Hallitus LAUSUNTO UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 456/ /2013. Hallitus 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 62 31.03.2015 LAUSUNTO UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 456/07.70.700/2013. Hallitus 62"

Transkriptio

1 Hallitus LAUSUNTO UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 456/ /2013 Hallitus 62 Esittelijä Valmistelija 2260 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p , ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna p , liikennesuunnittelija Tuire Valkonen p Uudenmaan liitossa on käynnissä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Vaihemaakuntakaavan aikatähtäin on vuodessa Suunnittelualueena on koko Uudenmaan maakunnan alue, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jota käsitellään omassa kaavaprosessissaan osana 2. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamista. Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoja mennessä. HSL on pyytänyt lisäaikaa ja toimittaa lausunnon vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mennessä Uudenmaan liittoon. Kaava-aineistoon voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla Tiivistelmä HSL toteaa lausunnossaan, että Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa kuvataan selkeästi kaavaratkaisu teemoittain ja tuodaan esiin vaikutusten arvioinnin kannalta keskeiset asiat. Kaavan aihealueet elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt ovat erittäin tärkeitä koko Uudenmaan kilpailukyvylle, hyvinvoinnille ja elinvoimaisuudelle. Vaihemaankuntakaavan kärkitavoitteet ovat erittäin kannatettavia ja tukevat MAL-tavoitteita ja niiden pohjalta HLJ 2015:lle laadittuja tarkempia tavoitteita. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on ajoittunut hyvin HLJ 2015:n valmistelun kanssa ja prosessit ovat tukeneet toisiaan. HSL pitää hyvänä, että olemassa olevia työpaikka-alueita ja logistiikan alueita kehitetään ja logistiikan sijoittumista pyritään ohjaamaan ja keskittämään. Logistiikkatoimintojen keskittäminen Focuksen alueelle Tuusulaan, Bastukärriin Sipooseen ja Kulloon alueelle Sipooseen ja Porvooseen on kannatettavaa. Keskittäminen luo edellytyksiä logistiikka-alueiden erikoistumiselle ja toimintojen tehostamiselle sekä alueita ja seudun elinkeinoelämää palvelevien liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden kustannustehokkaalle toteuttamiselle. Mitä enemmän logistiikka-alueilla on työpaikkoja, sitä tärkeämpää on niiden keskittäminen, jotta työntekijöille voidaan järjestää kohtuulliset joukkoliikenneyhteydet. Suuria asiakasvirtoja synnyttäviä kaupallisia toimintoja logistiikka-alueille ei tule sijoittaa. Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien kehittäminen on erittäin keskeistä logistiikan liikennevirtojen näkökulmasta sekä liikenteen sujuvuuden kannalta. HSL pitää tärkeänä, että Keski-Uudenmaan

2 poikittaisyhteysselvitystä viedään eteenpäin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Helsingin seudun liikenteen, Uudenmaan liiton ja Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. HSL painottaa, että kehitettävillä asemanseuduilla väestömäärän tulisi olla lähempänä asukasta, jotta junaliikenne olisi riittävän kustannustehokasta. Uusi maankäyttö tulisi ensisijassa sijoittaa nykyisten asemien läheisyyteen ja toissijaisesti mahdollisimman harvoille uusille asemille. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnistynyt vuoden 2013 aikana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä strategisempaan maakuntakaavaan. Koko kaavatyön keskeisenä lähtökohtana on hyväksytty Uusimaa-ohjelma, jonka strategisia tavoitteita 4. vaihemaakuntakaava toteuttaa. Lisäksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkentaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ratkaisua sekä muita voimassa olevia maakuntakaavoja kaavatyöhön valittujen aihealueidensa osalta. Tavoitteena on, että vaihemaakuntakaava hyväksytään vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaavan sisältö Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Tarkasteluun on valittu erityisesti niitä aiheita, jotka ovat tärkeitä Uudenmaan kilpailukyvylle, hyvinvoinnille ja elinvoimaisuudelle. Viiden tarkasteltavan aihealueen lisäksi maakuntahallitus päätti vuoden 2014 keväällä, että tämän vaihemaakuntakaavan yhteydessä arvioidaan ja huomioidaan Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman aiheuttamat muutostarpeet suhteessa 2. vaihemaakuntakaavaan, erityisesti asemanseutujen osalta. Kaavassa käsitellään Malmin lentokenttää sekä Pääradan uusia asemanseutuja, Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa. Maakuntahallitus päätti vuoden 2014 keväällä selvittää myös hiljaisia alueita osana 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua. Elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan kaavaratkaisu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kärkitavoitteena elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan osalta ovat: 1) elinkeinojen sijoittuminen tukee monikeskuksista aluerakennetta ja toiminnoiltaan sekoittunutta yhdyskuntarakennetta kunkin alueen ominaispiirteet huomioiden, 2) Uudellamaalla on elinkeinotoiminnalle monipuoliset ja toteuttamiskelpoiset sijoittumismahdollisuudet ja 3) palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja ne sijoittuvat nykyisiä rakenteita hyödyntäen sekä ympäristö huomioiden.

3 Elinkeinot ja innovaatiotoiminta -teemassa on käsitelty Uudenmaan työpaikka- ja palvelurakennetta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Nykyiset maakuntakaavat sisältävät tarpeellisissa määrin asunto- ja työpaikka-alueita ja mahdollistavat elinkeino- ja innovaatiotoimintojen sijoittumisen ja kehittämisen. Lähtökohtana 4. vaihemaakuntakaavassa on, että Uudenmaan maakuntakaavoissa esitettyyn elinkeinotoimintaa ohjaavaan kaavaratkaisuun esitetään muutoksia vain logistiikan osalta. Tällä kaavakierroksella teollisuusalueiden suunnittelumääräystä täydennetään liittyen ympäristön parempaan huomioimiseen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Logistiikka Vaihemaakuntakaavan logistiikan kolme kärkitavoitetta ovat: 1) Uusimaa on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hyvin saavutettavissa, 2) Logistiikkaa palvelevien toimintojen sijoittumiselle on hyvät edellytykset ja 3) Logistiikkaverkosto on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tukeutuu nykyiseen liikennejärjestelmään. 4. vaihemaakuntakaavan logistiikkateemassa on käsitelty tavaraliikenteen virtoja ja niiden solmupisteitä eli lentokenttiä, satamia ja logistiikka-alueita sekä niitä yhdistäviä maa- ja meriliikenteen yhteyksiä. Kaavaselostuksessa esitetty logistiikan kehityskuvan ratkaisu pyrkii mahdollistamaan yrityksille erilaisia sijainteja, mutta samalla luomaan nykyistä suurempia logistiikan keskittymiä. Logistiikalle pyritään turvaamaan sijoittumismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun lähialueilta, mutta samalla mahdollistetaan myös logistiikkakeskusten sijoittuminen etäämmälle pääkaupunkiseudusta silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Logistiikkakeskusten liikenteessä varaudutaan myös raideliikenteen kehitykseen. Lähemmäksi pääkaupunkiseudun markkinoita sijoittuvien suurten logistiikkakeskusten sijoittumista vaikeuttaa riittävän suurten tonttien puute. Näitä varten kaavaluonnoksessa osoitetaan kolme aluetta (Focus Tuusulassa, Bastukärr Sipoossa ja Kulloo Sipoossa ja Porvoossa) logistiikka-alueen merkinnällä. Voimassa olevissa maakuntakaavoissa alueille merkityt työpaikka-alueet kumotaan. Focus-alueen ja Kulloon logistiikka-alueet osoitetaan aiemman merkinnän laajuisena. Bastukärrin aluetta laajennetaan vastaamaan pidemmän aikavälin tarpeita. Logistiikka-alueen merkinnällä osoitetut alueet tulee varata logistiikkakeskuksille sekä näitä tukeville toiminnoille. Lisäksi alueelle voi sijoittua teollisuustoimintaa, joka hyötyy sijoittumisesta lähellä logistiikkakeskuksia. Voimassaolevien kaavojen liikennealueiden merkinnät Vuosaaren satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla mahdollistavat logistiikkakeskusten sijoittumisen näille alueille. Liikennealueen kuvausta muutetaan vastaamaan paremmin tätä tarvetta. Logistiikkakeskusjärjestelmän toimivuutta heikentää merkittävästi Keski-Uudenmaan poikittaisten tieyhteyksien heikko taso ja mahdollisten kuljetusreittien kulkeminen alueen taajamien läpi. Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto ja Helsingin seudun liikenne ovat parhaillaan tekemässä yhteistä selvitystä Keski-Uudenmaan yhteyksistä tavoitteenaan löytää paras ratkaisu Keski-Uudenmaan tavaraliikenteen poikittaisyhteyksille. Kaavaluonnoksessa on esitetty selvityksessä

4 tarkasteltavat vaihtoehdot. Lopullisten kaavaan merkittävien yhteyksien valinnassa hyödynnetään sekä selvityksessä tuotettavaa arviointia että maakuntakaavaluonnoksesta saatavaa palautetta. Selvitys valmistuu ennen 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaihetta. Tallinnan tunneli osoitetaan ohjeellisen liikennetunnelin merkinnällä ja vahvistetuissa kaavoissa esitetty liikenteen yhteystarvenuoli Tallinnan ja Helsingin välillä kumotaan vastaavasti. Malmin lentokenttä Liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman valtakunnallisen lentoliikennestrategian yhteydessä on tarkasteltu mahdollisuuksia Malmin lentokentän toimintojen siirtämisestä muille lentokentille. Lisäksi valtion ja kuntien kesken on sovittu, että valtio lopettaa toimintonsa Malmin kentällä viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä ja alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön. Malmin lentokenttää osoittava liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue -merkintä sekä siihen liittyvä melualueen merkintä kumotaan ja osoitetaan taajamatoimintojen alueena. Alueella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Lisäksi Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää tiiviinä alueena, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2-linjan ja Malmin aseman kautta. Pääradan uudet asemanseudut Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmassa (MASU) ovat kunnat yhdessä todenneet, että Tuusulan Ristikydön ja Hyvinkään Palopuron asemanseutujen saaminen eteenpäin on merkityksellistä koko seudun näkökulmasta. 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa näiden asemanseutujen kehittämisaluemerkintä on kumottu ja alueille on osoitettu pääsääntöisesti taajama-toimintojen aluetta sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintää. Vaikutusten arviointi Jokaiselle Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavassa käsiteltävälle teemalle on määritelty kärkitavoitteet. Kaavaselostuksessa on arvioitu, miten kaava toteuttaa näitä tavoitteita. Lisäksi teemoja arvioidaan suhteessa alueiden käyttöön, liikenteeseen ja yhdyskuntahuoltoon, luontoon ja ympäristöön, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön, talouteen ja elinkeinoihin sekä asukkaisiin, elinkeinoihin ja yhteisöihin. Selostuksessa on todettu, että kaavaratkaisu yksinään ei vielä toteuta kaavalle asetettuja tavoitteita, vaan edellyttää toteutuakseen toteuttamistoimenpiteitä erityisesti kuntakaavoituksessa. Ehdotus (SR) Hallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa kuvataan teemoittain kaavaratkaisu sekä niiden vaikutusten arviointi eri näkökulmista. Esitystapa on selkeä ja tuo hyvin esiin teemojen moninaiset vaikutukset. Kaavan

5 aihealueet elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt ovat erittäin tärkeitä koko Uudenmaan kilpailukyvylle, hyvinvoinnille ja elinvoimaisuudelle. Vaihemaankuntakaavan kärkitavoitteet ovat erittäin kannatettavia ja tukevat MAL-tavoitteita ja niiden pohjalta HLJ 2015:lle laadittuja tarkempia tavoitteita. HSL keskittyy lausunnossaan erityisesti elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan sekä logistiikan teemojen käsittelyyn. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen ja tavaraliikenteen sujuvuus Helsingin seudulla ovat keskeisiä kilpailukykytekijöitä seudullisesti ja valtakunnallisesti. HLJ 2015 ja maankäyttösuunnitelman yhteisvalmistelu Helsingin seudulla on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, maankäyttösuunnitelma ja asuntostrategia, jotka muodostavat yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Suunnitelmat ovat tällä hetkellä päätöksentekovaiheessa. Suunnitelmien yhteisprosessi on ollut hedelmällinen ja yhtäaikainen valmistelu on tukenut hyvin suunnitelmien yhteensovittamista sekä kehittänyt merkittävästi seudullista suunnitteluyhteistyötä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on ajoittunut hyvin HLJ 2015:n ja maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa ja prosessit ovat tukeneet toisiaan. Yhteistyötä on tehty erityisesti logistiikkateeman osalta sekä Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarveselvityksessä ja HLJ 2015:n joukkoliikenteen varikkoselvityksessä. HLJ suunnitelma ja sen mukainen liikennejärjestelmäpäätös hyväksyttiin HSL:n hallituksessa HSL:n hallitus lähetti liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-seudulle ja esitti sen hyväksymistä. Hyväksyttyjen liikennejärjestelmäsuunnitelman, maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian pohjalta neuvotellaan seuraavan MAL-aiesopimuksen toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka HSL pitää hyvänä, että olemassa olevia työpaikka-alueita ja logistiikan alueita kehitetään ja logistiikan sijoittumista pyritään ohjaamaan ja keskittämään. Logistiikkatoimintojen keskittäminen Focuksen alueelle Tuusulaan, Bastukärriin Sipooseen ja Kulloon alueelle Sipooseen ja Porvooseen on kannatettavaa. Keskittäminen luo edellytyksiä logistiikka-alueiden erikoistumiselle ja toimintojen tehostamiselle sekä alueita ja seudun elinkeinoelämää palvelevien liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden kustannustehokkaalle toteuttamiselle. Mitä enemmän logistiikka-alueilla on työpaikkoja, sitä tärkeämpää on niiden keskittäminen, jotta työntekijöille voidaan järjestää kohtuulliset joukkoliikenneyhteydet. Suuria asiakasvirtoja synnyttäviä kaupallisia toimintoja logistiikka-alueille ei tule sijoittaa. Logistiikan toimintaedellytyksiä seudulla heikentää merkittävästi Keski-Uudenmaan poikittaisten tieyhteyksien heikko taso ja kuljetusreittien kulkeminen taajamien läpi, millä puolestaan on haitallisia vaikutuksia muun muassa liikenneturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, HSL ja Keski-Uudenmaan kunnat ovat parhaillaan

6 tekemässä selvitystä logistiikan tarvitsemista Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksistä. Selvityksen perusteella HLJ suunnitelmaan sisältyy Järvenpää Kt 45 -yhteyden toteuttaminen ennen vuotta 2025, millä voidaan ratkaista nykyisiä yhteysongelmia. Laaditun verkollisen selvityksen perusteella suositeltavin yhteys toisessa vaiheessa toteutettavaksi on yhteys Kehä IV -tasolla. Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua ja selvityksiä jatketaan. HSL muistuttaa, että Kehä IV:n yhteyttä tulee suunnitella logistiikan tarpeille ja siihen ei tule kytkeä muuta maankäyttöä, asumista ja palveluja. HLJ jatkotyönä selvitetään seudullisena yhteistyönä tie- ja katuverkon kokonaisvaltaista toimivuutta ja palvelutasoa. HSL pitää erittäin tärkeänä, että 4. vaihemaakuntakaavassa on huomioitu Uudenmaan kasvun ja yhteistyönsuunnat muun muassa Pietariin ja Tallinnaan. Kaavaluonnoksessa Tallinnan tunneli on osoitettu ohjeellisen liikennetunnelin merkinnällä. HSL kannattaa Helsinki-Tallinna -yhteysvälin tarpeen sekä muiden kansainvälisten yhteyksien tarkempaa selvittämistä. Joukkoliikenteen varikot Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa ei ole käsitelty joukkoliikenteen varikoita. Joukkoliikenteen varikot ja terminaalit ovat toimivan joukkoliikennejärjestelmän edellytys ja niiden tilavaraukset ja toimintaedellytykset tulee varmistaa myös maakuntakaavoituksessa. Varikoilla on merkittävät vaikutukset joukkoliikenteen kustannustehokkuuteen ja toimivuuteen. Varikot ovat keskeinen osa ylikunnallista joukkoliikennejärjestelmää ja niille tulee tehdä kaavoituksessa riittävät tilavaraukset liikennöinnin kannalta tarkoituksenmukaisissa sijainneissa. HLJ suunnitelman mukainen raideliikennepainotteinen liikennejärjestelmä edellyttää nykyisten raideliikenteen varikoiden kapasiteetin lisäämistä sekä uusia varikkoja. Maakuntakaavatasolla tulisi ottaa kantaa erityisesti raideliikenteen varikkoalueiden sijoittumiseen. Seudun ja valtion yhteistyö on varikkojen kehittämisessä tärkeää. Joukkoliikenteen varikoita on käsitelty Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhteydessä. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhteydessä selvitettiin joukko- ja tavaraliikenteen varikko- ja terminaalitarpeita pitkän aikavälin kaavoituksen näkökulmasta. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueisiin lisättiin suunnittelumääräys joukkoliikenteen varioiden osalta. Suunnittelumääräyksen mukaan kunnan yleis- ja asemakaavoituksessa on otettava huomioon ja turvattava seudullisiin tarveselvityksiin perustuvat riittävät varikkoalueet joukkoliikenteen varikoille. Suunniteltaessa muuta maankäyttöä olemassa olevien varikoiden alueille on varmistettava, että korvaava varikkokapasiteetti on toteutettu ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) valmistelun yhteydessä on tehty joukkoliikenteen varikkoselvitys. Työssä on tarkasteltu varikoiden nykytilaa ja osoitettu merkittävät varikkotarpeet vuosille 2025 ja

7 2040. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan varikkoselvitys on ollut yhtenä lähtökohtana ja se on myös linjassa HLJ 2015:n varikkoselvityksen kanssa. HSL korostaa, että seudulla on tarpeita uusille junaliikenteen varikoille ja suunnittelun edetessä ne tulee merkitä maakuntakaavaan. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksessä todetaan, että Ilmalan varikko ja järjestelypiha on henkilöjunaliikenteen kannalta maakunnan ja koko Suomen keskeisin raideliikenteen varikko. HSL pitää tärkeänä, että seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävän Ilmalan junavarikon toimintaedellytykset varmistetaan pitkällä tähtäimellä riittävällä aluevarauksella. Malmin lentokenttäalue Valtion ja seudun väliseen sopimukseen suurten infrahankkeiden ja asumisen edistämiseksi sisältyy Malmin lentoaseman palauttaminen Helsingin käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä mahdollistaa uuden asuinalueen toteuttamisen, mikä edellyttää uusia liikenneratkaisuja sekä joukko- että tieliikenteen osalta. HSL toteaa, että Malmin lentokenttäalueen selvitykset edellyttävät seudullista suunnitteluyhteistyötä. HSL pitää tärkeänä, että seudun kasvu osoitetaan rakennetta tiivistäen ja kestävillä kulkumuodoilla hyvin saavutettaville alueille. Nykyrakennetta ja infraa on järkevää hyödyntää tehokkaasti ennen uusia avauksia. Malmin lentokentän alue on seudun yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja tiivistävä. Alue tulee kehittää tiiviinä alueena, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2 -linjan ja Malmin aseman kautta. Palopuron ja Ristikydön asemanseudut pääradan varrella Riittävä asukaspohja luo edellytyksiä hyvälle joukkoliikenteen palvelutasolle sekä palvelujen ja työpaikkojen kehittämiselle. Kasvu tulee ohjata hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen ja erityisesti olemassa olevia asemanseutuja tehostaen. Tavoiteltava ohjelukuna palvelutasoltaan tyydyttävälle junaliikenteelle pidetään vähintään asukkaan ja työpaikan sijoittumista 2,5 kilometrin etäisyydelle asemasta. Maankäytöstä yli puolet (yli 5000 as+tp) tulisi sijaita kilometrin etäisyydellä asemista. HLJ suunnitelmassa ja maankäyttösuunnitelmassa Ristikydöstä on muodostunut uusi asemanseutu vuoteen 2040 mennessä. Ristikytö sijaitsee seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta otollisesti pääradan varressa Järvenpään ja Keravan taajamien välissä, ja sillä on potentiaalia muodostua seudullisesti merkittäväksi asemanseuduksi. HSL painottaa, että kehitettävillä asemanseuduilla väestömäärän tulisi olla lähempänä asukasta, jotta junaliikenne olisi riittävän kustannustehokasta. Maankäytön ja palvelujen sijoittumisen tulee olla tehokkainta aseman läheisyydessä. Tyydyttävänä junatarjontana voidaan pitää kahta yhteyttä ruuhkatunnin aikana suuntaansa. Tiheämmän

8 tarjonnan alueilla maankäyttöä tulee olla vastaavasti enemmän. Helsingin seudulla on useita asemia, joiden läheisyydessä maankäyttöä on vahvistettava, jotta aseman toiminta voidaan turvata ja raideliikenteen kapasiteetti hyödyntää. Uusi maankäyttö tulisi ensisijassa sijoittaa nykyisten asemien läheisyyteen ja toissijaisesti mahdollisimman harvoille uusille asemille. Liikenneviraston toimesta on käynnissä selvitys, jossa on tarkasteltu uusien seisakkeiden toteuttamismahdollisuuksia Keravan ja Riihimäen sekä Keravan ja Lahden välisillä rataosuuksilla. Maankäytön kehittymisen näkökulmasta Ristikydön ja Kytömaan todetaan olevan potentiaalisimpia uusia seisakkeita. Koska Kytömaan seisakkeen toteuttamiseen liittyy merkittäviä haasteita, selvityksessä suositellaan, että Kytömaan ja Ristikydön maankäyttö suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena tukeutumaan Ristikydön seisakkeeseen, joka sijoitetaan välittömästi oikoradan erkaantumisen pohjoispuolelle. Palopuron kehittämisessä haasteena on seisakkeen sijainti pääradan kaksiraiteisella osuudella, jonka kuormitus on jo nykytilanteessa huomattavan korkea. Seisakkeen käyttöönottoa ei selvityksessä suositella ennen kuin radan välityskykyä on parannettu joko Jokelasta pohjoiseen jatkuvilla lisäraiteilla (edellyttäen että Kerava Jokela -lisäraiteet on toteutettu) tai turvalaitetekniikkaa kehittämällä, joista ei toistaiseksi ole tehtyjä suunnitelmia. Selvityksessä todetaan yleisesti, että pääradan rajallisen välityskyvyn vuoksi lähijunien pysähdysten määrä tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman pienenä. Uusi maankäyttö tulisi ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan nykyisten asemien läheisyyteen ja toissijaisesti mahdollisimman harvoille uusille asemille. Päätös Täytäntöönpano Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Lausunto lähetetään Uudenmaan liiton kirjaamoon

Hallitus LAUSUNTO UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA 456/ /2013. Hallitus 18

Hallitus LAUSUNTO UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA 456/ /2013. Hallitus 18 Hallitus 18 09.02.2016 LAUSUNTO UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA 456/07.70.700/2013 Hallitus 18 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSESTA JA ASUNTOSTRATEGIALUONNOKSESTA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSESTA JA ASUNTOSTRATEGIALUONNOKSESTA Hallitus 181 09.12.2014 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSESTA JA ASUNTOSTRATEGIALUONNOKSESTA 479/07.70.700/2014 Hallitus 181 Esittelijä Valmistelija

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Maakuntakaavan laadinta

Maakuntakaavan laadinta Hallitus 117 23.08.2011 LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 42/07/70/700/2011 hall 117 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma Sihto p. 4766 4260,

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta 143 03.12.2014 Kunnanhallitus 350 15.12.2014 Kunnanhallitus 145 25.05.2015 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta,

Lisätiedot

Kaavoituksella elinvoimaa! Näkökulmana Uudenmaan elinkeinoelämän kehittäminen. KUUMAT PERUNAT! Ilmi Tikkanen Ilona Mansikka 25022014

Kaavoituksella elinvoimaa! Näkökulmana Uudenmaan elinkeinoelämän kehittäminen. KUUMAT PERUNAT! Ilmi Tikkanen Ilona Mansikka 25022014 Kaavoituksella elinvoimaa! Näkökulmana Uudenmaan elinkeinoelämän kehittäminen KUUMAT PERUNAT! Ilmi Tikkanen Ilona Mansikka 25022014 Uudenmaan haasteita... Väestön kasvu ja rakenteen hajautuminen Hajarakentaminen

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja 20.5.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 14.10.2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat Yhdyskuntatekniikan lautakunta 8 21.01.2016 Kunnanhallitus 51 29.02.2016 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.01.2016

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Hallitus 82 05.05.2015 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -LUONNOKSESTA 153/07.70.701/2015. Hallitus 82

Hallitus 82 05.05.2015 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -LUONNOKSESTA 153/07.70.701/2015. Hallitus 82 Hallitus 82 05.05.2015 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -LUONNOKSESTA 153/07.70.701/2015 Hallitus 82 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362,

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 5390/10.02.00/2013 106 Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta Valmistelijat / lisätiedot: Ritva Helminen-Halkola, puh.

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Hallitus 161 19.11.2013 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA -OHJELMASTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 374/07/70/700/2013.

Hallitus 161 19.11.2013 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA -OHJELMASTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 374/07/70/700/2013. Hallitus 161 19.11.2013 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUSIMAA -OHJELMASTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA 374/07/70/700/2013 Hallitus 161 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen Kaavaluonnos valmistunut Maakuntakaavan uudistaminen Maakuntakaavan uudistamisen (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava) luonnos on valmistunut! Maakuntakaavan uudistamisessa

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. Esittelytilaisuus 1/2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. Esittelytilaisuus 1/2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos Esittelytilaisuus 1/2015 Maakuntakaavat Uudellamaalla Nyt voimassa: Uudenmaan kokonaismaakuntakaava Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaava Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavaluonnos

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavaluonnos UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaluonnos Virkistysalue NELJÄS VAIHEMAAKUNTAKAAVA PÄHKINÄNKUORESSA Pohjavesialue Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Uusi asemanseutu: taajamatoimintojen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013

Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 Kaupunginhallitus 67 16.03.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 KH 16.03.2015 67 Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan 2035 perusrakenne - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita Maakuntakaavan uudistaminen Perusrakenne Maakuntakaavan perusrakenne on sanallinen kuvaus niistä periaatteista, joiden

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Keravan yleiskaavaehdotus 2035

Keravan yleiskaavaehdotus 2035 Hallitus 69 24.05.2016 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -EHDOTUKSESTA 153/07.70.701/2015 Hallitus 69 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362,

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavaehdotus. Liikenteellinen arviointi

Uudenmaan maakuntakaavaehdotus. Liikenteellinen arviointi Uudenmaan maakuntakaavaehdotus Liikenteellinen arviointi 30.1.2012 Taustaa Arviointi on jatkotyö Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen liikennearvioinnille. Tarkastelut on tehty vuoden 2035 ennusteskenaariossa.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Jyväskylä Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä.

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä. Hallitus 149 22.10.2013 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 326/07/70/700/2013 Hallitus 149 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen, p.

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hirsitien asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava: ehdotuksen hyväksyminen lukuun ottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava: ehdotuksen hyväksyminen lukuun ottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita Maakuntahallitus 117 19.09.2016 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava: ehdotuksen hyväksyminen lukuun ottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita 176/05.00/2013 MHS 19.09.2016 117 Tiivistelmä Uudenmaan

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Kaavaehdotus. Maakuntakaavan. uudist. aminen

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Kaavaehdotus. Maakuntakaavan. uudist. aminen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Kaavaehdotus Maakuntakaavan uudist aminen Suunnittelualueena 28 kuntaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on ensimmäinen laajentuneen Uudenmaan 28 kuntaa kattava maakuntakaava.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Selostus -kaavaluonnos

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Selostus -kaavaluonnos Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Selostus -kaavaluonnos Nähtävillä 20.1.-20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaehdotus 2016 Virkistysalue Viheryhteystarve Pohjavesialue Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä (MLY) Luonnonsuojelualue

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI Ehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin, jotka koskevat nähtävillä olleen kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50. Kaupunginhallitus 67 16.03.2015 Kaupunginhallitus 32 15.02.2016 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 KH 16.03.2015 67 Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausunto Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta 342/ /2012 MHS

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausunto Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta 342/ /2012 MHS Maakuntahallitus 20 10.03.2014 Maakuntahallitus 49 16.03.2015 Lausunto Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta 342/04.00.00/2012 MHS 10.03.2014 20 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Kanta-Hämeen 2.vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05. UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/2016 1 Maakuntahallitus 14.03.2016 29 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6. viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.2013 Esityksen sisältö Maakunta Maakuntakaava osana kaavajärjestelmää j

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus Esittelytilaisuus lausunnonantajille 19.1.2015 Merja Vikman-Kanerva ja Ilona Mansikka Uudenmaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö 5.11.2015 Olli Keinänen Pendelöijät Helsingin seudulle 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU ja Asuntostrategia 2025 27.8.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen MASU

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Malmin lentoasema on säilytettävä ilmailukäytössä

Malmin lentoasema on säilytettävä ilmailukäytössä säilytetään ilmailukäytössä riippumatta siitä, luopuuko Lisäksi esitämme, että Helsingin kaupunki hylkää sopimusehdotuksen VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMI-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 106 Kokouksen järjestäytyminen 5. 107 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; valmistelutilanne tiedoksi 6

Otsikko Sivu. 106 Kokouksen järjestäytyminen 5. 107 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; valmistelutilanne tiedoksi 6 PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 08:30-09:25 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 5 107 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaehdotus LAUSUNTOAINEISTO

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaehdotus LAUSUNTOAINEISTO LAUSUNTOAINEISTO 1.12.2015-29.2.2016 MATERIAL SOM SÄNDS FÖR UTLÅTANDE 1.12.2015-29.2.2016 SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaehdotus LAUSUNTOAINEISTO 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula

Lisätiedot

Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS

Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Maakuntahallitus 29 14.03.2016 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS 14.03.2016 29 Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot