Nro 01 YES -KATALOGI NUORI YRITTÄJÄ -PROJEKTI. YES -keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 01 YES -KATALOGI NUORI YRITTÄJÄ -PROJEKTI. YES -keskus www.yes-keskus.fi"

Transkriptio

1 Nro 01 YES -KATALOGI NUORI YRITTÄJÄ -PROJEKTI YES -keskus

2 YES -keskus? YES -keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava keskus. YES -keskuksessa työskentelee projektipäällikkö, jonka tehtävänä on auttaa kouluja, oppilaitoksia ja yrityksiä löytämään hyviä käytöntöjä opetuksen ja koulutuksen työelämärelevanssin kehittämiseen. YES -keskus tekee käytännön työtä koulujen ja yritysten parissa järjestäen tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutuksia omalla toimialueellaan. YES -keskusten palvelut ovat pääosin maksuttomia ja niiden tarkoituksena on auttaa kouluja ja oppilaitoksia yrittäjyyskasvatustyön toteuttamisessa koulussa. Kun haluat yrittäjyyskasvatuksen neuvontapalveluita helposti ja nopeasti ota yhteyttä alueelliseen YES -keskukseen. Yhteystiedot löytyvät www-sivuiltamme.

3 Uudenmaan liitto tulevaisuuden tekijä Uudenmaan liitto on maakunnan tulevaisuuden tekijä. Suunnittelu- ja kehittämistyön tähtäin on, että Uusimaa on kansainvälinen hyvinvoivien ihmisten vetovoimainen metropolialue. Kunnianhimoinen visio kuuluu: Uudenmaan liitto on Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä. Tavoitteena on avoin ja tuloksellinen yhteistyö maakunnan avaintoimijoiden kanssa yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudenmaan liitto on osa kunnallishallintoa ja sen demokraattista päätöksentekojärjestelmää. Liittoon kuuluu 21 jäsenkuntaa Helsingistä Hankoon ja Mäntsälään. Valtioneuvosto on päättänyt, että vuoden 2011 alussa nykyisen Itä-Uudenmaan kunnat liittyvä Uudenmaan liittoon. Sen jälkeen jäsenkuntien määrä on 28. Laurea-ammaTTIkorkeakoulu Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämäläheisyys on keskeisessä asemassa. Laurealainen toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä t&k-toiminnan. Laureassa opiskelijoita on noin 8000, joista n aikuiskoulutuksessa, ja henkilöstöä n Laurealla on seitsemän paikallisyksikköä Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Päätösvaltaa käyttävät kuntien poliittisista vaikuttajista koostuvat maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Jäsenkunnat rahoittavat pääosan toiminnasta. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Raija Tulla, Johanna Lahti...4 OSA 1 Projektin tausta, tarve ja tavoite...6 OSA 2 Miksi yrittäjyyttä tarvitaan?...8 OSA 3 Yrittäjyyskasvatuksen käsitteitä...10 OSA 4 Projektiorganisaatio...12 OSA 5 Yrittäjyyskasvatustapahtuma Seurakuntaopistolla Järvenpäässä...14 OSA 6 Yrittäjäpaneeli Hyrylän lukiolla...18 OSA 7 Yrittäjyyskasvatuksen iltapäivä Hyrylän yläkoululla...22 OSA 8 Yrittäjyyskasvatuksen lähdevinkkejä...26 OSA 9 Lähteet...28 OSA 10 Liitteet...30 Ulkoasu ja taitto: Petteri Mero, Paino: Finepress, Turku

4 Alkusanat Ammattikorkeakouluopiskelijat yrittäjyyskasvatusta kehittämässä 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä on osuvasti kutsuttu yrittäjyyskasvatuksen käsitteenmäärittelyn ja hyvien käytänteiden vuosikymmeneksi, jolloin luotiin pohja yrittäjyyskasvatuksen vakiinnuttamiselle yleissivistävän koulutuksen aihekokonaisuuksiin. Ulkoisen yrittäjyyden rinnalle on noussut keskustelu sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden merkityksestä tulevaisuuden osaamispääomaa rakennettaessa. Laurea-ammattikorkeakoulussa käynnistettiin jo vuonna 2004 Yrittävyyttä, yrittäjyyttä ja ytyä -hanke (YYY), jonka tavoitteeksi asetettiin opiskelijoiden, opettajien ja palvelualan yrittäjien tietämyksen vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksesta ja yhteistyön lisääminen eri tahojen välillä KUUMA-kunnissa. Työ jatkuu edelleen, mistä osoituksena on tämä käsikirja ja sen taustalla tehty Nuori yrittäjä -hankeyhteistyö Keravan Laurean P2P-opiskelijoiden ja -ohjaajien sekä hankkeen toimeksiantajan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (Keuke) välillä. Laurean Peer to Peer (P2P) -toimintamalli on uudenlainen, projektijohtamiseen profiloitunut tapa opiskella liiketalouden asiantuntijaksi. Perinteisestä opiskelutavasta on luovuttu ja siirrytty toimimaan projekteissa dynaamisessa ja verkostoituneessa ympäristössä. Kehittämishankkeet tuottavat uutta osaamista työelämän kehittämiseksi ja uudistamiseksi ja luovat perustaa myös innovaatiolähtöiselle yrittäjyydelle. Nuori yrittäjä -hankkeessa tavoitteena oli tehtyjen esiselvitysten pohjalta suunnitella, toteuttaa ja arvioida yrittäjyyskasvatusta edistävä tapahtuma kolmessa KUUMA-kuntien alueella toimivassa oppilaitoksessa. 4

5 Laurean toiminta perustuu Learning by Developing (LbD) -ajatteluun, joka tarkoittaa oppimisprosessin ja työelämälähtöisen kehittämishankeprosessin yhteensovittamista. Myös Nuori yrittäjä -hanke rakentui kumppanuusperiaatteelle, jossa opiskelijat, ohjaajat ja työelämän asiantuntijat yhdessä työskentelivät hankeympäristöissä. Työelämälähtöisissä kehittämishankkeissa sekä yksilö että hankeyhteisö oppivat. Kehittäjäksi kasvetaan tekemällä kehittämistyötä ja olemalla vuorovaikutuksessa. Opettajat, työelämäosaajat ja opiskelijat nähdään kaikki oppijoina, ja kumppanuuden lähtökohtana on vastuullinen sitoutuminen hankkeeseen. Kehittämishankkeen eteneminen edellyttää myös keskinäistä kunnioitusta, erilaisten osaamisien arvostamista, rikastamista ja jakamista. Näistä lähtökohdista tarkasteltuna hanketyöskentely on siihen osallistuvien sisäistä ja omaehtoista yrittäjyyttä kehittävää. Nuori yrittäjä -hankkeen ohjaajina esitämme parhaat kiitokset kaikille hankekumppaneille, P2P-opiskelijoille ja Keuken projektipäällikkö Tuula Ilvoselle, joka omalla ohjaajapanoksellaan ja esimerkillään loi mallin hankkeeseen sitoutumisesta ja rakentavasta, innovatiivisesta hanketyöskentelystä. Keravalla, Raija Tulla ohjaaja, P2P Johanna Lahti ohjaaja, P2P LbD-toimintamallissa oppimisen viisi kulmakiveä ovat kumppanuus, kokemuksellisuus, autenttisuus, luovuus ja tutkimuksellisuus. Nuori yrittäjä -hankkeessa tutkimuksellisuus merkitsi riittävän tietoperustan hankkimista esiselvityksen avulla yrittäjyyskasvatuksen käsitteistä, teoriasta ja linjauksista sekä valtakunnallisista ja KUUMA-kuntien alueella toteutetuista hankkeista. Kokemuksellisuus näkyi tiimi- ja ohjausryhmätyöskentelynä ja vastuunottona. Kumppanuus Keuken, yhteistyökoulujen sekä yrittäjien kanssa tarjosi autenttisen toimintaympäristön hankkeelle. Luovuus näkyi niiden yrittäjyyskasvatusta edistävien tapahtumien kehittämisenä, joita esitellään tämän käsikirjan sivuilla. 5

6 1Projektin tausta, tarve ja tavoite 1. AIHIO 2. KYSYMYS, ONGELMA, AIHE 3. RAPORTTI, TULOKSET 4. JAKAMINEN Taustateorioihin perehtyminen Projektin tutkimusaiheen jäsentäminen Taustateorioihin perehtyminen Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Taustateorioihin perehtyminen Tulosten esittäminen ja raportointi kumppanille Opiskelijayhteisöille + muille jakaminen Esiselvitysvaihe 5 op Yrittäjyyden edistäminen valtakunnallisesti ja alueellisesti Opetussuunnitelmat Hankkeet Tutkimukset ja julkaisut Ideointi, suunnittelu ja toteutus 5 op Innovointi Verkostoituminen Toteutus Arviointi Jakaminen

7 Tausta Tämä käsikirja on syntynyt osana Keravan Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman Peer to Peer -toimintamallin toisen vuoden opiskelijoiden Nuori Yrittäjä -kehittämisprojektia. Projektin tarkoituksena oli kehittää Keski-Uudenmaan kouluverkostossa uusia keinoja ja lähestymistapoja yrittäjyyskasvatukseen liittyvän yrittäjyystiedon ja -taidon lisäämiseksi. Projektin toimeksiantajana oli Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen (Keuke) projektipäällikkö Tuula Ilvonen. Keukella on kaksi yrittäjyyskasvatushanketta, yrittäjyyskasvatus Keski-Uudellamaalla ja Keski-Uudenmaan YES -yrittäjyyskasvatuskeskus, joista YES -keskus tuottaa oman alueensa oppilaitoksille ja yrittäjille palveluja, joiden tavoitteena on tukea yrittäjyyden kasvua ja lisätä alueen elinkeinoelämän muutosta. Keski-Uudenmaan kouluverkosta pyritään rakentamaan yrittäjyyskasvatuksen esimerkkialue, jolla luotaisiin otollinen ympäristö yrittäjyyden tulevalle kehittymiselle alueella. Tavoitteena on luoda koulujen sisälle pysyvä yrittäjyyskasvatusta tukeva rakenne sekä kehittää yrittäjyyden edistämiseksi innovatiivisen yritystoiminnan malleja. (Keski-Uudenmaan YES -keskus, www-sivu.) Tarve Suomi tarvitsee uusia ulkoisia, sisäisiä ja omaehtoisia yrittäjiä. Yrittäjyys laajasti määriteltynä pitääkin sisällään ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen selviytyjäksi muuttuvissa olosuhteissa. Ulkoinen, sisäinen kuin omaehtoinenkin yrittäjä oppii jatkuvasti uutta ja osaa kohdata myös epäonnistumiset oppimistilanteina. Hän näkee mahdollisuuksia, unelmoi, toteuttaa visioitaan, toimii itsenäisesti ja kuitenkin yhteistyössä muiden kanssa. Hän ottaa harkittuja riskejä ja kantaa vastuun niistä. Yrittäjyys koskettaa siis aina ihmistä, yrittäjää. (Leskinen 2000, ) Kasvua yrittäjyyteen tarvitaan myös siksi, että työelämän vaatimukset kovenevat kaiken aikaa ja yrittäjämäisiä piirteitä korostetaan yhä enemmän myös toisen palveluksessa työskenneltäessä (Leskinen 2000, 10). Tämän takia koulutusjärjestelmällä on yhä suurempi merkitys uuden yrittäjyyden synnyttämisessä. Tavoite Projektin tavoitteena oli lisätä yrittäjyyskasvatustietoisuutta nuorten sekä opettajien keskuudessa eri kouluasteilla. Tapahtumien järjestämisessä tärkeintä oli saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta yrittäjyyden eri muodoista innostavalla ja erilaisella tavalla, jotta nuoret pysyvät kiinnostuneina yrittäjyydestä. Tärkeää oli myös saada opettajille parempaa tietoa yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämisestä omaan opetukseen, sekä miksi yrittäjyyteen kannattaa kannustaa nuoria tänä päivänä. Projektia toteuttaneet tiimit oppivat myös nopeaa reaktiokykyä ja päätöksentekoa hektisten aikataulujen vuoksi, yhteistyö/tiimityöskentelytaitoja, organisointitaitoja ajanhallinnan sekä projektin toteuttamisen kautta, verkostoitumista, viestintätaitoja tiimien kesken sekä yhteistyökumppanien kanssa, esiintymistaitoja sekä uusinta tietoa yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä ja sen tärkeydestä nyky-yhteiskunnassa. Projektin ensimmäinen toimeksianto oli esiselvityksen tekeminen, jonka avulla projektiryhmät hankkivat tarvittavan tietoperustan yrittäjyyskasvatuksen käsitteistä, teoriasta ja linjauksista sekä valtakunnallisista ja KUUMAkuntien alueella toteutetuista yrittäjyyskasvatushankkeista. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava käsitys yrittäjyyskasvatuksesta. Projektiryhmien esiselvitysraportit pohjustivat projektisuunnitelmia ja sitä kautta toteutuneita yrittäjyyskasvatustapahtumia. 6 7

8 2Miksi yrittäjyyttä tarvitaan?

9 Yrittäjyyskasvatus on pitkään nähty kapeaalaisesti vain ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvänä eli uusien yksityisyrittäjien määrän lisäämiseen tähtäävänä toimintana. Tällöin sisäinen ja omaehtoinen yrittäjyys on jäänyt taka-alalle. Yrittäjyyskasvatusta on alettu tarkastella laaja-alaisemmin vasta viime vuosien aikana, jolloin se on nähty yhä enemmän kokonaisvaltaisena kehitysprosessina. Uuden yrittäjyyskasvatuksen lähtökohdaksi vahvistui ajatus siitä, että yrittäjyys on ajattelumalli ja toimintatapa, jota voidaan oppia ja opettaa. (Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 2007, 217.) Länsimaiset yhteiskunnat ovat muutostilassa. Työelämän tarpeista lähtevät vaatimukset keskittyvät paitsi organisaatioiden tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen myös ihmisen omaan kasvuun ja kehittymiseen. Koululaitoksen tehtävänä on valmistaa nuoria elämään, jossa työelämällä on tärkeä sija. Ihmisen kehittymistä elämän eri saroilla tukevat monet yrittäjämäiset ominaisuudet. Yrittäjyyskasvatusta tarvitaan koulutusjärjestelmässä, ei koulutusjärjestelmän, vaan ihmisen vuoksi. Yrittäjyyskasvatus lähtee työelämän tarpeista, mutta myös ihmisen elinikäisen oppimisen näkemyksestä ja palvelee sekä yhteiskuntaa, organisaatioita että ihmistä yksilönä. Sen tavoitteena on kehittää näitä kaikkia tahoja, eikä ihmisen omaehtoista kehittymistä voida irrottaa muista tavoitteista. (Leskinen 2000, 8.) Suomi tarvitsee uusia ulkoisia, sisäisiä ja omaehtoisia yrittäjiä. Yrittäjyys pitää sisällään ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen selviytyjäksi muuttuvissa olosuhteissa. Ulkoinen, sisäinen kuin omaehtoinenkin yrittäjä oppii jatkuvasti uutta ja osaa kohdata myös epäonnistumiset oppimistilanteina. Hän näkee mahdollisuuksia, unelmoi, toteuttaa visioitaan, toimii itsenäisesti ja kuitenkin yhteistyössä muiden kanssa. Hän ottaa harkittuja riskejä ja kantaa vastuun niistä. Yrittäjyys koskettaa siis aina ihmistä, yrittäjää. (Leskinen 2000, ) 8 9

10 3Yrittäjyyskasvatuksen käsitteitä

11 Ulkoinen yrittäjyys Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa perinteisesti yrityksen perustamista, omistamista ja pyörittämistä. Ulkoinen yrittäjyys voi avata väylän itsensä työllistämiseen ja omaehtoisen uran luomiseen. (Leskinen 2000, 8 9.) Opetusministeriön tavoitteena on vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona. Yrittäjyyden vahvistaminen kattaa koko koulutusjärjestelmän. (Opetusministeriö: yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma, pdf-tiedosto.) Sisäinen yrittäjyys Kun työelämän saneeraukset, organisaatioiden hierarkioiden kevennykset, verkostointi, pätkätyö, itsensä johtaminen ja tiimityö jylisivät läpi työyhteisöjen, palkkatyöntekijän yrittäjämäisessä asenteessa nähtiin vastaus moniin työorganisaatioiden ongelmiin. Työelämän vaatimukset edellyttävätkin työntekijältä tänä päivänä sisäistä yrittäjyyttä. Sillä tarkoitetaan organisaation kollektiivista, yrittäjämäistä toimintatapaa. Sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksia ovat yksilön aloitteellisuus, luovuus, riskinottokyky, vastuunotto ja tiimityötaidot omassa työyhteisössä. (Leskinen 2000, 10.) Matti Koirasen mukaan sisäiset yrittäjät ovat ihmisiä, joilla on luovuutta, visioita ja kunnianhimoa, mutta sisäiset yrittäjäihmiset mieluummin tekevät töitä toisten perustamissa yrityksissä kuin omissaan. He ovat siis yrityksen omistajan ja perinteisen palkansaajan eräänlainen välimuoto. Kunnianhimonsa takia he haluavat toimia pitkälle oman tahtonsa mukaan, sisäisistä esteistä ja riskeistä huolimatta he yleensä haluavat toteuttaa yrityksen sisällä ideansa. Sisäinen yrittäjä voi puuttua omilla aloitteillaan myös sellaisiin asioihin, mihin häntä ei ole käsketty puuttumaan, ehkä sen takia, koska hän osaa kiinnittää huomiota ideoihin, jotka auttavat yritystä menestymään markkinoilla. (Koiranen 1993, 127.) Omaehtoinen yrittäjyys Yrittäjyydestä voidaan puhua myös ihmisen omana kehityskertomuksena, jolloin kyseessä on Kyrön (1997) mukaan omaehtoinen yrittäjyys. Tällöin ihmisen rooli oman toimintansa subjektina korostuu. Omaehtoinen yrittäjyys näkyy yksilön yrittäjämäisessä ajattelussa ja käyttäytymisessä esimerkiksi oppimisessa, vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja työyhteisössä. (Leskinen 2000, 10.) Paula Kyrön mukaan omaehtoinen yrittäjyys on yksilön inhimillinen toimintatapa, joka tulee esille vapaassa toimintaympäristössä. Siinä yksilö nähdään itseohjautuvana toimijana, jolla korostuu näkemys, halu ja mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. (Muotoilun perusteet: Yrittäjyys, pdf-tiedosto.) 10 11

12 4 Projektiorganisaatio

13 Nuori Yrittäjä -projektiorganisaatio koostui projektin ohjausryhmästä ja kolmesta projektiryhmästä. Ohjausryhmään kuuluivat projektin toimeksiantaja Keuken projektipäällikkö Tuula Ilvonen, Laurean puolesta projektin ohjaajat lehtorit Johanna Lahti ja Raija Tulla. Ohjausryhmässä olivat vielä mukana projektiryhmistä projektipäällikkö Milko Holmström, sekä tiimivastaavat Kim Hyttinen ja Juulia Tolvanen. Tässä organisaatiomallissa kaiken ydin oli ohjausryhmä, jossa toimeksiantaja, ohjaajat ja valitut opiskelijat yhdessä päättivät asioista projektin läpiviemiseksi. Ohjausryhmän kokouksissa esiteltiin projektiryhmien kuulumiset ja tuotokset tiimivastaavien toimesta. Teimme yhdessä tarvittavat parannusehdotukset tuotoksiin ja sovimme seuraavien tehtävien toimeksiannot. Käsiteltävistä asioista tehtiin myös virallinen pöytäkirja. Kokouksissa käsitellyistä ja esille tulleista asioista jokainen tiimivastaava piti kirjaa projektiryhmäänsä koskevista asioista ja informoi kokouksen jälkeen päätetyistä asioista omaa ryhmäänsä. Projektin ohjausryhmä Tuula Ilvonen Projektipäällikkö Keuke Johanna Lahti Lehtori Laurea Raija Tulla Lehtori Laurea Projektiryhmä 1 Milko Holmström Projektipäällikkö Heidi Sipilä Emilia Papinoja Petra Pajarinen Projektiryhmä 2 Kim Hyttinen Projektipäällikkö Saara Keituri Karoliina Viuhkola Kristiina Komisarova Projektiryhmä 3 Juulia Tolvanen Projektipäällikkö Satu Laine Olli Lehvonen Wilhelmiina Heinonen 12 13

14 5YrittäjyyskasvatuStapahtuma SeurakuntaOPISTOLLa Järvenpäässä

15 Yhteistyökumppani Projektin yhteistyökumppanina oli Seurakuntaopisto Järvenpäästä. Koulutussuunnittelijat Jaana Myllylä ja Leena Berntsson toimivat yhteyshenkilöinä tapahtuman järjestämisessä. Seurakuntaopisto on yksityinen koulutuksenjärjestäjä, joka on toiminut vuodesta 1945 lähtien antaen sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta ja työelämän kehittämispalveluita. Seurakuntaopiston palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 130 ihmistä ja vuosittain opiskelijoita on pitkäkestoisessa koulutuksessa noin (Seurakuntaopisto Järvenpää, www-sivu.) Tapahtuman tarve ja tavoitteet Projektiryhmämme toteutti yrittäjyyskasvatukseen liittyvän teemapäivän Seurakuntaopistolle Järvenpäässä. Sisäinen ja omaehtoinen yrittäjyys sisältyi Seurakuntaopiston uusiin, tänä syksynä käyttöön otettuihin opetussuunnitelmiin integroituina ammatillisiin opintoihin sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Lisäksi opintoihin liittyy oman alan yritystoimintaan tutustuminen. Yrittäjyyskasvatustapahtuman tavoitteena oli herättää ajatuksia ja uusia näkökulmia Seurakuntaopiston opettajien keskuudessa, miten ja millä tavalla yrittäjyyskasvatusta voitaisiin sisällyttää Seurakuntaopiston opetukseen eri koulutusaloilla. Tapahtuman suunnittelu Tapahtuman järjestämiseksi ja teemapäivän rakentamiseksi juuri Seurakuntaopiston opettajille sopivaksi kävimme yhteisen alkupalaverin Seurakuntaopiston koulutussuunnittelijoiden Jaana Myllylän ja Leena Bertssonin kanssa. Projektiryhmämme oli suunnitellut tapaamiseen jo alustavan ohjelmarungon teemapäivään, jota yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kävimme läpi ja muokkasimme ohjelmaa heidän toivomuksiensa mukaan (Ks. Liite 1). Tapahtuman ja tehtävien suunnittelemiseen käytimme esiselvityksen avulla hankittuja tietoja valtakunnallisista ja paikallisista opetussuunnitelmista sekä erilaisista yrittäjyyskasvatustapahtumista ja muista jo toteutuneista hankkeista. Käytännön tehtävien rakentamiseen käytimme apuna YES -keskuksen ja Nuori Yrittäjyys ry:n materiaaleja yrittäjyyskasvatustapahtumista, joiden pohjalta muokkasimme projektiryhmän kanssa tapahtumaan soveltuvat tehtävät Seurakuntaopiston koulutusalojen opettajille. Projektiryhmämme piti tapahtuman kenraaliharjoituksen Laurean Peer to Peer -toimintamallin lehtoreille, jossa päivän ohjelmaa ja tehtäväosioiden toimivuutta testattiin. Lehtoreiden palautteen pohjalta ryhmämme teki viimeiset tarvittavat muutokset tapahtuman Power Point -esityksiin ja tehtäväpapereihin

16 Tapahtuman kulku Yrittäjyyskasvatustapahtuma pidettiin Seurakuntaopiston auditoriossa. Tapahtumaan saapuneet opettajat jaettiin jo ennen tilaisuuden alkua omiin koulutusalaryhmiin (Ks. Liite 2), jotta luennon jälkeisiin tehtäväosioihin siirtyminen sujui nopeasti. Opettajille suunnattu teemapäivä sisälsi tapahtuman alkuun luennon, jossa Keuken projektipäällikkö Tuula Ilvonen avasi syvällisemmin yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteitä, kuten yrittäjyys, omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys, ja puhui myös siitä, mitä yrittäjyyskasvatus on opettajan arjessa. Luennon jälkeen opettajat pääsivät käytännössä soveltamaan kuulemaansa yrittäjyyskasvatuksesta erilaisissa tehtävissä. Ennen jokaista tehtävää suoritettiin tehtävien ohjeistus opettajille suullisesti ja tehtävien keston ajan sama ohjeistus löytyi myös auditorion valkokankaalta Power Point -diaesityksenä. (Ks. Liite 2). Tällä tavalla saatiin varmistettua tehtäväosioiden sujuvuus tapahtumassa. Ensimmäisenä tehtävänä opettajat pääsivät pohtimaan omaa henkilökohtaista yrittäjyyskasvattajaosaamista. Minä yrittäjyyskasvattajana -nelikenttäanalyysin avulla (Ks. Liite 3) tiedostettiin omat vahvuudet, erityistaidot, kehittämistarpeet sekä mihin tarvitaan tukea yrittäjyyskasvatuksessa. Seuraavaksi tapahtuman ohjelmassa oli koulutusalaryhmille suunniteltu humoristinen Luo vanhasta uutta -tehtävä (Ks. Liite 2). Tehtävän tavoitteena oli kehittää luovaa ajattelua sekä asioiden tarkastelua eri näkökulmista. Tehtävässä ryhmät valitsivat esillä olevista tavaroista yhden, ideoivat sille uuden käyttötarkoituksen ja esittelivät muille ryhmille uuden tuotteen muutaman minuutin myyntipuheella. Tämä tehtävä toimi todella hyvin ajattelun ja ilmapiirin vapauttajana. Yksilötehtävän jälkeen jatkettiin jaetuissa oman koulutusalan ryhmissä idearuututehtävään, jossa ryhmät kirjasivat ylös lyhyesti, miten tuoda yrittäjyyskasvatus opintoihin, omalla koulutusalalla. Idearuudun nelikenttäanalyysiin (Ks. Liite 3) kuuluivat myös kohderyhmä, imago sekä tapaa toteuttaa yrittäjyyskasvatus. Viimeisen tehtävän tavoitteena oli aikaisempien tehtävien avulla syventää suunnittelua yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseksi opintoihin (Ks. Liite 4). Tarkoituksena oli laatia jaetun aineiston avulla jokaisen ryhmän koulutusalan näköinen yrittäjyyskasvatussuunnitelma. Tapahtuman palaute ja onnistuminen Tapahtumassa järjestettiin vielä loppukeskustelut, jossa sana oli vapaa. Tällä tavalla saimme osallistuvilta opettajilta palautetta teemapäivän annista. Loppukeskustelussa tuli selkeästi ilmi, että tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut ja myös opettajat saivat uusia työkaluja yrittäjyyskasvatukseensa. Myös kirjallinen palaute tapahtumasta oli enimmäkseen positiivista ja opettajat olivat mielissään saamastaan yhteisestä opetussuunnitelmien suunnitteluajasta. Ryhmän alkuodotukset tapahtumasta olivat aluksi epäluuloiset, sillä opiskelijoina koimme opettajien ohjaamisen haastavana ja täysin uutena asiana. Tapahtuman edetessä epäluulomme kuitenkin karisivat, kun huomasimme opettajien heittäytyvän avoimesti mukaan ohjelmaan. Varsinkin luo vanhasta uutta -tehtävä oli positiivinen kokemus kaikille loistavien ideoiden ja humorististen esitysten vuoksi. Tämän tehtävän jälkeen tapahtuman ilmapiiri vapautui ja osallistujat ottivat rennomman asenteen tehtäviin. Tapahtuman lopuksi kiitimme onnistuneesta yhteistyöstä pienillä lahjoilla Seurakuntaopiston koulutussuunnittelijoita Jaana Myllylää ja Leena Berntssonia, sekä luennoitsijaa Tuula Ilvosta. Tapahtumaan olisi täytynyt varata enemmän aikaa tehtävien purkuun ja palautekeskusteluun. Tapahtuman suunnitteluaika oli vain viikko, joten tapahtumaa olisi vielä pystynyt hiomaan paremmaksi jos aikaa olisi ollut enemmän. Olemme kuitenkin enemmän kuin tyytyväisiä lopputulokseen. 16

17 17

18 6Yrittäjäpaneeli Hyrylän lukiolla

19 Hyrylän lukio toimii Hyrylän koulukeskuksessa, jossa on uudistetut, nykyaikaisin opetusvälinein varustetut opiskelutilat. Lukio tarjoaa opiskelijoille vankan yleissivistävän perustan sekä suotuisan ilmapiirin itsetunnon, ihmissuhdetaitojen ja elämäntaitojen kehittämiseksi. Mahdollisuuksia ja haasteita on kaikille. Opiskelija voi painottaa opintojaan esimerkiksi luonnontieteisiin, vieraisiin kieliin, filosofisyhteiskunnallisiin aineisiin, taito- ja taideaineisiin tai niiden yhdistelmiin. Hyrylän lukion opiskelijamäärä antaa myös erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa Tuusulan kieliohjelmaa. Kulttuurikasvatus on mukana kaikissa oppiaineissa. Opiskelijaa ohjataan ja totutetaan kulttuurin käyttäjäksi ja luojaksi, onnistuuhan oman identiteetin löytäminen ja vahvistaminen parhaiten juuri kulttuurin avulla. Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan eri projektien sekä ystävyyskoulutoiminnan kautta. Hyrylän lukiossa ovat yleissivistävä perusopetus ja valintamahdollisuudet sopivassa tasapainossa. (Hyrylän lukio, www-sivu.) Yrittäjäpaneeliin osallistuvat yrittäjät olivat Jokelan K-marketin kauppias Carissa Rantala, tuusulalainen freelance-toimittaja Katja Holopainen, Petele Oy:n omistaja Petteri Pajari sekä Hio-Mex Oy:n toimitusjohtaja Mika Sassi. Tapahtuman tarve ja tavoitteet Yrittäjäpaneeli järjestettiin Hyrylän lukion avoimien ovien päivänä. Hyrylän lukion tarpeena oli saada tapahtuma avoimiin oviin osallistuville oppilaille. Hyrylän lukiossa on järjestetty aikaisemminkin yrittäjyyteen liittyviä kursseja, minkä vuoksi opettajat olivat tietoisia yrittäjyyskasvatuksen tärkeydestä nuorille. Lukion tarpeena oli saada oppilaat kiinnostumaan yrittäjyyden monipuolisuudesta sekä sen antoisuudesta. Paneelin tavoitteet jakautuivat kolmen eri osapuolen oppimiseen. Päätavoitteena oli lisätä nuorten yrittäjyyskasvatusta paneelin avulla. Toisena tavoitteena oli opettajien oppiminen nuorten yrittäjyystietoisuuden tärkeydestä ja uudesta luovasta tavasta järjestää tapahtuma, joka on antoisa oppilaille oppimisen kautta. Kolmantena tavoitteena olivat opiskelijoiden, jotka järjestivät tapahtuman, oppimisen tavoitteet. Tapahtuman tavoitteena oli saada lisättyä yrittäjyystietoisuutta nuorten keskuudessa. Oli tärkeää saada kuuluvuutta ja näkyvyyttä yrittäjyyden eri muodoista innostavalla ja erilaisella tavalla, jotta nuoret pysyvät kiinnostuneina yrittäjyydestä. Paneelin avulla saimme tuotua esille jokaisen yrittäjän eri näkökulmat ja kokemukset työstään, mikä lisäsi nuorten kiinnostuneisuutta tapahtumassa. Tavoitteena oli myös, että yrittäjyyskursseja järjestettäisiin uudestaan lukioissa projektin jälkeen, jotta nuorten yrittäjyystietoisuus edistyisi jatkossakin. Yrittäjäpaneelissa oli tavoitteena myös, että opettajat ymmärtäisivät paremmin miksi yrittäjyyteen kannattaa kannustaa nuoria tänä päivänä ja miksi se on tärkeää. Yrittäjäpaneelin avulla myös he oppivat yrittäjyyden eri muodoista yrittäjäpaneeliin osallistuneiden yrittäjien omien kokemusten kautta. Opiskelijoiden oppimisen tavoitteena oli oppia perusteellisesti yrittäjyyskasvatuksesta. Projektin myötä projektiryhmä oppi myös nopeaa reaktiokykyä ja päätöksentekoa nopean aikataulun vuoksi, yhteistyö/tiimityöskentelytaitoja, organisointitaitoja ajanhallinnan sekä projektin toteuttamisen kautta, verkostoitumista, viestintätaitoja tiimin kesken sekä Hyrylän koulun kanssa, uusia markkinointiideoita oppilailta projektin päättyessä, esiintymistaitoja sekä uutta tietoa yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä ja sen tärkeydestä nuorten keskuudessa 18 19

20 Tapahtuman suunnittelu Selvitettyämme projektin alussa KUUMA-kuntien lukioiden kurssitarjonnat, otimme yhteyttä moniin kouluihin. Hyrylän lukiossa oli aikaisemmin järjestetty yrittäjyyskasvatukseen liittyviä kursseja, joten päätimme ottaa yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan sekä vararehtoriin, kysyäksemme kiinnostuneisuutta tehdä yhteistyötä kanssamme. Hyrylän lukio kiinnostui ideastamme järjestää yrittäjyyskasvatukseen liittyvä tapahtuma ja sovimme yhteyshenkilön kanssa päivämäärän palaveria varten, jossa sovimme projektin aikataulusta ja jossa projektiryhmämme esitteli projektiehdotuksemme. Kun yhteistyökoulu oli saatu, otimme selvää, ketkä yrittäjät voisivat olla sopivia yrittäjäpaneeliimme. Yrittäjien saaminen tapahtumaan, joka oli erittäin nopean aikataulun päässä, oli vaikeaa. Lopulta saimme neljä yrittäjää osallistumaan paneeliin yhteistyökumppanimme avulla. Pidimme yrittäjät informoituina tapahtuman kulusta, kysymyksistä (Ks. Liite 5), joita kysyisimme, aikataulusta sekä tapahtumapaikan sijainnista. Lähetimme yrittäjille sähköpostitse haastattelukysymykset, kartan tapahtumapaikalle sekä paneelipäivän aikataulun. Myös yhteistyökoulun kanssa yhteydenpito oli tärkeää, sillä saimme tarvittavat tiedot järjestelyihin sekä aikatauluun liittyen. Tapahtuman kulku Päivän kulku on tärkeä suunnitella järjestelmällisesti. On tärkeää suunnitella jo etukäteen järjestelyihin tarvittava rekvisiitta, yrittäjien vastaanotto, paneelien aikataulu sekä mahdolliset siirrot paneelien välissä, tarjoilut sekä kiitosten pitäminen paneelin lopuksi. Jos paneeli on suunniteltu tarkasti, tuntuu yrittäjäpaneeliin osallistuviltakin helpommalta esiintyä, kun he tietävät koko päivän aikataulusta ajoissa. Päivä alkoi Hyrylän lukiossa tapaamisella lukion opinto-ohjaajan sekä oppilaskunnan puheenjohtajan kanssa. Kävimme läpi päivän kulun sekä siirryimme tapahtumapaikalle luentosaliin järjestämään tilat valmiiksi yrittäjiä ja paneelia varten. Tapahtumaan osallistui neljä yrittäjää, K-kauppias, yksityinen freelance-toimittaja ja yrittäjät Petele Oy:stä sekä Hio Mex Oy:stä. He tutustuivat kysymyksiin, jotka olimme lähettäneet heille sähköpostitse aikaisemmin ja antoivat vielä viime hetken palautteita ja neuvoja kysymyksistä, jotka olivat tärkeitä. Paneeleja pidettiin kaksi kappaletta, jotta saatiin osallistujamäärä mahdollisimman suureksi. Osallistujamääräksi tuli yhteensä n. 120 oppilasta. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja pääsimme tavoitteeseemme, kasvattamaan nuorten yrittäjyystietoisuutta. Ensimmäinen yrittäjäpaneeli oli pituudeltaan n. 45 minuuttia. Osallistujamäärä oli runsaat 100 oppilasta, yläasteen sekä lukion puolelta. Tapahtuman avasi juontaja, joka kertoi mistä tulemme, mitä teemme ja keitä yrittäjät olivat. Paneelin aloitimme esittelemällä yleisölle yrittäjät ja mistä yrityksistä he tulivat sekä pyysimme heitä kertomaan omasta taustastaan yrittäjänä. Paneeli kulki kysymysten ohjaamana avoimessa keskustelussa. Jokainen yrittäjä toi hyvin esiin omat näkemyksensä ja kokemuksensa yrittäjyydestä. Yleisö seurasi kiinnostuneena ja osallistui myös keskusteluun, yrittäjien kysyessä heiltä kysymyksiä. Toiseen paneeliin saapui vain 15 kuulijaa lukion puolelta. Paneelin kulku meni edellisen paneelin tapaan, hieman tiivistetymmin. Oppilaiden osallistuminen, ryhmän koosta johtuen, oli paljon aktiivisempaa kuin ensimmäisessä paneelissa. Suunniteltu aikataulu venyi osallistujien aktiivisuudesta johtuen. Positiivista oli huomata lukiolaisten suuri kiinnostus yrittäjyyteen. 20

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Aluksi OSA 1 Oppeja rakennuksen perustaksi OSA 2 Saatesanoja konseptille OSA 3 CoINNO konsepti Kiitokset

Aluksi OSA 1 Oppeja rakennuksen perustaksi OSA 2 Saatesanoja konseptille OSA 3 CoINNO konsepti Kiitokset Helsinki 2014 CoINNO-esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Taitto ja graafinen suunnittelu: Lena Malm Kannen kuva: Lena Malm Paino: Metropolian digipaino, Helsinki isbn 978 952 6690

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Teemu Rantanen, Anneli Rantanen, Pertti Vuorinen, Eeva Järveläinen & Mari-Anne Lehtola NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Tutkimus nuorten yrittäjyyshalukkuudesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä EER 2012

Lisätiedot