YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

2

3 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää huoli omasta osaamisestaan, aivan kuin sillä kävisi yrittäjänä kauppaa. Silloin voi kestää hyvin jatkuvat muutokset ja selvitä sellaisissakin tilanteissa, joissa työnantaja siirtyy toiseen omistukseen, työ katoaa toiseen maahan tai työnantajan toimintaperiaatteet eivät sovi enää omiin arvoihin. Leenamaija Otala ja Riitta Suurla (2003)

4 Yrittäjyyskoulutuksen toiminta-ajatus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Yrityskohtaamo tarjoaa koulutusta yrittämisestä kiinnostuneille ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille sekä toimii kohtaamispaikkana heille ja erilaisille elinkeinoelämän toimijoille. Valmennuksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa ajattelemaan ja toimimaan yritteliäällä elämänasenteella ja innostaa aktiiviseen elämänhallintaan sekä rohkaista opiskelijaa näkemään yrittäjyys mahdollisena työllistymisen muotona ja tarjota hänelle tuettu reitti yritystoimintaan. Yrittäjyyskoulutus-kokonaisuudessa oppija luo itselleen kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjyydestä oman yritysidean kehittämisen tai omistajanvaihdosyrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittämisen kautta. Koulutuksen eri vaiheissa oppija pyrkii sitomaan tehtävät joko perustettavaan tai jatkettavaan yritykseen tai liikeidea-alkioon perustuvaan mielikuvayritykseen. 2 Lähtökohdat Yrittäjyysvalmennuksen perustana on humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on ainutkertainen, arvokas yksilö, joka on vapaa, luova, vuorovaikutukseen pyrkivä ja jolla on oma tahto, kyky kehittyä sekä tehdä valintoja, joista hän ottaa täyden vastuun. Kehittyvä tiedonkäsitys näkee oppijan kykeneväksi itse etsimään, käsittelemään, ymmärtämään, muokkaamaan ja arviomaan kriittisesti tietoa. Näin tiedot ja taidot voivat integroitua laajoiksi asiakokonaisuuksiksi ja ammatilliseksi osaamiseksi. 1 Tätä tukee konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä olevaa heijastumaa maailmasta, vaan se on aina yksilön tai yhteisön ja ympäristön vuorovaikutteisesti rakentamaa. 2 1 Niiniluoto, I. 1990, 96. Maailma, minä ja kulttuuri: emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava. 2 Kotila, H. 2003, 14. Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulutuksessa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Am-

5 3 ARVOT yrittäjähenkisyys luovuus ja innovointi tulevaisuussuuntautuneisuus ratkaisukeskeisyys yhteisöllisyys monialaisuus suvaitsevaisuus vastuullisuus omasta itsestä, toisista ja ympäristöstä yksilöllisyys elämänhallinta Miten yrittäjyyskoulutuksessa opiskellaan? Monialaisesti elämää varten Yrittäjyysvalmennuksen opinnoissa tähdätään monialaisuuteen. Opinnot on koottu oppiaine- ja toimialarajat ylittävästi neljän eri teeman alle. Nämä teemat ovat Yksilö & yrittäjä; Asiakas; Yritys; Yrityskaupan perusteet. Näin opintojaksoista pyritään muodostamaan luontevia kokonaisuuksia ja huomioimaan se, että tosielämän ongelmat harvoin noudattavat oppiaineiden mukaista jakoa. Lisäksi se, että yrittäjyysopiskelijat ovat eri alojen ihmisiä, on osa monialaisuutta ja tuo uusia näkökulmia opintoihin. mattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy,

6 4 Yrittäjyysvalmennus yksilö & yrittäjä asiakas yritys yrityskaupan perusteet ryhmätapaamiset, henkilökohtainen valmennus, sidosryhmäyhteistyö, yrittäjyyteen kasvaminen syksy talvi kevät kesä Yksilö, yhteisö ja pk-yrittäjä Yrityskohtaamon yrittäjyyskoulutuksessa pyritään kaikissa opintojen vaiheissa vaalimaan yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja pk-yrittäjän näkökulmaa. Opintojen alkuvaiheessa yrittäjyysvalmennettava pohtii vahvuuksiaan ja miettii kehittämistarpeitaan sekä laatii oppimissopimuksen ohjaajien avustuksella. Sitouttava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma eli oppimissopimus on vakavasti tehty, kirjallinen dokumentti. Oppimissopimuksen runkona on viisi avainkysymystä: Missä olen ollut? Missä olen nyt? Minne haluan mennä? Kuinka pääsen perille? ja Mistä tiedän päässeeni perille? Itseohjautuvan oppimisen perusajatus on, että oppija kykenee itse suunnittelemaan, hallitsemaan ja arvioimaan omaa

7 toimintaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että hän tuntee omat oppimistyylinsä ja kykenee tehokkaasti suunnittelemaan omaa oppimistaan, ohjaamaan sen etenemistä kohti tavoitteita ja arvioimaan oppimistaan. Itseohjautuvuuden lisääntyessä oppija haluaa ja osaa oppia ja tulee yhä riippumattomammaksi valmentajien tuesta. 3 Yrittäjyyskoulutuksessa korostetaan myös yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisuutta. Oppijat rakentavat taitojaan puhumalla, väittelemällä, neuvottelemalla ja kyselemällä. Parhaimmillaan tällainen yhdessä oppiminen parantaa sekä tiedollisen oppimisen laatua että kehittää elämässä tarpeellisia yhteistoiminnan taitoja. Suositeltavaa on, että oppijat tapaavat toisiaan kontaktiopetuksen ulkopuolellakin esim. tekemällä oppimistehtäviä yhdessä ja toimimalla toistensa aktiivisena vertaisryhmänä. Tärkeänä lähtökohtana opintosisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään myös pk-yrittäjän näkökulmaa ja tarpeita. 3 Leppilampi, A. & Piekkari, U Nappaa nipusta. Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa. Aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike Oy. 5 Monimuoto-opiskelua Monimuotoinen yrittäjyyskoulutus yhdistää opiskelun eri muotoja toisiinsa. Monimuoto-opiskelun joustavuus ja opiskelun itsenäisyys sopivat hyvin aiemmin esitettyihin näkemyksiin oppimisesta ja tiedonmuodostuksesta. Lähiopiskelussa on tärkeää vuorovaikutuksen syntyminen oppijoiden, ohjaajien ja muiden sidosryhmien välillä. Lähiopetuksena toteutettavilla aloituskerroilla käydään valmentajien johdolla läpi tavoitteet, keskeiset sisällöt, suoritustavat sekä arvioinnin kriteerit. Lähiopetuskerroilla keskitytään erityisesti niihin asioihin, joissa tarvitaan välitöntä vuorovaikutusta. Lähiopetuksen ulkopuolisina etäopiskelujaksoina vuorovaikutusta ylläpidetään verkossa. Yrittäjyyskoulutuksen verkkoopiskelu on ajan ja paikan suhteen joustavaa, mikä edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvuutta. Verkko mahdollistaa mm. valmentajien ja oppijoiden välisen yhteydenpidon ja ohjauksen. Opiskelussa käytetään muutenkin verkon tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti: Opiskeluprosessin pitää koossa verkko-

8 oppimisympäristö Allu, joka tarjoaa työvälineitä vuorovaikutuksen lisäksi mm. ryhmätehtäviin, ohjaukseen sekä materiaalien jakoon ja tuottamiseen. Lisäksi verkko-opiskelussa hyödynnetään samanaikaisen vuorovaikutuksen välineitä (mm. Skype) sekä monipuolisia työtapoja ja oppimateriaaleja. Opiskelun alussa opiskelijalle järjestetään tarvittaessa perehdytystä ko. ohjelmien käyttöön. 6 Yrittäjyyskoulutuksen opintomuotoja ovat mm. alustetut keskustelut ja seminaarit, opintopiirikokoontumiset, itseohjautuvat ryhmäistunnot, ohjaus- ja palautekeskustelut, yksilö-, pari- ja tiimityöskentely. Lisäksi oppijat voivat kehittää ja esitellä osaamistaan esim. työstämällä draaman, kokoamalla portfolioita, tekemällä raportteja, aineistotehtäviä ja (ryhmä)esseitä sekä esim. osallistumalla liikeideakilpailuihin. Opintomuodot Yrittäjyyskoulutuksen opintomuotojen ja -tehtävien taustalla on ajatus yrittäjämäisestä oppimistavasta ja sen edistämisestä. Siihen kuuluvat mm. oppiminen toisilta ja toisten ihmisten reaktioista; oppiminen henkilökohtaisista keskusteluista; oppiminen tavoitteellisesti; oppiminen löytämällä ja ohjatusti; oppiminen tekemällä ja ongelmanratkaisun kautta, oppiminen joustavassa, epämuodollisessa ympäristössä sekä oppiminen virheistä. Arviointi Arviointimenetelmä on laadullinen ja kolmiportainen; se koostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista sekä valmentajien antamasta arvioinnista. Arvioinnit tapahtuvat arviointipäivinä, jolloin oppija esittelee valitsemansa kokonaisuudet

9 valmentajille ja muille oppijoille. Arviointia varten oppijat keräävät aineistoa koko kurssin keston ajan. Opintojaksoista ja kursseista annetaan pääsääntöisesti hyväksytty/ hylätty-arvostelu. Valmentajat Yrittäjyyskoulutuksen toteuttamisessa yksi elementti ovat valmentajat ja heidän asenteensa ja voimavaransa. Yrittäjyysvalmentajat ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita ja pääosalla heistä on opettajankoulutus ja/tai opetuskokemusta. Valmentajien asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat positiivisia. Yrittäjyyskoulutukseen voi kuulua myös vierailevien luennoitsijoiden, asiantuntijoiden ja yrittäjien esityksiä ja työpajoja. 7 Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet ja sisällöt Yrittäjyyskoulutuksen opinnot tähtäävät siihen, että oppija saavuttaa sellaisen tiedollisen, taidollisen ja asenteellisen pohjan, joka mahdollistaa opitun soveltamisen ja kehittämisen työelämässä; yrittäjänä. Opintojen sisällöt on rakennettu yrittäjän ammattitutkinnon näyttökokeen vaatimukset huomioiden. Tarkempia tietoja yrittäjyyskoulutuksesta voi kysellä Yrityskohtaamosta.

10 8 Yksilö & Yrittäjä Yrittäjävalmiudet Yrittäjätesti Luovuus ja innovointi Liikeidean etsiminen Yrittäjän sosiaaliturva ja perheoikeus Itsensä johtaminen Elämänkartta, opiskelu- ja organisointitaidot Oppimissopimus, skenaariotyöskentely Asiakas Myynti, viestintä ja esiintyminen Myyntivalmennus Neuvottelu- ja esiintymisvalmiudet Pk-yrityksen viestintä Asiakkuuden hallinta Asiakassuhteet Asiakassuhteiden kannattavuus Pk-yrityksen markkinointi Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

11 9 Yritys Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yhtiömuodot Tuotteistaminen Pk-yrityksen talous Kannattavuus ja sisäinen laskenta Ulkoinen laskenta Talouden seuranta Hinnoittelu Rahoitus Verotus Pk-yrityksen henkilöstöhallinto Pk-yrityksen johtaminen Yritysetiikka Tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen Henkilökohtainen johtamistaito Yrityskaupan perusteet Yrityskaupan kohteet Markkinapaikat Yrityksen kunnon tarkastaminen Yrityskaupan kohteen määrittäminen Yrityskauppaneuvottelut Hinnanmäärittely Muut oikeudelliset kysymykset Omistajuudenvaihdosprosessi

12 10 Virikekirjallisuutta yrittäjyyskoulutukseen Aaltonen, T. & Junkkari, L Yrityksen arvot ja etiikka. WSOY Yritysjulkaisut. Alava, J Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko. Strateginen oppimiskehä ja kokonaisvaltaisen ajattelun kehittäminen. Henkilökohtaisen tiedonkäsittelytavan hyödyntäminen vuorovaikutuksessa. Koulutuspalvelu Didactica Oy. Armstrong, T Seven Kinds of Smart: Identifying and Developing Your Multiple Intelligences. New York: Plume. Bolton, B. & Thompson, J The Entrepreneur in Focus: Achieve your potential. London: Thomson Learning. Bolton, B. & Thompson, J Entrepreneurs, Second Edition: Talent, Temperament, Technique. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Chan Kin, W. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston, Harvard Business School Press. Christensen, C., Overdorf, M., MacMillan, I., McGrath, R. & Thomke, S Harvard Business Review on Innovation. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation. Collins, J Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät. Jyväskylä: Kauppakaari.

13 11 Collins, J. & Porras J Pysy parhaana kestävästi kehitetty. Talentum: Jyväskylä. Cunningham, I The wisdom of strategic learning: The self managed learning solution. London : McGraw-Hill. Dryden, G. & Vos, J Oppimisen vallankumous: uusien oppimistapojen maailma. Helsinki: Tietosanoma. Dundon, E Seeds of Innovation: Cultivating the Synergy that Fosters New Ideas. New York: AMACOM. Dunn, R. & Dunn, K Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston, Virginia: Reston Publishing Co. Eskola, A. & Mäntysaari, A Menestys. Kannattavuuden hallinnan perusteet. Keuruu, Otava. Gad, T D-brandimalli menetelmä tulevaisuuden brandin luomiseen. Helsinki: Kauppakaari. Godet. M Creating Futures: Scenario Planning As a Strategic Management Tool. U.S.A: Brookings Institution. Grant, P.(toim.) Bisnespsykologia. Helsinki: Edita Prima Oy. Furman, B. & Ahola, T Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy. Giroux, H Kriittinen pedagogiikka. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

14 12 Hakala, A Bisnesetiketti: tapakulttuurin perusteet. Savonia ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 1/ Hallenberg, R., Karppinen, V.-M. & Määttä, J Liike-elämän sanakirja: suomi englanti. Helsinki: Taloustieto Oy. Hallitusammattilaiset ry Hallitustyöskentelyn opas. Jyväskylä: Gummerus. Hannula, A Hallitustyöskentelyn käsikirja. Helsinki: WS Bookwell Oy. Harju, L Työelämän tapahtumat ja tilaisuudet. Helsinki: Otava. Harvard Business Review on Women in Business. 2005, Harvard Business School Press. Hirvihuhta, H Coaching. Valmenna ja sparraa menestykseen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Hirvonen, M. & co Työnantajan ABC pk-yrityksen työsuhdekirja. Tietosykli Oy. Huhtinen, P Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. Monivirekustannus. Ilomäki, L. & Silander, P Opettaja verkossa. Porvoo: Wsoy. Jaakkola, K Palkkahallinto ja työsuhde. Talentum Media Oy. Jalava, J., Lehtinen, E. & Palonen, T OPSISTA HOPS: käsikirja ja juonnettu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jönsson, B ajatusta ajasta. Helsinki: Tammi. Kalka, R. & Mässen, A Markkinointi. Rastor Oy.

15 13 Kalli, P Ratkaisukeskeinen pedagogiikka ammatillisen opettajan työvälineenä. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy, Kalli, P. & Malinen, A. (toim.) Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Karjalainen, L Pienyrityksen talousopas. Kuopio, Finnvera oyj. Karttunen, E Palkkahallinnon perusteet. Yrittäjän, työnantajan ja työntekijän näkökulmat. Järvenpää, Yrityssanoma Oy. Karttunen, E Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmassa. Case: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma. Kehittämistehtävän raportti. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kauppila, R Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus. Kim, W. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press. Koli, H & Silander, P Verkko-oppiminen: Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Korkeamäki, A & co Asiakasmarkkinointi. Porvoo, WS Bookwell Oy. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita.

16 14 Koski, J. & Tuominen, S Kuinka ideat syntyvät. Luovan ajattelun käsikirja. Porvoo: WS Bookwell Oy. Koski, T. & Viitanen, M Tulos. Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen. Keuruu, Otava. Kotila, H Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulutuksessa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy, Krabbe, K Suhdetoiminnan käsikirja. Kustannusosakeyhtiö Perhemediat Oy. Kuvaja, S. & co. Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjänpolvenvaihdoksen edistämisessä. KTM Rahoitetut tutkimukset 3/ 2005 Elinkeino-osasto. Edita Publishing Oy. Laakso, H Franchising. Malli yrittäjyyteen ja ketjunrakentamiseen. Helsinki: Edita Prima Oy. Laaksonen, & co Yrityksen tietoturvakäsikirja. Ohjeistus, toteutus ja lainsäädäntö. Helsinki: Edita. Leppilampi, A. & Piekkari, U Nappaa nipusta. Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa. Aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike Oy. Leskinen, P Yrittäjyyttä etsimässä. Kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta. Helsinki: Oy Edita Ab. Lintunen J Kokemuksellinen oppiminen ja pedagoginen draama. Teoksessa Lehtonen, J. & Lintunen, J.(toim.) Draama. Elämys. Kokemus. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja opettajankoulutuslaitos.

17 Lundberg, T. (toim.) Ystävämme aika. Ajanhallinnan ABC. Lahti: Positiivarit. Luukkainen, O Opettajan matkakirja tulevaan. Jyväskylä: PS-kustannus. 15 Luukkainen, O Opettajuus. Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta N:o 986. Luukkainen, O. ja Wuorinen, J Yrittävä elämänasenne: kasvaminen yksilönä ja yhteisönä. Jyväskylä: PS-kustannus. Luukkainen O.(toim.) Tulevaisuuden tekijät: Uuden opettajuuden mahdollisuudet. Jyväskylä: Atena kustannus. Lyytinen, J. & Piha, K Yritä edes. 32 syytä ryhtyä yrittäjäksi. Helsinki: Talentum. Malik, F Toimiva johtaminen käytännössä. Helsinki: Multikustannus. Meincke, N. & Vanhala-Harmanen, M Esimiehen työsuhdeopas. Helsinki: Edita Publishing Oy. Määttä, K Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki: Edita Prima Oy. Niikko, A Ammattillisen kasvun itsearviointi portfoliokäytäntönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 16. Niiniluoto, I Maailma, minä ja kulttuuri: emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava. Nölke, M Luovan työn tekniikat. Helsinki: Rastor Oy.

18 16 Opetushallitus Yrittäjän ammattitutkinto: tutkinnon perusteet Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepoliittinen osasto Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma. Opetusministeriön julkaisuja 2004:18. Otala, L Oppimisen etu kilpailukykyä muutoksessa. Helsinki: WSOY. Otala, L Hyvinvointia työpaikalle - tulosta toimintaan. Työhyvinvoinnin työkirja. Juva: WS Bookwell Oy. Otala. L. & Suurla, R Omassa työssä. Porvoo: WSOY. Otala, L Osaajana opintiellä: opas elinikäisen oppimisen matkalle. Helsinki: WSOY. Paane-Tiainen, T Oppijaksi aikuisena. Helsinki: Oy Edita Ab. Pantzar, E Learning Theoretical Foundations of Planning and Designing Internet- Based Learning Environments. In Panzar, E., Savolainen, R. & Tynjälä, P.In In Search for a Human-Centered Information Society. Tampere: Tampere University Press, Parantainen, J Sissimarkkinointi. Helsinki: Talentum Media Oy. Partanen, J. (toim.) Yrittäjän ja valmentajan parhaat kirjat Jyväskylä, Tiimiakatemia. Pekkarinen, E. & co Henkilökohtainen myyntityö. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja B1.

19 17 Petäjä, M. & Koponen, E Muutosprosessin ohjaaminen: Aikuiskouluttajan opas. Helsinki: Dialogia Oy. Prashnig, B Eläköön erilaisuus: oppimisen vallankumous käytännössä. Jyväskylä: Atena kustannus. Puolimatka, T Opetuksen teoria: konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi. Ringom, B Opi oppimaan: Tuloksellisen aivotyön ja opiskelun opas. Helsinki: Innotiimi, Kaukaa viisas, Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry. Ristimäki, K Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma Oy. Roos, G. & co Aineeton pääoma. Johdon käsikirja. Helsinki, Edita Prima Oy. Rope, T Lanseerausmarkkinointi. Porvoo: WSOY. Rope, T. & Pöllänen, J Asiakastyytyväisyysjohtaminen. Juva, WSOY. Rummukainen, T. 2004, Huippumyyjien tarinoita & tositarinoita. Helsinki: Yrityskirjat Oy. Sallila, P. (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Sallila, P. & Malinen, A. (toim.) 2002.Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Salmi, I Mitä tilinpäätös kertoo? Edita Prima Oy.

20 18 Salmi, I. & Rekola-Nieminen, L Tilinpäätöksen rakentaminen ja tulkinta. Helsinki, Edita Prima Oy. Sarasvuo, J Sisäinen tuli. Kokonaisvaltainen energiaohjelma. Juva: WSOY. Saurio, S Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. Scheele, P PhotoReading Whole Mind-järjestelmä. Helsinki: PhotoReading Scandinavia. Silvan, S Valppaus on valttia. Heikot signaalit löytyvät läheltä. Talentum Media Oy. Silver, H., Strong, R.& Perini, M So Each May Learn: Integrating Learning Styles and Multiple Intelligences. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. Sipilä, J Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY. Talvitie, J. & Hytönen, A Kaupan ja liike-elämän taskusanakirja: suomi englanti - suomi. Juva: WSOY. Tenhunen, L Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Järvenpää, Yrityssanoma Oy. Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A Etäopetuskurssin suunnitteleminen - teoriasta käytäntöön. Teoksessa: Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. (toim.) Tutki, vertaile, arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- Paino Oy,

21 19 Varila, J Aikuisdidaktiikan tuulet jotain uutta, jotain vanhaa. Teoksessa: Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. (toim.) Tutki, vertaile, arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- Paino Oy, Vesterinen, P Projektiopiskelu ja -oppiminen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Viitala, R. & Jylhä, E Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita Prima Oy. Villa, S Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Talentum Media Oy. Vuokko, P Markkinointiviestintä. Merkitys, vaikutus ja keinot. Porvoo, WS Bookwell Oy. Vuorikoski, M. & Törmä, T Opettaja peilissä: katse ammatilliseen kasvuun. Helsinki: Kansanvalistusseura. Väkiparta, J. & Feldman, A Life management. Hallitse itse elämääsi. Juva: WS Bookwell Oy. Welch, J. & Welch, S Voittajaksi. Helsinki: Edita Oy. Wöltje, J Yrityksen laskentakaavat ja tunnusluvut. Helsinki: Rastor Oy.

22 20 Vaikka kynttilästä sytytetään tuli toiseen, ei liekki himmene.

23

24 Karjalankatu 3, Joensuu Karjalankatu 3, JOENSUU

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Pedagoginen johtaminen Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Kipinöitä organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, suureen ja hierarkkiseen globaali näkökulma: kilpailutekijänä osaaminen ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena. Designing e-learning Essi Vuopala

Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena. Designing e-learning Essi Vuopala Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena Designing e-learning Essi Vuopala Puheenvuoron sisältö 1. Arvioinnin määrittelyä 2. Millaista on hyvä arviointi ja palaute? 3. Arvioinnin tapoja ja menetelmiä 4. Teknologian

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos 1 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYDEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö. Hanna Rautava-Nurmi

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö. Hanna Rautava-Nurmi Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö Hanna Rautava-Nurmi Innovatiivinen pedagoginen ratkaisu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö 1996 1997 1998-2000 2001 2002 2004 2005 1996, Yrityskiihdyttämö

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Huippuosaaminen ja yrittäjyys Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimus liittyy Talouselämää, koulutusta ja työpaikkoja koskevaan murrokseen (yksilön vastuu ja valinnat)

Lisätiedot

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Alisa Pettersson Opintokoordinaattori Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Opintokoordinaattorin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Liekki II valmennus. Orientaatio Tiimiakatemia

Liekki II valmennus. Orientaatio Tiimiakatemia Liekki II valmennus Orientaatio 26.10.2010 Tiimiakatemia Päivän agenda Ketä me ollaan ja mitä me täällä tehdään? Liekki valmennus aikataulut ja käytännöt Valmennusmenetelmät, muutamia peruskäsitteitä Odotuksia

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS?

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS? UUSI OPETTAJUUS OLLI LUUKKAINEN JOHTAJA HÄMEENLINNAN AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU olli.luukkainen@hamk.fi 1 UUSI OPETTAJUUS MEIDÄN ON OPITTAVA SUUNTAAMAAN KULKUMME TÄHTIEN, EIKÄ JOKAISEN OHI KULKEVAN

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op)

Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op) Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op) Lähtökohtana on asiakas- ja ihmislähtöinen prosessi, jossa matkaan lähdetään luovan osaamisen tunnistamisesta ja ohjaamisesta kannustavalla,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus

Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus PS-kustannus Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin:

Lisätiedot

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ Miksi tarvitaan ohjausta? Ohjaus käsitteenä mainitaan kaikissa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa Käsitys oppimisesta (learning) ja opettamisesta (teaching) sekä muutokset

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

OPI JA OPETA TEHOKKAASTI

OPI JA OPETA TEHOKKAASTI Reijo A. Kauppila OPI JA OPETA TEHOKKAASTI Psyykkinen valmennus oppimisen tukena PS-kustannus Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Toimintamallit ja kansalliset suunnitelmat koulun arjeksi ja eloon! ITK-workshop , Aulanko

Toimintamallit ja kansalliset suunnitelmat koulun arjeksi ja eloon! ITK-workshop , Aulanko Toimintamallit ja kansalliset suunnitelmat koulun arjeksi ja eloon! ITK-workshop 21.4.2010, Aulanko 14:00 14:10 Workshopin avaus (Hämeenlinna, Aulanko) professori Marja Kankaanranta, OPTEK-hanke, Jyväskylän

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA. J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen

TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA. J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen Toiminnalliset opetusmenetelmät Ajatuksia oppimisesta Miten opimme? Mitä opimme? Taustaa Oppiminen alkaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot