LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI"

Transkriptio

1 LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1. PROJEKTIN TAUSTA Suomen ja myös koko Euroopan kansantalous yskii edelleen erittäin voimakkaasti, joka näkyy sekä bkt:ssä, että työttömyyden lisääntymisessä. On laajasti hyväksytty tosiasia, että nousutie lähtee uusien kasvukykyisten pk-yritysten kautta. Kansallinen yrityskehitystyö on yhä tärkeämpi osa talouselämämme kehittämisessä ja uusien aiempaa tehokkaampien yrityskehitysmallien kehittäminen on edelleen tarpeen. Tätä työtä tehdään laajassa yhteistyössä kansallisten yhteistyökumppanien kanssa mm. Protomo-toiminnan piirissä. Niin Päijät-Hämeen Maakuntaohjelma, Lahden seudun elinkeino- ja kilpailukykystrategia, Lahden kaupungin Työllisyys- ja elinvoimaohjelma ja LADECin oma tehtävänmäärittely painottavat juuri yrityskehitystoiminnan merkitystä alueen yritysten uudistamisessa, kilpailukyvyn nostossa ja niiden kautta uusien työpaikkojen syntymisessä. Lahden Seudun Kehitys LADECin palveluportfoliossa yrittäjyyspalveluilla ja siellä erityisesti uusien kasvuyritysten synnyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävillä StartUp-palveluilla on keskeinen rooli alueen yritystoiminnan ja elinkeinorakenteen uudistumisen vauhdittajana. LADEC käynnisti vuoden 2013 alussa, yhtenä kansallisena edelläkävijätoimijana, tiimiperusteiseen Protomo-toimintamalliin perustuvan alkavien, kasvuun tähtäävien yritysten kehitystoiminnan. Tiimimalli on alusta lähtien osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi aiempaan hautomotoiminnan malliin verrattuna. Toiminnan piiriin on saatu yli 350 yksityishenkilöä ja startanneiden tiimien lukumäärä on ollut 54 vuosien aikana. Hakemusajankohtaan mennessä on palveluiden kautta syntynyt 25 uutta StartUp-yritystä. Protomon perustehtävänä on tukea uusien kasvukykyisten yritysten perustamista, uusien osaamiseen perustuvien työpaikkojen syntymistä ja uusien verotulojen aikaansaamista Lahden seudulle. Toiminnan

2 2 ytimessä ovat kansainvälistä markkinapotentiaalia omaavat liiketoimintaideat ja niiden pohjalle rakennetut kansainvälistymiskykyiset tiimit. Toinen keskeinen elementti LADECin StartUp-palveluissa on ollut jo toimintansa aloittaneille alle 5 vuotta aktiivisesti toimineille kasvuyrityksille suunnattu Kiihdyttämöpalvelu. Palveluiden piirissä on hankkeen hakemushetkellä 38 yritystä. Molempiin edellä kuvattuihin osioihin on liittynyt asiakastoimintojen, markkinoinnin ja myynnin roolia ja sisältöä painottanut ns. SalesBooster-toiminta. Kaikessa toiminnassa on edelleen kehittämistä ja oppimista käytännön kautta. Niin Lahden alueella kuin muilla toimintaa harjoittaneilla alueilla on tunnistettu seuraavia haasteita, joihin uudella ProtomoPro 2.0 hankkeella kehitetään entistä toimivampia ratkaisuja. Useimmat alkuvaiheen kasvuyritykset epäonnistuvat, koska ne eivät kykene luomaan asiakkaiden haluamia tuotteita tai palveluja ne eivät kykene luomaan riittävää liikevaihtoa ja tuottamaan voittoa omistajilleen alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti liikaa unelmointia suhteessa raakaan työhön ja taloudelliseen riskiin ei tiedetä tulisiko ensin ajatella asiakasta vai teknologian todistamista ei aiempaa yrittäjä- tai yrityskokemusta rakastutaan tuotteeseen tai palveluun eikä rahan tekemiseen 2. UUDISTUNEEN PROTOMO 2.0 MALLIN SISÄLTÖ 2.1. Projektin kohderyhmät Projektilla on kuusi avainkohderyhmää: a) tiimit, joilla on uskottava liikeidea ja kyky sen toteuttamiseen b) liikeidean tai keksinnön omaavat yksityishenkilöt

3 3 c) osaaja- ja asiantuntijahenkilöt, joita motivoidaan ja kannustetaan lähtemään toteuttamaan uutta liiketoimintaa yrittäjänä tai osana tiimiä d) alle 5 vuotta toimineet kasvutavoitteiset yritykset e) oman toimintansa tueksi ja tehostamiseksi uusia palveluita/tuotteita tarvitsevat yritykset ja muut organisaatiot f) Start-Up yritystoimintaa rahoittavat businessenkelit ja alkuvaiheen yrityksiä rahoittavat tahot, jotka haluavat olla vain sijoittajina uusiin yritysaihioihin ja/tai olla samalla aktiivisesti itse viemässä omalla työllä ja kokemuksella yritystä positiiviseen kehityskaareen 2.2. Liikeideoiden ja kyvykkäiden tiimien hankinta ProtomoPro 2.0 tulee dealflown etsinnän osalta aikaisemmasta poiketen toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Suoramarkkinointi ja palveluiden myynti pk-seudun uutta liiketoimintaa kehittäville tiimeille ja alle 2 vuotta toimineille yrityksille - osallistuminen pk-seudun yritystapahtumiin, joissa kerrotaan LADECin ProtomoPro 2.0 palveluista (esimerkkeinä Wanhan Sataman yritysmessut ja Slush-tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla) - suoramarkkinointi yhteistyössä LADECin sijoittumispalveluyksikön kanssa alle 2 vuotta toimineille pk-seudun StartUp-yrityksille 2. Liikeidean Jalostuskilpailua uudistetaan seuraavin sisällöin: - kaksivaiheinen kilpailumalli, joka sisältää kirjallisen ideakuvauksen lisäksi uuden vaiheen, jossa idean omistava henkilö tai tiimi tulee esittelemään oman ideansa kilpailun tuomaristolle ja tuomaristolla on mahdollisuus esittää täsmentäviä kysymyksiä - aiemmasta toimintamallista poiketen erilliset puhtaan liikeidean ja jo aloittaneiden yritysten sarjat - tuomariston kokoonpanoa täydennetään aiempaa laajapohjaisemman näkökulman synnyttämiseksi - palkintorahojen kasvattaminen sponsorituen avulla - uutta kilpailumallia testattu jo 2014 vanhan hankkeen aikana ja tulokset ovat sen osalta olleet hyvin myönteiset 3. Yhteistyön tiivistäminen TE-toimiston kanssa Protomotoiminnan markkinoimiseksi

4 4 - palveluneuvojien koulutus Protomotoiminnan mahdollisuuksista edistää työttömien työllistymistä - selvitetään mahdollisuutta, jonka mukaan Protomotoimintaan liittyvät koulutukset ja kehittämistapahtumat luetaan työvoimapoliittiseksi koulutukseksi, jolta ajalta työtön voi saada ansiosidonnaisen päivärahan lisäksi ylläpitokorvauksen ja osallistumispäiviltä ei kulu ns päivän aikaa - toiminnan tavoitteena on kannustaa työttömiä hakeutumaan ja osallistumaan Protomotoimintaan, joka tarjoaa uusia näkökulmia yrittäjyyden toteuttamiseen 4. Lisäksi jatketaan seuraavia aiemmassa toiminnassa hyväksi havaittuja menettelytapoja: - yhteistyö keskiasteen, ammattikorkeakoulun ja paikallisten yliopistoyksiköiden kanssa - dealflown hankinnassa pyritään myös löytämään kokeneita liiketoiminnan osaajia, kehittäjiä ja sijoittajia, jotka eivät tähän asti ole toimineet juurikaan liiketoiminnan aktiivisina starttaajina 2.3. Toiminta- ja palveluprosessi ProtomoPro 2.0 hankkeen toimintamalli muodostuu seuraavista osista: Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö Protomo 2.0 (KEHÄ-malli) Protomo 2.0 lyhentää liiketoimintaa valmistelevien tiimien kehitysvaiheen pituutta edellisessä hankkeessa toteutuneeseen nähden. Lean StartUp-metodiin liittyvän KEHÄ-mallin ideana on tiivistää

5 5 Protomossa toimivien tiimien välistä yhteistyötä ja aikaansaada tiimien välistä lisäarvoa tuottavaa kriittistä ja kannustavaa keskustelua liiketoiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi. Palvelun asiakkuuden vaatimuksena on tiimin aktiivinen mukanaolo ja edistyminen sovitulla aikataululla. Uuden 2.0 toimintamallin rakentamisen taustalla ovat kansainvälisestikin tunnistetut StartUp-yritysten pullonkaulat. Tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien nopeampi tunnistaminen ja aiempaa vahvempi keskittyminen vahvojen tiimien tukemiseen. Konsepti sisältää seuraavat vaiheet: TIIMIYTYMIS VAIHE AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE PÄÄTÖS VAIHE Kuva 2: Protomo 2.0 mallin pääosat TIIMI-vaiheessa rakennetaan toimintakykyinen tiimi, jonka työn tukeminen on Protomotoiminnan ytimessä. Aktiivisen kehittämisen vaiheessa(akv) tiimi rakentaa asiakastarpeen mukaisen tuotteen tai palvelun konseptitasolle ja luo liiketoimintaa koskevan toimintasuunnitelman 3-5 vuoden aikajänteelle. Protomo 2.0 -palvelu päättyy yrityksen perustamiseen, projektin päättymiseen tai aikalisään. Seuraavassa kuviossa esitellään TIIMI-vaiheen sisältö: Liittymissopimus Idean validointi Tiimin rakentaminen ja tiimisopimus AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE KYLLÄ/EI Kuva 3: Protomo 2.0 TIIMI-vaihe Protomon TIIMI vaihe tähtää toimintakykyisen ja motivoituneen tiimin aikaansaamiseen. Vaihe alkaa liittymissopimuksella, jolla jokainen asiakkaana oleva yksityishenkilö sitoutuu Protomon pelisääntöihin ja käytäntöihin. Toisena vaiheena on Protomolle esitetyn liikeidean validointi. Tämä validointi pyrkii lähinnä toteamaan potentiaalisen asiakastarpeen laajuuden ja idean lähtökohtaisen soveltuvuuden Protomo 2.0 mallin kautta edistettäväksi. Validoinnissa pyydetään idean esittäjältä alustavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

6 6 1. Haluavatko asiakkaat ostaa uuden tuotteen tai palvelun? Mihin tämä käsitys perustuu? 2. Mikä on potentiaalisen markkinan koko? Onko markkina kansainvälinen? 3. Paljonko asiakkaat ovat valmiit siitä maksamaan? 4. Paljonko idean markkinoille vienti tulee maksamaan? Asiakkaan vastausten sisällön on oltava sellainen, että voidaan olettaa liiketoiminta-aihion täyttävän kasvun ja kansainvälistymisen kriteerit tietyllä aikavälillä. Mikäli liikeidea ei täytä validoinnin kriteereitä, asiakas jatkaa halutessaan liiketoimintansa valmistelua LADECin Yrittäjyyspalveluyksikön pienyrittäjyyspalveluiden puolella. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan Protomon tiimivaatimus, jonka mukaisesti Protomo ei edistä yksittäisten henkilöiden liiketoimintaideoiden konkreettista toteutusta vaan edellyttää ensin toimivan tiimin muodostamista ja idean omistajuuden jakamista muiden tiimiläisten kanssa. Korkean teknologian ideoiden on mahdollista jatkaa ilman tiimiä Protomo Tech -palvelun piirissä, jossa etsimme asiakkaalle tiimiä tai käynnistämme yrityspartnerin etsinnän idean toteuttamiseksi. Seuraavassa kuviossa esitellään AKV:n sisältö: ALKU AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE (AKV) 3 vk kierto Max 12 kierrosta LOPPU Kuva 4: Protomo 2.0 AKV Protomon toinen ydintavoite on viedä liikeidea-aihioita mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja aikaansaada painetta liikeidean markkinapotentiaalin ja toteuttamiskelpoisuuden nopeaan todentamiseen. Nyt kehitetty malli tulee nostamaan tiimien välisen, yhteisöllisen kehityksen keskeiseen asemaan jolloin hankkeen liiketoimintakehittäjät voivat aiempaa vahvemmin keskittyä suurimman potentiaalin omaavien tiimien asiakaskohtaiseen kehittämiseen niiden AKV:ssa tapahtuvan kehitystyön ohessa.

7 7 AKV on asiakastiimeille näytön paikka, jossa tiimit kokoontuvat joka kolmas viikko yhteen ja esittelevät toisille tiimeille edistymisensä oman, tiimiytymisvaiheessa määrittelemänsä ja kirjaamansa projektin toteuttamisessa. Projektien perusta ja joka kerta esillä oleva komponentti on koko Protomotoiminnankin ytimessä olevan NABC-työkalun (needs, approach, benefits, competition) kautta syntynyt ja kehittyvä liiketoimintakonseptin tiivistelmä, hissipuhe/pitch. Projektin sisällöstä ja edistymisestä muut paikallaolijat (tiimien edustajat ja Protomon liiketoimintakehittäjät) saavat ja ovat jopa velvoitettuja esittämään omia näkemyksiään, havaintojaan ja kehitysehdotuksiaan. Näin pyritään keskinäisen sparrauksen toteutumiseen, jonka halutaan jatkuvan myös AKV-tapahtumien ulkopuolella. Tiimin työtä ja projektia tukevien ostopalveluiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti osallistumista AKV-kehitysprosessiin. AKV:n kesto on korkeintaan 36 viikkoa (12 x 3 viikon sykli). Vaiheen lopputulema on joko yrityksen perustaminen, sen perustamatta jättäminen tai aikalisän ottaminen. Käynnistetty yritys voi jatkaa halutessaan hankkeen KIIHDYTTÄMÖ 2.0-vaiheeseen, mikäli se täyttää Kiihdyttämön asiakaskriteerit PROTOMO TECH LADECin StartUp-palveluiden dealflowssa on jo kauan ollut runsaasti sellaisia uusia teknologisia keksintöjä, joihin liittyy merkittäviä vielä todistamattomia teknologisia väittämiä. Protomo-ajatteluun perustuvien tiimien kasaaminen on ollut hyvin vaikeaa tällaisten keksintöjen ympärille aiemman hankkeen aikana. Teknologian todistamisen tarve on siten ilmeistä ennen tiimiytymisen toteutumista. Protomomallin ytimessä on tiimiajattelu, jonka mukaisesti uuden itsenäisesti toimivan kasvuyrityksen aikaansaaminen ilman tiimiä on ellei mahdotonta, niin ainakin sellaista johon yhteiskunnan ei kannata investoida omia resurssejaan. Liikeideat voivat kuitenkin toteutua jossain muussa kuin aivan uuden yksityishenkilöiden perustaman yrityksen muodossa ja siihen pyritään tähtäämään Protomo Tech palvelulla. Uudessa hankkeessa prosessiin hyväksytyille teknologisille keksinnöille on olemassa kaksi vaihtoehtoista reittiä riippuen niiden validoinnissa saamastaan arviosta. Ne joko menevät suoraan normaaliin Protomo 2.0 prosessiin tiimivaatimuksen täyttyessä tai niiden jatkokehitys käynnistyy Protomo Techin alla. Protomo Techin sisältö on seuraava:

8 8 1. Mikäli teknologian keksijä/haltija esittää validointiprosessille sellaisen idean, jonka teknologian ja sen kaupallisen arvon arviointi on vaikeaa, toteutetaan ideaa koskeva esiselvitys, jolla pyritään määrittelemään sen kaupallinen merkitys 2. Mikäli keksinnön taustalle ei löydetä muita henkilöitä tiimikriteerin täyttämiseksi tai idea todetaan yksinkertaisesti liian vaikeaksi toteuttaa StartUp-yrityksenä, tulee idean omistajan käynnistää haku sellaisesta Lahden seudulla toimivasta yrityksestä, jonka kanssa se voisi käynnistää yhteistyöprosessin keksinnön kaupallistamiseksi. Hanke avustaa yhteistyöyrityksen löytämisessä ja alkuvaiheen yhteistyöneuvotteluissa. Hanke ei avusta alueen ulkopuolella toimivan yrityksen kanssa kumppanoitumista kyseisessä tarkoituksessa KIIHDYTTÄMÖ 2.0 Kiihdyttämötoiminta on toteutunut aiemmassa hankkeessa hyvin. Vuosittain on mm. pystytty hankkimaan riskirahoitusta yli 10:lle yritykselle yli 2 miljoonaa euroa, joka on suomalaista kärkikaartia. Ongelmana toimintamallin suhteen on ollut heikko riskipääomien saatavuus Suomen rahoitusmarkkinoilta. Koska riskirahaa on tänä päivänä vaikeaa saada StartUp-yrityksille, tulee tämä hanke edistämään tätä toimintaa konkreettisella tasolla. Aiemmassa hankkeessa käynnistettiin konkreettinen sopimuksellinen yhteistyö suomalaisen businessenkeliverkosto Fiban ry:n kanssa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toimii Fiban ry:n virallisena partnerina. Tämä tarkoittaa täysin uutta ja aiempaa parempaa mahdollisuutta kerätä paikallista riskirahaa asiakasyritysten rahoittamiseksi. Lisäksi Fiban-yhteistyö mahdollistaa uusien businessenkelien hankinnan tehostamista, jota on pyritty toteuttamaan jo usean vuoden ja hankkeen ajan. Tämän lisäksi käytössämme on koko Fibanin yli 400 sijoittajan verkosto. Toinen uuden hankkeen erityinen painopiste on yritysten kansainvälisen kasvun tukeminen. Tätä on toteutettu aiemmassa hankkeessa erilaisten markkina- ja kansainvälistymissuunnitelmien kautta. Uudessa hankkeessa on tarkoitus edistää yritysten kansainvälistymistä aiempaa konkreettisemmin. Lähtökohtaisesti tulemme aktiivisesti käyttämään globaalin sidosryhmäverkoston kautta syntyneitä kontakteja (mm. muut ulkomaiset teknologiapuistot ja EBN). Aktiivisuutemme tulee sisältämään kontaktoinnin lisäksi myös asiakkaan kanssa toteutettavia neuvotteluja niin kotimaassa kuin ulkomailla asiakkaan tarpeiden mukaisesti toteutettuna. Painopistemarkkinoina pidetään Pohjoismaita ja Baltiaa asiakasyrityksen liiketoiminnasta riippuen.

9 9 Huomioiden edellä mainitun pääomien niukkuuden Kiihdyttämöön hyväksyttävien yritysten tulee olla aiempaa selkeämmin kasvupotentiaalia omaavia. Uudessa Kiihdyttämö 2.0 mallissa luodaan uusi yksinkertainen työkalu kiihdyttämöön hyväksyttävien yritysten validoinnille mm. seuraavin kriteerein: - liiketoimintaidean kasvupotentiaali - yrityksen tiimin (=organisaation) kokoonpano ja toimintakyky - liiketoiminnan ja sen kautta työllistämisvaikutuksen toteutuminen Lahden seudulla - kansainvälistymispotentiaali - rahoitusmahdollisuuksien toteutuminen suhteessa liiketoimintaideaan - yrityksen omistajien mahdollisuus osarahoitukseen Toinen uudessa Kiihdyttämö 2.0 mallissa käyttöönotettava työkalu on Kiihdyttämö Forum, joka kokoaa Kiihdyttämöyritykset yhteen. Näissä tapahtumissa ja niihin liittyvissä työpajoissa tullaan pääosin vaihtamaan yritysten positiivisia kokemuksia kuin myös ongelmien ratkaisumalleja. Tämä edistää Kiihdyttämöyritysten keskinäistä oppimista. Tämän lisäksi on jo myös sovittu Tekesin, Averan ja Fibanin edustajan kanssa, että he ovat valmiita osallistumaan aihioiden analysointiin. Kolmas Kiihdyttämötoimintaan liittyvä uutuus perustuu Protomossa sovellettavaan Protomo Techkonseptiin. Kiihdyttämö Techissä voidaan avustaa myös yhden avainhenkilön yrityksiä, mikäli yrityksen liiketoiminnallinen potentiaali on riittävän merkittävä. Yhtenä keskeisenä Kiihdyttämö Techin sisältönä on partneriyrityksen löytäminen Lahden alueelta liiketoiminnan mahdolliseksi kehittämiseksi ja käynnistämiseksi. Kiihdyttämö 2.0:n sisältö asiakasyritykselle: 1. Kiihdyttämön liiketoimintakehittäjät tukevat yrityksen päätöksentekoa omalla osaamisellaan 2. Julkisen ja yksityisen rahoituksen verkostojen aktiivinen ylläpito asiakkaiden hyväksi 3. Yritysten rahoituskelpoisuuden vahvistaminen 4. Asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostojen hyödyntäminen Kiihdyttämöasiakkaan eduksi 5. Yritysten kansainvälisen kasvun konkreettinen tuki

10 10 6. Kiihdyttämöyrityksen tiimin/organisaation täydentäminen uusilla jäsenillä tai Lahden seudulla toimivien yritysten houkuttelu yhteistyöhön kyseisten yritysten kanssa(erityisesti Kiihdyttämö Tech-asiakkuudet) 7. Ulkopuolisen asiantuntemuksen hankinta Kiihdyttämöasiakkaan liiketoiminnan tueksi 8. Kiihdyttämövaihe kestää 6-48 kuukautta ja sen päättyessä yrityksellä tulee olla toiminnalliset ja rahoitukselliset valmiudet nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla Kiihdyttämö 2.0 vaatimukset sinne hyväksyttävälle yritykselle: 1. Yrityksen tulee läpäistä alkuvalidointi, jossa määritellään liiketoimintaidean toteuttamiseen liittyvä potentiaali (kts ylläoleva kuvaus) 2. Yrityksen tulee olla maksimissaan 5 vuotta vanha 3. Yrityksen tulee toimia Lahden, Hollolan, Orimattilan tai Nastolan alueella ennen palvelun piiriin pääsemistä 4. Kiihdyttämön osallistumismaksu 150 / kk. Ensimmäiset allekirjoituksen jälkeiset 2 kuukautta ovat maksuttomia Myynti Tuki myyntivalmiuden kehittäminen Suomalaisten, erityisesti alkuvaiheen yritysten merkittävänä pullonkaulana ja kasvun hidasteena pidetään markkinoinnin ja siinä erityisesti myyntitoiminnan vähäistä roolia liiketoiminnassa, kuten mm. edellä kohdassa yksi alkuvaiheen yritysten epäonnistumisen syitä tarkasteltaessa on todettu. Myynti Tuki toiminnalla varmistetaan, että tämä, liiketoiminnan ja nimenomaan tulorahoituksen kannalta keskeinen asia tulee liiketoiminnan suunnitteluprosessissa käsitellyksi ja osaksi toimintaa jo alkuvaiheesta alkaen. Toiminnan ydinsisällöt ovat seuraavat: - markkinakartan hahmottaminen ja määrittely - kohderyhmien määrittely - kohderyhmien kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen

11 11 - oman tarjoaman asemointi vastaamaan kohderyhmän kriittisiä vaatimuksia ja odotuksia - markkinoinnin periaateohjelman laatiminen - toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toteutus Koulutus ja valmennus Protomo 2.0 -malliin sisältyy edelleen koulutuksellinen tavoite. Koulutuksessa korostetaan aikaisempaa enemmän nimenomaisesti liiketoimintaosaamisen vahvistamista sekä tiimeissä että Kiihdyttämöyrityksissä. Aiemmassa hankkeessa toteutetut ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämät Protomo Forum-tilaisuudet ovat olleet tärkeä osa toimintaa ja sitä tullaan jatkamaan myös uudessa hankkeessa. Samoin jatketaan omin voimin toteutettuja markkinointiin ja myyntiin liittyviä koulutustilaisuuksia. Huolimatta siitä, että edellisessä hankkeessa esitetty hankkeen tarjoaman koulutuksen määrittely työvoimapoliittiseksi koulutukseksi jäi toteutumatta, se halutaan uudessa hankkeessa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja saada se työttömille Protomon jäsenille osaksi TEkeskuksen työvoimapoliittista koulutusta siihen liittyvine kannustimineen. Näin halutaan tukea uuden valmistuneen Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman tavoitteita.

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Green Growth -palvelut yrityksille

Green Growth -palvelut yrityksille Green Growth -palvelut yrityksille GG-sessio 27.3. Tuomo Suortti Kehittää vihreän kasvun perustaksi strategisia osaamisia Tuottaa ja jalkauttaa tietoa yritysten liiketoimintastrategioiden uudistumisen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008 Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta Katriina Otsamo 22.10.2008 OWI on hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäjä Kaksi osaamisaluetta: vertikaalina hyvinvointiala, horisontaalisena

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä Timo Liukko, First Round Oy Yrityksen uudet haasteet - miten menestyä tänään -seminaari Riihimäki 18.4.2013 1 First Round Center (FRC) Toimimme

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Yrityspalveluiden esittely

Yrityspalveluiden esittely Yrityspalveluiden esittely Hannu Hiltunen BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM BO:n yrityspalvelut Yritysten liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja alueelle

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Avoin Tampere-hanke: Osallistuminen Kiihdyttämöpalveluiden toteuttamisen rahoittamiseen startup-yrityksille vuoden 2017 loppuun saakka TRE:3061/00.01.05/2016 Lisätietoja

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Teknologiayritysten kasvu ja hautomot kasvun tukena. Ulla Hytti ja Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre

Teknologiayritysten kasvu ja hautomot kasvun tukena. Ulla Hytti ja Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Teknologiayritysten kasvu ja hautomot kasvun tukena Ulla Hytti ja Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Esityksen agenda Miten hautomon piirissä toimintansa aloittaneiden yritysten toiminta on

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari 12.3.2014 Aarne Sipilä TUOREITA OTSIKOITA 12.3.2014 FiBAN ry BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista Bisnesenkelisijoittamisella

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin 2017 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Sebastian Johansson 15.10.2012 Sisältö 1. Tekesin rahoittama bioenergian t&k&i-toiminta 2. Kehitystarpeita tulevaisuudessa 3. Tekesin rahoituskriteerejä

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot