SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU"

Transkriptio

1 SALON SEUDUN

2 Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen yrittäjyyskasvatus...21 Yhteystiedot...22 Hyödyllisiä linkkejä...23 Yrittäjän näkökulma ja terveiset

3 Salon ja Someron kaupunkit, yrittäjät ja oppilaitokset yhteistyössä haluaavat varmistaa yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen käytännössä. Yrittäjyyskasvatuksen polun avulla yrittäjyyskasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan. Polku ankkuroi yrittäjyyskasvatuksen Salons seudun oppilaitoksiin. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan, joista on hyötyä sekä opiskeluaikana että myöhemmin työelämässä. Pyrkimyksenä on asenteiden ja taitojen kehittäminen, jotta oppilaista kehittyisi entistä aktiivisempia ja oma-aloitteisempia tulevaisuuden tekijöitä. Yrittäjyyskasvatus ei siis ole ainoastaan yrittäjäksi kasvattamista vaan myös sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden löytämistä ja vahvistamista. Omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys ovat asioita, joihin yrittäjyyskasvatuksessa keskitytään ylä- ja alakoulussa. Toisen asteen koulutuksessa ja ammattikorkeakouluopinnoissa sisäisen yrittäjyyden lisäksi opiskelija arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Korkea-asteella kehitetään osaamista ja verkostoja aidoissa toimintaympäristöissä. Yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yrittäjyyskasvatus voi näkyä eri oppiaineiden sisällöissä ja työtavoissa. Yrittäjyys voi olla myös omana oppiaineenaan tai valinnaiskurssina. Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku antaa konkreettista tietoa, siitä miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Salon seudun kouluissa ja oppilaitoksissa. Yrittäjyys on asenne ja toimintatapa, johon voi kasvaa vain itse tekemällä ja kokemalla. Yrittäjyyskasvatuksen polku Sykäys-tiimi 3

4 Mirkamaaria NY, Pauliina Paajanen ja Suvi Vainio töidensä äärellä. Päivi Ihamäki 4

5 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla SYTYTTÄÄ Yrittäjyyskasvatuksen polku sytyttää uusia ajatuksia ja toimintatapoja oppilaissa ja opettajissa. Oppilaitokset löytävät yrittäjyyspolulla yhteisiä työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. ALOITEKYKY Yrittäjyyskasvatuksen polulla oppilaita kannustetaan pystyvyyteen ja toimijuuteen aktiivisuuteen, oman elämän hallintaan ja omien vahvuuksien löytämiseen. Polulla virheetkin ovat osa oppimista ja aloitteellisuus palkitaan. LUOVUUS Onnistumisen ilo on luomisen paras palkinto. Yrittäjyyskasvatuksen polulla oppilaiden luovuutta ruokitaan. VERKOSTOITUMINEN Oppilaita kannustetaan tekemään yhteistyötä toisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Jokainen yhteistyössä mukana oleva toimija tuo oman osaamistaan yrittäjyyskasvatuksen polkuun. Näin saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Tavoitteet Salon seudun yrittäjyyskasvatuksenpolun tavoitteena on tarjota eri kouluasteiden oppilaille mahdollisuus tutustua ammatteihin ja yrittäjyyteen itsenäisesti tai tiimityöskentelynä. Tavoitteena on oppilaan itsetuntemuksen kehittäminen, vahvuuksien löytäminen ja onnistumisen elämysten tuottaminen. Oppilas oppii sosiaalisia taitoja, verkostoitumaan sekä toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Yrittäjyyskasvatuksen polku kehittää sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita oppilas tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. 5

6 Sykäys-tiimi Sykäys-tiimi on Salon alueen oppilaitosten ja elinkeinoelämän verkosto, jossa opettajat yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnittelevat, toteuttavat ja seuraavat yrittäjyyskasvatuksen polun käytännön toteutumista perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksissa. Tiimi suunnittelee ja koordinoi vuosittaista toimintaa ja toteuttaa erilaisia yrittäjyyskasvatuksen tapahtumia sekä jakaa hyviä kokemuksia. Lisätietoja: TOIMIJAT JA TEHTÄVÄVASTUUT Salon kaupungin sivistystoimi Kannustaa ja seuraa oppilaitoksia yrittäjyyskasvatusaihekokonaisuuden toteuttamisessa sekä konkretisoi tätä aihekokonaisuutta yrittäjyyspolun avulla. Mahdollisuuksien mukaan Salon kaupungin sivistystoimi tarjoaa eri ikäluokille soveltuvaa materiaalia ja täydennyskoulutusta oppilaitosten henkilökunnalle yhteistyössä verkoston muiden organisaatioiden kanssa. Lisätietoja: Salon seudun koulutuskuntayhtymä Salon seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksia ovat Salon seudun ammattiopisto ja Salon seudun aikuisopisto, lisäksi kuntayhtymässä toimii Salon seudun oppisopimuskeskus. Ammatti- ja aikuisopistossa on kehitetty monenlaisia yrittäjyyteen liittyviä opintoja, jotka tarjoavat lukuisia eri vaihtoehtoja yhden päivän teemapäivistä ja lukuvuoden kestävistä NY-yrityksistä aina Yrittäjän ammattitutkintoon asti. Lisätietoja: Turun ammattikorkeakoulu Salon yksikkö Salossa toimii Turun ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö, BisnesAkatemia. Liiketalouden tradenomiopinnot suoritetaan tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden menetelmin. Teoreettinen oppiminen sidotaan oppimis- ja asiakasprojekteihin, jolloin tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Kansainvälinen yhteistyö, tutkimus- ja kehitysprojektit sekä yhteistyö yritysten kanssa mahdollistavat opiskelijoille mielekkään oppimisympäristön ja verkostoitumisen aidossa toimintaympäristössä. Opiskelijat valmennetaan yrittäjämäiseen toimintatapaan ja tulevaisuuden työelämän ammattilaisiksi. Lisätietoja: Yrityssalo Oy Yrityssalo on Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö yrittäjyyden palvelukeskus - joka palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä yhteistyössä muiden yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden kanssa. Yrityssalosta koulut ja opettajat saavat tukea, verkostoja ja konkreettisia työkaluja omaan yrittäjyyskasvatustyöhönsä. Lisätietoja: Salon alueen yrittäjäyhdistykset Salon alueen yrittäjäyhdistykset tukevat yrittäjien ja koulujen yhteistyön lisäämistä mm. seminaarien, tapaamisten sekä yrittäjille suunnatun tiedon ja materiaalien muodossa. Jokaiseen alueen yrittäjäyhdistykseen on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava, joka on vastuussa koulu-yritysyhteistyöstä. 6

7 Lisätietoja: Halikon Yrittäjät ry Perniö-Särkisalon Yrittäjät ry Salon Yrittäjät ry Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät ry Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät ry Varsinais-Suomen Yrittäjät Varsinais-Suomen Yrittäjät vaikuttaa aktiivisesti siihen, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa toimitaan pk-yritysten ja yrittäjien toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Se koordinoi maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen verkostoa ja YES Varsinais-Suomen toimintaa. Lisätietoja: YES Varsinais-Suomi YES tarjoaa opetushenkilöstölle työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen eri kouluasteilla. YES toimii koulutuksen kentässä koulutusten ja tapahtumien järjestäjänä, materiaalien jakelukanavana, koulu-yritysyhteistyön verkottajana ja tukena NY ohjelmien käyttöönottamisessa. YES:in kautta voit tiedustella koulullesi YES Kummia. Lisätietoja: 7

8 PERUSASTEEN YRITTÄJYYSKASVATUS Peruskoulussa yrittäjyyskasvatus on yritteliään toiminnan ja omaehtoisen käyttäytymisen edistämisenä. Tämä tarkoittaa oppilaan omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamista. Erilaiset oppimisympäristöt luovat pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Perusasteella kerrotaan myös, mitä yrittäjyys on ja annetaan perustietoa yrittäjyydestä ammattina. Perusasteen keskeisenä tehtävänä on antaa valmiudet ja ymmärrys tulevaisuuden työelämästä. Peruskoulussa autetaan oppilasta ymmärtämään myös yrittäjyyden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle. 1. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmakokonaisuudet ALAKOULU NY Minä + sinä = me (esiopetukseen ja lk.) NY Mitä ihmiset tekevät mitä kaupungissa tapahtuu? ( lk.) NY 6h -leiri ( lk., yhteistyössä lk. kanssa) NY Minä+sinä=me -ohjelmassa tuetaan leikinomaisin keinoin lasten myönteistä minäkuvan kehittymistä, vastuuntuntoa sekä yhteistyökykyä. Oppijalähtöinen työtapa rohkaisee lapsia toteuttamaan itseään aktiivisesti omien erityisominaisuuksien mukaan. NY Mitä ihmiset tekevät -ohjelma on alaluokkien 3-4. luokille suunnattu viiden oppitunnin mittainen kokonaisuus, joka sisältää erilaisia toiminnallisia, luovia, hauskoja ja innovatiivisia lähiympäristöön ja sen toimintaan ja toimialoihin liittyviä tehtäviä ja pelejä vuorovaikutteisen opetuksen ohessa. Ohjelma sitoo koulun lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten yrittäjien ja lähiympäristön toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset toimivat opinto-ohjelman luennoitsija-opettajina yhteistyössä opettajan kanssa. NY 6h -leiri on suunnattu alakoulujen luokkalaisille, ja se toteutetaan yhdessä luokkalaisten kanssa. NY 6h -leiri on kuuden tunnin mittainen, yhden koulupäivän aikana toteutettava ohjelma innovaatioiden ja yrittäjämäisen toiminnan äärelle. 2. Toimintatori Toimintatori on kerho, jonka tavoitteena on tukea 6. luokan oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Kerhossa tutustutaan yläkoulun opettajiin, toimintaympäristöön sekä vanhempiin ikätovereihin, jotka toimivat kerhossa ohjaajina ja vastuuopettajien apuna. Kerho kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa erilaisten teemojen pariin. Perniön yhteiskoulussa Toimintatori on jo kahtena lukuvuonna kerännyt yhteen luokkalaiset nuoret. Oppilaat ovat askarrelleet ja tuunanneet omat toripaidat, tutustuneet yläkoulun ATK-opetukseen, opetelleet suvaitsevaisuutta ja tehneet ruokaa kotitalousopettajan johdolla. Ensi lukuvuonna torilla rakennetaan kemian työpaja ja jatketaan hyviksi koettujen teemojen jalostamista. Torilaiset pitävät yhteyttä suljetuissa sosiaalisissa verkostoissa. Kerho rahoitetaan kerhorahoituksella. Linkki: 3. Yrityskylä koululaisten oma yhteiskunta Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoima Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on vähintään 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan. Työstään hän saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä työskentelee kerrallaan noin 70 oppilasta. Vierailu Yrityskylään tapahtuu ennalta sovittuna päivänä klo Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka rakentuu 10 oppitunnista. Materiaalin avulla oppilaat oppivat mm. mitä on työ ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Oppituntien teemat auttavat oppilasta hahmottamaan omaa rooliaan Yrityskylässä työntekijänä ja kuluttajana. Opintokokonaisuus on kouluille maksuton. Lisätietoja: Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmakokonaisuudet muodostavat yhdessä NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -kokonaisuuden. Linkki: 8

9 YLÄKOULU 1. Valinnaiset yrittäjyyskasvatusopinnot, 8-9 lk. Yläkoulussa tarjotaan yrittäjyyskasvatukseen kytkeytyviä valinnaisaineopintoja joko yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Opinnot on nimetty Salon alueen yläkouluissa eri tavoin mutta tavoitteet ovat yhtenäiset. Valinnaisilla yrittäjyyskasvatusopinnoilla pyritään tuomaan esiin oppilaiden omat vahvuudet, rohkeus toimia erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Opintoihin on mahdollista sisällyttää oman harjoitteluyrityksen perustaminen (4H-Yritys tai NY-yritys). Kurssin keskeisenä teemana on Oman talouden hallinta, jossa oppimisympäristönä käytetään Zaldo.fi sivustoa. 2. Nuori yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmakokonaisuudet NY 12h-leiri ( luokkalaisille) NY Menestyksen avaimet oma talous hallussa! ( luokkalaisille) NY Vuosi yrittäjänä (9. -luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille) NY12h-leiri on kahdentoista tunnin mittainen, yhden päivän aikana toteutettava opinto-ohjelma. Se on tekemällä oppimisen periaatteella toimiva kokonaisuus innovoinnista, yrittäjyydestä ja omista mahdollisuuksista vaikuttaa. Leirin aikana opitaan projektityöskentelyn avulla tekemään yhteisiä päätöksiä. Harjoitustyönä leiriläiset suunnittelevat ja konkretisoivat idean annettuun tehtävään. NY 12h -leiri etenee erilaisten rastitehtävien kautta, jotka haastavat ideointiin ja aktiivisuuteen. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! on kahdeksan teeman kokonaisuus. Se lähtee liikkeelle nuoren omista kiinnostuksista ja vahvuuksista ja yhdistää ne ohjelman edetessä oman talouden hallintaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Ohjelman tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia hahmottaa ja suunnitella paremmin omaa rahankäyttöään ja parantaa näin nuorten talouslukutaitoja. Ohjelma myös kehittää nuorten itsetuntemusta ja oman elämän taitoja työelämän kynnyksellä. Käytännön tehtävät ja harjoitukset kannustavat oppilaita omatoimisiksi, aloitteellisiksi ja päämäärätietoisiksi toimijoiksi itseään koskevissa asioissa. rohkeus toimia erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä NY Vuosi yrittäjänä on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys (NYyritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. Linkki: 9

10 3. Kesäduunia!, 9 lk. Kesäduunia! tavoitteena on edistää nuorten kesätöiden saamista omalta asuinpaikkakunnaltaan. Toimenpiteinä ovat nuorten kouluttaminen työelämään ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa sekä yrittäjien ja yhteisöjen kannustaminen ja rohkaiseminen nuorten palkkaamiseen. Kesäduunia! edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yritysten tietotasoa nuorten työllistämisen erityispiirteissä. Kesäduunia! toteutetaan infotilaisuuksilla, koulutuksilla, henkilökohtaisilla kontakteilla, kirjeillä ja sosiaalisella medialla. Nuorille järjestetään työelämän perusasioita ja yrittäjyyttä opettavat kurssit. Tavoitteena on että nuoret työllistyvät kesätöihin tai perustavat oman yrityksen. Kaikilla salolaisilla 9. luokkalaisille annetaan mahdollisuus osallistua 4H :n järjestämään Ajokortti työelämään kurssille. Linkki: 10

11 4. Toimintatori (esimerkki) Toimintatori on kerho, jonka tavoitteena on tukea 6. luokan oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Kerhossa tutustutaan yläkoulun opettajiin, toimintaympäristöön sekä vanhempiin ikätovereihin, jotka toimivat kerhossa ohjaajina ja vastuuopettajien apuna. Kerho kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa erilaisin teemoin. Perniön yhteiskoulussa Toimintatori on jo kahtena lukuvuonna kerännyt yhteen luokkalaiset nuoret. Oppilaat ovat askarrelleet ja tuunanneet omat toripaidat, tutustuneet yläkoulun ATK-opetukseen, opetelleet suvaitsevaisuutta ja tehneet ruokaa kotitalousopettajan johdolla. Ensi lukuvuonna torilla rakennetaan kemian työpaja ja jatketaan hyviksi koettujen teemojen jalostamista. Torilaiset pitävät yhteyttä suljetuissa sosiaalisissa verkostoissa. Kerho rahoitetaan kerhorahoituksella. 6. Työopiskelu Yksi JOPO-opiskelun ominaispiirteistä on siihen sisältyvä työopiskelu, joka suoritetaan erilaisissa työympäristöissä. Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa erilaisia oppisisältöjä luokkaympäristön ulkopuolella ja toisenlaiseen tekemiseen integroituna sekä tutustuttaa oppilas työelämään eri aloilla ja totuttaa hänet työ- ja arkielämän säännönmukaisuuksiin. Työopiskelu kattaa kokonaisopiskeluajasta runsaan viidenneksen, joten sen merkitys JOPO-toiminnan kokonaisuuden kannalta on erittäin suuri. Opetusministeriön alkuperäisen kehitelmän mukaan työopiskelua järjestetään kullekin JOPO-oppilaalle neljän kahdentoista päivän jakson verran, eli yhteensä 48 päivää. Työjaksoja määriteltäessä on kuitenkin otettava huomioon kunkin oppilaan yksilölliset kyvyt ja ominaisuudet. Työopiskelujaksojen tarkoituksena on, että oppilas, joka ei entuudestaan tiedä, mille alalle suuntautuisi, löytää työkokeilujensa kautta itseään kiinnostavan alan. Tarkoituksena on myös, että ne oppilaat, jotka ovat jo enemmän tai vähemmän vakuuttuneita tulevasta urastaan, kokeilisivat muita, kenties hyvinkin erilaisia ammattialoja. Oppilaita kannustetaan hakemaan itse itselleen työpaikka. Mikäli tämä ei erilaisista syistä ole mahdollista, opettaja ja ohjaaja avustavat tarpeellisessa määrässä. Opettaja tai ohjaaja käy yhdessä oppilaan kanssa solmimassa virallisen sopimuksen. Tässä yhteydessä työnantaja myös nimeää työpaikalta vastuuhenkilön ja työpaikkaohjaajan, joka seuraa oppilaan työskentelyä, toimii hänen opastajanaan ja tekee oppilaasta loppuarvioinnin. Työnantajan edustajaa informoidaan myös oppilaalle annettavista koulutehtävistä, joista tämän täytyy huolehtia. Hän toimii myös yhteydenpitäjänä koulun suuntaan. 5. Sykäyskerho (esimerkki) Sykäyskerhon tavoitteena on auttaa peruskoulun päättövaiheessa olevia oppilaita löytämään jatko-opintopaikka. Kerho on tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, jotka harkitsevat ammatillisia jatko-opintoja. Salon seudun ammattiopisto järjestää kerholaisille ja kerhon ohjaavalle opettajalle kolme ammatillista tutustumispäivää. Kerho rahoitetaan osittain kerhorahoituksella. Työjakson aikana opettaja tai ohjaaja vierailee mahdollisuuksien mukaan vähintään kerran tai kahdesti työpaikalla oppilaan työaikana. Jakson päättyessä järjestetään oppilaan, opettajan tai ohjaajan sekä työpaikkaohjaajan yhteinen tapaaminen, jossa oppilas saa sekä suullisen että kirjallisen arvion suoriutumisestaan ja pääsee antamaan halutessaan oman suullisen palautteensa työnantajalle. 11

12 7. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan kaikissa yläkoulun oppiaineissa Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa yrittäjyyskasvatus näkyy muun muassa siten, että oppilaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehitetään. Opetuksen tulisi lisätä oppilaan ilmaisuhalua ja rohkeutta. Ilmaisukeinojen kehittäminen on tärkeää, jotta oppilas tietää ja tuntee selviytyvänsä erilaisissa viestintätilanteissa, kuten työhaastattelussa. Oppilaan tulee myös oppia käyttämään kielen vaikuttamisen keinoja monipuolisesti ja ilmaisemaan mielipiteitään rohkeasti ja asianmukaisesti. Vieraat kielet Työskentely on pitkäjänteistä ja erilaiset ryhmä- ja parityöt kehittävät oppilaiden vuorovaikutustaitojen vieraiden kielten tunneilla. Oppilaiden kanssa on hyvä keskustella siitä, mikä merkitys kielitaidolla on eri ammateissa. Matematiikka, fysiikka ja kemia Matematiikan opiskelu tukee yrittäjyyskasvatusta, sillä opiskelu kasvattaa tavoitteelliseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn. Kurssien sisällöissä yrittäjyyteen liittyviä aiheita ovat esimerkiksi kaupankäyntiin, pankkimaailmaan ja verotukseen liittyvät tehtävät. Fysiikan opiskelussa tehtävät ryhmätyöt ja laboratoriotutkimukset ohjaavat huolellisuuteen, tarkkuuteen ja kriittisyyteen. Ryhmätyöt kehittävät myös yhteistyötaitoja. Myös kemian opiskelussa korostuu vuorovaikutteisuus olennaisena osana oppimista. Maantieto ja biologia Maantiedon ja biologian opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilaita pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Erilaiset projektit yksin tai ryhmässä toteutettuna ovat tärkeitä elementtejä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Historia ja yhteiskuntaoppi Historia ja yhteiskuntaoppi ovat jo sisällöiltään täynnä yrittäjyyskasvatusta. Opetussuunnitelman mukaan yrittäjyys ja yrityksen toimintatavat ovat keskeisiä opetussisältöjä varsinkin yläasteella. Lisäksi historiasta löytyy runsaasti esimerkkejä yritteliäistä henkilöistä, jotka ovat omalla toiminnallaan päättäväisyydellään vaikuttaneet vallitseviin oloihin ja jättäneet jälkensä historiaan. Tämän lisäksi myös työtavoilla voidaan vaikuttaa oppilaiden tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. 12

13 Musiikki Musiikinopetuksessa yrittäjyyskasvatus nousee esille erityisesti yleisesti käytössä olevien työtapojen ansiosta. Monesti musiikinopetus on pitkäjänteisestä työskentelyä projektin parissa, ja toiminta musiikin tunneilla vaatii luovuutta ja itseilmaisua. Käsityö Uskonto Uskonnonopetuksessa yrittäjyyskasvatus nousee parhaiten esille etiikan opetuksessa. Työnteon ja yrittäjyyden arvoa nyky-yhteiskunnassa voidaan pohtia syvällisesti. Eettinen pohdinta vaikuttaa positiivisesti yrittäjyyttä tukevien ominaisuuksien kehittymiseen. Kotitalous Kotitalouden kursseilla opitaan sisäistä yrittäjyyttä monin eri tavoin. Opetuksessa tulee esille niin ongelmanratkaisu- kuin vuorovaikutustaidot. Työskentely on pääasiassa ryhmätyötä ja toiminnassa korostuu tavoitteellisuus. Myös taloudellinen näkökulma otetaan huomioon sekä pohditaan ruuan reittiä lautaselle. Oppilaanohjaus Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta tavoitteissa korostuvat itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen ohjaaminen. Oppilaita tulee ohjata itsenäiseen tiedonhankintaan mm. opiskelumahdollisuuksista, ammateista, työelämästä ja yrittäjyydestä. Terveystieto Kädentaitojen tunneilla toiminta on hyvin itsenäistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tekninen ja tekstiilityö kehittävätkin hyvin oppilaan yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Opetukseen voi sisällyttää myös käytössä oleviin materiaaleihin tutustumista ja niiden alkuperän selvittämistä. On hyvä pohtia, mistä työn todellinen hinta muodostuu, kuinka paljon on itse työn arvo. On hyvä tuoda myös esille, mitä ammatinvalinnallisia mahdollisuuksia kädentaitojen parista löytyy. Liikunta Liikunta on vuorovaikutuksellinen oppiaine, jonka avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Liikunnan avulla ohjataan vastuullisuuteen ja toisten huomioonottamiseen. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmissä. Oppilasjohtoiset työtavat tukevat hyvin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita. Kuvataide Kuvataide on oppiaineena tärkeä oppilaan luovuuden kehittäjä. Kuvataiteen töiden parissa oppilas oppii itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Myös omien ideoiden esilletuonti ja omien töiden kriittinen arviointi kehittävät oppilaan sisäistä yrittäjyyttä. Terveystiedon yhtenä tavoitteena on opettaa vastuullisuutta. Oppilaiden tulee myös ymmärtää terveyden merkitys työkyvylle ja työssä jaksamiselle. 13

14 ERITYISKOULU Koulun tavoitteena on kasvattaa reippaita, hyväkäytöksisiä yrittäviä nuoria, joilla on sekä tietoa että taitoa selviytyä ammatillisiin oppilaitoksiin ja sen kautta kädentaitojen ammatteihin ja omatoimiseen elämään. Yrittäjyyskasvatuksen painopiste on kansalaiskasvatuksessa ja työelämäkasvatuksessa. Alakoulusta alkaen oppilaita ohjataan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin, koulun tavoitteiden mukaisiin, vastuullisiin tehtäviin ja projekteihin. Työelämässä tarvittaviin taitoihin valmentautuminen aloitetaan jo seitsemännellä luokalla tutustumalla eri ammatteihin. Opinto-ohjauksen tunneilla käydään läpi mm. itsetuntemusta, omia kykyjä ja taitoja. Lisäksi seitsemännellä luokalla on kahden päivän mittaiset oman koulun TET-päivät syksyllä ja keväällä. Noina päivinä tutustutaan mm. siivoukseen, ruokalan hoitoon ja talonmiehen töihin. Kahdeksannella luokalla alkaa ammatinvalintaprosessi ja ammatteihin päästään tutustumaan oikeassa työympäristössä. Yhdeksännellä luokalla työelämätaitoja syvennetään kolmen viikon mittaisen TET-jakson aikana. Työelämäkasvatuksen avainsanoja erityiskoulussa ovat vastuullisuus, tunnollisuus, ahkeruus, sosiaaliset taidot ja rohkeus. Oppilaat järjestävät erilaisia yrittäjyyttä, yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta lisääviä projekteja, kuten metallin ja pullojen keruuta, kioskin pitoa, varojen keruuta erilaisin tempauksin sekä vuosittaisen kaikille avoimen joulukonsertin, jossa on tunnettuja esiintyjiä. Uutena aluevaltauksena on yrittäjyyskerhon järjestämä koulun oma kummimetsä Tupurissa. Siellä hiihtolomaa edeltävänä päivänä yrittäjyyskerholaiset järjestivät muille koulun oppilaille talvisen ulkoilupäivän. Lumisessa metsässä vaellettiin tapahtumapaikalle luontopolkua pitkin noin 1,5 km. Kuntoradan maastossa oli mahdollisuus kokeilla lumikenkiä, rekiajelua mönkijän perässä, moottorikelkkakyyditystä, airsoft- ammuntaa ja rattikelkkailua. Välillä paistettiin makkaraa ja juotiin lämmintä kaakaota. Jälkiruuaksi oli lämmitettyjä vaahtokarkkeja kaurakeksien välissä. Yrittäjyyskerholaisilla oli ideoinnin jälkeen omat tehtävät ja vastuualueet tapahtuman onnistumisessa. 14

15 LUKIO TOISEN ASTEEN YRITTÄJYYSKASVATUS Salon seudun lukioissa yrittäjyyskasvatus sisältyy aihekokonaisuuteen osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ja sitä kautta kaikkiin oppiaineisiin. Lukioissa on lisäksi tarjolla yrittäjyyskasvatukseen liittyviä valinnaisia kursseja. Yrittäjyyskasvatuskursseilla lukiolainen tutustuu yrityselämään ja toteuttaa yrittäjälle kuuluvia työtehtäviä erilaisissa projekteissa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan yrityselämässä tarvittavia toimintamalleja. Kurssien aikana opiskelijat verkostoituvat Salon alueen oppilaitosten kanssa sekä myös kansainvälistyvät ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten kanssa. Valittavat kurssit ovat LukioDiili, NY Vuosi Yrittäjänä, International Business Twinning tai BisnesAkatemia. 1. Yrittäjyyskasvatuksen projektikurssi Opiskelija tutustuu lukion yrittäjyyskasvatusopinnoissa yrityselämään ja toteuttaa yrittäjän työtehtäviä projektissa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan yrityselämässä tarvittavia toimintamalleja. Opiskelija osallistuu yhteen tai useampaan opettajan kanssa yhdessä määriteltyyn yrittäjyyskasvatukseen liittyvään projektiin. Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä suunnitelman mukaisen projektin toteuttamisesta ja projektin raportoinnista, johon sisältyy myös projektin itsearviointi. Palautetta kerätään myös yhteistyökumppaneilta. 2. LukioDiili LukioDiili on televisio-diiliin perustuva kilpailu, joka on suunnattu nimensä mukaisesti Salon alueen lukiolaisille. Kisailu järjestetään yhteistyössä Yrityssalon, YES Varsinais-Suomen, Salon Nuorkauppakamarin, Salon alueen yritysten sekä Sykäys-tiimin kanssa. Lukioiden joukkueet saavat tehtäviä, jotka liittyvät ideoiden kehittelyyn, kohderyhmän löytämiseen ideoille, markkinointiin, myyntiin, johtamiseen, delegointiin sekä ekologisuuteen. Kilpailun tavoitteena on tukea opiskelijoiden sisäistä yrittäjyyttä oman konkreettisen projektin toteutuksessa, antaa mahdollisuus harjoitella yrittäjyyden eri vaiheita sekä antaa realistinen kuva pienyrittäjyydestä. Arvioinnissa painotettaan ryhmän yhteistyötaitoja, projektin hallintaa, idean toteutusta ja luovuutta sekä yrityksen liikeidean ymmärtämistä 15

16 3. Nuori yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat NY Vuosi yrittäjänä (9.-lk. sekä ammatilliselle 2. asteelle ja lukiolaisille) NY 24h -leiri (lukiolaisille ja ammatilliselle 2. asteelle) NY Job Shadow (lukiolaisille, ammatilliselle 2. asteelle ja korkea-asteelle) alumniohjelma Omakohtaisesti yrittäjyyttä voi kokeilla lukiossa Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoaman NY Vuosi Yrittäjänä miniyritysohjelman kautta. Lukuvuoden aikana käydään läpi yrityksen toiminta perustamisesta lopetukseen ja perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelma harjaannuttaa oman yrityksen pyörittämisen kautta työelämätaitoja sekä kartuttaa itsetuntemusta ja vahvistaa omaa elämänhallintaa. Myös liike-elämän perusasiat, kuten markkinointi, myynti, budjetointi, kirjanpito, tilinpäätös ja osavuosikatsaus tulevat tutuksi. Jokainen NYyritys on erilainen eikä ole yhtä oikeaa mallia siitä, miten yrityksen tulee toimia. Ohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden toteuttaa valitsemaansa yritysideaa ja kokeilla toimiiko se käytännössä. Ny Vuosi yrittäjänä -ohjelma sopii opiskelijoille, jotka haluavat oppia yrittäjyyttä, perustaa yrityksen, kokeilla oman idean myyntiä, tutustua muihin yrittäjyydestä kiinnostuneisiin nuoriin NY messuilla sekä myös vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Nuoret yrittäjät opiskelevat taloustietoa ja yrittäjyyskasvatusta yhdessä ohjaavan opettajan ja liikeelämän edustajien kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. NY 24h -leiri on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana nuoret perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Leirin aikana nuoret oppivat learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa opetuksen tarinana. Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. NY 24h -leirin tavoitteena on saada oppilaat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että ryhmänsä toiminnasta. Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää nuorten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leiri auttaa nuoria ymmärtämään, että yrittäjämäistä toimintatapaa, taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kaikessa työssä ja työelämässä. NY Job shadow päivä johtajana soveltuu etenkin NY alumneille, jotka ovat saaneet miniyritysohjelman kautta kokemusta yritystoiminnasta, työelämän pelisäännöistä ja johtajuudesta. Ohjelma tarjoaa päivän mittaisen tutustumisen työelämään yrityksen johtajaa seuraten. Nuoret saavat ensikäden oppia siitä millaisia ominaisuuksia eri alojen johtajilta vaaditaan. Opit tulevat parhailta mahdollisilta esimerkeiltä työelämän ammattilaisilta heidän omassa työssään. Linkki: 16

17 4. Yrittäjämäinen toiminta ja luovuus. International Business Twinning (IBT) Kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua alueen elinkeinoelämään ja hahmottaa yrittäjyyteen tarvittavia valmiuksia. Kurssi mahdollistaa opiskelijoiden kansainvälistymisen opiskelijavaihdon ja Internetissä tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Salon lukioiden ja Salon seudun ammattiopiston opiskelijat työskentelevät neljän Salon ystävyyskaupungin lukion (Anija (Viro), Elva (Viro), Rzhev (Venäjä) ja Gárdony (Unkari)) kanssa samankaltaisten opintotehtävien parissa lukuvuoden ajan. Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön opiskelijat toimivat kurssilla tutoropiskelijoina. Opiskelijoilla on kummiyritykset, joissa he käyvät vierailulla ja valmistavat multimediaesityksen kummiyrityksensä toiminnasta. Työskentelyssä ja kommunikoinnissa käytetään Moodlea ja Facebookia. Ryhmä kokoontuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti noin kerran kuukaudessa; luennot räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan yhdessä ammattikorkeakoulun ja Yrityssalon kanssa. Lukuvuoden päätteeksi järjestetään yhteinen konferenssi jossakin projektiin osallistuvassa maassa, jonne kokoontuvat kurssin opiskelijat kaikista osallistuvista maista ja esittelevät kurssin aikana valmistamansa opintotehtävät. Suoritusmerkintään edellytetään opiskelijan pitämä oppimispäiväkirja Moodlessa ja kummiyrityksestä tehty multimediaesitys. Opiskelijoiden itsearviointi ja kurssipalaute on olennaisena osana prosessia. 5. Ammattina yrittäjä Salo BisnesAkatemia opinnot lukiolaisille (SBA) Kurssilla kannustetaan opiskelijaa yritteliäisyyteen ja perehdytetään yrittäjyyteen paikallisten esimerkkien sekä teoreettisen tarkastelun avulla. Lähtökohtana on yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa ja Suomen yrityselämän pelisääntöihin tutustuminen mahdollisimman laajasti. Yrittäjyyttä tutkitaan yksittäisen yrittäjän, Salon alueen sekä Suomen kannalta. Kurssilla pyritään luomaan myönteinen suhtautumistapa yrittäjyyteen ja antamaan edellytyksiä omaehtoiseen yrittämiseen tutustumalla yrittäjyyteen käytännössä omakohtaisesti, itsenäisesti tai tiimityöskentelynä. Kurssi pyrkii kehittämään opiskelijoiden aloitteellisuutta, päämäärätietoisuutta, yhteistyökykyä ja osallistuvuutta. Kurssi tarjoaa monipuolista tietoa yritystaloudesta ja sen merkityksestä lähiympäristölle, kansantaloudelle ja Suomen hyvinvoinnille. Opiskelijat oppivat näkemään paikalliset mahdollisuudet yrittäjämäiseen toimintaan ja vertailemaan niitä kansallisesti, ja oppivat tuntemaan yrittäjyyteen liittyviä toimintaympäristöjä ja siihen liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä. He oppivat laatimaan liiketoimintasuunnitelman, tutustuvat yrityksen perustamiseen (osuuskunta) ja markkinointiin. Aiheina voi olla esim. yrityksen rahoitus, kustannukset, hinnoittelu ja kirjanpito. Kurssi toteutetaan Salon lukion ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön osuuskuntalinjan yhteistyönä. Ammattikorkeakoulun osuuskuntalinjan opiskelijat toimivat kurssilla tutoropiskelijoina ja AMK:n opettajat ohjaajina, lukion yrittäjyysopettaja toimii yhdysopettajana ja valvoo oppilaiden suorituksia. Ryhmä kokoontuu viikoittain vaihtuvien teemojen mukaisesti koko lukukauden. Kurssin teoriaosio sisältää muutaman luennon, jotka räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan (esim. sosiaalinen media) ja lisäksi opiskelijat lukevat annetusta kirjalistasta yrittäjyyttä koskevan teoksen ja osallistuvat AMK:n opettajan vetämään lukupiiriin. Opiskelijat osallistuvat osuuskuntalinjan oppilaiden perustamien yritysten käytännön rutiinityöhön. Opiskelijat toteuttavat oman suuremman projektinsa itsenäisesti tai ryhmässä tai osana ammattikorkeakoululaisten projektia. Opiskelijat tekevät yhdessä AMK-opiskelijoiden kanssa projektisuunnitelman työnjakoineen, aikatauluineen, budjetteineen, jne., toteuttavat projektin ja lopuksi tekevät yhdessä raportin projektista. Suoritusmerkintä suunnitelman mukaisen projektin toteuttamisesta ja projektin raportoinnista, johon sisältyy myös projektin itsearviointi, oppimispäiväkirja ja kurssipalaute. Palautetta kerätään myös yhteistyökumppaneilta 17

18 AMMATILLINEN KOULUTUS Opiskelijat ovat olleet mukana ideoimassa ja suunnittelemassa ammattiopiston moottoripyörämatkaa eli matka yrittäjyyteen. Opiskelijat ideoivat moottoripyöräteeman ja kursseille moottoripyöräilyyn ja paikallisuuteen liittyvät uudet mielenkiintoiset nimet. Moottoripyöräteema on esitelty kuvion muodossa. Opiskelija voi hahmottaa itsensä moottoripyörän selkään ja lähteä seikkailemaan. Linkki: 1. Wanna-be Yrittäjyysopinnot, 5 ov Kaikkien alojen opetussuunnitelmiin sisältyy sisäisen yrittäjyyden opintoja. Teoriaopintoja, joita pyritään käytännön töillä toteuttamaan. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen omalle yritykselle, todellisen tapahtuman markkinointi ja yrittäjien vierailuja. 2. Löydä sisäinen motoristisi Keikkailu Perusopintoihin ja muihinkin opintoihin soveltuu Keikkailu-kirja. Se pohjautuu oman identiteetin tarkasteluun, itsensä johtamiseen, tiimioppimiseen ja oman yrittäjyyden tarkasteluun. Kirja toimii sekä opiskelijan että valmentajan työkaluna. Kirjaa voi käyttää myös koko opintojen ajan. 3. Virtapiiri Sosiaalinen media Oman osaamisen ja oman yrityksen markkinoinnin tukena käytetään erilaisia sosiaalisen median kanavia. Tavoitteena on mielenkiintoisen sisällön tuottaminen markkinoinnin tueksi. 4. Takatalon baarissa Minä yrittäjänä 1 ov Kahvilla Takatalon baarissa -kurssi huipentuu Business-rastien pitämiseen. Kurssin opiskelijat järjestävät alemman vuosikurssin opiskelijoille Business-rastit, joiden kautta tutustutaan Salon seudun yrityksiin ja yrittäjiin. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. Yhtenä vaihtoehtona on olla mukana ideoimassa ja järjestämässä seuraavia yrittäjäpäiviä 5. Vuosikokoontuminen Yrittäjyyden teemapäivä, 1 ov Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kolme yrittäjyyden teemapäivää vuosittain. Päiville kutsutaan yrittäjyyden asiantuntijoita. Päivien keskiössä on verkostoituminen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden välillä. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 6. Himoksen saapasrenki Kesäduuni Himoksen saapasrenki antaa opiskelijalle valmiuksia kesätyöpaikan hankintaan. Aktivoidaan nuoren kesähaku: oman osaamisen kirkastuminen ja näkyväksi tekeminen. Käydään läpi hakuprosessin eri vaiheet ja haetaan kesäduuni. Nuoret ovat Kauppakeskus Plazassa järjestettävässä eri kouluasteiden tapahtumassa mukana. Jokainen hakee itselleen kesätyöpaikan. 7. Makkaranpaisto ja kypäränkäyttö Hygieniapassi ja työturvallisuuskortti, 1-2 Opiskelijat suorittavat erilaisissa työtehtävissä vaadittavat lupaasiakirjat. 8. Vuorokausi tien päällä NY24-leiri, 1 ov Järjestetään kerran vuodessa viikon 10 torstaina ja perjantaina. Vuorokausi tien päällä -leiri on vuorokauden mittainen innovaatioleiri, jossa harjoitellaan yritystoimintaa yhdessä ryhmän kanssa vapaavalintaisen teeman perusteella. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 9. Nokkamies tien päälle NY24-leirin ohjaajien koulutus, 1 ov Kokeneet opiskelijaohjaajat kouluttavat uusia ohjaajia. Menetelmänä on vertaisoppiminen 18

19 10. Nahktaivaan diktaattori NY Vuosi yrittäjänä, 2 ov tai opetusmenetelmä Lukuvuoden kestävä miniyritysohjelma, jossa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Oppilaitoksessamme on erilaisia toimintatapoja toteutuksissa. Toiminnan voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukaudella ja laajuus vaihtelee eri yksiköissä. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. Yrityksen voi perustaa joko yksin tai oman tiimin kanssa. 11. International Business Twinning (IBT) Matkalla maailmalle IBT-opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua alueen elinkeinoelämään ja hahmottaa yrittäjyyteen tarvittavia valmiuksia. Opinnot mahdollistavat opiskelijoiden kansainvälistymisen ja opiskelijavaihdon. Salon seudun ammattiopiston ja Salon lukioiden opiskelijat työskentelevät neljän Salon ystävyyskaupungin lukion (lukioita Virosta, Venäjältä ja Unkarista) kanssa koko lukuvuoden ajan. Opiskelijoilla on kummiyritykset, joissa he käyvät vierailuilla ja valmistavat multimediaesityksen kummiyrityksensä toiminnasta. Työskentelyssä ja kommunikoinnissa käytetään sosiaalista mediaa. Ryhmä kokoontuu vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti noin kerran kuukaudessa; luennot räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan yhdessä ammattikorkeakoulun ja Yrityssalon kanssa. Lukuvuoden päätteeksi järjestetään yhteinen konferenssi, jonne opiskelijat kokoontuvat kaikista osallistuvista maista ja esittelevät opintojen aikana valmistamansa tehtävät. 12. Kiirastulen kerubit Enterprise without Borders (EwB) Tarjoaa mahdollisuuden syventää Vuosi yrittäjänä opintoja ja verkostoitua sekä luoda suhteita ulkomaisten NY-yritysten kanssa. Samalla tutustutaan kansainväliseen kauppaan. Tämä kurssi tarjoaa mahdollisuuden jatkokehittää omaa yritystään. Yrityksen voi perustaa joko yksin tai oman tiimin kanssa 13. Kokoontumisajot Yrittäjyys-valmennus, 10 ov Kokoontumisajo on yrittäjyys-valmennus ja tukena Nahkataivaan diktaattori (NY Vuosi yrittäjänä) -kurssilaisille. Valmennusta oman yritystoiminnan kehittämiseen on 3 ov ja työssäoppimista omassa yrityksessä (TOY) on 7 ov. Valmennusryhmä kokoontuu kerran viikossa eri teemojen ympärillä. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 14. Trasselijussi TOY-malli Opiskelijat ovat työssäoppimassa omassa yrityksessään. 15. Nahkataivaan presidentti Harjoitusyritys, 6 ov Harjoitellaan virtuaalisessa oppimisympäristössä yritystoimintaa. Salon seudun yhteiset harjoitusyritysmessut vuosittain pidetään maalishuhtikuussa ammattikorkeakoulun tiloissa. Parhaimmat harjoitusyritykset pääsevät kansainvälisille messuille Liettuaan. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. 16. Krominkiillotuskisat Yrittäjyys-lajin Taitaja-kisat, noin 10 ov Jatko-osio Vuorokausi tien päällä (NY24h) -leirille ja/tai Nahkataivaan diktaattori (NY Vuosi yrittäjänä) -ohjelmalle. Opinnot sisältävät Taitaja-kisojen semifinaaleihin sekä mahdollisiin valtakunnallisiin Taitajakisoihin valmentautumisen. Opintoviikkomäärä riippuu siitä, kuinka pitkälle kisoissa pääsee etenemään. Toteutetaan tiimioppimisen menetelmin. Lisäksi yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa käydään läpi käytännön caseja. 17. Varaosakauppa netissä Sähköinen kaupankäynti, 10 ov Opiskelijat perehtyvät verkkokauppamahdollisuuksiin ja niiden ylläpitämiseen. Osa opinnoista tehdään työssäoppien käytännön sähköisessä kaupankäynnissä. 18. Moottoripyörän peruskäyttö (Minä parturi-kampaajana 2ov) Tutustutaan parturi-kampaajan ammattiin työntekijän näkökulmasta oikeudet ja velvollisuudet tuntien. Pohditaan asiakaspalvelun ja myynnin merkitystä ja tutustutaan sisäiseen yrittäjyyteen. Kaiken kattava voima on yhteistyö ja verkostoituminen muiden kanssa. 19

20 21. Harjoitusajot (Asiakaspalvelu) Harjoitellaan parturi-kampaajan työtehtäviä, asiakaspalvelua, asiakkaan kohtaamista sekä myyntityötä parturi-kampaamo AmiStylen tiloissa. 22. Jyvät ja akanat (Yritystoiminnan jyvät 1 ov) Matkamme alkaa tiimiyrittämisestä toisiin tutustuen jolloin mahdollistuu verkostoituminen muiden ammattialojen opiskelijoiden kanssa. Tutkimme ympäristöämme tarkemmin mitä ja miten muut tekevät. Tämä polun kuljettuaan opiskelijoilla on oma NY-yritys repussaan. 23. Taikinasta tuotteeksi (Liikeideasta toiminnaksi 1+1 ov) 19. Bensatankin tuunaus (Markkinointi 2ov) Suunnitellaan ja toteutetaan parturi-kampaamon markkinointia. Pohditaan liikeideaa ja markkinointiviestintää eri kohderyhmät huomioiden. Luova yhteistyö on valttia. 20. Lisävarusteet (Minä yrittäjänä 2ov) Onko minusta yrittäjäksi? Tutustutaan yrittäjyyden maailmaan ja parturi-kampaamo yrityksen perustamiseen. Vai olisiko tulivuokraus tai sopimusyrittäjyys parempi vaihtoehto? Yksin ei jää kukaan, kaikki lähtee mukaan. Yhdessä on hyvä olla, ei rasita polla Matkan toinen vaihe suuntautuu oman yrityksen visuaalisen ilmeen etsimiseen, tuotteisiin, hinnoitteluun sekä markkinointiin. Matkan eri vaiheissa autamme toinen toisiamme rastien etsimisessä ja sparraamme toisiamme energiseen virtaan. Taikinan valmistus tuotteeksi asiakkaan kassiin edellyttää valmentautumista ja oman yrittäjyyden alustamista. 24. Myllyn pyörittäminen 7 ov (Valittu ammatillinen tutkinnonosa) Oman NY-yrityksen käytännön toiminnan myllyttämiseen opiskelijat voivat valita vaihtoehtoisen ammatillisen tutkinnonosan (kahvilapalvelut, lounas- tai annosruokien valmistus, tilaus- ja juhlaruokien valmistus, tilaus- ja juhlatarjoilu tai a la carte ruoanvalmistus.) Jokainen voi NY-yrityksessään laittaa hihat heilumaan ja ampaista matkaan helmat ja puntit heiluen. 20

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä 1 Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan? Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys on toimintaa, jossa omaaloitteisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016. Kannusta nuorta rakentamaan oma polkunsa.

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016. Kannusta nuorta rakentamaan oma polkunsa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Kannusta nuorta rakentamaan oma polkunsa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Tukee kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita Opetussuunnitelmia tukevia pedagogisia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Nuori Yrittäjyys. Yrittäjyys on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään! Työelämävalmiuksia Yrittäjyyskasvatusta Oman talouden hallintaa

Nuori Yrittäjyys. Yrittäjyys on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään! Työelämävalmiuksia Yrittäjyyskasvatusta Oman talouden hallintaa Nuori Yrittäjyys Yrittäjyys on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään! Toiminta käytännössä Mitä Nuori Yrittäjyys ry tekee Tekemällä oppimiseen perustuvia yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta sekä taloudenlukutaitoa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot