376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 197 Tero Annolan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen 373 nimeäminen rakennuslautakuntaan 198 Kirjastonjohtajan vaalin vahvistaminen Esivuokrasopimus / vuokrasopimus pelastusaseman tilojen 376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, 377 Rasiahokangas 201 KOY Lappajärven Vuokratalot / tilapäislainan myöntäminen Saatavien poisto kunnan tileistä v Kunnanviraston pitäminen suljettuna Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien 382 hallinnan ohje 205 Lappajärven Lämpö Oy:n suunnatun osakeannin merkitseminen ja 383 apporttiomaisuuden siirto 206 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos Lappajärven kunnan talousarvion toteutuma Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Rantasauna-, kokoustila- ja huoneistorakennuksen (Aquarius) ostaminen 389 Lappajärven kunnalle 210 Ilmoitusasiat 390

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Takala Esa varajäsen Honkaniemi Vuokko varajäsen Poissa olleet jäsenet Kujala Sari varapuheenjoht. Tiainen Juha jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Mäkitarkka Ahti kv:n I vpj Lamminen Alpo kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 209 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hernesniemi ja Seppo Keski- Vinkka. Elina Löytömäki Päivi Huhtala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lappajärvellä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Jari Hernesniemi Paikka ja aika Virka-asema Seppo Keski-Vinkka Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tero Annolan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen nimeäminen rakennuslautakuntaan Kh 197 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Tero Annola ilmoittaa saapuneessa kirjeessään eroavansa kai kista hänelle osoitetuista luottamustehtävistä Lappajärven kunnassa toiselle paik ka kun nal le muuton johdosta. Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tä mi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaa likel poi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todet ta va luottamustoimi päättyneeksi. pannan täytäntöön heti. Kuntalain 11 :n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaa li kelpoi suu ten sa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä ole vaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen va raval tuu te tun. Kunnanvaltuusto on valinnut Tero Annolen toimikaudeksi seuraaviin luot ta mus toi miin: - rakennuslautakunnan varajäsen - keskikoulun johtokunnan jäsen - lukion johtokunnan varajäsen Kunnallisvaalien 2012 perusteella Tero Annola on tullut valituksi kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 2. varajäseneksi. Todetaan, että koulujen johtokunnat on lakkautettu kunnanvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä, joten keskikoulun johtokunnan jäsenyys ja lu kion johtokunnan varajäsenyys ovat Tero Annolan osalta jo päättyneet. Rakennuslautakuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet jäsen Mikko Puro, pj Jorma Nyyssölä, vpj Tarja Kärnä Lilja Lantela Alpo Lamminen Pekka Keskinen Raija Isoketo henkilökohtainen varajäsen Heli Luoma Päivi Angervisto Mikko Ketola Juha Lammi Arja Lehtola Arja Keskinen Tero Annola Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tero Annolalle

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus eron rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen rakennuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tero Annolan menetettyä vaa li kel poi suu ten sa hänen tilalleen kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 2. varajäseneksi kut su taan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu eli Arvi Kangastie jäljellä ole vak si toimikaudeksi Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esitykset.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kirjastonjohtajan vaalin vahvistaminen Kh 198 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut kir jas ton joh tajan virkaan Päivi Pippolan. Päätöksessä on edellytetty, että virkaan valitun tu lee ennen vaalin vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti las taan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Päivi Pippola on toimittanut päivätyn lääkärinlausunnon ter veyden ti las taan. Kunnanhallitus päättää vahvistaa Päivi Pippolan valinnan kirjastonjohtajan vir kaan siten, että valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja virka täytetään Hyväksyttiin.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esivuokrasopimus / vuokrasopimus pelastusaseman tilojen vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle Kh Lappajärven kunnan rakennuttama uusi pelastusasema on valmistunut osoitteeseen Ollilantie 1. Pelastusasemalle on rakennettu tilat Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Lappajärven yksikölle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikölle sekä vuokraajille tarkoitettuja yhteisiä tiloja. Kunnanvirastolla järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa sovittiin tilojen jakautumisesta sairaanhoitopiirille, pelastuslaitokselle ja yhteisesti vuokrattavista tiloista. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa on laadittu esivuokrasopimus, joka on jaettu esityslistan mukana. Lopullinen vuokrasopimus tehdään sen jälkeen, kun vuokran määrä täsmentyy. Vuokra määräytyy ns. Haahtelan ohjelman mukaisesti, jossa käytetään rakentamiskustannuksia ja pinta-aloja. Lopullinen vuokrasopimus tehdään viimeistään mennessä, kun kaikki rakentamiskustannukset ovat selvillä. Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Lappajärven kunnan välisen pelastusaseman esivuokrasopimuksen. Kh 199 Hyväksyttiin. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kanssa on laadittu liitteenä oleva lo pulli nen vuokrasopimus, jossa lopullinen vuokra on käytyjen keskustelujen perus teel la tarkistettu Haahtelan mallin mukaisesti huomioimalla tilojen erityis va rus tuk sia. Kokonaisvuokraksi vuodessa tulee sopimuksen mukaan yhteen sä ,- euroa. Vuokrattavia tiloja os 655,5 neliöä 100 %:n osuu della ja 113,50 neliöä 50 %:n souudella. Kesäkuulta vuokria saatiin 3.871,50 eu roa. Koska kunnalta oli olemassa ennakkopäätös, ja vuokrasopimus on tar kis tet tu erityisomainaisuuksia vastaavaksi, vuokrasopimus on kunnan puo les ta jo allekirjoitettu. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Rasiahokangas Ympltk Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut Lappajärven kunnalle mahdollisuuden lausua luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala Tila sijaitsee Rasiahonkankaan alueella. Rasiahonkangas on pienialainen soidensuojeluohjelman peruskohde. Soidensuojelualueesta suurin osa on hankittu valtion omistukseen ja osa on rauhoitettu yksityismaan suojelualueena. Alueiden suojelu on toteutettu vapaaehtoisilla kaupoilla ja rauhoituksilla lukuunottamatta Rantalan tilan aluetta. Tämän vuoksi on syntynyt kysymys alueen (noin 5 ha) rauhoittamisesta ELY-keskuksen yksipuolisella päätöksellä. Keinoksi on valittu pakkorauhoitus, koska se puuttuu maanomistajan oikeuksiin vähemmän kuin pakkolunastus. Maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen suojelun toteuttamisesta. Luonnonsuojelulain 24 :n 3 momentin mukaan ELY-keskus voi ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta perustaa luonnonsuojelualueeksi sellaisen yksityisen alueen, joka sisältyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan. Nyt rauhoitettavaksi esitettävä alue kuuluu valtioneuvoston hyväksymään soidensuojeluohjelmaan. Alueen kuvaus Rantalan tilan metsäpalstasta kuuluu kaksi eri osa-aluetta, yhteensä 5 ha, soidensuojeluohjelmaan. Palstat on hakattu paljaaksi noin 40 vuotta sitten. Nykypuusto on kylvön tai istutuksen seurausta tai lähimetsien siemenistä. Joitakin isompia puita on avohakkuun jäljiltä säilynyt aluspuina. Koko alueella on vuosien saatossa tehty polttopuuhakkuita. Pohjoisempi osa-alue on ojittamatonta soistunutta kangasmaata. Puusto on harvennettua nuorta sekametsää. Pintavesi valuu palstan yli etelästä pohjoiseen. Eteläisempi osa-alue vaihtelee suoalueista karuihin kankaisiin. Varsinainen suoalue on kapea alue kangaskumpuroiden välissä. Suotyyppi on kangaskorpi. Osa-alueen läntisessä nurkassa on luonnontilaan palautunut vanha kaivettu oja, joka kulkee palstan kulman yli Alueella on tehty hiljattain harvennushakkuita. Jäljellä on korpimainen kuusikko. Valtion korvausvelvollisuus Luonnonsuojelulain 53 :n 2 ja 3 momentin mukaisesi valtio on maanomistajan niin vaatiessa velvollinen korvaamaan luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen aiheuttaman merkityksellisen haitan. Toimitusta korvauksen määrittämiseksi haetaan maanmittaustoimistolta. Korvausta määrättäessä noudatetaan lakia kiinteän

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. Korvauksella maksetaan mainitun 95 :n 1 momentissa säädetynsuuruista korkoa siitä päivästä lähtien, jolloin maanomistaja on hakenut määräystä korvaustoimituksesta maanmittaustoimistolta. Mahdolliset toimituskustannukset maksetaan pääsääntöisesti valtion varoista. Rantalan palstan rauhoitussäännöissä on annettu mahdollisuus edelleen korjata kotitarvekäyttöön harvennus - ja poimintahakkuumenetelmällä polttopuuta korkeintaa 20 k-km3/vuosi 15 vuoden ajan rauhoituspäätöksen antamsipäivästä lukien. Tuulenkatoja ei saa korjat eikä tervaleppää, harmaaleppää, haapaa, pihlajaa, raitaa, pajua tume eikä katajaa. Pykälän liitteenä tilan Rantala rauhoitusalue, rauhoitussäännöt ja polttopuun korjuuseen soveltuvat alueet. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnan lausuntona, että Lappajärven kunnalle ei ole tilan Rantala rauhoituspäätöksestä huomautettavaa. Lappajärvellä on kaksi suojeluohjelmiin kuuluvaa suoaluetta Vanhanneva, joka kuuluu myös Natura 2000-ohjelmaan, ja Rasiahonkangas. Rasiahonkangas on pieni, korpimainen suoalue.rasiahonkankaan alueella on kaksi yksityisten maalle perustettua luonnonsuojelualuetta ja loput suojeluohjelmaan kuuluvista alueista valtio on jo lunastanut. Tilasta Rantala suojeluohjelmaan kuuluu kaksi erillista aluetta, joita erottaa korkeampi ja kuivempi metsämaa. Suoalueet ovat keskeinen osa Rasiahonkangasta. Ehdotetun rauhoituspäätöksen mukaisesti maanomistajalle annetaan edelleen mahdollisuus pienimuotoiseen polttopuiden korjuuseen tietyillä alueilla, mutta laajat metsähakkuut on kielletty. Muutoin säännöt kieltävät alueella luonnon rikkomisen ja rakentamisen. Alueella voidaan edelleen mm. metsäsästää, sienestää ja marjastaa. : Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa valmistelija p Kh 200 Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen Lappajärven kunnan lausuntona Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus KOY Lappajärven Vuokratalot / tilapäislainan myöntäminen Kh 201 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala KOY Lappajärven Vuokratalot pyytää kirjeellään kuntaa myöntämään vuokrataloille avustusta kuluja varten euroa (60.426,59 ). Erittely esitellään kokouksessa. Kulut koostuvat taloyhtiössä tehdyistä huoneisto-/putkiremonteista. Laskutus on ollut pääosin kuluvalle tilikaudelle. Aivan viime tilikauden lopussa on tullut iso kuluerä myös antenniasennuksista. Sen aiheutti kaapelitelevisiolähetysten päättyminen Lappajärvellä vuoden 2014 alusta. Edellä mainittujen laskujen lisäksi KOY Lappajärven Vuokrataloilla on erääntyneenä kaukolämpölaitoksen energialaskuja yhteensä ,50 ja avoimena on lokakuun lasku 5621,79. Marras- ja joulukuuta ei ole vielä laskutettu. Timontaavi Oy:n energialaskuja on avoimena 1411,31. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että hallintojohtajalla on oikeus antaa maksimissaan euron tilapäislaina KOY Lappajärven Vuokrataloille. Lisäksi vuokrataloille on myönnetty euron laina. Lappajärven kunta on yhtiöittämässä lämpölaitostoiminnan, joten myös kunnan saatavat tulisi maksaa, ettei uudelle perustettavalle yhtiölle siirtyisi näin merkittäviä määriä saamisia. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että KOY Lappajärven Vuokrataloille myönnetään euron tilapäinen laina. Vuokrataloilta edellytetään, että myös kunnan avoimet saatavat maksetaan tämän vuoden kuluessa. Samalla todetaan, että kunnanvaltuusto hyväksyy jo aiemmin myönnetyt lainat. Esteellisyys Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Ahti Mäkitarkka, Eero Ahvenniemi ja Seppo Keski-Vinkka ilmoittivat olevansa esteellisiä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Todettiin yhteisöjääviys.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Saatavien poisto kunnan tileistä v Kh 202 Käsitellään julkisuuslain (621/99) 24 :n mukaisena asiana liitteen osalta. Kunnanhallitukselle esitetään poistettavaksi saatavista kokouksessa esi tel tävän liitteen mukaiset saatavat, jotka koostuvat - teknisen toimen erilaisista saatavista yhteensä 1.484,44 - vuokrasaatavista yhteensä 962,11 Laskut ovat käyneet Intrum Justitia Oy:n perintäkierroksen ja/tai saatavalle on haettu summaarista menettelyä maksun ulosottoon saamiseksi. Kunnanhallitus päättää poistaa v kunnan tileistä kokouksessa esi tel tävän listan mukaiset saatavat yhteensä 2.446,55. Hyväksyttiin.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanviraston pitäminen suljettuna Kh 203 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus päätti , että kunnanvirasto pidetään suljettuna mm. jouluviikon eli Puolet kunnanviraston henkilökunnasta jatkaa kuitenkin lomaa loppiaiseen saakka. Noin puolet henkilökunnasta on töissä joulun jälkeen Sen sijaan lähes koko henkilökunta on lomalla, joten silloin on aiheellista pitää kunnanvirasto suljettuna. Kunnanhallitus päättä, että kunnanvirasto pidetään suljettuna aiemmin päätetyn lisäksi pe Hyväksyttiin.

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje Kh 204 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Kunnanhallituksen tulee antaa tarkemmat menettelyohjeet sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Hallintosääntöön on tarpeelliset muutokset tehty ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön kokouksessaan Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje toimitetaan ennen kokousta hallituksen jäsenille. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven Lämpö Oy:n suunnatun osakeannin merkitseminen ja apporttiomaisuuden siirto Kh 205 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunnan kaukolämpötoimintaa ollaan yhtiöittämässä valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Poikkeamana valtuuston kokouk ses sa tehdystä linjauksesta on myös olemassa olevien energiapuu- ym va ras to jen siirtäminen yhtiölle apporttisiirron yhteydessä. Näin on tehtävä, kos ka verottaja edellyttää varainsiirtoverosta vapautumisen ehtona kaiken kau ko läm pö toi min taan liittyvän omaisuuden siirtymisen yhtiölle. Tämän vuok si kaukolämpölaitoksen taseeseen merkityt polttoainevarastot on myös siir ret tä vä yhtiölle. Kaukolämpölaitokselle siirtyvää velkamäärää on tarkas tet tu tässä yhteydessä, jolloin lainaa yhtiölle siirtyy euroa. Apporttiomaisuuden siirto yhtiölle tehdään vuoden lopussa olevilla kau koläm pö omai suu den tasearvoilla. Siirtoon liittyvät tiedot saataneen ko koukseen mennessä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa , 15, te ke mään sä päätöstä siten, että myös kaukolämpötoimintaan liittyvät polttoainevarastot siirtyvät Lappajärven Lämpö Oy:lle ja että investointeja vastaavaa velkaa siirretään yhtiölle euroa. Kunnanjohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan ap port ti omai suu den luovutukseen, siihen liittyvään suunnattuun osakeantiin ja muihin kaukolämpötoiminnan yhtiöittämistoimenpiteisiin liittyvät asia kir jat ja edustamaan kuntaa Lappajärven Lämpö Oy:n yhtiökokouksessa, jos sa suunnatusta osakeannista päätetään. Muilta osin tehty päätös esitetään pidet tä väk si ennallaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos Kh 206 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos ajalta on valmistunut. Oikaistun toteutuman toimintakate 10/2014 on euroa. Lappajärven kunnan osalta sosiaalipalvelut ovat toteutuneet hieman arvioituna suurempana (1,4 %), vanhuspalvelut ovat toteutuneet lähes arvioidun mukaisesti, terveyspalvelut hieman alle ennakoidun (-6,6 %) ja erikoissairaanhoito myös hieman alle ennakoidun (-4,2 %). Lappajärven toteutunut maksuosuus yhteensä on ,67 euroa, kun arvioitu maksuosuus on ,89 euroa (-2,7 %). Toteutumat raportit jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvion toteutuma Kh 207 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven kunnan tuloslaskelma ajalta osoittaa toimintatuotoiksi euroa ja toimintakuluiksi ,00 euroa. Toimintakate on näin ollen ,00 euroa. Verotulot ovat toteutuneet 87 % ja valtionosuudet 82,7 %. Tilikauden ylijäämä on lokakuun lopussa ,00 euroa. Tuloksesta puuttuu varhaiskasvatuksen laskut, jotka ovat ajalta yhteensä ,46 euroa. Kunnanhallitus merkitsee kunnan tuloslaskelman10/2014 tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kh Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Lappajärven kunnan keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä 2013, talousarviosta 2014 ja talousarviosta ulkoinen TP 2013 TA 2014+MUU TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden yli-/alijäämä Talousarvioesitys vuodelle 2015 Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 ulkoinen Yleishallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Muut palvelut Tekninen toimi Toimintakate (Toimintakate ei sisällä poistoja)

17 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Verotuloiksi on arvioitu euroa ja valtionosuuksiksi euroa. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa ja uutta lainaa joudutaan ottamaan ,00 euroa. Esityslistan mukana on jaettu talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamissuunnitelma on myös jaettu esityslistan mukana. Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu asiantuntijana lukion rehtori Tarja Puro, joka esittelee sivistystoimen talousarvion. Kunnanhallitus kävi läpi kunnan talousarvion 2015 käyttötaloudesta seuraavat: yleishallinto, sosiaali-ja terveystoimi, sivistystoimi ja muut palvelut. Kunnahallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä maanantaina klo Kh Kunnaninsinööri Anne Övermark oli kutsuttu kokoukseen esittelemään teknisen osaston talousarviota vuodelle 2015 sekä investointisuunnitelmaa. Merkittiin pöytäkirjaan,että Juha Tiainen saapui kokoukseen klo 18.14, kun käsiteltiin kohtaa Muu toiminta. Sari Kujala esitti,että Itäkylän kevyenliikenteen väylän suunnitteluun varataan euroa. Keskustelun jälkeen sovittiin, että ensin selvitetään voidaanko MavePlan:lta saada hyväksyttävät suunitelmat. Asiaan palataan kunnanvaltuuston kokouksessa. : Kunnahallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä Lappajärven kunnan talousarvion käyttötalousosan v ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnahallitus teki investointisuunnitelmaan seuraavia muutoksia: -Kehitysvammaisten palveluasuntojen kustannusarviota tarkistetaan -Päiväkodin laajennus, hintaa tarkistetaan, kun saadaan kustannusarvio -Urheilu ja liikunta: Atk-laitteiden hankinta siirrettiin vuodelle Nykäläntien saneeraus, siirrettiin vuodelle Hilatien levennys ja valot, siirrettiin vuodelle Talojohdot (automaatiosuunnittelu/kustannusseuranta) siirrettiin vuodelle Välijoen kanava, vesilupa, varattiin määrärahaksi euroa -Pentinniemen viemäröinnin tilalle laitettiin Ollilanmäen viemäröinti euroa -Tarvolantie viemärin rakentaminen toteutetaan,jos saadaan avustusta

18 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus maa-alueiden ostoon varataan euroa Kunnanhallitus palaa investointien, rahoituksen ja taloussuunitelman käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Kh Investointisuunnitelma vuodelle 2015 sekä vuosille on tarkistettu edellisen kokouksen linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintayksikön investointiselvitys on vielä kesken. Nettoinvestoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä euroa. Rahoituslaskelman mukaan uutta lainaa joudutaan ottamaan euroa. Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma (sisältää rahoituslaskelman ja talouden tasapainottamissuunnitelman) on jaettu esityslistan mukana. Kunnanhallitus päättää esittää Lappajärven kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittely Jari Hernesniemi esitti, että talousarvioon vuodelle 2015 varataan määräraha Rantapolun rakentamiseen. Hannu Kuoppala kannatti Hernesniemen tekemää esitystä. Tehty esitys vedettiin pois käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että määräraha euros Rantapolun rakentamiseen varataan vuoden 2016 investointisuunnitelmaan. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

19 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Rantasauna-, kokoustila- ja huoneistorakennuksen (Aquarius) ostaminen Lappajärven kunnalle Kh 209 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kunnan, Lomayhtymä ry:n ja ao. rahalaitosten kanssa on neuvoteltu Ki vi tipun kiinteistöllä sijaitsevan rantasauna-, kokoustila- ja huo neis to ra ken nuksen kaupasta. Kauppaan on päädytty siksi, että sillä saadaan Kivitipulle sen pe rus kor jauk seen ja kehittämiseen tarvitsemia pääomia. Kauppaehtojen mu kai ses ti euron kauppahinnasta euroa käytetään Ki vi tipun em rahoitukseen ja euroa rahalaitosten lainojen lyhentämiseen. Kauppaan kuuluu liitekartan mukainen n neliön tontti. Erikseen tehtävällä sopimuksella sovitaan Lomayhtymä Finland Oy:n ja kun nan kesken, että yhtiö vuokraa kaupan kohteen sen nykyiseen toi mintaan sellaisin ehdoin, että ne kattavat kiinteistön käyttökustannukset, eikä kun nal le jää vuosittaisia nettokuluja. Samalla sovitaan, että rakennusta on mah dol lis ta käyttää korvauksetta esim kunnan kokouksiin ja henkilöstön vir kis tys toi min taan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva kauppakirja eh toi neen hyväksytään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän asian lisäasiana käsittelyyn. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanvaltuustolle esitetään, että talousarvioon vuodelle 2015 varataan investointiosaan euroa rantasaunan-, kokoustilan- ja huoneistorakennuksen ostoa varten sekä käyttötalousosaan euroa poistoja varten. Talousarvioon tehdään tältä osin tarvittavat muutoksen.

20 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh ELY-keskuksen päätös , joka koskee kuntien taksilupien enim mäis mää rän vahvistamista vuodelle Lappajärven osalta an ne tun lausunnon mukainen. 2. ELY-keskuksen päätös , joka koskee Linjaliikenne Hernes nie mi Oy:n reittiliikennelupien (4 kpl) hyväksymistä 3. ARAn päätös korjausavustusten kuntakohtaisista määrärahoista, joita Lap pa jär ven kunnalle on vahvistettu euroa v Etelä-Pohjanmaan liiton kuulutus vaihemaakuntakaavan eh do tuk sesta, joka on kunnissa nähtävillä Kaa va eh do tukses ta järjestetään avoin esittelytilaisuus mm. Alajärvellä val tuus to salis sa klo E-P:n sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja ja hal li tuksen pöytäkirja E-P:n liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallituksen pöytäkirja Järviseudun jätelautakunnan esityslista kokoukseen 10. Millespakka Oy:n hallituksen esityslista kokoukseen 11. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen vuosikokouskutsu esi tyslis toi neen kokoukseen 12. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset marraskuulta Lappajärvi-Seura ry:n johtokunta on nimennyt Lappajärven Mu seosää tiön hallitukseen jäseneksi Kalevi Pölösen ja varalle Tar ja Mäkiniemen 14. Lappajärven väkilukutilaston mukaan asukkaita oli 3270, jois ta miehiä 1616 ja naisia Sivistyslautakunnan pöytäkirja Pöytäkirja kuntaneuvottelusta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Kak si neuvoi sen alueen kesken Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuuston esityslista ko kouk seen 18. E-P:n liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Valtiovarainministeriön päätös , joka koskee kuntien harkin nan va rai sen valtionosuuden korotuksen myöntämistä v Valtiovarainministeriön päätös , joka koskee kunnan pe ruspal ve lu jen valtionosuuden muutoksia v Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje, joka koskee lii kunta paik ko jen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman esityksiä vuo sil le sekä vuoden 2015 valtionavustuksia koskevia ha ke muk sia 22. Kuntaliiton kirje maataloustukijärjestelmän muutoksista pel lon vuokraus asiois sa Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 199, 202, 203 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 199, 202, 203 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347 Lappajärven kunta Pöytäkirja 18/2014 345 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika 17.11.2014 klo 18:45-19:10 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 189-189 Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 1/ Vapaa-aikalautakunta Aika klo 18:10-19:55. Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto

Lappajärven kunta Pöytäkirja 1/ Vapaa-aikalautakunta Aika klo 18:10-19:55. Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Lappajärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 28.01.2016 Aika 28.01.2016 klo 18:10-19:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 1-9 Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot