: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0"

Transkriptio

1 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero FIN BP Tuotteen olomuoto : Aine 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset tunnistetut käytöt Aineen/seoksen käyttö Pääasiallinen käyttökategoria Erit. teolliseen/ammattimaiseen käyttöön Aineen/seoksen käyttö : Ammattimaiseen hiirien torjuntaan hiilidioksidialtistuksen avulla. Hiilidioksidi vapautuu kertakäyttöisestä aerosolisäiliöstä, kun hiiri laukaisee mekanismin menemällä sisään koteloon. Hiilidioksidi on väritön, pistävänhajuinen kaasu. : Ammattikäyttöön : Ainoastaan ammattikäyttöön : Jyrsijämyrkky Käytöt, joita ei suositella 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Rentokil Initial Supplies Liverpool L33 7SR Iso- Britannia. Tuoteneuvontapuhelin: +44 (0) S-posti: Paikallinen yhteysosoite Rentokil Initial OY, Valuraudankuja 3, Helsinki Finland T: Hätäpuhelinnumero Hätänumero : +44 (0) Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero Suomi Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4 PL 790, HUS Helsinki KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Compressed gas H280 H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti Ei luokiteltu Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 2.2. Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Varoitusmerkit (CLP) : Huomiosana (CLP) GHS04 : Varoitus 12/05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 1/7

2 Vaaralausekkeet (CLP) Turvalausekkeet (CLP) : H280 - Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa : P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä P261 - Vältä kaasua hengittämistä P410+P403 - Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto 2.3. Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aine Nimi : RADAR Nimi Tuotetunniste % Hiilidioksidi (CAS-nro) (EY-nro) R- ja H-lausekkeet sanallisina: katso kohta Seoksella Ei sovellettavissa KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Ensiaputoimenpiteet, yleiset Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Pahoinvointia tunnettaessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. : Epätodennäköinen altistumisreitti. : Epätodennäköinen altistumisreitti. : Epätodennäköinen altistumisreitti Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet/vauriot : Ei pidetä erityisen vaarallisena normaaleissa käyttöolosuhteissa Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Käytä sopivaa sammutusmenetelmää tulipalon sammuttamiseen. Soveltumattomat sammutusaineet : Älä käytä voimakasta vesisuihkua Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntaa koskevat ohjeet Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla. Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa palavia kemikaaleja. Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. : Älä mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Suojaimet Hätätoimenpiteet Pelastushenkilökunta Suojaimet Hätätoimenpiteet : Käytä sopivaa suojavaatetusta. : Evakuoi ylimääräinen henkilöstö. : Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella. : Tuuleta alue Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei mitään välttämättä Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät : Varastoi erillään muista materiaaleista Viittaukset muihin kohtiin Katso Kohta 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet. 12/05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 2/7

3 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointia ja työpaikalta lähtöä. Järjestä käsittelyalueelle hyvä ilmanvaihto höyryjen muodostumisen ehkäisemiseksi Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet Yhteensopimattomat tuotteet Yhteensopimattomat materiaalit Varastointialue 7.3. Erityinen loppukäyttö Jyrsijämyrkky. : Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä ainoastaan alkuperäisastiassa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta. : Vahvat emäkset. Vahvat hapot. : Syttymislähteet. Suora auringonvalo. : Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Hiilidioksidi ( ) Suomi Paikallisesti käytettävä nimi Hiilidioksidi Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 9100 mg/m³ Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 5000 ppm RADAR DNEL/DMEL (Työntekijät) Välittömät systeemiset vaikutukset ihon kautta 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Henkilönsuojaimet < mg/kg ruumiinpainoa/päivä : Vältä kaikkea tarpeetonta altistumista. Käsien suojaus Silmien suojaus Hengityksensuojain Muut tiedot : Käytä suojakäsineitä. : Roiskeilta suojaavat suojalasit tai muut suojalasit. : Käytä sopivaa maskia. : Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri Haju Hajukynnys ph Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) Sulamispiste Jähmettymis-/jäätymispiste : Kaasu : Väritön. : ominainen. Kiehumispiste : C Leimahduspiste Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Höyrynpaine : Ei palava : 5730 kpa Suhteellinen höyryntiheys 20 C:n lämpötilassa : Suhteellinen tiheys Tiheys Liukoisuus Log Pow Viskositeetti, kinemaattinen Viskositeetti, dynaaminen Räjähtävät ominaisuudet : 1.8 mg/cm³ : Vesi: 2 g/l 12/05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 3/7

4 Hapettavat ominaisuudet Räjähdysraja-arvot 9.2. Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Tuote on pysyvä normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei määritelty Vältettävät olosuhteet Suora auringonvalo. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Vahvat emäkset Vaaralliset hajoamistuotteet Savu. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys (Epätodennäköinen altistumisreitti.) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat vaikutukset) Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset oireet (Epätodennäköinen altistumisreitti.) :. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Pysyvyys ja hajoavuus RADAR Pysyvyys ja hajoavuus Ei määritelty Biokertyvyys RADAR Biokertyvyys Ei määritelty Liikkuvuus maaperässä 12/05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 4/7

5 12.5. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Lisätiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteen käsittelyä koskevat suositukset Ekologia - jätemateriaalit KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan YK-numero YK-nro (ADR) : 1950 YK-nro (IATA) : 1950 YK-nro (IMDG) : 1950 YK-nro (ADN) : Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN) Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR) Kuljetuksen vaaraluokka Luokka (ADR) : 2 luokittelukoodi (ADR) : Normaalioloissa Rentokil Initial vastaa tyhjien pakkausten ja tuotteen hävittämisestä. Tyhjät pakkaukset ja kuolleet jyrsijät voidaan hävittää viemällä yleiselle kaatopaikalle. : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. : Vältettävä päästämistä ympäristöön. : AEROSOLIT : AEROSOLS, NON-FLAMMABLE : AEROSOLS : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLIT, 2.2, (E) : 5A Luokka (IATA) : 2 Luokka (IMDG) : 2 Luokka (ADN) : 2 Luokituskoodi (ADN) : 5A Vaaralipukkeet (ADR) : 2.2, Osa (IATA) : 2.2 Vaaramerkinnät (IATA) : 2.2, Vaaralipukkeet (IMDG) : 2.2, Varoituslipukkeet (ADN) : 2.2, Pakkausryhmä Ei sovellettavissa 12/05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 5/7

6 14.5. Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen Merta saastuttava aine Muut tiedot : Ei : Ei : Erityiset varotoimet käyttäjälle Maakuljetus luokittelukoodi (ADR) : 5A Erityismääräykset (ADR) : 190, 327, 344, 625 Kuljetusluokka (ADR) : 3 Tunnelirajoitus (ADR) Rajoitetut määrät (ADR) Vapautetut määrät (ADR) Merikuljetukset : E : 1l Erityismääräykset (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 Rajoitetut määrät (IMDG) Vapautetut määrät (IMDG) Pakkausohjeet (IMDG) Pakkausmääräykset (IMDG) Hätätiedotteen numero (tulipalo) Hätätiedotteen numero (vuoto) Lastauskategoria (IMDG) Ilmakuljetus : SP277 : P207, LP02 : PP87, L2 : F-D : S-U : Ei yhtään CAO pakkausohjeet (IATA) : 203 CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA) : 150kg PCA pakkausohjeet (IATA) : 203 PCA Rajoitetut määrät (IATA) PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) PCA suurin sallittu määrä (IATA) PCA Vapautetut määrät (IATA) Erityismääräykset (IATA) ERG-koodi (IATA) Jokikuljetukset : Y203 : 30kgG : 75kg : A98, A145, A167, A802 : 2L Erityismääräykset : 19, 327, 344, 625 Rajoitetut määrät (ADN) Vapautetut määrät (ADN) Vaaditut varusteet (ADN) Ilmanvaihto (ADN) : 1 L : PP Sinisten kartioiden/valojen lukumäärä (ADN) : 0 Kuljetus kielletty (ADN) : VE04 : Ei Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovellettavissa KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-säännökset ja määräykset Ei REACHin liitteen XVII mukaisia rajoituksia RADAR ei sisälly mahdollisesti lupamenettelyn piiriin kuuluvia aineita koskevaan REACH-luetteloon Ei sisällä REACH-ehdokasaineita RADARei sisälly REACH-liitteen XIV luetteloon Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita Seveso Information : Kansalliset määräykset 12/05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 6/7

7 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu KOHTA 16: Muut tiedot Tietolähteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Koulutusohjeet Muut tiedot : Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Varmista, että olet saanut asianmukaisen koulutuksen ja/tai ohjeet ennen käyttöä. : Kertakäyttöinen aerosolipurkki sisältää 2,5-3,0 g hiilidioksidia suljetussa astiassa. R-, H- ja EUH-lausekkeet sanallisina: Compressed gas Liquefied gas H280 Paineen alaiset kaasut : Puristettu kaasu Paineen alaiset kaasut : Nesteytetty kaasu Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa RI - SDS EU (REACH Annex II) Varmista aina ennen minkään tuotteen käyttöä, että olet lukenut ja ymmärtänyt sen etiketin. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan tarkkoja ja luotettavia laatimispäivänä. Tiedot koskevat vain tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainittua materiaalia, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos materiaalia käytetään yhdessä toisen materiaalin kanssa tai johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tässä määritettyyn. Rentokil Initial plc tai mikään sen tytäryhtiöistä ei hyväksy mitään vastuuta tuotteenkäytöstä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mikä on kuvattu tässä käyttöturvallisuustiedotteessa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Käyttäjä on yksin vastuussa näiden tietojen sopivuudesta omaan erityiskäyttöönsä. Copyright (2015) Rentokil Initial plc, Global Science Centre, Units 7 & 8 Foundry Court, Foundry Lane, Horsham, West Sussex. RH13 5PY. United Kingdom. Puhelin: +44 (0) Faksi: +44 (0) /05/2015 FI (suomi) KTT Viite: 791 7/7

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE Julkaisupäivä: 27/01/2015 Päivitetty: 27/01/2015 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Hiilidioksidi Julkaisupäivä: 19.08.2014 Päivitetty: 19.08.2014 Korvaa tiedotteen: 03.09.2013 Versio: 2.3 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote Asetyleeni (liuotettu) asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 03.09.2013 Päivitetty: 24.05.2013 Korvaa: 06.03.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1. : 0,2-0,3 % CO + 8-14 % He + 21 % O2 + bal. N2. Puh: +358 10 2421 info@fi.aga.com www.aga.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1. : 0,2-0,3 % CO + 8-14 % He + 21 % O2 + bal. N2. Puh: +358 10 2421 info@fi.aga.com www.aga. Sivu : 1 êtt : Myrkyllinen KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : : 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Sivu : 1 óm 2.1 : Palavat kaasut Vaara M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro Kemiallinen nimi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Julkaisu no : 0

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Julkaisu no : 0 Sivu : 1 ón 2.2 : Palamattomat, myrkyttömät kaasut. KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : : 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot