Cooperilla. Sala- DerAinen'E. Lindqvist" osoittauiui l?ihemman tarkastelun jalkeen CLrrt Lincolniksi. Lincoln ha' lusi mekaanikkonsa nimen turvin kokeilla tsitoiaan kilparadoilla ja kuten tieddmme, tuo kokeilu onnistui taydellisesti. Jo seuraavan vuoden E'aintarhan ajoissa Lincoln esiintyi omalla nimellaiin voittaen kilpailun selvasti. Vilho Hollming vaf misti kaksoisvoiton Suomeen Folke Swahnin ollessa kolmas. Kauko Ranta KG'Specialilla oli neljas. Oli ilman muuta selvaa, etta Elaintarhan aioista muodostui vuotuinen suurtapahtuma, mutta kylla 500-kerholaiset kilpailivat toki muuallakin. Vuonna 1952 ajettiin perati 15 eri paikkakunnalla. Kilpailukausi alkoi huhtikuun lopulla Tampereella ja paattyi lokakuussa Turussa. Elaintarhassa ajettiin 25 kierroksen kilpailu, johon olivat mukaan ilmoittautuneet: Robert Nelleman Kauko Ranta Leo L Mattila Curt Lincoln Lars Finnile Erkki Tuovinen Fred Geitel Seooo Keinenen Walter Bergst16m Pentti Loivaranta Olavi Havana Uolevi Paavolainen Derek W- Powell- Bichards Alec [,4ylonadis Nils Gagner Eiler Svensson Cooper,,... Effyh... Cooper Effyh... Cooper Effyh JBS Kieft Cooper.,,,. Effyh... D SF E G8 Nimikuulusta ajajajoukosta voittajaksinousi Seppo Keindnen 6.4 sekunnin erolla Bergstrdmiin. s Vuonna 1952 valmistui kolmikon Seppo RikkilA, Pentti Loivaranta ja Olavi Havana toimesta kaksi Elhoo-autoa, joilla kilpailtiin varsin hyvalla menestyksellai useita vuosia. Vaikka kilpailutoiminta s0-luvulla oli varsin voimakasta. ei niilta ajoilta ole tuloksia tiedossa kovinkaan paljoa. Suonen maajoukkue Skaryneckssi; v. 1953, Kauko Bjdrkqvist, Cuft Lincaln, Larc Finnilii, Leo Kuntola, Pentti Loivaranta ia Seppo Rlkkl/;.

7 1953 Eleintarhan ajon F-3-luokan voitti Curt Lin_ coln Cooperilla ja toiseksi tuli Pentti Loivaranta Elhoolla. Autoluokkia oli kaikkiaan nelja ja radalla nahtiin mm. Ferrari, Allard, Cooper Bristol ia Talbot autoia. Vuoden mestariksi TT_ajossa ;elviytyl Lincoln, Loivarannan ja Bikkilen jakaessa maaratamestaruuden- Samana vuolna ajeliiin maaottelu FLots'a vas taan. KilpailLr suoritettiin Skarpnackin lentoken' talla lahella Tukholmaa. Suomen joukkue: curt Lincoln, Lars Finnilii, Pentti Loivaranta, Seppo R kkila, Kauko Bjdrkqvist ja Leo Kuntola uhkui voitontahtoa. Ja hweltai itse kilpailussa naytti_ kin aina vlimeiseen kaarteeseen saakka Kilpai_ lussa ko mantena ollut Rikkila kasitti varikon n erl:ranlot v55"in rd ohilli viine'sfssd I aar teessa vrenvakisin edellain aianeen rllotsalais aiajan. vauhtia oli kuitenkin liikaa, alrto liuklri Lrlos %d"l a jd p\s;hl!i o ki balpih n Uloq"joon hupeni myris maaotteluvoltto, ruotsalalset voit_ tiv;t yhdellij pisteelli. Jatkosss ajettiin viela muutama maaotteju, mutta suom3laisten ylivoi maisuuden vlroksi maaottelllkosketus Ruotsiin katkesi Leo L Mattila otti yhteyksiii Moskovassa mahdollisen kilpailijavaihdon alkaansaamiseks Neuvostoliiton kanssa. ElZiintarhassa oli yleisdii henkilda toteamassa auioluokkien voitto_ ien menevain ulkomaille. Eric Brando voitti Cooperilla F-3-luokan, samoin englantilainen Rodney 'uuckey tuli toiseksi ja Lincoln selviytyi kolmanneksi.it mestaruuden vei nimiinsa Curt Lincoln 12. L Turussa aietussa ensjmmeisessa lso_heik kilan ajossa voitti F-3-luokan Leo Kuntola. Taistelijaparin Finnite-Bj6tkqvist. Ajotinjalen hakua Skarpnackisse aletussa Ruots/ Suomi maaattelussa v. 1953

8 Vuonna 1954 kbyriin scu.aavanla,sta hi,tpenvaih loa esim. kuopion I\,4ooUo.iLerhon lrnssa: Ee1slnkl. 'OO-I{!RHO, ttloeari palotle. 2 hensen najoltus 1 vrt 1 kpf S[,]:n C luo]an startttha]sr Llsitksl patlnnot,l palk. uk 15.OO0:-. 2 i i 10.O0O:_ Vlltaten pxllellnleskusteluurune estteene ohelsena tasketinan kuscanrukslsts nldaer-autojen ossttl qtunlsasta V':ilnijtiinnleoen T!-kilpatfuthtn. I skelaa yhta auioa kohtl ntehlstijn5 2 henlttbe: 2 tpl III fk natldllppuja Hkt-I(uo-i]tl 4O4O:- n nekuupalkkallpplls 15OO r- 1 auion rehtl natkatavaratarlff!) Eulaaa a 71oA/- 6200:- looo: r_ Et 14140:- Autojon kuljetus Eatlatavarsrls vaatla! erlkoisluvan reutahallliuksesta, j onta tolvordne feldan tottnneena autojen ku1- Jetuskysynylstin hol.tavan siellii. Edel]ii esttettylhin seltlolhln tolvohlle pi.katsta vasiausta, pelustaba 5 auion osalfistunlseen. Kunnlolttaen Xuoplon Mootiorlkerho sihteeri t-^a-a* l-'1 L"*a Samana vuonna sai lisenssivirasto kirjeen. Sen oli kirjoittanut 500-Kerhon silloinen pirheenjoh, taja Veikko palotie. Tarkoituksena oli sa;da Seppo Rikkil.ille lisenssi kilpa_auton ostoon. llaens slvlras to, geisla!1. lyylnbsta todl8t6iaan, etrd kerboline les ne4 Seppo Rlkkuen IiE-r lkklnen, F-, luok8n kltpa-auto, Joka nyr o! kolae yuotta vanhe on Jo varsln huoaosae ku.nnosss. lutolta on ajettu huonattavan suurl eitare kl1pa1luja Ja aikai.s mftln }lyvetla nene6tylsellii nutta nyt kun a olr vanh ltuaut Ja }drsln kttpallulssa lope vaurj ottatln, on B Joutunut keskeyttusiidn kuluvan vuonns Betkeltr Jok se se kllpall-uaga syysts, ett6 Joku paltta or alna pettrillyt. OleD voire t tod.eta, ette vlai el]/gt ole ot1 t l)uutteelllsesta huoll( ta tel holdosia Johtuvla vaar ykginkertalse ta stltlt, etta auto ( suurten Basitustea a]etsena ajettrma toppuun kdytetty, SanaUa voxene lodlstaa,.ttit S6ppo Rlkktte, Joka vl1ee rlrro tull Suooen LesLarlkal I-, fuokasea Dasrata-aJotssa Ja o n stj1 erlaoealgestl dyde l!-nestsruu6klt pstluts 6e sljol'ttuea sek6 vuont 1952 ettd I95l kolesnnekbl, liinli vuonna ben 6en stja.an 6t ree1d.. L skytyeten. vuoksl ole vol[ut Eolrsrtyks6llj.eestl k1].dallla! rta_ Ea].6lnglsa5 ryy.1kko lal0t1e Puh66nJohteJa. 195,t. llmeisesti lisenssiviraston vastaus oli kielteinen, koska esim. vuoden 1956 Ekjintarhan ajojen kilpailuohjelmassa Seppo Bikkilan automerkkind esiintyy edelleen Elhoo.

9 1955 vuosi muodostui eraanlaiseksi valivuo_ deksi. Kilpailuja o i vahan. jopa niin erlpi maaratamestaruutta jaetiu lainkaan F-3-luokassa. TT-mestaruuden saavutti Leo L Mattila, hopean sai Curt Lincoln. Elainiarhan ajoissa Curt Lin_ colnin Jaguar C voitti yli 2000 cm' urheiluautot. F-3luokassa Lincoln oli kolmas. Seuraava kirje osoittaa, etta 500Kerho tunnettiin myds Suomen rajojen ulkopuolella. Mr. Francis Beart tiedustelee silloiselta kerhon sihteeriliii, millaisia starttirahoja hanelle makset' taisiin Elaintarhen ajoissa seuraavana vuonna, jos hen tulisi autoineen sinne ajamaan. lsoheikkilan ajo sai nimen ltri HariLrnajo. F-3- uokan voitti Pentti Lo varania. Parlraan kierros' ajan 1.40 ajoi Leo l- Matt la 1956 Toukokuun 6. pn?i kohtasi 500-Kerhoa ras_ kas isku. Perustajajaseniin kuulunut Nikolai Kozarowitzky kuoli harjoitusajojen aikana olleessa vuosikokouksessa pidettiin hiljainen hetki poismenneen muistoa kunnioittaen- 53_ massa yhteydesse paatettiin luovllttaa ElAintar_ han ajoihin Nikolai Kozarowitzkyn muisto_ palkinto F-3-luokkaan. KilDailutoiminta oli edelleen vaikeuksissa. Maaratamestaruus jai ratkaisematta, TT-radoilla saatiin mestariksi Curt L;ncoln 14 pisteells, hopeaa Leo L Mattila ja pronssia Heimo Hietarinnalle Lahes kaikki suomalaiset F-3-luokan ajajat olivat siirtyneet Cooper kantaan. Seppo Rikkil:i ja Pentti Loivaranta jatkoivat sitkeasti edelleen Elhoo autoillaan. Eldintarhassa oli jalleen voittajan nimi Curt Lin_ coln, toisena oli Andr6 Lodns Lowenolla Ranskasta ja kolmas oli Heimo Hietaranta. Scuderia Askolin oli saanui kayttddnsij Mercedes 300 SL autoja. Erikoismatkailuautojen luokassa yli 2000 cm' kolme Mersua ylitti maalilinjan perakkain. Arne Lindberg vei voiton Ruotsiin, Carl-Otto Bremer oli toinen ja Lincoln kolmas. Kilpailumal' kai ulkomaille alkoivat myds olla yleisia. Myds kotimaiset kilpailut olivat v?;rikkait?j. Kuu" sankoskella ajettiin noin 10 kilpailijan voimin \ovc F3 uokdn kilpailu. Ajot suorilflliin savi- N O RTON AG ENTS SPARESTOCKISTS 12 o"v-- roi u.s.rlrl9. rtso, l95r lst.nd 2nd at R.6rd St ds dd nsrd L.Pr lt{6 r. re5r,! ls,6.,c5o r,"l."i.r. *' '50sliiorT'T.0'k l9n luik r,r f ror TJ. {.h l9s3 L twt T.t trh l9sr chr In bds rro.c crs ka rr.9- r95 r. rttl RerJlA.dDdbD 500t. cla l*.id re R.6rd nid.adr,s c clt! rd r99. lrt l5o tls ki rs3 l*th chr4i.iditt rr0a crr. r*.nd Lr f, rl 195, l'12 sd 195. '00gch5l'ladL.Die.d t*r*.w--ro rea '.,; rrsr i*a P.r C4.nodffitr$ Gar. Prk ltsl t.i.r. Gdi fdt 67 kb rn!50e dd t00.. sw.dr',, 3oo ;h;pbbhh retj HIGH ROAD, BIFLEET, SURR Y. T.l pl'one : B/ed.!,!l,is.iltaig is te'i' Fre,1rin1dLa+"u 14, c,32!$lrln\1' I:' l-6 O. Dear Sl"r' f,l.htemc. of R.crtg J. A. P. Enllnes dd sp.r* Dutrlop, ABal, ru* rnd Wellwodhy Stdlds Octob?,IXih 1955 iiilst stertlng mol,ey so 1d voul1 clulj bs oi:orared to ofier rire fo? lry speoiel SoQcc go{j]]ei eat snd ft,' IiOJ-c 0.8.C.A dnej'cd BoBr! Rod e! SDort,s car for y6r" I_ l. ).*st1onsl x0."tlng a? Eelr l*i u8r]q ne:ft Soth cats rould i:1rsi elass dltlver' of, cour6 be driv!11 bv a PerhapB / ou iorlj b" bo ki'd ss!o let $e lu1o* yolr} ieelires 6n tbts natte! 1r1 dqe aourse'

10 radalla, joka sateen vuoksi muuttui savivelliksi. Alkukierroksilla karkeen peesseen Seppo Rikkilen auton moottori "karsi vesivaikeuksista' ja niin han ioutui paestamaan koko muun joukon ohitseen. Hillitdn takaa-aio paattyi siihen, eitzi Rikkila ei nahnyt savivellin Iapi yhte:in mite:;n. Hetken suoialaseia ja kasvoja puhdistettuaan hen saattoi todeta eksyneensa radalta, seuraa_ vassa tienhaarassa oli viitta, jossa luki Kuusankosken kunnansairaala, 150 metri?1. Kilpailun voitti Lincoln, toisena Kauko Ranta ja kolmas oli Johtaja Uaurt Ealonen c/o Ealosen lior l saoo Sa!o!1i!da. isia! Savonlinnan YaurrilLl6at, Ylhyistan isten puh lloltse tehdyn lo!1ouks n! l_ luoka! stuttirahoista el1 etta U-autot ajatat kllpallus.am. sitli vastaan, lti; ka1ri1le osddottavlue autoille 1iihtopa1- tasta riiliur0atta [skeetaan kuten alna ennetrkl..ahti Felslnl1- iavo{1inna-ee1sink1 3el<a l<ahden niehen junaulut Il-luoka65a sa.illa rataosalla ede3talai61n. f,itiian varslnalsia starttllahaa sils ei daksetar JerjestitJe buolehtii huon.valaulslsta. r:*1n'ot!r&olta6sa.aoat kuln eoottorlpydrakl'tpall Seuraavat rl-ajalat 06al.listuvat kl]lalluunne. Cult Lincoh P.aL1i loivslutat,,, a i;, JJ ni;iiii*'" I LH'51'.o''t ' tulr. '''at* Eei0o d1e!sr, nta Jouko lroriloll L.o rutola nauri loiklalen JolDa lorpijaakko Peniil f,eln6na Iattl lo!on6n, - Ltf,lL - f'7,. f,irnnloltta!tr,,/u4^.6-- ' 5OO-X[tg0 9$.e.c.!-.{.rraeE!slLel-cest kerholaisten harrastuksiin liittyi naina vuosina myds kaitafilmaus. Elaintarhan ajoista samoin kuin Roskilderingin ja Nrirburgringin ra' doilta kuvattiin monta hauskaa tapahtumaa. Elaintarhan ajoissa F-3-luokassa nahtiin tulinen taistelu Ljncolnin ja Hietarannan velille, maa' lissa ol; miesten eroa vajaa 3 sekuntia. I\/atkailuautolukossa yli 2000 cm3 Lincoln ohjasi Ferrari 250 GT:n voittoon. Samana vuonna ajoivat Lars Finnila ja Fred Geitel Nijrburgringin 6-tunnin ajossa Ferrari 250 GT:lla kolmanneksi. Vuoden Suomen mestari: Heimo Hietarinta, 1959 Kilpailutoiminta jatkui virean6, josta osoi_ tuksena mm. kirje, joka kasittae ohjeet Jyves' kylan TT-ajojen F-3-joukkueelle. Ohjeet olivat tarkat ja kilpailu ohjeiden mukaan ajettuna oli varmasti varikas. Elaintarhan aioissa voittajan nimi oli j6lleen Curt Lincoln. Han vei myds Suomen mestaruuden nimiinsa. Loivsranta 16Jxte6 tollanaan' lincol! iot6eaa' nord6-11 loloa!t.6, eehdn a Del liibterii. l,olvalets la ltncoln saavet tdtbtaa iobtoa iali kertsa!. 10 en imail ten klerrod s1lam. Ysuhtl sellali.n, tih ks1k}1 lysyy koossa (elndste luluuottslatna. {61D }lellokbetta Blvuiiaa l,idcol! Nrdellesn loivstadaan la Nold.U pla' tdtlslr Ja*6en' liin ette nasuj?ir.jesiys Lircob L lolvaranta 1 Kelnaineu 4 Jos Joku ke keyttad./s!-11w miiten jaaljestys.6iat1a. Se loka!1kkoo naii?t ohjelte vastaanrsaa alnoastaa! Datte korvaut ena i.k ]0.000"- ja mu/tta taqitl.ela8ita rcnee. yhdlstyksn lolvslarts or natka! lohtala ja kapteonl Ja otiaa rahst Ya!- tasnr. Jo6 l1k.t1la nllltana sli-ltw ltiiee tebteyat h&$i16.

11 1960 Vuosikokous pidettiin Oltermanninkillassa 14. pna helmikuuta. Kokous aloitettiin kunjunior luokan kerhon toiminia vilkastui huomat- ' Kerhon otettua ohjelmaansa Formulanioittamalla hetken hiljaisuudella 500-Kerhon perustaiajzisenen Karl'Erik Kronqvistin ja Pentti oli Suomessa toisiakymmenta mm. Eleintarhan tavasti. TiinA vuonna Formula-junior kilpa-autoja Keinilsen muistoa. 500'Kerho tziytti 10 vuotta. radalla oli niita mukana yksitoista. Voiton kui Juhlakilpailuna ajettiin jokamiehen ldarata-ajot tenkin korjasi Ruotsiin Olle Nygren Leo L Mattilan ollessa toinen. F-3iuokka oli Elaintarhan Laajalahden jaalla, joissa oli mukana yli 100 osanottajaa. ajoissa "jasentenvalinen'. Muissa autoluokissa Elaiintarhan ajon F-3-luokan voitti Heimo Hietarinta ja henestzi tuli my6s Suomen mestari. l,4yijs ulkomailla kilpailtiin varsin runsaasti. Leo isanndi Curt Lincoln kahdella voitollaan L I\,4attila ajoi kahdeksassa eri kilpailussa hyvalla 1961 Nyt vuorostaan Curt Lincoln voitti Suomen menestyksella. Sen sijaan Jouko Nordell ja Max mestaruuden, Johanson olivat epaonnisia. Curt Lincoln a,oi Vihdoin viimein yhteydenotot Neuvostoliittoon neljessa kilpailussa rajojemme ulkopuolella menestyen hyvin. Formula iuniorit kilpailivat maa- toivat to;votun tuloksen. Leningradissa j6rjestettiin 27. L Grand Prix-ajot, joihin 500-Kerho rata-ajoissa Aatos Wassmanin toimiessa jouk_ lajhetti joukkueen, ioka voitti kaiken mita oli voi- kueen johtajana, mm. Vaasassa ajettiin nijyttava tettavissa- Kilpailul'a oli seuraamassa n kilpailu. katsojaa, jotka saivat todeta suomalaisten kitpaautojen ja ajajien huomattavan tasoeron muihin maarin huomiota mm. lgnatius, Johanson, Vina- JAijratakilpailuihin kiinnilelliin yhij enenevassai kilpailijoihinahden. Voittoisan joukkueen muodostivat: Curt Lincoln, Heimo Hietarinta, Leo l. Formula-junior autoillaan. nen, Tuores ja Heyrinen ajoivat jaijrata_ajoja Mattila, Jouko Nordell ja Seppo Rikkile. Kilpailun kalustona 3 F-3-autoa 1 Jaguar D-type ja kolme Formula Junior autoa ajettiin viimeinen Eleintarhan ajo. Rata oli entisensij, mutta autojen nopeudet olivat kasvaneet vuosien varrella, Formula-iLrnior luokassa oli osanottaiia niin runsaasti, etta jouduttiin ajamaan kaksi alkueraa, joista kolme parasta pziasi suoraan loppukilpailuun ja muut aikojen perus' teella. Loppukilpailu paetyi onnettomuuteen, jossa ruotsalainen Orjan Atterberg kuoli. kilpailu keskeytettiin ja palkinnot jaeitiin kuuden slroraan loppukilpailuun pdaseen kesken. Taste vuodesta aina vuoteen 1966, jolloin Keimolan rata avattiin. oli kiloailutoiminta kotimaassa vzihaisempaa. Mm. Curt Lincoln. Leo l. Mattila, Jouko Nordell, Johanson, Seppo Rikkil?i. Lars Finnile. Fred ^/ax Geitel ia Esko Keinanen osallistuivat lukemattomiin kilpailuihin ulkomailla. Kilpailtiin nuotsissa, Lansi- ja lta-saksassa, Tshekkoslovakiassa, ljnkarissa ja ltevallassa. Formula-iunior autot olivat nvt merkiltaain Coopereita, Lotuksia, Brabhameita. ElZiintarhan ajojen moninkertainen voittaja Curt Lincoln siirtvi 60-luvun puoliviilissa uuteen rooliin. H:;n hankki kijytt6ijnsa maa-alueen Keimolasta, iohon alettiin rakenba nykypaivan vaatimukset tziyttaivaa moottorirataa. Avajaiskilpailut Didettiin kesakuun 12. pna YIi katsoiaa kokoontui avajaiskilpailuihin. Badalla neh_ liin uusi kilpa-autoluokka. Alkuiaan Yhdysval_ loista laht6isin oleva Formula-Vee-luokka koki ensiesiintymisensil Keimolassa. Luokan isa on herra nimelta Colonel George Smith, joka jo 1960 pani alulle Volkswagenin osista koottujen kilpa-autojen rakenlqmisen. Ajanmitiaan innostus Formula-Vee-autoia kohtaan Ievisi kuin kuume. Luokan ehdottomasti paras puoli on sen kansainvalinen yhdenmukaisuus. Formula-Veen maihinnosun yhteydessa voitiin todeta, ettai uuden luokan myijta liiytyi myds uusi kilpa-autojen rakentaja Suomessa. Max Johanson rupesi suunnittelemaan Veemax-aulojaan, jotka ajanoloon saavuttivat varsin arvostetun aseman Formula-Vee ja mydhemmin myds SupeFvee.kilpai!uissa. AAW-Racing Team alkoi innokkaasti toimia mukana kilpailurintamalla Antti Aarnio- Wihurin johdolla. Keimolan kilpailussa olivat mukana my6s F-3-luokan autot.

12 Formula-Vee-luokka vauhditti myds 500-Kerhon toimintaa. Ja niinda 12. ona lokakuuta 1967 kutsuttiin vuosikokous koolle. Edellinen vuosikokous oli kokoontunut Vaikka kokouksia ei oltu pidetty, oli kilpailutoiminte silti jatkunut. Jalleen kerran oli soo-kerholaisilla surullinen hetki, Olavi Kuikka oli saanut surtrransa liikenneonnettomuudessa kilpailumatkalla Tshekkoslovakiassa ja jasenistd kunnioitti hanen muistoaan hiliaisuudella. Kerhon hallituksen puheenjohtajaksi valittjin Seppo Rikkila. Koska Formula-Vee'luokan kilpailutoiminta oli varsin vilkasta, toivottiin AKK:lta suomen mest3ruus, kilpailujen jiirjestemista ko. luokassa. Mikeli AKK ei asiaan puutu, pa?jtetti:n ajaa kolmiosainen kerhomestaruussaria, 1968 Kilpailutoiminta jatku; voimakkaana, pdailuokkana oli ehdottomasti Formula-Vee. Formula 3-luokassa suomalaisajajien panos oli lahinna muodollista luokkaa. Formel V Europe e. V:n kehoitus perustaa Suomeen jasenyhdistys oli pitkaan kaikunut kuin kuuroille korville, kunnes Haimeenlinnan moottoriradalla pidet. tiin 500-Kerhon toimesta Formula V-Club Finlandin perustava kokous. Yhdistys perustamalla taattiin Formula-Vee ajajille tulevat avustukset ulkomailta ja samoin VW-Auto Oy lupautui tukemaan rahallisesti ja varaosa-avustuksin yhdistysta. Lisaksi viela Keimolan radan siirryttya Wihuri-yhtymalle saatiin sieltzi ilmaiset harjoirusillat AKk:n krnssa pa:istiin yksimielisyyteen mestaruuskilpailuista ja niin leivottiin Leo Kinnusesta ensimmainen Cupmestari. Leo Kinnunen ajoi F 3 luokassa A,AW-Racing Teamin Titanilla. Samassa luokassn n,ihtiin radalla myds Curt Lincoln, I\/aiti Lamminen, Jouko Valli, Raimo Rinne la Bengt Bergholm. Vuoden Lupaus-maljan sai [,4ikko Kozarowitzky tammiklrussa Max Johanson osallistui Davtonassa aiettuihin Formula-Veen maailman meltaruuskilpa;luihin siioittuen 12. Toukokuussa alkoivat Europa-Cupin karsinnat Skarpndckissa Buotsissa. Paikalle matkusti 8 auton joukkue, Max Johanson sijoittui kilpailussa toiseksi. Elokuussa l\,4ikko Kozarowitzky, Seppo Pitkanen, Lasse Sirvid ja Pekka Vilpponen ajoivat Nilrburgringilla, josta kolme ensinmainttua jatkoivat Thruxtonin radalle Englantiin. Menestys oli hyve, I\,4ikko ja Lasse nayttivait taivaanmerkit muille ajajille, Pitkijnen oli kuudes. Europa-Cupin karsinnassa selvisivat jatkoon pohioislohkosta Max Johanson, Seppo Pitkanen ja Lasse Sirvid, Pekka Virtasen luopuessa saavuttamastaan jatkopaikasta. Mantorp Parkissa ajetussa kilpailussa koriasi Sirvid voiton ennen nimikuulua kilpailiiajoukkoa. Nilrburgringilla ajetussa finaalissa joutui Sirvid keskeyftemaan, Johansonin ollessa 8. Suomen Cupissa vei voiton I\,4ikko Kozarovitzky pisteen erolla Sirviddn. Vuoden Lupaus-maljan sai Sirvid. Cut Lincoln ehti viela Menestys oli t1lldinkin "vanhoilb peivillden" ottamaan mittaa nuoremmistaan omalla radallaan. erinomainen. Takana Leo Kinnunen, Kansainvelista saunontaa v

13 Suomen Farmula Vee Cupin voittaja 1969, I4ikka Kajarowitzky L:: 1970 Kerho taytri 20 vuoita, jota juhlittiin helrrikuusso rrvinlola Luo-'ni",lessi per\epiiris_ sa. Tilaisuutta varten oli kilpailukautena 1969 tehty filmi kotimaisista Formula Vee kilpailuista Oli myds kaynyi selv6ksl, ettei SLlorlren kokoi_ nen maa kaipaa kahta formulaautoilua edist:i vae yhdistysta. minka seurauksena kes:illa yhdistettiin 500-Kerho ja Formula VClub Finland Niin yhdistyksen nimeksi tuli 500 Kerho_Formu V-ClLrb Finland. Kuten kaikki muutkin Lrrheilumuodot alkoi har_ rastuspohiainenkin autourheilu vaatia yha suu_ rcmdia taloudellisia uhrauksia. Oli alkanut LrLr 'l la!aus. il..rs; jc.u.onsa rrv\n n'r n inos vii ineeksl. Kerhon onnistui tehda rnainossop mlrs Oy Strcnqbergjn kanssa Cotsavukkeiden merkeissa. Sopimus oli arvokas lisa, jonka tur vin pystyttiin tukemaan ajajia heidan kllpailu matkoillaan Lasse Sirvid oli taina kilpailukalrtena valtaa I i qq:r karlr\rj-, I rroopcn V.a ku'ietiaiien iou kossa. Kausi alkoi merkiitavaillh voitotla Thrux 'nnin r"da'la fn"lanni.*a J" (F no-n"s. ii-rtiin Europa-Cupin kolmiosaisen kilpailusarja ensimmainen osakilpailu. Lasse Sirvid voitti kori_ radallaan ajetun fantastisen hienon ia tiukan kil pailun. Toisessa osakilpailussa Nnrbrrrqrinqil [,4ika Arpiainen oli kolrnas Sirvirjn joudutttra kes_ kevttajmaiiin. Viimeinen osakitpailu oli ratkaise va, viidella aiajalla oli teoreettiset mahdollisuu det EuroDa CLrpin voittoon. Kuitenkin kolme tuli- Max lahansan ja LasseSirvid nausentassa Ahveniston meelle l969

14 vat todella kysymykseen ja Lasse Sirvidlle olisi riittanyt toinen sija. Cup meni kuitenkin itavaltalaiselle Erich Breinsbergille Sirvidn ottaessa pronssia, Arpiainen oli kymmenes ia Max Johanson kahdeskymmenesyhdes. Suomen Cupissa voiton vei Sirviii pisteen erolla Aroiaiseen Johansonin ollessa kolmas. Lasse Sirvid voitti myds Colt Cupin- Kesaikuun 2 pna esiteltiin Keimolassa uusi Formula Super Vee Uusi Vee-luokka oli tullut ELrrooppaan ja nytkin USA:sta. Vuoden Lupaus-maljan sai I\/ika Arpiainen aiettiin Suomessa ensimmiiinen SuDer vee kilpailu VW Gold Cupin metkeisse. Mikko Kojarowitzky ja E ck Brcinsberg tiukassa Suomen Fomula Vee mestari Jorma Airaksinen Mika Arciaisen ouristuksessa. Keimola l97l Formula Vee 1600 tydntyi voimakkaasti mukaan kansainvaliseen formula-autoiluun. Max Johanson oli ahertanut talven pajassaan ia Mika Arpiainen, l/ikko Kozarowitzky ja Lasse Sirviij paesivzit Veemaxeilla mukaan Super Veen Gold Cup-sarjaan. jonka yksi osakilpailu ajettiin myits Keimolassa. Lastentaudit vaivasivat poikia koko kauden ja paras lopplrpistesija kirjattiin Sirvittlle, 10. sija. Coltin kanssa yhtpistyb jatkui Formula Vee 1300 rintamalla, joka oli suomalaisittain edelleen varsin menestyksellinen. [.,4ikko Kozarowitzky voitti pohioislohkon. Loppukilpailuun selvisivet I\/ikon lisaksi Martti Kangas ja Jorma Airaksinen. Loppukilpailusta oli huono-onnisella ioukkueellamme tuomisena vain Martti Kankaan viides tila. N,4ikko Kozarowitzky kaivi puolestaan Cadwell Parkissa voittamassa vetaen IVlartti Kankaan kolmannelle sijalle. Suomi-RLrotsi maaottelussa tuli pahasti selkaijn, vajaalukuisen joukkueemme paras oli norjalainen taydennysmies Stener Svartrud! Ajettiin en, simmaisen kerran Formula Veen Suomen mes-

15 Vuonna 1954 olivat aioliniat 6nAn nek6isia... taruudesta, jonka nappasi varsin tiukkojen ja jannittavien osakilpailujen jelkeen Jorma Airak sinen, hopeaa Pekka Vilpponen ja pronssi Martti Kangas. Colt Cupin voitti nisto Einto. Vuoden Lupaus-maljan sai Martti Kangas tehtiin mainossopimus Amer Tupakk Oy:n kanssa ja autot ajoivat Boston Bacing mainoksin. Formula Super Veen Gold Cupissa oli Mika Arpiainen viides ja Lasse Sirviii kahdek sas. Castrol GTX-sarjassa Super Vee-autoille oli Arpiainen tasavakisen sarjan jalkeen kotmas Autonvalmistajien sarjassa sijoittuivat IVla Johansonin Veemax-autot kolmannelle tilalle. Ruotsalaisajajien voimakas nousu oli alkanu Vee 1300-luokan Pohjoismaiden Cupin voitti Tommy Brorsson ennen Mikko Kozarowitzky Keijo Rosberg, entinen aktiivi mikroautoilija oli nfljas. Loppukilpailussa Niirburgringille ajoi ainoa mukana ollut edustajamme Juha Varjosaa raisusti ulos radalta. Maaottelussa Ruotsi voitti murskaavasti pistein 1l 24. Suomen mestaruuden voitti lvlikko Kozarowilzky, hopeaa Hans Koch ja pronssia Keijo nosberg. Boston-maljan voitti Keijo Rosberg mutta vain pisteen heinelle havisi Hans Koch 500-Kerhon jasenten lqkuisista kilpailumatkois ulkomailla tulee mainita Jorma Airaksisen voitto Hansa-Pokal-kilpailussa Tanskassa, jonka saksa laiset jarjestivat. lllanvietoin ja pikkujoulujuhlalla vauhditettiin ker hon toimintaa. Vuoden Lupaus-maljan sai Keijo Rosberg Suomessa rata-autoilu oli joutunut suuriin vaikeuksiin. Kilpailujen lukumaare oli pudonnu huomattavasti. Vastoin periaatteitaan 500-Kerh tarttui yli kymmenvuotisen tauon jalkeen kilpai lun jdrjestajan vaativaan tehtavaan. Yhdessa VW-maahantuonnin kanssa tehtiin sopimus uuden tyyppisten iltakilpailujen jarjesta misest:i kolmen arki'iltana Keimolaan. PaAluo kana tuli tietysti olemaan Formula Vee. Pienen jarjestdna, jonka jasenet ovat itse aktiiveja kil-

16 pailijoiia, ei 500 Kerholla ollut mahdollisuuksia l?jhteai yksin vetiimeen jarjestelykoneistoa. Koo tuin voimin yhdessa Hyryli1n UA:n, Tapiolan UA:n, Tikkurilan UA:n ja Scuderia Smilen kanssa kilpailujen johtaja Aatos Wassman veti VW_ Maljailtoihin runsaasti katsojia. Uudentyyppiset kolmen eran Vee-kilpailut osoittautuivat erittain onnisluneiksi arvollurnf lahtijruullineen ja keanneityine lahtdpaikkoineen. Kauden ehdoitomaksi ykktjseksi nousi Keijo Rosberq ruotsalaisen Tommy Brorssonin edellis vuotisella Hansen-autolla. Formula Vee_luokan epevirallinpn lu.oopanrrestaruus. Pohjosmai_ den mestarulrs, Suomen mestaruus ja VWmal_ jan voitto seka uusi kierrosennatys Nilrburg_ ringilla merkittiin Flosbergin ans;oluetteloon. Muut SL4-mitalit jaettiin Hans Kochille ja Harry Nurmiselle- Neljas oli Risto Einto samalla piste' maafalla kuin Nurminen. Suamen Mestai 1974 Haffy Nutminen ja PM'Cup Keinolassa Suomen Fatmula Vee'luokan mestari vuadelta 1973, Keija Rasbery. La\ana Ruots,n Aoua fioir,a Hans Fdvinson. CotI- Super Vee luokassa oli Mika Arpiainen noussut ELrroopanopeimmaksi, mutta jatkuvat koneviat ja epaonni pitivat hanet kaukana palkintokorokkeesta. Arpiaiselle kirjattiin tuon tuostakin nopeimmat kierrosajat ja parhaat harjoitusalat. Veemaxit yltivat taas autovalmistajien pistetaulukossa kolmannelle sijalle Kaimanin ja Lolan jalkeen. Keimolassa ajettava Super Veen Gold Cupin osakilpailu oli muodostunut maamme huomattavimmaksi rata-autoilun tapahtumaksi. Senkin jerjestelykoneistossa 500-Kerho toimi aktiivisesti. Suomen osakilpailu oli keskieurooppa laisten lempikilpailu, koska sen ymparille jarjestettiin aina joukko hauskoja sauna- ia vene' retkia. Mlyds Suonen TV huomioi kilpailun varsin merkittavasti esitiamalla erittain hyvin tehdyn TV ohjelman kilpailusta. Kilpailukauden viimeinen ulkolainen kilpailu matka suuntautui niinkin kauas kuin Portugalin Estoriliin- Joukon lahdettya matkaan saapui ker' hoon tieto kilpailujen peruuntumisesta ia joukko vietti meijranpaassa lyhven loman. Perinteeksi muodostunut pikkujoulutilaisulls jar jestettiin kuten ennenkin Santahaminan Ali' upseerikerholla Seppo Nieminen isann6idessa. Tilaisuutta kunnioitti Iasniiolollaan Formula Vee Europan varapresidentti Sigward Andersson. Vuoden Lupaus'maljaa ei tana vuonna jaettu.

17 1974 oli edellista vielakin vaikeampi moottoriurheilun harrastajille- Niinkutsuttu dljykriisi iski lantisiin talousmaihin johtaen kaikkialla kilpailujen jerjestamiskieltoihin tai ainakin rajoituk' siin aina maasta riippuen. Suomessa meni koko talvikausi penkin alle kiellon vuoksi. Keva?jll?i kielio kumottjin ia toimintamme pa:jsi jatkumaan melkeinpa hairidtt.j. Tosin usealla taholla oltiin oltu pessimistejai eikii oltu uskallettu anoa kilpailulupia tai niita oli peruutettu. 500-Kerho oli j?illeen jarjestamassa kilpailuja. Yhteistyd jatkui muiden IJA-yhdistysten kanssa niin tiiviina, etta kerho jarjesti enemman ratakilpailuja ku;n yksikaan mlru yhdistys. Viking Linen kanssa solmittu sopimus mahdollisti VW' Maljakilpailujen jatklrmisen keskiviikkoiltoina kolmena "Viikinkiiltana" Keimolassa. Huomattavimmaksi raiatapahtumaksi nousi jalleen var sin kovaksi muodostunut Super Vee kilpailu elo kuussa. ::I:4$la-:1ii. l Keijo Rasbery ja Rasmalr Super Vee, voimakas yhdistelme kauden 1974 kansainvelisille radoilla. Ki I pai I uti lanne Kei mol astaformula Veen Sl\,4 Keija Rosberg (49), Rista asakilpailusta Hatry Nurntnen (3), Ento (4), Hans Koch (2), Ralf Westling (11). Keijo Hosberg oii vaihtanui alaa ja ajoi ensimmaistei kauttaan ammattimaisesti Super Vee-lLlo' kassa. Hanen oli onnistunut paiajsta kaikkien havittelemaan Kaimanin talliin. Menestys oli e.inomainen. koln-as sija Cold Cup-sarjassa ja toinen GTX-sarjassa. Formu'a Vee-luokkaa hallitsi Harry Nurminen, Risto Einnon tarjotessa henelle ajoittain miehenvastuksen. Nurminen voitti seka Suomen mestaruuden ette VW-Maljan. Keijo Bosberg sijoittui laina-autolla Sl/-kilpailussa hopealle ennen Rolf WesilingiA, jonka hyvin alkanut sesonki paattyi Keimolan Gold Cup kilpailuissa raisuun ulosajoon. Viele marraskuun lopulla pidetyssa pikkujouluiuhlassa hen ontui. VW-N/aljakilpailuissa nisto Einto oli toinen ja Hans Koch kolmas. Vuoden Lupaus-maljan sai Mikko Fehunen. '1975 on alkanut yhdistyksen 2s-vuotisjuhlajerjestelyin, josta muodostuu hiljaisen talvikauden ehdoton merkkitapahtuma. Kesekaudeksi kerho on anonut nelj:; kilpailulupaa, joista kolme on VW-Maljasarjan osakilpailuja Keimolassa ja neljas Super Veen Gold Pokal'k'lpailu. Temen luokan suosio kasvaa yha

18 Suohalaiset formula-aiaiat 1950-t9?5 kansainvelisiss5 kilpailuissa. Suomen osakil. pailu tulee tenakin vuonna olemaan maamme rata-autoilun merlittdvin tadahtuma. Mikko Kozarowitzky on Lehnyt '1975 kilpailukaudeksi sopimuksen ATS.Lola.tallin ja Keijo Ros. berg Uwes Moderacingin kanssa. IVloiemmat turevat osattistumaan teysipainoisesti kaikkiin ajettaviin S!per Vee-kilpailuihin Euroopassa. Myds Juha Varjosaari on hankkinut itselleen Veemax Super Veen ja lehtee kiertelemaan Eu- Aaltonen Bauno Kozarowitzky Nikolai Sammal Teuvo Aarnio-Wihuri Antti Kronqvist Karl-Erik Sell Unto Airaksiien Jorma Kuikka Olli Signirs Juha Arpiainen Mika Kumlin I\,4agnus Sirvid Lasse Bergholm Bengt Kuntola Leo Siukola Pekka Bergstriim Walter Kuparinen Terho Soraja Ahti Berner Kai Kurppa Ahti St0nkel Anatol Bjdrkqvist Kauko Kairkas Taisto Tanninen Pertti Borup Jonas Laine ViimeistA Holger kiipa-autojen Tarvainen rakennustekniikkaa Pekka edustaa Max Johansonin uusin Veemax Super Vee, Einto Bisto Lampinen Simo Bremer Carl-Otto Lamminen Matti to_k4.. on ralenne Tuovinen u monocoque_periaatteella. Erkki Elovaara ErkkiJuhani Lappalainen r aman Hannu auton ohjaimiin Tuores Urma siirtyy ensimmaisena Engman Raimo Lehtinen Mika Olavi Arpiainen. Valli SLlomalaispanos Jouko Super Vee_sar_ FinnilA Lars joissa Lincoln Curt tulee siis Varjosaari olemaan Juha melkoinen Geitel Fred Lincoln Lars Aktiivi Vee-kanta ei ole noussut odotetussa tahdissa. Vakioautoluokkien Vessari Godenhjelm Kai Lindberg B. nopean Erkki kalljstumisen Havana Olli Loikkanen Mauri iohdosta kerhossa Westling on heratelty Bolf toiveita vakio_ Heiderstrauch H. Loivaranta Pentti autokutjertaiien Vettenranta siirtymisesta Juha edullisempaan Heino Jorma Mattila Leo rormuta L veehen, Willebr nd vain harvoia von Johan luokan vaihdoksia Hietarinta Heimo MAkelii Mauri on tapahtunut, Vilpponen naist,i Pekka mainittakoon Tuomo Ali_ Hietula Heikki talo, joka Makinen Timo on Virtanen alkavaksi Pekka kaudeksi hankkinut itsel_ Hirvonen Feijo MAlkki Juhani len tuliteriin Virtanen Kaimanin. Flauno Hollming Keijo Niemi Tenho Kil pai lukauden Deettiieiset Keijo Bosbergin sjirtyminen mikroautoista Veehen kiidnsi katseita tuohon kasvattavaan luok_ Huttunen Jukka Nieminen Seppo Kdr l,ii s,-ai a ki nen, N ur m t ne n. Hollming Vaind Nieminen Armas Wistlinq, Va rioiaan. Rjkkite. Rosberc. kaan. Valitettavasti Bosbergin siirtyminen on Hayrinen Pentti Niinim6 Seppo toistaiseksi ainoa maassamme. Sita vastoin kan_ lgnatius Panu Nordell Jouko sainvalisille radoiila tapaa merki avia nimimiehie. ioiden autokilpailuharrastus on alkanut ni- Johansson Matti Nurmi Seppo Jatala Aaro Nurmi Pentti menomaan mikroautoista. Kehitys on kulkenut Johanson Max Nurminen Harry useiden kohdalla Veeluokkien kautta suuriin Jokisalo Pekka Paavolainen Uolevl MM-tason aiokkeihin. Kaksonen Kari Parkkonen Arvi Soo.Kerhon pdiitehtavana on aina ollut ajajien Kangas I\,4artti Paulakorpi Pertti tukeminen ja toimiminen formula-aiaiien'lmmattiyhdistyksene'. Tete periaatetta_tulemme Kaski Markku PitkAnen Karlsson Arvo Peltonen Ake jatkossakin Seppo noudattamaan. Keinanen Pentti Pulliainen O. Se, mita formula-autoilun luokkaa Suomessa kulloinkin.harrastetaan riippuu kansainvaliseste ja Kinnunen Leo Behunen Mikko Keinanen Seppo Banta Kauko kotimaisesta kehitykseste. Maamme taloudeliiset voimavarat on yksi tarkeimmiste mittapuista Koho Veinit Rindell Koch Hans Rikkila Seppo ja Matti se_on voimakkaimmin johtanut nykyisen matnron Formuta veen suosioon. yksityisten henki_ Kopiloff N. Bosberg Kejjo Koiranen Markku Binne Raimo ldiden voimakasta panosta ei mydsi<aan tule vdhatella ja heisre ennen muita kiitos lankeaa Korpijaakko Jorma Ruotsalainen Pertti Koponen I\/atti Ruokonen Toni maamme Formula Vee-toiminnan iselle Max Koskinen Lasse B?innairi Leevi V Sa nta ha mi nan ali upsee r i ker hola kilpai t ukauden Johansonille. Kozarowitzky Michael Saarinen Pertti-Juhanipaatbldiset.

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 1961 Seuran toiminta on ollut vireää alusta alkaen. Vuonna 1961 seura järjesti ensimmäiset jäärata-ajot Keskuskentällä aivan Kuopion keskustan

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

13-vuotias huippujuniori Emil Weckman motocrossin Euroopanmestaruuteen Hollannissa

13-vuotias huippujuniori Emil Weckman motocrossin Euroopanmestaruuteen Hollannissa Moottoripyöräily, motocross, EM-sarja, 6/-osakilpailu, Assen, Hollanti, su 30.8.2015. teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

AUTOURHEILUN KANSALLINEN KESKUSLIITTO AKK ry LÄNSI-SUOMEN ALUE 7. Kilpailukutsu ALUE KUPPI 2011

AUTOURHEILUN KANSALLINEN KESKUSLIITTO AKK ry LÄNSI-SUOMEN ALUE 7. Kilpailukutsu ALUE KUPPI 2011 AUTOURHEILUN KANSALLINEN KESKUSLIITTO AKK ry LÄNSI-SUOMEN ALUE 7 Kilpailukutsu ALUE KUPPI 2011 Kilpailukutsu Alastaron Moottoriradalla ajettavassa Länsi-Suomen Alueen 7 Alue-Kupin osakilpailuissa noudatetaan

Lisätiedot

Utriainen ei enää yritä Pekingiin

Utriainen ei enää yritä Pekingiin Utriainen ei enää yritä Pekingiin Olympiamaratonille valmistautuva Kirwa täydensi Ahkeran miesten kaksoisvoiton ESS 19.5.2008 Juha Hölttä Jussi Utriainen juoksi sunnuntaina Vammalassa helponoloisesti maastojuoksun

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 (6) KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 KERHON TOIMIHENKILÖT 1.1 Hallitus Kari Kotirinta Jukka Saarinen Tapio Hautaluoma Pentti Kaukoranta Antti Salmi Antti Virtanen Kristiina Lanki puheenjohtaja sihteeri

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015

VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015 VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015 Kilpailun säännöt Kilpailu on RATA-SM sarjan osakilpailu, NEAFP kilpailu ja kansalisen ratasarjan osakilpailu Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat ry Seinäjoki I OHJELMA 26.6.2015

Lisätiedot

Määrällisesti eri kilpailut, joihin ajajamme osallistuivat, jakaantuivat seuraavasti:

Määrällisesti eri kilpailut, joihin ajajamme osallistuivat, jakaantuivat seuraavasti: Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2004 Pyöräily Yleistä. Kausi 2004 oli seurallamme pyöräilyn osalta vielä rauhallisempi kuin edellinen 2003 kausi, järjestimme vain yhdet kilpailut kauden aikana. Järjestämämme

Lisätiedot

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 PÖYTÄKIRJA Aihe Lounais - Suomen Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 2013 Aika 14.03.2013 klo 18.00 Paikka Ravintola

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu I OHJELMA 15.4.2016 2.5.2016 klo 23:59 9.5.2016 11.5.2016 klo11:00 12-13.5.2016

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ajajiemme osallistuminen moniin kilpailuihin on myös osoituksena siitä, että toimintaa on muutenkin kuin vain paperilla.

Ajajiemme osallistuminen moniin kilpailuihin on myös osoituksena siitä, että toimintaa on muutenkin kuin vain paperilla. Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2005 Pyöräily Yleistä. Kausi 2005 oli seurallamme pyöräilyn osalta suhteellisen rauhallinen, järjestimme vain kahdet kilpailut kauden aikana. Järjestämämme kilpailut

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Historic Rally Trophyn V osakilpailu 15.09.2007 OP Vilppula-ralli

Historic Rally Trophyn V osakilpailu 15.09.2007 OP Vilppula-ralli Tiedote nro 6/2007 Historic Rally Trophyn V osakilpailu 15.09.2007 OP Vilppula-ralli Viimeiset testit ennen OP Vilppula-rallia Viimeinen testi suoritettiin 09.09.2007 Ikaalisissa ja todettiin, että auto

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

4/2013. AUTOLIITON TIKKAKOSKEN OSASTO ry JÄSENLEHTI 1965 2013

4/2013. AUTOLIITON TIKKAKOSKEN OSASTO ry JÄSENLEHTI 1965 2013 Tikkakosken osasto ALTIKKA 4/2013 AUTOLIITON TIKKAKOSKEN OSASTO ry JÄSENLEHTI 1965 2013 ALTI-Kartingin mestarit 2013 Vasemmalta; Säde Pirttimäki, Karoliina Nurminen, Pekko Nurminen, Juha Lehmusjoki ja

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Jere

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Weckman toiseksi motocrossin Belgian EMosakilpailussa, Haavisto ja Junnola loukkaantuivat

Weckman toiseksi motocrossin Belgian EMosakilpailussa, Haavisto ja Junnola loukkaantuivat Moottoripyöräily, motocross, EM-sarja, 5/6-osakilpailu, Lommel, su 2.7.2015. teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna

Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna 1 SUOMEN LIONS LIITTO RY 107 H PIIRI PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2010 2011 PÖYTÄKIRJA Aika: 16.4.2011 klo 10.00 11.50 Paikka: Opetusravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna Läsnä: Läsnä 17 jäsentä,

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

FAM 20 vuotta - kauden avaus

FAM 20 vuotta - kauden avaus FAM 20 vuotta - kauden avaus FinnishAlpine MastersCup 2014 o Kalpalinna 18.-19.1.2014 P (FIS) + P (FIS) o Påminne 25.1.2014 P + P o Himos 1.-2.2.2014 SP + SP (SM) o Riihivuori 8.-9.2.2014 SP + SP o Tahko

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA Yleistä Vuosi oli kerhon 47. toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kerhon hallitus vuonna 2009: Teemu Mykkänen,

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Ajo taisteli visiiri huurussa MM-pisteen tuntumaan

Ajo taisteli visiiri huurussa MM-pisteen tuntumaan Press release 2011-06-12 Ajo taisteli visiiri huurussa MM-pisteen tuntumaan Niklas Ajo taisteli hienosti MM-pisteiden tuntumaan 125-kuutioisten luokan kauden kuudennessa osakilpailussa sateisessa Silverstonessa.

Lisätiedot

Yleistä. Säkylän Yritys ry. Toimintakertomus 2007. Pyöräily

Yleistä. Säkylän Yritys ry. Toimintakertomus 2007. Pyöräily Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2007 Pyöräily Yleistä. Kausi 2007 oli seurallamme pyöräilyn osalta vilkkaampi kuin edelliset kaudet, järjestimme kahdet tai oikeammin sanottuna kolmet kilpailut kauden

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA. Yleistä Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi.

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA. Yleistä Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi. ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA Yleistä Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kerhon hallitus vuonna 2011: Lasse Virtanen,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 11.9.2013 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

Kuvat Heikki Helin Yhteenveto Aulis Tiensuu

Kuvat Heikki Helin Yhteenveto Aulis Tiensuu Kuvat Heikki Helin Yhteenveto Aulis Tiensuu 1 Venla Pulkkanen Riina Mantila Roosa Kinnunen 2 Anni Sinelampi 3 Venla, Anni, Riina ja Roosa, T15 4x80 m aidat P15 4x 100 m: Arttu Sandberg, Karim Echabid,

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET AY-PÖYTÄTENNIKSEN MESTARUUSKILPAILUT 18.-19.4.2009 TURKU

VALTAKUNNALLISET AY-PÖYTÄTENNIKSEN MESTARUUSKILPAILUT 18.-19.4.2009 TURKU VALTAKUNNALLISET AY-PÖYTÄTENNIKSEN MESTARUUSKILPAILUT 18.-19.4.2009 TURKU MIESTEN JOUKKUE 1.Tauno Kara/Hannu Kajander, Akava 2.Pentti Ritalahti/Jukka Kalliokoski, PAU 3. Jorma Hauhia/Markku Hauhia, Sähkö

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Team Manninen Bros. Honda valmistautui Tsekin EM-osakilpailuun motocrossin maailmanmestari Pekka Vehkosen johdolla

Team Manninen Bros. Honda valmistautui Tsekin EM-osakilpailuun motocrossin maailmanmestari Pekka Vehkosen johdolla Team Manninen Bros. Honda valmistautui Tsekin EM-osakilpailuun motocrossin maailmanmestari Pekka Vehkosen johdolla. Oheisesta linkistä voi katsoa Tatu Junnolan GoPro videon Siuntion radalta. http://youtu.be/u6le3o9xszm

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 14,40 3.9.2011 Elimäki 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40 22.4.2011 Kuopio 4 Ulvi Jurikivi KU-58 12,12 3.9.2011

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Tiedote nro 2/2007 17.02.2007 Vammala - Ralli

Tiedote nro 2/2007 17.02.2007 Vammala - Ralli Tiedote nro 2/2007 17.02.2007 Vammala - Ralli Tämä oli Länsi-Suomen alueen (ei kuulu Pasien alueeseen) mestaruusosakilpailu. Paseille tämä kilpailu oli enemmän testikilpailu, seuraavassa viikonvaihteessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KEILALULIITON MIESTEN AVOIMEN LUOKAN MITALISTIT 2016

LAPPEENRANNAN KEILALULIITON MIESTEN AVOIMEN LUOKAN MITALISTIT 2016 Lappeenrannan Keilailuliitto ry Finaalin pudotuspelit 5.12.2016 miehet avoin mestaruus 1 sarja 1. peli Jarmo Koski 189 jatkoon 2.-3. Olli Katila 187 2. peli Mika Vento 193 1.-2. Jarmo Koski 170 LAPPEENRANNAN

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

10. VUOSIKOKOUS 6. 2. 1975. oil koonnut paikalle Nuorisctalolle 22 jasenta,kokonaisjasenmaarun

10. VUOSIKOKOUS 6. 2. 1975. oil koonnut paikalle Nuorisctalolle 22 jasenta,kokonaisjasenmaarun 10. VUOSIKOKOUS 6. 2. 1975 oil koonnut paikalle Nuorisctalolle 22 jasenta,kokonaisjasenmaarun ollessa 54.Kerhon uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tapani 2BMV,varapuheenjohtajana jatkaa Onni 2ET, sihteerina

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot