HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanjohtajan varahenkilö Kiinteistö Oy Ahmahaka, omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ahmahaka / Omavelkainen takaus euron lainapääomalle 41 Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n lainahakemus Tarkastuslautakunnan vuoden 2008 arviointikertomus Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 71 74

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Bäckman Markku 19:00-20:20 jäsen Heikkinen Aira 19:00-20:20 jäsen Heikkinen Asta 19:00-20:20 jäsen Heikkinen Pertti 19:00-20:20 jäsen Helenius Anssi 19:00-20:20 jäsen Kemppainen Esa Sakari 19:00-20:20 jäsen Kemppainen Riitta-Liisa 19:00-20:20 jäsen Kemppainen Tapani 19:00-20:20 jäsen Keränen Taisto 19:00-20:20 jäsen Moilanen Matti 19:00-20:20 jäsen Niskanen Markku 19:00-20:20 jäsen Romppainen Mika 19:00-20:20 jäsen Romppainen Mirja 19:00-20:20 jäsen Toivanen Osmo 19:00-20:20 jäsen Turunen Tuomo 19:00-20:20 jäsen Tolonen Jussi 19:00-20:20 varajäsen Kemppainen Tyyne 19:00-20:20 varajäsen Heikkinen Vuokko 19:00-20:20 varajäsen Heikkinen Alpo 19:00-20:20 varajäsen Mulari Reetta 19:00-20:20 varajäsen Juntunen Pirjo 19:00-20:20 varajäsen Pesola Leila 19:00-20:20 khll:n jäsen Keränen Heimo 19:00-20:20 kunnanjohtaja Heikkinen Tuula 19:00-20:20 pöytäkirjanpitäjä Mäkeläinen Veli-Pekka 19:00-20:20 sivistyspalvelujen päällikkö POISSA Hankkila Liisa jäsen Heikkinen Anu jäsen Heikkinen Mira jäsen Keränen Liisa jäsen Pulliainen Timo jäsen Takila Kai jäsen Kuvaja Raimo rakennustarkastaja

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Esa Kemppainen puheenjohtaja Tuula Heikkinen pöytäkirjanpitäjä Heimo Keränen pöytäkirjanpitäjä 38 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Pertti Heikkinen Anssi Helenius PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnantalon hallinto-osastolla perjantaina viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 36 Kuntalain 54 :n mukaan kunnanvaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu val tuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lä hetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk sessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tie to julkis ten kuulutusten ilmoitustaululla ja niissä tiedotus välineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämän ko kouksen kokouskutsu on postitettu ja julkaistu ilmoitustaululla ja toi mitettu julkaistavaksi kunnanvaltuuston päättämässä ilmoitus leh dessä Esityslistat on lähetetty kokouskutsun yhtey dessä kul lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnä olo- ja pu heoikeus. Esityslista on lähetetty kunkin vaaliliiton, puolu een ja yh teislistan ensimmäiselle varavaltuutetulle. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä hintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KV 37 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkas tusvuorossa ovat valtuutetut Pertti Heikkinen ja Anssi Helenius ja varalla Riitta-Liisa Kemppainen ja Tapani Kemppainen. Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Heikkisen ja Anssi Heleniuksen ja varalle Riitta-Liisa Kemppaisen ja Tapani Kemppaisen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan varahenkilö KH 136 Kunnanhallituksen johtosäännön 3 luvun 10 :n mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanvaltuuston toimikaudekseen nimeämä tai kunnanhallituksen määräämä johtava viranhaltija. Yli kolme kuukautta kestävän sijaisuuden hoitamisesta valtuusto päättää kuitenkin erikseen. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että se nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnanjohtajan varahenkilöksi sivistyspalvelujen pääl likkö Ve li-pekka Mäkeläisen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 38 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Tuula Heikkinen ja Jussi Tolonen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Heimo Keränen toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistö Oy Ahmahaka, omavelkainen takaus 332/20.206/2009 KH 142 Kunnanvaltuuston Kiinteistö Oy Ahmahakan OKO-Investointiluottopankille an ta ma lai na ta kaus on van he ne mas sa ylei sen kym me nen vuo den van hen tu mis ajan pe rus teella Jäl jellä ole va lainapääoma on ,77. Lai nan vii meinen takai sin mak su päivä on OKO-Investointiluottopankki sulautui OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:hin (nykyisin Pohjola Pankki Oyj). Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Ahmahakan ,77 euron jäljellä ole valle lainapääomalle. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 39 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistö Oy Ahmahaka / Omavelkainen takaus euron lainapääomalle KH 149 Kiinteistö Oy Ahmahakan taloudellinen tilanne on heikentynyt vuosien välisenä aikana voimakkaasti. Yhtiön taloudellinen tilanteen heikentyminen on johtunut kulujen kasvusta ja tyhjillään olevien asuntojen määrän kasvusta. Kiinteistö Oy Ahmahakan tilikau den tappiot (arvio) tulevat olemaan välisenä aikana yh teensä euroa. Kiinteistö Oy Ahmahaka kilpai luttaa euron lai nan kattaakseen vuosien 2009 ja 2010 me noja. Laina-aika on kymmenen vuotta. Yhtiölle tullaan tekemään vuoden 2009 aikana talouden tervehdyttämisohjelma. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Ahmahakan euron lainapääomalle kymmeneksi vuodeksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 40 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyrynsalmen Yrittäjäyhdistys ry:n lainahakemus 349/20.204/2009 KH 150 Hyrynsalmen yrittäjäyhdistys ry hakee euroa korotonta lainaa Hyryn Sysäys -hankkeen toteuttamiseen. Kainuun Naisyrittäjyys ry on myöntänyt hankkeelle rahoituksen, mutta hakemuksen mukaan maksatukset toteutuvat myöhemmin. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh ja kehityspäällikkö, puh KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hyrynsal men yrittäjäyhdistykselle euron korottoman kassalainan Hy ryn Sysäys -hankkeen toteuttamiseen. Lainan takaisinmaksuaika on Lainalle ei vaadita vakuutta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. KV 41 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan vuoden 2008 arviointikertomus TAR 27 Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2008 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta kävi läpi Hyrynsalmen kunnan toimintakertomusta sekä tilinpäätöstä vuodelta 2008 ja aloitti arviointikertomuksen laadin nan. PUHEENJOHTAJA: Tarkastuslautakunta kirjaa seuraavat arviointikertomuksessa huomioon otettavat asiat: - Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen - Konserniyhteisö jen tavoitteet ja toteutuminen - Käyttötalouden toteutuminen - Investointien toteutuminen - Kunnanhallitus, jota käsitellään arviointikertomuksessa laajemmin - Elinkeinotoiminta: Ajohalla -hanke, Hoivakoti Kannel - Henkilöstösuunnitelma Työllistyminen - Sivistyslautakunta - Ympäristölautakunta Päätös: Hyväksyttiin. TAR 31 Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2008 arviointikertomuksen laadin taa. PUHEENJOHTAJA: Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2008 arviointikertomuksen sisäl lön, allekirjoittaa sen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin arviointikertomus liitteen mukaisena. Tarkastuslautakunta esittää, että arviointikertomus käsitellään valtuustossa en nen tilinpäätöksen käsittelyä. KV 42 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen TAR 32 Tilintarkastaja Juha Huotari antoi tarkastuslautakunnalle vuoden 2008 ti lin tar kas tuskertomuksen edelleen annettavaksi kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet vuo den 2008 tilin päätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslas kelman ja ta seen. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmis teltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat se kä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talou delli set tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja on tarkastanut kunnan kirjanpi don, hallinnon sekä tilin päätöksen ja antanut liitteen mukaisen tilintar kas tuskertomuksen. Liite jaetaan kokouksessa. PUHEENJOHTAJA: Tarkastuslautakunta toteaa, että: 1. kunnanhalli tus ja kun nan joh taja ovat allekirjoittaneet vuoden 2008 ti linpää töksen, se kä jät täneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastus lau ta kunnalle arvioitavaksi, ovat ko vuoden 2008 toiminnalliset ja ta lou delliset ta voitteet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastuskerto muksen. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuk sessa ei ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittä vää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellise na lau sunnon pyytämistä kunnanhallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2008 tilintarkastus kertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta tilintarkasta jan esityk sen mukaisesti esittää, että kunnanvaltuusto 1. hyväksyy vuoden 2008 tilinpäätöksen 2. myöntää kun nan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä väalueiden tili velvollisille viranhaltijoille vastuuvapau den vuo den 2008 hallin nosta ja taloudesta. Päätös: Hyväksyttiin.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KV 43 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa. Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakir jojen toimitta minen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, Itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot