SIPOON KUNTA TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON KUNTA TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Tulosraportti Päivämäärä Viite SIPOON KUNTA TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS Kannen kuva: Sedimentin pintakerrosta Taasjärven syvänteessä elokuussa 2014

2 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS Tarkastus Laatija Tarkastaja Kuvaus Ari Hanski Sanna Sopanen Sipoon Taasjärven sedimentin laatu Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P

3 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT 1 3. TULOKSET Veden laatu Sedimentin laatu ja vertailu muualta saatuihin tuloksiin Sedimentin alkuaineet Fosforin fraktiointi 5 4. JOHTOPÄÄTÖKSET 6 5. VIITTEET 6 LIITTEET Liite 1 Vesinäytteiden tutkimustodistus Liite 2 Sedimenttinäytteen tutkimustodistus Liite 3 Sedimenttiprofiilin raekokoanalyysin tutkimustodistus Liite 4 Fosforifraktioinnin tutkimustodistus

4 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS 1 1. JOHDANTO Sipoon kunta on aiemmin tilannut Ramboll Finland Oy:ltä matalan ja rehevän Taasjärven perustilan selvityksen ja kunnostusvaihtoehtojen tarkastelun (Ramboll 2014). Työn tavoitteena oli koota järveä koskeva perustieto ja arvioida järveen kohdistuvaa ulkoista ja sisäistä kuormitusta sekä tulosten pohjalta tarkastella altaaseen soveltuvia kunnostusvaihtoehtoja. Raportin suosituksissa erityisesti ulkoisen kuormituksen vähentäminen nähtiin tärkeäksi. Kuitenkin laskennallisen tarkastelun perusteella arvioitiin, että sisäinen kuormitus olisi keskeisin järven rehevyyttä ylläpitävä tekijä. Tämä vuoksi sedimentin laatua ja sisäisen kuormituksen mekanismeja esitettiin tutkittavaksi tarkemmin. Kunnan ympäristönsuojeluyksikkö tilasi esitetyn mukaisen sedimentin koostumuksen selvityksen tekemällään viranhaltijapäätöksellä. Tässä raportissa esitetään elokuussa 2014 Taasjärvestä otetun sedimenttinäytteen analyysitulokset ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset. Näytteenottopäivänä järvellä esiintyi paikoin runsaasti vesiruttokasvustoa. Vastaavia havaintoja järvellä on tehty viime vuosina. Olosuhteet lajin esiintymiselle olivat otolliset, sillä pitkään hellejakson aikana ravinteikkaassa vedessä pintaveden lämpötila oli noussut korkeaksi (22,3 C). Eräänä keskeisenä tavoitteena oli tutkia pohjalla olevan fosforin sitoutumisen astetta sedimenttiin. Tällä taas on yleisesti keskeinen merkitys järvessä tapahtuvan sisäisen kuormituksen suuruuteen ja järven rehevyystasoon. 2. AINEISTO JA MENETELMÄT Taasjärven syvimmästä kohdasta (4,8 m; kuva 1) otettiin edustava sedimenttiprofiili ns. viipaloivalla Limnos-pohjanäytteenottimella. Profiilin laatu (eri sedimenttijakeiden kerrospaksuudet, mahdollisten kaasukuplien ja/tai sulfaattiraitojen esiintyminen, haju) kuvattiin sanallisesti. Lisäksi näyte valokuvattiin. Profiilinäyte jaettiin seuraaviin kerrospaksuuksiin: 0-3 cm 3-6 cm 6-9 cm 9-12 cm Osanäytteistä tutkittiin: kuiva-aine hehkutushäviö kokonaishiili ja orgaaninen hiili fosfori rauta alumiini Lisäksi sedimentin pintakerroksen (0-3 cm) sisältämälle fosforille tehtiin fraktiointi, jossa tutkittiin pohjalta helposti (alumiiniin ja rautaan sitoutunut fosfori) ja vaikeasti liukenevien (kalsiumiin sitoutunut fosfori) fosforijakeiden osuuksia. Kokonaisfosforin ja eri fraktioiden erotuksesta saadaan jäännösfosfori (ns. residuaalifosfori). Tämä fosforijae edustaa vaikealiukoista, lähinnä orgaaniseen ainekseen sitoutunutta fosforia. Tällä tiedolla on merkitystä pohdittaessa fosforin vapautumista sedimenttipartikkeleista vähähappisissa tai hapettomissa olosuhteissa. Raekokoanalyysillä (0-12 cm) selvitettiin sedimentin maalaji. Samanaikaisesti sedimenttinäytteenoton kanssa näytepaikalta otettiin myös vesinäytteet metri pinnasta ja metri pohjan yläpuolelta. Lisäksi kenttämittarilla määritettiin vesimassan happiprofiili puolen metrin välein pinnasta pohjaan. Vesinäytteiden tulokset osaltaan auttavat sedimenttianalyysien tuloksista tehtävien johtopäätösten tekoa.

5 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS 2 Kuva 1. Sedimenttiprofiilin näytteenottopaikka elokuussa 2014 Taasjärven syvimmästä kohdasta. 3. TULOKSET Tulosten tarkastelussa on huomioitava, että elokuun 2014 alkupuoli oli poikkeuksellisen lämmin. Yleisesti oli helteistä ja lämpötila kohosi paikoin yli 30 asteen. Tällä on ollut vaikutusta Taasjärven loppukesän lämpöoloihin, perustuotannon määrään ja hapen kulumiseen etenkin pohjan läheisestä vedestä. Rehevyyden voimistumista indikoivat suuri klorofylli-a:n pitoisuus (21 µg/l) ja vesipatsaan korkea keskimääräinen fosforipitoisuus (46 µg P/l). 3.1 Veden laatu Vesinäytteiden tutkimustodistus esitetään liitteessä 1. Seuraavassa esitetään lyhyesti loppukesällä Taasjärven syvännepisteen (4,8 m) vedessä vallinneet happiolosuhteet ja muu veden laatu. Vesi oli varsin tasalämpöistä (22 C) suurimmassa osassa vesimassaa. Alimmassa, alle metri pohjasta olevassa kerroksessa, lämpötila oli noin kaksi astetta viileämpää (19 C). Happi Happipitoisuus loppukesällä Taasjärven syvännepisteellä oli pinnasta noin 3 m syvyyteen asti välttävää tasoa (kyllästysaste noin 50 %). Syvemmällä, pohjan läheisessä vesikerroksessa, hapenkulutus kasvoi voimakkaasti. Täällä hapen kyllästysaste oli enää alle 20 %. Pohjalla happi oli käytännössä kulunut loppuun (4 m - kyllästysaste 2 %). Ravinteet Kokonaistypen pitoisuus (700 µg/l) pintavedessä oli samaa tasoa kuin järvessä keskimäärin (Ramboll 2014, taulukko 2). Sen sijaan nitraatti- ja nitriittitypen pitoisuudet olivat alle määritysrajan ja ammoniumtypen pitoisuus oli alle keskiarvopitoisuuden. Tämä viittaisi kyseisten typpijakeiden olleen pääosin levien käytössä. Kokonaisfosforipitoisuus (44 µg/l) ja klorofylli-a pitoisuus (21 µg/l) olivat suurempia kuin järven keskiarvotulokset (25 µg P/l ja 14,2 µg/l). Nämä arvot voivat viitata toisaalta sisäisen kuormituksen vaikutukseen ja toisaalta osoittavat runsasta levätuotantoa. Fosfaattifosforin pitoisuus (3,7 µg/l) pintavedessä oli pieni.

6 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS 3 Metallit Rauta- ja mangaanipitoisuudet pohjan läheisessä vedessä olivat moninkertaiset pintaveden arvoihin verrattuna (liite 1). Huonossa happitilanteessa kyseisiä metalleja on voinut liueta yläpuoliseen vesikerrokseen. Samalla veteen on vapautunut liuennutta fosforia ns. sisäisenä kuormituksena. 3.2 Sedimentin laatu ja vertailu muualta saatuihin tuloksiin Sedimenttinäytteen tutkimustodistus esitetään liitteessä 2 ja raekokoanalyysin tulokset liitteessä 3. Raekokoanalyysin tulosten mukaan saviaineksen osuus pintasedimentissä on noin 26 %, hienoainespitoisuus korkea, noin 91 % ja maalajin luokka savinen siltti (sasi). Limnospohjanäytteenottimella havaintopaikalta saatiin noin 20 cm paksuinen sedimenttiprofiili. Profiilissa alinna oli tervettä, vaaleanruskeaa sedimenttiä, mutta pintakerroksessa esiintyi tummempi, sulfidiväritteinen kerros (kuvat 2 ja 3). Tämä viittaisi siihen, että tuohon aikaan, kun väritys profiilissa on muuttunut, pohjanläheisissä happiolosuhteissa on alkanut esiintyä häiriöitä. Kuitenkaan erityistä hajua, joka viittaisi rikkiyhdisteisiin, näytteessä ei elokuussa 2014 todettu. Kuva 2. Taasjärven syvännepaikan sedimenttiprofiili elokuussa Molemmissa kuvissa näkyy vaaleanruskea paksumpi kerros ja pinnan läheinen tummempi kerros.

7 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS 4 Kuva 3. Elokuussa 2014 Taasjärven syvännepaikalta otetun sedimenttiprofiilin pintaosa. Vesipitoinen, löyhä pintakerros on kuvassa tummaa, paikoin mustaa. Taulukossa 2 esitetään sedimenttiprofiilista tehdyt analyysitulokset kerrossyvyyksittäin. Veden ja sedimentin rajapinnassa oli fosforia 1,6 g/kg kuiva-ainetta (ka), joka on tyypillinen pitoisuus rehevälle järvelle, ei kuitenkaan erityisen suuri. Fosforipitoisuus oli samaa suuruusluokkaa kuin todettiin vuoden 2013 elokuussa rehevässä ja matalassa (keskisyvyys 2,5 m) Tuusulan Rusutjärvessä. Täällä vastaava arvo eri osissa järveä vaihteli välillä 0,9-1,8 g P/kg ka (Ramboll 2013). Esimerkiksi rehevässä ja matalassa (keskisyvyys 1,3 m) Oulun Pyykösjärvessä kokonaisfosforipitoisuuden todettiin vaihtelevan pintanäytteissä (0-2 cm) välillä 2,7-3,1 g/kg ka (Martinmäki ym. 2013). Taulukko 1. laskettuna. Sedimentin laatu Taasjärven näyteasemalla elokuussa 2014 kuiva-ainetta (ka) kohti Tutkimuspiste (kuva 1). Näytesyvyys cm Kuivaaine m-% Hehkutushäviö % ka C g/kg TOC g/kg Al g/kg P g/kg Fe g/kg Syvännepiste 0-3 7, , , , , , , , Sedimentin alkuaineet Taulukossa 2 on vertailtu Taasjärven ja Rusutjärven pintasedimenttien koostumusta orgaanisen hiilen (TOC), raudan ja alumiinin suhteen. Nämä ovat keskeisiä alkuaineita, joihin pohjalla oleva fosfori yleensä sitoutuu. Taulukko 2. Taasjärven sedimenttiprofiilissa esiintyneen kokonaishiilen, raudan ja alumiinin pitoisuuksien vertailu rehevän Rusutjärven (Tuusula) analysoidun sedimenttiprofiilin (0-12 cm) tuloksiin kesältä 2013 eri osista järveä. Parametri Yksikkö Taasjärvi Rusutjärvi (lähde: Ramboll 2013) Kokonaishiili (TOC) g/kg ka* (19 20 % kuiva-aineesta) (9 12 % kuivaaineesta) Rauta (Fe) g/kg ka Alumiini (Al) g/kg ka *kuiva-ainetta kohti

8 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS 5 Sedimentin ylimmässä, muutaman senttimetrin paksuisessa pintakerroksessa kokonaishiilen määrä Taasjärvessä on suurempi kuin Rusutjärvessä. Sen sijaan rauta- ja alumiinipitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa tai pienempiä (rauta). Aiemmin mainitussa Pyykösjärvessä vastaavat pitoisuudet syvännealueen pintasedimentissä olivat toukokuussa 2012: 243 g TOC/kg ka, 171 g Fe/kg ka ja 9,1 g Al/kg kuiva-ainetta. Kuten tulokset osoittavat, tarkasteltavien alkuaineiden pitoisuudet pintasedimentissä voivat vaihdella suuresti eri järvien välillä. Taulukossa 3 esitettyjen alkuaineiden massasuhdelukujen (rauta-fosfori tai hiili-fosfori) perusteella voidaan arvioida fosforin sitoutumisen astetta sedimentissä. Jensenin ym. (1992) mukaan rautaa pohjalla on riittävästi fosforin sitomiseen, jos raudan ja fosforin massojen suhdeluku on yli 15. Toinen lähestymistapa on verrata hiilen ja fosforin välistä massasuhdelukua. Jos hiilen ja fosforin välinen massasuhdeluku on alle 58:1, tutkimuksissa on havaittu, että fosfaattia vapautuu pohjalta. Tällöin sedimentissä on fosforia suhteessa hiilimäärään enemmän kuin bakteerit ja mikrobit pystyvät kasvuunsa käyttämään ja fosforia voi vapautua (Bell ja Ahlgren 1987). Taulukko 3. Eri alkuaineiden massasuhdelukujen raja-arvoja pintasedimentissä. Alkuaineet Raja-arvo Merkitys Lähde Fe/P >15 Rautaa on riittävästi sitomaan fosforia Jensenin ym C:P < 58:1 Fosforia voi liueta Bell ja Ahlgren 1987 Taulukossa 4 on esitetty Taasjärven sedimentistä määritettyjen vastaavien alkuaineiden massasuhdeluvut (rauta-fosfori; hiili-fosfori) elokuun 2014 sedimenttinäytteen analyysitulosten perusteella. Suhdeluvut viittaavat siihen, että hapellisessa ympäristössä ylimmässä pintasedimentissä rautaa ja hiiltä olisi riittävästi sitomaan pohjalla olevaa fosforia. Epävarmuutta aiheutuu siitä, että arvio perustuu vain yhden kertanäytteen avulla saatuun tulokseen. Taulukko 4. Taasjärven pintasedimentin (0-3 cm) massasuhdelukuja (vrt. taulukko 4). Alkuaineet Massasuhde Arvio fosforin käyttäytymisestä/kuormituksen alkuperästä Fe/P 19 Fosfori sitoutuu pääosin rautaan hapellisissa oloissa C:P 123 Fosforia ei suotuisissa olosuhteissa pitäisi liueta sedimentistä Fosforin fraktiointi Liitteenä 4 esitetään tutkimustodistus eri fosforijakeiden esiintymisestä sedimentin pintakerroksessa (0-3 cm). Pintasedimentissä fosforia oli 1,6 1,7 g/kg ka. Tämä on melko tyypillinen pitoisuus rehevissä järvissä. Rusutjärvessä vastaava pitoisuus oli 1,8 g P/kg ka. Eri fosforijakeista helposti liukenevaa (labiilia) fosforia sekä alumiiniin ja rautaan sitoutunutta fosforia alkaa vapautua yläpuoliseen veteen happitilanteen heikentyessä. Sen sijaan kalsiumiin sitoutunut fosfori ei helposti liukene veteen. Määritetyn kokonaisfosforin ja edellä mainittujen fosforifraktioiden erotus kuvaa jäännösfosforin osuutta, joka on pääosin orgaaniseen ainekseen (esim. humukseen) sitoutunutta vaikealiukoista fosforia. Tulosten perusteella helposti liukenevaa fosforia pintasedimentissä oli vähän (noin 1 %, taulukko 5). Taulukko 5. Fosforifraktioinnin tulokset pintasedimentissä (0-3 cm) Fosforijae Osuus pinta- sedimentissä (%) Helposti liukeneva fosfori 1 Rautaoksideihin sitoutunut fosfori 47 Alumiinioksideihin sitoutunut fosfori 8 Kalsiumiin sitoutunut fosfori 9 Jäännösfosfori 35

9 TAASJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU - SEDIMENTTISELVITYS 6 Ylimmässä pintasedimentissä helposti vapautuvan fosforin osuus oli yli puolet (56 %). Vastaavasti vajaa puolet (44 %) oli hitaasti liukenevaa fosforia. Fosforin eri fraktioiden suhteellisissa osuuksissa sedimentissä voi olla huomattavia, lähinnä valuma-alueen laadusta ja kuormitushistoriasta riippuvia järvikohtaisia eroja. 4. JOHTOPÄÄTÖKSET Sedimenttiprofiilin ulkonäön perusteella voidaan suuntaa antavasti päätellä, että Taasjärven kehityshistoriassa on ollut vaihe, jolloin pohjan läheisissä happiolosuhteissa on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan. Johtopäätökseen aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta se, että käytössä on ollut vain yksi näyte yhdestä kohtaa allasta, eikä aiempaa vertailuaineistoa järvestä ole. Yhteen näytekertaan perustuvien tulosten perusteella Taasjärven pintasedimentissä näyttäisi hapellisissa olosuhteissa olevan riittävästi alkuaineita fosforin sitomiseen pohjalle. Toisaalta sedimentin ja veden rajapinnan vähähappisissa tai hapettomissa olosuhteissa (kuten Taasjärvessä näytteenottohetkellä), sedimentissä olevien rauta- ja alumiiniyhdisteiden sidokset helposti purkautuvat ja sen seurauksena pohjalta voi vapautua fosforia ns. sisäisenä kuormituksena. Kuormituksen tasoa ja merkitystä järven rehevyystilanteen kannalta ei tulosten perusteella voida edes karkeasti arvioida, koska syvimmän pohja-alueen pinta-alaa ei tunneta, eikä matalampien alueiden pohjien tilasta ole tietoja käytettävissä. Korostettakoon lopuksi, että matalissa, Taasjärven kaltaisissa järvissä sisäistä kuormitusta voivat aikaansaada monet muutkin tekijät, kuten esim. tuulen aiheuttama hienojakoisten sedimenttipartikkeleiden ja samalla niihin sitoutuneen fosforin palaaminen pohjalta vesiympäristöön (tuuliresuspensio) ja mahdollisesti edelleen levien käyttöön. Tähän taas vaikuttaa keskeisesti mm. pohjakasvillisuuden runsaus eri osissa järveä. 5. VIITTEET Bell, R.T. ja Ahlgren, I Thymidine incorporation and microbiological respiration in the surface sediments of a hypereutrophic lake. Limnol. Oceanogr. 32: Jensen H.S., Kristensen P., Jeppesen E. ja Skytthe A Iron:phosphorus ratio in surface sediment as an indicator of phosphate release from aerobic sediments in shallow lakes. Hydrobiologia 235/236: Martinmäki, K., Ulvi, T. ja Visuri, M. (toim.) Lisävesien johtamisen vaikutukset Pyykösjärveen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2013. Ramboll Finland Oy Taasjärven perustilan selvitys ja kunnostussuunnitlema. Sipoon kunta. Ramboll Finland Oy Tuusula, Rusutjärvi. Sedimenttitutkimukset ja tulosten pohjalta laaditut toimenpidesuositukset. Tuusulan kunta.

10 LIITE 1

11 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 Ramboll Finland Oy / Lahti Anna Hakala Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: Sipoon Taasjärven lisäselvitykset, vedenlaadun seuranta Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Jani Ala-Kyyny Analysointi aloitettu: Pintavesi Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Näkösyvyys Taasjärvi, syvänne 14VV Taasjärvi, syvänne 14VV Taasjärvi, syvänne 14VV Yksikkö Menetelmä 1 3,5 0-2 m Kenttät. 1,5 m Kenttät. Ulkonäkö ke ke Kenttät. Haju l lrv Kenttät. Lämpötila 22, 21,5 C Kenttät. Sameus Väriluku 2,8 3,8 NTU RA2024* mg Pt/l RA2014* ph 7,1 7,0 RA2000* Sähkönjohtavuus Alkaliteetti Happipitoisuus (O2) µs/cm RA2013* 0,55 0,62 mmol/l RA2001* 5,1 1,7 mg/l RA2002* Hapen kyllästysprosentti % RA2002 CODMn Typpi (N), kokonais- Nitraattityppi (NO3-N) Nitriittityppi (NO2-N) Ammoniumtyppi (NH4-N) Fosfori (P), kokonais- Fosfaattifosfori (PO4-P), kokonais- Klorofylli-a Mangaani (Mn) Rauta (Fe) 7,6 7,4 mg/l RA2012* µg/l RA2085* <4 <4 µg/l RA2035* <2 <2 µg/l RA2035* µg/l RA2046* µg/l RA2008* 3,7 5,3 µg/l RA2010* 21 µg/l RA2031 0,13 1,1 mg/l RA3000* 0,17 0,50 mg/l RA3000* Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

12 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /2 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Paula Jäntti FM, limnologi, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Ilman lämpötila 20 C, pilvisyys 3/8 Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

13 LIITE 2

14 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 Ramboll Finland Oy / Lahti Anna Hakala Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: Sipoon Taasjärvi, sedimenttitutkimus Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Jani Ala-Kyyny Analysointi aloitettu: Sedimenttinäytteet Näytteenottopisteet Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Taasjärvi, syvänne 14MS Taasjärvi, syvänne 14MS Taasjärvi, syvänne 14MS Taasjärvi, syvänne 14MS Taasjärvi, syvänne 14MS Yksikkö Menetelmä 0-0,03 0,03-0,06 0,06-0,09 0,09-0,12 0-0,12 m Kenttät. 7,4 8,4 9,1 8,8 m-% RA4016* Kuivaus ilmoitetussa lämpötilassa C Kosteus, analyysinäytteen, IR Hehkutushäviö 550 C Asiakkaan tilaama testaus Hiili, C Orgaaninen hiili, TOC Esikäsittely, mikroaaltohajotus, typpihappo Alumiini (Al) Fosfori (P) Rauta (Fe) 2,7# 3,2 3,3 3,6 m-% RA % ka RA4016 ok mg/kg ka ISO mg/kg ka SFS-EN 13137* ok ok ok ok RA mg/kg ka RA mg/kg ka RA mg/kg ka RA3000* Raekoko ok Alihank./Subcontr. Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

15 Ramboll Analytics Pvm: /2 Tutkimustodistus Projekti: /1 * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Ramboll Analytics Ilpo Lahdelma FL, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aikaisemman samalla projektinumerolla annetun tutkimustodistuksen (pvm ). Syy: tulosten yksikkömuotoja korjattu. Standardin mukaiset kriteerit eivät täyty rinnakkaisten osalta. Tulos on kolmen rinnakkaisen keskiarvo #. Fosforifraktioinnin yhteenveto liitteenä. Jakelu Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Ramboll Analytics Niemenkatu 73, Lahti Puh Kilterinkuja 2, Vantaa Y-tunnus Kotipaikka Espoo

16 LIITE 3

17

18 LIITE 4

19

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

17VV VV 04010

17VV VV 04010 Eurofins Pvm: 15.9.2017 1/2 Projekti: 1510031322-020/13 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, syyskuu Näytteenottopvm: 6.9.2017 Näyte

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

HÄMEENKOSKEN KUNTA JÄTEVEDENPUHDISTAMON VESISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU TEURONJOESSA 2014

HÄMEENKOSKEN KUNTA JÄTEVEDENPUHDISTAMON VESISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU TEURONJOESSA 2014 Vastaanottaja Hämeenkosken kunta Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti 2014 Päivämäärä 30.4.2015 Viite 1510011084 HÄMEENKOSKEN KUNTA JÄTEVEDENPUHDISTAMON VESISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU TEURONJOESSA 2014 HÄMEENKOSKEN

Lisätiedot

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014

TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TOLKKISTEN SATAMA KALLIOAINEKSEN LOU- HINTA JA MURSKAUS VESITARKKAILURA- PORTTI 2014 1 Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Lumijoki 1, silta 14VV Lumijärvi 14VV Lämpötila 0,6 0,2 0,1 0,8 2,2 C Suodatus (alkuaineet), KT ok ok ok ok ok Kenttät.

Lumijoki 1, silta 14VV Lumijärvi 14VV Lämpötila 0,6 0,2 0,1 0,8 2,2 C Suodatus (alkuaineet), KT ok ok ok ok ok Kenttät. Pv: 19.3.2014 1/6 Talvivaara Sotkao Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkiuksen nii: Talvivaara, vedet, aaliskuu 2014, kierros I, Vuoksen suunta Näytteenottopv: 10.3.2014 Näyte saapui: 11.3.2014 Näytteenottaja:

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 146791 (WRAISIO/R2), saapunut 17.7.2012, näytteet otettu 17.7.2012 (09:45) Näytteenottaja: Saarenala Auli NÄYTTEET

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

SIRKOLANMÄEN JÄTE- VESIPUMPPAAMON PUTKIRIKKO, MIKKELI

SIRKOLANMÄEN JÄTE- VESIPUMPPAAMON PUTKIRIKKO, MIKKELI Vastaanottaja Mikkelin vesilaitos Reijo Turkki Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä 26.9.2014 Viite 1510010947-007 SIRKOLANMÄEN JÄTE- VESIPUMPPAAMON PUTKIRIKKO, MIKKELI VESISTÖVESITARKKAILU VESISTÖVESITARKKAILU

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Tilausnro (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Jyrki Nurmi

Tilausnro (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Jyrki Nurmi TESTAUSSELOSTE 17-11019 1 (6) Talousvesi #1 13.6.2017 Pyhärannan Kunta Tekninen osasto Talousvedet Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Tilausnro 292426 (90PYHÄRA/Verkosto), saapunut 1.6.2017, näytteet otettu

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Ikaalisten Vesi Oy Poppelikatu 7 39500 IKAALINEN Tilausnro 287540 (0IKAAVES/verkosto), saapunut 18.4.2017, näytteet otettu 18.4.2017 Näytteenottaja: Terv.tark.Hanna Anttila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

4/2005. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu

4/2005. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu 4/25 Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 24 Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu Liisa Autio, Ilppo Kajaste, Jyrki Muurinen, Katja Pellikka ja Marjut Räsänen Helsinki 25 R & 7 $, + (/,

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2013 Heinolan kaupunki, ympäristötoimi. 23.10.2013 Helka Sillfors

HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2013 Heinolan kaupunki, ympäristötoimi. 23.10.2013 Helka Sillfors HARTOLAN, HEINOLAN JA SYSMÄN VESISTÖTUTKIMUKSET VUONNA 2013 Heinolan kaupunki, ympäristötoimi 23.10.2013 Helka Sillfors 1. Johdanto Heinolan kaupungin ympäristötoimi tutki vesistöjen tilaa kesällä 2013

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 201219 (WKUSTAVI/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017 Vihtijärven vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteenotto perustuu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 23.8.2017 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017 Vihdin ja Lohjan rajalla Nummenkylässä sijaitsevan Iso Myllylammen vesinäytteet otettiin 27.7.2017 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 11.12.2017 Johdanto Lammin biologinen asema selvitti Tammelan Jäni- ja Heinijärven sekä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan Vesi Oy Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 201221 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.5.2017, näytteet otettu 9.5.2017 Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Jorjo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

Pohjasedimenttitutkimuksen tuloksia Enäjärvellä

Pohjasedimenttitutkimuksen tuloksia Enäjärvellä Pohjasedimenttitutkimuksen tuloksia Enäjärvellä Näytteenottoa Nummelanportin laskeutusaltaalla Veli-Pekka Salonen Enäjärven lyhyt kunnostuskronologia Kunnostustoimet aloitettiin 1993 Poisto- ja hoitokalastusta

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 103919 (1001/VIHTIVL), saapunut 7.9.2017, näytteet otettu 7.9.2017 (9,00-10,10) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot