404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Ppky Selänteen talousarvion toteutuminen ja 404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja 407 talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 196 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia Valtuutetun aloite / Kaukolämpömaksut Ruotanen, 420 keskustaajama ja risteysalue / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Liuska Markku 198 Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen Jätelautakunnan perustaminen Vestian alueella Kuntalaisaloite / Rauno Tapio Kiirelliset asiat Kokouksen päättäminen 439

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Hynninen Mirja-Liisa Karvonen Aimo Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Malila Laila I varapuheenjohtaja Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Tikkanen Kauko Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Laukkanen Sami Tekninen johtaja Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Nurminen Ilkka Käyttöpäällikkö Pinola Kari Pyhäjärven Kehitys Oy:n toi mitus joh ta ja Kärkkäinen Seija PPKY Selänteen vt. talous- ja hen ki lös tö joh ta ja Poistui klo ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Dennis Tammela Asko Torssonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ol lin tie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 953/ /2013 KVALT 189 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 884/ /2013 KVALT 190 Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin il moitus tau lul le Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupun gin val tuu te tuil le ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemäl le varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton val tuus to ryh män neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuus to ryh män kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten val tuus to ryh män yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyk sen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja pää tös val tai nen. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 883/ /2013 KVALT 191 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuutet tua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dennis Tammela ja Asko Tors sonen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 885/ /2013 KVALT 192 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Laila Malila pyysi puheenvuoron asialistan kohtaan 13 b. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kai ses sa järjestyksessä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ppky Selänteen talousarvion toteutuminen ja muutosesitykset 1166/ /2013 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on kä sitel lyt kokouksessaan 135 talousarvion toteutumisen sekä talousarvion muutosesitykset. Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 56,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 59,5 miljoonaa euroa ja toimin ta ka te siten -3 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan ra hoi tustuo tot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 3,1 miljoo naa euroa. Talousarvion toteutuminen kunnittain , euroa TA 2013 Tot Tot.% Haapajärvi ,24 % Kärsämäki ,51 % Pyhäjärvi ,99 % Reisjärvi ,64 % Yhteensä ,80 % Maksetut ennakot sekä erotus kunnittain , euroa Maksetut ennakot Erotus - lisäperintä / + palautus Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sai raan hoi to pii rien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osal ta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Joulukuussa tul laan siten laskuttamaan erikoissairaanhoito kahdelta kuu kaudel ta: marraskuun palvelut sairaanhoitopiirin laskutuksen mu kaises ti ja joulukuun palvelut marraskuun laskutuksen mukaisena en nak ko na. Erikoissairaanhoidon lisäksi muunkin toiminnan osalta on tulossa ta lous ar vio mää rä ra ho jen ylityksiä, koska tuloslaskelma on ali jäämäi nen. Talousarviomuutoksista tehdään esitys jäsenkuntien valtuus toil le. Pyhäjärven osalta talousarvion lopullinen muutosesitys on euroa. Hallinnon palveluissa esitys on euroa, las ten ja perheiden palveluissa euroa (ryh mä per he päi vä-

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ko tien palkat, lasten hoidon tuet, lastensuojelun perhehoito), psyko so si aa li sis sa palveluissa euroa (kuntouttava työ toi minta, tehostetun palveluasumisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa tulot (tehostetun pal ve lu asumi sen ostopalvelut, sisäisten siirtojen tulot), terveyden- ja sairaan hoi don avopalveluissa euroa (erikoislääkäreiden vastaan ot to pal ve lut, alue- ja keskussairaalan menot) teh tyyn talousarvion muutosesitykseen on lisätty seuraa va esitys: henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon menoja ei ole vastaavasti otettu huomioon sisäisenä tulona jäsenkuntien koh dal la. Henkilöstöpalvelujen sisäisten menojen oikaisu työ terveys huol lon sisäiseksi tuloksi on Pyhäjärven osalta euroa. Lisäksi kuntayhtymähallituksessa on hyväksytty inves toin ti osan euron ylitys Effican sähköisen laskutuksen suo ra mak sun käyttöönoton mahdollistamiseksi. Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jä sen kun tien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko to teu tuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksu osuuk sien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin eri kois sai raan hoi don talousarvion muutosesitykset. Kun ta yh tymän taloudellisen tilanteen vuoksi jäsenkuntia on laskutettu talous ar vion muutosesitysten pohjalta heinäkuun toteutuman perus teel la 2/3 maksuun tulevasta maksuosuudesta. Pyhäjärvi on suo rit ta nut euroa Tämän mukaisesti Py häjär ven ennakoita on tarkistettu lisälaskutuksella euroa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus esittää Py hä jär ven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen ja hal lin non osuuden talousarviota muutetaan lisäämällä toi min ta kulu ja yhteensä Vaikutus Pyhäjärven kaupungin talousarvioon: TA, TA+muut, Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Oheismateriaali nro 1 : Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen pää tös Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Se län teen osavuosikatsauksen ja saattaa sen tie dok si valtuustolle. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen pää tök sen mukaisen talousarvion muu tos esityk sen, joka on yhteensä euroa. Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana tämän pykälän koh dal la. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 193 Oheismateriaali nro 1: - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen pää tös PPKY Selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuul tiin asiantuntijana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös eh dotuk sen yksimielisesti.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2014 sekä ta loussuun ni tel ma / /2013 KHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvio pohjautuu valtuus to kau sit tain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimukseen perussopimuksen 14 :n mu kai ses ti. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jä sen kuntien talousarvioihin ja suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrä ra hat. Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viran hal ti joi den toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä, jossa ovat jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yh teensä 77,6 M :a ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 28,9 M 37,2 % Kärsämäki 11,0 M 14,2 % Pyhäjärvi 25,5 M 32,9 % Reisjärvi 12,2 M 15,7 % Alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon verrattuna mak suosuu det kasvavat 7,7 %:a. Muutettuun vuoden 2013 ta lous ar vioon verrattuna maksuosuudet nousevat 0,6 %. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuo si suun ni tel ma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä ta lous suun nitel ma vuosille Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hy väksyt tä väk si Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman vuosille Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyk sel lä, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Pyhäjärven

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 194 käyt tö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin yli jää mäinen tilinpäätös vuodelta Oheismateriaalina nro 2 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja talous ar vio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille PPKY selänteen vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esit te li valtuutetuille PPKY Selänteen vuoden 2014 taloustietoja pal ve lu lin joit tain Pyhäjärven kaupungin osalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös eh dotuk sen yksimielisesti. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja ta lousar vio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma vuosille säi ly te tään arkistokohdassa Df.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1082/ /2013 KHALL Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laa dit ta va siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va taan. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on olta va tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pi tuise na suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden ta seeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton ali jäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Kuntalain 69 :n 2 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kat ta ma ton ta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voi mas sa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittä vyy des tä talouden tasapainottamiseksi. Pyhäjärven kaupungin taseessa on vuoden 2012 tilinpäätöksen mu kaan yhteensä euron ylijäämä. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 kunnallisverotulojen ker tymäk si on arvioitu euroa tuloveroprosentin ollessa 19,75 %. Kiinteistöverokertymäksi on arvioitu euroa. Kiin teis tö ve ro-pro sen tit ovat myös samat vuoteen 2013 ver rat tuna. Vuoden 2014 yhteisöveron tuotoksi on arvioitu euroa. Suu rin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on yhtei sö ve ro-kan nan alentaminen nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuo des ta 2014 alkaen. Yhteisöverotukseen tehdyt ve ro pe rus temuu tok set on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuut ta muuttamalla. Alustavien laskelmien mukaan kuntien ja ko-osuu dek si vuodelle 2014 tulisi muutosten jälkeen 35,35 % ja vuodelle ,98 %. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2014 yhteensä euroa.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat euroa sekä toi min ta ku lut ovat euroa. Toimintatuottojen muutos ku lu van vuoden muutokset sisältävään talousarvioon verrattuna on 1,90 %. Toimintakulujen vastaava muutosprosentti on 1,59 %. Toimintakatteeksi muodostuu euroa. Toimintakatteen muu tos vuoden 2013 talousarvioon (TA+LTA) verrattuna on 1,51 %. Vuosikatteeksi muodostuu talousarvioesityksessä euroa. Poistojen ja poistoeromuutoserien jälkeen vuoden 2014 talous ar vion tilikauden alijäämäksi jää euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 investointien yh teis määräk si on arvioitu 5,19 M :a. Suurimmat investoinnit tulevana vuon na ovat terveyskeskuksen ja lastentalon rakentaminen. Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan tuloslaskelman ja in ves toin tien talousarvioesitysten mukaan 3,7 M. Vuoden 2014 ta lous ar vio tie to jen mukaan Pyhäjärven kaupungin lainakanta olisi 4,87 M. Talousarvion laadinnassa on noudatettu varovaisuuden pe ri aa tetta sekä periaatetta, jonka mukaan talous pidetään puhtaana kunta- ja palvelurakenneuudistusten tarkoittamista kriisiytyvän kunnan kriteereistä. Tekninen lautakunta on käsitellyt toimialansa ta lous arvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä. Sivistyslautakunta on kä sitel lyt talousarvioasiaa Kaupunginhallitus on käsitellyt ta lous ar vio ta seminaarissaan sekä kokouksessaan Talousarvio ja suunnitelma on laadittu kau pun gin hal li tuk sen antaman ohjeistuksen mukaan. Pe rus palve lu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyt tö suun nitel man hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vähen nyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin ylijäämäinen ti linpää tös vuodelta Py hä jär ven kaupungin eri toimialueilla on myös mahdollisuus tarkastella talousarviota käyttösuunnitelman yh tey des sä. Oheismateriaalina nro 3 - vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Pyhäjärven kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman sekä päät tää esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Taloussihteeri Sari Nissilää kuultiin asiantuntijana.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 195 Oheismateriaalina nro 3 - vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma. Vt. kaupunginjohtaja kertoi valtuutetuille kriittiset menestystekijät ta lous ar vio vuo del le 2014 ja suunnitelmavuosille Taloussihteeri Sari nissilä esitteli valtuutetuille vuoden 2014 talous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman pää koh dittain. Kaupunginvaltuuston kokoustauko alkoi klo Kokous jatkui klo Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuudon. Paikalla 27 val tuu tet tua. Läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Puheenjohtaja antoi puheenvuoron valtuustoryhmien edustajille, jot ka pidettiin seuraavasti: Keskusta Pro Pyhäjärvi Vasemmisto Sdp Perussuomalaiset Pekka Päivärinta Taimi Nurminen Martti Savolainen Asko Torssonen Jorma Leskinen Tyyne Tuikka esitti, Pyhäsalmen Tanssi ry:n fes ti vaa li avus tuk sesta vä hen ne tään Esitystä kannatti Raija Raija Leppäharju. Kauko Tikkanen esitti, että vuoden 2014 talousarvioon varataan lii kun ta se te lei hin määräraha Tyyne Tuikka esitti vuoden 2014 talousarvioonlasten ja nuorten kult tuu ri- ja liikuntaharrastuksen tukemiseen Esitystä kan nat ti Paavo Leskinen. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko yk si mie lises ti hyväksyä varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon kulttuurija liikuntaharrastukseen :n avustusmääräraha. Kau pungin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Tyyne Tuikka esitti, että kesätyöllistämiseen varataan :n mää rä ra ha vuoden 2014 talousarvioon. Esitystä kannatti Raija

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lep pä har ju. Pekka Päivärinta esitti, että ei varattaisi :n määrärahaa vuo den 2013 kesätyöllistämiseen vaan mietittäisiin eri vaih to eh toja kesätyöllistämisen toteuttamiseen. Esitystä kannatti Kalevi Leh to mä ki. Raija Leppäharju veti esityksensä :n määräraha nuorten ke sä työl lis tä mi seen pois. Raija Leppäharju esitti, että nuorten kesä työl lis tä mi seen varattaisiin Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty nuorten ke sä työl lis tä mi seen varattavasta määrärahasta vuoden 2014 talous ar vi oon kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kan na tet tu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan ehdo tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksikymmentä (20) "JAA" ääntä, kolme (3) "EI" ääntä ja neljä (4) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 20-3, 4 tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty Py häsal men Tanssi ry:lle varattavasta festivaaliavustus määrärahasta vuo den 2014 talousarvioon kaupunginhallituksen poh ja eh do tukses ta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan ehdo tus ta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusitoista (16) "JAA" ääntä, kahdeksan (8) "EI" ääntä ja kolme ( 3) tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 16-8, 3 tyhjää viitaten, et tä kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 4. Valtuutettu Tarmo Rapo esitti toivomusponnen, jonka mukaan pan keil ta ja yrityksiltä hankittaisiin lisäksi nuorten ke sätyöl lis tä mi seen. Toivomusponsi hyväksyttiin. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä veti esityksensä pois. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että vuoden 2014 talous ar vio ja vuosien kirjasta sivulta 78 poistetaan lause: Valtateiden risteysalueella ja Ruotasen alueella energian hinnoit te lu suoritetaan kustannusten mukaisesti. Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esitti, että vuoden 2014 ta lous ar vioon varataan Makasiinintorin esiintymislavan tekniikkaan :n määräraha. Määräraha vähennetään vuoden 2014 Hy vinvoin ti ta loon varatusta määrärahasta. Esitystä kannatti Raija Leppä har ju. Asko Kauranen esitti, että voiko puheenjohtaja tiedustella valtuus tol ta, että voidaanko Makasiinintorin esiintymislavan tek niikkaan varata vuoden 2014 talousarvioon :n määräraha yk si mie li ses ti. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että voidaanko yk si mie lises ti hyväksyä varattavaksi vuoden 2014 talousarvioon :n määräraha Makasiinintorin esiintymislavan tekniikkaan. Kaupun gin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Asko Kauranen esitti, että vuoden 2014 talousarvioon varataan kaavateiden korjaukseen ja rakentamiseen. Kau pungin val tuus to hyväksyi yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutoin vuoden 2014 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni telma säilytetään arkistokohdassa Df. Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokoustauon, joka alkoi klo

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia / /2013 KHALL Kaupunginhallitus päätti ( 118), että 1) henkilöstöstrategian lisäksi muutkin osastrategiat yhdistetään osak si Pyhäjärven tulevaisuusstrategiaa ja, että 2) kaupunginhallitus asettaa valtuustoryhmien edustajista oh jausryh män, mikä yhdessä viranhaltijaedustajien kanssa ohjaa valmis te lu työ tä kaupungin tulevaisuusstrategian saa misek si yhtenäiseksi, laaja-alaiseksi kaupungin kehitystä ohjaavaksi asia kir jak si. Kaupunginhallitus asetti ko. ohjausryhmän ( 208). Oh jaus ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa. Kau pun gin val tuu tetuil la oli mahdollisuus osallistua kesäyliopiston järjestämään strate gia kou lu tuk seen Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouk ses sa ( ) päätetyn mukaisesti valtuuston stra te giase mi naa ri järjestettiin ; seminaarissa työstettiin kau pungin visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa ( ) ohjausryhmä vii meis te li valtuustoseminaarin tuotosten ja johtoryhmän val mis telun pohjalta esityksen visioksi, strategisiksi tavoitteiksi ja kriit ti siksi menestystekijöiksi; sloganin osalta asia jäi avoimeksi. Oh jausryh mä päätti lähettää Tulevaisuusstrategia asiakirjan kaupun gin hal li tuk sen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän päättämän stra te gia luon nok sen ja prosessin jatkon (ns. hal lin to kun ta koh taisten osastrategioiden / toimenpideohjelmien laatiminen) Vanhusneuvosto on otettava mukaan ns. vanhuspalvelulain 5 :ssä mainitun suunnitelman valmisteluun; kunnan on laadittava suun ni tel ma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter vey den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi se kä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on pai no tetta va kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Edellä mainittu suunnitelma on laadittava osana kunnan stra tegis ta suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 5 :ää sovelletaan 1. päi väs tä tammikuuta Johtoryhmä esittää, että tämä suun nitel ma laaditaan tulevaisuusstrategiaprosessin osana. Ohjausryhmä päätti , että hallintokuntien osa stra te-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto giois sa / toimenpideohjelmissa luodaan valtuuston hyväksymän vi sion, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden poh jal ta tavoitteet vuoteen 2017 saakka. Tavoitteiden tulee olla lin jas sa yhteisten kriittisten menestystekijöiden kanssa ja riittävän konk reet ti sia. Asetettavien tavoitteiden tulee vastata tulevaisuusstrategian strate gi siin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin omilla ala kohtai sil la (hallintokuntakohtaisilla) tavoitteillaan. Näin strategiasta muo dos tuu kokonaisuus. Ohjausryhmä päätti, että tulevaisuusstrategiasta johdetaan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet vuosittaisiin talousarvioihin ja ta lous suun ni tel miin. Vuoteen 2017 asetetut tavoitteet ovat päämää rä, jonka suuntaisesti vuosittaiset tavoitteet hallintokuntien ta lous ar viois sa asetetaan siten, että päämäärään päästään viimeis tään vuonna Johtoryhmä esittää, että edellä mainittu ohjausryhmän päätös hal lin to kun ta koh tai sis ta vuoteen 2017 asetettavista tavoitteista ja nii den pohjalta johdettavista vuosittaisista toiminnallisista ja ta loudel li sis ta tavoitteista huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan jo vuo den 2014 talousarviota valmisteltaessa, vaikka sekä vuoteen 2017 asetettavia tavoitteita sekä vuoden 2014 talousarviota ja vuo sien taloussuunnitelmaa valmistellaan hal lin to kunnis sa yhtä aikaa. Kaupunginvaltuuston päätettyä kokouksessaan Tu levai suus stra te gian vision, strategisten (ko konais) ta voittei den (1-8) ja niiden kriittisten menestystekijöiden hy väk sy mi sestä kaupungin johtoryhmä ( ) ja tulevaisuusstrategian ohjaus ryh mä ( ) tekevät tarvittaessa lisälinjauksia hal lin tokun ta koh tai seen jatkotyöstämiseen. Ohjausryhmä sekä joh to ryhmä koordinoivat hallintokuntakohtaisten osastrategioiden / toimen pi de oh jel mien tekemistä. Oheismateriaalina nro 2 Tulevaisuusstrategia luonnos ja val tuus to se mi naa ris sa strategian pohjaksi tehty SWOT-ana lyy si. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategiaohjausryhmän esityk sen Tulevaisuusstrategia asiakirjaksi (visio, stra tegi set ta voit teet ja kriittiset menestystekijät) ja päättää esittää sen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategian jat ko työs tä minen tapahtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Tu le vai suus strate gia asiakirjan vision, strategisten tavoitteiden ja

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kriit tis ten me nes tys te ki jöi den pohjalta ns. hallintokuntakohtaisten osa stra te gioi den / toimenpideohjelmien (kaupunginhallitus, hen kilös tö jaos to, Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus, sivistyslautakunta ja tek ni nen lautakunta sekä vanhusneuvosto) tekemisellä stra tegia oh jaus ryh män päätösten ja johtoryhmän esitysten mukaisesti ja siten, että ne tulevat kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi marras kuus sa 2013 ja, että tämä esitetään kaupunginvaltuustolle tiedok si. Kokous jatkuu klo 18,04. Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että maa- ja metsätalouden edel ly tys ten turvaaminen lisätään Tu le vai suus stra te gi an kohdaksi 3.8. KVALT 146 Oheismateriaalina nro 1 on Tulevaisuusstrategialuonnos Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen selvitti valtuutetuille stra tegia oh jaus ryh män esityksen Tulevaisuusstrategia sisäl töä. Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa saapui kokoukseen klo Tavoitteet vuoteen 2017 työstetään hallintokunnittain ja tu le vaisuust ra te gia sen jälkeen esitetään kokoontuvan kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Valtuusto käsitteli Tulevaisuusstrategian strategiset tavoitteet t 1-8 ja niiden kriittiset menestystekijät ja hyväksyi niihin yk si mie lises ti seuraavat lisäykset ja korjaukset: - kohta 3.1. Yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit täjyys kas va tuk sen lisääminen. kohta Pienyrittäjyys ja erityisesti käsityövaltaisen yri tys toimin nan edistäminen. - kohta 3.6. Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kau-

Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12.

Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12. Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12.2013 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia 2013-2017 1098/00.01.00/2013

Lisätiedot

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginhallitus 668 09.12.2013 Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen 276/02.05.03/2010 KHALL 668 1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginhallitus 294 28.08.2014 Pyhäjärven Monitoimihalli Oy:n kanssa tehtävän esisopimuksen joidenkin ehtojen ehdollinen täyttäminen 276/02.05.03/2010 KHALL 294 Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1450/02.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 1450/02.02. Kaupunginhallitus 453 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 110 14.12.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma 1450/02.02.00/2015 KHALL 07.12.2015 453 Kuntalain 110 :n (10.4.2015 410/2015)

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupunginvaltuusto 34 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 57 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 88 14.11.2016 Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot