TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry

2

3 TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO 1

4 VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY JA TEKIJÄT Kustantaja VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY RAY:N TUELLA ISBN (RENGASKIRJA) ISBN (PDF) Ulkoasu, kuvitus ja taitto TERHI KETOLAINEN Paino STAR-OFFSET OY Helsinki 2014 Painotyössä on käytetty PEFC-sertifioitua paperia. 2

5 TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO Va l t a k u n n a l l i n e n työpajayhdistys ry

6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6 1 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA Toiminnan kehityskaari Tietoa valmentautujista Työpaja toimintaympäristönä Ohjeita ja säädöksiä Monen politiikkalohkon toimintaa Työelämän odotuksia 15 CASE Yritysyhteistyö, Työpaikkatreffit Nastola Monialaista verkostotyötä 17 CASE Nuorten työpaja ja monialainen yhteistyö Pieksämäki 18 CASE Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö Hämeenkyrössä 20 2 TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Määritelmä Tekemällä oppimisen taustateorioita John Deweyn kokemusfilosofia Kokemuksellisen oppimisen kehä Työpajapedagogiikan lähtökohtia Arvot ja eettisyys Työpajojen nostamia arvoja 29 CASE Arvotyöskentely - Paimio Ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys Pedagogisia suuntauksia Työpajat oppimisympäristönä Oppimistyylejä Oppimisympäristö Oppiminen, mielekäs oppiminen ja osaaminen 36 CASE Väinö Opintojen suorittaminen 38 CASE Valtteri Opinnollistaminen 39 4

7 3 VALMENNUS TYÖPAJOILLA 43 CASE Vilppu Miten työpajapedagogiikka näkyy valmennuksessa Vuorovaikutus, dialogisuus ja kohtaaminen 46 CASE Minna-Maija Yhteisöllisyys ja voimaantuminen 48 CASE Hanna-Leena Minäpystyvyys 50 CASE Voitto Syrjäytyminen, sosiaalinen vahvistaminen ja toimijuus 51 CASE Riitta-Liisan kertomus työpajajaksostaan Kohti jatkopolkuja Valmennuspalveluja Työpaja jatkopolkuna 53 CASE Työpajan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä - Orivesi Suunnan etsintää 57 CASE Erilainen työpaja Vihreän Oksan Werstas VOW Arviointi, tuloksellisuus ja vaikuttavuus 59 CASE Sisu 60 LOPPUSANAT 62 SANASTO, LÄHTEET, LIITTEET Sanasto 64 Lähteet 67 Liitteet 72 5

8 ALKUSANAT Työpajojen palvelut parantavat heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia siirtyä koulutukseen tai työhön. Palvelut ovat osa sosiaalisen työllistämisen toimialaa, johon kuuluvat peruspalvelujen sisältämät ja niitä täydentävät työllistymis-, koulutus-, kuntoutus- ja valmennuspalvelut. Tekemällä oppii ( ) on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hanke, jonka käynnistämiseen ovat vaikuttaneet työpajakentän tarpeet. Hankkeella halutaan tunnistaa ja määritellä työpajatoiminnan ja -valmennuksen erityispiirteitä. Päämääränä on kehittää toimintaa entistä vaikuttavammaksi ja saada se vastaamaan paremmin valmentautujien tarpeisiin. Työpajapedagogiikasta on puhuttu jo ainakin vuodesta 2007 lähtien. Termi esiintyy muun muassa useissa tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja artikkeleissa. Niissä on kuitenkin aina päädytty toteamaan, että käsitettä ei ole kunnolla määritelty. Esimerkiksi Tartu hetkeen! -projektin julkaisussa pajapedagogiikan katsotaan olevan oppilaitoksen ja työpajan välistä pedagogisen vastuun jakamista, määrittelemättä termiä sen tarkemmin. Tässä julkaisussa työpajapedagogiikka on määritelty lähtien työpajalla tehtävästä valmennuksesta. Hanketta on toteutettu osallistavasti alueellisten työpajatoimijoiden tapaamisissa, joissa kartoitettiin valmennuksen tuottamisen tapoja, siinä käytettäviä menetelmiä ja hyväksi koettuja käytäntöjä. Työpajatoimijoilla tarkoitamme henkilöitä, jotka työskentelevät joko itse työpajalla (valmennustyötä tekevät) tai joiden työ liittyy kiinteästi työpajan arkeen (esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijä tai palveluohjaaja, joilla on työtila työpajalla). Määrittelytyön tukena toimineen ryhmän kokoonpano on liitteessä 1. Julkaisun ensimmäisessä osassa kuvataan tiiviisti työpajatoiminnan historiaa ja nykytilaa sekä työpajaa toimintaympä- 6

9 ristönä. Siinä tarkastellaan toimintaan liittyvä ohjeistuksia, säädöksiä ja ulkopuolelta tulevia odotuksia ja käsitellään työpajatoiminnan sijoittumista verkostoihin ja eri politiikkalohkoille. Toinen osa keskittyy työpajapedagogiikkaan ja siihen oleellisesti liittyviin asioihin. Kolmannessa taas syvennytään hieman tarkemmin työpajan rooliin valmennusympäristönä. Tarkasteltavaksi nostetaan toiminnan vaikuttavuus sekä valmennuspalvelut ja työpajapedagogiikan toteutuminen niissä. Julkaisu perehdyttää lukijansa työpajatoiminnan monimuotoisuuteen. Esitellyt 14 case-tapausta ovat todellisia ja useimmat työpajat voivat hyödyntää niitä oman toimintansa kehittämisessä, samoin kuin tekstiin sisällytettyjä pohdintatehtäviä. Tapaukset on kerätty Tekemällä oppii -hankkeeseen osallistuneilta työpajoilta (ks. liite 2). Henkilöiden nimet ja tapausten yksityiskohdat on muutettu tietoturvasyistä. Julkaisu toimii hyvänä tietolähteenä ammattilaisille, jotka tekevät tai voisivat tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä työpajatoimijoiden kanssa. Teksti on hyödyllinen myös muille asiasta kiinnostuneille. Toivomme julkaisun tarjoavan kaikille antoisia lukuhetkiä ja uusia oivalluksia. Helsingissä keväällä 2014 Tuija Hämäläinen projektipäällikkö Susanna Palo projektityöntekijä 7

10 8

11 1 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA 9

12 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA 1 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA Työpajatoimintaa on ollut Suomessa yli 30 vuotta. Alussa kyse oli nuorisotyön ja työvoimahallinnon toimien uudenlaisesta yhdistämisestä. Asiakaskunnan ja valmennuspalvelujen monipuolistuessa toiminta on kehittynyt ja laajentunut ja pajojen valmennustyö on samalla vahvasti ammatillistunut. 1 Suomessa toimii tällä hetkellä noin 260 työpajaorganisaatiota, joista valtaosa on kuntien hallinnoimia. Niihin ohjautuu vuosittain yli valmentautujaa, joista enemmistö on alle 29-vuotiaita. 1.1 TOIMINNAN KEHITYSKAARI Vaikka työpajatyyppistä toimintaa on ollut Suomessa pidempään, ensimmäiset varsinaiset työpajat perustettiin 1980-luvulla. Toimiala alkoi järjestäytyä seuraavalla vuosikymmenellä ja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry perustettiin Alussa työpajatoiminnassa kyse oli lähinnä nuorisotyön välineestä, jolla etsittiin uusia ratkaisuja koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ongelmiin. Kohderyhmänä olivat kouluttamattomat ja työttömät nuoret luvun laman ja massatyöttömyyden seurauksena työpajojen tarve lisääntyi ja niitä perustettiin lähes jokaiseen kuntaan. Valmennus laajeni nuorista kaikkiin työikäisiin. Näihin aikoihin myös tukityöllistäminen, oppisopimuskoulutus ja työpajatoiminta yhdistettiin. Työpajakentällä käynnistynyt alueellinen ja valtakunnallinen verkostoituminen antoi toiminnan kehittämiselle paremmat edellytykset luvun loppupuolella toiminta vakiintui ja levisi edelleen. Suomen EUjäsenyys tarjosi mahdollisuuden saada työhön varoja Euroopan Sosiaalirahaston rakennerahastosta. Nuorisotyöttömyyden hiljalleen hellittäessä pitkäaikaistyöttömyys muissa ikäluokissa lisääntyi. Asiakasryhmistä tuli entistä haasteellisempia, mikä lisäsi tarvetta valmennusmenetelmien kehittämiseen. Yhä useammin pajojen yhteistyökumppanina toimi työhallinnon ohella myös paikallinen sosiaalitoimisto. Tälle vuosituhannelle tultaessa kehitystyötä on jatkettu ja asiakasryhmä laajentunut entisestään. Valtaosassa kunnista on tarjolla työpajatyyppistä toimintaa. Yhä suurempi osa valmentautujista on aikuisia, joten nuorten työpajojen sijasta puhutaan usein pelkästään työpajoista. Pajakoulut ovat yleistyneet, mikä tarjoaa mahdollisuuden suorittaa loppuun peruskoulu tai ammatillinen tutkinto. Myös valmennuksen tavoitteellisuus on lisääntynyt. Muutokset ovat merkinneet toimialan laajenemista työllisyys- ja nuorisopolitiikan ohella koulutus- ja sosiaalipolitiikan sektoreille. 2 Henkilökunnalta se on edellyttänyt vankkaa työ- ja yksilövalmen- 1 Puroaho, Leppänen 2013, 14 2 Valtakunnallinen työpajayhdistys 2013a 10

13 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA nuksen osaamista sekä yhteistyötä yli sektorirajojen muiden toimijoiden kanssa. Työpajoilla on viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty muun muassa matalimman kynnyksen starttivalmennusta, yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa ja opinnollistamiseen liittyvää oppilaitosyhteistyötä. Maahanmuuttajien osuus valmentautujista on samaan aikaan kasvanut. Myös työpajahenkilöstön ammatilliset vaatimukset ovat tarkentuneet. Opetushallitus vahvisti vuonna 2011 näyttötutkintona suoritettavan työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon perusteet Tietoa valmentautujista Opetus- ja kulttuuriministeriö on kerännyt työpajatoimintaa koskevaa tilastotietoa vuodesta 2004 lähtien. Tiedonkeruuta on kehitetty, esimerkiksi VAT- ja PARjärjestelmät on otettu laajasti käyttöön. Käytännössä OKM:n tiedonkeruusta on vastannut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Sen mukaan työpajoilla on vuosittain lähes valmentautujaa, joista yli 60 % alle 29-vuotiaita. Reilu puolet työpajoille ohjautuvista nuorista on suorittanut pelkästään peruskoulun. Vuoteen 2004 verrattuna valmentautujien määrä on 2,4-kertaistunut, kun taas työpajalla olevien valmentajien määrä on vain 1,8-kertaistunut. Toiminnan vaikuttavuudesta kertoo, että työpajajakson jälkeen kaikista valmentautujista sijoittui myönteisesti noin 70 %. Nuorilla vastaava osuus oli vielä kuusi prosenttia korkeampi. 4 Yli puolet valmentautujista ohjautuu työpajoille TE-palveluiden kautta. Koulutuksen järjestäjien kautta ohjautuu yli 10 %, etsivän nuorisotyön kautta noin 6 % ja omatoimisia hakeutujia on noin 7 %. Loput tulevat esimerkiksi Kelan, sosiaalija terveystoimen, mielenterveyspalvelun tai vakuutusyhtiön ohjaamina. 5 Elämä on monimutkaistunut yhteiskunnan nopean muutoksen myötä, mikä näkyy myös henkilökohtaisen tuen tarpeen kasvuna. Työpajoille se on heijastunut yksilövalmennuksen lisääntymisenä. Henkilötyövuosina laskettuna yksilövalmennuksen osuus kasvoi 17 prosentista 36 prosenttiin vuosien 2004 ja 2010 välillä. Pohjoismaisessa nuorisotyöttömyyshankkeessa on tutkittu heikosti koulutettujen nuorten siirtymistä työelämään. Tutkimuksen mukaan siirtymissään vaikeuksia kokevien nuorten ryhmä on hyvin monimuotoinen ja monet eri tekijät kasvattavat syrjäytymisen ja työvoiman ulkopuolelle vetäytymisen riskiä. Siksi näiden nuorten auttaminen ei onnistu yhden ja saman mallin mukaan, vaan he tarvitsevat räätälöityä ohjausta. 6 Työpajat pystyvät tarjoamaan vaihtoehdon erityisesti nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen ja tarvitsevat tukea motivoituakseen oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Valmentajien työsuhteiden vakinaistaminen on auttanut vahvistamaan oppilaitosyhteistyötä ja rakentamaan nuoria tukevia verkostoja. Vuonna 2010 vakinaisessa työsuhteessa oli valmentajaa eli yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna Työpaja toimintaympäristönä Työpaja on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Sen perustehtävä on valmentaminen, jossa työtä 3 Opetushallitus 2013a 4 Häggman Häggman 2012, 7 6 Asplund, Vanhala 2013,

14 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA TILASTOJA TYÖLLISYYDESTÄ JA KOULUTUKSESTA Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön, Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen tietoihin. Vuosien 2011 ja 2012 vertailu osoittaa uusien työpaikkojen määrän vähentyneen ja työttömien työnhakijoiden määrän lisääntyneen. Lisäksi alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden tilanne on heikentynyt muita ikäryhmiä enemmän. vaikeasti työllistettävien määrä on kasvanut ja työttömyyden kesto pidentynyt. tukityöllistettyjen määrä on laskenut ja vastaavasti kuntouttavan työtoiminnan piirissä on aiempaa enemmän ihmisiä. työvoimakoulutuksessa olevien määrä on vähentynyt ja omaehtoiseen koulutukseen on hakeuduttu entistä enemmän. 1 Keväällä 2013 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa oli hakijaa, joista noin 77 % sai paikan syksyllä 2013 alkavaan koulutukseen. 2 Lukiossa keskeyttämisprosentti oli neljä ja nuorten ammatillisessa koulutuksessa 9,1. 3 Eva-analyysin mukaan vuonna 2010 syrjäytyneiksi katsottavia vuotiaita nuoria oli viisi prosenttia koko ikäluokasta. Heistä oli työttömiä työnhakijoita ja työvoiman ulkopuolella. 4 1 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a 2 Opetushallitus 2013b 3 Tilastokeskus Myrskylä 2012, 1 käytetään välineenä. Menetelminä voi olla työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus tai näiden yhdisteleminen valmentautujan tarpeita vastaavalla tavalla. Työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, joka tukee yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistamista ja aktiivista osallisuutta. Se toimii osana monialaista verkostoa. Valmennus noudattaa kasvatuksellisia ja pedagogisia periaatteita. Työn sisällöt vaihtelevat, sillä toiminnalla pyritään vastaamaan valmentautujan tarpeisiin hänen tilanteensa mukaisesti. Valmentautujalähtöisyyden ja räätälöinnin lisäksi toiminnan erityispiirteitä ovat muun muassa yhteisöllisyyden rakentaminen, sosiaalinen vahvistaminen, joustavuus ja reagoivuus. Valmentautujalle voidaan työpajalla antaa aikaa kasvamiseen. Toiminta voidaan sovittaa niin päivän pituuden, viikoittaisten toimintapäivien määrän kuin sisällönkin suhteen. Tällä tavoin valmentautujan jaksaminen tulee otetuksi huomioon. 12

15 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA Työpajalla tehtävät työt vaihtelevat suuresti ja muovautuvat yleensä paikallisten tarpeiden mukaan. Perinteisimmät alat ovat metalli-, puu-, tekstiili- ja autoja kuljetusala. Kasvavia aloja ovat muun muassa kierrätys, media ja viestintä, ATK sekä erilaiset keittiö- ja puhdistuspalvelut ja koti- ja kiinteistöpalveluihin liittyvät tehtävät. Kuvataide-, teatteri-, musiikki- ja videopajat kiinnostavat erityisesti nuoria OHJEITA JA SÄÄDÖKSIÄ Lainsäädäntö ohjaa työpajojen valmennuspalveluja, mutta itse toimintaa tai sen sisältöjä se ei määrittele. Alaan liittyy kuitenkin joitakin viranomaisohjeita. Nuorisolain 7 :ssä todetaan, että nuorten työpajapalvelut kuuluvat tarvittaessa kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan. 8 Viranomaisohjeista työpajatoimintaa säätelee suoraan opetusministeriön päätös Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset (17/600/2006). 9 Sen mukaan toiminnan tulee parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi tehtävänä on parantaa yksilöllisesti ja sovitun määräajan puitteissa nuoren elämänhallintataitoja. Suositusten mukaan jokaiselle työpajajaksolle ohjatulle nuorelle on laadittava henkilökohtainen suunnitelma. Nuoret osallistuvat itse sen laatimiseen, tavoitteiden asettamiseen ja tulosten arviointiin. Vuoden 2013 alusta astui voimaan nuorisotakuu, jota edelsi vuonna 2005 voimaan tullut nuorten yhteiskuntatakuu. Nuorisotakuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 10 Nuorisotakuussa työpajat nähdään koulutuksen, kuntoutuksen ja työn rinnalla todellisena kohti koulutusta ja työelämää vievänä vaihtoehtona. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa edistetään matalan kynnyksen toimintaa. Lisäksi kehitetään työpajojen ja etsivän nuorisotyön sekä koulutuksen järjestäjien ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Työpajojen valmennuspalveluja ohjaa lainsäädäntö. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta säätelee toimia, joilla parannetaan pitkällisen työttömyyden perusteella työmarkkina- tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on lisäksi edistää mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. 11 Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla kehitetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla mahdollisuuksia työn saantiin. Niillä tuetaan uuden yritystoiminnan syntyä ja kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta määrittelee puitteet esimerkiksi uravalmennukselle, työhönvalmennukselle ja työkokeilulle sekä palkkatuetulle työlle. 12 Sosiaalihuoltolaissa on taas määritelty vammaisten henkilöiden työl- 7 Työpajatieto Nuorisolaki /72 9 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013a 10 Työ- ja elinkeinoministeriö Laki kuntouttavasta työtoiminnasta / Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta /916 13

16 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA Koulutus- politiikka Työllisyys- politiikka TYÖPAJATOIMINTA Nuoriso- politiikka Sosiaali- politiikka Kuva 1. Työpajatoiminta liittyy koulutus-, nuoriso-, työllisyysja sosiaalipolitiikkaan. listymistä tukevat toimet, kuten esimerkiksi työtoiminnan järjestäminen MONEN POLITIIKKALOHKON TOIMINTAA Työpajatoiminta liittyy koulutus- ja nuorisopolitiikan ohella työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan. Näkökulmat ovat erilaisia, mutta tavoite samansuuntainen: vahvistaa valmentautujan sosiaalisia taitoja, edistää kouluttautumista ja kiinnittää työelämään. Työpajat toimivat palvelujärjestelmän väleissä ja sektorien reunaalueilla sekä niiden välisillä rajapinnoilla. Nuorisotyön ja -politiikan tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Sosiaalipolitiikkaan liittyy elämänlaadun parantaminen, sosiaalisten riskien ja ongelmien hallinta ja ristiriitojen lieventäminen. Koulutuspolitiikalla halutaan taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen ja laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä edellytykset täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Tavoitteena on myös kaventaa sukupuolten välisiä eroja koulutukseen osallistumisessa ja sen suorittamisessa. Työllisyyspoliittisilla ratkaisuilla pyritään taas vahvistamaan työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua. Työpajatoiminta ulottuu kaikille mainituille lohkoille. Opetusministeriön päätöksessä Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset toiminta asemoidaan sosiaalialan ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon ja sen todetaan vaativan moniammatillisuutta. Nuorisolain perusteella se sijoit- 13 Sosiaalihuoltolaki /710 14

17 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA tuu nuorisopolitiikan, ja lastensuojelulain näkökulmasta sosiaalipolitiikan kentälle. Työllisyyspolitiikkaan se liittyy esimerkiksi työsopimus- ja työsuojelulain perusteella. Nuorisotakuun näkökulmasta työpajat toimivat sekä työllisyyden hoidon että koulutuksen rajapinnoilla. Nuorisotyössä katsotaan työpajojen tukevan nuoren sosiaalista vahvistamista, omatahtista yksilöllistä kasvua ja valmiutta toimia ryhmässä. Sosiaalitoimelle on tärkeää edistää valmentautujien arjenhallintaa ja toimintakykyä sekä vahvistaa työelämätaitoja. Opetustoimi tarkastelee työpajoja pitkälti keinona vähentää koulutuksen keskeyttämistä. TE-palvelut taas näkevät ne mahdollisuutena selkiinnyttää ammatti- ja uravalintaan liittyviä kysymyksiä ja vahvistaa puutteellista tai vanhentunutta ammattitaitoa. Toiminnan painotukset vaihtelevat työpajasta ja paikkakunnasta riippuen. Työpaja voi olla kunnallinen tai seutukunnallinen tai sitä voi pitää yllä muun muassa kuntayhtymä, säätiö tai yhdistys. Kunnallinen työpaja voi sijoittua hallinnollisesti esimerkiksi sivistys-, nuoriso-, sosiaali- tai tekniseen toimeen, vapaaaikatoimeen tai työllisyyspalveluihin. Työpajatoiminnassa yhdistyvät ja toteutuvat eri hallinnonalojen tavoitteet ja palveluodotukset. Valmennustyölle onkin ominaista monialaisuus ja sektorirajojen ylittäminen. Nuorten elämässä työpaja sijoittuu tärkeisiin siirtymiin ja nivelvaiheisiin. 1.4 TYÖELÄMÄN ODOTUKSIA Työmarkkinat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla ja myös koulutus on murrosvaiheessa. Työelämälähtöisyys korostuu sekä koulutuksen suunnittelussa että poliittisessa retoriikassa. Työpajojen tekemästä yritysyhteistyöstä keskustellaan painokkaasti. Keskusteluissa korostuvat työn kautta oppiminen ja työelämän tarpeisiin vastaaminen. Yhteistyötä oppilaitosten ja työpajojen välillä mallinnetaan ja kehitetään eri puolilla Suomea. Yhteiskunnassa on halu saada aikaan uudenlaista tehokkuutta ja edistää sosiaalisten innovaatioiden syntyä. Ratkaistavana on kiperä kysymys siitä, miten ihmisille saadaan heidän osaamistaan vastaavaa työtä ja tekemistä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen laatimissa työurasopimuksen linjauksissa keskeisinä tekijöinä pidetään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tuen parantamista, ohjaus- ja neuvontapalvelujen tehostamista sekä joustavien koulutusmallien luomista. Viimeksi mainitussa kohdassa nostetaan esiin työpajatoiminta. Esitystä tarkennetaan suosittelemalla tuetun oppisopimuksen mallia, jossa työpaja on yhtenä oppimisympäristönä. 14 Järjestöt ehdottavat myös joustavien ja yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista kehittämällä ammatillisen koulutuksen sekä työpajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan yhteistyötä. Esityksessä suositellaan myös työpajalla kertyneen ammatillisen osaamisen liittämistä osaksi tutkintoon johtavia opintoja. 15 Työelämän muutokset vaikuttavat myös työtekijöihin kohdistuviin odotuksiin. Työpajoilla se on otettava huomioon sekä oman toiminnan että tuotettujen palvelujen kehittämisessä. Työntekijöiltä toivotaan entistä enemmän yrittäjähenkistä asennetta työn tekemiseen. Yhteistyö- ja innovointitaitojen lisäksi kaivataan verkostoitumis- ja medialukutaitoja, hybridiosaamista sekä työyhteisötaitoja. Hybridiosaamisella tarkoitetaan kykyä yhdistää olemassa olevia, mutta 14 Eläketurvakeskus Kuntatyönantajat

18 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA CASE Yritysyhteistyö, Työpaikkatreffit Nastola Nastolassa kunnan päättäjät ja Nastolan Yrittäjät ry järjestivät syksyllä 2013 työllistymistä edistävän tilaisuuden nuorisotakuun nimissä. Järjestelyistä vastasi Nastolan kunnan työllistämispalvelut. Ensin pohdittiin tapahtuman perimmäinen tavoite ja sitten keinoja sen saavuttamiseen. Yritysyhteistyö on joskus haastavaa, mutta Nastolassa paikallinen yrittäjäjärjestö otti huolehtiakseen yrittäjien kutsumisen. Myös kunnan päättäjät laittoivat sanaa eteenpäin. Nuoriin (60 henkilöä) otettiin yhteyttä kasvokkain tai puhelimitse. Kutsutut olivat joko nykyisiä tai entisiä työllistämispalvelujen asiakkaita. Heitä ohjeistettiin ottamaan mukaan avoin työhakemus ja CV, koska tilaisuudessa oli mahdollista jättää ne itseään kiinnostavalle yrittäjälle. Yrittäjillä oli taas mahdollisuus kertoa toiminnastaan ja esimerkiksi siitä, millaisella koulutuksella, kokemuksella ja asenteella heille työllistytään. Näitä tietoja nuoret saattoivat hyödyntää tulevaisuutensa suunnittelussa. Paikalle saatiin myös oppisopimustoimiston edustajat kertomaan työn ja koulutuksen yhteensovittamisesta. Paikallislehdessä ilmestynyt juttu toimi hyvänä alkusysäyksenä tapahtumalle, josta tehtiin lehteen myös erillinen kutsuilmoitus. Tavoitteena oli saada paikalle mahdollisimman monia nuoria ja myös yrittäjäjärjestöön kuulumattomia työnantajia. Kunnanjohtaja avasi tilaisuuden ja liikunta- ja nuorisopäällikkö vastasi sen juontamisesta. Työllistämispalvelut kertoi nuorille paikallisesta palvelutarjonnasta (työpajat, työllistävät yhdistykset jne.) ja yrittäjille työllistämisen tuista. Yrittäjäjärjestön puheenjohtaja toivoi, että nuorten työelämätietoisuuden ja työpaikkojen luomisen monia mahdollisuuksia käytettäisiin hyväksi. Kaksi nuorta työnhakijaa kertoi kohtaamistaan työllistymisen esteistä sekä omaan työllistymiseensä liittyvistä toiveista. Kaksi nuorta yrittäjää puolestaan kertoi omasta tiestään yrittäjäksi, molemmat korostaen oikean asenteen merkitystä. Kunnanjohtaja kokosi tilaisuuden annin yhteen ja haaste otettiin vastaan. Haasteena on tarjota 25:lle nuorisotakuun piiriin kuuluvalle nuorelle työ-, työkokeilu-, oppisopimus- tai työssäoppimispaikka seuraavan puolen vuoden aikana. Nastolassa on keskimäärin 100 työtöntä alle 25-vuotiasta nuorta. Työpaikkatreffit koettiin hyväksi tilaisuudeksi. Sen aikana tapahtui ainakin yksi varma työllistyminen, sitoutumista yhteistyöhön ja halua saada tapahtuma säännölliseksi. Vastaavanlainen tilaisuus päätettiin järjestää jatkossa noin kolme kertaa vuodessa. Organisoinnista vastaavat kunnan työllistämispalvelujen työpajanuoret yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa. Jatkossa myös TE-toimisto pyydetään mukaan. 16

19 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA aiemmin erillään olleita asioita, ideoita ja osaamista. Monessa tehtävässä edellytetään jatkossa kykyä hallita ja hyödyntää hyvinkin erilaista tietoa ja osaamista, kuten tapahtuu esimerkiksi hoidettaessa postin asiamiespalveluja kyläkaupassa. Työyhteisötaitoja taas ovat muun muassa valmius toisten tukemiseen ja auttamiseen, aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja vastuullinen resurssien käyttäminen MONIALAISTA VERKOSTOTYÖTÄ Puhekielessä termit moniammatillinen yhteistyö ja monialainen yhteistyö voidaan erottaa toisistaan tai niillä voidaan tarkoittaa samaa asiaa. Monialainen yhteistyö on toimintamalli, johon osallistuu samaan päämäärään pyrkiviä eri alojen toimijoita yli sektorirajojen. Kyse on siis eri alan ammattilaisten yhteistyöstä. 17 Työpajoilla toteutuu sekä monialainen että moniammatillinen yhteistyö. Työpajan monialainen yhteistyö tarkoittaa verkostossa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteena on yhdistää tietoja, taitoja ja kokemuksia ja jakaa tehtäviä ja toimivaltaa siten, että yhteiseksi koettu päämäärä saavutetaan. Mitä monimutkaisempia asioita verkostoissa käsitellään, sitä tärkeämmäksi tulevat yhteinen kieli ja käsitteet sekä vuorovaikutukseen liittyvät säännöt. Monialainen yhteistyö on asiakaslähtöistä. Työpajakentällä yhdistävänä tekijänä on valmentautuja, mutta kullakin toimijalla on häneen liittyvä oma tavoitteensa. Yhteisenä tehtävänä on löytää valmentautujan tilanteeseen sopivat toimintatavat, joilla saavutetaan toivottu päämäärä. Tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet yhdistävät tietonsa ja taitonsa. Onnistuminen vaatii yhteisen käsityksen muodostamista siitä, mitä on tapahtumassa, mitä aiotaan tehdä ja mitä halutaan saada aikaan. Toimivassa yhteistyössä ilmapiiri on avoin, luottamuksellinen ja kannustava. Tärkeää on myös luottaa verkostossa olevien asiantuntijoiden osaamiseen. Verkostot voidaan määrittää vuorovaikutussuhteiksi, jotka yhdistävät ennalta määritellyn joukon ihmisiä, organisaatioita, kohteita ja tapahtumia. Poikkihallinnollisessa verkostossa toimijat edustavat eri hallinnonaloja. Verkostoituminen edistää sektorirajat ylittävää toimintaa käytännön tasolla ja sen avulla on mahdollista saada aikaan paljon enemmän kuin yksittäisten toimijoiden voimin. Palvelujen tuotannossa verkostoituminen on edellytys tarkoituksenmukaisten ja toimivien kokonaisuuksien ja jatkopolkujen luomiselle. Verkosto tarjoaa tukea myös oman työn kehittämiselle nostaessaan esiin ratkaistavana olevan haasteen moniulotteisuuden. Pulmiin voi löytyä useita ratkaisuja, joista on etsittävä ja valittava valmentautujan kannalta sopivin vaihtoehto. Nuorisolain 18 7 a :n mukaan paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Siihen kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat ja mahdollisesti myös puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Useampi kunta voi 16 Alasoini 2010, Isoherranen ym. 2008, Nuorisolaki /

20 TYÖPAJATOIMINNAN PERUSTEITA CASE Nuorten työpaja ja monialainen yhteistyö Pieksämäki Pieksämäen nuorten työpaja Potku (Nuorten Tekopaja -hanke) aloitti toimintansa syksyllä 2010 ESR-rahoitteisena hankkeena. Eräs kehittämistyön kantavista ajatuksista on ollut tarvelähtöisyys. Käytännössä sitä on toteutettu muun muassa kehittämällä uusia toimijarajat ylittäviä yhteistyömalleja. Niillä halutaan paikata palvelujärjestelmässä olevia aukkoja ja löytää toimivia ratkaisuja nuorten palveluihin, kuten työpajatoimintaan ja ohjautumisen haasteisiin. Yhteistyötä ei ole haluttu rajoittaa fyysisesti pajatiloihin, vaan monialaista mallia toteutetaan lähellä nuoria eri tilanteissa ja ympäristöissä. Palveluihin hakeutumisen kynnys pyritään pitämään mahdollisimman matalana. Kuvassa 2 esitetyllä yhteistyömallilla tavoitellaan eri osapuolten hyötyä ns. win-win -periaatteella. Se tarkoittaa tiedon oikeaaikaista ja riittävää siirtymistä, työnjaolla saavutettavaa päällekkäisyyksien vähentämistä ja kunkin nuoren elämäntilanteeseen sopivan palvelun tai toimenpiteen löytämistä. Yhteistyömalli mahdollistaa yhden luukun toimintaperiaatetta. koota myös yhteisen verkoston. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan työpaja on mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa joka viidennessä kunnassa 19. Ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on 1) koota paikallisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoja nuorten kasvuja elinoloista ja arvioida tilannetta niiden pohjalta. 2) edistää palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. 3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja, joilla nuoret ohjautuvat palveluihin tai siirtyvät palvelusta toiseen. 4) edistää nuorten palveluihin liittyvän tiedonvaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Työpajojen työntekijöiden osallistuminen monialaisiin työryhmiin auttaa kehittämään tietoisuutta työpajan merkityksestä ja myös viemään tietoa työpajan palveluista muille verkoston jäsenille. On siis tärkeää, että valmentajat ovat mukana verkostotyössä. Näin todellinen palvelujen tarve ja olemassa oleva tarjonta välittyvät verkoston tietoon, ja tarjontaa on mahdollista muokata tarpeiden mukaan. 19 Kallio-Savela ym. 2013, 19 18

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot