YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

2

3 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää huoli omasta osaamisestaan, aivan kuin sillä kävisi yrittäjänä kauppaa. Silloin voi kestää hyvin jatkuvat muutokset ja selvitä sellaisissakin tilanteissa, joissa työnantaja siirtyy toiseen omistukseen, työ katoaa toiseen maahan tai työnantajan toimintaperiaatteet eivät sovi enää omiin arvoihin. Leenamaija Otala ja Riitta Suurla (2003)

4 Yrittäjyyskoulutuksen toiminta-ajatus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Yrityskohtaamo tarjoaa koulutusta yrittämisestä kiinnostuneille ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille sekä toimii kohtaamispaikkana heille ja erilaisille elinkeinoelämän toimijoille. Valmennuksen tavoitteena on kannustaa opiskelijaa ajattelemaan ja toimimaan yritteliäällä elämänasenteella ja innostaa aktiiviseen elämänhallintaan sekä rohkaista opiskelijaa näkemään yrittäjyys mahdollisena työllistymisen muotona ja tarjota hänelle tuettu reitti yritystoimintaan. Yrittäjyyskoulutus-kokonaisuudessa oppija luo itselleen kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjyydestä oman yritysidean kehittämisen tai omistajanvaihdosyrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittämisen kautta. Koulutuksen eri vaiheissa oppija pyrkii sitomaan tehtävät joko perustettavaan tai jatkettavaan yritykseen tai liikeidea-alkioon perustuvaan mielikuvayritykseen. 2 Lähtökohdat Yrittäjyysvalmennuksen perustana on humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on ainutkertainen, arvokas yksilö, joka on vapaa, luova, vuorovaikutukseen pyrkivä ja jolla on oma tahto, kyky kehittyä sekä tehdä valintoja, joista hän ottaa täyden vastuun. Kehittyvä tiedonkäsitys näkee oppijan kykeneväksi itse etsimään, käsittelemään, ymmärtämään, muokkaamaan ja arviomaan kriittisesti tietoa. Näin tiedot ja taidot voivat integroitua laajoiksi asiakokonaisuuksiksi ja ammatilliseksi osaamiseksi. 1 Tätä tukee konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä olevaa heijastumaa maailmasta, vaan se on aina yksilön tai yhteisön ja ympäristön vuorovaikutteisesti rakentamaa. 2 1 Niiniluoto, I. 1990, 96. Maailma, minä ja kulttuuri: emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava. 2 Kotila, H. 2003, 14. Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulutuksessa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Am-

5 3 ARVOT yrittäjähenkisyys luovuus ja innovointi tulevaisuussuuntautuneisuus ratkaisukeskeisyys yhteisöllisyys monialaisuus suvaitsevaisuus vastuullisuus omasta itsestä, toisista ja ympäristöstä yksilöllisyys elämänhallinta Miten yrittäjyyskoulutuksessa opiskellaan? Monialaisesti elämää varten Yrittäjyysvalmennuksen opinnoissa tähdätään monialaisuuteen. Opinnot on koottu oppiaine- ja toimialarajat ylittävästi neljän eri teeman alle. Nämä teemat ovat Yksilö & yrittäjä; Asiakas; Yritys; Yrityskaupan perusteet. Näin opintojaksoista pyritään muodostamaan luontevia kokonaisuuksia ja huomioimaan se, että tosielämän ongelmat harvoin noudattavat oppiaineiden mukaista jakoa. Lisäksi se, että yrittäjyysopiskelijat ovat eri alojen ihmisiä, on osa monialaisuutta ja tuo uusia näkökulmia opintoihin. mattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy,

6 4 Yrittäjyysvalmennus yksilö & yrittäjä asiakas yritys yrityskaupan perusteet ryhmätapaamiset, henkilökohtainen valmennus, sidosryhmäyhteistyö, yrittäjyyteen kasvaminen syksy talvi kevät kesä Yksilö, yhteisö ja pk-yrittäjä Yrityskohtaamon yrittäjyyskoulutuksessa pyritään kaikissa opintojen vaiheissa vaalimaan yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja pk-yrittäjän näkökulmaa. Opintojen alkuvaiheessa yrittäjyysvalmennettava pohtii vahvuuksiaan ja miettii kehittämistarpeitaan sekä laatii oppimissopimuksen ohjaajien avustuksella. Sitouttava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma eli oppimissopimus on vakavasti tehty, kirjallinen dokumentti. Oppimissopimuksen runkona on viisi avainkysymystä: Missä olen ollut? Missä olen nyt? Minne haluan mennä? Kuinka pääsen perille? ja Mistä tiedän päässeeni perille? Itseohjautuvan oppimisen perusajatus on, että oppija kykenee itse suunnittelemaan, hallitsemaan ja arvioimaan omaa

7 toimintaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että hän tuntee omat oppimistyylinsä ja kykenee tehokkaasti suunnittelemaan omaa oppimistaan, ohjaamaan sen etenemistä kohti tavoitteita ja arvioimaan oppimistaan. Itseohjautuvuuden lisääntyessä oppija haluaa ja osaa oppia ja tulee yhä riippumattomammaksi valmentajien tuesta. 3 Yrittäjyyskoulutuksessa korostetaan myös yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisuutta. Oppijat rakentavat taitojaan puhumalla, väittelemällä, neuvottelemalla ja kyselemällä. Parhaimmillaan tällainen yhdessä oppiminen parantaa sekä tiedollisen oppimisen laatua että kehittää elämässä tarpeellisia yhteistoiminnan taitoja. Suositeltavaa on, että oppijat tapaavat toisiaan kontaktiopetuksen ulkopuolellakin esim. tekemällä oppimistehtäviä yhdessä ja toimimalla toistensa aktiivisena vertaisryhmänä. Tärkeänä lähtökohtana opintosisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään myös pk-yrittäjän näkökulmaa ja tarpeita. 3 Leppilampi, A. & Piekkari, U Nappaa nipusta. Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa. Aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike Oy. 5 Monimuoto-opiskelua Monimuotoinen yrittäjyyskoulutus yhdistää opiskelun eri muotoja toisiinsa. Monimuoto-opiskelun joustavuus ja opiskelun itsenäisyys sopivat hyvin aiemmin esitettyihin näkemyksiin oppimisesta ja tiedonmuodostuksesta. Lähiopiskelussa on tärkeää vuorovaikutuksen syntyminen oppijoiden, ohjaajien ja muiden sidosryhmien välillä. Lähiopetuksena toteutettavilla aloituskerroilla käydään valmentajien johdolla läpi tavoitteet, keskeiset sisällöt, suoritustavat sekä arvioinnin kriteerit. Lähiopetuskerroilla keskitytään erityisesti niihin asioihin, joissa tarvitaan välitöntä vuorovaikutusta. Lähiopetuksen ulkopuolisina etäopiskelujaksoina vuorovaikutusta ylläpidetään verkossa. Yrittäjyyskoulutuksen verkkoopiskelu on ajan ja paikan suhteen joustavaa, mikä edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvuutta. Verkko mahdollistaa mm. valmentajien ja oppijoiden välisen yhteydenpidon ja ohjauksen. Opiskelussa käytetään muutenkin verkon tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti: Opiskeluprosessin pitää koossa verkko-

8 oppimisympäristö Allu, joka tarjoaa työvälineitä vuorovaikutuksen lisäksi mm. ryhmätehtäviin, ohjaukseen sekä materiaalien jakoon ja tuottamiseen. Lisäksi verkko-opiskelussa hyödynnetään samanaikaisen vuorovaikutuksen välineitä (mm. Skype) sekä monipuolisia työtapoja ja oppimateriaaleja. Opiskelun alussa opiskelijalle järjestetään tarvittaessa perehdytystä ko. ohjelmien käyttöön. 6 Yrittäjyyskoulutuksen opintomuotoja ovat mm. alustetut keskustelut ja seminaarit, opintopiirikokoontumiset, itseohjautuvat ryhmäistunnot, ohjaus- ja palautekeskustelut, yksilö-, pari- ja tiimityöskentely. Lisäksi oppijat voivat kehittää ja esitellä osaamistaan esim. työstämällä draaman, kokoamalla portfolioita, tekemällä raportteja, aineistotehtäviä ja (ryhmä)esseitä sekä esim. osallistumalla liikeideakilpailuihin. Opintomuodot Yrittäjyyskoulutuksen opintomuotojen ja -tehtävien taustalla on ajatus yrittäjämäisestä oppimistavasta ja sen edistämisestä. Siihen kuuluvat mm. oppiminen toisilta ja toisten ihmisten reaktioista; oppiminen henkilökohtaisista keskusteluista; oppiminen tavoitteellisesti; oppiminen löytämällä ja ohjatusti; oppiminen tekemällä ja ongelmanratkaisun kautta, oppiminen joustavassa, epämuodollisessa ympäristössä sekä oppiminen virheistä. Arviointi Arviointimenetelmä on laadullinen ja kolmiportainen; se koostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista sekä valmentajien antamasta arvioinnista. Arvioinnit tapahtuvat arviointipäivinä, jolloin oppija esittelee valitsemansa kokonaisuudet

9 valmentajille ja muille oppijoille. Arviointia varten oppijat keräävät aineistoa koko kurssin keston ajan. Opintojaksoista ja kursseista annetaan pääsääntöisesti hyväksytty/ hylätty-arvostelu. Valmentajat Yrittäjyyskoulutuksen toteuttamisessa yksi elementti ovat valmentajat ja heidän asenteensa ja voimavaransa. Yrittäjyysvalmentajat ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita ja pääosalla heistä on opettajankoulutus ja/tai opetuskokemusta. Valmentajien asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat positiivisia. Yrittäjyyskoulutukseen voi kuulua myös vierailevien luennoitsijoiden, asiantuntijoiden ja yrittäjien esityksiä ja työpajoja. 7 Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteet ja sisällöt Yrittäjyyskoulutuksen opinnot tähtäävät siihen, että oppija saavuttaa sellaisen tiedollisen, taidollisen ja asenteellisen pohjan, joka mahdollistaa opitun soveltamisen ja kehittämisen työelämässä; yrittäjänä. Opintojen sisällöt on rakennettu yrittäjän ammattitutkinnon näyttökokeen vaatimukset huomioiden. Tarkempia tietoja yrittäjyyskoulutuksesta voi kysellä Yrityskohtaamosta.

10 8 Yksilö & Yrittäjä Yrittäjävalmiudet Yrittäjätesti Luovuus ja innovointi Liikeidean etsiminen Yrittäjän sosiaaliturva ja perheoikeus Itsensä johtaminen Elämänkartta, opiskelu- ja organisointitaidot Oppimissopimus, skenaariotyöskentely Asiakas Myynti, viestintä ja esiintyminen Myyntivalmennus Neuvottelu- ja esiintymisvalmiudet Pk-yrityksen viestintä Asiakkuuden hallinta Asiakassuhteet Asiakassuhteiden kannattavuus Pk-yrityksen markkinointi Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

11 9 Yritys Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yhtiömuodot Tuotteistaminen Pk-yrityksen talous Kannattavuus ja sisäinen laskenta Ulkoinen laskenta Talouden seuranta Hinnoittelu Rahoitus Verotus Pk-yrityksen henkilöstöhallinto Pk-yrityksen johtaminen Yritysetiikka Tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen Henkilökohtainen johtamistaito Yrityskaupan perusteet Yrityskaupan kohteet Markkinapaikat Yrityksen kunnon tarkastaminen Yrityskaupan kohteen määrittäminen Yrityskauppaneuvottelut Hinnanmäärittely Muut oikeudelliset kysymykset Omistajuudenvaihdosprosessi

12 10 Virikekirjallisuutta yrittäjyyskoulutukseen Aaltonen, T. & Junkkari, L Yrityksen arvot ja etiikka. WSOY Yritysjulkaisut. Alava, J Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko. Strateginen oppimiskehä ja kokonaisvaltaisen ajattelun kehittäminen. Henkilökohtaisen tiedonkäsittelytavan hyödyntäminen vuorovaikutuksessa. Koulutuspalvelu Didactica Oy. Armstrong, T Seven Kinds of Smart: Identifying and Developing Your Multiple Intelligences. New York: Plume. Bolton, B. & Thompson, J The Entrepreneur in Focus: Achieve your potential. London: Thomson Learning. Bolton, B. & Thompson, J Entrepreneurs, Second Edition: Talent, Temperament, Technique. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Chan Kin, W. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston, Harvard Business School Press. Christensen, C., Overdorf, M., MacMillan, I., McGrath, R. & Thomke, S Harvard Business Review on Innovation. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation. Collins, J Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät. Jyväskylä: Kauppakaari.

13 11 Collins, J. & Porras J Pysy parhaana kestävästi kehitetty. Talentum: Jyväskylä. Cunningham, I The wisdom of strategic learning: The self managed learning solution. London : McGraw-Hill. Dryden, G. & Vos, J Oppimisen vallankumous: uusien oppimistapojen maailma. Helsinki: Tietosanoma. Dundon, E Seeds of Innovation: Cultivating the Synergy that Fosters New Ideas. New York: AMACOM. Dunn, R. & Dunn, K Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston, Virginia: Reston Publishing Co. Eskola, A. & Mäntysaari, A Menestys. Kannattavuuden hallinnan perusteet. Keuruu, Otava. Gad, T D-brandimalli menetelmä tulevaisuuden brandin luomiseen. Helsinki: Kauppakaari. Godet. M Creating Futures: Scenario Planning As a Strategic Management Tool. U.S.A: Brookings Institution. Grant, P.(toim.) Bisnespsykologia. Helsinki: Edita Prima Oy. Furman, B. & Ahola, T Ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy. Giroux, H Kriittinen pedagogiikka. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

14 12 Hakala, A Bisnesetiketti: tapakulttuurin perusteet. Savonia ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 1/ Hallenberg, R., Karppinen, V.-M. & Määttä, J Liike-elämän sanakirja: suomi englanti. Helsinki: Taloustieto Oy. Hallitusammattilaiset ry Hallitustyöskentelyn opas. Jyväskylä: Gummerus. Hannula, A Hallitustyöskentelyn käsikirja. Helsinki: WS Bookwell Oy. Harju, L Työelämän tapahtumat ja tilaisuudet. Helsinki: Otava. Harvard Business Review on Women in Business. 2005, Harvard Business School Press. Hirvihuhta, H Coaching. Valmenna ja sparraa menestykseen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Hirvonen, M. & co Työnantajan ABC pk-yrityksen työsuhdekirja. Tietosykli Oy. Huhtinen, P Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. Monivirekustannus. Ilomäki, L. & Silander, P Opettaja verkossa. Porvoo: Wsoy. Jaakkola, K Palkkahallinto ja työsuhde. Talentum Media Oy. Jalava, J., Lehtinen, E. & Palonen, T OPSISTA HOPS: käsikirja ja juonnettu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Jönsson, B ajatusta ajasta. Helsinki: Tammi. Kalka, R. & Mässen, A Markkinointi. Rastor Oy.

15 13 Kalli, P Ratkaisukeskeinen pedagogiikka ammatillisen opettajan työvälineenä. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy, Kalli, P. & Malinen, A. (toim.) Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Karjalainen, L Pienyrityksen talousopas. Kuopio, Finnvera oyj. Karttunen, E Palkkahallinnon perusteet. Yrittäjän, työnantajan ja työntekijän näkökulmat. Järvenpää, Yrityssanoma Oy. Karttunen, E Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmassa. Case: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma. Kehittämistehtävän raportti. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kauppila, R Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus. Kim, W. & Mauborgne, R Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press. Koli, H & Silander, P Verkko-oppiminen: Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Korkeamäki, A & co Asiakasmarkkinointi. Porvoo, WS Bookwell Oy. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita.

16 14 Koski, J. & Tuominen, S Kuinka ideat syntyvät. Luovan ajattelun käsikirja. Porvoo: WS Bookwell Oy. Koski, T. & Viitanen, M Tulos. Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen. Keuruu, Otava. Kotila, H Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulutuksessa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Oy, Krabbe, K Suhdetoiminnan käsikirja. Kustannusosakeyhtiö Perhemediat Oy. Kuvaja, S. & co. Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjänpolvenvaihdoksen edistämisessä. KTM Rahoitetut tutkimukset 3/ 2005 Elinkeino-osasto. Edita Publishing Oy. Laakso, H Franchising. Malli yrittäjyyteen ja ketjunrakentamiseen. Helsinki: Edita Prima Oy. Laaksonen, & co Yrityksen tietoturvakäsikirja. Ohjeistus, toteutus ja lainsäädäntö. Helsinki: Edita. Leppilampi, A. & Piekkari, U Nappaa nipusta. Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa. Aikuisopiskelua yhteistoiminnallisesti. Lahti: Aike Oy. Leskinen, P Yrittäjyyttä etsimässä. Kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta. Helsinki: Oy Edita Ab. Lintunen J Kokemuksellinen oppiminen ja pedagoginen draama. Teoksessa Lehtonen, J. & Lintunen, J.(toim.) Draama. Elämys. Kokemus. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja opettajankoulutuslaitos.

17 Lundberg, T. (toim.) Ystävämme aika. Ajanhallinnan ABC. Lahti: Positiivarit. Luukkainen, O Opettajan matkakirja tulevaan. Jyväskylä: PS-kustannus. 15 Luukkainen, O Opettajuus. Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta N:o 986. Luukkainen, O. ja Wuorinen, J Yrittävä elämänasenne: kasvaminen yksilönä ja yhteisönä. Jyväskylä: PS-kustannus. Luukkainen O.(toim.) Tulevaisuuden tekijät: Uuden opettajuuden mahdollisuudet. Jyväskylä: Atena kustannus. Lyytinen, J. & Piha, K Yritä edes. 32 syytä ryhtyä yrittäjäksi. Helsinki: Talentum. Malik, F Toimiva johtaminen käytännössä. Helsinki: Multikustannus. Meincke, N. & Vanhala-Harmanen, M Esimiehen työsuhdeopas. Helsinki: Edita Publishing Oy. Määttä, K Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki: Edita Prima Oy. Niikko, A Ammattillisen kasvun itsearviointi portfoliokäytäntönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 16. Niiniluoto, I Maailma, minä ja kulttuuri: emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava. Nölke, M Luovan työn tekniikat. Helsinki: Rastor Oy.

18 16 Opetushallitus Yrittäjän ammattitutkinto: tutkinnon perusteet Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepoliittinen osasto Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma. Opetusministeriön julkaisuja 2004:18. Otala, L Oppimisen etu kilpailukykyä muutoksessa. Helsinki: WSOY. Otala, L Hyvinvointia työpaikalle - tulosta toimintaan. Työhyvinvoinnin työkirja. Juva: WS Bookwell Oy. Otala. L. & Suurla, R Omassa työssä. Porvoo: WSOY. Otala, L Osaajana opintiellä: opas elinikäisen oppimisen matkalle. Helsinki: WSOY. Paane-Tiainen, T Oppijaksi aikuisena. Helsinki: Oy Edita Ab. Pantzar, E Learning Theoretical Foundations of Planning and Designing Internet- Based Learning Environments. In Panzar, E., Savolainen, R. & Tynjälä, P.In In Search for a Human-Centered Information Society. Tampere: Tampere University Press, Parantainen, J Sissimarkkinointi. Helsinki: Talentum Media Oy. Partanen, J. (toim.) Yrittäjän ja valmentajan parhaat kirjat Jyväskylä, Tiimiakatemia. Pekkarinen, E. & co Henkilökohtainen myyntityö. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja B1.

19 17 Petäjä, M. & Koponen, E Muutosprosessin ohjaaminen: Aikuiskouluttajan opas. Helsinki: Dialogia Oy. Prashnig, B Eläköön erilaisuus: oppimisen vallankumous käytännössä. Jyväskylä: Atena kustannus. Puolimatka, T Opetuksen teoria: konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi. Ringom, B Opi oppimaan: Tuloksellisen aivotyön ja opiskelun opas. Helsinki: Innotiimi, Kaukaa viisas, Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry. Ristimäki, K Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma Oy. Roos, G. & co Aineeton pääoma. Johdon käsikirja. Helsinki, Edita Prima Oy. Rope, T Lanseerausmarkkinointi. Porvoo: WSOY. Rope, T. & Pöllänen, J Asiakastyytyväisyysjohtaminen. Juva, WSOY. Rummukainen, T. 2004, Huippumyyjien tarinoita & tositarinoita. Helsinki: Yrityskirjat Oy. Sallila, P. (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 44. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Sallila, P. & Malinen, A. (toim.) 2002.Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura. Salmi, I Mitä tilinpäätös kertoo? Edita Prima Oy.

20 18 Salmi, I. & Rekola-Nieminen, L Tilinpäätöksen rakentaminen ja tulkinta. Helsinki, Edita Prima Oy. Sarasvuo, J Sisäinen tuli. Kokonaisvaltainen energiaohjelma. Juva: WSOY. Saurio, S Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. Scheele, P PhotoReading Whole Mind-järjestelmä. Helsinki: PhotoReading Scandinavia. Silvan, S Valppaus on valttia. Heikot signaalit löytyvät läheltä. Talentum Media Oy. Silver, H., Strong, R.& Perini, M So Each May Learn: Integrating Learning Styles and Multiple Intelligences. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. Sipilä, J Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY. Talvitie, J. & Hytönen, A Kaupan ja liike-elämän taskusanakirja: suomi englanti - suomi. Juva: WSOY. Tenhunen, L Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Järvenpää, Yrityssanoma Oy. Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A Etäopetuskurssin suunnitteleminen - teoriasta käytäntöön. Teoksessa: Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. (toim.) Tutki, vertaile, arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- Paino Oy,

21 19 Varila, J Aikuisdidaktiikan tuulet jotain uutta, jotain vanhaa. Teoksessa: Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. (toim.) Tutki, vertaile, arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer- Paino Oy, Vesterinen, P Projektiopiskelu ja -oppiminen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita Prima Viitala, R. & Jylhä, E Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita Prima Oy. Villa, S Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Talentum Media Oy. Vuokko, P Markkinointiviestintä. Merkitys, vaikutus ja keinot. Porvoo, WS Bookwell Oy. Vuorikoski, M. & Törmä, T Opettaja peilissä: katse ammatilliseen kasvuun. Helsinki: Kansanvalistusseura. Väkiparta, J. & Feldman, A Life management. Hallitse itse elämääsi. Juva: WS Bookwell Oy. Welch, J. & Welch, S Voittajaksi. Helsinki: Edita Oy. Wöltje, J Yrityksen laskentakaavat ja tunnusluvut. Helsinki: Rastor Oy.

22 20 Vaikka kynttilästä sytytetään tuli toiseen, ei liekki himmene.

23

24 Karjalankatu 3, Joensuu Karjalankatu 3, JOENSUU

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena. Designing e-learning Essi Vuopala

Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena. Designing e-learning Essi Vuopala Arviointi ymmärtävän oppimisen tukena Designing e-learning Essi Vuopala Puheenvuoron sisältö 1. Arvioinnin määrittelyä 2. Millaista on hyvä arviointi ja palaute? 3. Arvioinnin tapoja ja menetelmiä 4. Teknologian

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Alisa Pettersson Opintokoordinaattori Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Opintokoordinaattorin

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ Miksi tarvitaan ohjausta? Ohjaus käsitteenä mainitaan kaikissa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa Käsitys oppimisesta (learning) ja opettamisesta (teaching) sekä muutokset

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Liekki II valmennus. Orientaatio Tiimiakatemia

Liekki II valmennus. Orientaatio Tiimiakatemia Liekki II valmennus Orientaatio 26.10.2010 Tiimiakatemia Päivän agenda Ketä me ollaan ja mitä me täällä tehdään? Liekki valmennus aikataulut ja käytännöt Valmennusmenetelmät, muutamia peruskäsitteitä Odotuksia

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA- PROSESSIN JOHTAMINEN

OPETUSSUUNNITELMA- PROSESSIN JOHTAMINEN Itä-Suomen OPS Kick Off -seminaari Varkaus 13.3.2013 OPETUSSUUNNITELMA- PROSESSIN JOHTAMINEN Risto Patrikainen lehtori, JNOR dosentti, UEF koordinaattori, OPS-Messut 10/2013, JNOR PÄIVÄN KYSYMYS: Miten

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

OPI JA OPETA TEHOKKAASTI

OPI JA OPETA TEHOKKAASTI Reijo A. Kauppila OPI JA OPETA TEHOKKAASTI Psyykkinen valmennus oppimisen tukena PS-kustannus Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA. J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen

TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA. J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen Toiminnalliset opetusmenetelmät Ajatuksia oppimisesta Miten opimme? Mitä opimme? Taustaa Oppiminen alkaa

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3.

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3. Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet Taina Joutsenvirta 12.3.2010 Työpaja Työpajassa tutustutaan sulautuvan opetuksen suunnittelun avaintekijöihin Käytetään ryhmässä tapahtuvassa

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA Hanna Vilkka Teoreettinen viitekehys ja käsitteet tutkimuksen työvälineenä: - kontekstualisoivat teoreettisesti ja käsitteellisesti tutkimusta - rajaavat tutkimusongelmaa,

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteet Oppimisen arviointi osana lääketieteellistä/hammaslääketieteellistä perustutkintoa Heikki Hervonen, dos., HOA:n jäsen Opetuksesta vastaava varajohtaja, Biolääketieteen laitos Eeva Pyörälä, dos., Pedagoginen

Lisätiedot

Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa seminaari 4.5.2011

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen

Pasi Mattila Jukka Miettunen Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Sir Ken Robinson Youngsters and modern learning environments Two Learning Environments: past and present

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Portfolioesimerkkejä. Minna Rajalin 29.5.2012

Portfolioesimerkkejä. Minna Rajalin 29.5.2012 Portfolioesimerkkejä Minna Rajalin 29.5.2012 Portfolio, määritelmiä Wikipedia: Portfolio eli ansiokansio tarkoittaa suomen kielessä useimmiten uraportfoliota, johon henkilö kokoaa näytteet koulutuksestaan,

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119 Kuhanen Vesa Väli- ja näyteportfolio osana opintoa Osaajana kehittyminen -opintojakso (5 op) Portfolio on ammattitaidon arvioinnin apuväline - osaamisperusteisuus

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot