SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS"

Transkriptio

1 JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen tutkimuksen rahoitus - tarpeet ja suuntaus". Tilaisuudessa alustajina toimivat tiede- ja teknologianeuvoston varapuheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Teknologian kehittämiskeskus TEKESistä sekä Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston puheenjohtaja, rehtori Paavo Uronen Teknillisestä korkeakoulusta. Kommenttipuheenvuoron pitivät rehtori Kari Raivio Helsingin yliopistosta ja johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa opetusministeriöstä. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyvät kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset.

3 SISÄLLYS Tilaisuuden avaus 1 Kansanedustaja Leena Luhtanen Tiede- ja teknologianeuvoston linjaukset Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja Tutkimuksen rahoitus teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen näkökulmasta 9 Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, Teknologian kehittämiskeskus TEKES Yliopistojen ja korkeakoulujen resurssitarpeet 26 Rehtori Paavo Uronen, Teknillinen Korkeakoulu Kommenttipuheenvuoro 48 Rehtori Kari Raivio, Helsingin yliopisto Kommenttipuheenvuoro 51 Marja Simonsuuri-Sorsa, opetusministeriö

4 1 Tutkaksen jäsen, kansanedustaja Leena Luhtanen TILAISUUDEN AVAUS Tutkaksen hallituksen jäsen, kansanedustaja Leena Luhtanen avasi tilaisuuden todeten mm: Päivän teeman me kaikki tunnemme ja tarkoituksena on tässä seminaarissa pohtia kuinka Suomen kansainväliselle huipputasolle yltävän tutkimuksen rahoitusta tulisi tulevaisuudessa suunnata ja mitkä ovat tutkimuksen tarpeet tänä päivänä. Seminaarimme taustaksi kokosin eräitä - mielestäni keskeisiä - asiaan liittyviä näkökohtia seuraavasti: - Miten julkinen tutkimusrahoitus suunnataan ja mitoitetaan siten, että uuden tutkimustiedon avulla turvataan kansantalouden myönteisen kehityksen jatkuminen? - Miten varmistetaan yliopistojen ja korkeakoulujen perustutkimuksen ja tutkijakoulutuksen pitkäjänteinen rahoitus? - Millainen tutkimuksen rahoitusjärjestelmä parhaiten turvaa Suomen tieteen korkean kansainvälisen tason? - Mikä on julkisen ja yksityisen tutkimuksenrahoituksen tarkoituksenmukainen määrällinen ja laadullinen suhde? - Mikä on julkisen tutkimusyhteisön ja rahoituksen tehtävä ja rooli yksityisen tutkimuksen ja kehitystyön ylläpitäjänä ja tutkijana? - Miten turvataan yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimustiedon ja tutkimustulosten korkea hyödynnettävyys? En käy asiaa tarkemmin käsittelemään, totean vain, että esimerkiksi kalvon viimeinen kohta: miten turvataan yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimustiedon ja tutkimustulosten korkea hyödynnettävyys, on ajankohtainen ja tärkeä juuri siitä syystä, että panostamme paljon tutkimukseen, mutta mitkä ovat tulokset. Kysymyksiä on paljon, esimerkiksi ulkopuolinen rahoitus, minkälainen rahoitusjärjestelmä meillä pitäisi olla ja mikä on koko julkisen yhteisön ja rahoituksen rooli. Kalvo on siis taustaksi ja kysymysten herättäjäksi. Uskon, että saamme tältä auditoriolta tänään paitsi paljon uutta tietoa, myös paljon uusia kysymyksiä. Mielestäni on hyvin tärkeätä se, ja sitä haluankin korostaa, että tiede- ja teknologianeuvoston juuri valmiiksi saama selvitys asiasta antaa erittäin hyvän lähtökohdan asioiden käsittelemiselle.

5 Omasta puolestani haluan korostaa sitä, miten tärkeää on hyvä yhteistyö Tekesin, Suomen Akatemian, yliopistojen ja myös muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ilman hyvää ja saumatonta yhteistyötä tulokset eivät olisi sellaisia, kuin ne ovat tänään. Yhteistyö on ollut hyvää ja sitä pitää ilman muuta jatkossakin vaalia. Pitemmittä puheitta toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän seminaariin ja auditorioon. Seuraavana meille esiintyy tiede- ja teknologianeuvoston varapuheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja aiheena tiede- ja teknologianeuvoston linjaukset Olkaa hyvä. 2

6 3

7 4 Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja TIEDE- JA TEKNOLOGIANEUVOSTON LINJAUKSET Arvoisat tutkijat ja kansanedustajat, hyvät naiset ja herrat, Suomen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa luonnehtii pitkäjänteinen ja määrätietoinen panostaminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kansallista innovaatiojärjestelmää on kehitetty toimivana kokonaisuutena. Kansainvälinen yhteistyö on tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa sen kaikilla tasoilla. Myös innovaatiojärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan eri lohkojen välisiä yhteyksiä on jatkuvasti voimistettu. Kaikki tämä kehittäminen on rakentunut keskeisesti julkisen ja yksityisen sektorin tiiviiseen yhteistyöhön, josta onkin muodostunut kansallisen innovaatiojärjestelmämme yksi erityispiirre. Elämme kuitenkin keskellä jatkuvaa tieteen, teknologian ja elinkeinoelämän muutosta. Globaalin kehityksen myötä kansallisten ja alueellisten innovaatiojärjestelmien merkitys korostuu entisestään. Näiden järjestelmien tehokas toiminta luo edellytykset taloudellisen kasvun, työpaikkojen ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Vielä 1980-luvun alussa Suomi oli selvästi teollisyhteiskunta. Tänään tieto ja osaaminen - niiden tehokas tuottaminen, levittäminen ja hyödyntäminen - ovat keskeisiä avaintekijöitä talouden ja koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Elämme tiedon ja osaamisen yhteiskunnassa. Yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen nopeana jatkuva muutos asettaa kehittämistyölle vaativia haasteita, joihin on kyettävä vastaamaan. Meidän tulee pystyä elämään sen osana, sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin ja hyödyntämään tätä kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Se edellyttää niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta määrätietoista, mutta harkittua panostamista tulevaisuuteen. Myös tieteen ja tutkimuksen arvomaailma ja niiden yleinen arvostus muuttuu ajan mukana. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan taloudellisten hyötyjen rinnalla kestävillä sosiaalisilla ja kulttuurillisilla arvoilla on yhä enemmän merkitystä myös tieteen ja teknologian panostuksia perusteltaessa. Suomessa on panostettu määrätietoisesti tutkimukseen 1990-luvun aikana Suomi on erottautunut useimmista Euroopan ja OECD:n maista panostamalla poikkeuksellisen voimakkaasti kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen. Sen seurauksena olemme saavuttaneet jo monessa suhteessa Euroopan ja maailman kärkitason. Kokonaistutkimuspanoksemme on kaksinkertaistunut 1970-, ja 1990-luvulla ja on nyt jo yli kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Huipputeknologian tuotteiden vienti on noussut 19 % Suomen kokonaisviennistä ja on voimakkaasti ylijäämäinen. Tämä innovaatiojärjestelmän kehittäminen on kyetty toteuttamaan laaja-alaisena. Tutkimusjärjestelmän kaikki osat ovat vahvistuneet. Myös tutkimuksen laatu, relevanssi ja kansainvälinen

8 5 näkyvyys ovat tasaisesti parantuneet. Myös päätöksentekoa tukevaa tietopohjaa on jatkuvasti vahvistettu muun muassa käynnistämällä kansainvälisiä vertailuja ja arviointeja sekä tehostamalla innovaatiotutkimusta. Ne ovat osoittaneet Suomen valinneen oikein tietoon ja osaamiseen perustuvan kehittämisstrategiansa ja menestyneen tähän saakka vähintäänkin hyvin. Olemme kyenneet hyödyntämään tietointensiivisen kasvun avaamia mahdollisuuksia jopa poikkeuksellisessa mitassa. Hallitus pyrkii osaltaan turvaamaan valitun tiedon ja osaamisen kehittämislinjan jatkumisen. Hallituksen ohjelma korostaakin, että Suomen ja suomalaisten tulevaisuus on vahvasti riippuvainen osaamisesta, kyvystä hyödyntää osaamista ja luoda uusia innovaatioita. Koko väestön osaamistason nostaminen tukee siten Suomen kilpailukykyä ja kehittymistä sivistyskansana. Julkisen sektorin tehtävät aiempaa laajempia ja vaativampia Valtion tiede- ja teknologianeuvoston uusi kolmivuotislinjaus Katsaus 2000: Tiedon ja osaamisen haasteet tarkastelee nimensä mukaisesti erityisesti julkisen sektorin tehtäviä ja lähitulevaisuuden kehittämishaasteita muuttuvassa yhteiskunnassa. Viimevuosien aikana erityisesti yritykset ovat kasvattaneet tutkimus- ja kehittämistoimintaansa nopeasti. Yritykset tekevät jo kaksi kolmasosaa kaikesta tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vuosittainen kasvu on ollut noin 15% tasoa, eikä kasvun rajoja ole ainakaan vielä näkyvissä. Yritysten oman tutkimustoiminnan nopea kasvu on osaltaan kohdistanut paineita myös julkisen sektorin rahoittamalle ja tekemälle tutkimukselle. Kasvavassa määrin innovaatiot syntyvät elinkeinoelämän, tutkimusorganisaatioiden ja muun julkisen sektorin yhteistyönä. Siksi on aivan keskeistä, että yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä julkinen hallinto toimivat tehokkaasti yhdessä. Tiede- ja teknologianeuvosto kiinnittää myös huomiota siihen, että nykyinen kehitys korostaa julkisen sektorin tehtävää toimia kansallisen innovaatiojärjestelmän kokonaisvaltaisena ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Voidaankin todeta, että lähivuosien tilanne on julkisen sektorin kannalta erittäin haasteellinen. Sille kuuluva toimintakenttä on aiempaa laajempi ja vaativampi. Julkisen sektorin tulee kyetä toteuttamaan erityisiä kehittämistoimia samanaikaisesti kaikkiaan viidellä toimintalohkolla. Toimenpiteitä tarvitaan: 1) tietoteollisuuden edellytysten kehittämiseksi, 2) sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehittämisen tukemiseksi, 3) uusien kasvualojen tunnistamiseksi ja yritystoiminnan edellytysten kehittämiseksi, 4) tiedon ja osaamisen levittämiseksi ja laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi, sekä 5) tiedon ja osaamisen yleisen perustan vahvistamiseksi. Nykyisen hyvän kehityksen jatkuminen on tietenkin ensiarvoisen tärkeää. Siksi tietoteollisuuden kehitysedellytyksiin panostamisen tulee edelleenkin olla koulutus-, tiede- ja teknologiapolitiikan selkeä prioriteetti. Tämän luodun vahvuuden säilyttäminen nopean kasvun oloissa tulee olemaan meille, ja aivan erityisesti koulutusjärjestelmällemme, suuri haaste.

9 Tietoteollisuuden rinnalla meidän tulee kyetä kehittämään myös muita yhteiskunnalle tärkeitä alueita. Tarvitaan sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kehittämistä. Koulutus, tutkimus ja teknologinen kehitys ovat strategisia resursseja myös näiden alojen kehittämisessä ja vahvistamisessa. Myös eri politiikkalohkojen välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Suomen elinkeinorakenteen muutosta on kyettävä vahvistamaan ja nopeuttamaan. Ollaksemme kilpailukykyisiä, teollisuuden ja palvelujen tulee perustua entistä monipuolisemmin tietoon ja osaamiseen. Tietointensiivinen talous on voimakkaan vientivoittoista ja monipuolistunut teollinen rakenne on vähemmän herkkä suhdannevaihteluille. Elinkeinorakenteen muutos kohti voimakkaan kasvun aloja vahvistaa siten koko kansantalouden kehitysedellytyksiä. Siksi nykyisten vahvuuksien rinnalle on välttämätöntä löytää myös uusia kasvualoja ja parantaa niillä toimivien yritysten kehitysedellytyksiä. Kertynyttä tietoa ja osaamista on kyettävä hyödyntämään entistä laajemmin ja tehokkaammin. Onnistuakseen tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin hyvää yhteistyötä. Kaikki edellä sanottu vaatii tiedon ja osaamisen infrastruktuurien määrätietoista ja laaja-alaista kehittämistä. Henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin perusta luodaan koulutuksella ja tutkimuksella. Meidän on siksi kyettävä jatkuvasti luomaan uutta tietoa ja osaamista läpi koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmän. Se tarkoittaa myös tiedon ja osaamisen joustavaa siirtämistä sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehittämistyöhön ja sitä kautta myös kansalaisten käyttöön. Osaamisperustaa on jatkuvasti kehitettävä ja vahvistettava, sillä muuten sen hyödyntämisellekään ei ole tulevaisuudessa riittäviä edellytyksiä. Alueiden innovaatioprosessien vahvistaminen Myös alueiden tietoon ja osaamiseen tukeutuvaa kehitystä tulee vahvistaa. Tarvitsemme verkostoja, jotka tarjoavat edellytykset parhaan mahdollisen tiedon ja osaamisen hyödyntämiselle. Se tarkoittaa pääsyä kulloinkin tarvittavaan tutkimukseen tai teknologian huippuosaamiseen niiden sijaintipaikasta riippumatta. Asiantuntijaverkoston haasteena on tukea ja vahvistaa innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan syntymistä ja kasvua. Vaatimus huipputasoon yltävästä toiminnasta saattaa kuitenkin rajoittaa verkoston alueellista kattavuutta, kun puhutaan tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisen huipputason yksikköjen fyysisestä sijoittumisesta. Lähtökohdat tällaisen alueellisen innovaatioverkoston kehittämiselle Suomessa ovat hyvät. Alueilla toimivat työvoima- ja elinkeinokeskukset ja niiden teknologiayksiköt, Finnveran ja Finpron alueyksiköt, teknologia- ja osaamiskeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, aluekehitysviranomaiset sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä tarvittavat puitteet innovaatiopalvelujen kehittämiselle. EU:n rakennerahastot, kaupunkiohjelman ja osaamiskeskusten kehittämishankkeet ja alueelliset pääomasijoitusrahastot yhdessä kansallisten kehittämishankkeiden kanssa tarjoavat resursseja verkoston kehittämiselle. Tutkimukseen tulee edelleen panostaa Menestyksellinen vastaaminen edellä mainittuihin haasteisiin vaatii myös julkisen tutkimusrahoituksen kehittämistä - vai pitäisikö sanoa hieman laajemmin innovaatiorahoituksen kehittämistä. Vuosille ajoittuneen tutkimuksen lisärahoitusohjelman myötä on tehty merkittäviä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 6

10 On kuitenkin monia painavia syitä, jotka perustelevat julkisen tutkimusrahoituksen kehittämisen ja kasvattamisen myös nykytilanteessa. Näistä tärkeimmät liittyvät kansallisen innovaatiojärjestelmän tasapainoiseen kehitykseen ja sen myötä myös elinkeinoelämän oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytysten turvaamiseen. Innovaatiojärjestelmän tasapainoisen kehityksen vuoksi tällä hetkellä on tarpeen edelleen vahvistaa innovaatioprosessin alku- ja loppupäätä, eli koulutusta ja perustutkimusta sekä tutkimustulosten hyödyntämistä ja kaupallistamista. Julkisen sektorin vastuulla on tehtäviä, jotka vaativat rahoituksen näkökulmasta erityistä huomiota lähivuosina. Niitä ovat perustutkimus ja koulutustoiminta kokonaisuudessaan. Tietointensiivisten kasvualojen osaamis- ja rekrytointipohja on liian kapea, eikä sen laajentaminen ole mahdollista ilman erityistoimia. Osaamis- ja rekrytointipohjan kapeus on kasvun kannalta kriittinen tekijä. Vastaavasti tiedon ja osaamisen levittämistä ja hyödyntämistä on vahvistettava kehittämällä näitä tukevia palveluja. Vaikka tutkimuspanostus on kehittynyt myönteisesti, tehtyjen panostusten täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää lisätoimia. Nämä yhdessä alueellisesti kattavan innovaatioverkoston vahvistamisen kanssa asettavat uusia haasteita ja kompetenssivaatimuksia toimijaorganisaatioille. Haasteisiin vastaaminen ei kuitenkaan vaadi uusien organisaatioiden perustamista. Kysymys on ensisijaisesti tehtävien ja osaamisen kehittämisestä vastaamaan entistä paremmin näitä uusia tarpeita. On hyvä muistaa, että julkisen tutkimusrahoituksen kehittäminen lisää myös yksityisiä tutkimusja kehittämispanostuksia. Oikein mitoitetut ja kohdistetut julkisen sektorin toimenpiteet lisäävät elinkeinoelämän omia investointeja kotimaassa tehtävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yrityssektorin näkökulmasta avainkysymys on, millaiset edellytykset julkinen sektori kykenee tarjoamaan yritysten tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kasvulle ja kehittymiselle Suomessa. Julkisen sektorin tuleekin, rahoitusmahdollisuuksiensa yleisissä rajoissa, huolehtia tutkimusja innovaatiorahoituksensa kehittämisestä asianmukaisella tavalla. Tiede- ja teknologianeuvoston mukaan lisäys on tarpeen sekä suhteessa julkisen sektorin edellä mainittuihin tehtäviin, yksityisen rahoituksen kehittymiseen että valtiontalouden mahdollisuuksiin. Uutta luovalla toiminnalla ja uusia toiminnallisia rakenteita luomalla parannetaan kansantaloutta ja sitä kautta merkittävästi myös julkisen sektorin omia toimintaedellytyksiä. Neuvosto esittääkin, että valtion tutkimusrahoituksen tulisi kehittyä bruttokansantuotteen arvioitua kasvua vastaavasti aikavälillä Se tarkoittaa julkisen T&K-rahoituksen hieman yli yhden prosentin osuuden säilyttämistä bruttokansantuotteesta, eli nykyisillä kasvuarvoilla noin 300 miljoonan markan vuosittaista lisäystä. Kysymys on sekä suomalaisen innovaatiojärjestelmän toiminta- ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä että julkisen tutkimusrahoituksen sisäisen tasapainon turvaamisesta. Suomalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän toiminta- ja kehittymisedellytykset ovat nyt ja vastaisuudessakin hyvin keskeisesti riippuvaisia julkisen rahoituksen määrästä ja sen kohdentumisesta. Panostaminen tutkimukseen on panostamista myös tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn. Yleiset painotukset ja tutkimusrahoituksen mitoitukset sovitaan kuitenkin vuosittaisten budjettineuvottelujen yhteydessä. Arvoisat tutkijat ja kansanedustajat - tulevaisuuden haasteisiin haetaan vastauksia useilla 7

11 foorumeilla. Suomalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa ja innovaatiojärjestelmää kehitetään ja arvioidaan monin käynnissä olevin tutkimuksin. Myös tietoyhteiskuntakehitystä tukevat selvitykset, globalisaatiota koskevat tutkimukset sekä hallituksen ja eduskunnan piirissä tehtävä tulevaisuustyö ovat tässä osaltaan tärkeitä tekijöitä. Niiden avulla kuva tulevista tiedon ja osaamisen kehittämistarpeista yhä vain täsmentyy. Samalla edellytykset julkisten toimien, ja sen myötä myös julkisen rahoituksen, hyvälle kohdistuvuudelle ja vaikuttavuudelle entisestään paranevat. 8

12 9 Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Teknologian kehittämiskeskus Tekes TUTKIMUKSEN RAHOITUS TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN JA HYÖDYNTÄMISEN NÄKÖ- KULMASTA 1. Osaaminen ja rakennemuutos Osaamisen merkitys rakennemuutoksessa, toimintaympäristön murroksessa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa on aivan ratkaiseva. Suomi on käynyt läpi rakennemuutoksen, jollaista ei ole missään muussa teollistuneessa maassa tapahtunut. Mutta muutos on vasta alussa. Jatkuva muutos on niin merkittävä, että tarvitsemme uuden talousteorian (alenevien rajahyötyjen periaate ei päde teknologiaan) ja uuden tuotantoparadigman. Kuva 1

13 10 Kuva 2 Kuva 3

14 11 Kuva 4 Kuva 5

15 12

16 13 Kuva 6 2. Suomen innovaatiojärjestelmän kilpailukyky Innovaatiojärjestelmässä rahalliset kannusteet ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on innovaatiojärjestelmän toiminnan tehokkuus. Kansainvälisissä arvioinneissa Suomen järjestelmä on saanut hyvät arvosanat, mutta kehittämiskohteitakin löytyy. Rahoituksen osalta suurin jälkeenjääneisyys on yritysten t&k-toiminnan julkisessa rahoitusosuudessa (Suomessa 4,5 %, OECD-maissa keskimäärin 10 %). Erityisiä kehityskohteita ovat lisäksi S S S uusien teknologiayritysten alkuvaiheen rahoitus asiantuntijapalvelujen lisääminen rahoituksen vaikuttavuuden ja alueellisen teknologiadiffuusion parantamiseksi yritysten kannusteiden lisääminen verkottumisen ja pitkäjänteisen tutkimuksen lisäämiseksi.

17 14 Kuva 7 Kuva 8

18 15 Kuva 9 3. Yritysten t&k-hankkeiden luonne, verkottuminen Suomen hyvä menestyminen teknologiaintensiivisen yritystoiminnan aikaansaannissa on suurelta osin tulosta verkottuneesta toimintatavasta. Se on kansainvälisesti verrattuna huippuluokkaa. Verkottumisen kasvu on kuitenkin taittumassa sekä kannusteiden että asiantuntijapalvelujen niukkuuden vuoksi. Myös isojen yritysten strateginen perustutkimus vaatii lisäkannusteita. Kuva 10

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 4. Uusien yritysten ja liiketoimintojen synnyttäminen, kaupallistamisen nopeuttaminen, rahoittajayhteistyö Tekesin rahoitus kohdistui erityisesti uusien liiketoimintojen ja yritysten aikaansaantiin. Pääomarahoitusmarkkinoiden nopea kehittyminen antaa aivan uusia mahdollisuuksia ja edellyttää valtion rahoituksen uudelleensuuntaamista ja merkittäviä lisäpanostuksia. Tekes voisi asettaa itselleen pitkän tähtäimen (10-15 vuotta) tavoitteeksi, että Suomen elinkeinorakenne edelleen monipuolistuu siten, että nykyisten kolmen tukijalan (metsäteollisuus, metalliteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus) lisäksi Suomella olisi kaksi muuta tukijalkaa: bioteollisuus ja osaamisintensiiviset palvelut. Nykyisillä panostuksilla tällaisen tavoitteen asettaminen ei ole realistista. Bioteollisuuden aikaansaanti vaatisi merkittävän lisäyksen strategiseen perustutkimukseen siten, että Suomeen syntyisi merkittävä määrä lisää maailmanluokan tutkimusryhmiä (tällä hetkellä noin 40). Pääomarahoituksen nopea kasvu (Suomi on Euroopassa Englannin ja Hollannin jälkeen kolmannella sijalla mitattaessa pääomarahoituksen määrää sen osuutena bruttokansantuotteesta; ulkomaiset pääomasijoitukset Suomessa ovat kasvaneet vielä nopeammin) on johtanut siihen, että muutaman vuoden päästä pääomarahoitus saturoituu, kun ei ole riittävästi tutkimustuloksiin perustuvia liikeideoita rahoitettavana. Kun tämä tilanne on käsillä, on liian myöhäistä ryhtyä luomaan tarvittavaa osaamista. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja myöhästymisen välttäminen edellyttäisi Tekesin tutkimusrahoituksen lisäystä. Tietotekniikan ja -liikenteen nopea kasvu johtavat täysin uusien (teknologia- ja sisältöperusteisten) palvelutuotteiden laajoihin maailmanmarkkinoihin. Suomi on maailman kärjessä mobiili- ja digitaalitekniikassa. Nykyisillä panostuksilla emme kykene pitkään ylläpitämään tätä asemaa niin, että alan pk-yritykset laajasti kasvaisivat merkittäviksi tekijöiksi maailmanmarkkinoilla. Tämä edellyttäisi sekä Tekesin tutkimusrahoituksen että tuotekehitysavustusten lisäystä - myös nopeasti kasvavan pääomarahoituksen hyödyntämiseksi tulevina vuosina. 22 Kuva 23

26 23

27 24

28 25 5. Uuden tiedon metsästys, kansainvälinen yhteistyö Alle 1 % uudesta tiedosta syntyy Suomessa. Siksi Suomella pitää olla tehokas teknologiayhteistyö teknologiaveturien kanssa. Eurooppalaisen yhteistyön laatua tulisi parantaa. EU-tutkimusohjelmien kaksi tärkeintä tavoitetta ovat S S maailman huippuluokan tutkimusryhmien aikaansaanti verkottuneella toimintatavalla yritysten ja tutkimuslaitosten verkottumisen edistäminen. Molempia pitäisi merkittävästi tehostaa. USA ja Japani ovat edelleen teknologiavetureita lähes kaikilla alueilla. Siksi Suomen tulisi lisätä merkittävästi teknologiayhteistyötä ja -siirtoa niiden kanssa. Tämä edellyttäisi merkittävää asiantuntijapalveluiden lisäämistä. Kuva 28

29 26

30 27 Rehtori Paavo Uronen Teknillinen Korkeakoulu YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN RESURSSITARPEET Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kansanedustajat ja tutkijat, hyvät naiset ja herrat. Esitykseni otsikko on yliopistojen ja korkeakoulujen resurssitarpeet, tavattoman laaja aihepiiri, jota on vaikea 20 minuutissa kattavasti käsitellä. Tässä on kuitenkin tiivistelmä siitä, mitä yritän tästä asiasta teille kertoa. Nimenomaan yliopistolaitoksen kokonaisuuden kannalta puuttumatta tiettyjen tieteenalojen erityisongelmiin, joista erityisesti tietotekniikan tarpeet kuitenkin haluan tuoda tässä esiin. Keskityn tässä resurssitarpeissa vain yliopistojen perusrahoitukseen, eli siihen rahoitukseen, joka tulee opetusministeriön kehyksen kautta, sivuan hiukan Akatemian ja Tekesin tilannetta, mutta jätän pois tästä muuten kaiken ns. ulkopuolisen eli hankitun rahoituksen, joka tulee projektirahoituksena kilpailun kautta. Muutamalla sanalla yliopistojen asema Suomen tutkimus- ja koulutuspolitiikassa. Koulutusta on mahdotonta erottaa tutkimuksesta, tähän jo viitattiin tuossa ministerin alustuksen jälkeen olleessa puheenvuorossa. Tutkijakoulutus ja riittävä määrä tutkijoita on perusedellytys sille, että tutkimustoimintaa voidaan tehdä. Muutamia kalvoja nykytilanteesta, sitten johtopäätöksiä, minkälainen tilanne oli 90-luvulla ja sitten tulevaisuuden tavoitteita, mitä meille on asetettu eri tahoilta ja mitä voimavarasuunnitelmia on olemassa. Niitähän on hyvin monta, on kehittämislain uudistaminen tulossa, on julkaistu tämä teknologianeuvoston katsaus ja sitten myöskin hallitusohjelmassa ja KTM:n tekemässä kehittämissuunnitelmassa on linjauksia tämän osalta. Olen sitten sen perusteella tehnyt perusvoimavaralaskelman parille tulevalle vuodelle ja sitten aivan lopuksi katsotaan mitä se tarkoittaa. Tuossa vain muutamia lainauksia tärkeistä dokumenteista. Yliopistolaista, mikä on yliopistojen tehtävä, hallitusohjelmasta, miten hallitus näkee Suomen tulevaisuuden, se riippuu vahvasta osaamisesta, kyvystä hyödyntää osaamista, tehdä uusia innovaatioita ja tässä yliopistojen osuus on varmasti keskeinen. Sitten tämä valtioneuvoston hyväksymä kehittämissuunnitelma, koulutus ja tutkimus. Siellä todetaan tieto ja osaaminen edelleen koko yhteiskunnan hyvinvoinnin perustaksi. Sitten muutamia tunnuslukuja miten tilanne 90-luvulla yliopistojen puolella on kehittynyt. Opiskelijamäärät ovat nousseet 90-luvulla tuon kalvon esittämällä tavalla. Täältä lähdettiin jostakin ja olemme nyt runsaassa opiskelijassa. Tutkintomäärät ovat vastaavana ajanjaksona, sekä maisteri- että tohtoritason tutkinnot kasvaneet huomattavasti nopeammin, eli tehokkuutta on tullut lisää. Ja miten sitten resurssipuoli on kehittynyt. Tässä nähdään reaalinen toimintamenojen kehitys vastaavina vuosina, kun nuo edelliset käyrät kulkivat ylöspäin, erityisesti tutkintomäärät selvästi, niin perusvoimavarat ovat kulkeneet suurin piirtein alaspäin. Nyt olemme suurin piirtein lamaa edeltävällä tasolla, eli vuoden 1991 tasolla.

31 Jos sitten vielä tätä kehitystä katsotaan, miten määrärahat reaalisesti ovat kehittyneet suhteessa tutkinto- ja opiskelijamääriin, niin näemme tuon saman trendin hyvinkin selvästi. Prosentuaalisesti se on erittäin huomattava. Tämä on merkki kahdesta asiasta: yliopistot ovat tehostaneet toimintaansa ja yliopistojen määrärahojen reaalinen lasku on tosiasia. Vertaamme sitten korkea-asteen menoja opiskelijaa kohti eräässä OECD-maissa, dollareita /opiskelija. Nämä ovat muutaman vuoden takaisia tilastoja, mutta ei ole mitään aihetta turhaan hymistelyyn, käyrämme kulkee täällä miltei kaikkein alimpana. Pääjohtaja Saarnivaara totesi korkeaan teknologiaan ja osaamiseen liittyvän teollisuuden merkityksen ja kasvun ja sen takia hyppään tuosta pari kalvoa yli, niihin ei tarvitse palata, kaikki tiedämme sen. Sitten haluan tuon kalvon näyttää, missä tutkijoiden osuus työvoimasta eri OECD-maissa vuosina , niin nähdään että Suomessa tutkijoiden osuus on kasvanut keskimääräistä nopeammin. Japani on tässä aivan ylivoimainen, myöskin Ruotsissa kehitys on ollut erittäin nopeaa. Tämä osaamiseen liittyvän tuotannon ja toimeliaisuuden edellytys on juuri, että tutkijoita on riittävästi. Muutamia johtopäätöksiä 90-luvun kehityksestä. On selvästi todettava, että Suomella on ollut selkeä tietoon ja taitoon perustuva politiikka, jota on noudatettu. Suomen tutkimuspanostusta on määrätietoisesti nostettu ja tätä linjaa on tiede- ja teknologianeuvoston katsauksen mukaisesti tarkoitus jatkaa. Suomen talous on kehittynyt yhä tietointensiivisemmäksi, yritykset palkkaavat tutkijoita. Yli 50 % tutkijoista, joita koulutetaan, on nyt vuodesta 1995 lähtien palkattu yrityksiin. Yliopistot ovat tutkimuksen ja koulutuksen kasvulla pyrkineet vastaamaan yhteiskunnan ja kilpailun asettamiin haasteisiin. Olemme lisänneet opiskelijamääriä, tuottaneet enemmän tutkintoja, tehneet enemmän tutkimustuloksia jne. Tässä ovat kasvuluvut. Maisteritutkintojen määrä on 90-luvulla kasvanut noin 35 % ja tohtorintutkinnot lähes 90 % eli tutkijakoulutukseen on panostettu. Määrärahat ovat pienentyneet tutkintomäärien suhteen esimerkiksi 28 %. Osa siitä tietysti tulee toiminnan tehostamisesta ja rakenteellisesta kehityksestä. Suomen panostus yliopisto-opiskelijaa kohden on OECD-maiden alhaisimpia ja yliopistojen tehtäviensä täyttämiseen saadut voimavarat ovat olleet riittämättömiä. Mitä meiltä odotetaan yliopistoina tulevaisuudessa? Tässä on koulutus- ja tutkimustoiminta vuosina suunnitelma ja opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiset tutkintomäärätavoitteet. Kasvu vuosina on maisteritasolla 21 % ja tohtoritasolla 27 %. Edelleen yliopistojen on tämän suunnitelman ja muiden ohjeiden mukaisesti panostettava elinikäiseen oppimiseen, kansainvälistymiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen, yritys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yliopistojen on laadittava kokonaisstrategia, jossa otetaan huomioon myös ulkopuolinen rahoitus ja sen suuntaaminen. Opetusta on kehitettävä ja Suomeen on luotava verkkoyliopisto. Tiede- ja teknologianeuvoston uudessa katsauksessa todetaan, että yliopiston tutkimustoiminnan ja tutkijakoulutuksen perusedellytyksiä on parannettava niin, että tutkimusympäristöt edelleen vahvistuvat ja niiden aineelliset edellytykset kehittyvät. Myöskin tämä, mihin ministeri Tuomioja viittasi, julkista tutkimusrahoitusta on tarpeen lisätä kumulatiivisesti tuolla aikajaksolla noin 1,2 miljardilla. Näiden lisäksi mitä meille on tavoitteita asetettu niin on tietysti olemassa suunnitelmia, millä 28

32 tavalla ne voidaan toteuttaa. Tässä on tietysti hallitusohjelma, mainitsemani koulutus- ja tutkimus vuosina , mitä siellä edellytetään sekä tiede- ja teknologianeuvoston katsaus. Tässä yhtenä osana on rakenteellinen kehittäminen, 3 prosentin uudelleensuuntaus vuoteen 2002 mennessä. Hyvin tärkeää on se, että uusi kehittämislaki saataisiin voimaan sellaisena, että se todella turvaa yliopistojen kehittämismahdollisuudet ja tavoitteiden saavuttamisen, ja tässä hallitusohjelmassakin todetaan, että yliopistojen perusrahoitus turvataan lainsäädännöllä. Erityisesti haluan viitata opetusministeriön työryhmän ehdotukseen yliopistojen toimintamenojen määrärahakehityksen turvaamiseksi eli uuden kehittämislain sisällöstä. Nykyinen voimassa oleva lakihan päättyy tämän vuoden lopussa, ja siinä todetaan vain voimavarojen kehittäminen palkkausmenojen nousua vastaavaksi. Työryhmä esittää toimintamenomäärärahoihin selvää kausaliteettia tulostavoitteisiin nähden eli jos tulostavoitteita nostetaan niin vastaavasti 2/3:lla laskennallisista kustannuksista nostetaan toimintamenomäärärahoja. Täysi kustannustason kompensaatio ja edellä todistamani jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni lähimmän kuuden vuoden aikana lisäämällä toimintamenomäärärahoja noin 110 miljoonaa markkaa vuodessa. Jos nämä kaikki hyvät asiat toteutetaan, niin se merkitsee seuraavaa: yliopistojen omat toimintamenot tänä vuonna opetusministeriön kehyksessä ovat 5,57 miljardia. Jos me lisäämme tähän nuo tutkintotavoitteiden ja tutkintomäärien nousun, kustannustason laskennallinen nousu, joka on kehittämislakityöryhmässä arvioitu noin 3 %, ja jälkeenjääneisyys ja uudelleenkohdentaminen, siitä tiede- ja teknologianeuvoston esittämä kompensaatiolisäbonus, niin pääsemme siihen, että tätä määrärahaa vastaava määrä vuoden 2001 budjetissa pitäisi olla noin 6,2 miljardia ja vastaavalla tavalla laskien vuonna 2002 noin 6,5 miljardia. Sen lisäksi näissä eri suunnitelmissa odotetaan, että tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuus bkt:sta nostetaan tuona ajanjaksona 3,5 %:iin bkt:sta. Tuo valtion tutkimusrahoituksen kasvatus 1,2 miljardia koko kaudella merkitsee noin 300 miljoonaa vuodessa. Suomen Akatemian tutkimushankkeisiin on päätetty esittää 15 %:n yleiskustannuslisää, joka merkitsisi noin 90 miljoonaa markkaa ja huippuyksikköohjelman laajentamiseen noin 150 miljoonaa markkaa. Tämä osoittaa sitä, että poliittisen ja muunkin päätöksenteon tasolla on tajuttu se, että kun me asetamme uusia ja laajempia tavoitteita yliopistoille, yliopistojen osuus Suomen innovaatiojärjestelmässä on aivan keskeinen. Tutkijakoulutuksen haluan vielä erityisesti nostaa esiin. Nähdään myöskin, että se ei tapahdu ilman vastaavia resurssilisäyksiä. Nämä suunnitelmat, joita näissä papereissa on esitetty, tukevat selkeästi tätä linjaa, että jos tuloksia odotetaan siihen on tietysti panostettavakin. Kestävä taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys vaatii jatkossakin tuekseen innovaatiojärjestelmän laaja-alaista kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta luo perustan yhteiskunnan tietointensiiviselle kasvulle. Ilman jatkuvia panostuksia kasvumme edellytykset heikkenevät. Nostan vielä tässä esiin tietoteollisuuden kehitysedellytyksiin liittyvät ongelmat. Meidän tulee huomattavasti enemmän jatkossa panostaa tietotekniikkaan, muuten korkeateknologian osaamiseen perustuva kasvu ei enää jatku. Myöskin tietoon ja osaamiseen perustuvan kasvun työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Talouden kasvun innovaatiovetoisuus vaikuttaa merkittävästi myös alueelliseen kehitykseen ja tietointensiivinen kasvu on yritysvetoista. Edellytykset tähän rakennetaan eri politiikkalohkojen piirissä, innovaatio- ja yritystoiminnan perusteissa, taloudessa lohkojen hyvä keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä samoin niiden yhteistyö kansallisen 29

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia. Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto

Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia. Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto 2.10.2013 Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloituminen Tutkimus- ja opetusinfrastruurit

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen JULKAISU 7/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Suomen Akatemian kommentit tiedonantoon

Suomen Akatemian kommentit tiedonantoon Suomen Akatemia 28.1.2007 Sivistysvaliokunnalle Asia: Kirjallinen asiantuntijalausunto koskien KOMISSION TIEDONANTOA Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot Suomen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006

OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Finnish OECD Tiede, tekniikka ja teollisuus: Katsaus 2006 Suomenkielinen tiivistelmä YHTEENVETO Paremmat näkymät tieteelle, tekniikalle ja

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot