LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI"

Transkriptio

1 LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti työnantajatuen asiantuntija- ja asiointipalveluista (jäljempänä palvelu ). Hankinta toteutetaan yhteishankintana, johon osallistuvat hankintailmoituksessa ja liitteessä 1 luetellut yliopistot. Hankinnan koordinoijana ja yhteyspisteenä toimii Turun yliopisto. 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE Hankinnan kohteena on työnantajatuen asiantuntija- ja asiointipalvelu. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteissä 1 ja 1A. Hankintasopimuksen tavoitteena on löytää palveluntuottajia, jotka ovat kykeneviä ja päteviä toimittamaan tilaajalle palvelua kansainvälisessä toimintakentässä. Palvelun sisältönä on mm. selvittää eri maissa säädetyt pakolliset työnantajavelvoitteet tilanteissa, joissa eri maista tulevat tai eri maissa työskentelevät työntekijät eivät tule sosiaaliturvan ja eläkkeen osalta vakuutetuiksi Suomessa sekä hoitaa rekisteröintiin ja kyseisiin velvoitteisiin liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet valmiiksi ennen työsuhteen alkua ja työsuhteen aikana sekä tarvittaessa työsuhteen päätyttyä. Palvelut toimitetaan kulloisenkin toimeksiannon rajausten mukaisesti. Erilaisia palvelumuotoja ja tilanteita sekä niihin kohdistuvia vaatimuksia on kuvattu tarkemmin palvelunkuvauksessa, joka on tämän tarjouspyynnön liite 1. Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jossa tilaaja valitsee kilpailutuksen perusteella puitejärjestelyyn vähintään neljä (4) palveluntuottajaa, mikäli tarjoajien soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on riittävästi, ja tekee näiden kanssa sopimuksen puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn toimintamalli on, että hankekohtainen toimittaja valitaan joko tarjouspyyntöneuvottelulla (alle euron, alv 0 %, toimeksiannot) tai kevennetyllä kilpailutuksella. Hankinta toteutetaan yliopistojen yhteishankintana. Puitesopimuksen perusteella teetettävän yksittäisen työn toimittaja valitaan alla olevan toimintamallin mukaisesti. Enintään euron (alv 0 %) arvoiset tilaukset: 1(41)

2 Tilaaja voi tehdä arvonlisäverottomalta arvoltaan enintään euron arvoisia tilauksia suoraan hankintatarpeen kannalta soveltuvimmalta Toimittajalta. Tilaaja tiedustelee vapaata kapasiteettia Toimittajalta. Hankekohtainen sopimus syntyy tilauksen allekirjoittamisella. Hankkeella ymmärretään esimerkiksi toimeksiannot, jotka käsittävät tietyn maakohtaisen palvelukokonaisuuden. Tilaaja voi halutessaan pyytää tarjouksia myös useammalta Toimittajalta, jolloin noudatetaan samoja sääntöjä kuin yli euron tilausten osalta. Yli euron (alv 0 %) arvoiset toimeksiannot: Yli euron (alv 0 %) suuruisiksi arvioiduissa toimeksiannoissa toimittaja valitaan minikilpailutuksella eli kevennetyllä kilpailutuksella puitejärjestelyyn valittujen toimittajien joukosta. Minikilpailutuksessa eli kevennetyssä kilpailutuksessa tilaaja määrittelee tarvitsemansa palvelujen tarkemman sisällön, laajuuden, aikataulun, toteutuspaikan ja muut tarkemmat ehdot esim. kohdekohtaisessa minikilpailutuksessa. Minikilpailutuksessa tilaaja pyytää puitejärjestelyyn valituilta palveluntuottajilta sähköiset tarjoukset tiettyyn määriteltyyn kohteeseen tarvittavista palveluista. Puitesopimustuottajat sitoutuvat tekemään tarjouksen minikilpailutuksen kohteesta viiden (5) arkipäivän kuluessa, ellei tilaaja aseta pidempää määräaikaa. Tarjoukset pyydetään tarjouspyynnön liitteen 5 kaltaisella tarjouskyselyllä. Palveluntuottajat sitoutuvat tarjoamaan minikilpailutuksessa asiantuntija- ja asiointipalveluja hinnalla, joka ei ylitä tuottajan itsensä liitteellä 3 (hintaliite) ilmoittamaa listahintaa edellyttäen, että toimittaja on antanut listahinnan kyseiselle maalle ja palvelulle. Listahintoja ei siten ole mahdollista korottaa, mutta niitä on mahdollista alentaa sopimuskaudella minikilpailutuksen yhteydessä. Tilaaja määrittelee minikilpailutuksen valintaperusteet tapauskohtaisesti erikseen kunkin minikilpailutuksen yhteydessä. Minikilpailutuksen valintakriteeri voi olla halvimman hinnan ohella ja/tai asemesta myös kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin kriteerit (esim. sijaintipainotukset, nopein vasteaika) määritellään erikseen. Kutakin näin määriteltyä toimeksiantoa koskeva tilaus tehdään minikilpailutuksen voittajan kanssa. Kirjallista hankintapäätöstä ei tehdä jos puitesopimusjärjestelyyn perustuvassa kevennetyssä kilpailutuksessa toimeksiannon arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa ( euroa). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tullakseen valituksi puitejärjestelyyn Tarjoajan on pystyttävä tarjoamaan vaadittuja palveluja vähintään viiteen (5) palvelunkuvauksessa lueteltuun maahan. Palvelu- ja maaluettelot eivät ole tyhjentäviä, vaan ne määrittelevät palvelujen vähimmäistasoa. 2(41)

3 Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden kahteen yhden (1+1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on syyskuu HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä ns. toissijainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 73 ). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUN AIKANA Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja sähköpostitse, lähettämällä kysymykset osoitteeseen Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Sähköpostin aihekenttään on kirjoitettava tunnus Työnantajatuen asiantuntijapalvelut. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan PTC Services Oy:n internetsivuilla osoitteessa Tietoa julkisista hankinnoista/ Avoimet tarjouspyynnöt viimeistään Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 3(41)

4 Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Tarjouksen vertailuhinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjouksen on sisällettävä seuraavat tarjouspyynnön lomakkeet täytettyinä: Liite 2 Tarjouslomake täytettynä Liite 2 A Referenssilomake täytettynä Liite 2 B Yhteyshenkilön CV-lomake täytettynä Liite 3 Hintalomake täytettynä Lisäksi tarjoukseen on liitettävä kaikki em. lomakkeissa vaaditut erilliset selvitykset. Tarjouksen sisältö kaikkine selvityksineen on lueteltu liitteessä 2 Tarjouslomake (Osa IV, kohta 1). Ko. kohta toimii myös tarjoajan muistilistana. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä. 2. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tarjous on toimitettava hankintayksikölle viimeistään kello alla olevaan osoitteeseen: PTCServices Oy Simonkatu 12 A HELSINKI Tarjous on toimitettava paperiversiona suljetussa kirjekuoressa. Lisäksi tarjous on toimitettava sähköisenä versiona USB -muistitikulla tai CD-Rom -levykkeellä, samassa kirjekuoressa paperiversion kanssa. Sähköisen version tulee olla tallennettu yleisimmillä toimisto-ohjelmilla 4(41)

5 luettavaan muotoon esimerkiksi.doc/.docx, xls./.xlsx /.pdf,.ppt/.pptx tai.jpeg tiedostoiksi. Tiedostojen tulee olla siirrettävissä tallennusvälineeltä tietokoneen muistiin. Kirjekuoreen on merkittävä tunniste Työnantajatuen asiantuntijapalvelut sekä tarjoajan nimi. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 3. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. 4. TARJOAJIEN VALINTA PUITEJÄRJESTELYYN Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Tarjousvertailu tehdään tarjoajien hintalomakkeella (liite 3) ilmoittamien tietojen perusteella. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Turussa Turun yliopisto Petri Mäkinen Järjestelmäasiantuntija LIITTEET 5(41)

6 Liite 1 Yleistietoa hankinnasta, perustiedot yliopistoista Liite 1 A Hankinnan kohteen kuvaus/palvelunkuvaus ja hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset Liite 2 Tarjouslomake Liite 2A Referenssilomake Liite 2B Nimetyn yhteyshenkilön CV-lomake Liite 3 Hintalomake (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 4A Sopimus Liite 4B Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) kis/jyse_2009_palvelut.pdf Liite 5 Kevennetyn kilpailutuksen tarjouskyselyn malli 6(41)

7 LIITE 1 YLEISTIETOA HANKINNASTA, PERUSTIEDOT YLIOPISTOISTA 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Nyt tehtävä hankinta toteutetaan yhteishankintana seuraavien yliopistojen kanssa: Aalto yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto säätiö Tampereen yliopisto Turun yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Kukin yliopisto tekee hankinnasta oman hankintapäätöksensä ja solmii palveluntarjoajan/palveluntarjoajien kanssa erillisen sopimuksen. Hankintapäätökset ja sopimukset ovat sisällöltään yhtenevät kaikkien yliopistojen osalta. Tarkemmat tiedot hankintayksiköistä ja tietoja toteutuneesta kokonaisvolyymista löytyvät tämän liitteen loppuosasta. 2. HANKINNAN TAUSTA Yliopistoilla on laajat kansainväliset suhteet ja verkostot. Tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuus on vilkasta. Lisäksi yliopistot ovat mukana lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa ja alakohtaisissa verkostohankkeissa. Kansainvälisen yhteistyön puitteissa yliopistoon ulkomailta työskentelemään tulevien asiantuntijoiden ja/tai ulkomaille työskentelemään lähtevien yliopiston asiantuntijoiden sosiaaliturva ja eläke-edut on vakuutettava siltä osin, kuin näin ei tapahdu Suomessa. Tätä varten tarvitaan palveluntuottajia, jotka kykenevät antamaan kattavia palveluja esimerkiksi yliopistojen asiantuntijoiden, työntekijöiden ja tutkijoiden oleskeluun, verotukseen, sosiaaliturvaan ja eläke-etuihin liittyvissä asioissa. 3. NYKYTILAN KUVAUS Nykytilanteessa hankinnan kohteena olevia palveluja on hankittu eri tavoin yliopistosta riippuen. Osittain yliopistot ovat itse selvittäneet työnantajan ja työntekijän velvoitteita kansainvälisissä tilanteissa ja hoitaneet esimerkiksi rekisteröinnin, osittain selvitystyöhön ja rekisteröintiin on käytetty konsulttia. 4. TAVOITETILAN KUVAUS 7(41)

8 Kilpailutuksen tavoite on kohtuullisin kustannuksin saada nopeutettua ja kevennettyä nykyistä ajoittain raskasta kansainvälisten yhteyksien työnantajavelvoitteiden selvittely- ja rekisteröintivaihetta. Yliopistot voivat valita puitejärjestelyn toimintamallia käyttäen joko tarjouspyyntöneuvottelulla tai kevennetyn kilpailutuksen kautta (katso tarjouspyynnön kohta 1, puitejärjestelyn toimintamalli) kuhunkin toimeksiantoon sopivimman palveluntuottajan. Tilaava yliopisto määrittelee toimeksiannon sisällön ( ostoskorin ) kuhunkin kilpailutukseen kulloisenkin tarpeensa mukaan. Yliopistojen tavoitteena on, että ymmärrystä yliopistojen yritysmaailmasta poikkeavista tilanteista ja käytännöistä (epätyypilliset työsuhteet, useassa maassa työskentelyn tyypillisyys ym.) kertyy myös puitejärjestelyyn valittaville palveluntuottajille. Palveluntuottajille syntyy näin yliopistoihin keskittyviä asiakkuushenkilöitä sekä kotimaassa että ulkomailla, joiden kanssa yhteistyö sujuu ilman perustietojen ja yliopistojen liikkuvuuden erityispiirteiden kuvaamista toistuvasti. Yhteistyö yliopistojen kanssa nopeutuu, on joustavaa ja kustannustehokasta. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja palvelunkuvaus on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 ja 1A. Toimeksiantoihin sisältyy esimerkiksi rekisteröimisen vaatimien toimenpiteiden selvittämistä, niissä avustamista sekä mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämistä ja rekisteröintien hoitamista niissä maissa, joissa rekisteröitymistä vaaditaan. Toimeksiantoon voi liittyä myös esim. nopealla aikataululla toimitettavia selvityksiä siitä, mitä maksuja ja miten paljon yliopistolle syntyy kustannuksia jonkin tietyn maan sosiaaliturvaan kuuluvasta työntekijästä. 5. TIETOA YLIOPISTOISTA AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto on Espoossa sijaitseva, n henkilöä työllistävä kansainvälinen monialainen yliopisto. Koko henkilökunnasta 18 % ja yliopiston ydintoiminnan kannalta erityisen keskeisestä akateemisesta henkilöstöstä jo 28 % on ulkomaalaisia. Kansainvälistymisen toivotaan edelleen kasvavan, ja tavoitteena on, että vuonna 2015 kansainvälisen henkilökunnan osuus olisi jo 20 %. Henkilökuntamme liikkuu aktiivisesti myös Suomesta ulospäin, yli 1 kk:n komennusmatkoja tehdään vuosittain yli 100. Aalto-yliopisto on rekisteröitynyt työnantajaksi vuosien /2014 aikana toistaiseksi 11 maahan. HELSINGIN YLIOPISTO Helsingin yliopisto (HY) on Suomen suurin yliopisto. Helsingin yliopisto on yli opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä. 8(41)

9 HY:n strategiassa kansainvälisyys on hyvin näkyvillä tällä hetkellä. HY pyrkii lisäämään kansainvälisyyttä kaikessa toiminnassaan ja kannustamaan sekä opiskelijoita että henkilöstöä kehittämään kansainvälistä osaamistaan ja edistämään opintojaan tai työtään myös ulkomailla. Myös Suomeen toivotaan lisää kansainvälisiä osaajia. Helsingin yliopistossa työskentelee noin työntekijää, joista noin on muita kuin Suomen kansalaisia. Työntekijöistä noin on tutkimus- ja opetushenkilöstöä, ja heistä osa työskentelee tai asuu ulkomailla jossain vaiheessa työsuhdettaan. HY:n tutkijoita työskentelee muun muassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Vuosittain ulkomaille töihin lähtee noin sata tutkijaa tai opettajaa ja vastaavasti ulkomailta Suomeen töihin tulee noin 200 henkeä per lukuvuosi. HY välttää paikan päältä palkkaamista mutta myös tällaisia työntekijöitä on muutamia. HY on rekisteröitynyt työnantajaksi noin kuuteen maahan /2014. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopiston keskeisille tutkimusalueille on ominaista tieteen korkea laatu, tieteidenvälisyys, fokusoituminen, jatkuva uusiutuminen sekä vahva kansainvälinen verkostoituminen. Yliopisto etsii ratkaisuja vahvoilla perustutkimukseen pohjautuvilla tutkimusalueilla sekä tutkimukseen perustuvalla, tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaavalla koulutuksella. Kokonaisuudet ovat: Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys, Kulttuurien kohtaaminen ja raja-aidat sekä Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Yliopistossa on noin opiskelijaa ja se työllistää lähes henkilöä, joista opettajia ja tutkijoita Henkilökunnasta ulkomaalaisia opettajia ja tutkijoita on 295 eli 9,3 prosenttia ja he tulevat 66 maasta. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä ulkomaalaisten opettajien ja tutkijoiden (taso 2-4) osuus henkilökunnasta on 10 %. Henkilökunta liikkuu aktiivisesti myös Suomesta ulkomaille, yli 1 kk:n komennusmatkoja tehdään vuosittain Paikalta palkattua henkilökuntaa on 12. Yliopisto on rekisteröitynyt työnantajaksi ulkomailla yhteensä kuuteen maahan. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. 9(41)

10 Yliopistossa on noin opiskelijaa ja se työllistää lähes henkilöä. Ajalla Jyväskylän yliopistolla oli Suomesta ulkomaille suuntautuvia yli 3 kk ulkomaankomennuksia 56 kappaletta. Ulkomailla paikalta palkattuja työntekijöitä samalla aikajaksolla oli 33 ja Suomessa työskenteleviä ulkomaisia työntekijöitä 217. Tulevat volyymit vaihtelevat rahoituksen saatavuuden mukaan. LAPIN YLIOPISTO Lapin yliopisto on Suomen toinen tiede- ja taideyliopisto. Yliopistossa on noin opiskelijaa ja noin aikuisopiskelijaa ja se työllistää noin 650 henkilöä, joista noin viisi prosenttia on taustaltaan ulkomaalaistaustaisia. Vuonna 1979 perustettu Lapin yliopisto on monialainen ja kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto, jonka koulutus- ja tutkimusaloihin kuuluvat kasvatustieteet, matkailu ja liiketoiminta, oikeustiede, taideteollinen ala, yhteiskuntatieteet sekä pohjoiset ja arktiset kysymykset. Toimintansa kautta se edesauttaa kestävää kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Ulkomaille kuukausipalkkoja maksetaan vuosittain muutamia. Keväällä 2014 tällaisia ulkomaita ovat olleet Norja, Ruotsi ja Englanti. Kansainväliset työsuhteet tulevat lisääntymään. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössämme noin 6500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Hankimme edelläkävijänä koulutusohjelmillemme kansainväliset akkreditoinnit, jotka ovat merkki opetuksen korkealaatuisuudesta. Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista lähes 33 prosenttia on ulkomaalaisia. OULUN YLIOPISTO Oulun yliopisto on vuonna 1958 perustettu, opiskelijan ja 3000 työntekijän muodostama tutkimus- ja koulutusyhteisö. Oulun yliopiston yhdeksän tiedekuntaa laitoksineen ja monet erikoistuneet tutkimusyksiköt luovat perustan monitieteiselle tutkimukselle. Yliopistolla on Oulussa kaksi kampusta, Linnanmaan ja Kontinkankaan kampukset. Yliopiston vaikutusalue käsittää puoli Suomea. Pienempiä toimipisteitä on Kajaanissa, Sodankylässä, Kuusamossa, Raahessa ja Nivalassa. 10(41)

11 Oulun yliopiston henkilökunnasta noin kolmetoista prosenttia (13 %) on ulkomaalaisia, lähinnä tutkijoita ja opettajia, ja määrän odotetaan kasvavan lähivuosina. Paikalta palkattuja on tällä hetkellä noin 15. Henkilökunnan liikkuvuus on kasvussa, yli kuukauden kestäviä tutkijavierailuja tehdään vuosittain TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TTY-Säätiö/Tampereen teknillinen yliopisto on toinen säätiömuodon valinneista suomalaisista yliopistoista. TTY:n kampuksella Hervannassa opiskelee perus- ja jatko-opiskelijaa ja työskentelee lähes 2000 työntekijää. Kansainvälisyys on osa kaikkea TTY:n toimintaa ja yliopistolla opiskelee tai työskentelee noin 1500 ulkomaalaista yli 60 maasta. Kansainvälisen yhteistyön puitteissa yliopistoon ulkomailta työskentelemään tulevien asiantuntijoiden ja/tai ulkomaille vaihtovuoroisesti työskentelemään lähtevien yliopiston asiantuntijoiden, useassa maassa yhtä aikaa työskentelevien tai ns. paikalta palkattujen työntekijöiden sosiaaliturva- ja eläkemaksut on hoidettava siihen maahan, jonka sosiaaliturvaan kuulumisen työntekijä on osoittanut A1 todistuksella. Tätä varten tarvitaan palveluntuottajia, jotka kykenevät antamaan kattavia palveluja yliopistojen henkilökunnan sosiaaliturvaan, eläkkeisiin ja joissakin tapauksissa verotukseen liittyvissä asioissa. TAMPEREEN YLIOPISTO Tampereen yliopiston vahvuus on monialaisuus ja erityisesti yhteiskunnan ja terveyden tutkimus sekä opetus. Tampereen yliopisto kouluttaa maistereita, lisensiaatteja ja tohtoreita, jotka sijoittuvat yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntija-, suunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, viestintä- ja johtotehtäviin. Tampereen yliopistosta valmistuu myös mm. lääkäreitä, opettajia, toimittajia, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, kielenkääntäjiä sekä näyttelijöitä. Tampereen yliopistosta valmistuvat työllistyvät hyvin. Yliopistossa on noin työntekijää, joista professoreita on noin 260. Tampereen yliopistossa työskenteli vuoden 2013 aikana yhteensä 163 ulkomaalaista kaikkiaan 46 eri maasta. TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Meillä opiskelee yli perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on noin Henkilökunnasta noin 10 % on ulkomaalaisia, pääasiassa nämä kuuluvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Yliopistolla on ns. paikalta palkattuja tällä hetkellä 15. Lähetettyjä työntekijöitä meillä on vuodessa noin 50. VAASAN YLIOPISTO 11(41)

12 Vaasan yliopisto on kansainvälisesti profiloitunut tiedeyliopisto, joka työllistää runsaat 500 henkilöä ja jossa on n opiskelijaa. Erityisesti viime vuosien aikana kansainvälisten työntekijöiden määrä on kasvanut voimakkaasti ja tällä hetkellä n. 13 % yliopiston htv:stä on ulkomaalaisia. ÅBO AKADEMI Åbo Akademi (ÅA) är idag ett medelstort, mångvetenskapligt och svenskspråkigt universitet som firar sin grundläggning år Den första akademin i Åbo grundades år ÅA har campus i Åbo, Vasa och Jakobstad och verkar också i Helsingfors och på Husö på Åland. Universitetet har 5500 grundexamensstuderande, 950 forskarstuderande, 800 utländska studerande från 70 länder på Årligen utexamineras 550 magistrar och 70 doktorer. Universitetet har totalt 1300 anställda varav 700 arbetar med undervisning och forskning. Universitetet har cirka tio arbetare som är anställts till utsända arbetstagare. Årligen har vi cirka anställda som skickas utomlands. Åbo Akademi har internationella anställda som arbetar här i Finland. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yliopistoilla on ollut kansainvälisiä, selvityksiä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä vaativia yhteyksiä muun muassa alla lueteltuihin maihin: Maa Alankomaat Albania Arabiemiraatit Australia Belgia Chile Espanja Intia Irlanti Israel Italia Itävalta Japani Kanada Kiina Latvia Norja Puola Ranska Ruotsi Saksa 12(41)

13 Singapore Sveitsi Tanska Tšekki Uganda U.K. Uusi-Seelanti USA Venäjä Viro Henkilömäärä on vaihdellut vuodesta ja tutkimustarpeista riippuen niin, että yliopistot eivät voi määritellä henkilöiden lukumäärää kaikkien maiden osalta. Yliopistojen yhteenlasketut kustannukset hankinnan kohteena olevista palveluista ovat olleet noin euroa/vuosi. Tulevaisuudessa palveluja tultaneen tarvitsemaan luettelossa mainittujen lisäksi muissakin maissa, luultavasti aiempaa laajemmin myös Afrikassa, Aasiassa ja Amerikoissa. 13(41)

14 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 A PALVELUNKUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 1. PALVELUNKUVAUS Tunnusomaista yliopiston liikkuvuudelle on se, että yliopistojen henkilökunta liikkuu alansa parhaan tutkimuksen perässä ympäri maailmaa. Yliopistoilla ei ole paikallisia toimijoita kohdemaissa, ja näin ollen liikkuville tutkijoille jää usein vastuu ja selvitysvelvoite omista tilanteistaan: työnantaja ei juuri pysty heitä tukemaan. Työnantajalla ei ole tietoa, resursseja eikä aina edes mahdollisuutta selvittää myöskään työnantajan vastuita kohdemaissa esim. kielimuureista johtuen. Eri alojen parhaat osaajat työskentelevät ympäri maailmaa, ja Suomi ei pysty aina kilpailemaan huippututkijoiden vakituisen asuinmaan asemasta: näin syntyy helposti paikalta palkkaamisen tarve. Tutkijat saattavat työskennellä usealle eri työnantajalle, eli he rahoittavat työskentelyään usealta taholta samanaikaisesti tulevalla rahoituksella: palkkaa voi tulla kahdelta tai jopa kolmelta yliopistolta eri maista, ja lisänä voi olla vielä apuraha joko kotimaasta, asuinmaasta, tai jostain muualta. Tässä liitteessä on kuvattu hankittavia palvelua tai hankittavaa palvelua koskeva yleinen palvelunkuvaus ja annettu muun muassa luettelo vähimmäisvaatimuksina olevista palveluista. Puitejärjestelyyn hyväksyttävältä palveluntarjoajalta tullaan tarvitsemaan esimerkiksi alla olevan luettelon mukaisia palveluja muun muassa kaikissa tässä liitteessä luetelluissa maissa. Toimeksiantojen sisältö ja kohdemaa voi vaihdella tarpeen mukaan, eivätkä tarjouspyyntöasiakirjan toimeksiantolista ja maaluettelo ole tyhjentäviä, vaan suuntaaantavia. Maiden lukumäärä tulee lähivuosina kasvamaan kaikkien yliopistojen osalta. Yliopistot tilaavat palvelut toimeksiantoina kevennetyn kilpailutuksen perusteella. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat olleet muun muassa: - selvitykset ja yksityiskohtainen ohjeistus työnantajan (ja työntekijän) velvoitteista ja niiden hoitamisesta - rekisteröitymiset kaikkiin tarvittaviin viranomaisiin maasta riippuen (työnantajaksi rekisteröinti mukaan lukien) - kaikkien tarpeellisten mm. sosiaaliturvaan, eläkevakuuttamiseen, tapaturmavakuuttamiseen, työttömyysturvaan tai vastaavien, ko. maassa pakollisten työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden hoitaminen, mikäli työnantaja ei pysty niitä itse hoitamaan - erilaisten paikallisten raportointivelvoitteiden hoitaminen - tarvittavat kustannusten tilitykset - avustaminen pankkitilien avaamisessa ja asioinnissa pankkien kanssa - shadow-payrollin pyörittäminen silloin, kun maan lainsäädäntö näin vaatii - takautuvien tilanteiden erityisratkaisut - tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet koskien kahden tai useamman maan työskentelyä yhdelle, kahdelle tai useammalle työnantajalle - Eläke- ja lisäeläkevakuuttamiseen liittyvät selvitykset - verotus- ja sosiaaliturva-, eläke-, ym. maksujen laskelmat palkkaneuvottelujen tueksi 14(41)

15 - tarvittaessa kuukausittainen raportointi työnantajalle suoritetuista toimenpiteistä - vuosittaiset ilmoitukset ja raportointi kohdemaassa tai mahdollisesti yksityiskohtaiset ohjeet näiden velvoitteiden hoitamisesta - toimiminen välittäjänä suomalaisen yliopiston ja kohdemaan viranomaisten välillä ja esim. ohjeiden ja lomakkeiden kääntäminen tai tulkitseminen englannin kielelle, mikäli kohdemaan viranomaiskieli on jokin muu ja ohjeita ym. ei ole englanniksi saatavilla - Kohdemaan työnantajavelvoitteita koskevaa lainsäädäntöä koskevien muutosten seuranta ja niistä tiedottaminen - Kohdemaan työntekijä/työnantajatilitysten ohjeistus, mikäli tilitysvelvollisuus tai tilitysmahdollisuus on työntekijällä - Paikalta palkattuja ja/tai etätyötekijöitä koskien kohdemaan pakottavan lainsäädännön vaikutukset työsuhteeseen (heitä ei koske Suomen lainsäädäntö) - yleistasoiset ohjeet paikallisen veroilmoituksen täytöstä työntekijälle - työnantajan linjausten (esim. ulkomaankomennuspolitiikka) tarkastus/kommentointi tarvittaessa Palveluntuottajan on pystyttävä suoriutumaan toimeksiannoista laadukkaasti ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Laadukkuuden indikaattorina on mm. tehtävän suorittaminen joustavasti, johdonmukaisesti ja keskitetysti vain tarpeelliseen keskittyen sekä siten, että vältytään esim. kaksinkertaiselta rekisteröinniltä. Kulloinkin pyydettävään tarjoukseen on annettava realistinen työmääräarvio. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että se liittää jokaiseen laskuunsa erittelyn toimeksiantoon/toimeksiantoihin liittyneistä toimenpiteistään, niihin käytetystä ajasta, toimeksiannoissa käytetyistä henkilöistä ja jos toimeksiantoon kuuluu ulkomailla (tai kotimaassa) tapahtuvaa maksuliikennettä, tositteet suoritetuista maksuista. Palveluntuottajan on laskussaan eriteltävä myös käyttämänsä ulkomaiset avustajat ja heidän toimeksiantoon käyttämänsä tunnit. Palveluntuottajan on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon, että tilaajana on julkisen sektorin yksikkö, joka on tilivelvollinen valtiovarainministeriölle ja on valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusten alainen. Yliopistot tekevät sopimuksen Suomessa, joten nimettävän yliopistotiimin sijaintipaikan on myös oltava Suomessa. Yliopistot asioivat pääsääntöisesti nimetyn tiimin kanssa. Palveluntuottajan toivotaan osoittavan mahdollisuuksien mukaan kaikkia tähän puitejärjestelyyn osallistuvia yliopistoja palvelevat yliopistotiimit tai vastuuhenkilöt myös ulkomailla. Palveluntuottaja hoitaa itse kommunikoinnin mahdollisten ulkomaisten edustajiensa tai avustajiensa kanssa. Halutessaan tilaaja voi olla myös suoraan yhteydessä ulkomaisen edustajan tai avustajan kanssa. Asiointi yliopistojen kanssa tapahtuu suomen tai englannin kielellä. Yhteydenpito hoidetaan pääasiallisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. 2. PALVELUJEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Alla on luettelo palveluista, jotka palveluntuottajan on vähintään pystyttävä tarjoamaan: 1. Kohdemaan verotusta, eläke- ja sosiaaliturvaa sekä kaikkia muita lakisääteisiä työnantaja- ja työntekijävelvoitteita koskevien selvitysten laatiminen eri työntekijäryhmiä koskien (lähetetyt työntekijät, etätyöntekijät, paikalta palkatut, Suomeen tulevat ulkomaalaiset, usean maan työskentelytilanteet): esimerkiksi maksuprosentit, lomaoikeus tms. 15(41)

16 2. Em. lakisääteisiä velvoitteita koskevat ohjeistukset ja toimenpiteet kuten rekisteröinnit, viranomaisraportoinnit, paikallisten lomakkeiden täytössä avustaminen, maksutapojen ja järjestelyjen selvitys sekä mahdollisten työntekijän velvoitteiden ohjeistus. 3. Yleistasoinen kohdemaan verotusta ja sosiaaliturvaa koskeva työntekijän infopaketti 4. Konsultointi ja avustaminen yhteistyökumppaneiden löytämisessä kohdemaassa (esim. maksupalvelut, pankkitilien avaaminen tai muiden palveluiden hankinta, työterveyshuolto, kielenkääntäjät, shadow payroll mikäli toimittaja ei sitä itse pysty tuottamaan). 5. Kohdemaan työnantajavelvoitteita koskevaa lainsäädäntöä koskevien muutosten seuranta ja niistä tiedottaminen. 6. Erilaisten tarvittavien sopimuspohjien luominen (esim. paikan päältä palkatut, lähetyt työntekijät, ulkomaan etätyöntekijät) 7. Työnantajalinjausten kommentointi tarvittaessa (esim. komennuspolitiikka, etätyöohjeistus). 8. Takautuvien tilanteiden selvitykset ja erikoisratkaisut 9. Työnantajalle ja tarvittaessa työntekijälle raportointi tehdyistä toimenpiteistä säännöllisesti, sovituin väliajoin Edellä mainittujen tehtävien lisäksi sopimuskaudella syntyy todennäköisesti uusia, ennalta arvaamattomia palvelutarpeita, joiden täyttämiseen palveluntuottajan tulisi myös mahdollisuuksiensa mukaan osallistua. Tarjoajan on tarjouksessaan annettava hinnat kaikkiin hintaliitteen 3 asiantuntija- ja palvelukategorioihin Suomessa. Tarjoajan on myös annettava hintaliitteen 3 mukaisten palvelujen hintatiedot vähintään viidessä (5) maassa siten, että hinta on määritelty jokaisen palvelun osalta vähintään yhdessä asiantuntijakategoriassa. Yksityiskohtaiset ohjeet hintalomakkeen täyttämisestä löytyvät itse lomakkeesta. 16(41)

17 LIITE 2 TARJOUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET TARJOAJALLE Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Jokaiseen kohtaan on vastattava. Tarjoajan on vastattava, täyttyvätkö esitetyt vaatimukset. Vaatimuksiin tulee vastata tai (alihankintaa ja ryhmittymää koskeva kohtaan) tai tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa voidaan edellyttää myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti (tiedostona) tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. OSA I TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT I.1 Tarjoajan tiedot Tarjoajan virallinen nimi Tarjoajan Y-tunnus Tarjoajan yhteystiedot Postiosoite Kotipaikka Tarjouksen yhteyshenkilöt Nimi Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimi Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarpeen vaatiessa tavoittaa. Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös 17(41)

18 annetaan sähköisesti tiedoksi tarjoajan yllä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen /-osoitteisiin. OSA II TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TIEDOT VAATIMUKSET JA SELVITYKSET TARJOAJA TÄYTTÄÄ II.1 Rekisterit Vaatimus: Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli tarjoajan kotipaikan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Selvitykset: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä Tarjoajan vakuutus: Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme antamaan selvityksiä pyydettäessä hankintamenettelyn aikana. II.2 Työehtosopimus tai keskeiset työehdot Vaatimus: Jos tarjoajaorganisaatiolla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa, sen on noudatettava ko. alalla tarjoajan sijoittumismaassa voimassa olevaa työehtosopimusta tai mikäli työehtosopimusta ei ole, kohtuullisia työehtoja. Tarjoajalla on oltava työntekijöilleen myös tarjoajan sijoittumismaan lainsäädännön mukaiset vakuutukset. Selvitykset: Jos tarjoajaorganisaatiolla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa, on tarjoukseen liitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Jos työehtosopimusta ei ole, on annettava selvitys keskeisistä työehdoista sisältäen vähintään seuraavat tiedot: - palkanmaksukausi - säännöllinen työaika - vuosiloman määräytyminen - työntekijöiden palkan määräytymisperusteet yleisellä tasolla - työntekijöiden lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset 18(41)

19 Selvitykset on annettava siltä varalta, että Tilaajavastuulaki (1233/06) tulee sovellettavaksi hankinnassa sopimuskauden aikana. Tarjoajan vakuutus: Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja olemme liittäneet tarjoukseen vaaditut selvitykset. II.3 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne II.3.1 VEROT JA MAKSUT Vaatimus: Tarjoajan on pitänyt tarjouksen jättöhetkellä suorittaa sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Tarjoajalla ei saa olla verovelkaa tai rästejä muista lainsäädännön mukaisista maksuista. Selvitykset: Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää seuraavia selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä: Veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista Eläkevakuutusmaksujen osalta työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta Tarjoajan vakuutus: Vakuutamme että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme antamaan selvityksiä pyydettäessä hankintamenettelyn aikana. II.3.2 LIIKETOIMINTAKYKY Vaatimus: Tarjoajan tulee täyttää seuraavat ehdot: Tarjoaja ei ole konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa, eikä tarjoajan velkoja ole vahvistettu akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty. Tarjoajaorganisaation konkurssi tai purkaminen tai muu edellisessä kappaleessa tarkoitettu menettely ei ole vireillä. Tarjoajan vakuutus: Vakuutamme että ehdot täyttyvät. II.3.3 LUOTTOTIEDOT JA TALOUDELLINEN TILANNE Vaatimus: Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan 19(41)

20 tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Tiedoksi tarjoajalle: Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloustietoja yleisistä tietolähteistä. Selvitykset: Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating- tai vastaava raportti, joka sisältää riskiluokituksen. Tarjoajien, joiden luokitusta ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:stä, on toimitettava erikseen pyydettäessä kahden (2) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kaksi tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin 2 tilikautta, on toimitettava toteutuneilta tilikausilta vastaavat tiedot, ja lisäksi tarvittaessa erikseen pyydettäessä on selvitettävä vakavaraisuus ja maksukyky muulla tilaajan hyväksymällä luotettavalla tavalla. Tarjoajan vakuutus: Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja olemme liittäneet tarjoukseen vaaditut selvitykset. II.4 Tekninen ja ammatillinen pätevyys II.4.1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Vaatimus: Tarjoajalla on oltava riittävä määrä henkilöstöä, jotta palvelut saadaan tuotettua keskeytyksettä. Tarjoaja nimeää yliopistojen käyttöön yliopistotiimin, johon kuuluu vähintään kolme (3) palveluntuottajan työntekijää ja heille varahenkilöt/sijaiset. Tämä tiimi huolehtii yliopistojen kanssa tehtävän yhteistyön koordinoinnista, palveluprosessien tarkoituksenmukaisuudesta, yhdenmukaisuudesta ja laadusta sekä käytännön asioiden järjestelyistä mm. ulkomaisten palveluntarjoajan toimijoiden kanssa. Tiimi käyttää tarpeen mukaan muiden palveluntuottajan asiantuntijoiden osaamista yliopistojen erilaisten toimeksiantojen ratkaisuissa. Tiimiin tulee kuulua vähintään yksi (1) johtava asiantuntija (vähintään 10 vuoden kokemus), yksi (1) vanhempi asiantuntija (vähintään 5 vuoden kokemus) ja yksi (1) asiantuntija (vähintään 3 vuoden kokemus). Kullakin tiimiin nimetyllä henkilöllä tulee olla varahenkilö/sijainen, jolla on omalla tasollaan sama kokemus kuin tiimin varsinaisella jäsenellä. Kaikilla henkilöillä tulee olla sujuva suomen tai englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Selvitykset: Yliopistoille nimetyn tiimin jäsenistä ja varahenkilöistä on annettava selvitys tarjouspyynnön liitteellä 2B CV-lomake. 20(41)

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun.

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun. Tarjoajien soveltuvuus JARDno-2017-1166 / Hoivasängyt, laitapehmusteet, hygieniapatjat ja yöpöydät Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6 Soveltuvuusvaatimukset Respecta Oy

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Liite 1. Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen sekä hankinnan kohteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset

Liite 1. Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen sekä hankinnan kohteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset LIITE 1B. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (T1 yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Liite ID-1558677686 1 (10) 05.11.2015 POL-2015-14436 Liite 2 - Tarjouslomake VAINAJIEN KULJETUKSET Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Tämä tarjouslomake on täytettävä ja liitettävä mukaan tarjoukseen.

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 3.11.2015 HANKINNAN NIMI

Tarjouspyyntö 3.11.2015 HANKINNAN NIMI HANKINNAN NIMI Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti vartiointipalvelusta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com 1/12 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO D 29/02.07.00/2015 / Fysioterapiapalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 HANKITTAVA PALVELU LASTEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 1 TARJOUSPYYNTÖ AULAPALVELUISTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on toimitilan aulapalvelut. Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa kohteen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ..2012

TARJOUSPYYNTÖ ..2012 1 TARJOUSPYYNTÖ..2012 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON HANKINTA Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Nurmijärven, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kunnat (jatkossa tilaaja ) pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella.

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella. Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö 28.11.2011 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne keskikokoisesta henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 18.12.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Viitasaaren kolmessa (3) kohteessa, Miekkarinteen- ja Tuulentuvan päiväkodeissa sekä kuntoutumiskoti Miekussa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi. RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1.4.2014 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASKULJETUSTEN

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot