LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI"

Transkriptio

1 LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1. PROJEKTIN TAUSTA Suomen ja myös koko Euroopan kansantalous yskii edelleen erittäin voimakkaasti, joka näkyy sekä bkt:ssä, että työttömyyden lisääntymisessä. On laajasti hyväksytty tosiasia, että nousutie lähtee uusien kasvukykyisten pk-yritysten kautta. Kansallinen yrityskehitystyö on yhä tärkeämpi osa talouselämämme kehittämisessä ja uusien aiempaa tehokkaampien yrityskehitysmallien kehittäminen on edelleen tarpeen. Tätä työtä tehdään laajassa yhteistyössä kansallisten yhteistyökumppanien kanssa mm. Protomo-toiminnan piirissä. Niin Päijät-Hämeen Maakuntaohjelma, Lahden seudun elinkeino- ja kilpailukykystrategia, Lahden kaupungin Työllisyys- ja elinvoimaohjelma ja LADECin oma tehtävänmäärittely painottavat juuri yrityskehitystoiminnan merkitystä alueen yritysten uudistamisessa, kilpailukyvyn nostossa ja niiden kautta uusien työpaikkojen syntymisessä. Lahden Seudun Kehitys LADECin palveluportfoliossa yrittäjyyspalveluilla ja siellä erityisesti uusien kasvuyritysten synnyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävillä StartUp-palveluilla on keskeinen rooli alueen yritystoiminnan ja elinkeinorakenteen uudistumisen vauhdittajana. LADEC käynnisti vuoden 2013 alussa, yhtenä kansallisena edelläkävijätoimijana, tiimiperusteiseen Protomo-toimintamalliin perustuvan alkavien, kasvuun tähtäävien yritysten kehitystoiminnan. Tiimimalli on alusta lähtien osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi aiempaan hautomotoiminnan malliin verrattuna. Toiminnan piiriin on saatu yli 350 yksityishenkilöä ja startanneiden tiimien lukumäärä on ollut 54 vuosien aikana. Hakemusajankohtaan mennessä on palveluiden kautta syntynyt 25 uutta StartUp-yritystä. Protomon perustehtävänä on tukea uusien kasvukykyisten yritysten perustamista, uusien osaamiseen perustuvien työpaikkojen syntymistä ja uusien verotulojen aikaansaamista Lahden seudulle. Toiminnan

2 2 ytimessä ovat kansainvälistä markkinapotentiaalia omaavat liiketoimintaideat ja niiden pohjalle rakennetut kansainvälistymiskykyiset tiimit. Toinen keskeinen elementti LADECin StartUp-palveluissa on ollut jo toimintansa aloittaneille alle 5 vuotta aktiivisesti toimineille kasvuyrityksille suunnattu Kiihdyttämöpalvelu. Palveluiden piirissä on hankkeen hakemushetkellä 38 yritystä. Molempiin edellä kuvattuihin osioihin on liittynyt asiakastoimintojen, markkinoinnin ja myynnin roolia ja sisältöä painottanut ns. SalesBooster-toiminta. Kaikessa toiminnassa on edelleen kehittämistä ja oppimista käytännön kautta. Niin Lahden alueella kuin muilla toimintaa harjoittaneilla alueilla on tunnistettu seuraavia haasteita, joihin uudella ProtomoPro 2.0 hankkeella kehitetään entistä toimivampia ratkaisuja. Useimmat alkuvaiheen kasvuyritykset epäonnistuvat, koska ne eivät kykene luomaan asiakkaiden haluamia tuotteita tai palveluja ne eivät kykene luomaan riittävää liikevaihtoa ja tuottamaan voittoa omistajilleen alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti liikaa unelmointia suhteessa raakaan työhön ja taloudelliseen riskiin ei tiedetä tulisiko ensin ajatella asiakasta vai teknologian todistamista ei aiempaa yrittäjä- tai yrityskokemusta rakastutaan tuotteeseen tai palveluun eikä rahan tekemiseen 2. UUDISTUNEEN PROTOMO 2.0 MALLIN SISÄLTÖ 2.1. Projektin kohderyhmät Projektilla on kuusi avainkohderyhmää: a) tiimit, joilla on uskottava liikeidea ja kyky sen toteuttamiseen b) liikeidean tai keksinnön omaavat yksityishenkilöt

3 3 c) osaaja- ja asiantuntijahenkilöt, joita motivoidaan ja kannustetaan lähtemään toteuttamaan uutta liiketoimintaa yrittäjänä tai osana tiimiä d) alle 5 vuotta toimineet kasvutavoitteiset yritykset e) oman toimintansa tueksi ja tehostamiseksi uusia palveluita/tuotteita tarvitsevat yritykset ja muut organisaatiot f) Start-Up yritystoimintaa rahoittavat businessenkelit ja alkuvaiheen yrityksiä rahoittavat tahot, jotka haluavat olla vain sijoittajina uusiin yritysaihioihin ja/tai olla samalla aktiivisesti itse viemässä omalla työllä ja kokemuksella yritystä positiiviseen kehityskaareen 2.2. Liikeideoiden ja kyvykkäiden tiimien hankinta ProtomoPro 2.0 tulee dealflown etsinnän osalta aikaisemmasta poiketen toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Suoramarkkinointi ja palveluiden myynti pk-seudun uutta liiketoimintaa kehittäville tiimeille ja alle 2 vuotta toimineille yrityksille - osallistuminen pk-seudun yritystapahtumiin, joissa kerrotaan LADECin ProtomoPro 2.0 palveluista (esimerkkeinä Wanhan Sataman yritysmessut ja Slush-tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla) - suoramarkkinointi yhteistyössä LADECin sijoittumispalveluyksikön kanssa alle 2 vuotta toimineille pk-seudun StartUp-yrityksille 2. Liikeidean Jalostuskilpailua uudistetaan seuraavin sisällöin: - kaksivaiheinen kilpailumalli, joka sisältää kirjallisen ideakuvauksen lisäksi uuden vaiheen, jossa idean omistava henkilö tai tiimi tulee esittelemään oman ideansa kilpailun tuomaristolle ja tuomaristolla on mahdollisuus esittää täsmentäviä kysymyksiä - aiemmasta toimintamallista poiketen erilliset puhtaan liikeidean ja jo aloittaneiden yritysten sarjat - tuomariston kokoonpanoa täydennetään aiempaa laajapohjaisemman näkökulman synnyttämiseksi - palkintorahojen kasvattaminen sponsorituen avulla - uutta kilpailumallia testattu jo 2014 vanhan hankkeen aikana ja tulokset ovat sen osalta olleet hyvin myönteiset 3. Yhteistyön tiivistäminen TE-toimiston kanssa Protomotoiminnan markkinoimiseksi

4 4 - palveluneuvojien koulutus Protomotoiminnan mahdollisuuksista edistää työttömien työllistymistä - selvitetään mahdollisuutta, jonka mukaan Protomotoimintaan liittyvät koulutukset ja kehittämistapahtumat luetaan työvoimapoliittiseksi koulutukseksi, jolta ajalta työtön voi saada ansiosidonnaisen päivärahan lisäksi ylläpitokorvauksen ja osallistumispäiviltä ei kulu ns päivän aikaa - toiminnan tavoitteena on kannustaa työttömiä hakeutumaan ja osallistumaan Protomotoimintaan, joka tarjoaa uusia näkökulmia yrittäjyyden toteuttamiseen 4. Lisäksi jatketaan seuraavia aiemmassa toiminnassa hyväksi havaittuja menettelytapoja: - yhteistyö keskiasteen, ammattikorkeakoulun ja paikallisten yliopistoyksiköiden kanssa - dealflown hankinnassa pyritään myös löytämään kokeneita liiketoiminnan osaajia, kehittäjiä ja sijoittajia, jotka eivät tähän asti ole toimineet juurikaan liiketoiminnan aktiivisina starttaajina 2.3. Toiminta- ja palveluprosessi ProtomoPro 2.0 hankkeen toimintamalli muodostuu seuraavista osista: Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö Protomo 2.0 (KEHÄ-malli) Protomo 2.0 lyhentää liiketoimintaa valmistelevien tiimien kehitysvaiheen pituutta edellisessä hankkeessa toteutuneeseen nähden. Lean StartUp-metodiin liittyvän KEHÄ-mallin ideana on tiivistää

5 5 Protomossa toimivien tiimien välistä yhteistyötä ja aikaansaada tiimien välistä lisäarvoa tuottavaa kriittistä ja kannustavaa keskustelua liiketoiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi. Palvelun asiakkuuden vaatimuksena on tiimin aktiivinen mukanaolo ja edistyminen sovitulla aikataululla. Uuden 2.0 toimintamallin rakentamisen taustalla ovat kansainvälisestikin tunnistetut StartUp-yritysten pullonkaulat. Tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien nopeampi tunnistaminen ja aiempaa vahvempi keskittyminen vahvojen tiimien tukemiseen. Konsepti sisältää seuraavat vaiheet: TIIMIYTYMIS VAIHE AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE PÄÄTÖS VAIHE Kuva 2: Protomo 2.0 mallin pääosat TIIMI-vaiheessa rakennetaan toimintakykyinen tiimi, jonka työn tukeminen on Protomotoiminnan ytimessä. Aktiivisen kehittämisen vaiheessa(akv) tiimi rakentaa asiakastarpeen mukaisen tuotteen tai palvelun konseptitasolle ja luo liiketoimintaa koskevan toimintasuunnitelman 3-5 vuoden aikajänteelle. Protomo 2.0 -palvelu päättyy yrityksen perustamiseen, projektin päättymiseen tai aikalisään. Seuraavassa kuviossa esitellään TIIMI-vaiheen sisältö: Liittymissopimus Idean validointi Tiimin rakentaminen ja tiimisopimus AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE KYLLÄ/EI Kuva 3: Protomo 2.0 TIIMI-vaihe Protomon TIIMI vaihe tähtää toimintakykyisen ja motivoituneen tiimin aikaansaamiseen. Vaihe alkaa liittymissopimuksella, jolla jokainen asiakkaana oleva yksityishenkilö sitoutuu Protomon pelisääntöihin ja käytäntöihin. Toisena vaiheena on Protomolle esitetyn liikeidean validointi. Tämä validointi pyrkii lähinnä toteamaan potentiaalisen asiakastarpeen laajuuden ja idean lähtökohtaisen soveltuvuuden Protomo 2.0 mallin kautta edistettäväksi. Validoinnissa pyydetään idean esittäjältä alustavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

6 6 1. Haluavatko asiakkaat ostaa uuden tuotteen tai palvelun? Mihin tämä käsitys perustuu? 2. Mikä on potentiaalisen markkinan koko? Onko markkina kansainvälinen? 3. Paljonko asiakkaat ovat valmiit siitä maksamaan? 4. Paljonko idean markkinoille vienti tulee maksamaan? Asiakkaan vastausten sisällön on oltava sellainen, että voidaan olettaa liiketoiminta-aihion täyttävän kasvun ja kansainvälistymisen kriteerit tietyllä aikavälillä. Mikäli liikeidea ei täytä validoinnin kriteereitä, asiakas jatkaa halutessaan liiketoimintansa valmistelua LADECin Yrittäjyyspalveluyksikön pienyrittäjyyspalveluiden puolella. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan Protomon tiimivaatimus, jonka mukaisesti Protomo ei edistä yksittäisten henkilöiden liiketoimintaideoiden konkreettista toteutusta vaan edellyttää ensin toimivan tiimin muodostamista ja idean omistajuuden jakamista muiden tiimiläisten kanssa. Korkean teknologian ideoiden on mahdollista jatkaa ilman tiimiä Protomo Tech -palvelun piirissä, jossa etsimme asiakkaalle tiimiä tai käynnistämme yrityspartnerin etsinnän idean toteuttamiseksi. Seuraavassa kuviossa esitellään AKV:n sisältö: ALKU AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE (AKV) 3 vk kierto Max 12 kierrosta LOPPU Kuva 4: Protomo 2.0 AKV Protomon toinen ydintavoite on viedä liikeidea-aihioita mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja aikaansaada painetta liikeidean markkinapotentiaalin ja toteuttamiskelpoisuuden nopeaan todentamiseen. Nyt kehitetty malli tulee nostamaan tiimien välisen, yhteisöllisen kehityksen keskeiseen asemaan jolloin hankkeen liiketoimintakehittäjät voivat aiempaa vahvemmin keskittyä suurimman potentiaalin omaavien tiimien asiakaskohtaiseen kehittämiseen niiden AKV:ssa tapahtuvan kehitystyön ohessa.

7 7 AKV on asiakastiimeille näytön paikka, jossa tiimit kokoontuvat joka kolmas viikko yhteen ja esittelevät toisille tiimeille edistymisensä oman, tiimiytymisvaiheessa määrittelemänsä ja kirjaamansa projektin toteuttamisessa. Projektien perusta ja joka kerta esillä oleva komponentti on koko Protomotoiminnankin ytimessä olevan NABC-työkalun (needs, approach, benefits, competition) kautta syntynyt ja kehittyvä liiketoimintakonseptin tiivistelmä, hissipuhe/pitch. Projektin sisällöstä ja edistymisestä muut paikallaolijat (tiimien edustajat ja Protomon liiketoimintakehittäjät) saavat ja ovat jopa velvoitettuja esittämään omia näkemyksiään, havaintojaan ja kehitysehdotuksiaan. Näin pyritään keskinäisen sparrauksen toteutumiseen, jonka halutaan jatkuvan myös AKV-tapahtumien ulkopuolella. Tiimin työtä ja projektia tukevien ostopalveluiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti osallistumista AKV-kehitysprosessiin. AKV:n kesto on korkeintaan 36 viikkoa (12 x 3 viikon sykli). Vaiheen lopputulema on joko yrityksen perustaminen, sen perustamatta jättäminen tai aikalisän ottaminen. Käynnistetty yritys voi jatkaa halutessaan hankkeen KIIHDYTTÄMÖ 2.0-vaiheeseen, mikäli se täyttää Kiihdyttämön asiakaskriteerit PROTOMO TECH LADECin StartUp-palveluiden dealflowssa on jo kauan ollut runsaasti sellaisia uusia teknologisia keksintöjä, joihin liittyy merkittäviä vielä todistamattomia teknologisia väittämiä. Protomo-ajatteluun perustuvien tiimien kasaaminen on ollut hyvin vaikeaa tällaisten keksintöjen ympärille aiemman hankkeen aikana. Teknologian todistamisen tarve on siten ilmeistä ennen tiimiytymisen toteutumista. Protomomallin ytimessä on tiimiajattelu, jonka mukaisesti uuden itsenäisesti toimivan kasvuyrityksen aikaansaaminen ilman tiimiä on ellei mahdotonta, niin ainakin sellaista johon yhteiskunnan ei kannata investoida omia resurssejaan. Liikeideat voivat kuitenkin toteutua jossain muussa kuin aivan uuden yksityishenkilöiden perustaman yrityksen muodossa ja siihen pyritään tähtäämään Protomo Tech palvelulla. Uudessa hankkeessa prosessiin hyväksytyille teknologisille keksinnöille on olemassa kaksi vaihtoehtoista reittiä riippuen niiden validoinnissa saamastaan arviosta. Ne joko menevät suoraan normaaliin Protomo 2.0 prosessiin tiimivaatimuksen täyttyessä tai niiden jatkokehitys käynnistyy Protomo Techin alla. Protomo Techin sisältö on seuraava:

8 8 1. Mikäli teknologian keksijä/haltija esittää validointiprosessille sellaisen idean, jonka teknologian ja sen kaupallisen arvon arviointi on vaikeaa, toteutetaan ideaa koskeva esiselvitys, jolla pyritään määrittelemään sen kaupallinen merkitys 2. Mikäli keksinnön taustalle ei löydetä muita henkilöitä tiimikriteerin täyttämiseksi tai idea todetaan yksinkertaisesti liian vaikeaksi toteuttaa StartUp-yrityksenä, tulee idean omistajan käynnistää haku sellaisesta Lahden seudulla toimivasta yrityksestä, jonka kanssa se voisi käynnistää yhteistyöprosessin keksinnön kaupallistamiseksi. Hanke avustaa yhteistyöyrityksen löytämisessä ja alkuvaiheen yhteistyöneuvotteluissa. Hanke ei avusta alueen ulkopuolella toimivan yrityksen kanssa kumppanoitumista kyseisessä tarkoituksessa KIIHDYTTÄMÖ 2.0 Kiihdyttämötoiminta on toteutunut aiemmassa hankkeessa hyvin. Vuosittain on mm. pystytty hankkimaan riskirahoitusta yli 10:lle yritykselle yli 2 miljoonaa euroa, joka on suomalaista kärkikaartia. Ongelmana toimintamallin suhteen on ollut heikko riskipääomien saatavuus Suomen rahoitusmarkkinoilta. Koska riskirahaa on tänä päivänä vaikeaa saada StartUp-yrityksille, tulee tämä hanke edistämään tätä toimintaa konkreettisella tasolla. Aiemmassa hankkeessa käynnistettiin konkreettinen sopimuksellinen yhteistyö suomalaisen businessenkeliverkosto Fiban ry:n kanssa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toimii Fiban ry:n virallisena partnerina. Tämä tarkoittaa täysin uutta ja aiempaa parempaa mahdollisuutta kerätä paikallista riskirahaa asiakasyritysten rahoittamiseksi. Lisäksi Fiban-yhteistyö mahdollistaa uusien businessenkelien hankinnan tehostamista, jota on pyritty toteuttamaan jo usean vuoden ja hankkeen ajan. Tämän lisäksi käytössämme on koko Fibanin yli 400 sijoittajan verkosto. Toinen uuden hankkeen erityinen painopiste on yritysten kansainvälisen kasvun tukeminen. Tätä on toteutettu aiemmassa hankkeessa erilaisten markkina- ja kansainvälistymissuunnitelmien kautta. Uudessa hankkeessa on tarkoitus edistää yritysten kansainvälistymistä aiempaa konkreettisemmin. Lähtökohtaisesti tulemme aktiivisesti käyttämään globaalin sidosryhmäverkoston kautta syntyneitä kontakteja (mm. muut ulkomaiset teknologiapuistot ja EBN). Aktiivisuutemme tulee sisältämään kontaktoinnin lisäksi myös asiakkaan kanssa toteutettavia neuvotteluja niin kotimaassa kuin ulkomailla asiakkaan tarpeiden mukaisesti toteutettuna. Painopistemarkkinoina pidetään Pohjoismaita ja Baltiaa asiakasyrityksen liiketoiminnasta riippuen.

9 9 Huomioiden edellä mainitun pääomien niukkuuden Kiihdyttämöön hyväksyttävien yritysten tulee olla aiempaa selkeämmin kasvupotentiaalia omaavia. Uudessa Kiihdyttämö 2.0 mallissa luodaan uusi yksinkertainen työkalu kiihdyttämöön hyväksyttävien yritysten validoinnille mm. seuraavin kriteerein: - liiketoimintaidean kasvupotentiaali - yrityksen tiimin (=organisaation) kokoonpano ja toimintakyky - liiketoiminnan ja sen kautta työllistämisvaikutuksen toteutuminen Lahden seudulla - kansainvälistymispotentiaali - rahoitusmahdollisuuksien toteutuminen suhteessa liiketoimintaideaan - yrityksen omistajien mahdollisuus osarahoitukseen Toinen uudessa Kiihdyttämö 2.0 mallissa käyttöönotettava työkalu on Kiihdyttämö Forum, joka kokoaa Kiihdyttämöyritykset yhteen. Näissä tapahtumissa ja niihin liittyvissä työpajoissa tullaan pääosin vaihtamaan yritysten positiivisia kokemuksia kuin myös ongelmien ratkaisumalleja. Tämä edistää Kiihdyttämöyritysten keskinäistä oppimista. Tämän lisäksi on jo myös sovittu Tekesin, Averan ja Fibanin edustajan kanssa, että he ovat valmiita osallistumaan aihioiden analysointiin. Kolmas Kiihdyttämötoimintaan liittyvä uutuus perustuu Protomossa sovellettavaan Protomo Techkonseptiin. Kiihdyttämö Techissä voidaan avustaa myös yhden avainhenkilön yrityksiä, mikäli yrityksen liiketoiminnallinen potentiaali on riittävän merkittävä. Yhtenä keskeisenä Kiihdyttämö Techin sisältönä on partneriyrityksen löytäminen Lahden alueelta liiketoiminnan mahdolliseksi kehittämiseksi ja käynnistämiseksi. Kiihdyttämö 2.0:n sisältö asiakasyritykselle: 1. Kiihdyttämön liiketoimintakehittäjät tukevat yrityksen päätöksentekoa omalla osaamisellaan 2. Julkisen ja yksityisen rahoituksen verkostojen aktiivinen ylläpito asiakkaiden hyväksi 3. Yritysten rahoituskelpoisuuden vahvistaminen 4. Asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostojen hyödyntäminen Kiihdyttämöasiakkaan eduksi 5. Yritysten kansainvälisen kasvun konkreettinen tuki

10 10 6. Kiihdyttämöyrityksen tiimin/organisaation täydentäminen uusilla jäsenillä tai Lahden seudulla toimivien yritysten houkuttelu yhteistyöhön kyseisten yritysten kanssa(erityisesti Kiihdyttämö Tech-asiakkuudet) 7. Ulkopuolisen asiantuntemuksen hankinta Kiihdyttämöasiakkaan liiketoiminnan tueksi 8. Kiihdyttämövaihe kestää 6-48 kuukautta ja sen päättyessä yrityksellä tulee olla toiminnalliset ja rahoitukselliset valmiudet nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla Kiihdyttämö 2.0 vaatimukset sinne hyväksyttävälle yritykselle: 1. Yrityksen tulee läpäistä alkuvalidointi, jossa määritellään liiketoimintaidean toteuttamiseen liittyvä potentiaali (kts ylläoleva kuvaus) 2. Yrityksen tulee olla maksimissaan 5 vuotta vanha 3. Yrityksen tulee toimia Lahden, Hollolan, Orimattilan tai Nastolan alueella ennen palvelun piiriin pääsemistä 4. Kiihdyttämön osallistumismaksu 150 / kk. Ensimmäiset allekirjoituksen jälkeiset 2 kuukautta ovat maksuttomia Myynti Tuki myyntivalmiuden kehittäminen Suomalaisten, erityisesti alkuvaiheen yritysten merkittävänä pullonkaulana ja kasvun hidasteena pidetään markkinoinnin ja siinä erityisesti myyntitoiminnan vähäistä roolia liiketoiminnassa, kuten mm. edellä kohdassa yksi alkuvaiheen yritysten epäonnistumisen syitä tarkasteltaessa on todettu. Myynti Tuki toiminnalla varmistetaan, että tämä, liiketoiminnan ja nimenomaan tulorahoituksen kannalta keskeinen asia tulee liiketoiminnan suunnitteluprosessissa käsitellyksi ja osaksi toimintaa jo alkuvaiheesta alkaen. Toiminnan ydinsisällöt ovat seuraavat: - markkinakartan hahmottaminen ja määrittely - kohderyhmien määrittely - kohderyhmien kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen

11 11 - oman tarjoaman asemointi vastaamaan kohderyhmän kriittisiä vaatimuksia ja odotuksia - markkinoinnin periaateohjelman laatiminen - toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toteutus Koulutus ja valmennus Protomo 2.0 -malliin sisältyy edelleen koulutuksellinen tavoite. Koulutuksessa korostetaan aikaisempaa enemmän nimenomaisesti liiketoimintaosaamisen vahvistamista sekä tiimeissä että Kiihdyttämöyrityksissä. Aiemmassa hankkeessa toteutetut ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämät Protomo Forum-tilaisuudet ovat olleet tärkeä osa toimintaa ja sitä tullaan jatkamaan myös uudessa hankkeessa. Samoin jatketaan omin voimin toteutettuja markkinointiin ja myyntiin liittyviä koulutustilaisuuksia. Huolimatta siitä, että edellisessä hankkeessa esitetty hankkeen tarjoaman koulutuksen määrittely työvoimapoliittiseksi koulutukseksi jäi toteutumatta, se halutaan uudessa hankkeessa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja saada se työttömille Protomon jäsenille osaksi TEkeskuksen työvoimapoliittista koulutusta siihen liittyvine kannustimineen. Näin halutaan tukea uuden valmistuneen Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman tavoitteita.

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teknologiayritysten kasvu ja hautomot kasvun tukena. Ulla Hytti ja Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre

Teknologiayritysten kasvu ja hautomot kasvun tukena. Ulla Hytti ja Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Teknologiayritysten kasvu ja hautomot kasvun tukena Ulla Hytti ja Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Esityksen agenda Miten hautomon piirissä toimintansa aloittaneiden yritysten toiminta on

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu

Luovuudesta liiketoimintaa. Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Luovuudesta liiketoimintaa Työvälineenä Tuoteväyläpalvelu Mitä teemme? Luovuudesta liiketoimintaa. Etsimme, arvioimme ja autamme kehittämään keksintöjä ja innovatiivisia ideoita. Tarjoamme yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Paula Eskola, paula.eskola@motiva.fi Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Sisällys Johdanto... 1 1.1 FISS-toimintamallin tavoitteet... 1 1.2 FISS-mallin

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen

Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Yritysvaikutusten arviointia Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen Topiantti Äikäs Kaupunkikehitysjohtaja 26.8.2016 Käsitelty KAKELA:n seminaarissa 25.8. Yritysvaikutusten arviointi ja palveluverkkoselkkari

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot