Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen"

Transkriptio

1 Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto funktionaalisten elintarvikkeiden Turun yliopiston elintarvikekemia on innovatiivinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on keskittynyt elintarvikkeiden ja niiden raakaaineiden kemiaan ja biokemiaan. Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa marjoissa esiintyvät lipidit, flavoriyhdisteet ja muut sekundaarimetaboliitit sekä syötävät rasvat ja öljyt. Perus- ja soveltavan tutkimuksen alueina: elintarvikekemia, ravitsemuksen kemia ja elintarvikekehitys Elintarvikekehityksen tutkimuksessa ja opetuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveysvaikutuksiin ja aistittavaan laatuun. Tietoa voidaan soveltaa uusien terveyttä edistävien ja kuluttajia miellyttävien elintarvikkeiden kehityksessä. Elintarvikekehitys perehtyy elintarvikkeiden kehitysprosessin eri vaiheisiin aina kemiallisesta perustutkimuksesta terveysvaikutusten testaamiseen ja lopulta elintarvikkeiden rekisteröintiprosessiin. Turun yliopistolla on pitkä ja tunnettu historia elintarvikealan tutkimuksessa ja kauppakorkeakoululla alan tutkimus on löytänyt oman paikkansa Kaupallisiin asioihin kuten yritysjuridiikkaan, johtamiseen ja markkinointiin liittyvä tutkimus ja opetus. Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksella tehdään elintarvikejärjestelmiin liittyvää tutkimusta lähinnä alueellisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Meneillään olevat tutkimukset keskittyvät kehitysmaihin. Turun yliopisto on asiantuntijaorganisaatio ja tutkimuslaitos. Yksikkömme on tuottamassa elintarviketutkimuksen muodossa uutta tietoa elintarvikkeiden terveellisyyteen ja aistittaviin ominaisuuksiin liittyen. Tähän tutkimuspakettiin linkittyy merkittävällä tavalla ihminen elintarvikkeiden käyttäjänä ja valintojen tekijänä. Tämä vastaus keskittyy vain tutkimukseen eikä OSKEtoimintaan tai palveluihin. Tutkimus on sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Näiden ns. bioaktiivisten yhdisteiden tutkimusta teemme sekä kemiallisilla että aistinvaraisilla menetelmillä. Tutkimuksemme pohjana on elintarvikkeiden perustutkimus, mutta se tähtää aina kannattaviin teollisiin sovelluksiin. Siksi teemme tutkimusta läheisessä kontaktissa ympäröivän yhteisön kanssa. Erityisosaamisena on analytiikka (elintarvikkeiden komponentit ja niiden potentiaaliset vaikutukset). Elintarvikekehityksen osalta ydinosaamisalueina ovat elintarvikkeiden terveysvaikutukset sekä aistittava laatu. Tutkimusta meneillään elintarvikealan kansainvälistymismahdollisuuksista, erityisesti pk-alan yrityksissä. Kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet - ydinosaamisalueina Eri maiden elintarvikelainsäädännön tutkimus, elintarvikkeiden markkinoinnin tutkimus, elintarvikealan vastuullisuuden tutkimus Elintarvikejärjestelmä maaseudulla kehitysmaissa (erit. Tansania ja Intia), omavaraistuotanto vs. ruokaketjun kaupallistuminen, globalisaatio ja lokalisaatio, ruokaturva ja ympäristön muutos, osallistavat menetelmät, paikkatietomenetelmät. FFF on ravitsemuksen ja terveyden monitieteinen tutkimusohjelma. Meillä toiminta kohdistuu merkittävällä tavalla elintarvikkeiden raakaaineiden ominaisuuksien (terveellisyys, turvallisuus ja aistittava laatu) tutkimiseen yhdistettynä ihmisen käyttäytymiseen ja terveyteen. Yksikkö on jo itsekin poikkitieteellinen, mutta yhteistyön kautta poikkitieteellisyys voimistuu niin yliopiston sisällä, alueellisesti kuin kansallisella tasollakin. Kansainvälinen elintarvikealan toimijoiden verkosto on avaintutkimusryhmien kautta valmiiksi olemassa. Tutkimuksen ydinosaamisalueita ovat mm. ruoka + a) lapset ja allergia, b) pro- ja prebiootit, c) mikrobiston infektiot, d) syöpä, e) lihavuus, f) aistittava laatu. Haluamme olla mukana ympäröivän yhteisön kanssa kehittämässä hyviä ja terveellisiä tuotesovelluksia teollisuuden käyttöön. Teemme tutkimusta jolla on vahvat sidokset myös teollisuuteen (mm. yhteiset hankkeet). Elintarvikekehityksen osalta tavoitteena on kouluttaa elintarvikekehityksen ammattilaisia sekä tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa elintarvikekehityksen tueksi. Asiantuntijaorganisaationa tuottaa julkista tutkimustietoa elintarvikealan pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksista. Tavoitteena edesauttaa koko sektorin kehittymistä. Elintarvikealaan liittyvän kaupallisen osaamisen lisääminen Spesifejä tavoitteita ei ole asetettu, yleisellä tasolla uusi strategia on valmisteilla. Laitoksella toimii kehitystutkimuksen ryhmä, jonka painopistealoista on lisätietoa täällä: Haluamme olla tukemassa ruokaketjun kehittymistä myös alueellisesti. Käytännössä tämä toteutuu esim. tuotekehitykseen liittyen projektien kautta. Laadunohjauksen tarpeisiin olemme yhteistyöhankkeiden kanssa myös yrittäneet tarjota apua. Asiantuntijamme osallistuvat myös aktiivisesti muiden toimijoiden hankkeiden ohjausryhmiin, alan toimijoiden koulutuksiin kouluttajina sekä median haastatteluihin. Liittyvät pääsääntöisesti kotimaisten marjojen bioaktiivisten yhdisteiden tutkimukseen. Pienempänä hankkeena voidaan mainita luonnonvärien (keltainen ja punainen) säilyvyyden parantaminen. Elintarvikekehityksessä on meneillään tutkimusprojekteja liittyen elintarvikkeiden merkitykseen elimistön oksidatiiviseen stressiin vaikuttavina tekijöinä sekä makuaistia ohjaavien geenien merkitykseen ruokavalinnoissa. KvPotku-hanke on meneillään (Tekes-rahoitus) tavoitteena siis tutkia 'elintarviketeollisuuden pkyritysten kansainvälistymismahdollisuuksia'. Elintarviketurvallisuus vientituotteeksi-hankkeessa mukana, jossa kehitetään elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikelainsäädäntöön liittyviä koulutuspaketteja ulkomaille vietäväksi. Väitöstutkimus, joka käsittelee elintarvikejärjestelmän muutosta Tansanian maaseudulla luvulta nykypäivään etenkin ruokaturvan, teknologian ja ympäristön muutoksen näkökulmista. Pro-gradu-tutkimuksessa selvitetään lähiruoan asemaa Intian Himalajalla Himachal Pradeshissa. Ko. gradu liittyy vastikään alkaneeseen Himalaja-hankkeeseen, jossa tullaan selvittämään laajemmin myös ruokaturvaan liittyvää problematiikkaa (hanke Livelihood security in a changing socio-economic environment in Himachal Pradesh, India. Suomen Akatemian rahoitus ). VARRU, Sapere, OSKE jne jne /Pori Page 1

2 Turun yliopisto Elintarvikekehityksen osaamiskeskuksella on merkittävä rooli FFF:n ydintutkimusalueet: Saattaa ketjun toimijoita/yrityksiä yhteen ja löytää tätä kautta funktionaalisten ruokaketjun kehittämisessä ja etenkin yliopistojen tutkimustiedon Mikrobisto ja Perimä: vaikutus mm. allergiaan, suoliston hyvinvointiin yhteisiä kehitystarpeita. elintarvikkeiden jalkauttamisessa. Edustamme Suomen elintarvikekehityksen klusteria ja lihavuuden ehkäisyyn, infektioihin ja syöpään Tarpeisiin tarttuen ja niitä yritysten kanssa yhdessä kehittäen / ja meidän painopiste osaamisalueemme ajatellen koko maan Geenit ja Perimä: aistinvarainen laatu, Maun yksilöllisyys, (mahd. myös hankkeistaen) mahdollistaa alueen pk-yritysten Elintarvikekehityksen elintarvikekehitystä on aistinvaraisen laadun tutkimus ja molekyyligastronomia kasvua ja kehitystä. Osaamiskeskus palvelutuotteet. Lainsäädännön tuntemus ohjelma Uskomme yhteistyön voimaan ja tästä esimerkkina VARRU, jonka yksi työntekijä työskentelee oske tiimissä. FFF:n aistipalvelut: - Aistinvaraiset arvioinnit tuotekehitysprosessin eri vaiheissa - Yrityskohtaiset koulutukset aistittavan laadun osaamiseen - Tuoteideointi asiantuntija- ja kuluttajaryhmissä - Mieltymysprofiili-tuote Toisena tavoitteena saattaa ruokaketju kuluttajalle päin näkyväksi ja maistuvaksi, lisätä omassa maakunnassa tuotetun ruoan arvostusta ja samalla koko elintarvikealan strategista painoarvoa maakunnassa. - Vastuullisuusviestintä - Itämeren alueen aistipalveluiden tarjoajien yhteistyöhanke - Probioottien soveltamiseen eri teollisuusprosesseihin liittyvä hanke - Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU - Elintarviketurvallisuusosaajien kartoitus Turun yliopiston koulutus- ja Brahea Koulutus- ja Brahea toteuttaa ruokaketjun kehittämisja koulutushankkeita, joissa kohderyhmiämme ovat pienyritykset, yhdistykset, järjestöt, kuntien henkilöstö, elinkeinoelämän kehittäjät ja koulutusorganisaatiot. Kehittämistoiminnalle on usein tyypillistä koulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen ja teknologian siirron monimuotoinen hyödyntäminen. Brahea palvelee myös yksilöllisesti yhteisö- ja yritysasiakkaita. Tilauskoulutuspalvelut tuottavat mm. yritysten tarpeisiin suunniteltuja koulutus- ja kehittämispalveluita. Tärkeimmät toimintamuotomme ovat: Asiantuntijoiden täydennyskoulutus Yliopistolliset erikoistumisohjelmat Työyhteisöjen kehittäminen Asiakasorganisaatioille suunnattavat arviointi- ja kehittämispalvelut Kotimaiset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet Brahea ei ensisijaisesti ole tutkimusorganisaatio, kuitenkin tarvittaessa toteutamme myös ruokaketjua palvelevia selvityksiä sekä välitämme tietoa tutkimuksista ja aktivoimme tekemään tutkimuksia, joille esiintyy tarvetta kehittämistoiminnan piirissä. Brahea on ruokaketjun aktiivinen ja tunnustettu toimija sekä valtakunnallisesti että Itämeren alueella ja Pohjoismaisessa New Nordic Food yhteistyössä. Brahea vastaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmän valtakunnallisesta toiminnasta. Osken palvelut yrityksille: - Apu hankemaailmassa (hankkeistus) - Tutkimustiedon välittäminen - Tuki kansainvälistymisessä - Kasvun vauhdittaminen - Ideointi ja asiantuntija-apu Ydinosaaminen on ruokaketjun strateginen kehittäminen. Maaseutuun, aluekehitykseen, elintarvikealaan ml. lähiruoka ja yrittäjyyteen liittyvien kehittämis- ja toimeenpano-ohjelmien suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen sekä paikallistasolla yrittäjien ja sidosryhmien kanssa, kansallisesti että myös kansainvälisenä yhteistyönä. Koko Brahean osalta esim. tilauskoulutukset, johtamiskoulutukset, työnohjaus jne. tämä vastaus ei ole kattava ja siinä tarvittaisiinkin usean vastaaajan ydinosaamisalueet. Koulutus- ja Brahea on Turun yliopiston erillislaitos, joka on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, mukaanlukien ruokaketju, aktiivinen vaikuttaja ja toimija sekä mm. alueellisen, maaseudun, elintarvikealan ja lähiruokasektorin kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Yliopistollisena asiantuntijaorganisaationa Brahea on objektiivinen ja riippumaton toimija kehittämistyöhön liittyvissä tehtävissä. Brahealla on paikallisen, alueellisen sekä kansainvälisen maaseudun kehittämisosaamisen lisäksi pitkäjänteinen ja tunnustettu kokemus elintarvikealan pienyrittäjyyden valtakunnallisen kehitystyön suunnittelusta ja toteuttamisesta Ruoka-Suomi -teemaryhmän taustayhteisönä vuoden 1993 lopulta lähtien yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Brahealla ei ole sellaisia sidoksia alan etujärjestöihin, yrityksiin tai muihin toimijoihin, joilla voisi olla kehittämistä vääristävää vaikutusta. Parhaillaan toteutettavia kehittämishankkeita ovat: - Elintarvikeyrittäjyyden näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvä valtakunnallinen Aitoja makuja -hanke - Suomen elintarvikealan toimialahanke LounaFood Aitoa Makua Suomesta - Elintarvikeyrittäjyyden näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvä valtakunnallinen Aitoja makuja -hanke - Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU - Nature Craft Suomi -hanke (päämääränä on taidekäsityö- ja elintarvikealan pienyritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja edellytysten luominen liikevaihdon kasvattamiselle kohdealueena on Keski-Eurooppa) - Tiedolla ja osaamisella aitoja makuja Lounais-Suomesta -hanke, elintarvikeyrittäjien koulutushanke Suomessa ja Satakunnassa - Short Supply Chain -yhteistyö eurooppalaisella tasolla. Yhteistyötä johtaa ENRD (European Network for Rural Development) - Pohjoismainen yhteistyö erityisesti pienyrittäjyyteen liittyen; Slakting på gården, del II (2012) - Baltfood, Itämeren alueen elintarvikealan toimijoiden yhteistyöhanke (mukana 12 elintarvikealan kehittäjäorganisaatiota 6 maasta ( Saksa, Puola, Liettua, Tanska ja Ruotsi) sekä - Ruoka-Suomi -teemaryhmän pitkäaikainen koordinaatio ja kehittämistyö Turun yliopiston koulutus-ja Brahealla meneillään oleva LounaFood Aitoa Makua Suomesta - hanke Koordinaattori, tiedotus ja neuvontataho pienten ja keskisuurten elintarvikeyrittäjien keskuudessa ja lisäksi alan yrittäjien yhteystietoym. rekisterin ylläpitäminen Suomen alueella. Pienten elintarvikeyrittäjien kuulumisten välittäminen Lähiruuan tunnettavuuden lisääminen ja paikallisten elintarvikeyrittäjien sekä heidän tuotteidensa esiin nostaminen. -Lähiruokaa ravintoloihin ja kauppoihin mm. lähiruoka-treffit -Koulujen teemaruokapäivien kautta lähiruoan tunnettavuuden lisääminen lasten ja nuorten parissa -Yhteismessu-osastojen organisointi pienille paikallisille elintarvikeyrittäjille esim. ruokamessut, syksyn sato jne. -herkkujen Suomi 2012 suunnittelua otsakkeella Aitoja Makuja Suomesta -Ruoka jamatkailu-teemojen yhdistäminen (opintoretki yrittäjille suunnitteilla) -LounaFood uutiset-lehti 4 kertaa vuodessa Page 2

3 Turun yliopiston Aitojamakuja.fi / Aitoja makuja -hanke kerää yhteen paikkaan tietoutta Aitojamakuja.fi -sivuston ydintehtävä on viestintä ja tiedottaminen. Tavoite on, että tämän yrityshakupalvelun kautta ruokaketjun eri koulutus-ja pk-elintarvikeyrityksistä koko Suomen alueelta. Tavoitteena on, että pkyritykset toimijat löytävät uusia yhteistyökumppaneita oman toiminnan löydetään helpommin ja niiden näkyvyys lisääntyy sekä, että kehittämiseksi ja oman yritystoiminnan tueksi koko ketjussa Brahealla meneillään elintarvikealan pienyrittäjyys tulisi tuotantoalana tunnetummaksi, mikä alkutuottajasta, jalostajaan, kauppaan, keittiöön ja kuljetuksiin. oleva valtakunnallinen osaltaan lisää myös yritysten kilpailukykyä. Aitoja makuja -hanke Turun yliopiston koulutus- ja Brahea, Tiedolla ja Osaamisella - aitoja makuja Lounais- Suomesta -hanke Tiedolla ja osaamisella hanke on elintarvikealan pienyrittäjille suunnattu koulutushanke, jonka tarkoituksena on turvata elintarvikealan pienyritysten osaaminen tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Turun yliopiston Ruoka-Suomi -teemaryhmä osallistuu hallituksen lähiruokaohjelman koulutus-ja suunnitteluun ja toimeenpanoon sille osoitettujen tehtävien osalta. Ruoka-Suomi -teemaryhmä suunnittelee, valmistelee ja tarvittaessa Brahea, Ruoka-Suomi - toteuttaa eri ruokaketjun toimijoille yhteisiä kehittämistoimenpiteitä teemaryhmä kuten koulutusta, yrittäjien, kaupan ja ammattikeittiöiden yhteisiä työpajoja, kuntapäättäjiin vaikuttamista, tuottajayhteistyön, suomalaisen raaka-aineen riittävyyden ja jakelukäytäntöjen kehittämistä liittyen erityisesti: pienyritysten tuotteiden saamiseksi ammattikeittiöihin, vähittäiskauppaan ja mukaan julkisiin hankintoihin, tuotteiden jalostusasteen nostoon ja yritysten liiketoimintavalmiuksien lisäämiseen. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kauppa, yritykset ja ammattikeittiöt sekä sidosryhmät. Turun yliopisto, BaltFood-hanke Turun Yliopisto, koulutus-ja Brahea hankepartnerina KnowSheephankkeessa. TY, Tulevaisuuden tutkimuskeskus BID Technology, Business and Innovation Development BaltFood hankkeen rooli ruokaketjun kehittämisessä on kansainvälinen yhteistyö ja sen tarjoamat mahdollisuudet yrityksille ja muille toimijoille sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Edistää ja kehittää saaristoalueiden lammaselinkeinon monimuotoisuutta Suomen ja Viron saaristoalueilla Tulevaisuusorientoitunut tutkimus, kehittäminen ja koulutus koko ruokaketjun varrelta, laajasti verkottuneena ja yhteistyössä muiden kanssa. Tutkimus- ja yhteistyöhankkeiden edistäminen, tuotteistettujen palveluiden tarjoaminen ja osaamisen lisäämiseen panostaminen sekä ennakoinnin että ruokaketjujen tulevaisuuden alalta. Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä roolia ruokaketjun tutkimuksessa. Elintarvikealan pienyritysten koulutustarpeen ennakointi ja siihen vastaaminen. Toimijoiden yhteistyö, kehittämislinjaukset ja käytännön toimenpiteet, tiedotus, toimijaverkostot kansallisesti ja kansainvälisesti Kansainvälinen verkkokoulutusohjelma, Healthy to go Food innovation, Itämeren alueen toimijoita kiinnostava kohdemarkkinatieto ja -tuntemuksen kehittäminen sekä Fact Finding matkat, Itämeren alueen ruokatrendien selvittäminen ja TrendWiki -trenditutka Lammastuotanto-osaamisen tuotteistaminen, verkostoituminen Tulevaisuusorientoitunut tiedon ja osaamisen linkittäminen erilaisiin tutkimus- ja kehittämistoimiin monitieteisessä organisaatioiden rajoja ylittävissä tutkijaryhmissä. Ruokaketjun tulevaisuus erityisesti toimintaympäristöjen muutosten ja arjen tulevaisuuden näkökulmista. Tapauskohtaisesti toisiinsa linkitettyjen monitieteisten tutkijaryhmien kautta ydinosaamisalueet laajenevat kattamaan erilaisia osia ruokaketjun varrelta. Uusien ideoiden ja innovaatioiden tunnistaminen ja käyttöönotto, toiminnan ja tuotteiden laadun parantaminen, markkinointiosaamisen lisääminen, kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistäminen, ajankohtaiskoulutusten järjestäminen, toimijoiden välisen verkostoitumisen edistäminen sekä muualla käytössä olevien käytäntöjen esitteleminen. Lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun, elintarvikealan yrittäjyyden vahvistaminen ja ruokaketjun toimijoiden vahva yhteistyö sekä ruokaketjun vahvempi näkyvyys Itämeren alueen toimijoiden yhteistyön tiivistäminen (The food industry network for northern Europe), koska Itämeren alueella on vahva ruokaprofiili, joka perustuu alueen raaka-aineisiin ja tuotantoon. Tuotteistaa Itämeren saaristoalueen lammastuotantoa, keskittyen mm. lampaanlihaan ja sen toimitusketjuihin sekä lampaan villan ja taljan hyödyntämiseen osana kestävää lammastaloutta Kestävän tulevaisuuden luominen monen toimijan yhteistyönä. IT-alan laaja-alainen hallinta erikoissovelluksista tietojärjestelmiin. Tavoitteena toimia tuloksellisesti IT-alan (ja tarvittaessa myös Ruokaketjun yhteydessä tämä tarkoittaa mm. seuraavia osa-alueita: elektroniikan alan) erikoisosaajana ruokaketjuhankkeen muiden 2D-koodien (helppo) liittäminen tuotteisiin sekä luku mobiililaitteilla (eli osapuolten tarpeiden mukaan. kamerakännykkä), tietopalvelujen rakentaminen ja liittäminen 2Dkoodeihin palveluissa tavoitteena tuotteen alkuperän viestiminen asiakkaalle, mahdollisien muiden palveluiden suunnittelu ja toteutus, kuten paikkatieto, elektroninen kauppalista, erikoistarjoukset, tuoteinformaatio, www-kaupan suunnittelu ja toteutus sekä muut mahdolliset ruokaketjuun liittyvät IT-alan selvitys-, suunnittelu- ja toteutustyöt Konkreettisesti toimijat esiin elintarvikelainsäädännön tuntemuksen lisääminen yrittäjien parissa, sosiaalisen median hyödyntäminen pienyrittäjien markkinoinnissa. Useampia strategisia ruokaketjuun liittyviä tutkimusohjelmia tutkimusryhmineen. Niihin liittyviä Suomen akatemian ja Tekesin ja EU:n sekä yritysten rahoittamia projekteja. Valtakunnallinen hanke Lounais- Suomi Valtakunnallinen hanke Itämeren alue Suomi ja Viro, Tampere, Helsinki, Laos (aluetoimistojen ) Page 3

4 ÅBO AKADEMI Åbo Akademi, Analyyttinen kemia Sosiologian oppiaine, Socialvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Turun AMK, Bioalat ja liiketalous Turun AMK/Tietoliikenne ja sähköinen kauppa AMMATTIKOULUT Turun Ammattiinstituutti Ammattiopisto Livia, Peimarin koulutuskunta-yhtymä Åbo Akademin analyyttisen kemian laboratorion rooli ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä painottuu kemiallisten analyysimetodien kehittämiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita hyvin alhaisten raskasmetallipitoisuuksien, kuten myös bakteerien ja virusten havaitseminen ja mittaaminen. Teemme normaalia yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jonka aiheena voi olla myös ruoka. Vaasassa toimiva maaseutututkimuksen yksikkö on harjoittanut mm. ruokatalouden tutkimista. Turun AMK on koulutus-, tutkimus ja kehitysorganisaatio. TuAMK osallistuu antamansa koulutuksen lisäksi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yliopisto- ja korkeakouluyhteisöjen kanssa sekä julkisiin ja kahdenvälisiin hankkeisiin elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tietoliikenne ja sähköinen kauppa tulosalue on yksi kuudesta Turun ammattikorkeakoulun tulosalueesta. Tulosalue toimii soveltavan ICT:n alueella kouluttaen insinöörejä ja tradenomeja kuudesta eri koulutusohjelmasta. Korkea-asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi teemme aktiivista soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kaikkien toimiemme keskeinen ajatus on ympäröivän elinkeinoelämän ja toimialueen hyvinvointiin ja kehitykseen vaikuttaminen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu Soveltava ICT nimisenä ohjelmana. Ohjelma painottuu tieto- ja viestintäteknologian soveltamiseen. Monipuolisia hankkeita toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kouluttaa ammattitaitoisia ja ammattitietoisia tekijöitä ruokaketjumme ylläpitämiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Ammattiopisto Livia on noin 1000 opiskelijan kaksikielisen luonnonvaraja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppilaitos. Livia tarjoaa koulutusta neljässä toimipaikassa: Kalatalous- ja ympäristöopistossa Länsi-Turunmaalla Maaseutuopistossa Kaarinassa Maaseutuopistossa Paimiossa Sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat kemialliset sensorit, kuten esim. ioni-selektiiviset elektrodit. Näillä ioni-sensoreilla voidaan kustannustehokkaasti mitata vapaiden ionien pitoisuutta (aktiiivisuutta) monenlaisissa näytteissä. Nykyään potentiometrisia sensoreita käytetään hyvin paljon kliinisissä kokeissa ph:n ja elektrolyyttien mittaamiseen ja tulevaisuudessa niiden toivotaan antavan uusia käyttömahdollisuuksia diagnostiikan ja elintarviketeollisuuden alalla. Yleistä sosiologian metodeihin liittyvää osaamista Elintarvike, elintarvikeraaka-aineet ja prosessit sekä prosessointi, liiketoiminta ja sen kehittäminen. Osaaminen painottuu kokonaisuuden hallintaan, kilpailukyvyn parantamiseen ja tuotekehitykseen Soveltava ICT -ohjelman neljä osaamisaluetta ovat tulevaisuuden teknologiat: vahvasti teknologialähtöinen näkökulma ICT:n soveltamismahdollisuuksiin ihmisläheiset sähköiset toimintaympäristöt: painotus sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toimintaympäristöjen käytettävyyden kehittämisessä informaatio ja tietämys organisaatioissa: informaation, tiedon ja tietämyksen hallinta on kaikkien organisaatioiden haaste, johon soveltava ICT -ohjelma tämä osaamisalue painottuu hyvinvointiteknologia: ICT-teknologia tiedostetaan monipuolisena mahdollistajana terveys- ja hyvinvointisektorilla ja tämä osaamisalue pureutuu ICT:n soveltamiseen näihin. Erityinen vahvuutemme on vahva soveltavan T&K-työn osaamisemme, käytettävissä olevat useat ajanmukaiset laboratoriokehitysympäristöt sekä laaja ja monipuolinen osaajajoukkomme. Kehittämistyössä kokemuksemme käyttäjälähtöisestä tuotekehityksestä Living Lab tyyppisesti mahdollistaa monipuoliset testaus- ja pilotointitoiminnot. Åbo Akademin analyyttisen kemian laboratoriossa kehitetään uutta teknologiaa ioni-sensoreiden valmistamiseen. Olemme tehneet pitkäjänteistä tutkimustyötä johdepolymeerien ja muiden elektroaktiivisten sensorimateriaalien parissa, mikä on avannut mahdollisuuksia valmistaa mm. kestäviä kiinteän olomuodon (solid-state) sensoreita ja referenssielektrodeja potentiometrisiin mittauksiin. Näillä sensoreilla voidaan mitata esim. ph:ta, natriumia (Na + ), kaliumia (K + ), kalsiumia (Ca 2+ ), kloridia (Cl - ) ja raskasmetalleja kuten kadmiumia (Cd 2+ ), elohopeaa (Hg 2+ ) ja lyijyä (Pb 2+ ). Kehitämme myös menetelmiä bakteereiden, virusten ja muiden pääasiassa proteiinipitoisten analyyttien havaitsemiseen ympäristönäytteistä. Sosiologian oppiaineessa tehdään tällä hetkellä yhtä pro gradu-työtä joka liittyy lähiruokaan ja suunnitteilla on teollisen koiranruoan vaihtoehtoja käsittelevä toinen pro gradu -työ. Tavoitteena on yritysten kilpailykyvyn parantaminen. SUSBIO: maataloustuotannon ja elintarviketeollisuuden kasviperäisten sivutuotemateriaalien Varsinaisesti ruokaketjun kehittämisen kannalta ei tavoitteita ole hyödyntäminen fraktioimalla niitä lisäarvotuotteiksi ja kehittämällä biopolttoaineprosesseja (EU) määritetty, mutta AMK:lla on virallisesti määrätyt tehtävät ja FISH-IN-USE: Poistokalan hyödyntäminen (Tekes) tavoitteet Useita prosessikehityshankkeita Useita liiketoiminnan kehityshankkeita liittyen mm. erilaisten ruokien ja juomien kehittelyyn, prosessien materiaalitehokkuuden parantamiseen, eettiseen kuluttamiseen yms., TPR inno eli Transnational Private Reuglation and System level innovations in food value chains hankkeessa tarkastellaan elintarvikealan standardien ja sopimusverkostojen roolia systeemisten innovaatioiden kokonaisuudessa. ICT-toimialan edustajana olisi paljon potentiaalia olla mukana ruokaketjun virittämisessä ja kehittämisessä. Ydinosaamisalueena ruokaketjua ajatellen on ICT-osaaminen (eliiketoiminta, sovelluskehitys, verkot, jne.) sekä kansainvälinen osaaminen. Ei ruokaketjuhankkeita, mutta monia ICT-hankkeita kylläkin. Ruoanvalmistus ja jakelu. Luoda hyviä ammattilaisia ja kehittäjiä. Ei mitään opetussuunnitelman ulkopuolisia projekteja juuri tällä hetkellä. Ydinosaamisalueena ruokaketjun tutkimuksessa ja kehityksessä mm. koulutuksen organisointi ja suunnittelu, kasvinviljely (luomu), bioenergia ja kierrätysravinteet. Kotimaisen ja paikallisen ruuantuotannun kehittäminen, laajentaminen ja sen markkinaaseman parantaminen Alkutuotannon perusopetus ja osallistuminen erilaisiin alkutuotantoon liittyviin kehittämishankkeisiin Opetussuunnitelmapuolella luonto- ja ympäristöalan koulutuksessa on aloitettu keruutuotteisiin liittyvä ruokaketjun koulutus, Vaasa & Salo Roolina ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä on kouluttaa ruokaketjun alkupään työntekijöitä ja yrittäjiä. Kaarina, Paimio ja Parainen Page 4

5 Uudenkaupungin Isojen ryhmien ruokkijana tärkeänä arvona pidetään lähellä tuotettuja Pitkä- ja lyhytkestoisen koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja Tavoitteena kouluttaa ammattitaitoisia ja tiedostavia ammatti- ja elintarvikkeita ja sen käytön mahdollistavia toimenpiteitä. järjestäminen sekä toisella asteella, että aikuiskoulutuksessa. työntekijöitä. aikuisopisto Novida Tavoitteena on myös pystyä paremmin hyödyntämään lähellä tuotettuja elintarvikkeita, vähentämään kuljetuskustannuksia ja jäljittämään meillä tarjottua ruokaa. Lisäksi tavoitteena on edistää omassa maakunnassa tuotetun ruoan arvostusta koulutussektorilla. Huomioitavaa on myös luomu-ruoan kasvava merkitys. TOIMIALAN TUTKIMUS- JA KEHITYSORGANISAATIOT SEKÄ EDUNVALVOJAT Suomen ELY-keskuksen roolina ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä on tukea kehittämistoimia mm. kansallisella ja EUrahoituksella. Roolina on myös toimia viranomaistahona ja maatalousja maaseutupolitiikan toteuttajana, mutta samalla myös selkeänä kehittäjänä erityisesti alkutuotannon osalta sekä pienten elintarvikeyritysten investointituet Suomen ELY-keskus Tekes - teknologian ja innovaatioiden Finpro Tekes rahoittaa yrityksiä, joiden kehityshanke tähtää kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. Tekesin rahoituksen ja asiantuntijapalveluiden avulla yritys voi kehittää ideastaan uutta liiketoimintaa, edistää kansainvälistä kilpailukykyään sekä kasvattaa tuotantoaan ja vientiään. Lisäksi projekteissa voi myös toteuttaa kehittämiseen liittyviä pilottiprojekteja ja testiympäristöjä. Tekesprojekteissa luodaan samalla uutta perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Finpron rooli ruokaketjussa liittyy yritysjohdon konsultointiin yritysten kansainvälistymiseen liittyen. Konsultointi kattaa yrityksen strategian, kv-suunnitelmien, markkinamahdollisuuksien, kilpailu- ja jakelutieselvitysten, partnerihakujen tms laatimisen ja selvittämisen yritysten kansainvälistymistä tukemaan. Finprolla on hyvin laaja palvelukokonaisuus (Navigator) kansainvälistymiseen liittyen. Toimipisteitä on 66 kpl, 45 eri maassa. Maatalouden tuntemus Toimialan seuranta ja kehitys Rakennepoliittiset toimenpiteet Kokonaisnäkemys, puitteiden luonti Rahoituksen järjestäminen ja toimialan tuntemus Mikroyritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen yritystukien muodossa sekä pienten elintarvikeyritysten investointituet Tekesin palvelut pk-yrityksille kattavat tuotekehitysrahoituksen lisäksi myös monia muita liiketoiminnan kehittämisen osa-alueita: yritysten tuotekehitysprojektien valmistelu, markkinaselvitysten ja kasvustrategioiden laatiminen sekä palvelukonseptien ja liiketoimintamallien kehittäminen ovat aihealueita, joihin voidaan myöntää Tekes-rahoitusta. Vahva osaaminen ja verkostot liittyen elintarvikkeiden myyntiin, markkinointiin ja kansainväliseen kauppaan. Tukea pieniä yrityksiä yritystoimintansa kehittämisessä Koko ruokaketjun toiminnan turvaaminen ja vahva tahto kehittää edelleen Suomen ruokaketjua Maakunnan (ja samalla kaikkien sektorilla toimivien yritysten) aseman vahvistaminen ja kehittäminen koko elintarvikeketjussa - Suomesta koko maan elintarvikeaitta Ruokaketjun kehittäminen on ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen painopiste Teknologiansiirto, markkinoiden laajentaminen, osaamispohjaiset uudet elintarvikealan liiketoiminnat - Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälisen verkottumisen edistäminen ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen - Kehittyvien ja kasvavien pk-yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palvelujen kaupallistamisen edistäminen - Kansainvälisten trendien ja muutosten ennakoinnin hyödyntäminen elintarvikealan pk-yritysten t&k&i -toiminnassa. MTK-Suomi Alkutuottajien ja maaseutuyrittäjien etujen valvominen Alkutuotannon toimintaympäristö Kotimaisen ruoantuotannon toimintaedellytysten varmistaminen ja kotimaisen ruoan menekinedistäminen MTT Puutarhatuotanto Puutarhaelinkeinon tutkimus Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvien tuotanto ja niihin liittyvä tutkimus Kotimaisen tuotannon ja osaamisen kehittäminen laadullisesti ja määrällisesti kilpailukykuiseksi. MTT/BEL MTT on tutkimusorganisaatio, joka osallistuu myös kehityshankkeisiin Ravitsemus Elintarvikekemia, ruokaketjun kestävä kehittäminen ProAgria Farma Edistää alkutuotannon menestymistä: kasvituotannon ja kotieläintalouden tuotantoprosessien neuvonta, yrityksen johtamisosaamisen vahvistaminen. Organisaatiomme tarjoaa alkutuottajille asiantuntijapalveluita myös talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä investointien suunnitteluun ja rahoitukseen Maatilayritysten johtaminen ja talouden hallinta Varsinaista tutkimus ja kehitystyötä ei ole tällä hetkellä meneillään, sen sijaan ruokaketjuun liittyviä koulutuksia on. Rahoitus alueen elintarvikealan yritysten kehittämishankkeille, pienten elintarvikeyritysten investointituet Rakennepoliittiset toimet, ympäristön huomioon ottaminen Osallistuminen sidosryhmien/kumppaneiden hankkeisiin rahoittajan roolissa Rahoitus noin 10 alueen elintarvikealan yrityksen kehittämishankkeelle Suomen elintarviketeollisuuden, erityisesti sen pk-sektorin, Finpro toimii vuosittain noin 100 elintarvikeyrityksen apuna heidän kansainvälistymisessään. laajempi kansainvälistyminen ja elintarvikeviennin lisääminen. Nämä projektit ovat luottamuksellisia, eikä niistä anneta kuin erikoistapauksissa tietoja Tähän liittyen myös yritysjohdon osaamisen ja tietotaidon julkisuuteen. Lisäksi Finpro laatii selvityksiä elintarvikealan kv-markkinoista eri ministeriöille lisääminen. Nyt vain noin % elintarvikealan pkyrityksistämme käy kansainvälistä kauppaa (Ruotsissa yli 20 %). koulutus- ja konsultointikokonaisuuksia yritysryhmille (mm GoGlobal, FoodRUS jne), esimerkiksi (MMM, TEM) tai muille julkisille toimijoille (FinNode, Tekes, Sitra jne). Finpro toteuttaa laajoja yhteistyössä alueellisten Ely-keskusten kanssa. Finprolla on myös laajaa eri toimialojen/ markkinoiden raportointi ja ennakointitoimintaa. MTT:n tavoitteena on kestävä/vastuullinen elintarviketuotanto, jossa tulot jakautuvat oikeudenmukaisesti. Varmistaa Suomalaisten maatilojen kilpailukyky yrittäjien osaamista kehittämällä henkilökohtaisen konsultoinnin ja pienryhmätapaamisten avulla. Luomu-Vakka Hedelmä- ja marjakasvien uudet lajikkeet. Viljelytekniikka kasvihuoneissa ja avomaalla. Lisätietoja: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/kestavatuotanto https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/elintarvikeketjut Uusikaupunki Valtakunnallinen, myös ELYkeskuksessa Kansainvälinen, myös Raisio Valtakunnallinen, Piikkiö Valtakunnallinen, Jokioinen, Aluetoimistot Loimaa ja Salo Page 5

6 Suomen Maa- ja kotitalousnaisten tavoitteena on edistää lähiruuan ja Maa- ja kotimaisen elintarvikeketjun arvostusta sekä kestävän kotitalousnaiset / kehityksen mukaisia ruokavalintoja. Pyritään lisäämään sekä ProAgria Farma ry kuluttajien tietämystä että yrittäjien ammatillista osaamista. Suomen Yrittäjät Suomen Maa- ja kotitalousnaiset on osa valtakunnallista Maa- ja kotitalousnaisten järjestöä, joka toimii 16 maakunnallisessa piirikeskuksessa. Sen keskusjärjestönä on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. Suomen Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgria Farma ry:tä, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita alkutuottajille. Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat asiantuntijapalveluita ruokaan, ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyen kuluttajille sekä ravitsemusalan yrittäjille. Järjestöön kuuluu koko Suomessa lähes jäsentä (V-S vajaa 4000 jäsentä), jotka toimivat yli 1600 paikallisyhdistyksessä. Lisätietoa (V-S: Jäsenistössämme elintarvikealan pk-yrityksiä, joiden toiminnan edistäminen ja edunvalvonta kuuluu tehtäviimme. Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat kuluttajaneuvonnan lisäksi ravitsemusalan yrittäjille palveluja ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Kotimaista ruokaketjua tuodaan esiin mm. valtakunnallisten vuosittaisten elintarvikekampanjoiden muodossa (tänä vuonna kala, ensi vuonna vilja), jolloin kotimaisia raaka-aineita tuodaan esille mm. erilaisissa kuluttajatapahtumissa ja kursseilla. Myös paikallisyhdistyksemme järjestävät teeman mukaisia tapahtumia. Kuluttajaneuvontaa toteutetaan myös erilaisin hankkein. Ko. yritysten tunnistaminen ja kontaktointimahdollisuudet niiden kanssa. Valonia Asiantuntija/tiedon välittäjä. Logistiikka ja toimitusketjut sekä elintarvikealan koulutus, kestävä kehitys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos VTT Satafood Kehittämisyhdistys ry Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on kala- ja riistakantoihin liittyvää biologista tutkimusta ja kalaan ja riistaan liittyviin elinkeinoihin ja harrastuksiin liittyvää tutkimusta ja asiantuntijatyöskentelyä. VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tarjoamme tutkimuspalvelujamme, sekä elintarviketutkimusta että muuta teknologiatutkimusta, koko ruokaketjulle. VTT on aktiivinen toimija elintarvikelan EU-hankkeissa, kansallisisssa julkisissa hankkeissa ja tekee toimeksiantotutkimusta sekä kansainvälisten että kotimaisten yritysten kanssa sekä on mukana kansainvälisissä ja kansallisisssa verkostoissa. Satafood Kehittämisyhdistys ry toimii pk-yritysten kumppanina elintarvike- ja ympäristöteknologian kehittämisessä. RKTL:n tieteellinen erityisosaaminen on tarpeen mm. kala- ja riistavarojen arvioinnissa sekä kalaistutusten vaikuttavuuden, riistan elinympäristöjen ja porolaidunten tutkimuksessa. Alan kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen kanssa RKTL tekee tiivistä yhteistyötä osallistumalla mm. EU:n tutkimusprojekteihin. Elintarviketutkimuksessa VTT:n ydinosaamiset ovat: -Elintarvikkeiden ominaisuuksien (aistittava laatu, teknologiset ominaisuudet, terveysvaikutteisuus) muokkaaminen erityisesti entsyymien ja mikrobien avulla, - Mikrobit sekä turvallisuus- että terveellisyysnäkökulmasta, mikrobit ja suoliston terveys, - Terveyttä edistävien ja kuluttajien hyväksyminen elintarvikkeiden kehittäminen, - Kasviperäiset ingredientit ja niiden valmistukseen liittyvien teknologioiden kehittäminen - Erityisen tunnettu kansainvälisesti VTT on viljatutkimuksestaan - Myös marjat ja proteiinit ovat painopisteinä Ruokaketjuun liittyvää osaamista VTT:llä on myös mm. pakkaus- ja mittausteknologioissa, logistiikkaratkaisuissa, jäte- ja vesiteknologioissa, energiaratkaisuissa sekä muissa kestävän kehityksen ratkaisuissa. Elintarvikeyritysten prosessikehitys, tuotekehitys, laadunhallinta, hygieniakartoitukset, omavalvonta Pk-yritysten markkinoillepääsyn edistäminen ja keskinäisen verkostoitumisen parantaminen sekä päähankkijasuhteiden kehittäminen. Edistää lähiruuan / paikallisesti valmistettujen elintarvikkeiden saatavuutta ja käyttöä. Edistää elintarvikkeissa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Suomen luonnonvaraisten kala- ja riistavarojen kestävän käytön edistäminen VTT:n tavoitteena on olla yhteistyökumppani uusien innovaatioiden kehittämisessä, lisätä asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Edistää elintarvikeketjun kilpailukykyä tarjoamalla korkealaatuisia kehittämispalveluita. Suomen Maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat kuluttajaneuvontaa erilaisin hankkein. Tänä vuonna MMM:n tuella on järjestty koko Suomen alueella alakouluissa kasvistapahtumia, joissa kasvisnäyttelyn ja tehtävien avulla innostetttu kasvisten syöntiin. Ruokahävikkiin liittyen olemme järjestäneet perhekerhoissa tietoiskuja. Suomalaisen ruokaperinteen vaalimiseksi ja ruisleivän arvostuksen ja kulutuksen lisäämiseksi, paikallisen ruuantuotannon ja sen näkyvyyden edistämiseksi käynnissä on myös MMM:n tukema Ruisleipätalkoot -hanke, jossa ilmenee erilaisina myös paikallisyhdistystemme järjestäminä tapahtumina. Hankeyhteistyötä tehdään; esim- Ruoka- ja matkailuseminaari (v. 2010) yhteistyössä Ruoka-Suomen kanssa. Ei ole tässä vaiheessa. Valoniassa on kaksi hanketta, joihin ruokaketjun kehittämisteema sopii: Rullaa -kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus V-S:ssa - hankkeessa (v ) yhtenä tarkastelualueena on citylogistiikka ja sen kauttaa pk-yritysten elintarvikekuljetukset, Kymppi-hankkeessa (v ) kehitetään pk-yritysten toimintaa ja palveluita ympäristöystävällisemmiksi sekä parannetaan pk-yrityksille suunnatun ympäristöasioihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta. RKTL seuraa ja tilastoi kala- ja riistakantojen kehitystä ja niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. RKTL tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen luonnonvaraisia kala- ja riistavaroja voidaan hyödyntää kestävän käytön periaatteella. Olemme mukana lukuisissa EU-hankkeissa, joko partnerina tai koordinaattorina. Menossa ja valmisteilla on useita yhteisrahoitteisia hankkeita Tekesin ohjelmissa. - Rotukarjan hyvinvoinnin ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittäminen, Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen, Vastuullinen sikatalous, Broilerin sopimustuottajien kilpailukyvyn parantaminen - Ruokaketjun sivutuotteiden hyödyntäminen - Alituotantokasvien tuotannon kehittäminen Kansallinen myös Kansainvälinen päätoimisto Espoossa, toimintoja myös muualla Suomessa Huittinen, Tampere, Page 6

7 Pyhäjärvi-instituutti Pyhäjärvi-instituuttisäätiö on ollut mukana ruokaketjun kehittämistyössä Ruokaketjun tuntemus, sekä käytännössä että hanketyössä. Tavoitteena on turvata sekä paikallisesti että kansallisesti Satakunnassa jo yli 22 vuotta. Kehittämis- ja tutkimustyön taustalla on Kasvisketjut, valkoinen liha, elinkeinokalatalous. kannattava ja ekologisesti tehokas ruokaketju. ruokaketjun vahva tunteminen ja hyvät yhteistyösuhteet ruokaklusterin Rahoituskanavien tuntemus, laajat yhteistyöverkostot eri jäsenten kanssa, mikä on mahdollistanut useiden pellolta pöytään - Kehittämis- ja koulutustarpeiden kokoaminen ja hankkeiden ketjuhankkeiden suunnittelun, organisoinnin ja toteutuksen. Keskeinen suunnittelu, organisointi ja toteutus. osa rooliamme onkin olla kokoava taho, joka ennakoi ruokaketjun Laaja koulutusosaaminen (mm. laatu-, HACCP- ja hygienia-asiat, tarpeet ja luo käytännönläheisen kehittämisympäristön laajalle joukolle linjastojen ja osastojen käyttöönottokoulutukset, pätevyys sekä eri toimijoita. hygienia- että työturvallisuuskorttitestaajana) Asiantuntijapalvelut yrityksille (omavalvonta jne.) Savon ammatti- ja aikuisopisto, EkoCentria Prizztech Oy/Vesi- Instituutti WANDER Instituutti myös tarjoaa erilaisia koulutuspalveluja ruokaketjulle. Sekä laajoilla koulutushankkeilla että suoraan yksittäisille yrityksille räätälöitynä. Yksittäisiin teemoihin liittyen järjestetään seminaareja ja workshoppeja. Tuotamme myös erilaisia asiantuntijapalveluita alueen yrityksille ja viranomaistahoille. Tutkimustyöhön osallistumme sekä kansallisesti että kansainvälisesti sekä elintarvike- että vesistötoimialoilla. Pääpaino erityisesti tutkimustiedon jalkauttamisessa käytäntöön erilaisilla pilot -testauksilla ja koetoiminnalla. Julkisen sektorin ammattikeittiöiden kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden tukeminen sekä tutkimustiedon välittäminen kohderyhmille. Julkisen sektorin ammattikeittiöiden toimintaympäristön tunteminen. Ruokapalvelujen kestävät valinnat ja hankinnat. Yksityiskohtaisempia tavoitteita ovat: kasvisketjujen, mukaan lukien viljellyt sienet, kilpailukyvyn turvaaminen valkoisen lihan tuotannon kilpailukyvyn turvaaminen elinkeinokalatalouden kehittäminen sekä luonnonkalan arvostuksen ja käytön lisääminen elintarviketurvallisuuden edistäminen ympäristöystävällisen tuotannon edistäminen, mukaan lukien elintarvikkeiden tuotannossa käytettävä vesi ja energia elintarviketuotannossa tarvittavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yhteistyön tiivistäminen julkisen sektorin ja muiden ammattikeittiöiden kanssa elintarvikepakkausten kehittäminen ja logististen järjestelmien tehostaminen tutkimustoiminnan lisääminen, keskeinen rooli tiedon välittäjänä tutkimustahojen ja yrittäjien välillä. Viedä eteenpäin Valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävistä valinnoista, Kataisen hallitusohjelman lähi- ja luomuruokaohjelmaa sekä maabrändivaltuuskunnan selvitystä ruokaan liittyvissä toimissa. - Kasvisklusterin kehittäminen Lounais-Suomessa (kehittämishanke) - Satakunnassa varjellen viljelty (koulutushanke) - Tiedolla ja osaamisella Aitoja makuja Lounais-Suomesta (koulutushanke) - SATAKUNTA -Innovation and research network in changing climate. Case: Crayfish (kansainvälinen tutkimushanke, case: Pyhäjärven täplärapu) - Valumavesien hallinta ja käsittely muuttuvassa ilmastossa; elintarvikeketjun tarvitseman puhtaan veden varmistaminen Satakunnassa ja uusien menetelmien testaus - Aitoja Makuja -aluetoimija - Satakuntalaisia makuelämyksiä (kehittämishanke) Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin (ylimaakunnallinen ESR -hanke) Ympäristöpassi -hanke Portaat Luomuun -hanke Kestävät valinnat -hanke Elintarviketeollisuuden käyttämään veteen liittyvä asiantuntemus. Elintarviketeollisuudessa käytettävän veden laatu ja turvallisuus Veteen liittyvien riskien vähentäminen ja hallinta. Ei ole menossa tällä hetkellä hankkeita. Kimitoöns kommun Luoda edellytykset uusiin elintarvikeyrityksiin Yritysverkosto, yrittäjyys Saada lisää pieniä elintarvikejalostajia alueelle. Osa niistä voi ajan mittaan kasvaa suuremmaksi. Turun Seudun Kehittämiskeskus Turun Seudun Kehittämiskeskuksen keskeisenä tehtävänä on parantaa seudun yritysten toimintaympäristöä ja yrittäjyyden edellytyksiä. Tätä tehtävää toteutetaan eri toimialoilla mm. teettämällä selvityksiä, verkottamalla toimijoita, koordinoimalla projekteja, käynnistämällä hankkeita, osallistumalla hankkeisiin ja toisinaan rahoittamallakin niitä. Koemme Turun seudun elintarvikealan ja ruokaketjun tärkeiksi kehityskohteiksi ja haluamme antaa oman panoksemme tulevaisuuden menestyksen puolesta. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ydinosaamisalueita ruokaketjun kehittämisessä ovat mm.: ruokaketjun toiminnan kehittämiseen liittyvien rahoituslähteiden tuntemus, oman alueen julkisen sektorin toimijoiden hyvä tuntemus, hyvät verkostot maakunnan kehittämiskeskuksiin ja muihin toimijoihin, verkostomaisen hanketyön ja koordinoinnin hyvä osaaminen, markkinoinnin ja viestinnän osaaminen Ruokaketjun kehittämisen katvealueiden löytäminen ja niiden kehittäminen yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Haluamme parantaa lähiruuan saatavuutta ja menekkiä sekä alan yritysten menestystä. Saada "mathantverk"-käsite ja idea tunnetuksi mahdollisuutena maaseudulle. Turun seudulla ja maakunnassa elintarvikealan tutkimuksessa ja kehittämisessä mukana olevien tahojen kokoontumiset, joiden tavoitteena on löytää kehittämisen katvealueet, sopia yhteistyön muodoista ja toimenpiteistä sekä löytää rahoituskanavat niiden toteuttamiseksi. Valtakunnallinen Eurassa Valtakunnallinen toimisto Kuopiossa Rauma Kemiön-saari Yrityspalvelukeskus Potkuri Ukipolis Oy Yrityskolmio Yrityspalvelukeskus Potkuri auttaa aloittavia yrittäjiä sekä neuvoo jo toimivia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Vakka-Suomen alueen jatkojalostukseen liityvä yritysneuvonta, aloittavien elintarvikeyritysten neuvonta ja yritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen, yritysten kehittämistarpeiden tunteminen sekä elintarvikalan hankkeistus. Yhteydenpito seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ruokaketjun toimijoihin. Parhaillaan on menossa kehittämisohjelman "alkutuotanto ja sen tuotteiden jatkojalostus Vakka- Suomessa" kirjoittaminen. Yritysneuvontaa ruokaketjun eri osapuolille Yhteistyön lisääminen ruokaketjun sisällä sekä osaamisen kehittäminen Edistää yritysten tunnettuutta ja paikallisen ruuan käyttöä Autamme alalle suuntautuvia yrittäjiä erilaisten neuvontapalveluiden kautta. Neuvomme aloittavia yrittäjiä liiketoiminnan suunnittelussa ja toimivia yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä. Ukipoliksen osaamisalueena: - ruokaketjun toimijoiden ja toiminnan kehittämiseen liittyvien rahoituslähteiden tuntemus - oman alueen toimijoiden hyvä tuntemus - liiketoimintaosaaminen - toimiminen tutkimus- ja kehitystiedon välittäjänä - ohjelma, alue ja hanketyön hyvä osaaminen Liiketoimintaosaaminen, julkisen rahoituksen tuntemus, yritysverkostot ja aluetuntemus, yrittäjien käytettävissä on myös neuvojien laaja asiantuntija- ja sidosryhmäverkosto Elintarvikeala on Vakka-Suomessa teemavuosi ensi vuonna. Kehittämistoimet on tarkoitus linjata kehittämisstrategian kirjoituksen yhteydessä. Kehittämisohjelma rakentuu pitkälti tehokkaaseen tutkimus ja tuotekehitystiedon hankintaan ja välittämiseen yrityksille ja yrittäjille. Tavoitteisiin tulee kuulumaan ainakin erikoiskasvien viljelyn lisääminen, jatkojalostuksen kehittäminen, paikallisten tuotteiden markkinoinnin ja myynnin kehittäminen, lähi- ja luomuruuan käytön edistäminen kalatalouden kehittäminen, maatilatalouden toimintaedellytysten turvaaminen mm. infra. Olemassa olevien yritysten toiminnan turvaaminen ja kasvun tukeminen sekä saada uusia yrityksiä alalle Em. kehittämisohjelman kirjoittaminen. Tavoitteen on vuoden 2012 alusta saada päätoiminen ihminen elintarvikealan kehittämiseen. Maaseudun yritysneuvonta. Pienimuotoisen jalostustoiminnan logistiikkapalvelujen järjestäminen. Seuturuoka Saatavaksi jatkohanke. Loipolis yhteistyön kautta seuraamme ja mietimme sopivia kehittämistoimenpiteitä. Ruokapalveluyrittäjien ja elintarvikealan yrittäjien verkottaminen Turun seutu Turun seutu Uusikaupunki, Vakka- Suomi Loimaan seutukunta Page 7

8 Yrityssalo Verkotamme paikallisia Salon ja Someron alueen elintarviketuottajia ja Verkottaja, tarpeiden esille nostaja ja niiden eteenpäin viemisen Verkottaa yrityksiä ja siten löytää kehittämiskohteita, joilla jalostajia yhteiseen SaloFood -verkostoon. Verkoston ja sen koordinointi. yrityksien kasvua ja toimintaa voidaan viedä eteenpäin. Esim. verkkosivuston tavoitteena on tehdä tunnetuksi alueellisesti paikallisia logistisia ratkaisuja tai yhteistä näkyvyyttä ja tuotteita ja niiden ostopaikkoja niin kuluttajille, ravintoloille, kaupalle messuosallistumista. kuin ammattikeittiöillekin. SaloFood -verkostolle toteutamme yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä mm. pienen yrityksen tarina - markkinointivalmennukset. Lisäksi koordinoimme kolmea hyllynpäätyhyllyä, jonka tarkoituksena on avata tuotteille tietä kaupan hyllylle. Järjestämme muutaman yhteisnäkyvyyden myyntitapahtuman Salossa vuoden aikana, esim. Plazan ympäristöpäivän toritapahtuma. Tarjoamme myös Yrityssalon neuvonta- ja koulutuspalveluita verkoston yrityksille ja tuottajille. Palvelut pääsääntöisesti maksuttomia. Esim. markkinointi, tuotteistus, sähköinen näkyvyys, rahoitus ja talous. Varsinaista tutkimusta emme toteuta. Kehittäminen painottuu esim. logistisen mallin rakentamiseen. Mm. logistiikkaoperaattori S-ryhmän hyllypilotteihin. Kaffeli ry Slow Food KONSULTIT Food Consulting Finland Oy Food Process Innovations Oy Gaia Consulting Invenire Market Intelligence Oy Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaista ja erityisesti lounaissuomalaista ruokakulttuuria, joka perustuu lähellä tuotettuihin,puhtaisiin, ekologisesti ja vastuullisesti tuotettuihin, gastromisesti korkealuokkaisiin elintarvikkeisiin. Slow Food pyrkii edistämään puhtaan, hyvän ja reilun ruuan asemaa. Asiantuntija / tekijä / kehittäjä Food Process Innovations Oy kehittää innovaatiopohjaisia uusia liiketoimintoja. Gaia Consulting Oy on suomalainen johtava energia- ja ympäristöalan, ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan sekä ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntijayhtiö. Tarjoamme innovatiivisia ja kustannustehokkaita kestävän kehityksen ratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja kansainvälisille järjestöille. Ruokaketjun Invenire on toiminnassa kaupallistamistoimisto, roolimme on jonka tuottaa tehtävänä lisäarvoa on muille hyödyntää ketjun markkinatietoa asiakkaan hyödyksi erilaisissa palveluissa. Toiminnassaan yhdistys tarjoaa foorumin kaikille alan toimijoille, sekä tuottajille, myyjille että kuluttajille Haluamme tukea paikallisia tuottajia saamaan lisää näkyvyyttä ja samoin myös verkostoitumaan. 1) Lihavalmistereseptien yksittäis- ja moniajo-optimointi, lihavalmisteisiin käytettyjen raaka-aineiden, lisä-aineiden ja mausteiden käyttö ja teknologinen tuntemus. Yhdistyksen tavoitteena on rikas ja moniulotteinen, lähiruokaa korostava alueellinen ruokakulttuuri. Tuoda puhdas ruoka ja ruokakulttuuri kaiken kansan tietoisuuteen, tukea pientuottajia näkyvyyden saamiseksi sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Ohjata elintarviketeollisuusprosessi siten, että a) hallitaan prosessin kaikki eri vaiheet kustannustehokkaasti b) valmistereseptit ovat aina kustannusedullisimpia Ei, erikseen alkavia hankkeita. Tulemme ensi vuonna varmastikin keskittymään miten saadaan paikallisuus ravintoloissa esille paremmin. Järjestämme ruokakulttuuri-keskustelu-ja koulutustilaisuuksia. Osallistumme messuille, ruokaalan tapahtumiiin. Teemme lähiruokamatkoja, ensimmäinen tehtiin Vakka-Suomeen ja toinen ruokamatka tehtiin Turun saaristoon. Slow Food -pöytäkuntaa yhdistää rakkaus ruokaan. Hyvä ruoka kokoaa meidät yhteen. Erityisen tärkeänä pidämme ruuan makua, tuotannon reiluutta, suomalaista ruokakulttuuria ja läheisyyttä. Tähän aihepiiriin paneudumme vierailemalla ruokakohteissa ja tekemällä yhdessä ruokaa. Tällä hetkellä ei ole meneillään sovittuja toimeksiantoja. Toimeksiannon luonteeseen kuuluu kiinteänä osana prosessien kehitys. Tämä taas johtaa väistämättä mm. raaka-aineiden, tuotteiden, laitteiden ym. kehittämistarpeeseen ja/tai koulutukseen kaupallistaminen, immateriaalioikeudet, elintarvikealan liikkeenjohto Rakentaa uusia lisäarvokkaita liiketoimintoja. Uusia projekteja mm. liittyen terveellisiin snacktuotteisiin ja terveysjuomiin. Substanssi: Riskienhallinta, ilmastovaikutukset ja hiilijalanjälki, kestävä kehitys, uusiutuva energia, yritysvastuu. Menetelmät: Selvitystyöt, fasilitoinnit, arvioinnit, verkostojen rakentaminen Ydinosaamisemme on markkina-analyyseissä ja niiden soveltamisessa liiketoiminnan kehittämiseen (strategiset suunnitelmat). Kaupallistamista tukevat mm. seuraavat tarjoamamme palvelut: konseptin kehittäminen, visuaalinen suunnittelu, pakkaussuunnittelu, viestintä ja PR. Tuottaa lisäarvoa ruokaketjun osallistujille riskien paremman hallitsemisen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisen, ympäristövaikutusten vähentämisen ja imagon parantamisen kautta. Tukea yrityksiä kaupallistamisessa. Meneillään olevia toimeksiantoja: * Elintarviketuotannon sivuvirtoja hyödyntävän, energiaa ja kierrätysravinteita valmistavan yrityksen kehittämishankkeen koordinoiminen * Kehittämistoimeksiantoja elintarvikealan kehittämisorganisaatioille * Yritysvastuuseen liittyviä hankkeita elintarvikealan yrityksille Laaja projektiportfolio mutta suurin Päättyneitä osa ovat yritysprojekteja, toimeksiantoja: joiden sisällöstä emme voi kertoa tarkemmin. Salon ja Someron alue Lounais- Suomi Kansallinen toimipaikka ja Helsinki Päätoimipaikka Helsingissä Kansainvälinen toimipaikka Salossa Page 8

9 Verso Globe Oy Verso on suomalainen palveluinnovaatio, joka tarkastelee Osaaminen: Yritysvastuun kartoitus, kehittäminen ja viestintä Kuluttaja määrää selkeästi kysynnän. Verson osaaminen tukee yritysvastuuta yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Verson tarkoitus on Työkalut: arvioinnit, selvitystyöt, olennaisuuden tarkastelu, vahvasti tämän kysynnän huomioimista ja siihen vastaamista. auttaa yrityksiä ymmärtämään omaa vastuutaan ja hyödyntämään omia yksinkertainen ja kattava kartoitus, selkeä ja tehokas viestintä Verso antaa yrityksille selkeät ja yksinkertaiset ohjeet vastuun hyviä tekojaan ja käytänteitään viestinnässä. Oikeilla teoilla ja ymmärtämiseen, kehittämiseen ja viestimiseen. käytänteillä on arvoa, joka realisoituu kun näistä asioista osataan kertoa. Yhteiskuntavastuu on Verson silmin katseltuna siis hyvinkin yksinkertaista. Verson kartoitus antaa tiedon yritykselle sen olennaisista hyvistä teoista ja käytänteistä, sisältäen ympäristöön, henkilöstöön, asiakkaisiin ja yhteisöihin kohdistuvat toimenpiteet. Yrityksen oma vastuuprofiili kertoo teot kootusti, ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti. Hyvien tekojen profiili toimii erinomaisena viestien lähteenä. Kun viestejä rakennetaan puolueettoman osapuolen tekemän tarkastelun pohjalta, vältetään ylisanat ja "viherpesu". Verso kehittää päivittäin asiakkaidensa toimintaa ja luo lisäarvoa näin ruokaketjuun. Asiakassuhteet ovat Verson ja sen asiakkaan välillä tapahtuvaa konkreettista toimintaa, ei niinkään hanketoimintaa. Kalahanke Oy Ruokaketjussa Verso on aloittanut aktiivisen toiminnan ravintoloiden ja ruokakauppojen osalta. Verson palvelu auttaa ruokaketjun toimijoita löytämään toisensa ja saavuttamaan kuluttaja-asiakkaat. Ketjuun kuuluu aktiivisesti lähitulevaisuudessa myös ruoan tuottajia ja jalostajia. Kehittämistä on kommunikaatiossa. Miten tuottajat, jalostajat ja kuluttajille ruokatuotteita myyvät tahot pystyvät toimimaan tehokkaammin yhdessä ja saamaan lisähyötyjä? Tähän haasteeseen Verso pyrkii tuomaan ratkaisuja. Olemme kalatalouden yrityksiä konsultoiva yritys. Palvelumme kattavat kaikki kalaan liittyvät toiminnot kalastuksesta ja kalankasvatuksesta jalostukseen ja niiden / tuotteiden kuljetukseen. Myös joitakin kalatukkukauppiaita on asiakkainamme. Laatu, tuotelaatu ja laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, TTTjärjestelmät. Kalat, kalatalous ja kaikki kalaan liittyvät toiminnot kalastuksesta ja kalankasvatuksesta jalostukseen ja kuljetukseen. Lisäksi suurtaloudet ja niiden toiminnot. Palvelemme asiakkaitamme kaikin mahdollisin tavoin. Kotimaisen kalan arvostuksen ja laadun parantaminen ja kotimaisen kalan saaminen kalatiskeihin. Kalan kauppalaatuun on saatava nopeasti parannus. Kotimaisella kalalla on vaikka minkälaisia hyödyntämättömiä potentiaaleja. Tällä hetkellä on meneillään pari suurta vesiviljelyn kehittämishanketta. Kansainvälinen toimipaikka KoKo Palvelut Konsultointi Hakasalo Oy Tahdosta Teoksi Helin Oy Tarjoan elintarvikealan toimijoille 1. Koulutus- ja konsultointipalveluja; esim. yrityksen henkilökunnan koulutus uudesta elintarvikelainsäädännöstä / asetusten muutoksista / jäljitettävyydestä 2. Käytännön tuotekehitysapua; esim. uuden tuotteen kehitys / olemassa olevan tuotteen kehitys / uuden valmistustekniikan sovittaminen olemassa oleviin tuotteisiin, lainsäädännön vaatimukset, pakkaussuunnittelu ja pakkausmerkinnät, ravintoarvolaskelmat jne 3. Käytännön apua raaka-aineiden hankinta kanavien löytämisessä; sekä ulkomaiset että kotimaiset tavarantoimittajat tai alkutuottajat Yritykseni Konsultointi Hakasalo Oy:n roolina on tuoda osaamista, kontakteja ja apua elintarvikealan tuotantolaitosten, tuotantolinjojen- ja laitteiden ja menetelmien sekä toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen, hankintaan ja rakentamiseen. Rakennamme uutta toimintamallia maakuntien pk-elintarvikeyritysten kasvuväyläksi suuremmille markkinoille. Olemme kumppanina Hgin Tukkutorin uuden suomalaisen ruoan keskuksen kehittämisessä. 1. Laaja kontaktiverkosto joka kattaa koko elintarvikealan alkutuottajat, jalostajat, kaupan, kuljetuksen erilaiset järjestöt ja elintarvikevalvonta - verkosto ulottuu kotimaasta koko yhteisön alueelle. 2. Sekä kotimaisen että EU Elintarvikelainsäädännön syvä tuntemus ja käytännön tieto-taito saattaa yritysten toiminta vastaamaan asetettuja vaatimuksia. 3. Monipuolinen käytännön työkokemus läpi koko ruokaketjun - ymmärrys, mitä missäkin tapahtuu. 4. Vahva käytännön kokemus elintarvikesektorin jäljitettävyydestä, erilaisista järjestelmistä ja sovelluksista. Ydinosaamisaluettani on liha-alan tuotannosta saatu 42 vuoden kokemus kaikilla organisaatiotasoilla sekä Suomessa että Baltiassa. Viime vuosina toiminta on laajentunut koskemaan myös kalanjalostuksen tuotantoa. Logistiikka, kaupallinen tuotteistus ja tuotehallinta, tilaustoimitusprosessi, tuotannollinen yhteistyö ja strategiset verkostot. 1. Saada koko ketju tekemään yhteistyötä, kysyntä ja tarjonta kohtaamaan - alkutuotannosta jalostajiin, kuljetuksesta kauppaan sekä tutkimukseen. 2. Olla mukana luomassa ja vahvistamassa Suomen alueen ruokaketjua - tuotetaan aidosti lähiruokaa / meidän alueen ruokaa ja tuodaan se tieto myös kuluttajille, että se meidän alueen ruoka päätyy myös pöytään saakka. 3. Tarjota se käytännön apu, jota pk-sektori tarvitsee Tuoda pitkäaikainen kokemukseni ja osaamiseni alan toimijoiden käyttöön niin kauan kuin työvuosia vielä on jäljellä Uuden toimintamallin rakentaminen ja pk-yritysten kasvun mahdollistaminen. Kontaktit asiakkaiden ja tuottajien välillä ja kanssakäymisen myötä kehitettävä uusi liiketoiminta. Yhteistyö maakuntatasolla kaupallisen otteen vahvistamiseksi alueahankkeiden jatkona. Tällä hetkellä raaka-aineiden kartoitus- sekä tuotekehityshankkeita kolmelle yritykselle -Mukana meijeri- ja liha-alan jäljitettävyyshankkeessa Serbiassa (EU-hanke) - Lisäksi toimin luennoitsijana sekä asiantuntijana erilaisissa Elintarvikealan koordinointihankkeissa, jotka ovat olleet suunnattu ruokaketjun eri vaiheille - useimmiten pkyrityksille Tällä hetkellä rakennutan melko suurta yksityistä liha-alan jalostuslaitosta Suomeen sekä olen mukana parissa tuotannon kehitysprojektissa Virossa ja Latviassa. Pienerälogistiikan uusi kylmälaatikkojärjestelmä. Yritysryhmät kasvumallina (mallintaminen) ja niiden tuoteryhnmästrategiat Jäljitetyt toimitusketjut ja niiden välineet Verkostossa toteutettava kehitysgeneraattori (vuorovaikutteinen toimintatapa asiakas-tuottaja). Useat yrityskohtaiset kasvuohjelmat Toimipaikka Raisio, kansainvälinen toimija Toimialueena koko Paimiossa Toimialueena koko Järvenpäässä Page 9

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset Nimike Vuosi Tekijät Kohderyhmä Mihin pyritty vaikuttamaan Johtopäätökset Makuja maalta 5.6.2008-31.12.2012 Kalajoen kaupunki; hallinnoija Rieska-Leaderin toiminta-alueen elintarviketuottajat ja alueella

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Sosiaalinen media muuttaa työskentelytapoja Valittamisesta vaikuttamiseen KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

Lisätiedot