404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Ppky Selänteen talousarvion toteutuminen ja 404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja 407 talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 196 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia Valtuutetun aloite / Kaukolämpömaksut Ruotanen, 420 keskustaajama ja risteysalue / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Liuska Markku 198 Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen Jätelautakunnan perustaminen Vestian alueella Kuntalaisaloite / Rauno Tapio Kiirelliset asiat Kokouksen päättäminen 439

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Hynninen Mirja-Liisa Karvonen Aimo Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Malila Laila I varapuheenjohtaja Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Tikkanen Kauko Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Laukkanen Sami Tekninen johtaja Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Nurminen Ilkka Käyttöpäällikkö Pinola Kari Pyhäjärven Kehitys Oy:n toi mitus joh ta ja Kärkkäinen Seija PPKY Selänteen vt. talous- ja hen ki lös tö joh ta ja Poistui klo ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Dennis Tammela Asko Torssonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ol lin tie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 953/ /2013 KVALT 189 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 884/ /2013 KVALT 190 Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin il moitus tau lul le Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupun gin val tuu te tuil le ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemäl le varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton val tuus to ryh män neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuus to ryh män kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten val tuus to ryh män yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyk sen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja pää tös val tai nen. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 883/ /2013 KVALT 191 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuutet tua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dennis Tammela ja Asko Tors sonen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 885/ /2013 KVALT 192 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Laila Malila pyysi puheenvuoron asialistan kohtaan 13 b. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kai ses sa järjestyksessä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ppky Selänteen talousarvion toteutuminen ja muutosesitykset 1166/ /2013 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on kä sitel lyt kokouksessaan 135 talousarvion toteutumisen sekä talousarvion muutosesitykset. Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 56,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 59,5 miljoonaa euroa ja toimin ta ka te siten -3 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan ra hoi tustuo tot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 3,1 miljoo naa euroa. Talousarvion toteutuminen kunnittain , euroa TA 2013 Tot Tot.% Haapajärvi ,24 % Kärsämäki ,51 % Pyhäjärvi ,99 % Reisjärvi ,64 % Yhteensä ,80 % Maksetut ennakot sekä erotus kunnittain , euroa Maksetut ennakot Erotus - lisäperintä / + palautus Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sai raan hoi to pii rien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osal ta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Joulukuussa tul laan siten laskuttamaan erikoissairaanhoito kahdelta kuu kaudel ta: marraskuun palvelut sairaanhoitopiirin laskutuksen mu kaises ti ja joulukuun palvelut marraskuun laskutuksen mukaisena en nak ko na. Erikoissairaanhoidon lisäksi muunkin toiminnan osalta on tulossa ta lous ar vio mää rä ra ho jen ylityksiä, koska tuloslaskelma on ali jäämäi nen. Talousarviomuutoksista tehdään esitys jäsenkuntien valtuus toil le. Pyhäjärven osalta talousarvion lopullinen muutosesitys on euroa. Hallinnon palveluissa esitys on euroa, las ten ja perheiden palveluissa euroa (ryh mä per he päi vä-

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ko tien palkat, lasten hoidon tuet, lastensuojelun perhehoito), psyko so si aa li sis sa palveluissa euroa (kuntouttava työ toi minta, tehostetun palveluasumisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tulot (tehostetun pal ve lu asumi sen ostopalvelut, sisäisten siirtojen tulot), terveyden- ja sairaan hoi don avopalveluissa euroa (erikoislääkäreiden vastaan ot to pal ve lut, alue- ja keskussairaalan menot) teh tyyn talousarvion muutosesitykseen on lisätty seuraa va esitys: henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon menoja ei ole vastaavasti otettu huomioon sisäisenä tulona jäsenkuntien koh dal la. Henkilöstöpalvelujen sisäisten menojen oikaisu työ terveys huol lon sisäiseksi tuloksi on Pyhäjärven osalta euroa. Lisäksi kuntayhtymähallituksessa on hyväksytty inves toin ti osan euron ylitys Effican sähköisen laskutuksen suo ra mak sun käyttöönoton mahdollistamiseksi. Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jä sen kun tien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko to teu tuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksu osuuk sien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin eri kois sai raan hoi don talousarvion muutosesitykset. Kun ta yh tymän taloudellisen tilanteen vuoksi jäsenkuntia on laskutettu talous ar vion muutosesitysten pohjalta heinäkuun toteutuman perus teel la 2/3 maksuun tulevasta maksuosuudesta. Pyhäjärvi on suo rit ta nut euroa Tämän mukaisesti Py häjär ven ennakoita on tarkistettu lisälaskutuksella euroa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus esittää Py hä jär ven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen ja hal lin non osuuden talousarviota muutetaan lisäämällä toi min ta kulu ja yhteensä Vaikutus Pyhäjärven kaupungin talousarvioon: TA, TA+muut, Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Oheismateriaali nro 1 : Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen pää tös Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Se län teen osavuosikatsauksen ja saattaa sen tie dok si valtuustolle. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen pää tök sen mukaisen talousarvion muu tos esityk sen, joka on yhteensä euroa. Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana tämän pykälän koh dal la. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 193 Oheismateriaali nro 1: - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen pää tös PPKY Selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuul tiin asiantuntijana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös eh dotuk sen yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2014 sekä ta loussuun ni tel ma / /2013 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvio pohjautuu valtuus to kau sit tain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimukseen perussopimuksen 14 :n mu kai ses ti. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jä sen kuntien talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrä ra hat. Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viran hal ti joi den toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä, jossa ovat jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yh teensä 77,6 M :a ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 28,9 M 37,2 % Kärsämäki 11,0 M 14,2 % Pyhäjärvi 25,5 M 32,9 % Reisjärvi 12,2 M 15,7 % Alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon verrattuna mak suosuu det kasvavat 7,7 %:a. Muutettuun vuoden 2013 ta lous ar vioon verrattuna maksuosuudet nousevat 0,6 %. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuo si suun ni tel ma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä ta lous suun nitel ma vuosille Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman vuosille Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyk sel lä, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 194 käyt tö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja talous ar vio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille PPKY selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esit te li valtuutetuille PPKY Selänteen vuoden 2014 taloustietoja pal ve lu lin joit tain Pyhäjärven kaupungin osalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös eh dotuk sen yksimielisesti. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja ta lousar vio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille säi ly te tään arkistokohdassa Df.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1082/ /2013 KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laa dit ta va siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va taan. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on olta va tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pi tuise na suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden ta seeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton ali jäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Kuntalain 69 :n 2 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kat ta ma ton ta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voi mas sa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittä vyy des tä talouden tasapainottamiseksi. Pyhäjärven kaupungin taseessa on vuoden 2012 tilinpäätöksen mu kaan yhteensä euron ylijäämä. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 kunnallisverotulojen ker tymäk si on arvioitu euroa tuloveroprosentin ollessa 19,75 %. Kiinteistöverokertymäksi on arvioitu euroa. Kiin teis tö ve ro-pro sen tit ovat myös samat vuoteen 2013 ver rat tuna. Vuoden 2014 yhteisöveron tuotoksi on arvioitu euroa. Suu rin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on yhtei sö ve ro-kan nan alentaminen nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuo des ta 2014 alkaen. Yhteisöverotukseen tehdyt ve ro pe rus temuu tok set on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuut ta muuttamalla. Alustavien laskelmien mukaan kuntien ja ko-osuu dek si vuodelle 2014 tulisi muutosten jälkeen 35,35 % ja vuodelle ,98 %. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2014 yhteensä euroa.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat euroa sekä toi min ta ku lut ovat euroa. Toimintatuottojen muutos ku lu van vuoden muutokset sisältävään talousarvioon verrattuna on 1,90 %. Toimintakulujen vastaava muutosprosentti on 1,59 %. Toimintakatteeksi muodostuu euroa. Toimintakatteen muu tos vuoden 2013 talousarvioon (TA+LTA) verrattuna on 1,51 %. Vuosikatteeksi muodostuu talousarvioesityksessä euroa. Poistojen ja poistoeromuutoserien jälkeen vuoden 2014 talous ar vion tilikauden alijäämäksi jää euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 investointien yh teis määräk si on arvioitu 5,19 M :a. Suurimmat investoinnit tulevana vuon na ovat terveyskeskuksen ja lastentalon rakentaminen. Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan tuloslaskelman ja in ves toin tien talousarvioesitysten mukaan 3,7 M. Vuoden 2014 ta lous ar vio tie to jen mukaan Pyhäjärven kaupungin lainakanta olisi 4,87 M. Talousarvion laadinnassa on noudatettu varovaisuuden pe ri aa tetta sekä periaatetta, jonka mukaan talous pidetään puhtaana kunta- ja palvelurakenneuudistusten tarkoittamista kriisiytyvän kunnan kriteereistä. Tekninen lautakunta on käsitellyt toimialansa ta lous arvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä. Sivistyslautakunta on kä sitel lyt talousarvioasiaa Kaupunginhallitus on käsitellyt ta lous ar vio ta seminaarissaan sekä kokouksessaan Talousarvio ja suunnitelma on laadittu kau pun gin hal li tuk sen antaman ohjeistuksen mukaan. Pe rus palve lu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyt tö suun nitel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vähen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin ylijäämäinen ti linpää tös vuodelta Py hä jär ven kaupungin eri toimialueilla on myös mahdollisuus tarkastella talousarviota käyttösuunnitelman yh tey des sä. Oheismateriaalina nro 3 - vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman sekä päät tää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 195 Oheismateriaalina nro 3 - vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma. Vt. kaupunginjohtaja kertoi valtuutetuille kriittiset menestystekijät ta lous ar vio vuo del le 2014 ja suunnitelmavuosille Taloussihteeri Sari nissilä esitteli valtuutetuille vuoden 2014 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman pää koh dittain. Kaupunginvaltuuston kokoustauko alkoi klo Kokous jatkui klo Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla 27 val tuu tet tua. Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Puheenjohtaja antoi puheenvuoron valtuustoryhmien edustajille, jot ka pidettiin seuraavasti: Keskusta Pro Pyhäjärvi Vasemmisto Sdp Perussuomalaiset Pekka Päivärinta Taimi Nurminen Martti Savolainen Asko Torssonen Jorma Leskinen Tyyne Tuikka esitti, Pyhäsalmen Tanssi ry:n fes ti vaa li avus tuk sesta vä hen ne tään Esitystä kannatti Raija Raija Leppäharju. Kauko Tikkanen esitti, että vuoden 2014 talousarvioon varataan lii kun ta se te lei hin määräraha Tyyne Tuikka esitti vuoden 2014 talousarvioonlasten ja nuorten kult tuu ri- ja liikuntaharrastuksen tukemiseen Esitystä kan nat ti Paavo Leskinen. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko yk si mie lises ti hyväksyä varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon kulttuurija liikuntaharrastukseen :n avustusmääräraha. Kau pungin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Tyyne Tuikka esitti, että kesätyöllistämiseen varataan :n mää rä ra ha vuoden 2014 talousarvioon. Esitystä kannatti Raija

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lep pä har ju. Pekka Päivärinta esitti, että ei varattaisi :n määrärahaa vuo den 2013 kesätyöllistämiseen vaan mietittäisiin eri vaih to eh toja kesätyöllistämisen toteuttamiseen. Esitystä kannatti Kalevi Leh to mä ki. Raija Leppäharju veti esityksensä :n määräraha nuorten ke sä työl lis tä mi seen pois. Raija Leppäharju esitti, että nuorten kesä työl lis tä mi seen varattaisiin Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty nuorten ke sä työl lis tä mi seen varattavasta määrärahasta vuoden 2014 talous ar vi oon kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kan na tet tu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan ehdo tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) "JAA" ääntä, kolme (3) "EI" ääntä ja neljä (4) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 20-3, 4 tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty Py häsal men Tanssi ry:lle varattavasta festivaaliavustus määrärahasta vuo den 2014 talousarvioon kaupunginhallituksen poh ja eh do tukses ta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan ehdo tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusitoista (16) "JAA" ääntä, kahdeksan (8) "EI" ääntä ja kolme ( 3) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 16-8, 3 tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Valtuutettu Tarmo Rapo esitti toivomusponnen, jonka mukaan pan keil ta ja yrityksiltä hankittaisiin lisäksi nuorten ke sätyöl lis tä mi seen. Toivomusponsi hyväksyttiin. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä veti esityksensä pois. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että vuoden 2014 talous ar vio ja vuosien kirjasta sivulta 78 poistetaan lause: Valtateiden risteysalueella ja Ruotasen alueella energian hinnoit te lu suoritetaan kustannusten mukaisesti. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esitti, että vuoden 2014 ta lous ar vioon varataan Makasiinintorin esiintymislavan tekniikkaan :n määräraha. Määräraha vähennetään vuoden 2014 Hy vinvoin ti ta loon varatusta määrärahasta. Esitystä kannatti Raija Leppä har ju. Asko Kauranen esitti, että voiko puheenjohtaja tiedustella valtuus tol ta, että voidaanko Makasiinintorin esiintymislavan tek niikkaan varata vuoden 2014 talousarvioon :n määräraha yk si mie li ses ti. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko yk si mie lises ti hyväksyä varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon :n määräraha Makasiinintorin esiintymislavan tekniikkaan. Kaupun gin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Asko Kauranen esitti, että vuoden 2014 talousarvioon varataan kaavateiden korjaukseen ja rakentamiseen. Kau pungin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutoin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma säilytetään arkistokohdassa Df. Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokoustauon, joka alkoi klo

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia / /2013 KHALL Kaupunginhallitus päätti ( 118), että 1) henkilöstöstrategian lisäksi muutkin osastrategiat yhdistetään osak si Pyhäjärven tulevaisuusstrategiaa ja, että 2) kaupunginhallitus asettaa valtuustoryhmien edustajista oh jausryh män, mikä yhdessä viranhaltijaedustajien kanssa ohjaa valmis te lu työ tä kaupungin tulevaisuusstrategian saa misek si yhtenäiseksi, laaja-alaiseksi kaupungin kehitystä ohjaavaksi asia kir jak si. Kaupunginhallitus asetti ko. ohjausryhmän ( 208). Oh jaus ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa. Kau pun gin val tuu tetuil la oli mahdollisuus osallistua kesäyliopiston järjestämään strate gia kou lu tuk seen Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouk ses sa ( ) päätetyn mukaisesti valtuuston stra te giase mi naa ri järjestettiin ; seminaarissa työstettiin kau pungin visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa ( ) ohjausryhmä vii meis te li valtuustoseminaarin tuotosten ja johtoryhmän val mis telun pohjalta esityksen visioksi, strategisiksi tavoitteiksi ja kriit ti siksi menestystekijöiksi; sloganin osalta asia jäi avoimeksi. Oh jausryh mä päätti lähettää Tulevaisuusstrategia asiakirjan kaupun gin hal li tuk sen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän päättämän stra te gia luon nok sen ja prosessin jatkon (ns. hal lin to kun ta koh taisten osastrategioiden / toimenpideohjelmien laatiminen) Vanhusneuvosto on otettava mukaan ns. vanhuspalvelulain 5 :ssä mainitun suunnitelman valmisteluun; kunnan on laadittava suun ni tel ma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter vey den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi se kä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on pai no tetta va kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Edellä mainittu suunnitelma on laadittava osana kunnan stra tegis ta suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 5 :ää sovelletaan 1. päi väs tä tammikuuta Johtoryhmä esittää, että tämä suun nitel ma laaditaan tulevaisuusstrategiaprosessin osana. Ohjausryhmä päätti , että hallintokuntien osa stra te-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto giois sa / toimenpideohjelmissa luodaan valtuuston hyväksymän vi sion, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden poh jal ta tavoitteet vuoteen 2017 saakka. Tavoitteiden tulee olla lin jas sa yhteisten kriittisten menestystekijöiden kanssa ja riittävän konk reet ti sia. Asetettavien tavoitteiden tulee vastata tulevaisuusstrategian strate gi siin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin omilla ala kohtai sil la (hallintokuntakohtaisilla) tavoitteillaan. Näin strategiasta muo dos tuu kokonaisuus. Ohjausryhmä päätti, että tulevaisuusstrategiasta johdetaan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet vuosittaisiin talousarvioihin ja ta lous suun ni tel miin. Vuoteen 2017 asetetut tavoitteet ovat päämää rä, jonka suuntaisesti vuosittaiset tavoitteet hallintokuntien ta lous ar viois sa asetetaan siten, että päämäärään päästään viimeis tään vuonna Johtoryhmä esittää, että edellä mainittu ohjausryhmän päätös hal lin to kun ta koh tai sis ta vuoteen 2017 asetettavista tavoitteista ja nii den pohjalta johdettavista vuosittaisista toiminnallisista ja ta loudel li sis ta tavoitteista huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan jo vuo den 2014 talousarviota valmisteltaessa, vaikka sekä vuoteen 2017 asetettavia tavoitteita sekä vuoden 2014 talousarviota ja vuo sien taloussuunnitelmaa valmistellaan hal lin to kunnis sa yhtä aikaa. Kaupunginvaltuuston päätettyä kokouksessaan Tu levai suus stra te gian vision, strategisten (ko konais) ta voittei den (1-8) ja niiden kriittisten menestystekijöiden hy väk sy mi sestä kaupungin johtoryhmä ( ) ja tulevaisuusstrategian ohjaus ryh mä ( ) tekevät tarvittaessa lisälinjauksia hal lin tokun ta koh tai seen jatkotyöstämiseen. Ohjausryhmä sekä joh to ryhmä koordinoivat hallintokuntakohtaisten osastrategioiden / toimen pi de oh jel mien tekemistä. Oheismateriaalina nro 2 Tulevaisuusstrategia luonnos ja val tuus to se mi naa ris sa strategian pohjaksi tehty SWOT-ana lyy si. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategiaohjausryhmän esityk sen Tulevaisuusstrategia asiakirjaksi (visio, stra tegi set ta voit teet ja kriittiset menestystekijät) ja päättää esittää sen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategian jat ko työs tä minen tapahtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Tu le vai suus strate gia asiakirjan vision, strategisten tavoitteiden ja

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kriit tis ten me nes tys te ki jöi den pohjalta ns. hallintokuntakohtaisten osa stra te gioi den / toimenpideohjelmien (kaupunginhallitus, hen kilös tö jaos to, Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus, sivistyslautakunta ja tek ni nen lautakunta sekä vanhusneuvosto) tekemisellä stra tegia oh jaus ryh män päätösten ja johtoryhmän esitysten mukaisesti ja siten, että ne tulevat kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi marras kuus sa 2013 ja, että tämä esitetään kaupunginvaltuustolle tiedok si. Kokous jatkuu klo 18,04. Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että maa- ja metsätalouden edel ly tys ten turvaaminen lisätään Tu le vai suus stra te gi an kohdaksi 3.8. KVALT 146 Oheismateriaalina nro 1 on Tulevaisuusstrategialuonnos Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen selvitti valtuutetuille stra tegia oh jaus ryh män esityksen Tulevaisuusstrategia sisäl töä. Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa saapui kokoukseen klo Tavoitteet vuoteen 2017 työstetään hallintokunnittain ja tu le vaisuust ra te gia sen jälkeen esitetään kokoontuvan kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Valtuusto käsitteli Tulevaisuusstrategian strategiset tavoitteet t 1-8 ja niiden kriittiset menestystekijät ja hyväksyi niihin yk si mie lises ti seuraavat lisäykset ja korjaukset: - kohta 3.1. Yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit täjyys kas va tuk sen lisääminen. kohta Pienyrittäjyys ja erityisesti käsityövaltaisen yri tys toimin nan edistäminen. - kohta 3.6. Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kau-

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot