ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO 2 4 KAUPUNGINHALLITUS 2 5 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU JA RATKAISUVALTA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA 4 6 PERUSTURVALAUTAKUNTA 7 7 LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA 8 8 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA 8 9 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU JA RATKAISUVALTA TEKNINEN LAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA 26 III LUKU 28 RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA YLEISTÄ HENKILÖSTÖVALINNAT PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN VIRAN TAI TOIMEN HAKU KELPOISUUSVAATIMUKSET TOIMENKUVAT MUUT HENKILÖSTÖASIAT 30 IV LUKU 30 KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSAIKA- JA PAIKKA KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA LÄSNÄOLO TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTUS MUISSA TOIMIELIMISSÄ ESITTELY ESTEELLISYYS ÄÄNESTYS JA VAALIT PÖYTÄKIRJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN 34

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 2 V LUKU 34 KAUPUNGIN TALOUS TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO TALOUSARVION MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN RAHATOIMEN HOITAMINEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJEET HANKINNAT ESIMIESTEN RATKAISUVALTAAN KUULUU LAINANOTTO JA VAKUUDET 36 VI LUKU 37 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT TILINTARKASTAJAN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ANTAMAT TEHTÄVÄT TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALMISTELU VALTUUSTOLLE 39 VII LUKU 40 MUUT MÄÄRÄYKSET TIEDOTTAMINEN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN ALOITTEET KAUPUNGIN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN ASIAKIRJOJEN LUNASTUS KAUPUNGIN PUHEVALTA TULKINTAERIMIELISYYDET 41

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Voimaantulo Kaupunginvaltuusto : muutettu 56 :ää siten, että tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Voimaantulo I LUKU YLEISTÄ 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA Äänekosken kaupungin hallinto organisoidaan tässä säännössä määrätyllä tavalla. Tässä säännössä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvaltasuhteet ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla ohjeilla ja säännöillä: - kaupunginvaltuuston työjärjestys - hankintasääntö - konserniohje ja omistajapolitiikan linjaukset - sisäisen valvonnan ohjeet - kaupunkistrategia Kaupungin keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Kokousmenettelystä sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeudesta määrätään tämän hallintosäännön IV luvussa. Kaupunginvaltuusto määrittelee valtuustokausittain kaupunkistrategian keskeiset linjaukset. Toiminnan painopistealueet ja sitovat tavoitteet kaupunginvaltuusto määrittelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja arvioi niiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kaupunginhallitus vastaa em. asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta, seurannan ja arvioinnin toimivuudesta. II LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 2 YLEISTÄ

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 2 3 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat toimielimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja muut tässä hallintosäännössä mainitut toimielimet sekä henkilöstö. Koulujen johtokunnista, niiden kokoonpanosta ja tehtävistä päättää kasvun ja oppimisen lautakunta. Kaupungin toiminnot jaetaan toimialoihin ja nämä vastuualueisiin. Vastuualueet jaetaan tarpeen mukaan tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Toimiala- ja vastuualuejaosta päättää kaupunginvaltuusto. Tulosalue- ja tulosyksikköjaosta päättää kaupunginhallitus. Liitteenä seuraa hallinto-organisaatiokaavio. Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuusto ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita sekä konserniohjausta 2. hallinnon järjestämisen perusteita 3. talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteita sekä talousarvion ja taloussuunnitelman (KuntaL 65 ) hyväksymistä 4. kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisiä perusteita 5. kunnan yhtiöille asetettavia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 6. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamista toisen velasta 7. kunnan toimielinten jäsenten valintaa niiltä osin kuin se on valtuustolle säädetty 8. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita 9. tilintarkastajien valintaa 10. tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden päättämistä sekä 11. muita valtuuston päätettäväksi säädettyjä ja määrättyjä asioita. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin hallintoa ja konsernin toimintaa siten kuin KuntaL 23 :ssä on säädetty. Kaupungin-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 3 hallitus ratkaisee asiat, joita ei ole lainsäädännöllä, säännöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä (9) ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii keskushallinto. Keskushallinto vastaa kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti keskushallinto vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ja maapolitiikan valmistelusta, kaavoituspalveluista, tonttipalveluista, talouspalveluista, tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, viestinnästä, markkinoinnista, henkilöstöpalveluista, ruokapalveluista, posti- ja lähettipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1. päättää tarvittavien rakennusten ja kiinteiden laitteiden sekä niihin liittyvien alueiden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta niissä tapauksissa, joissa kauppa- tai lunastushinta tai vuokra-arvo on yli euroa 2. päättää tarvittavien maa-alueiden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta niissä tapauksissa, joissa päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle 3. päättää asemakaavan hyväksymisestä, mikäli kyse ei ole vaikutuksiltaan merkittävästä kaavasta (MRL 52 ja ) 4. kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset 5. rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa (MRL 38 ja 53 ) 6. valituksen tekeminen kaavaa ja rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä (MRL 191 ), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä (MRL 193 ) ja erillisestä tonttijaosta (MRL 194 ) 7. kaavoituskatsauksen (MRL 7 ) ja kaavoitusohjelman hyväksyminen 8. etuostolain mukaan kaupungille kuuluvat asiat 9. rakentamiskehotusten antaminen (MRL 97 ) 10. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi (MRL 60 ) 11. asemakaavan sekä ranta-alueita käsittelevän yleiskaavan laatimiskustannusten periminen (MRL 59 ja 76 ) 12. asemakaavan muutoksen valmistelusta tiedottaminen osallisil-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 4 le (MRL 62 ja MRA 30 ) 13. poikkeamisista päättäminen, joissa päätösvalta on kunnalla (MRL 171 ) sekä poikkeamista koskevan lausunnon antaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (MRL 173 ) 14. päättäminen rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella (MRL 137 ) 15. lausunnon antaminen naapurikunnan yleiskaavasta ja asemakaavasta (MRA 20 ja 28 ) 16. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron ja kiinteistöveron maksamisesta siten kuin siitä on säädetty 17. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen lukuun ottamatta vakuuksia, jotka liittyvät muun kuin kaupunginhallituksen hyväksymään sopimukseen tai myöntämään lupaan 18. lainan ottaminen kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa, lainaehtojen muuttaminen ja lainojen takaisinmaksusta päättäminen 19. tilapäislainan ottaminen ja lainaehtojen hyväksyminen kaupunginvaltuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti ja päättää edelleen, missä rajoissa talousjohtajalla on oikeus ottaa tilapäislainaa 20. kaupungin omaisuuden ja toimintojen vakuuttaminen 21. selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta ja päättää muun viranomaisen päätöksestä valittamisesta, ellei erityislainsäädännössä toisin säädetä 22. kaupunginjohtajaa koskevat henkilöstöasiat (mahdollinen johtajasopimus) 23. arkistotoimen yleinen järjestäminen 24. henkilöstöjohtamisen keskeiset linjaukset 25. kassavarojen pitkäaikainen (yli vuoden) sijoittaminen 26. kassavarojen sijoittaminen instrumentein, jotka eivät ole avista- eivätkä jälkimarkkinakelpoisia sekä instrumentein, joihin sisältyy riski pääoman vähenemiseen 27. kiinteistörekisterin pitäminen. Tässä hallintosäännössä kuvattu viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta (ei viranomaistoiminta) määräytyy kaupunginhallituksen päättämien linjausten mukaan ja talousarvion puitteissa. Kaupunginhallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä ja kutsua niihin harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat päättää siitä, miltä osin kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätösvaltaa voidaan siirtää alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle. 5 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU JA RATKAISUVALTA KAUPUNGINHALLITUK- SEN TOIMIALA Kaupunginjohtaja

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 5 Hallintojohtaja 1. vastaa kaupunkikonsernin johtamisesta, koko kaupungin talouden toteutumisesta talousarvion mukaisesti ja sisäisen valvonnan toimivuudesta 2. vastaa kaupunkistrategian valmistelusta ( lukien) 3. päättää huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 4. päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa pitkäaikaisen lainoituksen hankkimisesta 5. päättää pitkäaikaisen lainoituksen myöntämisestä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille 6. päättää kaupungin omistamien liike- ja teollisuustilojen vuokraamisesta 7. päättää asunto-osakkeiden etuosto-oikeuden käyttämisestä yhtiöissä, joissa kaupunki on osakkaana 8. päättää kaupungin omistamien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 9. edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä tai osakkaana, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä. 10. toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Kaupunginjohtajan työn tavoitteista, arvioinnista, palkitsemisesta, ym. tarkemmista palvelusuhteen ehdoista sovitaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan välisessä mahdollisessa johtajasopimuksessa. 1. vastaa hallinnon toimivuuden kehittämisestä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta 2. vastaa kaupunkistrategian valmistelusta ( lukien kaupunginjohtaja) 3. vastaa kaupungin ruokapalvelujen toimivuudesta 4. toimii kaupunginjohtajan sijaisena 5. päättää kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja koko henkilöstölle tarkoitetuista valmennus- ja koulutustilaisuuksista, jotka koskevat johtamisjärjestelmiä tai toimintojen kehittämistä (henkilöstön osalta lukien henkilöstöjohtaja, luottamushenkilöiden osalta hallintojohtaja) 6. päättää kaupungin yleisistä markkinointitoimenpiteistä 7. päättää virka- ja työehtosopimusten järjestelyvaraerien jaosta ja harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ammattijärjestöjen ja työnantajan välisiin neuvotteluihin perustuen tai siten kuin sopimusten allekirjoituspöytäkirjoissa määrätään ( lukien kaupunginjohtaja) 8. päättää henkilökohtaisten palkanlisien myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden ja henkilöstöjärjestöjen

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 6 edustajien kanssa yhdessä sovittujen menettelytapasääntöjen mukaan ( lukien kaupunginjohtaja) 9. päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä ( lukien kaupunginjohtaja). Kaavoituspäällikkö Tonttipäällikkö Maanmittausinsinööri 1. vastaa kaavoituspalvelujen toiminnasta ja kaupungin maapolitiikan valmistelusta 2. toimii maankäytön vastuualueen esimiehenä 3. päättää teollisuus-, liike-, rivitalo- ja kerrostalotonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti 4. hyväksyy erillisen tonttijaon (MRL 79 ) 5. antaa rakennusvalvonnalle lausunnon niissä tapauksissa, joissa halutaan poiketa rakennusjärjestyksen määräyksistä 6. päättää suostumuksesta lohkomiseen alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten sekä suostumuksesta lohkomiseen rantavyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella (KML 33 ) 7. osallistuu rakennusvalvonnan kanssa kaupunkikuvalliseen suunnitteluun, kun kysymyksessä on asuinrivitalot, asuinkerrostalot, liikerakentaminen ja teollisuusrakentaminen asemakaava-alueella 8. valvoo hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksia mm. katujen, torien ja puistojen osalta (MRL 167 ). 1. vastaa kaupungin tonttivarannosta ja huolehtii talousmetsistä 2. toimii tonttipalvelujen yksikön esimiehenä 3. antaa kaupungin lausunnot naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa 4. päättää ilmoitusten ja tiedonantojen tilapäisestä sijoittamisesta kaupungin omistamille alueille 5. päättää pidennyksen myöntämisestä kauppakirjan ja vuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä enintään kahdeksi vuodeksi 6. päättää omakotitonttien myymisestä ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti 7. päättää maa-alueiden vuokraamisesta enintään 5 vuodeksi (tilapäiset tarpeet ja pellonvuokrat, pois lukien yleiset alueet) 8. päättää tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta niissä tapauksissa, joissa ostohinta jää alle euron 9. päättää metsäkaupoista kaupunginhallituksen vuosittain antaman valtuutuksen mukaan.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 7 1. päättää kaupungin omistamien maiden metsästysvuokrasopimuksista 2. määrää kiinteistöjen osoitteet. Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Asianhallintapäällikkö 6 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1. vastaa rahoituksen riittävyydestä, taloussuunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, taloustiedon tuottamisesta ja ylläpidosta 2. vastaa koko kaupunkia ja keskushallintoa koskevan tietohallinnon johtamisesta ja hankintatoimen asiantuntijatehtävistä 3. päättää lyhytaikaisen lainoituksen hankkimisesta 4. päättää lyhytaikaisen lainoituksen myöntämisestä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille 5. päättää kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin tai muutoin kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti 6. päättää kaupungin saatavien vapauttamisesta kaupunginhallituksen määrittelemissä rajoissa 7. päättää kaupungin ottolainauksen lainaehtojen ja lainojen takaisinmaksuaikojen muuttamisesta sekä kaupungin lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta. 1. vastaa kaupungin henkilöstöresurssien suunnittelusta ja kohdentamisesta 2. vastaa henkilöstöstrategian valmistelusta ja sen mukaisten linjausten ja toimintokäytäntöjen edistämisestä 3. toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja päättää virka- ja työehtosopimusten tulkinnoista ja ohjeistuksesta esimiehille 4. päättää työkokemus- ja ammattialalisistä, henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisista osista ja muista palvelusuhteen pituuteen liittyvistä etuuksista 5. päättää ammattiyhdistys- ja työsuojelukoulutukseen osallistumisesta esimiestä kuultuaan. Päättää lausunnon antamisesta asiakirjojen säilytysmenetelmistä ja -ajoista, arkistotiloja koskevista asioista, hyväksyy arkistonmuodostussuunnitelmat sekä vastaa kaupunginhallituksen arkistoviranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Perusturvalautakunta hoitaa tehtävät, jotka kuuluvat sen toimialaan sosiaalialan ja terveystoimen lainsäädännön nojalla.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 8 Tehtäväalue käsittää kansanterveystyön, jossa tehtävänä on huolehtia ihmiseen kohdistuvasta terveyden- ja sairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja niiden tarvitsemista erityistoiminnoista sekä mielenterveyspalveluista. Sosiaalitoimen tehtäväalue käsittää sosiaaliavustusten ja sosiaalipalvelujen järjestämisen sisältäen mm. toimeentuloturvan, elatusturvan, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vammaispalvelun, vanhuspalvelut ja päihdehuollon. Lisäksi toimialue sisältää ns. työllisyysyksikön eli työelämään kuntoutumisen palvelut. Sosiaalialan ja terveystoimen lainsäädäntöön sisältyvistä tehtävistä lasten päivähoito ja perheneuvola, äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestetään kasvun ja oppimisen toimialalla. 7 LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA Perusturvalautakunta Yksilöjaos Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa) sekä tartuntalain tarkoittamana toimielimenä. Päättää toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa säädetyistä asioista. Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista ja viranhaltijain päätettävien maksujen perusteista. Päättää viranomaisille annettavista lausunnoista siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijoille. Päättää yleisistä periaatteista toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja myymisestä muiden kuntien, kuntayhtymien, yksityisten sekä muiden palvelutuottajien ja kaupungin välillä. Päättää sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvista, yksilöä koskevista asioista, kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoille ja käsittelee asiakasasioissa annettujen päätösten oikaisuvaatimukset ja valitukset. 8 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA Perusturvajohtaja Vastaa toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, kaupunkistrate-

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 9 Talouspäällikkö gian mukaisten linjausten toteuttamisesta toimialan osalta, toimialan talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena sekä sisäisen valvonnan toimivuudesta toimialalla. Päättää viranhaltijoiden päätösvallan käytöstä silloin, kun asia koskee useita vastuualueita tai kun valtuutus ei suoraan johdu hallintosäännön tai muista määräyksistä. Toimii perusturvalautakunnan esittelijänä. Vastaa perusturvatoimialan talouden seurannasta ja raportoinnista. Toimii perusturvan hallinnon henkilöstön esimiehenä, ja käyttää hallinnon tulosalueen esimiehenä viranhaltijalle yleisesti määriteltyä toimivaltaa. Toimii sosiaalitoimen tietosuojavastaavana. TERVEYSPALVELUJEN VASTUUSALUE Ylilääkäri Vastaa terveyspalvelujen vastuualueen johtamisesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena, toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista myös suhteessa erikoissairaanhoitoon. Toimii terveydenhuoltolain 57 :ssä tarkoitettuna terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä, ja siinä ominaisuudessa päättää potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä avosairaanhoidon että sairaalahoidon osalta myös arjen tuen vastuualueella, sekä kasvun ja oppimisen toimialalla. Päättää palvelujen antamisesta, kun kyse on tulosalueiden tai tulosyksiköiden välisistä siirroista tai kun palvelusta päättäminen ei yksiselitteisesti kuulu minkään tulosalueen tai tulosyksikön esimiehen päätösvaltaan. Päättää toimialojen terveydenhuollon alaan kuuluvista ostopalveluiden tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää yksilökohtaiseen harkintaan perustuvasta vastuualueen palvelumaksun alentamisesta tai poistamisesta lainsäädännön ja lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 10 Päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta. Päättää vastuualueen opiskeluharjoittelusopimuksista, kun sitä ei ole annettu muulle viranhaltijalle. Johtava hoitaja Apulaisylilääkäri Osastonhoitaja / avopalvelut Vastaava fysioterapeutti Toimii koko kaupungin terveyden edistämisen ja perusturvan toimialan hoitotyön kehittäjänä ja koordinoijana. Vastaa hoitotyön kehittämisestä ja terveydenhuollon hoitotyön ohjeistamisesta sekä perusturvan että kasvun ja oppimisen toimialalla (mm. neuvolat, kouluterveydenhuolto). Valmistelee terveyspalvelujen vastuualueen sekä neuvola- ja terapiapalvelujen tulosalueen hoitohenkilöiden valinnat yhteistyössä tulosyksiköiden esimiesten kanssa. Päättää yhteisten palvelujen tulosalueen hankinnoista hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden puitteissa. Päättää tulosalueensa palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Päättää hoitotyön opiskeluharjoittelusopimuksista. Vastaa terveydenhuollon avopalvelujen toimivuudesta Toimii koko kaupungin eri yksiköissä työskentelevien lääkäreiden esimiehenä, lukuun ottamatta suun terveydenhoitoa. Päättää avohoitopalvelujen tulosalueen alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää tulosalueen lausuntojen antamisesta. Vastaa osaltaan terveydenhuollon avopalvelujen toimivuudesta ja toimii tulosalueen hoitohenkilökunnan esimiehenä. Vastaa kuntouttavan työotteen toimintatavan edistämisestä koko

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 11 Vastaava hammaslääkäri Osastonhoitaja / suun terveydenhoito Osastonhoitaja /työterveyshuolto Osastonhoitaja / terveyskeskussairaala Psykososiaalisten palvelujen johtaja perusturvan toimialalla, erityisesti fyysisen toimintakyvyn ja toimintakyvyn ylläpitämisen osalta. Päättää omana toimintana järjestettävistä kuntoutuspalveluista ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä lautakunnan määrittelemien yleisten periaatteiden mukaan. Vastaa suun terveydenhoidon palvelujen toimivuudesta ja toimii hammaslääkäreiden esimiehenä. Päättää tulosalueen alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää tulosalueen lausuntojen antamisesta. Päättää tulosalueen opiskeluharjoittelusopimuksista, kun sitä ei ole annettu muulle viranhaltijalle. Vastaa osaltaan suun terveydenhoidon palvelujen toimivuudesta ja toimii hoitohenkilöstön esimiehenä. Vastaa osaltaan työterveyspalvelujen toimivuudesta ja toimii hoitohenkilöstön esimiehenä. Vastaa sairaalapalvelujen toimivuudesta ja yhdessä osaston lääkärin kanssa asiakkaiden hoitoketjun ja hoidon porrastuksen toimivuudesta. Toimii sairaalan hoitohenkilöstön esimiehenä. Vastaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivuudesta ja toimii yksikön esimiehenä. Päättää tulosalueen sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päättää niistä tulosalueen toimialaan kuuluvista ostopalveluista,

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 12 joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää laitos- sekä asumispalvelujen antamisesta lautakunnan vahvistamien yleisten ohjeitten mukaisesti. Päättää sosiaalihuoltolakiin perustuvien tulosalueen päihdehuollon avopalvelujen antamisesta sekä niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. SOSIAALITYÖN JA TYÖELÄMÄÄN KUNTOUTUMISEN PALVELUIDEN VASTUUALUE Sosiaalityön johtaja Vastaa sosiaalityön vastuualueen johtamisesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena ja palvelujen toimivuudesta. Toimii sosiaalityön asiantuntijana ja sisällön kehittäjänä koko perusturvan toimialalla. Päättää vastuualueen sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päättää niistä sosiaalityön alaan kuuluvista ostopalvelujen tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Päättää tahdon vastaisesta huollosta ja kiireellisestä huostaanotosta ellei jäljempänä olevasta muuta johdu. Päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle sekä muille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Päättää vastuualueen oppilaitosten kanssa tehtävistä opiskeluharjoittelusopimuksista. Päättää tai määrää kelpoisuuden omaavan viranhaltijan päättämään: suostumukseen perustuvasta huostaanotosta, huostaanoton lopettamisesta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta hakemuksen laatimisesta hallinto-oikeudelle tahdonvastaisesta huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 13 Tulosyksikön esimies Työllisyysasiamies sijaishuoltopaikan muutoksesta huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana kiireellisen sijoituksen jatkamisesta lastensuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksen laatimisesta hallinto-oikeudelle lastensuojelulain mukaisesta, yli 30 vrk kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta tarvittaessa kiireellisestä sijoituksesta. Päättää tulosyksikön palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Vastaa työelämään kuntoutumisen palvelujen toimivuudesta Päättää pitkäaikaistyöttömien ja oppisopimuskoulutuksen kuntalisien myöntämisestä. Päättää kaupungin keskitetyn palkkatuen myöntämisestä. Päättää niistä tulosalueen toimialaan kuuluvista 3. sektorin ostopalvelutuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Päättää toimeentulotuesta ja muiden sosiaalipalvelujen antamisesta sekä niistä perittävistä maksuista ja korvauksista lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Johtava sosiaalityöntekijä tai kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä päättää kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisestä yhteydenpidon rajoittamisesta. Toimii sosiaalihuoltolain mukaisena lastenvalvojana ja hoitaa isyyslain ja lapsen elatuksesta annetun lain perusteella lastenvalvojalle määrätyt tehtävät. Päättää lapsen elatuksesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdyn sopimuksen vahvistamisesta. Etuussihteeri, toimistosihteeri, palveluohjaaja

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 14 Päättää toimeentulotuesta ja välitystileistä lainsäädännön ja lautakunnan määrittelemien periaatteiden sekä toimenkuvien mukaisesti. ARJEN TUEN VASTUUALUE Palvelujohtaja Tilaajaorganisaatio: Vastaa arjen tuen vastuualueen (tilaaja-tuottajayksiköt) johtamisesta, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena, palvelujen kehittämisestä ja niiden toimivuudesta sekä ohjaus- ja seurantajärjestelmistä. Päättää palvelujen antamisesta, kun kyse on tulosalueiden tai tulosyksiköiden välisistä siirroista tai kun palvelusta päättäminen ei yksiselitteisesti kuulu minkään tulosalueen tai tulosyksikön esimiehen tai viranhaltijan päätösvaltaan. Päättää vastuualueen sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvista ostopalveluiden tuottajista, joiden kanssa ostopalvelusopimukset voidaan tehdä palvelun ja toiminnan laadun perusteella, mikäli päätöksentekoa ei ole siirretty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden ja hankintasäännösten puitteissa. Palveluvastaava (palveluasuminen ja laitoshoito) Vastaa vanhusasiakkaiden ja ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien vanhusten palvelukokonaisuudesta ja palvelujen toimivuudesta (hoidon porrastuksen tarkoituksenmukaisuus). Vastaa sopimusten tekemisestä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja valvoo sopimusten toteutumista. Päättää vanhusasiakkaan palvelujen ja tukien myöntämisestä ja asiakkaan sijoittamisesta palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Päättää palveluista perittävistä maksuista ja maksujen alentamisesta asiakasmaksulain ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Päättää kotikuntalain mukaisista palvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä korvauksista, kun kyseessä on vanhusasiakas. Päättää vanhusasiakkaiden (lukuun ottamatta kotihoidon asiakkaita) palvelujen hankinnasta hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti, ja asiakkaan sijoit-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 15 Palveluvastaava (kotihoito) Palveluohjaaja (vanhuspalvelut) Palveluohjaaja (vammaispalvelut) tamisesta yksityisiin palveluihin. Vastaa kotihoidon asiakkaille myönnettävästä palvelukokonaisuudesta ja palvelun toimivuudesta. Vastaa sopimusten tekemisestä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja valvoo sopimusten toteutumista. Päättää vanhusasiakkaalle myönnettävistä kotihoidon palveluista ja tukipalveluista. Päättää palveluista perittävistä maksuista ja maksujen alentamisesta asiakasmaksulain ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Päättää kotihoidon asiakkaille myönnettävien palvelujen hankinnasta hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti, ja asiakkaan sijoittamisesta yksityisiin palveluihin. Päättää omaishoidon tuesta. Päättää osaltaan vammaisasiakkaan sosiaalipalvelujen ja tukien myöntämisestä lukuun ottamatta asumispalvelua. Päättää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Palveluohjaaja/sosiaalityöntekijä (mielenterveyspalvelut) voimaan Vanhussosiaalityöntekijä Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Päättää tulosalueen sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja niistä perittävistä maksuista ja korvauksista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Päättää laitos- sekä asumispalvelujen antamisesta lautakunnan vahvistamien yleisten ohjeitten mukaisesti. Toimii vanhusasiakkaiden sosiaalityöntekijänä. Päättää veteraaneille annettavista palveluista ja avustuksista lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti. Päättää vammaisasiakkaan palvelujen ja tukien myöntämisestä ja

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 16 Tuottajaorganisaatio: asiakkaan sijoittamisesta ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Päättää palveluista perittävistä maksuista ja maksujen alentamisesta asiakasmaksulain ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti. Päättää erityishuoltona annettavista palveluista. Päättää kotikuntalain mukaisista palvelujen myöntämisestä ja niistä perittävistä korvauksista, kun kyseessä on vammaisasiakas. Päättää vammaisasiakkaiden palvelujen hankinnasta hankintasäännön ja kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti, ja asiakkaan sijoittamisesta yksityisiin palveluihin. Palveluyksikön esimies ja kotihoidon esimies Vastaa asiakkaalle sovitun palvelun toteutuksesta, huolehtii tarvittaessa asiakkaan etuuksien hankkimisesta. Vastaa yksikkönsä talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena ja yksikön tuottamien palvelujen laadusta. Vastaa yksikön asiakastietojärjestelmästä. Toimii tulosyksikkönsä esimiehenä, ja siinä ominaisuudessa käyttää viranhaltijalle yleisesti osoitettua toimivaltaa henkilöstö- ja hankinta-asioissa. Päättää palvelujen muuttamisesta silloin, kun muutostarve on kiireellinen tai kun on kyse pienistä muutoksista 9 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA 10 LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA Opetuspalveluiden vastuualue käsittää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan. Perhepalveluiden vastuualue käsittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, neuvola- ja terapiapalvelut, perheneuvolapalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelun. Nuorisopalveluiden vastuualue käsittää nuorten kasvatuksellisen ohjauksen, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorison osallistamisen ja kuulemisen, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuen, liikunnallisen, kulttuurisen, kansainvälisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan, nuorten ympäristökasvatuksen ja etsivän nuorisotyön.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 17 Päättää asiat, jotka toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa on säädetty toiminnan järjestäjän tehtäväksi. Päättää toiminnassa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista sekä toiminnasta perittävien maksuista lukuun ottamatta toimialan palveluita, jotka kuuluvat terveydenhuoltolain alaiseen toimintaan. Päättää toimialan hallinnoimien tilojen käyttövuokrista. Päättää viranomaisille annettavista lausunnoista siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijoille. Päättää yleisistä periaatteista toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja myymisestä muiden kuntien, kuntayhtymien, yksityisten sekä muiden palvelutuottajien ja kaupungin välillä lukuun ottamatta toimialan palveluita, jotka kuuluvat terveydenhuoltolain alaiseen toimintaan. 11 VIRANHALTIJOIDEN VASTUU- JA RATKAISUVALTA Opetus- ja kasvatusjohtaja OPETUKSEN VASTUUALUE Opetus- ja kasvatusjohtaja Vastaa toimialan johtamisesta ja kehittämisestä, kaupunkistrategian linjausten mukaisesta toiminnasta toimialan osalta, toimialan talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena sekä sisäisen valvonnan toimivuudesta toimialan osalta. Päättää viranhaltijoiden päätösvallan käytöstä silloin, kun asia koskee useita vastuualueita tai kun valtuutus ei suoraan johdu hallintosäännön tai muista määräyksistä. Toimii kasvun ja oppimisen lautakunnan esittelijänä. 1. päättää virkarehtorin valintaa lukuun ottamatta rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle ja tehtävän poisottamisesta 2. päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta 3. päättää toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta 4. päättää koulumatkaedusta ja majoitusedusta 5. päättää yli viisi vuotiaan lapsen siirtämisestä 11-vuotisen oppioikeuden piiriin 6. päättää oppilaan erityisestä tuesta pedagogisen selvityksen perusteella 7. päättää oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittamisesta tai sen vaihtamisesta lautakunnan linjausten perusteella