376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 197 Tero Annolan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen 373 nimeäminen rakennuslautakuntaan 198 Kirjastonjohtajan vaalin vahvistaminen Esivuokrasopimus / vuokrasopimus pelastusaseman tilojen 376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, 377 Rasiahokangas 201 KOY Lappajärven Vuokratalot / tilapäislainan myöntäminen Saatavien poisto kunnan tileistä v Kunnanviraston pitäminen suljettuna Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien 382 hallinnan ohje 205 Lappajärven Lämpö Oy:n suunnatun osakeannin merkitseminen ja 383 apporttiomaisuuden siirto 206 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos Lappajärven kunnan talousarvion toteutuma Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Rantasauna-, kokoustila- ja huoneistorakennuksen (Aquarius) ostaminen 389 Lappajärven kunnalle 210 Ilmoitusasiat 390

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Takala Esa varajäsen Honkaniemi Vuokko varajäsen Poissa olleet jäsenet Kujala Sari varapuheenjoht. Tiainen Juha jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Mäkitarkka Ahti kv:n I vpj Lamminen Alpo kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 209 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hernesniemi ja Seppo Keski- Vinkka. Elina Löytömäki Päivi Huhtala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lappajärvellä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Jari Hernesniemi Paikka ja aika Virka-asema Seppo Keski-Vinkka Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tero Annolan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen nimeäminen rakennuslautakuntaan Kh 197 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Tero Annola ilmoittaa saapuneessa kirjeessään eroavansa kai kista hänelle osoitetuista luottamustehtävistä Lappajärven kunnassa toiselle paik ka kun nal le muuton johdosta. Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tä mi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaa likel poi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todet ta va luottamustoimi päättyneeksi. pannan täytäntöön heti. Kuntalain 11 :n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaa li kelpoi suu ten sa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä ole vaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen va raval tuu te tun. Kunnanvaltuusto on valinnut Tero Annolen toimikaudeksi seuraaviin luot ta mus toi miin: - rakennuslautakunnan varajäsen - keskikoulun johtokunnan jäsen - lukion johtokunnan varajäsen Kunnallisvaalien 2012 perusteella Tero Annola on tullut valituksi kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 2. varajäseneksi. Todetaan, että koulujen johtokunnat on lakkautettu kunnanvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä, joten keskikoulun johtokunnan jäsenyys ja lu kion johtokunnan varajäsenyys ovat Tero Annolan osalta jo päättyneet. Rakennuslautakuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet jäsen Mikko Puro, pj Jorma Nyyssölä, vpj Tarja Kärnä Lilja Lantela Alpo Lamminen Pekka Keskinen Raija Isoketo henkilökohtainen varajäsen Heli Luoma Päivi Angervisto Mikko Ketola Juha Lammi Arja Lehtola Arja Keskinen Tero Annola Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tero Annolalle

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus eron rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen rakennuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Tero Annolan menetettyä vaa li kel poi suu ten sa hänen tilalleen kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 2. varajäseneksi kut su taan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu eli Arvi Kangastie jäljellä ole vak si toimikaudeksi Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esitykset.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kirjastonjohtajan vaalin vahvistaminen Kh 198 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut kir jas ton joh tajan virkaan Päivi Pippolan. Päätöksessä on edellytetty, että virkaan valitun tu lee ennen vaalin vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti las taan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Päivi Pippola on toimittanut päivätyn lääkärinlausunnon ter veyden ti las taan. Kunnanhallitus päättää vahvistaa Päivi Pippolan valinnan kirjastonjohtajan vir kaan siten, että valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja virka täytetään Hyväksyttiin.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esivuokrasopimus / vuokrasopimus pelastusaseman tilojen vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle Kh Lappajärven kunnan rakennuttama uusi pelastusasema on valmistunut osoitteeseen Ollilantie 1. Pelastusasemalle on rakennettu tilat Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Lappajärven yksikölle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikölle sekä vuokraajille tarkoitettuja yhteisiä tiloja. Kunnanvirastolla järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa sovittiin tilojen jakautumisesta sairaanhoitopiirille, pelastuslaitokselle ja yhteisesti vuokrattavista tiloista. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa on laadittu esivuokrasopimus, joka on jaettu esityslistan mukana. Lopullinen vuokrasopimus tehdään sen jälkeen, kun vuokran määrä täsmentyy. Vuokra määräytyy ns. Haahtelan ohjelman mukaisesti, jossa käytetään rakentamiskustannuksia ja pinta-aloja. Lopullinen vuokrasopimus tehdään viimeistään mennessä, kun kaikki rakentamiskustannukset ovat selvillä. Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Lappajärven kunnan välisen pelastusaseman esivuokrasopimuksen. Kh 199 Hyväksyttiin. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kanssa on laadittu liitteenä oleva lo pulli nen vuokrasopimus, jossa lopullinen vuokra on käytyjen keskustelujen perus teel la tarkistettu Haahtelan mallin mukaisesti huomioimalla tilojen erityis va rus tuk sia. Kokonaisvuokraksi vuodessa tulee sopimuksen mukaan yhteen sä ,- euroa. Vuokrattavia tiloja os 655,5 neliöä 100 %:n osuu della ja 113,50 neliöä 50 %:n souudella. Kesäkuulta vuokria saatiin 3.871,50 eu roa. Koska kunnalta oli olemassa ennakkopäätös, ja vuokrasopimus on tar kis tet tu erityisomainaisuuksia vastaavaksi, vuokrasopimus on kunnan puo les ta jo allekirjoitettu. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Rasiahokangas Ympltk Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut Lappajärven kunnalle mahdollisuuden lausua luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala Tila sijaitsee Rasiahonkankaan alueella. Rasiahonkangas on pienialainen soidensuojeluohjelman peruskohde. Soidensuojelualueesta suurin osa on hankittu valtion omistukseen ja osa on rauhoitettu yksityismaan suojelualueena. Alueiden suojelu on toteutettu vapaaehtoisilla kaupoilla ja rauhoituksilla lukuunottamatta Rantalan tilan aluetta. Tämän vuoksi on syntynyt kysymys alueen (noin 5 ha) rauhoittamisesta ELY-keskuksen yksipuolisella päätöksellä. Keinoksi on valittu pakkorauhoitus, koska se puuttuu maanomistajan oikeuksiin vähemmän kuin pakkolunastus. Maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen suojelun toteuttamisesta. Luonnonsuojelulain 24 :n 3 momentin mukaan ELY-keskus voi ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta perustaa luonnonsuojelualueeksi sellaisen yksityisen alueen, joka sisältyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan. Nyt rauhoitettavaksi esitettävä alue kuuluu valtioneuvoston hyväksymään soidensuojeluohjelmaan. Alueen kuvaus Rantalan tilan metsäpalstasta kuuluu kaksi eri osa-aluetta, yhteensä 5 ha, soidensuojeluohjelmaan. Palstat on hakattu paljaaksi noin 40 vuotta sitten. Nykypuusto on kylvön tai istutuksen seurausta tai lähimetsien siemenistä. Joitakin isompia puita on avohakkuun jäljiltä säilynyt aluspuina. Koko alueella on vuosien saatossa tehty polttopuuhakkuita. Pohjoisempi osa-alue on ojittamatonta soistunutta kangasmaata. Puusto on harvennettua nuorta sekametsää. Pintavesi valuu palstan yli etelästä pohjoiseen. Eteläisempi osa-alue vaihtelee suoalueista karuihin kankaisiin. Varsinainen suoalue on kapea alue kangaskumpuroiden välissä. Suotyyppi on kangaskorpi. Osa-alueen läntisessä nurkassa on luonnontilaan palautunut vanha kaivettu oja, joka kulkee palstan kulman yli Alueella on tehty hiljattain harvennushakkuita. Jäljellä on korpimainen kuusikko. Valtion korvausvelvollisuus Luonnonsuojelulain 53 :n 2 ja 3 momentin mukaisesi valtio on maanomistajan niin vaatiessa velvollinen korvaamaan luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen aiheuttaman merkityksellisen haitan. Toimitusta korvauksen määrittämiseksi haetaan maanmittaustoimistolta. Korvausta määrättäessä noudatetaan lakia kiinteän

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. Korvauksella maksetaan mainitun 95 :n 1 momentissa säädetynsuuruista korkoa siitä päivästä lähtien, jolloin maanomistaja on hakenut määräystä korvaustoimituksesta maanmittaustoimistolta. Mahdolliset toimituskustannukset maksetaan pääsääntöisesti valtion varoista. Rantalan palstan rauhoitussäännöissä on annettu mahdollisuus edelleen korjata kotitarvekäyttöön harvennus - ja poimintahakkuumenetelmällä polttopuuta korkeintaa 20 k-km3/vuosi 15 vuoden ajan rauhoituspäätöksen antamsipäivästä lukien. Tuulenkatoja ei saa korjat eikä tervaleppää, harmaaleppää, haapaa, pihlajaa, raitaa, pajua tume eikä katajaa. Pykälän liitteenä tilan Rantala rauhoitusalue, rauhoitussäännöt ja polttopuun korjuuseen soveltuvat alueet. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnan lausuntona, että Lappajärven kunnalle ei ole tilan Rantala rauhoituspäätöksestä huomautettavaa. Lappajärvellä on kaksi suojeluohjelmiin kuuluvaa suoaluetta Vanhanneva, joka kuuluu myös Natura 2000-ohjelmaan, ja Rasiahonkangas. Rasiahonkangas on pieni, korpimainen suoalue.rasiahonkankaan alueella on kaksi yksityisten maalle perustettua luonnonsuojelualuetta ja loput suojeluohjelmaan kuuluvista alueista valtio on jo lunastanut. Tilasta Rantala suojeluohjelmaan kuuluu kaksi erillista aluetta, joita erottaa korkeampi ja kuivempi metsämaa. Suoalueet ovat keskeinen osa Rasiahonkangasta. Ehdotetun rauhoituspäätöksen mukaisesti maanomistajalle annetaan edelleen mahdollisuus pienimuotoiseen polttopuiden korjuuseen tietyillä alueilla, mutta laajat metsähakkuut on kielletty. Muutoin säännöt kieltävät alueella luonnon rikkomisen ja rakentamisen. Alueella voidaan edelleen mm. metsäsästää, sienestää ja marjastaa. : Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa valmistelija p Kh 200 Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen Lappajärven kunnan lausuntona Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus KOY Lappajärven Vuokratalot / tilapäislainan myöntäminen Kh 201 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala KOY Lappajärven Vuokratalot pyytää kirjeellään kuntaa myöntämään vuokrataloille avustusta kuluja varten euroa (60.426,59 ). Erittely esitellään kokouksessa. Kulut koostuvat taloyhtiössä tehdyistä huoneisto-/putkiremonteista. Laskutus on ollut pääosin kuluvalle tilikaudelle. Aivan viime tilikauden lopussa on tullut iso kuluerä myös antenniasennuksista. Sen aiheutti kaapelitelevisiolähetysten päättyminen Lappajärvellä vuoden 2014 alusta. Edellä mainittujen laskujen lisäksi KOY Lappajärven Vuokrataloilla on erääntyneenä kaukolämpölaitoksen energialaskuja yhteensä ,50 ja avoimena on lokakuun lasku 5621,79. Marras- ja joulukuuta ei ole vielä laskutettu. Timontaavi Oy:n energialaskuja on avoimena 1411,31. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että hallintojohtajalla on oikeus antaa maksimissaan euron tilapäislaina KOY Lappajärven Vuokrataloille. Lisäksi vuokrataloille on myönnetty euron laina. Lappajärven kunta on yhtiöittämässä lämpölaitostoiminnan, joten myös kunnan saatavat tulisi maksaa, ettei uudelle perustettavalle yhtiölle siirtyisi näin merkittäviä määriä saamisia. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että KOY Lappajärven Vuokrataloille myönnetään euron tilapäinen laina. Vuokrataloilta edellytetään, että myös kunnan avoimet saatavat maksetaan tämän vuoden kuluessa. Samalla todetaan, että kunnanvaltuusto hyväksyy jo aiemmin myönnetyt lainat. Esteellisyys Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Ahti Mäkitarkka, Eero Ahvenniemi ja Seppo Keski-Vinkka ilmoittivat olevansa esteellisiä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Todettiin yhteisöjääviys.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Saatavien poisto kunnan tileistä v Kh 202 Käsitellään julkisuuslain (621/99) 24 :n mukaisena asiana liitteen osalta. Kunnanhallitukselle esitetään poistettavaksi saatavista kokouksessa esi tel tävän liitteen mukaiset saatavat, jotka koostuvat - teknisen toimen erilaisista saatavista yhteensä 1.484,44 - vuokrasaatavista yhteensä 962,11 Laskut ovat käyneet Intrum Justitia Oy:n perintäkierroksen ja/tai saatavalle on haettu summaarista menettelyä maksun ulosottoon saamiseksi. Kunnanhallitus päättää poistaa v kunnan tileistä kokouksessa esi tel tävän listan mukaiset saatavat yhteensä 2.446,55. Hyväksyttiin.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanviraston pitäminen suljettuna Kh 203 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus päätti , että kunnanvirasto pidetään suljettuna mm. jouluviikon eli Puolet kunnanviraston henkilökunnasta jatkaa kuitenkin lomaa loppiaiseen saakka. Noin puolet henkilökunnasta on töissä joulun jälkeen Sen sijaan lähes koko henkilökunta on lomalla, joten silloin on aiheellista pitää kunnanvirasto suljettuna. Kunnanhallitus päättä, että kunnanvirasto pidetään suljettuna aiemmin päätetyn lisäksi pe Hyväksyttiin.

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje Kh 204 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Kunnanhallituksen tulee antaa tarkemmat menettelyohjeet sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Hallintosääntöön on tarpeelliset muutokset tehty ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön kokouksessaan Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje toimitetaan ennen kokousta hallituksen jäsenille. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven Lämpö Oy:n suunnatun osakeannin merkitseminen ja apporttiomaisuuden siirto Kh 205 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunnan kaukolämpötoimintaa ollaan yhtiöittämässä valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Poikkeamana valtuuston kokouk ses sa tehdystä linjauksesta on myös olemassa olevien energiapuu- ym va ras to jen siirtäminen yhtiölle apporttisiirron yhteydessä. Näin on tehtävä, kos ka verottaja edellyttää varainsiirtoverosta vapautumisen ehtona kaiken kau ko läm pö toi min taan liittyvän omaisuuden siirtymisen yhtiölle. Tämän vuok si kaukolämpölaitoksen taseeseen merkityt polttoainevarastot on myös siir ret tä vä yhtiölle. Kaukolämpölaitokselle siirtyvää velkamäärää on tarkas tet tu tässä yhteydessä, jolloin lainaa yhtiölle siirtyy euroa. Apporttiomaisuuden siirto yhtiölle tehdään vuoden lopussa olevilla kau koläm pö omai suu den tasearvoilla. Siirtoon liittyvät tiedot saataneen ko koukseen mennessä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa , 15, te ke mään sä päätöstä siten, että myös kaukolämpötoimintaan liittyvät polttoainevarastot siirtyvät Lappajärven Lämpö Oy:lle ja että investointeja vastaavaa velkaa siirretään yhtiölle euroa. Kunnanjohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan ap port ti omai suu den luovutukseen, siihen liittyvään suunnattuun osakeantiin ja muihin kaukolämpötoiminnan yhtiöittämistoimenpiteisiin liittyvät asia kir jat ja edustamaan kuntaa Lappajärven Lämpö Oy:n yhtiökokouksessa, jos sa suunnatusta osakeannista päätetään. Muilta osin tehty päätös esitetään pidet tä väk si ennallaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos Kh 206 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos ajalta on valmistunut. Oikaistun toteutuman toimintakate 10/2014 on euroa. Lappajärven kunnan osalta sosiaalipalvelut ovat toteutuneet hieman arvioituna suurempana (1,4 %), vanhuspalvelut ovat toteutuneet lähes arvioidun mukaisesti, terveyspalvelut hieman alle ennakoidun (-6,6 %) ja erikoissairaanhoito myös hieman alle ennakoidun (-4,2 %). Lappajärven toteutunut maksuosuus yhteensä on ,67 euroa, kun arvioitu maksuosuus on ,89 euroa (-2,7 %). Toteutumat raportit jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvion toteutuma Kh 207 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven kunnan tuloslaskelma ajalta osoittaa toimintatuotoiksi euroa ja toimintakuluiksi ,00 euroa. Toimintakate on näin ollen ,00 euroa. Verotulot ovat toteutuneet 87 % ja valtionosuudet 82,7 %. Tilikauden ylijäämä on lokakuun lopussa ,00 euroa. Tuloksesta puuttuu varhaiskasvatuksen laskut, jotka ovat ajalta yhteensä ,46 euroa. Kunnanhallitus merkitsee kunnan tuloslaskelman10/2014 tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kh Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Lappajärven kunnan keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä 2013, talousarviosta 2014 ja talousarviosta ulkoinen TP 2013 TA 2014+MUU TA 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden yli-/alijäämä Talousarvioesitys vuodelle 2015 Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 ulkoinen Yleishallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Muut palvelut Tekninen toimi Toimintakate (Toimintakate ei sisällä poistoja)

17 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Verotuloiksi on arvioitu euroa ja valtionosuuksiksi euroa. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa ja uutta lainaa joudutaan ottamaan ,00 euroa. Esityslistan mukana on jaettu talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamissuunnitelma on myös jaettu esityslistan mukana. Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu asiantuntijana lukion rehtori Tarja Puro, joka esittelee sivistystoimen talousarvion. Kunnanhallitus kävi läpi kunnan talousarvion 2015 käyttötaloudesta seuraavat: yleishallinto, sosiaali-ja terveystoimi, sivistystoimi ja muut palvelut. Kunnahallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä maanantaina klo Kh Kunnaninsinööri Anne Övermark oli kutsuttu kokoukseen esittelemään teknisen osaston talousarviota vuodelle 2015 sekä investointisuunnitelmaa. Merkittiin pöytäkirjaan,että Juha Tiainen saapui kokoukseen klo 18.14, kun käsiteltiin kohtaa Muu toiminta. Sari Kujala esitti,että Itäkylän kevyenliikenteen väylän suunnitteluun varataan euroa. Keskustelun jälkeen sovittiin, että ensin selvitetään voidaanko MavePlan:lta saada hyväksyttävät suunitelmat. Asiaan palataan kunnanvaltuuston kokouksessa. : Kunnahallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä Lappajärven kunnan talousarvion käyttötalousosan v ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnahallitus teki investointisuunnitelmaan seuraavia muutoksia: -Kehitysvammaisten palveluasuntojen kustannusarviota tarkistetaan -Päiväkodin laajennus, hintaa tarkistetaan, kun saadaan kustannusarvio -Urheilu ja liikunta: Atk-laitteiden hankinta siirrettiin vuodelle Nykäläntien saneeraus, siirrettiin vuodelle Hilatien levennys ja valot, siirrettiin vuodelle Talojohdot (automaatiosuunnittelu/kustannusseuranta) siirrettiin vuodelle Välijoen kanava, vesilupa, varattiin määrärahaksi euroa -Pentinniemen viemäröinnin tilalle laitettiin Ollilanmäen viemäröinti euroa -Tarvolantie viemärin rakentaminen toteutetaan,jos saadaan avustusta

18 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus maa-alueiden ostoon varataan euroa Kunnanhallitus palaa investointien, rahoituksen ja taloussuunitelman käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Kh Investointisuunnitelma vuodelle 2015 sekä vuosille on tarkistettu edellisen kokouksen linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen toimintayksikön investointiselvitys on vielä kesken. Nettoinvestoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä euroa. Rahoituslaskelman mukaan uutta lainaa joudutaan ottamaan euroa. Lappajärven kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma (sisältää rahoituslaskelman ja talouden tasapainottamissuunnitelman) on jaettu esityslistan mukana. Kunnanhallitus päättää esittää Lappajärven kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittely Jari Hernesniemi esitti, että talousarvioon vuodelle 2015 varataan määräraha Rantapolun rakentamiseen. Hannu Kuoppala kannatti Hernesniemen tekemää esitystä. Tehty esitys vedettiin pois käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää, että määräraha euros Rantapolun rakentamiseen varataan vuoden 2016 investointisuunnitelmaan. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

19 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Rantasauna-, kokoustila- ja huoneistorakennuksen (Aquarius) ostaminen Lappajärven kunnalle Kh 209 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kunnan, Lomayhtymä ry:n ja ao. rahalaitosten kanssa on neuvoteltu Ki vi tipun kiinteistöllä sijaitsevan rantasauna-, kokoustila- ja huo neis to ra ken nuksen kaupasta. Kauppaan on päädytty siksi, että sillä saadaan Kivitipulle sen pe rus kor jauk seen ja kehittämiseen tarvitsemia pääomia. Kauppaehtojen mu kai ses ti euron kauppahinnasta euroa käytetään Ki vi tipun em rahoitukseen ja euroa rahalaitosten lainojen lyhentämiseen. Kauppaan kuuluu liitekartan mukainen n neliön tontti. Erikseen tehtävällä sopimuksella sovitaan Lomayhtymä Finland Oy:n ja kun nan kesken, että yhtiö vuokraa kaupan kohteen sen nykyiseen toi mintaan sellaisin ehdoin, että ne kattavat kiinteistön käyttökustannukset, eikä kun nal le jää vuosittaisia nettokuluja. Samalla sovitaan, että rakennusta on mah dol lis ta käyttää korvauksetta esim kunnan kokouksiin ja henkilöstön vir kis tys toi min taan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva kauppakirja eh toi neen hyväksytään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän asian lisäasiana käsittelyyn. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanvaltuustolle esitetään, että talousarvioon vuodelle 2015 varataan investointiosaan euroa rantasaunan-, kokoustilan- ja huoneistorakennuksen ostoa varten sekä käyttötalousosaan euroa poistoja varten. Talousarvioon tehdään tältä osin tarvittavat muutoksen.

20 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh ELY-keskuksen päätös , joka koskee kuntien taksilupien enim mäis mää rän vahvistamista vuodelle Lappajärven osalta an ne tun lausunnon mukainen. 2. ELY-keskuksen päätös , joka koskee Linjaliikenne Hernes nie mi Oy:n reittiliikennelupien (4 kpl) hyväksymistä 3. ARAn päätös korjausavustusten kuntakohtaisista määrärahoista, joita Lap pa jär ven kunnalle on vahvistettu euroa v Etelä-Pohjanmaan liiton kuulutus vaihemaakuntakaavan eh do tuk sesta, joka on kunnissa nähtävillä Kaa va eh do tukses ta järjestetään avoin esittelytilaisuus mm. Alajärvellä val tuus to salis sa klo E-P:n sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja ja hal li tuksen pöytäkirja E-P:n liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallituksen pöytäkirja Järviseudun jätelautakunnan esityslista kokoukseen 10. Millespakka Oy:n hallituksen esityslista kokoukseen 11. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen vuosikokouskutsu esi tyslis toi neen kokoukseen 12. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset marraskuulta Lappajärvi-Seura ry:n johtokunta on nimennyt Lappajärven Mu seosää tiön hallitukseen jäseneksi Kalevi Pölösen ja varalle Tar ja Mäkiniemen 14. Lappajärven väkilukutilaston mukaan asukkaita oli 3270, jois ta miehiä 1616 ja naisia Sivistyslautakunnan pöytäkirja Pöytäkirja kuntaneuvottelusta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Kak si neuvoi sen alueen kesken Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuuston esityslista ko kouk seen 18. E-P:n liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Valtiovarainministeriön päätös , joka koskee kuntien harkin nan va rai sen valtionosuuden korotuksen myöntämistä v Valtiovarainministeriön päätös , joka koskee kunnan pe ruspal ve lu jen valtionosuuden muutoksia v Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje, joka koskee lii kunta paik ko jen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman esityksiä vuo sil le sekä vuoden 2015 valtionavustuksia koskevia ha ke muk sia 22. Kuntaliiton kirje maataloustukijärjestelmän muutoksista pel lon vuokraus asiois sa Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 199, 202, 203 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 199, 202, 203 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347 Lappajärven kunta Pöytäkirja 18/2014 345 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika 17.11.2014 klo 18:45-19:10 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 189-189 Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. JJLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. JJLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO JJLTK, 25.8.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 38 Jätelautakunnan talousarvio vuodelle 2016... 2 Pykälän liite: JJLTK Budjetti 2016... 3 39 Muut asiat... 5 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot