2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI"

Transkriptio

1 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie Jyväskylä LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjän näkökulmasta. SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 2.2. POLTTAVIMMAT ONGELMAT LIITTYVÄT KASVAVAAN BYROKRATIAAN, VEROTUKSEEN JA KANNATTAVUUDEN EI VERKOSTOITUMISEEN 2.3. MONIPUOLINEN TYÖHISTORIA JA AMMATTITAUSTA TAKAA MONIMUOTOISUUDEN LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUISSA 2.4. ALUEELLINEN ERIKOISTUMINEN ELI KÄRKITUOTE AUTTAA MARKKINOINNISSA 3. LÄHTÖKOHTIA TUTKIMUKSELLE 3.1. MAASEUDUN KEHITTÄMISEN HAASTEET 3.2. MATKAILU JA LUONTOMATKAILU 3.3. LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUT 3.4. LUONTOMATKAILUN KOULUTUS 4. TUTKIMUKSEN KULKU Mitä tehtiin ja minkälaisin menetelmin HAASTATTELUT 4.2. KYSELYTUTKIMUS 4.3. KYSELYYN VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

2 OSALLISTUVA TOIMINTATUTKIMUS 5. OHJELMAPALVELUIDEN ERILAISET YRITTÄJÄTARINAT / TARINAN ELEMENTIT 5.1. VAHVA HARRASTUS POHJALLA 5.2. ALÄMÄNMUUTOS TAI ELÄMÄNTAVAN MUUTOS 5.3. PAIKKA JA PERINNESIDONNAISUUS 5.4. ASIAKASTARJONTA 5.5. LUONTOKOHDE MÄÄRÄÄ SIJAINNIN 6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 6.1. LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN, OPISKELU JA TYÖHISTORIA Haastattelut Kysely Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia 6.2. LUONTO- OHJAAJAKSI KOULUTTAUTUMINEN Haastattelut Kysely Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia 6.3. TÄMÄNHETKINEN TUOTEVALIKOIMA JA ASIAKKAAT Haastattelut Kysely Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia 6.4. PÄÄTOIMISUUS JA KANNATTAVUUS Haastattelut Kysely Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia 6.5. MATKAILUALAN JA ERITYISESTI LUONTOMATKAILUALAN SISÄINEN YHTEISTOIMINTA Haastattelut Kysely

3 Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia 6.6. MUUHUN YHTEISTYÖ; VIRANOMAISET, KYLÄYHTEISÖ, METSÄSTÄJÄJÄRJESTÖT Haastattelut Kysely Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia 6.7. TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU, OMAT SUUNNITELMAT JA ALAN YLEINEN KEHITTÄMINEN Haastattelut Kysely Merkitys suomalaisen maaseudun kehittämisen kannalta Kehittämisehdotuksia EPILOGI 7. LUONTOMATKAILUN LÄHDEAINEISTOJA LIITE: LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVLEUYRITYKSEN VIISI TÄRKEINTÄ ONGELMAA 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella maaseudun kehittämisen kysymyksiä yhden toimijan luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjän - näkökulmasta ja hänen avullaan. Ohjelmapalveluyrityksillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yrityksiä ja erityisesti yrittäjiä, joiden pääasiallinen tulonlähde on tai ainakin pyrkii olemaan ihmisten vieminen luontoon erilaisten aktiviteettien muodossa. Tärkeä paino tutkimuksessa on näiden yrittäjien toimintahistorian, pärjäämisen ja arjen kuvauksessa. Sitä kautta luodaan kuvaa laajemmasta luontomatkailun merkityksestä ja roolista maaseudun elävänä ja toimivana pysymisessä.

4 4 Itse kuvauksen ja kehittämisehdotusten lisäksi tässä tutkimuksessa haluan haastaa myös muutamia itsestäänselvyyksiä, jotka liittyvät matkailuun, luontomatkailuun, kasvuyrittäjyyteen ja nk. elämäntapayrittäjyyteen. Tutkimus on tehty käyttämällä teemahaastattelua, kyselyä ja osallistuvaa toimintatutkimusta. Tutkimukseen haastattelin yhteensä 24 luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjää. Vain paria poikkeusta lukuun ottamatta heidän koko yritystoimintansa perustuu ohjelmapalveluihin eli ihmisten luontoon viemiseen ja joillakin siihen yhdistettyihin majoitus- ja ruokapalveluihin. Tähän tutkimukseen mukaan otetut yrittäjät keskittyvät lähes 100 %:sti lihasvoimin tehtäviin retkiin luontoon ja luonto, eläimet, kalastus, metsästys ovat yritystoiminnan keskiössä. Haastattelin myös jonkin verran matkailun muita toimijoita kuten viranomaisia, kehittäjiä, opettajia. Kyselyaineiston keräsin nettiin rakennetulla kyselykaavakkeella. Kyselyllä kokosin tietoa aikaisemmasta koulutuksesta ja ammatista, luontoalan koulutuksesta, taloudellisesta pärjäämisestä, verkostoitumisesta ja näkemyksistä alan kehittämiseen. Kyselyssä oli valintakysymyksiä, arvottamisväitteitä sekä avoimia vastauskenttiä. Kyselyä levitettiin koko maahan aktiivien toimijoiden avulla ja poimimalla osoitteita netistä ja muista lähteistä. Käytännön kriteerinä oli ohjelmapalvelutarjonnan lisäksi toimivat nettisivut, joilta sähköpostiosoite löytyi. Kyselykehotuksia lähti noin 450 ja kyselyyn reagoi 113 yrittäjää, joista kokonaan loppuun asti kyselyyn vastasi 81. Osallistuva toimintatutkimus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tekijänä ja työn suorittajana toimin itse luontomatkailualalla. Minulla on oma tuote ja olen tämän GPS- retkikonseptin myötä myös osa matkailualan verkostoa Keski- Suomessa, Keski- Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä- Pohjanmaalla ja Kainuussa. GPS- retkikonsepti kokoaa yrittäjiä toimimaan verkostomaisesti. Tutkimuksen tärkeä tulos on luontomatkailun kuvan tarkentuminen erityisesti ohjelmapalveluyrittäjien osalta. Heistä ei ole aiemmin tehty läpivalaisevaa tai kattavaa selvitystä. Koko luontomatkailualaa on tarkasteltu eri tutkimuksissa (mm. Petäjistö, Selby, 2012). Luontomatkailualaa koskevassa tutkimuksessa tiedon keräämisessä ongelmana on esimerkiksi se, että työ- ja elinkeinoministeriön tilastoinnissa sekoittuvat majoittajat ja ohjelmapalveluyrittäjät. Tutkijana näen ohjelmapalveluyrittäjät luontomatkailun laaja- alaisen kasvamisen tärkeinä avaintoimijoina. Ohjattujen luonnossa tapahtuvien aktiviteettien lisääntymisen myötä tarjoutuu myös maaseudun majoitustoiminnalle tilaisuus laajentua. Tässä tutkimuksessa laajeneminen tarkoittaa nimenomaan koko Suomea ja maaseutua kaikkialla, ei vain isoja hiihto- ja retkeilykeskittymiä, joita en tarkastele erikseen. Luontomatkailu on nykyajan harvoja kasvavia toimialoja ja siksi myös monen tahon kiinnostuksen kohteena. Tämä on lisännyt erilaisten kyselyjen ja selvitysten

5 5 määrää sekä yrittäjien väsymistä niin kyselyihin kuin hankkeisiinkin. Siinä voi olla yksi selitys, miksi kyselyyn vastaamisen prosentti ei kohonnut isommaksi. Jonkin verran kommentteja erilaisten kyselyjen ja hankkeiden tekemisen runsaudesta kaikui minunkin korviini. Taasen kysymys, johon en viitsi ilmaiseksi vastata...! Olen toiminut alalla jo 22 vuotta ja tiedän mistä puhun! Tällaisia kysymyksiä on tullut urani aikana ainakin kpl...ja väsyttää vastata samanlaisiin kysymyksiin että konsultti saa palkkansa ja voi mukamas levittää tuloksia luennoillaan ja saada näennäisuskottavuutta! (kyselystä poimittua) 2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seuraavassa tutkimuksen keskeiset johtopäätökset perusteluineen esitettyinä kehittämissuuntina (4 aihealuetta). Tutkimuksen tuloksia esittelen seikkaperäisemmin jäljempänä OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI Luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjät ovat varsinkin isojen matkailukeskittymien ulkopuolella - usein osa- aikaisia, muusta ammatista siirtyneitä luontoa, kalastusta, metsästystä ikänsä harrastaneita ammattilaisia, joille tekemisen ilo ja elämäntapa ovat usein yhtä tärkeitä kuin taloudellinen tulos. Useat heistä saavat osan elantoaan vielä muusta työstä ja lähes kaikki hyödyntävät aikaisempaa ammattiaan ja osaamistaan luontomatkailutyössään. Niin luontomatkailun ohjelmapalvelutoiminnan jatkuvuuden, monimuotoisuuden kuin maaseudun kehittämisenkin kannalta olisi kehittämistyössä kiinnitettävä huomiota osa- aikaisen elämäntapayrittäjyyden kehittämiseen sen omista lähtökohdista ja yleisesti koko alan pienyrittäjien toiminnan kannattavuuden parantamiseen. Suomalaisen maaseudun ja eräällä tapaa koko Suomen yhtenä uutena suuntana (sisäisenä Nokiana) voisi olla luontoalan elämäntapayrittäjyys. Isojen asutus- ja matkailukeskittymien ulkopuolella luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjät ovat usein mitä parhaita esimerkkejä siitä, miten halu tehdä jotain työtä ja sen sijainti määrää koko elämäntavan. Elämäntapayrittäjyys on tässä tutkimuksessa vaihtoehtoinen, jopa vastakkainen käsitteelle kasvuyrittäjyys. Elämäntapayrittäjyys voi muuttua kasvuyrittäjyydeksi, mutta tutkimukseni taustalla olevan maaseudun kehittämisen tavoitteen kannalta se ei ole oleellista. Voidaan jopa väittää, että elämäntapayrittäjyys on maaseudulle suurempi siunaus kuin kasvuyrittäjyys. Monimuotoisesti maaseudun kyliin ja usein omille kotipaikoille asettuva elämäntapayrittäjyys tuo maaseudulle usein enemmän ihmisiä kuin kasvuyrittäjyys. Ja juuri aktiiviset ihmiset ovat maaseudun hupenevin luonnonvara.

6 6 Maaseudulla on elanto aina tullut useista eri lähteistä, ja maaseudun elinvoimaisuuden yhdeksi takeeksi on vielä nykyaikanakin tarjottu moniammatillisuutta. Luontomatkailu kokonaisuudessaan ja erityisesti ohjelmapalvelut ovat sidoksissa siihen luontoon, jonka yrittäjä tuntee ja jonka hän voi muille ihmisille avata tarinoillaan. Siksi samaa konseptia ei aina voi viedä laajemmalle alueelle tai esimerkiksi kasvattaa ryhmien kokoa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kyse vastakkainasettelusta vaan enemmänkin elämäntapayrittäjyyden tekemisestä näkyväksi ja hyväksytyksi. Kun kasvuyrittäjyys määritellään usein niin, että yrittäjän keskeinen työn tavoite on kasvattaa yritystä mahdollisimman nopeasti, niin elämäntapayrittäjyydessä tavoite on usein jatkuvuus ja elämänikäinen työpaikka. Kasvuyritys on usein rakentajalleen tapa tienata nopeasti rahaa ja myydä yritys hyvällä tuotolla. Tällainen logiikka sopii huonosti maaseudun pieniin ohjelmapalveluyrityksiin. OECD:n ja Eurostatin määritelmän mukaan kasvuyrityksen työllisyys ajanjakson alussa on vähintään 10 henkeä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla. (Tilastokeskus 2011) Pitää tykätä tästä hommasta olla palo näihin töihin, eikä voi tuijotella työaikoja vaan usein menee viikonloput näissä hommissa ja yöt. Kun on erilaisia porukoita ja iltaa vietetään, niin se on kello 3 herkästi ennen kuin kaikki on tehty. (H10) ONKO LUONTOMATKAILUN ELÄMÄNTAPAYRITTÄJÄ OTTAMASSA ENTISEN PIENVILJELIJÄ/METSURIN PAIKAN MAASEUDUN YHTENÄ TUKIJALKANA? 2.2. POLTTAVIMMAT ONGELMAT LIITTYVÄT KASVAVAAN BYROKRATIAAN, VEROTUKSEEN JA KANNATTAVUUTEEN EI VERKOSTOITUMISEEN Erilaisissa raporteissa peräänkuulutetaan verkostoitumista ja yhteistoiminnan puute nähdään eräänä keskeisenä ongelmana luontomatkailualan kehittymiselle. Tämän tutkimuksen haastattelut ja kysely eivät tue tätä näkemystä. Niin 24 henkilökohtaisesti teemahaastateltua yrittäjää kuin valtaosa kyselyaineistoon vastannutta (81 kpl) luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjääkin nostivat toiminnan ongelmien keskiöön byrokratian ja sen kasvun, verotuksen moninaisuuden ja korkean tason sekä yleisen kannattavuuden. Kyselytutkimukseni avoimessa kysymyksessä pyysin vastaajia kirjaamaan viisi keskeisintä ongelmaa tärkeysjärjestyksessä. Eniten ykkös- ja kakkossijoja sekä kokonaismainintoja keräsi ongelmavyyhti, jota kuvaan byrokratian, verotuksen ja työvoiman palkkauksen koriksi. Samalla laskumenetelmällä toiseksi eniten merkintöjä sai kannattavuuteen, mainostamiseen, markkinointiin ja omaan osaamiseen liittyvät asiat. Kolmas kokonaisuus piti sisällään olosuhteisiin liittyviä asioita kuten sesonkiluonne, syrjäisyys, alan yleinen arvostus, yhteydet ja yleinen markkinointi. Neljänteen koriin tuli erilaisia yhteistyöhön viittaavia mainintoja kuten verkostoituminen, kilpailun vääristyminen, kateus, viranomaisyhteistyö, maanomistus.

7 7 Valtaosa näistä ohjelmapalveluyrityksistä on 1-2 hengen mikroyrityksiä, jolloin esimerkiksi erilainen raportointi koetaan raskaaksi. Lisäksi matkailussa on käytössä useita eri arvonlisäverokantoja, mikä hankaloittaa yrittäjää, jolla on ohjelmapalveluiden lisäksi majoitusta ja ruokailua. Hyvänä ajankohtaisena esimerkkinä määräyksistä voisi mainita ruskeisiin tienvarsikyltteihin liittyvät määräykset. Vanha sinivalkoinen kyltti ei tuota mitään haittaa kuin korkeintaan kyltissä mainitulle yrittäjälle, mutta uudistus ja lisärasite tehdään yrittäjän kustannuksella. Vanhaa kylttiä ei saa enää pitää. Kannattavuus liittyy myös vahvasti osa- aikaisuuteen ja matkailun kausiluonteisuuteen maassamme. Maantieteelle ja ilmastolle emme voi mitään ja sen vuoksi tämän osa- aikaisuuden ottaminen kehittämisen lähtökohdaksi ja kohteeksi (eikä poistettavaksi ongelmaksi) voisi edesauttaa luontomatkailun ohjelmapalvelujen ja koko luontomatkailun kasvua maaseudulla. Byrokratian, verotuksen ja kannattavuuden ongelmavyyhteen kietoutuu myös ulkopuolisen työvoiman palkkaamisen ongelma, joka on monilla kehittämisen esteenä. Kausityövoiman palkkaamiseen sekä uusien ammattilaisten alalle opettamiseen voisi oppisopimuskoulutuksen kehittäminen olla yhtenä ratkaisuna. KANNATTAVUUS JA YHTEISTYÖ KIETOUTUVAT KESKENÄÄN Yhteistyö yrittäjien kesken saa tutkimuksessa yllättävän positiivisen vastauksen. Vain häviävän pieni osa (1.2 %) kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että yhteistyö toimii huonosti. Parannettavaa toki on, mutta avoimissa vastauksissa valtaosa on joko positiivisia kuvauksia tai kehittämisajatuksien pohtimista. Usein yhteistoimintaa hiertää tai ongelmien taustalla ovat samat keskeiset ongelmakohdat kuin alan yrittäjien arjessa muutenkin eli kannattavuus ja byrokratia sekä verotus. Yksi tärkeä asia verkoston rakentamisessa olisi hinnoittelun opettelu ja harjoitteleminen. On ehkä luonnollista että matkailualan konsultit tarjoavat verkostoitumista ja yhteistyötä ratkaisuksi tuotekehityksen ja paketoinnin lisäksi, koska niihin heillä on osaamista ja lääkkeet. Verotuksen, byrokratian ja kannattavuuden ongelmiin on vaikeampi vastata. Yhteistyö ja verkostoituminen on ongelma muiden joukossa, ja usein yhteistyö paranee siinä vaiheessa, kun asiakasvirrat kasvavat. Vaikka olenkin saanut joistakin hankkeista kontakteja ulkomaille, niin alan olla aika kypsä näihin hankkeisiin. Jos ei pysty tutustumaan oman alueen yrityksiin ilman hankkeita, niin on huono juttu. (H6) Yrittäjien viiden ongelman listasta tarkemmin liitteessä MONIPUOLINEN TYÖHISTORIA JA AMMATTITAUSTA TAKAA MONIMUOTOISUUDEN LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUISSA Haastatteluissa nousee vahvasti esiin ennen luontomatkailualalle ryhtymistä hankitun koulutuksen ja työkokemuksen merkitys. Samalla kun näiden taitojen ylläpito on tärkeää, ne muodostavat pohjan ohjelmapalveluiden monimuotoisuudelle. Aikaisemmassa työssä hankitun ammattitaidon mukaan

8 8 voidaan erikoistua esimerkiksi hoivan ja luontoretken yhdistelmälle, lajintunnistukselle tai selviytymistaidoille. Kyselyyn vastanneiden ohjelmapalveluyrittäjien keski- ikä oli noin 50 vuotta ja suuri osa asettui 45 ja 60 ikävuoden välille. Vaikka alalle tulee nuoria osaajia suoraan koulunpenkiltä, keski- ikäisyyden voi nähdä hyvin voimavarana. Usein erilaisissa erätaidoissa oma vuosien kokemus on hyvä laadun tae ja luo sekä turvallisuutta että tunnelmaa asiakkaille. Tärkeää on tässä hommassa että ei ole ihan pieniä lapsia. Nuorimmainenkin oli vuotias kun aloittelimme tätä hommaa. Siksi kai monet ohjelmapalveluyrittäjät ovat vähän vanhempaa väkeä. (H10) LUONTO- OSAAMISEN KOULUTUS TAKAA ALAN KEHITTYMISEN TARJONTA LISÄÄ KYSYNTÄÄ Vaikka luontomatkailun loputtomat mahdollisuudet on jo osin kulunut klisee, osaltaan se pitää paikkansa. Mutta alalle pääsy ja oman ekologisen lokeronsa löytäminen vaatii vuosien työn. Esimerkiksi luontokatselun uusia yrittäjiä on tullut viime vuosina erityisesti Kainuussa. Silti se ei ole poissa aikaisemmin aloittaneilta. Luontokuvaus ja luonnon katselu on laajeneva harrastus, ja erityisesti ulkomaiset asiakkaat eivät löydä kohteita ilman asiantuntevaa opastusta ALUEELLINEN ERIKOISTUMINEN ELI KÄRKITUOTE AUTTAA MARKKINOINNISSA Suurten matkailukeskittymien ulkopuolella yhtenä tärkeänä ongelma- alueena luontomatkailussa nähdään alueellisen markkinoinnin ja erikoistumisen vaikeus. Kaikissa seutukunnissa ei luonto voi olla yleisellä tasolla vahvuus. Haastattelut kokosin kahden maakunnan alueelta, ja selkeä ero Kainuun ja Keski- Suomen ohjelmapalveluille luontomatkailussa on, että isolla alueella Kainuussa on osattu koota yrityksiä yhteen ja rakentaa brändiä siten, että karhujen ja muiden näyttävien eläinten katselu on se kuva, joka annetaan markkinoinnissa. Luontomatkailuyritysten yhdistys Wild Taiga on hyvin rakennettu kuva, jonka myötä matkailijat ovat löytäneet vuosi vuodelta paremmin myös Kainuun muiden pienten matkailuyritysten asiakkaiksi. Yhteiskunnan tuki kannattaisikin suunnata sellaisille alueellisille markkinointiponnisteluille, jossa on selkeä kärkituoteajattelu. LUONTO ON KÄYTTÄMÄTÖN VOIMAVARA on hokema vailla vastaavuutta arkitodellisuudessa. Meillä on luontoa kaikkialla, kun vähänkin kuljetaan taajamien ulkopuolelle. Ehkä tällä hokemalla ei ole sitä tarkoitettu, mutta helposti syntyy mielikuva siitä, että luonnon hyödyntämistä ei olisi oivallettu. Todellisuudessa luontoalalle ryhtymistä ja omia tuotteita miettii moni ihminen ja alaa myös kokeilee moni ja vain osa pystyy rakentamaan itselleen siitä ammatin. Ohjelmapalveluyrityksen ja kiinnostavan ohjelman rakentaminen on pitkä ja vaativa työ. Luonto sinällään ei ole käyttämätön. Ihmisten kohtaaminen ja

9 9 asiakkaan pitäminen on vaikeampaa kuin luonnon kohteen löytäminen. Alan esimerkkiyrityksillä ja vanhoilla konkareilla on takanaan useampi tappiollinen tai nollavuosi, jolloin tuotetta on kehitetty ja tehty tunnetuksi. Jos jaksaa hankkia elantonsa muista töistä ja on sinnikäs, jossakin vaiheessa puurtaminen palkitaan. 3. LÄHTÖKOHTIA TUTKIMUKSELLE 3.1. MAASEUDUN KEHITTÄMISEN HAASTEET Suomalaisella maaseudulla on sanottu luvulla käynnistyneen uuden autioitumisaallon. Sitä vauhdittavat kuntaliitokset, koulujen sulkemiset ja keskittäminen. Myös maataloudessa ovat vallalla yhä suuremmat yksiköt. Siksi katseet kääntyvätkin maaseudun kehittämisessä ainoan selkeästi kasvavan elinkeinon puoleen. Matkailu on kasvanut vuosi vuodelta ja matkailun sisällä luontomatkailu vieläkin suuremmalla prosentilla. Tämä on näkynyt esimerkiksi kuntien strategioissa: Kun vielä 10 vuotta sitten matkailu nähtiin useissa kunnissa marginaalisena puuhasteluna, nyt alkaa kaikkien kuntien suunnitelmissa olla luontomatkailuun panostaminen, vaikka se ei konkreettisesti vielä tarkoittaisikaan isoja satsauksia. Matkailu on yksi maailman suurimmista elinkeinoista. Se on merkittävä työllisyyden ja hyvinvoinnin tuoja. Alan merkitystä kasvattaa sen paikkasidonnaisuus, jolloin työpaikkoja ei voi siirtää muille paikkakunnille tai muihin maihin. Lisäksi matkailu tulee myös jatkossa pysymään työvoimavaltaisena. (Metlan työraportteja 246, 2012) Kun samaan aikaan kesämökeillä vietetään yhä pidempiä aikoja, monen maaseutualueen aktiivisena säilyminen on yhä riippuvaisempi siellä väliaikaisesti vierailevasta joukosta. Maaseudulla on perinteisesti oltu monialayrittäjiä, ja sellaisia ovat myös luontomatkailuyrittäjät ja erityisesti ohjelmapalveluyrittäjät. Vesalan ja Co tutkimuksessa todetaan, miten maaseudun monialayrittäjät ovat vähemmän uupuneita kuin perinteisen maatalouden yrittäjät, jotka kokevat etteivät selviä yrittäjyyden vaatimuksista. Luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjät näkevät Petäjistön ja Selbyn (Metla, 2012) mukaan itsensä toteuttamassa muutakin tehtävää kuin yrittäjyyttä. Heillä luontoon ohjaaminen sisältää myös kasvatustehtävän MATKAILU JA LUONTOMATKAILU Matkailun on arvioitu työllistävän vuonna 2010 vajaat henkilöä eli n. reilu 2 % työvoimasta. Tästä määrästä ulkoilun ja luontomatkailun arvioidaan käsittävän noin kolmanneksen henkilötyövuotta. Vaikutus heijastuu kuitenkin laajemmalle, koska on arvioitu, että vain neljäsosa luontomatkailuyrityksistä on päätoimisia. Kaksi kolmesta toimii ympärivuotisesti. Lisäksi luonnon

10 10 virkistyskäyttöä mittaavassa väestötutkimuksessa on arvioitu, että 43 prosenttia suomalaisista tekee vuosittain yöpymisen sisältävän luontomatkan. Metsäntutkimuslaitoksen työraportti N:o 246:ssa Leena Petäjistö ja Ashley Selby tarkastelevat luontomatkailun moninaista kenttää: Yritykset ovat monialaisia ja toimivat useilla toimialoilla, joko itse palveluita tuottaen tai alihankintana tarjoten. Myös monet pienetkin majoitusyritykset tarjoavat ravitsemus- ja ohjelmapalveluita. Luontomatkailuyritykset työllistivät keskimäärin kolme vakituista ja viisi määräaikaista työntekijää. Yhteensä yritykset työllistivät keskimäärin 41 henkilötyökuukautta vuonna 2009 ja koko luontomatkailualan työllisyysvaikutusten arvioitiin olevan henkilön suuruusluokkaa. Luontomatkailuyrityksiä on tutkittu suhteellisen vähän osin sen vuoksi, että alan tilastointi on hajallaan eri rekistereissä. Matkailussa on jo pitkään puhuttu siitä, miten massaturismin aika on ohi ja nyt etsitään pienemmissä porukoissa henkilökohtaisempia elämyksiä. On myös sanottu, että silloin kun etsitään jotakin erityistä, ollaan myös valmiita maksamaan siitä. Vaikka luontomatkailu on kasvanutkin, tämä ei välttämättä aivan ole realisoitunut suomalaisella maaseudulla. Esimerkiksi merkkejä laman tuomasta tinkaamisesta on myös luontomatkailussa, ja yritysten vähentäessä ostoja on ollut vaikea löytää yksityisistä ihmisistä uusia asiakkaita. Suomalainen ei luontoon viemisestä kovin helposti maksa. Useat pienyrityksiä koskevat tutkimukset ovat tuoneet myös esiin, että yrittäjyys ei ole homogeeninen käsite. Yrittäjyys vaihtelee yrittäjän tavoitteiden, asenteiden ja elämäntavan ja myös osaamisen perusteella. Yrittäjän asenteisiin vaikuttavat myös alueen yrityskulttuuri (esim. Komppula 2004, Selby 1989, Petäjistö ym. 2001, Selby & Petäjistö 2008). Petäjistö ja Selby arvioivat, että luontomatkailun ytimen yrityksiä, joiden toiminnasta ainakin osa tapahtuu luonnossa olisi 5700 kpl, kun mukana eivät ole ravitsemusyritykset. Ohjelmapalveluyrityksiä olisi noin 1000 kpl. Kun määrittelyä tiukennetaan niin, että luonto on vahvasti yrityksen toiminnan keskiössä, silloin arvio luontomatkailuyrityksistä on 3000, joista ohjelmapalveluyrityksiä on LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUT On hyvin suosittua todeta matkailun kehittäjäpuheessa, että luonto on käyttämätön vara ja että Keski- Euroopassa olisi tulijoita valtavia määriä kun vain osataan tuotteistaa. Tällainen puhe kertoo osin luontomatkailun arjen ymmärtämättömyydestä, siitä, miten isojen ponnistelujen takana on toimivan ulkomaan kontaktin rakentaminen ja minkälaista tasapainoilua tuotekehitys ja asiakaspalvelu ovat hyvän luontoelämyksen ja taloudellisen tuottavuuden välissä. 4-8 hengen ryhmän kanssa saa vielä henkilökohtaisia elämyksiä aikaan, mutta tuotto jää pieneksi. Isojen ryhmien kanssa tuote saattaa muuttua ratkaisevasti. Toinen merkittävä ongelma- alue on, että samalle maantieteelliselle alueelle on joskus todella vaikea kehittää aktiviteetteja jokaiselle vuodenajalle. Silloin vuoden tili on tehtävä lyhyen sesongin aikana. Pienimuotoisessa luontomatkailussa on kasvun rajat hyvin helposti saavutettu. Myös luontomatkailussa muodit ja trendit

11 11 vaihtelevat. Vain kalastus ja metsästys pysyvät vuodesta toiseen lähes samanlaisina vain uusia alueita bongaillaan. Toisaalta hyvillä persoonallisilla ideoilla ja paneutumisella voi melkein minne tahansa rakentaa oman lokeronsa luontomatkailussa ja sinnikkäällä työllä löytää ne omaan tuotteeseen innostuneet matkailijat. Tällä tavalla uusi yrittäjä saattaa tuoda aivan uusia ihmisiä luontomatkailun asiakkaiksi. Näin on hiljalleen käynyt esimerkiksi Kainuussa, missä luontomatkailutoiminta on laajentunut ja uusille yrittäjille on löytynyt oma asiakaskunta. Parhaiten tämä on toiminut, kun uusi toimija on ensin tehnyt töitä alueen yrityksissä kiireisenä aikana ja samalla tutustunut jo olemassa olevaan tarjontaan. Voidaan sanoa, että luonto ei ole heikosti käytetty resurssi vaan yrittäjien yksilöllisten polkujen rakentamiseen voisi kiinnittää enemmän huomiota. Luonto on joka paikassa olemassa mutta liiketoiminta syntyy siitä, kun ihminen kohtaa toisen ihmisen oikealla tavalla. Matkailupuheessa on manattu massaturismin kuolemaa ja persoonallisten yksilöllisten tuotteiden esiinmarssia jo pitkään. Silti se ei välttämättä realisoidu matkailuyrittäjien asiakasvirrassa. Matkailuelinkeino on globaalisti muuttunut tai muuttumassa. Vanhalle matkailulle on ollut tyypillistä esimerkiksi massaturismi. Siinä on ollut tärkeää auringon ottaminen tai halpa hinta, ja silloin suurtuotannolliset edut ovat olleet tärkeässä asemassa (Poon 1993, Page & Dowling 2001). Poonin (1993) mukaan uudelle matkailulle sitä vastoin on tunnusomaista loman joustavuus, yksilöllinen palvelu (jossa kuitenkin otetaan huomioon myös suurtuotannolliset edut), palvelujen tarjonnan perustuminen asiakkaiden vaatimuksiin ja myös se, että massamarkkinointi ei ole dominoivaa ja markkinoinnissa otetaan huomioon jokaisen yksilön omat taustat. Vaikka matkailu on edelleen tuote suurille joukoille, ovat asiakkaat nyt aikaisempaa kokeneempia matkailijoina, paremmin koulutettuja, määränpääorientoituneita sekä joustavampia ja vihreämpiä. Nykyisin asiakkaat arvostavat myös aikaisempaa enemmän matkakohteiden ympäristöä ja kulttuuria. (Petäjistö & Selby, 2012 s. 10) Mielenkiintoista on, että Norjassa luontomatkailu näyttäytyy saman tyyppisenä pienten yritysten elämäntapayrittäjyytenä, jossa jokin muu kuin raha ja taloudellinen menestys on tärkeää. Tämä käy ilmi tuoreesta raportista. (Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge, 2014) 3.4. LUONTOMATKAILUN KOULUTUS Suomessa on Opetushallituksen tilaston mukaan 13 erä- ja luonto- oppaaksi valmistavaa oppilaitosta, mutta kun siihen lisätään ne muulla nimikkeellä samaan työhön kouluttavat, maastamme löytyy lähes 20 oppilaitosta, jotka antavat opetusta luonto- oppaan tai eräoppaan ammattiin. Arviolta vuosittain valmistuu useita kymmeniä, jopa muutama sata opasta.

12 12 Oppilaitokset ja alan opettajat myöntävätkin, että kaikki eivät jää tähän ammattiin ja harvat perustavat oman yrityksen. Silti luonto- ohjaaja- ja eräopasopintoja voi käyttää monessa ammatissa hyväkseen. Luonto- ohjaajien koulutus on muuttunut viime vuosina talouden paineessa, ja osa alan yrittäjistä kritisoi esimerkiksi työssä oppimisen määrän kasvua, mikä tarkoittaa, että isompi osa opetuksesta jää alan yrittäjien harteille. Monet yrittäjät kritisoivat voimakkaasti tätä, ja osa heistä olisikin valmiimpia kehittämään lyhytkestoisen yritykseen tutustumisen sijasta oppisopimusjärjestelmää, jolloin voisi kouluttaa nimenomaan oman alan töihin uusia toimijoita. Nykyinen tutkinto ja sen vaatimukset ovat vieneet hommaa väärään suuntaan. Taustalla on valitettavasti se, että halutaan oppilaitoksille rahaa ja kun pelataan tulosperusteisesti, niin tutkinnot yritetään saada valmiiksi hinnalla millä hyvänsä. Toinen ongelma on se, että tutkintoon voi valita valinnaisina palikkoina niin runsaasta valikoimasta opintokokonaisuuksia, että ei todellakaan voi tietää minkälaisin valmiuksin sieltä oppilaita tulee. Jos pyörit tunnin mörrimöykkynä nuotion ympärillä, niin se riittää näytöksi. Myös luonnon tuntemus on mennyt alaspäin. Jos sun tarttee osata vain 10 kasvia, eikä edes tietää mihin niitä käytetään, niin on se heikkoa. (H25) Koska luontomatkailu on kasvava ala ja luonto- opastusta voi liittää moneen muuhun työhön matkailualalla ja vaikka hoitoalalla, koulutuksen määrän voimakas vähentäminen ei ole viisasta. Koulutuksen vaatimusten kirkastaminen voisi kuitenkin olla paikallaan. Joka kolmas Ely-keskusten tai pankkien kanssa yhteistyötä tehnyt yritys katsoi yhteistyön tuottaneen paljon hyötyä. Sen sijaan yhteistyö Mekin, matkailualan oppilaitosten tai muiden oppilaitosten kanssa ei aina ollut toivotunlaista ainakaan yrityksen näkökannalta. Yksityissektorin konsulttien työstäkin vain harva katsoi saaneensa paljon hyötyä. (Metlan työraportteja 246, Petäjistö) 4. TUTKIMUKSEN KULKU Mitä tehtiin ja minkälaisin menetelmin? 4.1. HAASTATTELUT Tutkimusta varten haastattelin Keski- Suomessa ja Kainuussa yhteensä 24 luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjää. Lisäksi haastattelin aiheeseen liittyen asiantuntijoita ja muita luontomatkailun toimijoita. Kukaan haastatteluun pyytämäni alalla toimiva yrittäjä tai asiantuntija ei kieltäytynyt haastattelusta. Haastattelut tehtiin pääosin yrittäjän toimitiloissa tai kotona. Haastatteluihin käytetty aika vaihteli reilusta tunnista useampaan tuntiin. Haastattelut pyrin kirjoittamaan puhtaaksi mahdollisimman nopeasti, mutta tietojen tarkistamiseksi

13 13 nauhoitin haastattelut. Tavoitteena ei ollut haastattelujen sanasta sanaan litterointi. Haastattelut muodostavat tärkeän osan tutkimusta ja perustavan aineiston yrittäjien motivaation rakentumisesta, alalle tulosta ja sille omistautumisesta. Oma luontomatkailualan kokemukseni helpotti lähestymistä ja olennaisten kysymysten esittämistä KYSELYTUTKIMUS Kysely oli nettikyselynä toteutettu useampiosainen kysely, joka sisälsi yhteensä 58 kysymystä taustakysymykset mukaan lukien. Kyselyn nettiosoitetta levitin erilaisten alan yhdistysten, hankkeiden, toimintaverkostojen yms. kontaktien kautta. Lisäksi etsin erilaisista luetteloista ja matkailusivustoilta sähköpostiosoitteita. Alueellista kattavuus toteutuu sillä, että vastaajia on kaikista maakunnista, mutta joidenkin maakuntien osuus on aktiivisten kyselyn levittäjien ansiosta isompi kuin arvioitu yrittäjien todellinen osuus. Toisaalta tutkimuksen tavoite ei ollut alueellinen tarkastelu, jolloin aktiivi yrittäjä on hyvä tiedon lähde maakunnasta riippumatta. Luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjät eivät ole luetteloitu tilastollinen yksikkö, jonka suuruus olisi selvillä ja maantieteellinen jakaumakin on vähintään yhtä epämääräinen. Petäjistön ja Selbyn (Metlan työraportti 246, 2012) arvio luontoon vahvasti nojaavista luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjistä on noin 800 ja kyselyni lähti noin 450 yrittäjälle, joista kyselyn aloitti yhteensä 113 yrittäjää, ja pääosassa kysymyksiä vastaajia oli siten, että ihan loppuun kysymykset vei 81 vastaajaa. Vastausprosentti oli siis reagoinneissa 25 % ja kyselyn loppuun vei noin 20 % kyselyn lähetetyistä. Pidän vastaajien määrän, maantieteellisen jakautumisen ja yritysten kokojakautuman pohjalta oikeutettuna arviota, että kyseessä on kuitenkin hyvin kuvaava läpileikkaus alan aktiivisista ja alaa kehittävistä yrittäjistä. Yritysten koko niin liikevaihdon kuin päätoimisuudenkin suhteen on linjassa Petäjistön ja Selbyn koko luontomatkailua koskeviin lukuihin eli yrityskoko on ohjelmapalveluissa pienempi kuin koko luontomatkailukentässä yleensä. Koska koko tutkimus oli suunnattu luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjille, suuri osa on pieniä yrityksiä ja mukana on vain vähän isoja matkailukeskusten toimijoita.

14 14 Kuvio 1. VASTANNEIDEN YRITYSTEN KOKO TYÖNTEKIJÄN MUKAAN (Kyselyn kysymys 55) Vastausprosenttia arvioitaessa täytyy ottaa huomioon niin kyselyn aikana kuin muissakin yhteyksissä tekemäni havainto, että matkailualan yrittäjät ovat kyllästyneet lukuisiin hankkeisiin ja niihin liittyviin kyselyihin ja selvityksiin. Ongelma on siis erilaisten kyselyjen ja kysyjien runsas määrä nykyaikana. Kyselyjen määrää nostavat entisestään oppilaitosten opiskelijoiden tekemät kyselyt. Matkailua ja luontomatkailua opetetaan noin 20 oppilaitoksessa, ja useissa oppilaitoksissa oppilaita kehotetaan tekemään erilaisia selvityksiä opinnäytetöissään. Matkailuala on harvoja kasvavia toimialoja ja sitä myötä myös muidenkin kuin luontoalan opiskelijoiden kiinnostuksen kohteena. Myös useat maaseudun kehittämistä koskevat selvitykset ja tutkimukset ovat kiinnostuneita kasvavasta toimialasta. Luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjien lukumäärästä on vaikea saada täsmällistä tietoa, mutta asiaa on seikkaperäisesti arvioinut Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusryhmä Leena Petäjistö ja Ashley Selby. He kävivät tutkimuksessaan osan maasta läpi kunta kunnalta, ja sen laskelman ja koko maata koskevan arvion perusteella luontoon voimakkaasti nojaavia ohjelmapalveluyrityksiä on Suomessa noin 800. Alan opetuksen asiantuntijan mukaan määrä voi olla huomattavasti suurempi kun huomioidaan kaikki freelancerit ja hyvin osa- aikaiset silloin tällöin keikkaa tekevät, mutta eräässä mielessä yrittäjiksi luettavat toimijat. Kyselyn vastausten määrää voidaan pitää suhteellisen onnistuneena ja kyselystä saatuja tunnuslukuja melko hyvin suuntaa antavina. Varsinkin kun niitä suhteutetaan aikaisempien tutkimusten tuottamaan kuvaan alan yritysten kokoluokista, joka vastaa melko hyvin tämän tutkimuksen kyselyosioon vastanneiden yritysten kokoa. Leena Petäjistö ja Ashley Selby puhuvat Metlan työraportissa (246, 2012) siitä, miten luontomatkailua ei ole tarkasti määritelty ja siksi myös kunnollinen tilastointi ja rekisteri puuttuu. Tähän on varmaan vaikea saada muutosta, sillä useat luontomatkailuyrittäjät toimivat myös majoittajina ja ruokapalveluiden tuottajina. Joidenkin yrittäjien kohdalla trendi on sellainen, että he aloittavat ohjelmapalveluyrittäjinä ja kun ajan kuluessa oma majoituskapasiteetti kasvaa,

15 15 sitä myöten kasvaa sen osuus liikevaihdosta. Vanhemmiten voidaan luopua ohjelmapalveluista lähes kokonaan KYSELYN VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT IKÄ Kyselyyn vastanneiden yrittäjien keski- ikä on suhteellisen korkea eli noin 50 vuotta. Nuorin vastaaja oli 31 v. ja vanhin 75. Tyypillinen alan yrittäjä on viisissäkymmenissä ja toiminut jo reilun vuosikymmenen alalla. Noin 60 % vastaajista asettuu 45 ja 60 ikävuoden väliin. Kaksi kolmesta vastaajasta on toiminut alalla yli 10 vuotta, ja yli 20 vuotta toimineita vastaajista on peräti 37 %. Aikoinaan noin reilu 10 vuotta sitten eli vuosituhannen vaihteessa elettiin eräopasbuumia ja saatoimme valkata päältä parhaat, kun hakijoita oli ja kurssille otettiin 18. Silloin useimmilla oli paljon kokemusta ja valmiuksia jo valmiiksi. Siksi heistä useampi on oman alansa töissä, mutta silti silloinkin tultiin hyvin monenlaisilla motiiveilla opiskelemaan. (H26) SUKUPUOLI Haastateltavissa naisten osuus on vajaa viidennes. Kyselyyn vastaajista enemmän kuin joka neljäs on nainen, joten mielikuva alan miehisyydestä on väistymässä ja uusissa opiskelijaikäluokissa naisia on jo yhtä paljon tai hieman enemmän kuin miehiä. ASUINPAIKKA Yrityksistä valtaosa on yksittäisiä yrittäjiä joko maaseudulla, maaseututaajamassa tai yksittäisenä yrittäjänä kaupungissa. Kuvio 2. YRITYKSEN SIJAINTI ASUTUKSEN MUKAAN (kyselyn kysymys 56)

16 16 Kuvio 3. YRITYKSEN SIJAINTI SUHTEESSA ASIAKKAISIIN Noin 15 % vastaajista on ison matkailukeskuksen tai ison hotellin / pienen matkailukeskuksen yhteydessä. Pääkaupunkiseutu näkyy siinä, että viidennes toimii yrittäjänä kaupungissa ja yrittäjistä asuu isossa kaupungissa eli yli asukkaan kaupungissa lähes viidennes. Mutta vastaajia on myös Turusta ja Tampereelta. Mielenkiintoista on, että vain 15 % on muuttanut asuinpaikkaa ohjelmapalveluyrittäjäksi ryhdyttyään. Elämänmuutos on siis mahtunut useimmiten samoihin maantieteellisiin raameihin, kuin aikaisemmassakin työssä. Tapahtuneista muutoista jokseenkin tasaisesti kolmannes on kaupungista maalle ja toinen kolmannes maakunnasta toiseen. Kolmannes on erilaisia tarinoita kuten ulkomailta paluumuuttajana tulleita. Vain vajaalla kolmanneksella oli toimintapaikka ryhtyessään ohjelmapalveluyrittäjäksi. 40 % hankki sellaisen yrittäjäksi ryhtymisen myötä ja noin 1/3 vastaajista toimii ilman vakituista toimintapaikkaa. Kuvio 4. VASTAAJAT MAAKUNNITTAIN (kyselyn kysymys 57)

17 OSALLISTUVA TOIMINTATUTKIMUS Osallistuva toimintatutkimus on tyypillisimmillään kehittämistutkimusta, kuten suomalainen kylätutkimus on ollut. Kerätään tietoa ja lähestytään kohdetta sen toiminnan kehittäminen ajatuksena. Usein tutkija pyrkii myös olemaan osa tutkittavaa yhteisöä tutustuen tällä tavalla paremmin sen toimintaan. Kehitysmaissa tapahtuva köyhemmän väestön elinolojen kohentamiseen tähtäävä tutkimus on osallistuvaa toimintatutkimusta puhtaimmillaan. Tässä tutkimuksessa olennaista on, että olen tehnyt töitä luontomatkailun parissa GPS- retkikonseptin kehittämistyössä: yrittäjäverkoston rakentamisessa ja asiakaspalvelussa. Lisäksi olen ollut mukana Salamajärven luontotuvan toimintaa pyörittäneessä osuuskunta Koirasalmessa ja Finnbeing- hankkeessa Keski- Suomessa. 5. OHJELMAPALVELUIDEN ERILAISET YRITTÄJÄTARINAT / TARINAN ELEMENTIT 5.1. VAHVA HARRASTUS POHJALLA Kaikkien luonto- ohjaajaksi tai eräoppaaksi ryhtyneiden elämäntarinat ovat yksilöllisiä. Ammatin vaihtamisen ja alalle tulon motiivit sekä elämäntilanteet ovat kombinaatioita useista muuttujista, erilaisista toiveista ja pakoista sekä avautuneista mahdollisuuksista. Siksi keskiarvo kuvaa huonosti tätä joukkoa ja tiukkaa luokittelua on vaarallista mennä tekemään. Katson parhaaksi kuvata näitä tarinoita elementeillä, joista useimmista jokaisen yrittäjän tarina koostuu ja jokaisen yrittäjän kohdalla jokin elementti on vallitseva. Kaikilla haastatelluilla yrittäjillä on pohjalla vahva luontoon liittyvä harrastus ja enemmän tai vähemmän tarve muutokseen joko ammatissa tai elämäntavassa. Muutoksen voimakkuus haastateltavilla vaihtelee täydellisestä irtiotosta menneestä siihen, että jo olemassa oleva harrastus on muuttunut pikkuhiljaa päätyöksi ELÄMÄNMUUTOS TAI ELÄMÄNTAVAN MUUTOS Useilla haastateltavista oli tapahtunut jotain, joka on sysännyt mielessä liikkuneen luonto- oppaan ammattiin siirtymisen lopullisesti uralleen. Se on voinut olla voimakas kokemus päästä pois kaupungista, allerginen rasitus vanhassa työssä, hoiva- alalla toimivan kiinnostus potilaiden luontoon viemisestä, halu antaa ihmisille syvempiä luontokokemuksia jne. Joku on myyntitykkinä pysähtynyt ja Jäniksen vuosi elokuvan päähenkilön tapaan pistänyt kerralla poikki edellisen elämäntavan.

18 18 Minua ihmeteltiin, kun vaihdoin ammatin jossa elettiin sellaista pintaelämää ja oli luksusta, vaihdoin tähän Kela- korvauksella kuusen alla värjöttelemiseen. Mutta kerran kun oltiin taas jossakin rymyämässä ja mä istuin väsyneenä mättäällä, niin totesin, että mulla on aika hyvä olla. (H25) Aikaisempaa tutkimusta luontomatkailun ohjelmapalveluyrittäjien taustoista tai alan vaihdoista ei juurikaan ole, mutta mielikuvaa rakentavat erilaiset artikkelit oravanpyörästä hyppäämisestä ja kerralla muutoksen hakemisesta. Ilmiö eli eräopaskoulutuksen suosio on huomattu kulttuurinkin puolella: Elokuvissa, näytelmissä ja kirjallisuudessa on parina viime vuosikymmenenä esiintynyt silloin tällöin eräoppaaksi Lappiin pakeneva roolihahmo. Arki on tätä kuvaa huomattavasti tylsempi, mutta tietty osatotuus siihen kätkeytyy. Muutosta useat ovat elämälleen hakeneet, vaikka se olisikin niinkin arkista kuin sitovasta lypsykarjasta luopumista ja helppohoitoisemman lihakarjan tilalle hankkimista, jolloin jää enemmän aikaa luontomatkailun kehittämiselle. Elämäntapa, jossa yksi asia johti toiseen. (kyselystä poimittua) Pitkäaikainen unelma johon uskalsin heittäytyä vasta edellisen työnantajan konkurssin jälkeen. Helppoa ei ole ollut, mutta ELY ja TE Keskus antoivat tukensa. Verkostoituminen on ainoa tapa onnistua. Olen ollut tyytyväinen. (kyselystä poimittua) 5.3. PAIKKA- JA PERINNESIDONNAISUUS Yksi tyyppitarina on, että omalla kotitilalla tai joissakin tapauksissa jonkin aikaa tyhjillään olleella sukutilalla käynnistetään luontomatkailua tai yleisemmin maaseutumatkailua. Taustalla on vahva halu säilyttää kotitila asuttuna ja tilanne, jossa tilanpitäjän oma elämä ja kiinnostus tai resurssit eivät salli voimakasta maatalouden kehittämistä suurtilan suuntaan. Usein tähän liittyy oma vahva luonto- tai metsästysharrastus, jolloin myös halu elää tämän harrastuksen äärellä on yksi olennainen motiivi. Kun isä kuoli, niin silloin ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa vaan jäin tilaa pitämään. Maatalon hommat ovat luonnollisesti tuttuja kaikki. Sitten pikku hiljaa olen tätä erämatkailua kasvattanut. Varmaan olisin voinut mennä jollekin hommiinkin eräoppaan koulutuksen jälkeen. Lehmän lypsy ei juuri kiinnostanut, vaikka sitäkin olen tehnyt. Nyt ihan hetki sitten vasta laitettiin lehmät pois kun äiti jäi eläkkeelle. Nuori karja jäi eli eräänlainen hiehohotelli. Kasvatamme muille lehmiä vasikoista. Lypsylehmät on naapurissa. Täällä tehdään lehmä tiineeksi sonnilla. (H2)

19 19 Minulle on ollut erittäin tärkeää että olen voinut jäädä asumaan kotikylääni kun ryhdyin tähän ammattiin. On se minulle vieläkin unelma- ammatti, en voisi kuvitellakaan enää vaihtamaan alaa. Luontoyrittäjänä teen tietenkin erittäin monipuolista työtä ja paljon muutakin kun perinteisiä ohjelmapalveluita. (kyselystä poimittua) Halu työllistää itsensä kotipaikkakunnalla. Matkailuala oli lähes ainoa vaihtoehto. Lisäksi myös halu muuttaa harrastus hankkeeksi. (kyselystä poimittua) Menestyvä ohjelmapalvelutoiminta onnistuu toisaalta, vaikka ei omaa paikkaa olekaan. Toinen taas vannoo, että oma paikka pitää olla ja siinä samalla asua. Silloin ei synny kustannuksia kulkemisesta ja toisaalta voi ottaa pienempääkin keikkaa ja vuokrata välineitä. Tämä on juuri sitä monimuotoisuutta, joka on myös asiakaan etu ASIAKASTARJONTA Siellä missä on ihmisiä ja potentiaaleja asiakkaita jo valmiiksi, uuteen ammattiin voi siirtyä hiljalleen harrastusta kasvattamalla ja vanhasta työstä voi myös ottaa kontakteja mukaan. Hoiva- alan ja opetusalan ammatit ovat tyypillisimmillään tällaisia, jolloin hoivatyö hakee uuden ulottuvuuden luonnosta. Green Care - yritykset ovat tällaisia. Saan toteuttaa itselleni tärkeitä arvoja ja vaalia omaakin luontosuhdettani yhdistämällä pienimuotoisen luontomatkailun ja päätoimisen työhyvinvointipalvelujen tarjoamisen. Työllä, jota tällä konseptilla saan tehdä on mielekkyys ja tarkoitus myös itselleni. (kyselystä poimittua) Toisaalta esimerkiksi pääkaupunkiseudulle asiakkaiden määrät ovat hyvin erilaisia kuin melkein millä tahansa muulla alueella. Siksi esimerkiksi Nuuksion alueella ja sinne suuntautuen on varmasti enemmän ohjelmapalveluyrittäjiä kuin monella muulla alueella LUONTOKOHDE MÄÄRÄÄ SIJAINNIN Joillakin ohjelmapalveluyrittäjyys syntyy hienon tai erikoisen paikan sekä esimerkiksi eläinten myötä. Karhunkatselupaikat ovat tällaisia tyypillisimmillään. Kansallispuistot ovat hyvä esimerkki siitä, miten luontokohde määrää ainakin osin yrityksen sijainnin. Toisaalta löytyy yrityksiä, jotka sijaitsevat suhteellisen kaukanakin tärkeimmästä toiminta- alueestaan, mutta oma tai perheen muu elinpiiri määrää paljon sekä esimerkiksi asiakkaiden hankinta ja kuljetukset. 6. TUTKIMUKSEN TULOKSET

20 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN, OPISKELU JA TYÖHISTORIA Haastattelut Haastateltavista vain yksi oli siirtynyt suoraan matkailualan koulun penkiltä luontomatkailuyrittäjäksi, pääosalla on kokemusta aikaisemmasta ammatista. Matkailualalle siirtymisen jälkeen on usein tehty vanhan ammatin töitä luontomatkailun ohessa. Kerralla muut työt lopettaneita ja ison investoinnin tehneitä riskinottajia näissä yrittäjissä ei ole. Jollekin on jo aikaisemmassa työssä ollut elementtejä, joita laajentaen ja luontoalaa opiskellen on voinut hankkiutua alalle. Toisella taas työntö omasta ammatista pois on ollut vahva ja hän on esimerkiksi virkavapauden avulla kokeillut luontomatkailualaa ja ryhtynyt päätoimisesti töihin myöhemmin. Vanhasta ammatista on hyötyä myös ohjelmapalveluissa; esimerkiksi myyntityössä tai markkinoinnissa toiminut voi hyvin käyttää taitojaan uudessa ammatissa. Usein alan vaihtaminen tai uudelle alalle osittainen siirtyminen on mahdollistunut saatavilla olevan koulutuksen myötä. Ohjelmapalveluyrittäjät ovatkin pääosin alalle hyvin kouluttautuneita. Joillakin on takanaan useitakin luontoon, erätaitoihin, asiakaspalveluun, yrittäjyyteen ym. liittyviä kursseja. Eräs yrittäjä painotti, että joskus olisi hyvä olla vieraalla riittävästi töissä ennen kuin perustaa oman yrityksen. Näkee, missä itse viihtyy ja kuinka paljon kaikenlaista se yrittäminen vaatii. Tässä mielessä oppisopimussysteemi voisi olla hyvä väylä alalle Valmistumisen jälkeen olin pitkään töissä muissa yrityksissä. Se oli myöhempää ajatellen tosi hyvä, koska siinä näki niin monenlaista toimintaa ja oppi paljon erilaisissa tilanteissa. Eräänlainen poikkileikkaus alasta. (H7) Maataloudessa markkinointi puuttuu siis kokonaan. Kyllä maajussit osaa tehdä näppäriä juttuja, mutta sitten omien juttujen kehuminen nolottaa ja ei osata myydä. (H7) Kysely Myös kyselytutkimus vahvistaa kuvaa yrittäjästä, joka on vaihtanut alaa, tekee osin vanhan ammatin töitä, hyödyntää niitä vielä uudessa työssään ja kouluttautuu. 85 %:lla kyselyyn vastanneista on aikaisempi koulutus ja ammatti. Ohjelmapalvelujen lentoonlähdön suhteen - sekin on sattumaa. Olin asialla aiemman ammattini tiimoissa, suurella sydämellä, etsimässä paikkaa kuntoutuskurssien pitoon, kun tapasin majoitusyrittäjän, joka kiinnostui osaamisestani...ja siitä se ajatus sitten lähti. Tuli todistetuksi jälleen se, että tehdessään sitä mitä rakastaa ja mihin uskoo, kantaa pitkälle. (kyselystä poimittua)

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta Pääkirjoitus Uskalla yrittää Tämä lehti tuo esiin mahdollisuuksia, unelmia ja arjen kokemuksia monenlaisesta

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi. Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola

Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi. Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola Yrittäjyystarinoita KYMENLAAKSOSTA 2010 Tiedustelut: Reijo Vaurula, reijo.vaurula@kinno.fi Maarit Koverola, maarit.koverola@cursor.fi Toimitus: Reijo Vaurula, YES -keskus, Kouvola Ulkoasu ja taitto: Petteri

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot