SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus"

Transkriptio

1 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2006 toimintakertomus

2 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINNAN TAVOITTEET YLIOPISTOJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN JA YHTEISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Vaikuttaminen hallitusohjelmaan VAIKUTTAMINEN KOULUTUS- JA TIEDEPOLITIIKKAAN Lausunnot, kannanotot ja osallistuminen keskusteluun Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset suhteet Toimintavuoden erityiskysymykset SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTOREILLE YHTEISESTI MÄÄRITETYT LAKIIN TAI ASETUKSEEN PERUSTUVAT TEHTÄVÄT VUOROVAIKUTUS KANSALLISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA Yliopistojen yhteistyöverkostot Koulutus- tiede- ja tutkimuspoliittiset toimijat KANSAINVÄLINEN TOIMINTA EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ AASIALAISTEN YHTEISTYÖVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO LIITE SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTON LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA NIMITYSESITYKSET VUONNA 2006

3 TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto on yliopistojen rehtorien muodostama yhteistyöelin, johon kuuluvat maamme kymmenen monialaisen yliopiston, kolmen teknillisen, kolmen kauppa- ja neljän taideyliopiston rehtorit sekä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori. Se on yliopistojen yhteistyöelin joka käsittelee yliopistoja koskevia periaatteellisia tai muita laajakantoisia yhteisiä kysymyksiä. Neuvoston tehtäväkenttä on viime vuosina laajentunut ja monipuolistunut. Samalla toiminta on tullut monimuotoisemmaksi. Kansallisella tasolla yliopistoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat neuvoston kenttään. Toimintaympäristön muutokset vaativat neuvostolta entistä suurempaa tietoisuutta hyvien toimintalinjojen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi. Vuorovaikutus sekä kansallisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa on yhä tärkeämpää. Erityisesti kansainvälinen yhteistyö on muuttunut ja tiivistynyt. Vuoden 2006 aikana neuvosto kokoontui seitsemän kertaa ja työvaliokunta yksitoista kertaa. Sekä neuvoston ja työvaliokunnan kuultavana kävi useita asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Keskeisiä asioita neuvoston kansallisella agendalla olivat yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen asema, rakenteellinen kehittäminen ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Yliopistojen taloudellisen aseman muuttamisessa saavutettiin ensimmäinen askel, kun hallituksen esitys rahastotalouden sallimisesta kaikille yliopistoille hyväksyttiin eduskunnassa vuoden lopussa. Neuvosto antoi toimintavuonna 21 lausuntoa, kannanottoa tai esitystä keskeisistä korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisista asioista. Neuvoston puheenjohtajaa tai edustajaa kuultiin 6 kertaa eduskunnan valiokunnissa. Kuulemisten ja lausuntojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 60 %. Toimintakertomuksen liitteessä on lueteltu neuvoston kaikki lausunnot ja nimitykset. Toimintavuonna neuvostolla oli kaksi sisäistä työryhmää. Toinen työryhmän pohti yliopistojen julkisoikeudellisen aseman järjestämistä ja toinen perustettiin käsittelemään yritysten kanssa solmittavien sopimusten yhteiset periaatteet ja laatimaan yliopistoille annettavia suosituksia yhteisiksi pelisäännöiksi. Neuvoston hallitusohjelmatavoitteisiin Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja kirjattiin mm. rahastotalouden salliminen kaikille yliopistoille, oikeushenkilöys, kehittämislain jatkaminen, perusrahoituksen lisääminen. Neuvoston kansainvälinen toiminta oli edellisvuosien tapaan vireää. Neuvosto osallistui aktiivisesti Pohjoismaisten rehtorien neuvostojen välisen yhteistyöorganisaation Nordiska universitetssamarbetet (NUS) toimintaan. Eurooppalaisessa yhteistyössä neuvosto osallistui aktiivisesti European University Associationin (EUA) toimintaan. Yhteistyöverkostojen rakentamista Aasiaan erityisesti Kiinan ja Intian kanssa jatkettiin. Rehtorien neuvoston aseman järjestäminen oli esillä useita kertoja mm. keskusteluissa opetusministeriön kanssa. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli neuvoston asemaa Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annettavan lain yhteydessä.

4 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Suomen kansallinen toimintastrategia rakentuu osaamisen, innovaatioiden ja kansainvälistymisen luomalle perustalle. Suomalaista järjestelmää pidetään kansainvälisessä vertailussa tuloksellisena ja kilpailukykyisenä. Onnistuminen innovaatioiden tuottamisessa jatkossakin edellyttää voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin kaikilla aloilla, mutta erityisesti sellaiseen tutkimukseen, joka on avainasemassa pyrittäessä lisäämään Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Yliopistojen rooli Suomen kansallisen strategian toteuttamisessa on keskeinen. Tutkimukseen panostamisessa Suomi on jo saavuttanut Lissabonin strategian asettaman kolme prosentin tavoitteen. Valtioneuvosto on asettanut tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen tavoitteeksi neljä prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Koulutukseen panostamisessa Suomi ei ole samanlainen edelläkävijä, vaikka panostus siihen ylittää OECD maiden keskitason. Korkeakoululaitoksen kehittämislaki määrittää yliopistojen perusrahoituksen kehittymisen suuntaviivat. Nykyisen kehittämislain (voimassa asti) viitoittama rahoituslisäys on ollut erittäin tarpeellinen. Yliopistojen perusrahoituksen järjestäminen ja sen reaalinen kehittyminen tulevaisuudessa on avainkysymys yliopistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Yliopistojen toimintaympäristö on voimakkaasti muuttumassa sekä Suomessa että globaalisti. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä käynnisti muutosprosessin ja viitoitti linjat myös yliopistojen kehittämistyölle. Opetusministeriö julkisti korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet. Rakenteellisen kehittämisen tarpeiden taustalla on valtiohallinnon tuottavuushanke, jota perustellaan mm. väestörakenteessa tapahtuvilla muutoksilla. Tiedepolitiikan ohjausjärjestelmässä tapahtuvat muutokset heijastuvat suoraan yliopistoihin ja neuvoston toiminnan ytimeen. Toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta neuvoston tehtäväkenttä on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut. Samalla toiminta on tullut myös monimuotoisemmaksi. Toimintaympäristön muutokset vaativat entistä suurempaa tietoisuutta hyvien toimintalinjojen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi. Vuorovaikutus, aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja toimiminen proaktiivisesti on kansallisessa toiminnassa yhä tärkeämpää. Korkeakoulutuksen kansainvälinen yhteistyö on muuttunut ja tiivistynyt. Samalla kansainvälisen ja kansallisen keskustelun rajat ovat hämärtyneet ja kansainväliset korkeakoulutuspoliittiset linjaukset vaikuttavat yhä suoremmin kansallisella tasolla. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 2.1 Yliopistojen välisen yhteistyön ja yhteisten strategisten tavoitteiden edistäminen Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Rehtorien neuvosto ehdotti jo 2002 julkaisemassaan raportissa Yliopistojen taloudellinen autonomia Suomen yliopistojen oikeusmuodon muuttamista. Kansainvälisenä trendinä on ollut yliopistojen autonomian vahvistaminen. Valtioneuvoston periaatepäätös nosti yliopistojen aseman vahvistamisen agendalle myös Suomessa ja opetusministeriö asetti joulukuussa 2005 kaksijäsenisen ryhmän selvittämään uudistustarpeita ja antamaan konkreettiset ehdotukset toimenpiteiksi. Selvitysmiehet antoivat väliraportin kesäkuussa 2006 ja loppuraportin talvella Neuvosto asetti puolestaan selvitysmiesten työn tueksi työryhmän. Se kokoontui neljä kertaa, tapasi selvitysmiehiä ja osallistui aktiivisesti neuvoston kannanottojen valmisteluun.

5 Neuvosto järjesti lokakuussa seminaarin, jonka pääpuhujaksi kutsuttiin European University Associationin puheenjohtaja rehtori Georg Winckler. Muut puhujat olivat selvitysmies Rantanen ja rehtori Niiniluoto. Seminaariin osallistui rehtorien lisäksi 32 henkilöä mm. yliopistoista, elinkeinoelämän keskusliitosta ja valtiovarainministeriöstä. Neuvoston tavoitteena on taloudellisen autonomian vahvistaminen ja oikeushenkilöys. Neuvosto kannatti kannanotoissaan ja lausunnoissaan myös lahjoitusten verovähennyksen ylärajan nostamista. Ensimmäisenä muutoksena kohti oikeushenkilöyttä sallittiin rahastotalous kaikille yliopistoille vuoden 2007 alusta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: Tapaamiset, kuulemiset - senior adviser Folke Hjalmers kuuleminen (Chalmersin yliopisto, Ruotsi) selvitysmiesten Jorma Rantanen ja Niilo Jääskinen tapaaminen selvitysmiesten Jorma Rantanen ja Niilo Jääskinen tapaaminen (kuulemistilaisuus) - EUA:n puheenjohtajan Georg Wincklerin tapaaminen Selvitykset - vararehtori Teuvo Pohjolainen laati liikelaitoslakiin pohjautuvan alustavan luonnoksen laiksi yliopistojen toiminnan, talouden ja hallinnon perusteista Seminaarit - Neuvoston seminaari puhujina Georg Winckler (EUA), Jorma Rantanen ja Ilkka Niiniluoto Lausunnot - lausunto selvitysmiehille lausunto selvitysmiesten väliraportista opetusministeriölle (OPM:n kuulemistilaisuus) - lausunto opetusministeriölle esityksestä yliopistolain muuttamiseksi lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain muuttamiseksi lausunto selvitysmiehille kuulemistilaisuuden keskustelujen perusteella Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Keskustelut yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä vauhdittuivat voimakkaasti toimintavuonna ja hallitsivat loppuvuodesta tiedepoliittista keskustelua myös rehtorien neuvostossa. Rakenteellinen kehittäminen kytkeytyi samalla yhä läheisemmin valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan. Neuvosto selvitti tammikuussa 2006 yliopistoissa siihen mennessä käynnistyneitä hankkeita ja kehityssuuntia. Tapaamisessa ministerin ja opetusministeriön virkamiesjohdon kanssa painottui keskustelu rakenteellisesta kehittämisestä, ja neuvoston kooste luovutettiin ministerille. Opetusministeriö pyysi yliopistoilta tulosneuvotteluissa huhtikuussa 2006 ehdotuksia rakenteiden kehittämiseksi ja vaati lisäksi, että jokainen yliopisto ilmoittaa, montako virkaa se vähentää tulevina vuosina. Neuvoston käsityksen mukaan vaatimus ei ollut sopusoinnussa yliopistojen itsehallinnon eikä tulossopimusjärjestelmän kanssa ja ilmoitti sen kannanotossaan opetusministeriölle. Yliopistot toimittivat ehdotuksensa rakenteellisen kehittämisen esityksistään myös neuvoston sihteeristöön kesän lopussa. Sihteeristö teki niistä yhteenvedon kokonaiskuvan muodostamiseksi. Sen perusteella neuvosto päätti julkaista asiasta tiedotteen. Opetusministeriölle lähettämässään yliopistojen henkilöstö- ja taloushallinnon yhteinen palvelukeskushankkeesta neuvosto ilmaisi kantanaan, että päätöstä tulisi lykätä. 5

6 Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - kooste käynnistyneistä rakenteellisen kehittämisen hankkeista yliopistoissa keskustelu opetusministerin ja ministeriön virkamiesjohdon kanssa kannanotto opetusministeriölle tuso neuvotteluissa esitettyihin vähennyksiin pääsihteerin alustus Koulutusalan sosiaalidemokraattisen yhdistyksen keskustelutilaisuudessa yhteenveto yliopistojen rakenteellisen kehittämisen esityksistä tiedote Yliopistot etenevät rakenteidensa kehittämiseksi kannanotto opetusministeriölle yliopistojen palvelukeskusten perustamisesta neuvoston pj:n kommenttipuheenvuoro opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen seminaarissa Vaikuttaminen hallitusohjelmaan Yliopistojen perustehtävien täyttämiseen tarvittavien riittävien voimavarojen turvaamiseksi neuvosto valmisteli alkavaa vaalikautta ja yliopistojen yhteisiä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Neuvoston hallitusohjelmatavoitteisiin Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja kirjattiin mm. rahastotalouden salliminen kaikille yliopistoille, oikeushenkilöys, kehittämislain jatkaminen, perusrahoituksen lisääminen Tiede- ja teknologianeuvoston ehdottamalla tavalla sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaon selkiyttäminen. Agenda painettiin kaksikielisenä ja se esitettiin eduskuntaryhmille syyskuussa. Siitä tehtiin tiedote, jota mm. STT uutisoi. Agendasta uutisoitiin myös lehdistössä (mm. Helsingin Sanomat). Yliopistot tiedottivat Agendasta omilla verkkosivuillaan ja sitä jaettiin laajasti yhteistyökumppaneille. Yhteenveto neuvoston keskeistä toimenpiteistä vuonna 2006: - Agenda: Suomi tarvitsee yliopistoja laatiminen, kääntäminen, painatus ja jakelu - Agendan julkistamistilaisuus eduskunnassa - pj. esitteli Agendaa eduskunnan yliopistoverkolle tiedote Agendan tavoitteista Vaikuttaminen koulutus- ja tiedepolitiikkaan Lausunnot, kannanotot ja osallistuminen keskusteluun Neuvoston toiminnan ytimen muodostaa aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen koulutusja tiedepoliittiseen keskusteluun. Käytännössä se tarkoittaa ennen muuta osallistumista erilaisiin työryhmiin, kuulemistilaisuuksiin ja seminaareihin sekä lausuntojen antamista koulutusja tiedepoliittisista erityiskysymyksistä. Neuvostolla oli toimintavuoden aikana edustaja useissa korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisissa työryhmissä. Niistä keskeisimmät olivat: - Tiede- ja teknologianeuvosto - Sektoritutkimustyöryhmä Strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä Kansallinen infrastruktuuriryhmä Aikuiskoulutusneuvosto Neuvosto antoi toimintavuonna kaikkiaan 21 lausuntoa tai kannanottoa keskeisistä korkeakoulutus-, tutkimus- ja tiedepoliittisista asioista. Niistä mainittakoon erityisesti jo edellä mainitut yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa koskevien lausuntojen lisäksi tutkijankoulutukseen ja tutkijanuraan liittyvät kysymykset, joista neuvosto antoi vuonna 2006 opetusministeriölle kaksi lausuntoa. Niistä toinen käsitteli tohtorikoulutuksen kehittämistä ja toinen tutkijanuraa. 6

7 7 Neuvosto oli opetusministeriön ja sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteosta ja opetusministeriön kuultavana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta. Neuvoston puheenjohtajaa tai edustajaa kuultiin 6 kertaa eduskunnan valiokunnissa. Kaikkiin kuulemistilaisuuksiin jätettiin myös kirjallinen lausunto Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset suhteet Korkeakoulujärjestelmän duaalimallin kannalta toimintavuonna nousi keskeiseksi kysymykseksi ammattikorkeakoulujen englanninkielinen nimi. Ammattikorkeakoulut ryhtyivät vuonna 2006 käyttämään lähes poikkeuksetta University of Applied Sciences nimikettä, johon neuvosto otti useita kertoja kantaa pyytäen opetusministeriä ottamaan asiaan kantaan. Vuoden lopulla asia oli edelleen ratkaisematta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - neuvoston kannanotto Arenelle ammattikorkeakoulujen englanninkielisestä nimestä neuvoston ja Arenen puheenjohtajan tapaaminen neuvoston kannanotto opetusministeriölle ammattikorkeakouluista käytettävästä englanninkielisestä nimityksestä neuvoston ja Arenen työvaliokunnan tapaaminen neuvoston jäsenet että sihteeristö osallistuivat vuoden aikana useisiin Arenen järjestämiin tilaisuuksiin Toimintavuoden erityiskysymykset Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on noussut tiedepoliittiseen keskusteluun erityisesti sen jälkeen, kun yliopistoille määritettiin kolmas tehtävä. Neuvosto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota siihen, että yliopistoilla on vaihtelevia tulkintatapoja yliopistojen ja yritysten yhteisten hankkeiden rahoitusehdoista. Yliopistoja säätelevä lainsäädäntö on kuitenkin sama, joten erilaiset tulkinnat voivat aiheuttaa epäterveitä kilpailutilanteita. Neuvosto päätti asettaa työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia suositukset yhteisiksi pelisäännöiksi. Neuvosto antoi lausunnon valtiontilintarkastajille yrittäjyysosaamisesta Euroopan Teknologiainstituutti (EIT) EU:n komissio on käynnistänyt valmistelutyön Euroopan teknologiainstituutin perustamiseksi. Komissio antoi EIT:tä koskevan tiedonannon kesäkuussa ja lakiesityksen lokakuussa. Aloitetta käsiteltiin neuvostossa useaan otteeseen eri vaiheissa ja neuvosto osallistui kansallisen keskustelun ohella kansainväliseen keskusteluun European University Associationin kautta. Yhteenveto neuvoston keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2006: - lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle komission ehdotuksesta työvaliokunnan kommentit Suomen tavoitemuistiosta EU20 jaostolle johtaja Markku Mattilan oli neuvoston kuultavana keskustelut European University Associationin kokouksissa (Council ja Research Group) - keskustelu EU20 + EU30 jaoston kokouksessa

8 2.3 Suomen yliopistojen rehtoreille yhteisesti määritetyt lakiin tai asetukseen perustuvat tehtävät Neuvosto vastaa käytännössä useista Suomen yliopistoille yhteisesti tai Suomen yliopistojen rehtoreille määritetyistä lakisääteisistä tehtävistä. Tyypillisesti nämä tehtävät ovat ehdokkaiden asettamisia erilaisiin organisaatioihin. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Eduskunta päätti kesäkuisessa 100-vuotisjuhlaistunnossaan perustaa yhteyteensä kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen. Laissa tutkimuslaitoksen perustamisesta sanotaan, että hallituksen yksi jäsen valitaan Suomen yliopistojen rehtorien ehdotuksesta. Neuvosto esitti eduskunnalle sekä mies että naisehdokasta. Kun hallitus valittiin joulukuussa 2006, neuvoston esittämä naisjäsen tuli valituksi. Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten nimittäminen Ylioppilastutkintolautakunta asetetaan Suomen yliopistojen rehtorien, Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston ja opetushallituksen ehdotusten perusteella. Neuvosto esitti kaudelle lautakuntaan 25 jäsentä, joista 22 valittiin. Myös puheenjohtaja valittiin neuvoston listalta Vuorovaikutus kansallisten toimijoiden kanssa Yliopistojen yhteistyöverkostot Kansallisen elektroninen kirjaston (FinELib) konsortion strategiaa vuosille esiteltiin neuvoston kokouksessa ja neuvosto antoi siitä lausunnon. Konsortion puheenjohtaja edustaa rehtorien neuvostoa. Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) perustuu konsortioon, jonka yhtenä omistajana neuvosto on. Konsortion puheenjohtaja edustaa rehtorien neuvostoa. SVY vieraili neuvoston kokouksessa. Sen perusteella päätettiin että SVY tekee yliopistoille ehdotuksen uudesta sopimuksesta. Yliopistot allekirjoittivat sopimuksen Myös Esteetön opiskelu -verkosto (ESOK) kävi neuvoston kuultavana. Lisäksi neuvosto osallistui sihteeristön kautta Kehrä jaoston toimintaan. Aikuis- ja täydennyskoulutuksen osalta neuvosto jatkoi yhteistyötään yliopistojen aikuiskoulutusverkoston kanssa. Yhteistyölle ryhdyttiin hakemaan uusi muotoja opetusministeriön vuonna 2002 tekemän selvityksen suosituksiin perustuen. Verkosto ja rehtorien neuvosto hakivat yhdessä opetusministeriöltä rahoitusta aikuiskoulutusverkoston pääsihteerin palkkaukseen. Rahoitus mahdollistaa verkoston pääsihteerin työvoiman käyttämisen myös rehtorien neuvoston selvitystehtäviin. Käytännön työ organisaatioiden leikkauspinnalla olevien toimintojen selvittämiseksi käynnistettiin vuoden 2007 alusta Koulutus- tiede- ja tutkimuspoliittiset toimijat Neuvoston toimintaperiaatteisiin kuuluu jatkuva vuorovaikutus ja keskustelu keskeisten tiedeja tutkimuspoliittisten toimijoiden kanssa. Tapaamiset tai strategia- ja teemaseminaarit tarjoavat tilaisuuden uusiin näkökulmiin ja oivat mahdollisuudet keskusteluun vaikuttamismahdollisuudet ja toiminnan ennakoimiseksi. Toimintavuonna neuvosto tai työvaliokunta tapasi mm Suomen Akatemian, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton edustajia. Keskustelut käsittelivät mm. yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa, tulevan hallituksen linjauksia korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa.

9 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 9 Valtioneuvosto on linjannut periaatepäätöksessään julkisen tutkimusjärjestelmän kehittämisestä ( ) koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistyminen koko tutkimusjärjestelmän keskeiseksi tavoitteeksi. Opetusministeriö on puolestaan todennut kehittämissuunnitelmassa ( ), että suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän tulee turvata mahdollisuutemme toimia tasavertaisesti muiden maiden kanssa. Opetusministeriö korostaa myös pohjoismaisen yhteistyön merkitystä tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistymisessä. Nämä linjaukset soveltuvat erinomaisesti rehtorien neuvoston kansainvälisen yhteistyöhön. Se on yliopistojen kansainvälistymisen ja verkottumisen kautta on muuttunut entistäkin tavoitteellisemmaksi ja on vaikuttanut suoraan myös neuvoston kansainvälisen toiminnan volyymin kasvuun. Neuvoston tavoitteena on kehittää uusia, kestäviä yhteistyömuotoja sekä lisätä Suomen yliopistojen kansainvälistä näkyvyyttä. Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) rakentaminen asettavat aivan uudenlaisia haasteita yliopistojen modernisaatiolle ja yliopistojen välisen yhteistyön kehittämiselle. Yliopistojen kansainvälisten verkostojen muodostumisen edellytyksenä on pitkäjänteinen ja jatkuva yhteistyö. 3.1 Eurooppalainen yhteistyö Pohjoismaat Neuvosto tukee toiminnassaan pohjoismaisten yliopistojen yhteistyön vahvistamista koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä pohjoismaisen tutkimusalueen rakentamista. Pohjoismainen yhteistyö on aktiivisessa vaiheessa NordForskin perustamisen myötä. Neuvoston Pohjoismainen yhteistyö on kanavoitunut ennen kaikkea yhteispohjoismaisen toimielimen NUS:n kautta. Se kokoontui vuoden 2006 aikana 4 kertaa. NUS:n toiminnassa painottui kahdenvälinen Saksan kanssa ja pohjoismainen yhteistyö NordForskin kautta. Lisäksi NUS päätti ryhtyä valmistelemaan pohjoismaista konferenssia vuodelle Ruotsin rehtorien neuvoston SUHF:n (Sveriges Universitets- och högskoleförbund) hallitus vieraili Helsingissä elokuussa. Keskustelujen aiheina olivat neuvoston toiminta sekä ajankohtaiset kysymykset Suomessa ja Ruotsissa, ml. yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen autonomia, tuottavuusohjelma ja rakenteellinen kehittäminen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhteet. Lisäksi keskusteltiin tutkimuseettisistä kysymyksistä. European University Association Eurooppalaisessa yhteistyössä neuvoston keskeisenä yhteistyöelimenä on European University Association (EUA). Neuvoston linjana on osallistua aktiivisesti EUA:n toimintaan. Neuvoston puheenjohtaja on lähtökohtaisesti asemansa vuoksi EUA:n päättävän elimen councilin jäsen ja pääsihteeri tarkkailija. Councilin kokousten yhteydessä järjestetään yleensä myös eurooppalaisten rehtorien neuvostojen pääsihteerien kokous. Toimintavuonna council kokoontui 4 kertaa ja pääsihteerit samoin 4 kertaa. Keskeisiä aiheita EUA:n toiminnassa olivat Bolognan prosessin implementointi ja siirtyminen kolmanteen sykliin, kannanotot yliopistojen modernisaatiosta ja komission aloitteeseen European University of Technologyn perustamiseksi. Councilin kokouksissa käsiteltiin myös EUA:n sääntöuudistusta. Neuvoston puheenjohtaja kuuluu myös EUA:n tutkimuspoliittiseen työryhmään, jossa valmistellaan kaikki EUA:n keskeiset kannanotot ja linjaukset. Työryhmä kokoontui vuonna 2006 kaksi kertaa.

10 10 Sekä EUA:n pääsihteeri että puheenjohtaja vierailivat toimintavuoden aikana Suomessa. Keskusteluissa käsiteltiin mm. EUAn sääntömuutosta, ammattikorkeakoulujen suhdetta EUA:han, Suomen yliopistojen kantaa European Institute of Technologyyn ja eurooppalaista tutkijoiden peruskirjaa (charter). Lisäksi EUA:n puheenjohtaja piti esityksen neuvoston seminaarissa, joka käsitteli yliopistojen taloudellista ja hallinnollista asemaa. EUA käynnisti vuonna 2006 Trends V projektin, jonka tavoitteena on selvittää, millä tavoin Bolognan prosessin implementointi edistyy eurooppalaisissa yliopistoissa ja minkälaisia yleisempiä trendejä, linjauksia ja haasteita implementoinnissa on havaittavissa. EUA:n tavoitteena on valmistella raportti Lontoossa toukokuussa 2007 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten. EUA toteutti projektin site-visiteillä 16 yliopistoon eri puolilla Eurooppaa. Suomessa projektiin osallistui ja site-visitin kohteena oli Vaasan yliopisto. Vierailun aikana kansainväliset asiantuntijat haastattelivat 9 eri ryhmää (mm. yliopiston johto, professorit, opiskelijat jne.). Vaasan yliopiston johto sai haastattelujen tuloksista palautetta. Neuvoston sihteeristö vastasi kansallisen raportin valmistelusta ja tarvittavasta asiantuntemuksesta vierailun aikana. European Research Council (ERC) Perustutkimuksen rahoittamisesta Euroopassa tulee vastaamaan jatkossa Euroopan tiedeneuvosto, jonka toiminta käynnistyi vuonna Rehtorien neuvosto teki EUA:n kautta ehdotuksia arviointipaneelien suomalaisiksi asiantuntijoiksi. Lisäksi neuvoston edustajat tapasivat ERC:n tieteellisen komitean. Muu eurooppalainen yhteistyö Neuvoston puheenjohtaja ja opetusministeriön ylijohtaja osallistuivat vuosittain järjestettävään eurooppalaisten rehtorienneuvostojen puheenjohtajien ja opetusministeriöiden yhteiskokoukseen. Neuvoston pääsihteeri on osallistunut Euroopan Neuvoston korkeakoulutuksen ja tutkimuksen johtoryhmän (steering committee) CD-ESR:n toimintaan. Neuvoston sihteeristö toimi kansallisena koordinaatiotahona European Centre for Strategic Management (ESMU) valmistelemassa selvityksessä Lissabonin ja Bolognan prosessien aiheuttamista muutoksista yliopistojen johtamisessa. Sihteeristö valmisteli myös neuvoston lukuohjeen yliopistoille EU komission suosituksesta Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja. Neuvoston suosituksesta Suomen yliopistojen rehtorit päättivät allekirjoittaa ns. Berliinin julistuksen tieteellisen tiedon avoimuudesta.

11 3.2 Aasialaisten yhteistyöverkostojen rakentaminen 11 Kiina Yhteistyö kiinalaisten yliopistojen ja koulutus- ja tiedeviranomaisten vauhdittui neuvoston Kiinan-matkan jälkeen. Vuonna 2006 Kiinan opetusministeriön alainen China Education Association for International Exchange (CEAIE) edustajat vierailivat Suomessa. Tapaamisessa neuvoston kanssa sovittiin kiinalaisten yliopistojen rehtorien vierailusta keväällä 2007 yhteistyön syventämiseksi. Neuvoston sihteeristö vastaa vierailun valmistelusta yhteistyössä Kiinan suurlähetystön, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Intia Intiasta on tullut kiinnostava yhteistyömaa. Neuvosto päätti, että se järjestää yliopistojen yhteisen kontaktimatkan Intiaan lokakuussa Muu Aasia -yhteistyö Thaimaan opetusministeri vieraili Suomessa 17-henkisen seurueensa kanssa. Tapaamisessa sovittiin alustavasti yhteistyön jatkamisesta. 4. SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO 2006 Neuvoston jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot (21) rehtoriensa kautta. Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Joensuun yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Rehtori Eero Kasanen Rehtori Ilkka Niiniluoto Rehtori Aino Sallinen Rehtori Perttu Vartiainen Rehtori Matti Uusitupa Rehtori Mauri Ylä-Kotola Rehtori Esko Riepula ( saakka) Rehtori Mauri Ylä-Kotola ( alkaen) Rehtori Markku Lukka Rehtori Pertti Salminen Rehtori Lauri Lajunen Rehtori Gustav Djupsjöbacka Rehtori Marianne Stenius Rehtori Yrjö Sotamaa Rehtori Jarl-Thure Eriksson Rehtori Krista Varantola Rehtori Paula Tuovinen Rehtori Matti Pursula Rehtori Tapio Reponen Rehtori Keijo Virtanen Rehtori Matti Jakobsson Rehtori Jorma Mattinen Rehtorien neuvoston aseman järjestäminen oli esillä useita kertoja mm. keskusteluissa opetusministeriön kanssa. Lisäksi perustuslakivaliokunta käsitteli neuvoston asemaa Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta annettavan lain yhteydessä.

12 Työvaliokunta Työvaliokunta vastaa asioiden valmistelusta ja neuvoston toiminnan suunnittelusta sekä kehittämisestä. 12 Rehtori Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja Rehtori Krista Varantola, varapuheenjohtaja Rehtori Markku Lukka, varapuheenjohtaja Rehtori Gustav Djupsjöbacka Rehtori Matti Jakobsson Helsingin Yliopisto Tampereen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sibelius-Akatemia Vaasan yliopisto Sihteeristö Sihteeristön vastaa asioiden valmistelusta ja toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta neuvoston ja työvaliokunnan linjausten mukaisesti. Pääsihteeri FT, dos. Tapio Markkanen asti FT, dos. Liisa Savunen alkaen Apulaispääsihteeri FM Hanna Manner Osastosihteeri valt. yo. Maria Linkoaho-Nordling (vv ) FM Elina Värtö Neuvoston talous Neuvoston talous perustuu yliopistojen opiskelijamääriin suhteutettuihin osallistumismaksuihin ( euroa). Helsingin yliopisto tukee toimintaa mm. toimimalla sihteeristön työnantajana neuvoston puolesta. Vuonna 2006 toteutuneen budjetin loppusumma oli euroa.. Suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut ( euroa). Neuvoston rahastonhoitajana toimii Helsingin yliopiston rahastojen pääkirjanpitäjä Marja-Sisko Pursio. alkuun LIITE Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston lausunnot, kannanotot ja nimitysesitykset vuonna 2006 Lausunnot ja kannanotot: 1. Uuden palkkausjärjestelmän rahoittaminen yliopistoissa Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittäminen (1) ja (2) 3. Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin strategia vuosille Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen, palvelukeskuksen toimipisteiden sijaintipaikkakunnat ja yliopistojen palvelukeskusten perustaminen Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti Koulutustoimikuntajärjestelmän uudistaminen Yliopistolain muuttaminen Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle. Euroopan teknologiainstituutti: perustamisvaiheen jatkotoimet OPM:lle(1) ja KTM:lle(2) 10. Ammattikorkeakouluista käytettävä englanninkielinen nimitys

13 11. Komission tiedonanto neuvostolle ja parlamentille. Tuloksia korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: Koulutus, tutkimus ja innovaatiot EU:n 7. puiteohjelman budjetin jakautuma OPM ja Korkeakoulujen arviointineuvosto: Tohtorikoulutus Kannanotto selvitysmiehille yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman kehittämisestä Tuso-henkilöstövähennykset Kommentteja opetusministeriön luonnokseen valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi eduskunnalle Euroopan teknologiainstituutin (EIT) perustaminen Valtiontilintarkastajien vuoden 2006 kertomuksen valmistelu Elinikäinen oppiminen yliopistoissa Yliopistojen ulkopuolista tutkimusrahoitus Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 :n muutosehdotus Kuulemiset: Sivistysvaliokunnassa: - Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 :n muutosehdotukset Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 :n muuttaminen Koulutuspoliittinen selonteko Vuoden 2007 talousarvio Yliopistolain muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa: - Vuoden 2007 talousarvio Opetusministeriössä: - Koulutuspoliittinen selonteko Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille Nimitysesitykset: 1. Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä sekä koulutustoimikunnat EU-asioiden komitean jaosto 20:n laaja kokoonpano Työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaosto Etelä-Suomen läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta Kansallinen infrastruktuuriryhmä Strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmä Kansallisen elektronisen kirjaston ohjausryhmä Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos Panel Chairs and Panel Members for the ERC Scientific Council Koulutustoimikuntatyöryhmä Merkkivuoden 1809 valmistelu Aikuiskoulutusneuvosto Ylioppilastutkintolautakunnan täydentäminen

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2007 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2007 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2007 toimintakertomus SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2007 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 5 2.1. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2008 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2008 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2008 toimintakertomus SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2008 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 6 2.1. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM Opetusministeriö EJATKOKIRJELMÄ OPM200500020 KAS Koponen Johanna 28.01.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle Valkoisen kirj an "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet"

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 10/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kärkihankkeiden esittely 3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille 2013 2016 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ohjeen tiedepoliittinen merkitys. Ylijohtaja Tapio Kosunen Tieteiden talo,

Tutkimuseettisen ohjeen tiedepoliittinen merkitys. Ylijohtaja Tapio Kosunen Tieteiden talo, Tutkimuseettisen ohjeen tiedepoliittinen merkitys Ylijohtaja Tapio Kosunen Tieteiden talo, 4.5.2017 The European Code of Conduct for Research Integrity Komissaari Moedas 24.3.2017: The Commission s recent

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5. PÖYTÄKIRJA 1/2003 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 1 / 2003 Aika: 11.3.2003 klo 13.00-15.30, klo 12.30 alkaen mahdollisuus kiertoon kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

Suomen Akatemian toimikuntarakenne

Suomen Akatemian toimikuntarakenne Suomen Akatemian toimikuntarakenne 1. Sukupuoli Nainen Mies En halua kertoa 2. Vastaajan taustaorganisaatio Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos Muu julkinen sektori Elinkeinoelämä Työmarkkinajärjestö

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään. Lakiehdotukset 1. Laki yliopistolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1, 7 a ja 7 b, sellaisina kuin ne ovat, 1 osaksi laeissa 954/2011, 414/2012 ja 497/2015

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Selonteko Agenda2030- toimeenpanosuunnitelmasta

Selonteko Agenda2030- toimeenpanosuunnitelmasta Selonteko Agenda2030- toimeenpanosuunnitelmasta Kestävän kehityksen Suomi pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti Taina Kulmala Yksikön päällikkö, Politiikka-analyysi yksikkö Valtioneuvoston

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Ajankohtaista UNIFI. Leena Wahlfors

Ajankohtaista UNIFI. Leena Wahlfors Ajankohtaista UNIFI Leena Wahlfors 15.6.2015 UNIFIn tavoitteena Edistää yliopistojen välistä yhteistyötä Parantaa yliopistojen asemaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa Miten? Lausunnot, kannanotot, kuulemiset,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 27.-28.10.2009, Finlandia-talo, Helsinki. Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 27.-28.10.2009, Finlandia-talo, Helsinki. Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 27.-28.10.2009, Finlandia-talo, Helsinki Johtaja Hannu Sirén Ajankohtaista korkeakoulupolitiikasta 1. Lainsäädäntö Yliopistolaki Ammattikorkeakoululain muutokset

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2007 vp Tiistai 11.9.2007 kello 12.15-13.36 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr Hannu Hoskonen /kesk (1 13, 14 osittain)

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset Kansallinen Bologna seurantaseminaari Koulutuskeskus Dipoli, Espoo 25.5.2009 Pääsihteeri Liisa Savunen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOT UNIFI RY

SUOMEN YLIOPISTOT UNIFI RY SUOMEN YLIOPISTOT UNIFI RY Toimintakertomus Y-tunnus 2343785-4 Kotipaikka Helsinki KERTOMUS SUOMEN YLIOPISTOT UNIFI RY:N TOIMINNASTA VUONNA 2010 SISÄLLYS 1. UNIFI RY:N TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot