404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Ppky Selänteen talousarvion toteutuminen ja 404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja 407 talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 196 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia Valtuutetun aloite / Kaukolämpömaksut Ruotanen, 420 keskustaajama ja risteysalue / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Liuska Markku 198 Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen Jätelautakunnan perustaminen Vestian alueella Kuntalaisaloite / Rauno Tapio Kiirelliset asiat Kokouksen päättäminen 439

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Hynninen Mirja-Liisa Karvonen Aimo Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Malila Laila I varapuheenjohtaja Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Tikkanen Kauko Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Laukkanen Sami Tekninen johtaja Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Nurminen Ilkka Käyttöpäällikkö Pinola Kari Pyhäjärven Kehitys Oy:n toi mitus joh ta ja Kärkkäinen Seija PPKY Selänteen vt. talous- ja hen ki lös tö joh ta ja Poistui klo ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Dennis Tammela Asko Torssonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ol lin tie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 953/ /2013 KVALT 189 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 884/ /2013 KVALT 190 Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin il moitus tau lul le Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupun gin val tuu te tuil le ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemäl le varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton val tuus to ryh män neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuus to ryh män kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten val tuus to ryh män yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyk sen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja pää tös val tai nen. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 883/ /2013 KVALT 191 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuutet tua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dennis Tammela ja Asko Tors sonen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 885/ /2013 KVALT 192 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Laila Malila pyysi puheenvuoron asialistan kohtaan 13 b. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kai ses sa järjestyksessä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ppky Selänteen talousarvion toteutuminen ja muutosesitykset 1166/ /2013 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on kä sitel lyt kokouksessaan 135 talousarvion toteutumisen sekä talousarvion muutosesitykset. Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 56,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 59,5 miljoonaa euroa ja toimin ta ka te siten -3 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan ra hoi tustuo tot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 3,1 miljoo naa euroa. Talousarvion toteutuminen kunnittain , euroa TA 2013 Tot Tot.% Haapajärvi ,24 % Kärsämäki ,51 % Pyhäjärvi ,99 % Reisjärvi ,64 % Yhteensä ,80 % Maksetut ennakot sekä erotus kunnittain , euroa Maksetut ennakot Erotus - lisäperintä / + palautus Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sai raan hoi to pii rien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osal ta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Joulukuussa tul laan siten laskuttamaan erikoissairaanhoito kahdelta kuu kaudel ta: marraskuun palvelut sairaanhoitopiirin laskutuksen mu kaises ti ja joulukuun palvelut marraskuun laskutuksen mukaisena en nak ko na. Erikoissairaanhoidon lisäksi muunkin toiminnan osalta on tulossa ta lous ar vio mää rä ra ho jen ylityksiä, koska tuloslaskelma on ali jäämäi nen. Talousarviomuutoksista tehdään esitys jäsenkuntien valtuus toil le. Pyhäjärven osalta talousarvion lopullinen muutosesitys on euroa. Hallinnon palveluissa esitys on euroa, las ten ja perheiden palveluissa euroa (ryh mä per he päi vä-

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ko tien palkat, lasten hoidon tuet, lastensuojelun perhehoito), psyko so si aa li sis sa palveluissa euroa (kuntouttava työ toi minta, tehostetun palveluasumisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tulot (tehostetun pal ve lu asumi sen ostopalvelut, sisäisten siirtojen tulot), terveyden- ja sairaan hoi don avopalveluissa euroa (erikoislääkäreiden vastaan ot to pal ve lut, alue- ja keskussairaalan menot) teh tyyn talousarvion muutosesitykseen on lisätty seuraa va esitys: henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon menoja ei ole vastaavasti otettu huomioon sisäisenä tulona jäsenkuntien koh dal la. Henkilöstöpalvelujen sisäisten menojen oikaisu työ terveys huol lon sisäiseksi tuloksi on Pyhäjärven osalta euroa. Lisäksi kuntayhtymähallituksessa on hyväksytty inves toin ti osan euron ylitys Effican sähköisen laskutuksen suo ra mak sun käyttöönoton mahdollistamiseksi. Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jä sen kun tien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko to teu tuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksu osuuk sien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin eri kois sai raan hoi don talousarvion muutosesitykset. Kun ta yh tymän taloudellisen tilanteen vuoksi jäsenkuntia on laskutettu talous ar vion muutosesitysten pohjalta heinäkuun toteutuman perus teel la 2/3 maksuun tulevasta maksuosuudesta. Pyhäjärvi on suo rit ta nut euroa Tämän mukaisesti Py häjär ven ennakoita on tarkistettu lisälaskutuksella euroa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus esittää Py hä jär ven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen ja hal lin non osuuden talousarviota muutetaan lisäämällä toi min ta kulu ja yhteensä Vaikutus Pyhäjärven kaupungin talousarvioon: TA, TA+muut, Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Oheismateriaali nro 1 : Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen pää tös Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Se län teen osavuosikatsauksen ja saattaa sen tie dok si valtuustolle. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen pää tök sen mukaisen talousarvion muu tos esityk sen, joka on yhteensä euroa. Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana tämän pykälän koh dal la. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 193 Oheismateriaali nro 1: - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen pää tös PPKY Selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuul tiin asiantuntijana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös eh dotuk sen yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2014 sekä ta loussuun ni tel ma / /2013 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvio pohjautuu valtuus to kau sit tain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimukseen perussopimuksen 14 :n mu kai ses ti. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jä sen kuntien talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrä ra hat. Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viran hal ti joi den toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä, jossa ovat jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yh teensä 77,6 M :a ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 28,9 M 37,2 % Kärsämäki 11,0 M 14,2 % Pyhäjärvi 25,5 M 32,9 % Reisjärvi 12,2 M 15,7 % Alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon verrattuna mak suosuu det kasvavat 7,7 %:a. Muutettuun vuoden 2013 ta lous ar vioon verrattuna maksuosuudet nousevat 0,6 %. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuo si suun ni tel ma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä ta lous suun nitel ma vuosille Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman vuosille Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyk sel lä, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 194 käyt tö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja talous ar vio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille PPKY selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esit te li valtuutetuille PPKY Selänteen vuoden 2014 taloustietoja pal ve lu lin joit tain Pyhäjärven kaupungin osalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös eh dotuk sen yksimielisesti. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja ta lousar vio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille säi ly te tään arkistokohdassa Df.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1082/ /2013 KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laa dit ta va siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va taan. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on olta va tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pi tuise na suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden ta seeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton ali jäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Kuntalain 69 :n 2 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kat ta ma ton ta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voi mas sa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittä vyy des tä talouden tasapainottamiseksi. Pyhäjärven kaupungin taseessa on vuoden 2012 tilinpäätöksen mu kaan yhteensä euron ylijäämä. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 kunnallisverotulojen ker tymäk si on arvioitu euroa tuloveroprosentin ollessa 19,75 %. Kiinteistöverokertymäksi on arvioitu euroa. Kiin teis tö ve ro-pro sen tit ovat myös samat vuoteen 2013 ver rat tuna. Vuoden 2014 yhteisöveron tuotoksi on arvioitu euroa. Suu rin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on yhtei sö ve ro-kan nan alentaminen nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuo des ta 2014 alkaen. Yhteisöverotukseen tehdyt ve ro pe rus temuu tok set on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuut ta muuttamalla. Alustavien laskelmien mukaan kuntien ja ko-osuu dek si vuodelle 2014 tulisi muutosten jälkeen 35,35 % ja vuodelle ,98 %. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2014 yhteensä euroa.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat euroa sekä toi min ta ku lut ovat euroa. Toimintatuottojen muutos ku lu van vuoden muutokset sisältävään talousarvioon verrattuna on 1,90 %. Toimintakulujen vastaava muutosprosentti on 1,59 %. Toimintakatteeksi muodostuu euroa. Toimintakatteen muu tos vuoden 2013 talousarvioon (TA+LTA) verrattuna on 1,51 %. Vuosikatteeksi muodostuu talousarvioesityksessä euroa. Poistojen ja poistoeromuutoserien jälkeen vuoden 2014 talous ar vion tilikauden alijäämäksi jää euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 investointien yh teis määräk si on arvioitu 5,19 M :a. Suurimmat investoinnit tulevana vuon na ovat terveyskeskuksen ja lastentalon rakentaminen. Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan tuloslaskelman ja in ves toin tien talousarvioesitysten mukaan 3,7 M. Vuoden 2014 ta lous ar vio tie to jen mukaan Pyhäjärven kaupungin lainakanta olisi 4,87 M. Talousarvion laadinnassa on noudatettu varovaisuuden pe ri aa tetta sekä periaatetta, jonka mukaan talous pidetään puhtaana kunta- ja palvelurakenneuudistusten tarkoittamista kriisiytyvän kunnan kriteereistä. Tekninen lautakunta on käsitellyt toimialansa ta lous arvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä. Sivistyslautakunta on kä sitel lyt talousarvioasiaa Kaupunginhallitus on käsitellyt ta lous ar vio ta seminaarissaan sekä kokouksessaan Talousarvio ja suunnitelma on laadittu kau pun gin hal li tuk sen antaman ohjeistuksen mukaan. Pe rus palve lu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyt tö suun nitel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vähen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin ylijäämäinen ti linpää tös vuodelta Py hä jär ven kaupungin eri toimialueilla on myös mahdollisuus tarkastella talousarviota käyttösuunnitelman yh tey des sä. Oheismateriaalina nro 3 - vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman sekä päät tää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 195 Oheismateriaalina nro 3 - vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma. Vt. kaupunginjohtaja kertoi valtuutetuille kriittiset menestystekijät ta lous ar vio vuo del le 2014 ja suunnitelmavuosille Taloussihteeri Sari nissilä esitteli valtuutetuille vuoden 2014 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman pää koh dittain. Kaupunginvaltuuston kokoustauko alkoi klo Kokous jatkui klo Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla 27 val tuu tet tua. Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Puheenjohtaja antoi puheenvuoron valtuustoryhmien edustajille, jot ka pidettiin seuraavasti: Keskusta Pro Pyhäjärvi Vasemmisto Sdp Perussuomalaiset Pekka Päivärinta Taimi Nurminen Martti Savolainen Asko Torssonen Jorma Leskinen Tyyne Tuikka esitti, Pyhäsalmen Tanssi ry:n fes ti vaa li avus tuk sesta vä hen ne tään Esitystä kannatti Raija Raija Leppäharju. Kauko Tikkanen esitti, että vuoden 2014 talousarvioon varataan lii kun ta se te lei hin määräraha Tyyne Tuikka esitti vuoden 2014 talousarvioonlasten ja nuorten kult tuu ri- ja liikuntaharrastuksen tukemiseen Esitystä kan nat ti Paavo Leskinen. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko yk si mie lises ti hyväksyä varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon kulttuurija liikuntaharrastukseen :n avustusmääräraha. Kau pungin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Tyyne Tuikka esitti, että kesätyöllistämiseen varataan :n mää rä ra ha vuoden 2014 talousarvioon. Esitystä kannatti Raija

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lep pä har ju. Pekka Päivärinta esitti, että ei varattaisi :n määrärahaa vuo den 2013 kesätyöllistämiseen vaan mietittäisiin eri vaih to eh toja kesätyöllistämisen toteuttamiseen. Esitystä kannatti Kalevi Leh to mä ki. Raija Leppäharju veti esityksensä :n määräraha nuorten ke sä työl lis tä mi seen pois. Raija Leppäharju esitti, että nuorten kesä työl lis tä mi seen varattaisiin Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty nuorten ke sä työl lis tä mi seen varattavasta määrärahasta vuoden 2014 talous ar vi oon kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kan na tet tu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan ehdo tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) "JAA" ääntä, kolme (3) "EI" ääntä ja neljä (4) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 20-3, 4 tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty Py häsal men Tanssi ry:lle varattavasta festivaaliavustus määrärahasta vuo den 2014 talousarvioon kaupunginhallituksen poh ja eh do tukses ta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan ehdo tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusitoista (16) "JAA" ääntä, kahdeksan (8) "EI" ääntä ja kolme ( 3) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 16-8, 3 tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Valtuutettu Tarmo Rapo esitti toivomusponnen, jonka mukaan pan keil ta ja yrityksiltä hankittaisiin lisäksi nuorten ke sätyöl lis tä mi seen. Toivomusponsi hyväksyttiin. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä veti esityksensä pois. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että vuoden 2014 talous ar vio ja vuosien kirjasta sivulta 78 poistetaan lause: Valtateiden risteysalueella ja Ruotasen alueella energian hinnoit te lu suoritetaan kustannusten mukaisesti. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esitti, että vuoden 2014 ta lous ar vioon varataan Makasiinintorin esiintymislavan tekniikkaan :n määräraha. Määräraha vähennetään vuoden 2014 Hy vinvoin ti ta loon varatusta määrärahasta. Esitystä kannatti Raija Leppä har ju. Asko Kauranen esitti, että voiko puheenjohtaja tiedustella valtuus tol ta, että voidaanko Makasiinintorin esiintymislavan tek niikkaan varata vuoden 2014 talousarvioon :n määräraha yk si mie li ses ti. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko yk si mie lises ti hyväksyä varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon :n määräraha Makasiinintorin esiintymislavan tekniikkaan. Kaupun gin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Asko Kauranen esitti, että vuoden 2014 talousarvioon varataan kaavateiden korjaukseen ja rakentamiseen. Kau pungin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutoin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma säilytetään arkistokohdassa Df. Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokoustauon, joka alkoi klo

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia / /2013 KHALL Kaupunginhallitus päätti ( 118), että 1) henkilöstöstrategian lisäksi muutkin osastrategiat yhdistetään osak si Pyhäjärven tulevaisuusstrategiaa ja, että 2) kaupunginhallitus asettaa valtuustoryhmien edustajista oh jausryh män, mikä yhdessä viranhaltijaedustajien kanssa ohjaa valmis te lu työ tä kaupungin tulevaisuusstrategian saa misek si yhtenäiseksi, laaja-alaiseksi kaupungin kehitystä ohjaavaksi asia kir jak si. Kaupunginhallitus asetti ko. ohjausryhmän ( 208). Oh jaus ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa. Kau pun gin val tuu tetuil la oli mahdollisuus osallistua kesäyliopiston järjestämään strate gia kou lu tuk seen Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouk ses sa ( ) päätetyn mukaisesti valtuuston stra te giase mi naa ri järjestettiin ; seminaarissa työstettiin kau pungin visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa ( ) ohjausryhmä vii meis te li valtuustoseminaarin tuotosten ja johtoryhmän val mis telun pohjalta esityksen visioksi, strategisiksi tavoitteiksi ja kriit ti siksi menestystekijöiksi; sloganin osalta asia jäi avoimeksi. Oh jausryh mä päätti lähettää Tulevaisuusstrategia asiakirjan kaupun gin hal li tuk sen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän päättämän stra te gia luon nok sen ja prosessin jatkon (ns. hal lin to kun ta koh taisten osastrategioiden / toimenpideohjelmien laatiminen) Vanhusneuvosto on otettava mukaan ns. vanhuspalvelulain 5 :ssä mainitun suunnitelman valmisteluun; kunnan on laadittava suun ni tel ma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter vey den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi se kä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on pai no tetta va kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Edellä mainittu suunnitelma on laadittava osana kunnan stra tegis ta suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 5 :ää sovelletaan 1. päi väs tä tammikuuta Johtoryhmä esittää, että tämä suun nitel ma laaditaan tulevaisuusstrategiaprosessin osana. Ohjausryhmä päätti , että hallintokuntien osa stra te-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto giois sa / toimenpideohjelmissa luodaan valtuuston hyväksymän vi sion, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden poh jal ta tavoitteet vuoteen 2017 saakka. Tavoitteiden tulee olla lin jas sa yhteisten kriittisten menestystekijöiden kanssa ja riittävän konk reet ti sia. Asetettavien tavoitteiden tulee vastata tulevaisuusstrategian strate gi siin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin omilla ala kohtai sil la (hallintokuntakohtaisilla) tavoitteillaan. Näin strategiasta muo dos tuu kokonaisuus. Ohjausryhmä päätti, että tulevaisuusstrategiasta johdetaan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet vuosittaisiin talousarvioihin ja ta lous suun ni tel miin. Vuoteen 2017 asetetut tavoitteet ovat päämää rä, jonka suuntaisesti vuosittaiset tavoitteet hallintokuntien ta lous ar viois sa asetetaan siten, että päämäärään päästään viimeis tään vuonna Johtoryhmä esittää, että edellä mainittu ohjausryhmän päätös hal lin to kun ta koh tai sis ta vuoteen 2017 asetettavista tavoitteista ja nii den pohjalta johdettavista vuosittaisista toiminnallisista ja ta loudel li sis ta tavoitteista huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan jo vuo den 2014 talousarviota valmisteltaessa, vaikka sekä vuoteen 2017 asetettavia tavoitteita sekä vuoden 2014 talousarviota ja vuo sien taloussuunnitelmaa valmistellaan hal lin to kunnis sa yhtä aikaa. Kaupunginvaltuuston päätettyä kokouksessaan Tu levai suus stra te gian vision, strategisten (ko konais) ta voittei den (1-8) ja niiden kriittisten menestystekijöiden hy väk sy mi sestä kaupungin johtoryhmä ( ) ja tulevaisuusstrategian ohjaus ryh mä ( ) tekevät tarvittaessa lisälinjauksia hal lin tokun ta koh tai seen jatkotyöstämiseen. Ohjausryhmä sekä joh to ryhmä koordinoivat hallintokuntakohtaisten osastrategioiden / toimen pi de oh jel mien tekemistä. Oheismateriaalina nro 2 Tulevaisuusstrategia luonnos ja val tuus to se mi naa ris sa strategian pohjaksi tehty SWOT-ana lyy si. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategiaohjausryhmän esityk sen Tulevaisuusstrategia asiakirjaksi (visio, stra tegi set ta voit teet ja kriittiset menestystekijät) ja päättää esittää sen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategian jat ko työs tä minen tapahtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Tu le vai suus strate gia asiakirjan vision, strategisten tavoitteiden ja

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kriit tis ten me nes tys te ki jöi den pohjalta ns. hallintokuntakohtaisten osa stra te gioi den / toimenpideohjelmien (kaupunginhallitus, hen kilös tö jaos to, Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus, sivistyslautakunta ja tek ni nen lautakunta sekä vanhusneuvosto) tekemisellä stra tegia oh jaus ryh män päätösten ja johtoryhmän esitysten mukaisesti ja siten, että ne tulevat kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi marras kuus sa 2013 ja, että tämä esitetään kaupunginvaltuustolle tiedok si. Kokous jatkuu klo 18,04. Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että maa- ja metsätalouden edel ly tys ten turvaaminen lisätään Tu le vai suus stra te gi an kohdaksi 3.8. KVALT 146 Oheismateriaalina nro 1 on Tulevaisuusstrategialuonnos Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen selvitti valtuutetuille stra tegia oh jaus ryh män esityksen Tulevaisuusstrategia sisäl töä. Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa saapui kokoukseen klo Tavoitteet vuoteen 2017 työstetään hallintokunnittain ja tu le vaisuust ra te gia sen jälkeen esitetään kokoontuvan kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Valtuusto käsitteli Tulevaisuusstrategian strategiset tavoitteet t 1-8 ja niiden kriittiset menestystekijät ja hyväksyi niihin yk si mie lises ti seuraavat lisäykset ja korjaukset: - kohta 3.1. Yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit täjyys kas va tuk sen lisääminen. kohta Pienyrittäjyys ja erityisesti käsityövaltaisen yri tys toimin nan edistäminen. - kohta 3.6. Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kau-

Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12.

Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12. Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12.2013 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia 2013-2017 1098/00.01.00/2013

Lisätiedot

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginhallitus 668 09.12.2013 Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen 276/02.05.03/2010 KHALL 668 1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginhallitus 294 28.08.2014 Pyhäjärven Monitoimihalli Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen joidenkin ehtojen ehdollinen täyttäminen 276/02.05.03/2010 KHALL 294 Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL Kaupunginhallitus 311 07.10.2016 Kaupunginvaltuusto 72 31.10.2016 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/01.01.01/2016 KHALL 07.10.2016 311 Kaupunginjohtajan virka on tullut avoimeksi, kun kau pun gin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla.

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla. Kaupunginhallitus 168 23.05.2017 Kaupunginvaltuusto 36 29.05.2017 Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2016 1925/00.03.01/2017 KHALL 23.05.2017 168 Kuntalain 61 :n mukaan,

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 115 29.03.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 115 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1450/02.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1450/02.02. Kaupunginhallitus 453 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 110 14.12.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma 1450/02.02.00/2015 KHALL 07.12.2015 453 Kuntalain 110 :n (10.4.2015 410/2015)

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 310 23.11.2015 Kaupunginvaltuusto 91 07.12.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 KH 23.11.2015 310 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

426/61.612/2013 TL 355

426/61.612/2013 TL 355 Tekninen lautakunta 355 10.11.2015 Kaupunginhallitus 543 23.11.2015 Tekninen lautakunta 374 25.11.2015 Kaupunginhallitus 581 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 134 14.12.2015 Tekninen lautakunta 62 15.03.2016

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot