Yrityskartoitus. Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä - hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityskartoitus. Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä - hanke"

Transkriptio

1 Yrityskartoitus Green Care -toiminnasta kiinnostuneiden yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien ajatuksia Omasta osaamisesta, asiakasryhmistä, resursseista Green Care -yrittäjyyteen liittyvistä koulutus-, neuvonta ja tukitarpeista Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä - hanke Anni Tarkiainen Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö Joulukuu 2012

2 Tiivistelmä Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä -hankkeessa tehtiin yrityskartoitus, jonka tarkoituksena oli tarkastella hankealueen Green Care -toiminnasta kiinnostuneiden yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien ajatuksia erilaisista asiakasryhmistä, toimialasta, käytettävissä olevista resursseista sekä ohjaus- tuki- ja neuvontapalveluista. Samalla selvitettiin vastaajien osaamisalueita ja kiinnostusta osallistua yritysryhmähankkeeseen sekä keskustelutilaisuuteen ostajatahon kanssa. Yrityskartoituksen selkein tulos oli, että yrittäjillä tai yrittäjiksi aikovilla on tarve mm. organisoiduille kehittämistoimille, vertaistuelle ja ajantasaiselle tiedotukselle. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tämänkin hankkeen avulla mm. järjestämällä vuonna 2013 useita tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua toisiin yrittäjiin tai yrittäjiksi aikoviin, vierailla erityyppisissä Green Care -toimintaympäristöissä, keskustella ostajatahon ja viranomaisten kanssa sekä samalla seurata hankkeen etenemistä. Yrityskartoitus osoittautui hyväksi keinoksi innostaa Green Care -toiminnasta kiinnostuneita yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia osallistumaan hankkeen tilaisuuksiin ja muihin kehittämistoimiin. 1

3 Sisältö Tiivistelmä Tausta Yrityskartoituksen tulokset Vastaajien taustatiedot Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien osaaminen Millainen Green Care -toiminta kiinnostaa? Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien käytettävissä olevat Green Care -toimintaan liittyvät resurssit Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien koulutustarpeet ennen toiminnan aloittamista Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut Green Care -toiminnan käynnistyttyä Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kiinnostus jatkoa ajatellen: yritysryhmä -hanke ja keskustelu ostajatahon kanssa Yhteenveto Liitteet (2) 2

4 1. Tausta Yrityskartoituksen tarkoituksena oli selvittää hankealueen yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kiinnostusta Green Care -toimintaan ja kartoittaa toiminnasta kiinnostuneiden yritysten tai yrittäjiksi aikovien osaamista sekä Green Care -yrittäjyyteen liittyviä koulutus-, tuki- ja neuvontapalveluita. Potentiaalisia Green Care - yrittäjiä etsittiin vuoden 2012 aikana mm. tiedottamalla yrityskartoituksesta sähköpostitse, eri alojen teemapäivissä ja Kannuksen kaupungin tiedotteessa (Kuva 1). Kartoitus tehtiin haastattelemalla mukaan ilmoittautuneita yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia kyselylomakkeen (Liite 1) mukaisesti tekemällä lomakkeeseen muistiinpanoja. Yksi vastaaja osallistui kartoitukseen vastaamalla sähköisesti ja eräässä yrityksessä kartoitukseen osallistui koko henkilökunta (yhteensä kuusi henkilöä). Yrityksen, jossa vastaajina oli koko henkilökunta, vastaukset käsitellään muista vastauksista erillään eikä niitä ole yhdistetty kuvissa esitettyihin tuloksiin. Kuva 1. Yrityskartoitukseen sopivien potentiaalisten Green Care -yritysten löytämiseksi jaettu esite. Esitettä jaettiin mm. eri tapahtumissa ja sähköpostitse syksyllä Yrityskartoituksen yhteydessä tiedotettiin hankkeen tapahtumista ja keskusteltiin yleisellä tasolla Green Caresta ja Green Care -toiminnan eri mahdollisuuksista. Monet vastaajat halusivat myös esitellä oman toimintaympäristönsä, vaikka tätä ei erikseen pyydetty. Vastaanotto oli kaikilta osin hyvin positiivinen ja haastattelutilanteet olivat miellyttäviä. Useat vastaajista ilmoittautuivat kartoituksen jälkeen hankkeen seminaareihin ja olivat kiinnostuneita yhteydenpidosta sekä hankkeen toiminnasta myös jatkossa. 3

5 2. Yrityskartoituksen tulokset 2.2 Vastaajien taustatiedot Yrityskartoitukseen osallistui yhteensä 13 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa ja yksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö. Kartoitukseen osallistuneista 13 yrittäjästä tai yrittäjäksi aikovasta naisia oli yhdeksän ja miehiä neljä. Muutamissa tapauksissa nainen oli vastaajana, mutta myös puoliso osallistui kartoituksen tekemiseen. Vastaajien ikä vaihteli ikävuoden välillä, ja usealla vastaajalla oli alle kouluikäisiä lapsia. Työllisyystilanne vaihteli (Kuva 2), ja useimmilla vastaajilla oli halua työllistyä omassa kodissa tai kodin välittömässä läheisyydessä koko- tai osa-aikaisesti. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikössä vastaajina oli sekä naisia että miehiä, joista kaikki olivat iältään suurin piirtein muiden vastaajien ikäluokkaa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön henkilökunnan työllisyystilanne oli töissä vieraalla. Kaikille vastaajille Green Care -käsite oli entuudestaan tuttu, koska he olivat itse perehtyneet aiheeseen tai osallistuneet johonkin Green Care -aiheiseen tapahtumaan. Jokin muu vaihtoehto, mikä? Töissä omassa yrityksessä Yrittäjä Töissä vieraalla Työtön Opiskelija Vastaajien lkm Kuva 2. Yrityskartoitukseen osallistuneiden yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien työllisyystilanne. Jokin muu vaihtoehto, mikä? -kohdan tarkennukset liittyivät lasten kanssa kotona olemiseen, sivutyöhön tai opiskeluun. Vastaajat ilmoittivat mahdollisen Green Care -yrityksensä paikkakunnaksi ja toimipaikaksi yleensä sen, missä he itse parhaillaan asuivat. Toisaalta monet vastaajista kokivat, että mahdollisen yrityksen toimialue voisi ulottua omien kuntarajojen ulkopuolellekin. Näin ollen tulevaisuudessa Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä voi olla uusia Green Care -yrityksiä vähintään kaksi Kalajoella, kolme Kannuksessa, yksi Oulaisissa, kaksi Kaustisella, yksi Kinnulassa, yksi Kälviällä, yksi Parhalahdessa, yksi Sievissä, yksi Vihannissa ja yksi Ylipäässä Merijärvellä (ks. Kartta, Liite 2). 2.3 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien osaaminen Vastaajien osaaminen (koulutus, työkokemus ja harrastukset) oli valtavan kirjavaa. Yhdistävänä tekijänä olivat aktiivisuus eri elämänalueilla sekä useilla eri tavoilla hankittu monialainen osaaminen, luontoon liittyvät harrastukset ja kokemus eläintenhoidosta. Eri koulutusasteilta hankittua sosiaali- ja terveysalaan tai kasvatukseen liittyvää osaamista oli yhdeksällä vastaajalla. Näistä vastaajista lähes kaikki olivat käyneet perustutkintojen päälle mittavan määrän lyhytkursseja tai muita lyhytkestoisia koulutuksia kukin oman 4

6 kiinnostuksensa mukaisesti. Luontoon, metsään, maatilaan tai eläimiin liittyvää koulutusta oli kolmella vastaajalla, mutta yhtä lukuun ottamatta kaikilla vastaajilla kuitenkin oli työn tai harrastusten kautta kokemusta omien koti- tai lemmikkieläinten hoidosta. Muutamalla vastaajalla oli myös erityisosaamista luonnonvaraisten eläinten tarkkailusta. Usealla vastaajalla oli lisäksi käytännön tietoa ja taitoa taide- ja ilmaisualalta (mm. erilaiset käsityöt, runous, valokuvaus, näytelmät) ja liikunnasta (mm. vaeltaminen, luonnossa liikkuminen, aikuisliikunnan ohjaus). Puutarhan hoitoon, matkailuun tai ravitsemukseen liittyvää osaamista oli muutamalla vastaajalla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön henkilökunnan osaaminen ja koulutus oli hyvin samankaltaista kuin muillakin vastaajilla: yrityksen henkilökunnalla oli osaamista sosiaali- ja terveysalojen lisäksi luontoon, puutarhaan, maatilaan, eläimiin, kulttuuriin, hyvinvointipalveluihin ja ravitsemusalaan liittyen. 2.4 Millainen Green Care -toiminta kiinnostaa? Asiakasryhmät Vastaajat olivat kiinnostuneita Green Care -toiminnan kannalta lähes kaikista mainituista asiakasryhmistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (Kuva 3). Muita vastaajia kiinnostavia asiakasryhmiä olivat maahanmuuttajat, perheet, hiljaisuuden etsijät ja virkistyjät, joiden kanssa keskityttäisiin ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kiinnostus useaa asiakasryhmiä kohtaan voi johtua siitä, että vastaajat ovat vasta suunnittelemassa Green Care -toimintaa ja kokevat toiminnan tarjoavan runsaasti erilaisia mahdollisuuksia. Erään vastaajan kanssa pohdittiinkin, että liiketoiminnan tarkentuessa kaikille kiinnostaville asiakasryhmille ei aina ole mahdollista tarjota palvelua. Tämä on ymmärrettävää, koska keskittyminen johonkin tiettyyn asiakasryhmään voi rajata toisen ryhmän pois, esim. yksin toimivan yrittäjän on lasten päivähoidon yhteydessä mahdotonta tarjota kokoaikaista hoivaa jollekin toiselle asiakasryhmälle, mutta toimintaympäristön tarjoaminen voi edelleen onnistua oman ohjaajan kanssa tuleville asiakkaille. Mikäli yrityksessä toimii useampia henkilöitä, ovat mahdollisuudet yhtäaikaiseen eri asiakasryhmien kanssa toimimiseen tietenkin laajemmat. Monet olivat valmiita toivottamaan tervetulleiksi myös haastaviksi kokemansa asiakasryhmät (mm. mielenterveyspotilaat, päihdekuntoutujat, lastensuojelun asiakkaat, dementoituneet ja kehitysvammaiset) ainakin päivätoiminnan merkeissä, mikäli asiakkailla on ohjaaja mukana. Näiden asiakasryhmien kohdalla oma ammattitaito tuntui epäilyttävän useita vastaajia, ja erästä mietitytti myös vuorovaikutustilanteen onnistuminen. Oman ammattitaidon riittävyys, ympäristön soveltuvuus sekä asuin- ja sosiaalitilojen tarve nousivat esiin erityisesti vanhustenhoitoon liittyvästä perhekodista puhuttaessa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön asiakasryhmänä oli aikuispsykiatrian puolelta tulevat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, joille on varattu yhteensä kymmenen asumispaikkaa. Asukkaat olivat iältään vuotiaita. Nykyisen asiakasryhmän ohella yrityksessä oltiin kiinnostuneita myös päiväkävijöistä, varsinkin jos ryhmillä on oma ohjaaja mukana. Päiväkävijöistä kiinnostavia asiakasryhmiä oli yhteistyö koulujen kanssa, lapset, nuoret, työikäiset, työuupuneet, vanhukset, pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä oli jo ollutkin asiakkaina työvoimatoimiston ohjaamana. Myös työuupuneita oli ollut asiakkaina. Ongelmaksi päivätoiminnan kannalta koettiin maantieteellinen sijainti, ja kunnan haluttomuus osallistua kuljetusten kustannuksiin. 5

7 Työuupuneet Yhteistyö koulujen kanssa Vanhukset Lapset Matkailijat Syrjäytyneet tai Pitkäaikaistyöttömät Kehitysvammaiset Työikäiset Nuoret Perhekoti Lastensuojelun asiakkaat Muut riippuvuuskuntoutujat Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Päiväkoti Dementoituneet Vastaajien lkm Kuva 3. Vastaajien kiinnostus Green Care -toiminnan eri asiakasryhmiä kohtaan. Muita kiinnostavia asiakasryhmiä olivat mm. ongelmien ennaltaehkäisyyn liittyvät palvelut ja rauhoittumispaikan tai hiljaisuuden etsijät sekä virkistäytyjät, maahanmuuttajat ja heidän tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin maataloustuotannon avulla sekä eläkeläisten virkistystoiminta. 6

8 Toimiala Toimialoista eniten kiinnostivat toimintaympäristön tarjoaminen terapiaa harjoittavalle alan ammattilaiselle ja yhteistyö koulujen kanssa (Kuva 4). Muutamassa yrityksessä olikin jo tehty pienimuotoista yhteistyötä koulujen kanssa, vaikka yhteistyön aloittaminen oli joskus osoittautunut haasteelliseksi: kouluista on ollut vaikea saada yhteistyökumppaneita, vaikka yrittäjä on tarjonnut kouluille valmiiksi erilaisia teemoja tai kokonaisuuksia. Tähän arveltiin olevan syynä mm. koulujen säästötoimet. Terapiapalvelut Yhteistyö koulujen kanssa Matkailutoiminta Työllistämistoiminta Tyky- ja liikuntapalvelut Hoivapalvelut Hyvinvointipalvelut Vastaajien lkm Kuva 4. Toimialat, joille vastaajat haluaisivat tarjota Green Care -palveluita. Kahta lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita matkailutoiminnasta (Kuva 4). Maatilayrittäjien kanssa puhuttiin paljon myös kausiluonteisen työn tarjoamista mahdollisuuksista erilaisten työllistämiseen liittyvien toimien kannalta, ja moni ottaisi mielellään vastaan aputyövoimaa pienimuotoisiin tilan töihin ainakin kesäaikaan. Vähiten kiinnostusta herättänyt toimiala oli hyvinvointipalveluiden tuottaminen. Syynä tähän saattoi olla oman ammattitaidon riittämättömyys esim. hierontaan tai erilaisiin hoitoihin liittyen. Muutamien vastaajien kanssa pohdittiinkin mahdollisuutta kyseisten palveluiden ulkoistamiseen ja yhteistyöhön oman yrityksen toiminnan lisänä. Muita erikseen mainittuja kiinnostavia toimialoja olivat ehkäisevä sosiaalityö, tukiperhetyö ja eläintenhoitoavun tarjoaminen. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön toimialana olivat tietenkin hoiva- ja asumispalvelut. Muita kyseistä yritystä tai sen henkilökuntaa kiinnostavia toimialoja olivat ulkopuolisen ohjaajan kanssa toteutettava kasvatus- ja opetustoiminta, talon asukkaille tarjottavat hyvinvointipalvelut, työllistämistoiminta ja toimintaympäristön tarjoaminen terapiapalveluja tuottaville ammattilaisille. Kuusi vastaajaa koki jo tällä hetkellä harjoittavansa Green Care -tyyppistä yritystoimintaa ainakin pienimuotoisesti tai vapaaehtoispohjalta. Tällä hetkellä näiden vastaajien tarjoamassa Green Care - toiminnassa mukana olevia asiakasryhmiä olivat mm. kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, hyvinvointiyrityksen asiakkaat, hoitolapset ja vaihto-oppilaat. Oman yrityksen Green Care -toiminnaksi miellettiin erilaisten asiakasryhmien tuleminen maatilaympäristöön, retkeily metsässä tai koiran kanssa lenkkeily. Lyhytkestoisia vierailuja ei kuitenkaan tässä kohtaa tullut esiin, vaikka niistä olikin aiemmin keskusteltu kiinnostavien asiakasryhmien yhteydessä (ks. edellinen kappale). 7

9 2.5 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien käytettävissä olevat Green Care -toimintaan liittyvät resurssit Kaikilla vastaajilla oli toimintaympäristöstään eläimiä ja lähes kaikilla myös puutarha tai luonto (Kuva 5). Vastaajien toimintaympäristöissä olevia eläimiä olivat kanat, kukko, kissat, koirat, ponit, hevoset, naudat, lampaat, kanit sekä jyrsijät ja tulevaisuuden haaveiden toteuduttua joillain tiloilla myös vuohet ja kenties alpakat. Moni vastaaja ei itse ollut kiinnostunut puutarhanhoidosta, mutta oli kuitenkin valmis tarjoamaan sen toimintaympäristöksi halukkaille. Muita mainittuja resursseja olivat mahdollisuudet veneilyyn, kädentaitojen harjoittamiseen tai asumiseen. Erään vastaajan toimintaympäristön erityispiirteenä olivat laajat liikuntamahdollisuudet vastaajan omistaman vanhan koulukiinteistön ympäristössä (mm. kaukalot, kentät, valaistu pururata ja ylläpidetyt ladut). Eläimet Puutarha tai piha Luonto ja metsä Maatila Vastaajien lkm Kuva 5. Green Care -toiminnan kannalta vastaajan käytettävissä olevat resurssit. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön resursseja olivat eläimet (henkilökunnan koirat mukana työpäivien ajan, tilalla asuva vuohi ja kani), luonto (jokiranta, läheinen laavu, kalastus, marjastus ja metsästys), viherympäristö (kasvimaa ja piha), asumismahdollisuus ja verstas kädentaitoja varten. Lisäksi asukkaat saivat halutessaan osallistua mm. lintujen talviruokintaan ja ottaa asumisyksikköön oman lemmikkieläimen mukaan. Yrityksessä haaveiltiin myös porojen hankkimisesta pihapiiriin joskus lähitulevaisuudessa. Tilan työt miellettiin kaikille asukkaille yhteisiksi, ja kukin sai osallistua toimintaan oman jaksamisensa mukaan. 8

10 2.6 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien koulutustarpeet ennen toiminnan aloittamista Vastaajat kokivat tarvitsevansa tietoa käytännön yrittäjyyteen liittyen ja yrittäjiin kohdistuvat vaatimukset sekä vastuukysymykset mietityttivät. Ammattimaiseksi yrittäjäksi kehittymisen ohella myös oman erityisosaamisen lisääminen kiinnosti - omaa toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksia haluttaisiin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Alla on kooste vastaajien koulutustarpeista. Käytännön yrittäjyys Byrokratia, rahoitus, lait, asetukset, vaatimukset, korvausasiat Realistisen toimintamallin määrittely Yhteistyömahdollisuuksien ja -tahojen löytäminen sekä tähän liittyvät pelisäännöt Käytännön toimintamallit ja menetelmät, kriteeristö o Mitä toiminta on: palvelun tuottaminen, rakentaminen ja paketointi omat resurssit huomioiden o Yrittäjyyden ja ammattimaisuuden löytäminen o Tutustuminen jo alalla toimiviin yrityksiin, osaajien kokemukset o Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen Green Care -toiminnan suuntaan Oman osaamisen lisääminen seuraavilla osa-alueilla Maatilan pito Perinneviljely Puutarha Eläinten hoito ja koulutus Taiteet ja kädentaidot Pedagoginen osaaminen Green Caren yhdistäminen psykiatriseen hoitotyöhön 9

11 2.7 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut Green Care - toiminnan käynnistyttyä Vastaajien mukaan Green Care -yrittäjän olisi hyvä saada ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita yrityskohtaisesti esim. yhden tukihenkilön, -tahon tai hankkeen kautta. Vastaajat kokivat, että yrittäjän kannalta olisi helpointa, jos eri palvelut sekä tiedotus tulisivat yhdestä lähteestä. Yhteiset seminaari- ja koulutuspäivät sekä säännölliset tapaamiset muiden yrittäjien kanssa koettiin myös tärkeiksi vertaistuen kannalta (ks. myös Kuva 6). Vertaistukea eri muodoissaan pidettiin tärkeänä myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikössä. Monet kuitenkin kokivat seminaarit ja koulutuspäivät haasteellisiksi, koska omista töistä irrottautuminen ei aina päiväsaikaan onnistu. Tästä syystä useat toivoivatkin alueellista toimintaa. Alla on kooste vastaajien ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelutarpeista. Yrityskohtainen neuvonta: säännöllinen ohjaus paikanpäällä tukihenkilön kanssa Liiketoimintamalliin liittyvien ajatusten kokoaminen Rahoitusratkaisut Toiminnan tarkastaminen valvonta- ja laatujärjestelmän avulla Uusista ideoista keskusteleminen tukihenkilön kanssa Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely Vertaistuki ja yhteistyö muiden yrittäjien kanssa, säännölliset tapaamiset Seminaari- ja koulutuspäivät, opintomatkat Ajankohtainen perustiedotus (myös muutoksista ja uusista ideoista) Eettisyys Alueellisuus huomioitava Esim. valtakunnallinen tai alueellinen lehti, jossa ajankohtaiset tapahtumat, yritysesittelyt ja uudet ideat Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Yrittäjä- ja asiakasrekisteri Sosiaalinen media, aktiivinen verkkoyhteisö, alueellinen yrittäjäverkosto Tuki- ja rohkaisu viranomaistaholta (sosiaalitoimi, AVI, Valvira ym.) Motivaation ylläpito Verkkoyhteisön mahdollisuutta Yhteisiä opintomatkoja Yhteisiä seminaari- tai koulutustilaisuuksia Keskustelutilaisuuksia Vastaajien lkm Kuva 6. Millaista vertaistukea vastaajat toivoisivat muiden Green Care -toimijoiden kanssa. 10

12 2.8 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kiinnostus jatkoa ajatellen: yritysryhmä -hanke ja keskustelu ostajatahon kanssa Lähes kaikki vastaajat, mukaan lukien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö, olivat kiinnostuneita mahdollisesta yritysryhmä -hankkeesta ja keskustelusta ostajatahon kanssa. Tämä tulee huomioida jatkossa Green Care -yrittäjyyden edistämiseen liittyvissä toimenpiteissä. 3. Yhteenveto Yrityskartoitus oli loistava mahdollisuus tuoda Green Care -toiminta ja Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä -hanke yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville tutuksi. Yrityskartoituksen tuloksena voidaan todeta, että Keski-Pohjanmaan ja Oulun eteläisen alueella on hyvät mahdollisuudet Green Care -toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen myös yritystasolla. Jokaisella kartoitukseen osallistuneella vastaajalla oli mahdollisuuksia ja intoa käynnistää omassa lähiympäristössään Green Care -tyyppinen yritystoiminta, mikäli koulutus-, neuvonta- ja tukipalveluilla voidaan tarjota riittävästi käytännön tietoa mm. osaamistarpeista, asiakkaiden löytämisestä, toiminnan rahoittamisesta ja erilaisista toimintamalleista. Vastaajilla oli myös selkeä tarve keskitetylle Green Care -toiminnan organisoinnille. Vastaajat olivat Green Care -toiminnan kannalta valmiita yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden kanssa. Tätä varten olisikin hyvä järjestää mahdollisuuksia verkostoitumiseen ostajatahon sekä eri alojen (esim. sosiaali- ja terveysala, kasvatus- ja opetusala, matkailuala, luonto- ja eräala, metsäala, luonnonvara-ala, kulttuuriala) välillä. Green Care -alan eri toimijoita ja ostajatahoa on koottu yhteen mm. tämän hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja seminaareissa, ja työtä jatketaan edelleen vuonna 2013 seminaarien, opintomatkojen ja iltatilaisuuksien muodossa. Mikäli yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat saavat tarvitsemansa tuen toiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja ylläpitoon, on hankealueellamme, Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä, tulevaisuudessa vahva ja ammattitaitoinen Green Care -osaajien keskittymä. 11

13 Liite 1. Yrityspilotointien kysymyslomake. Vastaajan taustatiedot: 1. Vastaajan numero: 2. Sukupuoli: 3. Ikä: 4. Paikkakunta (asuinpaikkakunta ja mahdollinen yrityksen paikkakunta): 5. Työllisyystilanne: gc Töissä vieraalla gc Yrittäjä gc Töissä omassa yrityksessä/perheyrityksessä gc Opiskelija gc Työtön gc Eläkkeellä gc Muuta, mitä: 6. Osaaminen (koulutus, työkokemus, harrastukset yms.): 7. Onko Green Care -käsite sinulle tuttu? nc Kyllä c Ei c En osaa sanoa Minkälaisesta Green Care -toiminnasta olet kiinnostunut? 8. Asiakasryhmä: gc Mielenterveyskuntoutujat gc Päihdekuntoutujat gc Muut riippuvuuskuntoutujat (esim. peliriippuvaiset) gc Lastensuojelun asiakkaat gc Perhekoti gc Päiväkoti gc Yhteistyö koulujen kanssa (esim. ympäristökasvatus) gc Lapset gc Nuoret gc Vanhukset gc Työikäiset gc Dementoituneet gc Kehitysvammaiset gc Pitkäaikaistyöttömät gc Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat gc Työuupuneet gc Matkailijat gc Joku muu ryhmä, mikä 9. Toimiala: gc Tyky-palvelut, liikuntapalvelut ja muut vastaavat gc Kasvatus ja opetus esim. luokkaretket tai havaintotila gc Hyvinvointipalvelut esim. erilaiset hieronnat, hoidot (mm. yrttikylvyt, turvehoidot) gc Terapiapalvelut esim. psykoterapia, puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia, ratsastusterapia gc Hoivapalvelut esim. perhehoito, kotihoito, päivähoito gc Työllistämistoiminta esim. vaikeasti työllistettävät gc Matkailutoiminta gc Joku muu, mikä 10. Resurssit: gc Eläimet gc Luonto (metsä, luonnonmateriaalien käyttö) gc Viherympäristö (puutarha, piha) gc Maatila (sosiaalinen ja/tai kulttuurinen ympäristö) gc Joku muu, mikä 11. Koetko harjoittavasi Green Care -toimintaa tällä hetkellä: nc Ei c Kyllä. Minkälaista? 12. Minkälaiselle Green Care -koulutukselle näet tarvetta? 13. Minkälaisia ohjaus-, tuki- tai neuvontapalveluja Green Care yrittäjä mielestäsi tarvitsee? 14. Miten ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut tulisi mielestäsi järjestää? 15. Minkälaista vertaistukea kaipaisit muiden Green Care -toimijoiden kanssa? gc Yhteisiä seminaari- tai koulutustilaisuuksia gc Verkkoyhteisön mahdollisuutta (esim. suljettu Facebook -ryhmä, sähköpostilistat tmv.) gc Yhteisiä opintomatkoja gc Keskustelutilaisuuksia esim. muutaman kerran vuodessa, joissa voi vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia gc Jotain muuta, mitä 16. Olisitko kiinnostunut yritysryhmähankkeesta muiden Green Care toiminnasta kiinnostuneiden yritysten kanssa (laatujärjestelmätyö tai yrityskohtainen tuotekehittäminen)? nc Kyllä c Ei c En osaa sanoa 17. Olen kiinnostunut osallistumaan yhteiseen keskustelutilaisuuteen sosiaali- ja terveysalan ostajatahon (peruspalvelukuntayhtymä) kanssa nc Kyllä c Ei 18. Muuta huomioitavaa: 1

14 Liite 2. Yrityspilotointikohteet hankealueen kartalla Kuva. Yrityskartoituskohteet hankealueen kartalla. Yrityskartoituskohteet on merkitty punaisella merkillä ja merkinnät ovat suuntaa-antavia. Muutaman vastaajan toimintaympäristö sijaitsi aivan hankealueen rajalla. Kyseiset vastaajat hyväksyttiin kuitenkin mukaan, sillä niiden asiakaskunta ja yhteistyökumppanit sijaitsisivat ainakin osittain hankealueella. 2

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Joutseno 1.11.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Green Care mahdollisuudet Suomessa

Green Care mahdollisuudet Suomessa Green Care mahdollisuudet Suomessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva: Hannele Siltala GREEN CARE - luonnon ja maaseutuympäristön (kasvit, eläimet, maisema, arkirutiinit, yhteisöllisyys, hiljaisuus

Lisätiedot

Jaana Ruoho, 16.10.2014

Jaana Ruoho, 16.10.2014 Jaana Ruoho, 16.10.2014 Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke 1.9.2013-30.10.2014 Green Care -toiminnan kartoittaminen Satakunnassa Tiedottaminen Toteuttaja on SAMK, matkailun tiimi Rahoittaja on Satakunnan

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Green Care - sosiaali- ja kasvatuspalveluita maatilaympäristössä. Anja Yli-Viikari

Green Care - sosiaali- ja kasvatuspalveluita maatilaympäristössä. Anja Yli-Viikari Green Care - sosiaali- ja kasvatuspalveluita maatilaympäristössä Anja Yli-Viikari Alankomaat Hoeve Klein Mariëndaal Päivätoiminta-, koulutus- ja virkistyspalvelut sekä maataloustuotanto (oma käyttö, kahvila,

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Green care - kasvattajina

Green care - kasvattajina Green care - Suomenlehmä terapeutteina ja kasvattajina Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos katriina.soini@mtt.fi

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Kartoitus mahdollisuudesta tehdä lisätöitä : Vastaajan ikä? v v.

Kartoitus mahdollisuudesta tehdä lisätöitä : Vastaajan ikä? v v. 1. Vastaajan ikä? 39 48 55 48 40 24 57 59 28 33 46 63 v 24 51 53 55 52 32 55 36 54 57 v. 1. Vastaajan ikä? 32 52 52 58 54 42 Prosentti Kartoitus mahdollisuudesta tehdä lisätöitä 2. Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) 1.8.2013 31.12.2014 Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö Toiminta-alue Pietarsaari-Vaasan alue -Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari,

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Uutta tietoa Green care hankkeista

Uutta tietoa Green care hankkeista Uutta tietoa Green care hankkeista YTR hankeseminaari, Hämeenlinna 13.4.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi GC

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

Green Care Lab. - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen. Hollola Anne Korhonen, TTS

Green Care Lab. - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen. Hollola Anne Korhonen, TTS Green Care Lab - luontolähtöisten palveluiden testaus ja kehittäminen Hollola 17.3.2017 Anne Korhonen, TTS Toiminta-alue ja aikataulu Hankealue: Etelä-Suomi (Häme, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa) Hankkeen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VILLITARHA. - tunteita ja toimintaa

VILLITARHA. - tunteita ja toimintaa VILLITARHA - tunteita ja toimintaa Tilaa toimia Pieni tunnelmallinen alpakkatila, jossa järjestetään ihmisten ja eläinten hyvinvointiin sekä kädentaitoihin liittyviä kursseja. Lisäksi palvelutarjotaan

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

Uutta tietoa Green caresta

Uutta tietoa Green caresta Uutta tietoa Green caresta Green care verkostotyöpaja, Sitra 30.3.2011 Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto katriina.soini@mtt.fi GC toiminta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi 4.11.2014 Mistä nyt puhutaan? Taustaa luontolähtöiselle hyvinvointitoiminnalle Taustaa ja tutkimuksia Tarve ja kysyntä

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Ohjaus- ja työelämäpalvelut Ohjaus- ja työelämäpalvelut www.oulu.fi/careerservices Opintokatu KE 1143 career@oulu.fi Opetus- ja opiskelijapalvelut Opiskelijapalvelut Opetuksen kehittämisyksikkö Kansainväliset asiat Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen Elokuu 2008 joulukuu 2011 Opetushallituksen rahoitus Oulun kaupungin

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä

Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä Ideapaperi työryhmän työskentelystä Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylän

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot