Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa"

Transkriptio

1 Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006

2 Yhteystiedot: SOCCA fax Heikki Waris -instituutti puh , fax Tilaukset: Kansisuunnittelu ja toteutus: Vinjetti Ky/Antti Tapola Ulkoasu ja taitto: Heikki Waris -instituutti/socca Painotyö: Yliopistopaino ISSN X ISBN

3 ESIPUHE Kuntouttavasta sosiaalityöstä on toivottu ratkaisua rakennetyöttömyyden kovaan ytimeen pureutumiseen. Käsite on tullut tutuksi puhuttaessa aktiivisesta sosiaalipolitiikasta. Kuntouttava sosiaalityö on nostettu erääksi keskeiseksi työorientaatioksi sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa Sosiaalityö toimenpideohjelmassa. Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa -raportissa Eeva Liukko toteaa kuitenkin, että käsite on täsmentymätön visio, jota on alettu käyttää erilaisissa yhteyksissä miettimättä sen suhdetta jo aiemmin käytössä olleisiin sosiaalityön lähestymistapoihin. Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa hakee käsitteen ääriviivoja ja sisältöä yhtäältä sosiaalityötä koskevasta kirjallisuudesta toisaalta asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista. Raportin tulosten mukaan asiakkaiden kokemukset antoivat paljon karumman kuvan aktivoivan ja kuntouttavan työn sisällöstä kuin käsitteiden siistissä maailmassa annetaan ymmärtää. Yllättävääkö? Käytännössä aktivointi toteutuu puuskittaisena: asiakkaat kutsutaan toimenpiteiden parrasvaloihin joutuakseen sitten taas takaisin unohduksiin. Raportti tuo esiin monia pulmakohtia, mutta esittää myös parannusehdotuksia. Sosiaalityön kenttä on tällä hetkellä niin intensiivisessä murrosvaiheessa, että raportin anti olisi hyvä saada mahdollisimman monen sosiaalityön tekijän ja kehittäjän lukemistoksi. Eeva Liukko teki tutkimustaan toimiessaan Heikki Waris -instituutin ensimmäisenä esimiehenä ja luodatessaan suuntaa tulevalle toiminnalle. Haluamme osoittaa kiitoksemme hänelle uraauurtavasta työstä. Heidi Hållman Kirsi Nousiainen Erja Saurama

4

5 SISÄLLYS 1 JOHDANT ANTO SOSIAALITYÖ AMMATTIKÄ TTIKÄYTÄNT ÄNTÖIN ÖINÄ Sosiaalityön ammattikäytäntöjen rakenne Kunnallisen perussosiaalityön lähestymistapoja PERUSSOSIAALIT USSOSIAALITYÖN AMMATILLISET KÄYTÄNN ÄNNÖT MUUTOK OKSESS SESSA Kuntoutuksen käsitteen laajentaminen Aktiivinen sosiaalipolitiikka sosiaalitoimessa Perussosiaalityön uusi työnjako TUTKIMUKSEN TOTEUTT TEUTTAMISEST AMISESTA Tutkimuksen kysymyksenasettelu Tutkimusaineisto Tutkimusaineiston analyysista KUNTOUTT OUTTAVAN AN SOSIAALITYÖN ÖN KEHITTÄMISEN TAR ARVE VE Työttömänä yhteiskunnassa Kokemuksia asiakkuudesta Sosiaalityön työprosessista KUNTOUTT OUTTAVAN AN SOSIAALITYÖN ÖN TAVOITE Tavoitteena työllistyminen Tavoitteena elämänhallinta KUNTOUTT OUTTAVAN AN SOSIAALITYÖN ÖN TOTEUTT TEUTTAMISEST AMISESTA Byrokratian ohittaminen Työskentelyn kohde Sosiaalisista ongelmista kuntoutuksellisiin tarpeisiin Kuntuttavan sosiaalityön keskeiset työmenetelmät KUNTOUTT OUTTAVA A SOSIAALITYÖ OSAN ANA SOSIAALITYÖN AMMATTIKÄ TTIKÄYTÄNT ÄNTÖJ ÖJÄ

6 9 POHDINTA KIRJALLISUUS LIITTEET Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite

7 1 JOHDANT ANTO Kuntoutus on perinteisesti liitetty ensisijaisesti vamman, vian ja sairauden käsitteisiin. Sosiaalitoimessa kuntoutustoimintaa on toteutettu lähinnä vammaispalvelussa ja päihdehuollossa. Kuitenkin erityisesti luvulta lähtien kuntoutumisen käsite on alettu ymmärtää aiempaa laajaalaisemmin. Fyysisen ja psyykkisen vajaakuntoisuuden ohella myös sosiaalinen syrjäytyminen, syrjäytymisen uhka ja jopa työttömyys vakavine seurannaisilmiöineen on alettu liittää sen toiminta-alueeseen. Samanaikaisesti Suomessa on alkanut vaikuttaa aktiivinen sosiaalipolitiikka, joka on korostanut sosiaalipoliittisia ratkaisuja ja toimenpiteitä työttömien henkilöiden tukemiseksi, kuntouttamiseksi ja aktivoimiseksi takaisin työelämään. Nämä kaksi ajatussuuntausta kuntoutuksen käsitteen laajeneminen ja aktiivinen sosiaalipolitiikka ovat vaikuttaneet siihen, miten kunnallinen sosiaalityö on alkanut hakea kuntouttavan sosiaalityön toimintatapaa ja menetelmiä. Taloudellisten syiden vuoksi osa työttömistä henkilöistä asioi kunnallisessa sosiaalitoimessa. Heidän kohdallaan on siten olemassa väylä mahdollisten ongelmien havaitsemista ja niihin vaikuttamista varten. Kuitenkin sosiaalitoimen merkitys asiakkaidensa kuntoutumisprosessissa on vielä tarkentamatta, ja perussosiaalityön kuntouttava rooli on vähintäänkin epäselkeä (esim. Kuntoutusselonteko 2002). Myöskään sen mahdollisuuksia kuntoutustarvetta tunnistavana tahona ei ole riittävästi ymmärretty, vaikka juuri kuntoutustarpeen havaitseminen on todettu yhdeksi kuntoutuksen palvelujärjestelmän kitkakohdaksi (esim. Järvikoski ja Härkäpää 2004, 71 72). Kunnallinen perussosiaalityö tarjoaa tarttumapinnan monenlaisille elämäntilanteille. Sillä on mahdollisuuksia toimia asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi. Kyse on siitä, miten perussosiaalityössä voidaan toimia toisin kuin kuntoutusjärjestelmän muilla sektoreilla ja mitä uutta perussosiaalityö voi tuoda kuntouttaviin palveluihin. Kunnallisen perussosiaalityön ammatilliset käytännöt ovat voimak- 7

8 kaassa muutosvaiheessa (Tuusa 2005, 68 72). Erilaiset ja myös täysin uudet sosiaalityön lähestymistavat hakevat juuri nyt, 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, omaa paikkaansa ja uutta järjestystä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pohtia, mitä kuntouttava sosiaalityö kunnallisessa perussosiaalityössä voisi tarkoittaa. Koska kuntoutuksen käsite on kunnallisessa aikuisuuden perussosiaalityössä vielä varsin uusi, on tutkimuksen teko ollut itselleni aikuisuuden sosiaalityön kokonaisuutta jäsentävä prosessi. Samalla olen joutunut määrittämään sosiaalityön kuntouttavan työotteen koordinaatteja sosiaalityön rajojen sisällä (suhteessa kunnallisen sosiaalityön erilaisiin työotteisiin) ja ulkopuolella (suhteessa kuntoutuksen palvelujärjestelmään). Puhuessani jatkossa kuntouttavasta sosiaalityöstä tarkoitan sosiaalityön lähestymistapaa, jota pyritään kehittämään kunnallisessa perussosiaalityössä. Perussosiaalityö tarkoittaa tässä yhteydessä aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä, jolloin sosiaalitoimen asiakkuus liittyy pääsääntöisesti työttömyyteen ja toimeentulotuen hakemiseen. Tutkimuksen lähtökohtana on vuonna 2001 voimaan tullut kuntouttavan työtoiminnan laki (189/2001) ja sen tarjoamat kaksi uutta palvelua: aktivointisuunnitelma ja kuntouttava työtoiminta. Aktivointisuunnitelma laaditaan laissa määritellyt kriteerit täyttävän työttömän henkilön, työvoimaviranomaisen ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Sen tarkoituksena on edistää asiakkaan työllistymismahdollisuuksia. Osallistuminen aktivointisuunnitelman tekoon on velvoittavaa kaikille aktivointikriteerit täyttäville asiakkaille. Kuntouttavalla työtoiminnalla puolestaan tarkoitetaan työttömille henkilöille suunnattua, työllistymisedellytyksiä parantavaa, aktivoivaa ja kuntouttavaa toimintaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kyse sosiaalipalvelusta, ei työsuhteesta, ja sen sisältö sovitaan kunkin henkilön kanssa yksilöllisesti. Se on velvoittavaa lain soveltamisalan piirissä oleville alle 25-vuotialle henkilöille. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, ) Tutkimusaineistona käyttämäni asiakirja- ja haastatteluaineisto perustuu aktivointisuunnitelmiin. Tein tutkimuksen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Heikki Waris -instituutissa vuosina osana tutkijasosiaalityöntekijän/esimiehen työtehtäviä. Tutkimus liittyy Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 8

9 keskisen sosiaalikeskuksen laajaan päihde- ja mielenterveysprojektiin, jota toteutettiin elokuun 2001 ja maaliskuun 2004 välisenä aikana. Projektissa oli yhteensä kuusi osaprojektia, joista neljännessä (Työhön ja tekemiseen liittyvät palvelut -osaprojekti) tämä tutkimus käynnistettiin keväällä Tutkimuksella haluttiin saada osaprojektin toteutusta varten välineellistä tietoa (muun muassa kuntouttavan työtoiminnan määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä), jonka avulla palveluja olisi voitu kehittää. Tutkimuksen alkuvaiheessa törmäsin kuitenkin jatkuvasti kuntouttavan ajattelun käsitteelliseen ja sisällölliseen epäselkeyteen. Kun projektin lopettamista alettiin suunnitella, tutkimus alkoikin ohjautua osaprojektin tiedontarpeen sijasta itse ilmiön kuntouttavan sosiaalityön ymmärtämiseen. Päihde- ja mielenterveysprojektin oli alun perin tarkoitus jatkua vuoden 2005 loppuun asti, mutta se lopetettiin etuajassa (ks. projektin loppuraportti: Högnabba 2004). Tutkimuksen toimintaympäristönä oli Helsingin sosiaalivirasto. Toimintaympäristössä tapahtui emoprojektin päättymisen ohessa myös muita suuria muutoksia: kolme työvoiman palvelukeskusta aloitti Helsingissä vuonna 2004, ja aktivointisuunnitelmien teko siirrettiin perustyöstä palvelukeskuksien tehtäväksi; Helsingin sosiaalivirastossa toteutettiin tutkimuksen teon aikana henkilöstö- ja tehtävärakennemuutos; lisäksi sosiaalivirastossa suunniteltiin ja toteutettiin mittava organisaatiomuutos, joka astui voimaan lukien. Toimintaympäristön kuohunnasta huolimatta tutkimuksen kohde pysyi alusta loppuun samana: pitkään työttömänä olleet ihmiset ja perussosiaalityön kuntouttava työote. Tutkimusraportissani pohdin aluksi perussosiaalityön ammattikäytäntöjen käsitettä (luku 2) sekä ammatillisten käytäntöjen muutoksen ja myllerryksen taustaa ja tilaa (luku 3). Sen jälkeen esittelen tutkimukseni aineistoa ja tekotapaa (luku 4). Luvussa 5 pyrin hahmottamaan kuntouttavan sosiaalityön tarvetta perussosiaalityössä sekä asiakkaiden kokemusten että sosiaalityön prosessin näkökulmista. Luvussa 6 pohdin kuntouttavan sosiaalityön tavoitetta. Sen erittely auttoi hahmottamaan työn kohdetta ja kuntouttavaa työtapaa (luku 7). Luvussa 8 esitän tulkintani kuntouttavasta sosiaalityöstä perussosiaalityön ammatillisena käytäntönä. 9

10 2 SOSIAALITYÖ AMMATTIKÄ TTIKÄYTÄNT ÄNTÖIN ÖINÄ Tutkimukselleni keskeinen käsite on sosiaalityön ammattikäytäntö, jota tässä luvussa tarkastelen. Nojaudun määrittelyssäni Heikki Waris -instituutin opintopiirissä Sirpa Tapola-Tuohikummun ja Laura Ylirukan kanssa laatimaamme esitykseen (Liukko, Tapola & Yliruka 2004). Hahmottelen myös perussosiaalityön ammatillisten käytäntöjen kenttää, jonka osaksi kuntouttava sosiaalityö on asettautumassa. 2.1 Sosiaalityön ammattikäyt ytänt äntöjen rakenne Sosiaalityön ammattikäytännöt rakentuvat tiedon, arvojen ja käytännön kokonaisuuksina (Raunio 2005, 26 29, 55 56; Satka 2004), mutta niiden sisällöistä ja rakenteista on tuskin koskaan vallinnut yksimielisyyttä. Pikemminkin eri näkökulmat ja intressit käyvät jatkuvaa kamppailua siitä, mikä on oikeaa ja korrektia sosiaalityötä. Tässä tutkimuksessa tarkoitan ammattikäytännöillä niitä erilaisia, jossain määrin vakiintuneita ja osin yhdessä sovittuja työtapoja, ammatillisten käytäntöjen ja menetelmien kokonaisuuksia, joiden mukaisesti ammattikunta pitää hyväksyttävänä toimia suhteessa työn kohteena olevaan ilmiöön. Ne on omaksuttu sosiaalityön historian, yhteiskunnallisten ajatussuuntausten ja poliittisten ratkaisujen, käytännön kokemuksen ja asiantuntijuuden sekä tieteellisen tutkimuksen ja diskurssin kautta. Ne ovat jatkuvasti alttiita muutokselle. Kun sosiaalityötä tarkastellaan toimintana, on ammattikäytäntö hyödyllistä nähdä monikerroksisena ilmiönä ja ennen kaikkea toiminnan kohteen, toiminnan tavoitteen, toimintatapojen ja työtä ohjaavien arvojen näkökulmista (Liukko, Tapola & Yliruka 2004). Sirpa Tapolan ja Laura Ylirukan kanssa olemme jäsentäneet ammattikäytännön tasoihin siten, että ammattikäytännön alatasoina ja -käsitteinä ovat työorientaatiot, työmenetelmät ja työvälineet. Kuviossa 1 olen liitänyt tähän jäsennykseen viidenneksi tasoksi työtaidot, jotka ilmenevät kaikessa sosiaalityönä toteutu- 10

11 vassa toiminnassa. Lisäksi sosiaalityössä hyödynnettävät tukijärjestelmät ja palvelut näen ammattikäytännöille tärkeänä mutta kuitenkin erillisenä kokonaisuutenaan. Kuvio 1. Sosiaalityön ammattillisten käytäntöjen tasot Ammattikäytännöt Työn kohde Työn tavoite Arvot Työorientaatiot Työmenetelmät Sosiaalipalvelut Erityispalvelut Kolmannen sektorin toiminta Työvälineet Työtaidot Ammattikäytäntö on siten yläkäsite, joka määrittyy työn kohteen, tavoitteen ja arvojen mukaan. Sen sisällä on mahdollista valita erilaisia tapoja toimia. Työorientaatiolla tarkoitan konkreettista sosiaalityön prosessia rakentavaa metodista toimintamallia. Kun ammattikäytäntö tarjoaa vision, työorientaatio tarkastelee työn kohdetta strategisesta näkökulmasta. Esimerkiksi kriisityössä on mielestäni kyse työorientaatiosta. Se täsmentää työn kohteen, tavoitteen ja arvot sosiaalityön toteuttamista varten käytännönläheisesti ja toiminnan näkökulmasta. Sosiaalityössä hyödynnetään erilaisia työmenetelmiä, kuten ryhmätoimintaa ja verkostotyötä. Työmenetelmissä on Mikko Mäntysaaren (1999, 359) mukaan kyse toistettavissa olevista vakiintuneista työtavoista, jotka ovat siirrettävissä toisille työntekijöille toisiin asiakastilanteisiin samassa työyhteisössä tai työyhteisöjen välillä. Toisaalta työmenetelmien keskeinen ominaisuus on se, että niitä on mahdollista ja niitä täytyy soveltaa hyvin joustavasti. Työmenetelmien käyttö on aina kontekstisidonnaista, 11

12 asiakkaan tai asiakasryhmän tilanteesta lähtevää. Työmenetelmien vakiintuneisuus onkin nähtävä suhteellisena. Lisäksi sosiaalityössä käytetään työvälineitä, joiden rakenne on pääsääntöisesti kontekstista riippumaton. Niitä voidaan siirtää tilanteesta toiseen ja hyödyntää jonkin työmenetelmän toteuttamisessa (esimerkiksi asiakashaastattelun runkopaperi). Viidentenä tasona ovat työtaidot, jotka rakentavat ammatillisen työasenteen. Työtaidoilla tarkoitan sellaisia välttämättömiä osaamisen alueita, joita sosiaalityöntekijältä vaaditaan ja jotka ovat kokonaisvaltaisia ja työprosessin läpäiseviä, jopa sisäistyneiksi kyvyiksi kehittyneitä ammatillisuuden perusjuonteita. Esimerkiksi asiakkaan tunnereaktioiden huomioon ottaminen ja kyky sitoutua pitkäjännitteiseen työskentelyyn ovat mielestäni työtaitoja. Ammattikäytännöissä vaikuttavien tasojen ohella sosiaalityössä hyödynnetään valtion, kunnan ja kolmannen sektorin palveluja, jotka ovat olennainen osa sosiaalityön prosessia. Palvelun ja työmenetelmän keskeinen ero on siinä, että sosiaalityöntekijä ohjaa asiakkaan eteenpäin palvelun piiriin. Sosiaalityöntekijä voi toimia taustalla tukena, mutta hän ei ole itse asiakkaan kanssa toteuttamassa ja kokemassa palvelua. Sosiaalityön työmenetelmää soveltaessaan sosiaalityöntekijä on sen sijaan asiakkaan kanssa aktiivisesti mukana työ- ja vuorovaikutusprosessissa (vrt. A-klinikalla asiointi ja verkostopalaveri). Sosiaalityön ammattikäytäntöjen kentässä erilaisia palveluja voidaan verrata työvälineiden hyödyntämiseen. Sosiaalityöntekijän näkökulmasta palvelut ovat vakioituja tuotteita, vaikka käytännössä palvelut toteutetaankin jopa erittäin asiakaslähtöisesti. Ammattikäytäntöjen kautta sosiaalityö liittyy yhteiskunnallisiin ajatussuuntiin, kansainväliseen ja kansalliseen politiikkaan sekä alan tutkimukseen. Työorientaation kautta ammattikäytäntö konkretisoituu toiminnaksi. Samalla ammattikäytäntö ja työorientaatio asettavat reunaehtoja sille, minkälaisia työmenetelmiä ja työvälineitä on mahdollista hyödyntää tai miten niitä sovelletaan sekä minkälaiseksi palveluvalikko rakentuu. Lisäksi sosiaalityönä toteutuvassa toiminnassa on otettava huomioon sellaiset työn realiteetit kuin asiakasmäärät, vaihtuvat työntekijät, byrokratiaohjeistukset ja organisaatiokulttuuri ylipäänsä (Sipilä 1996, ). 12

13 2.2 Kunnallisen perussosiaality ussosiaalityön ön lähestymistapoja Kunnallinen aikuisuuden sosiaalityö ei ole täsmällisesti määrittynyt toiminta-alue. Kuin kaleidoskooppia käännettäessä siinä on aina nähtävissä erilaisia näkökulmia. Tavat tulkita sosiaalisia ongelmia ja ihmisten elämäntilanteita sekä työskentelyssä vallitsevia yhteiskunnallisia ja organisatorisia reunaehtoja ratkaisevat sen, miten työn kohteena olevaa ilmiötä lähestytään. Vaihtuvia tilanteita ja työn tavoitteita varten sosiaalityöhön on kehittynyt useita työotteita, joita voidaan hyödyntää. Esittelen seuraavassa lyhyesti aikuisuuden perussosiaalityön lähestymistapoja. Olen poiminut ne sosiaalityötä käsittelevistä kirjoituksista, projektiraporteista ja kirjallisuudesta. Käytän tässä raportissa lähestymistapaja työote-sanoja neutraaleina, ammattikäytännön käsitteeseen liittymättöminä ilmaisuina silloin, kun haluan ensisijaisesti ilmaista sosiaalityötä toimintana. Esittelemäni lähestymistavat eivät kaikin osin ole keskenään verrannollisia. Luettelo ei myöskään ole tyhjentävä, mutta oman työkokemukseni perusteella arvioin sen varsin kattavaksi. Huollollinen sosiaalityö (Särkelä 2004, 40 42; Juhila 2004: sosiaalityö huolenpitosuhteena) Asiakasta autetaan ja tuetaan tilanteessa, jossa hänellä ei ole voimia tai mahdollisuuksia omaehtoiseen selviytymiseen tai elämäntilanteensa kohentamiseen. Tuki on vastikkeetonta, asiakkaalta ei edellytetä kuntoutumista tai aktivoitumista työskentelyn tuloksena. Työn tavoitteena on varmistaa ihmisarvoinen elämä. On mahdollista, että asiakasta voidaan näin myös tukea miettimään muutoksen mahdollisuutta. Muutosty ostyö (Aluesosiaalityö Helsingissä 2000, 53 54) Muutostyö tukee asiakasta saamaan aikaan toivotun parannuksen elämäntilanteeseensa. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Byrokr okratiaty atiatyö (Sipilä 1996, ; Mäntysaari 1991, ) Asiakkaita kohdellaan yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti esimerkiksi jotakin palvelua tai etuutta myönnettäessä. Byro- 13

14 kratiatyössä keskeistä on palvelujen ja toiminnan toteutus lakien ja ohjeiden mukaan. Akuuttity uuttityö (Aluesosiaalityö Helsingissä 2000, 52 53) tai kriisityö Akuuttityössä toimitaan kriiseissä tai nopeaa ratkaisua edellyttävissä tilanteissa asiakkaan henkisen tai aineellisen tilanteen turvaamiseksi. Työskentely on intensiivistä ja lyhytkestoista. Prof ofessio essioty työ (Mutka 1998, ; Sipilä 1996, ; ks. myös Juhila 2004: sosiaalityö liittämissuhteena) Professionaalisesti toimittaessa sosiaalityöntekijyyden keskeisiä elementtejä ovat itsemääräämisoikeus, itseohjautuvuus ja käsitys vahvasta asiantuntijuudesta. Sosiaalityöntekijällä katsotaan olevan käytössään erityistä tietoa, joka, ainakin ajoittain, ylittää asiakkaan oman tietämisen elämäntilanteestaan tai siihen haettavista ratkaisuista. Psykososiaalinen työ (Sipilä 1996, ; Toikko 1997) Psykososiaalisessa työssä on kyse kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvasta auttamistyöstä, jossa asiakkaan tilanne ymmärretään osana sosiaalista kontekstia. Joskus tavoitteena voi olla asiakkaan toiminta- ja ajattelutapojen muuttaminen. Aktivointity ointityö (Ala-Kauhaluoma, Keskitalo, Lindqvist & Parpo 2002, 12; Juhila 2004: sosiaalityö liittämissuhteena) Aktivointityön tavoitteena voi olla asiakkaan nopea työllistyminen tai laaja-alaisemmin asiakkaan elämänhallinnan ja hyvinvointiresurssien lisääminen ja sillä tavoin työllistymismahdollisuuksien edistäminen. Asiakasta motivoidaan kannustimien ja sanktioiden avulla. Asiakasohjaus (Palveluohjaus ja palveluohjausmallin kuvaus 2005) Asiakas ohjataan hänelle soveltuvien ja kuuluvien palvelujen piiriin. Kontr ontrollity ollityö (Mäntysaari 1991, ) Kontrollityössä valvotaan esimerkiksi asiakkaan elämäntapaa, rahan käyttöä tai tiettyjen yhteiskunnallisten velvoittei- 14

15 den hoitamista. Tunne unnety työ (Rostila 1990) Tunnetyössä huolehditaan niistä asiakkaan tunnetiloista ja - reaktioista, joita asiakkuus tai elämäntilanne hänessä herättävät. Kyse on myös työntekijäkohtaisesta tavasta rakentaa luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Pal alveluohjaus (Aluesosiaalityö Helsingissä 2000, 49 52; Sipilä 1996, : palvelutyö; Ala-Nikkola & Sipilä 1996; Suominen 2002) Palveluohjaus on pitkäjännitteinen työskentelymenetelmä, jossa sosiaalityöntekijä tukee asiakasta löytämään soveltuvat palvelut ja hoitamaan asioitaan palveluverkostossa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden sujuvuudesta koko työprosessin ajan. Verk erkost ostoty työ (Mönkkönen 1996, 60 63) Verkostotyössä on kyse moniammatillisesta työtavasta, jossa yhteistoiminnallisesti etsitään ratkaisua asiakkaan elämäntilanteessa vaikuttaviin ongelmiin. Verkostotyössä voidaan myös hakea voimavaroja asiakkaan omista sosiaalisista verkostoista. Ref eflektiivinen sosiaalityö (Järvinen 1990, ref. Karvinen 1993b, 25) Reflektiivisellä työotteella tarkoitetaan sitä tapaa, jolla työntekijä jatkuvasti tiedostaa ja arvioi omaa havainnointiaan, ajatteluaan, toimintaansa ja niiden kontekstia, tulkitsee vuorovaikutuksellisesti ongelmia ja oppii kokemuksistaan. Metodinen sosiaalityö (Karvinen 1993a, ; Eskola 1991) Metodisella työotteella tarkoitetaan sosiaalityön kokonaisuutta käsittävää metatasoista ajattelua ja varsinaista työn tekemisen prosessia systematisoivaa mallia. Kyse on myös sosiaalityöntekijän oman toiminnan systemaattisesta jäsentämisestä ammatillisen ja inhimillisen toiminnan jatkuvassa ongelmanratkaisun prosessissa. 15

16 Edellä esitetyistä lähestymistavoista kattokäsitteinä voidaan nähdä muutostyö ja huollollinen sosiaalityö (ks. Särkelä 2004; myös Juhila 2004). Ne rakentavat keskeisen jakolinjan aikuissosiaalityössä. Muutossosiaalityötä ja huollollista sosiaalityötä kutsun niiden kokonaisvaltaisuuden vuoksi sosiaalityön ammattikäytännöiksi, sillä ne määrittävät sosiaalityön kohteen, tavoitteen ja arvot toisistaan eroavalla tavalla. Asemoin seuraavassa taulukossa myös muut esittämäni aikuisuuden sosiaalityön lähestymistavat sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehikkoon. Taulukk aulukko o 1. Aikuisuuden perussosiaalityön lähestymistapoja ammattikäytäntöjen kehikossa Ammattikäytäntö Huollollinen sosiaalityö Muutossosiaalityö Työorientaatio Byrokratiatyö Kriisityö Professiotyö Aktivointityö Työmenetelmä Palveluohjaus Psykososiaalinen työ Verkostotyö Työväline Kontrollityö Asiakasohjaus Työtaito Tunnetyö Metodinen työote Reflektiivinen työote Sosiaalityön ammattikäytäntöjen eri tasojen rajat ovat sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti häilyviä. Ne rakentavat keskenään sosiaalityön kudelman, jota käytännössä sovelletaan ilman selkeitä raja-aitoja. Esimerkiksi sekä huollollinen sosiaalityö että muutossosiaalityö soveltavat psykososiaalista työtä. Kyse on eroista siinä, mikä on työskentelyn lähtökohta, 16

17 tavoite ja tarkoitus. Eri työorientaatioita ja -menetelmiä voidaan hyödyntää samassa asiakastilanteessa yhtäaikaisesti ja joustavasti. Olennaista on ottaa huomioon monipiirteisen, monimutkaisen ja jatkuvasti muuntuvan kontekstin asettamat vaatimukset työskentelylle. Taulukossa 1 esittelemäni aikuissosiaalityön lähestymistapojen kartta ei ole tyhjentävä. Siitä voidaan kuitenkin havaita, että uusien sosiaalityön lähestymistapojen tulee kamppailla ja hakea oma tilansa ja asemansa sosiaalityön ammatillisella kentällä ja konkreettisissa työprosesseissa. Uudet tulokkaat tarvitsevat tukea päästäkseen kentälle. Niillä tulee olla työntöä: yhteiskunnan, valtion ja/tai byrokratian tulee tunnistaa niiden tarpeellisuus ja työskennellä niiden vahvistumisen puolesta. Niillä tulee myös olla vetoa ja katu-uskottavuutta sosiaalityön kentällä: niiden tulee jollakin tavalla vastata asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden havaitsemiin toiminnallisiin vajeisiin, täyttää jotakin tyhjiötä tai puutetta siinä, miten asiakkaiden tarpeet havaitaan ja miten niihin kyetään vastaamaan. Jos ja kun kuntouttava sosiaalityö on tulossa perussosiaalityöhön, minkälaisia työntö- ja vetovoimia tässä muutosprosessissa vaikuttaa? 17

18 3 PERUSSOSIAALIT USSOSIAALITYÖN AMMATILLISET KÄYTÄNN ÄNNÖT MUUTOK OKSESSA Tässä luvussa pohdin niitä sisäisiä ja ulkoisia muutospaineita, joita sosiaalityöhön kohdistuu ja jotka ovat mahdollistaneet tai jopa tehneet välttämättömäksi kuntouttavan sosiaalityön kehittämisen. Sosiaalityön ammattikäytäntöjen kenttä on ollut sekä ulkoisten että sisäisten muutospaineiden keskellä jo useita vuosia. Muutospaineet aiheutuvat ensinnäkin kuntoutuksen käsitteen sisällöllisestä laajenemisesta. Samalla kuntoutusjärjestelmän puutteet on alettu nähdä yhä selkeämmin. Lisäksi aktiivinen sosiaalipolitiikka on nostanut esille myös kuntouttavan sosiaalityön tarpeen. 3.1 Kunt untoutuk outuksen käsitteen laajeneminen Kuntoutus on Suomessa kehittynyt erillisen kuntoutusjärjestelmän sijaan normalisoitumisprosessin mukaisesti, jolloin eri palvelujärjestelmät ovat luoneet omat kuntoutusta koskevat säädöksensä. Kuntoutus on integroitunut kiinteäksi osaksi yleisiä sosiaali-, terveys-, työvoima- ja koulutuspalveluja. Samalla asiantuntemusalueet ovat hajautuneet eri hallinnonalueille. (Järvikoski ja Härkäpää 2004, ) Kuntoutuksen palvelujärjestelmästä on kehittynyt varsin monimutkainen kokonaisuus (emt ). Kuntoutus on perinteisesti jaettu neljään osalohkoon: lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen (emt ). Niiden avulla on lähinnä ryhmitelty keinoja, joita kuntoutuksessa hyödynnetään. Aikuisuuden sosiaalityössä toteutuva kuntoutus sijoittunee ensisijaisesti ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen alueille. (Tuusa 2005, 32.) Kuntoutuksen palvelujärjestelmää on kuvattu myös sen toimintajärjestelmien kautta, joita on erotettavissa seuraavasti (Järvikoski ja Härkäpää 2004, 58 59; Kuntoutuksen kustannuksista ja vaikuttavuudesta 2002, 25 46): 18

19 kunnallinen terveydenhuolto lääkinnällinen kuntoutus, muun muassa fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, apuvälineet, kuntoutustutkimukset, sopeutumisvalmennuskurssit, kuntoutusjaksot kohde: fyysiset ja psyykkiset sairaudet, vammat kunnallinen sosiaalihuolto muun muassa vammaispalvelut, työ- ja toimintakeskukset, päihdehuolto, kuntoutusjaksot kehitysvammalaitoksissa ja vanhainkodeissa kohde: turvattomuus, toimintakyvyn ongelmat, vammaiset, kehitysvammaiset, vajaakuntoiset, päihdeongelmaiset, toimeentulotuen saajat, vanhukset työhallinto työllistämisen tukitoimenpiteet ja ammatillinen kuntoutus, muun muassa ammatinvalinnanohjaus, neuvonta ja ohjaus, työvoimakoulutus, vajaakuntoisten työhönsijoituksen tukitoimenpiteitä kohde: vajaakuntoiset työnhakijat Kelan kuntoutus ammatillinen, lääkinnällinen ja harkinnanvarainen kuntoutus, muun muassa yksilökohtainen kuntoutus, vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus, vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus kohde: työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyn olennainen heikkeneminen sairauden tai vamman vuoksi, vaikeavammaiset alle 65-vuotiaat, muu kuntoutustarve, kuntoutusajan toimeentuloturva Valtiokonttorin veteraanikuntoutus kohde: sotainvalidit ja heidän puolisonsa, sotalesket, rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa työeläkelaitosten kuntoutus ammatillinen kuntoutus, muun muassa koulutus, työpaikkakuntoutus kohde: sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten kuntoutus ammatillinen kuntoutus, toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä kuntoutus, muun muassa ammatillinen koulutus, työpaikkakuntoutus, avo- ja laitoshoito, sopeutumisvalmennus, apuvälineet, asunnon 19

20 muutostyöt kohde: työtapaturmassa vammautuneet, ammattitautipotilaat, liikennetapaturmassa vammautuneet työterveyshuoltolaki työkykyä ylläpitävä toiminta kohde: kaikki työssäkäyvät, oireilevat ja vajaakuntoiset työntekijät opetushallinto perusopetuksen erityisopetus, ammatillinen erityisopetus. Kuntoutus edellyttää vajaakuntoisuutta. Työvoimahallinto pitää vajaakuntoisena henkilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002, 7 ). Kelan työikäisiä henkilöitä koskeva vajaakuntoisuusmääritelmä perustuu lakiin kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta (610/1991, 2 ). Siinä viitataan asianmukaisesti todettuun sairauteen, vikaan tai vammaan, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan tai joka olennaisesti heikentää työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Kuntoutusjärjestelmä on painottunut ennen kaikkea fyysisen vajaakuntoisuuden alueille, ja kuntoutuspalvelut myönnetään pääosin lääkinnällisenä ja ammatillisena kuntoutuksena (mm. Pohjola 1999, ). Kuntoutus on kuitenkin alettu ymmärtää yhä laaja-alaisemmin. Työvoimahallinto käytti 1980-luvulla käsitettä sosiaalinen vajaakuntoisuus viitatessaan sosiaalisten syiden aiheuttamaan vajaakuntoisuuteen (Järvikoski ja Härkäpää 2004, 46). Vajaakuntoisuuden sosiaalisia ja psyykkisiä ulottuvuuksia niissäkin tilanteissa, joissa kyseessä ei ole vamma, vika tai sairaus, on erityisesti 1990-luvulla alettu nostaa esille (emt ). Tällöin myös sosiaaliseen syrjäytymiseen tai sen uhkaan liittyvät tekijät on alettu ymmärtää ongelmina, joihin kuntouttavan työotteen avulla voidaan hakea ratkaisua (ks. Järvikoski 1994, 49 60). Esimerkiksi Vates-säätiön työnantajaoppaan mukaan työkykyä alentava vajaakuntoisuus voi aiheutua 20

21 1. äkillisestä tapaturmasta tai sairaudesta, 2. vähitellen etenevästä sairaudesta, 3. sosiaalisista syistä, esimerkiksi elämänhallinnan ongelmista, yleisestä jaksamattomuudesta tai haluttomuudesta, 4. työorganisaatiosta tai työyhteisöstä, esimerkiksi työuupumuksesta ja 5. yhteiskuntapoliittisista asenteista tai syistä, esimerkiksi ikärasismista tai pitkäaikaistyöttömyydestä (Vates-säätiön työnantajaopas 2006). Laajennettu käsitys kuntoutuksesta näkee vajaakuntoisuutena myös työttömyyteen liittyvät vaikeudet ja erilaiset elämänhallinnan ongelmat. Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää (2004, 52 55) kirjoittavat kuntoutuksen paradigman muutoksesta: ymmärretään yhä laajemmin, että ihmisten erilaisissa ongelmissa on kyse ihmisen ja hänen ympäristönsä välisestä vuorovaikutuksesta. On alettu puhua kuntouttavasta työotteesta, jolla tarkoitetaan muun muassa sellaista asiakastyön toimintatapaa, jossa kiinnitetään huomiota asiakkaan subjektiuteen ja osallisuuteen sekä valinta- ja vaikutusmahdollisuuksiin (Järvikoski ja Härkäpää 2004, 22 23). Kuntouttava työote on kuitenkin haluttu nähdä erillisenä itse kuntoutuksesta ja kuntoutuspalveluista. Sen on pikemminkin katsottu olevan kattava periaate ja toimintatapa, jonka voidaan katsoa kuuluvan kaikkeen hyvään hoitoon ja hoivaan (Kuntoutuksen kustannuksista ja vaikuttavuudesta 2002, 25; Järvikoski ja Härkäpää 2004, 22 23). Kuntoutus-käsitteen alueelle ollaan tällöin sisällyttämässä lähes kaikki inhimillinen auttaminen. Näin laaja näkökulma vaikeuttaa kuntouttavan työotteen erityisyyden ymmärtämistä ja näkyväksi tekemistä. Onko kaikki sosiaalityö kuntouttavaa ja ovatko kaikki sosiaalityön työskentelyn kohteet kuntoutuksellisia kohteita? Ja jos näin on, eikö kuntoutus käsitteenä ole silloin sisällöllisesti merkityksetön? On perusammattitaitoon kuuluva asia (vaikkakaan ei valitettavasti itsestäänselvyys, ks. esim. Metteri 2004a) kohdella asiakkaita ja potilaita asiallisesti ja ystävällisesti ja pyrkiä vaikuttamaan myönteisesti heidän hyvinvointiinsa, mutta ainakin sosiaalityössä kuntouttavan työotteen tulisi mielestäni olla erityisen päämäärätietoista, pitkäjännitteistä ja metodista (ks. Eskola 21

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot