J. V. Snellman 200 vuotta. Juhlaohjelma vuonna 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J. V. Snellman 200 vuotta. Juhlaohjelma vuonna 2006 www.snellman200.fi"

Transkriptio

1 J. V. Snellman 200 vuotta Juhlaohjelma vuonna Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2005

2

3 J. V. Snellman 200 vuotta Juhlaohjelma vuonna Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2005

4

5 Julkaisija: VALTIONEUVOSTON KANSLIA Tekijät: Pääsihteeri Raimo Savolainen, J. V. Snellman 200 vuotta -hanke Puhemies Paavo Lipponen, valtuuskunnan puheenjohtaja Valtiosihteeri Risto Volanen, toimikunnan puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun laji: Julkaisu Toimeksiantaja: Valtioneuvoston kanslia Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun nimi: J. V. Snellman 200 vuotta: juhlaohjelma vuonna 2006 Tiivistelmä: Valtioneuvoston kanslia asetti J. V. Snellmanin 200-vuotisjuhlahankkeen, kun vuonna 2006 tulee kuluneeksi 200 vuotta J. V. Snellmanin ( ) syntymästä ja 125 vuotta hänen kuolemastaan. Snellman oli suomalaisen sivistyksen esitaistelija ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjä. Hän seurasi kriittisesti eurooppalaista elämäntapaa korostaen kuitenkin suomalaisuuttaan. Snellmanin elämä ja aikakausi avaavat portin 1800-luvun sivistykseen, jolta maaperältä suomalainen kansakunta on kehittynyt. Snellmanin ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia. Juhlavuoden hankkeen päämääränä on tehdä tunnetuksi Snellmanin ja hänen aikalaistensa työtä kansakunnan rakentajana sekä rohkaista sen avulla tunnistamaan oma identiteettinsä ja hahmottamaan oma roolinsa eurooppalaisessa sivistyskehityksessä. Päämäärien toteuttamiseksi hankkeen tehtävänä on suunnitella juhlavuoden monipuolinen ohjelma, koordinoida tapahtumia Suomessa ja ulkomailla sekä huolehtia tiedotuksesta. Tehtävää hoitamaan valtioneuvoston kanslia asetti valtuuskunnan, joka päättää toiminnan periaatteista ja valvoo toimintaa. Juhlavuoden suunnittelua ja käytännön johtamista sekä toiminnan asianmukaista järjestämistä varten asetettiin toimikunta. Juhlahankkeen pääsihteeri valmistelee ja esittelee asiat valtuuskunnalle ja toimikunnalle, valvoo asioiden toimeenpanoa ja vastaa tiedottamisesta. Juhlavuoden teema sivistys avautuu kansalaisille juhlavuoden aikana yli 100 päivänä monipuolisen juhlaohjelman avulla. Normaalien juhlatunnusten ja muistolaattojen lisäksi ohjelmassa on kymmeniä näyttelyitä, seminaareja, konsertteja, puhetilaisuuksia, erilaisia tapahtumia. Avajaisjuhlallisuudet ovat Kuopiossa 3.1. ja pääjuhlallisuudet Helsingissä Sarjan nimi ja numero: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2005 Kokonaissivumäärä: 116 Julkaisun jakelu: Valtioneuvoston kanslia, ISSN: Kieli: Fi Painopaikka: Edita, 2005 ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare: STATSRÅDETS KANSLI Författare: Generalsekreterare Raimo Savolainen, J.V. Snellman 200 år -jubileumsprojektet Talman Paavo Lipponen, delegationens ordförande Statssekreterare Risto Volanen, kommissionens ordförande PRESENTATIONSBLAD Typ av publikation: Publikation Uppdragsgivare: Statsrådets kansli Publikation (även den finska titeln): J. V. Snellman 200 år -jubileumsprojektet jubileumsprogram år 2006 (J. V. Snellman 200 vuotta: juhlaohjelma vuonna 2006) Datum då organet tillsattes: Referat: Statsrådets kansli tillsatte den 18 november 2003 jubileumsprojektet J.V. Snellman 200 år då det år 2006 har förflutit 200 år sedan J.V. Snellmans ( ) födelse och 125 år sedan hans död. Snellman var en förkämpe för den finska kulturen och utvecklare av det moderna medborgarsamhällets strukturer. Han följde kritiskt med det europeiska levnadssättet samtidigt som han framhöll sin finskhet. Snellmans liv och samtid öppnar porten till 1800-talets bildning, som är den jordmån ur vilken den finska nationen har vuxit fram. Snellmans tankar är fortfarande aktuella. Syftet med jubileumsåret är att göra Snellmans och hans samtidas arbete som nationsbyggare känt, och att med hjälp av detta uppmuntra finländarna till medvetenhet om sin egen identitet och till att gestalta sin roll i den europeiska civilisationens utveckling. För att uppnå dessa mål är projektets uppdrag att planera ett mångsidigt program för jubileumsåret, koordinera evenemang i Finland och utomlands samt sköta informationen. För att sköta uppdraget tillsatte statsrådets kansli en delegation som beslutar om principer för verksamheten och övervakar den. För planeringen och den praktiska ledningen samt för arrangerandet av verksamheten tillsattes en kommission. Generalsekreteraren för jubileumsprojektet bereder och föredrar ärendena för delegationen och kommissionen, övervakar genomförandet och svarar för informationen. Jubileumsårets tema kultur och bildning, presenteras under jubileumsåret för medborgarna genom ett mångsidigt jubileumsprogram under fler än 100 dagar. Förutom de sedvanliga jubileumssymbolerna och minnesplaketterna ingår tiotals utställningar, seminarier, konserter, tal och andra evenemang i programmet. Öppningsceremonin hålls i Kuopio den 3 januari och huvudceremonin i Helsingfors den 12 maj Seriens namn och nummer: Statsrådets kanslis publikationsserie 14/2005 Sidantal: 116 Distribution: Statsrådets kansli, ISSN: Språk: Fi Tryckort: Edita, 2005 ISBN: Sekretessgrad: Offentlig Förlag: Statsrådets kansli 4

7 SISÄLLYS SAATTEEKSI ALOITUSJUHLALLISUUDET PÄÄJUHLALLISUUDET JUHLAVUODEN TUNNUKSIA MUISTOLAATAT NÄYTTELYITÄ SEMINAAREJA PUHEITA, ESITELMIÄ JA LUENTOJA KONSERTTEJA JA TEATTERIA ERILAISIA TAPAHTUMIA JULKAISUJA RADIO- JA TV-OHJELMIA JUHLAKALENTERI Vuonna Vuonna Tammikuu

8 Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu J. V. SNELLMAN KRONOLOGIA KUVALUETTELO

9 SAATTEEKSI Vuonna 2006 suomalaisen sivistyksen esitaistelijan ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjän J. V. Snellmanin syntymästä tulee 200 vuotta ja kuolemasta 125 vuotta. Valtioneuvoston kanslia asetti J. V. Snellmanin 200-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnan ja sen alaisuuteen toimikunnan suunnittelemaan juhlavuoden monipuolisen ohjelman. Valtuuskuntaa johtaa eduskunnan puhemies Paavo Lipponen ja toimikuntaa valtiosihteeri Risto Volanen. Pääsihteerinä toimii dosentti Raimo Savolainen, joka on alkukielisen ja suomennettujen Snellmanin koottujen teosten päätoimittaja ja Snellmanelämäkerran kirjoittaja. Juhlahankkeeseen kutsutut 31 tahoa ovat työskennelleet nyt kaksi vuotta. Lopputuloksena on syntynyt monipuolinen juhlaohjelma 100 päivälle. Jokaisessa tilaisuudessa ja tapahtumassa on lähdetty tekemään tunnetuksi Snellmanin ja hänen aikalaistensa työtä kansakunnan rakentajana. Ohjelman sisältö rohkaisee suomalaisia tunnistamaan oma identiteettinsä ja hahmottamaan oma roolinsa eurooppalaisessa sivistyskehityksessä. Juhlavuoden teematapahtumissa, näyttelyissä, seminaareissa, konserteissa ja julkaisuissa näkyy Snellmanin monipuolisuus ja käyttökelpoisuus aikalaistensa ja aikakautensa edustajana. Hänessä yhdistyivät perinpohjainen tutkija, syvällinen ajattelija, ennakkoluuloton ideoija, tarmokas julistaja sekä asiantunteva ja pelkäämätön toteuttaja. Hän toteutti johdonmukaisesti omaa ohjelmaansa ja pyrki saamaan sen käytäntöön olosuhteiden sen salliessa. Kaikessa toiminnassaan Snellman ajoi tietoisen itsevarmasti ruotsinkielisten kansallistamista ja suomenkielisten sivistämistä, minkä hän näki perustana maan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittämiselle. Snellman oli vakuuttunut, että jos suomalaiset eivät herää valtiolliseen ja sivistykselliseen itsetietoisuuteen, se oli kuoleva kansa. Tämän sanoman tulkkina toimii koko Snellmanin kirjallinen tuotanto, jonka kautta hän välitti luottamusta sivistyksen voimaan. Tämä sanoma on nyt koko kansan ulottuvilla koottuina teoksina alkukielellä ja suomennoksina, juhlavuoden verkkosivuilla ja monipuolisessa ohjelmatarjonnassa. Snellmanin elämäntyö on nostanut juhlavuoden teemaksi sivistyksen. Alusta asti on ollut selvää, että juhlavuosi on harvinaislaatuinen tilaisuus pitää esillä ja SAATTEEKSI 7

10 tutkia, mitä sivistys on. Snellmanin ajatukset ovat kantaneet suomalaisen kansakunnan rakennustyötä nykypäiviin saakka ja ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä. Kansainvälistyvässä maailmassa sivistyksen rooli on entistä ajankohtaisempi. Snellmanilainen usko sivistyksen voimaan on toimiva perintö tänäkin päivänä. Juhlavuoden laaja ohjelmatarjonta kutsuu jokaista tällaiselle löytöretkelle. Juhlaohjelman lopullinen laajuus ja tapahtumatietojen tarkkuus päivitetään juhlavuoden aikana verkkosivuosoitteessa joka avataan tammikuussa Tuoreimmat tiedot sähköisessä muodossa löytyvät temaattisesta juhlaohjelmasta, kronologisesta juhlakalenterista ja eri tilaisuuksien tiedotteista ja polkumäärityksistä. J. V. Snellman -tietoutta voi hakea kootuista teoksista, artikkeleista, kronologiasta, bibliografiasta ja termipankista. Kuvagalleriassa voi selata henkilöön ja aikakauteen liittyviä kuvia. Verkkosivuilta voi poimia myös juhlavuoden logon omaan käyttöönsä. Lisätietoja: J. V. Snellman 200 vuotta -hankkeen pääsihteeri Raimo Savolainen, Valtioneuvoston kanslia, PL 23, Valtioneuvosto, p. (09) , , f. (09) , sähköposti Lisätietoja myös: J. V. Snellman 200 vuotta -juhlahanke Asetettu Juhlavaltuuskunta (31 jäsentä) Puhemies Paavo Lipponen, eduskunta (puheenjohtaja) Valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja) Valtiosihteeri Arto Mansala, ulkoasiainministeriö (jäsen) Valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö (jäsen) Kansliapäällikkkö Markku Linna, opetusministeriö (jäsen) Viestintäjohtaja Katariina Kivistö, liikenne- ja viestintäministeriö (jäsen) Johtokunnan jäsen Sinikka Salo, Suomen Pankki (jäsen) Rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (jäsen) Ohjelmajohtaja Ismo Silvo, Yleisradio (jäsen) Kunnanjohtaja Erkki Luoma, Alahärmän kunta (jäsen) Apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund, Helsingin kaupunki (jäsen) Kunnanjohtaja Pekka Oksanen, Hattulan kunta (jäsen) Toimialajohtaja Veikko Mikkola, Hämeenlinnan kaupunki (jäsen) 8 SAATTEEKSI

11 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Haapaniemi, Kirkkonummen kunta (jäsen) Kaupunginjohtaja Antti Isotalus, Kokkolan kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Oulun kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Per-Håkan Slotte, Porvoon kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty, Turun kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Gösta Willman, Uudenkaarlepyyn kaupunki (jäsen) Kunnanjohtaja Petri Härkönen, Vihdin kunta (jäsen) Johtaja Pentti Kurunmäki, Sanomalehtien Liitto ry (jäsen) Varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, Suomen Hypoteekkiyhdistys (jäsen) Hallintoneuvos Niilo Jääskinen, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (jäsen) Professori Ulla-Maija Kulonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (jäsen) Johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (jäsen) Dosentti Tellervo Krogerus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (jäsen) Dosentti Martti Häikiö, Snellman-säätiö (jäsen) Puheenjohtaja, Jussi Snellman, Snellmanien suku-yhdistys ry (jäsen) Puheenjohtaja Kauppi Virkkala, Suomen Nuorisoseurojen Liitto (jäsen) Puheenjohtaja, rehtori Ville Marjomäki, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (jäsen) Juhlatoimikunta (8 jäsentä) Valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja) Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja) Filosofian maisteri Jouko Könnölä, opetusministeriö (jäsen) Professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto (jäsen) Kanslianeuvos Heikki Viitala, Kuopion kaupunki (jäsen) Dosentti Hannu Heikkilä, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (jäsen) Dosentti Aura Korppi-Tommola, Tieteellisten seurain valtuuskunta (jäsen) Professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (jäsen) Pysyvät asiantuntijat (5 asiantuntijaa) Professori Håkan Andersson Professori Matti Klinge Professori Juha Manninen Ministeri Jaakko Numminen Professori Johan Wrede Pääsihteeri Dosentti Raimo Savolainen, valtioneuvoston kanslia SAATTEEKSI 9

12 1 ALOITUSJUHLALLISUUDET Tiistaina Kuopiossa Klo 8.00 Juhlaliputus Kuopiossa ja muissa Snellman-kaupungeissa J. V. Snellmanin elämäntyön kunniaksi Klo Juhlavuoden valtakunnallinen avausjuhla Kuopion Musiikkikeskuksessa, Kuopionlahdenkatu 23 - Alkumusiikki, Fredrick Pacius: Alkusoitto oopperaan Kaarle-kuninkaan metsästys: Kuopion kaupunginorkesteri, johtaa kapellimestari Atso Almila. 10 ALOITUSJUHLALLISUUDET

13 - Tervetulopuhe, Kuopion paikallistoimikunnan puheenjohtaja lehtori Matti Mänttäri, teemana Kuopio ja J. V. Snellman. - Avauspuhe, opetusministeri Antti Kalliomäki, teemana Sivistys Euroopan voimavarana. - Välimusiikki, Jean Sibelius: Vapautettu kuningatar orkesterille ja sekakuorolle, Kuopion kaupunginorkesteri, johtaa kapellimestari Atso Almila, Kamarikuoro Ancora, kuoro-osuuden valmentaa Jussi Mattila. - Puheenvuoro juhlavuoden tavoitteista, valtioneuvoston juhlatoimikunnan puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen, teemana Sivistys pienen kansakunnan voimana. - Tervehdys, Valtakunnallisen Snellmanien Sukuyhdistys ry:n puheenjohtaja Jussi Snellman, teemana Kansakunta ja suku suurmiehen varjossa. - Juhlaesitelmä, J. V. Snellman 200 vuotta -juhlahankkeen pääsihteeri ja J. V. Snellman -elämäkerran kirjoittaja, dosentti Raimo Savolainen, teemana Snellman kansakunnan käsikirjoittajana. - Kirje JVS:lle tanssiesitys kantaesityksenä, koreografia Jorma Uotinen. Ilmaisia lippuja saa Musiikkikeskuksen lipunmyynnistä, Kuopionlahdenkatu 23, p , ja paikallistoimikunnan toimistosta. Klo Kuopion kaupungin vastaanotto Tervetulopuhe, kaupunginjohtaja, farmasian tohtori Petteri Paronen, teema J. V. Snellman sivistysyliopiston airut. Puhuja on Kuopion yliopiston entinen rehtori. Puheenvuoro valtiosihteeri Risto Volanen. Yhteyshenkilö Kanslianeuvos Heikki Viitala, Kuopion kaupunki, p. (017) , sähköposti ALOITUSJUHLALLISUUDET 11

14 2 PÄÄJUHLALLISUUDET Perjantaina Helsingissä Klo 8.00 Valtakunnallinen juhlaliputus Klo Snellman-elämäkertatutkimuksen Sivistyksen voimalla julkistaminen Säätytalolla. Klo Kunniakäynti Snellmanin haudalla Helsingin vanhalla hautausmaalla; läsnä juhlahankkeen puheenjohtajisto ja pääsihteeri 12 PÄÄJUHLALLISUUDET

15 Klo Kunniakäynti Snellmanin patsaalla Suomen Pankin edessä Läsnä Helsingin yliopiston osakunnat ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta lippuineen; mukana J. V. Snellman-juhlavaltuuskunnan ja -toimikunnan jäsenet. Klo Juhlavuoden pääjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa; kunniavieraana tasavallan presidentti; ohjelmassa avauspuhe, juhlapuhe, juhlaesitelmä, nuorison puhe sekä musiikkia; kutsuvieraiden joukossa eduskunta, maan hallitus, ministeriöiden ja yliopiston virkakuntaa, juhlahankkeen valtakunnalliset ja paikalliset valmistelijatahot, Snellman-suvun edustajat; järjestäjänä valtioneuvosto ja Helsingin yliopisto. Klo Pääministerin juhlavastaanotto Säätytalolla Lisätietoja: J. V. Snellman 200 vuotta juhlahankkeen pääsihteeri Raimo Savolainen, Valtioneuvoston kanslia, p. (09) , , sähköposti PÄÄJUHLALLISUUDET 13

16 3 JUHLAVUODEN TUNNUKSIA Sunnuntai klo 16 Juhlarahan julkistaminen Kuopion kaupungintalon juhlasalissa, järjestäjinä Suomen Pankki ja juhlaraha-lautakunta. Lisätietoja juhlarahalautakunnan sihteeri Tapio Ropponen, Rahapaja Oy, PL Vantaa, p. (09) , sähköposti Keskiviikko Juhlapostimerkin julkistaminen Snellman 200 vuotta -juhlapostimerkki julkistetaan Helsingissä Postimuseossa. Lisätietoja Postimerkkitoimikunnan sihteeri, Palvelutuotannon päällikkö Marja Leppävuori, Postimerkkikeskus, p tai , sähköposti 14 JUHLAVUODEN TUNNUKSIA

17 Torstai klo 14 Juhlamitali Suomen Mitalitaiteen Killan julistama kuvanveistokilpailu päättyy tammikuussa Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Valtioneuvoston juhlahuoneistossa, Smolnassa. Yhteyshenkilö puheenjohtaja filosofian maisteri Veikko Löyttyniemi, Suomen Mitalitaiteen Kilta ry, p. (09) , sähköposti Kuopion kaupunki Kuopiossa on käytössä kaksi julistetta. Toisessa on Suomen lippu, pohjalla J. V. Snellmanin profiili ja kuudella kielellä teksti Eurooppalainen J.V. Snellman suomalaisen kansakunnan rakentaja. Toisessa on Kuopio-maisema ja siinä teksti Kuopio, Suomi J.V. Snellmanin muistokaupunki , jota on toisaalta suomen- ja ruotsinkielinen versio ja toisaalta kuusikielinen versio. Lippuaiheen on suunnitellut Infinite and more/jarno Nousiainen, Linnanpellonkatu 38, Kuopio, p , sähköposti Lippuaiheesta on tehty lisäksi isot sisä- ja ulkoviirit, joita lainataan korvauksetta Kuopion tilaisuuksien järjestäjille. Lainausta hoitaa kaupungintalon virastomestari Marko Kostilainen, p. (017) Sisä- ja ulkoviirit ovat käytössä Snellmanin päivästä 2005 Snellmanin päivään Lippuaiheesta on tarra, jota yhdessä julisteen jaetaan yhteistyötahoille. Niitä saa veloituksetta Kuopion paikallistoimikunnan toimistosta. Kuopion kaupungin 11 postituskoneessa on tunnus J. V. Snellman Yhteyshenkilö hankintajohtaja Anssi Rajasärkkä, p. (017) , sähköposti Kokkolan kaupunki Snellman-muistomerkin paljastus Kokkolassa to klo Kaarlelankatu, Kokkola. Järjestäjänä Kokkolan kaupunki. Yhteyshenkilö Kansliasihteeri Kaija Jestoi, (06) , sähköposti Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen ensimmäinen markka/hypoteekkiyhdistys-jetoni julkistetaan Wilhelmin-päivänä. Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, Suomen Hypoteekkiyhdistys, p. (09) , sähköposti JUHLAVUODEN TUNNUKSIA 15

18 16 ALATUNNISTE TÄHÄN

19 4 MUISTOLAATAT Tukholma - Varhaislapsuuden koti Södermalmilla. Tjärhofsgatanin ja Tullportsgatanin kulmassa Tukholman suomalaisen seurakunnan kiinnittämä laatta (Terho Sakki) vuodelta Kokkola - Lapsuudenkoti Neristanissa, Rantakatu 27. Etelä-pohjalaisen osakunnan kiinnittämä laatta. Oulu - Koulukortteeri Piponiuksella , Isokatu 5. - Koulutalo Oulun triviaalikoulu , Kajaaninkatu 14. Yhteyshenkilö erikoissuunnittelija Ritva Tienari, Oulun kaupunki, p. (08) , sähköposti Alahärmä - Nuoruudenkoti Palon tila Voltin kylässä. Talo palanut 1971, muistolaatan kiinnittänyt Härmä-seura. Yhteyshenkilö elinkeinojohtaja Erkki Luoma, Alahärmän kunta, sähköposti Kuopio - Poikamiesasunto Tulliportinkatu 27:ssa Holopaisen talossa, joka on purettu Laatta museossa. - Vihitty Malmbergin talossa, Snellmaninkatu 17. Paljastus klo Kansallisarkiston pääjohtaja, teologian tohtori Jussi Nuorteva. - Ensimmäinen perhekoti Oppmanin talossa, Snellmaninkatu 19. Kotimuseona lähtien. - Toinen perhekoti syksyllä 1849 Almin talossa Kauppakatu 30 (purettu helmikuussa 2002). - Kuopion yläalkeiskoulun talo, jossa toimi rehtorina , Maaherrankatu. Muistolaatan paljastus sisäpihan rakennuksen seinään Tervetulosanat paikallistoimikunnan jäsen professori Seppo MUISTOLAATAT 17

20 Saarikoski, teema J. V. Snellman, kansallinen herättäjä. Muistolaatan paljastaa ministeri Jaakko Numminen, teema J. V. Snellman vuosisatansa edustajana. - Saima -lehden muistolaatta 1983/1984, Matti Komulainen. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22. Lisätietoja intendentti Helena Riekki, Kuopion kaupunki, p. (017) , , sähköposti Helsinki - Opiskelijakortteeri syksyllä 1829 Iso-Roobertinkatu 17 yhdessä Runebergin kanssa, laatta vuodelta Kolmas perhekoti Helsingissä : Smedbergin talo Liisankatu 17, laatta julkistetaan Neljäs perhekoti 1855: Åbergin talo Kirkkokatu 12, laatta julkistetaan Viides ja viimeinen perhekoti : Sahlbergin talo, Yrjönkatu 24, jossa laatta olemassa. Yhteyshenkilö Helsingin kaupungin nähtävyyksien Merkitsemistyöryhmä, tutkija Anne Salminen, Helsingin kaupunginmuseo Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, p. (09) , sähköposti Hämeenlinna - Etelä-Suomen lääninhallituksen päärakennuksen ulkoseinässä, Hallituskatu 16, on laatta, jossa on teksti Tässä maaherran virkatalossa allekirjoitti keisari Aleksanteri II J. V. Snellmanin aloitteesta suomen kielen yhdenvertaisuutta koskevan käskykirjeen. Yhteyshenkilö toimialajohtaja Veikko Mikkola, Hämeenlinnan kaupunki, p. (03) , sähköposti Kirkkonummi - Kesänviettoa Kirkkonummella Stor-Danskarbyn kartanossa, jossa kuoli Talo purettu, paikalla muistolaatta. 18 MUISTOLAATAT

21 5 NÄYTTELYITÄ Keskiviikko klo Kuvanveistäjä Johannes Takanen ja J. V. Snellmanin patsas Kuopiossa Kuopion Taidemuseon näyttely asti. Yhteyshenkilö intendentti Marianna Huttunen Kuopion taidemuseo, p. (017) , sähköposti Keskiviikko Klo 15 J. V. Snellman sillanrakentajana Ruotsin ja Venäjän vallan koulujärjestyksen välillä Kuopion kaupunginkirjaston näyttely asti. Yhteyshenkilöt Liisa Rossi, p. (017) , sähköposti ja Arja Anttila, p. (017) , sähköposti NÄYTTELYITÄ 19

22 Lauantai Rehtori J. V. Snellman Kuopiosta Kuopion Kulttuurihistoriallisen museon näyttely asti. Yhteyshenkilö yli-intendentti Tapio Laaksonen, Kuopion Korttelimuseo, p. (017) , sähköposti Tiistai klo 11 J. V. Snellman ja Suomen markka Suomen Pankin näyttely Suomen Rahamuseossa Snellmaninkatu 2, Helsinki. Yhteyshenkilö assistentti Mari Hämäläinen, Suomen Pankki, p , sähköposti Tiistai klo 17 J. V. Snellman eurooppalainen ajattelija Kansainvälinen kiertonäyttely Helsingin yliopiston kirjastossa saakka. Kansalliskirjaston Galleriassa Unioninkatu 36, Helsinki. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Näyttely- ja kulttuurikoordinaattori Inkeri Pitkäranta, sähköposti Keskiviikko klo Snellmanin ajan kouluelämää Helsingissä Helsingin kaupunginarkiston ja Helsingin kaupunginmuseon näyttely Jugendsalissa. Yhteyshenkilö arkistotoimen päällikkö Eeva Miettinen, Helsingin kaupungin tietokeskus, p. (09) , sähköposti Torstai J. V. Snellman ja Pohjois-Suomi Oulun Maakunta-arkiston näyttely, Arkistokatu 6. Tiedustelut: johtaja Vuokko Joki, p. (08) , sähköposti Tiistai J. V. Snellman Valtiomies ja ihminen Suomen kansallisarkiston näyttely, Rauhankatu 17, Helsinki. Yhteyshenkilö tutkija Pertti Hakala, Kansallisarkisto, p. (09) , sähköposti 20 NÄYTTELYITÄ

23 Torstai J. V. Snellman Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pysyvä näyttely Snellman-salissa Yrjönkatu 9 A, Helsinki. Yhteyshenkilö varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, Suomen Hypoteekkiyhdistys, p. (09) , sähköposti Torstai J. V. Snellmanin teokset Åbo Akademin kirjaston näyttely. Yhteyshenkilö Pia Södergård, Åbo Akademi, p. (02) , sähköposti Keskiviikko klo 18 Sivistyksen lähteellä J. V. Snellman ja lukuseuran kirjasto Näyttely saakka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa, Isokatu 3. Järjestäjinä Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun koulutuskirjasto ja Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus. Yhteyshenkilö: Tutkija Pertti Hyttinen, Chydeniusinstituutti, p. (06) , sähköposti Torstai Snellmanin ajan Kokkola lapsen silmin Näyttely ja lastentapahtuma K. H. Renlundin museossa, Roosin talossa, Pitkänsillankatu 39, Kokkola. Avajaiset to klo Järjestäjänä K. H. Renlundin museo. Yhteyshenkilö: Amanuenssi Seija Johnson, p. (06) , sähköposti Lauantai J. V. Snellman Markan mahtimies Näyttely Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulun Ainolassa. Näyttely koostuu Snellmanin aikakauden rahoista ja käsittelee Snellmanin vaikutusta Suomen rahatalouteen. Yhteyshenkilö museonjohtaja Ilse Juntikka, p. (08) , sähköposti Maanantai Herrasväen elämää 1800-luvun Kokkolassa Snellmanin ajan ruokia ja ruokailutapoja sekä näyttely 1800-luvun alun pukeutumisesta Opetusravintola Kokkolinna, Isokatu 1, Kokkola. Ryhmille tilattavissa sopimuksen mukaan Kokkolan historia -menu. Avoinna 1800-luvun NÄYTTELYITÄ 21

24 kahvila. Järjestäjänä Kokkolan ammattiopisto. Yhteyshenkilö ravintolapäällikkö Paula Hakala, p , sähköposti Perjantai luvun hiusmuotinäyttely Kokkolan Snellman-salissa, Vingenkatu 18. Järjestäjänä Kokkolan kauppaopisto/ hiusalan koulutus. Yhteyshenkilö: Rehtori Tarja Halkosaari, p , sähköposti Perjantai 12.5 alkaen Snellman ja liikenne-näyttely Liikenne- ja viestintäalan Trafiikki-museot (Mobilia, Postimuseo, Radio- ja TV-museo, Rupriikki, Suomen Ilmailumuseo, Suomen merimuseo, Suomen Rautatiemuseo) järjestävät yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa näyttelyn Snellmanin suhteesta liikenteeseen ja viestintään. Näyttely on esillä Trafiikki-museoissa ja liikenne- ja viestintäministeriössä, jokaisessa oman liikenteenalansa esinein. Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Marina Bergström, Trafiikki-museot ry, p , , sähköposti Torstai Elämää 1800-luvun alun Turussa Snellmanin aikaan Turun museotoimen ja Turun yliopiston yhteysnäyttely Turun linnassa. Yhteyshenkilö Juhani Kostet, sähköposti p ja Kari Immonen, sähköposti Perjantai Snellmanin nuoruuden koti Palo Alahärmän Voltissa Valokuvanäyttely Alahärmän koulukeskuksessa. Lisätietoja pitäjänneuvos Asseri Risikko, Härmä-Seura ry:n puheenjohtaja. Perjantai Snellman-aiheinen valokuvanäyttely Alahärmän koulukeskuksessa ystävyyskuntien tapaamisen osanottajille. Yhteyshenkilö puheenjohtaja Sari Oja-Lipasti, Härmälääset Häjyylyt ry, p , sähköposti 22 NÄYTTELYITÄ

25 Maanantai Snellmanilainen sivistys ja talonpojat Hattulan Retulansaaren Ylikartanoon kootaan talon 1800-luvusta, etenkin valtiopäivämies Matti Retulan ja häntä seuraavien sukupolvien elämästä kertova näyttely. Pienoisnäytelmää tai kuvaelma talon isännän Matti Retulan matkasta keisaria tapaamaan Hämeenlinnaan ja hänen lähtöönsä pian alkaville valtiopäiville. Yhteyshenkilö kirjailija YL Eero Ojanen, p , sähköposti Torstai Elävä Karstenin kirjapaino, Kuopion Muotoiluakatemian näyttely Taitemia-galleriassa asti, Piispankatu 8, Kuopio. Yhteyshenkilö yliopettaja Heli Reinikainen, Kuopion Muotoiluakatemia, graafisen viestinnän laitos, p , sähköposti NÄYTTELYITÄ 23

26 24 ALATUNNISTE TÄHÄN

27 6 SEMINAAREJA Keskiviikko klo 18 J. V. Snellman ja uskonto: J. V. Snellman ja Ukko Paavo Avausviikon juhlaseminaari Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Järjestäjät Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Yhteyshenkilö piispan sihteeri Kaija Pyykönen, p. (017) , sähköposti Torstai klo J. V. Snellman ja Elias Lönnrot Avausviikon juhlaseminaari Kuopiossa Microteknian auditoriossa, Microkatu 1 Tilaisuuden järjestävät Kuopion yliopisto/minna Canth-instituutti. Yhteyshenkilö johtaja Tarja Eskelinen, Minna Canth-instituutti, PL 1627, Kuopio, p. (017) , sähköposti Perjantai klo J. V. Snellman ja perhe Avausviikon juhlaseminaari Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Järjestää Kuopion Snellman-instituutti. Yhteyshenkilö johtaja Teppo Vihola, Snellmaninstituutti, p. (017) , sähköposti Sunnuntai klo J. V. Snellman ja suomen kieli Avausviikon juhlaseminaari Pohjois-Savon Liiton maakuntasalissa, Sepänkatu 1, Kuopio. Seminaarin järjestää Suomen Heimot ry yhdessä Savon Kielen Seura ry:n kanssa. Lisätietoja professori Osmo Hänninen, p. (017) Keskiviikko klo 17 J. V. Snellman eurooppalainen ajattelija Seminaari liittyen Kansalliskirjaston kansainväliseen kiertonäyttelyyn, Unionikatu 36, Helsinki. Näyttelyn asiantuntijat kertovat näkökulmistaan Snellmanin ajatusmaailmaan. Lisätietoja: Näyttely- ja kulttuurikoordinaattori Inkeri Pitkäranta, Kansalliskirjasto, sähköposti SEMINAAREJA 25

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Ajankohtainen Uno Gygnaeus

Ajankohtainen Uno Gygnaeus Ajankohtainen Uno Gygnaeus I II III SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 2010 Ajankohtainen Uno Cygnaeus Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 KOULU JA MENNEISYYS XLVIII IV ISSN 0780-7694 ISBN 978-952-92-8080-3

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon teema Vapaaehtoisuus voimana Maanantai 3.10 Tapahtuma Paikka klo Järjestäjä Maanantaipiiri-eläkeläisten avoin keskusteluryhmä Tervetuloa mukaan uudet

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54 KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty 26.1. klo 21.54 LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet

Lisätiedot

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30 KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

TAPAHTUMAKALENTERI Miina Sillanpään Seura Päivitys: 14.1.2016

TAPAHTUMAKALENTERI Miina Sillanpään Seura Päivitys: 14.1.2016 TAPAHTUMAKALENTERI Miina Sillanpään Seura Päivitys: 14.1.2016 Miina Sillanpää 150 vuotta juhlavuosi 2016 Osa tapahtumista on vasta suunnitteilla, tiedot täsmentyvät myöhemmin Aika Tilaisuus tai tapahtuma

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi PERUSKOULUJEN REHTORIEN JA KOULUSIHTEERIEN YHTEYSTIEDOT LV. 2013-2014 Päivitetty 30.1.2014 Luokka-asteet 1-6 Koulu Puhelin Sähköposti Faksi Aurinkorinteen koulu rehtori Esa Miettinen 044 718 4771 esa.miettinen@kuopio.fi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli 6.2.2016 klo17:24 A) Miehet kilpasarja (17) Sij. nimi tas tas 6 tulos YHT koulutuksen järjestäjä 1 Lappeteläinen Jorma 29 174 1 227 1 401 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2 Sepponen Pekka 13

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2011 Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00 Paikka Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot