Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1"

Transkriptio

1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen edellytyksistä koko maassa. OKM: Työllisyysasteen nostaminen asettaa tavoitteen saada jokainen nuori aktiivisesti mukaan työ- ja yhteiskuntaelämään. Nuorisolain voimaan tulevilla muutoksilla (kuntien monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö) on tarkoitus tavoittaa yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen pitkällä aikavälillä 75 prosenttiin kasvua tukemalla ja rakenteellisin uudistuksin, jotta hyvinvointimme voidaan turvata. tiin opiskelemaan, nuorten työpajoihin tai muuhun ohjattuun jääneet nuoret (noin ) ja motivoida heitä opiskeluun ja työelämään. Vuonna 2009 etsivä nuorisotyö tavoitti noin 4000 nuorta, joista 2400 ohjat- toimintaan. Hallitus käynnistää valmistelun kansainvälisten suuntaviivojen mukaisesti laajemman kehitysindikaattorin käyttöön ottamiseksi bruttokansantuotteen rinnalle lähivuosina. Tällaiset indikaattorit kuvaavat talouden kehityksen lisäksi inhimillistä hyvinvointia ja ympäristön tilaa. Taiteen ja kulttuurin alalla valmistui v selvityshenkilö Tarja Cronbergilta tilattu selvitys taiteilijoiden työllisyyden ja toimeentuloedellytysten parantamisesta. Tehtyjen toimenpide-ehdotusten toteuttamismahdollisuuksia selvitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa. On käynnistetty myös työryhmätyöskentely ns. vapaiden ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi ja työllistymisen helpottamiseksi. Työryhmä jättää esityksensä ministeriölle Työllisyyttä lisäävänä hankkeena kulttuuritilojen peruskorjaamiseen varattua määrärahaa nostettiin vuoden 2011 talousarvioesityksessä 3 miljoonalla eurolla. SM: Työperusteisen maahanmuuton kehittäminen Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman (VN:n periaatepäätös ) mukaisesti lähtökohtana ulkomailta rekrytoinnille on työmarkkinoiden tarve ja kotimaisen työvoimapotentiaalin täydentäminen erityisesti Suomen väestökehitys ja siitä aiheutuva työvoimantarve huomioon ottaen. Tavoitteena on vastuullinen ja eettisiä periaatteita noudattava rekrytointi. Taantuman myötä ulkomaisen työvoiman tarve on vähentynyt ja sillä on ollut vaikutus myös toimenpideohjelman etenemiseen. Monia toimenpideohjelman suosituksia on viety eteenpäin mm. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen turvin. Toimenpideohjelman väliarviointi valmistuu vuoden 2010 lopussa. Työvoiman maahanmuuton ESR- kehittämisohjelman puitteissa on kehitetty työvoiman maahanmuuttoon liittyviä prosesseja, toimintamalleja ja palveluita. Kehittämisohjelmassa pilotoidaan ja mallinnetaan opastusjärjestelmiä niin ulkomaalaisille työntekijöille kuin ulkomailta rekrytoiville työnantajille, kehitetään Suomen työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategiaa, sekä ulkomaalaisille työntekijöille suunnattua Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuutta. Hallituksen esitys (269/2009 vp) työntekijän oleskelulupajärjestelmän uudistamisesta on annettu eduskunnalle joulukuussa Ehdotuksen mukaan työntekijän oleskelulupajärjestelmä saatettaisiin paremmin vastaamaan tarpeeseen edistää ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa ja Suomen vetovoimaisuutta yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä voimassa olevaa työntekijän oleskelulupajärjestelmää, jolloin myös tehokkaamman ennakkovalvonnan mahdollisuudet paranisivat. STM: Työllisyysasteen nostamista tukevista toimenpiteistä STM on raportoinut Politiikkariihen kannanoton seurannan yhteydessä. Toimenpiteet nro:t 4, 8, 42, 45, 47 sekä 67 ja 69 edistävät työuran pidentämistä, työssäjaksamista, työttömyyden vähentämistä, aktivointia sekä nuorten työllisyyden edistämistä. VNK: VNK asetti syksyllä 2010 asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on 1) tuottaa kattava kartoitus olemassa olevista vaihtoehdoista, tehdä katsaus kvkehittämistyön vaiheeseen, ja käydä vuoropuhelua muiden samankaltaista työtä tekevien EU-maiden kanssa, 2) tehdä suositus käyttökelpoisista indikaattoreista tai indekseistä sekä ehdotus toimenpiteistä joilla niiden käyttö mahdollistetaan, ja 3) tehdä toimeenpanosuunnitelma uuden indeksin tai uusien indikaattoreiden käyttöönotolle. Asiantuntijaryhmä päättää työnsä toukokuun 2011 lopussa. Pankkien stressitestien tulosten julkaisu ja mahdollisesti tarvittavien tukitoimenpiteiden käyttö vähentävät talouden epävarmuutta. Nämä toimet antavat mahdollisuuden julkisen talouden pitkäjänteiselle tasapainottamiselle myös Suomessa. STM: STM:ssä on laadittu sosiaalisen kestävyyden arviointi- ja ennakointimallia koskeva raportti (syksy 2010). Siinä pohditaan sosiaalisen kestävyyden käsitettä arvioinnin ja ennakoinnin näkökulmasta, arvioidaan mallinnettavien ilmiöalueiden kuvauksessa käytettäviä indikaattoreita sekä kuvataan eri menetelmällisiä mallinnusvaihtoehtoja sekä olemassa olevia koti- ja ulkomaisia malleja. Raportin laadinnassa on kuultu VM:n ja THL:n asiantuntijoita. Raportti sisältää hahmotelman arviointi- ja ennakointimallin toteutuksen organisatorisesta ratkaisusta. Tarkemmat menetelmälliset ratkaisut täsmennetään myöhemmin. 1

2 Suomi toimii aktiivisesti EU:ssa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyden ja kestävyyden parantamiseksi. Tulevien vuosien talouskasvu tarvitsee vakaat ja hyvintoimivat rahoitusmarkkinat. Suomi tukee komission työtä kansainvälisten rahoitusmarkkinalainsäädännön aikaansaamiseksi. Hallituksen tavoitteena on että Suomi palaa euroalueen ensimmäisten maiden joukossa Euroopan unionin vakauskriteerien mukaiseen kuntoon. Hallitus sitoutuu supistamaan vuonna 2011 julkisen talouden alijäämän alle Euroopan unionin kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun reilusti alle kolmen prosentin rajan. Hallitus sitoutuu vastuulliseen ja pitkäjänteiseen finanssipolitiikkaan. Hallitus jatkaa Vanhasen II hallituksen ohjelmassa sovitun mukaista kehysmenettelyä ja noudattaa toukokuussa 2007 vahvistettua vaalikauden kehystä. Hallituksella on valmius kehysten sisäisiin siirtoihin kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Hallitus laatii kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi saatuaan käyttöönsä kolmikantaisesti tehtävän Kestävän talouskasvun ja työllisyyden - ohjelman valmistelun tulokset. Hallitus odottaa tältä valmistelulta kunnianhimoisia ja konkreettisia esityksiä. VM Vuoden 2011 talousarvio on rakennettu sille pohjalle, että julkisen talouden alijäämä saadaan alle Euroopan unionin kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun tavoitteen. Talousarviota valmisteltaessa esitettyjen ennusteiden samoin kuin tämän hetken ennusteiden mukaan alijäämä jää alle kolmen prosentin. VM: Pääministeri Kiviniemi on jatkanut Vanhasen II hallituksen mukaista kehysmenettelyä ja noudattanut toukokuussa 2007 vahvistettua vaalikauden kehystä sekä vuoden 2010 neljännen lisätalousarvioesityksen että vuoden 2011 talousarvioesityksen osalta. Painopistemuutosten mahdollistamiseksi hallitus valmisteli reilun 50 milj. euron uudelleenkohdennukset talousarviossa. VM: Hallitus ja työmarkkinajärjestöt päättivät yhdessä maaliskuussa 2010 jatkovalmistelusta kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman laatimiseksi. Julkisen sektorin tuottavuus -ryhmä toimi yhtenä ohjelman jatkovalmistelun kuudesta kolmikantasesta työryhmästä. Työryhmä valmisteli ehdotukset toimenpiteiksi julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseksi. Linjaukset ja toimenpiteet liittyvät julkisen sektorin tuottavuuden mittaamiseen ja tavoiteasetteluun, organisaatiorakenteisiin ja ohjaukseen, palvelurakenteiden ja tuotantoprosessien kehittämiseen, julkisen hallinnon ICT:n kehittämiseen sekä johtamiseen ja henkilöstöön. Vuoden 2010 aikana otetaan ensimmäiset askeleet kohti julkisen talouden tasapainottamista. Sovittujen arvonlisäverojen, energiaverojen sekä makeis- ja virvoitusjuomaverojen finanssipolitiikkaa kiristävä vaikutus on vajaa yksi prosentti bruttokansantuotteesta. Julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta vakautetaan alle 60 prosentin tasolle. Mikäli kansainvälinen taloustilanne kuitenkin muuttuu jyrkästi, hallituksella on valmius toimia nopeasti ja tehdä talouden kestävyyttä lisääviä päätöksiä. Hallituksen tavoitteena on luoda puitteet ennusteita nopeammalle talouskasvulle ja korkeammalle työllisyysasteelle koko maassa. Viennin edistämiseksi, investointien vauhdittamiseksi ja pk-yritysten rahoituksen turvaamiseksi lisätään erityisrahoituksen riskinottokykyä, selvitetään vientitakuulain muuttaminen ja tarkistetaan suhdannerahoituksen käyttötarkoitusta. Hallitus tukee kasvuyrittäjyyden edellytyksiä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa painotetaan aiempaa enemmän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten kaupallistamista ja kansainvälistymistä. Hallitus jatkaa edelläkävijämarkkinoiden luomista erityisesti ympäristöliiketoiminnassa. Suunnitelmaa julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ei ole valmisteltu. VM: Energiaveroja kiristettiin vuoden 2011 alusta nettomääräisesti noin 730 milj. eurolla. Samaan aikaan voimaan tuleva makeisten ja jäätelön valmistevero sekä virvoitusjuomien valmisteveron korotus lisäävät valtion vuotuisia verotuloja yhteensä 100 milj. euroa. Osa vuoden 2010 talousarvioon sisältyvistä elvytystoimista poistuu, mikä on osa julkisen talouden tasapainottamista. VM Julkinen velka ei ole näillä näkymillä kohoamassa 60 prosentin tasolle keskipitkällä aikavälillä. TEM: Vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa lisättiin yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksia 2,5 miljoonalla eurolla. Tämä valtuus siirtyy käytettäväksi vuoden 2011 aikana, joten käytännössä valtuudet myöntää yhteis-hankkeiden kv-avustuksia pysyvät myös vuonna miljoonan euron tasolla. Merkittävä osa yritysten yhteis-hankkeiden kansainvälistymisavustusten hallinnoinnista siirretään ELY-keskuksiin vuoden 2011 alusta TEM: Kansainväliseen kasvuun tähtääville yrityksille ollaan kehittämässä TEM-konsernin yhteistä Kasvuväylä-palvelua, jolla pyritään takaaman palvelutarjooman saumattomuus ja parempi asiakaslähtöisyys. Palvelumalli pilotoidaan vuoden 2011 alkupuolella. OKM on toimeenpannut vuodesta 2007 saakka Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESR-osarahoitteista valtakunnallista kehittämisohjelmaa, jonka toimenpiteet ulottuvat vuoteen 2013 saakka. OKM ja TEM ovat asettaneet yhdessä poikkihallinnollisen luovan talouden ja kulttuurin tulevaisuustyöryhmän, joka valmistelee esityksen luovan talouden kehittämistoimista ja koordinaationrakenteesta tulevalle hallituskaudelle. Valtuutta myöntää kansainvälistymisavustusta yritysten yhteishankkeille on korotettu vuosille 2010 ja 2011 siten, että käytännössä molempina vuosina valtuus on 26 miljoonan euron tasolla eli noin 35% korkeammalla kuin aiemmin. Ympäristöliiketoiminnassa jatkuvat Tekesin, Finpron sekä Lahden ympäristöklusterin (OSKE) toiminnot erityisesti Kiinan ja Venäjän markkinoiden osalta. 2

3 Hallitus toteuttaa uusiutuvan energian velvoitepaketin edellyttämät lainsäädäntöhankkeet ja tekee sitovat päätökset koko paketin tarvitsemasta rahoituksesta. YM: HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi: tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen liittyen on annettu elokuussa Muutoksella vauhditetaan tuulivoima-kaavoituksen etenemistä. Tuulivoimakaavoituksen edistämiseen on vuoden 2011 talousarviossa avustuksia 1,5 milj. euroa. Vuonna 2011 edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyviä kotitalouksien lämmitystapamuutoksia yhteensä 30 milj. eurolla. TEM: Valtiontalouden kehyksissä vuosille on lisätty 6 miljoonan euron vuotuinen määräraha yritystoiminnan investointi- ja kehittämisrahoitukseen. Kasvua edistävien infrastruktuuri-investointien osalta selvitetään millä budjettitai rahoitusmenettelyillä suuret investoinnit kyetään hoitamaan tarkoituksenmukaisesti. Ahtelan työelämäryhmän esityksiä toteutetaan käynnistetyn valmistelun pohjalta. Hallitus valmistelee sovitulla tavalla yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa eläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja. VM on asettanut työryhmän "Valtiontalouden kehysjärjestelmän kehittämistyöryhmän" joka mm. pohtii tätä kysymystä. LVM: Investointien rahoitusta ja erilaisten rahoitusmallien käyttöä ovat selvittäneet liikenneministerin asettama selvitysmies Pasi Holm sekä liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä. Näiden selvitysten perusteella liikennehankkeiden budjetointia tulee kehittää siten, että se mahdollistaa hankkeiden tehokkaan ja taloudellisen toteuttamisen. Valtion budjettitaloudessa investoinnit ja käyttömenot tulisi eriyttää ja investoinnit tulisi jaksottaa niiden taloudelliselle pitoajalle. Yksi ratkaisu-mahdollisuus investointien jaksottamiselle on valtion sisäinen lainamalli, eli siirtyminen kuluperusteiseen budjetointiin. Tällöin investoinnin rahoitus toteutettaisiin kehyksen ulkopuolisena valtion sisäisenä lainana, ja vasta lainan lyhennykset ja korot kirjautuisivat budjettimomentille ja kehykseen. Malli asettaisi normaalit budjettirahoitteiset ja elinkaari- ja muut jälkirahoitteiset hankkeet valtion taloussuunnittelussa keskenään tasavertaiseen asemaan. PPP-malleissa olisi harkittava valtion Infra Oy:n perustamista. Valtio saa lainaa pienemmillä rahoituskustannuksilla kuin yksityiset toimijat, mistä syntyvä etu kanavoitaisiin eteenpäin. Osakeyhtiö hankkisi markkinoilta myös oman pääoman ehtoista sijoitusta (esim. vakuutusyhtiöt). Yhtiö koordinoisi rahoituskonsortioiden muodostumista ja toimisi siten infrainvestointien tilapäisrahoittajana (erityisluottolaitos). Yhtiö ei toimisi operoijana, vaan vastuu väylänpidosta säilyisi valtiolla. STM on raportoinut tavoitteen edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä Politiikkariihen kannanoton nro 1 toimeenpanon yhteydessä. OKM: Politiikkariihen tavoitteen toteuttamista selvitettiin opetusministerin asettamassa työryhmässä ja sen ohjausryhmässä. Työryhmä jätti raporttinsa Työryhmä esitti mm., että toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymistä nopeutetaan siten, että ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omana ryhmänään ja korkeakoulututkinnon suorittaneet tai opinto-oikeuden korkeakoulussa saaneet omana ryhmänään. Korkeakoulujen valintoja tehostetaan yhdistämällä korkeakoulujen nykyiset sähköiset hakujärjestelmät ja valitsemalla opiskelijat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaussa. Opiskelijat valitaan nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin, kuten tiedekuntiin tai koulutusaloille. Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon painoarvoa korkeakoulujen valinnoissa lisätään. Korkeakoulut lisäävät suoria todistusvalintoja ja ilmoittavat etukäteen, millaisilla ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanoilla ja eri aineista saaduilla pistemäärillä hakija tulee valituksi opiskelijaksi suoraan, ilman pääsykokeisiin osallistumista. Työryhmä piti tärkeänä, että sähköisiin hakujärjestelmiin integroidaan kattava sähköinen koulutustietopalvelu, joka tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteella kattavaa, paikkansapitävää ja ajantasaista tietoa koulutuksesta, ammateista, työelämästä ja uravaihtoehdoista sekä ammatinvalinnan neuvonta- ja ohjauspalveluista. Sivistyspoliittinen ministeriryhmä totesi kannanotossaan ( ), että valmistelua jatketaan OKM:n nopeuttamisryhmän ehdotusten ja niistä saatujen lausuntojen pohjalta yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2011 todetaan, että korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa ja kehittävät opintojen rakennetta korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi, opintojen nopeuttamiseksi ja keskimääräisen työelämään siirtymisiän alentamiseksi. Ylioppilastutkinnon painoarvoa opiskelijavalinnoissa lisätään ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omana hakijaryhmänään. Opintoohjaaja-koulutuksessa käynnistetään määräaikainen laajennusohjelma ja opintojen ohjausta lisätään. Korkeakoulujen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä valmistellaan otettavaksi käyttöön vuonna Yliopistot ottavat lisäksi käyttöönsä valtakunnallisen opiskelija-palautejärjestelmän ja ammattikorkeakoulut jatkavat opiskelijapalautejärjestelmän sisällöllistä kehittämistä. (TAE 2011). Talousarvioesityksessä todetaan myös, että käynnistetään hanke ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi ja uusitaan oppilaaksi ottamisen perusteita ammatillisessa koulutuksessa. Vuoden 2011 TAE:ssa korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän uudistamiseen esitetään vuosille yhteensä 5 milj. euroa. Sähköisten hakujärjestelmien yhdistäminen ja korkeakoulujen yhteishaku toteutetaan siten, että hakujärjestelmä tukeutuu korkeakoulujen tieto- ja opintohallinnon järjestelmiin sekä integroituu valtionhallinnon tietojärjestelmien kehittämisen kokonaisuuteen (esim. SADe, Raketti). Tavoitteena on opiskelua ja 3

4 koulutustarjontaa koskevan tiedon sekä hakujärjestelmän integroituminen hakijan ja opinto-ohjauksen näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi. Työn käynnistämisestä on sovittu OKM:n ja OPH:n välisessä tulossopimuksessa. Tarvittavat rerytoinnit ja ohjausrakenteiden asettaminen on käynnistetty. Tavoitteena on, että jo vuoden 2011 valinnoissa opiskelijavalinta tehdään nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin, ei oppiaineisiin. Myös YO-todistusten hyödyntämistä valinnoissa on mahdollista tehdä samassa aikataulussa. Uudistetun opiskelijavalintajärjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuoden 2013 valinnoissa. Opiskelijavalinnan uudistamista valmistellaan tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa mm. työryhmissä ja seminaareissa, korkeakoulujen johdon tilaisuuksissa sekä alakohtaisissa rakenteissa. Nuorten varhaista syrjäytymistä työmarkkinoilta ehkäistään. Hallituksen tavoitteena on varmistaa koulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle. Työvoimapolitiikan toimissa otetaan huomioon kasvanut nuoriso- ja pitkä-aikaistyöttömyys. Poikkihallinnollisen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman yhtenä painopistealueena on työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Selvityshenkilö Tarja Cronbergin taiteilijoiden työllistymistä ja toimeentuloedellytyksiä koskeneen selvityksen pohjalta on käynnistetty selvitys taiteen ja taiteilijoiden työn vaikutuksesta työurien pidentämiseen. OKM: Hallitus on lisännyt ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää yhteensä noin opiskelijapaikalla vuosina Tämän lisäksi vuoden 2011 alusta lukien lisättiin vielä 500 paikkaa. Tällä hallituskaudella lisäykset ovat olleet yhteensä opiskelijapaikkaa. Nuorten työllistämistoimenpitein (5,1 M nuorisotyömäärä-rahoista), nuorten työpajatoimintaa laajentamalla sekä etsivää nuorisotyötä tehostamalla ja talouden elpymisen myötä nuorten työllisyys saatiin kesällä 2010 käännettyä kasvu-uralle. Nuoriin kohdistuneiden toimenpiteiden vuoksi nuorisotyöttömyys on alentunut kesäkuusta lähtien muuta työttömyyttä nopeammin. OKM on tukenut Nuori Suomi ry:n Liikunnasta syrjäytyneet -kehittämishanketta, jossa valmistellaan vuoden 2010 loppuun mennessä selvitys ja valtakunnallinen suunnitelma liikunnasta syrjäytymisen vähentämiseksi. Vuonna 2009 käynnistetyssä Liikkuva Koulu -hankkeessa jalkautetaan kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset. Hanke toteutetaan kokeiluhankkeena ajalla yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä puolustushallinnon kanssa. Hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä eri puolille Suomen kouluja, huomioiden koulujen erilaisuus. STM on raportoinut tavoitteen edistämistä koskevista toimenpiteistä Politiikkariihen kannanoton nro 67 seurannan yhteydessä. Toimenpiteillä ehkäistään nuorten joutumista pois työmarkkinoilta mielenterveydellisten syiden takia. Hallitus toimii työelämän tasa-arvon edistämiseksi. Samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa esityksen vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja valmistellaan esitykset perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esitysten pohjalta. Verotuksen kehittämistä valmistellaan talouskasvua ja työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä verotulojen kasvua ja verotulopohjan laajenemista edistävään suuntaan. TEM: Työvoimapolitiikan määrärahoja on lisätty vuoden 2009 alusta lähtien lisätalousarvioilla ja vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa. Lisämäärärahat on kohdennettu ensisijaisesti nuorten nopeaan työllistymiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn. TE-toimistojen ohjaus- ja neuvontapalveluja nuorille on vahvistettu lisäämällä määräaikaisia resursseja henkilöstön palkkaukseen. STM: Naisten ja miesten välisen tasa-arvon parantamisesta on raportoitu Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdan toimeenpanon yhteydessä sekä Politiikkariihen kannanoton nro 95 toimeenpanon yhteydessä. Samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmä on asetettu toimikaudelle Ryhmä on teettänyt selvityksen sopimuskierroksen samapalkkavaikutuksista 2008 ja Lisäksi on käynnistetty kaksi palkkausjärjestelmään liittyvää hanketta. Ohjelman kokonaisarviointi on toteutettu vuonna 2010 ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Naisten urakehitystä on edistetty VM:n asettaman työryhmän toimesta. Tammikuussa 2011 valmistuu raportti, jossa arvioidaan valtavirtaistamisen etenemisestä. Hallitus antoi eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, lokakuussa Kolmikantainen samapalkkaisuusseurantaryhmä on työskennellyt aktiivisesti. Vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisen selvitystyö on käynnistynyt työryhmässä. Sen alkuperäistä määräaikaa on jatkettu asti. Ryhmän loppuraportti valmistuu keväällä VM: Vuoden 2011 talousarviossa ansiotulojen verotusta muutettiin siten, että ansiotason ja palkansaajamaksujen nousu ei keskimäärin kiristä työn verotusta ja että eläketulon veroaste pysyy korkeintaan vastaavan palkkatulon tasolla. Hetemäen työryhmä julkisti loppuraporttinsa, jossa ehdotetaan mm. maltillista painopisteen siirtoa työn verotuksesta kulutusverotukseen. Ehdotukset tulevat poliittiseen käsittelyyn seuraavalla hallituskaudella. 4

5 Harmaan talouden torjuntaohjelmassa linjatut toimenpiteet toteutetaan. Kiireellisimpiä hankkeita ovat rakennusalan urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen, lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostaminen, Verohallinnon vertailutietotarkastusten mahdollistaminen luottolaitoksissa ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen saaminen julkiseen rekisteriin. Oikeusministeriön vastuulla talousrikostorjuntaohjelmassa ovat toimenpiteet Niiden osalta toteutuminen on seuraava: (9) Esitutkinta ja pakkokeinolain uudistusta koskeva HE 222/2020 vp on annettu eduskunnalle; (10) Lahjusrikoksia koskeva HE 79/2010 vp on annettu eduskunnalle, (11) Rahanpesua koskeva HE 285/2010 on annettu eduskunnalle ; (12) hovioikeusuudistusta koskevat lait on hyväksytty ja ne tulevat voimaan ; (13) Ulosottotoimen eritysperinnän laajentaminen on tarkoitus toteuttaa vuonna Syyttäjäpanosta talousrikoksiin on vahvistettu. Päätoimisten talousrikossyyttäjien määrää on hallituskaudella lisätty neljällä, 31:een. Vuonna 2011 luku tulee nousemaan 36:een. Muidenkin kokeneiden syyttäjien työpanosta on voitu kohdentaa talous-rikoksiin aiempaa enemmän. Poliisin ja syyttäjien esitutkinta-yhteistyötä on lisätty ja sen sisältöä kehitetty. Käynnissä on kehittä-mishanke, jossa Valtakunnansyyttäjän-virasto osoittaisi vaativimpiin asioihin riittävän työpanoksen syyttäjänvirastoista. Erikoisperinnän laajentaminen koko maan kattavaksi toteutuu keväällä VM: Vertailutietotarkastukset luottolaitoksissa tulevat mahdollisiksi verotusmenettelystä annetun lain muutoksen tullessa voimaan vuoden 2011 alusta. Urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta ja lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostamisesta on vireillä selvityshanke, josta on valmistumassa Verohallinnon esiselvitys. Aihepiiri on esillä työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on valmistella toimenpiteitä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Työryhmän toimikausi päättyy VM: Tilaajavastuulain mukaisten tietojen saamisesta julkiseen rekisteriin on joulukuussa 2010 valmistunut valtiovarainministeriön selvitys verovelvoitteiden osalta. Aihepiiri on esillä edellä mainitussa työryhmässä. VM: Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetulla lailla (1207/2010) Verohallintoon perustetaan pysyvä, vuoden 2011 alusta toimintansa aloittava Harmaan talouden selvitysyksikkö. Yksikön tehtävänä on harmaan talouden torjunta tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Lisäksi yksikkö laatii selvityksiä muille viranomaisille näiden pyynnöstä tukemaan asianomaisen viranomaisen viranomaistoimintaa. STM: Työsuojelun voimavaroja on kohdistettu erityisesti harmaan talouden torjumiseksi. Hallitus jatkaa ekologista verouudistusta muuttamalla energiaverot ympäristöperusteisiksi. Uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöön ja vähäpäästöisten autojen käyttöönottoon kannustetaan. Julkisten menojen taso ja rakenne on sopeutettava olosuhteiden vaatimusten mukaiseksi. Hallitus jatkaa tuottavuusohjelman toteuttamista. TEM on asettanut työryhmän valmistelemaan toimenpiteitä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Lisäksi ulkomaisten lähetettyjen työntekijöiden verovastuu-kysymyksiä koskeva selvitys on käynnistetty TEM:n ja VM:n toimesta. VM: Sekä liikenne- että lämmityspolttoaineiden energiaverotus on uudistettu polttoaineen energiasisältöön ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuvaksi. Laatuporrastuksella otetaan lisäksi huomioon liikennepolttoaineiden lähipäästöt. Se kannustaa energiatehokkuuteen ja energian säästöön sekä uudiutuvien energialähteiden käyttöön fossiilisten energialähteiden sijasta. Uudistus on jatkoa ympäristöperusteiselle auto- ja ajoneuvoverotukselle. Verouudistukset kannustavat tekniikkaneutraalisti kaikkien vähänpäästöisten ajoneuvojen ja polttoaineiden käyttöä. VM: Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tuottavuusohjelman toteutumista Ministerivaliokunta totesi, että tuottavuusohjelman toteuttaminen etenee pääosin vuoden 2010 talousarvioesityksessä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Kokonaisuutena vuosien tavoitteiden toteutumista tarkastellaan seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2011, kun vuoden 2010 toteuma on tiedossa. Ministerivaliokunta puolsi tuottavuusohjelman jatkamista myös vuosina VATT:in kesäkuussa 2010 julkaiseman tutkimuksen mukaan valtion henkilöstön työhyvinvointi ei ole kehittynyt huonompaan suuntaan tuottavuusohjelman aikana. Valtiokonttorin joulukuussa julkaiseman kyselyn (Kaikki hyvin työssä 2010?) mukaan valtion henkilöstön keskimääräinen työhyvinvointi ei hallinnon muutoksista huolimatta ole laskenut, vaan se on ollut vuodesta 2006 jopa hienoisessa nousussa. Valtion palveluksessa olevien eläkkeellesiirtymisikä nousi 62 vuoteen 5 kuukauteen vuonna 2009 ja valtion työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kehitystä mittaava työkykyodote kehittyi myös suotuisasti. Vuoden 2009 aikana toteutettiin Tavoitteena kestävä tuottavuus -hanke (KeTu), jossa VM:n johdolla työstettiin yhdessä kaikkien ministeriöiden kanssa entistä laaja-alaisempi tuottavuuden kehittämisen viitekehys ja sitä tukevia työkaluja. Tavoitteena oli hallituksen linjauksen mukaisesti yhdistää tuottavuus, innovaatiot ja työelämän laatu entistä tiiviimmin yhteen. Työ jatkuu vuoden 2010 lopulla neljän ministeriön (VM, TEM, OKM, LVM) yhteishankkeena painottuen erityisesti innovaatiojohtamiseen ja sitä tukevan toimintakulttuurin rakentamiseen. 5

6 Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista jatketaan palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi sekä menokasvun hillitsemiseksi. Julkisen palvelujärjestelmän tuottavuutta parantavat toimet ovat olennaisia kestävyysvajeen supistamisen kannalta. Niiden avulla voidaan turvata laadukkaat palvelut tulevaisuudessa. Kuntien järjestämisvastuulla olevien hoito- ja hoivapalvelujen toimivuutta ja tuottavuutta parannetaan. Tuottavuuden parantamisessa henkilöstön osaamisella ja asiantuntemuksella on merkittävä rooli. Kuntatalouteen valmistellaan kehysmenettely, jolla voidaan hallita keskipitkällä aikavälillä kuntien kustannuskehitystä turvaten palveluiden saatavuus koko Suomessa. Julkishallinnon tietojärjestelmät sovitetaan yhteen mahdollisimman pikaisesti. Julkisen sektorin IT- konserniohjausta keskitetään ja sitä vahvistetaan. Hallitus tekee periaateratkaisut, jotka mahdollistavat julkisen sektorin hallussa olevan tiedon avaamisen ja saatavuuden tietosuojaa vaarantamatta. Hallitus arvioi elokuussa budjettiriihessä toimia, joilla voidaan edistää maltillisia palkkaratkaisuja ja tukea kansalaisten ostovoimaa. Hallitus on ottanut vastaan työmarkkinajärjestöjen kaksikantaisen sopimus- ja työrauhajärjestelmän arviointi- ja kehittämisryhmän johtopäätökset ja osallistuu esityksen mukaisesti valmistelutyöhön. Hallitus jatkaa Matti Vanhasen II hallituksen, hallitusohjelman ja vaalikauden puolivälin ns. politiikkariihen päätösten toteuttamista. Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista on jatkettu eduskunnalle annetun selonteon (VNS 9/2009) linjausten mukaisesti. Tähän liittyen on mm. annettu eduskunnalle HE kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta. Muutokset tuovat valtioneuvostolle toimivallan velvoittaa kunta yhteistoimintaan puitelaissa säädettyjen väestöpohjavaatimusten täyttämiseksi sekä velvoittavat kunnat siirtämään laissa määriteltävät sosiaalihuollon tehtävät hoidettavaksi väestöpohjavaatimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa. Myös kaupunkiseutuja koskevat linjaukset ovat edenneet. Eduskunnalle on annettu HE selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla. Pilottiaiesopimuksia maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta on valmisteltu Turun ja Tampereen seuduille. Sopimukset on tarkoitus valmistella myös Oulun ja Helsingin seuduille. Kuntien tuottavuusohjelmatyö on käynnistetty aluksi 20 suurimman kaupungin kanssa. Työ laajenee vuonna 2012 muihin kuntiin ja kuntayhtymiin. STM: Tavoitettta tukevista toimenpiteistä on raportoitu Politiikkariihen kannanoton toimenpiteiden nro 60, 61, 64 ja 80 kohdalla. Toimenpiteiden avulla tehostetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta ja tuottavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste vuosille sisältää mm. henkilöstön kehittämistä koskevia hankkeita. TEM on perustanut strategisen hankkeen HYVÄ hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiseksi. Palvelumarkkinoiden ja yritystoiminnan kehittäminen edellyttää kunnilta palvelu-strategioita, joissa määritellään palvelujen omaa tuotantoa, yrityksiltä ja järjestöiltä ostettavia palveluja sekä palvelusetelin käyttöä koskevat tavoitteet ja periaatteet. Konkreettisina toimina mm. uudet palvelumallit, hankinta- ja tarjousosaamisen lisääminen. Kehysmenettelyä on esitetty mm. VM:n julkaisuissa Kuntapolitiikan linja (41/2010) sekä Finanssipolitiikan linja - Kuntatalouden vakaus ja kestävyys (42/2010). VM: Yhteentoimivuutta aikaansaava tietohallintolaki on hyväksytty eduskunnssa. Laki aikaansaa konserniohjauksen keskitttämistä. Konserniohjausta vahvistetaan kolmella uudella viralla HKO:hon. Tiedon avaamisen ja saatavuuden kolme työryhmää antoivat loppu- tai väliraportin tammikuuhun 2011 mennessä. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä annettiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen vie aikaa siirtymäajan verran, jonka pituus riippuu mm. tietohallintolain voimaantulon aikataulusta, sen antamien asetuksenantomahdollisuuksien käyttämisestä ja poikkihallinnollisten ratkaisujen käyttöönotoista. Siirtymäaika ulottuu tämän hetken näkymän mukaan noin vuoteen VM: Vuoden 2011 talousarviossa ansiotulojen verotusta muutettiin siten, että ansiotason ja palkansaajamaksujen nousu ei keskimäärin kiristä työn verotusta ja että eläketulon veroaste pysyy korkeintaan vastaavan palkkatulon tasolla. 6

Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta 2 SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE 1. Hallituksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Neuvotteleva virkamies Lauri Taro / budjettiosasto YmV:n kuuleminen Kansantalouden kehitys ennuste, syyskuu 2015 2012 2013*

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013 Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan - miksi, miten, milloin? Valtiosihteeri Pilvi Torsti 16.9.2013 Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 120 115 110 105

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015 Keskeistä vuodesta 2016 Suomen kansantalous supistui v. 2014 0,4%. Kuluvan vuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen keskusteluja tiedotustilaisuus Johtaja Mika Tammilehto RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen. pankinjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki (LVM:n rahoitustyöryhmän jäsen)

Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen. pankinjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki (LVM:n rahoitustyöryhmän jäsen) Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen pankinjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki (LVM:n rahoitustyöryhmän jäsen) Työryhmän kokoonpano Toimikausi 12.4.2005-31.3.2006 Puheenjohtaja toimitusjohtaja

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö

Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö Työeläkepäivä 15.11.2011 Tulevaisuudessa... väestöllinen kehitys on epäsuotuisampi ja o huoltosuhde

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä - reformi. Tilannekatsaus 17.2.2016 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä - reformi. Tilannekatsaus 17.2.2016 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä - reformi Tilannekatsaus 17.2.2016 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Tehtävien ja velvoitteiden karsimisella laaja poliittinen

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari

Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari 11.11.2010 Hallitusohjelma Hallitusohjelman mukaan tulevaisuuden talouskasvun yhä tärkeämpi tekijä on osaavan työvoiman riittävä määrä.

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 Aikuiskoulutuksen uusi suunta Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 1 Taantuma koettelee Suomen elinkeinoelämää Työttömyys lisääntynyt kaikilla

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa?

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Sami Yläoutinen Jyväskylä, 3.8.2015 Esitys Julkisen talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa Talouspoliittiset

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Selvityshenkilötyöryhmän Tuomas Pöysti (pj), Annikki Niiranen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa 1 (5) Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 14.10.2015 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa Asia: HE 30/2015 vp

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot