SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU"

Transkriptio

1 SALON SEUDUN

2 Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen yrittäjyyskasvatus...21 Yhteystiedot...22 Hyödyllisiä linkkejä...23 Yrittäjän näkökulma ja terveiset

3 Salon ja Someron kaupunkit, yrittäjät ja oppilaitokset yhteistyössä haluaavat varmistaa yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen käytännössä. Yrittäjyyskasvatuksen polun avulla yrittäjyyskasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan. Polku ankkuroi yrittäjyyskasvatuksen Salons seudun oppilaitoksiin. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan, joista on hyötyä sekä opiskeluaikana että myöhemmin työelämässä. Pyrkimyksenä on asenteiden ja taitojen kehittäminen, jotta oppilaista kehittyisi entistä aktiivisempia ja oma-aloitteisempia tulevaisuuden tekijöitä. Yrittäjyyskasvatus ei siis ole ainoastaan yrittäjäksi kasvattamista vaan myös sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden löytämistä ja vahvistamista. Omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys ovat asioita, joihin yrittäjyyskasvatuksessa keskitytään ylä- ja alakoulussa. Toisen asteen koulutuksessa ja ammattikorkeakouluopinnoissa sisäisen yrittäjyyden lisäksi opiskelija arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Korkea-asteella kehitetään osaamista ja verkostoja aidoissa toimintaympäristöissä. Yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yrittäjyyskasvatus voi näkyä eri oppiaineiden sisällöissä ja työtavoissa. Yrittäjyys voi olla myös omana oppiaineenaan tai valinnaiskurssina. Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku antaa konkreettista tietoa, siitä miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Salon seudun kouluissa ja oppilaitoksissa. Yrittäjyys on asenne ja toimintatapa, johon voi kasvaa vain itse tekemällä ja kokemalla. Yrittäjyyskasvatuksen polku Sykäys-tiimi 3

4 Mirkamaaria NY, Pauliina Paajanen ja Suvi Vainio töidensä äärellä. Päivi Ihamäki 4

5 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla SYTYTTÄÄ Yrittäjyyskasvatuksen polku sytyttää uusia ajatuksia ja toimintatapoja oppilaissa ja opettajissa. Oppilaitokset löytävät yrittäjyyspolulla yhteisiä työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. ALOITEKYKY Yrittäjyyskasvatuksen polulla oppilaita kannustetaan pystyvyyteen ja toimijuuteen aktiivisuuteen, oman elämän hallintaan ja omien vahvuuksien löytämiseen. Polulla virheetkin ovat osa oppimista ja aloitteellisuus palkitaan. LUOVUUS Onnistumisen ilo on luomisen paras palkinto. Yrittäjyyskasvatuksen polulla oppilaiden luovuutta ruokitaan. VERKOSTOITUMINEN Oppilaita kannustetaan tekemään yhteistyötä toisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Jokainen yhteistyössä mukana oleva toimija tuo oman osaamistaan yrittäjyyskasvatuksen polkuun. Näin saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Tavoitteet Salon seudun yrittäjyyskasvatuksenpolun tavoitteena on tarjota eri kouluasteiden oppilaille mahdollisuus tutustua ammatteihin ja yrittäjyyteen itsenäisesti tai tiimityöskentelynä. Tavoitteena on oppilaan itsetuntemuksen kehittäminen, vahvuuksien löytäminen ja onnistumisen elämysten tuottaminen. Oppilas oppii sosiaalisia taitoja, verkostoitumaan sekä toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Yrittäjyyskasvatuksen polku kehittää sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita oppilas tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. 5

6 Sykäys-tiimi Sykäys-tiimi on Salon alueen oppilaitosten ja elinkeinoelämän verkosto, jossa opettajat yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnittelevat, toteuttavat ja seuraavat yrittäjyyskasvatuksen polun käytännön toteutumista perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksissa. Tiimi suunnittelee ja koordinoi vuosittaista toimintaa ja toteuttaa erilaisia yrittäjyyskasvatuksen tapahtumia sekä jakaa hyviä kokemuksia. Lisätietoja: TOIMIJAT JA TEHTÄVÄVASTUUT Salon kaupungin sivistystoimi Kannustaa ja seuraa oppilaitoksia yrittäjyyskasvatusaihekokonaisuuden toteuttamisessa sekä konkretisoi tätä aihekokonaisuutta yrittäjyyspolun avulla. Mahdollisuuksien mukaan Salon kaupungin sivistystoimi tarjoaa eri ikäluokille soveltuvaa materiaalia ja täydennyskoulutusta oppilaitosten henkilökunnalle yhteistyössä verkoston muiden organisaatioiden kanssa. Lisätietoja: Salon seudun koulutuskuntayhtymä Salon seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksia ovat Salon seudun ammattiopisto ja Salon seudun aikuisopisto, lisäksi kuntayhtymässä toimii Salon seudun oppisopimuskeskus. Ammatti- ja aikuisopistossa on kehitetty monenlaisia yrittäjyyteen liittyviä opintoja, jotka tarjoavat lukuisia eri vaihtoehtoja yhden päivän teemapäivistä ja lukuvuoden kestävistä NY-yrityksistä aina Yrittäjän ammattitutkintoon asti. Lisätietoja: Turun ammattikorkeakoulu Salon yksikkö Salossa toimii Turun ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö, BisnesAkatemia. Liiketalouden tradenomiopinnot suoritetaan tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden menetelmin. Teoreettinen oppiminen sidotaan oppimis- ja asiakasprojekteihin, jolloin tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Kansainvälinen yhteistyö, tutkimus- ja kehitysprojektit sekä yhteistyö yritysten kanssa mahdollistavat opiskelijoille mielekkään oppimisympäristön ja verkostoitumisen aidossa toimintaympäristössä. Opiskelijat valmennetaan yrittäjämäiseen toimintatapaan ja tulevaisuuden työelämän ammattilaisiksi. Lisätietoja: Yrityssalo Oy Yrityssalo on Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö yrittäjyyden palvelukeskus - joka palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä yhteistyössä muiden yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa. Yrityssalosta koulut ja opettajat saavat tukea, verkostoja ja konkreettisia työkaluja omaan yrittäjyyskasvatustyöhönsä. Lisätietoja: Salon alueen yrittäjäyhdistykset Salon alueen yrittäjäyhdistykset tukevat yrittäjien ja koulujen yhteistyön lisäämistä mm. seminaarien, tapaamisten sekä yrittäjille suunnatun tiedon ja materiaalien muodossa. Jokaiseen alueen yrittäjäyhdistykseen on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava, joka on vastuussa koulu-yritysyhteistyöstä. 6

7 Lisätietoja: Halikon Yrittäjät ry Perniö-Särkisalon Yrittäjät ry Salon Yrittäjät ry Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät ry Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät ry Varsinais-Suomen Yrittäjät Varsinais-Suomen Yrittäjät vaikuttaa aktiivisesti siihen, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa toimitaan pk-yritysten ja yrittäjien toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Se koordinoi maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen verkostoa ja YES Varsinais-Suomen toimintaa. Lisätietoja: YES Varsinais-Suomi YES tarjoaa opetushenkilöstölle työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen eri kouluasteilla. YES toimii koulutuksen kentässä koulutusten ja tapahtumien järjestäjänä, materiaalien jakelukanavana, koulu-yritysyhteistyön verkottajana ja tukena NY ohjelmien käyttöönottamisessa. YES:in kautta voit tiedustella koulullesi YES Kummia. Lisätietoja: 7

8 PERUSASTEEN YRITTÄJYYSKASVATUS Peruskoulussa yrittäjyyskasvatus on yritteliään toiminnan ja omaehtoisen käyttäytymisen edistämisenä. Tämä tarkoittaa oppilaan omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamista. Erilaiset oppimisympäristöt luovat pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Perusasteella kerrotaan myös, mitä yrittäjyys on ja annetaan perustietoa yrittäjyydestä ammattina. Perusasteen keskeisenä tehtävänä on antaa valmiudet ja ymmärrys tulevaisuuden työelämästä. Peruskoulussa autetaan oppilasta ymmärtämään myös yrittäjyyden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. 1. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmakokonaisuudet ALAKOULU NY Minä + sinä = me (esiopetukseen ja lk.) NY Mitä ihmiset tekevät mitä kaupungissa tapahtuu? ( lk.) NY 6h -leiri ( lk., yhteistyössä lk. kanssa) NY Minä+sinä=me -ohjelmassa tuetaan leikinomaisin keinoin lasten myönteistä minäkuvan kehittymistä, vastuuntuntoa sekä yhteistyökykyä. Oppijalähtöinen työtapa rohkaisee lapsia toteuttamaan itseään aktiivisesti omien erityisominaisuuksien mukaan. NY Mitä ihmiset tekevät -ohjelma on alaluokkien 3-4. luokille suunnattu viiden oppitunnin mittainen kokonaisuus, joka sisältää erilaisia toiminnallisia, luovia, hauskoja ja innovatiivisia lähiympäristöön ja sen toimintaan ja toimialoihin liittyviä tehtäviä ja pelejä vuorovaikutteisen opetuksen ohessa. Ohjelma sitoo koulun lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten yrittäjien ja lähiympäristön toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset toimivat opinto-ohjelman luennoitsija-opettajina yhteistyössä opettajan kanssa. NY 6h -leiri on suunnattu alakoulujen luokkalaisille, ja se toteutetaan yhdessä luokkalaisten kanssa. NY 6h -leiri on kuuden tunnin mittainen, yhden koulupäivän aikana toteutettava ohjelma innovaatioiden ja yrittäjämäisen toiminnan äärelle. 2. Toimintatori Toimintatori on kerho, jonka tavoitteena on tukea 6. luokan oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Kerhossa tutustutaan yläkoulun opettajiin, toimintaympäristöön sekä vanhempiin ikätovereihin, jotka toimivat kerhossa ohjaajina ja vastuuopettajien apuna. Kerho kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa erilaisten teemojen pariin. Perniön yhteiskoulussa Toimintatori on jo kahtena lukuvuonna kerännyt yhteen luokkalaiset nuoret. Oppilaat ovat askarrelleet ja tuunanneet omat toripaidat, tutustuneet yläkoulun ATK-opetukseen, opetelleet suvaitsevaisuutta ja tehneet ruokaa kotitalousopettajan johdolla. Ensi lukuvuonna torilla rakennetaan kemian työpaja ja jatketaan hyviksi koettujen teemojen jalostamista. Torilaiset pitävät yhteyttä suljetuissa sosiaalisissa verkostoissa. Kerho rahoitetaan kerhorahoituksella. Linkki: 3. Yrityskylä koululaisten oma yhteiskunta Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoima Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on vähintään 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan. Työstään hän saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä työskentelee kerrallaan noin 70 oppilasta. Vierailu Yrityskylään tapahtuu ennalta sovittuna päivänä klo Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka rakentuu 10 oppitunnista. Materiaalin avulla oppilaat oppivat mm. mitä on työ ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Oppituntien teemat auttavat oppilasta hahmottamaan omaa rooliaan Yrityskylässä työntekijänä ja kuluttajana. Opintokokonaisuus on kouluille maksuton. Lisätietoja: Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmakokonaisuudet muodostavat yhdessä NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -kokonaisuuden. Linkki: 8

9 YLÄKOULU 1. Valinnaiset yrittäjyyskasvatusopinnot, 8-9 lk. Yläkoulussa tarjotaan yrittäjyyskasvatukseen kytkeytyviä valinnaisaineopintoja joko yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Opinnot on nimetty Salon alueen yläkouluissa eri tavoin mutta tavoitteet ovat yhtenäiset. Valinnaisilla yrittäjyyskasvatusopinnoilla pyritään tuomaan esiin oppilaiden omat vahvuudet, rohkeus toimia erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Opintoihin on mahdollista sisällyttää oman harjoitteluyrityksen perustaminen (4H-Yritys tai NY-yritys). Kurssin keskeisenä teemana on Oman talouden hallinta, jossa oppimisympäristönä käytetään Zaldo.fi sivustoa. 2. Nuori yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmakokonaisuudet NY 12h-leiri ( luokkalaisille) NY Menestyksen avaimet oma talous hallussa! ( luokkalaisille) NY Vuosi yrittäjänä (9. -luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille) NY12h-leiri on kahdentoista tunnin mittainen, yhden päivän aikana toteutettava opinto-ohjelma. Se on tekemällä oppimisen periaatteella toimiva kokonaisuus innovoinnista, yrittäjyydestä ja omista mahdollisuuksista vaikuttaa. Leirin aikana opitaan projektityöskentelyn avulla tekemään yhteisiä päätöksiä. Harjoitustyönä leiriläiset suunnittelevat ja konkretisoivat idean annettuun tehtävään. NY 12h -leiri etenee erilaisten rastitehtävien kautta, jotka haastavat ideointiin ja aktiivisuuteen. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! on kahdeksan teeman kokonaisuus. Se lähtee liikkeelle nuoren omista kiinnostuksista ja vahvuuksista ja yhdistää ne ohjelman edetessä oman talouden hallintaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Ohjelman tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia hahmottaa ja suunnitella paremmin omaa rahankäyttöään ja parantaa näin nuorten talouslukutaitoja. Ohjelma myös kehittää nuorten itsetuntemusta ja oman elämän taitoja työelämän kynnyksellä. Käytännön tehtävät ja harjoitukset kannustavat oppilaita omatoimisiksi, aloitteellisiksi ja päämäärätietoisiksi toimijoiksi itseään koskevissa asioissa. rohkeus toimia erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä NY Vuosi yrittäjänä on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys (NYyritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. Linkki: 9

10 3. Kesäduunia!, 9 lk. Kesäduunia! tavoitteena on edistää nuorten kesätöiden saamista omalta asuinpaikkakunnaltaan. Toimenpiteinä ovat nuorten kouluttaminen työelämään ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa sekä yrittäjien ja yhteisöjen kannustaminen ja rohkaiseminen nuorten palkkaamiseen. Kesäduunia! edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yritysten tietotasoa nuorten työllistämisen erityispiirteissä. Kesäduunia! toteutetaan infotilaisuuksilla, koulutuksilla, henkilökohtaisilla kontakteilla, kirjeillä ja sosiaalisella medialla. Nuorille järjestetään työelämän perusasioita ja yrittäjyyttä opettavat kurssit. Tavoitteena on että nuoret työllistyvät kesätöihin tai perustavat oman yrityksen. Kaikilla salolaisilla 9. luokkalaisille annetaan mahdollisuus osallistua 4H :n järjestämään Ajokortti työelämään kurssille. Linkki: 10

11 4. Toimintatori (esimerkki) Toimintatori on kerho, jonka tavoitteena on tukea 6. luokan oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Kerhossa tutustutaan yläkoulun opettajiin, toimintaympäristöön sekä vanhempiin ikätovereihin, jotka toimivat kerhossa ohjaajina ja vastuuopettajien apuna. Kerho kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa erilaisin teemoin. Perniön yhteiskoulussa Toimintatori on jo kahtena lukuvuonna kerännyt yhteen luokkalaiset nuoret. Oppilaat ovat askarrelleet ja tuunanneet omat toripaidat, tutustuneet yläkoulun ATK-opetukseen, opetelleet suvaitsevaisuutta ja tehneet ruokaa kotitalousopettajan johdolla. Ensi lukuvuonna torilla rakennetaan kemian työpaja ja jatketaan hyviksi koettujen teemojen jalostamista. Torilaiset pitävät yhteyttä suljetuissa sosiaalisissa verkostoissa. Kerho rahoitetaan kerhorahoituksella. 6. Työopiskelu Yksi JOPO-opiskelun ominaispiirteistä on siihen sisältyvä työopiskelu, joka suoritetaan erilaisissa työympäristöissä. Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa erilaisia oppisisältöjä luokkaympäristön ulkopuolella ja toisenlaiseen tekemiseen integroituna sekä tutustuttaa oppilas työelämään eri aloilla ja totuttaa hänet työ- ja arkielämän säännönmukaisuuksiin. Työopiskelu kattaa kokonaisopiskeluajasta runsaan viidenneksen, joten sen merkitys JOPO-toiminnan kokonaisuuden kannalta on erittäin suuri. Opetusministeriön alkuperäisen kehitelmän mukaan työopiskelua järjestetään kullekin JOPO-oppilaalle neljän kahdentoista päivän jakson verran, eli yhteensä 48 päivää. Työjaksoja määriteltäessä on kuitenkin otettava huomioon kunkin oppilaan yksilölliset kyvyt ja ominaisuudet. Työopiskelujaksojen tarkoituksena on, että oppilas, joka ei entuudestaan tiedä, mille alalle suuntautuisi, löytää työkokeilujensa kautta itseään kiinnostavan alan. Tarkoituksena on myös, että ne oppilaat, jotka ovat jo enemmän tai vähemmän vakuuttuneita tulevasta urastaan, kokeilisivat muita, kenties hyvinkin erilaisia ammattialoja. Oppilaita kannustetaan hakemaan itse itselleen työpaikka. Mikäli tämä ei erilaisista syistä ole mahdollista, opettaja ja ohjaaja avustavat tarpeellisessa määrässä. Opettaja tai ohjaaja käy yhdessä oppilaan kanssa solmimassa virallisen sopimuksen. Tässä yhteydessä työnantaja myös nimeää työpaikalta vastuuhenkilön ja työpaikkaohjaajan, joka seuraa oppilaan työskentelyä, toimii hänen opastajanaan ja tekee oppilaasta loppuarvioinnin. Työnantajan edustajaa informoidaan myös oppilaalle annettavista koulutehtävistä, joista tämän täytyy huolehtia. Hän toimii myös yhteydenpitäjänä koulun suuntaan. 5. Sykäyskerho (esimerkki) Sykäyskerhon tavoitteena on auttaa peruskoulun päättövaiheessa olevia oppilaita löytämään jatko-opintopaikka. Kerho on tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, jotka harkitsevat ammatillisia jatko-opintoja. Salon seudun ammattiopisto järjestää kerholaisille ja kerhon ohjaavalle opettajalle kolme ammatillista tutustumispäivää. Kerho rahoitetaan osittain kerhorahoituksella. Työjakson aikana opettaja tai ohjaaja vierailee mahdollisuuksien mukaan vähintään kerran tai kahdesti työpaikalla oppilaan työaikana. Jakson päättyessä järjestetään oppilaan, opettajan tai ohjaajan sekä työpaikkaohjaajan yhteinen tapaaminen, jossa oppilas saa sekä suullisen että kirjallisen arvion suoriutumisestaan ja pääsee antamaan halutessaan oman suullisen palautteensa työnantajalle. 11

12 7. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan kaikissa yläkoulun oppiaineissa Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa yrittäjyyskasvatus näkyy muun muassa siten, että oppilaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehitetään. Opetuksen tulisi lisätä oppilaan ilmaisuhalua ja rohkeutta. Ilmaisukeinojen kehittäminen on tärkeää, jotta oppilas tietää ja tuntee selviytyvänsä erilaisissa viestintätilanteissa, kuten työhaastattelussa. Oppilaan tulee myös oppia käyttämään kielen vaikuttamisen keinoja monipuolisesti ja ilmaisemaan mielipiteitään rohkeasti ja asianmukaisesti. Vieraat kielet Työskentely on pitkäjänteistä ja erilaiset ryhmä- ja parityöt kehittävät oppilaiden vuorovaikutustaitojen vieraiden kielten tunneilla. Oppilaiden kanssa on hyvä keskustella siitä, mikä merkitys kielitaidolla on eri ammateissa. Matematiikka, fysiikka ja kemia Matematiikan opiskelu tukee yrittäjyyskasvatusta, sillä opiskelu kasvattaa tavoitteelliseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn. Kurssien sisällöissä yrittäjyyteen liittyviä aiheita ovat esimerkiksi kaupankäyntiin, pankkimaailmaan ja verotukseen liittyvät tehtävät. Fysiikan opiskelussa tehtävät ryhmätyöt ja laboratoriotutkimukset ohjaavat huolellisuuteen, tarkkuuteen ja kriittisyyteen. Ryhmätyöt kehittävät myös yhteistyötaitoja. Myös kemian opiskelussa korostuu vuorovaikutteisuus olennaisena osana oppimista. Maantieto ja biologia Maantiedon ja biologian opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilaita pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Erilaiset projektit yksin tai ryhmässä toteutettuna ovat tärkeitä elementtejä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Historia ja yhteiskuntaoppi Historia ja yhteiskuntaoppi ovat jo sisällöiltään täynnä yrittäjyyskasvatusta. Opetussuunnitelman mukaan yrittäjyys ja yrityksen toimintatavat ovat keskeisiä opetussisältöjä varsinkin yläasteella. Lisäksi historiasta löytyy runsaasti esimerkkejä yritteliäistä henkilöistä, jotka ovat omalla toiminnallaan päättäväisyydellään vaikuttaneet vallitseviin oloihin ja jättäneet jälkensä historiaan. Tämän lisäksi myös työtavoilla voidaan vaikuttaa oppilaiden tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. 12

13 Musiikki Musiikinopetuksessa yrittäjyyskasvatus nousee esille erityisesti yleisesti käytössä olevien työtapojen ansiosta. Monesti musiikinopetus on pitkäjänteisestä työskentelyä projektin parissa, ja toiminta musiikin tunneilla vaatii luovuutta ja itseilmaisua. Käsityö Uskonto Uskonnonopetuksessa yrittäjyyskasvatus nousee parhaiten esille etiikan opetuksessa. Työnteon ja yrittäjyyden arvoa nyky-yhteiskunnassa voidaan pohtia syvällisesti. Eettinen pohdinta vaikuttaa positiivisesti yrittäjyyttä tukevien ominaisuuksien kehittymiseen. Kotitalous Kotitalouden kursseilla opitaan sisäistä yrittäjyyttä monin eri tavoin. Opetuksessa tulee esille niin ongelmanratkaisu- kuin vuorovaikutustaidot. Työskentely on pääasiassa ryhmätyötä ja toiminnassa korostuu tavoitteellisuus. Myös taloudellinen näkökulma otetaan huomioon sekä pohditaan ruuan reittiä lautaselle. Oppilaanohjaus Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta tavoitteissa korostuvat itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen ohjaaminen. Oppilaita tulee ohjata itsenäiseen tiedonhankintaan mm. opiskelumahdollisuuksista, ammateista, työelämästä ja yrittäjyydestä. Terveystieto Kädentaitojen tunneilla toiminta on hyvin itsenäistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tekninen ja tekstiilityö kehittävätkin hyvin oppilaan yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Opetukseen voi sisällyttää myös käytössä oleviin materiaaleihin tutustumista ja niiden alkuperän selvittämistä. On hyvä pohtia, mistä työn todellinen hinta muodostuu, kuinka paljon on itse työn arvo. On hyvä tuoda myös esille, mitä ammatinvalinnallisia mahdollisuuksia kädentaitojen parista löytyy. Liikunta Liikunta on vuorovaikutuksellinen oppiaine, jonka avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Liikunnan avulla ohjataan vastuullisuuteen ja toisten huomioonottamiseen. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmissä. Oppilasjohtoiset työtavat tukevat hyvin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita. Kuvataide Kuvataide on oppiaineena tärkeä oppilaan luovuuden kehittäjä. Kuvataiteen töiden parissa oppilas oppii itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Myös omien ideoiden esilletuonti ja omien töiden kriittinen arviointi kehittävät oppilaan sisäistä yrittäjyyttä. Terveystiedon yhtenä tavoitteena on opettaa vastuullisuutta. Oppilaiden tulee myös ymmärtää terveyden merkitys työkyvylle ja työssä jaksamiselle. 13

14 ERITYISKOULU Koulun tavoitteena on kasvattaa reippaita, hyväkäytöksisiä yrittäviä nuoria, joilla on sekä tietoa että taitoa selviytyä ammatillisiin oppilaitoksiin ja sen kautta kädentaitojen ammatteihin ja omatoimiseen elämään. Yrittäjyyskasvatuksen painopiste on kansalaiskasvatuksessa ja työelämäkasvatuksessa. Alakoulusta alkaen oppilaita ohjataan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin, koulun tavoitteiden mukaisiin, vastuullisiin tehtäviin ja projekteihin. Työelämässä tarvittaviin taitoihin valmentautuminen aloitetaan jo seitsemännellä luokalla tutustumalla eri ammatteihin. Opinto-ohjauksen tunneilla käydään läpi mm. itsetuntemusta, omia kykyjä ja taitoja. Lisäksi seitsemännellä luokalla on kahden päivän mittaiset oman koulun TET-päivät syksyllä ja keväällä. Noina päivinä tutustutaan mm. siivoukseen, ruokalan hoitoon ja talonmiehen töihin. Kahdeksannella luokalla alkaa ammatinvalintaprosessi ja ammatteihin päästään tutustumaan oikeassa työympäristössä. Yhdeksännellä luokalla työelämätaitoja syvennetään kolmen viikon mittaisen TET-jakson aikana. Työelämäkasvatuksen avainsanoja erityiskoulussa ovat vastuullisuus, tunnollisuus, ahkeruus, sosiaaliset taidot ja rohkeus. Oppilaat järjestävät erilaisia yrittäjyyttä, yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta lisääviä projekteja, kuten metallin ja pullojen keruuta, kioskin pitoa, varojen keruuta erilaisin tempauksin sekä vuosittaisen kaikille avoimen joulukonsertin, jossa on tunnettuja esiintyjiä. Uutena aluevaltauksena on yrittäjyyskerhon järjestämä koulun oma kummimetsä Tupurissa. Siellä hiihtolomaa edeltävänä päivänä yrittäjyyskerholaiset järjestivät muille koulun oppilaille talvisen ulkoilupäivän. Lumisessa metsässä vaellettiin tapahtumapaikalle luontopolkua pitkin noin 1,5 km. Kuntoradan maastossa oli mahdollisuus kokeilla lumikenkiä, rekiajelua mönkijän perässä, moottorikelkkakyyditystä, airsoft- ammuntaa ja rattikelkkailua. Välillä paistettiin makkaraa ja juotiin lämmintä kaakaota. Jälkiruuaksi oli lämmitettyjä vaahtokarkkeja kaurakeksien välissä. Yrittäjyyskerholaisilla oli ideoinnin jälkeen omat tehtävät ja vastuualueet tapahtuman onnistumisessa. 14

15 LUKIO TOISEN ASTEEN YRITTÄJYYSKASVATUS Salon seudun lukioissa yrittäjyyskasvatus sisältyy aihekokonaisuuteen osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ja sitä kautta kaikkiin oppiaineisiin. Lukioissa on lisäksi tarjolla yrittäjyyskasvatukseen liittyviä valinnaisia kursseja. Yrittäjyyskasvatuskursseilla lukiolainen tutustuu yrityselämään ja toteuttaa yrittäjälle kuuluvia työtehtäviä erilaisissa projekteissa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan yrityselämässä tarvittavia toimintamalleja. Kurssien aikana opiskelijat verkostoituvat Salon alueen oppilaitosten kanssa sekä myös kansainvälistyvät ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten kanssa. Valittavat kurssit ovat LukioDiili, NY Vuosi Yrittäjänä, International Business Twinning tai BisnesAkatemia. 1. Yrittäjyyskasvatuksen projektikurssi Opiskelija tutustuu lukion yrittäjyyskasvatusopinnoissa yrityselämään ja toteuttaa yrittäjän työtehtäviä projektissa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan yrityselämässä tarvittavia toimintamalleja. Opiskelija osallistuu yhteen tai useampaan opettajan kanssa yhdessä määriteltyyn yrittäjyyskasvatukseen liittyvään projektiin. Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä suunnitelman mukaisen projektin toteuttamisesta ja projektin raportoinnista, johon sisältyy myös projektin itsearviointi. Palautetta kerätään myös yhteistyökumppaneilta. 2. LukioDiili LukioDiili on televisio-diiliin perustuva kilpailu, joka on suunnattu nimensä mukaisesti Salon alueen lukiolaisille. Kisailu järjestetään yhteistyössä Yrityssalon, YES Varsinais-Suomen, Salon Nuorkauppakamarin, Salon alueen yritysten sekä Sykäys-tiimin kanssa. Lukioiden joukkueet saavat tehtäviä, jotka liittyvät ideoiden kehittelyyn, kohderyhmän löytämiseen ideoille, markkinointiin, myyntiin, johtamiseen, delegointiin sekä ekologisuuteen. Kilpailun tavoitteena on tukea opiskelijoiden sisäistä yrittäjyyttä oman konkreettisen projektin toteutuksessa, antaa mahdollisuus harjoitella yrittäjyyden eri vaiheita sekä antaa realistinen kuva pienyrittäjyydestä. Arvioinnissa painotettaan ryhmän yhteistyötaitoja, projektin hallintaa, idean toteutusta ja luovuutta sekä yrityksen liikeidean ymmärtämistä 15

16 3. Nuori yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat NY Vuosi yrittäjänä (9.-lk. sekä ammatilliselle 2. asteelle ja lukiolaisille) NY 24h -leiri (lukiolaisille ja ammatilliselle 2. asteelle) NY Job Shadow (lukiolaisille, ammatilliselle 2. asteelle ja korkea-asteelle) alumniohjelma Omakohtaisesti yrittäjyyttä voi kokeilla lukiossa Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoaman NY Vuosi Yrittäjänä miniyritysohjelman kautta. Lukuvuoden aikana käydään läpi yrityksen toiminta perustamisesta lopetukseen ja perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelma harjaannuttaa oman yrityksen pyörittämisen kautta työelämätaitoja sekä kartuttaa itsetuntemusta ja vahvistaa omaa elämänhallintaa. Myös liike-elämän perusasiat, kuten markkinointi, myynti, budjetointi, kirjanpito, tilinpäätös ja osavuosikatsaus tulevat tutuksi. Jokainen NYyritys on erilainen eikä ole yhtä oikeaa mallia siitä, miten yrityksen tulee toimia. Ohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden toteuttaa valitsemaansa yritysideaa ja kokeilla toimiiko se käytännössä. Ny Vuosi yrittäjänä -ohjelma sopii opiskelijoille, jotka haluavat oppia yrittäjyyttä, perustaa yrityksen, kokeilla oman idean myyntiä, tutustua muihin yrittäjyydestä kiinnostuneisiin nuoriin NY messuilla sekä myös vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Nuoret yrittäjät opiskelevat taloustietoa ja yrittäjyyskasvatusta yhdessä ohjaavan opettajan ja liikeelämän edustajien kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. NY 24h -leiri on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana nuoret perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Leirin aikana nuoret oppivat learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa opetuksen tarinana. Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. NY 24h -leirin tavoitteena on saada oppilaat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että ryhmänsä toiminnasta. Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää nuorten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leiri auttaa nuoria ymmärtämään, että yrittäjämäistä toimintatapaa, taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kaikessa työssä ja työelämässä. NY Job shadow päivä johtajana soveltuu etenkin NY alumneille, jotka ovat saaneet miniyritysohjelman kautta kokemusta yritystoiminnasta, työelämän pelisäännöistä ja johtajuudesta. Ohjelma tarjoaa päivän mittaisen tutustumisen työelämään yrityksen johtajaa seuraten. Nuoret saavat ensikäden oppia siitä millaisia ominaisuuksia eri alojen johtajilta vaaditaan. Opit tulevat parhailta mahdollisilta esimerkeiltä työelämän ammattilaisilta heidän omassa työssään. Linkki: 16

17 4. Yrittäjämäinen toiminta ja luovuus. International Business Twinning (IBT) Kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua alueen elinkeinoelämään ja hahmottaa yrittäjyyteen tarvittavia valmiuksia. Kurssi mahdollistaa opiskelijoiden kansainvälistymisen opiskelijavaihdon ja Internetissä tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Salon lukioiden ja Salon seudun ammattiopiston opiskelijat työskentelevät neljän Salon ystävyyskaupungin lukion (Anija (Viro), Elva (Viro), Rzhev (Venäjä) ja Gárdony (Unkari)) kanssa samankaltaisten opintotehtävien parissa lukuvuoden ajan. Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön opiskelijat toimivat kurssilla tutoropiskelijoina. Opiskelijoilla on kummiyritykset, joissa he käyvät vierailulla ja valmistavat multimediaesityksen kummiyrityksensä toiminnasta. Työskentelyssä ja kommunikoinnissa käytetään Moodlea ja Facebookia. Ryhmä kokoontuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti noin kerran kuukaudessa; luennot räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan yhdessä ammattikorkeakoulun ja Yrityssalon kanssa. Lukuvuoden päätteeksi järjestetään yhteinen konferenssi jossakin projektiin osallistuvassa maassa, jonne kokoontuvat kurssin opiskelijat kaikista osallistuvista maista ja esittelevät kurssin aikana valmistamansa opintotehtävät. Suoritusmerkintään edellytetään opiskelijan pitämä oppimispäiväkirja Moodlessa ja kummiyrityksestä tehty multimediaesitys. Opiskelijoiden itsearviointi ja kurssipalaute on olennaisena osana prosessia. 5. Ammattina yrittäjä Salo BisnesAkatemia opinnot lukiolaisille (SBA) Kurssilla kannustetaan opiskelijaa yritteliäisyyteen ja perehdytetään yrittäjyyteen paikallisten esimerkkien sekä teoreettisen tarkastelun avulla. Lähtökohtana on yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa ja Suomen yrityselämän pelisääntöihin tutustuminen mahdollisimman laajasti. Yrittäjyyttä tutkitaan yksittäisen yrittäjän, Salon alueen sekä Suomen kannalta. Kurssilla pyritään luomaan myönteinen suhtautumistapa yrittäjyyteen ja antamaan edellytyksiä omaehtoiseen yrittämiseen tutustumalla yrittäjyyteen käytännössä omakohtaisesti, itsenäisesti tai tiimityöskentelynä. Kurssi pyrkii kehittämään opiskelijoiden aloitteellisuutta, päämäärätietoisuutta, yhteistyökykyä ja osallistuvuutta. Kurssi tarjoaa monipuolista tietoa yritystaloudesta ja sen merkityksestä lähiympäristölle, kansantaloudelle ja Suomen hyvinvoinnille. Opiskelijat oppivat näkemään paikalliset mahdollisuudet yrittäjämäiseen toimintaan ja vertailemaan niitä kansallisesti, ja oppivat tuntemaan yrittäjyyteen liittyviä toimintaympäristöjä ja siihen liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä. He oppivat laatimaan liiketoimintasuunnitelman, tutustuvat yrityksen perustamiseen (osuuskunta) ja markkinointiin. Aiheina voi olla esim. yrityksen rahoitus, kustannukset, hinnoittelu ja kirjanpito. Kurssi toteutetaan Salon lukion ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön osuuskuntalinjan yhteistyönä. Ammattikorkeakoulun osuuskuntalinjan opiskelijat toimivat kurssilla tutoropiskelijoina ja AMK:n opettajat ohjaajina, lukion yrittäjyysopettaja toimii yhdysopettajana ja valvoo oppilaiden suorituksia. Ryhmä kokoontuu viikoittain vaihtuvien teemojen mukaisesti koko lukukauden. Kurssin teoriaosio sisältää muutaman luennon, jotka räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan (esim. sosiaalinen media) ja lisäksi opiskelijat lukevat annetusta kirjalistasta yrittäjyyttä koskevan teoksen ja osallistuvat AMK:n opettajan vetämään lukupiiriin. Opiskelijat osallistuvat osuuskuntalinjan oppilaiden perustamien yritysten käytännön rutiinityöhön. Opiskelijat toteuttavat oman suuremman projektinsa itsenäisesti tai ryhmässä tai osana ammattikorkeakoululaisten projektia. Opiskelijat tekevät yhdessä AMK-opiskelijoiden kanssa projektisuunnitelman työnjakoineen, aikatauluineen, budjetteineen, jne., toteuttavat projektin ja lopuksi tekevät yhdessä raportin projektista. Suoritusmerkintä suunnitelman mukaisen projektin toteuttamisesta ja projektin raportoinnista, johon sisältyy myös projektin itsearviointi, oppimispäiväkirja ja kurssipalaute. Palautetta kerätään myös yhteistyökumppaneilta 17

18 AMMATILLINEN KOULUTUS Opiskelijat ovat olleet mukana ideoimassa ja suunnittelemassa ammattiopiston moottoripyörämatkaa eli matka yrittäjyyteen. Opiskelijat ideoivat moottoripyöräteeman ja kursseille moottoripyöräilyyn ja paikallisuuteen liittyvät uudet mielenkiintoiset nimet. Moottoripyöräteema on esitelty kuvion muodossa. Opiskelija voi hahmottaa itsensä moottoripyörän selkään ja lähteä seikkailemaan. Linkki: 1. Wanna-be Yrittäjyysopinnot, 5 ov Kaikkien alojen opetussuunnitelmiin sisältyy sisäisen yrittäjyyden opintoja. Teoriaopintoja, joita pyritään käytännön töillä toteuttamaan. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen omalle yritykselle, todellisen tapahtuman markkinointi ja yrittäjien vierailuja. 2. Löydä sisäinen motoristisi Keikkailu Perusopintoihin ja muihinkin opintoihin soveltuu Keikkailu-kirja. Se pohjautuu oman identiteetin tarkasteluun, itsensä johtamiseen, tiimioppimiseen ja oman yrittäjyyden tarkasteluun. Kirja toimii sekä opiskelijan että valmentajan työkaluna. Kirjaa voi käyttää myös koko opintojen ajan. 3. Virtapiiri Sosiaalinen media Oman osaamisen ja oman yrityksen markkinoinnin tukena käytetään erilaisia sosiaalisen median kanavia. Tavoitteena on mielenkiintoisen sisällön tuottaminen markkinoinnin tueksi. 4. Takatalon baarissa Minä yrittäjänä 1 ov Kahvilla Takatalon baarissa -kurssi huipentuu Business-rastien pitämiseen. Kurssin opiskelijat järjestävät alemman vuosikurssin opiskelijoille Business-rastit, joiden kautta tutustutaan Salon seudun yrityksiin ja yrittäjiin. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. Yhtenä vaihtoehtona on olla mukana ideoimassa ja järjestämässä seuraavia yrittäjäpäiviä 5. Vuosikokoontuminen Yrittäjyyden teemapäivä, 1 ov Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kolme yrittäjyyden teemapäivää vuosittain. Päiville kutsutaan yrittäjyyden asiantuntijoita. Päivien keskiössä on verkostoituminen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden välillä. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 6. Himoksen saapasrenki Kesäduuni Himoksen saapasrenki antaa opiskelijalle valmiuksia kesätyöpaikan hankintaan. Aktivoidaan nuoren kesähaku: oman osaamisen kirkastuminen ja näkyväksi tekeminen. Käydään läpi hakuprosessin eri vaiheet ja haetaan kesäduuni. Nuoret ovat Kauppakeskus Plazassa järjestettävässä eri kouluasteiden tapahtumassa mukana. Jokainen hakee itselleen kesätyöpaikan. 7. Makkaranpaisto ja kypäränkäyttö Hygieniapassi ja työturvallisuuskortti, 1-2 Opiskelijat suorittavat erilaisissa työtehtävissä vaadittavat lupaasiakirjat. 8. Vuorokausi tien päällä NY24-leiri, 1 ov Järjestetään kerran vuodessa viikon 10 torstaina ja perjantaina. Vuorokausi tien päällä -leiri on vuorokauden mittainen innovaatioleiri, jossa harjoitellaan yritystoimintaa yhdessä ryhmän kanssa vapaavalintaisen teeman perusteella. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 9. Nokkamies tien päälle NY24-leirin ohjaajien koulutus, 1 ov Kokeneet opiskelijaohjaajat kouluttavat uusia ohjaajia. Menetelmänä on vertaisoppiminen 18

19 10. Nahktaivaan diktaattori NY Vuosi yrittäjänä, 2 ov tai opetusmenetelmä Lukuvuoden kestävä miniyritysohjelma, jossa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Oppilaitoksessamme on erilaisia toimintatapoja toteutuksissa. Toiminnan voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukaudella ja laajuus vaihtelee eri yksiköissä. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. Yrityksen voi perustaa joko yksin tai oman tiimin kanssa. 11. International Business Twinning (IBT) Matkalla maailmalle IBT-opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua alueen elinkeinoelämään ja hahmottaa yrittäjyyteen tarvittavia valmiuksia. Opinnot mahdollistavat opiskelijoiden kansainvälistymisen ja opiskelijavaihdon. Salon seudun ammattiopiston ja Salon lukioiden opiskelijat työskentelevät neljän Salon ystävyyskaupungin lukion (lukioita Virosta, Venäjältä ja Unkarista) kanssa koko lukuvuoden ajan. Opiskelijoilla on kummiyritykset, joissa he käyvät vierailuilla ja valmistavat multimediaesityksen kummiyrityksensä toiminnasta. Työskentelyssä ja kommunikoinnissa käytetään sosiaalista mediaa. Ryhmä kokoontuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti noin kerran kuukaudessa; luennot räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan yhdessä ammattikorkeakoulun ja Yrityssalon kanssa. Lukuvuoden päätteeksi järjestetään yhteinen konferenssi, jonne opiskelijat kokoontuvat kaikista osallistuvista maista ja esittelevät opintojen aikana valmistamansa tehtävät. 12. Kiirastulen kerubit Enterprise without Borders (EwB) Tarjoaa mahdollisuuden syventää Vuosi yrittäjänä opintoja ja verkostoitua sekä luoda suhteita ulkomaisten NY-yritysten kanssa. Samalla tutustutaan kansainväliseen kauppaan. Tämä kurssi tarjoaa mahdollisuuden jatkokehittää omaa yritystään. Yrityksen voi perustaa joko yksin tai oman tiimin kanssa 13. Kokoontumisajot Yrittäjyys-valmennus, 10 ov Kokoontumisajo on yrittäjyys-valmennus ja tukena Nahkataivaan diktaattori (NY Vuosi yrittäjänä) -kurssilaisille. Valmennusta oman yritystoiminnan kehittämiseen on 3 ov ja työssäoppimista omassa yrityksessä (TOY) on 7 ov. Valmennusryhmä kokoontuu kerran viikossa eri teemojen ympärillä. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 14. Trasselijussi TOY-malli Opiskelijat ovat työssäoppimassa omassa yrityksessään. 15. Nahkataivaan presidentti Harjoitusyritys, 6 ov Harjoitellaan virtuaalisessa oppimisympäristössä yritystoimintaa. Salon seudun yhteiset harjoitusyritysmessut vuosittain pidetään maalishuhtikuussa ammattikorkeakoulun tiloissa. Parhaimmat harjoitusyritykset pääsevät kansainvälisille messuille Liettuaan. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 16. Krominkiillotuskisat Yrittäjyys-lajin Taitaja-kisat, noin 10 ov Jatko-osio Vuorokausi tien päällä (NY24h) -leirille ja/tai Nahkataivaan diktaattori (NY Vuosi yrittäjänä) -ohjelmalle. Opinnot sisältävät Taitaja-kisojen semifinaaleihin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin Taitajakisoihin valmentautumisen. Opintoviikkomäärä riippuu siitä, kuinka pitkälle kisoissa pääsee etenemään. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. Lisäksi yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa käydään läpi käytännön caseja. 17. Varaosakauppa netissä Sähköinen kaupankäynti, 10 ov Opiskelijat perehtyvät verkkokauppamahdollisuuksiin ja niiden ylläpitämiseen. Osa opinnoista tehdään työssäoppien käytännön sähköisessä kaupankäynnissä. 18. Moottoripyörän peruskäyttö (Minä parturi-kampaajana 2ov) Tutustutaan parturi-kampaajan ammattiin työntekijän näkökulmasta oikeudet ja velvollisuudet tuntien. Pohditaan asiakaspalvelun ja myynnin merkitystä ja tutustutaan sisäiseen yrittäjyyteen. Kaiken kattava voima on yhteistyö ja verkostoituminen muiden kanssa. 19

20 21. Harjoitusajot (Asiakaspalvelu) Harjoitellaan parturi-kampaajan työtehtäviä, asiakaspalvelua, asiakkaan kohtaamista sekä myyntityötä parturi-kampaamo AmiStylen tiloissa. 22. Jyvät ja akanat (Yritystoiminnan jyvät 1 ov) Matkamme alkaa tiimiyrittämisestä toisiin tutustuen jolloin mahdollistuu verkostoituminen muiden ammattialojen opiskelijoiden kanssa. Tutkimme ympäristöämme tarkemmin mitä ja miten muut tekevät. Tämä polun kuljettuaan opiskelijoilla on oma NY-yritys repussaan. 23. Taikinasta tuotteeksi (Liikeideasta toiminnaksi 1+1 ov) 19. Bensatankin tuunaus (Markkinointi 2ov) Suunnitellaan ja toteutetaan parturi-kampaamon markkinointia. Pohditaan liikeideaa ja markkinointiviestintää eri kohderyhmät huomioiden. Luova yhteistyö on valttia. 20. Lisävarusteet (Minä yrittäjänä 2ov) Onko minusta yrittäjäksi? Tutustutaan yrittäjyyden maailmaan ja parturi-kampaamo yrityksen perustamiseen. Vai olisiko tulivuokraus tai sopimusyrittäjyys parempi vaihtoehto? Yksin ei jää kukaan, kaikki lähtee mukaan. Yhdessä on hyvä olla, ei rasita polla Matkan toinen vaihe suuntautuu oman yrityksen visuaalisen ilmeen etsimiseen, tuotteisiin, hinnoitteluun sekä markkinointiin. Matkan eri vaiheissa autamme toinen toisiamme rastien etsimisessä ja sparraamme toisiamme energiseen virtaan. Taikinan valmistus tuotteeksi asiakkaan kassiin edellyttää valmentautumista ja oman yrittäjyyden alustamista. 24. Myllyn pyörittäminen 7 ov (Valittu ammatillinen tutkinnonosa) Oman NY-yrityksen käytännön toiminnan myllyttämiseen opiskelijat voivat valita vaihtoehtoisen ammatillisen tutkinnonosan (kahvilapalvelut, lounas- tai annosruokien valmistus, tilaus- ja juhlaruokien valmistus, tilaus- ja juhlatarjoilu tai a la carte ruoanvalmistus.) Jokainen voi NY-yrityksessään laittaa hihat heilumaan ja ampaista matkaan helmat ja puntit heiluen. 20

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA- OIVALLUKSIA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA- OIVALLUKSIA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA- OIVALLUKSIA SISÄLLYSLUETTELO ALAKOULU YLÄKOULU Näytelmäprojekti, Hamina... 7 Ohjelmatoimisto, Hamina... 8 Kokonaisvaltainen yrittäjyys 1-9, Kotka... 9 Kyläkävely,

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi

Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi Yrittäjyyden Ikkuna -katalogi Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä yrittäjyyskasvatuksen toimija, Luet parhaillaan SeDuuni2-hankkeessa tuotettua Yrittäjyyden ikkuna -katalogia, jossa on

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys

Nuorten kesäyrittäjyys Nuorten kesäyrittäjyys YHTEISTYÖMALLI NUORTEN KESÄYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISTAMISEKSI OULUN SEUDULLA Minna t Lam, 18.12.2014 Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke Sisältö: 1 Johdanto... 2 2 Kesäyrittäjyyden

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot