Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset"

Transkriptio

1 Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Vähäsantanen Saku Karppinen Ari Laamanen Jani-Petri Pernell Jenita, Aalto-Setälä Ville Julkaisusarja A Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A12/2006 ISSN ISBN

2 Copyright Vähäsantanen Saku, Karppinen Ari, Laamanen Jani-Petri, Pernell Jenita, Aalto-Setälä Ville Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ISSN ISBN

3 3 TIIVISTELMÄ Tutkimukset tavoitteet Tutkimuksessa pyritään ensiksikin kuvaamaan Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitystä vuosina Analyysi on pääosin kvantitatiivista. Tutkimuksessa ei kuvata yksittäisten yliopistokeskusyksiköiden toimintaa, vaan yliopistokeskusyksikköä kokonaisuutena. Samalla tutkimuksessa kuvataan joidenkin sellaisten keskeisten makrotaloudellisten muuttujien arvonlisäys, t&k-menot, koulutustaso, työllisyys, väestön muutokset kehitystä Satakunnassa ja Porin seudulla, joihin Porin yliopistokeskustoiminnalla voidaan odottaa olevan vaikutusta pitkällä aikavälillä. Toiseksi tässä tutkimuksessa pyritään arvioimaan kvantitatiivisesti Porin yliopistokeskuksen kysyntäperusteisia henkilökunnan, opiskelijoiden ja muun yliopistollisen toiminnan aikaansaamia alueellisia välittömiä ja kerrannaisia vaikutuksia Satakunnan kokonaistuotannon arvoon käyttäen lähtökohtatietoina tätä tutkimusta varten koottua tilastoaineistoa vuosilta ja huomioiden Satakunnan aluetalouden keskeiset ominaispiirteet. Kolmanneksi tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan talousteorialähtöisesti Porin yliopistokeskustoiminnan yliopistollisiin perustehtäviin liittyvien tuotosten - tutkimus, siihen perustuva koulutus ja niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen - potentiaalista vaikutusta alueen resurssiperustaan. Tällä odotetaan olevan edelleen oleellista vaikutusta Satakunnan pidemmän tähtäimen kestävän taloudellisen menestyksen kannalta. Perusaineisto ja menetelmät Tätä tutkimusta varten kerätty tilastoaineisto koostuu viideltä Porin yliopistokeskusyksiköltä Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK), Turun yliopisto (TY), Tampereen yliopisto (TaY) ja Taideteollinen korkeakoulu (TaiK) kerätystä 184 perusmuuttujasta, joiden aikasarjaulottuvuus on pisimmillään 18 vuotta. Perusaineiston tietosoluja on siten lähes seitsemäntoistatuhatta. Toimintakuvauksen yhteydessä esitetään keskeisten muuttujien aikasarjagraafit siten, että ne on luokiteltu yliopistollisten perustehtävien mukaan. Porin yliopistokeskustoiminnan aikaansaamia välittömiä, epäsuoria ja kerrannaisia kokonaiskysyntävaikutuksia on arvioitu Satakunnan alueelle soveltuvalla alueellisella keynesiläisellä kerroinvaikutusmallilla. Tutkimuksen tarjontavaikutusarvioiden keskeiset tarkastelukohteet perustuvat alueellisen talouskasvun teoreettiseen kirjallisuuteen. Varsinainen yliopistollisen toiminnan tuotosten analyysi niiden potentiaalinen merkitys aluetaloudellisen menestyksen kannalta Satakunnassa tehdään alaa käsittelevään suomalaiseen ja kansainväliseen empiiriseen kirjallisuuteen nojautuen. Tämän osion tuloksia ei pyritä esittämään tarkkoina kvantitatiivisina arvioina. Aineistoon, tutkimuksen laajuuteen ja toiminnan todellisiin pidempiaikaisiin vaikutuksiin liittyvien rajoitusten vuoksi tässä ei siis tehdä ekonometrisiä mallituksia. Keskeiset tulokset Toiminnan kehitys Keskeisenä tuloksena Porin yliopistokeskuksen kvantitatiivisiin arvioihin perustuvan toimintakuvauksen perusteella voidaan nähdä, että kaikilla yliopistollisen toiminnan perusalueilla toiminta on kasvanut nopeasti. Erityisesti tutkimus- ja kehittämishenkilökunnan määrän vuosittainen kasvu 2000-luvulla on ollut ripeää (lähes

4 4 nelinkertaistunut), vaikkakin henkilötyövuosina mitattu kasvu on ollut vain kolminkertainen. Suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen vuosittainen määrä on kasvanut niin ikään nopeasti vuoteen 2001 saakka. Siirtyminen ylioppilaspohjaiseen sisäänottoon on pidentänyt valmistumisaikoja ja toisaalta kolmessa uusimmassa yliopistokeskusyksikössä (TY, TaiK ja TaY) valmistuneita ei ollut vuoteen 2004 mennessä. Perustutkinto-opiskelijoiden ja heidän suorittamien opintoviikkojen määrät ovat tasaisesti kasvaneet koko tarkasteluperiodin aikana. Toiminnan ulkopuolinen rahoitus on nimellisin suurein viisinkertaistunut vuosien välisenä aikana. Yliopistokeskuksille ominainen verkostomainen toiminta on monitieteisten ja ylialueellisten t&k-hankkeiden (tutkimus- ja kehittämishankkeiden) osalta lisääntynyt moninkertaisiksi ja opetuksessa ristiinopiskelun kasvu on ollut ripeää vuoteen 2002 saakka. Tämän jälkeen ristiinopiskelun opintoviikkomäärät ovat merkittävästi vähentyneet. Syynä ovat olleet yhteisten pakollisten opintojaksojen väheneminen ja perustutkintojen valinnaisten opintojen väheneminen. Alueellista yhteiskunnallista vuorovaikutusta on tutkimuksessa mitattu tutkimusaktiivisuudella (t&k-hankkeet ja - menot) ja täydennys- sekä avoimen yliopiston opinnoilla. Vuodesta 1995 t&k-menot ovat nimellisesti viisinkertaistuneet vuoteen 2003 mennessä ja täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrät ovat kasvaneet 1990-luvun alun reilusta 200:sta yli 1400:aan vuonna Tämän jälkeen koulutukseen osallistujien määrä on pudonnut runsaaseen 500:aan vuosina 2003 ja Avoimen yliopiston opintojaksotarjonta on kasvanut erityisesti 2000-luvulla, mutta suoritetut kokonaisopintoviikot ovat pysyneet alle 2000 opintoviikossa muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Avoimen yliopiston opetustarjonnasta tiedottaminen on tässä suhteessa oleellisessa asemassa. Porin yliopistokeskuksen muut aluetaloudelliset nykyvaikutukset (2004) ovat merkittäviä maksettujen palkkojen (vajaa 5 miljoonaa ) ja kunnallisverojen osalta (vajaa ) sekä työllisyysvaikutuksen osalta (vajaa 200). Valtaosa näistä vaikutuksista kohdistuu Porin seutukuntaan ja Porin kaupunkiin. Alueelliselle yliopistokeskustoiminnalle keskeisiä alueellisia verkostotoimintoja, osaamisen kasvua, erikoistumista tukevaa sekä alueen vetovoimaa mittaavien toimintojen kvantitatiivista aineistopohjaista kuvausta ei tämän tutkimuksen yhteydessä voitu tehdä. Näiden vaikutusten pitäisi kuitenkin näkyä pidemmällä tähtäimellä epäsuorasti alueen tuottavuuskehityksessä, jota tarkastellaan erikseen tarjontavaikutusten yhteydessä. Kysyntävaikutukset Porin yliopistokeskuksen toiminnan kysyntäperusteinen välitön vaikutus Satakunnan aluetalouteen on 8,2 8,5 miljoonan euron välillä. Kun huomioidaan opiskelijatulosta tulevat epäsuorat vaikutukset, ei-satakuntalaisen henkilökunnan erilainen tulovaikutus verrattuna satakuntalaiseen henkilökuntaan ja toiminnan aiheuttamat kerrannaiset kysyntävaikutukset, niin kokonaisvaikutus Satakunnan bruttotuotoksen arvoon on välillä 11,1 12,2 miljoonaa euroa vuoden 2004 perusaineistolla mitaten. Tutkimuksessa saatiin keynesiläisen peruskertoimen vaihteluväliksi 1,07 1,1 ja kokonaistulokertoimen vaihteluväliksi 1,34 1,45. Toisin sanoen jokainen Porin yliopistokeskuksen toiminnan aikaansaama välitön kysyntävaikutus kasvaa noin 40 % Satakunnan taloudessa kerroinprosessin seurauksena. Porin yliopistokeskuksen toiminnallinen menoperusta on hieman yli 10 miljoonaa euroa, josta välitön tulovaikutus Satakuntaan on noin 7,5 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan tutkinto-opiskelijoiden aikaansaamat tulovirrat, Satakunnassa summa nousee 11 miljoonaan euroon. Kaikkea tuloa ei käytetä Satakunnassa. Porin yliopistokeskuksen vuosittainen kokonaiskysyntävaikutus (2004)

5 on 0,5 % Porin seutukunnan ja 0,2 % Satakunnan perushintaisesta bruttoarvonlisäyksestä (2003). 5 Tarjontavaikutukset Porin yliopistokeskuksen koulutustoiminnalla voidaan arvioida ainakin lyhyellä aikavälillä olevan positiivisia vaikutuksia ympäröivän alueen koulutustasoon. Pitkän aikavälin vaikutus ei ole näin selvä. Porin seutukunnassa korkeasti koulutettujen osuus koko väestöstä on kasvanut hitaammin kuin vanhoissa yliopistoseutukunnissa ja yliopistokeskusseutukunnissa keskimäärin, mutta nopeammin kuin seutukunnissa, joissa ei ole yliopistoyksiköitä. Yliopistokeskuksen vaikutuksia ympäröivän alueen tietoresurssin kasvuun ei voida olemassa olevien aineistojen ja aiempien tutkimusten perusteella arvioida, mutta tutkimuksen rahoitusrakenne yliopistokeskuksessa on alueellisen tietoresurssin kasvua ajatelleen suotuisampi kuin vanhoissa yliopistoissa. Porin yliopistokeskus näyttää ainakin lyhyellä aikavälillä vaikuttaneen positiivisesti ympäröivän alueen korkeasti koulutettujen työllisten määrään. Korkeasti koulutettujen työllisyysasteen analyysi osoittaa, että yliopistokeskusta ympäröivä alue, Porin seutukunta ja Satakunta, on kyennyt tehokkaasti hyödyntämään alueella olevan korkeasti koulutetun työvoiman. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa lisäävästä vaikutuksesta ei löydetty viitteitä, vaikka kansainvälisten empiiristen tutkimusten mukaan yliopistotoiminta lisää yritysten innovointialttiutta sekä suoraan että epäsuorasti lisäämällä yritysten omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yliopistokeskuksen vaikutukset ympäröivän alueen elinkeinorakenteeseen ja sen muutokseen ovat epäselviä. ICT-alaan kuuluvat tietojenkäsittelypalvelut ovat kehittyneet alueella suotuisasti ja koko maan kehitykseen nähden vertailukelpoisesti yliopistokeskuksen toiminnan aikana. Yliopistokeskuksen osuutta kehitykseen on vaikea arvioida, koska kehitys on ollut yhtäaikaista alan yleisen noususuhdanteen kanssa. Yrittäjyyden ja uuden elinkeinotoiminnan osalta koko aluetalouden tasolla näkyviä, selkeästi Porin yliopistokeskuksen toimintaan liittyviä positiivisia vaikutuksia ei kyetä havaitsemaan. Tulos on osittain sopusoinnussa teorian ja aiempien yrittäjyyttä koskevien tutkimustulosten kanssa: on havaittu, että Suomessa koulutustaso vähentää yksilöiden halukkuutta ryhtyä yrittäjiksi. Koska ympäröivä aluetalous näyttäisi kykenevän hyödyntämään Porin yliopistokeskuksen tuottaman inhimillisen pääoman resurssin koulutettujen ihmisten osaamisen on todennäköistä, että näiden henkilöiden korkeamman tulotason kautta yliopistokeskuksella on vaikutusta myös koko aluetalouden ansiotasoon. Kansainvälisten tutkimusten perusteella vaikutus voi ulottua myös matalamman koulutustason työntekijöiden palkkatasoon. Yliopistokeskuksen tutkimustoiminnan rahoitusrakenne tukee positiivisten ansiotasovaikutusten syntymistä etenkin yrityksissä, jotka kykenevät hyödyntämään yliopistokeskuksessa tuotettua tutkimustietoa. Avainsanat: Porin yliopistokeskus, toiminnan kehitys, aluetalous, kysyntävaikutukset, tarjontavaikutukset, Satakunta

6 6 ESIPUHE Tietoperusteisen, alueiden erityisominaisuuksiin perustuvan talouskasvun ja työllisyyden korostuessa globaalin kilpailun olosuhteissa yliopistojen ja yliopistokeskusten roolin odotetaan nousevan merkittävään asemaan. Alueelliset yliopistokeskukset (kuusi kappaletta Suomessa) toteuttavat konkreettisella tavalla yliopistojen ns. kolmatta tehtävää. Vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa edistetään yliopistollisten perustehtävien, tutkimuksen ja siihen perustuvan koulutuksen, yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Samalla yliopistokeskuspaikkakuntien elinkeinoelämän ja aluekehittäjien odotukset yliopistotoimintojen merkityksestä aluekehityksen kannalta ovat kasvaneet ja alueellinen tuki yliopistokeskuksille on ollut merkittävää. Yliopistokeskukset ovat vasta 2000-luvun ilmiö Suomen yliopistokentässä ja joissakin suhteissa ainutlaatuisia maailmanlaajuisesti. Niiden alueellisia talousvaikutuksia ei ole juurikaan kvantitatiivisesti ja kokonaisvaltaisesti tutkittu, vaikka niiden oikeutusta on perusteltu nimenomaan alueellisesta näkökulmasta. Käsillä oleva tutkimus tarkastelee monessa suhteessa Suomen suurimman yliopistokeskuksen, Porin yliopistokeskuksen, toiminnan kasvua vuodesta 1987 lähtien. Tutkimusta varten yliopistokeskuksen yksiköiltä kerättiin mittava tilastollinen aineisto. Siinä on 18 vuoden aikasarjaulottuvuus ( ) sisältäen viisi yliopistoyksikköä ja 184 muuttujaa. Osa havainnoista jouduttiin keräämään manuaalisesti ja yksitellen yliopistokeskusyksiköiden ja niiden emokorkeakoulujen arkistoista. Tässä tutkimuksessa toiminnan kuvauksen lisäksi arvioidaan talousteorialähtöisesti yliopistokeskuksen vaikutuksia Satakunnan aluetalouteen. Tutkimus käynnistyi vuonna Yliopistokeskuksen johdon rooli on ollut oleellinen tutkimuksen käynnistämisessä, sen lisäresursoinnissa ja aktiivisessa ohjaavassa panostuksessa yliopistokeskusyksiköiden suuntaan aineiston keruuvaiheen yhteydessä. TuKKK, Porin yksikön Liiketaloustieteellisen kehityskeskuksen johtajan Ville Aalto-Setälän rooli on ollut keskeinen tutkimuksen toteutumisen kannalta. Tutkija Saku Vähäsantanen toimi tutkimushankkeeseen liittyvänä projektivastuullisena vetäjänä. Hän kokosi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön taloustieteen tutkijaryhmän toteuttamaan tutkimushankettaan. Tutkimusryhmä toimi tiiviissä yhteistyössä ja jokaisella tutkimusryhmän jäsenellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa tasavertaisesti koko tutkimuksen asiasisältöön. Silti valmisteluvaiheen työnjakoa voitaisiin kuvata seuraavalla tavalla. Saku Vähäsantanen paneutui erityisesti Satakunnan taloutta sekä Porin yliopistokeskuksen historiaa, kehitystä ja nykytilaa tarkasteleviin osioihin (luvut 2 ja luvun 3 alkuosa). Ari Karppinen keskittyi yliopistokeskustoiminnan synnyttämän alueellisen kysynnän kerrannaisvaikutusanalyysiin (luku 4) sekä ohjasi työn rakenteeseen, talousteoreettiseen näkökulmaan ja aineiston muuttujavalintoihin liittyvissä asioissa. Jani-Petri Laamanen vastasi yliopistollisen toiminnan tuotosten

7 7 aluetaloudellisten vaikutusten tarkastelusta (luku 5) ja ohjasi työn tilastollista kokoamista ja analysointia. Jenita Pernell vastasi itsenäisesti aineiston keräämisestä yliopistokeskusyksiköiltä ja tämän perusteella hän tuotti aggregatiiviset toimintakuvausgraafit sekä viimeisteli tutkimuksen ulkoasua. Tutkimusjohtaja Ville Aalto-Setälä keskittyi muuttoliikeanalyysiin. Porin yliopistokeskuksen yksiköt ovat osoittaneet ymmärtävää suhtautumista sekä tehneet arvokasta ja pyyteetöntä työtä aineistomme kokoamiseksi. Ilman tätä panosta tutkimusta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Porin yliopistokeskuksen johtajan Martti Sinisalmen sekä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtajan, professori Heli Hookanan jatkuva kannustava suhtautuminen ja hyvä yhteistyömme tutkimushankkeen aikana ovat olleet merkittäviä tutkimuksen toteuttamisen kannalta. Monitieteisen tutkimusyksikkömme jatkuva kollegapalaute on ollut ensiarvoisen tärkeää tutkimuksen moniulotteisen näkökulman hallinnassa. Käytännön hallinnolliseen toteuttamiseen ovat osallistuneet niin yksikkömme kuin emokorkeakoulumme hallintohenkilökunta. Tämän panoksen merkitystä ei koskaan voida yliarvioida. Tutkimus on osa ESR-rahoitteisesta projektia Tieteellinen aluetutkimustoiminta ja maakunnan kehittämistä palvelevan tiedon tuotanto, jota ovat rahoittaneet Satakuntaliitto, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy ja Rauman Seudun Kehitys Oy. Tutkimus on saanut erillisrahoitusta myös Porin yliopistokeskukselta. Kiitämme lämpimästi kaikkia tutkimuksemme valmistumista edesauttaneita henkilöitä ja tahoja. Porissa, 31. maaliskuuta 2006 Saku Vähäsantanen Ari Karppinen Jani-Petri Laamanen Jenita Pernell Ville Aalto-Setälä

8 8 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ESIPUHE KUVIOLUETTELO...11 TAULUKKOLUETTELO JOHDANTO Taustaa Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset Tutkimuskohdetta käsittelevää aiempaa kirjallisuutta Menetelmät ja aineistokuvaus Keskeiset tulokset Tutkimuksen kulku TALOUSTEORIANÄKÖKULMA, PORIN YLIOPISTOKESKUS JA SATAKUNTA Talousteorianäkökulma Yleistä talousteoriaa Osaamisen merkitys alueellisessa kilpailukyvyssä Yliopistokeskukset yliopistojärjestelmässä ja Porin yliopistokeskus Taustaa Yliopistokeskusten rahoitusrakenne Porin yliopistokeskuksen historiaa Nykytila Satakunnan ja Porin seudun talous Väestökehitys Satakunnan seutukuntien elinkeinorakenteet ja arvonlisäys Työllisyyden kehitys Tutkimus- ja kehitysmenot Koulutustaso PORIN YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINNAN KUVAUS Muuttujaluokitus ja aineisto Tutkimus Tutkimusjulkaisut Tutkimus- ja kehittämishankkeet...55

9 Tutkimus- ja kehittämishenkilökunta Tutkimusvolyymi ( ) Opetus Suoritetut tutkinnot Täydennyskoulutus Avoin yliopisto Opiskelijamäärät Opintosuoritukset opintoviikkoina Ristiinopiskelu Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suora tulovaikutus Työllisyysvaikutus Muuttoliikevaikutus Investoinnit Osaamispääoman kasvu Verkostoituminen Erikoistumista tukeva toiminta Vetovoimavaikutus PORIN YLIOPISTOKESKUKSEN ALUEELLISET KYSYNTÄVAIKUTUKSET Taustaa teoreettisesta lähestymistavasta Alueellinen kokonaiskysyntämalli Porin yliopistokeskuksen kerroinmallin estimointi Tarkastelu ja vertailu kansainvälisiin tutkimuksiin PORIN YLIOPISTOKESKUKSEN ALUETALOUDELLISET TARJONTAVAIKUTUKSET TARJONTAVAIKUTUSTEN MÄÄRITELMÄ, ERITTELY JA VAIKUTUSPROSESSI Tarjontavaikutusten määritelmä Tarjontavaikutusten erittelyn teoreettiset lähtökohdat Koulutustoiminnan aluetaloudellinen vaikutusprosessi Tutkimustoiminnan aluetaloudellinen vaikutusprosessi PORIN YLIOPISTOKESKUKSEN ALUETALOUDELLISTEN TARJONTAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointimenetelmä Inhimillisen pääoman varanto ja tietoresurssi Inhimillisen pääoman hyödyntäminen...125

10 Yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Talouden rakennemuutos Uuden elinkeinotoiminnan syntyminen Työllisten ansiotaso Tuottavuus ja talouskasvu Tarjontavaikutukset: Yhteenveto JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITE 1 YLIOPISTOKOULUTUS JA TALOUSKASVU MAAKUNNITTAIN LIITE 2 KERROIN- JA KOKONAISVAIKUTUSTEN JOHTAMINEN...159

11 11 KUVIOLUETTELO Kuvio 1 Yliopistokeskuksen alueelliset talousvaikutukset Kuvio vuotiaiden nettomassamuutto Porissa Kuvio vuotiaiden kuntien välinen nettomuutto Poriin Kuvio 4 Porin kaupungin muuttovoitto kuukausittain tammikuu 2000 joulukuu Kuvio 5 Kuvio 6 Kuvio 7 Arvonlisäys henkeä kohden Satakunnassa ja sen seutukunnissa sekä koko maassa. Vuoden 2003 tieto on ennakkotieto Työttömyysaste Satakunnassa ja sen seutukunnissa sekä koko maassa Luvut perustuvat työministeriön tietoihin, eivätkä ole virallisia Työllisyysaste Satakunnassa ja sen seutukunnissa sekä koko maassa Luvut on laskettu Tilastokeskuksen kunkin vuoden lopullisten työvoimatietojen perusteella, eivätkä ole virallisia. Vuoden 2004 tieto on ennakkotieto Kuvio 8 T&k-menot Satakunnassa lajeittain Kuvio 9 T&k-menot/arvonlisäys Satakunnassa ja koko maassa Kuvio 10 T&k-menot asukasta kohti seutukunnittain Kuvio vuotta täyttäneiden koulutustason kehitys Kuvio 12 Kuvio 13 Kuvio 14 Kuvio 15 Koulutuksen toimialan työpaikkojen kehitys Satakunnassa, Porin seutukunnassa sekä Porin kaupungissa vuosina Vuoden 2003 tiedot ovat ennakkotietoja Yliopisto-opiskelijoiden määrä suhteessa kaupungin tai seutukunnan väkilukuun vuonna Porin yliopistokeskuksessa julkaistujen tutkimusten määrät vuosina Tutkimus- ja kehittämishankkeiden lukumäärä Porin yliopistokeskuksessa vuosina

12 12 Kuvio 16 Kuvio 17 Kuvio 18 Kuvio 19 Kuvio 20 Kuvio 21 Kuvio 22 Kuvio 23 Kuvio 24 Kuvio 25 Kuvio 26 Kuvio 27 Kuvio 28 Kuvio 29 Tutkimus- ja kehittämishankkeet tyypin mukaan jaoteltuina monitieteisiin, ylimaakunnallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin Porin yliopistokeskuksessa vuosina Tutkimus- ja kehittämishenkilökunnan määrä Porin yliopistokeskuksessa vuosina Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilötyövuosien määrä Porin yliopistokeskuksessa vuosina Tutkimus- ja kehittämishenkilökunnan koulutustaso Porin yliopistokeskuksessa vuosina Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi Porin yliopistokeskuksessa vuosina Porin yliopistokeskuksessa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot Porin yliopistokeskuksessa suoritetut lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Täydennyskoulutuksen pitkäaikaisten koulutusten määrät Porin yliopistokeskuksessa Täydennyskoulutuksen lyhytkestoisten kurssien määrät Porin yliopistokeskuksessa Täydennyskoulutuksen kurssipäivien määrät Porin yliopistokeskuksessa Täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrät Porin yliopistokeskuksessa Avoimen yliopiston toteutunut koulutus opintojaksojen lukumäärällä mitattuna Porin yliopistokeskuksessa Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintoviikkojen lukumäärä Porin yliopistokeskuksessa Avoimen yliopiston opiskelijamäärät Porin yliopistokeskuksessa Kuvio 30 Opiskelijamäärien kehitys Porin yliopistokeskuksessa

13 13 Kuvio 31 Jatko-opiskelijoiden määrän kehitys Porin yliopistokeskuksessa Kuvio 32 Kuvio 33 Kuvio 34 Ylimääräisten opiskelijoiden määrän kehitys Porin yliopistokeskuksessa Perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintoviikot Porin yliopistokeskuksessa Ristiinopiskeluna suoritetut opintoviikot Porin yliopistokeskuksessa72 Kuvio 35 Porin yliopistokeskuksen rahoitusrakenne Kuvio 36 Kuvio 37 Kuvio 38 Kuvio 39 Porin yliopistokeskuksessa Satakuntaan ja muualle Suomeen maksetut palkat Porin yliopistokeskuksessa Satakuntaan maksetut palkat seutukunnittain Porin yliopistokeskuksessa maksetuista palkoista Satakuntaan ja muualle Suomeen maksetut kunnallisverot Porin yliopistokeskuksessa maksetuista palkoista Satakuntaan maksetut kunnallisverot seutukunnittain jaoteltuina Kuvio 40 Porin yliopistokeskuksen henkilökunnan määrä Kuvio 41 Porin yliopistokeskuksen henkilötyövuodet Kuvio 42 Kuvio 43 Kuvio 44 Kuvio 45 Satakunnassa asuvan henkilökunnan määrän kehitys Porin yliopistokeskuksessa Satakunnassa asuvan henkilökunnan osuuden kehitys Porin yliopistokeskuksessa Satakunnan ulkopuolelta tulleiden uusien opiskelijoiden määrän kehitys Porin yliopistokeskuksessa Satakunnan ulkopuolelta tulleiden uusien opiskelijoiden osuus kaikista uusista opiskelijoista Porin yliopistokeskuksessa Kuvio 46 Porin yliopistokeskuksessa tehdyt investoinnit vuosilta

14 14 Kuvio 47 Porin yliopistokeskuksessa maksetut tilavuokrat, vuosilta ei tietoja saatavilla. Tilavuokrat perustuvat tehtyihin vuokrasopimuksiin ja sisältävät vain vuokrakulut Kuvio 48 Satakunnan alueelle työllistyneet vastavalmistuneet prosentteina (TTY ja TuKKK) Kuvio 49 Maakuntaohjelmien painotukset Kuvio 50 Porin yliopistokeskuksen kvantifioidut kysyntävaikutukset Kuvio 51 Koulutuksen aluetaloudellinen vaikutusprosessi Kuvio 52 Tutkimuksen aluetaloudellinen vaikutusprosessi Kuvio 53 Kuvio 54 Kuvio 55 Kuvio 56 Kuvio 57 Kuvio 58 Kuvio 59 Porin yliopistokeskuksessa tuotetut tutkinnot ja korkeakoulutettujen määrän muutos Porin seutukunnassa Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijankoulutuksen omaavien osuus yli 19-vuotiaasta väestöstä seutukunnissa 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 ja Porin yliopistokeskuksessa tuotettujen tutkintojen ja korkeakoulutettujen työllisten määrän muutos Porin seutukunnassa Työllisten osuus korkeakoulutetuista Porin seutukunnassa, Satakunnassa ja koko maassa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus tehdyistä henkilötyövuosista yrityssektorilla Porin seutukunnassa, Satakunnassa ja koko maassa ICT-alan osuus tehdyistä henkilötyövuosissa Porin seutukunnassa ja koko maassa Yrittäjien (pl. maa- ja metsätalousyrittäjät) osuus väestöstä seutukunnissa

15 15 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1 Taulukko 2 Taulukko 3 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (Tilastokeskus 2005) Ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (Tilastokeskus 2005) Perinteisten yliopistokaupunkien ja -seutukuntien sekä Porin yliopistoopiskelijoiden määrän suhde kaupungin ja seutukunnan väkilukuun vuonna (Tilastokeskus ja KOTA-tietokanta 2005) Taulukko 4 Porin yliopistokeskuksen toiminnallinen menoperusta (t ), Taulukko 5 Porin yliopistokeskuksen välitön, Satakuntaan kohdistuva bruttotulovaikutus ja epäsuora opiskelijatulovaikutus t, Taulukko 6 Parametriarviot Taulukko 7 Porin yliopistokeskuksen minimi- ja maksimi aluetaloudelliset kysyntävaikutukset Taulukko 8 Alueellisia tulokertoimia Taulukko 9 Yliopistotoiminnan tarjontavaikutukset aiemmissa tutkimuksissa.. 107

16 16 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Globaalitalouden olosuhteissa alueet voivat toimia erityisinä talouskasvun vetureina (ks. esim. Krugman 1991, 2000; Krugman & Venables 1995; Porter 1990, 2000, 2003; Scott & Storper 2003, Sbergami 2002; Venables 1996). Tämän katsotaan edellyttävän ensiksikin osaamisen jatkuvaa parantamista ja tuloksekasta tutkimus- ja kehitystoimintaa alueellisella tasolla, mutta myös tietämyksen globaalin ja alueellisen siirtämisen ja muiden lähellä toimimisesta syntyvien taloudellisten etujen tehokasta hyödyntämistä. Alueiden keskeistä taloudellista merkitystä korostaa myös unionitason aluepolitiikan uudistettu tavoitelinjaus (EU komissio 2005a). Siinä alun perin alueiden välisten kehityserojen tasaamiseen tähtäävän koheesiopolitiikan edellytetään entistä tehokkaammin tukevan sellaisia alueellisia toimintoja 1, jotka hyödyntävät alueiden omaa kasvupotentiaalia ja jotka edistävät erityisesti tietoperusteista aluetaloudellista muutosta. Tämän osaltaan uskotaan tehostavan koko unionin aluetta koskevan ns. Lissabonin strategian tavoitteisiin pääsemistä 2. Myös kansallisen tason aluepolitiikan ja alueellisten toimijoiden tulisi tukea entistä voimakkaammin keskeisiä alueellisia kasvutoimintoja. (EU Komissio 2005b.) Yliopistojen keskeinen merkitys alueiden taloudelliselle kehitykselle on yleisesti tunnustettu (ks. esim. Audretsch, Lehmann & Warning 2003; EU komissio 2003, 2005c 2005b; Garlick 1998; OECD 2005a, 2005b; VN 2004a). Pyrkimys tieteellisesti korkeatasoisen, alueellisesti kattavan ja vuorovaikutteisesti toimivan korkeakoululaitoksen kehittämiseen on maassamme keskeisessä asemassa 3. Samalla kun on periaatteessa tunnustettu yliopistojen rooli kestävän taloudellisen menestyksen ja pysyvien työpaikkojen luomisen kannalta sekä se, että olisi entistä tärkeämpää arvioida yliopistotoimintojen alueellista vaikuttavuutta, on jouduttu tunnustamaan luotettavan arvioinnin vaikeus (ks. esim. Arbo 2005; Florax & Waldorf 2005; Goddard 2005; Goldstein 2005; Koschatsky & Hemer 2005; Lengyel 2005; Ponds, Oort, Frenken & 1 Tällaisia toimintoja ovat alueellinen innovointitoiminta, tietoon perustuva talous, koulutukseen perustuva inhimillinen pääoma, yrittäjyys, pk-yritysten toiminta ja riskipääoman saatavuus (EU Komissio 2005b). 2 Euroopan unioni kokonaisuudessaan ei ole tähän mennessä edistynyt toivottavalla tavalla Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa. Päinvastoin tuottavuusero Yhdysvaltoihin näyttää kasvaneen. 3 Opetusministeriön Koulutus- ja ja tiedepolitiikan aluestrategia vuoteen 2013 vuodelta 2003 esittää korkeakoulujen kehittämisen visiona, että Kansainvälisesti korkeatasoinen ja alueellisesti kattava korkeakoululaitos toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja on voimakas vaikuttaja alueellisessa kehittämisessä. (OPM 2003, 13)

17 17 Thissen 2005; Varga & Parag 2005). Koska epävarmuuden merkitys on suuri yliopistojen aluevaikutusten tarkastelemisessa, on usein järkevää pyrkiä lähestymään tutkimuskohdetta jostakin keskeisestä ja täsmällisemmin määritellystä näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Porin yliopistokeskuksen aluetaloudellisia vaikutuksia modernin aluetaloustieteen näkökulmasta (ks. tarkemmin luku 2.1). Yliopistokeskukset ovat osa nykyistä korkeakoulujärjestelmäämme. Idea eri yliopistojen alueellisten erillisyksikköjen kokoamisesta yliopistokeskuksen sateenvarjon alle hahmottui selkeästi korkeakoululaitoksen alueellista kehittämistä selvittäneen työryhmän muistiossa vuonna 2001 (OPM 2001). Virallisesti maamme kuusi yliopistokeskusta (Kajaanissa, Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa ja Seinäjoella) on perustettu vuonna Yliopistokeskusjärjestelmän kautta toteutuva yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen marssi eiyliopistomaakuntakeskuksiin ja niiden vaikutusalueille on siten vasta aluillaan, eikä sen pidemmän tähtäimen vaikutuksia ole suinkaan kaikilta osin saavutettu. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö edellä mainituilla paikkakunnilla ole ollut yliopistotoimintaa jo paljon aiemmin ja etteikö sillä olisi saatu hyvin tunnustettu asema osaamiseen perustuvassa maakuntien kehittämistyössä valtakunnallisesti. (ks. Valtiovarainvaliokunta 2005; Valtiontilintarkastajat 2004; Alueellistamisen koordinaatioryhmä 2004.) Satakuntaan yritettiin saada omaa korkeakoulua useaan otteeseen ja 70- luvuilla. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu. Osittain syynä oli aluepolitiikka, eli korkeakoulut nähtiin tarpeellisempina Pohjois- ja Itä-Suomessa. Osittain kyse oli ilmeisesti myös siitä, ettei asiasta saavutettu maakunnallista yksimielisyyttä. Satakunta alkoi kärsiä muuttotappiosta 1970-luvun loppupuolella ja samalla alueen elinkeinoelämän työvoiman tarve väheni. Satakunnassa oli paljon raskasta teollisuutta, jolla oli vaikeuksia menestyä. Lisäksi maakunta jäi jälkeen väestön koulutustasossa ja näin elinkeinoelämä kärsi innovaatioiden sekä uuden luomisen puutteesta. Satakunnan akateemisella koulutuksella on kuitenkin pitkä historia. Rauman vuonna 1894 perustettu opettajankoulutusseminaari liitettiin Turun yliopistoon vuonna 1974, jolloin se muutettiin Rauman opettajankoulutuslaitokseksi. Porissa varsinainen yliopistotoiminta käynnistyi 1983 Tampereen teknillisen korkeakoulun (nyk. Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) tutkimus- ja koulutustoiminnalla. Tutkintokoulutus diplomi-insinööriksi alkoi vuonna 1987 insinöörien muuntokoulutuksella. Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK) aloitti merkonomien ja tradenomien muuntokoulutuksen kauppatieteiden maistereiksi vuonna Vuonna 2001 aloitettiin ylioppilaspohjainen koulutus niin teknillisellä kuin kaupallisellakin puolella. Samaan aikaan tutkintokoulutuksensa aloitti Turun yliopiston (TY) humanistinen tiedekunta. Taideteollinen korkeakoulu (TaiK) aloitti toimintansa Porissa vuonna 2002 ja ensimmäiset opiskelijat otettiin sisään vuonna 2004 suorittamaan

18 18 kandidaatin tutkintoa. Myös Tampereen yliopistossa (TaY) aloittivat ensimmäiset yhteiskuntatieteiden opiskelijat vuonna Syksyllä 2005 Porin yliopistokeskuksessa oli opiskelijoita yhteensä noin 2400 ja henkilökuntaa noin 190. Yliopistokeskus sijoittuu Porin kahdenkymmenen suurimman työnantajan joukkoon ja opiskelija- sekä henkilökuntamäärällä mitattu potentiaalinen työvoimavaikutus (noin 2590) on jo Satakunnankin mittakaavassa maakunnan suurimpia. Nykyisen laajuinen yliopistokeskustoiminta saa aikaan myös merkittäviä alueellisia kysyntävaikutuksia. Henkilökunnan ja yliopistokeskusyksiköiden hyödykeja palveluostot Satakunnassa, mutta myös opiskelijoiden aikaansaama paikallinen kulutus kerrannaisvaikutuksineen lienee merkittävä alueelliseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttava tekijä Satakunnassa. Nykyglobalisaation olosuhteissa yliopistotoiminnan aikaansaamaa lisäkysyntää voidaan pitää suhteellisen pysyvänä verrattuna vastaavaan yritystoimintaan, koska yliopistolliset yksiköt eivät ole yrityksiin nähden sijainnillisesti niin herkkäliikkeisiä. Porin yliopistokeskustoiminnalla on lisäksi vaikutusta paikalliseen verokertymään ja toiminta tuo alueelle ulkopuolista rahoitusta. Porin yliopistokeskustoiminnalla voidaan odottaa olevan oma erityinen vaikutuksensa Satakunnan alueen tietopohjaisiin taloudellisen menestyksen edellytyksiin 4. Alueen koulutustasoa kuvaava korkeakoulututkinnon suorittaneen väestön osuus on Satakunnassa varsin merkittävästi valtakunnallisen keskitason alapuolella. Arvioitaessa alueellista korkeakoulutason koulutustarjontapotentiaalia vertaamalla yliopisto-opiskelijoiden määriä (perus- ja jatkotutkinnot sekä avoin yliopisto) kaupunkien ja niitä ympäröivien seutukuntien väkilukuihin, havaitaan, että Porin kaupungin ja seutukunnan suhdeluku jää edelleen selvästi alle perinteisten yliopistokaupunkien ja niiden seutukuntien vastaavan suhteen (tarkasteluvuosi 2004). Satakunnan alueen tiedon tuottamispanostusta kuvaava t&k-investointiastemuuttuja (tutkimus- ja kehitysmenot/kokonaistuotoksen arvo) on niin ikään varsin merkittävästi valtakunnallisen keskitason alapuolella. Satakunnan t&k-toiminta tapahtuu pääsääntöisesti yrityksissä (81 % t&k-menoista vuonna 2004). Koko maassa yksityissektorin t&k-menojen osuus on hieman Lissabonin strategian asettaman alarajatavoitteen yläpuolella eli noin 2/3. Silti Satakunnan innovatiivisuus ei poikkea juurikaan maan keskiarvosta, kun sitä mitataan haettujen patenttien lukumäärällä 4 Liitteessä 1 on tarkasteltu erikseen yliopistokoulutuksen ja maakunnittaisen talouskasvun yhteyksiä.

19 19 tuhanteen työikäiseen suhteutettuna (Satakunnan talous 2004) 5. Koulutuksen, t&ktoiminnan ja innovatiivisuuden alueelliselle kasvattamiselle ja yliopistollisen tiedon hyödyntämiselle paikallisesti on ominaista, että ne eivät tapahdu hetkessä. Niinpä niiden vaikutukset alueen talouskehitykseen realisoituvat yleensä pidemmällä aikavälillä kuin esimerkiksi yliopistotoiminnan välittömät kysyntävaikutukset. On siis syytä pitää mielessä, että Porin yliopistokeskuksen aluetaloudelliset vaikutukset eivät tässä suhteessa ole vielä kaikilta osin realisoituneet. Suomen 20 maakunnasta Satakunta on asukasluvultaan seitsemänneksi suurin. Satakunta on ollut jo pitkään muuttotappioaluetta, mutta viime vuosina negatiivinen väestökehitys on tasaantunut. Syynä on negatiivisen tulomuuton lisäksi syntyvyyttä suurempi kuolleisuus. Porin seudulla väestön väheneminen on kuitenkin lähes pysähtynyt viime vuosina ja Porin kaupunki on ajoittain saanut muuttovoittoa. Satakunnan seutukuntien (Porin, Rauman ja Pohjois-Satakunnan) elinkeinorakenteet poikkeavat toisistaan. Rauman seutukunnassa teollisuus on edelleen merkittävin työllistäjä ja teollisuusaste on Raumalla maan korkeimpia. Porin seudun työpaikkojen toimialarakenne taas muistuttaa hyvin pitkälti koko maan rakennetta, jossa palvelusektori on merkittävin työllistäjä. Pohjois-Satakunnassa alkutuotanto on edelleen suhteellisen merkittävässä asemassa työllistäjänä yhteiskunnallisten palveluiden ja teollisuuden ohella. (Karppinen & Vähäsantanen 2005; Satamittari 2006). Satakunta on ollut jo pitkään rakennemuutosalue, jossa teollisuustyöpaikat vähenevät ja samalla palvelusektorin työpaikat lisääntyvät esimerkiksi Porin seudulla palvelusektorin työpaikkojen nettolisäys on ollut lähes 24 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samalla Satakunnan ja Porin seudun työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömyys ovat koko maan keskiarvoa merkittävästi korkeammalla tasolla. Nykyisin yliopistollisen toiminnan yhtenä perustehtävänä on toimia tiiviissä vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Porin yliopistokeskuksen tapauksessa se tarkoittaa erityisesti toimintaa, joka edistää omalta osaltaan Satakuntaa ja Porin seutua vastaamaan globalisaation mukanaan tuoman alueellisen rakennemuutoksen haasteeseen. Keskeistä tälle on uudenlaisen toiminnan luominen kasvaville ja työllistäville toimialoille ja pyrkimys tuoda yliopistollista osaamista olemassa olevien toimintojen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Yliopistokeskuksen toiminnan tulosten alueellisen vaikuttavuuden vahvistumiseen vaikuttavat paitsi 5 Innovatiivisuuden määritteleminen ja mittaaminen on varsin ongelmallista. Usein käytetään patenttihakemusten tai myönnettyjen patenttien määrää joissakin patenttivirastoissa (tyypillisesti Euroopassa tai Yhdysvalloissa) innovatiivisuuden mittarina lukujen helpon saatavuuden vuoksi. Viimemainitussa on kyse tuloksellisten innovaatioiden mittaamisesta. Tällaisissa mittareissa kuitenkin jää monenlaiset alueen taloudelliselle menestykselle ehkäpä tärkeätkin innovaatiotoiminnat huomiotta, kuten esim. sosiaaliset innovaatiot tai ylipäätään innovatiivinen toiminta, jossa tuloksen omistusoikeuden määrittäminen on hankalaa. Tässä esitetty innovaatiomittari ei sisällä Euroopan patenttiviraston patenttihakemuksia.

20 20 alueellisen yliopistotoiminnan määrä ja laatu itsessään, myös alueen yritysten ja ihmisten halukkuus ja kyky sekä soveltaa että hyödyntää yliopistollista toimintaa. Verkostoitunut ja aktiivinen alueellinen yhteistyö tehostaa molemmansuuntaista tiedon siirtämistä ja luo siten onnistumisen edellytyksiä. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on arvioida kvantitatiivisesti Porin yliopistokeskuksen toimintaa ja sen aluetaloudellisia vaikutuksia Satakunnassa. Vaikutuksista korostuvat aluetaloudelliset kysyntä- ja tarjontavaikutukset. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Kuinka suuret ovat Porin yliopistokeskuksen kysyntäperusteiset suorat, epäsuorat ja kerrannaiset talousvaikutukset Satakunnan kokonaistuotoksen arvoon? Missä määrin yliopistokeskustoiminta on vahvistanut satakuntalaista osaamisresurssiperustaa? Miten yliopistokeskustoiminnan perustuotokset eli tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat kehittyneet? Kuinka yliopistokeskus ja sen yksiköt toimivat verkostoituneesti tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminnassa? Tarkasteltavat aluetaloudelliset vaikutukset kohdistuvat pääosin koko Satakuntaan. Joidenkin muuttujien (muuttoliike, kunnallisverokertymät ja maksetut palkat) osalta tarkastellaan vaikutuksia seutukunnittain tai pelkästään Porin kaupungin osalta. Yksiköiden toimintaa kuvaava tilastoaineisto ulottuu laajimmillaan vuodesta 1987 vuoteen Jokaisen yksikön toimintaa kuvataan niiden aloitusvuodesta lähtien (ks. luku 1.1). Aluetaloudellisia vaikutuksia ja yliopistollista toimintaa ei ole tässä tutkimuksessa arvioitu eri yksiköiden osalta erikseen, vaikkakin tarvittava perusaineisto on kerätty yksiköittäin ja toiminnoittain. Kaikkia Porin yliopistokeskuksen toiminnallisia vaikutuksia erityisesti verkostoulkoisvaikutuksen osalta - ei ole voitu määrällisesti arvioida. Toisaalta toimintaa kuvaavasta koko muuttujajoukosta (ks. luku 3) ei ole saatu tilastollista aineistoa (so. erikoistumista tukeva toiminta ja vetovoimavaikutus ).

SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI. Karppinen Ari Vähäsantanen Saku

SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI. Karppinen Ari Vähäsantanen Saku SUOMEN SEUTUKUNTIEN TALOUDELLINEN KILPAILUKYKY JA RESILIENSSI Karppinen Ari Vähäsantanen Saku Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication of Turku School of Economics,

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot