S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e"

Transkriptio

1 S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka kantaa vastuun epäselvästä sopimuksesta? Tuoteturvallisuus 2 Markkinointi 3 Verkkokauppa 4 Sopimuksen teko 5 Tuotteen virhe 5 Palvelun virhe 7 Kun tuote aiheuttaa vahingon 9 Tuotteen hävittäminen 10 Kuluttajaviranomaiset 11 Lokakuu 2005

2 Tuoteturvallisuus Yrittäjä vastaa siitä, että hänen valmistamansa, maahantuomansa tai myymänsä tuote tai palvelu on turvallinen. Ottamalla huomioon tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden käyttäjälleen yritys voi estää tapaturmia ennalta, minimoida taloudellisia menetyksiä ja pitää asiakkaansa tyytyväisenä sekä julkisuuskuvansa hyvänä. Keitä se koskee? Tuotteesta tai palvelusta ei saa koitua vaaraa terveydelle tai omaisuudelle. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta koskee tavaran tai palvelun valmistajaa, maahantuojaa ja kaupan eri portaissa toimivia myyjiä. Keskeinen tavoite on ehkäistä onnettomuudet ennalta. Tuotteen tai palvelun pitää olla turvallinen kaikissa vaiheissa matkalla tuotannosta kulutukseen, olipa kyse valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, vuokraamisesta tai vaikkapa ilmaisista näytteistä. Yrittäjän huolellisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että tuote on turvallinen kaikissa käyttötilanteissa. Säännökset koskevat myös päiväkodin lelua, vaikka lapsi ei ole sitä itse ostanut. Tuoteturvallisuuslainsäädäntö koskee sekä kulutustavaroita että kuluttajapalveluja. Sillä ei ole merkitystä, ovatko tavarat uusia vai käytettyjä. Palvelujen pitää olla turvallisia käyttäjälleen koko palvelun ajan. Myöskään lähistöllä oleville sivullisille ei saa aiheutua vaaraa. Palvelun vaara voi koskea joko itse palvelua tai palvelussa käytettävää ainetta tai laitetta. Mikä on vaarallinen tuote? Tuote on vaarallinen terveydelle, jos sen rakenteessa tai koostumuksessa on vika tai jos siitä on annettu totuudenvastaisia, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja, joiden seurauksena voi olla vamma, myrkytys, sairaus tai muu terveysvaara. Palvelu on vaarallinen, jos sen suorittamistavassa tai suorittamisessa käytetyssä tuotteessa on vika tai puute. Sama pätee silloin, kun palveluksesta on annettu totuudenvastaisia, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja, joiden seurauksena voi olla vamma, myrkytys, sairaus tai muu terveysvaara. Omaisuudelle vaarallinen kulutustavara on vahingoksi toiselle esineelle tai muulle omaisuudelle. Palvelu on omaisuudelle vaarallinen, jos siitä voi koitua vahinkoa omaisuudelle. Yrittäjän velvollisuudet Elinkeinonharjoittajalla on erityinen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta. Laissa on määritelty yrittäjille huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä velvollisuus antaa tietoja kuluttajille. Huolellisuusvelvollisuus Vaara ja vahinko on ehkäistävä ennalta. Yrittäjän pitää selvittää tuotteen riskit oma-aloitteisesti, aktiivisesti ja ammattitaitoisesti. Huolellisuuteen kuuluu myös velvollisuus poistaa markkinoilta vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti jo markkinoilla ja kuluttajien hallussa olevat, vaaralliseksi todetut tuotteet. Vaaralliseksi todettu ja jo myyty tuote pitää lisäksi korvata kuluttajalle. Ilmoitusvelvollisuus Jos yrittäjä epäilee tuotteen tai palvelun aiheuttavan vaaraa, siitä pitää ilmoittaa oma-aloitteisesti valvontaviranomaisille. Samalla voi kertoa, mihin toimiin on ryhtynyt vaaran poistamiseksi. Yhteydenottoa ei kannata epäröidä. Tärkeintä on ehkäistä onnettomuus. Laki velvoittaa yrittäjän myös tekemään yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi. Ilmoitus pitää tehdä heti, kun on saanut tiedon vaarasta. Ilmoituksen voi tehdä myös puutteellisin tiedoin. Velvollisuus antaa tietoja kuluttajille Yrittäjän pitää oma-aloitteisesti antaa kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta he voivat arvioida tavaraan tai palveluun liittyviä vaaroja. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Myös vastuullisen elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot pitää kertoa. Tarpeellisia tietoja ovat myös käyttö- ja toimintaohjeet, varoitukset ja muut tiedot, kuten koostumus. Tietojen antamisesta on määritelty tarkemmin niin sanotussa tietojenantoasetuksessa (Asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004). Selvitä, testaa ja jäljitä Yrittäjän pitää panostaa turvallisuuden varmistamiseen ja laadunarviointiin jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Tuotteiden erityislainsäädäntö ja standardit kannattaa selvittää. Erilaisista raaka-aineista voi pitää tuotantotiedostoja. Niihin voi kerätä tietoja maahantuonnista, määristä, valmistuseränumeroista, päivämääristä, komponenteista jne. Lisäksi voi miettiä, onko tuotteiden tai palvelujen käyttäjissä erityisiä riskiryhmiä. Onko tuotteista saatu kokemuksia ulkomailta ja miten niitä on testattu? Asiakaspalaute kannattaa analysoida ja käyttää hyväksi tuotekehittelyssä. On tärkeää varmistaa myös tuotteen jäljitettävyys, kun se on päässyt markkinoille. Tätä varten voi perustaa jakelutiedoston, josta löytyvät tuotteiden tuotantolinjat, tuotemäärät ja jakeluportaat. Erityisryhmät Joitain tuotteita tai palveluja koskevat näiden yleisten periaatteiden lisäksi omat erityismääräyksensä. Tällaisia ovat esimerkiksi pesuaineet, kosmetiikka, lelut, henkilönsuojaimet ja koneet sekä elintarvikkeita jäljittelevät vaaralliset tuotteet. Elintarvikkeista on omat lakinsa ja niihin liittyy runsaasti erityislainsäädäntöä. Omat säännöksensä on niin kananmunille, sillivalmisteille kuin kauppasienillekin. Elintarvikkeiden turvallisuutta ym. valvoo Elintarvikevirasto. Palvelujen turvallisuuden edistämiseksi Kuluttajavi- 2

3 rasto on laatinut valvontaohjeita, joita on olemassa muun muassa seuraavista palveluista: karting, rinneturvallisuus, ohjelmapalvelut, uimahallit ja kylpylät ja ratsastuspalvelut. Lain valvonta Kuluttajavirasto voi kieltää vaarallisen tuotteen valmistamisen tai myynnin tai vaarallisen palvelun tuottamisen. Ensimmäinen vaihe on aina neuvottelu Kuluttajaviraston ja yrityksen välillä. Jos neuvottelu ei tuota tulosta, seurauksena voi olla myyntikielto. Myyntikieltoa tehostetaan uhkasakolla. Myyntikieltoa voi täydentää palauttamismenettely. Tulliviranomainen voi kieltää määräystenvastaisen tavaran maahantuonnin. Kunnissa tuoteturvallisuutta valvoo kunnan valvontaviranomainen. Tehtävää hoitavat terveystarkastajat. Lääninhallitus on alueellaan tuoteturvallisuuslain noudattamista valvova ja ohjaava viranomainen. Kuluttaja voi vaatia korvausta vaarallisesta tuotteesta. Hän voi myös valittaa asiasta kuluttajavalituslautakuntaan. Ehkäise onnettomuus: Jäljitä, testaa ja tiedota. Yrityksen kolme velvoitetta: 1. Huolellisuus ja oma-aloitteisuus 2. Ilmoitusvelvollisuus viranomaisille 3. Tietojen antaminen kuluttajille Markkinointi Markkinointilainsäädäntö ja sen valvonta asettaa markkinointikeinoille merkkipaaluja sekä rajoituksia, joita ei saa ylittää. Lainsäätäjän perusnäkemys on ollut, että mainonta ei saa rikkoa yhteiskunnan arvoja eikä mainonnan hyvää tapaa. Yhteiskunnassa ja mainonnassa ei suvaita esimerkiksi väkivaltaa, sukupuolen halventamista tai rasismia. kuluttajalla pitää mainostulvan keskelläkin olla mahdollisuus tehdä taloutensa ja ympäristön kannalta järkeviä ostopäätöksiä. Omat erityissäännöksensä on olemassa mainoksessa annettavista tiedoista ja erilaisista konkreettisista markkinointikeinoista, kuten tarjouksista, kylkiäisistä ja arpajaisista. Jos markkinointi ei täytä asiakkaan odotuksia, hän pitää saamaansa tuotetta tai palvelua virheellisenä. Lapset ja nuoret erityisasemassa Alaikäiset ovat aikuisia alttiimpia markkinoinnin tehokeinoille ja mainonnan vaikutuksille. Siksi mainostajalla on erityinen vastuu alaikäisille suunnatusta markkinoinnista. Lapset tulkitsevat mainosviestejä hyvin konkreettisesti eikä heillä ole aikuisten kykyä ymmärtää mainonnassa käytettyä huumoria, ironiaa tai muita piiloviestejä. Lapsi voi ymmärtää fiktion faktana, joten lapsen käsityskykyä on syytä ymmärtää mainosta suunniteltaessa. Lapsiin kohdistuvan mainonnan pitää olla niin konkreettista, että lapsi ymmärtää mainosviestin oikein. Alaikäiselle suunnattu mainos pitää tunnistaa mainokseksi heti, vaikka aikuiselle suunnatuissa mainoksissa voi käyttää johdattelevampia aloituksia. Piilomainonnalla ei saa vaikuttaa alaikäiseen - Internetissäkään. Lapsen ei pitäisi joutua julkisissa tiloissa näkijäksi esimerkiksi eroottiselle tai pelottavalle mainonnalle. Nuorille ei saa markkinoinnissa luoda kaavamaisia ulkonäköpaineita. Heitä ei myöskään pidä kehottaa rikkomaan lakia tai omaksumaan rasistisia tai syrjiviä asenteita. Markkinoinnin yleisimmät karikot Hinta on tärkein tieto, jonka kuluttaja etsii mainoksesta. Hinta pitää kertoa, jos mainostaja on vähittäiskauppias ja tuote on yksilöity mainoksessa. Jos mainostaja on maahantuoja, hintaa ei tarvitse kertoa. Tuotteiden hintojen pitää olla esillä myös näyteikkunoissa. Palveluyrittäjän ikkunassa pitää olla perushinnasto. Elintarvikkeisiin ja muihin kulutustavaroihin merkitään yksikköhinta eli kilo-, litra-, metri- tai muu sopiva mittayksikköhinta. Alennushinta pitää laskea siitä hinnasta, jolla tuotetta on todellisuudessa myyty liikkeessä ennen alennusta. Tekaistuja ruksihintoja ei voi käyttää. Alennetun hinnan pitää olla näkyvissä joko tuotteessa tai esimerkiksi hintataulukossa tuotteen lähellä. Kuluttajat pettyvät, jos mehevästi mainostettua, edullista tarjoustuotetta ei olekaan saatavilla. Kampanjan suunnittelussa on siis syytä suhteuttaa tarjoustavaraerän suuruus mainonnan vahvuuteen ja tuotteen ja hinnan houkuttelevuuteen. Mainokseen pitää merkitä selvästi tarjouksen kestoaika ja ne ketjun myymälät, joissa tuotetta ei kenties ole saatavilla. Jos menekin ennustaminen ei onnistunut, asiakkaalle annetaan vastaava tuote tilalle tai vähintäänkin mahdollisuus ostaa tarjoustuote myöhemmin tarjoushinnalla. Muut seuraamukset, kuten korvaus turhaksi jääneestä matkasta liikkeeseen, riippuvat kiistatilanteessa siitä, kuinka huolimaton liike on ollut kampanjaa suunnitellessaan. Kylkiäiset ja mainosarpajaiset houkuttavat monia kuluttajia, toisia taas tuotteiden oheen liimatut tehokeinot voivat ärsyttää. Pelisääntöihin kuuluu, että mainoksessa itse tuote on pääsanoma. Mainoksessa ei siis myydä houkuttavaa kylkiäistä eikä kilpailun pääpalkintoa, vaan tuotetta. Kylkiäisistä ja yhdistetyistä tarjouksista laki vaatii kertomaan tarjouksen arvon. Jos kylkiäisen arvo on alle 10 3

4 euroa, sitä ei tarvitse ilmoittaa. Kylkiäistä ei voi markkinoida sanoilla ilmaiseksi tai lahjana. Ilmaista kylkiäistä kun ei ole, vaan asiakas joutuu ostamaan toisen tuotteen saadakseen sen. Mainosarpajaisten ja kilpailujen nyrkkisääntö on, että kuluttajaa ei saa pakottaa ostamaan tuotetta, jotta hän voisi osallistua kilpailuun. Aito, vastikkeeton vaihtoehto pitää olla tarjolla. Tällainen on esimerkiksi perinteinen osallistumislipuke, joita pitää olla liikkeessä todellisuudessa tarjolla kilpailun ajan. Se voi olla perinteinen En tilaa - osallistun vain arvontaan lipuke, joka postitetaan kilpailun järjestäjälle, tai lisämaksuton tekstiviesti. Internetissä osallistuminen ei voi olla ainoa tapa osallistua ilman tuotteen ostamista. Valvontaa ja tietoa Kuluttaja-asiamies valvoo markkinointia ja mainontaa. Valvonta tapahtuu jälkikäteen eli kun mainos on jo julkaistu. Tilanteesta riippuen kuluttaja-asiamies informoi yritystä markkinoinnin pelisäännöistä tai neuvottelee lainvastaisen kampanjan keskeyttämisestä. Kuluttaja-asiamies voi myös kieltää lainvastaisen markkinoinnin tai viedä asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Kieltojen tehosteeksi asetetaan yleensä uhkasakko. Kuluttajansuojalain markkinointipykälät ovat monilta osin yleisluontoisia, ja niiden ratkaisukäytäntö on muodostunut kuluttaja-asiamiehen ja markkinaoikeuden ratkaisuista. Kuluttajaviraston www-sivuilla on tietoa ja ohjeita esimerkiksi seuraavista asioista: Alaikäiset, markkinointi ja ostokset Hintailmaisut markkinointikeinona Hinnat esille selkeästi Ilmainen-sana markkinoinnissa Kanta-asiakasmarkkinointi Koulusponsorointi ja muu markkinointi kouluissa Markkinoinnin virhetilanteet Markkinointiarpajaiset Verkkokauppiaan ohje Yritykset ja mainostoimistot voivat myös etukäteen, jo markkinoinnin suunnitteluvaiheessa, kysyä Kuluttajavirastosta kuluttaja-asiamiehen kantaa suunnittelemaansa markkinointiin. Tietoa asiasta saa viraston Internetsivujen Yritykselle -osiosta. Alaikäiset erityisasemassa. Suunnittele tarjouskampanja realistisesti. Myy tuotetta, älä kilpailua tai kylkiäistä. Verkkokauppa Kaupankäyntiä verkossa koskevat periaatteessa samat pelisäännöt kuin muutakin kuluttajakauppaa. Tärkein ero on, että Internetissä ostaminen on etäkauppaa. Etäkaupassa kuluttajalla on oikeus peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut sekä tuotteen että tilausvahvistuksen. Peruutusaika lasketaan siitä päivästä lähtien, kun asiakas vastaanottaa näistä myöhemmin saapuvan. Verkko- ja etäkaupan säännösten lähtökohta on, että asiakkaan oikeussuoja on sekä markkinoinnissa että itse kaupassa vähintään samaa tasoa kuin muussakin kaupankäynnissä. Markkinoinnissa pitää antaa riittävät tiedot. Verkkokaupassakin pitää kertoa yrityksen nimi ja yhteystiedot. Tuotteen tärkeät ominaisuudet on kerrottava selvästi. Tuotteesta pitää kertoa kokonaishinta, joka sisältää verot ja toimituskulut. Jos toimituskulut määräytyvät tilausmäärän, painon tai muun vastaavan mukaan, on ilmoitettava selvästi, että toimituskuluja ei ole mukana hinnassa. Sopimusehdot pitää kertoa selvästi. Kun asiakas on tehnyt tilauksen, hän tarvitsee välittömästi tiedon ainakin siitä, että tilaus on vastaanotettu. Asiakkaalle lähetetään siis vahvistus. Verkossa markkinoinnin tietoja voi päivittää nopeasti, käytännössä milloin tahansa. Näin verkko eroaa merkittävästi muista mainosmedioista. Tämä luo Internetmarkkinoijalle suuremman vastuun siitä, että mainoksissa annetaan oikeat tiedot. Tarjous Internetissä sitoo mainostajaa. Kun kuluttaja on hyväksynyt netissä olevan tarjouksen, sitova sopimus on syntynyt. Tarjous on hyväksytty esimerkiksi silloin, kun kuluttaja on tilannut tuotteen Internetsivulla olevalla tilauskaavakkeella. Tällöin yrityksen on siis myytävä tuote netissä ostohetkellä olleella hinnalla. Virhetilanteessa asiakkaalla on aina kuluttajansuojalain antamat oikeudet saada hyvitystä tuotteen virheestä. Asiakkaalle pitää antaa toimintaohjeet mahdollista virhetilannetta varten. Verkkokaupasta on lisää tietoa kuluttaja-asiamiehen laatimassa Verkkokauppiaan ohjeessa. Alaikäiset, markkinointi ja ostokset -ohje sisältää tietoa alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista ja sopimuksenteosta Internetissä. Molemmat löytyvät Kuluttajaviraston verkkosivujen Yritykselle-osiosta. Kampanjan suunnittelussa on siis syytä suhteuttaa tarjoustavaraerän suuruus mainonnan vahvuuteen ja tuotteen ja hinnan houkuttelevuuteen. Mainokseen pitää merkitä selvästi tarjouksen kestoaika ja ne ketjun myymälät, joissa tuotetta ei kenties ole saatavilla. Päivitä tuotteen hinta ripeästi. Kun ostospolku toimii, asiakas ostaa. 4

5 Sopimuksen teko Kuluttajan ja yrityksen välisiä sopimuksia säätelee kuluttajansuojalaki. Se koskee kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia. Kahden yrityksen välistä kauppaa kuluttajansuojalaki ei koske. Kuluttaja ei voi olla henkilö, joka hankkii laitteen liiketoimintaansa. Jos hän kuitenkin ostaa tietokoneen kotiinsa vain ansaitakseen sivutuloja, hän voi vedota kuluttajansuojalakiin. Laki käsittelee myös yrittäjän oikeuksia, jos esimerkiksi tilaaja rikkoo sopimusta - vaikkapa viivästyttämällä maksamista. Ostajan velvollisuudet on nekin kirjattu lakiin. Mitä selkeämmin laadittu kauppa- tai palvelusopimus on, sitä vähemmän siitä tulee riitoja. Siinä vaiheessa, kun yrittäjä neuvottelee asiakkaan kanssa, on syytä selvittää sopimuksen sisältö asiakkaalle. Sopimus sitoo Sopimus on sitova. Kummankin osapuolen on noudatettava sitä. Sen enempää asiakas kuin myyjäkään ei voi purkaa tehtyä kauppaa, jos toinen osapuoli ei siihen suostu. Myös tilauksen peruuttaminen ennen tavaran toimittamista on sopimusrikkomus, josta myyjä voi vaatia mahdollisen vahingon korvaamista. Poikkeuksena on kuitenkin etä- ja kotimyynti. Niissä asiakkaalla on 14 päivän peruuttamisoikeus ilman kuluja. Etämyyntiä on esimerkiksi puhelin-, posti- ja nettimyynti sekä TV-shopping. Kotimyyntiä on yleensä kaikki kauppa, jota käydään henkilökohtaisesti muualla kuin yrittäjän toimipaikassa. Kotimyyntiä ei kuitenkaan ole kaupanteko torilla, markettien aulassa tai messuilla eli paikoissa joissa yleisesti myydään tuotteita. Monet yritykset antavat kuitenkin asiakkaille vaihto- tai palautusoikeuden, koska haluavat palvella asiakasta. Nekin liikkeet, joilla ei ole yleistä vaihto-/palautusoikeutta, suostuvat usein asiakkaan pyytäessä niin sanottuun avokauppaan. Ehtojen muuttaminen Sopimusehdot sitovat molempia osapuolia. Tämä koskee myös hintaa, joka on eräs sopimuksen ehto. Kumpikaan ei saa muuttaa sopimusta omin päin. Pääsääntöisesti muutoksiin tarvitaan molempien suostumus. Sopimustyypistä riippuu, millä perusteella yritys voi muuttaa sopimusta ja millaisia muutosoikeusehtoja voi käyttää. Toistaiseksi voimassa olevia ja muita pitkäkestoisia sopimuksia koskevat osittain eri säännöt kuin kertasopimuksia ja määräaikaisia sopimuksia. Vakioehdot ja valvonta Useilla aloilla käytetään sopimuksissa vakioehtoja. Niitä laativat useimmiten toimialajärjestöt jäsenyrityksilleen. Myös monet liikkeet saattavat itse laatia vakioehtoja toiminnastaan. Kuluttaja-asiamies on neuvotellut monien eri alojen järjestöjen kanssa vakioehtosopimukset, joissa mainitaan, että ehdot ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymät. Jos sopimusehto on kohtuuton, sitä voidaan kiistatilanteessa sovitella tai se voidaan jättää kokonaan ottamatta huomioon. Jos sopimusehdot ovat epäselvät, asia ratkaistaan kuluttajan eduksi. Siksi yrittäjän on syytä paneutua sopimusehtoihin huolella. Kuluttaja-asiamiestä voi konsultoida tarvittaessa. Kuluttaja-asiamies tarkistaa sopimusehtoja myös omasta aloitteestaan. Yleensä kuluttaja-asiamies informoi yritystä ja neuvottelee kohtuuttoman ehdon muuttamisesta tai poistamisesta yhdessä yrityksen kanssa. Kuluttaja-asiamies voi myös kieltää kohtuuttoman ehdon käyttämisen tai vaatia ehdon kieltämistä markkinaoikeudessa. Kieltojen tehosteeksi asetetaan yleensä uhkasakko. Lista erilaisista kuluttaja-asiamiehen hyväksymistä vakioehdoista sekä tietoa sopimusehtojen kohtuullisuudesta ja ehtojen muuttamisesta löytyy Kuluttajaviraston verkkosivuilta. Kaupan ehtoja ei kumpikaan voi muuttaa yksin. Vaihto- ja palautusoikeus on asiakaspalvelua. Tuotteen virhe Ostajalla on oikeus odottaa, että hänen hankkimansa tuote vastaa sovittua. Tuote pitää myös toimittaa asiakkaalle sovittuna aikana. Myyjällä puolestaan on oikeus odottaa, että ostaja maksaa sovitun hinnan sovittuna aikana. Joskus asiakas huomaa tuotteessa virheen kaupanteon jälkeen. Usein virhe on helppo todentaa yhdessä jo pelkällä maalaisjärjellä ja vian korjaamisesta päästään yhteisymmärrykseen. Jos asiasta tulee erimielisyyttä, molemmilla osapuolilla on mahdollisuus konsultoida kunnan kuluttajaneuvojaa siitä, onko kyseessä lain tarkoittama virhe ja mitä laki sanoo sen hyvittämisestä. Erimielisyystilanteissa on kuitenkin syytä tietää perusasiat. Kauppa on sopimus, johon on sisäänrakennettu tietyt oletukset tuotteen ominaisuuksista. Virhe voi tulla esiin vasta pitkänkin ajan kuluttua kaupanteosta. Virhepunninnassa on ratkaisevaa useimmiten se, voidaanko ajatella, että tuotteessa oli virhe jo ostohetkellä. 5

6 Laissa kuvataan perusominaisuuksia, jotka tuotteen pitää täyttää. Tuotteen pitää sopia käyttötarkoitukseensa vastata siitä esitettyä näytettä kestää normaali käyttöikä vastata siitä annettuja tietoja. Jos näin ei ole, tuotteessa on virhe. Lain mukaan ostaja ei kuitenkaan voi virheenä vedota seikkaan, josta hänen voi kohtuudella olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Selvä vika esimerkiksi tuotteen rakenteessa tai koostumuksessa on luonnollisesti virhe. Virheestä on kyse myös silloin, jos tuote ei kestä normaalikäytössä oletettua kestoikäänsä. Virheenä pidetään myös sitä, että tuotteelle ei anneta tarpeellisia käyttöohjeita tai kokoamis- ja asentamisohjeita. Ohjeet pitää antaa suomeksi ja ruotsiksi. Tuotteen on täytettävä vaatimukset myös turvallisuuden osalta. Palvelu pitää puolestaan tehdä ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Lain tarkoittamasta virheestä ei sen sijaan ole kyse, jos asiakkaan ostama sohva ei mahdukaan hänen olohuoneeseensa. Jotta hyvitys tai korjaus pitäisi tehdä myyjän kustannuksella, sohvassa pitää olla jokin rakenne- tai materiaalivirhe tai sen kestoiän pitää olla sellainen, että se ei vastaa sohvilta odotettavaa kestoa. Asiakkaan pitää myös noudattaa tuotteen mukana saamiaan ohjeita. Mitä virheestä seuraa? Myyjä vastaa aina tuotteen virheestä, sillä myyjäyritys on kaupanteossa asiakkaan sopimuskumppani. Myyjäliike ei voi laistaa vastuutaan ohjaamalla asiakasta edelleen esimerkiksi maahantuojan puoleen. Halutessaan asiakas voi kuitenkin valittaa virheestä valmistajalle, maahantuojalle, tukkuportaalle tai välittäjälle. Virheen seuraukset on määritelty kuluttajansuojalaissa. Asiakas voi vaatia virheen ensisijaisena hyvityksenä tuotteen vaihtamista virheettömään tai virheen korjaamista. Myyjällä on oikeus korjata tuote ennen sen vaihtamista toiseen, jos korjauksen voi tehdä kohtuullisessa ajassa niin, että asiakkaalle ei koidu siitä kustannuksia eikä tuotteen arvo alene. jos virhettä ei voi hyvittää korjaamalla tai vaihtamalla tuote virheettömään, asiakkaalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai koko kaupan purkamista. Asiassa on syytä neuvotella asiakkaan kanssa parhain ratkaisu. Joskus hinnanalennus riittää esimerkiksi kodinkoneen pintavian hyvitykseksi eikä kaupan purkamiseen tarvitse ryhtyä. Toisaalta asiakkaalla on oikeus odottaa, että tuote on sopimuksenmukainen kauppaa tehtäessä. Siksi asiakkaalla on lain mukaan oikeus kaupan purkamiseen, jos virhe ei ole vähäinen eikä korjaus tai vaihto kohtuudella onnistu. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada korvaus virheen aiheuttamasta vahingosta eli kuluista ja muusta taloudelli- sesta menetyksestä. Mielipaha ja harmi eivät ole korvattavaa vahinkoa. Jos asiakas ei ole maksanut tuotetta kokonaan kaupantekohetkellä, hän voi pidättää kauppahinnan tai virhettä vastaavan osan, kunnes virhe on korjattu. Ostajan velvollisuus on tehdä myyjälle virheilmoitus kohtuullisessa ajassa siitä, kun hänen olisi pitänyt huomata virheen olemassaolo. Kuluttajalla on kuitenkin aina kaksi kuukautta aikaa virheilmoituksen tekemiseen siitä, kun hän huomasi virheen. Yritys ei voi rajoittaa tätä aikaa laittamalla sopimukseen esimerkiksi ehdon reklamaatiot tuotevirheistä 14 vrk:n kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kuuden kuukauden sääntö Laissa on erityissäännös niille virheille, jotka ilmenevät kuuden kuukauden sisällä kaupanteosta. Lain mukaan tänä aikana ilmenevän virheen oletetaan olleen tuotteessa ostohetkellä ja korjaus tai muu hyvitys kuuluu myyjän vastuulle. Voidakseen kieltäytyä virhevastuusta myyjäyrityksen on pystyttävä näyttämään, että kuluttaja on käyttänyt tuotetta väärin tai sitä on kohdannut tapaturma. Puolen vuoden aikana todistustaakka on siis yrityksellä. Puolen vuoden sääntö koskee kaikkia tuotteita, niin uusia kuin käytettyjäkin. Laki rajaa kuitenkin esimerkiksi elintarvikkeet säännön ulkopuolelle, samoin muun muassa tuotteet, joiden kestoikä on alle kuusi kuukautta. Kuuden kuukauden jälkeenkin myyjä vastaa tuotteen virheestä kuluttajansuojalain mukaisesti. Takuu Valmistaja, maahantuoja tai myyjä voi antaa tuotteelle takuun. Takuu on vapaaehtoinen lisäetu, eli se antaa ostajalle lain säännöksiin nähden paremmat oikeudet. Myyjällä on takuusta riippumatta aina lakisääteinen virhevastuu tuotteesta. Takuuajan päättyminen ei siis vapauta myyjää vastuusta, jos tuotteessa on lain tarkoittama virhe. Jos tuotteessa ilmenevä vika kuuluu takuun piiriin, takuun antaja järjestää korjaukset maksuttomasti. Myyjä vastaa kuluttajan sopimuskumppanina viimekädessä myös takuusta, jos ei ole siitä erikseen irtisanoutunut. Takuun avulla yritys ei voi supistaa kuluttajan oikeuksia lain antamiin oikeuksiin nähden. Takuuehdoissa ei voi esimerkiksi määrätä, että kuluttaja vastaa kuljetuskustannuksista korjaamoon. Vaikka takuu olisi rajattu koskemaan esimerkiksi tiettyjä tuotteen osia, myös takuun ulkopuolelle jäävien osien pitää täyttää vaatimukset riittävästä kestoiästä. Takuuaika ei saa olla liian lyhyt. Esimerkiksi kuuden kuukauden mittainen takuu ei tuo kuluttajalle mitään lisäetua lain antamiin oikeuksiin nähden. Vaaranvastuu: milloin tuote on luovutettu? Tavaran luovuttaminen tarkoittaa sen siirtymistä myyjältä ostajalle. Noutokaupassa asiakas tulee myymälään ja vie tuotteen mennessään. Myyjän ei tarvitse huolehtia kuljetuksesta, jos siitä ei ole erikseen sovittu.

7 Jälkikäteen toimitettavissa tuotteissa riski niiden rikkoutumisesta tai huonontumisesta on myyjällä, kunnes tuote on luovutettu asiakkaalle. Näin on, vaikka kauppa olisi jo tehty ja kauppahinta maksettu. Tavaran vastaanottamisesta onkin syytä sopia tarkoin ostajan kanssa, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin. Jos myyjä on sopinut asentavansa laitteen asiakkaan kotiin, laite on luovutettu vasta kun myyjä on sen tehnyt. Toimituksen viivästys Kunnon asiakaspalveluun kuuluu, että kaupanteon jälkeen toimitettavalle tuotteelle sovitaan tarkka toimitusaika. Jos toimituksesta sovitaan vain viikolla 32 tai elokuu, osapuolten on syytä olla yhteydessä toisiinsa toimitusajankohdan täsmentämiseksi. Asiakas yleensä varautuu olemaan kotona, kun tuote tuodaan. Ristiriitatilanne syntyy, jos myyjä ei noudatakaan sovittua toimitusaikaa. Jos tavaran luovutus viivästyy, seurauksena voi olla: kauppahinnan pidättäminen kaupan purku vahingonkorvaus. Jos luovutuksen viivästyminen on asiakkaan syy, hän vastaa myyjäliikkeelle koituneista kuluista. Käytetty tavara Käytettyä tavaraa myydään usein sellaisena kuin se on -ehdolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myyjällä ei olisi mitään vastuuta käytetystä tavarasta. Lain mukaan tavara on virheellinen jos myyjän siitä antamat tiedot eivät pidä paikkaansa. jos myyjä jättää kertomatta tiedossaan olevista, kauppaan vaikuttavista tavaran ominaisuuksista. virheenä pidetään sitäkin, jos tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perusteltua aihetta olettaa. Kuuden kuukauden sääntöä sovelletaan myös käytetyn tavaran kauppaan. Reklamaation asiallinen hoitaminen säilyttää asiakassuhteen. Takuuajan päättyminen ei päätä myyjän virhevastuuta. Hyvityspolku: 1. Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen. 2. Hinnanalennus tai kaupan purkaminen. Palvelun virhe Palveluilla tarkoitetaan kuluttajansuojalaissa lähinnä asiakkaan omaisuuteen kohdistuvaa työtä. Korjauspalvelut ovat tyypillisimpiä tällaisia palveluja, samoin ajoneuvojen ja kodinkoneiden huollot, pesulapalvelut, jalkineiden korjaus ja valokuvien kehitys. Myös eläinlääkäripalvelut kuuluvat lain piiriin. Lain tarkoittamia palveluja ovat myös erilaiset rakennusremontit, pienrakentaminen, kuten leikkimökit ja laiturit, maanparannustyöt, puiden kaato, pihatyöt jne. Lain varsinaisen palvelusopimuksia koskevan luvun ulkopuolelle jäävät pankki- ja vakuutuspalvelut, terveyden- tai kauneudenhoitopalvelut, majoitus-, kuljetus- ja koulutuspalvelut sekä sähkön, lämmön ja veden toimittaminen. Kuluttajaviranomaiset kuitenkin valvovat myös näiden palvelujen markkinointia ja sopimusehtoja ja ratkovat niihin liittyviä riitoja. Palvelujen turvallisuutta valvotaan tuotteiden turvallisuutta koskevan lainsäädännön nojalla. Ammattitaito ja huolellisuus Tavaran ominaisuudet on helppo havaita, mutta palvelun ominaisuuksista yrittäjän pitää itse kertoa asiakkaalle. Palvelun ominaisuuksissa korostuu yrittäjän velvollisuus kertoa asiakkaalle palvelusta ja työn etenemisestä eri vaiheissa. Jos yrittäjä laiminlyö tämän velvollisuuden, palvelussa on virhe. Yrittäjällä on asiantuntemukseensa perustuva neuvontavelvollisuus asiakasta kohtaan. Yrityksen pitää myös neuvoa asiakasta järkevästä tavasta teettää työ. Tilaajaan pitää ottaa yhteys ainakin silloin, kun: korjaus ei ole taloudellisesti järkevä. korjauksen onnistuminen on epävarmaa. työ tulee ennakoitua selvästi kalliimmaksi. tilaajaa ei tavoiteta, työ on keskeytettävä. Laadukas korjaus ei aiheuta tarpeettomia kustannuksia. Jos korjaaja tulee kotiin, hänellä pitää olla mukana tarpeelliset työkalut ja varaosat. Etukäteen käytävä keskustelu on tärkeä. Korjaajan olisi osattava jo puhelimessa esittää asiakkaalle sellaiset kysymykset, joiden vastauksista voi päätellä, mitä välineitä ja varaosia työkohteeseen pitää ottaa mukaan. Palvelussa on virhe myös silloin, kun se ei vastaa niitä tietoja, joita on annettu markkinoinnissa. Yrittäjällä on vastuu virheestä, jos tieto on vaikuttanut asiakkaan päätökseen. Myös tärkeän tiedon kertomatta jättäminen voi tehdä palvelusta virheellisen. Yrittäjän on kerrottava palvelusta ne tiedot, jotka asiakkaalla on kohtuudella syytä odottaa kerrottavaksi. Yrittäjä vastaa esimerkiksi tiedoista, jotka hän on antanut työssä käytettävistä materiaaleista. Palvelun pitää vastata sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä on sovittu. 7

8 Palvelu on tehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Yrittäjän on otettava huomioon tilaajan edut. Palvelun pitää kestää odotusten mukaisesti. Palvelun pitää olla erityissäännösten mukainen. Yrittäjän hankkimien materiaalien pitää olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaista hyvää laatua. taa ei saa ylittää. Enimmäishinta on maksun yläraja. Sitä ei saa enää ylittää, mutta lopullinen hinta voi olla alempi. Yleissääntö on, että palvelusta on maksettava kohtuullinen hinta, jos hinnasta tai laskemistavasta ei ole sovittu. Tilaajalla on oikeus saada kirjallinen erittely työstä ja hinnan eri osista. Kirjallinen sopimus molempien etu Suurin osa riidoista koskee palvelun hintaa tai viivästymistä. Siksi on tärkeää, että ainakin perusasiat kirjataan sopimukseksi. Tämä on myös yrittäjän etu, koska monet riidat koskevat epäselvyyksiä, jotka olisi voitu välttää kunnollisella sopimuksella. Sopimukseen on syytä lisätä tiedot ainakin sopimuksen osapuolista, hinnasta/hinta-arviosta, työn sisällöstä, tarvittavista materiaaleista ja niiden hankkijasta. Lisäksi on syytä merkitä työn alkamis- ja valmistumispäivämäärä sekä maksuaikataulu. Kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä mallisopimuksia käytetään nykyään kattavasti rakentamisen ja remontoinnin eri aloilla. Mallisopimuksia saa yleensä alan järjestöstä. Pienremontin perussopimuksen malli löytyy Kuluttajaviraston Internet-sivuilta. Takuu Palvelujen takuuseen sovelletaan samoja periaatteita kuin tavaran takuuseen. Takuu on vapaaehtoinen. Jos sitä ei ole annettu tai takuuaika on päättynyt, sovelletaan kuluttajansuolakia. Hintatiedot täsmällisesti Hinnasta on syytä sopia aina ennen työtä. Joskus palveluyrittäjän on kuitenkin vaikea arvioida työnsä hintaa tarkasti etukäteen. Hinnasta sopimisen periaatteet on kirjattu kuluttajansuojalakiin. Yrittäjä, joka neuvoo ja kertoo palvelustaan yksityiskohtaiset tiedot, antaa hintatiedot ja tekee kirjallisen sopimuksen, joutuu harvoin tekemisiin tyytymättömän asiakkaan kanssa. Laki asettaa yrittäjän velvollisuudeksi antaa riitatilanteessa näyttöä siitä, oliko kyseessä esimerkiksi täsmällinen, ylittämätön hintatieto vaiko vain kustannusarvio, joka voidaan ylittää. On tavallista, että esimerkiksi televisiota korjauttava asiakas haluaa ensin hinta-arvion ja pyytää sitten kotiinsa korjaajan. Vian etsimisestä on oikeus periä eri maksu. Maksusta on syytä kertoa asiakkaalle etukäteen. Yrittäjä voi antaa asiakkaalle suuntaa-antavan hintatiedon. Silloin on korostettava, että tämä hintatieto on alustava ja yleisluonteinen. Jos hinta työn kuluessa nousee, siitä on syytä kertoa asiakkaalle. Varsinaista hinta-arviota annettaessa on kerrottava, koskeeko se koko työtä vai osaa siitä. Lopullinen hinta ei saa olla 15 prosenttia korkeampi kuin hinta-arvio. Joskus työstä sovitaan kiinteä hinta. Sitä ei tarvitse alittaa, jos työ tulee odotettua halvemmaksi. Kiinteää hin- Lisätyöt Lisätyöt ovat töitä, joista ei ole etukäteen sovittu. Lisätyöhön on pyydettävä lupa asiakkaalta, jos muuta ei ole sovittu. Jos asiakasta ei saa kiinni, lisätyön tekemiseen voi ryhtyä vain, jos se on tarpeellista ja järkevää esineen toimintakyvyn säilyttämiseksi tai jos se on parasta tehdä työn yhteydessä. Kustannuksen on lisäksi oltava vähäinen verrattuna työn koko hintaan. Muissa tilanteissa korjaus on syytä keskeyttää. Asiakasta olisi yritettävä tavoittaa säännöllisin väliajoin. Riitatilanteissa otetaan huomioon se, onko asiakkaan tavoitteleminen tuonut yrittäjälle kohtuutonta haittaa esimerkiksi muiden töiden järjestelemisen kannalta. Jos asiakas haluaa esimerkiksi remontin kestäessä lisätöitä, ne on syytä kirjata täsmällisesti ja sopia lisätyölle hinta. Jos tätä ei tehdä, riskiksi tulee riita siitä, kuuluivatko lisätyöt alkuperäiseen sopimukseen ja sen hintaan vai eivät. Palvelun viivästys Yrittäjä tavallisesti sopii asiakkaan kanssa siitä, milloin palvelu on valmis. Luovutuksen ajankohta on tärkeä silloin, kun punnitaan muun muassa vaaranvastuuta ja viivästymistä. Korjaamotyössä luovutus on luonnollisesti tapahtunut silloin, kun korjattavana ollut tavara luovutetaan takaisin asiakkaalle. Jos työ tehdään asiakkaan kotona, työ on luovutettu silloin, kun se on valmistunut. Jos ajankohtaa ei ole sovittu, työ on luovutettava kohtuuajassa. Riitatilanteessa arvioidaan, kuinka pitkä olisi kyseiseen työhön tavallisesti kuluva kohtuullinen aika. Osapuolet voivat sopia aikataulusta ja työn osittamisesta vaiheittain. Viivästyksen seuraukset ovat samanlaiset kuin tavaran toimituksen viivästymisessä. Jos palvelun luovutus viivästyy, ostaja voi pidättää kauppahinnan tai osan siitä vaatia jopa sopimuksen purkamista vaatia vahingonkorvausta. Asiakkaan oikeus purkaa palvelusopimus koskee vain sitä osaa työstä, jota ei vielä ole tehty. Jo tehdystä, virheettömästä työstä hänen on yleensä maksettava täysi hinta, paitsi jos tehty työ on tilaajalle arvoton. Mitä palvelun virheestä seuraa? Virheen seuraukset ovat samanlaiset kuin tavaran kaupassa, mutta tärkeä ero koskee sopimuksen purkuoikeutta, kun työ on jo tehty.

9 Kun palvelussa on virhe, asiakkaalla on oikeus: pidättyä maksamasta palvelun hintaa tai osaa siitä vaatia virheen korjaamista tai virheellisen työn uusimista. Jos nämä keinot eivät käy päinsä, asiakas voi vaatia hinnanalennusta sopimuksen purkamista vahingonkorvausta. Sopimuksen purku tulee kyseeseen siinä tapauksessa, että muu seuraus ei ole kohtuullista asiakkaan kannalta. Palveluita ei voi yleensä palauttaa. Siksi asiakkaan purkuoikeutta on rajoitettu, jos työ on edennyt pitkälle. Kuten viivästystilanteissa, purkuoikeus koskee vain sitä osaa työstä, joka on jäänyt tekemättä. Jo tehdystä virheettömästä työstä asiakkaan on yleensä maksettava täysi hinta. Jos työ on asiakkaan kannalta ollut hyödytön, sopimuksen voi purkaa kokonaan. Taitamattomasti tehdystä työstä ei luonnollisesti tarvitse maksaa. Periaatteessa vastuu virheestä on yrittäjällä, joka on välittänyt työn tai sitoutunut vastaamaan palveluista. Joskus virhevastuuseen voi joutua myös alihankkija tai palvelun välittäjä. Palveluyrittäjän oikeudet Palveluyrittäjällä on oikeuksia, jotka liittyvät maksun viivästymiseen, tilauksen perumiseen ja tilanteeseen, jossa asiakas jättää noutamatta esimerkiksi korjattavana olleen esineen. Jos maksu viivästyy, palvelun voi keskeyttää, jos siitä ei koidu tilaajalle vaaraa. Keskeytyksestä pitää ilmoittaa tilaajalle. Maksulle voi tietysti antaa lisäaikaa. Jos lisäaika ylittyy ja viivästyy huomattavasti, yrittäjällä on oikeus sopimuksen purkuun siitä työstä, joka vielä on kesken. Yrittäjällä voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen. Korjattua tai valmistettua esinettä ei tarvitse luovuttaa ennen kuin lasku on maksettu. Jos asiakas peruu tilauksen, työtä ei saa tehdä loppuun. Tilaajan on maksettava tehdystä työstä ja välttämättömistä lopettamistoimista. Yrittäjällä voi näissäkin tapauksissa olla oikeus vahingonkorvauksiin. Jos korjattavana ollutta esinettä ei noudeta, yrittäjä voi myydä sen. Tämä perustuu lakiin elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine. Tarkemmat menettelytavat esineen myymisestä ovat laissa. Talopaketit ja rakennusurakat Kuluttajansuojalaissa on oma lukunsa talopaketeista ja rakennusurakoista, koska kumpaankin liittyy runsaasti erityispiirteitä. Kirjallinen sopimus myös yrittäjän etu! Hinta syytä sopia mahdollisimman tarkasti. Kun tuote aiheuttaa vahingon Tuotevahinkoja korvataan tuotevastuulain, kuluttajansuojalain ja yleisten vahingonkorvausoikeuden perusteiden mukaisesti. Eri lakien korvausjärjestelmät täydentävät toisiaan. Jos tuote on aiheuttanut vahingon henkilölle tai toiselle tuotteelle, arvioidaan vaiheittain, mikä tilanne ja sovellettava laki on kyseessä. Ensin tarkistetaan, kuuluuko vahinko tuotevastuulain piiriin. Tuotevastuulaki koskee tuotevahinkojen korvaamista. Lakia ei sovelleta palveluista aiheutuneisiin vahinkoihin. Tuotevastuulakia sovelletaan silloin, kun tuotteessa oleva turvallisuuspuute on aiheuttanut vahinkoja ihmisille tai yksityiselle omaisuudelle. Ensisijainen korvausvelvollisuus on valmistajalla tai tuottajalla. Jos korvauksesta tulee riitaa, kuluttajan on pystyttävä näyttämään toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus ja vahingon ja turvallisuuspuutteen välinen syy-yhteys. Alle 395,25 euron esinevahinkoja ei korvata tuotevastuulain perusteella. Tämän summan yli menevä osuus pitää korvata. Alaraja ei koske henkilövahinkoja. Esinevahinkona korvataan korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet kulut, arvonalennus tai tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Lisäksi voi tulla korvattavaksi tulojen tai elatuksen vähentyminen. Henkilövahinkona korvataan sairaanhoitokustannukset ja muut vahingosta aiheutuneet kulut. Lisäksi korvataan elatuksen vähentyminen, kipu, särky ja vika tai muu pysyvä haitta. Tukku- tai vähittäiskauppias voi joutua vastuuseen tuotevahingosta jos tuotteesta ei ilmene valmistajaa tai yrittäjää, joka on tarjonnut tuotetta omanaan. jos myyjä ei kohtuullisen ajan - yleensä kuukauden - kuluessa ilmoita valmistajaa tai sitä, keneltä on hankkinut tuotteen. jos tilanteeseen ei sovelleta tuotevastuulakia eli jos esimerkiksi esinevahingosta korvattava summa on al- 9

10 le tuotevastuulain alarajan arvioidaan sitä, onko tuotteessa oleva virhe aiheuttanut vahinkoa sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut välittömässä käyttöyhteydessä vahingon aiheuttaneen tuotteen kanssa. Kuluttajansuojalain perusteella voi vaatia korvausta toiselle tuotteelle aiheutuneesta vahingosta, jos vahinkoa aiheuttaneella ja vahingoittuneella esineellä on välitön käyttöyhteys. Tällainen välitön käyttöyhteys on esimerkiksi pesukoneella ja pestävällä pyykillä, kameralla ja filmillä, matkapuhelimen latausjohdolla ja auton tupakansytyttimellä. Kuten muutenkin kuluttajansuojalaissa, vahingosta vastaa myyjä. Korvaussummalla ei ole alarajaa. Jos välitöntä käyttöyhteyttäkään ei ole, arvioidaan sitä, onko vahinko tapahtunut vahingosta vastaavan yrittäjän huolimattomuudesta. Vahingonkorvausta sopimussuhteessa koskevien periaatteiden mukaan korvausta voi vaatia myös silloin, kun esinevahinko jää tuotevastuulain mukaisen alarajan alle. Toisin kun tuotevastuulaissa, sopimusvastuun syntyminen edellyttää, että yrittäjä on ollut huolimaton. Palveluyrittäjä puolestaan voi joutua korvaamaan esimerkiksi pesukoneen pilaamat tekstiilit tai pakastimen sulattamat elintarvikkeet, jos koneen korjauksessa on käytetty viallista varaosaa. Palveluyrittäjä vastaa työssä käytettävien varaosien ja tarvikkeiden aiheuttamista tuotevahingoista, jos ne kohdistuvat sellaiseen omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys palvelun kohde-esineeseen. Tuotevastuulaki Kuluttajansuojalaki Vahingonkorvausperiaatteet Tuotteen hävittäminen Yrittäjä joutuu yhä useammin ottamaan kantaa siihen, minkälainen hänen tuotteensa on ympäristön kannalta. Jätelain tavoite on ehkäistä jätteiden syntyminen ja vähentää niiden haitallisuutta. Kestävillä, korjattavilla ja uudelleen käytettävillä tai jätteenä hyödynnettävillä tuotteilla on hyvä markkina-arvo. Tuotteen valmistamistapa vaikuttaa myös yrityksen julkiseen kuvaan. Kuluttajansuojan punainen lanka on asiakkaan neuvominen ja ohjaaminen. Tämä pätee erityisen hyvin tuotteen hävittämiseen: On hyvää asiakaspalvelua antaa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mikä osa tuotteesta voidaan kierrättää ja mikä osa hävittää. Tuleeko tuotteesta ongelmajätettä? Miten tuote hävitetään? Voiko sen polttaa? Niin sanottu tuottajan vastuu jätehuollossa on laajentunut viime vuosina. Jätteen kierrätyksestä ja muusta hyötykäytöstä on vastuussa tuotteen alkuperäinen tuottaja. Yritykset ovat kehittäneet kierrätysjärjestelmiä mm. autonrenkaille, paperille ja pakkauksille sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle. Jätehuollon ja ongelmajätteiden keräyksen suunnittelu vähentää yleensä yrityksen kustannuksia. Tavallisimpia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä syntyviä ongelmajätteitä ovat mm. moottori- ja vaihteistoöljyt, öljynsuodattimet, liimat, lakat jne. Jätehuolto-ohjeita on tehty toimialoittain useille aloille. Toimialan jätehuollosta voi kysyä kunnan ympäristöviranomaiselta ja yritysjärjestöiltä. Ympäristöhallinnolla on käytössään VAHTI-tietojärjestelmä, josta saa tietoja jätteen kuljettajista ja kerääjistä. Rekisterissä on myös tietoja jätelupavelvollisista yrityksistä, ts. sellaisista yrityksistä, jotka hyödyntävät tai käsittelevät jätteitä laitos- tai ammattimaisesti tai keräävät ongelmajätteitä ammattimaisesti. Lisäksi Suomen ympäristökeskus ylläpitää rekisteriä jätteiden kansainvälisistä siirroista. Ongelmajätteiden käsittelystä voi tiedustella Ekokem Oy:stä, puh Yrityksen yhteiskuntavastuu Yritysten eettinen toiminta ja yhteiskuntavastuu on noussut voimakkaasti esille Suomessakin. Kaikille kuluttajille ei enää riitä tieto kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksista, vaan he haluavat tietoa myös yritysten eettisistä toimintaperiaatteista. Niihin sisältyy myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Kuluttajat seuraavat yritysten toimintaperiaatteita niin koti- kuin globaaleillakin markkinoilla. Globaalit toimintatavat vaikuttavat kuluttajien käsityksiin yrityksistä ja niiden tuotemerkeistä ja sitä kautta myös kuluttajan ostopäätöksiin ja yrityksen menestykseen. Yritysten eettiselle profiilille on kysyntää. Tuotteen valmistamistapa vaikuttaa myös yrityksen julkiseen kuvaan. 10

11 Kuluttajaviranomaiset Kuluttaja-asioiden hallinto kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle, jonka tehtävänä on johtaa kuluttajapolitiikkaa. Ministeriön yhteydessä toimii kuluttaja-asiain neuvottelukunta ja tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta. Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies Kuluttajaviraston tehtävä on turvata kuluttajien taloudellinen, terveydellinen ja oikeudellinen asema sekä toteuttaa kuluttajapolitiikkaa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston ja kuluttajaasiamiehen tehtäviin kuuluu markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, valmismatkaliikkeiden valvonta, kuluttajavalistus, kuluttajaneuvonnan ohjaus, talous- ja velkaneuvonnan ohjaus sekä selvitysten ja hintavertailujen tekeminen. Virasto tuottaa informaatiota kuluttajille ja yrittäjille sekä neuvoo viraston tehtäviin kuuluvissa asioissa. Yritykset ja mainostoimistot voivat etukäteen kysyä virastosta kuluttaja-asiamiehen kantaa suunnittelemaansa markkinointiin. Kuluttajaviraston verkkosivuilla on tietoa yrittäjille kuluttajaoikeuden ja tuoteturvallisuuden laajalta alueelta sekä alakohtaisia linjauksia ja ohjeita niin kauppiaille kuin mainonnan suunnittelijoillekin. Kuluttajavalituslautakunta Kuluttajavalituslautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Lautakunta voi myös antaa tuomioistuimille lausuntoja niiden käsitellessä sen toimivaltaan kuuluvia asioita. Lisäksi lautakunta opastaa kunnallisia kuluttajaneuvojia. Lautakunnan toimintaa johtaa päätoiminen puheenjohtaja. Jäsenet ovat sivutoimisia. Heidät nimittää valtioneuvosto nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Asiat ratkaistaan jaostoissa, merkittävimmät niistä täysistunnoissa. Ne valmistelee henkilökunta, jolla on lainopillista ja hyödykeasiantuntemusta. Lautakunta ei anna yleisneuvontaa puhelimitse eikä vastaa sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Lautakunta neuvoo ainoastaan kunnallisia kuluttajaneuvojia, joiden tehtäviin puolestaan kuuluu muun muassa neuvoa kuluttajia. Valitusta lautakuntaan ei voi tehdä sähköpostitse. Kunnallinen kuluttajaneuvonta Kunnissa kuluttaja-asioita hoitavat kunnalliset kuluttajaneuvojat mm. sovittelevat yrittäjien ja asiakkaiden välisiä riitoja. Kuluttajaneuvonnasta annetun lain mukaan kunnan kuluttajaneuvonnassa annetaan yleistä valistusta ja henkilökohtaista neuvontaa kulutuspäätöksen kannalta merkittävistä asioista ja kuluttajan asemasta. Lisäksi kuluttajaa avustetaan yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun. Tarvittaessa kuluttaja ohjataan asianmukaiseen oikeussuojaelimeen. Lisäksi kunnallisessa kuluttajaneuvonnassa osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan sekä avustetaan pyynnöstä muita kuluttajaviranomaisia. Kunnan kuluttajaneuvojan yhteystiedot saa kunnan vaihteesta tai kuluttajaviraston verkkosivuilta. Markkinaoikeus Markkinaoikeus on kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle perustettu erityistuomioistuin, joka aloitti toimintansa Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. Kuluttajansuojalakiin perustuva asia tulee markkinaoikeudessa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. Elintarvikevirasto Elintarvikevirasto on elintarvikevalvontaa johtava ja kehittävä viranomainen. Viraston tehtävä on varmistaa kuluttajien terveydellinen ja taloudellinen turvallisuus yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Paikallistasolla elintarvikkeiden turvallisuutta valvoo kunnan elintarviketarkastaja. Kuluttajavirasto Haapaniemenkatu 4 A, PL 5, Helsinki Puhelin , Telefax Kuluttajavalituslautakunta Kaikukatu 3, PL 306, Helsinki Telefax: Elintarvikevirasto Vanha talvitie 5, PL 28, Helsinki Puhelin , Telefax Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3, PL 118, Helsinki Puhelin , Telefax

12 kuluttaja-asiamiehen ohjeita Alaikäiset, markkinointi ja ostokset Hinnat esille selkeästi Hintailmaisut markkinointikeinona Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä lmainen-sana markkinoinnissa Koulusponsorointi ja muu markkinointi kouluissa Kulutusluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa Käytettyjen autojen hintailmoittelu Lakisääteinen virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa Markkinointiarpajaiset Moottoripolttonesteen hintailmoittelu Optiikka-alan markkinointi Talopakettien hintailmoittelu Valokuvaus kouluissa ja päiväkodeissa Verkkokauppiaan ohje Yksilöllisten eläkevakuutusten markkinointi Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten kannanottoja Hintatiedot ja hintavertailut sähköisten viestintäpalveluiden markkinoinnissa Internetin välityksellä harjoitettava kauppa ja markkinointi Ympäristö- ja eettisten väittämien käytöstä markkinoinnissa Suosituksia ja hyviä käytäntöjä yrityksille Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Markkinoinnin virhetilanteet OECD:n ohjeet kuluttajansuojasta sähköisessä kaupankäynnissä Sopimusehtojen muutokset Ohjeet luettavissa osoitteessa:

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

tietoa KULUTTAJAKAUPASTA

tietoa KULUTTAJAKAUPASTA marraskuu 2005 tietoa KULUTTAJAKAUPASTA Saanko purkaa tekemäni kaupan? Millä tavalla elinkeinonharjoittajan pitää korjata tai muuten hyvittää tavarassa tai palvelussa oleva virhe? Kuluttajansuojalaki antaa

Lisätiedot

Uusien hienojen tuotteiden

Uusien hienojen tuotteiden KULUTTAJAN ASIALLA Kuluttaja, tunne oikeutesi Kovalevy hajosi heti, kännykän korjaus ei auttanut, kameran saaminen kesti tolkuttoman kauan ja koneen hinta ei ollutkaan se sovittu? Ja takuuaika meni tietysti

Lisätiedot

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET Kuluttajan arkikaupankäynnissä on tilanteita, joissa tarjoustavara on loppunut kampanja-ajan kestäessä tai mainoksessa annettu tieto ei muuten pidä paikkaansa. Kuluttajille

Lisätiedot

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Kuluttajana Ruotsissa. Finska

Kuluttajana Ruotsissa. Finska Kuluttajana Ruotsissa Finska Kuluttajana Ruotsissa Tutustu tähän oppaaseen, kun haluat saada lisätietoja Ruotsin kuluttajalaeista. Olemme koonneet oppaaseen tärkeitä tietoja ja hyviä neuvoja. Neuvoja ja

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA...

LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... Kuluttaja-asiamiehen linjaus KOTIMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 KOTIMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON KOTIMYYNTI... 2 5 KOTIMYYNTISÄÄNNÖSTEN

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa.

Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Opi oikeutta 1, 1. painos v. 2008, ISBN 978-952-5563-07-8 Ajantasaistukset 3.10.2012. Kirjan uuden laitoksen käsikirjoittamisen myötä lähestymme jatkuvasti reaaliaikaista lainsäädännön seurantaa. Yleishuomioita:

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta 3/10 27.4.2010 Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta Artikkelit Elintarvikemainonta lapsille kaipaa ryhtiä... 3 Velkajärjestelylain uudistus etenee... 4 Liittymä

Lisätiedot