YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

2

3 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää huoli omasta osaamisestaan, aivan kuin sillä kävisi yrittäjänä kauppaa. Silloin voi kestää hyvin jatkuvat muutokset ja selvitä sellaisissakin tilanteissa, joissa työnantaja siirtyy toiseen omistukseen, työ katoaa toiseen maahan tai työnantajan toimintaperiaatteet eivät sovi enää omiin arvoihin. Leenamaija Otala ja Riitta Suurla (2003)

4 Yrittäjyyskoulutuksen toiminta-ajatus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Yrityskohtaamo tarjoaa koulutusta yrittämisestä kiinnostuneille ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille sekä toimii kohtaamispaikkana heille ja erilaisille elinkeinoelämän toimijoille. Valmennuksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa ajattelemaan ja toimimaan yritteliäällä elämänasenteella ja innostaa aktiiviseen elämänhallintaan sekä rohkaista opiskelijaa näkemään yrittäjyys mahdollisena työllistymisen muotona ja tarjota hänelle tuettu reitti yritystoimintaan. Yrittäjyyskoulutus-kokonaisuudessa oppija luo itselleen kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjyydestä oman yritysidean kehittämisen tai omistajanvaihdosyrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittämisen kautta. Koulutuksen eri vaiheissa oppija pyrkii sitomaan tehtävät joko perustettavaan tai jatkettavaan yritykseen tai liikeidea-alkioon perustuvaan mielikuvayritykseen. 2 Lähtökohdat Yrittäjyysvalmennuksen perustana on humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on ainutkertainen, arvokas yksilö, joka on vapaa, luova, vuorovaikutukseen pyrkivä ja jolla on oma tahto, kyky kehittyä sekä tehdä valintoja, joista hän ottaa täyden vastuun. Kehittyvä tiedonkäsitys näkee oppijan kykeneväksi itse etsimään, käsittelemään, ymmärtämään, muokkaamaan ja arviomaan kriittisesti tietoa. Näin tiedot ja taidot voivat integroitua laajoiksi asiakokonaisuuksiksi ja ammatilliseksi osaamiseksi. 1 Tätä tukee konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä olevaa heijastumaa maailmasta, vaan se on aina yksilön tai yhteisön ja ympäristön vuorovaikutteisesti rakentamaa. 2 1 Niiniluoto, I. 1990, 96. Maailma, minä ja kulttuuri: emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava. 2 Kotila, H. 2003, 14. Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulutuksessa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Am-

5 3 ARVOT yrittäjähenkisyys luovuus ja innovointi tulevaisuussuuntautuneisuus ratkaisukeskeisyys yhteisöllisyys monialaisuus suvaitsevaisuus vastuullisuus omasta itsestä, toisista ja ympäristöstä yksilöllisyys elämänhallinta Miten yrittäjyyskoulutuksessa opiskellaan? Monialaisesti elämää varten Yrittäjyysvalmennuksen opinnoissa tähdätään monialaisuuteen. Opinnot on koottu oppiaine- ja toimialarajat ylittävästi neljän eri teeman alle. Nämä teemat ovat Yksilö & yrittäjä; Asiakas; Yritys; Yrityskaupan perusteet. Näin opintojaksoista pyritään muodostamaan luontevia kokonaisuuksia ja huomioimaan se, että tosielämän ongelmat harvoin noudattavat oppiaineiden mukaista jakoa. Lisäksi se, että yrittäjyysopiskelijat ovat eri alojen ihmisiä, on osa monialaisuutta ja tuo uusia näkökulmia opintoihin. mattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy,

6 4 Yrittäjyysvalmennus yksilö & yrittäjä asiakas yritys yrityskaupan perusteet ryhmätapaamiset, henkilökohtainen valmennus, sidosryhmäyhteistyö, yrittäjyyteen kasvaminen syksy talvi kevät kesä Yksilö, yhteisö ja pk-yrittäjä Yrityskohtaamon yrittäjyyskoulutuksessa pyritään kaikissa opintojen vaiheissa vaalimaan yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja pk-yrittäjän näkökulmaa. Opintojen alkuvaiheessa yrittäjyysvalmennettava pohtii vahvuuksiaan ja miettii kehittämistarpeitaan sekä laatii oppimissopimuksen ohjaajien avustuksella. Sitouttava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma eli oppimissopimus on vakavasti tehty, kirjallinen dokumentti. Oppimissopimuksen runkona on viisi avainkysymystä: Missä olen ollut? Missä olen nyt? Minne haluan mennä? Kuinka pääsen perille? ja Mistä tiedän päässeeni perille? Itseohjautuvan oppimisen perusajatus on, että oppija kykenee itse suunnittelemaan, hallitsemaan ja arvioimaan omaa

7 toimintaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että hän tuntee omat oppimistyylinsä ja kykenee tehokkaasti suunnittelemaan omaa oppimistaan, ohjaamaan sen etenemistä kohti tavoitteita ja arvioimaan oppimistaan. Itseohjautuvuuden lisääntyessä oppija haluaa ja osaa oppia ja tulee yhä riippumattomammaksi valmentajien tuesta. 3 Yrittäjyyskoulutuksessa korostetaan myös yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisuutta. Oppijat rakentavat taitojaan puhumalla, väittelemällä, neuvottelemalla ja kyselemällä. Parhaimmillaan tällainen yhdessä oppiminen parantaa sekä tiedollisen oppimisen laatua että kehittää elämässä tarpeellisia yhteistoiminnan taitoja. Suositeltavaa on, että oppijat tapaavat toisiaan kontaktiopetuksen ulkopuolellakin esim. tekemällä oppimistehtäviä yhdessä ja toimimalla toistensa aktiivisena vertaisryhmänä. Tärkeänä lähtökohtana opintosisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään myös pk-yrittäjän näkökulmaa ja tarpeita. 3 Leppilampi, A. & Piekkari, U Nappaa nipusta. Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa. Aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike Oy. 5 Monimuoto-opiskelua Monimuotoinen yrittäjyyskoulutus yhdistää opiskelun eri muotoja toisiinsa. Monimuoto-opiskelun joustavuus ja opiskelun itsenäisyys sopivat hyvin aiemmin esitettyihin näkemyksiin oppimisesta ja tiedonmuodostuksesta. Lähiopiskelussa on tärkeää vuorovaikutuksen syntyminen oppijoiden, ohjaajien ja muiden sidosryhmien välillä. Lähiopetuksena toteutettavilla aloituskerroilla käydään valmentajien johdolla läpi tavoitteet, keskeiset sisällöt, suoritustavat sekä arvioinnin kriteerit. Lähiopetuskerroilla keskitytään erityisesti niihin asioihin, joissa tarvitaan välitöntä vuorovaikutusta. Lähiopetuksen ulkopuolisina etäopiskelujaksoina vuorovaikutusta ylläpidetään verkossa. Yrittäjyyskoulutuksen verkkoopiskelu on ajan ja paikan suhteen joustavaa, mikä edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvuutta. Verkko mahdollistaa mm. valmentajien ja oppijoiden välisen yhteydenpidon ja ohjauksen. Opiskelussa käytetään muutenkin verkon tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti: Opiskeluprosessin pitää koossa verkko-

8 oppimisympäristö Allu, joka tarjoaa työvälineitä vuorovaikutuksen lisäksi mm. ryhmätehtäviin, ohjaukseen sekä materiaalien jakoon ja tuottamiseen. Lisäksi verkko-opiskelussa hyödynnetään samanaikaisen vuorovaikutuksen välineitä (mm. Skype) sekä monipuolisia työtapoja ja oppimateriaaleja. Opiskelun alussa opiskelijalle järjestetään tarvittaessa perehdytystä ko. ohjelmien käyttöön. 6 Yrittäjyyskoulutuksen opintomuotoja ovat mm. alustetut keskustelut ja seminaarit, opintopiirikokoontumiset, itseohjautuvat ryhmäistunnot, ohjaus- ja palautekeskustelut, yksilö-, pari- ja tiimityöskentely. Lisäksi oppijat voivat kehittää ja esitellä osaamistaan esim. työstämällä draaman, kokoamalla portfolioita, tekemällä raportteja, aineistotehtäviä ja (ryhmä)esseitä sekä esim. osallistumalla liikeideakilpailuihin. Opintomuodot Yrittäjyyskoulutuksen opintomuotojen ja -tehtävien taustalla on ajatus yrittäjämäisestä oppimistavasta ja sen edistämisestä. Siihen kuuluvat mm. oppiminen toisilta ja toisten ihmisten reaktioista; oppiminen henkilökohtaisista keskusteluista; oppiminen tavoitteellisesti; oppiminen löytämällä ja ohjatusti; oppiminen tekemällä ja ongelmanratkaisun kautta, oppiminen joustavassa, epämuodollisessa ympäristössä sekä oppiminen virheistä. Arviointi Arviointimenetelmä on laadullinen ja kolmiportainen; se koostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista sekä valmentajien antamasta arvioinnista. Arvioinnit tapahtuvat arviointipäivinä, jolloin oppija esittelee valitsemansa kokonaisuudet

9 valmentajille ja muille oppijoille. Arviointia varten oppijat keräävät aineistoa koko kurssin keston ajan. Opintojaksoista ja kursseista annetaan pääsääntöisesti hyväksytty/ hylätty-arvostelu. Valmentajat Yrittäjyyskoulutuksen toteuttamisessa yksi elementti ovat valmentajat ja heidän asenteensa ja voimavaransa. Yrittäjyysvalmentajat ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita ja pääosalla heistä on opettajankoulutus ja/tai opetuskokemusta. Valmentajien asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat positiivisia. Yrittäjyyskoulutukseen voi kuulua myös vierailevien luennoitsijoiden, asiantuntijoiden ja yrittäjien esityksiä ja työpajoja. 7 Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet ja sisällöt Yrittäjyyskoulutuksen opinnot tähtäävät siihen, että oppija saavuttaa sellaisen tiedollisen, taidollisen ja asenteellisen pohjan, joka mahdollistaa opitun soveltamisen ja kehittämisen työelämässä; yrittäjänä. Opintojen sisällöt on rakennettu yrittäjän ammattitutkinnon näyttökokeen vaatimukset huomioiden. Tarkempia tietoja yrittäjyyskoulutuksesta voi kysellä Yrityskohtaamosta.

10 8 Yksilö & Yrittäjä Yrittäjävalmiudet Yrittäjätesti Luovuus ja innovointi Liikeidean etsiminen Yrittäjän sosiaaliturva ja perheoikeus Itsensä johtaminen Elämänkartta, opiskelu- ja organisointitaidot Oppimissopimus, skenaariotyöskentely Asiakas Myynti, viestintä ja esiintyminen Myyntivalmennus Neuvottelu- ja esiintymisvalmiudet Pk-yrityksen viestintä Asiakkuuden hallinta Asiakassuhteet Asiakassuhteiden kannattavuus Pk-yrityksen markkinointi Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

11 9 Yritys Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yhtiömuodot Tuotteistaminen Pk-yrityksen talous Kannattavuus ja sisäinen laskenta Ulkoinen laskenta Talouden seuranta Hinnoittelu Rahoitus Verotus Pk-yrityksen henkilöstöhallinto Pk-yrityksen johtaminen Yritysetiikka Tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen Henkilökohtainen johtamistaito Yrityskaupan perusteet Yrityskaupan kohteet Markkinapaikat Yrityksen kunnon tarkastaminen Yrityskaupan kohteen määrittäminen Yrityskauppaneuvottelut Hinnanmäärittely Muut oikeudelliset kysymykset Omistajuudenvaihdosprosessi

12 10 Virikekirjallisuutta yrittäjyyskoulutukseen Aaltonen, T. & Junkkari, L Yrityksen arvot ja etiikka. WSOY Yritysjulkaisut. Alava, J Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko. Strateginen oppimiskehä ja kokonaisvaltaisen ajattelun kehittäminen. Henkilökohtaisen tiedonkäsittelytavan hyödyntäminen vuorovaikutuksessa. Koulutuspalvelu Didactica Oy. Armstrong, T Seven Kinds of Smart: Identifying and Developing Your Multiple Intelligences. New York: Plume. Bolton, B. & Thompson, J The Entrepreneur in Focus: Achieve your potential. London: Thomson Learning. Bolton, B. & Thompson, J Entrepreneurs, Second Edition: Talent, Temperament, Technique. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Chan Kin, W. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston, Harvard Business School Press. Christensen, C., Overdorf, M., MacMillan, I., McGrath, R. & Thomke, S Harvard Business Review on Innovation. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation. Collins, J Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät. Jyväskylä: Kauppakaari.

13 11 Collins, J. & Porras J Pysy parhaana kestävästi kehitetty. Talentum: Jyväskylä. Cunningham, I The wisdom of strategic learning: The self managed learning solution. London : McGraw-Hill. Dryden, G. & Vos, J Oppimisen vallankumous: uusien oppimistapojen maailma. Helsinki: Tietosanoma. Dundon, E Seeds of Innovation: Cultivating the Synergy that Fosters New Ideas. New York: AMACOM. Dunn, R. & Dunn, K Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston, Virginia: Reston Publishing Co. Eskola, A. & Mäntysaari, A Menestys. Kannattavuuden hallinnan perusteet. Keuruu, Otava. Gad, T D-brandimalli menetelmä tulevaisuuden brandin luomiseen. Helsinki: Kauppakaari. Godet. M Creating Futures: Scenario Planning As a Strategic Management Tool. U.S.A: Brookings Institution. Grant, P.(toim.) Bisnespsykologia. Helsinki: Edita Prima Oy. Furman, B. & Ahola, T Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy. Giroux, H Kriittinen pedagogiikka. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

14 12 Hakala, A Bisnesetiketti: tapakulttuurin perusteet. Savonia ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 1/ Hallenberg, R., Karppinen, V.-M. & Määttä, J Liike-elämän sanakirja: suomi englanti. Helsinki: Taloustieto Oy. Hallitusammattilaiset ry Hallitustyöskentelyn opas. Jyväskylä: Gummerus. Hannula, A Hallitustyöskentelyn käsikirja. Helsinki: WS Bookwell Oy. Harju, L Työelämän tapahtumat ja tilaisuudet. Helsinki: Otava. Harvard Business Review on Women in Business. 2005, Harvard Business School Press. Hirvihuhta, H Coaching. Valmenna ja sparraa menestykseen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Hirvonen, M. & co Työnantajan ABC pk-yrityksen työsuhdekirja. Tietosykli Oy. Huhtinen, P Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. Monivirekustannus. Ilomäki, L. & Silander, P Opettaja verkossa. Porvoo: Wsoy. Jaakkola, K Palkkahallinto ja työsuhde. Talentum Media Oy. Jalava, J., Lehtinen, E. & Palonen, T OPSISTA HOPS: käsikirja ja juonnettu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jönsson, B ajatusta ajasta. Helsinki: Tammi. Kalka, R. & Mässen, A Markkinointi. Rastor Oy.

15 13 Kalli, P Ratkaisukeskeinen pedagogiikka ammatillisen opettajan työvälineenä. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy, Kalli, P. & Malinen, A. (toim.) Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Karjalainen, L Pienyrityksen talousopas. Kuopio, Finnvera oyj. Karttunen, E Palkkahallinnon perusteet. Yrittäjän, työnantajan ja työntekijän näkökulmat. Järvenpää, Yrityssanoma Oy. Karttunen, E Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmassa. Case: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma. Kehittämistehtävän raportti. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kauppila, R Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus. Kim, W. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press. Koli, H & Silander, P Verkko-oppiminen: Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Korkeamäki, A & co Asiakasmarkkinointi. Porvoo, WS Bookwell Oy. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita.

16 14 Koski, J. & Tuominen, S Kuinka ideat syntyvät. Luovan ajattelun käsikirja. Porvoo: WS Bookwell Oy. Koski, T. & Viitanen, M Tulos. Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen. Keuruu, Otava. Kotila, H Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulutuksessa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy, Krabbe, K Suhdetoiminnan käsikirja. Kustannusosakeyhtiö Perhemediat Oy. Kuvaja, S. & co. Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjänpolvenvaihdoksen edistämisessä. KTM Rahoitetut tutkimukset 3/ 2005 Elinkeino-osasto. Edita Publishing Oy. Laakso, H Franchising. Malli yrittäjyyteen ja ketjunrakentamiseen. Helsinki: Edita Prima Oy. Laaksonen, & co Yrityksen tietoturvakäsikirja. Ohjeistus, toteutus ja lainsäädäntö. Helsinki: Edita. Leppilampi, A. & Piekkari, U Nappaa nipusta. Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa. Aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike Oy. Leskinen, P Yrittäjyyttä etsimässä. Kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta. Helsinki: Oy Edita Ab. Lintunen J Kokemuksellinen oppiminen ja pedagoginen draama. Teoksessa Lehtonen, J. & Lintunen, J.(toim.) Draama. Elämys. Kokemus. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja opettajankoulutuslaitos.

17 Lundberg, T. (toim.) Ystävämme aika. Ajanhallinnan ABC. Lahti: Positiivarit. Luukkainen, O Opettajan matkakirja tulevaan. Jyväskylä: PS-kustannus. 15 Luukkainen, O Opettajuus. Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta N:o 986. Luukkainen, O. ja Wuorinen, J Yrittävä elämänasenne: kasvaminen yksilönä ja yhteisönä. Jyväskylä: PS-kustannus. Luukkainen O.(toim.) Tulevaisuuden tekijät: Uuden opettajuuden mahdollisuudet. Jyväskylä: Atena kustannus. Lyytinen, J. & Piha, K Yritä edes. 32 syytä ryhtyä yrittäjäksi. Helsinki: Talentum. Malik, F Toimiva johtaminen käytännössä. Helsinki: Multikustannus. Meincke, N. & Vanhala-Harmanen, M Esimiehen työsuhdeopas. Helsinki: Edita Publishing Oy. Määttä, K Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki: Edita Prima Oy. Niikko, A Ammattillisen kasvun itsearviointi portfoliokäytäntönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 16. Niiniluoto, I Maailma, minä ja kulttuuri: emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava. Nölke, M Luovan työn tekniikat. Helsinki: Rastor Oy.

18 16 Opetushallitus Yrittäjän ammattitutkinto: tutkinnon perusteet Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepoliittinen osasto Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma. Opetusministeriön julkaisuja 2004:18. Otala, L Oppimisen etu kilpailukykyä muutoksessa. Helsinki: WSOY. Otala, L Hyvinvointia työpaikalle - tulosta toimintaan. Työhyvinvoinnin työkirja. Juva: WS Bookwell Oy. Otala. L. & Suurla, R Omassa työssä. Porvoo: WSOY. Otala, L Osaajana opintiellä: opas elinikäisen oppimisen matkalle. Helsinki: WSOY. Paane-Tiainen, T Oppijaksi aikuisena. Helsinki: Oy Edita Ab. Pantzar, E Learning Theoretical Foundations of Planning and Designing Internet- Based Learning Environments. In Panzar, E., Savolainen, R. & Tynjälä, P.In In Search for a Human-Centered Information Society. Tampere: Tampere University Press, Parantainen, J Sissimarkkinointi. Helsinki: Talentum Media Oy. Partanen, J. (toim.) Yrittäjän ja valmentajan parhaat kirjat Jyväskylä, Tiimiakatemia. Pekkarinen, E. & co Henkilökohtainen myyntityö. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja B1.

19 17 Petäjä, M. & Koponen, E Muutosprosessin ohjaaminen: Aikuiskouluttajan opas. Helsinki: Dialogia Oy. Prashnig, B Eläköön erilaisuus: oppimisen vallankumous käytännössä. Jyväskylä: Atena kustannus. Puolimatka, T Opetuksen teoria: konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi. Ringom, B Opi oppimaan: Tuloksellisen aivotyön ja opiskelun opas. Helsinki: Innotiimi, Kaukaa viisas, Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry. Ristimäki, K Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma Oy. Roos, G. & co Aineeton pääoma. Johdon käsikirja. Helsinki, Edita Prima Oy. Rope, T Lanseerausmarkkinointi. Porvoo: WSOY. Rope, T. & Pöllänen, J Asiakastyytyväisyysjohtaminen. Juva, WSOY. Rummukainen, T. 2004, Huippumyyjien tarinoita & tositarinoita. Helsinki: Yrityskirjat Oy. Sallila, P. (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Sallila, P. & Malinen, A. (toim.) 2002.Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Salmi, I Mitä tilinpäätös kertoo? Edita Prima Oy.

20 18 Salmi, I. & Rekola-Nieminen, L Tilinpäätöksen rakentaminen ja tulkinta. Helsinki, Edita Prima Oy. Sarasvuo, J Sisäinen tuli. Kokonaisvaltainen energiaohjelma. Juva: WSOY. Saurio, S Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. Scheele, P PhotoReading Whole Mind-järjestelmä. Helsinki: PhotoReading Scandinavia. Silvan, S Valppaus on valttia. Heikot signaalit löytyvät läheltä. Talentum Media Oy. Silver, H., Strong, R.& Perini, M So Each May Learn: Integrating Learning Styles and Multiple Intelligences. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. Sipilä, J Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY. Talvitie, J. & Hytönen, A Kaupan ja liike-elämän taskusanakirja: suomi englanti - suomi. Juva: WSOY. Tenhunen, L Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Järvenpää, Yrityssanoma Oy. Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A Etäopetuskurssin suunnitteleminen - teoriasta käytäntöön. Teoksessa: Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. (toim.) Tutki, vertaile, arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- Paino Oy,

21 19 Varila, J Aikuisdidaktiikan tuulet jotain uutta, jotain vanhaa. Teoksessa: Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. (toim.) Tutki, vertaile, arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- Paino Oy, Vesterinen, P Projektiopiskelu ja -oppiminen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Viitala, R. & Jylhä, E Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita Prima Oy. Villa, S Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Talentum Media Oy. Vuokko, P Markkinointiviestintä. Merkitys, vaikutus ja keinot. Porvoo, WS Bookwell Oy. Vuorikoski, M. & Törmä, T Opettaja peilissä: katse ammatilliseen kasvuun. Helsinki: Kansanvalistusseura. Väkiparta, J. & Feldman, A Life management. Hallitse itse elämääsi. Juva: WS Bookwell Oy. Welch, J. & Welch, S Voittajaksi. Helsinki: Edita Oy. Wöltje, J Yrityksen laskentakaavat ja tunnusluvut. Helsinki: Rastor Oy.

22 20 Vaikka kynttilästä sytytetään tuli toiseen, ei liekki himmene.

23

24 Karjalankatu 3, Joensuu Karjalankatu 3, JOENSUU

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot