Yrityskartoitus. Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä - hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityskartoitus. Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä - hanke"

Transkriptio

1 Yrityskartoitus Green Care -toiminnasta kiinnostuneiden yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien ajatuksia Omasta osaamisesta, asiakasryhmistä, resursseista Green Care -yrittäjyyteen liittyvistä koulutus-, neuvonta ja tukitarpeista Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä - hanke Anni Tarkiainen Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö Joulukuu 2012

2 Tiivistelmä Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä -hankkeessa tehtiin yrityskartoitus, jonka tarkoituksena oli tarkastella hankealueen Green Care -toiminnasta kiinnostuneiden yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien ajatuksia erilaisista asiakasryhmistä, toimialasta, käytettävissä olevista resursseista sekä ohjaus- tuki- ja neuvontapalveluista. Samalla selvitettiin vastaajien osaamisalueita ja kiinnostusta osallistua yritysryhmähankkeeseen sekä keskustelutilaisuuteen ostajatahon kanssa. Yrityskartoituksen selkein tulos oli, että yrittäjillä tai yrittäjiksi aikovilla on tarve mm. organisoiduille kehittämistoimille, vertaistuelle ja ajantasaiselle tiedotukselle. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan tämänkin hankkeen avulla mm. järjestämällä vuonna 2013 useita tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua toisiin yrittäjiin tai yrittäjiksi aikoviin, vierailla erityyppisissä Green Care -toimintaympäristöissä, keskustella ostajatahon ja viranomaisten kanssa sekä samalla seurata hankkeen etenemistä. Yrityskartoitus osoittautui hyväksi keinoksi innostaa Green Care -toiminnasta kiinnostuneita yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia osallistumaan hankkeen tilaisuuksiin ja muihin kehittämistoimiin. 1

3 Sisältö Tiivistelmä Tausta Yrityskartoituksen tulokset Vastaajien taustatiedot Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien osaaminen Millainen Green Care -toiminta kiinnostaa? Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien käytettävissä olevat Green Care -toimintaan liittyvät resurssit Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien koulutustarpeet ennen toiminnan aloittamista Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut Green Care -toiminnan käynnistyttyä Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kiinnostus jatkoa ajatellen: yritysryhmä -hanke ja keskustelu ostajatahon kanssa Yhteenveto Liitteet (2) 2

4 1. Tausta Yrityskartoituksen tarkoituksena oli selvittää hankealueen yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kiinnostusta Green Care -toimintaan ja kartoittaa toiminnasta kiinnostuneiden yritysten tai yrittäjiksi aikovien osaamista sekä Green Care -yrittäjyyteen liittyviä koulutus-, tuki- ja neuvontapalveluita. Potentiaalisia Green Care - yrittäjiä etsittiin vuoden 2012 aikana mm. tiedottamalla yrityskartoituksesta sähköpostitse, eri alojen teemapäivissä ja Kannuksen kaupungin tiedotteessa (Kuva 1). Kartoitus tehtiin haastattelemalla mukaan ilmoittautuneita yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia kyselylomakkeen (Liite 1) mukaisesti tekemällä lomakkeeseen muistiinpanoja. Yksi vastaaja osallistui kartoitukseen vastaamalla sähköisesti ja eräässä yrityksessä kartoitukseen osallistui koko henkilökunta (yhteensä kuusi henkilöä). Yrityksen, jossa vastaajina oli koko henkilökunta, vastaukset käsitellään muista vastauksista erillään eikä niitä ole yhdistetty kuvissa esitettyihin tuloksiin. Kuva 1. Yrityskartoitukseen sopivien potentiaalisten Green Care -yritysten löytämiseksi jaettu esite. Esitettä jaettiin mm. eri tapahtumissa ja sähköpostitse syksyllä Yrityskartoituksen yhteydessä tiedotettiin hankkeen tapahtumista ja keskusteltiin yleisellä tasolla Green Caresta ja Green Care -toiminnan eri mahdollisuuksista. Monet vastaajat halusivat myös esitellä oman toimintaympäristönsä, vaikka tätä ei erikseen pyydetty. Vastaanotto oli kaikilta osin hyvin positiivinen ja haastattelutilanteet olivat miellyttäviä. Useat vastaajista ilmoittautuivat kartoituksen jälkeen hankkeen seminaareihin ja olivat kiinnostuneita yhteydenpidosta sekä hankkeen toiminnasta myös jatkossa. 3

5 2. Yrityskartoituksen tulokset 2.2 Vastaajien taustatiedot Yrityskartoitukseen osallistui yhteensä 13 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa ja yksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö. Kartoitukseen osallistuneista 13 yrittäjästä tai yrittäjäksi aikovasta naisia oli yhdeksän ja miehiä neljä. Muutamissa tapauksissa nainen oli vastaajana, mutta myös puoliso osallistui kartoituksen tekemiseen. Vastaajien ikä vaihteli ikävuoden välillä, ja usealla vastaajalla oli alle kouluikäisiä lapsia. Työllisyystilanne vaihteli (Kuva 2), ja useimmilla vastaajilla oli halua työllistyä omassa kodissa tai kodin välittömässä läheisyydessä koko- tai osa-aikaisesti. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikössä vastaajina oli sekä naisia että miehiä, joista kaikki olivat iältään suurin piirtein muiden vastaajien ikäluokkaa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön henkilökunnan työllisyystilanne oli töissä vieraalla. Kaikille vastaajille Green Care -käsite oli entuudestaan tuttu, koska he olivat itse perehtyneet aiheeseen tai osallistuneet johonkin Green Care -aiheiseen tapahtumaan. Jokin muu vaihtoehto, mikä? Töissä omassa yrityksessä Yrittäjä Töissä vieraalla Työtön Opiskelija Vastaajien lkm Kuva 2. Yrityskartoitukseen osallistuneiden yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien työllisyystilanne. Jokin muu vaihtoehto, mikä? -kohdan tarkennukset liittyivät lasten kanssa kotona olemiseen, sivutyöhön tai opiskeluun. Vastaajat ilmoittivat mahdollisen Green Care -yrityksensä paikkakunnaksi ja toimipaikaksi yleensä sen, missä he itse parhaillaan asuivat. Toisaalta monet vastaajista kokivat, että mahdollisen yrityksen toimialue voisi ulottua omien kuntarajojen ulkopuolellekin. Näin ollen tulevaisuudessa Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä voi olla uusia Green Care -yrityksiä vähintään kaksi Kalajoella, kolme Kannuksessa, yksi Oulaisissa, kaksi Kaustisella, yksi Kinnulassa, yksi Kälviällä, yksi Parhalahdessa, yksi Sievissä, yksi Vihannissa ja yksi Ylipäässä Merijärvellä (ks. Kartta, Liite 2). 2.3 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien osaaminen Vastaajien osaaminen (koulutus, työkokemus ja harrastukset) oli valtavan kirjavaa. Yhdistävänä tekijänä olivat aktiivisuus eri elämänalueilla sekä useilla eri tavoilla hankittu monialainen osaaminen, luontoon liittyvät harrastukset ja kokemus eläintenhoidosta. Eri koulutusasteilta hankittua sosiaali- ja terveysalaan tai kasvatukseen liittyvää osaamista oli yhdeksällä vastaajalla. Näistä vastaajista lähes kaikki olivat käyneet perustutkintojen päälle mittavan määrän lyhytkursseja tai muita lyhytkestoisia koulutuksia kukin oman 4

6 kiinnostuksensa mukaisesti. Luontoon, metsään, maatilaan tai eläimiin liittyvää koulutusta oli kolmella vastaajalla, mutta yhtä lukuun ottamatta kaikilla vastaajilla kuitenkin oli työn tai harrastusten kautta kokemusta omien koti- tai lemmikkieläinten hoidosta. Muutamalla vastaajalla oli myös erityisosaamista luonnonvaraisten eläinten tarkkailusta. Usealla vastaajalla oli lisäksi käytännön tietoa ja taitoa taide- ja ilmaisualalta (mm. erilaiset käsityöt, runous, valokuvaus, näytelmät) ja liikunnasta (mm. vaeltaminen, luonnossa liikkuminen, aikuisliikunnan ohjaus). Puutarhan hoitoon, matkailuun tai ravitsemukseen liittyvää osaamista oli muutamalla vastaajalla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön henkilökunnan osaaminen ja koulutus oli hyvin samankaltaista kuin muillakin vastaajilla: yrityksen henkilökunnalla oli osaamista sosiaali- ja terveysalojen lisäksi luontoon, puutarhaan, maatilaan, eläimiin, kulttuuriin, hyvinvointipalveluihin ja ravitsemusalaan liittyen. 2.4 Millainen Green Care -toiminta kiinnostaa? Asiakasryhmät Vastaajat olivat kiinnostuneita Green Care -toiminnan kannalta lähes kaikista mainituista asiakasryhmistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (Kuva 3). Muita vastaajia kiinnostavia asiakasryhmiä olivat maahanmuuttajat, perheet, hiljaisuuden etsijät ja virkistyjät, joiden kanssa keskityttäisiin ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kiinnostus useaa asiakasryhmiä kohtaan voi johtua siitä, että vastaajat ovat vasta suunnittelemassa Green Care -toimintaa ja kokevat toiminnan tarjoavan runsaasti erilaisia mahdollisuuksia. Erään vastaajan kanssa pohdittiinkin, että liiketoiminnan tarkentuessa kaikille kiinnostaville asiakasryhmille ei aina ole mahdollista tarjota palvelua. Tämä on ymmärrettävää, koska keskittyminen johonkin tiettyyn asiakasryhmään voi rajata toisen ryhmän pois, esim. yksin toimivan yrittäjän on lasten päivähoidon yhteydessä mahdotonta tarjota kokoaikaista hoivaa jollekin toiselle asiakasryhmälle, mutta toimintaympäristön tarjoaminen voi edelleen onnistua oman ohjaajan kanssa tuleville asiakkaille. Mikäli yrityksessä toimii useampia henkilöitä, ovat mahdollisuudet yhtäaikaiseen eri asiakasryhmien kanssa toimimiseen tietenkin laajemmat. Monet olivat valmiita toivottamaan tervetulleiksi myös haastaviksi kokemansa asiakasryhmät (mm. mielenterveyspotilaat, päihdekuntoutujat, lastensuojelun asiakkaat, dementoituneet ja kehitysvammaiset) ainakin päivätoiminnan merkeissä, mikäli asiakkailla on ohjaaja mukana. Näiden asiakasryhmien kohdalla oma ammattitaito tuntui epäilyttävän useita vastaajia, ja erästä mietitytti myös vuorovaikutustilanteen onnistuminen. Oman ammattitaidon riittävyys, ympäristön soveltuvuus sekä asuin- ja sosiaalitilojen tarve nousivat esiin erityisesti vanhustenhoitoon liittyvästä perhekodista puhuttaessa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön asiakasryhmänä oli aikuispsykiatrian puolelta tulevat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, joille on varattu yhteensä kymmenen asumispaikkaa. Asukkaat olivat iältään vuotiaita. Nykyisen asiakasryhmän ohella yrityksessä oltiin kiinnostuneita myös päiväkävijöistä, varsinkin jos ryhmillä on oma ohjaaja mukana. Päiväkävijöistä kiinnostavia asiakasryhmiä oli yhteistyö koulujen kanssa, lapset, nuoret, työikäiset, työuupuneet, vanhukset, pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä oli jo ollutkin asiakkaina työvoimatoimiston ohjaamana. Myös työuupuneita oli ollut asiakkaina. Ongelmaksi päivätoiminnan kannalta koettiin maantieteellinen sijainti, ja kunnan haluttomuus osallistua kuljetusten kustannuksiin. 5

7 Työuupuneet Yhteistyö koulujen kanssa Vanhukset Lapset Matkailijat Syrjäytyneet tai Pitkäaikaistyöttömät Kehitysvammaiset Työikäiset Nuoret Perhekoti Lastensuojelun asiakkaat Muut riippuvuuskuntoutujat Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Päiväkoti Dementoituneet Vastaajien lkm Kuva 3. Vastaajien kiinnostus Green Care -toiminnan eri asiakasryhmiä kohtaan. Muita kiinnostavia asiakasryhmiä olivat mm. ongelmien ennaltaehkäisyyn liittyvät palvelut ja rauhoittumispaikan tai hiljaisuuden etsijät sekä virkistäytyjät, maahanmuuttajat ja heidän tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin maataloustuotannon avulla sekä eläkeläisten virkistystoiminta. 6

8 Toimiala Toimialoista eniten kiinnostivat toimintaympäristön tarjoaminen terapiaa harjoittavalle alan ammattilaiselle ja yhteistyö koulujen kanssa (Kuva 4). Muutamassa yrityksessä olikin jo tehty pienimuotoista yhteistyötä koulujen kanssa, vaikka yhteistyön aloittaminen oli joskus osoittautunut haasteelliseksi: kouluista on ollut vaikea saada yhteistyökumppaneita, vaikka yrittäjä on tarjonnut kouluille valmiiksi erilaisia teemoja tai kokonaisuuksia. Tähän arveltiin olevan syynä mm. koulujen säästötoimet. Terapiapalvelut Yhteistyö koulujen kanssa Matkailutoiminta Työllistämistoiminta Tyky- ja liikuntapalvelut Hoivapalvelut Hyvinvointipalvelut Vastaajien lkm Kuva 4. Toimialat, joille vastaajat haluaisivat tarjota Green Care -palveluita. Kahta lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita matkailutoiminnasta (Kuva 4). Maatilayrittäjien kanssa puhuttiin paljon myös kausiluonteisen työn tarjoamista mahdollisuuksista erilaisten työllistämiseen liittyvien toimien kannalta, ja moni ottaisi mielellään vastaan aputyövoimaa pienimuotoisiin tilan töihin ainakin kesäaikaan. Vähiten kiinnostusta herättänyt toimiala oli hyvinvointipalveluiden tuottaminen. Syynä tähän saattoi olla oman ammattitaidon riittämättömyys esim. hierontaan tai erilaisiin hoitoihin liittyen. Muutamien vastaajien kanssa pohdittiinkin mahdollisuutta kyseisten palveluiden ulkoistamiseen ja yhteistyöhön oman yrityksen toiminnan lisänä. Muita erikseen mainittuja kiinnostavia toimialoja olivat ehkäisevä sosiaalityö, tukiperhetyö ja eläintenhoitoavun tarjoaminen. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön toimialana olivat tietenkin hoiva- ja asumispalvelut. Muita kyseistä yritystä tai sen henkilökuntaa kiinnostavia toimialoja olivat ulkopuolisen ohjaajan kanssa toteutettava kasvatus- ja opetustoiminta, talon asukkaille tarjottavat hyvinvointipalvelut, työllistämistoiminta ja toimintaympäristön tarjoaminen terapiapalveluja tuottaville ammattilaisille. Kuusi vastaajaa koki jo tällä hetkellä harjoittavansa Green Care -tyyppistä yritystoimintaa ainakin pienimuotoisesti tai vapaaehtoispohjalta. Tällä hetkellä näiden vastaajien tarjoamassa Green Care - toiminnassa mukana olevia asiakasryhmiä olivat mm. kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, hyvinvointiyrityksen asiakkaat, hoitolapset ja vaihto-oppilaat. Oman yrityksen Green Care -toiminnaksi miellettiin erilaisten asiakasryhmien tuleminen maatilaympäristöön, retkeily metsässä tai koiran kanssa lenkkeily. Lyhytkestoisia vierailuja ei kuitenkaan tässä kohtaa tullut esiin, vaikka niistä olikin aiemmin keskusteltu kiinnostavien asiakasryhmien yhteydessä (ks. edellinen kappale). 7

9 2.5 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien käytettävissä olevat Green Care -toimintaan liittyvät resurssit Kaikilla vastaajilla oli toimintaympäristöstään eläimiä ja lähes kaikilla myös puutarha tai luonto (Kuva 5). Vastaajien toimintaympäristöissä olevia eläimiä olivat kanat, kukko, kissat, koirat, ponit, hevoset, naudat, lampaat, kanit sekä jyrsijät ja tulevaisuuden haaveiden toteuduttua joillain tiloilla myös vuohet ja kenties alpakat. Moni vastaaja ei itse ollut kiinnostunut puutarhanhoidosta, mutta oli kuitenkin valmis tarjoamaan sen toimintaympäristöksi halukkaille. Muita mainittuja resursseja olivat mahdollisuudet veneilyyn, kädentaitojen harjoittamiseen tai asumiseen. Erään vastaajan toimintaympäristön erityispiirteenä olivat laajat liikuntamahdollisuudet vastaajan omistaman vanhan koulukiinteistön ympäristössä (mm. kaukalot, kentät, valaistu pururata ja ylläpidetyt ladut). Eläimet Puutarha tai piha Luonto ja metsä Maatila Vastaajien lkm Kuva 5. Green Care -toiminnan kannalta vastaajan käytettävissä olevat resurssit. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön resursseja olivat eläimet (henkilökunnan koirat mukana työpäivien ajan, tilalla asuva vuohi ja kani), luonto (jokiranta, läheinen laavu, kalastus, marjastus ja metsästys), viherympäristö (kasvimaa ja piha), asumismahdollisuus ja verstas kädentaitoja varten. Lisäksi asukkaat saivat halutessaan osallistua mm. lintujen talviruokintaan ja ottaa asumisyksikköön oman lemmikkieläimen mukaan. Yrityksessä haaveiltiin myös porojen hankkimisesta pihapiiriin joskus lähitulevaisuudessa. Tilan työt miellettiin kaikille asukkaille yhteisiksi, ja kukin sai osallistua toimintaan oman jaksamisensa mukaan. 8

10 2.6 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien koulutustarpeet ennen toiminnan aloittamista Vastaajat kokivat tarvitsevansa tietoa käytännön yrittäjyyteen liittyen ja yrittäjiin kohdistuvat vaatimukset sekä vastuukysymykset mietityttivät. Ammattimaiseksi yrittäjäksi kehittymisen ohella myös oman erityisosaamisen lisääminen kiinnosti - omaa toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksia haluttaisiin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Alla on kooste vastaajien koulutustarpeista. Käytännön yrittäjyys Byrokratia, rahoitus, lait, asetukset, vaatimukset, korvausasiat Realistisen toimintamallin määrittely Yhteistyömahdollisuuksien ja -tahojen löytäminen sekä tähän liittyvät pelisäännöt Käytännön toimintamallit ja menetelmät, kriteeristö o Mitä toiminta on: palvelun tuottaminen, rakentaminen ja paketointi omat resurssit huomioiden o Yrittäjyyden ja ammattimaisuuden löytäminen o Tutustuminen jo alalla toimiviin yrityksiin, osaajien kokemukset o Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen Green Care -toiminnan suuntaan Oman osaamisen lisääminen seuraavilla osa-alueilla Maatilan pito Perinneviljely Puutarha Eläinten hoito ja koulutus Taiteet ja kädentaidot Pedagoginen osaaminen Green Caren yhdistäminen psykiatriseen hoitotyöhön 9

11 2.7 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut Green Care - toiminnan käynnistyttyä Vastaajien mukaan Green Care -yrittäjän olisi hyvä saada ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita yrityskohtaisesti esim. yhden tukihenkilön, -tahon tai hankkeen kautta. Vastaajat kokivat, että yrittäjän kannalta olisi helpointa, jos eri palvelut sekä tiedotus tulisivat yhdestä lähteestä. Yhteiset seminaari- ja koulutuspäivät sekä säännölliset tapaamiset muiden yrittäjien kanssa koettiin myös tärkeiksi vertaistuen kannalta (ks. myös Kuva 6). Vertaistukea eri muodoissaan pidettiin tärkeänä myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikössä. Monet kuitenkin kokivat seminaarit ja koulutuspäivät haasteellisiksi, koska omista töistä irrottautuminen ei aina päiväsaikaan onnistu. Tästä syystä useat toivoivatkin alueellista toimintaa. Alla on kooste vastaajien ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelutarpeista. Yrityskohtainen neuvonta: säännöllinen ohjaus paikanpäällä tukihenkilön kanssa Liiketoimintamalliin liittyvien ajatusten kokoaminen Rahoitusratkaisut Toiminnan tarkastaminen valvonta- ja laatujärjestelmän avulla Uusista ideoista keskusteleminen tukihenkilön kanssa Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely Vertaistuki ja yhteistyö muiden yrittäjien kanssa, säännölliset tapaamiset Seminaari- ja koulutuspäivät, opintomatkat Ajankohtainen perustiedotus (myös muutoksista ja uusista ideoista) Eettisyys Alueellisuus huomioitava Esim. valtakunnallinen tai alueellinen lehti, jossa ajankohtaiset tapahtumat, yritysesittelyt ja uudet ideat Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Yrittäjä- ja asiakasrekisteri Sosiaalinen media, aktiivinen verkkoyhteisö, alueellinen yrittäjäverkosto Tuki- ja rohkaisu viranomaistaholta (sosiaalitoimi, AVI, Valvira ym.) Motivaation ylläpito Verkkoyhteisön mahdollisuutta Yhteisiä opintomatkoja Yhteisiä seminaari- tai koulutustilaisuuksia Keskustelutilaisuuksia Vastaajien lkm Kuva 6. Millaista vertaistukea vastaajat toivoisivat muiden Green Care -toimijoiden kanssa. 10

12 2.8 Yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kiinnostus jatkoa ajatellen: yritysryhmä -hanke ja keskustelu ostajatahon kanssa Lähes kaikki vastaajat, mukaan lukien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö, olivat kiinnostuneita mahdollisesta yritysryhmä -hankkeesta ja keskustelusta ostajatahon kanssa. Tämä tulee huomioida jatkossa Green Care -yrittäjyyden edistämiseen liittyvissä toimenpiteissä. 3. Yhteenveto Yrityskartoitus oli loistava mahdollisuus tuoda Green Care -toiminta ja Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä -hanke yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville tutuksi. Yrityskartoituksen tuloksena voidaan todeta, että Keski-Pohjanmaan ja Oulun eteläisen alueella on hyvät mahdollisuudet Green Care -toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen myös yritystasolla. Jokaisella kartoitukseen osallistuneella vastaajalla oli mahdollisuuksia ja intoa käynnistää omassa lähiympäristössään Green Care -tyyppinen yritystoiminta, mikäli koulutus-, neuvonta- ja tukipalveluilla voidaan tarjota riittävästi käytännön tietoa mm. osaamistarpeista, asiakkaiden löytämisestä, toiminnan rahoittamisesta ja erilaisista toimintamalleista. Vastaajilla oli myös selkeä tarve keskitetylle Green Care -toiminnan organisoinnille. Vastaajat olivat Green Care -toiminnan kannalta valmiita yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden kanssa. Tätä varten olisikin hyvä järjestää mahdollisuuksia verkostoitumiseen ostajatahon sekä eri alojen (esim. sosiaali- ja terveysala, kasvatus- ja opetusala, matkailuala, luonto- ja eräala, metsäala, luonnonvara-ala, kulttuuriala) välillä. Green Care -alan eri toimijoita ja ostajatahoa on koottu yhteen mm. tämän hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja seminaareissa, ja työtä jatketaan edelleen vuonna 2013 seminaarien, opintomatkojen ja iltatilaisuuksien muodossa. Mikäli yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat saavat tarvitsemansa tuen toiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja ylläpitoon, on hankealueellamme, Keski-Pohjanmaalla ja Oulun eteläisessä, tulevaisuudessa vahva ja ammattitaitoinen Green Care -osaajien keskittymä. 11

13 Liite 1. Yrityspilotointien kysymyslomake. Vastaajan taustatiedot: 1. Vastaajan numero: 2. Sukupuoli: 3. Ikä: 4. Paikkakunta (asuinpaikkakunta ja mahdollinen yrityksen paikkakunta): 5. Työllisyystilanne: gc Töissä vieraalla gc Yrittäjä gc Töissä omassa yrityksessä/perheyrityksessä gc Opiskelija gc Työtön gc Eläkkeellä gc Muuta, mitä: 6. Osaaminen (koulutus, työkokemus, harrastukset yms.): 7. Onko Green Care -käsite sinulle tuttu? nc Kyllä c Ei c En osaa sanoa Minkälaisesta Green Care -toiminnasta olet kiinnostunut? 8. Asiakasryhmä: gc Mielenterveyskuntoutujat gc Päihdekuntoutujat gc Muut riippuvuuskuntoutujat (esim. peliriippuvaiset) gc Lastensuojelun asiakkaat gc Perhekoti gc Päiväkoti gc Yhteistyö koulujen kanssa (esim. ympäristökasvatus) gc Lapset gc Nuoret gc Vanhukset gc Työikäiset gc Dementoituneet gc Kehitysvammaiset gc Pitkäaikaistyöttömät gc Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat gc Työuupuneet gc Matkailijat gc Joku muu ryhmä, mikä 9. Toimiala: gc Tyky-palvelut, liikuntapalvelut ja muut vastaavat gc Kasvatus ja opetus esim. luokkaretket tai havaintotila gc Hyvinvointipalvelut esim. erilaiset hieronnat, hoidot (mm. yrttikylvyt, turvehoidot) gc Terapiapalvelut esim. psykoterapia, puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia, ratsastusterapia gc Hoivapalvelut esim. perhehoito, kotihoito, päivähoito gc Työllistämistoiminta esim. vaikeasti työllistettävät gc Matkailutoiminta gc Joku muu, mikä 10. Resurssit: gc Eläimet gc Luonto (metsä, luonnonmateriaalien käyttö) gc Viherympäristö (puutarha, piha) gc Maatila (sosiaalinen ja/tai kulttuurinen ympäristö) gc Joku muu, mikä 11. Koetko harjoittavasi Green Care -toimintaa tällä hetkellä: nc Ei c Kyllä. Minkälaista? 12. Minkälaiselle Green Care -koulutukselle näet tarvetta? 13. Minkälaisia ohjaus-, tuki- tai neuvontapalveluja Green Care yrittäjä mielestäsi tarvitsee? 14. Miten ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut tulisi mielestäsi järjestää? 15. Minkälaista vertaistukea kaipaisit muiden Green Care -toimijoiden kanssa? gc Yhteisiä seminaari- tai koulutustilaisuuksia gc Verkkoyhteisön mahdollisuutta (esim. suljettu Facebook -ryhmä, sähköpostilistat tmv.) gc Yhteisiä opintomatkoja gc Keskustelutilaisuuksia esim. muutaman kerran vuodessa, joissa voi vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia gc Jotain muuta, mitä 16. Olisitko kiinnostunut yritysryhmähankkeesta muiden Green Care toiminnasta kiinnostuneiden yritysten kanssa (laatujärjestelmätyö tai yrityskohtainen tuotekehittäminen)? nc Kyllä c Ei c En osaa sanoa 17. Olen kiinnostunut osallistumaan yhteiseen keskustelutilaisuuteen sosiaali- ja terveysalan ostajatahon (peruspalvelukuntayhtymä) kanssa nc Kyllä c Ei 18. Muuta huomioitavaa: 1

14 Liite 2. Yrityspilotointikohteet hankealueen kartalla Kuva. Yrityskartoituskohteet hankealueen kartalla. Yrityskartoituskohteet on merkitty punaisella merkillä ja merkinnät ovat suuntaa-antavia. Muutaman vastaajan toimintaympäristö sijaitsi aivan hankealueen rajalla. Kyseiset vastaajat hyväksyttiin kuitenkin mukaan, sillä niiden asiakaskunta ja yhteistyökumppanit sijaitsisivat ainakin osittain hankealueella. 2

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) 1.8.2013 31.12.2014 Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö Toiminta-alue Pietarsaari-Vaasan alue -Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi

Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi Green Care mitä se on? Sanna Vinblad Green Care Lapland alajaosto Omavarainen Lappi 4.11.2014 Mistä nyt puhutaan? Taustaa luontolähtöiselle hyvinvointitoiminnalle Taustaa ja tutkimuksia Tarve ja kysyntä

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana

Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana Metsäalan perustutkinnon järjestäminen onnistuneena koulutustapana Metsänomistajan metsäkoulu 27.11.2014 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 11 jäsenkuntaa 3 sopimuskuntaa Keski-Pohjanmaa on vahvan kulttuurija

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Kuva: Hannele Siltala

Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Kuva: Hannele Siltala Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva: Hannele Siltala GREEN CARE - luonnon ja maaseutuympäristön (kasvit, eläimet, maisema, arkirutiinit,

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MAATILATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ JULKISELLA SEKTORILLA

KOKEMUKSIA MAATILATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ JULKISELLA SEKTORILLA KOKEMUKSIA MAATILATOIMINNAN KÄYNNISTÄMISESTÄ JULKISELLA SEKTORILLA Hakalan ja Hakamaan tilat Asumista ja työtä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille Julkinen sektori Eteva, kuntien omistama kuntayhtymä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

KYÄ JOKU ROTI OLLAP PITÄÄ Työsuojeluhallinto, valtakunnallinen Työsuojelunäyttely hoito- ja hoiva-alan alan ergonomiaosasto: Ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus hoitohenkilöstön kokemana Raili Antila Marja-Liisa

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: 29.2015 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksen toimiala Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% kauppa 12 16,00% matkailu 5 6,67% muut

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI Tausta Maahanmuuttajien rekrytointihanke, Mamure, osallistui Sisäministeriön järjestämään Inkerinsuomalaisten rekrytointiprojektiin,

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Minna Saastamoinen 11.11.2016 Tavoite ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA

PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA PILOTTITYÖSKENTELY LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA Monialainen liikkuvatuki hajautettuun asumiseen 2.12.2014 jari.karppinen@avainvaki.fi Taustaa Paavo 1: Asumisyksikköjen rakentaminen, palvelurakenteen uudistuminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen Otetta opintoihin -ryhmämalli 19.5.2011 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun yliopistoon olin mukana vetämässä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot