Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi"

Transkriptio

1 Enterprising Together! Eastern Finland Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi Tytti Klén Project Manager/Projektipäällikkö University of Helsinki, Ruralia Institute Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Mikkeli

2 Ruralia Institute Ruralia-instituutti An independent part of the University of Helsinki Situated in Mikkeli and in Seinäjoki Helsingin yliopiston erillislaitos Toimipisteet Mikkelissä ja Seinäjoella

3 Current projects and themes Tutkimusteemoja Local food, organic food Green care and nature-based activities Village activity, local action groups Co-operative entrepreneurship Rural services, rural policy Regional economy Luomu ja lähiruoka Green care ja luontoyrittäjyys, maaseutuyrittäjyys Kylätoiminta ja Leader-ryhmät Osuustoiminnallinen yrittäjyys Kuntarakenteet ja palvelujen järjestäminen Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi

4 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Nationwide project together with the Ministry of Employment and the Economy Valtakunnallinen hanke yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

5 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Ruralia Institute is coordinating and implementing the project in the eastern part of Finland Tampere Region Co-operative Centre is implementing the project in the other parts of Finland Ruralia-instituutti hallinnoi ja toteuttaa itäsuomalaista osaa Muu Suomi: hallinnoija Työ- ja elinkeinoministeriö, toteuttaja Tampereen seudun osuustoimintakeskus

6 Enterprising Together! project Yhdessä yrittämään! -hanke Foundation partly from EU (ESF, European Social Foundation) and partly from the state Rahoitus osin EU-rahoitteinen (ESR, Euroopan sosiaalirahasto) rahoittajina myös Itä-Suomen ELYkeskukset

7 Targets Hankkeen tarkoitus To spread the knowledge about co-operative entrepreneurship To increase knowledge about different cooperative solutions and models Levittää tietoa osuuskuntayrittäjyydestä Lisätä tietoa erilaisista osuuskuntamalleista

8 Targets Hankkeen tarkoitus To integrate cooperative entrepreneurship into the range of services provided by all business and career organizations training of business and career advisors Osuustoiminnallinen yrittäjyys osaksi yritysja urapalveluorganisaatioiden palveluvalikoimaa yritys- ja urapalveluneuvojien kouluttaminen

9 Targets Hankkeen tarkoitus Offer an alternative for sole proprietors and for those who consider starting up their own business From selfemployed to teamemployed Tarjota vaihtoehtoinen yrittäjyyden malli yksinyrittäjille sekä niille, jotka pohtivat yrittäjiksi ryhtymistä Tiimiyrittäjyys

10 The Culture in Finland: Sole Proprietors Suomessa yksinyrittämisen kulttuuri Sole proprietors are the mainstream of selfemployment in Finland 42 % of all enterprises are sole proprietors Itsensä työllistävistä henkilöistä Suomessa suurin osa on yksinyrittäviä 42 % kaikista yrityksistä on yhden hengen yrityksiä

11 The Culture in Finland: Sole Proprietors Suomessa yksinyrittämisen kulttuuri Over 50 % of new start-ups are sole proprietors 93 % of Finnish companies have less than 10 employees Yli 50 % perustettavista yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä 93 % suomalaisista yrityksistä on vähemmän kuin 10 työntekijää

12 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Financial risks loss of unemployment benefits, obligatory payments, personal responsibility for company failure, need for capital, unwillingness to take a loan Being afraid of the workload, too long working days, no holidays Taloudelliset riskit työttömyysturvan menettäminen, pakolliset yrittäjämaksut, henkilökohtainen vastuu yrityksen kaatuessa, pääoman tarve, haluttomuus ottaa lainaa Pelko työn määrästä, liian pitkä työpäivät, ei lomia

13 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Concern about business idea and possible success Lack of social support and networks Lack of appropriate partners Too much responsibility Huoli liikeidean kelvollisuudesta ja menestymisestä Sosiaalisen tuen ja verkostojen puute Sopivien liikekumppanien puute Liikaa vastuuta

14 Many Find It too risky to start their own business Yksinyrittämisen riskejä Too much paperwork and bureaucracy Insufficient knowledge about issues related to entrepreneurship e.g. marketing, financial management, administration, employment issues Liikaa paperityötä ja byrokratiaa Riittämätön tieto yrittäjyydestä esim. markkinointi, varainhoito, hallinto, työllistämiseen liittyvät asiat

15 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä The alternative: co-operative entrepreneurship Vaihtoehto: osuustoiminnallinen yrittäjyys

16 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Possibility to combine employees and entrepreneurs best features the right to unemployment security continues if the co-op has at least 7 members the share per member is less than 15 % Yhdistää työntekijyyden ja yrittäjyyden parhaat puolet oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos osuuskunnassa vähintään 7 jäsentä omistusosuus jää alle 15 prosentin

17 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Personal risk of failure is limited (one share per member) Combining and sharing knowhow and knowledge Taloudellinen riski rajoittuu osuusmaksuun Tiedon ja osaamisen yhdistäminen

18 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Managing the economic risks together Partnership and social networks Testing one s business idea Taloudellisten riskien hallinta yhdessä Kumppanuus ja sosiaaliset verkostot Oman liikeidean testaaminen

19 Risk Management in Co-ops Riskienhallintaa yhteisyrittäjyydellä Improved productivity and growth Lisääntyvä tuottavuus ja kasvu

20 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Women find co-operative entrepreneurship less risky and a more sociable form of business in co-ops over 50 % of members are women (about 30 % of entrepreneurs in general are women) still, 80 % of women entrepreneurs are sole proprietors Naiset pitävät osuustoiminnallista yrittäjyyttä riskittömänä ja sosiaalisena yrittäjyyden muotona osuuskunnissa yli 50 % jäsenistä on naisia (kaiken kaikkiaan noin 30 % yrittäjistä on naisia) kuitenkin 80 % naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä

21 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Young people find co-ops as a fair form of business the culture is changing the sense of community is rising co-operational values: social responsibility and caring for others e.g. student co-ops Nuoret pitävät osuuskuntayrittäjyyttä oikeudenmukaisena yrittäjyyden muotona yhteisöllisyyden tunne kasvamassa osuustoiminnan arvot: yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen esim. opiskelijaosuuskunnat

22 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Social enterprises a co-op is a perfect form of enterprise for them (co-operational values!) Yhteiskunnalliset yritykset osuuskunta on erittäin hyvä yritysmuoto niille (osuustoiminnan arvot!)

23 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Social and welfare business a not for profit co-op is a suitable enterprise model Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys voittoa tavoittelematon osuuskunta on sopiva yritysmuoto

24 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä The co-op is a good solution for Employee buy out situations (the staff continues the business) Sole proprietors can form their own co-ops (e.g. for marketing) Osuuskunta on hyvä ratkaisu yrityskauppa- tai sukupolvenvaihdostilanteissa (ns. Employee bye out henkilökunta perustaa osuuskunnan jatkaen toimintaa) Yksityisyrittäjät voivat muodostaa omia osuuskuntiaan (esim. markkinointiin)

25 Special Target Groups Erityisiä kohderyhmiä Creative people want structures that enhance their creativity, are democratic and socially fulfilling Luovien alojen ihmiset haluavat yrittäjyyttä, joka tukee heidän luovuuttaan, on demokraattista ja sosiaalisesti tyydyttävää

26 Co-ops: New Opportunities Osuuskunnat: uusia mahdollisuuksia Our slogan: Success comes from people who believe in themselves and trust others. Tunnuslauseemme: Menestys syntyy ihmisistä, jotka uskovat itseensä ja luottavat toisiinsa.

27 Thank you! Kiitos!

28 Co-operative entrepreneurship Osuustoiminnallinen yrittäjyys

29 Definition of a Co-operative Osuuskunnan määritelmä A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economics, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democraticallycontrolled enterprise. International Co-operative Alliance, ICA, 1995 Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henkilöyhtymä, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti yhteisten taloudellisten, yhteiskunnallisten ja sivistyksellisten tarpeidensa ja odotustensa toteuttamiseksi. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto, ICA, 1995

30 Co-operatives Worlwide Osuuskunnat maailmanlaajuisesti Over 700 million people are members of co-operatives Half the world s population is influenced by co-operatives Osuuskunnilla yli 700 miljoonaa jäsentä Puolet maailman väestöstä osuustoiminnan vaikutuspiirissä

31 Co-operatives Worlwide Osuuskunnat maailmanlaajuisesti Within the EU there are 300,000 cooperatives with 140 million members Worker and social co-operatives employ 1.5 million people in Europe EU:ssa on osuuskuntaa, joissa 140 miljoonaa jäsentä Työ- ja sosiaaliosuuskunnat työllistävät 1,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa

32 Co-operative Values Osuustoiminnan arvot self-help self-responsibility democracy equality equity solidarity honesty openness social responsibility and caring for others - omatoimisuus - omavastuisuus - demokratia - tasa-arvo - oikeudenmukaisuus - solidaarisuus - rehellisyys - avoimuus - muista ihmisistä välittäminen

33 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona co-operative osuuskunta 1 share 1 share 1 share 1 share 1 share 1 osuus 1 osuus 1 osuus 1 osuus 1 osuus member member member member member jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

34 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona Co-operative is a business enterprise with economic interests A viable business idea is needed! Osuuskunta on yritys tavoitteena menestyvä liiketoiminta Yritystoimintaan tarvitaan aina hyvä liikeidea!

35 Co-operative as a Form of Business Osuuskunta yritysmuotona A jointly-owned and democratically-controlled enterprise Jäsentensä omistama yritys Demokraattinen jäsenhallinto

36 Local Business Paikallista yrittäjyyttä The added value of a co-operative business strenghtens the economy and welfare of both, the members and the local community Osuustoiminnan synnyttämä arvonlisäys vahvistaa sekä jäsenen että kotiseudun taloutta ja hyvinvointia

37 Every Member has a Voice Jokainen jäsen voi vaikuttaa Each member has equal voting rights One member, one share, one vote Jokaisen jäsenen ääni on tasavertainen Jokaisella jäsenellä yksi osuus Jäsen per ääni periaate

38 Members - Jäsenet A minimum number of members 3 members in Finland No restrictions on the maximum number of members Vähintään 3 perustajajäsentä (Suomi) Jäsenten enimmäismäärä ei rajoitettu

39 Joining a Co-operative Osuuskuntaan liittyminen You can also became a member of an already existing co-operative Mahdollista myös liittyä jo olemassa olevaan osuuskuntaan

40 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A flexible business form: easy to join, easy to resign also possible to expel a member Joustava yritysmuoto: helppo liittyä, helppo erota jäsen voidaan myös erottaa

41 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Co-operative is a suitatable business form for people who like to work together Osuuskunta sopii niille, jotka haluavat työskennellä yhdessä

42 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Co-operation decreases the costs per member, which reduces the entrepreneurial risks Yhteisyrittäjyys pienentää kustannuksia jäsenten osalta ja vähentää näin yksittäisen jäsenen taloudellista riskiä

43 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A business form with limited liability: a member of a co-operative is liable for the obligations of the enterprise only with his or her share prise Jäsenen taloudellinen vastuu rajoittuu vain osuusmaksuun

44 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? A co-op is able to get started even with less capital no minimum share capital is needed The right to unemployment security continues if the co-operatives has at least 7 members the share per member is less than 15 % Minimipääomavaatimusta ei ole Oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos osuuskunnassa vähintään 7 jäsentä omistusosuus jää alle 15 prosentin

45 Why a co-operative enterprise? Miksi osuuskunta? Easy for the purchaser to make use of the services when the co-operative organises the members work and the purchaser has only one invoice to pay the co-operative takes care of the employer oblications Työn tilaajan tarvitsee maksaa vain lasku osuuskunnalle tehdystä työstä helpottaa työn tilaamista osuuskunta huolehtii työnantajan velvollisuuksista

46 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 1. Co-operatives owned by their staff members as employees in co-ops combining the best sides of entrepreneurship and being an employee topical e.g. creative business as well as social and health care co-ops

47 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 1. Henkilöomisteisuuteen perustuvat osuuskunnat jäsen toimii osuuskunnassa palkansaajan asemassa yhdistää yrittäjyyden ja palkansaajuuden parhaat puolet ajankohtaisia mm. hyvinvointialat ja luovat alat

48 Culture Co-operative Uulu Culture Co-operative Uulu ( force in ancient Finnish) was formed in 2003 by a group of young ethnomusicologists and music professionals. They had a vision to enrich Finland s music scene by importing and promoting music and musical ideas from non-western societies, like Africa and Asia and also from Finland s own past and tradition. Lately Uulu has also explored the world of contemporary music and dance. The cultural aspects of music and every man s right to musicality are emphasized in all the activities.

49 Kulttuuriosuuskunta Uulu Kulttuuriosuuskunta Uulu on ainutlaatuinen kuuden etnomusikologin ja yhden perinnesoitinten rakentajan muodostama kansan- ja maailmanmusiikkien yritys. Uulun työntekijät ovat musiikin ja tanssin ammattilaisia, jotka opettavat, kouluttavat, esiintyvät ja luennoivat. Uulu on olemassa tuodakseen esille erilaisia musiikkikulttuureita alkuperäisten soitinten, laulujen, tanssien ja leikkien kautta. He tarjoavat välineitä ymmärtää musiikin ja kulttuurin suhdetta ja puoltavat jokaisen ihmisen oikeutta omanlaiseensa musikaalisuuteen. Uulun koulutuspalvelut toteutetaan yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen kanssa.

50 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 2. School co-operatives co-ops set up to offer on the job cooperative entrepreneurship training for students of schools and higher education institution 2. Yrittäjyyskasvatusmallit osuuskunnat oppilaitosten konkreettisena yrittäjyyden oppimisympäristönä

51 Proakademy Proacademy is a unit of entrepreneurship of Tampere University of Applied Sciences. Studies at Proacademy begin by forming a team company (a co-operative), which consists of students. Studies include team meetings, group workshops and projects, which usually concentrate on marketing, communication, sales, event organizing, graphical design, project management, innovation and utilization of computing skills only imagination is the limit. While entrepreneurship, creativity and business skills are studied through project based learning at Proacademy, simultaneously it offers unique international and networking possibilities.

52 Proakatemia Proakatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö. Proakatemia on mahdollistaja: se tarjoaa nuorille mahdollisuuden ryhtyä tiimiyrittäjiksi, kansainvälistyä ja hankkia ainutlaatuinen verkosto. Opiskelu alkaa tiimiyrityksen (osuuskunnan) perustamisella. Tiimiyritys koostuu opiskelijasta. Kaikilla on takanaan ensimmäisen vuoden perusopinnot liiketaloudesta tai tietojenkäsittelystä. He vastaavat itse kaikesta liiketoiminnastaan. Opettajia Proakatemialla ei ole, mutta tukena toimivat valmentajat. Proakatemiassa oppiminen perustuu tekemiseen. Parhaana esimerkkinä tästä ovat projektit. Proakatemialla toimivat yritykset myyvät osaamistaan projekteissa, samalla opiskelijat oppivat käytännössä, mitä on yrittäminen ja erityisesti tiimiyrittäjyys. Teorian kartuttamiseksi opiskelijat lukevat paljon ammattikirjallisuutta ja käyvät seminaareissa. Lisäksi kaikki voivat jakaa oppiaan ryhmätilanteissa pajoissa, soluissa ja innovoinneissa. Näin valmentajien ammattitaidon lisäksi toisten opiskelijoiden osaaminen on kaikkien saatavilla. Proakatemialaiset oppivat ammattilaisiksi käytännön kautta. He tekevät projekteja eri alojen yrityksille ja tarjoavat asiakkaille mm. markkinointikampanjoita, koulutuspalveluita, www-toteutuksia, av-tuotantoa, markkinatutkimuksia, graafista suunnittelua, tapahtumia, promoja, jne.

53 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 3. Multi stake-holder service cooperatives to produce services in co-operation with various interest groups topical in the reform of public services provision, e.g. utilities e.g. day care co-ops (members: parents + staff)

54 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 3. Palveluosuuskunnat palvelujen tuottaminen yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa ajankohtainen erityisesti julkisen palvelutuotannon uudistamisessa esim. päiväkotiosuuskunnat (jäseninä vanhemmat + henkilökunta)

55 Co-operative Thyme The co-operative was founded in 2007 to manage the Tampere Rudolf Steiner school student restaurants. Members of the cooperative: the staff, teachers and student s parents. Thyme produces a daily dose of about 700 lunch portions, using organic ingredients as much as possible. Their organic average percentage is already approaching 70 %. In addition to student dining, they will take care of other school catering, corporate parties, private birthdays and other subscription service and catering. The student restaurant is open to everyone as a lunch restaurant and a cafe. There are 7 permanent employees in the co-operative and the additional manpower as needed. Thyme represents a new kind of thinking in school lunches, and they want to encourage other professional kitchens to think about co-operatives as an alternative business form.

56 Osuuskunta Timjami Osuuskunta on perustettu vuonna 2007 hoitamaan Tampereen Rudolf Steiner -koulun oppilasravintolaa. Sen jäseniä ovat ruokalan henkilökunta, opettajat ja oppilaiden vanhemmat. Timjami valmistaa päivittäin noin 700 lounasannosta, mahdollisimman paljon luomuraaka-aineita käyttäen. Luomuruoan määrän keskiarvo lähenee jo 70 prosenttia. Oppilasruokailun lisäksi Timjami hoitaa myös muut koulun tarjoilut, yritysjuhlia, yksityishenkilöiden merkkipäiviä sekä muuta tilaustarjoilua ja pitopalvelua. Oppilasravintola on kaikille avoin lounasravintola ja kahvila. Henkilökuntaa osuuskunnassa on 7 vakituista, ja lisätyövoimaa tarpeen mukaan. Timjami edustaa uudenlaista ajattelua kouluruokailussa, ja se haluaa kannustaa myös muita ammattikeittiöitä miettimään osuuskuntaa yhtenä vaihtoehtoisena yritysmuotona.

57 Some co-operative Models in Finland Osuuskuntasovelluksia Suomessa 4. Marketing co-operatives established by a group of enterprises to promote their products or services 4. Yritysjäsenille palveluita tuottavat osuuskunnat yritysten perustamia markkinointiosuuskuntia

58 Nuutajärvi Gallery Co-operative NuGO NuGO was established in March NuGO s mission is to promote finnish, handmade art glass as well as Nuutajärvi Glass Village as the centre of modern Finnish glass design. The founding Nuutajärvibased members of NuGO-glassblowers, artists and designers, share a long past in the field of glassblowing and glass design. NuGO runs the NuGO Shop, which is situated in the very heart of the Glass Village. NuGO Shop - an old barn, which has been converted into gallery space, provides intimate surroundings for glass objects.

59 Tytti Klén Project Manager University of Helsinki Ruralia Institute Lönnrotinkatu 7, FI MIKKELI

60 Hagen Henrÿ Research Manager University of Helsinki Ruralia Institute Lönnrotinkatu 7, FI MIKKELI

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA Western Finland Design Centre MUOVA pk-yritysten Promoting the kansainvälisen competitiveness

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 The association of Doctoral Students at the University of Helsinki was founded in May 2014 and was officially registered

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj

EUproVET. EU Amke Perustettu AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET EU Amke Perustettu 2008-2009 AOC/Englanti, Iveta/Irlanti MBO Raad/Hollanti, Amke/Suomi/pj EUproVET Aktiivimaita lisäksi Ranska Espanja Latvia (Tanska) Unkari?. EUproVET Lähtökohtana oli maakohtainen

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Teologia ja talous odd bed fellows? Professoriliiton syysseminaari 16.10. Anne Birgi>a Pessi

Teologia ja talous odd bed fellows? Professoriliiton syysseminaari 16.10. Anne Birgi>a Pessi Teologia ja talous odd bed fellows? Professoriliiton syysseminaari 16.10. Anne Birgi>a Pessi MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE CO = mukana elämistä, jakamista, kohtaamista,

Lisätiedot