LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä Voimaantulo Muutettu, valtuusto ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ

2 TOIMINTASÄÄNTÖ

3 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ TOIMINTASÄÄNNÖN ASEMA... 1 II LUKU KUNNAN TOIMIELIMET JA HALLINNOLLINEN JAKO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO HENKILÖSTÖORGANISAATIO... 3 III LUKU RATKAISUVALTA TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Toimielinten erityinen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen päätettävät asiat: Kunnanhallituksen yleisjaoston päätettävät asiat: Yhteistyötoimikunnan ratkaistavat asiat: Kehittämistoimikunnan päätettävät asiat Teknisen lautakunnan päätettävät asiat: Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaoston ratkaistavat asiat: Teknisen lautakunnan tiejaoston ratkaistavat asiat: Perusturvalautakunnan ratkaistavat asiat: Koululautakunnan ratkaistavat asiat: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaistavat asiat TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö Tulosalueen /vastuualueen esimies Tulosyksikön esimies Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Viran- ja toimenhaltijoille annetaan ratkaisuvalta erityisesti mainituissa asioissa seuraavasti: Kunnanjohtaja Kunnankamreeri Atk-asiantuntija Elinkeinoasiamies Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidon ohjaaja/päiväkodin johtaja Sosiaalitoimiston toimistosihteeri Toimistovirkailija Hoivapalvelujohtaja Kotihoidon ohjaaja Hoivapalvelujen osastonhoitaja Koulutoimenjohtaja Perusopetuksen rehtori / koulunjohtaja Lukion rehtori Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja (virkasuhteinen) TOIMINTASÄÄNTÖ

4 Tekninen johtaja Maanmittausinsinööri Metsätalousinsinööri Yhdyskuntainsinööri Rakennustarkastaja IV LUKU KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSAIKA- JA PAIKKA KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA LÄSNÄOLO TOIMIELIMEN KOKOUKSISSA KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS MUISSA TOIMIELIMISSÄ ESITTELY ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYS JA VAALIT PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN V LUKU KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO TALOUSARVION MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN RAHATOIMEN HOITAMINEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJEET TIETOTURVA VI LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET KUNNAN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN ASIAKIRJOJEN LUNASTUS TIEDOTTAMINEN VII LUKU SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO TARKEMMAT OHJEET VOIMAANTULO TOIMINTASÄÄNTÖ

5 I LUKU YLEISTÄ 1 Toimintasäännön asema Leppävirran kunnan toiminnassa ja hallinnossa noudatetaan tätä toimintasääntöä. Tämä toimintasääntö on Kuntalain 50 tarkoittama (hallinto)sääntö. Tämän säännön tullessa voimaan kumoutuu Leppävirran kunnan voimaan tullut toimintasääntö siihen tehtyine muutoksineen. Tämän säännön lisäksi kunnan toiminnassa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja asetuksia ja muita säädöksiä. Jos Toimintasääntö on ristiriidassa ylemmän asteisen säädöksen kanssa, noudatetaan säädöstä. Toimintasäännön lisäksi valtuuston päättämiä kunnallisia sääntöjä ovat: Valtuuston työjärjestys (Kunnanvaltuusto , voimaantulo: ) Keski-Savon ympäristölautakunnan johtosääntö (Kunnanvaltuusto , 40 voimaantulo: ) Ympäristönsuojelumääräykset (Kunnanvaltuusto , voimaan ) Leppävirran kunnan tarkastussääntö (Kunnanvaltuusto ) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (Kunnanvaltuusto , voimaan ) Leppävirran kunnan sijoitustoiminnan periaatteet (Kunnanvaltuusto ) Lisäksi kunnanhallitus on antanut ohjeita ja määräyksiä: Leppävirran kunnan taloussäännöstöä täydentävät määräykset ja ohjeet (Kunnanhallitus , voimaan ) Leppävirran kunnan konserniohjeet (Kunnanhallitus , voimassa alkaen) Leppävirran kunnan sisäisen valvonnan ohje (Kunnanhallitus , voimaan ) Pro Leppävirta mitalin jakosääntö (Kunnanhallitus ) Torisääntö (Kunnanhallitus ) TOIMINTASÄÄNTÖ 1

6 II LUKU KUNNAN TOIMIELIMET JA HALLINNOLLINEN JAKO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat: 1. Kunnanvaltuusto (jäsenmäärä määräytyy Kuntalain 10 ) 2. Kunnanhallitus (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 3. Tarkastuslautakunta (7 jäsentä, 7 henkilökohtaista varajäsentä) 4. Kunnanhallituksen yleisjaosto (3 jäsentä, 3 henkilökohtaista varajäsentä) 5. Yhteistyötoimikunta (5 työnantajan nimeämää jäsentä ja henkilöstön edustajat) 6. Kehittämistoimikunta (5 jäsentä) 8. Perusturvalautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 9. Koululautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 10. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 11. Keski-Savon ympäristölautakunta (12 jäsentä, 12 henkilökohtaista varajäsentä) Ympäristölautakunta on Kuntalain 77 tarkoittama kuntien yhteinen toimielin 12. Tekninen lautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 13. Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto (3 jäsentä, 3 henkilökohtaista varajäsentä) 14. Teknisen lautakunnan tiejaosto (3 jäsentä, 3 henkilökohtaista varajäsentä) Kunnanvaltuusto valitsee toimielinten jäsenet ja varajäsenet. Toimikauden pituus määräytyy Kuntalain 19 mukaan. Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnanhallituksen yleisjaoston jäsenet ja varajäsenet. Jaoston jäsenten on oltava kunnanhallituksen jäseniä. Jaoston varajäsenten on oltava kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Tekninen lautakunta valitsee toimikaudekseen rakennusvalvontajaoston ja tiejaoston jäsenet ja varajäsenet. Jaostojen puheenjohtajien on oltava teknisen lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat kunnanhallituksen yleisjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi osastopäällikköä, sekä ammattijärjestöjen nimeämät ja työsuojeluvaaleilla valitut henkilöstön edustajat. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstösihteeri. Kehittämistoimikunnassa puheenjohtajana on kunnanjohtaja, muina jäseninä kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen nimeämät 2 muuta luottamushenkilöjäsentä, ja sihteerinä ja esittelijänä elinkeinoasiamies Leppävirran kunnan jätehuoltolain tarkoittamana jätelautakuntana toimii Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. 2 TOIMINTASÄÄNTÖ

7 3 Henkilöstöorganisaatio Kunnan henkilöstö työskentelee toimielinten alaisena tulosalueilla, jotka ovat toimielimittäin: TOIMIELIN Kunnanhallitus Kunnanhallituksen yleisjaosto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Koululautakunta Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Keski-Savon ympäristölautakunta TULOSALUE Yleishallinto ja talouspalvelut Elinkeinotoimi Ruokapalvelut Henkilöstöhallinto ja palvelut Tilintarkastus Vaalit Johtamisen tukipalvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Sosiaalihuollon palvelut Koulutoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Tulosalueet jakautuvat edelleen tulosyksiköihin. Tulosyksikköjaosta päättää tulosalueesta vastaava toimielin. TOIMINTASÄÄNTÖ 3

8 Osastot muodostuvat tulosalueista seuraavasti: OSASTO Hallinto- ja talousosasto Osastopäällikkö TULOSALUEET Yleishallinto ja talouspalvelut, elinkeinotoimi, ruokapalvelut, henkilöstöhallinto ja palvelut, tilintarkastus, vaalit kunnansihteeri Perusturvaosasto Osastopäällikkö Johtamisen tukipalvelut, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, sosiaalihuollon palvelut perusturvajohtaja Sivistysosasto Osastopäällikkö Koulutoimi, sivistystoimi koulutoimenjohtaja Ympäristö- ja teknisten palveluiden osasto Osastopäällikkö Tekninen toimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi tekninen johtaja Yksiköiden esimiehet Kunnan hallintoa ja toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja, jonka asemasta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta säädetään Kuntalain 24 :ssä ja toimintasäännössä. Kunnanjohtaja on suoraan kunnanhallituksen alainen. Kunnanjohtaja toimii kunnanviraston päällikkönä. Kunnanjohtajan sijaisena toimii kunnansihteeri. Kullakin osastolla on päällikkö. Osastopäällikön sijaisen nimeää kunnanjohtaja. Kullakin tulosalueella, vastuualueella ja tulosyksiköllä on esimies, jonka, samoin kuin hänen sijaisensa, nimeää tulosalueesta vastaava toimielin. 4 TOIMINTASÄÄNTÖ

9 Johtoryhmä Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja kunnankamreeri. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu muita henkilöitä osallistumaan johtoryhmän työskentelyyn. Johtoryhmän tehtävä on sovittaa yhteen kunnan toimiyksiköiden toimintaa kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. III LUKU RATKAISUVALTA 4 Toimielinten ratkaisuvalta 4 1. Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Kunnanhallitus, kaikki lautakunnat ja jaostot päättävät omalla toimialueellaan seuraavat asiat: 1. Asiat, jotka ovat tarpeen vastuualueen toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi, mikäli ei ole toisin säädetty tai määrätty tai taloussuunnitelmasta/talousarviosta muuta johdu 2. Toiminnassa noudatettavat perusteet kuten maksut ja yleiset ohjeet sekä lausunnon antaminen vastuualuetta koskevista investointihankkeista, 3. Määrää alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian, milloin se lain nojalla on kyseisen toimielimen määrättävissä (edelleendelegointi) 4. Hankinnat, joiden arvo on yli euroa sekä hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden myynti ja käytettäväksi luovuttaminen siltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi, 5. Toimialallaan perittävät maksut ja taksat, ellei toisin säädetä tai tässä toimintasäännössä määrätä 6. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi ja korvattava määrä tapausta kohti ylittää 5.000,- euroa 4 2. Toimielinten erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä toimielimen päätettäväksi on säädetty tai määrätty, on asioiden ratkaisuvalta jaettu eri toimielimille seuraavasti: Kunnanhallituksen päätettävät asiat: 1. Elinkeino- ja matkailuasiat 2. Elinkeinotoimintaa palvelevien toimitilojen, rakennusten ja maa-alueiden vuokraaminen 2. Taloussuunnittelu sekä kunnan hallinnonalojen ja organisaation kokonaissuunnittelu ja kehittäminen 4. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron sekä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta 5. Pitkäaikaisen lainan ottaminen sekä tilapäislainan ottaminen talousarvion ja valtuuston määräämissä rajoissa 6. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu 7. Selityksen antaminen valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin TOIMINTASÄÄNTÖ 5

10 8. Kiinteän omaisuuden ostaminen kunnalle mukaan lukien etuosto-oikeuden käyttäminen, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut. 9. Kiinteän omaisuuden myyminen enintään euroon saakka. 10. Irtaimen omaisuuden ostaminen talousarviomäärärahojen puitteissa. 11. Irtaimen omaisuuden myyminen ellei valtuutta ole toimintasäännössä osoitettu muulle. 12. Laajuudeltaan merkittävien rakennushankkeiden ja niiden hankesuunnitelmien hyväksyminen 13. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen ja lunastaminen 14. Maankäyttö ja rakennuslain mukaiset seuraavat asiat: Muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen muutosten hyväksyminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL 52 ), Uusien laaja-alaisten yleiskaavojen nähtäville asettaminen kaavaehdotuksena (MRL 65 ), Rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen määrääminen tai jatkaminen yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 38 ) sekä rakennuskiellon määrääminen tai jatkaminen asemakaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 53 ), Maankäyttösopimusten hyväksyminen (MRL 91b ) Kehittämiskorvauksen määrääminen (MRL 12 a luku) 15. Lausunnon antaminen kaavoista, suunnitelmista ja selvityksistä, joiden vaikutuksia kunnan kannalta voidaan pitää merkittävinä Kunnanhallituksen yleisjaoston päätettävät asiat: Virka- ja työehtosopimusasiat, joiden ratkaisemista ei tällä toimintasäännöllä tai muulla säädöksellä tai määräyksellä ole annettu jonkun muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi Yhteistyötoimikunnan ratkaistavat asiat: Yhteistoimintalain mukaiset sekä työsuojelun valvonnasta annetussa laissa työsuojelutoimikunnalle määrätyt asiat Kehittämistoimikunnan päätettävät asiat Kunnan kannalta merkittävien elinkeinopoliittisten ja maapolitiikkaan liittyvien asioiden yhteensovittaminen ja ennakkovalmistelu edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi 6 TOIMINTASÄÄNTÖ

11 Teknisen lautakunnan päätettävät asiat: 1. Kaavojen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Maankäytön suunnittelu ja muut toimialaansa liittyvät suunnittelutehtävät lukuun ottamatta alueellisia yleissuunnitelmia ja laajuudeltaan merkittäviä rakennushankkeita 3. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset seuraavat asiat: MRL 7 : n mukaisen kaavoituskatsauksen hyväksyminen, MRL 60 :n mukainen asemakaavan ajanmukaisuus ja sen seuraaminen. Asemakaavojen nähtäville asettaminen kaavaehdotuksena (MRL 65 ), Rakentamiskehotuksen antaminen maanomistajalle asemakaava-alueella (MRL 97 ), 4. Erillisen tonttijaon hyväksyminen 5. Rakennusvalvonnan sekä maa-aineslupien tarkastus- ja valvontatehtävistä perittävät maksut 6. Kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen ja rakennuttaminen 7. Kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito sekä hallintokuntien käytöstä poistuneiden kiinteistöjen antaminen vuokralle. 8. Maa-ainesten ja metsän myynti 9. Jätehuoltomääräykset, jätehuollon järjestäminen, määräykset jätteen uudelleen käytöstä, jätteiden kuljetuksesta, sekä keräyspaikasta, jonne jäte on toimitettava järjestettyä jätteenkuljetusta varten 10. Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä 11. Katusuunnitelman hyväksyminen 12. Pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta annetun lainsäädännön mukaan kunnalle säädetyt tehtävät 13. Liikenneturvallisuuden edistäminen, joukkoliikenneasiat 14. Palvelumaksut omalla toimialallaan Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaoston ratkaistavat asiat: 1. Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä niiden perusteella annettujen määräysten mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistaviksi säädetyt asiat sekä poikkeamisvallan käyttäminen 2. Rakentamista koskevista poikkeamispäätöslupahakemuksista annettavat lausunnot ja maa-aineslain mukaiset luvat 3. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi inventoitujen rakennusten purkamisluvat 4. Aravalain ja asetuksen mukaan kunnan päätettäviksi säädetyt muut kuin rakennustarkastajan ratkaistaviksi siirretyt asiat Teknisen lautakunnan tiejaoston ratkaistavat asiat: 1. Yksityisistä teistä annetun lain mukaan tielautakunnan ratkaistaviksi säädetyt asiat 2. Yksityisteiden tienpidon kunnan avustusten jakaminen TOIMINTASÄÄNTÖ 7

12 Perusturvalautakunnan ratkaistavat asiat: 1. Sosiaali- ja terveyslainsäädännössä kunnan monijäseniselle toimielimelle annetut asiat siltä osin kuin niitä ei ole yhteistoimintasopimuksella siirretty muun organisaation järjestämisvastuulle. 2. Toimivaltaansa kuuluvat muut kuin viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyt asiat 3. Maksujen ja korvausten perusteiden määrääminen ja huolehtiminen niiden ajan tasalla pidosta 4. Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen esiopetuksen järjestäminen päivähoidossa ja erillisissä esiopetusryhmissä Koululautakunnan ratkaistavat asiat: 1. Perusopetuksesta ja lukiosta annetussa lainsäädännössä kunnan ratkaistavaksi säädetyt muut kuin viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyt asiat, mutta esiopetuksen osalta vain yhdysluokissa tapahtuvaa esiopetusta koskien Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaistavat asiat 1. Kirjastolaitoksen käyttösäännöistä 2. Seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustusten jakamisperusteet 3. Liikuntatoimen sekä kansalais- ja musiikkiopiston ostopalvelut 4. Ulkoilureittien sijoittamissopimusten ja käytön korvausten perusteet 5. Liikuntapaikkojen käyttömaksuista päättäminen 6. Kotiseutumuseon käytöstä perittävät maksut ja taksat 7. Kirjastotoimen maksuista ja taksoista 8 TOIMINTASÄÄNTÖ

13 5 Toimivalta henkilöstöasioissa Toimivalta henkilöstöasioissa määräytyy seuraavasti: ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 1. Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa 2. Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kunnanhallitus, jollei laissa tai toimintasäännössä toisin määrätä Kunnanhallitus 3. Viran haettavaksi julistaminen Se, joka valitsee viranhaltijan. Viran, johon valtuusto valitsee, julistaa haettavaksi kunnanhallitus 4. Viran haettavaksi julistamisen tai Se, joka julistaa viran haettavaksi tehtävien hoidon järjestämisen käsitteleminen, 6 kk kuluessa viran avoimeksi tulosta 5. Palvelussuhteen kelpoisuusehdot Se, joka päättää palvelukseen ottamisesta ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 6. Toimenkuvauksen vahvistaminen Lähin esimies 7. Koeajan määrääminen, siitä sopiminen ja koeajan kesto Se, joka ottaa palvelukseen TOIMINTASÄÄNTÖ 9

14 8. PALVELUKSEEN OTTAMINEN VAKINAISEEN VIRKAAN / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSOPIMUSSUHTEE SEEN MÄÄRÄAJAKSI Kunnanjohtaja Valtuusto Kunnanhallitus Kunnansihteeri, kunnankamreeri, Kunnanhallitus Kunnanjohtaja perusturvajohtaja, koulutoimenjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies Hallintosihteeri, ruokahuoltopäällikkö, Kunnanhallitus Osastopäällikkö henkilöstösihteeri Esimiesasemassa oleva viranhaltija Lautakunta Osastopäällikkö Muu työntekijä ja viranhaltija Osastopäällikkö Osastopäällikkö Sijainen: se esimies, joka myöntää virkatai työvapaan enintään yhdeksi vuodeksi Harjoittelija/kesätyöntekijä: vastuualueen/tulosyksikön esimies enintään kolmeksi kuukaudeksi ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 9. Henkilön siirtäminen / työvoiman käyttö 10. Palvelussuhteen osaaikaistaminen ja lomauttaminen Toiselle osastolle: kunnanjohtaja Koko kuntaorganisaation osalta: kunnanhallitus Yhden toimielimen alaisia toimintoja/työntekijöitä koskien toistaiseksi: se, joka päättää palvelukseen ottamisesta Osaston sisällä: osastopäällikkö Yhden toimielimen alaisia toimintoja / työntekijöitä koskien määräajaksi: osastopäällikkö 10 TOIMINTASÄÄNTÖ

15 ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 11. Palvelussuhteen päättäminen (palvelussuhteen purkaminen ja irtisanominen) Se, joka ottaa palvelukseen. Lautakunnan valitseman viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomisesta viranhaltijasta johtuvin perustein ja virkasuhteen purkamisesta päättää kuitenkin kunnanhallitus 12. Sivutoimilupa Kunnanhallitus / lautakunta alaiselleen viranhaltijalle 13. Ilmoitus sivutoimesta Kunnanjohtaja kunnanhallitukselle, kunnanjohtajan välitön alainen kunnanjohtajalle, muu viranhaltija osastopäällikölle 14. Virantoimituksesta pidättäminen Kunnanjohtajan osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja, Muiden viranhaltijoiden osalta kunnanjohtaja 15. Palkka työhön oton yhteydessä Se, joka päättää henkilön valinnasta 16. Henkilökohtainen lisä Kunnanjohtaja / osastopäällikkö alaistensa osalta 17. Työkokemuslisä, vuosisidonnainen lisä ja Henkilöstösihteeri ammattialalisä TOIMINTASÄÄNTÖ 11

16 ASIA 18. Muu harkinnanvarainen palkkaus palvelussuhteen aikana PÄÄTÖKSENTEKIJÄ Kunnanhallitus: kunnanjohtaja, kamreeri, osastopäälliköt ja henkilöstösihteeri Muun henkilöstön osalta kunnanhallituksen yleisjaosto / yleisjaoston määräämät viranhaltijat 19. Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen / paikallisneuvottelun tuloksen vahvistaminen 20. Virka- ja työvapaan ja vuosiloman myöntäminen kunnanjohtajalle 21. Virka- ja työvapaan ja vuosiloman myöntäminen, muut Kunnanhallituksen yleisjaosto Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntää kunnanhallitus, muun virkavapaan ja vuosiloman kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja / osastopäällikkö / tulosalueen /perusturvaosaston vastuualueen esimies, silloin kun hakijalla on siihen ehdoton oikeus ja harkinnanvaraisen vapaan osalta enintään yhdeksi vuodeksi jos ei jäljempänä muuta määrätä; erityisen painavista syistä kunnanhallitus voi myöntää harkinnanvaraisen vapaan yli yhdeksi vuodeksi Vastuualueen / tulosyksikön esimies: virkatai työvapaa alaiselleen silloin kun tällä on siihen ehdoton oikeus ja harkinnanvaraisen vapaan osalta enintään 30 päiväksi 22. Terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tutkimuksiin määrääminen palvelussuhteen aikana Lähin esimies 12 TOIMINTASÄÄNTÖ

17 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ja muun toimielimen ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrätty. Siirrettyä ratkaisuvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. 6 1 Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Ellei erityisen ratkaisuvallan kohdalla (6 2) ole muuta todettu, viranhaltijat ratkaisevat toimialueellaan seuraavat asiat: Osastopäällikkö - Johtamansa osaston töiden organisointi sekä osaston henkilökunnan toiminnan johtaminen ja valvominen sekä tiedottaminen vireille tulevista asioista tiedottaminen lautakunnalle ja osaston henkilökunnalle - Voi päättää välttämättömissä tapauksissa osastonsa toimialaan kuuluvan asian, jos asiasta vastaava(t) viranhaltija(t) on esteellinen tai estynyt, ja osastopäällikkö on erityislain tarkoittamalla tavalla kelpoinen kyseisen tehtävän suorittamaan - Enintään euron hankinnoista ja sopimuksista päättäminen, tästä poiketen tekninen johtaja päättää enintään hankinnoista. - Korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä päättäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, enintään 3.000,- euroon asti tapausta kohden - Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta päättäminen - vastaa siitä, että osastoille hankittu yli euron arvoinen irtain omaisuus kirjataan asianmukaisesti käyttöomaisuuden hallintaohjelmaan. Päättää käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden hävittämisestä ja myymisestä euroon saakka Tulosalueen /vastuualueen esimies - Enintään euron hankinnoista ja sopimuksista päättäminen - Vastaa tulosalueensa osalta irtaimistoluettelon pitämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti, sekä päättää poistetun irtaimen omaisuuden hävittämisestä ja kierrätyksestä Tulosyksikön esimies - Enintään euron hankinnoista ja hankinta- ja palvelusopimuksista päättäminen - Johtamansa yksikön osalta irtaimistoluettelon pitämisestä vastaaminen annettujen ohjeiden mukaisesti, sekä päättää poistetun irtaimen omaisuuden hävittämisestä ja kierrätyksestä. - Palkattoman opiskelijan tai harjoittelijan ottaminen - Hallintaansa kuuluvien huonetilojen tilapäiseen käyttöön luovuttamisesta päättäminen TOIMINTASÄÄNTÖ 13

18 6 2. Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Viran- ja toimenhaltijoille annetaan ratkaisuvalta erityisesti mainituissa asioissa seuraavasti: Kunnanjohtaja - Ratkaisee, minkä toimielimen tai viranhaltijan hoidettavaksi jokin yksittäinen asia kuuluu, jos siitä on epäselvyyttä. - Toimii työnantajan edustajana asioissa, joista ei ole muuta säädetty tai toimintasäännössä määrätty tai milloin olosuhteista johtuen ei ole muuta toimivaltaista työnantajan edustajaa. - Hankinnoista euron määrään saakka - Kunnan vaakunan ja kunnan nimen käytöstä päättäminen ja kunnan nimissä tapahtuvasta edustamisesta, lahjoista ym. päättäminen - Lainan ottaminen sekä tilapäislainan ottaminen talousarvion ja valtuuston määräämissä rajoissa - Työryhmien asettaminen asiain valmistelua varten Kunnankamreeri - Päättää pitkäaikaisen ja tilapäislainan ottamisesta talousarvion ja valtuuston määräämissä rajoissa. - Päättää kunnan rahavarojen sijoittamisesta kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaan. - Päättää saatavien tileistä poistamisesta. - Päättää maksulykkäyksen antamisesta saatavalle Atk-asiantuntija - Toimialueensa osalta enintään euron hankinnoista ja sopimuksista päättäminen Elinkeinoasiamies - Elinkeinotoimen kehittämismäärärahojen maksatus kunnanhallituksen hyväksymien käyttösuunnitelman ja -perusteiden mukaan - Päättää toimitilojen vuokran ja käyttökorvausten maksun lykkäyksestä enintään kuuden kuukauden ajaksi 14 TOIMINTASÄÄNTÖ

19 Perusturvajohtaja - Kunnan sosiaalihuoltoon liittyvät toimenpiteet niiltä osin, kun niitä ei ole määrätty muille viranhaltijoille - Sairaanhoitopalvelujen (erikoissairaanhoito ja muu laitoshoito) ostamisesta - päättäminen Kysterin Leppävirran ylilääkärin esityksestä ja maksujen määrääminen - Käyttää lastensuojelulaissa määrättyä päätösvaltaa lain tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana - Kehitysvammahuollon erityishuollon palveluista päättäminen - Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostaminen ja maksujen määrääminen perusturvalautakunnan antamien ohjeiden mukaan - Oikeudelle annettavat lausunnot alaisissaan asioissa - Perusturvalautakunnan puhevallan käyttämisestä päättäminen Johtava sosiaalityöntekijä - Vammaispalveluista päättäminen - Sijais- ja perhekotien hyväksyminen - Lastensuojelun avohuollon tukitoimisijoituksesta päättäminen (LsL 37 ), - Päättäminen lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (LsL 38 ja 39 ) - Päättäminen lastensuojelun asiakasmaksuista ja itsenäistymisvaroista - Lasten elatusturvaa, huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistaminen - Isyyslain mukaisista toimenpiteistä päättäminen niiltä osin kuin ne ovat kunnallisen viranhaltijan päätettävissä - Päättäminen päihdehuollon kuntoutuspalveluista - Oikeudelle annettavat lasten huoltoa koskevat lausunnot Sosiaalityöntekijä - Toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen - Sosiaalisia olosuhteita koskevien lausuntojen antaminen - Päättäminen lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä ja jälkihuollosta sekä niistä perittävistä korvauksista - lastensuojelulaissa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle määrätyn ratkaisuvallan käyttäminen Varhaiskasvatusjohtaja - Esioppilaiden ottaminen perusturvalautakunnan alaiseen esiopetukseen sekä esiopetuspaikan vaihtaminen - Esioppilaiden koulumatkaedusta päättäminen - Lasten päivähoitoon sijoittelu - Esioppilaiden erityisen tuen päätöksen- ja purkamispäätöksen tekeminen Päivähoidon ohjaaja/päiväkodin johtaja - Perhepäiväkodin ja toimintatilojen hyväksyminen - Leikki- ja toimintavälinelainaamon toiminnasta päättäminen - Lasten päivähoitoon sijoittelu TOIMINTASÄÄNTÖ 15

20 Sosiaalitoimiston toimistosihteeri - Toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen - Asiakkaiden välitystilien hoitaminen Toimistovirkailija - Lasten päivähoidon maksuista päättäminen - Asiakkaiden välitystilien hoitaminen Hoivapalvelujohtaja - Päättäminen vanhusten palveluasumisesta asumispalveluyksiköissä ja niihin liittyvien palvelumaksujen määräämisestä - Vanhusten asumispalvelujen ostamisesta ja maksujen määräämisestä päättäminen - Harkinnanvaraisista sosiaalipalvelumaksuista kotipalvelussa päättäminen lautakunnan ohjeiden perusteella Kotihoidon ohjaaja - Kotihoidon ja siihen liittyvien tukipalveluista päättäminen ja maksujen määrääminen - omaishoidontuesta päättäminen lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti - Palvelusetelien myöntäminen Hoivapalvelujen osastonhoitaja - Alaiseensa päivätoimintaan ja vuorohoitoon ottaminen ja siitä perittävät maksut Koulutoimenjohtaja - Oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittaminen tai sen vaihtaminen sekä esioppilaaksi ottaminen ja esiopetuspaikan vaihtaminen koululautakunnan alaisessa esiopetuksessa - Oppilaan opiskelun poikkeuksellinen järjestäminen - Ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksiottaminen - Oppilaan koulumatkaedusta päättäminen - Oppilaan majoitusedusta päättäminen - Apulais- /vararehtorin määräämisestä määräajaksi tai tehtävän poisottamisesta opettajalta - Erityisen tuen päätöksen- ja purkamispäätöksen tekeminen 16 TOIMINTASÄÄNTÖ

21 Perusopetuksen rehtori / koulunjohtaja - Koulun työjärjestyksen hyväksyminen - Opetuksen julkisuuden rajoittaminen perustellusta syystä - Ns. kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymisen valvonta - Valitun aineen tai oppimäärän vaihtaminen toiseksi - Erityisen tuen jatkamispäätöksen tekeminen, mikäli kyseessä ei ole resurssi- tai nivelvaiheen sijoituspäätös - Poissaololupa kolmea päivää pidemmäksi ajaksi - Kirjallisen varoituksen antaminen oppilaalle - Päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antaminen - Luvan myöntäminen koulukiinteistön tai huoneiston ulkopuoliseen käyttöön Lukion rehtori - Koulun työjärjestyksen hyväksyminen - Opiskelijan opetuksen järjestäminen poikkeuksellisesti - Opetuksen julkisuuden rajoittaminen perustellusta syystä - Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta päättäminen - Luvan myöntäminen lukion suoritusajan pidennykseen perustellusta syystä - Lukiossa opiskelleen opiskelijan toteaminen eronneeksi - Vapautuksen myöntämisestä opiskelusta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi - Kirjallisen varoituksen antaminen opiskelijalle - Päättäminen opiskelijan oikeudesta opiskelun edellyttämiin koulun hoidettaviin avustajapalveluihin, muihin opetus- ja oppilashuoltopalveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin - Luvan myöntäminen opintojen suorittamiseen opetuksen osallistumatta - Päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antaminen - Luvan myöntäminen koulukiinteistön tai huoneiston ulkopuoliseen käyttöön Sivistysjohtaja - Kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä päättäminen - Kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä yhdistys- ja kylätoiminnan kohdeavustuksista päättäminen - Vastaa kunnan kylä- ja ystävyyskuntatoiminnan suunnittelusta - Koordinoi kunnan kulttuuritoimintaa - Vastaa kotiseutumuseon hallinnosta, toiminnasta ja kokoelmapolitiikasta Kirjastotoimenjohtaja - Päättää kirjastoaineiston kartunta-, varastointi- ja poistoperiaatteista - Kokoelmiin kuuluvan aineiston antaminen oppilaitosten, sairaaloiden ja työpaikkojen käytettäväksi - Kirjastotoimen käytössä olevien tilojen tilapäisestä aukioloaikojen muutoksesta. TOIMINTASÄÄNTÖ 17

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot