Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi"

Transkriptio

1 Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi Tytti Klén Project Manager/Projektipäällikkö University of Helsinki, Ruralia Institute Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Mikkeli

2 Ruralia Institute Ruralia-instituutti An independent part of the University of Helsinki Situated in Mikkeli and in Seinäjoki Helsingin yliopiston erillislaitos Toimipisteet Mikkelissä ja Seinäjoella

3 Current projects and themes Tutkimusteemoja Local food, organic food Green care and nature-based activities Village activity, local action groups Co-operative entrepreneurship Rural services, rural policy Regional economy Luomu ja lähiruoka Green care ja luontoyrittäjyys, maaseutuyrittäjyys Kylätoiminta ja Leader-ryhmät Osuustoiminnallinen yrittäjyys Kuntarakenteet ja palvelujen järjestäminen Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi

4 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Nationwide project together with the Ministry of Employment and the Economy Valtakunnallinen hanke yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

5 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Ruralia Institute is coordinating and implementing the project in the eastern part of Finland Tampere Region Co-operative Centre is implementing the project in the other parts of Finland Ruralia-instituutti hallinnoi ja toteuttaa itäsuomalaista osaa Muu Suomi: hallinnoija Työ- ja elinkeinoministeriö, toteuttaja Tampereen seudun osuustoimintakeskus

6 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Foundation partly from EU (ESF, European Social Foundation) and partly from the state Rahoitus osin EU-rahoitteinen (ESR, Euroopan sosiaalirahasto) rahoittajina myös Itä-Suomen ELYkeskukset

7 Targets Hankkeen tarkoitus To spread the knowledge about co-operative entrepreneurship To increase knowledge about different cooperative solutions and models Levittää tietoa osuuskuntayrittäjyydestä Lisätä tietoa erilaisista osuuskuntamalleista

8 Targets Hankkeen tarkoitus To integrate cooperative entrepreneurship into the range of services provided by all business and career organizations training of business and career advisors Osuustoiminnallinen yrittäjyys osaksi yritysja urapalveluorganisaatioiden palveluvalikoimaa yritys- ja urapalveluneuvojien kouluttaminen

9 Targets Hankkeen tarkoitus Offer an alternative for sole proprietors and for those who consider starting up their own business From selfemployed to teamemployed Tarjota vaihtoehtoinen yrittäjyyden malli yksinyrittäjille sekä niille, jotka pohtivat yrittäjiksi ryhtymistä Tiimiyrittäjyys

10 The Culture in Finland: Sole Proprietors Suomessa yksinyrittämisen kulttuuri Sole proprietors are the mainstream of selfemployment in Finland 42 % of all enterprises are sole proprietors Itsensä työllistävistä henkilöistä Suomessa suurin osa on yksinyrittäviä 42 % kaikista yrityksistä on yhden hengen yrityksiä

11 The Culture in Finland: Sole Proprietors Suomessa yksinyrittämisen kulttuuri Over 50 % of new start-ups are sole proprietors 93 % of Finnish companies have less than 10 employees Yli 50 % perustettavista yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä 93 % suomalaisista yrityksistä on vähemmän kuin 10 työntekijää

12 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Financial risks loss of unemployment benefits, obligatory payments, personal responsibility for company failure, need for capital, unwillingness to take a loan Being afraid of the workload, too long working days, no holidays Taloudelliset riskit työttömyysturvan menettäminen, pakolliset yrittäjämaksut, henkilökohtainen vastuu yrityksen kaatuessa, pääoman tarve, haluttomuus ottaa lainaa Pelko työn määrästä, liian pitkä työpäivät, ei lomia

13 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Concern about business idea and possible success Lack of social support and networks Lack of appropriate partners Too much responsibility Huoli liikeidean kelvollisuudesta ja menestymisestä Sosiaalisen tuen ja verkostojen puute Sopivien liikekumppanien puute Liikaa vastuuta

14 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Too much paperwork and bureaucracy Insufficient knowledge about issues related to entrepreneurship e.g. marketing, financial management, administration, employment issues Liikaa paperityötä ja byrokratiaa Riittämätön tieto yrittäjyydestä esim. markkinointi, varainhoito, hallinto, työllistämiseen liittyvät asiat

15 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä The alternative: co-operative entrepreneurship Vaihtoehto: osuustoiminnallinen yrittäjyys

16 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Possibility to combine employees and entrepreneurs best features the right to unemployment security continues if the co-op has at least 7 members the share per member is less than 15 % Yhdistää työntekijyyden ja yrittäjyyden parhaat puolet oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos osuuskunnassa vähintään 7 jäsentä omistusosuus jää alle 15 prosentin

17 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Personal risk of failure is limited (one share per member) Combining and sharing knowhow and knowledge Taloudellinen riski rajoittuu osuusmaksuun Tiedon ja osaamisen yhdistäminen

18 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Managing the economic risks together Partnership and social networks Testing one s business idea Taloudellisten riskien hallinta yhdessä Kumppanuus ja sosiaaliset verkostot Oman liikeidean testaaminen

19 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Improved productivity and growth Lisääntyvä tuottavuus ja kasvu

20 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Women find co-operative entrepreneurship less risky and a more sociable form of business in co-ops over 50 % of members are women (about 30 % of entrepreneurs in general are women) still, 80 % of women entrepreneurs are sole proprietors Naiset pitävät osuustoiminnallista yrittäjyyttä riskittömänä ja sosiaalisena yrittäjyyden muotona osuuskunnissa yli 50 % jäsenistä on naisia (kaiken kaikkiaan noin 30 % yrittäjistä on naisia) kuitenkin 80 % naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä

21 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Young people find co-ops as a fair form of business the culture is changing the sense of community is rising co-operational values: social responsibility and caring for others e.g. student co-ops Nuoret pitävät osuuskuntayrittäjyyttä oikeudenmukaisena yrittäjyyden muotona yhteisöllisyyden tunne kasvamassa osuustoiminnan arvot: yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen esim. opiskelijaosuuskunnat

22 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Social enterprises a co-op is a perfect form of enterprise for them (co-operational values!) Yhteiskunnalliset yritykset osuuskunta on erittäin hyvä yritysmuoto niille (osuustoiminnan arvot!)

23 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Social and welfare business a not for profit co-op is a suitable enterprise model Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys voittoa tavoittelematon osuuskunta on sopiva yritysmuoto

24 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä The co-op is a good solution for Employee buy out situations (the staff continues the business) Sole proprietors can form their own co-ops (e.g. for marketing) Osuuskunta on hyvä ratkaisu yrityskauppa- tai sukupolvenvaihdostilanteissa (ns. Employee bye out henkilökunta perustaa osuuskunnan jatkaen toimintaa) Yksityisyrittäjät voivat muodostaa omia osuuskuntiaan (esim. markkinointiin)

25 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Creative people want structures that enhance their creativity, are democratic and socially fulfilling Luovien alojen ihmiset haluavat yrittäjyyttä, joka tukee heidän luovuuttaan, on demokraattista ja sosiaalisesti tyydyttävää

26 Co-ops: New Opportunities Osuuskunnat: uusia mahdollisuuksia Our slogan: Success comes from people who believe in themselves and trust others. Tunnuslauseemme: Menestys syntyy ihmisistä, jotka uskovat itseensä ja luottavat toisiinsa.

27 Thank you! Kiitos!

28 Co-operative entrepreneurship Osuustoiminnallinen yrittäjyys

29 Definition of a Co-operative Osuuskunnan määritelmä A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economics, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democraticallycontrolled enterprise. International Co-operative Alliance, ICA, 1995 Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilöyhtymä, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti yhteisten taloudellisten, yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten tarpeidensa ja odotustensa toteuttamiseksi. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto, ICA, 1995

30 Co-operatives Worlwide Osuuskunnat maailmanlaajuisesti Over 700 million people are members of co-operatives Half the world s population is influenced by co-operatives Osuuskunnilla yli 700 miljoonaa jäsentä Puolet maailman väestöstä osuustoiminnan vaikutuspiirissä

31 Co-operatives Worlwide Osuuskunnat maailmanlaajuisesti Within the EU there are 300,000 cooperatives with 140 million members Worker and social co-operatives employ 1.5 million people in Europe EU:ssa on osuuskuntaa, joissa 140 miljoonaa jäsentä Työ- ja sosiaaliosuuskunnat työllistävät 1,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa

32 Co-operative Values Osuustoiminnan arvot self-help self-responsibility democracy equality equity solidarity honesty openness social responsibility and caring for others - omatoimisuus - omavastuisuus - demokratia - tasa-arvo - oikeudenmukaisuus - solidaarisuus - rehellisyys - avoimuus - muista ihmisistä välittäminen

33 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona co-operative osuuskunta 1 share 1 share 1 share 1 share 1 share 1 osuus 1 osuus 1 osuus 1 osuus 1 osuus member member member member member jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

34 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona Co-operative is a business enterprise with economic interests A viable business idea is needed! Osuuskunta on yritys tavoitteena menestyvä liiketoiminta Yritystoimintaan tarvitaan aina hyvä liikeidea!

35 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona A jointly-owned and democratically-controlled enterprise Jäsentensä omistama yritys Demokraattinen jäsenhallinto

36 Local Business Paikallista yrittäjyyttä The added value of a co-operative business strenghtens the economy and welfare of both, the members and the local community Osuustoiminnan synnyttämä arvonlisäys vahvistaa sekä jäsenen että kotiseudun taloutta ja hyvinvointia

37 Every Member has a Voice Jokainen jäsen voi vaikuttaa Each member has equal voting rights One member, one share, one vote Jokaisen jäsenen ääni on tasavertainen Jokaisella jäsenellä yksi osuus Jäsen per ääni periaate

38 Members - Jäsenet A minimum number of members 3 members in Finland No restrictions on the maximum number of members Vähintään 3 perustajajäsentä (Suomi) Jäsenten enimmäismäärä ei rajoitettu

39 Joining a Co-operative Osuuskuntaan liittyminen You can also became a member of an already existing co-operative Mahdollista myös liittyä jo olemassa olevaan osuuskuntaan

40 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A flexible business form: easy to join, easy to resign also possible to expel a member Joustava yritysmuoto: helppo liittyä, helppo erota jäsen voidaan myös erottaa

41 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Co-operative is a suitatable business form for people who like to work together Osuuskunta sopii niille, jotka haluavat työskennellä yhdessä

42 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Co-operation decreases the costs per member, which reduces the entrepreneurial risks Yhteisyrittäjyys pienentää kustannuksia jäsenten osalta ja vähentää näin yksittäisen jäsenen taloudellista riskiä

43 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A business form with limited liability: a member of a co-operative is liable for the obligations of the enterprise only with his or her share prise Jäsenen taloudellinen vastuu rajoittuu vain osuusmaksuun

44 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A co-op is able to get started even with less capital no minimum share capital is needed The right to unemployment security continues if the co-operatives has at least 7 members the share per member is less than 15 % Minimipääomavaatimusta ei ole Oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos osuuskunnassa vähintään 7 jäsentä omistusosuus jää alle 15 prosentin

45 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Easy for the purchaser to make use of the services when the co-operative organises the members work and the purchaser has only one invoice to pay the co-operative takes care of the employer oblications Työn tilaajan tarvitsee maksaa vain lasku osuuskunnalle tehdystä työstä helpottaa työn tilaamista osuuskunta huolehtii työnantajan velvollisuuksista

46 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 1. Co-operatives owned by their staff members as employees in co-ops combining the best sides of entrepreneurship and being an employee topical e.g. creative business as well as social and health care co-ops

47 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 1. Henkilöomisteisuuteen perustuvat osuuskunnat jäsen toimii osuuskunnassa palkansaajan asemassa yhdistää yrittäjyyden ja palkansaajuuden parhaat puolet ajankohtaisia mm. hyvinvointialat ja luovat alat

48 Culture Co-operative Uulu Culture Co-operative Uulu ( force in ancient Finnish) was formed in 2003 by a group of young ethnomusicologists and music professionals. They had a vision to enrich Finland s music scene by importing and promoting music and musical ideas from non-western societies, like Africa and Asia and also from Finland s own past and tradition. Lately Uulu has also explored the world of contemporary music and dance. The cultural aspects of music and every man s right to musicality are emphasized in all the activities.

49 Kulttuuriosuuskunta Uulu Kulttuuriosuuskunta Uulu on ainutlaatuinen kuuden etnomusikologin ja yhden perinnesoitinten rakentajan muodostama kansan- ja maailmanmusiikkien yritys. Uulun työntekijät ovat musiikin ja tanssin ammattilaisia, jotka opettavat, kouluttavat, esiintyvät ja luennoivat. Uulu on olemassa tuodakseen esille erilaisia musiikkikulttuureita alkuperäisten soitinten, laulujen, tanssien ja leikkien kautta. He tarjoavat välineitä ymmärtää musiikin ja kulttuurin suhdetta ja puoltavat jokaisen ihmisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Uulun koulutuspalvelut toteutetaan yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen kanssa.

50 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 2. School co-operatives co-ops set up to offer on the job cooperative entrepreneurship training for students of schools and higher education institution 2. Yrittäjyyskasvatusmallit osuuskunnat oppilaitosten konkreettisena yrittäjyyden oppimisympäristönä

51 Proakademy Proacademy is a unit of entrepreneurship of Tampere University of Applied Sciences. Studies at Proacademy begin by forming a team company (a co-operative), which consists of students. Studies include team meetings, group workshops and projects, which usually concentrate on marketing, communication, sales, event organizing, graphical design, project management, innovation and utilization of computing skills only imagination is the limit. While entrepreneurship, creativity and business skills are studied through project based learning at Proacademy, simultaneously it offers unique international and networking possibilities.

52 Proakatemia Proakatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö. Proakatemia on mahdollistaja: se tarjoaa nuorille mahdollisuuden ryhtyä tiimiyrittäjiksi, kansainvälistyä ja hankkia ainutlaatuinen verkosto. Opiskelu alkaa tiimiyrityksen (osuuskunnan) perustamisella. Tiimiyritys koostuu opiskelijasta. Kaikilla on takanaan ensimmäisen vuoden perusopinnot liiketaloudesta tai tietojenkäsittelystä. He vastaavat itse kaikesta liiketoiminnastaan. Opettajia Proakatemialla ei ole, mutta tukena toimivat valmentajat. Proakatemiassa oppiminen perustuu tekemiseen. Parhaana esimerkkinä tästä ovat projektit. Proakatemialla toimivat yritykset myyvät osaamistaan projekteissa, samalla opiskelijat oppivat käytännössä, mitä on yrittäminen ja erityisesti tiimiyrittäjyys. Teorian kartuttamiseksi opiskelijat lukevat paljon ammattikirjallisuutta ja käyvät seminaareissa. Lisäksi kaikki voivat jakaa oppiaan ryhmätilanteissa pajoissa, soluissa ja innovoinneissa. Näin valmentajien ammattitaidon lisäksi toisten opiskelijoiden osaaminen on kaikkien saatavilla. Proakatemialaiset oppivat ammattilaisiksi käytännön kautta. He tekevät projekteja eri alojen yrityksille ja tarjoavat asiakkaille mm. markkinointikampanjoita, koulutuspalveluita, www-toteutuksia, av-tuotantoa, markkinatutkimuksia, graafista suunnittelua, tapahtumia, promoja, jne.

53 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 3. Multi stake-holder service cooperatives to produce services in co-operation with various interest groups topical in the reform of public services provision, e.g. utilities e.g. day care co-ops (members: parents + staff)

54 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 3. Palveluosuuskunnat palvelujen tuottaminen yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa ajankohtainen erityisesti julkisen palvelutuotannon uudistamisessa esim. päiväkotiosuuskunnat (jäseninä vanhemmat + henkilökunta)

55 Co-operative Thyme The co-operative was founded in 2007 to manage the Tampere Rudolf Steiner school student restaurants. Members of the cooperative: the staff, teachers and student s parents. Thyme produces a daily dose of about 700 lunch portions, using organic ingredients as much as possible. Their organic average percentage is already approaching 70 %. In addition to student dining, they will take care of other school catering, corporate parties, private birthdays and other subscription service and catering. The student restaurant is open to everyone as a lunch restaurant and a cafe. There are 7 permanent employees in the co-operative and the additional manpower as needed. Thyme represents a new kind of thinking in school lunches, and they want to encourage other professional kitchens to think about co-operatives as an alternative business form.

56 Osuuskunta Timjami Osuuskunta on perustettu vuonna 2007 hoitamaan Tampereen Rudolf Steiner -koulun oppilasravintolaa. Sen jäseniä ovat ruokalan henkilökunta, opettajat ja oppilaiden vanhemmat. Timjami valmistaa päivittäin noin 700 lounasannosta, mahdollisimman paljon luomuraaka-aineita käyttäen. Luomuruoan määrän keskiarvo lähenee jo 70 prosenttia. Oppilasruokailun lisäksi Timjami hoitaa myös muut koulun tarjoilut, yritysjuhlia, yksityishenkilöiden merkkipäiviä sekä muuta tilaustarjoilua ja pitopalvelua. Oppilasravintola on kaikille avoin lounasravintola ja kahvila. Henkilökuntaa osuuskunnassa on 7 vakituista, ja lisätyövoimaa tarpeen mukaan. Timjami edustaa uudenlaista ajattelua kouluruokailussa, ja se haluaa kannustaa myös muita ammattikeittiöitä miettimään osuuskuntaa yhtenä vaihtoehtoisena yritysmuotona.

57 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 4. Marketing co-operatives established by a group of enterprises to promote their products or services 4. Yritysjäsenille palveluita tuottavat osuuskunnat yritysten perustamia markkinointiosuuskuntia

58 Nuutajärvi Gallery Co-operative NuGO NuGO was established in March NuGO s mission is to promote finnish, handmade art glass as well as Nuutajärvi Glass Village as the centre of modern Finnish glass design. The founding Nuutajärvibased members of NuGO-glassblowers, artists and designers, share a long past in the field of glassblowing and glass design. NuGO runs the NuGO Shop, which is situated in the very heart of the Glass Village. NuGO Shop - an old barn, which has been converted into gallery space, provides intimate surroundings for glass objects.

59 Tytti Klén Project Manager University of Helsinki Ruralia Institute Lönnrotinkatu 7, FI MIKKELI

60 Hagen Henrÿ Research Manager University of Helsinki Ruralia Institute Lönnrotinkatu 7, FI MIKKELI

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Päivän ohjelma 10.00 10.15 Tervetuloa seminaariin Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hankkeen toiminnan esittely Projektipäällikkö Tytti Klén, Helsingin

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimuksen päivä 18.10.2010

Osuustoimintatutkimuksen päivä 18.10.2010 Osuustoimintatutkimuksen päivä 18.10.2010 Kommenttipuheenvuoro pienosuustoiminnan tutkimustarpeet Yhdessä yrittämään! hanke Niina Immonen Suomessa vallalla yksinyrittämisen kulttuuri Yrityskannasta 93%

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA Western Finland Design Centre MUOVA pk-yritysten Promoting the kansainvälisen competitiveness

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 28.5.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 28.5.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 28.5.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

IESTEK International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge

IESTEK International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge IESTEK International Educational System for Transferring Entrepreneurial Knowledge Yrittäjyyskasvatusprojekti 1.10.2010 31.12.2012 CIMO:n rahoittama Innovaation siirto hanke Projektissa mukana: SATAEDU,

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyysfoorumi 11.-12.5.2009 Ari-Pekka Kainu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOS Yritystoiminnan jatkaminen

Lisätiedot

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Reijo Syrjäläinen Gorilla Ventures Oy Lesson # 1 Product to Market Fit!!! Technology Adoption Life-Cycle Tornado Main Street Early Market " THE CHASM Bowling Alley

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot