Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta"

Transkriptio

1 Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009

2 Malla Paajanen - Mikko Laukkanen Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Innovationer 5/2009 MEE Publications Innovation 5/2009 Tekijät Författare Authors Malla Paajanen & Mikko Laukkanen Julkaisuaika Publiceringstid Date Helmikuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö, Arbets- och näringsministeriet, Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa: Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Suomessa Tiivistelmä Referat Abstract TEM yhteistyössä Matkailun verkostoyliopiston kanssa (MAVY) toteutti perusselvityksen Suomen korkeakouluissa tehtävästä matkailututkimuksesta. Perusselvityksen tavoitteena oli matkailututkimuksen perustilan ja tulevaisuuden näkymien selvittäminen korkeakoulujen näkökulmasta. Koko maan kattavaa tietoa matkailututkimuksen tilasta tarvitaan mm. valtakunnallisen matkailun strategiatyön tueksi. Perusselvitys toteutettiin Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE) CEMATtutkimuskeskuksessa touko-syyskuun aikana v Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Petri Raivo (MAVY), Lea Häyhä (TEM), Jaakko Lehtonen (MEK), Jarkko Saarinen (OY), Auvo Kostiainen (TY), Mika Tonder (EKAMK), Taru Keronen (Area) ja Riitta Kosonen (HSE). Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin kahdessa vaiheessa. Kesäkuussa toteutettiin sähköinen kyselytutkimus webropolkyselylomakkeella (http://www.webropol.fi/), jonka kohteena olivat matkailun opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavat asiantuntijat matkailun opetusta antavissa korkeakouluissa. Otos koostui 31 yliopistojen edustajasta (joista 15 vastasi kyselylomakkeeseen) sekä ammattikorkeakoulun edustajasta (joista 17 vastasi kyselyyn). Aineistoksi saatiin yhteensä 32 vastausta. Korkeakoulujen vastausprosentiksi muodostui 57,5%. Toinen aineistonkeruu toteutettiin ryhmäkeskusteluna, johon osallistui ohjausryhmän jäseniä sekä muita asiantuntijoita matkailualan keskeisistä sidosryhmistä. Ryhmäkeskustelussa käytiin läpi sähköisellä kyselylomakkeella saatuja alustavia tuloksia ja työstettiin näistä yhteisiä näkemyksiä korkeakouluissa tehdyn matkailututkimuksen tilasta, haasteista ja tulevaisuudesta. Tuloksina nousivat esiin erityisesti seuraavat aihepiirit: Tutkimuksen ja tutkijoiden kansainvälinen yhteistyö Korkeakoulujen tutkimusteemat Triple helix yhteistyö Korkeakoulujen sisäinen työnjako Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen suhde Lähtökohdat laajan tutkimusyhteistyön luomiseksi Matkailututkimuksen voimavarat korkeakouluissa Korkeakouluissa tehtävän matkailututkimuksen merkitys valtakunnallisen matkailustrategian jalkauttamisessa Valmistunut selvitys valaisee korkeakoulujen tutkimusprofiilia, asenteita, näkemyksiä ja resursseja matkailututkimuksen alalla. Perusselvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä mm. valtakunnallisen matkailututkimusstrategian suunnittelu- ja kehitystyössä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Innovaatio-osasto/Lea Häyhä, puh Asiasanat Nyckelord Key words Matkailututkimus, korkeakoulu, tutkimusyhteistyö, Suomen matkailustrategia ISSN ISBN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 45 Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price Julkaisija Utgivare Published by työ- ja elinkeinoministeriö, arbets- och näringsministeriet, Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by

5

6 Esipuhe Vielä parikymmentä vuotta sitten oli tavanomaista, että matkailualalla toimiva henkilö oli itseoppinut ja hänen ratkaisunsa perustuivat omaan kokemukseen ja niin sanottuun mutu-tuntumaan ( musta tuntuu ). Matkailuelinkeino on noista ajoista kehittynyt Suomessa, ja samaan aikaan ulkomaisten matkailijoiden määrä on kasvanut. Enää eivät vanhat tiedot riitä, vaan Suomi kilpailee menestyksekkäästi muiden matkailumaiden joukossa. Jotta kilpailussa pärjättäisiin myös tulevaisuudessa, koulutuksellisen ja tutkimuksellisen infrastruktuurin pitää olla kunnossa. Korkeakoulutasoista matkailuopetusta annetaankin Suomessa monessa oppilaitoksessa. Sekä ammatillisen että tieteellisen korkeakouluopetuksen tulisi ammattikorkeakoululain ( /351) ja yliopistolain ( /45) mukaan perustua tutkimukseen. Toisin sanoen matkailuopetuksen pitää perustua matkailututkimukseen. Näin voidaan varmistaa, että opetettu asia on totuudenmukainen ja perustuu parhaimpaan mahdolliseen tietoon. Ilman korkeatasoista matkailututkimusta ei ole korkeatasoista matkailuopetusta. Matkailututkimuksen merkitys elinkeinon kannalta ei kuitenkaan redusoidu pelkästään opetukseen. Matkailututkimus tuottaa tietoa, jota elinkeino voi hyödyntää päivittäisessä toiminnassaan. Yritykset haluavat esimerkiksi tietää, millaisia tuotteita asiakkaat haluavat, millaiset kohteet menestyvät kilpailussa tai miten matkailu muuttuu tulevaisuudessa. Edellä olleiden esimerkkien mukainen toiminta luokittuu useimmiten soveltavaksi tutkimukseksi. Soveltavassa tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Soveltava tutkimus varsinkin alueellisessa kontekstissa on suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä vastuutettu erityisesti ammattikorkeakouluille, mutta myös yliopistojen yhteydessä puhutaan niin sanotusta kolmannesta tehtävästä. Yliopistojen tulee edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Matkailututkimus mielletäänkin usein soveltavaksi alaksi, jonka tuloksia hyödynnetään matkailun edistämisessä, sääntelyssä ja hallinnoimisessa. Matkailututkimuksen sisällä tehdään kuitenkin myös perustutkimusta. Ilman perustutkimusta ei olisi soveltavaa tutkimusta, sillä jälkimmäinen pohjautuu perustutkimukseen. Osa perustutkimuksesta voi olla kriittistä, matkailun aiheuttamista ongelmista kertovaa. Osa siitä on hyödynnettävissä matkailun edistämisessä ja matkailuelinkeinon kilpailukyvyn parantamisessa. Vaikka perustutkimuksessa pyrkimyksenä on löytää uutta tietoa ilman suoranaista pyrkimystä tiedon hyödynnettävyyteen, sen avulla luodaan kuitenkin tietopohja, josta soveltava tutkimus voi tarpeen mukaan poimia menetelmiä ja malleja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Toisin sanoen perustutkimus luo pohjan soveltavalle tutkimukselle. Valtaosan matkailun perustutkimuksesta tekevät yliopistot, joskaan matkailututkimuksessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolijaot eivät ole jäykät, kuten

7 tämä raportti osoittaa. Tiedon siirron ja tutkimuksenteon osaamisen kannalta tämä lienee hyvä asia ja tuskin uhkaa suomalaista korkeakoulujen duaalimallia. Jotta pystyttäisiin vastaamaan niihin kysymyksiin, joita suomalainen matkailuelinkeino esittää, ja jotta vastauksissa olisi huomioitu Suomen olosuhteet, nimenomaan suomalaisen matkailututkimuksen pitää olla laadukasta. Tämän takaamiseksi koko tutkimusketjun on oltava kunnossa. Pitää olla riittävän korkeatasoista perustutkimusta, mutta myös kekseliästä soveltavaa tutkimusta, joka vastaa matkailukentän tarpeisiin. Tämä selvitys tarkastelee, millaista matkailututkimusta Suomessa tehdään ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja millaisia mahdollisuuksia sillä on vastata matkailuelinkeinon tarpeisiin huomioiden sekä perus- että soveltavan tutkimuksen. Selvitettäviä asioita ovat sekä tutkimuksen resurssit, panostukset että tulokset. Lisäksi raportissa keskitytään yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja pohditaan tutkimuksen kansainvälisyyttä. Nykyään laadukas perustutkimus on usein synonyymi kansainväliselle tutkimukselle ja hyvää soveltavaa tutkimusta tehdään yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Selvityksen mukaan matkailututkimuksessa on yhä ongelmia erityisesti arvostuksessa ja rahoituksessa. Kansainvälisyyskin voisi olla paremmalla tasolla, ja monesti matkailututkimus on yhden yksittäisen tutkijan vastuulla, eikä sitä ole kirjattu laitoksen strategiaan. Kuitenkin esimerkiksi yhteistyöhön suhtaudutaan positiivisesti ja monista muista aloista poiketen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliset reviiriristiriidat ovat vähäiset. Suhtautuminen matkailututkimuksen tulevaisuuteen on varovaisen positiivista. Näyttää kuitenkin siltä, että toimijoiden välinen yhteinen tahtotila voisi olla saavutettavissa. Toivottavasti tämä selvitys auttaa omalta osaltaan työssä entistä laadukkaamman matkailututkimuksen puolesta. Lisäksi se on tarkoitettu työkaluksi mahdollisen kansallisen matkailututkimusstrategian luomiseksi. Aika näyttää, onko aika kypsä sen laatimiselle. Savonlinna ANTTI HONKANEN Professori Matkailualan verkostoyliopiston johtaja Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos/joensuun yliopisto, Savonlinna

8 Sisällysluettelo 1. Perusselvityksen tavoitteet ja toteutus Menetelmä Sähköinen kyselylomake Ryhmäkeskustelu Ryhmäkeskustelun tausta Ryhmäkeskustelun tulokset Yhteistyö eri tahojen välillä Eri tahojen roolit ja työnjako Teemat matkailualan tutkimuksessa Johtopäätökset Taulukko 1: Sähköisen kyselylomakkeen otokseen valitut yliopistot ja ammattikorkeakoulut... 9 Taulukko 2: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen käyttämät julkaisutyypit Taulukko 3: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen julkaisutuotanto... 22

9 1. Perusselvityksen tavoitteet ja toteutus Käsillä olevan perusselvityksen tavoitteena on tuottaa uutta ja konkreettista tietoa siitä, mikä on matkailuopetusta tarjoavissa korkeakouluissa nykyinen matkailututkimuksen tila ja sisältö, hyödynnettävyys, resurssit, rakenne ja kehitystarpeet. Matkailututkimuksen sisältöä ja tilaa on selvitetty korkeakouluissa työskentelevien matkailun tutkijoiden ja opettajien näkökulmasta. Selvitystyö on toteutettu Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY)1 ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta Helsingin kauppakorkeakoulun CEMAT-yksikössä kesän ja syksyn 2008 aikana. Perusselvityksen tavoitteena on luoda konkreettinen ja perustava katsaus suomalaisen matkailututkimuksen nykytilaan, kehittämistarpeeseen ja mahdollisuuksiin sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Tutkimus on rajattu korkeakouluissa tapahtuvaan matkailututkimukseen. Koska kyseessä on alallaan ensimmäinen perusselvitys, työ palvelee kansallista matkailun ja matkailututkimuksen strategiatyötä erityisesti luomalla työkaluja strategian jalkauttamiseksi matkailun moninaisten toimijoiden keskuudessa. Aikanaan tähän strategiatyöhön kuuluvia aiheita ovat mahdollisesti mm.: tutkimusohjelman sisältö ja rahoitus, tutkimuksen hyödynnettävyys, kansainvälisten tutkimusyhteyksien luominen sekä matkailun triple helix yhteistyö Menetelmä Sähköisen kyselylomakkeen kohderyhmänä olivat kaikki matkailun opetusta antavat korkeakoulut Suomessa (ks. Taulukko 1). Selvitystyö toteutettiin kaksiosaisena aineistonkeruuna. Ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin sähköisenä strukturoituna webropol-kyselytutkimuksena. Kyselylomake kattoi kaikki selvityksen tavoitteiksi asetetut osa-alueet muotoiltuna kohderyhmän taustoja vastaavaksi. Selvityksen toisessa vaiheessa sähköistä kyselytutkimusta täydensi asiantuntijaryhmäkeskustelu, johon kutsuttiin korkeakouluissa tapahtuvan matkailututkimuksen kannalta oleellisia tahoja. 1 Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) yhdistää 1 suomalaisen yliopiston matkailun tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja osaamisen. Se tukee matkailun monitieteisestä tarkastelusta kiinnostuneiden perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden asiantuntijuuden rakentumista, edistää kansallista alan osaamista ja monipuolistaa kansainvälistä vuorovaikutusta. Lähde: MAVY:n verkkosivut 2 Triple helix kolmoiskierre tarkoittaa yliopistojen, muun julkisen sektorin ja yritysmaailman välistä yhteistyötä. 8

10 Taulukko 1: Sähköisen kyselylomakkeen otokseen valitut yliopistot ja ammattikorkeakoulut Yliopistot 1 Helsingin kauppakorkeakoulu 2 Helsingin yliopisto 3 Joensuun yliopisto 4 Jyväskylän yliopisto 5 Kuopion yliopisto Lapin yliopisto 7 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 8 Oulun yliopisto 9 Sibelius-Akatemia 10 Svenska handelshögskolan 11 Taideteollinen korkeakoulu 12 Tampereen yliopisto 13 Turun kauppakorkeakoulu 14 Turun yliopisto 15 Vaasan yliopisto 1 Åbo Akademi Ammattikorkeakoulut 1 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsinki 2 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Matkailun yksikkö, Imatra 3 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Helsinki 4 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Porvoon yksikkö 5 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Jyväskylä Kajaanin ammattikorkeakoulu, Matkailun koulutusohjelma, Kajaani 7 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Pietarsaari 8 Lahden ammattikorkeakoulu, Matkailun laitos 9 Laurea-ammattikorkeakoulu, Järvenpää 10 Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara 11 Laurea-ammattikorkeakoulu, Kerava 12 Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli 13 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampere, Ikaalinen 14 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Joensuu, Nurmes 15 Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemi 1 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori 17 Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio 18 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kauhajoki 19 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kauhava 20 Turun ammattikorkeakoulu, Turku 21 Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasa 22 Yrkeshögskolan Novia, Åbo 23 Högskolan på Åland, Mariehamn Selvityksen etenemistä ohjasi ja valvoi tarkoitusta varten koottu ohjausryhmä, joka oli aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa. Kyselylomakeluonnoksen tarkan läpikäynnin lisäksi yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja yritysmaailmaa edustaneet henkilöt antoivat arvokkaan panoksensa asiantuntijoiden ryhmäkeskusteluun sekä 9

11 loppuraportin viimeistelyyn. Ohjausryhmään kuuluivat toimeksiantajien edustajina johtaja, professori Petri Raivo / Antti Honkanen ( lähtien) (MAVY /Joensuun yliopisto, matkailun opetus- ja tutkimuslaitos) ja erityisasiantuntija Lea Häyhä (TEM) ja kutsuttuina edustajina professori Antti Haahti (Lapin yliopisto), toimitusjohtaja Taru Keronen (AREA), professori Auvo Kostiainen (Turun yliopisto), ylijohtaja Jaakko Lehtonen (MEK), professori Jarkko Saarinen sekä yliopettaja Mika Tonder (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu) sekä johtaja Riitta Kosonen (HSE, CEMAT). Kyselytutkimuksen toteutuksessa käytettiin kotimaista Webropol-ohjelmaa (www. webropol.fi). Ohjelman avulla luotiin kyselylomake, joka perustui alustaviin keskusteluihin tutkijoiden ja ohjausryhmän jäsenten välillä siitä, mitkä ovat aiheeseen liittyviä oleellisia kysymyksiä. Ensimmäinen versio kyselylomakkeesta käytiin perusteellisesti läpi ohjausryhmän kokouksessa. Tällöin mietittiin etenkin sitä, kuinka muotoillaan kysymykset siten, että vastaukset ovat mahdollisimman laadukkaita ja minkä tyyppisiin kysymyksiin voidaan olettaa vastaajien pystyvän vastaamaan. Tämä auttoi suuresti kyselylomakkeen rakenteen selkeyttämissä ja luettavuuden parantamisessa. Kyselytutkimuksen otokseen valikoitiin mukaan matkailun tutkimuksen ja opetuksen piiriin kuuluvia asiantuntijoita kaikista kotimaisista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, joissa tarjotaan matkailualan opetusta ja/tai tehdään matkailualan tutkimusta. Kyselylomakkeet lähetettiin sähköpostitse vastaajille kesällä Osoitteistoa jouduttiin hieman täydentämään tutkimuksen edetessä eri henkilöiden ehdottaessa uusia nimiä mukaan tutkimukseen. Nimiä lisättiin pitkin syksyä, ja henkilöille lähetettiin jälkikäteen sähköpostitse kyselylomakkeet. Kahteen eri otteeseen lähetettiin karhupostit niille, jotka siihen mennessä eivät olleet vielä vastanneet. Lopullisessa otoksessa yliopistojen edustajia oli mukana 31 henkilöä kuudestatoista eri yliopistosta. Näistä 15 vastasi kyselylomakkeeseen. Vastaajat edustivat kymmentä eri yliopistoa. Ammattikorkeakouluja oli mukana 24. Näistä henkilökohtaisen kyselylomakkeen sai henkilöä, joista vastasi 17. Nämä vastaajat edustivat kolmeatoista eri ammattikorkeakoulua. Näin ollen saadaan vastauksien kokonaismääräksi 32 ja otoksen kooksi 97. Tämä tarkoittaa, että kyselytutkimuksen henkilöiden vastausprosentti oli 33 %. Tutkimuksen kannalta oleellisempi on korkeakoulujen edustettavuus. Korkeakoulujen vastausprosentiksi saadaan 57,5 % (neljästäkymmenestä korkeakoulusta vastauksia saatiin kahdestakymmenestäkolmesta). 10

12 2. Sähköinen kyselylomake Raportin tässä osassa käydään läpi sähköisen kyselylomakkeen avulla saatua aineistoa. Aineiston keskeisiä havaintoja esitellään kyselylomakkeen rakenteen mukaisessa järjestyksessä. Sähköisen kyselylomakkeen aineisto ja ryhmäkeskustelun aineisto kootaan yhteen raportin johtopäätöksissä. Kysymys 1: Kyselyyn vastanneiden edustamat korkeakoulut ja vastaajaprofiili? Sähköiseen kyselylomakkeeseen vastasi 32 henkilöä. Heidän edustamansa yliopistot ja ammattikorkeakoulut jakautuvat seuraavasti: 15 vastausta 10:stä eri yliopistosta 17 vastausta 13:sta eri ammattikorkeakouluyksiköstä Vastaajien työnimikkeet jakautuvat seuraavasti: Professori (9 vastaajaa) Johtaja (9 vastaajaa) Koulutuspäällikkö (tai muu päällikkötaso, 5 vastaajaa) Lehtori (5 vastaajaa) Yliopettaja (4 vastaajaa) Kysymys 2: Miten kuvaat omaa toimenkuvaasi matkailun opetuksen ja/tai tutkimuksen parissa? Kysymykseen vastanneet: 32 (1) Ensisijaisesti matkailun opetusta 12.5 % (2) Ensisijaisesti matkailun tutkimusta 3.1 % (3) Yhtä paljon matkailun opetusta ja tutkimusta 21.9 % (4) Yksikön johtamistehtävät, joista matkailun opetukseen ja tutkimukseen liittyvää 28.1 % (5) Muu, mikä? 15. % Vastaajien keskuudessa ensisijaisesti opetukseen tai tutkimukseen keskittyvien toimenkuvien määrä on vähäinen. Opetuksen ja tutkimuksen toimenkuvat ovat tyypillisesti yhdistyneet. Noin kolmannes vastaajista työskentelee korkeakoulussaan yksikön johtamistehtävissä, ja tähän toimenkuvaan sisältyy matkailun opetusta ja tutkimusta keskimäärin 40 % työajasta. Matkailun opetuksen ja tutkimuksen osuus toimenkuvassa kuitenkin vaihtelee suuresti. Matkailun opetusta ja/tai tutkimusta on enimmillään 90 % ja vähimmillään 10 % työajasta. Tämä kävi ilmi vastaajien antamissa lisätiedoissa. Viidelle vastaajalle (jotka olivat valinneet vaihtoehdon muu, 11

13 mikä? ) työtehtävät matkailun parissa ovat vain pienehkö osa muuta toimenkuvaa. Matkailuun liittyvät työtehtävät koostuvat tällöin opetuksesta, tutkimuksesta, rahoitushankkeiden valmistelusta ja/tai kehittämistyöstä. Kysymys 3: Mitä matkailun koulutusta korkeakoulusi tarjoaa? Kysymykseen vastanneet: 32 (1) Restonomi (AMK) 5.3 % (2) Restonomi (YAMK) 31.3 % (3) Yliopiston tarjoamat matkailualan opinnot osana kandidaatin/maisterin tutkintoa (4) Matkailualan opinnot matkailun verkostoyliopistossa (MAVY) 25 % 40. % (5) Yksittäisiä matkailun kursseja/opintojaksoja 59.4 % () Yliopiston tarjoamat matkailualan opinnot ja ohjaus osana lisensiaatin/tohtorin tutkintoa 28.1 % Ammattikorkeakouluissa matkailun koulutusohjelmia on tarjolla sekä alemmassa (amk) että ylemmässä (yamk) ammattikorkeakoulututkinnossa. Näissä koulutusohjelmissa korkeakoulu vastaa itse matkailun opetuksen järjestämisestä. Kaikki kyselyyn osallistuneet yliopistot ovat mukana jäseninä matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) toiminnassa. Yliopistot ovat kanavoineet matkailualan opetuksen MAVY:n kautta tapahtuvaksi siten, että opiskelijat suorittavat tutkinto-ohjelmaansa sisällytettävän sivuaine- tai opintokokonaisuuden. Joillakin yliopistoilla on lisäksi tarjolla omia yksittäisiä matkailualan kursseja. Kaikilla otoksen yliopistoilla on valmius antaa ohjausta jatko-opiskeluun liittyvään matkailututkimukseen. Kysymys 4: Miten matkailututkimus sisältyy yksikkösi/laitoksesi tutkimustehtävään? Korkeakoulut jakautuvat selkeästi kahteen eri ryhmään sen suhteen, miten matkailututkimuksen merkitys on tunnustettu organisaatiossa. Matkailukoulutusta antavissa ammattikorkeakouluissa matkailu on kirjattu järjestelmällisesti osaksi korkeakoulun alueellista opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävää, jota toteutetaan yhteistyössä paikallisen matkailuelinkeinon kanssa. Yliopistojen joukossa matkailututkimus sen sijaan on tyypillisesti matkailuilmiöstä kiinnostuneiden yksittäisten tieteenharjoittajien varassa joilla voi sinänsä olla laitoksensa täysi tuki eikä matkailua ole erityisesti otettu osaksi yliopiston tutkimustehtävää. Ainoastaan Lapin yliopistossa matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnassa ja Joensuun yliopistossa matkailun opetus- ja tutkimuslaitoksessa sekä Oulun yliopistossa luonnontieteellisessä tiedekunnassa maantieteen laitoksella matkailu on kirjattu yksikön tutkimusstrategiaan. 12

14 Kysymys 5: Mitä seuraavista tutkimustyypeistä korkeakoulussasi tuotetaan? Kysymykseen vastanneet: 32 (1) Opiskelijoiden laatimat erilaiset harjoitustyöt osana matkailun opintojaksoja 87.5 % (2) Opiskelijoiden lopputyöt, kuten gradut tai opinnäytteet 100 % (3) Lisensiaatin tutkimukset ja tohtorin väitöskirjat 4.9 % (4) Opettajien/tutkijoiden oppikirjatuotanto 4.9 % (5) Opettajien/tutkijoiden matkailun perustutkimus 75 % () Opettajien/tutkijoiden osallistuminen kotimaisiin matkailututkimuksen seminaareihin ja konferensseihin 90. % (7) Opettajien/tutkijoiden osallistuminen kansainvälisiin matkailututkimuksen seminaareihin ja konferensseihin 78.1 % (8) Yrityksille tilaustyönä toteutettavat selvitykset 81.3 % (9) Osallistuminen kansallisiin hankkeisiin 2.5 % (10) Osallistuminen kansainvälisiin tutkimusryhmiin (11) Muu, mikä? 21.9 % 50 % Kysymyksen 5 avulla haluttiin tuoda esiin yleiskuva ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tapahtuvasta matkailututkimuksesta tyypeittäin. Kysymyksen avulla kartoitettiin sekä opiskelijoiden että opettaja-/tutkijakunnan keskuudessa tuotettavaa matkailututkimusta. Opiskelijoiden tuotannossa korostuvat lopputyöt sekä erilaisten matkailukurssien harjoitustyöraportit läpi koko korkeakoulusektorin. Lisäksi yliopistoissa jatko-opiskelijoiden tuottamat matkailuaiheiset opinnäytetyöt (lisensiaatintyöt tai väitöstutkimukset) ovat keskeisessä roolissa. Kaikilla otoksen yliopistoilla on valmius tuottaa näitä jatko-tutkintojen opinnäytteitä matkailun alalla. Opettajien ja tutkijoiden tuotannossa korostuvat alan tutkijatapaamisissa esitetyt työpaperit/esitelmät sekä yrityksille tilaustyönä toteutettavat selvitykset. Aineisto ei kuitenkaan kerro tarkemmin, minkä tyyppisistä työpapereista ja/tai esitelmistä tuotanto koostuu. Puolet kaikista otoksen korkeakouluista raportoi osallistuvansa kansainvälisiin tutkimusryhmiin. Kaikki ammattikorkeakoulujen edustajat vastasivat korkeakoulunsa tekevän tilaustutkimusta yrityksille. Yliopistojen keskuudessa tämän tutkimustuotannon osuus oli hieman matalampi: 10 yhteensä 15:stä yliopiston edustajasta vastasi yliopistonsa tuottavan tilaustutkimusta yrityksille. Kaikki yliopistojen edustajat yhtä lukuun ottamatta ilmoittivat tuottavansa matkailun perustutkimusta. 13

15 Kysymys : Miten kuvailisit korkeakoulussasi tehtävää matkailututkimusta? Kysymykseen vastanneet: 17 (1) Matkailututkimus tähtää uuden opetusmateriaalin tuottamiseen ja/tai päivittämiseen (2) Matkailututkimus osallistuu korkeakoulun ja elinkeinon/alueorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön paikallisesti/alueellisesti. (3) Matkailututkimus osallistuu korkeakoulun ja elinkeinon väliseen yhteistyöhön kansallisesti/kansainvälisesti % 94.1 % 82.4 % (4) Matkailututkimus tähtää perustutkimukseen 47.1 % Vain noin puolet vastasi kysymykseen, joten yleistettävää kokonaiskuvaa ei voida muodostaa. Tärkeimmäksi matkailututkimuksen tavoitteeksi näyttää nousevan korkeakoulun ja matkailuelinkeinon ja/tai alueorganisaatioiden välinen yhteistyö. Kaikki kysymykseen vastanneet yhtä lukuun ottamatta ilmoittivat korkeakoulunsa tekevän tutkimusyhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa paikallisella ja/tai alueellisella tasolla. Lähes yhtä yleistä on vastaava tutkimusyhteistyö kansainvälisellä tasolla, sillä vain kolme vastaajaa jätti tämän vaihtoehdon täyttämättä. Noin puolet vastanneista ilmoitti matkailututkimuksen tähtäävän uuden oppimateriaalin tuottamiseen ja/tai perustutkimukseen. Kysymys 7: Mitkä ovat omassa korkeakoulussasi matkailututkimuksen keskeiset tieteenalat? Yliopistojen keskuudessa matkailututkimuksen tieteenalat ovat edustettuna seuraavasti (ryhmiteltyinä): Luonnontieteet (erityisesti maantiede, aluetiede, ekologia ja ympäristönhoito) Kauppatieteet (erityisesti markkinointi, talousmaantiede) Historia ja etnologia Sosiologia ja taloussosiologia Kulttuuri ja antropologia Kielitieteet Oikeustiede Taidehallinto Kasvatustiede Useissa ammattikorkeakoulujen edustajien vastauksissa matkailututkimuksen todettiin olevan lähinnä monitieteistä ja yhtä monessa vastauksessa todettiin, ettei tieteenalojen tarkastelu päde ammattikorkeakouluympäristössä. Lisäksi todettiin, että ammattikorkeakouluissa matkailututkimus on mukana koulutusalojen kehittämistyössä. Ammattikorkeakoulujen monitieteisyys onkin tulkittava lähinnä soveltavaksi tutkimusotteeksi eikä monitieteiseksi tutkimusotteeksi, jossa hyödynnettäisiin 14

16 eri tieteenalojen metodologioita ja diskursseja. Ammattikorkeakoulujen vastauksissa tuotiin erikseen esiin seuraavat tieteenalat: Sosiologia Liiketaloustieteet (markkinointi, yrittäjyys) Kysymys 8: Mitkä ovat omassa korkeakoulussasi matkailututkimuksen keskeiset aiheet? Vastauksissa nousi esiin monipuolinen ja laaja joukko matkailututkimuksen teemoja. Yksittäisinä mainittuja tutkimusteemoja kertyi yhteensä yli kuusikymmentä. Aineiston analysointivaiheessa vastauksissa esiin nousseita tutkimusteemoja ja Suomen matkailustrategiaa3 katsottiin rinnakkain. Matkailustrategia tarjoaa luontevan kehikon laajempien tutkimusaiheiden muodostamiseksi. Seuraavassa yhteenvedossa korkeakoulujen tutkimusteemat on ryhmitelty matkailustrategian mukaisesti kuuteen eri ryhmään: Puhdas luonto, suomalainen kulttuuri ja kestävä matkailu Ote Suomen matkailustrategian visiosta: yritykset menestyvät tarjoamalla elämyksiä eri vuodenaikoina hyödyntäen puhdasta luontoa, suomalaista kulttuuria ja kestävän matkailun periaattein rakennettuja matkailukohteita. Tämän aihepiirin tutkimusteemoja nousi esiin vastauksissa seuraavasti: Kestävä matkailu (4) Ekomatkailu (3) Matkailun ympäristövaikutukset (2) Ilmastonmuutos ja matkailu Kulttuurimatkailu (8) Luontomatkailu (7) Maaseutumatkailu (3) Liikuntamatkailu (2) Saaristomatkailu Kannattava ja tuottava matkailuelinkeino Valtakunnallisen matkailustrategian päämääränä on luoda edellytykset ympärivuotisen matkailun ja siihen liittyvän ammattimaisen yritystoiminnan kehittämiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle. Sähköinen liiketoiminta (4) Matkailun liiketoimintaosaaminen (3) Matkailu työnä ja ammattina (3) Vastuullinen liiketoiminta matkailussa (2) Venäjän rajan läheisyys, gateway-ajattelu 3 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 & Toimenpideohjelma vuosille , KTM Julkaisuja 21/

17 Matkailun kausiluonteisuus Palvelujen, tuotteiden ja markkinoinnin kehittäminen Matkailustrategian tavoitteena on kehittää vetovoimaisia, korkealaatuisia ja helposti ostettavia matkailutuotteita ja palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille. Matkailun palvelujen tuotteistaminen ja tuotekehitys () Palveludesign: palveluprosessien kehittäminen ja johtaminen (5) Matkailumarkkinointi (5) Brändijohtaminen Elämysjohtaminen IT-teknologia ja matkailun markkinointiviestintä Nousevat matkailumarkkinat Asiakaslähtöisyys Matkailustrategian arvoissa korostetaan tyytyväisten asiakkaiden merkitystä elinkeinon menestyksen taustalla: Tärkeää on ymmärtää asiakkaan arvonmuodostus ja laatuodotukset. Matkailijan kuluttajakäyttäytyminen (3) Asiakaslähtöinen liiketoiminta ja sen kehittäminen Matkailun asiakastietämyksen hallinta Asiakastyytyväisyys Matkailun kehittäminen ja turvallisuus Matkailustrategian päämääränä on aikaansaada tuloksellinen verkostomainen, yli hallinto- ja aluerajat ylittävä ja ennakoiva matkailun pitkäntähtäimen kehittämisen toimintatapa. Lisäksi matkailustrategiassa todetaan: Turvallisuus on maamme matkailun kehittymisen peruspilari. Matkailun alueelliset vaikutukset ja aluekehitys (8) Matkailu ja verkostoituminen (2) Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Matkailun opetus Turvallisuusala Matkailun ilmiöt Vastauksissa tuotiin esiin myös seuraavat tutkimusteemat, jotka eivät suoranaisesti kuulu edellä mainittuihin aihepiireihin vaan edustavat matkailuun liittyviä aikaan, paikkaan ja tapoihin liittyviä ilmiöitä. Tapahtumamatkailu (2) Lähialuematkailu Kokous- ja kongressimatkailu 1

18 Yhteisöperusteinen matkailu Festivaalit, musiikkimaailmaan liittyvät teemat Maailmanperintökohteet Paikallisuus matkailussa (2) Postmoderni turismi Matkailun historian vaiheet ja ilmiöt Elämys- ja hyvinvointimatkailu Elämyksellisyys Kysymys 9: Arvioi annetulla asteikolla, kuinka korkeakoulusi matkailututkimus jakautuu perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä? Yliopistojen piirissä matkailututkimus on painottunut perustutkimukseen, mutta myös soveltavan tutkimuksen rooli on ilmeinen. Vastauksissa oli kohtalaisesti vaihtelua. Perustutkimuksen merkitys nähdään edustavan enimmillään % (4 havaintoa otoksessa) ja vähimmillään vain 20 % tehdystä matkailututkimuksesta. Keskimääräisesti perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen suhde yliopistoissa on 0/40. Ammattikorkeakoulujen keskuudessa matkailututkimuksen pääpaino on odotetusti soveltavassa tutkimuksessa. Myös ammattikorkeakoulujen vastauksissa oli jonkin verran hajontaa. Yksi ammattikorkeakoulujen edustaja ilmoitti soveltavan tutkimuksen osuudeksi vain 20 %, mutta tämä oli kokonaisuudessa selvä poikkeus, sillä kaikkien muiden ammattikorkeakoulujen vastauksissa soveltavan tutkimuksen osuus oli vähintään 50 % ja enimmillään jopa 100 %. Keskimääräisesti perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen suhde ammattikorkeakouluissa on 20/80. Kysymys 10: Osallistuuko matkailuelinkeino toimijana tutkimusyhteistyöhön organisaatiosi kanssa? Kysymykseen vastanneet: 32 (1) Matkailuyritysten kanssa paikallisesti tehtävä tutkimusyhteistyö on merkittävä osa korkeakoulussa tapahtuvaa tutkimustuotantoa (2) Olemme mukana alueellisissa/valtakunnallisissa matkailututkimushankkeissa, joihin myös elinkeino osallistuu toimijana (3) Olemme mukana kansainvälisissä matkailutu tkimushankkeissa, joihin myös elinkeino osallistuu toimijana (4) Elinkeinon kanssa tapahtuva tutkimusyhteistyö on vähäistä 5. % 75 % 40. % 15. % Yleisimmin korkeakouluissa tehdään alueellista ja/tai valtakunnallista tutkimusyhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa. Reilu kolmannes korkeakouluista raportoi myös tekevänsä vastaavaa yhteistyötä kansainvälisesti. Alle viidennes korkeakouluista ilmoitti tekevänsä vain vähän yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa. 17

19 Kysymys 11: Arvioi, kuinka yleisesti elinkeino osallistuu toimijana organisaatiosi matkailututkimushankkeisiin. Yliopistojen edustajien arviot elinkeinon osallistumisesta matkailututkimushankkeisiin vaihteli merkittävästi. Pienimmillään elinkeinon osallistuminen arvioitiin vain %:n tasolle (neljässä yliopistossa). Enimmillään elinkeinon nähtiin osallistuvan 90 %:iin tehdystä tutkimuksesta (kahdessa yliopistossa). Keskimäärin elinkeino osallistuu 40 %:iin yliopistojen matkailututkimushankkeista. Ammattikorkeakoulujen tekemässä matkailututkimuksessa elinkeino on hyvin yleisesti mukana. Yhteensä jopa kahdeksan ammattikorkeakoulua arvioi elinkeinon osallistuvan %:iin kaikista matkailututkimushankkeista. Pienimmillään elinkeinon arvioitiin osallistuvan vain %:iin kaikista matkailututkimushankkeista (kahdessa ammattikorkeakoulussa). Keskimäärin elinkeino osallistuu 8 %:iin kaikista ammattikorkeakoulujen matkailututkimushankkeista. Kysymys 12: Mitkä seuraavista organisaatioista ovat sellaisia, joiden kanssa korkeakoulullasi on meneillään tai on ollut yhteistyötä matkailututkimuksen alalla viimeisten kolmen vuoden aikana (vv )? Yhteensä 7 vastaajaa oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen, joten yhteenveto vastauksista on vain suuntaa antava. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötahojen neljän kärki erottui seuraavasti: Kunta, kaupunki tai muu alueorganisaatio Yliopistot Matkailuyritykset ja niiden toimialaryhmät Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen piiristä 9 vastaajaa ja yliopistojen piiristä 4 vastaajaa ilmoitti korkeakoulunsa tekevän yhteistyötä sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen kanssa. Läpi korkeakoulusektorin tapahtuva tutkimusyhteistyö on siis yleistä ja ammattikorkeakoulujen keskuudessa hieman yleisempää kuin yliopistojen keskuudessa. Yhteistyö ministeriöiden kanssa on myös varsin yleistä läpi korkeakoulusektorin. Yhteensä 1 vastaajaa koko otoksessa ilmoitti korkeakoulunsa tekevän yhteistyötä jonkin ministeriön (tai joidenkin ministeriöiden) kanssa. Yleisimpiä yhteistyötahoja ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Muista korkeakoulujen yhteistyötahoista mainittiin eri säätiöt, tiehallinto, Finpro, VTT, osaamiskeskukset sekä EU. Vain yhden korkeakoulun edustaja ilmoitti, että tutkimusyhteistyö matkailun alalla on olematonta. Kysymyksen yhteydessä tiedusteltiin lisäksi, tapahtuuko yhteistyö paikallisesti, alueellisesti tai kansainvälisesti. Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön ollessa yleistä kansainvälinen yhteistyö osoittautui hyvin vähäiseksi. Kansain- 18

20 välisistä yhteistyömuodoista mainittiin lähinnä Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet (7 mainintaa otoksessa), joissa on mukana kansainvälisiä partnereita. Kysymykseen vastanneet: 25 (1) Suomen Akatemia 28 % (2) Työ- ja elinkeinoministeriö (ent. KTM, Työministeriö, Sisäasiainministeriö) 40 % (3) Jokin muu ministeriö, mikä? 24 % (4) Matkailun edistämiskeskus 48 % (5) TEKES 20 % () Matkailuyritykset ja niiden toimialaryhmät 0 % (7) Kunta, kaupunki tai muu alueorganisaatio 8 % (8) Ammattikorkeakoulut 5 % (9) Yliopistot 4 % (10) MAVY 3 % (11) Suomen matkailututkimuksen seura 32 % (12) Muu, mikä? 32 % (13) Ei yhteistyötä matkailututkimuksen alalla 4 % Kysymys 13: Millainen on matkailun opetuksen ja tutkimuksen työnjako korkeakoulussasi? Kysymykseen vastanneet: 31 (1) Matkailun opetuksen ja tutkimuksen toimenkuvat ovat täysin erilliset (2) Matkailun opetuksen ja tutkimuksen raja on joustava (3) Opetushenkilökunta voi sisällyttää matkailututkimusta työaikasuunnitelmaansa (4) Tutkimushenkilökunta voi sisällyttää matka iluopetusta työaikasuunnitelmaansa (5) Organisaatiossa toimii matkailuun erikoistunut tutkimusryhmä / -ryhmiä () Organisaatiossa toimii matkailuun erikoistunut tutkimuslaitos 3.2 % 83.9 % 87.1 % 41.9 % 38.7 % 9.7 % Matkailun opetuksen ja tutkimuksen välinen työnjako korkeakouluissa on joustava. Ainoastaan yksi vastaaja ilmoitti edustavansa korkeakoulua, jossa matkailun tutkimus ja opetus ovat toimenkuvina täysin erilliset. Sanallisissa lisätiedoissa moni vastaaja toi esille joustavuuden välttämättömyyden. Matkailun opetuksen ja tutkimuksen henkilökuntaa on lukumääräisesti niin vähän, että tiimissä työt on jaettava joustavasti, jotta kaikki tarpeellinen ehdittäisiin tehdä. 19

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima?

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 47/2014 TUULA VEHMAS Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 36/2012 stenholm pekka aaltonen satu Yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013 Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot