NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan lupajaosto NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa ole vaa jakeluasematoimintaa Joutsan kunnassa. I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Neste Markkinointi Oy PL NESTE OIL Neste D-asema Tyyneläntie JOUTSA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN VIREILLETULO Neste Markkinointi OY hakee ympäristölupaa olemassa olevalle huoltoasematoiminnalle. Polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m3, on ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 5 a mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukai nen lupa. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja asetuksen 7 :n 5 a) kohdan mukaan kyseinen laitos kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin. Hakemus on jätetty Joutsan kunnan teknisen lautakunnan lupajaostolle LUPATILANNE 1) Joutsan piirin nimismiehen palavien nesteiden varastointi- ja käyttö lupa , 2) Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja 3) Joutsan Seudun Terveyshuollon Ky:n lausunto D-aseman sadevesijärjestelmästä

2 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Tilalla Linjala 10:35 (kiinteistötunnus ) on seuraavia toimintoja: - Neste D-asema, raskaan kaluston dieselöljyn ja mootto ri polttoöl jyn Jakeluasema (kiinteistön omistaja: Kiinteistö Oy Joutsan Linjala, Kangasniementie 65 as. 1,19650 JOUTSA) - metsäkoneurakoitsija Ari Auerin konehalli - metallikoneistamo Jeremet (viereinen kiinteistö) D-asema sijaitsee valtatie 4 (Heinola- Jyväskylä) varrella. Lähin asutus = naa-puri on noin 100 m päässä jakeluasemasta. Alueella ei ole kaavaa. Jakeluasema sijaitsee I-luokan pohjavesialueen muo dostumisalueel la Yleiskuvaus Jakeluasema on raskaiden ajoneuvojen tankkauspaikka. Polttonesteiden (dieselöljy ja moot toripolttoöljy) jakelu tapahtuu korttiautomaatin kautta 24 h/vrk. Polt tonesteet tuodaan asemalle säiliöautolla ja varastoidaan kiinteistön sisätiloissa oleviin maanpäällisiin 20 m3 säiliöihin (3 kpl 20 m3 die selöljy ja 1 kpl 20 m3 moottoripolttoöljy) Säiliöistä polttoneste johde taan imuputkia pitkin jakelualueelle ja jakelumittareiden kautta asiakkaille. Kiinteistöllä on suoritettu maa-perän puhdistustyöt mas sanvaihtokaivuuna Kiinteistölle on asennettu pohjaveden tarkkailuputki. In sinööritoimisto Paavo Ristola Oy on tehnyt pohjavesien tarkkailun yhteenvedon ja esityk sen tarkkailun lopettamisesta Asemanhoito on Lassila & Tikanoja Oy:lla Asemanhoitaja toimii L & T:n alihankkija Jokita Oy. Toiminta on käynnissä. akeluasema, viemäröinti ja polttonesteiden varastosäiliöiden sijoitukset on esitetty asema piirroksessa. Varastoitavat polttonesteet: dieselöljy ja moottoripolttoöljy Maanpäälliset teräsrakenteiset suorakulmaiset säiliöt, SFS 2735,1-vaippa 3 kpl 20 m3, dieselöljy, palava neste 1 kpl 20 m3 moottoripolttoöljy, palava neste säiliöt on valmistettu v. 1981, valmistaja Helka, Lievestuore säiliöt (nro 22, 23 ja 24 ) on tarkastettu , A Ik, säiliö nro 21 on tarkastettu , B Ik säiliötiedot on esitetty liitteinä olevissa säiliötarkas tuspöytäkirjoissa Jakeluasematoiminnassa ei käytetä vettä.

3 Vedenhankinta ja viemäröinti Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan pintavedet johdetaan hiekanerottimien, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta sädevesiviemä riin, joka purkaa maastoon. Osittain asfaltoidun ja osittain sorapääl lysteisen piha- ja liikennealueen sade-vedet johdetaan pihakallistuk sin maastoon. Jakelutoiminnassa ei käytetä vettä. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Ympäristöriskit Toimintaan liittyvän maaperän pilaantumisriskin voi aiheuttaa polttonesteiden tuonnin yhtey dessä säiliöiden ylisyöttö, polttonestesäiliöiden ja polttonesteputkis tojen sekä mitta-reiden vuodot, autojen tankkauksissa maahan valu va polttoneste, alueella tapahtuvat liikennevahingot, öljynerottimen toiminta sekä yleinen jakeluaseman tarkkailun laiminlyönti. Maape rän pilaantumisriskin lisäksi käsiteltävät polttonesteet voivat aiheuttaa tulipalovaaran. Ympäristön pilaantumisriskiä vähennetään seuraavin keinoin jakeluaseman muutostyöt mm. viemäröinti on tehty v.1996 jakelu asemastandardin SFS 3352 mukaan akelualueen päällysteenä on raskaan liikenteen käyt töön soveltuva tiivis betonilaatta jakelualueen ja säiliöiden täyttöalueen pintavedet on viemäröity hie kanerottimien, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikai von kautta sadevesivie märiin, joka purkaa maastoon piha- ja liikennealue on osittain asfaltoitu ja osittain so rapäällystei nen. Jakeluaseman ympä rillä olevan piha-alueen pintavedet on joh dettu pihakallistuksin maastoon jakelualue ja säiliöiden täyttöalue on erotettu muusta piha-alueesta kallistuksin, ulko-puoliset sadevedet eivät pääse ko. alueille maanpäälliset 20 m3 (4 kpl) säiliöt ovat 1-vaippaisia te rässäiliöitä, jotka on sijoitettu kiinteis tön sisälle erilliseen huo neti laan, missä nii den alapuolella on betoni rakentei-nen suo ja-allas. säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä ja säiliöiden sisäl tämän poltto nesteen määrää seura taan säiliökohtaisesti auto maattisella neste pintaa jatkuvasti mittaa valla varastovalvontajärjestelmällä öljynerotin on varustettu elektronisella hälyttimellä, häly tinyksikkö si jaitsee laitekatoksessa Lassila & Tikanoja Oyj tarkastaa öljynerottimen, sulku venttiilikaivon ja muut viemärikaivot 2 kertaa vuodessa ja tyh jentää samalla tar peen vaatiessa öljynerotti men ja hiekanero tuskaivot öljynerottimen hälytin tarkastetaan 2 kertaa vuodessa jake-

4 luasema on varustettu hätä-seis - painikkeella, alkusam mutuslait teistolla (käsisammutin 6 kg), roska- ja öljynimeytys turve astioilla. asematoimintojen vastuullinen hoitaja on Lassila & Ti kanoja Oyj L&T:n asemanhoidosta vastaa alihankkija on Jokita Oy Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyihin ei tule muutosta. Polttonestesäiliöiden täytöt tehdään 1-2 kertaa vii kossa. Jakeluasemalla käy tankkaamassa ajoneuvoa/vrk Ympäristöhallintajärjestelmä ISO otettu käyttöön viimeinen ulkoinen auditointi on tehty Päästöt vesistöön Toiminnasta ei aiheudun normaalioloissa päästöjä vesistöön. Päästöt ilmaan Jakeluasemalla myydään vain dieselöljyä ja moottoripolttoöljyä, joiden haihtuminen on vä häistä. Toiminnasta ei aiheudu (VOC) päästöjä. Melu ja tärinä Toiminta ei aiheuta lisämelua ja tärinää verrattuna esim. valtatie 4:n liikennemeluun ja täri nään. Jakeluasematoiminnan jätteet toiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte kerätään erikseen ja toimitetaan jätteenkuljetusyrittäjän toimesta kaatopaikalle öljynerottimeen muodostuva öljy ja sakka sekä hiekan erottimien sakka on ongelmajätettä, jo ka viedään ongelmajät teiden käsittelylu van saaneeseen laitokseen /yritykseen. toiminnanharjoittaja seuraa erotuskaivojen tyhjennysker toja ja erotuskaivoista poistettujen jätteiden määrää sekä ase man vuosittaista jätekertymää jätelajeittain. Asemanhoitaja on Lassila & Ti kanoja Oy jäteastiat tyhjennetään kerran viikossa. Öljynerotin, hie kanerottimet ja sulkuventtiilikaivo tar kistetaan kaksi kertaa vuo dessa, samassa yhteydessä tarkistetaan hälytintoiminnot. Öl jynerotin ja hiekanerotti met tyhjennetään tarvit taessa tai ker ran vuodessa PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA

5 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN TARKKAILU JA RAPORTOINTI LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Jakeluaseman jakelualue, säiliöiden täyttöalue, polttoneste säiliöt, jakelu laitteet ja laiteasen nukset sekä viemäröinti on toteutettu ympäristön kannalta jakeluasema-alan muutostyövaiheen (v. 1996) parasta mahdollista tek niikkaa käyttäen (BAT). Jakeluasematoiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 : n mukais ta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaa raa, luonnon olosuhteiden huo nontumista tai kohtuutonta rasitusta naapurille. polttonestesäiliöiden sisällön määrän seuranta mittauksin = auto maattinen säiliöiden nestepintaa jatkuvasti mittaa va val vontajär jes telmä. polttnestesäiliöiden ja öljynerottimen säännöllinen tarkastusohjelma kirjanpito hiekan- ja öljynerottimien tyhjennyksistä ja tarkkailusta hälytys- ja turvalaitteiden toiminta kunnossapito ja testaukset 2 ker taa vuodessa suoritettujen huolto-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus titojärjestelmään tiedot syntyneistä jätteistä, ongelmajätteiden määristä ja niiden edel leen toimittamisesta raportit ympäristövahingoista Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristöluvan vireilläolosta on kuulutettu Joutsan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja Joutsan Seutu lehdessä Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Joutsan kunnan teknisessä toimistossa. Lähinaapurit on kuultu kunnan toimesta. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Joutsan Vesi huolto Oy:tä ja Jyväskylän pelastuslaitokselta/joutsan paloasema. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty lupaviranomaiselle mielipiteitä tai muistutuksia määräaikaan mennessä. Hakijaa ei näin ollen ole erikseen kuultu ennen päätöksen tekoa. Lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskuksen, Joutsan Vesihuolto Oy:n lau-

6 II LUPÄPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA LUPAMÄÄRÄYKSET sunnot ovat liitteenä ja Jy väskylän pelastuslaitoksen/joutsan paloaseman. Lisäselvitykset Hakija on toimittanut pyydettynä lisäselvityksenä riskienhallintaohjelman Tarkastukset Laitoksella on pidetty tarkastus (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) Ympäristötarkastajan ehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja luvan myöntämi sen edellytykset. Ratkaisussa Teknisen lautakunnan lupajaosto ot taa huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi sääde tään. Teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Neste Markkinointi Oy:lle ympä-ristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden jakeluasemalle ny kyisessä laajuudessa harjoitettuna - toimin taa ei voida laajentaa - Joutsan kunnan Jousan kylässä kiinteistöllä kiinteistötunnus ( ) osoitteessa Tyyneläntie 2, JOUTSA. Vastaukset lausuntoihin ja yksilöityihin vaatimuksiin Lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Yleiset määräykset 1. Jakeluaseman tulee täyttää KTM:n 415/1988 päätöksen ja Standardin STD 3352 mukaiset vaatimukset. Toiminta tulee järjestää rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein sellaiseksi, ettei siitä aiheudun pohjaveden pilaantumi sen vaaraa. (YSL 4, 7, 8 ) 2. Jakeluaseman diesel - ja moottoripolttoöljysäiliöt tulee varustaa automaattisella vuodonil maisujärjestelmällä. Polttoainesäiliöiden vuodon havaitsemiseksi tu lee olla suora hälytysyhteys jatkuvasti miehitettynä olevaan valvomoon. (YSL 43 ) Jätehuolto 3 Jakelupisteen jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu ter veydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymis tä. (YSL 7, 43 ja 45, JäteL 6 ja 19 )

7 4. Ongelmajätteet, kuten öljynerotuskaivojen jätteet, polttonestejätteet ja polttonesteen imeytykseen käytetty imeytysaine, on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mu kaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätökses sä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksyt ty. (YSL 43 ja 45, Jä tel 3, 6 ja 15, JäteA 3, 5 ja 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA1129/2001) Toimintaa koskevat määräykset 5. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varau duttava sen käyttöön erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. Jakelualueiden muutos- tai korjaustöiden yhteydessä hiekan- ja öl jynerotinkaivot tulee vaihtaa vastaamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). (YSL 4, 43 ) 6. Pinnoitetut alueet ja valumavesien johtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa. Päällys teen kunto on tarkistettava silmämääräisesti vähintään kerran vuo dessa ja havaitut vauriot tulee korjata välittömästi. Öljynerottimen täyttymisen tarkkailemiseksi tulee olla suora hälytysyhteys jatku vasti miehitettynä olevaan valvomoon ja lisäksi silmämääräinen tark kailu kerran kuussa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa. Kaivo tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja sen toimintakyky tulee var mistaa tyhjennyksen yhteydessä. Öljyn- ja hiekanerottimen mitoituk sen tulee olla riittävät. (YSL 8, 43 ) 7. Mittarikenttä, säiliöiden täyttöalue ja piha-alue a) Mittarikenttä Nykyisen päällysteen päälle lisätään tiivis vettä läpäisemätön asfalttibetonikerros. Vedet johdetaan öljyn ja hiekanerottimen kautta ja käsitellään kohdan 8 mukaisesti. b) Säiliöiden täyttöalue Päällystettyä aluetta laajennetaan tiiviillä vettä läpäisemättömällä asfalttibetonikerroksilla niin, että se kattaa säiliöauton alle jäävän ala. Vedet johdetaan öl jyn ja hiekanerottimen kautta ja käsitellään koh dan 8 mukaisesti. c) Piha-alueen suuruuden vettä läpäisemättömällä asfalttibetonilla päällystettynä tulee kattaa säiliön täyttöalueen ja rakennuksen välinen alue, etelä-pohjoissuunnassa 20 metriä ja länsisuun nassa 10 metriä. Sadevedet käsitellään kohdan 8 mukaisesti. 8. Jakelualueen, säiliöiden täyttöpaikan ja piha-alueiden sadevesiä ei saa imeyttää maahan. Vedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai jätevesiviemäriin tai ne on kerättävä umpisäiliöön ja kuljetettava säiliöautolla jäte ve-siverkostoon tai paikkaan, jonne ne voidaan luovuttaa. Järjestely on oltava valmis mennessä ja

8 siitä on ilmoitettava Jout san kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (8, YSL 43 ) 9. Jakeluasemalle on varattava riittävästi öljyn imeyttämiseen sopivaa ainetta öljyvahinkojen varalle. (YSL 43 ) Laitoksen huoltoa ja kunnossapitoa sekä toiminnan tarkkailua koskevat mää-räykset: 10. Polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) mukaisesti ja aina korjaustöiden yhteydessä, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein ja tarkastusten pöytä kirjat tulee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. B-luokan säiliöt tulee vaihtaa uusiin kaksoisvaippasäiliöihin. (YSL 43, 46 ) 11. Polttoainesäiliöiden alla oleva betonisen suoja-altaan tulee olla tilavuudeltaan sellainen, että sinne mahtuu säiliöiden sisältämä polttoainemäärä. Betonialtaan kunto on lisäksi tarkkailtava silmä määräisesti riittävän usein esim. kerran kuussa. Tarkkailusta on pi dettävä kirjaa. (YSL 43, 46 ) 12. Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjavedenlaatuun tulee tarkkailla kiinteistöllä ja ole vasta pohjaveden tarkkailuputkesta. Toiminnanharjoittajan on esitet tävä ehdotus tarkkailusta Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2009 loppuun mennessä. Tarkkailutiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja tiedoksi Keski-Suomen ympäris tökeskukseen.(ysl 4, 43, 46, 77 ) (YSL 4, 43, 46, 77 ) 13. Asemalle on nimetty vastaava hoitaja hakemusasiakirjoista ilmenevällä tavalla. Hoitajan vaihtumisesta on kuitenkin aina ilmoitetta va. Asemalla tulee olla nä kyvässä paikassa jakeluaseman hoitajan puhelinnumero, palo- ja hätäiloituksen puhelinnumero ja toimin nanharjoittajan on huoleh dittava niiden ajan tasalla pitämisestä. (YSL 43, 46 ) Raportointi ja tarkkailu: 14. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä raportointi- ja tarkkailuohjelmaa. Lisäksi on huomioitava kohdissa 6 ja 11 annetut tarkkailua koskevat määräykset. Kirjanpitoa on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviran omaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52, JA 22 ) 15. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä Joutsan kunnan ympäris tönsuojelu- ja paloviranomaiselle. Vahingon leviämisen estämiseksi on ryhdyttävä välittömästi riittäviin toimenpiteisiin. (YSL 76, YSA 30 )

9 Toiminnan muutosta ja lopettamista koskevat määräykset: 16. Kiinteistöllä mahdollisesti tehtävien rakennustöiden yhteydessä maaperän kunto tulee selvittää tutkimuksin. Mikäli alueelta löytyy pilaantuneita maa-ainek sia, tulee siitä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristökeskukseen. Tutkimusten perusteella arvioidaan jatkotoi menpiteet ympäristön suojelemiseksi. 17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä tehtävä kirjalli nen ilmoitus Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 81, YSA 30 ) 18. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä suunni telma toimista, joilla alue kunnostetaan sen hetkisten lakien, muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti. (YSL 75, 90 ) PERUSTELUT Ratkaisun perustelut Hakemuksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ja toimiessaan jakelu asemasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisen ter veydelle ja se täyttää ympäristönsuojelulaissa (41 ja 42 ) luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Hakemuksessa esitettyjen, tämän päätöksen mukaiset rakenteet, ympäristökuormitus ja toi met sen rajoittamiseksi esitettyjen teknis ten ratkaisujen ja annettu jen lupamääräysten mukaisesti rakennet tuna ja toimiessaan ase masta ei aiheudu sellaista riskiä, ettei toimin taa voitaisi toteuttaa ja jatkua esitetyssä muodossa. Lupajaosto on kiinnittänyt ratkaisussaan erityistä huomiota pohjaveden suojelun varmistami seen. Yksityiskohtaiset perustelut Kiinteistöllä varastoitavat aineet ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia ja niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöihin tai muualle ympäristöön voi ai heuttaa terveyshaittaa, pilaantumista tai ympäristön terveydellisen laadun huononemista. (lupamääräys 1 ja 2) Ympäristönsuojelulain mukaan haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta. Jätelain periaatteiden mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa tervey delle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden säilytys asianmukaisella tavalla estää niiden hai tallisia ympäristövaikutuksia, kuten valumia maaperään. Ongelmajätteet saa toimittaa vain luvanvaraiseen paikkaan niiden asian mukaisen käsittelyn varmistamiseksi. (lupamää räykset 3 ja 4)

10 Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja hai tallisten vaikutusten vähentämisestä ja siten kyettävä varautumaan uuden tekniikan käyttöönottoon ympäristönsuojelutoimenpiteenä. (lupamääräys 5) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 8 kieltää pilaamasta pohjavettä. Alue sijait-see I-luokan pohjavesialueen muodostumisalueella, sen vuoksi on erityisen tär keää että jakeluaseman ja säiliöiden täyttöpaikat ovat kunnossa riit tävän laajalta alueelta sekä että hiekan ja öljynerottimet ovat toimin takuntoisia. Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikkojen sadevesien johtamiskiellolla pohjavesialueelle var mistetaan kaikissa olosuhteissa ettei pohjavesi pilaannu. (lupamääräykset 6-8) Mahdollisen polttoainevuodon nopea torjunta edellyttää, että asianmukainen torjuntalaitteisto ja -välineistö on nopeasti saatavilla. (lupamääräys 9) Säiliöiden ja suoja-altaiden kunnosta huolehtimisella estetään ennakolta vahingollisten tai haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. (lupamääräykset 10-11) Pohjavesille haitallisten aineiden tarkkailua edellytetään kiinteistön vesien kä-sittelyn toimi vuuden seuraamiseksi sekä toiminnasta aiheutuvien mahdollisten pohjavesi- ja maaperävaikutusten selvittämiseksi. (lupamääräys 12) Jakeluaseman toimintojen vastaavan hoitajan nimeäminen ja muutosten ilmoittamista kos kevat määräykset sekä kirjanpito- ja raportointivelvoitteet ovat tar peen vahinkojen ajantasaisen ilmoittamisen, lupamääräysten noudattamisen sekä toiminnan valvonnan kannal ta. (lupamääräykset 13) Luvansaajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Raportointivelvollisuus on annettu valvonnallisista syistä, jotta voidaan varmistua, että lai tos toimii annettujen määräysten mukaisesti. (lupamääräys 14) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi. (lupamääräys 15) Määräyksellä varmistetaan alueen puhtaana pysyminen pohjavettä pilaavista aineista. (lupa määräys 16) Tiedot toiminnassa tapahtuvista oleellisista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumi sesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle uuden ympäristöluvan tarpeen arviointia ja valvontaa varten. (lupamääräys 17)

11 Toiminnan jälkeinen selvitysvelvollisuus on tarpeen alueen maa perän ja pohjaveden pilaan tumisen selvittämiseksi, jotta saadaan tiedot alueen tulevaa käyttöä varten. (lupamääräys 18) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä vii meistään mennessä. Jos asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 42, 43, 45, 46, 47, 56, 58, 75, 76, 78, 81 ja 90 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7 ja 30 Jätelaki (JL 1072/1993) 4, 15, 17, 51 ja 52 Jäteasetus (JA 1390/1993) 3a, 5, 6, 22 Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajät teiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on-gelmajätteiden pak kaamisesta ja merkitsemi sestä (VNp 659/1996) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MUUTOKSENHAKU Tästä päätöksestä peritään maksua Maksu perustuu Joutsan kunnanvaltuuston vahvistamaan taksaan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Teknisen lautakunnan lupajaostossa tiedottaa tästä päätöksestä ympäristön-suojelulain 54 :n mukaisesti. Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Joutsan kun-nan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan Seudussa. Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

12 Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös: Hyväksyttiin ympäristötarkatajan ehdotuksen mukaisena. Tästä päätöksestä peritään maksua Maksu perustuu Joutsan kunnanvaltuuston vahvistamaan taksaan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen JAKELU Päätös: Neste Markkinointi Oy PL NESTE OIL Tiedoksi: Joutsan kunnanhallitus Keski-Suomen ympäristökeskus

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 27.6.2005 Kokouspvm 21.6.2005 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.7.2001 Kokouspvm 12.7.2001 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (9) 15 Pelastuslaitoksen anomus ympäristöluvassa annetun määräyksen määräajan pidentämiseksi HEL 2012-006634 T 11 01 00 00 Päätös päätti myöntää Helsingin kaupungin

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 202 09.04.2002 2 Ymp 12095-2001 (233) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 282 29.04.2003 1 Ymp 1402-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) Ympkaalk 282 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 332 08.05.2007 4 Ymp 1472-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Shell Ab, Pansiontie 14 Tiivistelmä: - Ympkaalk 332 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ST 1 OY, POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ST 1 OY, POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ST 1 OY, POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMA St 1 Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee polttonesteiden jakeluaseman toimintaa osoitteessa Vanhasahankatu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Lappeenranna seudun ympäristölautakunta 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lappeenranna seudun ympäristölautakunta 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenranna seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Annettu julkipanon jälkeen 00 LAPPEENRANTA..0 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA. Hakija Saimaan Polttoaine Oy

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 290 07.05.2002 3 Ymp 1938-2002 (235) JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus Ympkaalk 290 Ympäristönsuojelutoimisto 19.4.2002/EP

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 333 13.05.2003 2 Ymp 1289-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) Ympkaalk 333 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 28.5.2007 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2005 y 407/121 Telefaksi 020 490 5811 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös Keski

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 768 13.12.2005 4 Ymp 15902-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Teboil Ab, Hämeentie 31 Tiivistelmä: - Ympkaalk 768 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot