Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla"

Transkriptio

1 Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

2 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet KUIKKA ESSI, P.: Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu: s. Työn ohjaajat: Yliassistentti Ari Lampinen, FL Pekka Peura Tarkastajat: Maaliskuu 2006 Yliassistentti Ari Lampinen, FL Pekka Peura Hakusanat: metaanipotentiaali, lanta, peltobiomassa, teurastamojäte, meijerijäte, nahkateollisuusjäte TIIVISTELMÄ Tässä pro gradu -tutkielmassa arvioitiin 13 maatilan sekä Atrian, Valion ja Lapuan Nahan jätteiden metaanintuottopotentiaalia sekä metaanin taloudellista arvoa. Biokaasulaitosten investointikustannuksia arvioitiin hyvin yleisellä tasolla. Tutkimus tehtiin haastattelujen ja kirjallisuuslähteiden perusteella. Tutkimuksessa todettiin, että maatilojen energiantuottopotentiaali on yleensä energiankulutusta suurempi, jos mädätetään sekä lannat että peltobiomassat. Maatilat voisivat siis saavuttaa energiaomavaraisuuden. Maatilojen energiaomavaraisuus voisi olla sähkön suhteen noin 400 % ja lämmön suhteen noin 140 %. Tutkimukseen osallistuneet yritykset puolestaan voisivat tuottaa kuluttamastaan energiasta vain 2 17 %, mutta niillä biokaasun taloudellinen potentiaali voi olla suuri. Biokaasu voi olla alueellisesti merkittävä energianlähde, mutta sillä ei voida tyydyttää koko Suomen energiantarvetta. Lisäksi todettiin, että biokaasun tuotanto voi olla taloudellisesti hyvin kannattavaa varsinkin, jos laitoksella käsitellään ulkopuolisia jätteitä, joiden käsittelystä peritään porttimaksu.

3 3 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, Faculty of Science Department of Biological and Environmental Science Environmental Sciences KUIKKA ESSI, P.: Technical/Economical Evaluation of Biogas Potentials in Seinäjoki Region Master of Science Thesis: pages Supervisors: Associate professor Ari Lampinen, Lic. Phil. Pekka Peura Inspectors: Associate professor Ari Lampinen, Lic. Phil. Pekka Peura March 2006 Key Words: Methane potential, manure, field biomass, slaughterhouse waste, dairy waste, leather industry waste ABSTRACT The aim of this Master s thesis was to evaluate the methane potential of 13 farms and three companies which were Atria, Valio and Lapuan Nahka. Also methane s economical value was estimated. Biogas plants investment costs were estimated on a general level. The study was carried out based on interviews and literature. It was concluded that farm s energy production potentials is usually higher than it s energy consumption if both manure and field biomasses are anaerobically digested. Thus farms could achieve energy self sufficiency. Electricity and heat self sufficiences could be about 430 and 160 %, respectively. Companies that were included in the study could produce only 2 17 % of their energy demand with biogas but it s economical potential could be big. On a regional scale biogas could be a significant source of energy but it could not entirely satisfy Finland s energy need. It was also found out that biogas production can be economically very profitable especially if the plant treats external wastes for which a gate fee is collected.

4 4 Sisältö Tiivistelmä Abstract Lyhenneluettelo Esipuhe 1 JOHDANTO BIOKAASUN SYNTY, TUOTANTO JA TALOUS Anaerobinen hajoaminen (AD) Biokaasun tuotantotekniikat Anaerobisen käsittelyn, kompostoinnin ja jätteenpolton vertailu Biokaasuntuotannon talous ja kannattavuus Korkotason vaikutus Taloudellinen ohjaus Hintakehitys ja kannattavuus Tanskassa ja Ruotsissa EU-SÄÄDÖKSET JA MUU OHJAUS Euroopan komission strategiat ja direktiivit Kansalliset tavoitteet Kioton protokolla Muu biokaasua koskeva lainsäädäntö METAANIPOTENTIAALIT Lannat Sianlanta Lehmänlanta Broilerinlanta Peltobiomassat Teurastamo- ja lihateollisuusjäte Nahkateollisuusjäte Meijerijäte Erityyppisten jätteiden yhteismädätys Inhiboivia tekijöitä Ammonium-typpi Karboksyylihapot, sulfaatit ja sulfidit...40

5 Maitorasva ja pesuaineet MENETELMÄT TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA Yhteenveto maatilojen lähtötietokartoituksesta Tekninen metaanipotentiaali Maatilojen metaanintuottopotentiaali Yritysten energiantuottopotentiaali Taloudellinen potentiaali Nykyinen energiantarve ja -hinta sekä jätehuoltokustannukset Maatilat Yritykset Omavaraisuuden ja energiayrittäjyyden arvo Säästö lannoitekustannuksissa ja lannoitemyynti Investointi- ja käyttökustannukset Takaisinmaksuaika eri korkotasoilla Investointi- ja käyttökustannukset sekä takaisinmaksuaika 13 maatilan yhteislaitokselle VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YHTEISKUNTAAN Kasvihuonekaasut Koko Suomen biokaasupotentiaali Teollisuus ja kotitaloudet Maatalous Rehevöityminen Muut vaikutukset yhteiskuntaan JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO...82

6 6 Lyhenneluettelo AD (anaerobic digestion) anaerobinen hajoaminen ATP (adenosin triphosphate) adenosiinitrifosfaatti on tärkeä yhdiste solujen aineenvaihdunnassa CHP (combined heat and power) sähkön ja lämmön yhteistuotanto COD (chemical oxygen demand) kemiallinen hapenkulutus EGSB (expanded granular sludge bed) reaktorityyppi, jossa on rakeinen lietepeti HRT (hydraulic retention time) hydraulinen retentioaika. Aika, jonka aine keskimäärin viettää reaktorissa IC 50 (inhibiotion concentration 50 %) haitallisen aineen konsentraatio, jonka ylittyessä aktiivisuus, metaanintuotto tms. on pudonnut puoleen alkuperäisestä kwh e kilowattitunti sähköä (electric) MWh th megawattitunti lämpöä (thermal) m 3 CH 4 normaalikuutiometri metaania (t = 0 o C, p = 1 bar) LCFA (long chain fatty acid) pitkäketjuinen karboksyylihappo OFMSW (organic fraction of municipal solid waste) biojäte, kotitalousjätteen biohajoava osuus PAH (polyaromatic hydrocarbon) polyaromaattinen hiilivety PJ, petajoule, joulea TJ terajoule, 10 9 joulea TS (total solids) kokonaiskuiva-aine VFA (volatile fatty acid) karboksylihappo VOC (volatile organic compound) haihtuva orgaaninen yhdiste VS (volatile solids) anaerobisesti hajoava kuiva-aine W f watti, polttotehon yksikkö (fuel)

7 7 Esipuhe Tämä tutkielma kuuluu Vaasan yliopiston johtamaan Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa -hankkeeseen. Hanke toteutetaan osittain yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Vaasan yliopistolta hankkeeseen osallistuu yhteensä kuusi ainelaitosta tai yksikköä, ja siinä on hyödynnetty huomattavaa osaa Vaasan yliopiston energiaosaamisen osa-alueista. Lisäksi liiketaloustieteen perusosaamista on sovellettu energiatutkimuksen tarpeisiin. Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa -hanke on rahoitettu pääosin TEKESin DENSY- eli Hajautetut energiajärjestelmät -teknologiaohjelmasta. Rahoitukseen ovat osallistuneet myös Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, Merinova ja useat Seinäjoen seudun yritykset. Haluan kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita maanviljelijöitä ja yritysten edustajia. Kiitokset avusta myös Alpo Kitinojalle. Erityissuurkiitos Miia Lindbergille kannustuksesta ja asiantuntijalausunnoista.

8 8 1 JOHDANTO Biokaasuenergia on uusiutuvaa ja sen tuotanto voisi auttaa Suomea täyttämään Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet. Biokaasulla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä tai sitä voidaan käyttää liikennepolttoaineena. Toistaiseksi Suomi ei ole juurikaan edistänyt uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä, vaikka Euroopan unionin virallisena tavoitteena on nostaa uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuus 5,75 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä (EC 2001). Biokaasu on yksi vaihtoehto tähän tavoitteeseen pyrittäessä. Mädätys ei kuitenkaan ole pelkästään energiantuotantomenetelmä vaan myös jätteenkäsittelymenetelmä, joka kilpailee kompostoinnin ja jätteenpolton kanssa. Uusia jätehuoltoratkaisuja ja investointeja tarvitaan viimeistään kun orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle kielletään vuonna Mädätys on kypsää ja toimivaa tekniikkaa. Ensimmäinen moderni biokaasulaitos rakennettiin Intian Mumbaihin vuonna 1859 (Wellinger 1999), ja Kiinassa mädätys on ollut käytössä satoja vuosia. Erityisesti maatalouden ja jätevedenpuhdistamojen lietteiden sekä teollisuuden jätevesien mädättäminen on helppoa, kun taas kiinteän jätteen, rasvojen ja olkien mädättäminen vaatii huolellisempaa suunnittelua. Teollisuudessa syntyy jätevesien lisäksi paljon kiinteää orgaanista jätettä, joka voidaan mädättää. Rakentamalla biokaasulaitoksen yritykset voisivat säästää jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksuissa. Maatiloilla syntyy paljon mädätyskelpoista eläin- ja kasviperäistä jätettä ja ne voivat saavuttaa energiaomavaraisuuden melko helposti. Usein kuitenkin arvioidaan vain maatilalla syntyvän lannan biokaasupotentiaalia (mm. Hagström ym. 2005), mikä nostaa kannattavuusrajan ylittävien tilojen kokoa. Tässä tutkielmassa on otettu huomioon myös peltobiomassojen metaanipotentiaali. Lantojen ja yhdyskuntajätteen mädätystä on tutkittu paljon (mm. Hill 1984; Guneseelan 1997, yhteenveto; Hansen ym. 1998). Myös erilaisten kasvijätteiden, kuten olkien, mädätyksestä löytyy kirjallisuutta. Teurastamojätteiden mädättämisestä löytyy vähemmän kirjallisuutta, mutta nahkateollisuuden jätteiden ja kiinteiden meijerijätteiden

9 9 mädättämisestä ei löytynyt kirjallisuutta ollenkaan. Meijerijätevesien mädättäminen taas on yleistä (muun muassa Torres-Catillo ym. 1995; Baig ym. 1999; Gavala ym. 1999). Mädätettyä lietettä saa levittää pellolle enemmän kuin käsittelemätöntä lietelantaa. Ravinteiden kierrätys takaisin pellolle mädätysjäännöksen muodossa toteuttaa suljetun ravinnekierron periaatteen, mikä on tärkeää erityisesti fosforin kohdalla, sillä maailman fosforivarannot ovat rajalliset ja hupenemaan päin. Tämän pro gradu -tutkielman piiriin kuuluvat Atria Oyj Nurmosta, Valio Seinäjoelta ja Lapuan nahkatehdas Lapualta sekä yksi maatila Jalasjärveltä, kolme maatilaa Seinäjoelta ja yhdeksän Nurmosta. Tilat ovat lähinnä lihasika- ja broileritiloja. Lehmiä pidetään tiloista kahdella, joista toisella lehmistä luopuminen on todennäköistä muutaman vuoden kuluessa. Pelloilla viljellään enimmäkseen ohraa ja vehnää. Sokerijuurikasta ja kauraa viljellään kahdella ja rypsiä yhdellä tilalla.

10 10 2 BIOKAASUN SYNTY, TUOTANTO JA TALOUS 2.1 Anaerobinen hajoaminen (AD) Anaerobisessa eli hapettomassa hajoamisessa suuret molekyylit hajoavat hiilidioksidiksi ja metaaniksi anaerobisten bakteerien katalysoimina. Lipidit, proteiinit ja hiilivedyt hajoavat ensin rasvahapoiksi, aminohapoiksi ja sokereiksi, ja aminohapot hajoavat edelleen ammoniakiksi. Seuraavassa, happokäymisvaiheessa, rasvahapot ja sokerit hajoavat karboksyylihapoiksi kuten etikkahapoksi, propionihapoksi ja voihapoksi. Happokäymisen jälkeen vetyä tuottavat bakteerit hajottavat haihtuvat rasvahapot asetaatiksi, hiilidioksidiksi ja vedyksi (asetogeneesi). Viimeisessä vaiheessa metaania muodostavat bakteerit eli metanogeenit tuottavat metaania asetaatista tai vedystä ja hiilidioksidista (Lampinen 2004). Kuvassa 2.1 on esitetty anaerobisen hajoamisen vaiheet pääpiirteittäin. Metaania muodostuu asetaatista ja vedystä sekä hiilidioksidista ja vedystä seuraavien reaktioyhtälöiden (kaavat 1 ja 2) mukaan: CH 4 COO - + H + CH 4 + CO 2 (1) 4 H 2 + CO 2 CH H 2 O (2) Yleensä kolmasosa metaanista muodostuu vedystä ja kaksi kolmasosaa asetaatista. Useimmiten biokaasu sisältää % metaania, % hiilidioksidia, alle 1 % rikkivetyä ja pieniä määriä muita kaasuja kuten typpeä (Lampinen 2004).

11 11 Hiilihydraatit Proteiinit Muut typpiyhdisteet Rasvat ja muut lipidit Hydrolyysi Sokerit Aminohapot Ammoniakki Pitkäketjuiset rasvahapot Happokäyminen Asetogeneesi Karboksyylihapot Metanogeneesi Asetaatti, H 2, CO 2 Metaani ja CO 2 Mädätysjäännös Kuva 2.1. Anaerobisen hajoamisen vaiheet (Lampinen 2004). Periaatteessa melkein mikä tahansa orgaaninen aine sopii biokaasuntuotantoon, mutta käytännössä monet yhdisteet, kuten muovit ja paljon ligniiniä sisältävät kasvit, erityisesti puut, hajoavat niin hitaasti, ettei niiden mädätys nykytekniikalla ole järkevää. Niin kutsuttuja helposti hajoavia biojätteitä ovat hiilihydraatit, rasvat ja muut lipidit sekä proteiinit ja muut typpiyhdisteet (Lampinen 2004). Vaikeammin hajoavien aineiden mädätystä voidaan jossain määrin nopeuttaa erilaisilla esikäsittelyillä termisesti, kemiallisesti (vahvoilla hapoilla tai emäksillä tai muilla kemikaaleilla) tai mekaanisesti (hienontamalla) (Dohanyos & Zabranska 2001, 232). Myös muun muassa otsonin ja ultraviolettisäteilyn käyttöä orgaanisten yhdisteiden hajottamiseksi on kokeiltu (Martin ym. 2002). Parhaillaan teollisuudessa kehitellään luonnossa hajoavia muoveja ja muita polymeerejä, ja tulevaisuudessa myös niiden anaerobinen käsittely voi olla mahdollista.

12 Biokaasun tuotantotekniikat Termofiiliset ja mesofiiliset prosessit Termofiilisessä mädätysprosessissa lämpötila on o C ja mesofiilisessä o C. Termofiilisessä prosessissa hajoaminen on noin kaksi kertaa nopeampaa kuin mesofiilisessä prosessissa, joten tarvittava retentioaika (HRT) on lyhyempi, ja reaktorin tilavuus on puolet mesofiilisen reaktorin tilavuudesta (Hill 1984). Termofiilisen prosessin etuna on myös tehokas mädätettävän aineksen hygienisointi, eikä erillistä hygienisointiyksikköä välttämättä tarvita. Termofiilisen reaktorin lämmitystarve on mesofiilisen reaktorin lämmitystarvetta suurempi, mikä pienentää tuotetun nettolämmön määrää. Yleensä termofiilisen prosessin metaanintuotto on mesofiilistä suurempi (De Baere 2000; Rintala 2004). Hill (1984) kuitenkaan ei todennut eroa termofiilisen ja mesofiilisen prosessin metaanintuotossa. Toistaiseksi mesofiiliset prosessit ovat termofiilisiä yleisempiä, mutta termofiiliset prosessit luultavasti yleistyvät tulevaisuudessa (De Baere 2000). Panos- ja (puoli)jatkuvatoimiset prosessit Panosprosessissa reaktori täytetään ja anaerobinen hajoaminen tapahtuu vaiheittain kunnes metaania ei enää synny, jolloin mädätysjäännös tyhjennetään reaktorista ja lisätään uusi erä mädätettävää materiaalia. Jotta jäte voitaisiin käsitellä sitä mukaa kuin sitä syntyy, tarvitaan useita panosreaktoreita, joissa hajoaminen on eri vaiheessa. Jatkuvatoimiseen reaktoriin syötetään jätettä ja siitä poistetaan mädätysjäännöstä jatkuvasti tai tasaisin väliajoin, esimerkiksi kerran päivässä, jolloin kyseessä on puolijatkuvatoiminen prosessi. Yksinkertaisuuden vuoksi laboratoriomittakaavassa tehdään usein panoskokeita. Käytännössä jatkuva- tai puolijatkuvatoimiset prosessit ovat yleisempiä teollisuusmaissa. Niiden metaanintuotto on tasaisempaa kuin panosprosessien (Rintala 2004). Kehitysmaissa yksinkertaiset panosprosessit ovat jatkuvatoimisia prosesseja yleisempiä. Yksi- ja kaksivaiheiset prosessit Yksivaiheisessa mädätysprosessissa kaikki hajoamisvaiheet tapahtuvat samassa reaktorissa, kun taas kaksivaiheisessa prosessissa hydrolyysi ja happokäyminen tapahtuvat yhdessä reaktorissa ja metaanintuotto toisessa, jolloin hajoamisolosuhteet, esimerkiksi ph, voidaan optimoida erikseen. Yksivaiheinen prosessi optimoidaan hitaimman hajoamisvaiheen eli metanogeneesin mukaan eikä välttämättä saavuteta maksimimetaanintuottoa.

13 13 Kaksivaiheinen laiteratkaisu on yksivaiheista kalliimpi ja monimutkaisempi (De Baere 2000; Rintala 2004). Kaksivaiheisessa prosessissa on myös mahdollista järjestää jätteen hygienisointi pienemmässä termofiilisessä reaktorissa, jossa jäte viipyy esimerkiksi vuorokauden. Metaanintuottoreaktori voi olla mesofiilinen ja jätteen viipymäaika muutamia viikkoja (Pagilla ym. 2000). Kaksivaiheisen mädätysprosessin paremmuudesta yksivaiheiseen nähden ei ole yksimielisyyttä. Nopeasti hajoavien jätteiden mädätyksessä voidaan saavuttaa lyhyempi retentioaika (Gunaseelan 1997), mutta esimerkiksi yhdyskuntien kiinteän biojätteen mädätyksessä kaksivaiheisesta prosessista ei ole havaittu olevan merkittävää etua ja niiden osuus on vain noin 10 % Euroopan laitoksista (De Baere 2000). Märkä- ja kuivaprosessit Märkäprosessissa syötön kuiva-ainepitoisuus on alle 10 %, kuivaprosessissa yleensä %. Märkäprosessissa liete on pumpattavaa ja reaktorin sisältö sekoitettavissa, mistä seuraa, että sisältö on tasalaatuista (Rintala 2004). Pumpattavuus ei kuitenkaan riipu pelkästään kuiva-ainepitoisuudesta, vaan esimerkiksi eläinten karvat ja suuret oljenpalat voivat tukkia putkia ja pumppuja ja siten aiheuttaa ongelmia (Hobson & Wheatley 1993, 175). Märkäprosessin ongelmana saattaa olla myös vaahtoaminen. Kuivaprosessin metaanintuotto on epätasaista. Metaanintuottopiikkejä ja vähäisemmän tuoton vaiheita syntyy sitä enemmän mitä harvemmin reaktoriin syötetään uutta materiaalia. Panoskuivaprosessissa tuotanto on kaikkein epätasaisinta. Kuivaprosessille on tyypillisiä myös hidas hajoaminen ja siitä johtuva pitkä retentioaika (Hobson & Wheatley 1993, 176 ja 185). Märkäprosessit ovat yleisempiä kuin kuivaprosessit ja niillä käsitellään paljon muun muassa jätevesiä (Hobson & Wheatley 1993, 207). Euroopan yhdyskuntajätteen mädätyslaitoksista kuivaprosesseja on noin puolet (De Baere 2000).

14 Anaerobisen käsittelyn, kompostoinnin ja jätteenpolton vertailu Anaerobisessa käsittelyssä 10 % käsiteltävän jätteen orgaanisesta aineksesta sitoutuu mikrobien biomassaan kun aerobisessa käsittelyssä biomassaan sitoutuu puolet tai jopa kaksi kolmasosaa orgaanisesta aineksesta (Hobson & Wheatley 1993, 208; Wellinger 1999). Näin ollen biokaasutuksessa orgaanisen aineksen määrä pienenee alle puoleen, kun se kompostoinnissa pienenee huomattavasti vähemmän. Anaerobinen käsittely tuottaa energiaa, kun taas suuren mittakaavan kompostointi sekoituksineen ja ilmastointeineen kuluttaa sitä. Kompostointi vaatii myös huomattavasti enemmän tilaa kuin mädätys (mm. Rosenwinkel & Meyer 1999; Vidal ym. 2000). Kompostiin sopii vain kiinteä, tarpeeksi huokoinen jäte anaerobisen jätteenkäsittelyn ollessa hyvin joustava jätteen koostumuksen ja kosteuden suhteen (De Baere 2000). Kompostoinnista aiheutuu VOC- ja H 2 S-päästöjä ja siten ollen myös hajuhaittoja. Erityisen paljon syntyy alkoholeja, ketoneja ja estereitä, ja kokonais-voc-päästöt ovat noin 200- kertaiset anaerobiseen käsittelyyn verrattuna jos kerätty biokaasu poltetaan (Mata-Alvarez ym. 2000). Biokaasun energiasisällön hyötykäytöstä on myös huomattavaa taloudellista etua. Kompostoinnin etuna on kuitenkin se, että eksoterminen hajoamisprosessi voi nostaa lämpötilan kompostissa jopa yli 70 o C:een, jolloin taudinaiheuttajat tuhoutuvat tehokkaasti mesofiiliseen mädätykseen verrattuna (Tritt & Schuchardt 1992). Haluttaessa mädätysjäännös voidaan vielä kompostoida. Kompostoinnin hyvästä hygienisoitumisesta ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä. Esimerkiksi Paunio (2002) raportoi kompostorien epätäydellisestä hygienisoitumisesta ja työterveysuhista. Puolet Ruotsissa anaerobisesti käsitellyistä jätevesistä oli Salmonellan saastuttamia vuonna 2001, ja monet taudinaiheuttajat pystyvät lisääntymään yli 40 o C:n lämpötilassa. Yhden vuorokauden viipymä termofiilisessä reaktorissa tuhoaa suurimman osan patogeeneistä, mutta mesofiilisessä reaktorissa tarvittava viipymäaika voi olla jopa kuukausia. Myös pastörointi eli lämmitys 70 o C:een tunnin ajaksi tappaa suurimman osan taudinaiheuttajista

15 15 (Sahlström 2003). Samaan hygienisointitasoon päästään 10 tunnissa 52 o C:n lämpötilassa tai kuudessa tunnissa 55 o C:n lämpötilassa (Örtenblad 2000). Anaerobinen käsittely on myös jätteenpolttoa parempi menetelmä. Märkä jäte ei pala ja jätteen kuivaaminen kuluttaa energiaa ja maksaa paljon. Kuivaamiseen kuluneeseen energiaan verrattuna poltossa vapautuva energiamäärä on usein pieni, ja jätteen energiasisältö menetetään (Rosenwinkel & Meyer 1999). Toinen vaihtoehto on käyttää tukipolttoainetta, yleensä turvetta, mikä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Jätteenpolton ongelmana ovat myös epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvät myrkylliset yhdisteet, kuten dioksiinit ja furaanit. Typpi poistuu jätteestä savukaasujen mukana, mutta muut ravinteet voidaan kierrättää takaisin pelloille tuhkan muodossa. Jätteenpoltto on jätelain hengen vastaista, sillä lain mukaan jäte tulisi hyödyntää ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana. Yhdyskuntajätteen anaerobinen käsittely yleistyy kaikkialla Euroopassa. Vuosien 1990 ja 2000 välillä kapasiteetti kasvoi 750 %:lla. Sveitsissä kaasutuksen osuus vuonna 1999 oli jo yli neljännes kompostoidun jätteen määrästä (De Baere 2000). 2.4 Biokaasuntuotannon talous ja kannattavuus Fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat nousseet selvästi viime vuosina. Öljyn pumppaushuipun läheisyys luo hinnalle lisää nousupaineita. Raakaöljyn ja öljynjalostustuotteiden hintakehitys Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa, USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa on esitetty kuvassa 2.2. (IEA 2005). Suomessa öljyn reaalihinta on yli kaksinkertaistunut vuoden 1996 jälkeen (Aaltonen 2005). Myös sähkön hinta on nousussa, sillä se on sidoksissa öljyn hintaan.

16 16 Kuva 2.2. Bensiinin, polttoöljyn, diesel-öljyn ja raakaöljyn hintakehitys Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa, USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa (IEA 2005). Hirmumyrsky Katrina vaurioitti USA:n öljynjalostamoja elokuun 2005 loppupuolella, mikä aiheutti raakaöljyn hinnan nousun yli 70 dollariin tynnyriltä. Monet analyytikot arvelevat sen voivan nousta lähivuosina yli sadan dollarin. Realistisempana arviona pidetään noin 82 dollarin tynnyrihintaa (Herrala 2005). Katrinan seurauksena myös bensiinin hinta nousi Suomessa ennätyskorkeaksi, noin 1,5 euroon litralta, mistä on sittemmin tultu hieman alaspäin. Korkea bensiinin hinta sai osan kansanedustajista vaatimaan bensiiniveron alentamista. Maatiloilla biokaasu on lähes ilmaista, kunhan laitos on maksanut itsensä takaisin. Yhden maatilan biokaasulaitoksen hoitamiseen ei tarvitse palkata ulkopuolista työvoimaa, sillä laitokset ovat pitkälle automatisoituja ja määräaikaishuollot voi tehdä itsekin. Teollisuuslaitoksilla biokaasun käytön kannattavuutta lisää päästökauppa. Laitokset voivat myydä hiilidioksidikiintiöitä, sillä biokaasun nettohiilidioksidipäästö on ± 0. Metaanin

17 17 poltossa vapautuva hiilidioksidi on sitoutunut biomassaan kasvien yhteyttäessä muutaman kuukauden tai korkeintaan parin vuoden kuluessa, kun taas fossiilisiin polttoaineisiin hiili on sitoutunut satoja miljoonia vuosia sitten. Päästökauppajärjestelmässä teollisuuslaitoksille määritellään päästökiintiöt. Yritykset, jotka pystyvät alittamaan niille myönnetyt kiintiöt päästöjä vähentämällä, voivat myydä erotuksen niille yrityksille, joille tavoitteen saavuttaminen on vaikeampaa (EC 2000a). Päästökaupan virallisesti alkaessa hiilidioksiditonnin hinta oli 5 7, minkä jälkeen hinta on noussut selvästi. Kesä- ja elokuussa 2005 CO 2 -tonni maksoi noin 20 ja heinäkuun alussa hinta kävi lähes 30 eurossa. Elo-joulukuussa 2005 hinta on pysytellyt lähes koko ajan euron välillä (Lundén 2005; Nord Pool 2005). Myös sähkön hinta on noussut 2000-luvun aikana. Pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa, sähkön hinta oli vuonna 2003 alle 15 /MWh. Vuonna 2004 megawattitunnin hinta vaihteli 20 ja 25 euron välillä ja vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla hinta nousi lähes 40 euroon megawattitunnilta. Sähkön hinta on seurannut suoraan hiilidioksiditonnin hintaa, kun taas aiemmin eniten sähkön hintaan vaikuttanut tekijä oli vesivarastojen suuruus. Kuivina vuosina sähkön hinta on noussut ja märkinä vastaavasti laskenut (Lundén 2005). Sähkön kuluttajahinnat eivät ole nousseet merkittävästi vuoden 2005 aikana, mutta korotuspaineita on olemassa Korkotason vaikutus Korkotaso vaikuttaa luonnollisesti biokaasulaitoksen takaisinmaksuaikaan. Korkojen ollessa korkealla lainarahalla hankittu laitos tulee kalliimmaksi. Tällä hetkellä (joulukuu 2005) korot ovat matalalla. Euroopan keskuspankin ohjauskorko oli 2 % jo kesäkuusta 2003 joulukuuhun 2005 asti (Kauppalehti 2005). Joulukuussa 2005 ohjauskorko nostettiin 2,25 %:iin. Tällä hetkellä yrityslainojen korkotaso on 4 6 %. Marraskuun 2004 ja 2005 välillä inflaatio oli 0,9 %. Suurin syy kuluttajahintojen nousuun oli polttonesteiden kallistuminen (Tilastokeskus 2005). Todellinen korkotaso on koron ja inflaation erotus eli 3 5 %. Korkotason ja laina-ajan vaikutusta lainan hintaan on havainnollistettu taulukossa 2.1. Jos todellinen korkotaso olisi 5 %, annuiteettipohjainen lainanlyhennys olisi 231 viiden

18 18 vuoden laina-ajalla euron lainan hinnaksi tulisi euroa. Todellisen korkotason noustessa 8 %:iin, annuiteettilyhennys nousisi 250 euroon ja euron lainan hinta euroon. Jos taas korko pysyisi 5 % suuruisena, mutta laina-aika pitenisi kymmeneksi vuodeksi, olisi lyhennyserä 130 ja lainan kokonaiskustannus (Boyle 1996, 441). Taulukko 2.1. Korkotason vaikutus kuukausierään ja lainan hintaan euron lainasummalla. Todellinen korko (%) Laina-aika (a) Lyhennyserä ( ) Lainan hinta ( ) Jos laina-aika olisi viisi vuotta ja korko nousisi 5:stä 8 prosenttiin, biokaasulaitoksen hinta nousisi 1 155:sta euroon eli noin 8 %. Kymmenen vuoden laina-ajalla nousu olisi 1 300:sta euroon eli noin 15 %. Näin suuri korkotason nousu lähivuosina ei ole todennäköistä Taloudellinen ohjaus Uusiutuvaa energiantuotantoa voidaan tukea sekä suorilla maatalous- tai investointituilla että verohelpotuksilla, mutta muitakin keinoja on olemassa. Ruotsissa biopolttoaineiden liikennekäyttöä on edistetty muun muassa niitä käyttävien autojen maksuttomalla pysäköinnillä. Lisäksi ammattimaiseen käyttöön tulevan biokaasuajoneuvon hinnasta saa takaisin osuuden, joka ylittää samanlaisen bensiiniajoneuvon hinnan, kuitenkin korkeintaan kruunua (Fordonsgas 2005). Euroopan Unionissa ei ole yhtenäistä käytäntöä uusiutuvien energiamuotojen verotuksesta, mutta yleisenä tavoitteena ovat niiden verohelpotukset, ja yleensä verotus onkin kevyempää. Vuoden 2004 alusta lähtien biokaasun käytöstä liikennepolttoaineena ei ole enää Suomessa tarvinnut maksaa dieselveroa eikä polttoainemaksua, jos polttoaine täyttää sille asetetut vaatimukset. Biokaasusta ei tarvitse maksaa myöskään polttoaineveroa (MMM 2004). Suomessa energiayhtiöiden ei tarvitse maksaa hiilidioksidiveroa bioenergiasta (Akkanen 2005).

19 19 Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää biokaasulaitoksille energiainvestointitukea korkeintaan 30 % biokaasua tai muuta uusiutuvaa energiamuotoa hyödyntävän laitoksen hinnasta. Tuki voi olla 40 %, jos hanke sisältää uutta teknologiaa. Vuosina tukea myönnettiin yhteensä 14,4 miljoonaa euroa, ja vuonna 2003 biokaasulaitoksille myönnettiin noin 2 miljoonaa euroa energiatukea (Jääskeläinen 2004; Motiva 2005). Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (1168/2002) takaa sähköverkkoon syötetylle, alle 1 MW:n nimellistehoisessa voimalaitoksessa biokaasulla tuotetulle sähkölle 4,2 /MWh suuruisen sähköntuotannon tuen. Tuki on samansuuruinen kuin sähkövero eli sitä voidaan kutsua myös sähköveron palautukseksi. Sähköntuotannon tuen piiriin kuuluvasta tuotetusta sähkömäärästä vähennetään verottoman omakäyttösähkön osuus. Verottomaksi omakäyttösähköksi lasketaan sekä itse tuotettu että verkosta verottomasti ostettu sähkö (Tullihallitus 2005). Energiakasveille maksetaan energiakasvitukea 45 /ha. Energiakasveiksi lasketaan tällä hetkellä kaikki muut paitsi sokerijuurikas eikä energiantuotantotavalla ei ole merkitystä, vaan poltto, mädätys ja muu jalostus ovat kaikki sallittuja. Tuen ehtona on, että sato käytetään kokonaisuudessaan energiantuotantoon eikä esimerkiksi jyviä saa kerätä talteen erikseen. Tukea myönnetään vain aloille, joiden sadosta on tehty viljelijän ja ensijalostajan välinen sopimus. Energiakasveja ei toistaiseksi saa kasvattaa CAP-velvoitekesantoalalla. Energiakasvitukeen oikeutetut pellot ovat oikeutettuja saamaan myös peltokasvien, ympäristö- ja kansallisia tukia sekä luonnonhaittakorvausta jos tukien ehdot täyttyvät (MMM 2005) Hintakehitys ja kannattavuus Tanskassa ja Ruotsissa 1990-luvun lopussa Tanskassa oli 20 suurta keskitettyä biokaasulaitosta, joiden vuosittainen yhteistuotanto oli 3,4 miljoonaa kuutiota biokaasua, mikä vastaa tonnia öljyä. Vuonna 1984 perustettujen ensimmäisten laitosten tuottaman biokaasun kuutiohinta oli 21 DK. Vuoteen 1990 mennessä kuutiohinta oli pudonnut alle kolmeen kruunuun ja vuoden 1995 jälkeen hinta on pysynyt noin 2 kruunussa kuutiolta. Energiayksikköä kohti laskettu hinta on sama kuin maakaasun tai öljyn (Maeng ym. 1999).

20 20 Maengin ym. (1999) mukaan vuosina Tanskan 20 biokaasulaitoksen on arvioitu työllistävän ihmistyövuotta ja fossiilisten polttoaineiden parista vähenevän 100 työvuotta. Samalla aikavälillä valtiolle tulee säästöä työttömyyskorvauksista 400 milj. DK sekä tuloja ansio- ja yritysveroista yhteensä 240 milj. DK. Polttoaineverotulot puolestaan pienenevät 520 miljoonaa kruunua, sillä biokaasu on vapautettu energiaverosta. Lisäksi Tanskan valtio on sijoittanut 550 miljoonaa kruunua biokaasun tutkimukseen ja kehitykseen vuosina Vuoden 1996 jälkeen tutkimukseen ei ole käytetty verovaroja. Laskelmien ulkopuolelle on jätetty muun muassa ympäristövaikutukset, työllistymisen vaikutukset henkiseen hyvinvointiin ja tietotaidon lisääntyminen, joiden arvoa on hyvin vaikea mitata rahassa. Positiivisia vaikutuksia on siis ilmeisesti aliarvioitu. Aalborgin yliopiston Biokaasu 50 % -skenaariossa on arvioitu vaikutuksia kansantalouteen siinä tapauksessa, että puolet Tanskassa syntyvästä lannasta mädätettäisiin. Biokaasun laskettiin työllistävän ihmistä ja kasvattavan bruttokansantuotetta miljardilla kruunulla vuosittain. Samalla vältyttäisiin vuosittain tonnilta hiilidioksidipäästöjä ja tonnilta rikkidioksidipäästäjä (Maeng ym. 1999). Ruotsissa liikenteen biopolttoaineet (bioetanoli, biokaasu, biodiesel, biovety ynnä muut) on vapautettu polttoaine- ja rikkiverosta. Biopolttoaineita polttaville CHP-laitoksille myönnetään myös korkeintaan 25 %:n investointituki. Paikalliset energiayhtiöt on velvoitettu ostamaan tuotettu sähkö (Haas ym. 2003). Ilman muita tukimuotoja liikennebiopolttoaineiden hinnat ovat pysyneet jatkuvasti alhaisempana kuin fossiilisten polttoaineiden hinnat. Biokaasun, maakaasun, bensiinin ja dieselin hintakehitys ruotsalaisilla huoltoasemilla vuosina on esitetty kuvassa 2.3. Maakaasu on samanhintaista kuin biokaasu, koska maakaasusta maksetaan polttoainevero.

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma pro gradu -tutkielma Jukka Väkeväinen 3.3.2005

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116

Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla. Vaasan yliopisto Levón-instituutti. Julkaisu No. 116 3 Timo Hyttinen VALOA PIMEÄSSÄ Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 116 4 5 ESIPUHE Fossiilisten energialähteiden käyttö ja käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset

Lisätiedot