NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan lupajaosto NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa ole vaa jakeluasematoimintaa Joutsan kunnassa. I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Neste Markkinointi Oy PL NESTE OIL Neste D-asema Tyyneläntie JOUTSA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN VIREILLETULO Neste Markkinointi OY hakee ympäristölupaa olemassa olevalle huoltoasematoiminnalle. Polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m3, on ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 5 a mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukai nen lupa. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja asetuksen 7 :n 5 a) kohdan mukaan kyseinen laitos kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin. Hakemus on jätetty Joutsan kunnan teknisen lautakunnan lupajaostolle LUPATILANNE 1) Joutsan piirin nimismiehen palavien nesteiden varastointi- ja käyttö lupa , 2) Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja 3) Joutsan Seudun Terveyshuollon Ky:n lausunto D-aseman sadevesijärjestelmästä

2 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Tilalla Linjala 10:35 (kiinteistötunnus ) on seuraavia toimintoja: - Neste D-asema, raskaan kaluston dieselöljyn ja mootto ri polttoöl jyn Jakeluasema (kiinteistön omistaja: Kiinteistö Oy Joutsan Linjala, Kangasniementie 65 as. 1,19650 JOUTSA) - metsäkoneurakoitsija Ari Auerin konehalli - metallikoneistamo Jeremet (viereinen kiinteistö) D-asema sijaitsee valtatie 4 (Heinola- Jyväskylä) varrella. Lähin asutus = naa-puri on noin 100 m päässä jakeluasemasta. Alueella ei ole kaavaa. Jakeluasema sijaitsee I-luokan pohjavesialueen muo dostumisalueel la Yleiskuvaus Jakeluasema on raskaiden ajoneuvojen tankkauspaikka. Polttonesteiden (dieselöljy ja moot toripolttoöljy) jakelu tapahtuu korttiautomaatin kautta 24 h/vrk. Polt tonesteet tuodaan asemalle säiliöautolla ja varastoidaan kiinteistön sisätiloissa oleviin maanpäällisiin 20 m3 säiliöihin (3 kpl 20 m3 die selöljy ja 1 kpl 20 m3 moottoripolttoöljy) Säiliöistä polttoneste johde taan imuputkia pitkin jakelualueelle ja jakelumittareiden kautta asiakkaille. Kiinteistöllä on suoritettu maa-perän puhdistustyöt mas sanvaihtokaivuuna Kiinteistölle on asennettu pohjaveden tarkkailuputki. In sinööritoimisto Paavo Ristola Oy on tehnyt pohjavesien tarkkailun yhteenvedon ja esityk sen tarkkailun lopettamisesta Asemanhoito on Lassila & Tikanoja Oy:lla Asemanhoitaja toimii L & T:n alihankkija Jokita Oy. Toiminta on käynnissä. akeluasema, viemäröinti ja polttonesteiden varastosäiliöiden sijoitukset on esitetty asema piirroksessa. Varastoitavat polttonesteet: dieselöljy ja moottoripolttoöljy Maanpäälliset teräsrakenteiset suorakulmaiset säiliöt, SFS 2735,1-vaippa 3 kpl 20 m3, dieselöljy, palava neste 1 kpl 20 m3 moottoripolttoöljy, palava neste säiliöt on valmistettu v. 1981, valmistaja Helka, Lievestuore säiliöt (nro 22, 23 ja 24 ) on tarkastettu , A Ik, säiliö nro 21 on tarkastettu , B Ik säiliötiedot on esitetty liitteinä olevissa säiliötarkas tuspöytäkirjoissa Jakeluasematoiminnassa ei käytetä vettä.

3 Vedenhankinta ja viemäröinti Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan pintavedet johdetaan hiekanerottimien, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta sädevesiviemä riin, joka purkaa maastoon. Osittain asfaltoidun ja osittain sorapääl lysteisen piha- ja liikennealueen sade-vedet johdetaan pihakallistuk sin maastoon. Jakelutoiminnassa ei käytetä vettä. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Ympäristöriskit Toimintaan liittyvän maaperän pilaantumisriskin voi aiheuttaa polttonesteiden tuonnin yhtey dessä säiliöiden ylisyöttö, polttonestesäiliöiden ja polttonesteputkis tojen sekä mitta-reiden vuodot, autojen tankkauksissa maahan valu va polttoneste, alueella tapahtuvat liikennevahingot, öljynerottimen toiminta sekä yleinen jakeluaseman tarkkailun laiminlyönti. Maape rän pilaantumisriskin lisäksi käsiteltävät polttonesteet voivat aiheuttaa tulipalovaaran. Ympäristön pilaantumisriskiä vähennetään seuraavin keinoin jakeluaseman muutostyöt mm. viemäröinti on tehty v.1996 jakelu asemastandardin SFS 3352 mukaan akelualueen päällysteenä on raskaan liikenteen käyt töön soveltuva tiivis betonilaatta jakelualueen ja säiliöiden täyttöalueen pintavedet on viemäröity hie kanerottimien, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikai von kautta sadevesivie märiin, joka purkaa maastoon piha- ja liikennealue on osittain asfaltoitu ja osittain so rapäällystei nen. Jakeluaseman ympä rillä olevan piha-alueen pintavedet on joh dettu pihakallistuksin maastoon jakelualue ja säiliöiden täyttöalue on erotettu muusta piha-alueesta kallistuksin, ulko-puoliset sadevedet eivät pääse ko. alueille maanpäälliset 20 m3 (4 kpl) säiliöt ovat 1-vaippaisia te rässäiliöitä, jotka on sijoitettu kiinteis tön sisälle erilliseen huo neti laan, missä nii den alapuolella on betoni rakentei-nen suo ja-allas. säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä ja säiliöiden sisäl tämän poltto nesteen määrää seura taan säiliökohtaisesti auto maattisella neste pintaa jatkuvasti mittaa valla varastovalvontajärjestelmällä öljynerotin on varustettu elektronisella hälyttimellä, häly tinyksikkö si jaitsee laitekatoksessa Lassila & Tikanoja Oyj tarkastaa öljynerottimen, sulku venttiilikaivon ja muut viemärikaivot 2 kertaa vuodessa ja tyh jentää samalla tar peen vaatiessa öljynerotti men ja hiekanero tuskaivot öljynerottimen hälytin tarkastetaan 2 kertaa vuodessa jake-

4 luasema on varustettu hätä-seis - painikkeella, alkusam mutuslait teistolla (käsisammutin 6 kg), roska- ja öljynimeytys turve astioilla. asematoimintojen vastuullinen hoitaja on Lassila & Ti kanoja Oyj L&T:n asemanhoidosta vastaa alihankkija on Jokita Oy Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyihin ei tule muutosta. Polttonestesäiliöiden täytöt tehdään 1-2 kertaa vii kossa. Jakeluasemalla käy tankkaamassa ajoneuvoa/vrk Ympäristöhallintajärjestelmä ISO otettu käyttöön viimeinen ulkoinen auditointi on tehty Päästöt vesistöön Toiminnasta ei aiheudun normaalioloissa päästöjä vesistöön. Päästöt ilmaan Jakeluasemalla myydään vain dieselöljyä ja moottoripolttoöljyä, joiden haihtuminen on vä häistä. Toiminnasta ei aiheudu (VOC) päästöjä. Melu ja tärinä Toiminta ei aiheuta lisämelua ja tärinää verrattuna esim. valtatie 4:n liikennemeluun ja täri nään. Jakeluasematoiminnan jätteet toiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte kerätään erikseen ja toimitetaan jätteenkuljetusyrittäjän toimesta kaatopaikalle öljynerottimeen muodostuva öljy ja sakka sekä hiekan erottimien sakka on ongelmajätettä, jo ka viedään ongelmajät teiden käsittelylu van saaneeseen laitokseen /yritykseen. toiminnanharjoittaja seuraa erotuskaivojen tyhjennysker toja ja erotuskaivoista poistettujen jätteiden määrää sekä ase man vuosittaista jätekertymää jätelajeittain. Asemanhoitaja on Lassila & Ti kanoja Oy jäteastiat tyhjennetään kerran viikossa. Öljynerotin, hie kanerottimet ja sulkuventtiilikaivo tar kistetaan kaksi kertaa vuo dessa, samassa yhteydessä tarkistetaan hälytintoiminnot. Öl jynerotin ja hiekanerotti met tyhjennetään tarvit taessa tai ker ran vuodessa PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA

5 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN TARKKAILU JA RAPORTOINTI LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Jakeluaseman jakelualue, säiliöiden täyttöalue, polttoneste säiliöt, jakelu laitteet ja laiteasen nukset sekä viemäröinti on toteutettu ympäristön kannalta jakeluasema-alan muutostyövaiheen (v. 1996) parasta mahdollista tek niikkaa käyttäen (BAT). Jakeluasematoiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 : n mukais ta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaa raa, luonnon olosuhteiden huo nontumista tai kohtuutonta rasitusta naapurille. polttonestesäiliöiden sisällön määrän seuranta mittauksin = auto maattinen säiliöiden nestepintaa jatkuvasti mittaa va val vontajär jes telmä. polttnestesäiliöiden ja öljynerottimen säännöllinen tarkastusohjelma kirjanpito hiekan- ja öljynerottimien tyhjennyksistä ja tarkkailusta hälytys- ja turvalaitteiden toiminta kunnossapito ja testaukset 2 ker taa vuodessa suoritettujen huolto-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus titojärjestelmään tiedot syntyneistä jätteistä, ongelmajätteiden määristä ja niiden edel leen toimittamisesta raportit ympäristövahingoista Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristöluvan vireilläolosta on kuulutettu Joutsan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja Joutsan Seutu lehdessä Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Joutsan kunnan teknisessä toimistossa. Lähinaapurit on kuultu kunnan toimesta. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Joutsan Vesi huolto Oy:tä ja Jyväskylän pelastuslaitokselta/joutsan paloasema. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty lupaviranomaiselle mielipiteitä tai muistutuksia määräaikaan mennessä. Hakijaa ei näin ollen ole erikseen kuultu ennen päätöksen tekoa. Lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskuksen, Joutsan Vesihuolto Oy:n lau-

6 II LUPÄPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA LUPAMÄÄRÄYKSET sunnot ovat liitteenä ja Jy väskylän pelastuslaitoksen/joutsan paloaseman. Lisäselvitykset Hakija on toimittanut pyydettynä lisäselvityksenä riskienhallintaohjelman Tarkastukset Laitoksella on pidetty tarkastus (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) Ympäristötarkastajan ehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja luvan myöntämi sen edellytykset. Ratkaisussa Teknisen lautakunnan lupajaosto ot taa huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi sääde tään. Teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Neste Markkinointi Oy:lle ympä-ristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden jakeluasemalle ny kyisessä laajuudessa harjoitettuna - toimin taa ei voida laajentaa - Joutsan kunnan Jousan kylässä kiinteistöllä kiinteistötunnus ( ) osoitteessa Tyyneläntie 2, JOUTSA. Vastaukset lausuntoihin ja yksilöityihin vaatimuksiin Lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Yleiset määräykset 1. Jakeluaseman tulee täyttää KTM:n 415/1988 päätöksen ja Standardin STD 3352 mukaiset vaatimukset. Toiminta tulee järjestää rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein sellaiseksi, ettei siitä aiheudun pohjaveden pilaantumi sen vaaraa. (YSL 4, 7, 8 ) 2. Jakeluaseman diesel - ja moottoripolttoöljysäiliöt tulee varustaa automaattisella vuodonil maisujärjestelmällä. Polttoainesäiliöiden vuodon havaitsemiseksi tu lee olla suora hälytysyhteys jatkuvasti miehitettynä olevaan valvomoon. (YSL 43 ) Jätehuolto 3 Jakelupisteen jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu ter veydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymis tä. (YSL 7, 43 ja 45, JäteL 6 ja 19 )

7 4. Ongelmajätteet, kuten öljynerotuskaivojen jätteet, polttonestejätteet ja polttonesteen imeytykseen käytetty imeytysaine, on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mu kaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätökses sä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksyt ty. (YSL 43 ja 45, Jä tel 3, 6 ja 15, JäteA 3, 5 ja 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA1129/2001) Toimintaa koskevat määräykset 5. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varau duttava sen käyttöön erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. Jakelualueiden muutos- tai korjaustöiden yhteydessä hiekan- ja öl jynerotinkaivot tulee vaihtaa vastaamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). (YSL 4, 43 ) 6. Pinnoitetut alueet ja valumavesien johtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa. Päällys teen kunto on tarkistettava silmämääräisesti vähintään kerran vuo dessa ja havaitut vauriot tulee korjata välittömästi. Öljynerottimen täyttymisen tarkkailemiseksi tulee olla suora hälytysyhteys jatku vasti miehitettynä olevaan valvomoon ja lisäksi silmämääräinen tark kailu kerran kuussa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa. Kaivo tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja sen toimintakyky tulee var mistaa tyhjennyksen yhteydessä. Öljyn- ja hiekanerottimen mitoituk sen tulee olla riittävät. (YSL 8, 43 ) 7. Mittarikenttä, säiliöiden täyttöalue ja piha-alue a) Mittarikenttä Nykyisen päällysteen päälle lisätään tiivis vettä läpäisemätön asfalttibetonikerros. Vedet johdetaan öljyn ja hiekanerottimen kautta ja käsitellään kohdan 8 mukaisesti. b) Säiliöiden täyttöalue Päällystettyä aluetta laajennetaan tiiviillä vettä läpäisemättömällä asfalttibetonikerroksilla niin, että se kattaa säiliöauton alle jäävän ala. Vedet johdetaan öl jyn ja hiekanerottimen kautta ja käsitellään koh dan 8 mukaisesti. c) Piha-alueen suuruuden vettä läpäisemättömällä asfalttibetonilla päällystettynä tulee kattaa säiliön täyttöalueen ja rakennuksen välinen alue, etelä-pohjoissuunnassa 20 metriä ja länsisuun nassa 10 metriä. Sadevedet käsitellään kohdan 8 mukaisesti. 8. Jakelualueen, säiliöiden täyttöpaikan ja piha-alueiden sadevesiä ei saa imeyttää maahan. Vedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai jätevesiviemäriin tai ne on kerättävä umpisäiliöön ja kuljetettava säiliöautolla jäte ve-siverkostoon tai paikkaan, jonne ne voidaan luovuttaa. Järjestely on oltava valmis mennessä ja

8 siitä on ilmoitettava Jout san kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (8, YSL 43 ) 9. Jakeluasemalle on varattava riittävästi öljyn imeyttämiseen sopivaa ainetta öljyvahinkojen varalle. (YSL 43 ) Laitoksen huoltoa ja kunnossapitoa sekä toiminnan tarkkailua koskevat mää-räykset: 10. Polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) mukaisesti ja aina korjaustöiden yhteydessä, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein ja tarkastusten pöytä kirjat tulee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. B-luokan säiliöt tulee vaihtaa uusiin kaksoisvaippasäiliöihin. (YSL 43, 46 ) 11. Polttoainesäiliöiden alla oleva betonisen suoja-altaan tulee olla tilavuudeltaan sellainen, että sinne mahtuu säiliöiden sisältämä polttoainemäärä. Betonialtaan kunto on lisäksi tarkkailtava silmä määräisesti riittävän usein esim. kerran kuussa. Tarkkailusta on pi dettävä kirjaa. (YSL 43, 46 ) 12. Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjavedenlaatuun tulee tarkkailla kiinteistöllä ja ole vasta pohjaveden tarkkailuputkesta. Toiminnanharjoittajan on esitet tävä ehdotus tarkkailusta Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2009 loppuun mennessä. Tarkkailutiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja tiedoksi Keski-Suomen ympäris tökeskukseen.(ysl 4, 43, 46, 77 ) (YSL 4, 43, 46, 77 ) 13. Asemalle on nimetty vastaava hoitaja hakemusasiakirjoista ilmenevällä tavalla. Hoitajan vaihtumisesta on kuitenkin aina ilmoitetta va. Asemalla tulee olla nä kyvässä paikassa jakeluaseman hoitajan puhelinnumero, palo- ja hätäiloituksen puhelinnumero ja toimin nanharjoittajan on huoleh dittava niiden ajan tasalla pitämisestä. (YSL 43, 46 ) Raportointi ja tarkkailu: 14. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä raportointi- ja tarkkailuohjelmaa. Lisäksi on huomioitava kohdissa 6 ja 11 annetut tarkkailua koskevat määräykset. Kirjanpitoa on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviran omaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52, JA 22 ) 15. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä Joutsan kunnan ympäris tönsuojelu- ja paloviranomaiselle. Vahingon leviämisen estämiseksi on ryhdyttävä välittömästi riittäviin toimenpiteisiin. (YSL 76, YSA 30 )

9 Toiminnan muutosta ja lopettamista koskevat määräykset: 16. Kiinteistöllä mahdollisesti tehtävien rakennustöiden yhteydessä maaperän kunto tulee selvittää tutkimuksin. Mikäli alueelta löytyy pilaantuneita maa-ainek sia, tulee siitä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristökeskukseen. Tutkimusten perusteella arvioidaan jatkotoi menpiteet ympäristön suojelemiseksi. 17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä tehtävä kirjalli nen ilmoitus Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 81, YSA 30 ) 18. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä suunni telma toimista, joilla alue kunnostetaan sen hetkisten lakien, muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti. (YSL 75, 90 ) PERUSTELUT Ratkaisun perustelut Hakemuksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ja toimiessaan jakelu asemasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisen ter veydelle ja se täyttää ympäristönsuojelulaissa (41 ja 42 ) luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Hakemuksessa esitettyjen, tämän päätöksen mukaiset rakenteet, ympäristökuormitus ja toi met sen rajoittamiseksi esitettyjen teknis ten ratkaisujen ja annettu jen lupamääräysten mukaisesti rakennet tuna ja toimiessaan ase masta ei aiheudu sellaista riskiä, ettei toimin taa voitaisi toteuttaa ja jatkua esitetyssä muodossa. Lupajaosto on kiinnittänyt ratkaisussaan erityistä huomiota pohjaveden suojelun varmistami seen. Yksityiskohtaiset perustelut Kiinteistöllä varastoitavat aineet ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia ja niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöihin tai muualle ympäristöön voi ai heuttaa terveyshaittaa, pilaantumista tai ympäristön terveydellisen laadun huononemista. (lupamääräys 1 ja 2) Ympäristönsuojelulain mukaan haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta. Jätelain periaatteiden mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa tervey delle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden säilytys asianmukaisella tavalla estää niiden hai tallisia ympäristövaikutuksia, kuten valumia maaperään. Ongelmajätteet saa toimittaa vain luvanvaraiseen paikkaan niiden asian mukaisen käsittelyn varmistamiseksi. (lupamää räykset 3 ja 4)

10 Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja hai tallisten vaikutusten vähentämisestä ja siten kyettävä varautumaan uuden tekniikan käyttöönottoon ympäristönsuojelutoimenpiteenä. (lupamääräys 5) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 8 kieltää pilaamasta pohjavettä. Alue sijait-see I-luokan pohjavesialueen muodostumisalueella, sen vuoksi on erityisen tär keää että jakeluaseman ja säiliöiden täyttöpaikat ovat kunnossa riit tävän laajalta alueelta sekä että hiekan ja öljynerottimet ovat toimin takuntoisia. Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikkojen sadevesien johtamiskiellolla pohjavesialueelle var mistetaan kaikissa olosuhteissa ettei pohjavesi pilaannu. (lupamääräykset 6-8) Mahdollisen polttoainevuodon nopea torjunta edellyttää, että asianmukainen torjuntalaitteisto ja -välineistö on nopeasti saatavilla. (lupamääräys 9) Säiliöiden ja suoja-altaiden kunnosta huolehtimisella estetään ennakolta vahingollisten tai haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. (lupamääräykset 10-11) Pohjavesille haitallisten aineiden tarkkailua edellytetään kiinteistön vesien kä-sittelyn toimi vuuden seuraamiseksi sekä toiminnasta aiheutuvien mahdollisten pohjavesi- ja maaperävaikutusten selvittämiseksi. (lupamääräys 12) Jakeluaseman toimintojen vastaavan hoitajan nimeäminen ja muutosten ilmoittamista kos kevat määräykset sekä kirjanpito- ja raportointivelvoitteet ovat tar peen vahinkojen ajantasaisen ilmoittamisen, lupamääräysten noudattamisen sekä toiminnan valvonnan kannal ta. (lupamääräykset 13) Luvansaajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Raportointivelvollisuus on annettu valvonnallisista syistä, jotta voidaan varmistua, että lai tos toimii annettujen määräysten mukaisesti. (lupamääräys 14) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi. (lupamääräys 15) Määräyksellä varmistetaan alueen puhtaana pysyminen pohjavettä pilaavista aineista. (lupa määräys 16) Tiedot toiminnassa tapahtuvista oleellisista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumi sesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle uuden ympäristöluvan tarpeen arviointia ja valvontaa varten. (lupamääräys 17)

11 Toiminnan jälkeinen selvitysvelvollisuus on tarpeen alueen maa perän ja pohjaveden pilaan tumisen selvittämiseksi, jotta saadaan tiedot alueen tulevaa käyttöä varten. (lupamääräys 18) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä vii meistään mennessä. Jos asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 42, 43, 45, 46, 47, 56, 58, 75, 76, 78, 81 ja 90 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7 ja 30 Jätelaki (JL 1072/1993) 4, 15, 17, 51 ja 52 Jäteasetus (JA 1390/1993) 3a, 5, 6, 22 Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajät teiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on-gelmajätteiden pak kaamisesta ja merkitsemi sestä (VNp 659/1996) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MUUTOKSENHAKU Tästä päätöksestä peritään maksua Maksu perustuu Joutsan kunnanvaltuuston vahvistamaan taksaan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Teknisen lautakunnan lupajaostossa tiedottaa tästä päätöksestä ympäristön-suojelulain 54 :n mukaisesti. Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Joutsan kun-nan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan Seudussa. Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

12 Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös: Hyväksyttiin ympäristötarkatajan ehdotuksen mukaisena. Tästä päätöksestä peritään maksua Maksu perustuu Joutsan kunnanvaltuuston vahvistamaan taksaan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen JAKELU Päätös: Neste Markkinointi Oy PL NESTE OIL Tiedoksi: Joutsan kunnanhallitus Keski-Suomen ympäristökeskus

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot