NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA"

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan lupajaosto NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa ole vaa jakeluasematoimintaa Joutsan kunnassa. I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Neste Markkinointi Oy PL NESTE OIL Neste D-asema Tyyneläntie JOUTSA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN VIREILLETULO Neste Markkinointi OY hakee ympäristölupaa olemassa olevalle huoltoasematoiminnalle. Polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m3, on ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 5 a mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukai nen lupa. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja asetuksen 7 :n 5 a) kohdan mukaan kyseinen laitos kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin. Hakemus on jätetty Joutsan kunnan teknisen lautakunnan lupajaostolle LUPATILANNE 1) Joutsan piirin nimismiehen palavien nesteiden varastointi- ja käyttö lupa , 2) Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja 3) Joutsan Seudun Terveyshuollon Ky:n lausunto D-aseman sadevesijärjestelmästä

2 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Tilalla Linjala 10:35 (kiinteistötunnus ) on seuraavia toimintoja: - Neste D-asema, raskaan kaluston dieselöljyn ja mootto ri polttoöl jyn Jakeluasema (kiinteistön omistaja: Kiinteistö Oy Joutsan Linjala, Kangasniementie 65 as. 1,19650 JOUTSA) - metsäkoneurakoitsija Ari Auerin konehalli - metallikoneistamo Jeremet (viereinen kiinteistö) D-asema sijaitsee valtatie 4 (Heinola- Jyväskylä) varrella. Lähin asutus = naa-puri on noin 100 m päässä jakeluasemasta. Alueella ei ole kaavaa. Jakeluasema sijaitsee I-luokan pohjavesialueen muo dostumisalueel la Yleiskuvaus Jakeluasema on raskaiden ajoneuvojen tankkauspaikka. Polttonesteiden (dieselöljy ja moot toripolttoöljy) jakelu tapahtuu korttiautomaatin kautta 24 h/vrk. Polt tonesteet tuodaan asemalle säiliöautolla ja varastoidaan kiinteistön sisätiloissa oleviin maanpäällisiin 20 m3 säiliöihin (3 kpl 20 m3 die selöljy ja 1 kpl 20 m3 moottoripolttoöljy) Säiliöistä polttoneste johde taan imuputkia pitkin jakelualueelle ja jakelumittareiden kautta asiakkaille. Kiinteistöllä on suoritettu maa-perän puhdistustyöt mas sanvaihtokaivuuna Kiinteistölle on asennettu pohjaveden tarkkailuputki. In sinööritoimisto Paavo Ristola Oy on tehnyt pohjavesien tarkkailun yhteenvedon ja esityk sen tarkkailun lopettamisesta Asemanhoito on Lassila & Tikanoja Oy:lla Asemanhoitaja toimii L & T:n alihankkija Jokita Oy. Toiminta on käynnissä. akeluasema, viemäröinti ja polttonesteiden varastosäiliöiden sijoitukset on esitetty asema piirroksessa. Varastoitavat polttonesteet: dieselöljy ja moottoripolttoöljy Maanpäälliset teräsrakenteiset suorakulmaiset säiliöt, SFS 2735,1-vaippa 3 kpl 20 m3, dieselöljy, palava neste 1 kpl 20 m3 moottoripolttoöljy, palava neste säiliöt on valmistettu v. 1981, valmistaja Helka, Lievestuore säiliöt (nro 22, 23 ja 24 ) on tarkastettu , A Ik, säiliö nro 21 on tarkastettu , B Ik säiliötiedot on esitetty liitteinä olevissa säiliötarkas tuspöytäkirjoissa Jakeluasematoiminnassa ei käytetä vettä.

3 Vedenhankinta ja viemäröinti Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan pintavedet johdetaan hiekanerottimien, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta sädevesiviemä riin, joka purkaa maastoon. Osittain asfaltoidun ja osittain sorapääl lysteisen piha- ja liikennealueen sade-vedet johdetaan pihakallistuk sin maastoon. Jakelutoiminnassa ei käytetä vettä. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Ympäristöriskit Toimintaan liittyvän maaperän pilaantumisriskin voi aiheuttaa polttonesteiden tuonnin yhtey dessä säiliöiden ylisyöttö, polttonestesäiliöiden ja polttonesteputkis tojen sekä mitta-reiden vuodot, autojen tankkauksissa maahan valu va polttoneste, alueella tapahtuvat liikennevahingot, öljynerottimen toiminta sekä yleinen jakeluaseman tarkkailun laiminlyönti. Maape rän pilaantumisriskin lisäksi käsiteltävät polttonesteet voivat aiheuttaa tulipalovaaran. Ympäristön pilaantumisriskiä vähennetään seuraavin keinoin jakeluaseman muutostyöt mm. viemäröinti on tehty v.1996 jakelu asemastandardin SFS 3352 mukaan akelualueen päällysteenä on raskaan liikenteen käyt töön soveltuva tiivis betonilaatta jakelualueen ja säiliöiden täyttöalueen pintavedet on viemäröity hie kanerottimien, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikai von kautta sadevesivie märiin, joka purkaa maastoon piha- ja liikennealue on osittain asfaltoitu ja osittain so rapäällystei nen. Jakeluaseman ympä rillä olevan piha-alueen pintavedet on joh dettu pihakallistuksin maastoon jakelualue ja säiliöiden täyttöalue on erotettu muusta piha-alueesta kallistuksin, ulko-puoliset sadevedet eivät pääse ko. alueille maanpäälliset 20 m3 (4 kpl) säiliöt ovat 1-vaippaisia te rässäiliöitä, jotka on sijoitettu kiinteis tön sisälle erilliseen huo neti laan, missä nii den alapuolella on betoni rakentei-nen suo ja-allas. säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä ja säiliöiden sisäl tämän poltto nesteen määrää seura taan säiliökohtaisesti auto maattisella neste pintaa jatkuvasti mittaa valla varastovalvontajärjestelmällä öljynerotin on varustettu elektronisella hälyttimellä, häly tinyksikkö si jaitsee laitekatoksessa Lassila & Tikanoja Oyj tarkastaa öljynerottimen, sulku venttiilikaivon ja muut viemärikaivot 2 kertaa vuodessa ja tyh jentää samalla tar peen vaatiessa öljynerotti men ja hiekanero tuskaivot öljynerottimen hälytin tarkastetaan 2 kertaa vuodessa jake-

4 luasema on varustettu hätä-seis - painikkeella, alkusam mutuslait teistolla (käsisammutin 6 kg), roska- ja öljynimeytys turve astioilla. asematoimintojen vastuullinen hoitaja on Lassila & Ti kanoja Oyj L&T:n asemanhoidosta vastaa alihankkija on Jokita Oy Liikenne ja liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyihin ei tule muutosta. Polttonestesäiliöiden täytöt tehdään 1-2 kertaa vii kossa. Jakeluasemalla käy tankkaamassa ajoneuvoa/vrk Ympäristöhallintajärjestelmä ISO otettu käyttöön viimeinen ulkoinen auditointi on tehty Päästöt vesistöön Toiminnasta ei aiheudun normaalioloissa päästöjä vesistöön. Päästöt ilmaan Jakeluasemalla myydään vain dieselöljyä ja moottoripolttoöljyä, joiden haihtuminen on vä häistä. Toiminnasta ei aiheudu (VOC) päästöjä. Melu ja tärinä Toiminta ei aiheuta lisämelua ja tärinää verrattuna esim. valtatie 4:n liikennemeluun ja täri nään. Jakeluasematoiminnan jätteet toiminnasta syntyvä yhdyskuntajäte kerätään erikseen ja toimitetaan jätteenkuljetusyrittäjän toimesta kaatopaikalle öljynerottimeen muodostuva öljy ja sakka sekä hiekan erottimien sakka on ongelmajätettä, jo ka viedään ongelmajät teiden käsittelylu van saaneeseen laitokseen /yritykseen. toiminnanharjoittaja seuraa erotuskaivojen tyhjennysker toja ja erotuskaivoista poistettujen jätteiden määrää sekä ase man vuosittaista jätekertymää jätelajeittain. Asemanhoitaja on Lassila & Ti kanoja Oy jäteastiat tyhjennetään kerran viikossa. Öljynerotin, hie kanerottimet ja sulkuventtiilikaivo tar kistetaan kaksi kertaa vuo dessa, samassa yhteydessä tarkistetaan hälytintoiminnot. Öl jynerotin ja hiekanerotti met tyhjennetään tarvit taessa tai ker ran vuodessa PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA

5 VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN TARKKAILU JA RAPORTOINTI LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Jakeluaseman jakelualue, säiliöiden täyttöalue, polttoneste säiliöt, jakelu laitteet ja laiteasen nukset sekä viemäröinti on toteutettu ympäristön kannalta jakeluasema-alan muutostyövaiheen (v. 1996) parasta mahdollista tek niikkaa käyttäen (BAT). Jakeluasematoiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 : n mukais ta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaa raa, luonnon olosuhteiden huo nontumista tai kohtuutonta rasitusta naapurille. polttonestesäiliöiden sisällön määrän seuranta mittauksin = auto maattinen säiliöiden nestepintaa jatkuvasti mittaa va val vontajär jes telmä. polttnestesäiliöiden ja öljynerottimen säännöllinen tarkastusohjelma kirjanpito hiekan- ja öljynerottimien tyhjennyksistä ja tarkkailusta hälytys- ja turvalaitteiden toiminta kunnossapito ja testaukset 2 ker taa vuodessa suoritettujen huolto-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus titojärjestelmään tiedot syntyneistä jätteistä, ongelmajätteiden määristä ja niiden edel leen toimittamisesta raportit ympäristövahingoista Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristöluvan vireilläolosta on kuulutettu Joutsan kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana ja Joutsan Seutu lehdessä Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Joutsan kunnan teknisessä toimistossa. Lähinaapurit on kuultu kunnan toimesta. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Joutsan Vesi huolto Oy:tä ja Jyväskylän pelastuslaitokselta/joutsan paloasema. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty lupaviranomaiselle mielipiteitä tai muistutuksia määräaikaan mennessä. Hakijaa ei näin ollen ole erikseen kuultu ennen päätöksen tekoa. Lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskuksen, Joutsan Vesihuolto Oy:n lau-

6 II LUPÄPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA LUPAMÄÄRÄYKSET sunnot ovat liitteenä ja Jy väskylän pelastuslaitoksen/joutsan paloaseman. Lisäselvitykset Hakija on toimittanut pyydettynä lisäselvityksenä riskienhallintaohjelman Tarkastukset Laitoksella on pidetty tarkastus (Asian valmistelija ympäristötarkastaja Jukka Partanen, puh ) Ympäristötarkastajan ehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja luvan myöntämi sen edellytykset. Ratkaisussa Teknisen lautakunnan lupajaosto ot taa huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi sääde tään. Teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Neste Markkinointi Oy:lle ympä-ristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden jakeluasemalle ny kyisessä laajuudessa harjoitettuna - toimin taa ei voida laajentaa - Joutsan kunnan Jousan kylässä kiinteistöllä kiinteistötunnus ( ) osoitteessa Tyyneläntie 2, JOUTSA. Vastaukset lausuntoihin ja yksilöityihin vaatimuksiin Lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Yleiset määräykset 1. Jakeluaseman tulee täyttää KTM:n 415/1988 päätöksen ja Standardin STD 3352 mukaiset vaatimukset. Toiminta tulee järjestää rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein sellaiseksi, ettei siitä aiheudun pohjaveden pilaantumi sen vaaraa. (YSL 4, 7, 8 ) 2. Jakeluaseman diesel - ja moottoripolttoöljysäiliöt tulee varustaa automaattisella vuodonil maisujärjestelmällä. Polttoainesäiliöiden vuodon havaitsemiseksi tu lee olla suora hälytysyhteys jatkuvasti miehitettynä olevaan valvomoon. (YSL 43 ) Jätehuolto 3 Jakelupisteen jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu ter veydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymis tä. (YSL 7, 43 ja 45, JäteL 6 ja 19 )

7 4. Ongelmajätteet, kuten öljynerotuskaivojen jätteet, polttonestejätteet ja polttonesteen imeytykseen käytetty imeytysaine, on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mu kaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätökses sä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksyt ty. (YSL 43 ja 45, Jä tel 3, 6 ja 15, JäteA 3, 5 ja 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA1129/2001) Toimintaa koskevat määräykset 5. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varau duttava sen käyttöön erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. Jakelualueiden muutos- tai korjaustöiden yhteydessä hiekan- ja öl jynerotinkaivot tulee vaihtaa vastaamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). (YSL 4, 43 ) 6. Pinnoitetut alueet ja valumavesien johtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa. Päällys teen kunto on tarkistettava silmämääräisesti vähintään kerran vuo dessa ja havaitut vauriot tulee korjata välittömästi. Öljynerottimen täyttymisen tarkkailemiseksi tulee olla suora hälytysyhteys jatku vasti miehitettynä olevaan valvomoon ja lisäksi silmämääräinen tark kailu kerran kuussa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa. Kaivo tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja sen toimintakyky tulee var mistaa tyhjennyksen yhteydessä. Öljyn- ja hiekanerottimen mitoituk sen tulee olla riittävät. (YSL 8, 43 ) 7. Mittarikenttä, säiliöiden täyttöalue ja piha-alue a) Mittarikenttä Nykyisen päällysteen päälle lisätään tiivis vettä läpäisemätön asfalttibetonikerros. Vedet johdetaan öljyn ja hiekanerottimen kautta ja käsitellään kohdan 8 mukaisesti. b) Säiliöiden täyttöalue Päällystettyä aluetta laajennetaan tiiviillä vettä läpäisemättömällä asfalttibetonikerroksilla niin, että se kattaa säiliöauton alle jäävän ala. Vedet johdetaan öl jyn ja hiekanerottimen kautta ja käsitellään koh dan 8 mukaisesti. c) Piha-alueen suuruuden vettä läpäisemättömällä asfalttibetonilla päällystettynä tulee kattaa säiliön täyttöalueen ja rakennuksen välinen alue, etelä-pohjoissuunnassa 20 metriä ja länsisuun nassa 10 metriä. Sadevedet käsitellään kohdan 8 mukaisesti. 8. Jakelualueen, säiliöiden täyttöpaikan ja piha-alueiden sadevesiä ei saa imeyttää maahan. Vedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai jätevesiviemäriin tai ne on kerättävä umpisäiliöön ja kuljetettava säiliöautolla jäte ve-siverkostoon tai paikkaan, jonne ne voidaan luovuttaa. Järjestely on oltava valmis mennessä ja

8 siitä on ilmoitettava Jout san kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (8, YSL 43 ) 9. Jakeluasemalle on varattava riittävästi öljyn imeyttämiseen sopivaa ainetta öljyvahinkojen varalle. (YSL 43 ) Laitoksen huoltoa ja kunnossapitoa sekä toiminnan tarkkailua koskevat mää-räykset: 10. Polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) mukaisesti ja aina korjaustöiden yhteydessä, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein ja tarkastusten pöytä kirjat tulee toimittaa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. B-luokan säiliöt tulee vaihtaa uusiin kaksoisvaippasäiliöihin. (YSL 43, 46 ) 11. Polttoainesäiliöiden alla oleva betonisen suoja-altaan tulee olla tilavuudeltaan sellainen, että sinne mahtuu säiliöiden sisältämä polttoainemäärä. Betonialtaan kunto on lisäksi tarkkailtava silmä määräisesti riittävän usein esim. kerran kuussa. Tarkkailusta on pi dettävä kirjaa. (YSL 43, 46 ) 12. Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjavedenlaatuun tulee tarkkailla kiinteistöllä ja ole vasta pohjaveden tarkkailuputkesta. Toiminnanharjoittajan on esitet tävä ehdotus tarkkailusta Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2009 loppuun mennessä. Tarkkailutiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle ja tiedoksi Keski-Suomen ympäris tökeskukseen.(ysl 4, 43, 46, 77 ) (YSL 4, 43, 46, 77 ) 13. Asemalle on nimetty vastaava hoitaja hakemusasiakirjoista ilmenevällä tavalla. Hoitajan vaihtumisesta on kuitenkin aina ilmoitetta va. Asemalla tulee olla nä kyvässä paikassa jakeluaseman hoitajan puhelinnumero, palo- ja hätäiloituksen puhelinnumero ja toimin nanharjoittajan on huoleh dittava niiden ajan tasalla pitämisestä. (YSL 43, 46 ) Raportointi ja tarkkailu: 14. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä raportointi- ja tarkkailuohjelmaa. Lisäksi on huomioitava kohdissa 6 ja 11 annetut tarkkailua koskevat määräykset. Kirjanpitoa on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviran omaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52, JA 22 ) 15. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä Joutsan kunnan ympäris tönsuojelu- ja paloviranomaiselle. Vahingon leviämisen estämiseksi on ryhdyttävä välittömästi riittäviin toimenpiteisiin. (YSL 76, YSA 30 )

9 Toiminnan muutosta ja lopettamista koskevat määräykset: 16. Kiinteistöllä mahdollisesti tehtävien rakennustöiden yhteydessä maaperän kunto tulee selvittää tutkimuksin. Mikäli alueelta löytyy pilaantuneita maa-ainek sia, tulee siitä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristökeskukseen. Tutkimusten perusteella arvioidaan jatkotoi menpiteet ympäristön suojelemiseksi. 17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä tehtävä kirjalli nen ilmoitus Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 81, YSA 30 ) 18. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä suunni telma toimista, joilla alue kunnostetaan sen hetkisten lakien, muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti. (YSL 75, 90 ) PERUSTELUT Ratkaisun perustelut Hakemuksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ja toimiessaan jakelu asemasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisen ter veydelle ja se täyttää ympäristönsuojelulaissa (41 ja 42 ) luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Hakemuksessa esitettyjen, tämän päätöksen mukaiset rakenteet, ympäristökuormitus ja toi met sen rajoittamiseksi esitettyjen teknis ten ratkaisujen ja annettu jen lupamääräysten mukaisesti rakennet tuna ja toimiessaan ase masta ei aiheudu sellaista riskiä, ettei toimin taa voitaisi toteuttaa ja jatkua esitetyssä muodossa. Lupajaosto on kiinnittänyt ratkaisussaan erityistä huomiota pohjaveden suojelun varmistami seen. Yksityiskohtaiset perustelut Kiinteistöllä varastoitavat aineet ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia ja niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöihin tai muualle ympäristöön voi ai heuttaa terveyshaittaa, pilaantumista tai ympäristön terveydellisen laadun huononemista. (lupamääräys 1 ja 2) Ympäristönsuojelulain mukaan haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta. Jätelain periaatteiden mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa tervey delle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden säilytys asianmukaisella tavalla estää niiden hai tallisia ympäristövaikutuksia, kuten valumia maaperään. Ongelmajätteet saa toimittaa vain luvanvaraiseen paikkaan niiden asian mukaisen käsittelyn varmistamiseksi. (lupamää räykset 3 ja 4)

10 Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja hai tallisten vaikutusten vähentämisestä ja siten kyettävä varautumaan uuden tekniikan käyttöönottoon ympäristönsuojelutoimenpiteenä. (lupamääräys 5) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 8 kieltää pilaamasta pohjavettä. Alue sijait-see I-luokan pohjavesialueen muodostumisalueella, sen vuoksi on erityisen tär keää että jakeluaseman ja säiliöiden täyttöpaikat ovat kunnossa riit tävän laajalta alueelta sekä että hiekan ja öljynerottimet ovat toimin takuntoisia. Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikkojen sadevesien johtamiskiellolla pohjavesialueelle var mistetaan kaikissa olosuhteissa ettei pohjavesi pilaannu. (lupamääräykset 6-8) Mahdollisen polttoainevuodon nopea torjunta edellyttää, että asianmukainen torjuntalaitteisto ja -välineistö on nopeasti saatavilla. (lupamääräys 9) Säiliöiden ja suoja-altaiden kunnosta huolehtimisella estetään ennakolta vahingollisten tai haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. (lupamääräykset 10-11) Pohjavesille haitallisten aineiden tarkkailua edellytetään kiinteistön vesien kä-sittelyn toimi vuuden seuraamiseksi sekä toiminnasta aiheutuvien mahdollisten pohjavesi- ja maaperävaikutusten selvittämiseksi. (lupamääräys 12) Jakeluaseman toimintojen vastaavan hoitajan nimeäminen ja muutosten ilmoittamista kos kevat määräykset sekä kirjanpito- ja raportointivelvoitteet ovat tar peen vahinkojen ajantasaisen ilmoittamisen, lupamääräysten noudattamisen sekä toiminnan valvonnan kannal ta. (lupamääräykset 13) Luvansaajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Raportointivelvollisuus on annettu valvonnallisista syistä, jotta voidaan varmistua, että lai tos toimii annettujen määräysten mukaisesti. (lupamääräys 14) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi. (lupamääräys 15) Määräyksellä varmistetaan alueen puhtaana pysyminen pohjavettä pilaavista aineista. (lupa määräys 16) Tiedot toiminnassa tapahtuvista oleellisista muutoksista ja toiminnanharjoittajan vaihtumi sesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle uuden ympäristöluvan tarpeen arviointia ja valvontaa varten. (lupamääräys 17)

11 Toiminnan jälkeinen selvitysvelvollisuus on tarpeen alueen maa perän ja pohjaveden pilaan tumisen selvittämiseksi, jotta saadaan tiedot alueen tulevaa käyttöä varten. (lupamääräys 18) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä vii meistään mennessä. Jos asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 42, 43, 45, 46, 47, 56, 58, 75, 76, 78, 81 ja 90 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7 ja 30 Jätelaki (JL 1072/1993) 4, 15, 17, 51 ja 52 Jäteasetus (JA 1390/1993) 3a, 5, 6, 22 Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajät teiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on-gelmajätteiden pak kaamisesta ja merkitsemi sestä (VNp 659/1996) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSEN JULKIPANO LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN MUUTOKSENHAKU Tästä päätöksestä peritään maksua Maksu perustuu Joutsan kunnanvaltuuston vahvistamaan taksaan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Teknisen lautakunnan lupajaostossa tiedottaa tästä päätöksestä ympäristön-suojelulain 54 :n mukaisesti. Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Joutsan kun-nan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehti Joutsan Seudussa. Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

12 Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös: Hyväksyttiin ympäristötarkatajan ehdotuksen mukaisena. Tästä päätöksestä peritään maksua Maksu perustuu Joutsan kunnanvaltuuston vahvistamaan taksaan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen JAKELU Päätös: Neste Markkinointi Oy PL NESTE OIL Tiedoksi: Joutsan kunnanhallitus Keski-Suomen ympäristökeskus

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2011 1 (5) Ympäristölautakunta Yvp/2 04.10.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2011 1 (5) Ympäristölautakunta Yvp/2 04.10.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2011 1 (5) 297 Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristöluvan rauetus HEL 2011-003854 T 11 01 00 00 Päätös päätti, että ympäristölautakunnan 20.6.2006 (223 ) Lassila & Tikanoja

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 15/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 15/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 59 Dno KYK:498 /2009 15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA KU-YK 15/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 11.10.2016 Dnro D/1208/11.01.00.02/2016 Lupanro 2016-4 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot