SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS"

Transkriptio

1 JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen tutkimuksen rahoitus - tarpeet ja suuntaus". Tilaisuudessa alustajina toimivat tiede- ja teknologianeuvoston varapuheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja, pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Teknologian kehittämiskeskus TEKESistä sekä Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston puheenjohtaja, rehtori Paavo Uronen Teknillisestä korkeakoulusta. Kommenttipuheenvuoron pitivät rehtori Kari Raivio Helsingin yliopistosta ja johtaja Marja Simonsuuri-Sorsa opetusministeriöstä. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyvät kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset.

3 SISÄLLYS Tilaisuuden avaus 1 Kansanedustaja Leena Luhtanen Tiede- ja teknologianeuvoston linjaukset Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja Tutkimuksen rahoitus teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen näkökulmasta 9 Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, Teknologian kehittämiskeskus TEKES Yliopistojen ja korkeakoulujen resurssitarpeet 26 Rehtori Paavo Uronen, Teknillinen Korkeakoulu Kommenttipuheenvuoro 48 Rehtori Kari Raivio, Helsingin yliopisto Kommenttipuheenvuoro 51 Marja Simonsuuri-Sorsa, opetusministeriö

4 1 Tutkaksen jäsen, kansanedustaja Leena Luhtanen TILAISUUDEN AVAUS Tutkaksen hallituksen jäsen, kansanedustaja Leena Luhtanen avasi tilaisuuden todeten mm: Päivän teeman me kaikki tunnemme ja tarkoituksena on tässä seminaarissa pohtia kuinka Suomen kansainväliselle huipputasolle yltävän tutkimuksen rahoitusta tulisi tulevaisuudessa suunnata ja mitkä ovat tutkimuksen tarpeet tänä päivänä. Seminaarimme taustaksi kokosin eräitä - mielestäni keskeisiä - asiaan liittyviä näkökohtia seuraavasti: - Miten julkinen tutkimusrahoitus suunnataan ja mitoitetaan siten, että uuden tutkimustiedon avulla turvataan kansantalouden myönteisen kehityksen jatkuminen? - Miten varmistetaan yliopistojen ja korkeakoulujen perustutkimuksen ja tutkijakoulutuksen pitkäjänteinen rahoitus? - Millainen tutkimuksen rahoitusjärjestelmä parhaiten turvaa Suomen tieteen korkean kansainvälisen tason? - Mikä on julkisen ja yksityisen tutkimuksenrahoituksen tarkoituksenmukainen määrällinen ja laadullinen suhde? - Mikä on julkisen tutkimusyhteisön ja rahoituksen tehtävä ja rooli yksityisen tutkimuksen ja kehitystyön ylläpitäjänä ja tutkijana? - Miten turvataan yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimustiedon ja tutkimustulosten korkea hyödynnettävyys? En käy asiaa tarkemmin käsittelemään, totean vain, että esimerkiksi kalvon viimeinen kohta: miten turvataan yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimustiedon ja tutkimustulosten korkea hyödynnettävyys, on ajankohtainen ja tärkeä juuri siitä syystä, että panostamme paljon tutkimukseen, mutta mitkä ovat tulokset. Kysymyksiä on paljon, esimerkiksi ulkopuolinen rahoitus, minkälainen rahoitusjärjestelmä meillä pitäisi olla ja mikä on koko julkisen yhteisön ja rahoituksen rooli. Kalvo on siis taustaksi ja kysymysten herättäjäksi. Uskon, että saamme tältä auditoriolta tänään paitsi paljon uutta tietoa, myös paljon uusia kysymyksiä. Mielestäni on hyvin tärkeätä se, ja sitä haluankin korostaa, että tiede- ja teknologianeuvoston juuri valmiiksi saama selvitys asiasta antaa erittäin hyvän lähtökohdan asioiden käsittelemiselle.

5 Omasta puolestani haluan korostaa sitä, miten tärkeää on hyvä yhteistyö Tekesin, Suomen Akatemian, yliopistojen ja myös muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ilman hyvää ja saumatonta yhteistyötä tulokset eivät olisi sellaisia, kuin ne ovat tänään. Yhteistyö on ollut hyvää ja sitä pitää ilman muuta jatkossakin vaalia. Pitemmittä puheitta toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän seminaariin ja auditorioon. Seuraavana meille esiintyy tiede- ja teknologianeuvoston varapuheenjohtaja, kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja aiheena tiede- ja teknologianeuvoston linjaukset Olkaa hyvä. 2

6 3

7 4 Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja TIEDE- JA TEKNOLOGIANEUVOSTON LINJAUKSET Arvoisat tutkijat ja kansanedustajat, hyvät naiset ja herrat, Suomen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa luonnehtii pitkäjänteinen ja määrätietoinen panostaminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kansallista innovaatiojärjestelmää on kehitetty toimivana kokonaisuutena. Kansainvälinen yhteistyö on tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa sen kaikilla tasoilla. Myös innovaatiojärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan eri lohkojen välisiä yhteyksiä on jatkuvasti voimistettu. Kaikki tämä kehittäminen on rakentunut keskeisesti julkisen ja yksityisen sektorin tiiviiseen yhteistyöhön, josta onkin muodostunut kansallisen innovaatiojärjestelmämme yksi erityispiirre. Elämme kuitenkin keskellä jatkuvaa tieteen, teknologian ja elinkeinoelämän muutosta. Globaalin kehityksen myötä kansallisten ja alueellisten innovaatiojärjestelmien merkitys korostuu entisestään. Näiden järjestelmien tehokas toiminta luo edellytykset taloudellisen kasvun, työpaikkojen ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Vielä 1980-luvun alussa Suomi oli selvästi teollisyhteiskunta. Tänään tieto ja osaaminen - niiden tehokas tuottaminen, levittäminen ja hyödyntäminen - ovat keskeisiä avaintekijöitä talouden ja koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Elämme tiedon ja osaamisen yhteiskunnassa. Yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen nopeana jatkuva muutos asettaa kehittämistyölle vaativia haasteita, joihin on kyettävä vastaamaan. Meidän tulee pystyä elämään sen osana, sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin ja hyödyntämään tätä kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Se edellyttää niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta määrätietoista, mutta harkittua panostamista tulevaisuuteen. Myös tieteen ja tutkimuksen arvomaailma ja niiden yleinen arvostus muuttuu ajan mukana. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan taloudellisten hyötyjen rinnalla kestävillä sosiaalisilla ja kulttuurillisilla arvoilla on yhä enemmän merkitystä myös tieteen ja teknologian panostuksia perusteltaessa. Suomessa on panostettu määrätietoisesti tutkimukseen 1990-luvun aikana Suomi on erottautunut useimmista Euroopan ja OECD:n maista panostamalla poikkeuksellisen voimakkaasti kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen. Sen seurauksena olemme saavuttaneet jo monessa suhteessa Euroopan ja maailman kärkitason. Kokonaistutkimuspanoksemme on kaksinkertaistunut 1970-, ja 1990-luvulla ja on nyt jo yli kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Huipputeknologian tuotteiden vienti on noussut 19 % Suomen kokonaisviennistä ja on voimakkaasti ylijäämäinen. Tämä innovaatiojärjestelmän kehittäminen on kyetty toteuttamaan laaja-alaisena. Tutkimusjärjestelmän kaikki osat ovat vahvistuneet. Myös tutkimuksen laatu, relevanssi ja kansainvälinen

8 5 näkyvyys ovat tasaisesti parantuneet. Myös päätöksentekoa tukevaa tietopohjaa on jatkuvasti vahvistettu muun muassa käynnistämällä kansainvälisiä vertailuja ja arviointeja sekä tehostamalla innovaatiotutkimusta. Ne ovat osoittaneet Suomen valinneen oikein tietoon ja osaamiseen perustuvan kehittämisstrategiansa ja menestyneen tähän saakka vähintäänkin hyvin. Olemme kyenneet hyödyntämään tietointensiivisen kasvun avaamia mahdollisuuksia jopa poikkeuksellisessa mitassa. Hallitus pyrkii osaltaan turvaamaan valitun tiedon ja osaamisen kehittämislinjan jatkumisen. Hallituksen ohjelma korostaakin, että Suomen ja suomalaisten tulevaisuus on vahvasti riippuvainen osaamisesta, kyvystä hyödyntää osaamista ja luoda uusia innovaatioita. Koko väestön osaamistason nostaminen tukee siten Suomen kilpailukykyä ja kehittymistä sivistyskansana. Julkisen sektorin tehtävät aiempaa laajempia ja vaativampia Valtion tiede- ja teknologianeuvoston uusi kolmivuotislinjaus Katsaus 2000: Tiedon ja osaamisen haasteet tarkastelee nimensä mukaisesti erityisesti julkisen sektorin tehtäviä ja lähitulevaisuuden kehittämishaasteita muuttuvassa yhteiskunnassa. Viimevuosien aikana erityisesti yritykset ovat kasvattaneet tutkimus- ja kehittämistoimintaansa nopeasti. Yritykset tekevät jo kaksi kolmasosaa kaikesta tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vuosittainen kasvu on ollut noin 15% tasoa, eikä kasvun rajoja ole ainakaan vielä näkyvissä. Yritysten oman tutkimustoiminnan nopea kasvu on osaltaan kohdistanut paineita myös julkisen sektorin rahoittamalle ja tekemälle tutkimukselle. Kasvavassa määrin innovaatiot syntyvät elinkeinoelämän, tutkimusorganisaatioiden ja muun julkisen sektorin yhteistyönä. Siksi on aivan keskeistä, että yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä julkinen hallinto toimivat tehokkaasti yhdessä. Tiede- ja teknologianeuvosto kiinnittää myös huomiota siihen, että nykyinen kehitys korostaa julkisen sektorin tehtävää toimia kansallisen innovaatiojärjestelmän kokonaisvaltaisena ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Voidaankin todeta, että lähivuosien tilanne on julkisen sektorin kannalta erittäin haasteellinen. Sille kuuluva toimintakenttä on aiempaa laajempi ja vaativampi. Julkisen sektorin tulee kyetä toteuttamaan erityisiä kehittämistoimia samanaikaisesti kaikkiaan viidellä toimintalohkolla. Toimenpiteitä tarvitaan: 1) tietoteollisuuden edellytysten kehittämiseksi, 2) sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehittämisen tukemiseksi, 3) uusien kasvualojen tunnistamiseksi ja yritystoiminnan edellytysten kehittämiseksi, 4) tiedon ja osaamisen levittämiseksi ja laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi, sekä 5) tiedon ja osaamisen yleisen perustan vahvistamiseksi. Nykyisen hyvän kehityksen jatkuminen on tietenkin ensiarvoisen tärkeää. Siksi tietoteollisuuden kehitysedellytyksiin panostamisen tulee edelleenkin olla koulutus-, tiede- ja teknologiapolitiikan selkeä prioriteetti. Tämän luodun vahvuuden säilyttäminen nopean kasvun oloissa tulee olemaan meille, ja aivan erityisesti koulutusjärjestelmällemme, suuri haaste.

9 Tietoteollisuuden rinnalla meidän tulee kyetä kehittämään myös muita yhteiskunnalle tärkeitä alueita. Tarvitaan sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kehittämistä. Koulutus, tutkimus ja teknologinen kehitys ovat strategisia resursseja myös näiden alojen kehittämisessä ja vahvistamisessa. Myös eri politiikkalohkojen välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Suomen elinkeinorakenteen muutosta on kyettävä vahvistamaan ja nopeuttamaan. Ollaksemme kilpailukykyisiä, teollisuuden ja palvelujen tulee perustua entistä monipuolisemmin tietoon ja osaamiseen. Tietointensiivinen talous on voimakkaan vientivoittoista ja monipuolistunut teollinen rakenne on vähemmän herkkä suhdannevaihteluille. Elinkeinorakenteen muutos kohti voimakkaan kasvun aloja vahvistaa siten koko kansantalouden kehitysedellytyksiä. Siksi nykyisten vahvuuksien rinnalle on välttämätöntä löytää myös uusia kasvualoja ja parantaa niillä toimivien yritysten kehitysedellytyksiä. Kertynyttä tietoa ja osaamista on kyettävä hyödyntämään entistä laajemmin ja tehokkaammin. Onnistuakseen tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin hyvää yhteistyötä. Kaikki edellä sanottu vaatii tiedon ja osaamisen infrastruktuurien määrätietoista ja laaja-alaista kehittämistä. Henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin perusta luodaan koulutuksella ja tutkimuksella. Meidän on siksi kyettävä jatkuvasti luomaan uutta tietoa ja osaamista läpi koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmän. Se tarkoittaa myös tiedon ja osaamisen joustavaa siirtämistä sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehittämistyöhön ja sitä kautta myös kansalaisten käyttöön. Osaamisperustaa on jatkuvasti kehitettävä ja vahvistettava, sillä muuten sen hyödyntämisellekään ei ole tulevaisuudessa riittäviä edellytyksiä. Alueiden innovaatioprosessien vahvistaminen Myös alueiden tietoon ja osaamiseen tukeutuvaa kehitystä tulee vahvistaa. Tarvitsemme verkostoja, jotka tarjoavat edellytykset parhaan mahdollisen tiedon ja osaamisen hyödyntämiselle. Se tarkoittaa pääsyä kulloinkin tarvittavaan tutkimukseen tai teknologian huippuosaamiseen niiden sijaintipaikasta riippumatta. Asiantuntijaverkoston haasteena on tukea ja vahvistaa innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan syntymistä ja kasvua. Vaatimus huipputasoon yltävästä toiminnasta saattaa kuitenkin rajoittaa verkoston alueellista kattavuutta, kun puhutaan tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisen huipputason yksikköjen fyysisestä sijoittumisesta. Lähtökohdat tällaisen alueellisen innovaatioverkoston kehittämiselle Suomessa ovat hyvät. Alueilla toimivat työvoima- ja elinkeinokeskukset ja niiden teknologiayksiköt, Finnveran ja Finpron alueyksiköt, teknologia- ja osaamiskeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, aluekehitysviranomaiset sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä tarvittavat puitteet innovaatiopalvelujen kehittämiselle. EU:n rakennerahastot, kaupunkiohjelman ja osaamiskeskusten kehittämishankkeet ja alueelliset pääomasijoitusrahastot yhdessä kansallisten kehittämishankkeiden kanssa tarjoavat resursseja verkoston kehittämiselle. Tutkimukseen tulee edelleen panostaa Menestyksellinen vastaaminen edellä mainittuihin haasteisiin vaatii myös julkisen tutkimusrahoituksen kehittämistä - vai pitäisikö sanoa hieman laajemmin innovaatiorahoituksen kehittämistä. Vuosille ajoittuneen tutkimuksen lisärahoitusohjelman myötä on tehty merkittäviä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 6

10 On kuitenkin monia painavia syitä, jotka perustelevat julkisen tutkimusrahoituksen kehittämisen ja kasvattamisen myös nykytilanteessa. Näistä tärkeimmät liittyvät kansallisen innovaatiojärjestelmän tasapainoiseen kehitykseen ja sen myötä myös elinkeinoelämän oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytysten turvaamiseen. Innovaatiojärjestelmän tasapainoisen kehityksen vuoksi tällä hetkellä on tarpeen edelleen vahvistaa innovaatioprosessin alku- ja loppupäätä, eli koulutusta ja perustutkimusta sekä tutkimustulosten hyödyntämistä ja kaupallistamista. Julkisen sektorin vastuulla on tehtäviä, jotka vaativat rahoituksen näkökulmasta erityistä huomiota lähivuosina. Niitä ovat perustutkimus ja koulutustoiminta kokonaisuudessaan. Tietointensiivisten kasvualojen osaamis- ja rekrytointipohja on liian kapea, eikä sen laajentaminen ole mahdollista ilman erityistoimia. Osaamis- ja rekrytointipohjan kapeus on kasvun kannalta kriittinen tekijä. Vastaavasti tiedon ja osaamisen levittämistä ja hyödyntämistä on vahvistettava kehittämällä näitä tukevia palveluja. Vaikka tutkimuspanostus on kehittynyt myönteisesti, tehtyjen panostusten täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää lisätoimia. Nämä yhdessä alueellisesti kattavan innovaatioverkoston vahvistamisen kanssa asettavat uusia haasteita ja kompetenssivaatimuksia toimijaorganisaatioille. Haasteisiin vastaaminen ei kuitenkaan vaadi uusien organisaatioiden perustamista. Kysymys on ensisijaisesti tehtävien ja osaamisen kehittämisestä vastaamaan entistä paremmin näitä uusia tarpeita. On hyvä muistaa, että julkisen tutkimusrahoituksen kehittäminen lisää myös yksityisiä tutkimusja kehittämispanostuksia. Oikein mitoitetut ja kohdistetut julkisen sektorin toimenpiteet lisäävät elinkeinoelämän omia investointeja kotimaassa tehtävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yrityssektorin näkökulmasta avainkysymys on, millaiset edellytykset julkinen sektori kykenee tarjoamaan yritysten tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan kasvulle ja kehittymiselle Suomessa. Julkisen sektorin tuleekin, rahoitusmahdollisuuksiensa yleisissä rajoissa, huolehtia tutkimusja innovaatiorahoituksensa kehittämisestä asianmukaisella tavalla. Tiede- ja teknologianeuvoston mukaan lisäys on tarpeen sekä suhteessa julkisen sektorin edellä mainittuihin tehtäviin, yksityisen rahoituksen kehittymiseen että valtiontalouden mahdollisuuksiin. Uutta luovalla toiminnalla ja uusia toiminnallisia rakenteita luomalla parannetaan kansantaloutta ja sitä kautta merkittävästi myös julkisen sektorin omia toimintaedellytyksiä. Neuvosto esittääkin, että valtion tutkimusrahoituksen tulisi kehittyä bruttokansantuotteen arvioitua kasvua vastaavasti aikavälillä Se tarkoittaa julkisen T&K-rahoituksen hieman yli yhden prosentin osuuden säilyttämistä bruttokansantuotteesta, eli nykyisillä kasvuarvoilla noin 300 miljoonan markan vuosittaista lisäystä. Kysymys on sekä suomalaisen innovaatiojärjestelmän toiminta- ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä että julkisen tutkimusrahoituksen sisäisen tasapainon turvaamisesta. Suomalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän toiminta- ja kehittymisedellytykset ovat nyt ja vastaisuudessakin hyvin keskeisesti riippuvaisia julkisen rahoituksen määrästä ja sen kohdentumisesta. Panostaminen tutkimukseen on panostamista myös tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn. Yleiset painotukset ja tutkimusrahoituksen mitoitukset sovitaan kuitenkin vuosittaisten budjettineuvottelujen yhteydessä. Arvoisat tutkijat ja kansanedustajat - tulevaisuuden haasteisiin haetaan vastauksia useilla 7

11 foorumeilla. Suomalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa ja innovaatiojärjestelmää kehitetään ja arvioidaan monin käynnissä olevin tutkimuksin. Myös tietoyhteiskuntakehitystä tukevat selvitykset, globalisaatiota koskevat tutkimukset sekä hallituksen ja eduskunnan piirissä tehtävä tulevaisuustyö ovat tässä osaltaan tärkeitä tekijöitä. Niiden avulla kuva tulevista tiedon ja osaamisen kehittämistarpeista yhä vain täsmentyy. Samalla edellytykset julkisten toimien, ja sen myötä myös julkisen rahoituksen, hyvälle kohdistuvuudelle ja vaikuttavuudelle entisestään paranevat. 8

12 9 Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara Teknologian kehittämiskeskus Tekes TUTKIMUKSEN RAHOITUS TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN JA HYÖDYNTÄMISEN NÄKÖ- KULMASTA 1. Osaaminen ja rakennemuutos Osaamisen merkitys rakennemuutoksessa, toimintaympäristön murroksessa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa on aivan ratkaiseva. Suomi on käynyt läpi rakennemuutoksen, jollaista ei ole missään muussa teollistuneessa maassa tapahtunut. Mutta muutos on vasta alussa. Jatkuva muutos on niin merkittävä, että tarvitsemme uuden talousteorian (alenevien rajahyötyjen periaate ei päde teknologiaan) ja uuden tuotantoparadigman. Kuva 1

13 10 Kuva 2 Kuva 3

14 11 Kuva 4 Kuva 5

15 12

16 13 Kuva 6 2. Suomen innovaatiojärjestelmän kilpailukyky Innovaatiojärjestelmässä rahalliset kannusteet ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on innovaatiojärjestelmän toiminnan tehokkuus. Kansainvälisissä arvioinneissa Suomen järjestelmä on saanut hyvät arvosanat, mutta kehittämiskohteitakin löytyy. Rahoituksen osalta suurin jälkeenjääneisyys on yritysten t&k-toiminnan julkisessa rahoitusosuudessa (Suomessa 4,5 %, OECD-maissa keskimäärin 10 %). Erityisiä kehityskohteita ovat lisäksi S S S uusien teknologiayritysten alkuvaiheen rahoitus asiantuntijapalvelujen lisääminen rahoituksen vaikuttavuuden ja alueellisen teknologiadiffuusion parantamiseksi yritysten kannusteiden lisääminen verkottumisen ja pitkäjänteisen tutkimuksen lisäämiseksi.

17 14 Kuva 7 Kuva 8

18 15 Kuva 9 3. Yritysten t&k-hankkeiden luonne, verkottuminen Suomen hyvä menestyminen teknologiaintensiivisen yritystoiminnan aikaansaannissa on suurelta osin tulosta verkottuneesta toimintatavasta. Se on kansainvälisesti verrattuna huippuluokkaa. Verkottumisen kasvu on kuitenkin taittumassa sekä kannusteiden että asiantuntijapalvelujen niukkuuden vuoksi. Myös isojen yritysten strateginen perustutkimus vaatii lisäkannusteita. Kuva 10

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 4. Uusien yritysten ja liiketoimintojen synnyttäminen, kaupallistamisen nopeuttaminen, rahoittajayhteistyö Tekesin rahoitus kohdistui erityisesti uusien liiketoimintojen ja yritysten aikaansaantiin. Pääomarahoitusmarkkinoiden nopea kehittyminen antaa aivan uusia mahdollisuuksia ja edellyttää valtion rahoituksen uudelleensuuntaamista ja merkittäviä lisäpanostuksia. Tekes voisi asettaa itselleen pitkän tähtäimen (10-15 vuotta) tavoitteeksi, että Suomen elinkeinorakenne edelleen monipuolistuu siten, että nykyisten kolmen tukijalan (metsäteollisuus, metalliteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus) lisäksi Suomella olisi kaksi muuta tukijalkaa: bioteollisuus ja osaamisintensiiviset palvelut. Nykyisillä panostuksilla tällaisen tavoitteen asettaminen ei ole realistista. Bioteollisuuden aikaansaanti vaatisi merkittävän lisäyksen strategiseen perustutkimukseen siten, että Suomeen syntyisi merkittävä määrä lisää maailmanluokan tutkimusryhmiä (tällä hetkellä noin 40). Pääomarahoituksen nopea kasvu (Suomi on Euroopassa Englannin ja Hollannin jälkeen kolmannella sijalla mitattaessa pääomarahoituksen määrää sen osuutena bruttokansantuotteesta; ulkomaiset pääomasijoitukset Suomessa ovat kasvaneet vielä nopeammin) on johtanut siihen, että muutaman vuoden päästä pääomarahoitus saturoituu, kun ei ole riittävästi tutkimustuloksiin perustuvia liikeideoita rahoitettavana. Kun tämä tilanne on käsillä, on liian myöhäistä ryhtyä luomaan tarvittavaa osaamista. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja myöhästymisen välttäminen edellyttäisi Tekesin tutkimusrahoituksen lisäystä. Tietotekniikan ja -liikenteen nopea kasvu johtavat täysin uusien (teknologia- ja sisältöperusteisten) palvelutuotteiden laajoihin maailmanmarkkinoihin. Suomi on maailman kärjessä mobiili- ja digitaalitekniikassa. Nykyisillä panostuksilla emme kykene pitkään ylläpitämään tätä asemaa niin, että alan pk-yritykset laajasti kasvaisivat merkittäviksi tekijöiksi maailmanmarkkinoilla. Tämä edellyttäisi sekä Tekesin tutkimusrahoituksen että tuotekehitysavustusten lisäystä - myös nopeasti kasvavan pääomarahoituksen hyödyntämiseksi tulevina vuosina. 22 Kuva 23

26 23

27 24

28 25 5. Uuden tiedon metsästys, kansainvälinen yhteistyö Alle 1 % uudesta tiedosta syntyy Suomessa. Siksi Suomella pitää olla tehokas teknologiayhteistyö teknologiaveturien kanssa. Eurooppalaisen yhteistyön laatua tulisi parantaa. EU-tutkimusohjelmien kaksi tärkeintä tavoitetta ovat S S maailman huippuluokan tutkimusryhmien aikaansaanti verkottuneella toimintatavalla yritysten ja tutkimuslaitosten verkottumisen edistäminen. Molempia pitäisi merkittävästi tehostaa. USA ja Japani ovat edelleen teknologiavetureita lähes kaikilla alueilla. Siksi Suomen tulisi lisätä merkittävästi teknologiayhteistyötä ja -siirtoa niiden kanssa. Tämä edellyttäisi merkittävää asiantuntijapalveluiden lisäämistä. Kuva 28

29 26

30 27 Rehtori Paavo Uronen Teknillinen Korkeakoulu YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN RESURSSITARPEET Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kansanedustajat ja tutkijat, hyvät naiset ja herrat. Esitykseni otsikko on yliopistojen ja korkeakoulujen resurssitarpeet, tavattoman laaja aihepiiri, jota on vaikea 20 minuutissa kattavasti käsitellä. Tässä on kuitenkin tiivistelmä siitä, mitä yritän tästä asiasta teille kertoa. Nimenomaan yliopistolaitoksen kokonaisuuden kannalta puuttumatta tiettyjen tieteenalojen erityisongelmiin, joista erityisesti tietotekniikan tarpeet kuitenkin haluan tuoda tässä esiin. Keskityn tässä resurssitarpeissa vain yliopistojen perusrahoitukseen, eli siihen rahoitukseen, joka tulee opetusministeriön kehyksen kautta, sivuan hiukan Akatemian ja Tekesin tilannetta, mutta jätän pois tästä muuten kaiken ns. ulkopuolisen eli hankitun rahoituksen, joka tulee projektirahoituksena kilpailun kautta. Muutamalla sanalla yliopistojen asema Suomen tutkimus- ja koulutuspolitiikassa. Koulutusta on mahdotonta erottaa tutkimuksesta, tähän jo viitattiin tuossa ministerin alustuksen jälkeen olleessa puheenvuorossa. Tutkijakoulutus ja riittävä määrä tutkijoita on perusedellytys sille, että tutkimustoimintaa voidaan tehdä. Muutamia kalvoja nykytilanteesta, sitten johtopäätöksiä, minkälainen tilanne oli 90-luvulla ja sitten tulevaisuuden tavoitteita, mitä meille on asetettu eri tahoilta ja mitä voimavarasuunnitelmia on olemassa. Niitähän on hyvin monta, on kehittämislain uudistaminen tulossa, on julkaistu tämä teknologianeuvoston katsaus ja sitten myöskin hallitusohjelmassa ja KTM:n tekemässä kehittämissuunnitelmassa on linjauksia tämän osalta. Olen sitten sen perusteella tehnyt perusvoimavaralaskelman parille tulevalle vuodelle ja sitten aivan lopuksi katsotaan mitä se tarkoittaa. Tuossa vain muutamia lainauksia tärkeistä dokumenteista. Yliopistolaista, mikä on yliopistojen tehtävä, hallitusohjelmasta, miten hallitus näkee Suomen tulevaisuuden, se riippuu vahvasta osaamisesta, kyvystä hyödyntää osaamista, tehdä uusia innovaatioita ja tässä yliopistojen osuus on varmasti keskeinen. Sitten tämä valtioneuvoston hyväksymä kehittämissuunnitelma, koulutus ja tutkimus. Siellä todetaan tieto ja osaaminen edelleen koko yhteiskunnan hyvinvoinnin perustaksi. Sitten muutamia tunnuslukuja miten tilanne 90-luvulla yliopistojen puolella on kehittynyt. Opiskelijamäärät ovat nousseet 90-luvulla tuon kalvon esittämällä tavalla. Täältä lähdettiin jostakin ja olemme nyt runsaassa opiskelijassa. Tutkintomäärät ovat vastaavana ajanjaksona, sekä maisteri- että tohtoritason tutkinnot kasvaneet huomattavasti nopeammin, eli tehokkuutta on tullut lisää. Ja miten sitten resurssipuoli on kehittynyt. Tässä nähdään reaalinen toimintamenojen kehitys vastaavina vuosina, kun nuo edelliset käyrät kulkivat ylöspäin, erityisesti tutkintomäärät selvästi, niin perusvoimavarat ovat kulkeneet suurin piirtein alaspäin. Nyt olemme suurin piirtein lamaa edeltävällä tasolla, eli vuoden 1991 tasolla.

31 Jos sitten vielä tätä kehitystä katsotaan, miten määrärahat reaalisesti ovat kehittyneet suhteessa tutkinto- ja opiskelijamääriin, niin näemme tuon saman trendin hyvinkin selvästi. Prosentuaalisesti se on erittäin huomattava. Tämä on merkki kahdesta asiasta: yliopistot ovat tehostaneet toimintaansa ja yliopistojen määrärahojen reaalinen lasku on tosiasia. Vertaamme sitten korkea-asteen menoja opiskelijaa kohti eräässä OECD-maissa, dollareita /opiskelija. Nämä ovat muutaman vuoden takaisia tilastoja, mutta ei ole mitään aihetta turhaan hymistelyyn, käyrämme kulkee täällä miltei kaikkein alimpana. Pääjohtaja Saarnivaara totesi korkeaan teknologiaan ja osaamiseen liittyvän teollisuuden merkityksen ja kasvun ja sen takia hyppään tuosta pari kalvoa yli, niihin ei tarvitse palata, kaikki tiedämme sen. Sitten haluan tuon kalvon näyttää, missä tutkijoiden osuus työvoimasta eri OECD-maissa vuosina , niin nähdään että Suomessa tutkijoiden osuus on kasvanut keskimääräistä nopeammin. Japani on tässä aivan ylivoimainen, myöskin Ruotsissa kehitys on ollut erittäin nopeaa. Tämä osaamiseen liittyvän tuotannon ja toimeliaisuuden edellytys on juuri, että tutkijoita on riittävästi. Muutamia johtopäätöksiä 90-luvun kehityksestä. On selvästi todettava, että Suomella on ollut selkeä tietoon ja taitoon perustuva politiikka, jota on noudatettu. Suomen tutkimuspanostusta on määrätietoisesti nostettu ja tätä linjaa on tiede- ja teknologianeuvoston katsauksen mukaisesti tarkoitus jatkaa. Suomen talous on kehittynyt yhä tietointensiivisemmäksi, yritykset palkkaavat tutkijoita. Yli 50 % tutkijoista, joita koulutetaan, on nyt vuodesta 1995 lähtien palkattu yrityksiin. Yliopistot ovat tutkimuksen ja koulutuksen kasvulla pyrkineet vastaamaan yhteiskunnan ja kilpailun asettamiin haasteisiin. Olemme lisänneet opiskelijamääriä, tuottaneet enemmän tutkintoja, tehneet enemmän tutkimustuloksia jne. Tässä ovat kasvuluvut. Maisteritutkintojen määrä on 90-luvulla kasvanut noin 35 % ja tohtorintutkinnot lähes 90 % eli tutkijakoulutukseen on panostettu. Määrärahat ovat pienentyneet tutkintomäärien suhteen esimerkiksi 28 %. Osa siitä tietysti tulee toiminnan tehostamisesta ja rakenteellisesta kehityksestä. Suomen panostus yliopisto-opiskelijaa kohden on OECD-maiden alhaisimpia ja yliopistojen tehtäviensä täyttämiseen saadut voimavarat ovat olleet riittämättömiä. Mitä meiltä odotetaan yliopistoina tulevaisuudessa? Tässä on koulutus- ja tutkimustoiminta vuosina suunnitelma ja opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiset tutkintomäärätavoitteet. Kasvu vuosina on maisteritasolla 21 % ja tohtoritasolla 27 %. Edelleen yliopistojen on tämän suunnitelman ja muiden ohjeiden mukaisesti panostettava elinikäiseen oppimiseen, kansainvälistymiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen, yritys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yliopistojen on laadittava kokonaisstrategia, jossa otetaan huomioon myös ulkopuolinen rahoitus ja sen suuntaaminen. Opetusta on kehitettävä ja Suomeen on luotava verkkoyliopisto. Tiede- ja teknologianeuvoston uudessa katsauksessa todetaan, että yliopiston tutkimustoiminnan ja tutkijakoulutuksen perusedellytyksiä on parannettava niin, että tutkimusympäristöt edelleen vahvistuvat ja niiden aineelliset edellytykset kehittyvät. Myöskin tämä, mihin ministeri Tuomioja viittasi, julkista tutkimusrahoitusta on tarpeen lisätä kumulatiivisesti tuolla aikajaksolla noin 1,2 miljardilla. Näiden lisäksi mitä meille on tavoitteita asetettu niin on tietysti olemassa suunnitelmia, millä 28

32 tavalla ne voidaan toteuttaa. Tässä on tietysti hallitusohjelma, mainitsemani koulutus- ja tutkimus vuosina , mitä siellä edellytetään sekä tiede- ja teknologianeuvoston katsaus. Tässä yhtenä osana on rakenteellinen kehittäminen, 3 prosentin uudelleensuuntaus vuoteen 2002 mennessä. Hyvin tärkeää on se, että uusi kehittämislaki saataisiin voimaan sellaisena, että se todella turvaa yliopistojen kehittämismahdollisuudet ja tavoitteiden saavuttamisen, ja tässä hallitusohjelmassakin todetaan, että yliopistojen perusrahoitus turvataan lainsäädännöllä. Erityisesti haluan viitata opetusministeriön työryhmän ehdotukseen yliopistojen toimintamenojen määrärahakehityksen turvaamiseksi eli uuden kehittämislain sisällöstä. Nykyinen voimassa oleva lakihan päättyy tämän vuoden lopussa, ja siinä todetaan vain voimavarojen kehittäminen palkkausmenojen nousua vastaavaksi. Työryhmä esittää toimintamenomäärärahoihin selvää kausaliteettia tulostavoitteisiin nähden eli jos tulostavoitteita nostetaan niin vastaavasti 2/3:lla laskennallisista kustannuksista nostetaan toimintamenomäärärahoja. Täysi kustannustason kompensaatio ja edellä todistamani jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni lähimmän kuuden vuoden aikana lisäämällä toimintamenomäärärahoja noin 110 miljoonaa markkaa vuodessa. Jos nämä kaikki hyvät asiat toteutetaan, niin se merkitsee seuraavaa: yliopistojen omat toimintamenot tänä vuonna opetusministeriön kehyksessä ovat 5,57 miljardia. Jos me lisäämme tähän nuo tutkintotavoitteiden ja tutkintomäärien nousun, kustannustason laskennallinen nousu, joka on kehittämislakityöryhmässä arvioitu noin 3 %, ja jälkeenjääneisyys ja uudelleenkohdentaminen, siitä tiede- ja teknologianeuvoston esittämä kompensaatiolisäbonus, niin pääsemme siihen, että tätä määrärahaa vastaava määrä vuoden 2001 budjetissa pitäisi olla noin 6,2 miljardia ja vastaavalla tavalla laskien vuonna 2002 noin 6,5 miljardia. Sen lisäksi näissä eri suunnitelmissa odotetaan, että tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osuus bkt:sta nostetaan tuona ajanjaksona 3,5 %:iin bkt:sta. Tuo valtion tutkimusrahoituksen kasvatus 1,2 miljardia koko kaudella merkitsee noin 300 miljoonaa vuodessa. Suomen Akatemian tutkimushankkeisiin on päätetty esittää 15 %:n yleiskustannuslisää, joka merkitsisi noin 90 miljoonaa markkaa ja huippuyksikköohjelman laajentamiseen noin 150 miljoonaa markkaa. Tämä osoittaa sitä, että poliittisen ja muunkin päätöksenteon tasolla on tajuttu se, että kun me asetamme uusia ja laajempia tavoitteita yliopistoille, yliopistojen osuus Suomen innovaatiojärjestelmässä on aivan keskeinen. Tutkijakoulutuksen haluan vielä erityisesti nostaa esiin. Nähdään myöskin, että se ei tapahdu ilman vastaavia resurssilisäyksiä. Nämä suunnitelmat, joita näissä papereissa on esitetty, tukevat selkeästi tätä linjaa, että jos tuloksia odotetaan siihen on tietysti panostettavakin. Kestävä taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys vaatii jatkossakin tuekseen innovaatiojärjestelmän laaja-alaista kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta luo perustan yhteiskunnan tietointensiiviselle kasvulle. Ilman jatkuvia panostuksia kasvumme edellytykset heikkenevät. Nostan vielä tässä esiin tietoteollisuuden kehitysedellytyksiin liittyvät ongelmat. Meidän tulee huomattavasti enemmän jatkossa panostaa tietotekniikkaan, muuten korkeateknologian osaamiseen perustuva kasvu ei enää jatku. Myöskin tietoon ja osaamiseen perustuvan kasvun työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Talouden kasvun innovaatiovetoisuus vaikuttaa merkittävästi myös alueelliseen kehitykseen ja tietointensiivinen kasvu on yritysvetoista. Edellytykset tähän rakennetaan eri politiikkalohkojen piirissä, innovaatio- ja yritystoiminnan perusteissa, taloudessa lohkojen hyvä keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä samoin niiden yhteistyö kansallisen 29

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot