376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 197 Tero Annolan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen 373 nimeäminen rakennuslautakuntaan 198 Kirjastonjohtajan vaalin vahvistaminen Esivuokrasopimus / vuokrasopimus pelastusaseman tilojen 376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, 377 Rasiahokangas 201 KOY Lappajärven Vuokratalot / tilapäislainan myöntäminen Saatavien poisto kunnan tileistä v Kunnanviraston pitäminen suljettuna Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien 382 hallinnan ohje 205 Lappajärven Lämpö Oy:n suunnatun osakeannin merkitseminen ja 383 apporttiomaisuuden siirto 206 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos Lappajärven kunnan talousarvion toteutuma Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Rantasauna-, kokoustila- ja huoneistorakennuksen (Aquarius) ostaminen 389 Lappajärven kunnalle 210 Ilmoitusasiat 390

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Takala Esa varajäsen Honkaniemi Vuokko varajäsen Poissa olleet jäsenet Kujala Sari varapuheenjoht. Tiainen Juha jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Mäkitarkka Ahti kv:n I vpj Lamminen Alpo kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 209 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hernesniemi ja Seppo Keski- Vinkka. Elina Löytömäki Päivi Huhtala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lappajärvellä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Jari Hernesniemi Paikka ja aika Virka-asema Seppo Keski-Vinkka Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tero Annolan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen nimeäminen rakennuslautakuntaan Kh 197 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Tero Annola ilmoittaa saapuneessa kirjeessään eroavansa kai kista hänelle osoitetuista luottamustehtävistä Lappajärven kunnassa toiselle paik ka kun nal le muuton johdosta. Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tä mi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaa likel poi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todet ta va luottamustoimi päättyneeksi. pannan täytäntöön heti. Kuntalain 11 :n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaa li kelpoi suu ten sa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä ole vaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen va raval tuu te tun. Kunnanvaltuusto on valinnut Tero Annolen toimikaudeksi seuraaviin luot ta mus toi miin: - rakennuslautakunnan varajäsen - keskikoulun johtokunnan jäsen - lukion johtokunnan varajäsen Kunnallisvaalien 2012 perusteella Tero Annola on tullut valituksi kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 2. varajäseneksi. Todetaan, että koulujen johtokunnat on lakkautettu kunnanvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä, joten keskikoulun johtokunnan jäsenyys ja lu kion johtokunnan varajäsenyys ovat Tero Annolan osalta jo päättyneet. Rakennuslautakuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet jäsen Mikko Puro, pj Jorma Nyyssölä, vpj Tarja Kärnä Lilja Lantela Alpo Lamminen Pekka Keskinen Raija Isoketo henkilökohtainen varajäsen Heli Luoma Päivi Angervisto Mikko Ketola Juha Lammi Arja Lehtola Arja Keskinen Tero Annola Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tero Annolalle

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus eron rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen rakennuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tero Annolan menetettyä vaa li kel poi suu ten sa hänen tilalleen kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 2. varajäseneksi kut su taan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu eli Arvi Kangastie jäljellä ole vak si toimikaudeksi Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esitykset.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kirjastonjohtajan vaalin vahvistaminen Kh 198 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut kir jas ton joh tajan virkaan Päivi Pippolan. Päätöksessä on edellytetty, että virkaan valitun tu lee ennen vaalin vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti las taan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Päivi Pippola on toimittanut päivätyn lääkärinlausunnon ter veyden ti las taan. Kunnanhallitus päättää vahvistaa Päivi Pippolan valinnan kirjastonjohtajan vir kaan siten, että valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja virka täytetään Hyväksyttiin.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esivuokrasopimus / vuokrasopimus pelastusaseman tilojen vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle Kh Lappajärven kunnan rakennuttama uusi pelastusasema on valmistunut osoitteeseen Ollilantie 1. Pelastusasemalle on rakennettu tilat Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Lappajärven yksikölle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikölle sekä vuokraajille tarkoitettuja yhteisiä tiloja. Kunnanvirastolla järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa sovittiin tilojen jakautumisesta sairaanhoitopiirille, pelastuslaitokselle ja yhteisesti vuokrattavista tiloista. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa on laadittu esivuokrasopimus, joka on jaettu esityslistan mukana. Lopullinen vuokrasopimus tehdään sen jälkeen, kun vuokran määrä täsmentyy. Vuokra määräytyy ns. Haahtelan ohjelman mukaisesti, jossa käytetään rakentamiskustannuksia ja pinta-aloja. Lopullinen vuokrasopimus tehdään viimeistään mennessä, kun kaikki rakentamiskustannukset ovat selvillä. Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Lappajärven kunnan välisen pelastusaseman esivuokrasopimuksen. Kh 199 Hyväksyttiin. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kanssa on laadittu liitteenä oleva lo pulli nen vuokrasopimus, jossa lopullinen vuokra on käytyjen keskustelujen perus teel la tarkistettu Haahtelan mallin mukaisesti huomioimalla tilojen erityis va rus tuk sia. Kokonaisvuokraksi vuodessa tulee sopimuksen mukaan yhteen sä ,- euroa. Vuokrattavia tiloja os 655,5 neliöä 100 %:n osuu della ja 113,50 neliöä 50 %:n souudella. Kesäkuulta vuokria saatiin 3.871,50 eu roa. Koska kunnalta oli olemassa ennakkopäätös, ja vuokrasopimus on tar kis tet tu erityisomainaisuuksia vastaavaksi, vuokrasopimus on kunnan puo les ta jo allekirjoitettu. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Rasiahokangas Ympltk Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut Lappajärven kunnalle mahdollisuuden lausua luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala Tila sijaitsee Rasiahonkankaan alueella. Rasiahonkangas on pienialainen soidensuojeluohjelman peruskohde. Soidensuojelualueesta suurin osa on hankittu valtion omistukseen ja osa on rauhoitettu yksityismaan suojelualueena. Alueiden suojelu on toteutettu vapaaehtoisilla kaupoilla ja rauhoituksilla lukuunottamatta Rantalan tilan aluetta. Tämän vuoksi on syntynyt kysymys alueen (noin 5 ha) rauhoittamisesta ELY-keskuksen yksipuolisella päätöksellä. Keinoksi on valittu pakkorauhoitus, koska se puuttuu maanomistajan oikeuksiin vähemmän kuin pakkolunastus. Maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen suojelun toteuttamisesta. Luonnonsuojelulain 24 :n 3 momentin mukaan ELY-keskus voi ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta perustaa luonnonsuojelualueeksi sellaisen yksityisen alueen, joka sisältyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan. Nyt rauhoitettavaksi esitettävä alue kuuluu valtioneuvoston hyväksymään soidensuojeluohjelmaan. Alueen kuvaus Rantalan tilan metsäpalstasta kuuluu kaksi eri osa-aluetta, yhteensä 5 ha, soidensuojeluohjelmaan. Palstat on hakattu paljaaksi noin 40 vuotta sitten. Nykypuusto on kylvön tai istutuksen seurausta tai lähimetsien siemenistä. Joitakin isompia puita on avohakkuun jäljiltä säilynyt aluspuina. Koko alueella on vuosien saatossa tehty polttopuuhakkuita. Pohjoisempi osa-alue on ojittamatonta soistunutta kangasmaata. Puusto on harvennettua nuorta sekametsää. Pintavesi valuu palstan yli etelästä pohjoiseen. Eteläisempi osa-alue vaihtelee suoalueista karuihin kankaisiin. Varsinainen suoalue on kapea alue kangaskumpuroiden välissä. Suotyyppi on kangaskorpi. Osa-alueen läntisessä nurkassa on luonnontilaan palautunut vanha kaivettu oja, joka kulkee palstan kulman yli Alueella on tehty hiljattain harvennushakkuita. Jäljellä on korpimainen kuusikko. Valtion korvausvelvollisuus Luonnonsuojelulain 53 :n 2 ja 3 momentin mukaisesi valtio on maanomistajan niin vaatiessa velvollinen korvaamaan luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen aiheuttaman merkityksellisen haitan. Toimitusta korvauksen määrittämiseksi haetaan maanmittaustoimistolta. Korvausta määrättäessä noudatetaan lakia kiinteän

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. Korvauksella maksetaan mainitun 95 :n 1 momentissa säädetynsuuruista korkoa siitä päivästä lähtien, jolloin maanomistaja on hakenut määräystä korvaustoimituksesta maanmittaustoimistolta. Mahdolliset toimituskustannukset maksetaan pääsääntöisesti valtion varoista. Rantalan palstan rauhoitussäännöissä on annettu mahdollisuus edelleen korjata kotitarvekäyttöön harvennus - ja poimintahakkuumenetelmällä polttopuuta korkeintaa 20 k-km3/vuosi 15 vuoden ajan rauhoituspäätöksen antamsipäivästä lukien. Tuulenkatoja ei saa korjat eikä tervaleppää, harmaaleppää, haapaa, pihlajaa, raitaa, pajua tume eikä katajaa. Pykälän liitteenä tilan Rantala rauhoitusalue, rauhoitussäännöt ja polttopuun korjuuseen soveltuvat alueet. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnan lausuntona, että Lappajärven kunnalle ei ole tilan Rantala rauhoituspäätöksestä huomautettavaa. Lappajärvellä on kaksi suojeluohjelmiin kuuluvaa suoaluetta Vanhanneva, joka kuuluu myös Natura 2000-ohjelmaan, ja Rasiahonkangas. Rasiahonkangas on pieni, korpimainen suoalue.rasiahonkankaan alueella on kaksi yksityisten maalle perustettua luonnonsuojelualuetta ja loput suojeluohjelmaan kuuluvista alueista valtio on jo lunastanut. Tilasta Rantala suojeluohjelmaan kuuluu kaksi erillista aluetta, joita erottaa korkeampi ja kuivempi metsämaa. Suoalueet ovat keskeinen osa Rasiahonkangasta. Ehdotetun rauhoituspäätöksen mukaisesti maanomistajalle annetaan edelleen mahdollisuus pienimuotoiseen polttopuiden korjuuseen tietyillä alueilla, mutta laajat metsähakkuut on kielletty. Muutoin säännöt kieltävät alueella luonnon rikkomisen ja rakentamisen. Alueella voidaan edelleen mm. metsäsästää, sienestää ja marjastaa. : Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa valmistelija p Kh 200 Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen Lappajärven kunnan lausuntona Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus KOY Lappajärven Vuokratalot / tilapäislainan myöntäminen Kh 201 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala KOY Lappajärven Vuokratalot pyytää kirjeellään kuntaa myöntämään vuokrataloille avustusta kuluja varten euroa (60.426,59 ). Erittely esitellään kokouksessa. Kulut koostuvat taloyhtiössä tehdyistä huoneisto-/putkiremonteista. Laskutus on ollut pääosin kuluvalle tilikaudelle. Aivan viime tilikauden lopussa on tullut iso kuluerä myös antenniasennuksista. Sen aiheutti kaapelitelevisiolähetysten päättyminen Lappajärvellä vuoden 2014 alusta. Edellä mainittujen laskujen lisäksi KOY Lappajärven Vuokrataloilla on erääntyneenä kaukolämpölaitoksen energialaskuja yhteensä ,50 ja avoimena on lokakuun lasku 5621,79. Marras- ja joulukuuta ei ole vielä laskutettu. Timontaavi Oy:n energialaskuja on avoimena 1411,31. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että hallintojohtajalla on oikeus antaa maksimissaan euron tilapäislaina KOY Lappajärven Vuokrataloille. Lisäksi vuokrataloille on myönnetty euron laina. Lappajärven kunta on yhtiöittämässä lämpölaitostoiminnan, joten myös kunnan saatavat tulisi maksaa, ettei uudelle perustettavalle yhtiölle siirtyisi näin merkittäviä määriä saamisia. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että KOY Lappajärven Vuokrataloille myönnetään euron tilapäinen laina. Vuokrataloilta edellytetään, että myös kunnan avoimet saatavat maksetaan tämän vuoden kuluessa. Samalla todetaan, että kunnanvaltuusto hyväksyy jo aiemmin myönnetyt lainat. Esteellisyys Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Ahti Mäkitarkka, Eero Ahvenniemi ja Seppo Keski-Vinkka ilmoittivat olevansa esteellisiä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Todettiin yhteisöjääviys.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Saatavien poisto kunnan tileistä v Kh 202 Käsitellään julkisuuslain (621/99) 24 :n mukaisena asiana liitteen osalta. Kunnanhallitukselle esitetään poistettavaksi saatavista kokouksessa esi tel tävän liitteen mukaiset saatavat, jotka koostuvat - teknisen toimen erilaisista saatavista yhteensä 1.484,44 - vuokrasaatavista yhteensä 962,11 Laskut ovat käyneet Intrum Justitia Oy:n perintäkierroksen ja/tai saatavalle on haettu summaarista menettelyä maksun ulosottoon saamiseksi. Kunnanhallitus päättää poistaa v kunnan tileistä kokouksessa esi tel tävän listan mukaiset saatavat yhteensä 2.446,55. Hyväksyttiin.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanviraston pitäminen suljettuna Kh 203 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus päätti , että kunnanvirasto pidetään suljettuna mm. jouluviikon eli Puolet kunnanviraston henkilökunnasta jatkaa kuitenkin lomaa loppiaiseen saakka. Noin puolet henkilökunnasta on töissä joulun jälkeen Sen sijaan lähes koko henkilökunta on lomalla, joten silloin on aiheellista pitää kunnanvirasto suljettuna. Kunnanhallitus päättä, että kunnanvirasto pidetään suljettuna aiemmin päätetyn lisäksi pe Hyväksyttiin.

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje Kh 204 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Kunnanhallituksen tulee antaa tarkemmat menettelyohjeet sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Hallintosääntöön on tarpeelliset muutokset tehty ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön kokouksessaan Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje toimitetaan ennen kokousta hallituksen jäsenille. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven Lämpö Oy:n suunnatun osakeannin merkitseminen ja apporttiomaisuuden siirto Kh 205 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunnan kaukolämpötoimintaa ollaan yhtiöittämässä valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Poikkeamana valtuuston kokouk ses sa tehdystä linjauksesta on myös olemassa olevien energiapuu- ym va ras to jen siirtäminen yhtiölle apporttisiirron yhteydessä. Näin on tehtävä, kos ka verottaja edellyttää varainsiirtoverosta vapautumisen ehtona kaiken kau ko läm pö toi min taan liittyvän omaisuuden siirtymisen yhtiölle. Tämän vuok si kaukolämpölaitoksen taseeseen merkityt polttoainevarastot on myös siir ret tä vä yhtiölle. Kaukolämpölaitokselle siirtyvää velkamäärää on tarkas tet tu tässä yhteydessä, jolloin lainaa yhtiölle siirtyy euroa. Apporttiomaisuuden siirto yhtiölle tehdään vuoden lopussa olevilla kau koläm pö omai suu den tasearvoilla. Siirtoon liittyvät tiedot saataneen ko koukseen mennessä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa , 15, te ke mään sä päätöstä siten, että myös kaukolämpötoimintaan liittyvät polttoainevarastot siirtyvät Lappajärven Lämpö Oy:lle ja että investointeja vastaavaa velkaa siirretään yhtiölle euroa. Kunnanjohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan ap port ti omai suu den luovutukseen, siihen liittyvään suunnattuun osakeantiin ja muihin kaukolämpötoiminnan yhtiöittämistoimenpiteisiin liittyvät asia kir jat ja edustamaan kuntaa Lappajärven Lämpö Oy:n yhtiökokouksessa, jos sa suunnatusta osakeannista päätetään. Muilta osin tehty päätös esitetään pidet tä väk si ennallaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos Kh 206 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos ajalta on valmistunut. Oikaistun toteutuman toimintakate 10/2014 on euroa. Lappajärven kunnan osalta sosiaalipalvelut ovat toteutuneet hieman arvioituna suurempana (1,4 %), vanhuspalvelut ovat toteutuneet lähes arvioidun mukaisesti, terveyspalvelut hieman alle ennakoidun (-6,6 %) ja erikoissairaanhoito myös hieman alle ennakoidun (-4,2 %). Lappajärven toteutunut maksuosuus yhteensä on ,67 euroa, kun arvioitu maksuosuus on ,89 euroa (-2,7 %). Toteutumat raportit jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvion toteutuma Kh 207 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven kunnan tuloslaskelma ajalta osoittaa toimintatuotoiksi euroa ja toimintakuluiksi ,00 euroa. Toimintakate on näin ollen ,00 euroa. Verotulot ovat toteutuneet 87 % ja valtionosuudet 82,7 %. Tilikauden ylijäämä on lokakuun lopussa ,00 euroa. Tuloksesta puuttuu varhaiskasvatuksen laskut, jotka ovat ajalta yhteensä ,46 euroa. Kunnanhallitus merkitsee kunnan tuloslaskelman10/2014 tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kh Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Lappajärven kunnan keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä 2013, talousarviosta 2014 ja talousarviosta ulkoinen TP 2013 TA 2014+MUU TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden yli-/alijäämä Talousarvioesitys vuodelle 2015 Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 ulkoinen Yleishallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Muut palvelut Tekninen toimi Toimintakate (Toimintakate ei sisällä poistoja)

17 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Verotuloiksi on arvioitu euroa ja valtionosuuksiksi euroa. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa ja uutta lainaa joudutaan ottamaan ,00 euroa. Esityslistan mukana on jaettu talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamissuunnitelma on myös jaettu esityslistan mukana. Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu asiantuntijana lukion rehtori Tarja Puro, joka esittelee sivistystoimen talousarvion. Kunnanhallitus kävi läpi kunnan talousarvion 2015 käyttötaloudesta seuraavat: yleishallinto, sosiaali-ja terveystoimi, sivistystoimi ja muut palvelut. Kunnahallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä maanantaina klo Kh Kunnaninsinööri Anne Övermark oli kutsuttu kokoukseen esittelemään teknisen osaston talousarviota vuodelle 2015 sekä investointisuunnitelmaa. Merkittiin pöytäkirjaan,että Juha Tiainen saapui kokoukseen klo 18.14, kun käsiteltiin kohtaa Muu toiminta. Sari Kujala esitti,että Itäkylän kevyenliikenteen väylän suunnitteluun varataan euroa. Keskustelun jälkeen sovittiin, että ensin selvitetään voidaanko MavePlan:lta saada hyväksyttävät suunitelmat. Asiaan palataan kunnanvaltuuston kokouksessa. : Kunnahallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä Lappajärven kunnan talousarvion käyttötalousosan v ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnahallitus teki investointisuunnitelmaan seuraavia muutoksia: -Kehitysvammaisten palveluasuntojen kustannusarviota tarkistetaan -Päiväkodin laajennus, hintaa tarkistetaan, kun saadaan kustannusarvio -Urheilu ja liikunta: Atk-laitteiden hankinta siirrettiin vuodelle Nykäläntien saneeraus, siirrettiin vuodelle Hilatien levennys ja valot, siirrettiin vuodelle Talojohdot (automaatiosuunnittelu/kustannusseuranta) siirrettiin vuodelle Välijoen kanava, vesilupa, varattiin määrärahaksi euroa -Pentinniemen viemäröinnin tilalle laitettiin Ollilanmäen viemäröinti euroa -Tarvolantie viemärin rakentaminen toteutetaan,jos saadaan avustusta

18 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus maa-alueiden ostoon varataan euroa Kunnanhallitus palaa investointien, rahoituksen ja taloussuunitelman käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Kh Investointisuunnitelma vuodelle 2015 sekä vuosille on tarkistettu edellisen kokouksen linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintayksikön investointiselvitys on vielä kesken. Nettoinvestoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä euroa. Rahoituslaskelman mukaan uutta lainaa joudutaan ottamaan euroa. Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma (sisältää rahoituslaskelman ja talouden tasapainottamissuunnitelman) on jaettu esityslistan mukana. Kunnanhallitus päättää esittää Lappajärven kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittely Jari Hernesniemi esitti, että talousarvioon vuodelle 2015 varataan määräraha Rantapolun rakentamiseen. Hannu Kuoppala kannatti Hernesniemen tekemää esitystä. Tehty esitys vedettiin pois käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että määräraha euros Rantapolun rakentamiseen varataan vuoden 2016 investointisuunnitelmaan. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

19 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Rantasauna-, kokoustila- ja huoneistorakennuksen (Aquarius) ostaminen Lappajärven kunnalle Kh 209 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kunnan, Lomayhtymä ry:n ja ao. rahalaitosten kanssa on neuvoteltu Ki vi tipun kiinteistöllä sijaitsevan rantasauna-, kokoustila- ja huo neis to ra ken nuksen kaupasta. Kauppaan on päädytty siksi, että sillä saadaan Kivitipulle sen pe rus kor jauk seen ja kehittämiseen tarvitsemia pääomia. Kauppaehtojen mu kai ses ti euron kauppahinnasta euroa käytetään Ki vi tipun em rahoitukseen ja euroa rahalaitosten lainojen lyhentämiseen. Kauppaan kuuluu liitekartan mukainen n neliön tontti. Erikseen tehtävällä sopimuksella sovitaan Lomayhtymä Finland Oy:n ja kun nan kesken, että yhtiö vuokraa kaupan kohteen sen nykyiseen toi mintaan sellaisin ehdoin, että ne kattavat kiinteistön käyttökustannukset, eikä kun nal le jää vuosittaisia nettokuluja. Samalla sovitaan, että rakennusta on mah dol lis ta käyttää korvauksetta esim kunnan kokouksiin ja henkilöstön vir kis tys toi min taan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva kauppakirja eh toi neen hyväksytään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän asian lisäasiana käsittelyyn. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanvaltuustolle esitetään, että talousarvioon vuodelle 2015 varataan investointiosaan euroa rantasaunan-, kokoustilan- ja huoneistorakennuksen ostoa varten sekä käyttötalousosaan euroa poistoja varten. Talousarvioon tehdään tältä osin tarvittavat muutoksen.

20 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh ELY-keskuksen päätös , joka koskee kuntien taksilupien enim mäis mää rän vahvistamista vuodelle Lappajärven osalta an ne tun lausunnon mukainen. 2. ELY-keskuksen päätös , joka koskee Linjaliikenne Hernes nie mi Oy:n reittiliikennelupien (4 kpl) hyväksymistä 3. ARAn päätös korjausavustusten kuntakohtaisista määrärahoista, joita Lap pa jär ven kunnalle on vahvistettu euroa v Etelä-Pohjanmaan liiton kuulutus vaihemaakuntakaavan eh do tuk sesta, joka on kunnissa nähtävillä Kaa va eh do tukses ta järjestetään avoin esittelytilaisuus mm. Alajärvellä val tuus to salis sa klo E-P:n sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja ja hal li tuksen pöytäkirja E-P:n liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallituksen pöytäkirja Järviseudun jätelautakunnan esityslista kokoukseen 10. Millespakka Oy:n hallituksen esityslista kokoukseen 11. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen vuosikokouskutsu esi tyslis toi neen kokoukseen 12. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset marraskuulta Lappajärvi-Seura ry:n johtokunta on nimennyt Lappajärven Mu seosää tiön hallitukseen jäseneksi Kalevi Pölösen ja varalle Tar ja Mäkiniemen 14. Lappajärven väkilukutilaston mukaan asukkaita oli 3270, jois ta miehiä 1616 ja naisia Sivistyslautakunnan pöytäkirja Pöytäkirja kuntaneuvottelusta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Kak si neuvoi sen alueen kesken Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuuston esityslista ko kouk seen 18. E-P:n liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Valtiovarainministeriön päätös , joka koskee kuntien harkin nan va rai sen valtionosuuden korotuksen myöntämistä v Valtiovarainministeriön päätös , joka koskee kunnan pe ruspal ve lu jen valtionosuuden muutoksia v Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje, joka koskee lii kunta paik ko jen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman esityksiä vuo sil le sekä vuoden 2015 valtionavustuksia koskevia ha ke muk sia 22. Kuntaliiton kirje maataloustukijärjestelmän muutoksista pel lon vuokraus asiois sa Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 199, 202, 203 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 199, 202, 203 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot