Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen"

Transkriptio

1 Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Turun yliopisto funktionaalisten elintarvikkeiden Turun yliopiston elintarvikekemia on innovatiivinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on keskittynyt elintarvikkeiden ja niiden raakaaineiden kemiaan ja biokemiaan. Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa marjoissa esiintyvät lipidit, flavoriyhdisteet ja muut sekundaarimetaboliitit sekä syötävät rasvat ja öljyt. Perus- ja soveltavan tutkimuksen alueina: elintarvikekemia, ravitsemuksen kemia ja elintarvikekehitys Elintarvikekehityksen tutkimuksessa ja opetuksessa keskitytään elintarvikkeiden terveysvaikutuksiin ja aistittavaan laatuun. Tietoa voidaan soveltaa uusien terveyttä edistävien ja kuluttajia miellyttävien elintarvikkeiden kehityksessä. Elintarvikekehitys perehtyy elintarvikkeiden kehitysprosessin eri vaiheisiin aina kemiallisesta perustutkimuksesta terveysvaikutusten testaamiseen ja lopulta elintarvikkeiden rekisteröintiprosessiin. Turun yliopistolla on pitkä ja tunnettu historia elintarvikealan tutkimuksessa ja kauppakorkeakoululla alan tutkimus on löytänyt oman paikkansa Kaupallisiin asioihin kuten yritysjuridiikkaan, johtamiseen ja markkinointiin liittyvä tutkimus ja opetus. Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksella tehdään elintarvikejärjestelmiin liittyvää tutkimusta lähinnä alueellisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Meneillään olevat tutkimukset keskittyvät kehitysmaihin. Turun yliopisto on asiantuntijaorganisaatio ja tutkimuslaitos. Yksikkömme on tuottamassa elintarviketutkimuksen muodossa uutta tietoa elintarvikkeiden terveellisyyteen ja aistittaviin ominaisuuksiin liittyen. Tähän tutkimuspakettiin linkittyy merkittävällä tavalla ihminen elintarvikkeiden käyttäjänä ja valintojen tekijänä. Tämä vastaus keskittyy vain tutkimukseen eikä OSKEtoimintaan tai palveluihin. Tutkimus on sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Näiden ns. bioaktiivisten yhdisteiden tutkimusta teemme sekä kemiallisilla että aistinvaraisilla menetelmillä. Tutkimuksemme pohjana on elintarvikkeiden perustutkimus, mutta se tähtää aina kannattaviin teollisiin sovelluksiin. Siksi teemme tutkimusta läheisessä kontaktissa ympäröivän yhteisön kanssa. Erityisosaamisena on analytiikka (elintarvikkeiden komponentit ja niiden potentiaaliset vaikutukset). Elintarvikekehityksen osalta ydinosaamisalueina ovat elintarvikkeiden terveysvaikutukset sekä aistittava laatu. Tutkimusta meneillään elintarvikealan kansainvälistymismahdollisuuksista, erityisesti pk-alan yrityksissä. Kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet - ydinosaamisalueina Eri maiden elintarvikelainsäädännön tutkimus, elintarvikkeiden markkinoinnin tutkimus, elintarvikealan vastuullisuuden tutkimus Elintarvikejärjestelmä maaseudulla kehitysmaissa (erit. Tansania ja Intia), omavaraistuotanto vs. ruokaketjun kaupallistuminen, globalisaatio ja lokalisaatio, ruokaturva ja ympäristön muutos, osallistavat menetelmät, paikkatietomenetelmät. FFF on ravitsemuksen ja terveyden monitieteinen tutkimusohjelma. Meillä toiminta kohdistuu merkittävällä tavalla elintarvikkeiden raakaaineiden ominaisuuksien (terveellisyys, turvallisuus ja aistittava laatu) tutkimiseen yhdistettynä ihmisen käyttäytymiseen ja terveyteen. Yksikkö on jo itsekin poikkitieteellinen, mutta yhteistyön kautta poikkitieteellisyys voimistuu niin yliopiston sisällä, alueellisesti kuin kansallisella tasollakin. Kansainvälinen elintarvikealan toimijoiden verkosto on avaintutkimusryhmien kautta valmiiksi olemassa. Tutkimuksen ydinosaamisalueita ovat mm. ruoka + a) lapset ja allergia, b) pro- ja prebiootit, c) mikrobiston infektiot, d) syöpä, e) lihavuus, f) aistittava laatu. Haluamme olla mukana ympäröivän yhteisön kanssa kehittämässä hyviä ja terveellisiä tuotesovelluksia teollisuuden käyttöön. Teemme tutkimusta jolla on vahvat sidokset myös teollisuuteen (mm. yhteiset hankkeet). Elintarvikekehityksen osalta tavoitteena on kouluttaa elintarvikekehityksen ammattilaisia sekä tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa elintarvikekehityksen tueksi. Asiantuntijaorganisaationa tuottaa julkista tutkimustietoa elintarvikealan pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksista. Tavoitteena edesauttaa koko sektorin kehittymistä. Elintarvikealaan liittyvän kaupallisen osaamisen lisääminen Spesifejä tavoitteita ei ole asetettu, yleisellä tasolla uusi strategia on valmisteilla. Laitoksella toimii kehitystutkimuksen ryhmä, jonka painopistealoista on lisätietoa täällä: Haluamme olla tukemassa ruokaketjun kehittymistä myös alueellisesti. Käytännössä tämä toteutuu esim. tuotekehitykseen liittyen projektien kautta. Laadunohjauksen tarpeisiin olemme yhteistyöhankkeiden kanssa myös yrittäneet tarjota apua. Asiantuntijamme osallistuvat myös aktiivisesti muiden toimijoiden hankkeiden ohjausryhmiin, alan toimijoiden koulutuksiin kouluttajina sekä median haastatteluihin. Liittyvät pääsääntöisesti kotimaisten marjojen bioaktiivisten yhdisteiden tutkimukseen. Pienempänä hankkeena voidaan mainita luonnonvärien (keltainen ja punainen) säilyvyyden parantaminen. Elintarvikekehityksessä on meneillään tutkimusprojekteja liittyen elintarvikkeiden merkitykseen elimistön oksidatiiviseen stressiin vaikuttavina tekijöinä sekä makuaistia ohjaavien geenien merkitykseen ruokavalinnoissa. KvPotku-hanke on meneillään (Tekes-rahoitus) tavoitteena siis tutkia 'elintarviketeollisuuden pkyritysten kansainvälistymismahdollisuuksia'. Elintarviketurvallisuus vientituotteeksi-hankkeessa mukana, jossa kehitetään elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikelainsäädäntöön liittyviä koulutuspaketteja ulkomaille vietäväksi. Väitöstutkimus, joka käsittelee elintarvikejärjestelmän muutosta Tansanian maaseudulla luvulta nykypäivään etenkin ruokaturvan, teknologian ja ympäristön muutoksen näkökulmista. Pro-gradu-tutkimuksessa selvitetään lähiruoan asemaa Intian Himalajalla Himachal Pradeshissa. Ko. gradu liittyy vastikään alkaneeseen Himalaja-hankkeeseen, jossa tullaan selvittämään laajemmin myös ruokaturvaan liittyvää problematiikkaa (hanke Livelihood security in a changing socio-economic environment in Himachal Pradesh, India. Suomen Akatemian rahoitus ). VARRU, Sapere, OSKE jne jne /Pori Page 1

2 Turun yliopisto Elintarvikekehityksen osaamiskeskuksella on merkittävä rooli FFF:n ydintutkimusalueet: Saattaa ketjun toimijoita/yrityksiä yhteen ja löytää tätä kautta funktionaalisten ruokaketjun kehittämisessä ja etenkin yliopistojen tutkimustiedon Mikrobisto ja Perimä: vaikutus mm. allergiaan, suoliston hyvinvointiin yhteisiä kehitystarpeita. elintarvikkeiden jalkauttamisessa. Edustamme Suomen elintarvikekehityksen klusteria ja lihavuuden ehkäisyyn, infektioihin ja syöpään Tarpeisiin tarttuen ja niitä yritysten kanssa yhdessä kehittäen / ja meidän painopiste osaamisalueemme ajatellen koko maan Geenit ja Perimä: aistinvarainen laatu, Maun yksilöllisyys, (mahd. myös hankkeistaen) mahdollistaa alueen pk-yritysten Elintarvikekehityksen elintarvikekehitystä on aistinvaraisen laadun tutkimus ja molekyyligastronomia kasvua ja kehitystä. Osaamiskeskus palvelutuotteet. Lainsäädännön tuntemus ohjelma Uskomme yhteistyön voimaan ja tästä esimerkkina VARRU, jonka yksi työntekijä työskentelee oske tiimissä. FFF:n aistipalvelut: - Aistinvaraiset arvioinnit tuotekehitysprosessin eri vaiheissa - Yrityskohtaiset koulutukset aistittavan laadun osaamiseen - Tuoteideointi asiantuntija- ja kuluttajaryhmissä - Mieltymysprofiili-tuote Toisena tavoitteena saattaa ruokaketju kuluttajalle päin näkyväksi ja maistuvaksi, lisätä omassa maakunnassa tuotetun ruoan arvostusta ja samalla koko elintarvikealan strategista painoarvoa maakunnassa. - Vastuullisuusviestintä - Itämeren alueen aistipalveluiden tarjoajien yhteistyöhanke - Probioottien soveltamiseen eri teollisuusprosesseihin liittyvä hanke - Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU - Elintarviketurvallisuusosaajien kartoitus Turun yliopiston koulutus- ja Brahea Koulutus- ja Brahea toteuttaa ruokaketjun kehittämisja koulutushankkeita, joissa kohderyhmiämme ovat pienyritykset, yhdistykset, järjestöt, kuntien henkilöstö, elinkeinoelämän kehittäjät ja koulutusorganisaatiot. Kehittämistoiminnalle on usein tyypillistä koulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen ja teknologian siirron monimuotoinen hyödyntäminen. Brahea palvelee myös yksilöllisesti yhteisö- ja yritysasiakkaita. Tilauskoulutuspalvelut tuottavat mm. yritysten tarpeisiin suunniteltuja koulutus- ja kehittämispalveluita. Tärkeimmät toimintamuotomme ovat: Asiantuntijoiden täydennyskoulutus Yliopistolliset erikoistumisohjelmat Työyhteisöjen kehittäminen Asiakasorganisaatioille suunnattavat arviointi- ja kehittämispalvelut Kotimaiset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet Brahea ei ensisijaisesti ole tutkimusorganisaatio, kuitenkin tarvittaessa toteutamme myös ruokaketjua palvelevia selvityksiä sekä välitämme tietoa tutkimuksista ja aktivoimme tekemään tutkimuksia, joille esiintyy tarvetta kehittämistoiminnan piirissä. Brahea on ruokaketjun aktiivinen ja tunnustettu toimija sekä valtakunnallisesti että Itämeren alueella ja Pohjoismaisessa New Nordic Food yhteistyössä. Brahea vastaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmän valtakunnallisesta toiminnasta. Osken palvelut yrityksille: - Apu hankemaailmassa (hankkeistus) - Tutkimustiedon välittäminen - Tuki kansainvälistymisessä - Kasvun vauhdittaminen - Ideointi ja asiantuntija-apu Ydinosaaminen on ruokaketjun strateginen kehittäminen. Maaseutuun, aluekehitykseen, elintarvikealaan ml. lähiruoka ja yrittäjyyteen liittyvien kehittämis- ja toimeenpano-ohjelmien suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen sekä paikallistasolla yrittäjien ja sidosryhmien kanssa, kansallisesti että myös kansainvälisenä yhteistyönä. Koko Brahean osalta esim. tilauskoulutukset, johtamiskoulutukset, työnohjaus jne. tämä vastaus ei ole kattava ja siinä tarvittaisiinkin usean vastaaajan ydinosaamisalueet. Koulutus- ja Brahea on Turun yliopiston erillislaitos, joka on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, mukaanlukien ruokaketju, aktiivinen vaikuttaja ja toimija sekä mm. alueellisen, maaseudun, elintarvikealan ja lähiruokasektorin kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Yliopistollisena asiantuntijaorganisaationa Brahea on objektiivinen ja riippumaton toimija kehittämistyöhön liittyvissä tehtävissä. Brahealla on paikallisen, alueellisen sekä kansainvälisen maaseudun kehittämisosaamisen lisäksi pitkäjänteinen ja tunnustettu kokemus elintarvikealan pienyrittäjyyden valtakunnallisen kehitystyön suunnittelusta ja toteuttamisesta Ruoka-Suomi -teemaryhmän taustayhteisönä vuoden 1993 lopulta lähtien yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Brahealla ei ole sellaisia sidoksia alan etujärjestöihin, yrityksiin tai muihin toimijoihin, joilla voisi olla kehittämistä vääristävää vaikutusta. Parhaillaan toteutettavia kehittämishankkeita ovat: - Elintarvikeyrittäjyyden näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvä valtakunnallinen Aitoja makuja -hanke - Suomen elintarvikealan toimialahanke LounaFood Aitoa Makua Suomesta - Elintarvikeyrittäjyyden näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvä valtakunnallinen Aitoja makuja -hanke - Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU - Nature Craft Suomi -hanke (päämääränä on taidekäsityö- ja elintarvikealan pienyritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja edellytysten luominen liikevaihdon kasvattamiselle kohdealueena on Keski-Eurooppa) - Tiedolla ja osaamisella aitoja makuja Lounais-Suomesta -hanke, elintarvikeyrittäjien koulutushanke Suomessa ja Satakunnassa - Short Supply Chain -yhteistyö eurooppalaisella tasolla. Yhteistyötä johtaa ENRD (European Network for Rural Development) - Pohjoismainen yhteistyö erityisesti pienyrittäjyyteen liittyen; Slakting på gården, del II (2012) - Baltfood, Itämeren alueen elintarvikealan toimijoiden yhteistyöhanke (mukana 12 elintarvikealan kehittäjäorganisaatiota 6 maasta ( Saksa, Puola, Liettua, Tanska ja Ruotsi) sekä - Ruoka-Suomi -teemaryhmän pitkäaikainen koordinaatio ja kehittämistyö Turun yliopiston koulutus-ja Brahealla meneillään oleva LounaFood Aitoa Makua Suomesta - hanke Koordinaattori, tiedotus ja neuvontataho pienten ja keskisuurten elintarvikeyrittäjien keskuudessa ja lisäksi alan yrittäjien yhteystietoym. rekisterin ylläpitäminen Suomen alueella. Pienten elintarvikeyrittäjien kuulumisten välittäminen Lähiruuan tunnettavuuden lisääminen ja paikallisten elintarvikeyrittäjien sekä heidän tuotteidensa esiin nostaminen. -Lähiruokaa ravintoloihin ja kauppoihin mm. lähiruoka-treffit -Koulujen teemaruokapäivien kautta lähiruoan tunnettavuuden lisääminen lasten ja nuorten parissa -Yhteismessu-osastojen organisointi pienille paikallisille elintarvikeyrittäjille esim. ruokamessut, syksyn sato jne. -herkkujen Suomi 2012 suunnittelua otsakkeella Aitoja Makuja Suomesta -Ruoka jamatkailu-teemojen yhdistäminen (opintoretki yrittäjille suunnitteilla) -LounaFood uutiset-lehti 4 kertaa vuodessa Page 2

3 Turun yliopiston Aitojamakuja.fi / Aitoja makuja -hanke kerää yhteen paikkaan tietoutta Aitojamakuja.fi -sivuston ydintehtävä on viestintä ja tiedottaminen. Tavoite on, että tämän yrityshakupalvelun kautta ruokaketjun eri koulutus-ja pk-elintarvikeyrityksistä koko Suomen alueelta. Tavoitteena on, että pkyritykset toimijat löytävät uusia yhteistyökumppaneita oman toiminnan löydetään helpommin ja niiden näkyvyys lisääntyy sekä, että kehittämiseksi ja oman yritystoiminnan tueksi koko ketjussa Brahealla meneillään elintarvikealan pienyrittäjyys tulisi tuotantoalana tunnetummaksi, mikä alkutuottajasta, jalostajaan, kauppaan, keittiöön ja kuljetuksiin. oleva valtakunnallinen osaltaan lisää myös yritysten kilpailukykyä. Aitoja makuja -hanke Turun yliopiston koulutus- ja Brahea, Tiedolla ja Osaamisella - aitoja makuja Lounais- Suomesta -hanke Tiedolla ja osaamisella hanke on elintarvikealan pienyrittäjille suunnattu koulutushanke, jonka tarkoituksena on turvata elintarvikealan pienyritysten osaaminen tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Turun yliopiston Ruoka-Suomi -teemaryhmä osallistuu hallituksen lähiruokaohjelman koulutus-ja suunnitteluun ja toimeenpanoon sille osoitettujen tehtävien osalta. Ruoka-Suomi -teemaryhmä suunnittelee, valmistelee ja tarvittaessa Brahea, Ruoka-Suomi - toteuttaa eri ruokaketjun toimijoille yhteisiä kehittämistoimenpiteitä teemaryhmä kuten koulutusta, yrittäjien, kaupan ja ammattikeittiöiden yhteisiä työpajoja, kuntapäättäjiin vaikuttamista, tuottajayhteistyön, suomalaisen raaka-aineen riittävyyden ja jakelukäytäntöjen kehittämistä liittyen erityisesti: pienyritysten tuotteiden saamiseksi ammattikeittiöihin, vähittäiskauppaan ja mukaan julkisiin hankintoihin, tuotteiden jalostusasteen nostoon ja yritysten liiketoimintavalmiuksien lisäämiseen. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kauppa, yritykset ja ammattikeittiöt sekä sidosryhmät. Turun yliopisto, BaltFood-hanke Turun Yliopisto, koulutus-ja Brahea hankepartnerina KnowSheephankkeessa. TY, Tulevaisuuden tutkimuskeskus BID Technology, Business and Innovation Development BaltFood hankkeen rooli ruokaketjun kehittämisessä on kansainvälinen yhteistyö ja sen tarjoamat mahdollisuudet yrityksille ja muille toimijoille sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Edistää ja kehittää saaristoalueiden lammaselinkeinon monimuotoisuutta Suomen ja Viron saaristoalueilla Tulevaisuusorientoitunut tutkimus, kehittäminen ja koulutus koko ruokaketjun varrelta, laajasti verkottuneena ja yhteistyössä muiden kanssa. Tutkimus- ja yhteistyöhankkeiden edistäminen, tuotteistettujen palveluiden tarjoaminen ja osaamisen lisäämiseen panostaminen sekä ennakoinnin että ruokaketjujen tulevaisuuden alalta. Organisaatiolla ei ole tällä hetkellä roolia ruokaketjun tutkimuksessa. Elintarvikealan pienyritysten koulutustarpeen ennakointi ja siihen vastaaminen. Toimijoiden yhteistyö, kehittämislinjaukset ja käytännön toimenpiteet, tiedotus, toimijaverkostot kansallisesti ja kansainvälisesti Kansainvälinen verkkokoulutusohjelma, Healthy to go Food innovation, Itämeren alueen toimijoita kiinnostava kohdemarkkinatieto ja -tuntemuksen kehittäminen sekä Fact Finding matkat, Itämeren alueen ruokatrendien selvittäminen ja TrendWiki -trenditutka Lammastuotanto-osaamisen tuotteistaminen, verkostoituminen Tulevaisuusorientoitunut tiedon ja osaamisen linkittäminen erilaisiin tutkimus- ja kehittämistoimiin monitieteisessä organisaatioiden rajoja ylittävissä tutkijaryhmissä. Ruokaketjun tulevaisuus erityisesti toimintaympäristöjen muutosten ja arjen tulevaisuuden näkökulmista. Tapauskohtaisesti toisiinsa linkitettyjen monitieteisten tutkijaryhmien kautta ydinosaamisalueet laajenevat kattamaan erilaisia osia ruokaketjun varrelta. Uusien ideoiden ja innovaatioiden tunnistaminen ja käyttöönotto, toiminnan ja tuotteiden laadun parantaminen, markkinointiosaamisen lisääminen, kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistäminen, ajankohtaiskoulutusten järjestäminen, toimijoiden välisen verkostoitumisen edistäminen sekä muualla käytössä olevien käytäntöjen esitteleminen. Lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun, elintarvikealan yrittäjyyden vahvistaminen ja ruokaketjun toimijoiden vahva yhteistyö sekä ruokaketjun vahvempi näkyvyys Itämeren alueen toimijoiden yhteistyön tiivistäminen (The food industry network for northern Europe), koska Itämeren alueella on vahva ruokaprofiili, joka perustuu alueen raaka-aineisiin ja tuotantoon. Tuotteistaa Itämeren saaristoalueen lammastuotantoa, keskittyen mm. lampaanlihaan ja sen toimitusketjuihin sekä lampaan villan ja taljan hyödyntämiseen osana kestävää lammastaloutta Kestävän tulevaisuuden luominen monen toimijan yhteistyönä. IT-alan laaja-alainen hallinta erikoissovelluksista tietojärjestelmiin. Tavoitteena toimia tuloksellisesti IT-alan (ja tarvittaessa myös Ruokaketjun yhteydessä tämä tarkoittaa mm. seuraavia osa-alueita: elektroniikan alan) erikoisosaajana ruokaketjuhankkeen muiden 2D-koodien (helppo) liittäminen tuotteisiin sekä luku mobiililaitteilla (eli osapuolten tarpeiden mukaan. kamerakännykkä), tietopalvelujen rakentaminen ja liittäminen 2Dkoodeihin palveluissa tavoitteena tuotteen alkuperän viestiminen asiakkaalle, mahdollisien muiden palveluiden suunnittelu ja toteutus, kuten paikkatieto, elektroninen kauppalista, erikoistarjoukset, tuoteinformaatio, www-kaupan suunnittelu ja toteutus sekä muut mahdolliset ruokaketjuun liittyvät IT-alan selvitys-, suunnittelu- ja toteutustyöt Konkreettisesti toimijat esiin elintarvikelainsäädännön tuntemuksen lisääminen yrittäjien parissa, sosiaalisen median hyödyntäminen pienyrittäjien markkinoinnissa. Useampia strategisia ruokaketjuun liittyviä tutkimusohjelmia tutkimusryhmineen. Niihin liittyviä Suomen akatemian ja Tekesin ja EU:n sekä yritysten rahoittamia projekteja. Valtakunnallinen hanke Lounais- Suomi Valtakunnallinen hanke Itämeren alue Suomi ja Viro, Tampere, Helsinki, Laos (aluetoimistojen ) Page 3

4 ÅBO AKADEMI Åbo Akademi, Analyyttinen kemia Sosiologian oppiaine, Socialvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Turun AMK, Bioalat ja liiketalous Turun AMK/Tietoliikenne ja sähköinen kauppa AMMATTIKOULUT Turun Ammattiinstituutti Ammattiopisto Livia, Peimarin koulutuskunta-yhtymä Åbo Akademin analyyttisen kemian laboratorion rooli ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä painottuu kemiallisten analyysimetodien kehittämiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita hyvin alhaisten raskasmetallipitoisuuksien, kuten myös bakteerien ja virusten havaitseminen ja mittaaminen. Teemme normaalia yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jonka aiheena voi olla myös ruoka. Vaasassa toimiva maaseutututkimuksen yksikkö on harjoittanut mm. ruokatalouden tutkimista. Turun AMK on koulutus-, tutkimus ja kehitysorganisaatio. TuAMK osallistuu antamansa koulutuksen lisäksi tutkimus- ja kehityshankkeisiin yliopisto- ja korkeakouluyhteisöjen kanssa sekä julkisiin ja kahdenvälisiin hankkeisiin elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tietoliikenne ja sähköinen kauppa tulosalue on yksi kuudesta Turun ammattikorkeakoulun tulosalueesta. Tulosalue toimii soveltavan ICT:n alueella kouluttaen insinöörejä ja tradenomeja kuudesta eri koulutusohjelmasta. Korkea-asteen ammatillisen koulutuksen lisäksi teemme aktiivista soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kaikkien toimiemme keskeinen ajatus on ympäröivän elinkeinoelämän ja toimialueen hyvinvointiin ja kehitykseen vaikuttaminen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme toteutuu Soveltava ICT nimisenä ohjelmana. Ohjelma painottuu tieto- ja viestintäteknologian soveltamiseen. Monipuolisia hankkeita toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen sekä muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kouluttaa ammattitaitoisia ja ammattitietoisia tekijöitä ruokaketjumme ylläpitämiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Ammattiopisto Livia on noin 1000 opiskelijan kaksikielisen luonnonvaraja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan oppilaitos. Livia tarjoaa koulutusta neljässä toimipaikassa: Kalatalous- ja ympäristöopistossa Länsi-Turunmaalla Maaseutuopistossa Kaarinassa Maaseutuopistossa Paimiossa Sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat kemialliset sensorit, kuten esim. ioni-selektiiviset elektrodit. Näillä ioni-sensoreilla voidaan kustannustehokkaasti mitata vapaiden ionien pitoisuutta (aktiiivisuutta) monenlaisissa näytteissä. Nykyään potentiometrisia sensoreita käytetään hyvin paljon kliinisissä kokeissa ph:n ja elektrolyyttien mittaamiseen ja tulevaisuudessa niiden toivotaan antavan uusia käyttömahdollisuuksia diagnostiikan ja elintarviketeollisuuden alalla. Yleistä sosiologian metodeihin liittyvää osaamista Elintarvike, elintarvikeraaka-aineet ja prosessit sekä prosessointi, liiketoiminta ja sen kehittäminen. Osaaminen painottuu kokonaisuuden hallintaan, kilpailukyvyn parantamiseen ja tuotekehitykseen Soveltava ICT -ohjelman neljä osaamisaluetta ovat tulevaisuuden teknologiat: vahvasti teknologialähtöinen näkökulma ICT:n soveltamismahdollisuuksiin ihmisläheiset sähköiset toimintaympäristöt: painotus sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toimintaympäristöjen käytettävyyden kehittämisessä informaatio ja tietämys organisaatioissa: informaation, tiedon ja tietämyksen hallinta on kaikkien organisaatioiden haaste, johon soveltava ICT -ohjelma tämä osaamisalue painottuu hyvinvointiteknologia: ICT-teknologia tiedostetaan monipuolisena mahdollistajana terveys- ja hyvinvointisektorilla ja tämä osaamisalue pureutuu ICT:n soveltamiseen näihin. Erityinen vahvuutemme on vahva soveltavan T&K-työn osaamisemme, käytettävissä olevat useat ajanmukaiset laboratoriokehitysympäristöt sekä laaja ja monipuolinen osaajajoukkomme. Kehittämistyössä kokemuksemme käyttäjälähtöisestä tuotekehityksestä Living Lab tyyppisesti mahdollistaa monipuoliset testaus- ja pilotointitoiminnot. Åbo Akademin analyyttisen kemian laboratoriossa kehitetään uutta teknologiaa ioni-sensoreiden valmistamiseen. Olemme tehneet pitkäjänteistä tutkimustyötä johdepolymeerien ja muiden elektroaktiivisten sensorimateriaalien parissa, mikä on avannut mahdollisuuksia valmistaa mm. kestäviä kiinteän olomuodon (solid-state) sensoreita ja referenssielektrodeja potentiometrisiin mittauksiin. Näillä sensoreilla voidaan mitata esim. ph:ta, natriumia (Na + ), kaliumia (K + ), kalsiumia (Ca 2+ ), kloridia (Cl - ) ja raskasmetalleja kuten kadmiumia (Cd 2+ ), elohopeaa (Hg 2+ ) ja lyijyä (Pb 2+ ). Kehitämme myös menetelmiä bakteereiden, virusten ja muiden pääasiassa proteiinipitoisten analyyttien havaitsemiseen ympäristönäytteistä. Sosiologian oppiaineessa tehdään tällä hetkellä yhtä pro gradu-työtä joka liittyy lähiruokaan ja suunnitteilla on teollisen koiranruoan vaihtoehtoja käsittelevä toinen pro gradu -työ. Tavoitteena on yritysten kilpailykyvyn parantaminen. SUSBIO: maataloustuotannon ja elintarviketeollisuuden kasviperäisten sivutuotemateriaalien Varsinaisesti ruokaketjun kehittämisen kannalta ei tavoitteita ole hyödyntäminen fraktioimalla niitä lisäarvotuotteiksi ja kehittämällä biopolttoaineprosesseja (EU) määritetty, mutta AMK:lla on virallisesti määrätyt tehtävät ja FISH-IN-USE: Poistokalan hyödyntäminen (Tekes) tavoitteet Useita prosessikehityshankkeita Useita liiketoiminnan kehityshankkeita liittyen mm. erilaisten ruokien ja juomien kehittelyyn, prosessien materiaalitehokkuuden parantamiseen, eettiseen kuluttamiseen yms., TPR inno eli Transnational Private Reuglation and System level innovations in food value chains hankkeessa tarkastellaan elintarvikealan standardien ja sopimusverkostojen roolia systeemisten innovaatioiden kokonaisuudessa. ICT-toimialan edustajana olisi paljon potentiaalia olla mukana ruokaketjun virittämisessä ja kehittämisessä. Ydinosaamisalueena ruokaketjua ajatellen on ICT-osaaminen (eliiketoiminta, sovelluskehitys, verkot, jne.) sekä kansainvälinen osaaminen. Ei ruokaketjuhankkeita, mutta monia ICT-hankkeita kylläkin. Ruoanvalmistus ja jakelu. Luoda hyviä ammattilaisia ja kehittäjiä. Ei mitään opetussuunnitelman ulkopuolisia projekteja juuri tällä hetkellä. Ydinosaamisalueena ruokaketjun tutkimuksessa ja kehityksessä mm. koulutuksen organisointi ja suunnittelu, kasvinviljely (luomu), bioenergia ja kierrätysravinteet. Kotimaisen ja paikallisen ruuantuotannun kehittäminen, laajentaminen ja sen markkinaaseman parantaminen Alkutuotannon perusopetus ja osallistuminen erilaisiin alkutuotantoon liittyviin kehittämishankkeisiin Opetussuunnitelmapuolella luonto- ja ympäristöalan koulutuksessa on aloitettu keruutuotteisiin liittyvä ruokaketjun koulutus, Vaasa & Salo Roolina ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä on kouluttaa ruokaketjun alkupään työntekijöitä ja yrittäjiä. Kaarina, Paimio ja Parainen Page 4

5 Uudenkaupungin Isojen ryhmien ruokkijana tärkeänä arvona pidetään lähellä tuotettuja Pitkä- ja lyhytkestoisen koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja Tavoitteena kouluttaa ammattitaitoisia ja tiedostavia ammatti- ja elintarvikkeita ja sen käytön mahdollistavia toimenpiteitä. järjestäminen sekä toisella asteella, että aikuiskoulutuksessa. työntekijöitä. aikuisopisto Novida Tavoitteena on myös pystyä paremmin hyödyntämään lähellä tuotettuja elintarvikkeita, vähentämään kuljetuskustannuksia ja jäljittämään meillä tarjottua ruokaa. Lisäksi tavoitteena on edistää omassa maakunnassa tuotetun ruoan arvostusta koulutussektorilla. Huomioitavaa on myös luomu-ruoan kasvava merkitys. TOIMIALAN TUTKIMUS- JA KEHITYSORGANISAATIOT SEKÄ EDUNVALVOJAT Suomen ELY-keskuksen roolina ruokaketjun tutkimuksessa ja kehittämisessä on tukea kehittämistoimia mm. kansallisella ja EUrahoituksella. Roolina on myös toimia viranomaistahona ja maatalousja maaseutupolitiikan toteuttajana, mutta samalla myös selkeänä kehittäjänä erityisesti alkutuotannon osalta sekä pienten elintarvikeyritysten investointituet Suomen ELY-keskus Tekes - teknologian ja innovaatioiden Finpro Tekes rahoittaa yrityksiä, joiden kehityshanke tähtää kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. Tekesin rahoituksen ja asiantuntijapalveluiden avulla yritys voi kehittää ideastaan uutta liiketoimintaa, edistää kansainvälistä kilpailukykyään sekä kasvattaa tuotantoaan ja vientiään. Lisäksi projekteissa voi myös toteuttaa kehittämiseen liittyviä pilottiprojekteja ja testiympäristöjä. Tekesprojekteissa luodaan samalla uutta perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Finpron rooli ruokaketjussa liittyy yritysjohdon konsultointiin yritysten kansainvälistymiseen liittyen. Konsultointi kattaa yrityksen strategian, kv-suunnitelmien, markkinamahdollisuuksien, kilpailu- ja jakelutieselvitysten, partnerihakujen tms laatimisen ja selvittämisen yritysten kansainvälistymistä tukemaan. Finprolla on hyvin laaja palvelukokonaisuus (Navigator) kansainvälistymiseen liittyen. Toimipisteitä on 66 kpl, 45 eri maassa. Maatalouden tuntemus Toimialan seuranta ja kehitys Rakennepoliittiset toimenpiteet Kokonaisnäkemys, puitteiden luonti Rahoituksen järjestäminen ja toimialan tuntemus Mikroyritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen yritystukien muodossa sekä pienten elintarvikeyritysten investointituet Tekesin palvelut pk-yrityksille kattavat tuotekehitysrahoituksen lisäksi myös monia muita liiketoiminnan kehittämisen osa-alueita: yritysten tuotekehitysprojektien valmistelu, markkinaselvitysten ja kasvustrategioiden laatiminen sekä palvelukonseptien ja liiketoimintamallien kehittäminen ovat aihealueita, joihin voidaan myöntää Tekes-rahoitusta. Vahva osaaminen ja verkostot liittyen elintarvikkeiden myyntiin, markkinointiin ja kansainväliseen kauppaan. Tukea pieniä yrityksiä yritystoimintansa kehittämisessä Koko ruokaketjun toiminnan turvaaminen ja vahva tahto kehittää edelleen Suomen ruokaketjua Maakunnan (ja samalla kaikkien sektorilla toimivien yritysten) aseman vahvistaminen ja kehittäminen koko elintarvikeketjussa - Suomesta koko maan elintarvikeaitta Ruokaketjun kehittäminen on ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen painopiste Teknologiansiirto, markkinoiden laajentaminen, osaamispohjaiset uudet elintarvikealan liiketoiminnat - Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälisen verkottumisen edistäminen ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen - Kehittyvien ja kasvavien pk-yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palvelujen kaupallistamisen edistäminen - Kansainvälisten trendien ja muutosten ennakoinnin hyödyntäminen elintarvikealan pk-yritysten t&k&i -toiminnassa. MTK-Suomi Alkutuottajien ja maaseutuyrittäjien etujen valvominen Alkutuotannon toimintaympäristö Kotimaisen ruoantuotannon toimintaedellytysten varmistaminen ja kotimaisen ruoan menekinedistäminen MTT Puutarhatuotanto Puutarhaelinkeinon tutkimus Hedelmä-, marja- ja vihanneskasvien tuotanto ja niihin liittyvä tutkimus Kotimaisen tuotannon ja osaamisen kehittäminen laadullisesti ja määrällisesti kilpailukykuiseksi. MTT/BEL MTT on tutkimusorganisaatio, joka osallistuu myös kehityshankkeisiin Ravitsemus Elintarvikekemia, ruokaketjun kestävä kehittäminen ProAgria Farma Edistää alkutuotannon menestymistä: kasvituotannon ja kotieläintalouden tuotantoprosessien neuvonta, yrityksen johtamisosaamisen vahvistaminen. Organisaatiomme tarjoaa alkutuottajille asiantuntijapalveluita myös talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä investointien suunnitteluun ja rahoitukseen Maatilayritysten johtaminen ja talouden hallinta Varsinaista tutkimus ja kehitystyötä ei ole tällä hetkellä meneillään, sen sijaan ruokaketjuun liittyviä koulutuksia on. Rahoitus alueen elintarvikealan yritysten kehittämishankkeille, pienten elintarvikeyritysten investointituet Rakennepoliittiset toimet, ympäristön huomioon ottaminen Osallistuminen sidosryhmien/kumppaneiden hankkeisiin rahoittajan roolissa Rahoitus noin 10 alueen elintarvikealan yrityksen kehittämishankkeelle Suomen elintarviketeollisuuden, erityisesti sen pk-sektorin, Finpro toimii vuosittain noin 100 elintarvikeyrityksen apuna heidän kansainvälistymisessään. laajempi kansainvälistyminen ja elintarvikeviennin lisääminen. Nämä projektit ovat luottamuksellisia, eikä niistä anneta kuin erikoistapauksissa tietoja Tähän liittyen myös yritysjohdon osaamisen ja tietotaidon julkisuuteen. Lisäksi Finpro laatii selvityksiä elintarvikealan kv-markkinoista eri ministeriöille lisääminen. Nyt vain noin % elintarvikealan pkyrityksistämme käy kansainvälistä kauppaa (Ruotsissa yli 20 %). koulutus- ja konsultointikokonaisuuksia yritysryhmille (mm GoGlobal, FoodRUS jne), esimerkiksi (MMM, TEM) tai muille julkisille toimijoille (FinNode, Tekes, Sitra jne). Finpro toteuttaa laajoja yhteistyössä alueellisten Ely-keskusten kanssa. Finprolla on myös laajaa eri toimialojen/ markkinoiden raportointi ja ennakointitoimintaa. MTT:n tavoitteena on kestävä/vastuullinen elintarviketuotanto, jossa tulot jakautuvat oikeudenmukaisesti. Varmistaa Suomalaisten maatilojen kilpailukyky yrittäjien osaamista kehittämällä henkilökohtaisen konsultoinnin ja pienryhmätapaamisten avulla. Luomu-Vakka Hedelmä- ja marjakasvien uudet lajikkeet. Viljelytekniikka kasvihuoneissa ja avomaalla. Lisätietoja: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/kestavatuotanto https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/elintarvikeketjut Uusikaupunki Valtakunnallinen, myös ELYkeskuksessa Kansainvälinen, myös Raisio Valtakunnallinen, Piikkiö Valtakunnallinen, Jokioinen, Aluetoimistot Loimaa ja Salo Page 5

6 Suomen Maa- ja kotitalousnaisten tavoitteena on edistää lähiruuan ja Maa- ja kotimaisen elintarvikeketjun arvostusta sekä kestävän kotitalousnaiset / kehityksen mukaisia ruokavalintoja. Pyritään lisäämään sekä ProAgria Farma ry kuluttajien tietämystä että yrittäjien ammatillista osaamista. Suomen Yrittäjät Suomen Maa- ja kotitalousnaiset on osa valtakunnallista Maa- ja kotitalousnaisten järjestöä, joka toimii 16 maakunnallisessa piirikeskuksessa. Sen keskusjärjestönä on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. Suomen Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgria Farma ry:tä, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita alkutuottajille. Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat asiantuntijapalveluita ruokaan, ravitsemukseen ja elintarvikkeisiin liittyen kuluttajille sekä ravitsemusalan yrittäjille. Järjestöön kuuluu koko Suomessa lähes jäsentä (V-S vajaa 4000 jäsentä), jotka toimivat yli 1600 paikallisyhdistyksessä. Lisätietoa (V-S: Jäsenistössämme elintarvikealan pk-yrityksiä, joiden toiminnan edistäminen ja edunvalvonta kuuluu tehtäviimme. Maa- ja kotitalousnaiset tarjoavat kuluttajaneuvonnan lisäksi ravitsemusalan yrittäjille palveluja ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Kotimaista ruokaketjua tuodaan esiin mm. valtakunnallisten vuosittaisten elintarvikekampanjoiden muodossa (tänä vuonna kala, ensi vuonna vilja), jolloin kotimaisia raaka-aineita tuodaan esille mm. erilaisissa kuluttajatapahtumissa ja kursseilla. Myös paikallisyhdistyksemme järjestävät teeman mukaisia tapahtumia. Kuluttajaneuvontaa toteutetaan myös erilaisin hankkein. Ko. yritysten tunnistaminen ja kontaktointimahdollisuudet niiden kanssa. Valonia Asiantuntija/tiedon välittäjä. Logistiikka ja toimitusketjut sekä elintarvikealan koulutus, kestävä kehitys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos VTT Satafood Kehittämisyhdistys ry Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on kala- ja riistakantoihin liittyvää biologista tutkimusta ja kalaan ja riistaan liittyviin elinkeinoihin ja harrastuksiin liittyvää tutkimusta ja asiantuntijatyöskentelyä. VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tarjoamme tutkimuspalvelujamme, sekä elintarviketutkimusta että muuta teknologiatutkimusta, koko ruokaketjulle. VTT on aktiivinen toimija elintarvikelan EU-hankkeissa, kansallisisssa julkisissa hankkeissa ja tekee toimeksiantotutkimusta sekä kansainvälisten että kotimaisten yritysten kanssa sekä on mukana kansainvälisissä ja kansallisisssa verkostoissa. Satafood Kehittämisyhdistys ry toimii pk-yritysten kumppanina elintarvike- ja ympäristöteknologian kehittämisessä. RKTL:n tieteellinen erityisosaaminen on tarpeen mm. kala- ja riistavarojen arvioinnissa sekä kalaistutusten vaikuttavuuden, riistan elinympäristöjen ja porolaidunten tutkimuksessa. Alan kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen kanssa RKTL tekee tiivistä yhteistyötä osallistumalla mm. EU:n tutkimusprojekteihin. Elintarviketutkimuksessa VTT:n ydinosaamiset ovat: -Elintarvikkeiden ominaisuuksien (aistittava laatu, teknologiset ominaisuudet, terveysvaikutteisuus) muokkaaminen erityisesti entsyymien ja mikrobien avulla, - Mikrobit sekä turvallisuus- että terveellisyysnäkökulmasta, mikrobit ja suoliston terveys, - Terveyttä edistävien ja kuluttajien hyväksyminen elintarvikkeiden kehittäminen, - Kasviperäiset ingredientit ja niiden valmistukseen liittyvien teknologioiden kehittäminen - Erityisen tunnettu kansainvälisesti VTT on viljatutkimuksestaan - Myös marjat ja proteiinit ovat painopisteinä Ruokaketjuun liittyvää osaamista VTT:llä on myös mm. pakkaus- ja mittausteknologioissa, logistiikkaratkaisuissa, jäte- ja vesiteknologioissa, energiaratkaisuissa sekä muissa kestävän kehityksen ratkaisuissa. Elintarvikeyritysten prosessikehitys, tuotekehitys, laadunhallinta, hygieniakartoitukset, omavalvonta Pk-yritysten markkinoillepääsyn edistäminen ja keskinäisen verkostoitumisen parantaminen sekä päähankkijasuhteiden kehittäminen. Edistää lähiruuan / paikallisesti valmistettujen elintarvikkeiden saatavuutta ja käyttöä. Edistää elintarvikkeissa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Suomen luonnonvaraisten kala- ja riistavarojen kestävän käytön edistäminen VTT:n tavoitteena on olla yhteistyökumppani uusien innovaatioiden kehittämisessä, lisätä asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Edistää elintarvikeketjun kilpailukykyä tarjoamalla korkealaatuisia kehittämispalveluita. Suomen Maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat kuluttajaneuvontaa erilaisin hankkein. Tänä vuonna MMM:n tuella on järjestty koko Suomen alueella alakouluissa kasvistapahtumia, joissa kasvisnäyttelyn ja tehtävien avulla innostetttu kasvisten syöntiin. Ruokahävikkiin liittyen olemme järjestäneet perhekerhoissa tietoiskuja. Suomalaisen ruokaperinteen vaalimiseksi ja ruisleivän arvostuksen ja kulutuksen lisäämiseksi, paikallisen ruuantuotannon ja sen näkyvyyden edistämiseksi käynnissä on myös MMM:n tukema Ruisleipätalkoot -hanke, jossa ilmenee erilaisina myös paikallisyhdistystemme järjestäminä tapahtumina. Hankeyhteistyötä tehdään; esim- Ruoka- ja matkailuseminaari (v. 2010) yhteistyössä Ruoka-Suomen kanssa. Ei ole tässä vaiheessa. Valoniassa on kaksi hanketta, joihin ruokaketjun kehittämisteema sopii: Rullaa -kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus V-S:ssa - hankkeessa (v ) yhtenä tarkastelualueena on citylogistiikka ja sen kauttaa pk-yritysten elintarvikekuljetukset, Kymppi-hankkeessa (v ) kehitetään pk-yritysten toimintaa ja palveluita ympäristöystävällisemmiksi sekä parannetaan pk-yrityksille suunnatun ympäristöasioihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta. RKTL seuraa ja tilastoi kala- ja riistakantojen kehitystä ja niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. RKTL tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen luonnonvaraisia kala- ja riistavaroja voidaan hyödyntää kestävän käytön periaatteella. Olemme mukana lukuisissa EU-hankkeissa, joko partnerina tai koordinaattorina. Menossa ja valmisteilla on useita yhteisrahoitteisia hankkeita Tekesin ohjelmissa. - Rotukarjan hyvinvoinnin ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittäminen, Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen, Vastuullinen sikatalous, Broilerin sopimustuottajien kilpailukyvyn parantaminen - Ruokaketjun sivutuotteiden hyödyntäminen - Alituotantokasvien tuotannon kehittäminen Kansallinen myös Kansainvälinen päätoimisto Espoossa, toimintoja myös muualla Suomessa Huittinen, Tampere, Page 6

7 Pyhäjärvi-instituutti Pyhäjärvi-instituuttisäätiö on ollut mukana ruokaketjun kehittämistyössä Ruokaketjun tuntemus, sekä käytännössä että hanketyössä. Tavoitteena on turvata sekä paikallisesti että kansallisesti Satakunnassa jo yli 22 vuotta. Kehittämis- ja tutkimustyön taustalla on Kasvisketjut, valkoinen liha, elinkeinokalatalous. kannattava ja ekologisesti tehokas ruokaketju. ruokaketjun vahva tunteminen ja hyvät yhteistyösuhteet ruokaklusterin Rahoituskanavien tuntemus, laajat yhteistyöverkostot eri jäsenten kanssa, mikä on mahdollistanut useiden pellolta pöytään - Kehittämis- ja koulutustarpeiden kokoaminen ja hankkeiden ketjuhankkeiden suunnittelun, organisoinnin ja toteutuksen. Keskeinen suunnittelu, organisointi ja toteutus. osa rooliamme onkin olla kokoava taho, joka ennakoi ruokaketjun Laaja koulutusosaaminen (mm. laatu-, HACCP- ja hygienia-asiat, tarpeet ja luo käytännönläheisen kehittämisympäristön laajalle joukolle linjastojen ja osastojen käyttöönottokoulutukset, pätevyys sekä eri toimijoita. hygienia- että työturvallisuuskorttitestaajana) Asiantuntijapalvelut yrityksille (omavalvonta jne.) Savon ammatti- ja aikuisopisto, EkoCentria Prizztech Oy/Vesi- Instituutti WANDER Instituutti myös tarjoaa erilaisia koulutuspalveluja ruokaketjulle. Sekä laajoilla koulutushankkeilla että suoraan yksittäisille yrityksille räätälöitynä. Yksittäisiin teemoihin liittyen järjestetään seminaareja ja workshoppeja. Tuotamme myös erilaisia asiantuntijapalveluita alueen yrityksille ja viranomaistahoille. Tutkimustyöhön osallistumme sekä kansallisesti että kansainvälisesti sekä elintarvike- että vesistötoimialoilla. Pääpaino erityisesti tutkimustiedon jalkauttamisessa käytäntöön erilaisilla pilot -testauksilla ja koetoiminnalla. Julkisen sektorin ammattikeittiöiden kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden tukeminen sekä tutkimustiedon välittäminen kohderyhmille. Julkisen sektorin ammattikeittiöiden toimintaympäristön tunteminen. Ruokapalvelujen kestävät valinnat ja hankinnat. Yksityiskohtaisempia tavoitteita ovat: kasvisketjujen, mukaan lukien viljellyt sienet, kilpailukyvyn turvaaminen valkoisen lihan tuotannon kilpailukyvyn turvaaminen elinkeinokalatalouden kehittäminen sekä luonnonkalan arvostuksen ja käytön lisääminen elintarviketurvallisuuden edistäminen ympäristöystävällisen tuotannon edistäminen, mukaan lukien elintarvikkeiden tuotannossa käytettävä vesi ja energia elintarviketuotannossa tarvittavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yhteistyön tiivistäminen julkisen sektorin ja muiden ammattikeittiöiden kanssa elintarvikepakkausten kehittäminen ja logististen järjestelmien tehostaminen tutkimustoiminnan lisääminen, keskeinen rooli tiedon välittäjänä tutkimustahojen ja yrittäjien välillä. Viedä eteenpäin Valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävistä valinnoista, Kataisen hallitusohjelman lähi- ja luomuruokaohjelmaa sekä maabrändivaltuuskunnan selvitystä ruokaan liittyvissä toimissa. - Kasvisklusterin kehittäminen Lounais-Suomessa (kehittämishanke) - Satakunnassa varjellen viljelty (koulutushanke) - Tiedolla ja osaamisella Aitoja makuja Lounais-Suomesta (koulutushanke) - SATAKUNTA -Innovation and research network in changing climate. Case: Crayfish (kansainvälinen tutkimushanke, case: Pyhäjärven täplärapu) - Valumavesien hallinta ja käsittely muuttuvassa ilmastossa; elintarvikeketjun tarvitseman puhtaan veden varmistaminen Satakunnassa ja uusien menetelmien testaus - Aitoja Makuja -aluetoimija - Satakuntalaisia makuelämyksiä (kehittämishanke) Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin (ylimaakunnallinen ESR -hanke) Ympäristöpassi -hanke Portaat Luomuun -hanke Kestävät valinnat -hanke Elintarviketeollisuuden käyttämään veteen liittyvä asiantuntemus. Elintarviketeollisuudessa käytettävän veden laatu ja turvallisuus Veteen liittyvien riskien vähentäminen ja hallinta. Ei ole menossa tällä hetkellä hankkeita. Kimitoöns kommun Luoda edellytykset uusiin elintarvikeyrityksiin Yritysverkosto, yrittäjyys Saada lisää pieniä elintarvikejalostajia alueelle. Osa niistä voi ajan mittaan kasvaa suuremmaksi. Turun Seudun Kehittämiskeskus Turun Seudun Kehittämiskeskuksen keskeisenä tehtävänä on parantaa seudun yritysten toimintaympäristöä ja yrittäjyyden edellytyksiä. Tätä tehtävää toteutetaan eri toimialoilla mm. teettämällä selvityksiä, verkottamalla toimijoita, koordinoimalla projekteja, käynnistämällä hankkeita, osallistumalla hankkeisiin ja toisinaan rahoittamallakin niitä. Koemme Turun seudun elintarvikealan ja ruokaketjun tärkeiksi kehityskohteiksi ja haluamme antaa oman panoksemme tulevaisuuden menestyksen puolesta. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ydinosaamisalueita ruokaketjun kehittämisessä ovat mm.: ruokaketjun toiminnan kehittämiseen liittyvien rahoituslähteiden tuntemus, oman alueen julkisen sektorin toimijoiden hyvä tuntemus, hyvät verkostot maakunnan kehittämiskeskuksiin ja muihin toimijoihin, verkostomaisen hanketyön ja koordinoinnin hyvä osaaminen, markkinoinnin ja viestinnän osaaminen Ruokaketjun kehittämisen katvealueiden löytäminen ja niiden kehittäminen yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Haluamme parantaa lähiruuan saatavuutta ja menekkiä sekä alan yritysten menestystä. Saada "mathantverk"-käsite ja idea tunnetuksi mahdollisuutena maaseudulle. Turun seudulla ja maakunnassa elintarvikealan tutkimuksessa ja kehittämisessä mukana olevien tahojen kokoontumiset, joiden tavoitteena on löytää kehittämisen katvealueet, sopia yhteistyön muodoista ja toimenpiteistä sekä löytää rahoituskanavat niiden toteuttamiseksi. Valtakunnallinen Eurassa Valtakunnallinen toimisto Kuopiossa Rauma Kemiön-saari Yrityspalvelukeskus Potkuri Ukipolis Oy Yrityskolmio Yrityspalvelukeskus Potkuri auttaa aloittavia yrittäjiä sekä neuvoo jo toimivia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Vakka-Suomen alueen jatkojalostukseen liityvä yritysneuvonta, aloittavien elintarvikeyritysten neuvonta ja yritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen, yritysten kehittämistarpeiden tunteminen sekä elintarvikalan hankkeistus. Yhteydenpito seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ruokaketjun toimijoihin. Parhaillaan on menossa kehittämisohjelman "alkutuotanto ja sen tuotteiden jatkojalostus Vakka- Suomessa" kirjoittaminen. Yritysneuvontaa ruokaketjun eri osapuolille Yhteistyön lisääminen ruokaketjun sisällä sekä osaamisen kehittäminen Edistää yritysten tunnettuutta ja paikallisen ruuan käyttöä Autamme alalle suuntautuvia yrittäjiä erilaisten neuvontapalveluiden kautta. Neuvomme aloittavia yrittäjiä liiketoiminnan suunnittelussa ja toimivia yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä. Ukipoliksen osaamisalueena: - ruokaketjun toimijoiden ja toiminnan kehittämiseen liittyvien rahoituslähteiden tuntemus - oman alueen toimijoiden hyvä tuntemus - liiketoimintaosaaminen - toimiminen tutkimus- ja kehitystiedon välittäjänä - ohjelma, alue ja hanketyön hyvä osaaminen Liiketoimintaosaaminen, julkisen rahoituksen tuntemus, yritysverkostot ja aluetuntemus, yrittäjien käytettävissä on myös neuvojien laaja asiantuntija- ja sidosryhmäverkosto Elintarvikeala on Vakka-Suomessa teemavuosi ensi vuonna. Kehittämistoimet on tarkoitus linjata kehittämisstrategian kirjoituksen yhteydessä. Kehittämisohjelma rakentuu pitkälti tehokkaaseen tutkimus ja tuotekehitystiedon hankintaan ja välittämiseen yrityksille ja yrittäjille. Tavoitteisiin tulee kuulumaan ainakin erikoiskasvien viljelyn lisääminen, jatkojalostuksen kehittäminen, paikallisten tuotteiden markkinoinnin ja myynnin kehittäminen, lähi- ja luomuruuan käytön edistäminen kalatalouden kehittäminen, maatilatalouden toimintaedellytysten turvaaminen mm. infra. Olemassa olevien yritysten toiminnan turvaaminen ja kasvun tukeminen sekä saada uusia yrityksiä alalle Em. kehittämisohjelman kirjoittaminen. Tavoitteen on vuoden 2012 alusta saada päätoiminen ihminen elintarvikealan kehittämiseen. Maaseudun yritysneuvonta. Pienimuotoisen jalostustoiminnan logistiikkapalvelujen järjestäminen. Seuturuoka Saatavaksi jatkohanke. Loipolis yhteistyön kautta seuraamme ja mietimme sopivia kehittämistoimenpiteitä. Ruokapalveluyrittäjien ja elintarvikealan yrittäjien verkottaminen Turun seutu Turun seutu Uusikaupunki, Vakka- Suomi Loimaan seutukunta Page 7

8 Yrityssalo Verkotamme paikallisia Salon ja Someron alueen elintarviketuottajia ja Verkottaja, tarpeiden esille nostaja ja niiden eteenpäin viemisen Verkottaa yrityksiä ja siten löytää kehittämiskohteita, joilla jalostajia yhteiseen SaloFood -verkostoon. Verkoston ja sen koordinointi. yrityksien kasvua ja toimintaa voidaan viedä eteenpäin. Esim. verkkosivuston tavoitteena on tehdä tunnetuksi alueellisesti paikallisia logistisia ratkaisuja tai yhteistä näkyvyyttä ja tuotteita ja niiden ostopaikkoja niin kuluttajille, ravintoloille, kaupalle messuosallistumista. kuin ammattikeittiöillekin. SaloFood -verkostolle toteutamme yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä mm. pienen yrityksen tarina - markkinointivalmennukset. Lisäksi koordinoimme kolmea hyllynpäätyhyllyä, jonka tarkoituksena on avata tuotteille tietä kaupan hyllylle. Järjestämme muutaman yhteisnäkyvyyden myyntitapahtuman Salossa vuoden aikana, esim. Plazan ympäristöpäivän toritapahtuma. Tarjoamme myös Yrityssalon neuvonta- ja koulutuspalveluita verkoston yrityksille ja tuottajille. Palvelut pääsääntöisesti maksuttomia. Esim. markkinointi, tuotteistus, sähköinen näkyvyys, rahoitus ja talous. Varsinaista tutkimusta emme toteuta. Kehittäminen painottuu esim. logistisen mallin rakentamiseen. Mm. logistiikkaoperaattori S-ryhmän hyllypilotteihin. Kaffeli ry Slow Food KONSULTIT Food Consulting Finland Oy Food Process Innovations Oy Gaia Consulting Invenire Market Intelligence Oy Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaista ja erityisesti lounaissuomalaista ruokakulttuuria, joka perustuu lähellä tuotettuihin,puhtaisiin, ekologisesti ja vastuullisesti tuotettuihin, gastromisesti korkealuokkaisiin elintarvikkeisiin. Slow Food pyrkii edistämään puhtaan, hyvän ja reilun ruuan asemaa. Asiantuntija / tekijä / kehittäjä Food Process Innovations Oy kehittää innovaatiopohjaisia uusia liiketoimintoja. Gaia Consulting Oy on suomalainen johtava energia- ja ympäristöalan, ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan sekä ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntijayhtiö. Tarjoamme innovatiivisia ja kustannustehokkaita kestävän kehityksen ratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja kansainvälisille järjestöille. Ruokaketjun Invenire on toiminnassa kaupallistamistoimisto, roolimme on jonka tuottaa tehtävänä lisäarvoa on muille hyödyntää ketjun markkinatietoa asiakkaan hyödyksi erilaisissa palveluissa. Toiminnassaan yhdistys tarjoaa foorumin kaikille alan toimijoille, sekä tuottajille, myyjille että kuluttajille Haluamme tukea paikallisia tuottajia saamaan lisää näkyvyyttä ja samoin myös verkostoitumaan. 1) Lihavalmistereseptien yksittäis- ja moniajo-optimointi, lihavalmisteisiin käytettyjen raaka-aineiden, lisä-aineiden ja mausteiden käyttö ja teknologinen tuntemus. Yhdistyksen tavoitteena on rikas ja moniulotteinen, lähiruokaa korostava alueellinen ruokakulttuuri. Tuoda puhdas ruoka ja ruokakulttuuri kaiken kansan tietoisuuteen, tukea pientuottajia näkyvyyden saamiseksi sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Ohjata elintarviketeollisuusprosessi siten, että a) hallitaan prosessin kaikki eri vaiheet kustannustehokkaasti b) valmistereseptit ovat aina kustannusedullisimpia Ei, erikseen alkavia hankkeita. Tulemme ensi vuonna varmastikin keskittymään miten saadaan paikallisuus ravintoloissa esille paremmin. Järjestämme ruokakulttuuri-keskustelu-ja koulutustilaisuuksia. Osallistumme messuille, ruokaalan tapahtumiiin. Teemme lähiruokamatkoja, ensimmäinen tehtiin Vakka-Suomeen ja toinen ruokamatka tehtiin Turun saaristoon. Slow Food -pöytäkuntaa yhdistää rakkaus ruokaan. Hyvä ruoka kokoaa meidät yhteen. Erityisen tärkeänä pidämme ruuan makua, tuotannon reiluutta, suomalaista ruokakulttuuria ja läheisyyttä. Tähän aihepiiriin paneudumme vierailemalla ruokakohteissa ja tekemällä yhdessä ruokaa. Tällä hetkellä ei ole meneillään sovittuja toimeksiantoja. Toimeksiannon luonteeseen kuuluu kiinteänä osana prosessien kehitys. Tämä taas johtaa väistämättä mm. raaka-aineiden, tuotteiden, laitteiden ym. kehittämistarpeeseen ja/tai koulutukseen kaupallistaminen, immateriaalioikeudet, elintarvikealan liikkeenjohto Rakentaa uusia lisäarvokkaita liiketoimintoja. Uusia projekteja mm. liittyen terveellisiin snacktuotteisiin ja terveysjuomiin. Substanssi: Riskienhallinta, ilmastovaikutukset ja hiilijalanjälki, kestävä kehitys, uusiutuva energia, yritysvastuu. Menetelmät: Selvitystyöt, fasilitoinnit, arvioinnit, verkostojen rakentaminen Ydinosaamisemme on markkina-analyyseissä ja niiden soveltamisessa liiketoiminnan kehittämiseen (strategiset suunnitelmat). Kaupallistamista tukevat mm. seuraavat tarjoamamme palvelut: konseptin kehittäminen, visuaalinen suunnittelu, pakkaussuunnittelu, viestintä ja PR. Tuottaa lisäarvoa ruokaketjun osallistujille riskien paremman hallitsemisen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämisen, ympäristövaikutusten vähentämisen ja imagon parantamisen kautta. Tukea yrityksiä kaupallistamisessa. Meneillään olevia toimeksiantoja: * Elintarviketuotannon sivuvirtoja hyödyntävän, energiaa ja kierrätysravinteita valmistavan yrityksen kehittämishankkeen koordinoiminen * Kehittämistoimeksiantoja elintarvikealan kehittämisorganisaatioille * Yritysvastuuseen liittyviä hankkeita elintarvikealan yrityksille Laaja projektiportfolio mutta suurin Päättyneitä osa ovat yritysprojekteja, toimeksiantoja: joiden sisällöstä emme voi kertoa tarkemmin. Salon ja Someron alue Lounais- Suomi Kansallinen toimipaikka ja Helsinki Päätoimipaikka Helsingissä Kansainvälinen toimipaikka Salossa Page 8

9 Verso Globe Oy Verso on suomalainen palveluinnovaatio, joka tarkastelee Osaaminen: Yritysvastuun kartoitus, kehittäminen ja viestintä Kuluttaja määrää selkeästi kysynnän. Verson osaaminen tukee yritysvastuuta yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Verson tarkoitus on Työkalut: arvioinnit, selvitystyöt, olennaisuuden tarkastelu, vahvasti tämän kysynnän huomioimista ja siihen vastaamista. auttaa yrityksiä ymmärtämään omaa vastuutaan ja hyödyntämään omia yksinkertainen ja kattava kartoitus, selkeä ja tehokas viestintä Verso antaa yrityksille selkeät ja yksinkertaiset ohjeet vastuun hyviä tekojaan ja käytänteitään viestinnässä. Oikeilla teoilla ja ymmärtämiseen, kehittämiseen ja viestimiseen. käytänteillä on arvoa, joka realisoituu kun näistä asioista osataan kertoa. Yhteiskuntavastuu on Verson silmin katseltuna siis hyvinkin yksinkertaista. Verson kartoitus antaa tiedon yritykselle sen olennaisista hyvistä teoista ja käytänteistä, sisältäen ympäristöön, henkilöstöön, asiakkaisiin ja yhteisöihin kohdistuvat toimenpiteet. Yrityksen oma vastuuprofiili kertoo teot kootusti, ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti. Hyvien tekojen profiili toimii erinomaisena viestien lähteenä. Kun viestejä rakennetaan puolueettoman osapuolen tekemän tarkastelun pohjalta, vältetään ylisanat ja "viherpesu". Verso kehittää päivittäin asiakkaidensa toimintaa ja luo lisäarvoa näin ruokaketjuun. Asiakassuhteet ovat Verson ja sen asiakkaan välillä tapahtuvaa konkreettista toimintaa, ei niinkään hanketoimintaa. Kalahanke Oy Ruokaketjussa Verso on aloittanut aktiivisen toiminnan ravintoloiden ja ruokakauppojen osalta. Verson palvelu auttaa ruokaketjun toimijoita löytämään toisensa ja saavuttamaan kuluttaja-asiakkaat. Ketjuun kuuluu aktiivisesti lähitulevaisuudessa myös ruoan tuottajia ja jalostajia. Kehittämistä on kommunikaatiossa. Miten tuottajat, jalostajat ja kuluttajille ruokatuotteita myyvät tahot pystyvät toimimaan tehokkaammin yhdessä ja saamaan lisähyötyjä? Tähän haasteeseen Verso pyrkii tuomaan ratkaisuja. Olemme kalatalouden yrityksiä konsultoiva yritys. Palvelumme kattavat kaikki kalaan liittyvät toiminnot kalastuksesta ja kalankasvatuksesta jalostukseen ja niiden / tuotteiden kuljetukseen. Myös joitakin kalatukkukauppiaita on asiakkainamme. Laatu, tuotelaatu ja laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, TTTjärjestelmät. Kalat, kalatalous ja kaikki kalaan liittyvät toiminnot kalastuksesta ja kalankasvatuksesta jalostukseen ja kuljetukseen. Lisäksi suurtaloudet ja niiden toiminnot. Palvelemme asiakkaitamme kaikin mahdollisin tavoin. Kotimaisen kalan arvostuksen ja laadun parantaminen ja kotimaisen kalan saaminen kalatiskeihin. Kalan kauppalaatuun on saatava nopeasti parannus. Kotimaisella kalalla on vaikka minkälaisia hyödyntämättömiä potentiaaleja. Tällä hetkellä on meneillään pari suurta vesiviljelyn kehittämishanketta. Kansainvälinen toimipaikka KoKo Palvelut Konsultointi Hakasalo Oy Tahdosta Teoksi Helin Oy Tarjoan elintarvikealan toimijoille 1. Koulutus- ja konsultointipalveluja; esim. yrityksen henkilökunnan koulutus uudesta elintarvikelainsäädännöstä / asetusten muutoksista / jäljitettävyydestä 2. Käytännön tuotekehitysapua; esim. uuden tuotteen kehitys / olemassa olevan tuotteen kehitys / uuden valmistustekniikan sovittaminen olemassa oleviin tuotteisiin, lainsäädännön vaatimukset, pakkaussuunnittelu ja pakkausmerkinnät, ravintoarvolaskelmat jne 3. Käytännön apua raaka-aineiden hankinta kanavien löytämisessä; sekä ulkomaiset että kotimaiset tavarantoimittajat tai alkutuottajat Yritykseni Konsultointi Hakasalo Oy:n roolina on tuoda osaamista, kontakteja ja apua elintarvikealan tuotantolaitosten, tuotantolinjojen- ja laitteiden ja menetelmien sekä toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen, hankintaan ja rakentamiseen. Rakennamme uutta toimintamallia maakuntien pk-elintarvikeyritysten kasvuväyläksi suuremmille markkinoille. Olemme kumppanina Hgin Tukkutorin uuden suomalaisen ruoan keskuksen kehittämisessä. 1. Laaja kontaktiverkosto joka kattaa koko elintarvikealan alkutuottajat, jalostajat, kaupan, kuljetuksen erilaiset järjestöt ja elintarvikevalvonta - verkosto ulottuu kotimaasta koko yhteisön alueelle. 2. Sekä kotimaisen että EU Elintarvikelainsäädännön syvä tuntemus ja käytännön tieto-taito saattaa yritysten toiminta vastaamaan asetettuja vaatimuksia. 3. Monipuolinen käytännön työkokemus läpi koko ruokaketjun - ymmärrys, mitä missäkin tapahtuu. 4. Vahva käytännön kokemus elintarvikesektorin jäljitettävyydestä, erilaisista järjestelmistä ja sovelluksista. Ydinosaamisaluettani on liha-alan tuotannosta saatu 42 vuoden kokemus kaikilla organisaatiotasoilla sekä Suomessa että Baltiassa. Viime vuosina toiminta on laajentunut koskemaan myös kalanjalostuksen tuotantoa. Logistiikka, kaupallinen tuotteistus ja tuotehallinta, tilaustoimitusprosessi, tuotannollinen yhteistyö ja strategiset verkostot. 1. Saada koko ketju tekemään yhteistyötä, kysyntä ja tarjonta kohtaamaan - alkutuotannosta jalostajiin, kuljetuksesta kauppaan sekä tutkimukseen. 2. Olla mukana luomassa ja vahvistamassa Suomen alueen ruokaketjua - tuotetaan aidosti lähiruokaa / meidän alueen ruokaa ja tuodaan se tieto myös kuluttajille, että se meidän alueen ruoka päätyy myös pöytään saakka. 3. Tarjota se käytännön apu, jota pk-sektori tarvitsee Tuoda pitkäaikainen kokemukseni ja osaamiseni alan toimijoiden käyttöön niin kauan kuin työvuosia vielä on jäljellä Uuden toimintamallin rakentaminen ja pk-yritysten kasvun mahdollistaminen. Kontaktit asiakkaiden ja tuottajien välillä ja kanssakäymisen myötä kehitettävä uusi liiketoiminta. Yhteistyö maakuntatasolla kaupallisen otteen vahvistamiseksi alueahankkeiden jatkona. Tällä hetkellä raaka-aineiden kartoitus- sekä tuotekehityshankkeita kolmelle yritykselle -Mukana meijeri- ja liha-alan jäljitettävyyshankkeessa Serbiassa (EU-hanke) - Lisäksi toimin luennoitsijana sekä asiantuntijana erilaisissa Elintarvikealan koordinointihankkeissa, jotka ovat olleet suunnattu ruokaketjun eri vaiheille - useimmiten pkyrityksille Tällä hetkellä rakennutan melko suurta yksityistä liha-alan jalostuslaitosta Suomeen sekä olen mukana parissa tuotannon kehitysprojektissa Virossa ja Latviassa. Pienerälogistiikan uusi kylmälaatikkojärjestelmä. Yritysryhmät kasvumallina (mallintaminen) ja niiden tuoteryhnmästrategiat Jäljitetyt toimitusketjut ja niiden välineet Verkostossa toteutettava kehitysgeneraattori (vuorovaikutteinen toimintatapa asiakas-tuottaja). Useat yrityskohtaiset kasvuohjelmat Toimipaikka Raisio, kansainvälinen toimija Toimialueena koko Paimiossa Toimialueena koko Järvenpäässä Page 9

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Sanoista säästöihin! -Kestävien hankintojen vuosiseminaari 22.03.2013 EkoCentria Anu Arolaakso EkoCentria Tuotamme kestäviin hankintoihin liittyviä viestintä-

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Tiedonvälitys Yritysryhmät Maaseutuohjelma on keskeisin rahoitusmuoto Satakunnan ruokaketjun ja biotalouden kehittämiseen Tavoitteena 100

Lisätiedot

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi ScenoProt Suomen akatemian rahoittama strategisen tutkimuksen konsortiohanke, Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI) ohjelma, 2015-2020

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet

Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet Ympäristölounas Lammin biologinen asema 29.5.2015 Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Ilkka

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

RUOKAKETJU. Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä,

RUOKAKETJU. Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä, RUOKAKETJU Hämeen alueellinen maaseutuverkostopäivä, 20.1.2016 Heidi Valtari heidi.valtari@utu.fi Lähiruokakoordinaatio Turun yliopiston Brahea-keskus 8.12.2015 Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Minna Hanski, MMM Inarijärven seurantaryhmän kokous 18.9.2014 Saariselkä 1 MMM:n rooli Inarijärvi-asioissa ELY-keskusten, SYKEn ja RKTL:n (jatkossa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot