J. V. Snellman 200 vuotta. Juhlaohjelma vuonna 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J. V. Snellman 200 vuotta. Juhlaohjelma vuonna 2006 www.snellman200.fi"

Transkriptio

1 J. V. Snellman 200 vuotta Juhlaohjelma vuonna Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2005

2

3 J. V. Snellman 200 vuotta Juhlaohjelma vuonna Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2005

4

5 Julkaisija: VALTIONEUVOSTON KANSLIA Tekijät: Pääsihteeri Raimo Savolainen, J. V. Snellman 200 vuotta -hanke Puhemies Paavo Lipponen, valtuuskunnan puheenjohtaja Valtiosihteeri Risto Volanen, toimikunnan puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun laji: Julkaisu Toimeksiantaja: Valtioneuvoston kanslia Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun nimi: J. V. Snellman 200 vuotta: juhlaohjelma vuonna 2006 Tiivistelmä: Valtioneuvoston kanslia asetti J. V. Snellmanin 200-vuotisjuhlahankkeen, kun vuonna 2006 tulee kuluneeksi 200 vuotta J. V. Snellmanin ( ) syntymästä ja 125 vuotta hänen kuolemastaan. Snellman oli suomalaisen sivistyksen esitaistelija ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjä. Hän seurasi kriittisesti eurooppalaista elämäntapaa korostaen kuitenkin suomalaisuuttaan. Snellmanin elämä ja aikakausi avaavat portin 1800-luvun sivistykseen, jolta maaperältä suomalainen kansakunta on kehittynyt. Snellmanin ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia. Juhlavuoden hankkeen päämääränä on tehdä tunnetuksi Snellmanin ja hänen aikalaistensa työtä kansakunnan rakentajana sekä rohkaista sen avulla tunnistamaan oma identiteettinsä ja hahmottamaan oma roolinsa eurooppalaisessa sivistyskehityksessä. Päämäärien toteuttamiseksi hankkeen tehtävänä on suunnitella juhlavuoden monipuolinen ohjelma, koordinoida tapahtumia Suomessa ja ulkomailla sekä huolehtia tiedotuksesta. Tehtävää hoitamaan valtioneuvoston kanslia asetti valtuuskunnan, joka päättää toiminnan periaatteista ja valvoo toimintaa. Juhlavuoden suunnittelua ja käytännön johtamista sekä toiminnan asianmukaista järjestämistä varten asetettiin toimikunta. Juhlahankkeen pääsihteeri valmistelee ja esittelee asiat valtuuskunnalle ja toimikunnalle, valvoo asioiden toimeenpanoa ja vastaa tiedottamisesta. Juhlavuoden teema sivistys avautuu kansalaisille juhlavuoden aikana yli 100 päivänä monipuolisen juhlaohjelman avulla. Normaalien juhlatunnusten ja muistolaattojen lisäksi ohjelmassa on kymmeniä näyttelyitä, seminaareja, konsertteja, puhetilaisuuksia, erilaisia tapahtumia. Avajaisjuhlallisuudet ovat Kuopiossa 3.1. ja pääjuhlallisuudet Helsingissä Sarjan nimi ja numero: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2005 Kokonaissivumäärä: 116 Julkaisun jakelu: Valtioneuvoston kanslia, ISSN: Kieli: Fi Painopaikka: Edita, 2005 ISBN: Luottamuksellisuus: Julkinen Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare: STATSRÅDETS KANSLI Författare: Generalsekreterare Raimo Savolainen, J.V. Snellman 200 år -jubileumsprojektet Talman Paavo Lipponen, delegationens ordförande Statssekreterare Risto Volanen, kommissionens ordförande PRESENTATIONSBLAD Typ av publikation: Publikation Uppdragsgivare: Statsrådets kansli Publikation (även den finska titeln): J. V. Snellman 200 år -jubileumsprojektet jubileumsprogram år 2006 (J. V. Snellman 200 vuotta: juhlaohjelma vuonna 2006) Datum då organet tillsattes: Referat: Statsrådets kansli tillsatte den 18 november 2003 jubileumsprojektet J.V. Snellman 200 år då det år 2006 har förflutit 200 år sedan J.V. Snellmans ( ) födelse och 125 år sedan hans död. Snellman var en förkämpe för den finska kulturen och utvecklare av det moderna medborgarsamhällets strukturer. Han följde kritiskt med det europeiska levnadssättet samtidigt som han framhöll sin finskhet. Snellmans liv och samtid öppnar porten till 1800-talets bildning, som är den jordmån ur vilken den finska nationen har vuxit fram. Snellmans tankar är fortfarande aktuella. Syftet med jubileumsåret är att göra Snellmans och hans samtidas arbete som nationsbyggare känt, och att med hjälp av detta uppmuntra finländarna till medvetenhet om sin egen identitet och till att gestalta sin roll i den europeiska civilisationens utveckling. För att uppnå dessa mål är projektets uppdrag att planera ett mångsidigt program för jubileumsåret, koordinera evenemang i Finland och utomlands samt sköta informationen. För att sköta uppdraget tillsatte statsrådets kansli en delegation som beslutar om principer för verksamheten och övervakar den. För planeringen och den praktiska ledningen samt för arrangerandet av verksamheten tillsattes en kommission. Generalsekreteraren för jubileumsprojektet bereder och föredrar ärendena för delegationen och kommissionen, övervakar genomförandet och svarar för informationen. Jubileumsårets tema kultur och bildning, presenteras under jubileumsåret för medborgarna genom ett mångsidigt jubileumsprogram under fler än 100 dagar. Förutom de sedvanliga jubileumssymbolerna och minnesplaketterna ingår tiotals utställningar, seminarier, konserter, tal och andra evenemang i programmet. Öppningsceremonin hålls i Kuopio den 3 januari och huvudceremonin i Helsingfors den 12 maj Seriens namn och nummer: Statsrådets kanslis publikationsserie 14/2005 Sidantal: 116 Distribution: Statsrådets kansli, ISSN: Språk: Fi Tryckort: Edita, 2005 ISBN: Sekretessgrad: Offentlig Förlag: Statsrådets kansli 4

7 SISÄLLYS SAATTEEKSI ALOITUSJUHLALLISUUDET PÄÄJUHLALLISUUDET JUHLAVUODEN TUNNUKSIA MUISTOLAATAT NÄYTTELYITÄ SEMINAAREJA PUHEITA, ESITELMIÄ JA LUENTOJA KONSERTTEJA JA TEATTERIA ERILAISIA TAPAHTUMIA JULKAISUJA RADIO- JA TV-OHJELMIA JUHLAKALENTERI Vuonna Vuonna Tammikuu

8 Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu J. V. SNELLMAN KRONOLOGIA KUVALUETTELO

9 SAATTEEKSI Vuonna 2006 suomalaisen sivistyksen esitaistelijan ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjän J. V. Snellmanin syntymästä tulee 200 vuotta ja kuolemasta 125 vuotta. Valtioneuvoston kanslia asetti J. V. Snellmanin 200-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnan ja sen alaisuuteen toimikunnan suunnittelemaan juhlavuoden monipuolisen ohjelman. Valtuuskuntaa johtaa eduskunnan puhemies Paavo Lipponen ja toimikuntaa valtiosihteeri Risto Volanen. Pääsihteerinä toimii dosentti Raimo Savolainen, joka on alkukielisen ja suomennettujen Snellmanin koottujen teosten päätoimittaja ja Snellmanelämäkerran kirjoittaja. Juhlahankkeeseen kutsutut 31 tahoa ovat työskennelleet nyt kaksi vuotta. Lopputuloksena on syntynyt monipuolinen juhlaohjelma 100 päivälle. Jokaisessa tilaisuudessa ja tapahtumassa on lähdetty tekemään tunnetuksi Snellmanin ja hänen aikalaistensa työtä kansakunnan rakentajana. Ohjelman sisältö rohkaisee suomalaisia tunnistamaan oma identiteettinsä ja hahmottamaan oma roolinsa eurooppalaisessa sivistyskehityksessä. Juhlavuoden teematapahtumissa, näyttelyissä, seminaareissa, konserteissa ja julkaisuissa näkyy Snellmanin monipuolisuus ja käyttökelpoisuus aikalaistensa ja aikakautensa edustajana. Hänessä yhdistyivät perinpohjainen tutkija, syvällinen ajattelija, ennakkoluuloton ideoija, tarmokas julistaja sekä asiantunteva ja pelkäämätön toteuttaja. Hän toteutti johdonmukaisesti omaa ohjelmaansa ja pyrki saamaan sen käytäntöön olosuhteiden sen salliessa. Kaikessa toiminnassaan Snellman ajoi tietoisen itsevarmasti ruotsinkielisten kansallistamista ja suomenkielisten sivistämistä, minkä hän näki perustana maan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittämiselle. Snellman oli vakuuttunut, että jos suomalaiset eivät herää valtiolliseen ja sivistykselliseen itsetietoisuuteen, se oli kuoleva kansa. Tämän sanoman tulkkina toimii koko Snellmanin kirjallinen tuotanto, jonka kautta hän välitti luottamusta sivistyksen voimaan. Tämä sanoma on nyt koko kansan ulottuvilla koottuina teoksina alkukielellä ja suomennoksina, juhlavuoden verkkosivuilla ja monipuolisessa ohjelmatarjonnassa. Snellmanin elämäntyö on nostanut juhlavuoden teemaksi sivistyksen. Alusta asti on ollut selvää, että juhlavuosi on harvinaislaatuinen tilaisuus pitää esillä ja SAATTEEKSI 7

10 tutkia, mitä sivistys on. Snellmanin ajatukset ovat kantaneet suomalaisen kansakunnan rakennustyötä nykypäiviin saakka ja ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä. Kansainvälistyvässä maailmassa sivistyksen rooli on entistä ajankohtaisempi. Snellmanilainen usko sivistyksen voimaan on toimiva perintö tänäkin päivänä. Juhlavuoden laaja ohjelmatarjonta kutsuu jokaista tällaiselle löytöretkelle. Juhlaohjelman lopullinen laajuus ja tapahtumatietojen tarkkuus päivitetään juhlavuoden aikana verkkosivuosoitteessa joka avataan tammikuussa Tuoreimmat tiedot sähköisessä muodossa löytyvät temaattisesta juhlaohjelmasta, kronologisesta juhlakalenterista ja eri tilaisuuksien tiedotteista ja polkumäärityksistä. J. V. Snellman -tietoutta voi hakea kootuista teoksista, artikkeleista, kronologiasta, bibliografiasta ja termipankista. Kuvagalleriassa voi selata henkilöön ja aikakauteen liittyviä kuvia. Verkkosivuilta voi poimia myös juhlavuoden logon omaan käyttöönsä. Lisätietoja: J. V. Snellman 200 vuotta -hankkeen pääsihteeri Raimo Savolainen, Valtioneuvoston kanslia, PL 23, Valtioneuvosto, p. (09) , , f. (09) , sähköposti Lisätietoja myös: J. V. Snellman 200 vuotta -juhlahanke Asetettu Juhlavaltuuskunta (31 jäsentä) Puhemies Paavo Lipponen, eduskunta (puheenjohtaja) Valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja) Valtiosihteeri Arto Mansala, ulkoasiainministeriö (jäsen) Valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö (jäsen) Kansliapäällikkkö Markku Linna, opetusministeriö (jäsen) Viestintäjohtaja Katariina Kivistö, liikenne- ja viestintäministeriö (jäsen) Johtokunnan jäsen Sinikka Salo, Suomen Pankki (jäsen) Rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (jäsen) Ohjelmajohtaja Ismo Silvo, Yleisradio (jäsen) Kunnanjohtaja Erkki Luoma, Alahärmän kunta (jäsen) Apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund, Helsingin kaupunki (jäsen) Kunnanjohtaja Pekka Oksanen, Hattulan kunta (jäsen) Toimialajohtaja Veikko Mikkola, Hämeenlinnan kaupunki (jäsen) 8 SAATTEEKSI

11 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Haapaniemi, Kirkkonummen kunta (jäsen) Kaupunginjohtaja Antti Isotalus, Kokkolan kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Oulun kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Per-Håkan Slotte, Porvoon kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty, Turun kaupunki (jäsen) Kaupunginjohtaja Gösta Willman, Uudenkaarlepyyn kaupunki (jäsen) Kunnanjohtaja Petri Härkönen, Vihdin kunta (jäsen) Johtaja Pentti Kurunmäki, Sanomalehtien Liitto ry (jäsen) Varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, Suomen Hypoteekkiyhdistys (jäsen) Hallintoneuvos Niilo Jääskinen, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (jäsen) Professori Ulla-Maija Kulonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (jäsen) Johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (jäsen) Dosentti Tellervo Krogerus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (jäsen) Dosentti Martti Häikiö, Snellman-säätiö (jäsen) Puheenjohtaja, Jussi Snellman, Snellmanien suku-yhdistys ry (jäsen) Puheenjohtaja Kauppi Virkkala, Suomen Nuorisoseurojen Liitto (jäsen) Puheenjohtaja, rehtori Ville Marjomäki, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (jäsen) Juhlatoimikunta (8 jäsentä) Valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja) Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja) Filosofian maisteri Jouko Könnölä, opetusministeriö (jäsen) Professori Laura Kolbe, Helsingin yliopisto (jäsen) Kanslianeuvos Heikki Viitala, Kuopion kaupunki (jäsen) Dosentti Hannu Heikkilä, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (jäsen) Dosentti Aura Korppi-Tommola, Tieteellisten seurain valtuuskunta (jäsen) Professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (jäsen) Pysyvät asiantuntijat (5 asiantuntijaa) Professori Håkan Andersson Professori Matti Klinge Professori Juha Manninen Ministeri Jaakko Numminen Professori Johan Wrede Pääsihteeri Dosentti Raimo Savolainen, valtioneuvoston kanslia SAATTEEKSI 9

12 1 ALOITUSJUHLALLISUUDET Tiistaina Kuopiossa Klo 8.00 Juhlaliputus Kuopiossa ja muissa Snellman-kaupungeissa J. V. Snellmanin elämäntyön kunniaksi Klo Juhlavuoden valtakunnallinen avausjuhla Kuopion Musiikkikeskuksessa, Kuopionlahdenkatu 23 - Alkumusiikki, Fredrick Pacius: Alkusoitto oopperaan Kaarle-kuninkaan metsästys: Kuopion kaupunginorkesteri, johtaa kapellimestari Atso Almila. 10 ALOITUSJUHLALLISUUDET

13 - Tervetulopuhe, Kuopion paikallistoimikunnan puheenjohtaja lehtori Matti Mänttäri, teemana Kuopio ja J. V. Snellman. - Avauspuhe, opetusministeri Antti Kalliomäki, teemana Sivistys Euroopan voimavarana. - Välimusiikki, Jean Sibelius: Vapautettu kuningatar orkesterille ja sekakuorolle, Kuopion kaupunginorkesteri, johtaa kapellimestari Atso Almila, Kamarikuoro Ancora, kuoro-osuuden valmentaa Jussi Mattila. - Puheenvuoro juhlavuoden tavoitteista, valtioneuvoston juhlatoimikunnan puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Volanen, teemana Sivistys pienen kansakunnan voimana. - Tervehdys, Valtakunnallisen Snellmanien Sukuyhdistys ry:n puheenjohtaja Jussi Snellman, teemana Kansakunta ja suku suurmiehen varjossa. - Juhlaesitelmä, J. V. Snellman 200 vuotta -juhlahankkeen pääsihteeri ja J. V. Snellman -elämäkerran kirjoittaja, dosentti Raimo Savolainen, teemana Snellman kansakunnan käsikirjoittajana. - Kirje JVS:lle tanssiesitys kantaesityksenä, koreografia Jorma Uotinen. Ilmaisia lippuja saa Musiikkikeskuksen lipunmyynnistä, Kuopionlahdenkatu 23, p , ja paikallistoimikunnan toimistosta. Klo Kuopion kaupungin vastaanotto Tervetulopuhe, kaupunginjohtaja, farmasian tohtori Petteri Paronen, teema J. V. Snellman sivistysyliopiston airut. Puhuja on Kuopion yliopiston entinen rehtori. Puheenvuoro valtiosihteeri Risto Volanen. Yhteyshenkilö Kanslianeuvos Heikki Viitala, Kuopion kaupunki, p. (017) , sähköposti ALOITUSJUHLALLISUUDET 11

14 2 PÄÄJUHLALLISUUDET Perjantaina Helsingissä Klo 8.00 Valtakunnallinen juhlaliputus Klo Snellman-elämäkertatutkimuksen Sivistyksen voimalla julkistaminen Säätytalolla. Klo Kunniakäynti Snellmanin haudalla Helsingin vanhalla hautausmaalla; läsnä juhlahankkeen puheenjohtajisto ja pääsihteeri 12 PÄÄJUHLALLISUUDET

15 Klo Kunniakäynti Snellmanin patsaalla Suomen Pankin edessä Läsnä Helsingin yliopiston osakunnat ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta lippuineen; mukana J. V. Snellman-juhlavaltuuskunnan ja -toimikunnan jäsenet. Klo Juhlavuoden pääjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa; kunniavieraana tasavallan presidentti; ohjelmassa avauspuhe, juhlapuhe, juhlaesitelmä, nuorison puhe sekä musiikkia; kutsuvieraiden joukossa eduskunta, maan hallitus, ministeriöiden ja yliopiston virkakuntaa, juhlahankkeen valtakunnalliset ja paikalliset valmistelijatahot, Snellman-suvun edustajat; järjestäjänä valtioneuvosto ja Helsingin yliopisto. Klo Pääministerin juhlavastaanotto Säätytalolla Lisätietoja: J. V. Snellman 200 vuotta juhlahankkeen pääsihteeri Raimo Savolainen, Valtioneuvoston kanslia, p. (09) , , sähköposti PÄÄJUHLALLISUUDET 13

16 3 JUHLAVUODEN TUNNUKSIA Sunnuntai klo 16 Juhlarahan julkistaminen Kuopion kaupungintalon juhlasalissa, järjestäjinä Suomen Pankki ja juhlaraha-lautakunta. Lisätietoja juhlarahalautakunnan sihteeri Tapio Ropponen, Rahapaja Oy, PL Vantaa, p. (09) , sähköposti Keskiviikko Juhlapostimerkin julkistaminen Snellman 200 vuotta -juhlapostimerkki julkistetaan Helsingissä Postimuseossa. Lisätietoja Postimerkkitoimikunnan sihteeri, Palvelutuotannon päällikkö Marja Leppävuori, Postimerkkikeskus, p tai , sähköposti 14 JUHLAVUODEN TUNNUKSIA

17 Torstai klo 14 Juhlamitali Suomen Mitalitaiteen Killan julistama kuvanveistokilpailu päättyy tammikuussa Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Valtioneuvoston juhlahuoneistossa, Smolnassa. Yhteyshenkilö puheenjohtaja filosofian maisteri Veikko Löyttyniemi, Suomen Mitalitaiteen Kilta ry, p. (09) , sähköposti Kuopion kaupunki Kuopiossa on käytössä kaksi julistetta. Toisessa on Suomen lippu, pohjalla J. V. Snellmanin profiili ja kuudella kielellä teksti Eurooppalainen J.V. Snellman suomalaisen kansakunnan rakentaja. Toisessa on Kuopio-maisema ja siinä teksti Kuopio, Suomi J.V. Snellmanin muistokaupunki , jota on toisaalta suomen- ja ruotsinkielinen versio ja toisaalta kuusikielinen versio. Lippuaiheen on suunnitellut Infinite and more/jarno Nousiainen, Linnanpellonkatu 38, Kuopio, p , sähköposti Lippuaiheesta on tehty lisäksi isot sisä- ja ulkoviirit, joita lainataan korvauksetta Kuopion tilaisuuksien järjestäjille. Lainausta hoitaa kaupungintalon virastomestari Marko Kostilainen, p. (017) Sisä- ja ulkoviirit ovat käytössä Snellmanin päivästä 2005 Snellmanin päivään Lippuaiheesta on tarra, jota yhdessä julisteen jaetaan yhteistyötahoille. Niitä saa veloituksetta Kuopion paikallistoimikunnan toimistosta. Kuopion kaupungin 11 postituskoneessa on tunnus J. V. Snellman Yhteyshenkilö hankintajohtaja Anssi Rajasärkkä, p. (017) , sähköposti Kokkolan kaupunki Snellman-muistomerkin paljastus Kokkolassa to klo Kaarlelankatu, Kokkola. Järjestäjänä Kokkolan kaupunki. Yhteyshenkilö Kansliasihteeri Kaija Jestoi, (06) , sähköposti Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen ensimmäinen markka/hypoteekkiyhdistys-jetoni julkistetaan Wilhelmin-päivänä. Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, Suomen Hypoteekkiyhdistys, p. (09) , sähköposti JUHLAVUODEN TUNNUKSIA 15

18 16 ALATUNNISTE TÄHÄN

19 4 MUISTOLAATAT Tukholma - Varhaislapsuuden koti Södermalmilla. Tjärhofsgatanin ja Tullportsgatanin kulmassa Tukholman suomalaisen seurakunnan kiinnittämä laatta (Terho Sakki) vuodelta Kokkola - Lapsuudenkoti Neristanissa, Rantakatu 27. Etelä-pohjalaisen osakunnan kiinnittämä laatta. Oulu - Koulukortteeri Piponiuksella , Isokatu 5. - Koulutalo Oulun triviaalikoulu , Kajaaninkatu 14. Yhteyshenkilö erikoissuunnittelija Ritva Tienari, Oulun kaupunki, p. (08) , sähköposti Alahärmä - Nuoruudenkoti Palon tila Voltin kylässä. Talo palanut 1971, muistolaatan kiinnittänyt Härmä-seura. Yhteyshenkilö elinkeinojohtaja Erkki Luoma, Alahärmän kunta, sähköposti Kuopio - Poikamiesasunto Tulliportinkatu 27:ssa Holopaisen talossa, joka on purettu Laatta museossa. - Vihitty Malmbergin talossa, Snellmaninkatu 17. Paljastus klo Kansallisarkiston pääjohtaja, teologian tohtori Jussi Nuorteva. - Ensimmäinen perhekoti Oppmanin talossa, Snellmaninkatu 19. Kotimuseona lähtien. - Toinen perhekoti syksyllä 1849 Almin talossa Kauppakatu 30 (purettu helmikuussa 2002). - Kuopion yläalkeiskoulun talo, jossa toimi rehtorina , Maaherrankatu. Muistolaatan paljastus sisäpihan rakennuksen seinään Tervetulosanat paikallistoimikunnan jäsen professori Seppo MUISTOLAATAT 17

20 Saarikoski, teema J. V. Snellman, kansallinen herättäjä. Muistolaatan paljastaa ministeri Jaakko Numminen, teema J. V. Snellman vuosisatansa edustajana. - Saima -lehden muistolaatta 1983/1984, Matti Komulainen. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22. Lisätietoja intendentti Helena Riekki, Kuopion kaupunki, p. (017) , , sähköposti Helsinki - Opiskelijakortteeri syksyllä 1829 Iso-Roobertinkatu 17 yhdessä Runebergin kanssa, laatta vuodelta Kolmas perhekoti Helsingissä : Smedbergin talo Liisankatu 17, laatta julkistetaan Neljäs perhekoti 1855: Åbergin talo Kirkkokatu 12, laatta julkistetaan Viides ja viimeinen perhekoti : Sahlbergin talo, Yrjönkatu 24, jossa laatta olemassa. Yhteyshenkilö Helsingin kaupungin nähtävyyksien Merkitsemistyöryhmä, tutkija Anne Salminen, Helsingin kaupunginmuseo Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, p. (09) , sähköposti Hämeenlinna - Etelä-Suomen lääninhallituksen päärakennuksen ulkoseinässä, Hallituskatu 16, on laatta, jossa on teksti Tässä maaherran virkatalossa allekirjoitti keisari Aleksanteri II J. V. Snellmanin aloitteesta suomen kielen yhdenvertaisuutta koskevan käskykirjeen. Yhteyshenkilö toimialajohtaja Veikko Mikkola, Hämeenlinnan kaupunki, p. (03) , sähköposti Kirkkonummi - Kesänviettoa Kirkkonummella Stor-Danskarbyn kartanossa, jossa kuoli Talo purettu, paikalla muistolaatta. 18 MUISTOLAATAT

21 5 NÄYTTELYITÄ Keskiviikko klo Kuvanveistäjä Johannes Takanen ja J. V. Snellmanin patsas Kuopiossa Kuopion Taidemuseon näyttely asti. Yhteyshenkilö intendentti Marianna Huttunen Kuopion taidemuseo, p. (017) , sähköposti Keskiviikko Klo 15 J. V. Snellman sillanrakentajana Ruotsin ja Venäjän vallan koulujärjestyksen välillä Kuopion kaupunginkirjaston näyttely asti. Yhteyshenkilöt Liisa Rossi, p. (017) , sähköposti ja Arja Anttila, p. (017) , sähköposti NÄYTTELYITÄ 19

22 Lauantai Rehtori J. V. Snellman Kuopiosta Kuopion Kulttuurihistoriallisen museon näyttely asti. Yhteyshenkilö yli-intendentti Tapio Laaksonen, Kuopion Korttelimuseo, p. (017) , sähköposti Tiistai klo 11 J. V. Snellman ja Suomen markka Suomen Pankin näyttely Suomen Rahamuseossa Snellmaninkatu 2, Helsinki. Yhteyshenkilö assistentti Mari Hämäläinen, Suomen Pankki, p , sähköposti Tiistai klo 17 J. V. Snellman eurooppalainen ajattelija Kansainvälinen kiertonäyttely Helsingin yliopiston kirjastossa saakka. Kansalliskirjaston Galleriassa Unioninkatu 36, Helsinki. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Näyttely- ja kulttuurikoordinaattori Inkeri Pitkäranta, sähköposti Keskiviikko klo Snellmanin ajan kouluelämää Helsingissä Helsingin kaupunginarkiston ja Helsingin kaupunginmuseon näyttely Jugendsalissa. Yhteyshenkilö arkistotoimen päällikkö Eeva Miettinen, Helsingin kaupungin tietokeskus, p. (09) , sähköposti Torstai J. V. Snellman ja Pohjois-Suomi Oulun Maakunta-arkiston näyttely, Arkistokatu 6. Tiedustelut: johtaja Vuokko Joki, p. (08) , sähköposti Tiistai J. V. Snellman Valtiomies ja ihminen Suomen kansallisarkiston näyttely, Rauhankatu 17, Helsinki. Yhteyshenkilö tutkija Pertti Hakala, Kansallisarkisto, p. (09) , sähköposti 20 NÄYTTELYITÄ

23 Torstai J. V. Snellman Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pysyvä näyttely Snellman-salissa Yrjönkatu 9 A, Helsinki. Yhteyshenkilö varatoimitusjohtaja Raimo Vaherno, Suomen Hypoteekkiyhdistys, p. (09) , sähköposti Torstai J. V. Snellmanin teokset Åbo Akademin kirjaston näyttely. Yhteyshenkilö Pia Södergård, Åbo Akademi, p. (02) , sähköposti Keskiviikko klo 18 Sivistyksen lähteellä J. V. Snellman ja lukuseuran kirjasto Näyttely saakka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa, Isokatu 3. Järjestäjinä Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun koulutuskirjasto ja Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus. Yhteyshenkilö: Tutkija Pertti Hyttinen, Chydeniusinstituutti, p. (06) , sähköposti Torstai Snellmanin ajan Kokkola lapsen silmin Näyttely ja lastentapahtuma K. H. Renlundin museossa, Roosin talossa, Pitkänsillankatu 39, Kokkola. Avajaiset to klo Järjestäjänä K. H. Renlundin museo. Yhteyshenkilö: Amanuenssi Seija Johnson, p. (06) , sähköposti Lauantai J. V. Snellman Markan mahtimies Näyttely Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulun Ainolassa. Näyttely koostuu Snellmanin aikakauden rahoista ja käsittelee Snellmanin vaikutusta Suomen rahatalouteen. Yhteyshenkilö museonjohtaja Ilse Juntikka, p. (08) , sähköposti Maanantai Herrasväen elämää 1800-luvun Kokkolassa Snellmanin ajan ruokia ja ruokailutapoja sekä näyttely 1800-luvun alun pukeutumisesta Opetusravintola Kokkolinna, Isokatu 1, Kokkola. Ryhmille tilattavissa sopimuksen mukaan Kokkolan historia -menu. Avoinna 1800-luvun NÄYTTELYITÄ 21

24 kahvila. Järjestäjänä Kokkolan ammattiopisto. Yhteyshenkilö ravintolapäällikkö Paula Hakala, p , sähköposti Perjantai luvun hiusmuotinäyttely Kokkolan Snellman-salissa, Vingenkatu 18. Järjestäjänä Kokkolan kauppaopisto/ hiusalan koulutus. Yhteyshenkilö: Rehtori Tarja Halkosaari, p , sähköposti Perjantai 12.5 alkaen Snellman ja liikenne-näyttely Liikenne- ja viestintäalan Trafiikki-museot (Mobilia, Postimuseo, Radio- ja TV-museo, Rupriikki, Suomen Ilmailumuseo, Suomen merimuseo, Suomen Rautatiemuseo) järjestävät yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa näyttelyn Snellmanin suhteesta liikenteeseen ja viestintään. Näyttely on esillä Trafiikki-museoissa ja liikenne- ja viestintäministeriössä, jokaisessa oman liikenteenalansa esinein. Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Marina Bergström, Trafiikki-museot ry, p , , sähköposti Torstai Elämää 1800-luvun alun Turussa Snellmanin aikaan Turun museotoimen ja Turun yliopiston yhteysnäyttely Turun linnassa. Yhteyshenkilö Juhani Kostet, sähköposti p ja Kari Immonen, sähköposti Perjantai Snellmanin nuoruuden koti Palo Alahärmän Voltissa Valokuvanäyttely Alahärmän koulukeskuksessa. Lisätietoja pitäjänneuvos Asseri Risikko, Härmä-Seura ry:n puheenjohtaja. Perjantai Snellman-aiheinen valokuvanäyttely Alahärmän koulukeskuksessa ystävyyskuntien tapaamisen osanottajille. Yhteyshenkilö puheenjohtaja Sari Oja-Lipasti, Härmälääset Häjyylyt ry, p , sähköposti 22 NÄYTTELYITÄ

25 Maanantai Snellmanilainen sivistys ja talonpojat Hattulan Retulansaaren Ylikartanoon kootaan talon 1800-luvusta, etenkin valtiopäivämies Matti Retulan ja häntä seuraavien sukupolvien elämästä kertova näyttely. Pienoisnäytelmää tai kuvaelma talon isännän Matti Retulan matkasta keisaria tapaamaan Hämeenlinnaan ja hänen lähtöönsä pian alkaville valtiopäiville. Yhteyshenkilö kirjailija YL Eero Ojanen, p , sähköposti Torstai Elävä Karstenin kirjapaino, Kuopion Muotoiluakatemian näyttely Taitemia-galleriassa asti, Piispankatu 8, Kuopio. Yhteyshenkilö yliopettaja Heli Reinikainen, Kuopion Muotoiluakatemia, graafisen viestinnän laitos, p , sähköposti NÄYTTELYITÄ 23

26 24 ALATUNNISTE TÄHÄN

27 6 SEMINAAREJA Keskiviikko klo 18 J. V. Snellman ja uskonto: J. V. Snellman ja Ukko Paavo Avausviikon juhlaseminaari Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Järjestäjät Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Yhteyshenkilö piispan sihteeri Kaija Pyykönen, p. (017) , sähköposti Torstai klo J. V. Snellman ja Elias Lönnrot Avausviikon juhlaseminaari Kuopiossa Microteknian auditoriossa, Microkatu 1 Tilaisuuden järjestävät Kuopion yliopisto/minna Canth-instituutti. Yhteyshenkilö johtaja Tarja Eskelinen, Minna Canth-instituutti, PL 1627, Kuopio, p. (017) , sähköposti Perjantai klo J. V. Snellman ja perhe Avausviikon juhlaseminaari Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Järjestää Kuopion Snellman-instituutti. Yhteyshenkilö johtaja Teppo Vihola, Snellmaninstituutti, p. (017) , sähköposti Sunnuntai klo J. V. Snellman ja suomen kieli Avausviikon juhlaseminaari Pohjois-Savon Liiton maakuntasalissa, Sepänkatu 1, Kuopio. Seminaarin järjestää Suomen Heimot ry yhdessä Savon Kielen Seura ry:n kanssa. Lisätietoja professori Osmo Hänninen, p. (017) Keskiviikko klo 17 J. V. Snellman eurooppalainen ajattelija Seminaari liittyen Kansalliskirjaston kansainväliseen kiertonäyttelyyn, Unionikatu 36, Helsinki. Näyttelyn asiantuntijat kertovat näkökulmistaan Snellmanin ajatusmaailmaan. Lisätietoja: Näyttely- ja kulttuurikoordinaattori Inkeri Pitkäranta, Kansalliskirjasto, sähköposti SEMINAAREJA 25

ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA?

ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA? JÄSENKIRJE 2014 ENTÄ JOS TALOUS KEHITYSTÄ EI VOI ENNUSTAA? VUODEN ALUMNI 2014 JUHANA VARTIAINEN MUKANA OHJELMALIITE 2014 MA 3.3. KLO 17 19 Vuoden alumni 2014, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 LOPPURAPORTTI Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2014 Loppuraportti 1 / 41 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN YHTEENVETO KOTISEUTU YHDISTI VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietettiin. Jyväskylä sai 12 uutta jäsentä kerralla

Teofaniaa, Jumalan ilmestymisen ja Herran kasteen juhlaa vietettiin. Jyväskylä sai 12 uutta jäsentä kerralla Iisalmi Jyväskylä Kuopio Mikkeli Rautalampi Varkaus 5. vuosikerta N:o 1 - helmikuu 2007 Ortodoksinen seurakuntalehti Isä Arto Leskinen toimitti vedenpyhityksen Tuomiojärven rannassa. (Kuvat: Seppo Riikonen)

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa.

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti 22013 Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7 Yleisurheilun juhlaa Moskovassa sivut 3 ja 14 Jakke Nikkarinen PÄÄKIRJOITUS Merja Hannus Venäjän kielessä sana agentti

Lisätiedot

Jäsenhankintakampanja 2009 4/2008. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti

Jäsenhankintakampanja 2009 4/2008. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti 4/2008 Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti Jäsenhankintakampanja 2009 Osallistu Suomi-Venäjä-Seuran jäsenhankintakampanjaan, voit voittaa hienoja palkintoja! Joulukuun alussa käynnistyvän jäsenhankintakampanjan

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXXIV Kuvat Kansi Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista olivat julkistamistilaisuudessa

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Kontakt 1/2010. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti

Kontakt 1/2010. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti Kontakt 1/2010 Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti PÄÄKIRJOITUS Suomi-päivät Donin Rostovissa Uutta potkua Venäjä-yhteistyöhön Euroopan Unionin sisällä on ollut viime aikoina paljon keskustelua EU:n suhteista

Lisätiedot

K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i

K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i 19/2009 4.11. K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i Joonas Vähäsöyrinki Jotain moraalia keskiaukeama Kuopiolaiset vaikuttajat

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto Kansan Sivistysrahasto 2015 Julkaisija: Kansan Sivistysrahasto KSR Säästöpankinranta 2A 8. krs, 005300 Helsinki Puhelin: (09) 5868 530 Sähköposti: muista@sivistysrahasto.fi Internet: www.sivistysrahasto.fi

Lisätiedot

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Liite A/ 28 Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2010 2 2. Henkilökunta 3 3. Järjestetyt tapahtumat 3 4. Avustukset,

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

Kotiseutuposti. Säätiö rahoittamaan kotiseututyötä. Jorma Uotisesta Kotiseutuklubin kummi s. 5 3/ 2014. s. 4

Kotiseutuposti. Säätiö rahoittamaan kotiseututyötä. Jorma Uotisesta Kotiseutuklubin kummi s. 5 3/ 2014. s. 4 Kotiseutuposti Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti 3/ 2014 Säätiö rahoittamaan kotiseututyötä s. 4 Jorma Uotisesta Kotiseutuklubin kummi s. 5 Pääkirjoitus Kotiseutuposti 5.9.2014 3/ 2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Sallikaa. lasten tulla 25.1.2012. Yhteisvastuukeräys auttaa ylivelkaantuneita 8. Keskustelu vaisua piispapaneeleissa 4

Sallikaa. lasten tulla 25.1.2012. Yhteisvastuukeräys auttaa ylivelkaantuneita 8. Keskustelu vaisua piispapaneeleissa 4 lasten tulla 7 2 25.1.2012 Yhteisvastuukeräys auttaa ylivelkaantuneita 8 Sallikaa Hanna Karkkonen Keskustelu vaisua piispapaneeleissa 4 Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti.

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4 Hallinto 4 Vuosikokous Hallitus Tilintarkastaja Taloustoimikunta ja rahanvartija

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Kannen kuva: Alajärven kirkko ja Aaltokeskus. Alajärven kaupunki.

Kannen kuva: Alajärven kirkko ja Aaltokeskus. Alajärven kaupunki. 1 2015 Plari Kannen kuva: Alajärven kirkko ja Aaltokeskus. Alajärven kaupunki. HELSINGIN ETELÄPOHJALAISIIN LIITTYNEITÄ: Sisällysluettelo 1 2015 Puheenjohtajalta...3 Päätoimittajalta...3 Itsenäisyyspäivän

Lisätiedot

Juhlavuosi jatkuu! Juhla-arpajaiset käynnissä SIVU 3

Juhlavuosi jatkuu! Juhla-arpajaiset käynnissä SIVU 3 SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN JÄSENLEHTI 3 2014 Juhlavuosi jatkuu! Juhla-arpajaiset käynnissä SIVU 3 Paula Lehtomäki Oulun pääjuhlassa Osastot juhlamielellä Etelä-Suomessa SIVUT 5-8 Terem Quartet kiertueella 01_KONTAKT_3-2014.indd

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI Järjestelytoimikunta 14.10.2008 Päätoimikunta 15.10.2008 2 1. JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA PENTTI SIMOJOKI: TERVASTA TERÄKSEEN, VUODEN 2008 VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

Yleisluennot. Eteläinen alueopisto. Väri, havainto ja kulttuuri. Ranskan historian käännekohtia. Filosofian alkulähteillä

Yleisluennot. Eteläinen alueopisto. Väri, havainto ja kulttuuri. Ranskan historian käännekohtia. Filosofian alkulähteillä Yleisluennot Yleisluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Voit kuunnella yksittäisen luennon tai osallistua koko luentosarjaan oman kiinnostuksesi mukaan. de la Bastille et son histoire, le Marais,

Lisätiedot

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009)

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) Sisällys Vanhemmat... 1 Sisarukset... 3 Opinnot ja työuran alku... 4 Avioliitto ja lapset... 5 Wiipuri-lehden päätoimittaja... 5 Suuri vapautuksen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET 70 v.

HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET 70 v. Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti 3-2011 HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET 70 v. Kuva: Benjam Pöntinen 2 Juhlan aika Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 70-vuotisjuhla Kampin palvelukeskuksessa Salomonkatu

Lisätiedot

Kurkista Aapon ja kavereiden Omppuun s. 6. s. 10 Vaikuta syksyn seurakuntavaaleissa. s. 5. s. 4. s. 8. Yhdistä kielikylpy ja ystävyys

Kurkista Aapon ja kavereiden Omppuun s. 6. s. 10 Vaikuta syksyn seurakuntavaaleissa. s. 5. s. 4. s. 8. Yhdistä kielikylpy ja ystävyys s. 4 s. 5 s. 8 s. 10 Vaikuta syksyn seurakuntavaaleissa Jaettu suru ei lannista Vapaaehtoistyön tarve kasvaa Yhdistä kielikylpy ja ystävyys syyskuu 3.9.2014 evankelis-luterilaiset seurakunnat www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Lisätiedot

22 14.12.2011. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.

22 14.12.2011. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. 22 14.12.2011 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Joulukirkot 8 KANSIKUVA TIMO SAARINEN Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Piispa Jari Jolkkonen lähti matkalle. ihmisen kokoiseen virkaan 8-9 16.5.2012

Piispa Jari Jolkkonen lähti matkalle. ihmisen kokoiseen virkaan 8-9 16.5.2012 9 16.5.2012 Kyläkaupan käytävillä jaetaan kuulumisia ja elämänohjeita, isoja asioita 16 kansikuva Timo Hartikainen pikkukuva Sini sorjonen Piispa Jari Jolkkonen lähti matkalle ihmisen kokoiseen virkaan

Lisätiedot