SATAKUNTA VAHVA ELINTARVIKEMAAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNTA VAHVA ELINTARVIKEMAAKUNTA"

Transkriptio

1

2 SATAKUNTA VAHVA ELINTARVIKEMAAKUNTA Tiivistelmä Yhteistyöohjelma linjaa suuntaa ja toimia Monipuolinen tuotantorakenne ja osaajaverkosto Valtakunnallisia kärkialoja ja maakunnallisia yrityksiä Toimijoita ja kumppaneita Toimintaympäristö muuttuu Vahvuudet ja mahdollisuudet käyttöön Visio tulevaisuudesta, tavoitteet ja strategia Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet Jalostustuotteiden kehittäminen innovatiivisin ja tehokkain tuotantomenetelmin Markkinatuntemuksen ja -mahdollisuuksien hyödyntäminen Tulevaisuutta ennakoiva, kannattava ja kestävä raaka-ainetuotanto Osaamis- ja innovaatioympäristön ja klusteritoiminnan vahvistaminen Toteuttaminen yhteistyönä Liite Koulutus-, tutkimus- ja muita kehittäjäorganisaatioita, rahoittajia Pyhäjärvi-instituutin julkaisusarja B:13, 2006

3 Tiivistelmä Satakunta entistä vahvemmaksi elintarvikemaakunnaksi Satakunta on vahva elintarvikemaakunta, raaka-aineiden tuottaja ja jalostaja. Vahvan aseman turvaamiseksi tulevaisuudessakin, tarvitaan alalla aktiivista kehitystyötä. Tässä elintarvikealan kehittämisohjelmassa luodaan visio, tavoitteet ja esitetään toimenpiteitä elintarvikealan kehittämiseksi Satakunnassa. Alan toimijoiden yritysten, kehittäjien, rahoittajien kanssa yhdessä laadittu ohjelma ohjaa kehittämistyötä, täydentää ja syventää EU-ohjelmia kaudella Painopisteet ja toimenpiteet Vision ja tavoitteiden toteuttamista edistetään seuraavilla neljällä painopistealueella ja tarkemmilla kehittämiskohteilla ja toimenpiteillä. Satakunta on terveellisten elintarvikkeiden tuottajana ja valmistajana Suomen kärkimaakunta. Visiota toteuttava strategia Elintarvikeketjun kilpailukyky perustuu korkeaan osaamiseen, laatuun, ennakoivaan tuotekehitykseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Tuotantoketjuja kehitetään ympäristön kannalta kestävin menetelmin. Monipuolinen yritysverkosto maan kärkiyrityksineen toimii kiinteässä yhteistyössä keskenään ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa muodostaen innovatiivisen elintarvikeklusterin. Tavoite Tavoitteena on, että maakunnan yritykset ovat vahvoja toimijoita omalla sektorillaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Lisäksi tavoitteena on, että jalostusyritysten yhteenlaskettu tuotanto ja liikevaihto ovat selvästi lähtötilannetta suuremmat, maakuntaan syntyy korkeatasoisia uusia omiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita, elintarvikeketjun rajapinnassa oleville aloille syntyy uudenlaista yritystoimintaa ja tuotteita, laatuketjut varmistavat tuoteturvallisuuden pellolta pöytään. Toteuttaminen ja seuranta Ohjelman toteutusvastuu on elintarvikealan koko ketjulla. Maakunnallisten rahoittajien ja seudullisten kehittämiskeskusten vastuuna on ohjata kehittämisresursseja ohjelman painopistealueiden mukaisiin toimenpiteisiin. Ketjun muiden toimijoiden kumppaneina ne tarjoavat kehitystyölle omaa ja verkostoasiantuntemusta, sekä elintarvikesisältöjen kehittämiseen että rahoitusmahdollisuuksien ja projektien hallintaan. Elintarvikealan kehittämiseen erikoistuneet organisaatiot voivat vastata hankkeista, jotka vaativat erikoisosaamista ja veisivät yrityksiltä aikaa muulta työltä. Ohjelman toteutus ulottuu seitsemälle vuodelle. Kehittämiskohteita ja toimenpiteitä viedään eteenpäin yhteistyössä valikoidusti. Rahoituslähteinä käytetään etenkin Suomessa laadittuja EU-ohjelmia (erityisesti Länsi-Suomen tavoiteohjelma / EAKR, ESR -varat), Manner-Suomen maaseutuohjelma, mutta myös EU:n seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa ja muita EU-ohjelmia sekä kansallisia ja maakunnallisia rahoituslähteitä. Kehittämisohjelman toteutumista seurataan etukäteen asetettujen määrällisten ja laadullisten mittarien avulla.

4 1 Yhteistyöohjelma linjaa suuntaa ja toimia Satakunta on vahva elintarvikemaakunta raaka-aineiden tuottaja ja jalostaja. Vahvan aseman turvaamiseksi tulevaisuudessakin, tarvitaan alalla aktiivista kehitystyötä. Tässä elintarvikealan kehittämisohjelmassa luodaan visio, tavoitteet ja esitetään toimenpiteitä elintarvikealan kehittämiseksi Satakunnassa. Ohjelma ohjaa kehittämistyötä, täydentää ja syventää EU-ohjelmia kaudella Maakunnallisia elintarvikealan ohjelmia on laadittu eri maakunnissa Elintarvikealan osaamiskeskus ELOn toimintana ja Pyhäjärvi-instituutti alueelona on koordinoinut työtä Satakunnassa. Ohjelman laadintaan ovat osallistuneet alan yritykset, kehittäjäorganisaatiot ja muut elintarviketalouteen liittyvät toimijat. Ohjelma kattaa elintarvikeketjun kokonaisuutena painottuen kuitenkin ketjuun jalostuksesta eteenpäin. ( Alkutuotantoa ja sen kehittämistä on laajemmin käsitelty mm. Satakunnan maaseutuohjelmassa ). Ennen uuden ohjelman laatimista arvioitiin edellisen ohjelman toteutumista. Keskeisinä tuloksina pidettiin elintarvikealan vahvistumista Satakunnassa ja myös sen tärkeyden entistä parempaa tiedostamista. Yritysten omilla panoksilla ja yritysten sekä kehittäjäorganisaatioiden yhteistyöllä (hanke- ja palvelutoiminnalla) on voitu edistää alan osaamista, kehitystä ja kilpailukykyä. Ohjelman tausta-aineistona ovat olleet valtakunnalliset ja alueelliset tutkimukset, selvitykset ja ohjelmat, tilastoaineisto, yritys-/ asiantuntijahaastattelut sekä aivoriihiseminaarit. aivoriihiseminaari ( yrityksiä, kehittäjiä, muita toimijoita) ohjelmaluonnoksen valmistelu kannanotot ja korjaukset ohjelmaehdotukseen ( lausunnot) ohjelman sisällön ja ulkoasun viimeistely ohjelman julkaisu, tiedottaminen ja jakelu Ohjelman toteuttaminen tapahtuu yrittäjien, yritysten, kehittäjäorganisaatioiden, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyönä. Ohjelma ulottuu vuoteen 2013, mutta viimeistään vuonna 2010 on tarpeen tehdä välitarkastelu, arvioida tuloksia ja tarvittaessa korjata toimenpiteiden suuntaamista. Toteuttaminen ja seuranta Ohjelman toteutusvastuu on elintarvikealan koko ketjulla. Maakunnallisten rahoittajien ja seudullisten kehittämiskeskusten vastuuna on ohjata kehittämisresursseja ohjelman painopistealueiden mukaisiin toimenpiteisiin. Ketjun muiden toimijoiden kumppaneina ne tarjoavat kehitystyölle omaa ja verkostoasiantuntemusta, sekä elintarvikesisältöjen kehittämiseen että rahoitusmahdollisuuksien ja projektien hallintaan. Elintarvikealan kehittämiseen erikoistuneet organisaatiot voivat vastata hankkeista, jotka vaativat erikoisosaamista ja veisivät yrityksiltä aikaa muulta työltä. Ohjelmatyö on koostunut seuraavista vaiheista tammi lokakuussa 2006: tausta-aineiston koonti, haastattelut, nykytilan kuvaus edellisen ohjelman arviointi, toimintaympäristön muutos, alustava SWOT yritys- ja kehittäjätapaaminen strategiset tavoitteet, kehittämisen painopisteet

5 2 Satakunnassa monipuolinen tuotantorakenne ja osaajaverkosto 2.1 Valtakunnallisia kärkialoja ja maakunnallisia yrityksiä Elintarvikesektorin ydinalat (maatalous ja jalostus) työllistivät Suomessa vuonna 2006 yhteensä n henkeä, josta alkutuotanto n ja jalostus n Vuodesta 1995 alkutuotannon työpaikat ovat koko maassa vähentyneet n. 35 % ja elintarviketeollisuuden n. 7 %. Tuotannon brutto- ja jalostusarvolla mitattuna elintarviketeollisuus on maan neljänneksi suurin teollisuudenala. Tuotannon bruttoarvo on lähes 10 mrd. euroa ja jalostusarvo runsaat 2 mrd. euroa (2004) Bruttoarvosta kotimaan myynnin osuus on lähes 90 %. Satakunta tuottaa ja jalostaa Satakunnassa elintarviketaloudella on suuri merkitys koko aluetalouden kannalta. Maatalouden ja elintarvikkeiden tuotannon ja jalostuksen arvo on maan keskitasoa korkeampi. Maataloudessa työpaikkoja (2006 ) on n ) ja elintarvikkeiden jalostuksessa n ). Kun elintarviketaloutta tarkastellaan vuorovaikutteisena kokonaisuutena (klusterina), maatalouden panosten valmistus (mm. koneet, laitteet, lannoitteet) ja toisaalta elintarvikeketjun muut osat ( kauppa, ravitsemistoiminta, oheisteollisuus, huolto, valvonta jne.) elintarviketalous työllistää Satakunnassa toistakymmentätuhatta ihmistä 3). viljan viljelyala ha (v.2005 ), (7.5 %), josta ohraa 44 %, kauraa 34 %, kevätvehnää 9 %, ruista 1 % avomaavihanneksia ha (26 %, teollisuusvihanneksista 74 %) perunaa ha (16 %) sokerijuurikasta ha (25 %) nautoja (3 %) siipikarjaa (22 %) sikoja (14 %) Maatilojen tuloista (yht. 412 milj. euroa v ) 36 % tuli myyntituloista, 27 % tulotuista, 8 % metsätuloista ja 29 % sivuansioista ja liitännäiselinkeinoista. Satakunnan elintarvikeklusteri 2006 Maatalouden työllisten määrä on Satakunnassa vähentynyt viime vuosina maan keskimääräistä tahtia. Satakunnan maatalouden rakennetta ja ominaispiirteitä kuvaavat vuoden 2004 (osin 2005) tiedot 4). 1-3) Tilastokeskuksen alueella työssäkäyvät, 4) Maatilatilastollinen vuosikirja maatiloja yhteensä (7 % koko maan tiloista) keskikoko 31 ha (vajaa ha alle maan keskitason) viljeltyä peltoa ha (6.4 % koko maasta), josta luomua 5 % (7,2 %)

6 Satakunnan vahvoja perusaloja ovat avomaan vihannesten, perunan, sokerijuurikkaan ja siipikarjan tuotanto. Viljoista ohra ja kaura ovat tärkeimmät. Myös sikataloudella on suuri merkitys. Maidontuotanto on sen sijaan selvästi alle maan keskitasoa, mutta maakunnallisesti merkittävää. Olennainen piirre Satakunnalle on eri alojen sopimustuotanto, jossa alkutuotanto (raaka-aineiden tuottaminen) ja jalostava teollisuus toimivat kiinteässä suhteessa. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvanut Elintarviketeollisuuden työpaikkamäärä on pysynyt Satakunnassa ennallaan vuoteen 2005 saakka. Tuotannon volyymi on kasvanut maan keskiarvoa paremmin. Satakunnan suhteellinen osuus elintarvikemaakuntana onkin vahvistunut. Yhteensä jalostusyritysten luku on pari sataa, kun mukana ovat pienet maatilasidonnaiset yritykset 1). Yrityksistä yli 20 henkeä työllistäviä on 18. Satakuntalaisessa sopimustuotannossa suurimmilla yrityksillä on laaja vaikutus. Keskisuuret ja pienet monipuolistavat valikoimaa ja alueellista jakaumaa. Teurastamot ja lihanjalostus, leipomot sekä vihannesten ja marjojen jalostus ovat merkittävimmät alat yritysten lukumäärän mukaan. Elintarvikejalostuksen toimipaikkojen liikevaihto Satakunnassa on yhteensä n. 500 milj. euroa. Elintarvikejalostusyritykset Satakunnassa vuoden 2006 alussa 1) Satakunnassa yritysrakenteessa on sekä suurten konsernien yksiköitä (pääpaikka muualla) että alueellisia yrityksiä. Oman alansa suomalaisia kärkialoja on monta: Lännen tehtaat Oyj on vihannespakasteiden ohella monialainen elintarvikekonserni, HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminta on alansa markkinajohtaja, Mykora Oy markkinoi valtaosan maan viljellyistä sienistä, Saarioisten Säilyke Oy:llä on mittava valikoima vihannes- ja marjajalosteita. Satakunnassa tulee jatkamaan koko maan ainoa sokeritehdas Sucros Oy. Muita yli 50 henkeä työllistäviä jalostusyrityksiä ovat Lihajaloste Korpela Oy, Kivikylän kotipalvaamo Oy, Huhtahyvät Oy, Porin Leipä Oy, Fazer Leipomot Oy/Ulvila, Osuuskunta Satamaito, Sinebrychoff Oy/Porin Olut. Tätä yrityskantaa täydentävät monet pienemmät lihanjalostajat, leipomot, kalanjalostajat ja muut valmistajat. Alueellisesti elintarvikejalostuksen työpaikoista on maaseudulla n. 1700, keskuksissa n. 400 ja vajaat pari sataa vuorovaikutusalueilla. Seutukunnittain tilanne on seuraava: Alkutuotannon ja jalostuksen työpaikat seutukunnittain v Seutukunta Alkutuotanto Jalostus Työpaikkoja Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta TOIMIALA HENKILÖSUURUUSLUOKKA Koko Satakunta 1) < > YHT Teurastus ja lihanjalostus Kalanjalostus Vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Viljatuotteiden jalostus Leipomotoiminta Juomien valmistus Muiden elintarvikkeiden jalostus Yhteensä ) Tilastokeskuksen yritysrekisteri + Pyhäjärvi-instituutin kartoitus 2006 Lähde: Tilastokeskus, ennakkotieto, alueella työssäkäyvä väestö Satakunnan seutukunnista Rauman seutukunnassa (Pyhäjärviseudulla) on eniten elintarviketeollisuuden työpaikkoja runsas 1100, jossa on ollut selvää kasvua. Muissa seutukunnissa (Porin ja Pohjois-Satakunnan) jalostuksen työpaikkojen määrä on vähentynyt tuotannon tehostamisen myötä. Alueet ovat tuotantorakenteeltaan erilaistuneet mm luonnon edellytysten perusteella. Porin seutukunnassa keskeisiä ovat viljantuotanto ja sen rinnalla myös monipuolinen erikoiskasvien mm. vihannesten tuotanto, jossa alueella

7 on myös jalostusta. Seutukuntaan tulee jalostettavaksi paljolti Pohjois-Satakunnassa tuotettu maito. Pohjois-Satakunnassa on myös mittava kasvihuonevihanneskeskittymä. Rauman seutukunnassa elintarvikkeiden jalostus painottuu Pyhäjärviseudulle, jossa on useita eri alojen valtakunnallisia kärkiyrityksiä; pakastevihannekset, (ml valmisruoka) eri muodoissa, valkoinen liha (siipikarjatuotteet), viljellyt sienet ja sokerin jalostus. Kun tähän lisätään ( Porin seutukunnasta) Huittisten elintarviketuotanto, muodostuu eteläisestä Satakunnasta yksi maan merkittävimmistä elintarvikekeskittymistä. Satakunta viljelee, kasvattaa ja jalostaa monia raakaaineita ja tuotteita yli oman kulutuksensa. Maakunnassa tuotetaan yli kaksi kolmannesta suomalaisista vihannesjalosteista ja yli puolet valkoisesta (siipikarjan) lihasta. Myös sianlihaa kasvatetaan selvästi yli maakunnan oman tarpeen. Maataloustuotannon ohella alkutuotantoon kuuluu kalastus merialueella ja Pyhäjärvellä, joka tuottaa kymmenesosan koko maan sisävesikalasta. Elintarvikeklusteriin läheisesti luettavia aloja Satakunnassa ovat erityisesti lannoitteiden valmistus, rehuteollisuus, koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto sekä pakkausteollisuus. 2.2 Toimijoita ja kumppaneita Satakunnassa on monipuolinen toimijaverkosto, joka osallistuu elintarviketalouden kehittämiseen. Tärkeimpiä toimijoita ovat: Elintarvikealaan ( ja osin ympäristöalaan) erikoistuneet kehittäjäorganisaatiot: Pyhäjärvi-instituutti (täydennyskoulutus, hanketoiminta, kehityspalvelut, julkaisut) Satafood ry (alan kehityspalvelut, hanketoiminta) Molemmilla on monipuolinen kumppanuus maakunnan ulkopuolisten koulutus-, tutkimus- tai kehittämisyksiköiden kanssa ( eri yliopistot ja korkeakoulut, MTT, VTT ym.). Erityisesti alkutuotannossa ja maaseutuyrittäjyydessä työtä tekevät ProAgria Satakunta (neuvonta, hanketoiminta) Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (perus- ja täydennyskoulutus) Elintarvike- ja ravitsemisalan ammatillista koulutusta antavat Porin ja Rauman ammattiopistot (elintarvike/ravitsemisala, perusopetus) Porin Aikuiskoulutuskeskus (ravitsemisalan aikuiskoulutus) Elintarvikealaan liittyvissä yksittäisissä koulutus-, tutkimus- ja kehityshankkeissa ovat mukana myös Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK ), ( liiketalous, merenkulku ja tekniikka) Turun kauppakorkeakoulu / Porin yksikkö ( liiketoimintaosaaminen ) Prizztech Oy Jatkossa kumppaneita kehitystyössä voivat olla korkeakouluyksiköistä myös Tampereen teknillisen yliopiston Porin ja Rauman yksiköt, sekä Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (Pori / Rauma). Elintarvikealaa palvelevia elintarvikelaboratorioita ovat Porilab, Rauman elintarvikelaboratorio, Satalab. Elintarvikevalvojat kunnissa kuuluvat osana alan toimijoihin. Elintarvikealan kehitys- ja hanketoiminnan rahoittajia maakunnassa ovat erityisesti Satakunnan TE -keskus (maaseutu-, yritys- ja työvoimaosastot), Satakuntaliitto, Tekes, Finnvera Kunnat ja kuntien kehittämiskeskukset, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, Porin seudun kehittämiskeskus POSEK ja Rauman seudun kehityskeskus RSK, osallistuvat elintarvikealan kehitystyöhän ja palveluihin monin tavoin. Alkutuotannossa alan edunvalvonnassa ja kehitystyössä toimii MTK Satakunta. Satakunnan ja Rauman Kauppakamarit osallistuvat erityisesti elinkeinon edunvalvontaan liittyviin asioihin. Alueelliset toimijat ovat yhteistyöverkostossa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, mikä vahvistaa kohderyhmille tarjolla olevaa osaamista.

8 3 Toimintaympäristö muuttuu Satakuntalaiseen elintarviketuotannon toimintaympäristöön kohdistuu paljolti samat muutospaineet kuin Suomessa yleensä. Samalla kuitenkin maakunnan omat ominaisuudet vaikuttavat siihen miten muutokset heijastuvat maakuntaan, miten niihin varaudutaan ja miten niitä hyödynnetään. Suurella varmuudella ennakoitavia ruoan tuotantoon ja kulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat: tuotanto-olosuhteet eivät oleellisesti muutu (ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä) väestön määrä Suomessa pysyy nykyisellään, ikärakenne vanhenee, talouksien määrä kasvaa, mutta koko pienenee Talouden kehitys (kansantalous/yritystalous/kotitaloudet) vaikuttaa oleellisesti kulutukseen ja tuotantoon. Vallitsevana odotuksena on ostovoiman edelleen lisääntyminen tai ainakin säilyminen lähivuosina. Seuraavista keskipitkän aikavälin tekijöistä useat koskevat yhteiskuntaa laajemminkin ja elintarvikealaa yleensä. Tekijöiden vaikutukset tosin vaihtelevat eri toimialoilla, alkutuotannossa tai jalostuksessa tai erikokoisissa yrityksissä. Erot korostuvat, kun muutostekijät kytketään yksittäisen yrityksen strategioihin. Talous, markkinat, kauppa maailmankauppa vapautuu edelleen, uusia tuotteita, nykyisiä halvemmin hinnoin, mutta myös mahdollisuuksia Euroopan sisämarkkinoiden laajentuminen kiristää kilpailua, lisää tuontia, tuo uusia markkinoita, lisää yritysten etabloitumista alueella tuotetut elintarvikkeet myydään edelleen pääosin kotimaahan, mutta vienti kasvaa ja yritysten etabloituminen lähialueille jatkuu kaupan keskittyminen jatkuu, kauppaketjujen koko kasvaa, samoin ostoerät tavarantoimittajilta, kauppakohtaiset toimituserät osin pienenevät hyllytilan rajallisuuden takia hintapaineita toimittavalle teollisuudelle ja alkutuottajille logistiikkaketjut pitenevät myymäläyksiköt suurenevat erityisesti keskustojen reunamilla, samalla erityyppisiä pieniäkin myymälöitä kuluttajien jakaantuminen erityyppisiin ryhmiin luo markkinoita räätälöidylle tuotannolle tuotevalikoimissa tapahtuu toisaalta keskittymistä ( kansainvälinen, kansallinen ja kaupan oma merkki valtaavat hyllytilan), toisaalta tulee lisää erikoistuotteita ja uusia toimintamalleja (myydään hyllytilaa) tuotteiden kiertonopeusvaatimukset lisääntyvät ja asiakaskäyttäytymisen seuranta tehostuu, asiakkaiden itsepalvelu lisääntyy tuotemerkkien (brändien) merkitys kasvaa Arvot ja kulutustottumukset terveellisyys- ja hyvinvointinäkökulmat (keveys ym.) korostuvat sekä tuotannon eettisyys korostuvat helppokäyttöiset ja käyttövalmiit /pitkälle jalostetut tuotteet valtaavat alaa ( toisaalta ateriakokonaisuudet, toisaalta välipalatuotteet) käyttäytyminen ja valinnat eri tilanteissa vaihtelevat ( arki, juhla, ateria, välipalat) ruokailu kodin ulkopuolella kasvaa, ammattikeittiöt valmistavat entistä suuremman osan aterioista tuoreissa kasvis- ja lihatuotteissa kotimaisuus on edelleen tärkeä valintaperuste kuluttajalle kotimaisuuden arvo säilyy korkealla väestön vanhemmissa ikäryhmissä, nuorten ikäryhmien kuluttajakäyttäytymisessä kotimaisuuden merkitys vähenee erityisesti pitkälle jalostettujen tuotteiden osalta hinnan merkitys vähenee ostopäätöksen teossa elintason nousun myötä, mutta suurperheillä ja pienituloisilla hinta edelleen ratkaiseva tekijä luomu- ja lähiruokakiinnostus kasvaa uudelleen kuluttajakenttä segmentoituu entistä pienempiin osiin elintarviketurvallisuus ja laatuasiat korostuvat entisestään

9 Alkutuotanto / raaka-aineet maailmanlaajuisilta markkinoilta tulevat raaka-aineet vaikeuttavat kotimaista tuotantoa ( punainen liha, valkoinen liha, eräät vihannekset, leipävilja, meijerijalosteet ) EU:n maatalouspolitiikan muutokset ja tukien vähentyminen heikentävät alkutuotannon toimintaedellytyksiä kansallinen tukipolitiikka voi palautua korvaamaan kustannuksia/tukia, kun EU-rahoitus vähenee myyntitulojen osuus maataloustuottajien tuloista laskee, tukien osuus kasvaa, tukijärjestelmät monimutkaistuvat, epävarmuus tuotantoedellytyksistä lisääntyy tilojen lukumäärä laskee ja koko kasvaa, tarvitaan lisää liiketoimintaosaamista ja yhteistyötä Teknologia teknologian kehitys luo uusia sovellutuksia ruokatuotantoon (alkutuotanto, jalostus, jakelu) lisääntyvät yleisesti alkutuotannossa otetaan lisääntyvästi käyttöön informaatioteknologia (reaaliaikainen tiedonsiirto tuottajalta teollisuuteen ja kauppaan, ohjaus- ja valvontajärjestelmät, tuholaistorjunta ja kasvinsuojelu) elintarvikeketjun hallinta ja kustannustehokkuus lisääntyvät elintarvikkeiden turvallisuutta ja jäljitettävyyttä lisäävät teknologiat yleistyvät (älykkäät ja aktiiviset pakkaukset, uudet materiaalit, tunnistusjärjestelmät, diagnostiikka) bioprosessit, erotusteknologia, bioteknologian sovellukset otetaan laajemmin käyttöön Institutionaaliset tekijät uusiutunut ja uusiutuva (EU) lainsäädäntö aiheuttaa lisää vaatimuksia ketjun toimijoille maailmankaupan vapautuminen ja EU:n maatalouspolitiikka ohjaavat tuotannon suuntaamista tukien ja säännösten kautta (ks. myös edellä talous, markkinat) ruoan arvonlisäveron alennus ja sen vaikutukset ovat tutkimuksen ja keskustelun kohteena; alennus vaikuttaisi ruoan hintaa alentavasti ja ketjun kilpailukykyä lisäävästi ruokapalvelut hakevat uusia malleja Ympäristö ympäristöasiat korostuvat edelleen kaikessa toiminnassa asettaen sekä uusia vaatimuksia että tuoden mahdollisuuksia tuotantoketjujen kehitykseen ja markkinointiin kehityksen kohteina ovat sekä alkutuotantoon (maa, vedet, kasvit, eläimet ) että jalostusprosesseihin ja koko elinkaariin liittyvien ympäristörasitusten, vähentäminen, erityiskohteena vesistöjen suojelu, kunto ja kunnostus ympäristölainsäädäntö tiukkenee, lannoite- ja torjunta-aineiden käyttöä pyritään vähentämään optimoinnin avulla käyttöön ekotehokkaita toimintamalleja, uusia innovaatioita mahdollisuuksia liiketoiminnalle varaudutaan ilmastonmuutokseen

10 4 Vahvuudet ja mahdollisuudet käyttöön Alla on esitetty yhteenveto Satakunnan elintarvikealan vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista ( SWOT -analyysi ). Vahvuudet Hyvä raaka-ainepohja terveellisille elintarvikkeille: vihannekset, valkoinen liha (siipikarja, kala), viljellyt sienet, vilja (kaura) Vahvoja tuotemerkkejä valtakunnallisesti Vahva Satakunnan ruokamaakuntaidentiteetti maakunnan sisällä; kaupoissa satakuntalaisia tuotteita yli valtakunnan tason Syvällinen tuote- ja tuotanto-osaaminen; useita kasvu- ja kärkialoja Valmistusteknologian korkea taso (pakasteet, säilykkeet, valmisruoka, siipikarjatuotteet, lasinalaisviljely) Vahvat laatu- ja toimitusketjut sopimustuotannossa Kestävän kehityksen mukaisia tuotantoketjuja ja -menetelmiä Kehittyneitä elintarvikealan sivuvirta-, tuotantomenetelmä- ja prosessiratkaisuja Vahva teollisuus- ja osaamispohja oheisaloilla Kehittyneet osaamis- ja asiantuntijaverkostot ja yhteistyö valtakunnallisten tutkimusverkostojen kanssa Julkisten rahoittajatahojen sitoutuminen osaamisja innovaatiokeskusten kehittämiseen Mahdollisuudet Olemassa olevat ja vahvat tuotantoalat antavat mahdollisuuden luoda Satakunnasta johtava terveyttä edistävien ja keveiden elintarvikkeiden tuottaja ja jalostaja Hyvä raaka-ainepohja antaa mahdollisuuden hyödyntää nykyisiä ja tulevia kulutustrendejä (ravitsemusedut, hyvinvointi) Valmisruoka- ja erikoistuotteiden kysyntä Erilaisten palveluiden yhdistäminen perusruoan kanssa Markkinointiyhteistyö kauppaketjujen ja yksittäisten kauppojen kanssa (paikallisuuden korostaminen, imagotyön jalostaminen) Yhteistyö alan yritysten kanssa ja toimialat ylittävän yhteistyön hyödyntäminen (esim. kansainväliset pakkausyritykset, kemiallinen metsäteollisuuden komponentit ym.) Tuoteturvallisuus- ja jäljitettävyysratkaisut: RFID, logistiikka, ICT, alkuperä ja jäljitettävyys Alueen korkeakoulujen markkinointiosaaminen Ympäristötekijöiden huomioiminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa ja muuttaminen kilpailueduksi ( mm. vesiensuojelulliset toimenpiteet ym.) Sivuvirtojen hyödyntäminen tuotteiden raaka-aineeksi (rehu, biopolttoaine) ja bioenergian käyttö Parhaiden tekniikoiden (BAT) käyttöönotto ja soveltaminen liiketoiminnassa 10 10

11 Heikkoudet Yritysten koko ja kilpailukyky suhteessa kv. yrityksiin Paikallisten ja pienten yritysten heikko näkyvyys, tunnettuus ja pääsy keskitetyn kaupan valikoimiin Satakunta ei ole valtakunnallisesti brändi Kärkiyritysten verkostojen vähäisyys Kasvuhaluisten pienjalostusyritysten vähäisyys Raaka-aineyksiköiden koko ei vielä kilpailukykyinen. Luomutuotanto ei houkuttele. Liian pieni kysyntä Pienten yritysten tutkimus- ja kehittämisresurssien vaatimattomuus Ympäristöystävällisten menetelmien käyttö ei houkuttele taloudellisesti Ei alueellista pääomasijoituskapasiteettia merkittäviin tuotekehitys- ja laajennusinvestointeihin Korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus ja pysyvyys Tutkimus- ja kehittämistyön kaupallisen hyödyntämisen vaikeus Uhat Kv. kilpailun myötä tarjonta / tuonti lisääntyy Säilyvien tuotteiden hintakilpailukyvyn aleneminen Kaupan keskittyminen ja valikoimapolitiikka Halpuuden ihannointi, kaupan merkit tuontituotteina, brändihuutokaupat Kuluttajien käyttäytymisen ennakoinnin vaikeus Maan tuottokyvyn heikkeneminen, säävaihteluiden kasvu Alan kiinnostavuuden lasku, työvoiman saatavuus ja osaaminen PK- yrittäjien resurssipula Kiristyvät lainsäädäntövaatimukset Uuden kalliin teknologian hyödynnettävyys Kv. maatalouspolitiikan muutokset; halpatuonti lisääntyy, kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuus Kotimaisen tuotannon turvallisuusimagon menettäminen Maakunnan väestön väheneminen, ostovoiman laskeminen 11

12 5 Visio, strategia ja tavoitteet Satakunnan elintarvikealan kehitys perustetaan alueen vahvuuksiin, tuleviin mahdollisuuksiin ja koko elintarvikeklusterin kehittämiseen. Seuraavassa on esitetty tavoitteellinen suunta/tila Visio ja sitä toteuttava strategia: tuotantoketjut toimivat ympäristön kannalta kestävästi ja eettisesti korkeatasoisesti, ympäristörasitus vesiin, maaperään ja ilmaan on nykyistä pienempi laatuketjut varmistavat tuoteturvallisuuden pellolta pöytään elintarvikeketjun rajapinnassa oleville vuorovaikutusalueille on syntynyt uudenlaista yritystoimintaa ja tuotteita Satakunta on terveellisten elintarvikkeiden tuottajana ja valmistajana Suomen kärkimaakunta. Visiota toteuttava strategia Elintarvikeketjun kilpailukyky perustuu korkeaan osaamiseen, laatuun, ennakoivaan tuotekehitykseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Tuotantoketjuja kehitetään ympäristön kannalta kestävin menetelmin. Monipuolinen yritysverkosto maan kärkiyrityksineen toimii kiinteässä yhteistyössä keskenään ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa muodostaen innovatiivisen elintarvikeklusterin. kehittynyt osaamis- ja innovaatioympäristö toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa elintarvikeketjussa ja sen rajapinnassa toimivien yritysten kanssa, kehittyvä klusteritoiminta tuo lisäarvoa toimijoille satakuntalaiset kuluttajat tiedostavat elintarvikkeiden arvoketjun merkityksen Tavoitteiden seuranta ja niiden toteutumista koskevat mittarit mainitaan luvussa Tavoitteet Elintarvikealan kehitystavoitteet ovat elintarvikeklusterin kokonaisuutta koskevia, määrällisiä tai laadullisia tavoitteita. Jaksolle tavoitteita ovat yrityskanta on monipuolinen ja monialainen ja kasvuyritykset ovat vahvoja toimijoita omalla sektorillaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti jalostusyritysten yhteenlaskettu tuotanto ja liikevaihto ovat selvästi lähtötilannetta suuremmat ja maakunnan suhteellinen osuus visiossa määritellyissä tuotteissa on kasvanut suhteessa muihin maakuntiin. Yritysten luku- ja työntekijämäärä on vähintään nykytasolla maakuntaan on kehitetty vahvaa markkinatuntemusta hyödyntäen uusia alueen omiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita ja tuotteiden komponentteja nykyiset valtakunnalliset kärkialat ovat edelleen vahvistuneet kotimarkkinoilla, terveyttä edistävät tuotteet ja tuotantomenetelmät ovat merkittäviä vientituotteita. elintarvikeketju on kilpailukykyinen ja sen jokainen osa taloudellisesti kannattava, kotimaisen ja erityisesti satakun talaisen raaka-aineen ja työn osuus on mahdollisimman suuri 6 Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet Vision ja tavoitteiden toteuttamista edistetään seuraavalla neljällä painopistealueella ja tarkemmilla kehittämiskohteilla ja toimenpiteillä. Toteuttajiksi on ketjun yritysten ohella esitetty maakunnallisia kehittäjiä, osin myös kumppaneita muualta. 6.1 Jalostustuotteiden kehittäminen innovatiivisin ja tehokkain tuotantomenetelmin 6.2 Markkinatuntemuksen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen 6.3 Tulevaisuutta ennakoiva, kannattava ja kestävä raaka -ainetuotanto. 6.4 Osaamis- ja innovaatioympäristön ja klusteritoiminnan vahvistaminen 12

13 6.1 Jalostustuotteiden kehittäminen innovatiivisin ja tehokkain tuotantomenetelmin KEHITTÄMIS- KOHTEET Asiakas/ markkinalähtöiset tuotteet Laadukkaat ja turvalliset tuotteet Teknologian, teknologiasovellusten ja automaation kehittäminen Ympäristöllinen kestävyys KEHITTÄMISTOIMENPITEET Jatkuvan ja pitkäjänteisen tuotekehityksen tukeminen ennakoiva tuotekehitys ja uusien kulutustrendien luominen yhdistämällä mielihyvän ja edullisuuden mielikuvat ruoasta terveyttä edistävien, uusien, hyvinvointia tuottavien elintarvikkeiden kehittäminen ravitsemuksellisesti järkevien ruokien kehittäminen terveysvaikutteisten tuotteiden huomioiminen tuotekehityksessä kansainvälisten yhteyksien lisääminen tuotekehityksen tueksi Yritysten laadunhallinta-järjestelmien käyttöönoton edistäminen ja ylläpito analyysipalvelujen kustannusten alentaminen yritystenvälinen yhteistyö perusomavalvonnan kuntoon saattaminen edullisten ja helppokäyttöisten analyysimenetelmien kehittäminen pienten yritysten käyttöön Toimitusketjun (kylmäketjujen) varmentaminen asiakkaalle asti pakkausindikaattorien kehittäminen pakkauksiin kylmäketjujen testaaminen ja kehittäminen Raaka-aineiden alkuperän korostaminen Uudet puolivalmisteet ( Kypsennystä vaille valmiit -tuotteet ) Reaaliaikaisten hygienia- ja laadunmääritysteknologioiden kehittäminen ja edistäminen osana tuoteturvallisuutta Säilyvyyden parantaminen ja laadun seuranta pakkausteknologia- ja indikaattorisovelluksilla Jäljitettävyyssovellukset Sähköinen kaupankäynti internetissä ja logistiikan järjestäminen Kestävän kehityksen huomioiminen koko ketjussa pellolta pöytään (ip- ja luomutuotanto, ekotehokkuus, tuotteiden elinkaaritutkimukset, ekopakkaukset ) Sivuvirtojen synnyn minimointi ja syntyvien sivuvirtojen hyötykäytön edistäminen yhteistyö ja verkostoituminen sivuvirtojen tehokas lajittelu kompostoinnin keskittäminen ja biokaasun tuottaminen TOTETTAJAT/VASTUUTAHOT (yritysten kumppanina) Tutkimuslaitokset (VTT, LTK, TY / FFF, markkinatutkimuslaitokset) Kauppakorkeakoulut (Turku, Vaasa) Ammattikorkeakoulut ( Satafood, Pyhäjärvi-instituutti ) Osaamiskeskukset Osaamiskeskukset Valtakunnalliset tutkimuslaitokset ( VTT) Yliopistot (Helsinki, Turku ) Tutkimuslaitokset (VTT) (Pyhäjärvi-instituutti) Osaamiskeskukset Kehitt.organisaatiot (ProAgria, Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Finfood Tutkimuslaitokset ( VTT ) Teknillinen korkeakoulu Ammattikorkeakoulut Pakkausalan yhdistykset ( Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ) Tutkimuslaitokset (MTT, VTT) Teknillinen korkeakoulu ( Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ) Osaamiskeskukset 13

14 6.2 Markkinatuntemuksen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen KEHITTÄMIS- KOHTEET KEHITTÄMISTOIMENPITEET TOTEUTTAJAT / VASTUUTAHOT (yritysten kumppanina) Yritysten markkinointi ja liiketoimintaosaaminen Markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen ja tukeminen yritysten aktivoiminen / aktivoituminen (esim. tuotteiden tarjoaminen kaupoille) tuotteen yhteyteen luodaan kaupalle tai asiakkaalle lisäarvoa tuottava lisäpalvelu tuote-esittelyt lanseerausvaiheessa innovatiiviset pakkaukset Markkinatuntemuksen ja kuluttajatarpeiden ennakointimenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen markkinatutkimus ja kuluttaja-analyysit Kaupan markkinatiedon siirto yrityksille t&k:n tueksi (omassa tuoteryhmässä) yhteistyön parantaminen kauppojen ja yritysten välillä Kauppakorkeakoulut (Pori, Turku) Ammattikorkeakoulut Finfood ( Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Ruoka-Suomi Markkinatutkimuslaitokset Kauppakorkeakoulut (Pori, Turku) Kaupat ja yritykset Kauppakorkeakoulut (Pori, Turku) 14 Verkostoitumismahdollisuuksien hyödyntäminen tuottajaorganisaatioiden tai vastaavien myyntikeskittymien muodostaminen Puutarhaliitto (ProAgria, Pyhäjärvi-instituutti) 14

15 6.2.2 Ruokamaakuntaidentiteetti Alueellisuuden korostaminen ja imagotyön jatkokehittäminen osana satakuntalaisten tuotteiden tunnettuutta ja imagoa Satakunnasta. -kampanjan tyyppisen toiminnan edistäminen Erikoistuminen markkinoinnissa ja tuotannossa maakunnan terveyttä edistäviin tuotteisiin Kuluttajien arvoketjutietoisuuden nostaminen elintarvikealan vaikutus maakunnan työllisyydelle ja rahavirtoihin keskustelun synnyttäminen koko ketjussa maakuntakohtaisten menuiden luominen ja realisointi eri PR-yhteyksissä (Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Ammattikorkeakoulu (SAMK) Kauppakorkeakoulu (Pori/Turku) Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (VTT, TY/FFF) Rahoittajaorganisaatiot (maakunnan liitot, TE -keskus, Tekes) Rahoittajaorganisaatiot Ruoka-Suomi Informaatioteknologiaratkaisut (tuottaja kauppa) Sähköisten tilausjärjestelmien & jakelulogistiikan kehittäminen ja yhteensovittaminen ketjussa tuottajaorganisaatiot/ myyntikeskittymät logistisen yhteistyön lisääminen Tuoteturvallisuus- ja jäljitettävyysratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa ketjun läpinäkyvyys lisäpalveluksi asiakkaalle Teknillinen korkeakoulu Ammattikorkeakoulut Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (VTT) Yliopistot ( Tampere/ Rauma) ( Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Kansainväliset markkinat Erikoistuotteiden kehittämiseen, tuottamiseen ja jalostamiseen panostaminen (luomu, allergiatuotteet, funktionaaliset ja terveyttä edistävät tuotteet) Tuotantomenetelmien ja palvelujen tuotteistus ja kaupallistaminen Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (MTT, TY/FFF) Järjestöt (allergialiitto, luomuliitto) Rahoittajaorganisaatiot (maakunnan liitot, TE -keskus, Tekes, Finnvera) Kauppakorkeakoulut (Pori, Turku) Maakohtaisen vienti- ja markkinatuntemuksen lisääminen maakohtaiset markkina- ja kuluttajatutkimukset Kansainvälisiin EU hankkeisiin osallistuminen (partneritoiminta, vientirenkaat) Kauppakorkeakoulu (Pori) Markkinatutkimuslaitokset Finfood, (Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Tutkimuslaitokset (VTT) EU-toimistot Osaamiskeskukset 15

16 6.3 Tulevaisuutta ennakoiva, kannattava ja kestävä raaka aine-tuotanto 16 KEHITTÄMIS- KOHTEET Tulevaisuutta ennakoivat ja markkinalähtöiset ajattelu ja toiminta Laatu, puhtaus, eettisyys, turvallisuus Kannattavuuden ja tehokkuuden parantaminen Ympäristömuutosten huomioonottaminen KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kuluttajarakenteen muutos huomioon koko ketjun toiminnassa kuluttajakäyttäytymisen selvitykset laajasti hyötykäyttöön ja levitykseen Markkinatuntemuksen lisääminen alkutuotannossa raaka-ainetuottajien yhteiset koulutustilaisuudet kaupan ja jalostusteollisuuden kanssa toimialakohtaiset asiakastapaamiset/ senssit Raaka-ainetuotannon riskien ymmärtäminen osana koko ketjun toimintaa. Yritysten laadunhallinta-järjestelmien käyttöönoton edistäminen ja ylläpito yritysten välinen yhteistyö perusomavalvonnan kuntoon saattaminen edullisten ja helppokäyttöisten analyysimenetelmien kehittäminen pienten yritysten käyttöön Toimitusketjun (kylmäketjujen) varmentaminen asiakkaalle asti pakkausindikaattorien kehittäminen pakkauksiin kylmäketjujen testaaminen ja kehittäminen Raaka-aineiden alkuperän korostaminen Yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen yritysten verkostoitumismallien kehittäminen (urakointi- ja koneketju ym. yhteistyömuotojen kehittäminen) yhteistyön tiivistäminen alkutuotanto/teollisuus kustannustehokkuuden merkityksen korostaminen Panostaminen tutkimukseen uusien teknologioiden hyödyntäminen mobiilitekniikan käytön lisääminen raaka-aineen laadun hallinnassa informaatiohallintateknologioiden kehittäminen tutkimuksen suuntaaminen satakuntalaisille tuotannonaloille ( esim. tuorevihanneslajike tutkimus ) Ympäristölainsäädännön toteutus yrittäjien tietotaidon ja osaamisen varmistus ympäristölainsäädännöstä ympäristöinvestointien käytön edistäminen (maa, vesi, ilma) Sivuvirtojen käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen Tuotannon ja vesiensuojelun yhteensovittaminen parhailla käytännöillä TOTEUTTAJAT / VASTUUTAHOT (yritysten kumppanina) Kauppakorkeakoulu (Pori / Turku) Yliopistot (Helsinki, Vaasa) Ammattikorkeakoulut Osaamiskeskukset Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (MTT, HY), kehittäjäorganisaatiot (Pyhäjärvi-instituutti, Satafood, ProAgria, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto) Osaamiskeskukset Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (VTT) Yliopistot (Helsinki, Turku) Tutkimuslaitokset (VTT) Kehitt.organisaatiot ( ProAgria, Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Finfood Kauppakorkeakoulu (Pori /Turku), Ammattikorkeakoulu (ProAgria, Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (VTT, MTT) Teknilliset yliopistot / korkeakoulut (Tampere, Helsinki) ( ProAgria, Pyhäjärvi-instituutti, Satafood) Ympäristökeskus (LOS) Korkeakoulut (TKK) Valtakunnalliset tutkimuslaitokset (MTT) Pyhäjärvi-instituutti MTT, LOS, ProAgria 16

17 6.4 Osaamis- ja innovaatioympäristön ja klusteritoiminnan vahvistaminen KEHITTÄMIS- KOHTEET KEHITTÄMISTOIMENPITEET TOTEUTTAJAT / VASTUUTAHOT (yritysten kumppanina) Tutkimus- ja osaamistiedon tuottaminen Maakunnan oman tietotuotannon lisääminen ja oikea kohdentaminen tutkimuksen erikoistuminen, tiedon soveltaminen elintarvikealalle painopisteeksi poikkitieteellinen yhteistyö eri alojen yhteiset teematilaisuudet, osaamiskeskusyhteistyö yrityksissä olevan hiljaisen tiedon hyödyntäminen Eri alojen vuorovaikutuspintojen ja leikkauskohtien hyödyntäminen ( kemian-, metsä-, metalli- ja elektroniikkateollisuus) Systemaattisen kansainvälisen perusosaamisen kehittäminen yhteydet kansainvälisiin toimijoihin benchmarking Satakuntalaiset tutkimus- ja kehittämisyksiköt TuKKK, TKKK, AMK, kehittäjäorganisaatiot, Tekes Maakunnalliset toimijat, kehittäjäorganisaatiot ja rahoittajat Osaamiskeskukset Osaamiskeskukset Alan kehityspalvelut, konsultointi ja neuvonta Elintarvikepalveluiden ja tiedonsiirto käyttäjille palveluiden tuotteistaminen työnjako ja erikoistuminen kansainvälisistä palveluista ja kokemuksista oppiminen ja niiden hyödyntäminen Maakunnalliset toimijat, kehittäjäorganisaatiot ja rahoittajat Osaamiskeskukset, aluekeskustoiminta Koulutustoiminta Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen ja suuntaaminen perusopetuksen työelämälähtöinen kehittäminen Suunnitelmallinen täydennyskoulutus tarpeiden päivittäminen ja yrityslähtöisesti yrittäjäkoulutus henkilöstökoulutus (koul. kokonaisuudet, erityisalueiden teemat; mm liiketoimintaosaaminen) oppisopimuskoulutuksen kehittäminen työssä oppimisjärjestelmän hyödyntäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan edistäminen (henkinen ja fyysinen jaksamisen, motivaation ja itsetunnon kehittäminen Kansainvälisen tiedon ja osaamisen siirto ulkomaiset työjaksot Oppilaitokset (Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin ammatillinen aikuiskoulutuskeskus) Oppilaitokset (Huittisten ammattija yrittäjäopisto, Porin ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Pyhäjärviinstituutti) Oppisopimuskeskukset Järjestöt ja koulutusyksiköt Osaamiskeskukset, yritykset kehittäjäorganisaatiot Rahoitusjärjestelmä ja - palvelut Eri tilanteisiin sopivien rahoitusinstrumenttien ylläpito ja kehittäminen palveluiden hyvä tuotteistaminen ja niistä viestinnän kehittäminen Laajojen hankkeiden kehittäminen hankesuunnitelmien laatiminen toimijoiden yhteistyönä Rahoittajat ja kehityskeskukset (TE -keskus; eri osastot, Tekes, Finvera, muut ) 17

18 7 Toteuttaminen ja seuranta 18 Ohjelman toteutusvastuu on elintarvikealan koko ketjulla. Maakunnallisten rahoittajien ja seudullisten kehittämiskeskusten vastuuna on ohjata kehittämisresursseja ohjelman painopistealueiden mukaisiin toimenpiteisiin. Ketjun muiden toimijoiden kumppaneina ne tarjoavat kehitystyölle omaa ja verkostoasiantuntemusta, sekä elintarvikesisältöjen kehittämiseen että rahoitusmahdollisuuksien ja projektien hallintaan. Elintarvikealan kehittämiseen erikoistuneet organisaatiot voivat vastata hankkeista, jotka vaativat erikoisosaamista ja veisivät yrityksiltä aikaa muulta työltä. Ohjelman toteutus ulottuu seitsemälle vuodelle. Kehittämiskohteita ja toimenpiteitä viedään eteenpäin yhteistyössä valikoidusti. Rahoituslähteinä käytetään etenkin Suomessa laadittuja EU-ohjelmia ( erityisesti Länsi-Suomen tavoiteohjelma / EAKR, ESR -varat), Manner-Suomen maaseutuohjelma, mutta myös EU:n seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa ja muita EU-ohjelmia sekä kansallisia ja maakunnallisia rahoituslähteitä. Kehittämisohjelman toteutumista seurataan etukäteen asetettujen määrällisten ja laadullisten mittarien avulla. Osin mittarit voivat olla samoja kuin edellä mainituissa ohjelmissa. Yrityksiltä ja toimijoilta kerätään vuosittain luottamuksellisesti tietoja, joista muodostetaan toimialakohtaista tietoa. Seurantaa tehdään koko yrityskentästä, mutta erityisesti Satakunnan kärkialoilta. Mittarit on asetettu seuraaville toimialoille (teolliset kasvikset, avomaan tuorekasvikset, viljellyt sienet, kasvihuonetuotanto, valkoinen liha (broileri ja kalkkuna ), leipomotuotteet). Määrälliset mittarit (prosentuaalinen kasvu/lasku), verrattuna v tasoon: satakuntalaisten raaka-aineiden käyttö valituilla toimialoilla (kokonaismäärä ja suhteellinen määrä) satakuntalaisten tuotteiden määrä tuoteryhmittäin kaupassa (alue, maa) liikevaihdon muutos valituilla kärkialoilla uutuustuotteiden määrä yritysten lukumäärä kokoluokittain työntekijämäärä viennin volyymin muutokset kehittämishankkeiden määrä ja niihin osallistuneiden yritysten määrä. Laadulliset mittarit: asiakastyytyväisyystutkimukset / reklamaatioiden määrä koulutuspäivien / koulutettujen määrä tuotteiden maakunnallinen ja valtakunnallinen tunnet tuus ( markkinatutkimukset) kehittämishankkeiden määrä ja niihin osallistuneiden yritysten määrä kehittämishankkeiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus ympäristönsuojelulliset vaikutukset toimenpiteet (esim. vesiensuojelulliset toimenpiteet ja niiden vaikutus, sivuvirtojen hyödyntämisaste) Vuosi 2006 toimii mittaustulosten vertauskohtana. Tiedot kerätään keväisin huhtikuun loppuun mennessä vuosittain. Jatkuvan vuosittaisen arvioinnin ohella on tarpeen tehdä välitarkastelu v. 2010, jolloin ohjelman tekemiseen osallistuneet kokoontuvat arvioimaan ohjelman toteutumista ja mahdollista tarkistamista loppukaudelle. 18

19 Liite Elintarvike- ja ravitsemisalan koulutusja kehittämispalvelut Satakunnassa Perusopetus ja aikuisopetus Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, maatila- ja puutarhatalous Kauvatsantie 189, KOKEMÄKI Puh. (02) , Faksi (02) Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti PL 6, KANKAANPÄÄ Puh. (02) , faksi (02) Porin ammattiopisto Elintarvike ja biotekniikka Rautatienpuistokatu 5, PORI Puh. (02) , faksi, (02) Liisankatu 20, PORI Rauman ammattiopisto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Suojantie 2, RAUMA Puh. (02) , faksi (02) Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala PL 87, KOKEMÄKI Puh. (02) , faksi (02) Porin aikuiskoulutuskeskus Ravitsemisala Otavankatu 5A, PORI Puh (02) , faksi (02) Korkeakouluopetus, tutkimus- ja kehitys Satakunnan ammattikorkeakoulu Tiedepuisto 3, PORI Liiketalous, tietojenkäsittely, matkailu, kulttuuri, tekniikka, merenkulku, viestintä, kuvataide PORI, RAUMA, HUITTINEN, KANKAANPÄÄ Puh. (02) Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö PL 170, PORI Puh. (02) , faksi (02) Tampereen teknillinen yliopisto Porin yksikkö PL 300, PORI Puh. (02) Rauman yksikkö Kalliokatu 2, RAUMA Puh. (02) Elintarvikealan kehityspalvelut Pyhäjärvi-instituutti Sepäntie 127, KAUTTUA Puh. (02) , faksi (02) Satafood ry Risto Rytinkatu 70 C, HUITTINEN Puh. (02) , faksi (02) Maaseutuneuvonta ProAgria Satakunnan Maaseutukeskus Itsenäisyydenkatu 35A, PORI Puh. (02) Seudulliset yrityspalvelut Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Torikatu 7A, KANKAANPÄÄ Puh. (02) , faksi (02) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy, POSEK Antinkatu 2, PORI Puh. (02) , faksi (02) Rauman Seudun Kehitys Oy, RSK Valtakatu 2, RAUMA Puh. (02) , faksi (02) Rahoitus- ja kehityspalvelut Finnvera Oyj Porin aluekonttori Valtakatu 6, 2800 Pori Puh Satakunnan TE -keskus (maaseutuosasto, yritysosasto, työvoimaosasto) Pohjoisranta 11E, PORI Puh , faksi Teknologiakehittämiskeskus Tekes Satakunta Pohjoisranta 11E, PORI Puh Satakuntaliitto Pohjoisranta 11 D PORI Puh. (02) , faksi (02) Prizztech Oy Teknologiakeskus Pripoli Tiedepuisto 4, PORI Puh. (02) , faksi (02)

20 P J G. F I Satakunta entistä vahvemmaksi elintarvikemaakunnaksi Satakunta on vahva elintarvikemaakunta, raaka-aineiden tuottaja ja jalostaja. Vahvan aseman turvaamiseksi tulevaisuudessakin tarvitaan alalla aktiivista kehitystyötä. Tässä elintarvikealan kehittämisohjelmassa luodaan visio, tavoitteet ja esitetään toimenpiteitä elintarvikealan kehittämiseksi Satakunnassa. Satakunta on terveellisten elintarvikkeiden tuottajana ja valmistajana Suomen kärkimaakunta. Visiota toteuttava strategia Elintarvikeketjun kilpailukyky perustuu korkeaan osaamiseen, laatuun, ennakoivaan tuotekehitykseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Tuotantoketjuja kehitetään ympäristön kannalta kestävin menetelmin. Monipuolinen yritysverkosto maan kärkiyrityksineen toimii kiinteässä yhteistyössä keskenään ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa muodostaen innovatiivisen elintarvikeklusterin. Alan toimijoiden yritysten, kehittäjien, rahoittajien kanssa yhdessä laadittu ohjelma ohjaa kehittämistyötä, täydentää ja syventää EU-ohjelmia kaudella

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki

Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun työvoima- ja koulutustarveselvitys Laura Mattinen ja Sami Tantarimäki Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö Instituutin tehtävänä on alueensa elintarviketalouden kehittäminen. Kehitystyössä edistetään ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja. Erityiskohteena ympäristöasioissa on vesiensuojelu ja vesistökunnostus.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot