SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus"

Transkriptio

1 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2006 toimintakertomus

2 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINNAN TAVOITTEET YLIOPISTOJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN JA YHTEISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Vaikuttaminen hallitusohjelmaan VAIKUTTAMINEN KOULUTUS- JA TIEDEPOLITIIKKAAN Lausunnot, kannanotot ja osallistuminen keskusteluun Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset suhteet Toimintavuoden erityiskysymykset SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTOREILLE YHTEISESTI MÄÄRITETYT LAKIIN TAI ASETUKSEEN PERUSTUVAT TEHTÄVÄT VUOROVAIKUTUS KANSALLISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA Yliopistojen yhteistyöverkostot Koulutus- tiede- ja tutkimuspoliittiset toimijat KANSAINVÄLINEN TOIMINTA EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ AASIALAISTEN YHTEISTYÖVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO LIITE SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTON LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA NIMITYSESITYKSET VUONNA 2006

3 TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto on yliopistojen rehtorien muodostama yhteistyöelin, johon kuuluvat maamme kymmenen monialaisen yliopiston, kolmen teknillisen, kolmen kauppa- ja neljän taideyliopiston rehtorit sekä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori. Se on yliopistojen yhteistyöelin joka käsittelee yliopistoja koskevia periaatteellisia tai muita laajakantoisia yhteisiä kysymyksiä. Neuvoston tehtäväkenttä on viime vuosina laajentunut ja monipuolistunut. Samalla toiminta on tullut monimuotoisemmaksi. Kansallisella tasolla yliopistoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat neuvoston kenttään. Toimintaympäristön muutokset vaativat neuvostolta entistä suurempaa tietoisuutta hyvien toimintalinjojen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi. Vuorovaikutus sekä kansallisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa on yhä tärkeämpää. Erityisesti kansainvälinen yhteistyö on muuttunut ja tiivistynyt. Vuoden 2006 aikana neuvosto kokoontui seitsemän kertaa ja työvaliokunta yksitoista kertaa. Sekä neuvoston ja työvaliokunnan kuultavana kävi useita asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Keskeisiä asioita neuvoston kansallisella agendalla olivat yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen asema, rakenteellinen kehittäminen ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Yliopistojen taloudellisen aseman muuttamisessa saavutettiin ensimmäinen askel, kun hallituksen esitys rahastotalouden sallimisesta kaikille yliopistoille hyväksyttiin eduskunnassa vuoden lopussa. Neuvosto antoi toimintavuonna 21 lausuntoa, kannanottoa tai esitystä keskeisistä korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisista asioista. Neuvoston puheenjohtajaa tai edustajaa kuultiin 6 kertaa eduskunnan valiokunnissa. Kuulemisten ja lausuntojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 60 %. Toimintakertomuksen liitteessä on lueteltu neuvoston kaikki lausunnot ja nimitykset. Toimintavuonna neuvostolla oli kaksi sisäistä työryhmää. Toinen työryhmän pohti yliopistojen julkisoikeudellisen aseman järjestämistä ja toinen perustettiin käsittelemään yritysten kanssa solmittavien sopimusten yhteiset periaatteet ja laatimaan yliopistoille annettavia suosituksia yhteisiksi pelisäännöiksi. Neuvoston hallitusohjelmatavoitteisiin Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja kirjattiin mm. rahastotalouden salliminen kaikille yliopistoille, oikeushenkilöys, kehittämislain jatkaminen, perusrahoituksen lisääminen. Neuvoston kansainvälinen toiminta oli edellisvuosien tapaan vireää. Neuvosto osallistui aktiivisesti Pohjoismaisten rehtorien neuvostojen välisen yhteistyöorganisaation Nordiska universitetssamarbetet (NUS) toimintaan. Eurooppalaisessa yhteistyössä neuvosto osallistui aktiivisesti European University Associationin (EUA) toimintaan. Yhteistyöverkostojen rakentamista Aasiaan erityisesti Kiinan ja Intian kanssa jatkettiin. Rehtorien neuvoston aseman järjestäminen oli esillä useita kertoja mm. keskusteluissa opetusministeriön kanssa. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli neuvoston asemaa Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annettavan lain yhteydessä.

4 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Suomen kansallinen toimintastrategia rakentuu osaamisen, innovaatioiden ja kansainvälistymisen luomalle perustalle. Suomalaista järjestelmää pidetään kansainvälisessä vertailussa tuloksellisena ja kilpailukykyisenä. Onnistuminen innovaatioiden tuottamisessa jatkossakin edellyttää voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin kaikilla aloilla, mutta erityisesti sellaiseen tutkimukseen, joka on avainasemassa pyrittäessä lisäämään Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Yliopistojen rooli Suomen kansallisen strategian toteuttamisessa on keskeinen. Tutkimukseen panostamisessa Suomi on jo saavuttanut Lissabonin strategian asettaman kolme prosentin tavoitteen. Valtioneuvosto on asettanut tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen tavoitteeksi neljä prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Koulutukseen panostamisessa Suomi ei ole samanlainen edelläkävijä, vaikka panostus siihen ylittää OECD maiden keskitason. Korkeakoululaitoksen kehittämislaki määrittää yliopistojen perusrahoituksen kehittymisen suuntaviivat. Nykyisen kehittämislain (voimassa asti) viitoittama rahoituslisäys on ollut erittäin tarpeellinen. Yliopistojen perusrahoituksen järjestäminen ja sen reaalinen kehittyminen tulevaisuudessa on avainkysymys yliopistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Yliopistojen toimintaympäristö on voimakkaasti muuttumassa sekä Suomessa että globaalisti. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä käynnisti muutosprosessin ja viitoitti linjat myös yliopistojen kehittämistyölle. Opetusministeriö julkisti korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet. Rakenteellisen kehittämisen tarpeiden taustalla on valtiohallinnon tuottavuushanke, jota perustellaan mm. väestörakenteessa tapahtuvilla muutoksilla. Tiedepolitiikan ohjausjärjestelmässä tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan yliopistoihin ja neuvoston toiminnan ytimeen. Toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta neuvoston tehtäväkenttä on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut. Samalla toiminta on tullut myös monimuotoisemmaksi. Toimintaympäristön muutokset vaativat entistä suurempaa tietoisuutta hyvien toimintalinjojen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi. Vuorovaikutus, aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja toimiminen proaktiivisesti on kansallisessa toiminnassa yhä tärkeämpää. Korkeakoulutuksen kansainvälinen yhteistyö on muuttunut ja tiivistynyt. Samalla kansainvälisen ja kansallisen keskustelun rajat ovat hämärtyneet ja kansainväliset korkeakoulutuspoliittiset linjaukset vaikuttavat yhä suoremmin kansallisella tasolla. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 2.1 Yliopistojen välisen yhteistyön ja yhteisten strategisten tavoitteiden edistäminen Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Rehtorien neuvosto ehdotti jo 2002 julkaisemassaan raportissa Yliopistojen taloudellinen autonomia Suomen yliopistojen oikeusmuodon muuttamista. Kansainvälisenä trendinä on ollut yliopistojen autonomian vahvistaminen. Valtioneuvoston periaatepäätös nosti yliopistojen aseman vahvistamisen agendalle myös Suomessa ja opetusministeriö asetti joulukuussa 2005 kaksijäsenisen ryhmän selvittämään uudistustarpeita ja antamaan konkreettiset ehdotukset toimenpiteiksi. Selvitysmiehet antoivat väliraportin kesäkuussa 2006 ja loppuraportin talvella Neuvosto asetti puolestaan selvitysmiesten työn tueksi työryhmän. Se kokoontui neljä kertaa, tapasi selvitysmiehiä ja osallistui aktiivisesti neuvoston kannanottojen valmisteluun.

5 Neuvosto järjesti lokakuussa seminaarin, jonka pääpuhujaksi kutsuttiin European University Associationin puheenjohtaja rehtori Georg Winckler. Muut puhujat olivat selvitysmies Rantanen ja rehtori Niiniluoto. Seminaariin osallistui rehtorien lisäksi 32 henkilöä mm. yliopistoista, elinkeinoelämän keskusliitosta ja valtiovarainministeriöstä. Neuvoston tavoitteena on taloudellisen autonomian vahvistaminen ja oikeushenkilöys. Neuvosto kannatti kannanotoissaan ja lausunnoissaan myös lahjoitusten verovähennyksen ylärajan nostamista. Ensimmäisenä muutoksena kohti oikeushenkilöyttä sallittiin rahastotalous kaikille yliopistoille vuoden 2007 alusta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: Tapaamiset, kuulemiset - senior adviser Folke Hjalmers kuuleminen (Chalmersin yliopisto, Ruotsi) selvitysmiesten Jorma Rantanen ja Niilo Jääskinen tapaaminen selvitysmiesten Jorma Rantanen ja Niilo Jääskinen tapaaminen (kuulemistilaisuus) - EUA:n puheenjohtajan Georg Wincklerin tapaaminen Selvitykset - vararehtori Teuvo Pohjolainen laati liikelaitoslakiin pohjautuvan alustavan luonnoksen laiksi yliopistojen toiminnan, talouden ja hallinnon perusteista Seminaarit - Neuvoston seminaari puhujina Georg Winckler (EUA), Jorma Rantanen ja Ilkka Niiniluoto Lausunnot - lausunto selvitysmiehille lausunto selvitysmiesten väliraportista opetusministeriölle (OPM:n kuulemistilaisuus) - lausunto opetusministeriölle esityksestä yliopistolain muuttamiseksi lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain muuttamiseksi lausunto selvitysmiehille kuulemistilaisuuden keskustelujen perusteella Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Keskustelut yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä vauhdittuivat voimakkaasti toimintavuonna ja hallitsivat loppuvuodesta tiedepoliittista keskustelua myös rehtorien neuvostossa. Rakenteellinen kehittäminen kytkeytyi samalla yhä läheisemmin valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan. Neuvosto selvitti tammikuussa 2006 yliopistoissa siihen mennessä käynnistyneitä hankkeita ja kehityssuuntia. Tapaamisessa ministerin ja opetusministeriön virkamiesjohdon kanssa painottui keskustelu rakenteellisesta kehittämisestä, ja neuvoston kooste luovutettiin ministerille. Opetusministeriö pyysi yliopistoilta tulosneuvotteluissa huhtikuussa 2006 ehdotuksia rakenteiden kehittämiseksi ja vaati lisäksi, että jokainen yliopisto ilmoittaa, montako virkaa se vähentää tulevina vuosina. Neuvoston käsityksen mukaan vaatimus ei ollut sopusoinnussa yliopistojen itsehallinnon eikä tulossopimusjärjestelmän kanssa ja ilmoitti sen kannanotossaan opetusministeriölle. Yliopistot toimittivat ehdotuksensa rakenteellisen kehittämisen esityksistään myös neuvoston sihteeristöön kesän lopussa. Sihteeristö teki niistä yhteenvedon kokonaiskuvan muodostamiseksi. Sen perusteella neuvosto päätti julkaista asiasta tiedotteen. Opetusministeriölle lähettämässään yliopistojen henkilöstö- ja taloushallinnon yhteinen palvelukeskushankkeesta neuvosto ilmaisi kantanaan, että päätöstä tulisi lykätä. 5

6 Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - kooste käynnistyneistä rakenteellisen kehittämisen hankkeista yliopistoissa keskustelu opetusministerin ja ministeriön virkamiesjohdon kanssa kannanotto opetusministeriölle tuso neuvotteluissa esitettyihin vähennyksiin pääsihteerin alustus Koulutusalan sosiaalidemokraattisen yhdistyksen keskustelutilaisuudessa yhteenveto yliopistojen rakenteellisen kehittämisen esityksistä tiedote Yliopistot etenevät rakenteidensa kehittämiseksi kannanotto opetusministeriölle yliopistojen palvelukeskusten perustamisesta neuvoston pj:n kommenttipuheenvuoro opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen seminaarissa Vaikuttaminen hallitusohjelmaan Yliopistojen perustehtävien täyttämiseen tarvittavien riittävien voimavarojen turvaamiseksi neuvosto valmisteli alkavaa vaalikautta ja yliopistojen yhteisiä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Neuvoston hallitusohjelmatavoitteisiin Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja kirjattiin mm. rahastotalouden salliminen kaikille yliopistoille, oikeushenkilöys, kehittämislain jatkaminen, perusrahoituksen lisääminen Tiede- ja teknologianeuvoston ehdottamalla tavalla sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaon selkiyttäminen. Agenda painettiin kaksikielisenä ja se esitettiin eduskuntaryhmille syyskuussa. Siitä tehtiin tiedote, jota mm. STT uutisoi. Agendasta uutisoitiin myös lehdistössä (mm. Helsingin Sanomat). Yliopistot tiedottivat Agendasta omilla verkkosivuillaan ja sitä jaettiin laajasti yhteistyökumppaneille. Yhteenveto neuvoston keskeistä toimenpiteistä vuonna 2006: - Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja laatiminen, kääntäminen, painatus ja jakelu - Agendan julkistamistilaisuus eduskunnassa - pj. esitteli Agendaa eduskunnan yliopistoverkolle tiedote Agendan tavoitteista Vaikuttaminen koulutus- ja tiedepolitiikkaan Lausunnot, kannanotot ja osallistuminen keskusteluun Neuvoston toiminnan ytimen muodostaa aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen koulutusja tiedepoliittiseen keskusteluun. Käytännössä se tarkoittaa ennen muuta osallistumista erilaisiin työryhmiin, kuulemistilaisuuksiin ja seminaareihin sekä lausuntojen antamista koulutusja tiedepoliittisista erityiskysymyksistä. Neuvostolla oli toimintavuoden aikana edustaja useissa korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisissa työryhmissä. Niistä keskeisimmät olivat: - Tiede- ja teknologianeuvosto - Sektoritutkimustyöryhmä Strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä Kansallinen infrastruktuuriryhmä Aikuiskoulutusneuvosto Neuvosto antoi toimintavuonna kaikkiaan 21 lausuntoa tai kannanottoa keskeisistä korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisista asioista. Niistä mainittakoon erityisesti jo edellä mainitut yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa koskevien lausuntojen lisäksi tutkijankoulutukseen ja tutkijanuraan liittyvät kysymykset, joista neuvosto antoi vuonna 2006 opetusministeriölle kaksi lausuntoa. Niistä toinen käsitteli tohtorikoulutuksen kehittämistä ja toinen tutkijanuraa. 6

7 7 Neuvosto oli opetusministeriön ja sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteosta ja opetusministeriön kuultavana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta. Neuvoston puheenjohtajaa tai edustajaa kuultiin 6 kertaa eduskunnan valiokunnissa. Kaikkiin kuulemistilaisuuksiin jätettiin myös kirjallinen lausunto Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset suhteet Korkeakoulujärjestelmän duaalimallin kannalta toimintavuonna nousi keskeiseksi kysymykseksi ammattikorkeakoulujen englanninkielinen nimi. Ammattikorkeakoulut ryhtyivät vuonna 2006 käyttämään lähes poikkeuksetta University of Applied Sciences nimikettä, johon neuvosto otti useita kertoja kantaa pyytäen opetusministeriä ottamaan asiaan kantaan. Vuoden lopulla asia oli edelleen ratkaisematta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - neuvoston kannanotto Arenelle ammattikorkeakoulujen englanninkielisestä nimestä neuvoston ja Arenen puheenjohtajan tapaaminen neuvoston kannanotto opetusministeriölle ammattikorkeakouluista käytettävästä englanninkielisestä nimityksestä neuvoston ja Arenen työvaliokunnan tapaaminen neuvoston jäsenet että sihteeristö osallistuivat vuoden aikana useisiin Arenen järjestämiin tilaisuuksiin Toimintavuoden erityiskysymykset Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on noussut tiedepoliittiseen keskusteluun erityisesti sen jälkeen, kun yliopistoille määritettiin kolmas tehtävä. Neuvosto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota siihen, että yliopistoilla on vaihtelevia tulkintatapoja yliopistojen ja yritysten yhteisten hankkeiden rahoitusehdoista. Yliopistoja säätelevä lainsäädäntö on kuitenkin sama, joten erilaiset tulkinnat voivat aiheuttaa epäterveitä kilpailutilanteita. Neuvosto päätti asettaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia suositukset yhteisiksi pelisäännöiksi. Neuvosto antoi lausunnon valtiontilintarkastajille yrittäjyysosaamisesta Euroopan Teknologiainstituutti (EIT) EU:n komissio on käynnistänyt valmistelutyön Euroopan teknologiainstituutin perustamiseksi. Komissio antoi EIT:tä koskevan tiedonannon kesäkuussa ja lakiesityksen lokakuussa. Aloitetta käsiteltiin neuvostossa useaan otteeseen eri vaiheissa ja neuvosto osallistui kansallisen keskustelun ohella kansainväliseen keskusteluun European University Associationin kautta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle komission ehdotuksesta työvaliokunnan kommentit Suomen tavoitemuistiosta EU20 jaostolle johtaja Markku Mattilan oli neuvoston kuultavana keskustelut European University Associationin kokouksissa (Council ja Research Group) - keskustelu EU20 + EU30 jaoston kokouksessa

8 2.3 Suomen yliopistojen rehtoreille yhteisesti määritetyt lakiin tai asetukseen perustuvat tehtävät Neuvosto vastaa käytännössä useista Suomen yliopistoille yhteisesti tai Suomen yliopistojen rehtoreille määritetyistä lakisääteisistä tehtävistä. Tyypillisesti nämä tehtävät ovat ehdokkaiden asettamisia erilaisiin organisaatioihin. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Eduskunta päätti kesäkuisessa 100-vuotisjuhlaistunnossaan perustaa yhteyteensä kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen. Laissa tutkimuslaitoksen perustamisesta sanotaan, että hallituksen yksi jäsen valitaan Suomen yliopistojen rehtorien ehdotuksesta. Neuvosto esitti eduskunnalle sekä mies että naisehdokasta. Kun hallitus valittiin joulukuussa 2006, neuvoston esittämä naisjäsen tuli valituksi. Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten nimittäminen Ylioppilastutkintolautakunta asetetaan Suomen yliopistojen rehtorien, Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston ja opetushallituksen ehdotusten perusteella. Neuvosto esitti kaudelle lautakuntaan 25 jäsentä, joista 22 valittiin. Myös puheenjohtaja valittiin neuvoston listalta Vuorovaikutus kansallisten toimijoiden kanssa Yliopistojen yhteistyöverkostot Kansallisen elektroninen kirjaston (FinELib) konsortion strategiaa vuosille esiteltiin neuvoston kokouksessa ja neuvosto antoi siitä lausunnon. Konsortion puheenjohtaja edustaa rehtorien neuvostoa. Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) perustuu konsortioon, jonka yhtenä omistajana neuvosto on. Konsortion puheenjohtaja edustaa rehtorien neuvostoa. SVY vieraili neuvoston kokouksessa. Sen perusteella päätettiin että SVY tekee yliopistoille ehdotuksen uudesta sopimuksesta. Yliopistot allekirjoittivat sopimuksen Myös Esteetön opiskelu -verkosto (ESOK) kävi neuvoston kuultavana. Lisäksi neuvosto osallistui sihteeristön kautta Kehrä jaoston toimintaan. Aikuis- ja täydennyskoulutuksen osalta neuvosto jatkoi yhteistyötään yliopistojen aikuiskoulutusverkoston kanssa. Yhteistyölle ryhdyttiin hakemaan uusi muotoja opetusministeriön vuonna 2002 tekemän selvityksen suosituksiin perustuen. Verkosto ja rehtorien neuvosto hakivat yhdessä opetusministeriöltä rahoitusta aikuiskoulutusverkoston pääsihteerin palkkaukseen. Rahoitus mahdollistaa verkoston pääsihteerin työvoiman käyttämisen myös rehtorien neuvoston selvitystehtäviin. Käytännön työ organisaatioiden leikkauspinnalla olevien toimintojen selvittämiseksi käynnistettiin vuoden 2007 alusta Koulutus- tiede- ja tutkimuspoliittiset toimijat Neuvoston toimintaperiaatteisiin kuuluu jatkuva vuorovaikutus ja keskustelu keskeisten tiedeja tutkimuspoliittisten toimijoiden kanssa. Tapaamiset tai strategia- ja teemaseminaarit tarjoavat tilaisuuden uusiin näkökulmiin ja oivat mahdollisuudet keskusteluun vaikuttamismahdollisuudet ja toiminnan ennakoimiseksi. Toimintavuonna neuvosto tai työvaliokunta tapasi mm Suomen Akatemian, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton edustajia. Keskustelut käsittelivät mm. yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa, tulevan hallituksen linjauksia korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa.

9 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 9 Valtioneuvosto on linjannut periaatepäätöksessään julkisen tutkimusjärjestelmän kehittämisestä ( ) koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistyminen koko tutkimusjärjestelmän keskeiseksi tavoitteeksi. Opetusministeriö on puolestaan todennut kehittämissuunnitelmassa ( ), että suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän tulee turvata mahdollisuutemme toimia tasavertaisesti muiden maiden kanssa. Opetusministeriö korostaa myös pohjoismaisen yhteistyön merkitystä tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistymisessä. Nämä linjaukset soveltuvat erinomaisesti rehtorien neuvoston kansainvälisen yhteistyöhön. Se on yliopistojen kansainvälistymisen ja verkottumisen kautta on muuttunut entistäkin tavoitteellisemmaksi ja on vaikuttanut suoraan myös neuvoston kansainvälisen toiminnan volyymin kasvuun. Neuvoston tavoitteena on kehittää uusia, kestäviä yhteistyömuotoja sekä lisätä Suomen yliopistojen kansainvälistä näkyvyyttä. Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) rakentaminen asettavat aivan uudenlaisia haasteita yliopistojen modernisaatiolle ja yliopistojen välisen yhteistyön kehittämiselle. Yliopistojen kansainvälisten verkostojen muodostumisen edellytyksenä on pitkäjänteinen ja jatkuva yhteistyö. 3.1 Eurooppalainen yhteistyö Pohjoismaat Neuvosto tukee toiminnassaan pohjoismaisten yliopistojen yhteistyön vahvistamista koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä pohjoismaisen tutkimusalueen rakentamista. Pohjoismainen yhteistyö on aktiivisessa vaiheessa NordForskin perustamisen myötä. Neuvoston Pohjoismainen yhteistyö on kanavoitunut ennen kaikkea yhteispohjoismaisen toimielimen NUS:n kautta. Se kokoontui vuoden 2006 aikana 4 kertaa. NUS:n toiminnassa painottui kahdenvälinen Saksan kanssa ja pohjoismainen yhteistyö NordForskin kautta. Lisäksi NUS päätti ryhtyä valmistelemaan pohjoismaista konferenssia vuodelle Ruotsin rehtorien neuvoston SUHF:n (Sveriges Universitets- och högskoleförbund) hallitus vieraili Helsingissä elokuussa. Keskustelujen aiheina olivat neuvoston toiminta sekä ajankohtaiset kysymykset Suomessa ja Ruotsissa, ml. yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen autonomia, tuottavuusohjelma ja rakenteellinen kehittäminen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhteet. Lisäksi keskusteltiin tutkimuseettisistä kysymyksistä. European University Association Eurooppalaisessa yhteistyössä neuvoston keskeisenä yhteistyöelimenä on European University Association (EUA). Neuvoston linjana on osallistua aktiivisesti EUA:n toimintaan. Neuvoston puheenjohtaja on lähtökohtaisesti asemansa vuoksi EUA:n päättävän elimen councilin jäsen ja pääsihteeri tarkkailija. Councilin kokousten yhteydessä järjestetään yleensä myös eurooppalaisten rehtorien neuvostojen pääsihteerien kokous. Toimintavuonna council kokoontui 4 kertaa ja pääsihteerit samoin 4 kertaa. Keskeisiä aiheita EUA:n toiminnassa olivat Bolognan prosessin implementointi ja siirtyminen kolmanteen sykliin, kannanotot yliopistojen modernisaatiosta ja komission aloitteeseen European University of Technologyn perustamiseksi. Councilin kokouksissa käsiteltiin myös EUA:n sääntöuudistusta. Neuvoston puheenjohtaja kuuluu myös EUA:n tutkimuspoliittiseen työryhmään, jossa valmistellaan kaikki EUA:n keskeiset kannanotot ja linjaukset. Työryhmä kokoontui vuonna 2006 kaksi kertaa.

10 10 Sekä EUA:n pääsihteeri että puheenjohtaja vierailivat toimintavuoden aikana Suomessa. Keskusteluissa käsiteltiin mm. EUAn sääntömuutosta, ammattikorkeakoulujen suhdetta EUA:han, Suomen yliopistojen kantaa European Institute of Technologyyn ja eurooppalaista tutkijoiden peruskirjaa (charter). Lisäksi EUA:n puheenjohtaja piti esityksen neuvoston seminaarissa, joka käsitteli yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa. EUA käynnisti vuonna 2006 Trends V projektin, jonka tavoitteena on selvittää, millä tavoin Bolognan prosessin implementointi edistyy eurooppalaisissa yliopistoissa ja minkälaisia yleisempiä trendejä, linjauksia ja haasteita implementoinnissa on havaittavissa. EUA:n tavoitteena on valmistella raportti Lontoossa toukokuussa 2007 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten. EUA toteutti projektin site-visiteillä 16 yliopistoon eri puolilla Eurooppaa. Suomessa projektiin osallistui ja site-visitin kohteena oli Vaasan yliopisto. Vierailun aikana kansainväliset asiantuntijat haastattelivat 9 eri ryhmää (mm. yliopiston johto, professorit, opiskelijat jne.). Vaasan yliopiston johto sai haastattelujen tuloksista palautetta. Neuvoston sihteeristö vastasi kansallisen raportin valmistelusta ja tarvittavasta asiantuntemuksesta vierailun aikana. European Research Council (ERC) Perustutkimuksen rahoittamisesta Euroopassa tulee vastaamaan jatkossa Euroopan tiedeneuvosto, jonka toiminta käynnistyi vuonna Rehtorien neuvosto teki EUA:n kautta ehdotuksia arviointipaneelien suomalaisiksi asiantuntijoiksi. Lisäksi neuvoston edustajat tapasivat ERC:n tieteellisen komitean. Muu eurooppalainen yhteistyö Neuvoston puheenjohtaja ja opetusministeriön ylijohtaja osallistuivat vuosittain järjestettävään eurooppalaisten rehtorienneuvostojen puheenjohtajien ja opetusministeriöiden yhteiskokoukseen. Neuvoston pääsihteeri on osallistunut Euroopan Neuvoston korkeakoulutuksen ja tutkimuksen johtoryhmän (steering committee) CD-ESR:n toimintaan. Neuvoston sihteeristö toimi kansallisena koordinaatiotahona European Centre for Strategic Management (ESMU) valmistelemassa selvityksessä Lissabonin ja Bolognan prosessien aiheuttamista muutoksista yliopistojen johtamisessa. Sihteeristö valmisteli myös neuvoston lukuohjeen yliopistoille EU komission suosituksesta Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja. Neuvoston suosituksesta Suomen yliopistojen rehtorit päättivät allekirjoittaa ns. Berliinin julistuksen tieteellisen tiedon avoimuudesta.

11 3.2 Aasialaisten yhteistyöverkostojen rakentaminen 11 Kiina Yhteistyö kiinalaisten yliopistojen ja koulutus- ja tiedeviranomaisten vauhdittui neuvoston Kiinan-matkan jälkeen. Vuonna 2006 Kiinan opetusministeriön alainen China Education Association for International Exchange (CEAIE) edustajat vierailivat Suomessa. Tapaamisessa neuvoston kanssa sovittiin kiinalaisten yliopistojen rehtorien vierailusta keväällä 2007 yhteistyön syventämiseksi. Neuvoston sihteeristö vastaa vierailun valmistelusta yhteistyössä Kiinan suurlähetystön, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Intia Intiasta on tullut kiinnostava yhteistyömaa. Neuvosto päätti, että se järjestää yliopistojen yhteisen kontaktimatkan Intiaan lokakuussa Muu Aasia -yhteistyö Thaimaan opetusministeri vieraili Suomessa 17-henkisen seurueensa kanssa. Tapaamisessa sovittiin alustavasti yhteistyön jatkamisesta. 4. SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO 2006 Neuvoston jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot (21) rehtoriensa kautta. Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Joensuun yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Rehtori Eero Kasanen Rehtori Ilkka Niiniluoto Rehtori Aino Sallinen Rehtori Perttu Vartiainen Rehtori Matti Uusitupa Rehtori Mauri Ylä-Kotola Rehtori Esko Riepula ( saakka) Rehtori Mauri Ylä-Kotola ( alkaen) Rehtori Markku Lukka Rehtori Pertti Salminen Rehtori Lauri Lajunen Rehtori Gustav Djupsjöbacka Rehtori Marianne Stenius Rehtori Yrjö Sotamaa Rehtori Jarl-Thure Eriksson Rehtori Krista Varantola Rehtori Paula Tuovinen Rehtori Matti Pursula Rehtori Tapio Reponen Rehtori Keijo Virtanen Rehtori Matti Jakobsson Rehtori Jorma Mattinen Rehtorien neuvoston aseman järjestäminen oli esillä useita kertoja mm. keskusteluissa opetusministeriön kanssa. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli neuvoston asemaa Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annettavan lain yhteydessä.

12 Työvaliokunta Työvaliokunta vastaa asioiden valmistelusta ja neuvoston toiminnan suunnittelusta sekä kehittämisestä. 12 Rehtori Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Rehtori Krista Varantola, varapuheenjohtaja Rehtori Markku Lukka, varapuheenjohtaja Rehtori Gustav Djupsjöbacka Rehtori Matti Jakobsson Helsingin Yliopisto Tampereen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sibelius-Akatemia Vaasan yliopisto Sihteeristö Sihteeristön vastaa asioiden valmistelusta ja toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta neuvoston ja työvaliokunnan linjausten mukaisesti. Pääsihteeri FT, dos. Tapio Markkanen asti FT, dos. Liisa Savunen alkaen Apulaispääsihteeri FM Hanna Manner Osastosihteeri valt. yo. Maria Linkoaho-Nordling (vv ) FM Elina Värtö Neuvoston talous Neuvoston talous perustuu yliopistojen opiskelijamääriin suhteutettuihin osallistumismaksuihin ( euroa). Helsingin yliopisto tukee toimintaa mm. toimimalla sihteeristön työnantajana neuvoston puolesta. Vuonna 2006 toteutuneen budjetin loppusumma oli euroa.. Suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut ( euroa). Neuvoston rahastonhoitajana toimii Helsingin yliopiston rahastojen pääkirjanpitäjä Marja-Sisko Pursio. alkuun LIITE Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston lausunnot, kannanotot ja nimitysesitykset vuonna 2006 Lausunnot ja kannanotot: 1. Uuden palkkausjärjestelmän rahoittaminen yliopistoissa Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittäminen (1) ja (2) 3. Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin strategia vuosille Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen, palvelukeskuksen toimipisteiden sijaintipaikkakunnat ja yliopistojen palvelukeskusten perustaminen Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti Koulutustoimikuntajärjestelmän uudistaminen Yliopistolain muuttaminen Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle. Euroopan teknologiainstituutti: perustamisvaiheen jatkotoimet OPM:lle(1) ja KTM:lle(2) 10. Ammattikorkeakouluista käytettävä englanninkielinen nimitys

13 11. Komission tiedonanto neuvostolle ja parlamentille. Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: Koulutus, tutkimus ja innovaatiot EU:n 7. puiteohjelman budjetin jakautuma OPM ja Korkeakoulujen arviointineuvosto: Tohtorikoulutus Kannanotto selvitysmiehille yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittämisestä Tuso-henkilöstövähennykset Kommentteja opetusministeriön luonnokseen valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi eduskunnalle Euroopan teknologiainstituutin (EIT) perustaminen Valtiontilintarkastajien vuoden 2006 kertomuksen valmistelu Elinikäinen oppiminen yliopistoissa Yliopistojen ulkopuolista tutkimusrahoitus Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 :n muutosehdotus Kuulemiset: Sivistysvaliokunnassa: - Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 :n muutosehdotukset Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 :n muuttaminen Koulutuspoliittinen selonteko Vuoden 2007 talousarvio Yliopistolain muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa: - Vuoden 2007 talousarvio Opetusministeriössä: - Koulutuspoliittinen selonteko Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille Nimitysesitykset: 1. Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä sekä koulutustoimikunnat EU-asioiden komitean jaosto 20:n laaja kokoonpano Työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaosto Etelä-Suomen läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta Kansallinen infrastruktuuriryhmä Strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä Kansallisen elektronisen kirjaston ohjausryhmä Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Panel Chairs and Panel Members for the ERC Scientific Council Koulutustoimikuntatyöryhmä Merkkivuoden 1809 valmistelu Aikuiskoulutusneuvosto Ylioppilastutkintolautakunnan täydentäminen

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2007 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2007 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2007 toimintakertomus SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2007 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 5 2.1. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2008 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2008 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2008 toimintakertomus SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2008 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 6 2.1. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Tietohallintojohtaja Tauno Heikkilä Valtiovarainministeriö KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA

Tietohallintojohtaja Tauno Heikkilä Valtiovarainministeriö KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA Tietohallintojohtaja Tauno Heikkilä Valtiovarainministeriö KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA Keskeiset kuvat luennosta terveydenhuollon XXI atk-päivillä 30.5.1995 * SUOMI TIETOYHTEISKUNNAKCI - KANSALLISET

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.8.2012 Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansallinen asiantuntijaryhmä

Kansallinen asiantuntijaryhmä Kansallinen asiantuntijaryhmä 20.9.2012 Riitta Mustonen 2 FIRI asiantuntijaryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 2.12.2011 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 2 :n 5 kohdan nojalla Suomen

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset Kansallinen Bologna seurantaseminaari Koulutuskeskus Dipoli, Espoo 25.5.2009 Pääsihteeri Liisa Savunen,

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto TUHA-verkosto lyhyesti Verkoston suunnittelu käynnistyi RAKETTI TUTKI:n järjestämästä kick off tilaisuudesta 14.1.2014

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

RDA-vaikuttaminen. RDA-kommentoinnin aloitustilaisuus Marja-Liisa Seppälä Tatja Pusa Kuvailusääntöpalvelu

RDA-vaikuttaminen. RDA-kommentoinnin aloitustilaisuus Marja-Liisa Seppälä Tatja Pusa Kuvailusääntöpalvelu RDA-vaikuttaminen RDA-kommentoinnin aloitustilaisuus 16.2.2017 Marja-Liisa Seppälä Tatja Pusa Kuvailusääntöpalvelu Agenda Tässä RDA-kommentoinnin 2017 aloitustilaisuudessa käydään läpi: Kommentoinnin tyypit

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Vaasan korkeakoulukonsortio

Vaasan korkeakoulukonsortio Vaasan korkeakoulukonsortio Ilkka Virtanen Vaasan Rotaryklubi Viikkoesitelmä 4.3.2003 http://www.uwasa.fi/~itv/publicat/vaasakon.ppt Vaasa perinteinen koulukaupunki Triviaalikoulu 1684 yliopistoon johtava

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot