Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi"

Transkriptio

1 Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi Tytti Klén Project Manager/Projektipäällikkö University of Helsinki, Ruralia Institute Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Mikkeli

2 Ruralia Institute Ruralia-instituutti An independent part of the University of Helsinki Situated in Mikkeli and in Seinäjoki Helsingin yliopiston erillislaitos Toimipisteet Mikkelissä ja Seinäjoella

3 Current projects and themes Tutkimusteemoja Local food, organic food Green care and nature-based activities Village activity, local action groups Co-operative entrepreneurship Rural services, rural policy Regional economy Luomu ja lähiruoka Green care ja luontoyrittäjyys, maaseutuyrittäjyys Kylätoiminta ja Leader-ryhmät Osuustoiminnallinen yrittäjyys Kuntarakenteet ja palvelujen järjestäminen Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi

4 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Nationwide project together with the Ministry of Employment and the Economy Valtakunnallinen hanke yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

5 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Ruralia Institute is coordinating and implementing the project in the eastern part of Finland Tampere Region Co-operative Centre is implementing the project in the other parts of Finland Ruralia-instituutti hallinnoi ja toteuttaa itäsuomalaista osaa Muu Suomi: hallinnoija Työ- ja elinkeinoministeriö, toteuttaja Tampereen seudun osuustoimintakeskus

6 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Foundation partly from EU (ESF, European Social Foundation) and partly from the state Rahoitus osin EU-rahoitteinen (ESR, Euroopan sosiaalirahasto) rahoittajina myös Itä-Suomen ELYkeskukset

7 Targets Hankkeen tarkoitus To spread the knowledge about co-operative entrepreneurship To increase knowledge about different cooperative solutions and models Levittää tietoa osuuskuntayrittäjyydestä Lisätä tietoa erilaisista osuuskuntamalleista

8 Targets Hankkeen tarkoitus To integrate cooperative entrepreneurship into the range of services provided by all business and career organizations training of business and career advisors Osuustoiminnallinen yrittäjyys osaksi yritysja urapalveluorganisaatioiden palveluvalikoimaa yritys- ja urapalveluneuvojien kouluttaminen

9 Targets Hankkeen tarkoitus Offer an alternative for sole proprietors and for those who consider starting up their own business From selfemployed to teamemployed Tarjota vaihtoehtoinen yrittäjyyden malli yksinyrittäjille sekä niille, jotka pohtivat yrittäjiksi ryhtymistä Tiimiyrittäjyys

10 The Culture in Finland: Sole Proprietors Suomessa yksinyrittämisen kulttuuri Sole proprietors are the mainstream of selfemployment in Finland 42 % of all enterprises are sole proprietors Itsensä työllistävistä henkilöistä Suomessa suurin osa on yksinyrittäviä 42 % kaikista yrityksistä on yhden hengen yrityksiä

11 The Culture in Finland: Sole Proprietors Suomessa yksinyrittämisen kulttuuri Over 50 % of new start-ups are sole proprietors 93 % of Finnish companies have less than 10 employees Yli 50 % perustettavista yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä 93 % suomalaisista yrityksistä on vähemmän kuin 10 työntekijää

12 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Financial risks loss of unemployment benefits, obligatory payments, personal responsibility for company failure, need for capital, unwillingness to take a loan Being afraid of the workload, too long working days, no holidays Taloudelliset riskit työttömyysturvan menettäminen, pakolliset yrittäjämaksut, henkilökohtainen vastuu yrityksen kaatuessa, pääoman tarve, haluttomuus ottaa lainaa Pelko työn määrästä, liian pitkä työpäivät, ei lomia

13 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Concern about business idea and possible success Lack of social support and networks Lack of appropriate partners Too much responsibility Huoli liikeidean kelvollisuudesta ja menestymisestä Sosiaalisen tuen ja verkostojen puute Sopivien liikekumppanien puute Liikaa vastuuta

14 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Too much paperwork and bureaucracy Insufficient knowledge about issues related to entrepreneurship e.g. marketing, financial management, administration, employment issues Liikaa paperityötä ja byrokratiaa Riittämätön tieto yrittäjyydestä esim. markkinointi, varainhoito, hallinto, työllistämiseen liittyvät asiat

15 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä The alternative: co-operative entrepreneurship Vaihtoehto: osuustoiminnallinen yrittäjyys

16 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Possibility to combine employees and entrepreneurs best features the right to unemployment security continues if the co-op has at least 7 members the share per member is less than 15 % Yhdistää työntekijyyden ja yrittäjyyden parhaat puolet oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos osuuskunnassa vähintään 7 jäsentä omistusosuus jää alle 15 prosentin

17 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Personal risk of failure is limited (one share per member) Combining and sharing knowhow and knowledge Taloudellinen riski rajoittuu osuusmaksuun Tiedon ja osaamisen yhdistäminen

18 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Managing the economic risks together Partnership and social networks Testing one s business idea Taloudellisten riskien hallinta yhdessä Kumppanuus ja sosiaaliset verkostot Oman liikeidean testaaminen

19 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Improved productivity and growth Lisääntyvä tuottavuus ja kasvu

20 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Women find co-operative entrepreneurship less risky and a more sociable form of business in co-ops over 50 % of members are women (about 30 % of entrepreneurs in general are women) still, 80 % of women entrepreneurs are sole proprietors Naiset pitävät osuustoiminnallista yrittäjyyttä riskittömänä ja sosiaalisena yrittäjyyden muotona osuuskunnissa yli 50 % jäsenistä on naisia (kaiken kaikkiaan noin 30 % yrittäjistä on naisia) kuitenkin 80 % naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä

21 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Young people find co-ops as a fair form of business the culture is changing the sense of community is rising co-operational values: social responsibility and caring for others e.g. student co-ops Nuoret pitävät osuuskuntayrittäjyyttä oikeudenmukaisena yrittäjyyden muotona yhteisöllisyyden tunne kasvamassa osuustoiminnan arvot: yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen esim. opiskelijaosuuskunnat

22 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Social enterprises a co-op is a perfect form of enterprise for them (co-operational values!) Yhteiskunnalliset yritykset osuuskunta on erittäin hyvä yritysmuoto niille (osuustoiminnan arvot!)

23 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Social and welfare business a not for profit co-op is a suitable enterprise model Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys voittoa tavoittelematon osuuskunta on sopiva yritysmuoto

24 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä The co-op is a good solution for Employee buy out situations (the staff continues the business) Sole proprietors can form their own co-ops (e.g. for marketing) Osuuskunta on hyvä ratkaisu yrityskauppa- tai sukupolvenvaihdostilanteissa (ns. Employee bye out henkilökunta perustaa osuuskunnan jatkaen toimintaa) Yksityisyrittäjät voivat muodostaa omia osuuskuntiaan (esim. markkinointiin)

25 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Creative people want structures that enhance their creativity, are democratic and socially fulfilling Luovien alojen ihmiset haluavat yrittäjyyttä, joka tukee heidän luovuuttaan, on demokraattista ja sosiaalisesti tyydyttävää

26 Co-ops: New Opportunities Osuuskunnat: uusia mahdollisuuksia Our slogan: Success comes from people who believe in themselves and trust others. Tunnuslauseemme: Menestys syntyy ihmisistä, jotka uskovat itseensä ja luottavat toisiinsa.

27 Thank you! Kiitos!

28 Co-operative entrepreneurship Osuustoiminnallinen yrittäjyys

29 Definition of a Co-operative Osuuskunnan määritelmä A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economics, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democraticallycontrolled enterprise. International Co-operative Alliance, ICA, 1995 Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilöyhtymä, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti yhteisten taloudellisten, yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten tarpeidensa ja odotustensa toteuttamiseksi. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto, ICA, 1995

30 Co-operatives Worlwide Osuuskunnat maailmanlaajuisesti Over 700 million people are members of co-operatives Half the world s population is influenced by co-operatives Osuuskunnilla yli 700 miljoonaa jäsentä Puolet maailman väestöstä osuustoiminnan vaikutuspiirissä

31 Co-operatives Worlwide Osuuskunnat maailmanlaajuisesti Within the EU there are 300,000 cooperatives with 140 million members Worker and social co-operatives employ 1.5 million people in Europe EU:ssa on osuuskuntaa, joissa 140 miljoonaa jäsentä Työ- ja sosiaaliosuuskunnat työllistävät 1,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa

32 Co-operative Values Osuustoiminnan arvot self-help self-responsibility democracy equality equity solidarity honesty openness social responsibility and caring for others - omatoimisuus - omavastuisuus - demokratia - tasa-arvo - oikeudenmukaisuus - solidaarisuus - rehellisyys - avoimuus - muista ihmisistä välittäminen

33 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona co-operative osuuskunta 1 share 1 share 1 share 1 share 1 share 1 osuus 1 osuus 1 osuus 1 osuus 1 osuus member member member member member jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

34 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona Co-operative is a business enterprise with economic interests A viable business idea is needed! Osuuskunta on yritys tavoitteena menestyvä liiketoiminta Yritystoimintaan tarvitaan aina hyvä liikeidea!

35 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona A jointly-owned and democratically-controlled enterprise Jäsentensä omistama yritys Demokraattinen jäsenhallinto

36 Local Business Paikallista yrittäjyyttä The added value of a co-operative business strenghtens the economy and welfare of both, the members and the local community Osuustoiminnan synnyttämä arvonlisäys vahvistaa sekä jäsenen että kotiseudun taloutta ja hyvinvointia

37 Every Member has a Voice Jokainen jäsen voi vaikuttaa Each member has equal voting rights One member, one share, one vote Jokaisen jäsenen ääni on tasavertainen Jokaisella jäsenellä yksi osuus Jäsen per ääni periaate

38 Members - Jäsenet A minimum number of members 3 members in Finland No restrictions on the maximum number of members Vähintään 3 perustajajäsentä (Suomi) Jäsenten enimmäismäärä ei rajoitettu

39 Joining a Co-operative Osuuskuntaan liittyminen You can also became a member of an already existing co-operative Mahdollista myös liittyä jo olemassa olevaan osuuskuntaan

40 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A flexible business form: easy to join, easy to resign also possible to expel a member Joustava yritysmuoto: helppo liittyä, helppo erota jäsen voidaan myös erottaa

41 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Co-operative is a suitatable business form for people who like to work together Osuuskunta sopii niille, jotka haluavat työskennellä yhdessä

42 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Co-operation decreases the costs per member, which reduces the entrepreneurial risks Yhteisyrittäjyys pienentää kustannuksia jäsenten osalta ja vähentää näin yksittäisen jäsenen taloudellista riskiä

43 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A business form with limited liability: a member of a co-operative is liable for the obligations of the enterprise only with his or her share prise Jäsenen taloudellinen vastuu rajoittuu vain osuusmaksuun

44 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A co-op is able to get started even with less capital no minimum share capital is needed The right to unemployment security continues if the co-operatives has at least 7 members the share per member is less than 15 % Minimipääomavaatimusta ei ole Oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos osuuskunnassa vähintään 7 jäsentä omistusosuus jää alle 15 prosentin

45 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Easy for the purchaser to make use of the services when the co-operative organises the members work and the purchaser has only one invoice to pay the co-operative takes care of the employer oblications Työn tilaajan tarvitsee maksaa vain lasku osuuskunnalle tehdystä työstä helpottaa työn tilaamista osuuskunta huolehtii työnantajan velvollisuuksista

46 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 1. Co-operatives owned by their staff members as employees in co-ops combining the best sides of entrepreneurship and being an employee topical e.g. creative business as well as social and health care co-ops

47 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 1. Henkilöomisteisuuteen perustuvat osuuskunnat jäsen toimii osuuskunnassa palkansaajan asemassa yhdistää yrittäjyyden ja palkansaajuuden parhaat puolet ajankohtaisia mm. hyvinvointialat ja luovat alat

48 Culture Co-operative Uulu Culture Co-operative Uulu ( force in ancient Finnish) was formed in 2003 by a group of young ethnomusicologists and music professionals. They had a vision to enrich Finland s music scene by importing and promoting music and musical ideas from non-western societies, like Africa and Asia and also from Finland s own past and tradition. Lately Uulu has also explored the world of contemporary music and dance. The cultural aspects of music and every man s right to musicality are emphasized in all the activities.

49 Kulttuuriosuuskunta Uulu Kulttuuriosuuskunta Uulu on ainutlaatuinen kuuden etnomusikologin ja yhden perinnesoitinten rakentajan muodostama kansan- ja maailmanmusiikkien yritys. Uulun työntekijät ovat musiikin ja tanssin ammattilaisia, jotka opettavat, kouluttavat, esiintyvät ja luennoivat. Uulu on olemassa tuodakseen esille erilaisia musiikkikulttuureita alkuperäisten soitinten, laulujen, tanssien ja leikkien kautta. He tarjoavat välineitä ymmärtää musiikin ja kulttuurin suhdetta ja puoltavat jokaisen ihmisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Uulun koulutuspalvelut toteutetaan yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen kanssa.

50 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 2. School co-operatives co-ops set up to offer on the job cooperative entrepreneurship training for students of schools and higher education institution 2. Yrittäjyyskasvatusmallit osuuskunnat oppilaitosten konkreettisena yrittäjyyden oppimisympäristönä

51 Proakademy Proacademy is a unit of entrepreneurship of Tampere University of Applied Sciences. Studies at Proacademy begin by forming a team company (a co-operative), which consists of students. Studies include team meetings, group workshops and projects, which usually concentrate on marketing, communication, sales, event organizing, graphical design, project management, innovation and utilization of computing skills only imagination is the limit. While entrepreneurship, creativity and business skills are studied through project based learning at Proacademy, simultaneously it offers unique international and networking possibilities.

52 Proakatemia Proakatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö. Proakatemia on mahdollistaja: se tarjoaa nuorille mahdollisuuden ryhtyä tiimiyrittäjiksi, kansainvälistyä ja hankkia ainutlaatuinen verkosto. Opiskelu alkaa tiimiyrityksen (osuuskunnan) perustamisella. Tiimiyritys koostuu opiskelijasta. Kaikilla on takanaan ensimmäisen vuoden perusopinnot liiketaloudesta tai tietojenkäsittelystä. He vastaavat itse kaikesta liiketoiminnastaan. Opettajia Proakatemialla ei ole, mutta tukena toimivat valmentajat. Proakatemiassa oppiminen perustuu tekemiseen. Parhaana esimerkkinä tästä ovat projektit. Proakatemialla toimivat yritykset myyvät osaamistaan projekteissa, samalla opiskelijat oppivat käytännössä, mitä on yrittäminen ja erityisesti tiimiyrittäjyys. Teorian kartuttamiseksi opiskelijat lukevat paljon ammattikirjallisuutta ja käyvät seminaareissa. Lisäksi kaikki voivat jakaa oppiaan ryhmätilanteissa pajoissa, soluissa ja innovoinneissa. Näin valmentajien ammattitaidon lisäksi toisten opiskelijoiden osaaminen on kaikkien saatavilla. Proakatemialaiset oppivat ammattilaisiksi käytännön kautta. He tekevät projekteja eri alojen yrityksille ja tarjoavat asiakkaille mm. markkinointikampanjoita, koulutuspalveluita, www-toteutuksia, av-tuotantoa, markkinatutkimuksia, graafista suunnittelua, tapahtumia, promoja, jne.

53 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 3. Multi stake-holder service cooperatives to produce services in co-operation with various interest groups topical in the reform of public services provision, e.g. utilities e.g. day care co-ops (members: parents + staff)

54 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 3. Palveluosuuskunnat palvelujen tuottaminen yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa ajankohtainen erityisesti julkisen palvelutuotannon uudistamisessa esim. päiväkotiosuuskunnat (jäseninä vanhemmat + henkilökunta)

55 Co-operative Thyme The co-operative was founded in 2007 to manage the Tampere Rudolf Steiner school student restaurants. Members of the cooperative: the staff, teachers and student s parents. Thyme produces a daily dose of about 700 lunch portions, using organic ingredients as much as possible. Their organic average percentage is already approaching 70 %. In addition to student dining, they will take care of other school catering, corporate parties, private birthdays and other subscription service and catering. The student restaurant is open to everyone as a lunch restaurant and a cafe. There are 7 permanent employees in the co-operative and the additional manpower as needed. Thyme represents a new kind of thinking in school lunches, and they want to encourage other professional kitchens to think about co-operatives as an alternative business form.

56 Osuuskunta Timjami Osuuskunta on perustettu vuonna 2007 hoitamaan Tampereen Rudolf Steiner -koulun oppilasravintolaa. Sen jäseniä ovat ruokalan henkilökunta, opettajat ja oppilaiden vanhemmat. Timjami valmistaa päivittäin noin 700 lounasannosta, mahdollisimman paljon luomuraaka-aineita käyttäen. Luomuruoan määrän keskiarvo lähenee jo 70 prosenttia. Oppilasruokailun lisäksi Timjami hoitaa myös muut koulun tarjoilut, yritysjuhlia, yksityishenkilöiden merkkipäiviä sekä muuta tilaustarjoilua ja pitopalvelua. Oppilasravintola on kaikille avoin lounasravintola ja kahvila. Henkilökuntaa osuuskunnassa on 7 vakituista, ja lisätyövoimaa tarpeen mukaan. Timjami edustaa uudenlaista ajattelua kouluruokailussa, ja se haluaa kannustaa myös muita ammattikeittiöitä miettimään osuuskuntaa yhtenä vaihtoehtoisena yritysmuotona.

57 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 4. Marketing co-operatives established by a group of enterprises to promote their products or services 4. Yritysjäsenille palveluita tuottavat osuuskunnat yritysten perustamia markkinointiosuuskuntia

58 Nuutajärvi Gallery Co-operative NuGO NuGO was established in March NuGO s mission is to promote finnish, handmade art glass as well as Nuutajärvi Glass Village as the centre of modern Finnish glass design. The founding Nuutajärvibased members of NuGO-glassblowers, artists and designers, share a long past in the field of glassblowing and glass design. NuGO runs the NuGO Shop, which is situated in the very heart of the Glass Village. NuGO Shop - an old barn, which has been converted into gallery space, provides intimate surroundings for glass objects.

59 Tytti Klén Project Manager University of Helsinki Ruralia Institute Lönnrotinkatu 7, FI MIKKELI

60 Hagen Henrÿ Research Manager University of Helsinki Ruralia Institute Lönnrotinkatu 7, FI MIKKELI

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa!

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä 27.2.2013 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuustoiminta Projektijohtaja Niina Immonen Yhdessä yrittämään! hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

life beside the Rapids

life beside the Rapids Tampere Finland life beside the Rapids The Tammerkoski Rapids are the heart of Tampere. The town grew up around them, and their peaceful rumble still energizes the daily life of the locals. The atmosphere

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46 707 395 475 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May 2012 1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine

Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2009. Digipolis Magazine Digipolis Magazine 3 4 6 8 Sosiaalinen media hypetystä vai todellista lisäarvoa? Heavy High Tech Oktoberfest 09 Kehittyminen on itsestä kiinni Kaupallistaminen tarvitsee kipinöitä Pääkirjoitus Kimmo Heikka

Lisätiedot