ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO 2 4 KAUPUNGINHALLITUS 2 5 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU JA RATKAISUVALTA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA 4 6 PERUSTURVALAUTAKUNTA 7 7 LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA 8 8 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA 8 9 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU JA RATKAISUVALTA TEKNINEN LAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA 26 III LUKU 28 RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA YLEISTÄ HENKILÖSTÖVALINNAT PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN VIRAN TAI TOIMEN HAKU KELPOISUUSVAATIMUKSET TOIMENKUVAT MUUT HENKILÖSTÖASIAT 30 IV LUKU 30 KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSAIKA- JA PAIKKA KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA LÄSNÄOLO TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTUS MUISSA TOIMIELIMISSÄ ESITTELY ESTEELLISYYS ÄÄNESTYS JA VAALIT PÖYTÄKIRJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN 34

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 2 V LUKU 34 KAUPUNGIN TALOUS TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO TALOUSARVION MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN RAHATOIMEN HOITAMINEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJEET HANKINNAT ESIMIESTEN RATKAISUVALTAAN KUULUU LAINANOTTO JA VAKUUDET 36 VI LUKU 37 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT TILINTARKASTAJAN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ANTAMAT TEHTÄVÄT TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALMISTELU VALTUUSTOLLE 39 VII LUKU 40 MUUT MÄÄRÄYKSET TIEDOTTAMINEN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN ALOITTEET KAUPUNGIN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN ASIAKIRJOJEN LUNASTUS KAUPUNGIN PUHEVALTA TULKINTAERIMIELISYYDET 41

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Voimaantulo Kaupunginvaltuusto : muutettu 56 :ää siten, että tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Voimaantulo I LUKU YLEISTÄ 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA Äänekosken kaupungin hallinto organisoidaan tässä säännössä määrätyllä tavalla. Tässä säännössä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvaltasuhteet ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla ohjeilla ja säännöillä: - kaupunginvaltuuston työjärjestys - hankintasääntö - konserniohje ja omistajapolitiikan linjaukset - sisäisen valvonnan ohjeet - kaupunkistrategia Kaupungin keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Kokousmenettelystä sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeudesta määrätään tämän hallintosäännön IV luvussa. Kaupunginvaltuusto määrittelee valtuustokausittain kaupunkistrategian keskeiset linjaukset. Toiminnan painopistealueet ja sitovat tavoitteet kaupunginvaltuusto määrittelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja arvioi niiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kaupunginhallitus vastaa em. asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta, seurannan ja arvioinnin toimivuudesta. II LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 2 YLEISTÄ

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 2 3 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja muut tässä hallintosäännössä mainitut toimielimet sekä henkilöstö. Koulujen johtokunnista, niiden kokoonpanosta ja tehtävistä päättää kasvun ja oppimisen lautakunta. Kaupungin toiminnot jaetaan toimialoihin ja nämä vastuualueisiin. Vastuualueet jaetaan tarpeen mukaan tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Toimiala- ja vastuualuejaosta päättää kaupunginvaltuusto. Tulosalue- ja tulosyksikköjaosta päättää kaupunginhallitus. Liitteenä seuraa hallinto-organisaatiokaavio. Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuusto ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita sekä konserniohjausta 2. hallinnon järjestämisen perusteita 3. talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteita sekä talousarvion ja taloussuunnitelman (KuntaL 65 ) hyväksymistä 4. kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisiä perusteita 5. kunnan yhtiöille asetettavia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 6. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamista toisen velasta 7. kunnan toimielinten jäsenten valintaa niiltä osin kuin se on valtuustolle säädetty 8. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita 9. tilintarkastajien valintaa 10. tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden päättämistä sekä 11. muita valtuuston päätettäväksi säädettyjä ja määrättyjä asioita. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin hallintoa ja konsernin toimintaa siten kuin KuntaL 23 :ssä on säädetty. Kaupungin-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 3 hallitus ratkaisee asiat, joita ei ole lainsäädännöllä, säännöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä (9) ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii keskushallinto. Keskushallinto vastaa kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti keskushallinto vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ja maapolitiikan valmistelusta, kaavoituspalveluista, tonttipalveluista, talouspalveluista, tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, viestinnästä, markkinoinnista, henkilöstöpalveluista, ruokapalveluista, posti- ja lähettipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1. päättää tarvittavien rakennusten ja kiinteiden laitteiden sekä niihin liittyvien alueiden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta tai vuokra-arvo on yli euroa 2. päättää tarvittavien maa-alueiden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta niissä tapauksissa, joissa päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle 3. päättää asemakaavan hyväksymisestä, mikäli kyse ei ole vaikutuksiltaan merkittävästä kaavasta (MRL 52 ja ) 4. kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset 5. rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa (MRL 38 ja 53 ) 6. valituksen tekeminen kaavaa ja rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä (MRL 191 ), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä (MRL 193 ) ja erillisestä tonttijaosta (MRL 194 ) 7. kaavoituskatsauksen (MRL 7 ) ja kaavoitusohjelman hyväksyminen 8. etuostolain mukaan kaupungille kuuluvat asiat 9. rakentamiskehotusten antaminen (MRL 97 ) 10. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi (MRL 60 ) 11. asemakaavan sekä ranta-alueita käsittelevän yleiskaavan laatimiskustannusten periminen (MRL 59 ja 76 ) 12. asemakaavan muutoksen valmistelusta tiedottaminen osallisil-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 4 le (MRL 62 ja MRA 30 ) 13. poikkeamisista päättäminen, joissa päätösvalta on kunnalla (MRL 171 ) sekä poikkeamista koskevan lausunnon antaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (MRL 173 ) 14. päättäminen rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella (MRL 137 ) 15. lausunnon antaminen naapurikunnan yleiskaavasta ja asemakaavasta (MRA 20 ja 28 ) 16. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron ja kiinteistöveron maksamisesta siten kuin siitä on säädetty 17. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen lukuun ottamatta vakuuksia, jotka liittyvät muun kuin kaupunginhallituksen hyväksymään sopimukseen tai myöntämään lupaan 18. lainan ottaminen kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa, lainaehtojen muuttaminen ja lainojen takaisinmaksusta päättäminen 19. tilapäislainan ottaminen ja lainaehtojen hyväksyminen kaupunginvaltuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti ja päättää edelleen, missä rajoissa talousjohtajalla on oikeus ottaa tilapäislainaa 20. kaupungin omaisuuden ja toimintojen vakuuttaminen 21. selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta ja päättää muun viranomaisen päätöksestä valittamisesta, ellei erityislainsäädännössä toisin säädetä 22. kaupunginjohtajaa koskevat henkilöstöasiat (mahdollinen johtajasopimus) 23. arkistotoimen yleinen järjestäminen 24. henkilöstöjohtamisen keskeiset linjaukset 25. kassavarojen pitkäaikainen (yli vuoden) sijoittaminen 26. kassavarojen sijoittaminen instrumentein, jotka eivät ole avista- eivätkä jälkimarkkinakelpoisia sekä instrumentein, joihin sisältyy riski pääoman vähenemiseen 27. kiinteistörekisterin pitäminen. Tässä hallintosäännössä kuvattu viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta (ei viranomaistoiminta) määräytyy kaupunginhallituksen päättämien linjausten mukaan ja talousarvion puitteissa. Kaupunginhallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä ja kutsua niihin harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat päättää siitä, miltä osin kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätösvaltaa voidaan siirtää alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle. 5 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU JA RATKAISUVALTA KAUPUNGINHALLITUK- SEN TOIMIALA Kaupunginjohtaja

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 5 Hallintojohtaja 1. vastaa kaupunkikonsernin johtamisesta, koko kaupungin talouden toteutumisesta talousarvion mukaisesti ja sisäisen valvonnan toimivuudesta 2. vastaa kaupunkistrategian valmistelusta ( lukien) 3. päättää huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 4. päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa pitkäaikaisen lainoituksen hankkimisesta 5. päättää pitkäaikaisen lainoituksen myöntämisestä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille 6. päättää kaupungin omistamien liike- ja teollisuustilojen vuokraamisesta 7. päättää asunto-osakkeiden etuosto-oikeuden käyttämisestä yhtiöissä, joissa kaupunki on osakkaana 8. päättää kaupungin omistamien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 9. edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä. 10. toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Kaupunginjohtajan työn tavoitteista, arvioinnista, palkitsemisesta, ym. tarkemmista palvelusuhteen ehdoista sovitaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan välisessä mahdollisessa johtajasopimuksessa. 1. vastaa hallinnon toimivuuden kehittämisestä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta 2. vastaa kaupunkistrategian valmistelusta ( lukien kaupunginjohtaja) 3. vastaa kaupungin ruokapalvelujen toimivuudesta 4. toimii kaupunginjohtajan sijaisena 5. päättää kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja koko henkilöstölle tarkoitetuista valmennus- ja koulutustilaisuuksista, jotka koskevat johtamisjärjestelmiä tai toimintojen kehittämistä (henkilöstön osalta lukien henkilöstöjohtaja, luottamushenkilöiden osalta hallintojohtaja) 6. päättää kaupungin yleisistä markkinointitoimenpiteistä 7. päättää virka- ja työehtosopimusten järjestelyvaraerien jaosta ja harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ammattijärjestöjen ja työnantajan välisiin neuvotteluihin perustuen tai siten kuin sopimusten allekirjoituspöytäkirjoissa määrätään ( lukien kaupunginjohtaja) 8. päättää henkilökohtaisten palkanlisien myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden ja henkilöstöjärjestöjen

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 6 edustajien kanssa yhdessä sovittujen menettelytapasääntöjen mukaan ( lukien kaupunginjohtaja) 9. päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä ( lukien kaupunginjohtaja). Kaavoituspäällikkö Tonttipäällikkö Maanmittausinsinööri 1. vastaa kaavoituspalvelujen toiminnasta ja kaupungin maapolitiikan valmistelusta 2. toimii maankäytön vastuualueen esimiehenä 3. päättää teollisuus-, liike-, rivitalo- ja kerrostalotonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti 4. hyväksyy erillisen tonttijaon (MRL 79 ) 5. antaa rakennusvalvonnalle lausunnon niissä tapauksissa, joissa halutaan poiketa rakennusjärjestyksen määräyksistä 6. päättää suostumuksesta lohkomiseen alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten sekä suostumuksesta lohkomiseen rantavyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella (KML 33 ) 7. osallistuu rakennusvalvonnan kanssa kaupunkikuvalliseen suunnitteluun, kun kysymyksessä on asuinrivitalot, asuinkerrostalot, liikerakentaminen ja teollisuusrakentaminen asemakaava-alueella 8. valvoo hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksia mm. katujen, torien ja puistojen osalta (MRL 167 ). 1. vastaa kaupungin tonttivarannosta ja huolehtii talousmetsistä 2. toimii tonttipalvelujen yksikön esimiehenä 3. antaa kaupungin lausunnot naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa 4. päättää ilmoitusten ja tiedonantojen tilapäisestä sijoittamisesta kaupungin omistamille alueille 5. päättää pidennyksen myöntämisestä kauppakirjan ja vuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä enintään kahdeksi vuodeksi 6. päättää omakotitonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti 7. päättää maa-alueiden vuokraamisesta enintään 5 vuodeksi (tilapäiset tarpeet ja pellonvuokrat, pois lukien yleiset alueet) 8. päättää tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta niissä tapauksissa, joissa ostohinta jää alle euron 9. päättää metsäkaupoista kaupunginhallituksen vuosittain antaman valtuutuksen mukaan.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 7 1. päättää kaupungin omistamien maiden metsästysvuokrasopimuksista 2. määrää kiinteistöjen osoitteet. Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Asianhallintapäällikkö 6 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1. vastaa rahoituksen riittävyydestä, taloussuunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, taloustiedon tuottamisesta ja ylläpidosta 2. vastaa koko kaupunkia ja keskushallintoa koskevan tietohallinnon johtamisesta ja hankintatoimen asiantuntijatehtävistä 3. päättää lyhytaikaisen lainoituksen hankkimisesta 4. päättää lyhytaikaisen lainoituksen myöntämisestä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille 5. päättää kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin tai muutoin kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti 6. päättää kaupungin saatavien vapauttamisesta kaupunginhallituksen määrittelemissä rajoissa 7. päättää kaupungin ottolainauksen lainaehtojen ja lainojen takaisinmaksuaikojen muuttamisesta sekä kaupungin lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta. 1. vastaa kaupungin henkilöstöresurssien suunnittelusta ja kohdentamisesta 2. vastaa henkilöstöstrategian valmistelusta ja sen mukaisten linjausten ja toimintokäytäntöjen edistämisestä 3. toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja päättää virka- ja työehtosopimusten tulkinnoista ja ohjeistuksesta esimiehille 4. päättää työkokemus- ja ammattialalisistä, henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisista osista ja muista palvelusuhteen pituuteen liittyvistä etuuksista 5. päättää ammattiyhdistys- ja työsuojelukoulutukseen osallistumisesta esimiestä kuultuaan. Päättää lausunnon antamisesta asiakirjojen säilytysmenetelmistä ja -ajoista, arkistotiloja koskevista asioista, hyväksyy arkistonmuodostussuunnitelmat sekä vastaa kaupunginhallituksen arkistoviranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Perusturvalautakunta hoitaa tehtävät, jotka kuuluvat sen toimialaan sosiaalialan ja terveystoimen lainsäädännön nojalla.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 8 Tehtäväalue käsittää kansanterveystyön, jossa tehtävänä on huolehtia ihmiseen kohdistuvasta terveyden- ja sairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja niiden tarvitsemista erityistoiminnoista sekä mielenterveyspalveluista. Sosiaalitoimen tehtäväalue käsittää sosiaaliavustusten ja sosiaalipalvelujen järjestämisen sisältäen mm. toimeentuloturvan, elatusturvan, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vammaispalvelun, vanhuspalvelut ja päihdehuollon. Lisäksi toimialue sisältää ns. työllisyysyksikön eli työelämään kuntoutumisen palvelut. Sosiaalialan ja terveystoimen lainsäädäntöön sisältyvistä tehtävistä lasten päivähoito ja perheneuvola, äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestetään kasvun ja oppimisen toimialalla. 7 LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA Perusturvalautakunta Yksilöjaos Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa) sekä tartuntalain tarkoittamana toimielimenä. Päättää toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa säädetyistä asioista. Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista ja viranhaltijain päätettävien maksujen perusteista. Päättää viranomaisille annettavista lausunnoista siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijoille. Päättää yleisistä periaatteista toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja myymisestä muiden kuntien, kuntayhtymien, yksityisten sekä muiden palvelutuottajien ja kaupungin välillä. Päättää sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvista, yksilöä koskevista asioista, kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoille ja käsittelee asiakasasioissa annettujen päätösten oikaisuvaatimukset ja valitukset. 8 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA Perusturvajohtaja Vastaa toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, kaupunkistrate-

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 9 Talouspäällikkö gian mukaisten linjausten toteuttamisesta toimialan osalta, toimialan talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena sekä sisäisen valvonnan toimivuudesta toimialalla. Päättää viranhaltijoiden päätösvallan käytöstä silloin, kun asia koskee useita vastuualueita tai kun valtuutus ei suoraan johdu hallintosäännön tai muista määräyksistä. Toimii perusturvalautakunnan esittelijänä. Vastaa perusturvatoimialan talouden seurannasta ja raportoinnista. Toimii perusturvan hallinnon henkilöstön esimiehenä, ja käyttää hallinnon tulosalueen esimiehenä viranhaltijalle yleisesti määriteltyä toimivaltaa. Toimii sosiaalitoimen tietosuojavastaavana. TERVEYSPALVELUJEN VASTUUSALUE Ylilääkäri Vastaa terveyspalvelujen vastuualueen johtamisesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena, toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista myös suhteessa erikoissairaanhoitoon. Toimii terveydenhuoltolain 57 :ssä tarkoitettuna terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä, ja siinä ominaisuudessa päättää potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä avosairaanhoidon että sairaalahoidon osalta myös arjen tuen vastuualueella, sekä kasvun ja oppimisen toimialalla. Päättää palvelujen antamisesta, kun kyse on tulosalueiden tai tulosyksiköiden välisistä siirroista tai kun palvelusta päättäminen ei yksiselitteisesti kuulu minkään tulosalueen tai tulosyksikön esimiehen päätösvaltaan. Päättää toimialojen terveydenhuollon alaan kuuluvista ostopalveluiden tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää yksilökohtaiseen harkintaan perustuvasta vastuualueen palvelumaksun alentamisesta tai poistamisesta lainsäädännön ja lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 10 Päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta. Päättää vastuualueen opiskeluharjoittelusopimuksista, kun sitä ei ole annettu muulle viranhaltijalle. Johtava hoitaja Apulaisylilääkäri Osastonhoitaja / avopalvelut Vastaava fysioterapeutti Toimii koko kaupungin terveyden edistämisen ja perusturvan toimialan hoitotyön kehittäjänä ja koordinoijana. Vastaa hoitotyön kehittämisestä ja terveydenhuollon hoitotyön ohjeistamisesta sekä perusturvan että kasvun ja oppimisen toimialalla (mm. neuvolat, kouluterveydenhuolto). Valmistelee terveyspalvelujen vastuualueen sekä neuvola- ja terapiapalvelujen tulosalueen hoitohenkilöiden valinnat yhteistyössä tulosyksiköiden esimiesten kanssa. Päättää yhteisten palvelujen tulosalueen hankinnoista hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden puitteissa. Päättää tulosalueensa palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Päättää hoitotyön opiskeluharjoittelusopimuksista. Vastaa terveydenhuollon avopalvelujen toimivuudesta Toimii koko kaupungin eri yksiköissä työskentelevien lääkäreiden esimiehenä, lukuun ottamatta suun terveydenhoitoa. Päättää avohoitopalvelujen tulosalueen alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää tulosalueen lausuntojen antamisesta. Vastaa osaltaan terveydenhuollon avopalvelujen toimivuudesta ja toimii tulosalueen hoitohenkilökunnan esimiehenä. Vastaa kuntouttavan työotteen toimintatavan edistämisestä koko

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 11 Vastaava hammaslääkäri Osastonhoitaja / suun terveydenhoito Osastonhoitaja /työterveyshuolto Osastonhoitaja / terveyskeskussairaala Psykososiaalisten palvelujen johtaja perusturvan toimialalla, erityisesti fyysisen toimintakyvyn ja toimintakyvyn ylläpitämisen osalta. Päättää omana toimintana järjestettävistä kuntoutuspalveluista ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä lautakunnan määrittelemien yleisten periaatteiden mukaan. Vastaa suun terveydenhoidon palvelujen toimivuudesta ja toimii hammaslääkäreiden esimiehenä. Päättää tulosalueen alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää tulosalueen lausuntojen antamisesta. Päättää tulosalueen opiskeluharjoittelusopimuksista, kun sitä ei ole annettu muulle viranhaltijalle. Vastaa osaltaan suun terveydenhoidon palvelujen toimivuudesta ja toimii hoitohenkilöstön esimiehenä. Vastaa osaltaan työterveyspalvelujen toimivuudesta ja toimii hoitohenkilöstön esimiehenä. Vastaa sairaalapalvelujen toimivuudesta ja yhdessä osaston lääkärin kanssa asiakkaiden hoitoketjun ja hoidon porrastuksen toimivuudesta. Toimii sairaalan hoitohenkilöstön esimiehenä. Vastaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivuudesta ja toimii yksikön esimiehenä. Päättää tulosalueen sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päättää niistä tulosalueen toimialaan kuuluvista ostopalveluista,

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 12 joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää laitos- sekä asumispalvelujen antamisesta lautakunnan vahvistamien yleisten ohjeitten mukaisesti. Päättää sosiaalihuoltolakiin perustuvien tulosalueen päihdehuollon avopalvelujen antamisesta sekä niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. SOSIAALITYÖN JA TYÖELÄMÄÄN KUNTOUTUMISEN PALVELUIDEN VASTUUALUE Sosiaalityön johtaja Vastaa sosiaalityön vastuualueen johtamisesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena ja palvelujen toimivuudesta. Toimii sosiaalityön asiantuntijana ja sisällön kehittäjänä koko perusturvan toimialalla. Päättää vastuualueen sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päättää niistä sosiaalityön alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää tahdon vastaisesta huollosta ja kiireellisestä huostaanotosta ellei jäljempänä olevasta muuta johdu. Päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle sekä muille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Päättää vastuualueen oppilaitosten kanssa tehtävistä opiskeluharjoittelusopimuksista. Päättää tai määrää kelpoisuuden omaavan viranhaltijan päättämään: suostumukseen perustuvasta huostaanotosta, huostaanoton lopettamisesta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta hakemuksen laatimisesta hallinto-oikeudelle tahdonvastaisesta huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 13 Tulosyksikön esimies Työllisyysasiamies sijaishuoltopaikan muutoksesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana kiireellisen sijoituksen jatkamisesta lastensuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksen laatimisesta hallinto-oikeudelle lastensuojelulain mukaisesta, yli 30 vrk kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta tarvittaessa kiireellisestä sijoituksesta. Päättää tulosyksikön palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Vastaa työelämään kuntoutumisen palvelujen toimivuudesta Päättää pitkäaikaistyöttömien ja oppisopimuskoulutuksen kuntalisien myöntämisestä. Päättää kaupungin keskitetyn palkkatuen myöntämisestä. Päättää niistä tulosalueen toimialaan kuuluvista 3. sektorin ostopalvelutuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Päättää toimeentulotuesta ja muiden sosiaalipalvelujen antamisesta sekä niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Johtava sosiaalityöntekijä tai kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä päättää kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisestä yhteydenpidon rajoittamisesta. Toimii sosiaalihuoltolain mukaisena lastenvalvojana ja hoitaa isyyslain ja lapsen elatuksesta annetun lain perusteella lastenvalvojalle määrätyt tehtävät. Päättää lapsen elatuksesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdyn sopimuksen vahvistamisesta. Etuussihteeri, toimistosihteeri, palveluohjaaja

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 14 Päättää toimeentulotuesta ja välitystileistä lainsäädännön ja lautakunnan määrittelemien periaatteiden sekä toimenkuvien mukaisesti. ARJEN TUEN VASTUUALUE Palvelujohtaja Tilaajaorganisaatio: Vastaa arjen tuen vastuualueen (tilaaja-tuottajayksiköt) johtamisesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena, palvelujen kehittämisestä ja niiden toimivuudesta sekä ohjaus- ja seurantajärjestelmistä. Päättää palvelujen antamisesta, kun kyse on tulosalueiden tai tulosyksiköiden välisistä siirroista tai kun palvelusta päättäminen ei yksiselitteisesti kuulu minkään tulosalueen tai tulosyksikön esimiehen tai viranhaltijan päätösvaltaan. Päättää vastuualueen sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvista ostopalveluiden tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Palveluvastaava (palveluasuminen ja laitoshoito) Vastaa vanhusasiakkaiden ja ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien vanhusten palvelukokonaisuudesta ja palvelujen toimivuudesta (hoidon porrastuksen tarkoituksenmukaisuus). Vastaa sopimusten tekemisestä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja valvoo sopimusten toteutumista. Päättää vanhusasiakkaan palvelujen ja tukien myöntämisestä ja asiakkaan sijoittamisesta palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Päättää palveluista perittävistä maksuista ja maksujen alentamisesta asiakasmaksulain ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Päättää kotikuntalain mukaisista palvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä korvauksista, kun kyseessä on vanhusasiakas. Päättää vanhusasiakkaiden (lukuun ottamatta kotihoidon asiakkaita) palvelujen hankinnasta hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti, ja asiakkaan sijoit-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 15 Palveluvastaava (kotihoito) Palveluohjaaja (vanhuspalvelut) Palveluohjaaja (vammaispalvelut) tamisesta yksityisiin palveluihin. Vastaa kotihoidon asiakkaille myönnettävästä palvelukokonaisuudesta ja palvelun toimivuudesta. Vastaa sopimusten tekemisestä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja valvoo sopimusten toteutumista. Päättää vanhusasiakkaalle myönnettävistä kotihoidon palveluista ja tukipalveluista. Päättää palveluista perittävistä maksuista ja maksujen alentamisesta asiakasmaksulain ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Päättää kotihoidon asiakkaille myönnettävien palvelujen hankinnasta hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti, ja asiakkaan sijoittamisesta yksityisiin palveluihin. Päättää omaishoidon tuesta. Päättää osaltaan vammaisasiakkaan sosiaalipalvelujen ja tukien myöntämisestä lukuun ottamatta asumispalvelua. Päättää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Palveluohjaaja/sosiaalityöntekijä (mielenterveyspalvelut) voimaan Vanhussosiaalityöntekijä Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Päättää tulosalueen sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päättää laitos- sekä asumispalvelujen antamisesta lautakunnan vahvistamien yleisten ohjeitten mukaisesti. Toimii vanhusasiakkaiden sosiaalityöntekijänä. Päättää veteraaneille annettavista palveluista ja avustuksista lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti. Päättää vammaisasiakkaan palvelujen ja tukien myöntämisestä ja

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 16 Tuottajaorganisaatio: asiakkaan sijoittamisesta ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Päättää palveluista perittävistä maksuista ja maksujen alentamisesta asiakasmaksulain ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Päättää erityishuoltona annettavista palveluista. Päättää kotikuntalain mukaisista palvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä korvauksista, kun kyseessä on vammaisasiakas. Päättää vammaisasiakkaiden palvelujen hankinnasta hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti, ja asiakkaan sijoittamisesta yksityisiin palveluihin. Palveluyksikön esimies ja kotihoidon esimies Vastaa asiakkaalle sovitun palvelun toteutuksesta, huolehtii tarvittaessa asiakkaan etuuksien hankkimisesta. Vastaa yksikkönsä talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena ja yksikön tuottamien palvelujen laadusta. Vastaa yksikön asiakastietojärjestelmästä. Toimii tulosyksikkönsä esimiehenä, ja siinä ominaisuudessa käyttää viranhaltijalle yleisesti osoitettua toimivaltaa henkilöstö- ja hankinta-asioissa. Päättää palvelujen muuttamisesta silloin, kun muutostarve on kiireellinen tai kun on kyse pienistä muutoksista 9 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA 10 LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA Opetuspalveluiden vastuualue käsittää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan. Perhepalveluiden vastuualue käsittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, neuvola- ja terapiapalvelut, perheneuvolapalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelun. Nuorisopalveluiden vastuualue käsittää nuorten kasvatuksellisen ohjauksen, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorison osallistamisen ja kuulemisen, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuen, liikunnallisen, kulttuurisen, kansainvälisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan, nuorten ympäristökasvatuksen ja etsivän nuorisotyön.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 17 Päättää asiat, jotka toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa on säädetty toiminnan järjestäjän tehtäväksi. Päättää toiminnassa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista sekä toiminnasta perittävien maksuista lukuun ottamatta toimialan palveluita, jotka kuuluvat terveydenhuoltolain alaiseen toimintaan. Päättää toimialan hallinnoimien tilojen käyttövuokrista. Päättää viranomaisille annettavista lausunnoista siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijoille. Päättää yleisistä periaatteista toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja myymisestä muiden kuntien, kuntayhtymien, yksityisten sekä muiden palvelutuottajien ja kaupungin välillä lukuun ottamatta toimialan palveluita, jotka kuuluvat terveydenhuoltolain alaiseen toimintaan. 11 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA Opetus- ja kasvatusjohtaja OPETUKSEN VASTUUALUE Opetus- ja kasvatusjohtaja Vastaa toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, kaupunkistrategian linjausten mukaisesta toiminnasta toimialan osalta, toimialan talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena sekä sisäisen valvonnan toimivuudesta toimialan osalta. Päättää viranhaltijoiden päätösvallan käytöstä silloin, kun asia koskee useita vastuualueita tai kun valtuutus ei suoraan johdu hallintosäännön tai muista määräyksistä. Toimii kasvun ja oppimisen lautakunnan esittelijänä. 1. päättää virkarehtorin valintaa lukuun ottamatta rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta 2. päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta 3. päättää toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta 4. päättää koulumatkaedusta ja majoitusedusta 5. päättää yli viisi vuotiaan lapsen siirtämisestä 11-vuotisen oppioikeuden piiriin 6. päättää oppilaan erityisestä tuesta pedagogisen selvityksen perusteella 7. päättää oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittamisesta tai sen vaihtamisesta lautakunnan linjausten perusteella

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Liite nro 3 kh 09.06.2008 Liite nro 6 kv 16.06.2008 HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Liite nro 3 kh 09.06.2008 Liite nro 6 kv 16.06.2008 HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Liite nro 3 kh 09.06.2008 Liite nro 6 kv 16.06.2008 HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA II LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus liite nro 7 (1/43) HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus liite nro 7 (1/43) HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 8.6.2015 liite nro 7 (1/43) HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 8.6.2015 liite nro 7 (2/43) SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: Karkkilan kaupungin hallintosääntö Muutosehdotus Lisäykset tummennettuna, poistettavat yliviivattuna. 9 Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimiala sekä erityinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

---------- -----------

---------- ----------- Nykyinen hallintosääntö 1.1.2013 / Muutettavat kohdat I Luku -------- YLEISTÄ 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset tavoitteet --------- Luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuuston lisäksi Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot