SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus"

Transkriptio

1 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2006 toimintakertomus

2 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINNAN TAVOITTEET YLIOPISTOJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN JA YHTEISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Vaikuttaminen hallitusohjelmaan VAIKUTTAMINEN KOULUTUS- JA TIEDEPOLITIIKKAAN Lausunnot, kannanotot ja osallistuminen keskusteluun Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset suhteet Toimintavuoden erityiskysymykset SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTOREILLE YHTEISESTI MÄÄRITETYT LAKIIN TAI ASETUKSEEN PERUSTUVAT TEHTÄVÄT VUOROVAIKUTUS KANSALLISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA Yliopistojen yhteistyöverkostot Koulutus- tiede- ja tutkimuspoliittiset toimijat KANSAINVÄLINEN TOIMINTA EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ AASIALAISTEN YHTEISTYÖVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO LIITE SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTON LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA NIMITYSESITYKSET VUONNA 2006

3 TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto on yliopistojen rehtorien muodostama yhteistyöelin, johon kuuluvat maamme kymmenen monialaisen yliopiston, kolmen teknillisen, kolmen kauppa- ja neljän taideyliopiston rehtorit sekä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori. Se on yliopistojen yhteistyöelin joka käsittelee yliopistoja koskevia periaatteellisia tai muita laajakantoisia yhteisiä kysymyksiä. Neuvoston tehtäväkenttä on viime vuosina laajentunut ja monipuolistunut. Samalla toiminta on tullut monimuotoisemmaksi. Kansallisella tasolla yliopistoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat neuvoston kenttään. Toimintaympäristön muutokset vaativat neuvostolta entistä suurempaa tietoisuutta hyvien toimintalinjojen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi. Vuorovaikutus sekä kansallisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa on yhä tärkeämpää. Erityisesti kansainvälinen yhteistyö on muuttunut ja tiivistynyt. Vuoden 2006 aikana neuvosto kokoontui seitsemän kertaa ja työvaliokunta yksitoista kertaa. Sekä neuvoston ja työvaliokunnan kuultavana kävi useita asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Keskeisiä asioita neuvoston kansallisella agendalla olivat yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen asema, rakenteellinen kehittäminen ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Yliopistojen taloudellisen aseman muuttamisessa saavutettiin ensimmäinen askel, kun hallituksen esitys rahastotalouden sallimisesta kaikille yliopistoille hyväksyttiin eduskunnassa vuoden lopussa. Neuvosto antoi toimintavuonna 21 lausuntoa, kannanottoa tai esitystä keskeisistä korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisista asioista. Neuvoston puheenjohtajaa tai edustajaa kuultiin 6 kertaa eduskunnan valiokunnissa. Kuulemisten ja lausuntojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 60 %. Toimintakertomuksen liitteessä on lueteltu neuvoston kaikki lausunnot ja nimitykset. Toimintavuonna neuvostolla oli kaksi sisäistä työryhmää. Toinen työryhmän pohti yliopistojen julkisoikeudellisen aseman järjestämistä ja toinen perustettiin käsittelemään yritysten kanssa solmittavien sopimusten yhteiset periaatteet ja laatimaan yliopistoille annettavia suosituksia yhteisiksi pelisäännöiksi. Neuvoston hallitusohjelmatavoitteisiin Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja kirjattiin mm. rahastotalouden salliminen kaikille yliopistoille, oikeushenkilöys, kehittämislain jatkaminen, perusrahoituksen lisääminen. Neuvoston kansainvälinen toiminta oli edellisvuosien tapaan vireää. Neuvosto osallistui aktiivisesti Pohjoismaisten rehtorien neuvostojen välisen yhteistyöorganisaation Nordiska universitetssamarbetet (NUS) toimintaan. Eurooppalaisessa yhteistyössä neuvosto osallistui aktiivisesti European University Associationin (EUA) toimintaan. Yhteistyöverkostojen rakentamista Aasiaan erityisesti Kiinan ja Intian kanssa jatkettiin. Rehtorien neuvoston aseman järjestäminen oli esillä useita kertoja mm. keskusteluissa opetusministeriön kanssa. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli neuvoston asemaa Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annettavan lain yhteydessä.

4 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Suomen kansallinen toimintastrategia rakentuu osaamisen, innovaatioiden ja kansainvälistymisen luomalle perustalle. Suomalaista järjestelmää pidetään kansainvälisessä vertailussa tuloksellisena ja kilpailukykyisenä. Onnistuminen innovaatioiden tuottamisessa jatkossakin edellyttää voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin kaikilla aloilla, mutta erityisesti sellaiseen tutkimukseen, joka on avainasemassa pyrittäessä lisäämään Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Yliopistojen rooli Suomen kansallisen strategian toteuttamisessa on keskeinen. Tutkimukseen panostamisessa Suomi on jo saavuttanut Lissabonin strategian asettaman kolme prosentin tavoitteen. Valtioneuvosto on asettanut tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen tavoitteeksi neljä prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Koulutukseen panostamisessa Suomi ei ole samanlainen edelläkävijä, vaikka panostus siihen ylittää OECD maiden keskitason. Korkeakoululaitoksen kehittämislaki määrittää yliopistojen perusrahoituksen kehittymisen suuntaviivat. Nykyisen kehittämislain (voimassa asti) viitoittama rahoituslisäys on ollut erittäin tarpeellinen. Yliopistojen perusrahoituksen järjestäminen ja sen reaalinen kehittyminen tulevaisuudessa on avainkysymys yliopistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Yliopistojen toimintaympäristö on voimakkaasti muuttumassa sekä Suomessa että globaalisti. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä käynnisti muutosprosessin ja viitoitti linjat myös yliopistojen kehittämistyölle. Opetusministeriö julkisti korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet. Rakenteellisen kehittämisen tarpeiden taustalla on valtiohallinnon tuottavuushanke, jota perustellaan mm. väestörakenteessa tapahtuvilla muutoksilla. Tiedepolitiikan ohjausjärjestelmässä tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan yliopistoihin ja neuvoston toiminnan ytimeen. Toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta neuvoston tehtäväkenttä on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut. Samalla toiminta on tullut myös monimuotoisemmaksi. Toimintaympäristön muutokset vaativat entistä suurempaa tietoisuutta hyvien toimintalinjojen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi. Vuorovaikutus, aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja toimiminen proaktiivisesti on kansallisessa toiminnassa yhä tärkeämpää. Korkeakoulutuksen kansainvälinen yhteistyö on muuttunut ja tiivistynyt. Samalla kansainvälisen ja kansallisen keskustelun rajat ovat hämärtyneet ja kansainväliset korkeakoulutuspoliittiset linjaukset vaikuttavat yhä suoremmin kansallisella tasolla. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 2.1 Yliopistojen välisen yhteistyön ja yhteisten strategisten tavoitteiden edistäminen Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Rehtorien neuvosto ehdotti jo 2002 julkaisemassaan raportissa Yliopistojen taloudellinen autonomia Suomen yliopistojen oikeusmuodon muuttamista. Kansainvälisenä trendinä on ollut yliopistojen autonomian vahvistaminen. Valtioneuvoston periaatepäätös nosti yliopistojen aseman vahvistamisen agendalle myös Suomessa ja opetusministeriö asetti joulukuussa 2005 kaksijäsenisen ryhmän selvittämään uudistustarpeita ja antamaan konkreettiset ehdotukset toimenpiteiksi. Selvitysmiehet antoivat väliraportin kesäkuussa 2006 ja loppuraportin talvella Neuvosto asetti puolestaan selvitysmiesten työn tueksi työryhmän. Se kokoontui neljä kertaa, tapasi selvitysmiehiä ja osallistui aktiivisesti neuvoston kannanottojen valmisteluun.

5 Neuvosto järjesti lokakuussa seminaarin, jonka pääpuhujaksi kutsuttiin European University Associationin puheenjohtaja rehtori Georg Winckler. Muut puhujat olivat selvitysmies Rantanen ja rehtori Niiniluoto. Seminaariin osallistui rehtorien lisäksi 32 henkilöä mm. yliopistoista, elinkeinoelämän keskusliitosta ja valtiovarainministeriöstä. Neuvoston tavoitteena on taloudellisen autonomian vahvistaminen ja oikeushenkilöys. Neuvosto kannatti kannanotoissaan ja lausunnoissaan myös lahjoitusten verovähennyksen ylärajan nostamista. Ensimmäisenä muutoksena kohti oikeushenkilöyttä sallittiin rahastotalous kaikille yliopistoille vuoden 2007 alusta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: Tapaamiset, kuulemiset - senior adviser Folke Hjalmers kuuleminen (Chalmersin yliopisto, Ruotsi) selvitysmiesten Jorma Rantanen ja Niilo Jääskinen tapaaminen selvitysmiesten Jorma Rantanen ja Niilo Jääskinen tapaaminen (kuulemistilaisuus) - EUA:n puheenjohtajan Georg Wincklerin tapaaminen Selvitykset - vararehtori Teuvo Pohjolainen laati liikelaitoslakiin pohjautuvan alustavan luonnoksen laiksi yliopistojen toiminnan, talouden ja hallinnon perusteista Seminaarit - Neuvoston seminaari puhujina Georg Winckler (EUA), Jorma Rantanen ja Ilkka Niiniluoto Lausunnot - lausunto selvitysmiehille lausunto selvitysmiesten väliraportista opetusministeriölle (OPM:n kuulemistilaisuus) - lausunto opetusministeriölle esityksestä yliopistolain muuttamiseksi lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain muuttamiseksi lausunto selvitysmiehille kuulemistilaisuuden keskustelujen perusteella Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Keskustelut yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä vauhdittuivat voimakkaasti toimintavuonna ja hallitsivat loppuvuodesta tiedepoliittista keskustelua myös rehtorien neuvostossa. Rakenteellinen kehittäminen kytkeytyi samalla yhä läheisemmin valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan. Neuvosto selvitti tammikuussa 2006 yliopistoissa siihen mennessä käynnistyneitä hankkeita ja kehityssuuntia. Tapaamisessa ministerin ja opetusministeriön virkamiesjohdon kanssa painottui keskustelu rakenteellisesta kehittämisestä, ja neuvoston kooste luovutettiin ministerille. Opetusministeriö pyysi yliopistoilta tulosneuvotteluissa huhtikuussa 2006 ehdotuksia rakenteiden kehittämiseksi ja vaati lisäksi, että jokainen yliopisto ilmoittaa, montako virkaa se vähentää tulevina vuosina. Neuvoston käsityksen mukaan vaatimus ei ollut sopusoinnussa yliopistojen itsehallinnon eikä tulossopimusjärjestelmän kanssa ja ilmoitti sen kannanotossaan opetusministeriölle. Yliopistot toimittivat ehdotuksensa rakenteellisen kehittämisen esityksistään myös neuvoston sihteeristöön kesän lopussa. Sihteeristö teki niistä yhteenvedon kokonaiskuvan muodostamiseksi. Sen perusteella neuvosto päätti julkaista asiasta tiedotteen. Opetusministeriölle lähettämässään yliopistojen henkilöstö- ja taloushallinnon yhteinen palvelukeskushankkeesta neuvosto ilmaisi kantanaan, että päätöstä tulisi lykätä. 5

6 Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - kooste käynnistyneistä rakenteellisen kehittämisen hankkeista yliopistoissa keskustelu opetusministerin ja ministeriön virkamiesjohdon kanssa kannanotto opetusministeriölle tuso neuvotteluissa esitettyihin vähennyksiin pääsihteerin alustus Koulutusalan sosiaalidemokraattisen yhdistyksen keskustelutilaisuudessa yhteenveto yliopistojen rakenteellisen kehittämisen esityksistä tiedote Yliopistot etenevät rakenteidensa kehittämiseksi kannanotto opetusministeriölle yliopistojen palvelukeskusten perustamisesta neuvoston pj:n kommenttipuheenvuoro opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen seminaarissa Vaikuttaminen hallitusohjelmaan Yliopistojen perustehtävien täyttämiseen tarvittavien riittävien voimavarojen turvaamiseksi neuvosto valmisteli alkavaa vaalikautta ja yliopistojen yhteisiä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Neuvoston hallitusohjelmatavoitteisiin Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja kirjattiin mm. rahastotalouden salliminen kaikille yliopistoille, oikeushenkilöys, kehittämislain jatkaminen, perusrahoituksen lisääminen Tiede- ja teknologianeuvoston ehdottamalla tavalla sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaon selkiyttäminen. Agenda painettiin kaksikielisenä ja se esitettiin eduskuntaryhmille syyskuussa. Siitä tehtiin tiedote, jota mm. STT uutisoi. Agendasta uutisoitiin myös lehdistössä (mm. Helsingin Sanomat). Yliopistot tiedottivat Agendasta omilla verkkosivuillaan ja sitä jaettiin laajasti yhteistyökumppaneille. Yhteenveto neuvoston keskeistä toimenpiteistä vuonna 2006: - Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja laatiminen, kääntäminen, painatus ja jakelu - Agendan julkistamistilaisuus eduskunnassa - pj. esitteli Agendaa eduskunnan yliopistoverkolle tiedote Agendan tavoitteista Vaikuttaminen koulutus- ja tiedepolitiikkaan Lausunnot, kannanotot ja osallistuminen keskusteluun Neuvoston toiminnan ytimen muodostaa aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen koulutusja tiedepoliittiseen keskusteluun. Käytännössä se tarkoittaa ennen muuta osallistumista erilaisiin työryhmiin, kuulemistilaisuuksiin ja seminaareihin sekä lausuntojen antamista koulutusja tiedepoliittisista erityiskysymyksistä. Neuvostolla oli toimintavuoden aikana edustaja useissa korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisissa työryhmissä. Niistä keskeisimmät olivat: - Tiede- ja teknologianeuvosto - Sektoritutkimustyöryhmä Strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä Kansallinen infrastruktuuriryhmä Aikuiskoulutusneuvosto Neuvosto antoi toimintavuonna kaikkiaan 21 lausuntoa tai kannanottoa keskeisistä korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisista asioista. Niistä mainittakoon erityisesti jo edellä mainitut yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa koskevien lausuntojen lisäksi tutkijankoulutukseen ja tutkijanuraan liittyvät kysymykset, joista neuvosto antoi vuonna 2006 opetusministeriölle kaksi lausuntoa. Niistä toinen käsitteli tohtorikoulutuksen kehittämistä ja toinen tutkijanuraa. 6

7 7 Neuvosto oli opetusministeriön ja sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteosta ja opetusministeriön kuultavana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta. Neuvoston puheenjohtajaa tai edustajaa kuultiin 6 kertaa eduskunnan valiokunnissa. Kaikkiin kuulemistilaisuuksiin jätettiin myös kirjallinen lausunto Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset suhteet Korkeakoulujärjestelmän duaalimallin kannalta toimintavuonna nousi keskeiseksi kysymykseksi ammattikorkeakoulujen englanninkielinen nimi. Ammattikorkeakoulut ryhtyivät vuonna 2006 käyttämään lähes poikkeuksetta University of Applied Sciences nimikettä, johon neuvosto otti useita kertoja kantaa pyytäen opetusministeriä ottamaan asiaan kantaan. Vuoden lopulla asia oli edelleen ratkaisematta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - neuvoston kannanotto Arenelle ammattikorkeakoulujen englanninkielisestä nimestä neuvoston ja Arenen puheenjohtajan tapaaminen neuvoston kannanotto opetusministeriölle ammattikorkeakouluista käytettävästä englanninkielisestä nimityksestä neuvoston ja Arenen työvaliokunnan tapaaminen neuvoston jäsenet että sihteeristö osallistuivat vuoden aikana useisiin Arenen järjestämiin tilaisuuksiin Toimintavuoden erityiskysymykset Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on noussut tiedepoliittiseen keskusteluun erityisesti sen jälkeen, kun yliopistoille määritettiin kolmas tehtävä. Neuvosto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota siihen, että yliopistoilla on vaihtelevia tulkintatapoja yliopistojen ja yritysten yhteisten hankkeiden rahoitusehdoista. Yliopistoja säätelevä lainsäädäntö on kuitenkin sama, joten erilaiset tulkinnat voivat aiheuttaa epäterveitä kilpailutilanteita. Neuvosto päätti asettaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia suositukset yhteisiksi pelisäännöiksi. Neuvosto antoi lausunnon valtiontilintarkastajille yrittäjyysosaamisesta Euroopan Teknologiainstituutti (EIT) EU:n komissio on käynnistänyt valmistelutyön Euroopan teknologiainstituutin perustamiseksi. Komissio antoi EIT:tä koskevan tiedonannon kesäkuussa ja lakiesityksen lokakuussa. Aloitetta käsiteltiin neuvostossa useaan otteeseen eri vaiheissa ja neuvosto osallistui kansallisen keskustelun ohella kansainväliseen keskusteluun European University Associationin kautta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle komission ehdotuksesta työvaliokunnan kommentit Suomen tavoitemuistiosta EU20 jaostolle johtaja Markku Mattilan oli neuvoston kuultavana keskustelut European University Associationin kokouksissa (Council ja Research Group) - keskustelu EU20 + EU30 jaoston kokouksessa

8 2.3 Suomen yliopistojen rehtoreille yhteisesti määritetyt lakiin tai asetukseen perustuvat tehtävät Neuvosto vastaa käytännössä useista Suomen yliopistoille yhteisesti tai Suomen yliopistojen rehtoreille määritetyistä lakisääteisistä tehtävistä. Tyypillisesti nämä tehtävät ovat ehdokkaiden asettamisia erilaisiin organisaatioihin. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Eduskunta päätti kesäkuisessa 100-vuotisjuhlaistunnossaan perustaa yhteyteensä kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen. Laissa tutkimuslaitoksen perustamisesta sanotaan, että hallituksen yksi jäsen valitaan Suomen yliopistojen rehtorien ehdotuksesta. Neuvosto esitti eduskunnalle sekä mies että naisehdokasta. Kun hallitus valittiin joulukuussa 2006, neuvoston esittämä naisjäsen tuli valituksi. Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten nimittäminen Ylioppilastutkintolautakunta asetetaan Suomen yliopistojen rehtorien, Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston ja opetushallituksen ehdotusten perusteella. Neuvosto esitti kaudelle lautakuntaan 25 jäsentä, joista 22 valittiin. Myös puheenjohtaja valittiin neuvoston listalta Vuorovaikutus kansallisten toimijoiden kanssa Yliopistojen yhteistyöverkostot Kansallisen elektroninen kirjaston (FinELib) konsortion strategiaa vuosille esiteltiin neuvoston kokouksessa ja neuvosto antoi siitä lausunnon. Konsortion puheenjohtaja edustaa rehtorien neuvostoa. Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) perustuu konsortioon, jonka yhtenä omistajana neuvosto on. Konsortion puheenjohtaja edustaa rehtorien neuvostoa. SVY vieraili neuvoston kokouksessa. Sen perusteella päätettiin että SVY tekee yliopistoille ehdotuksen uudesta sopimuksesta. Yliopistot allekirjoittivat sopimuksen Myös Esteetön opiskelu -verkosto (ESOK) kävi neuvoston kuultavana. Lisäksi neuvosto osallistui sihteeristön kautta Kehrä jaoston toimintaan. Aikuis- ja täydennyskoulutuksen osalta neuvosto jatkoi yhteistyötään yliopistojen aikuiskoulutusverkoston kanssa. Yhteistyölle ryhdyttiin hakemaan uusi muotoja opetusministeriön vuonna 2002 tekemän selvityksen suosituksiin perustuen. Verkosto ja rehtorien neuvosto hakivat yhdessä opetusministeriöltä rahoitusta aikuiskoulutusverkoston pääsihteerin palkkaukseen. Rahoitus mahdollistaa verkoston pääsihteerin työvoiman käyttämisen myös rehtorien neuvoston selvitystehtäviin. Käytännön työ organisaatioiden leikkauspinnalla olevien toimintojen selvittämiseksi käynnistettiin vuoden 2007 alusta Koulutus- tiede- ja tutkimuspoliittiset toimijat Neuvoston toimintaperiaatteisiin kuuluu jatkuva vuorovaikutus ja keskustelu keskeisten tiedeja tutkimuspoliittisten toimijoiden kanssa. Tapaamiset tai strategia- ja teemaseminaarit tarjoavat tilaisuuden uusiin näkökulmiin ja oivat mahdollisuudet keskusteluun vaikuttamismahdollisuudet ja toiminnan ennakoimiseksi. Toimintavuonna neuvosto tai työvaliokunta tapasi mm Suomen Akatemian, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton edustajia. Keskustelut käsittelivät mm. yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa, tulevan hallituksen linjauksia korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa.

9 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 9 Valtioneuvosto on linjannut periaatepäätöksessään julkisen tutkimusjärjestelmän kehittämisestä ( ) koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistyminen koko tutkimusjärjestelmän keskeiseksi tavoitteeksi. Opetusministeriö on puolestaan todennut kehittämissuunnitelmassa ( ), että suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän tulee turvata mahdollisuutemme toimia tasavertaisesti muiden maiden kanssa. Opetusministeriö korostaa myös pohjoismaisen yhteistyön merkitystä tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistymisessä. Nämä linjaukset soveltuvat erinomaisesti rehtorien neuvoston kansainvälisen yhteistyöhön. Se on yliopistojen kansainvälistymisen ja verkottumisen kautta on muuttunut entistäkin tavoitteellisemmaksi ja on vaikuttanut suoraan myös neuvoston kansainvälisen toiminnan volyymin kasvuun. Neuvoston tavoitteena on kehittää uusia, kestäviä yhteistyömuotoja sekä lisätä Suomen yliopistojen kansainvälistä näkyvyyttä. Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) rakentaminen asettavat aivan uudenlaisia haasteita yliopistojen modernisaatiolle ja yliopistojen välisen yhteistyön kehittämiselle. Yliopistojen kansainvälisten verkostojen muodostumisen edellytyksenä on pitkäjänteinen ja jatkuva yhteistyö. 3.1 Eurooppalainen yhteistyö Pohjoismaat Neuvosto tukee toiminnassaan pohjoismaisten yliopistojen yhteistyön vahvistamista koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä pohjoismaisen tutkimusalueen rakentamista. Pohjoismainen yhteistyö on aktiivisessa vaiheessa NordForskin perustamisen myötä. Neuvoston Pohjoismainen yhteistyö on kanavoitunut ennen kaikkea yhteispohjoismaisen toimielimen NUS:n kautta. Se kokoontui vuoden 2006 aikana 4 kertaa. NUS:n toiminnassa painottui kahdenvälinen Saksan kanssa ja pohjoismainen yhteistyö NordForskin kautta. Lisäksi NUS päätti ryhtyä valmistelemaan pohjoismaista konferenssia vuodelle Ruotsin rehtorien neuvoston SUHF:n (Sveriges Universitets- och högskoleförbund) hallitus vieraili Helsingissä elokuussa. Keskustelujen aiheina olivat neuvoston toiminta sekä ajankohtaiset kysymykset Suomessa ja Ruotsissa, ml. yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen autonomia, tuottavuusohjelma ja rakenteellinen kehittäminen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhteet. Lisäksi keskusteltiin tutkimuseettisistä kysymyksistä. European University Association Eurooppalaisessa yhteistyössä neuvoston keskeisenä yhteistyöelimenä on European University Association (EUA). Neuvoston linjana on osallistua aktiivisesti EUA:n toimintaan. Neuvoston puheenjohtaja on lähtökohtaisesti asemansa vuoksi EUA:n päättävän elimen councilin jäsen ja pääsihteeri tarkkailija. Councilin kokousten yhteydessä järjestetään yleensä myös eurooppalaisten rehtorien neuvostojen pääsihteerien kokous. Toimintavuonna council kokoontui 4 kertaa ja pääsihteerit samoin 4 kertaa. Keskeisiä aiheita EUA:n toiminnassa olivat Bolognan prosessin implementointi ja siirtyminen kolmanteen sykliin, kannanotot yliopistojen modernisaatiosta ja komission aloitteeseen European University of Technologyn perustamiseksi. Councilin kokouksissa käsiteltiin myös EUA:n sääntöuudistusta. Neuvoston puheenjohtaja kuuluu myös EUA:n tutkimuspoliittiseen työryhmään, jossa valmistellaan kaikki EUA:n keskeiset kannanotot ja linjaukset. Työryhmä kokoontui vuonna 2006 kaksi kertaa.

10 10 Sekä EUA:n pääsihteeri että puheenjohtaja vierailivat toimintavuoden aikana Suomessa. Keskusteluissa käsiteltiin mm. EUAn sääntömuutosta, ammattikorkeakoulujen suhdetta EUA:han, Suomen yliopistojen kantaa European Institute of Technologyyn ja eurooppalaista tutkijoiden peruskirjaa (charter). Lisäksi EUA:n puheenjohtaja piti esityksen neuvoston seminaarissa, joka käsitteli yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa. EUA käynnisti vuonna 2006 Trends V projektin, jonka tavoitteena on selvittää, millä tavoin Bolognan prosessin implementointi edistyy eurooppalaisissa yliopistoissa ja minkälaisia yleisempiä trendejä, linjauksia ja haasteita implementoinnissa on havaittavissa. EUA:n tavoitteena on valmistella raportti Lontoossa toukokuussa 2007 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten. EUA toteutti projektin site-visiteillä 16 yliopistoon eri puolilla Eurooppaa. Suomessa projektiin osallistui ja site-visitin kohteena oli Vaasan yliopisto. Vierailun aikana kansainväliset asiantuntijat haastattelivat 9 eri ryhmää (mm. yliopiston johto, professorit, opiskelijat jne.). Vaasan yliopiston johto sai haastattelujen tuloksista palautetta. Neuvoston sihteeristö vastasi kansallisen raportin valmistelusta ja tarvittavasta asiantuntemuksesta vierailun aikana. European Research Council (ERC) Perustutkimuksen rahoittamisesta Euroopassa tulee vastaamaan jatkossa Euroopan tiedeneuvosto, jonka toiminta käynnistyi vuonna Rehtorien neuvosto teki EUA:n kautta ehdotuksia arviointipaneelien suomalaisiksi asiantuntijoiksi. Lisäksi neuvoston edustajat tapasivat ERC:n tieteellisen komitean. Muu eurooppalainen yhteistyö Neuvoston puheenjohtaja ja opetusministeriön ylijohtaja osallistuivat vuosittain järjestettävään eurooppalaisten rehtorienneuvostojen puheenjohtajien ja opetusministeriöiden yhteiskokoukseen. Neuvoston pääsihteeri on osallistunut Euroopan Neuvoston korkeakoulutuksen ja tutkimuksen johtoryhmän (steering committee) CD-ESR:n toimintaan. Neuvoston sihteeristö toimi kansallisena koordinaatiotahona European Centre for Strategic Management (ESMU) valmistelemassa selvityksessä Lissabonin ja Bolognan prosessien aiheuttamista muutoksista yliopistojen johtamisessa. Sihteeristö valmisteli myös neuvoston lukuohjeen yliopistoille EU komission suosituksesta Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja. Neuvoston suosituksesta Suomen yliopistojen rehtorit päättivät allekirjoittaa ns. Berliinin julistuksen tieteellisen tiedon avoimuudesta.

11 3.2 Aasialaisten yhteistyöverkostojen rakentaminen 11 Kiina Yhteistyö kiinalaisten yliopistojen ja koulutus- ja tiedeviranomaisten vauhdittui neuvoston Kiinan-matkan jälkeen. Vuonna 2006 Kiinan opetusministeriön alainen China Education Association for International Exchange (CEAIE) edustajat vierailivat Suomessa. Tapaamisessa neuvoston kanssa sovittiin kiinalaisten yliopistojen rehtorien vierailusta keväällä 2007 yhteistyön syventämiseksi. Neuvoston sihteeristö vastaa vierailun valmistelusta yhteistyössä Kiinan suurlähetystön, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Intia Intiasta on tullut kiinnostava yhteistyömaa. Neuvosto päätti, että se järjestää yliopistojen yhteisen kontaktimatkan Intiaan lokakuussa Muu Aasia -yhteistyö Thaimaan opetusministeri vieraili Suomessa 17-henkisen seurueensa kanssa. Tapaamisessa sovittiin alustavasti yhteistyön jatkamisesta. 4. SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO 2006 Neuvoston jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot (21) rehtoriensa kautta. Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Joensuun yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Rehtori Eero Kasanen Rehtori Ilkka Niiniluoto Rehtori Aino Sallinen Rehtori Perttu Vartiainen Rehtori Matti Uusitupa Rehtori Mauri Ylä-Kotola Rehtori Esko Riepula ( saakka) Rehtori Mauri Ylä-Kotola ( alkaen) Rehtori Markku Lukka Rehtori Pertti Salminen Rehtori Lauri Lajunen Rehtori Gustav Djupsjöbacka Rehtori Marianne Stenius Rehtori Yrjö Sotamaa Rehtori Jarl-Thure Eriksson Rehtori Krista Varantola Rehtori Paula Tuovinen Rehtori Matti Pursula Rehtori Tapio Reponen Rehtori Keijo Virtanen Rehtori Matti Jakobsson Rehtori Jorma Mattinen Rehtorien neuvoston aseman järjestäminen oli esillä useita kertoja mm. keskusteluissa opetusministeriön kanssa. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli neuvoston asemaa Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annettavan lain yhteydessä.

12 Työvaliokunta Työvaliokunta vastaa asioiden valmistelusta ja neuvoston toiminnan suunnittelusta sekä kehittämisestä. 12 Rehtori Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Rehtori Krista Varantola, varapuheenjohtaja Rehtori Markku Lukka, varapuheenjohtaja Rehtori Gustav Djupsjöbacka Rehtori Matti Jakobsson Helsingin Yliopisto Tampereen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sibelius-Akatemia Vaasan yliopisto Sihteeristö Sihteeristön vastaa asioiden valmistelusta ja toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta neuvoston ja työvaliokunnan linjausten mukaisesti. Pääsihteeri FT, dos. Tapio Markkanen asti FT, dos. Liisa Savunen alkaen Apulaispääsihteeri FM Hanna Manner Osastosihteeri valt. yo. Maria Linkoaho-Nordling (vv ) FM Elina Värtö Neuvoston talous Neuvoston talous perustuu yliopistojen opiskelijamääriin suhteutettuihin osallistumismaksuihin ( euroa). Helsingin yliopisto tukee toimintaa mm. toimimalla sihteeristön työnantajana neuvoston puolesta. Vuonna 2006 toteutuneen budjetin loppusumma oli euroa.. Suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut ( euroa). Neuvoston rahastonhoitajana toimii Helsingin yliopiston rahastojen pääkirjanpitäjä Marja-Sisko Pursio. alkuun LIITE Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston lausunnot, kannanotot ja nimitysesitykset vuonna 2006 Lausunnot ja kannanotot: 1. Uuden palkkausjärjestelmän rahoittaminen yliopistoissa Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittäminen (1) ja (2) 3. Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin strategia vuosille Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen, palvelukeskuksen toimipisteiden sijaintipaikkakunnat ja yliopistojen palvelukeskusten perustaminen Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti Koulutustoimikuntajärjestelmän uudistaminen Yliopistolain muuttaminen Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle. Euroopan teknologiainstituutti: perustamisvaiheen jatkotoimet OPM:lle(1) ja KTM:lle(2) 10. Ammattikorkeakouluista käytettävä englanninkielinen nimitys

13 11. Komission tiedonanto neuvostolle ja parlamentille. Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: Koulutus, tutkimus ja innovaatiot EU:n 7. puiteohjelman budjetin jakautuma OPM ja Korkeakoulujen arviointineuvosto: Tohtorikoulutus Kannanotto selvitysmiehille yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittämisestä Tuso-henkilöstövähennykset Kommentteja opetusministeriön luonnokseen valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi eduskunnalle Euroopan teknologiainstituutin (EIT) perustaminen Valtiontilintarkastajien vuoden 2006 kertomuksen valmistelu Elinikäinen oppiminen yliopistoissa Yliopistojen ulkopuolista tutkimusrahoitus Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 :n muutosehdotus Kuulemiset: Sivistysvaliokunnassa: - Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 :n muutosehdotukset Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 :n muuttaminen Koulutuspoliittinen selonteko Vuoden 2007 talousarvio Yliopistolain muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa: - Vuoden 2007 talousarvio Opetusministeriössä: - Koulutuspoliittinen selonteko Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille Nimitysesitykset: 1. Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä sekä koulutustoimikunnat EU-asioiden komitean jaosto 20:n laaja kokoonpano Työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaosto Etelä-Suomen läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta Kansallinen infrastruktuuriryhmä Strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä Kansallisen elektronisen kirjaston ohjausryhmä Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Panel Chairs and Panel Members for the ERC Scientific Council Koulutustoimikuntatyöryhmä Merkkivuoden 1809 valmistelu Aikuiskoulutusneuvosto Ylioppilastutkintolautakunnan täydentäminen

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2008 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2008 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2008 toimintakertomus SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2008 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 6 2.1. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5. PÖYTÄKIRJA 1/2003 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 1 / 2003 Aika: 11.3.2003 klo 13.00-15.30, klo 12.30 alkaen mahdollisuus kiertoon kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 27.-28.10.2009, Finlandia-talo, Helsinki. Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 27.-28.10.2009, Finlandia-talo, Helsinki. Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 27.-28.10.2009, Finlandia-talo, Helsinki Johtaja Hannu Sirén Ajankohtaista korkeakoulupolitiikasta 1. Lainsäädäntö Yliopistolaki Ammattikorkeakoululain muutokset

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset Kansallinen Bologna seurantaseminaari Koulutuskeskus Dipoli, Espoo 25.5.2009 Pääsihteeri Liisa Savunen,

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Suomen Akatemian kommentit tiedonantoon

Suomen Akatemian kommentit tiedonantoon Suomen Akatemia 28.1.2007 Sivistysvaliokunnalle Asia: Kirjallinen asiantuntijalausunto koskien KOMISSION TIEDONANTOA Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot Suomen

Lisätiedot

Liite 1. Sopijaosapuolet

Liite 1. Sopijaosapuolet Liite 1. Sopijaosapuolet Aalto-yliopisto, Y-tunnus 0245902-6 Arkistolaitos, Y-tunnus 0245885-9 Eduskunnan kanslia, Y-tunnus 0245977-1 Helsingin yliopisto, Y-tunnus 0313471-7 Itä-Suomen yliopisto, Y-tunnus

Lisätiedot

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kansallinen asiantuntijaryhmä

Kansallinen asiantuntijaryhmä Kansallinen asiantuntijaryhmä 20.9.2012 Riitta Mustonen 2 FIRI asiantuntijaryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 2.12.2011 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 2 :n 5 kohdan nojalla Suomen

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto. Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto. Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto Ajankohtaisseminaari digitoinnista 11.2.2009 Minna Karvonen Digitaalisia kirjastoja koskeva Euroopan unionin toiminta - kuinka kulttuuriaineistojen ja tieteellisen tiedon

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

Vaasan korkeakoulukonsortio

Vaasan korkeakoulukonsortio Vaasan korkeakoulukonsortio Ilkka Virtanen Vaasan Rotaryklubi Viikkoesitelmä 4.3.2003 http://www.uwasa.fi/~itv/publicat/vaasakon.ppt Vaasa perinteinen koulukaupunki Triviaalikoulu 1684 yliopistoon johtava

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto TUHA-verkosto lyhyesti Verkoston suunnittelu käynnistyi RAKETTI TUTKI:n järjestämästä kick off tilaisuudesta 14.1.2014

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot