LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI"

Transkriptio

1 LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1. PROJEKTIN TAUSTA Suomen ja myös koko Euroopan kansantalous yskii edelleen erittäin voimakkaasti, joka näkyy sekä bkt:ssä, että työttömyyden lisääntymisessä. On laajasti hyväksytty tosiasia, että nousutie lähtee uusien kasvukykyisten pk-yritysten kautta. Kansallinen yrityskehitystyö on yhä tärkeämpi osa talouselämämme kehittämisessä ja uusien aiempaa tehokkaampien yrityskehitysmallien kehittäminen on edelleen tarpeen. Tätä työtä tehdään laajassa yhteistyössä kansallisten yhteistyökumppanien kanssa mm. Protomo-toiminnan piirissä. Niin Päijät-Hämeen Maakuntaohjelma, Lahden seudun elinkeino- ja kilpailukykystrategia, Lahden kaupungin Työllisyys- ja elinvoimaohjelma ja LADECin oma tehtävänmäärittely painottavat juuri yrityskehitystoiminnan merkitystä alueen yritysten uudistamisessa, kilpailukyvyn nostossa ja niiden kautta uusien työpaikkojen syntymisessä. Lahden Seudun Kehitys LADECin palveluportfoliossa yrittäjyyspalveluilla ja siellä erityisesti uusien kasvuyritysten synnyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävillä StartUp-palveluilla on keskeinen rooli alueen yritystoiminnan ja elinkeinorakenteen uudistumisen vauhdittajana. LADEC käynnisti vuoden 2013 alussa, yhtenä kansallisena edelläkävijätoimijana, tiimiperusteiseen Protomo-toimintamalliin perustuvan alkavien, kasvuun tähtäävien yritysten kehitystoiminnan. Tiimimalli on alusta lähtien osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi aiempaan hautomotoiminnan malliin verrattuna. Toiminnan piiriin on saatu yli 350 yksityishenkilöä ja startanneiden tiimien lukumäärä on ollut 54 vuosien aikana. Hakemusajankohtaan mennessä on palveluiden kautta syntynyt 25 uutta StartUp-yritystä. Protomon perustehtävänä on tukea uusien kasvukykyisten yritysten perustamista, uusien osaamiseen perustuvien työpaikkojen syntymistä ja uusien verotulojen aikaansaamista Lahden seudulle. Toiminnan

2 2 ytimessä ovat kansainvälistä markkinapotentiaalia omaavat liiketoimintaideat ja niiden pohjalle rakennetut kansainvälistymiskykyiset tiimit. Toinen keskeinen elementti LADECin StartUp-palveluissa on ollut jo toimintansa aloittaneille alle 5 vuotta aktiivisesti toimineille kasvuyrityksille suunnattu Kiihdyttämöpalvelu. Palveluiden piirissä on hankkeen hakemushetkellä 38 yritystä. Molempiin edellä kuvattuihin osioihin on liittynyt asiakastoimintojen, markkinoinnin ja myynnin roolia ja sisältöä painottanut ns. SalesBooster-toiminta. Kaikessa toiminnassa on edelleen kehittämistä ja oppimista käytännön kautta. Niin Lahden alueella kuin muilla toimintaa harjoittaneilla alueilla on tunnistettu seuraavia haasteita, joihin uudella ProtomoPro 2.0 hankkeella kehitetään entistä toimivampia ratkaisuja. Useimmat alkuvaiheen kasvuyritykset epäonnistuvat, koska ne eivät kykene luomaan asiakkaiden haluamia tuotteita tai palveluja ne eivät kykene luomaan riittävää liikevaihtoa ja tuottamaan voittoa omistajilleen alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti liikaa unelmointia suhteessa raakaan työhön ja taloudelliseen riskiin ei tiedetä tulisiko ensin ajatella asiakasta vai teknologian todistamista ei aiempaa yrittäjä- tai yrityskokemusta rakastutaan tuotteeseen tai palveluun eikä rahan tekemiseen 2. UUDISTUNEEN PROTOMO 2.0 MALLIN SISÄLTÖ 2.1. Projektin kohderyhmät Projektilla on kuusi avainkohderyhmää: a) tiimit, joilla on uskottava liikeidea ja kyky sen toteuttamiseen b) liikeidean tai keksinnön omaavat yksityishenkilöt

3 3 c) osaaja- ja asiantuntijahenkilöt, joita motivoidaan ja kannustetaan lähtemään toteuttamaan uutta liiketoimintaa yrittäjänä tai osana tiimiä d) alle 5 vuotta toimineet kasvutavoitteiset yritykset e) oman toimintansa tueksi ja tehostamiseksi uusia palveluita/tuotteita tarvitsevat yritykset ja muut organisaatiot f) Start-Up yritystoimintaa rahoittavat businessenkelit ja alkuvaiheen yrityksiä rahoittavat tahot, jotka haluavat olla vain sijoittajina uusiin yritysaihioihin ja/tai olla samalla aktiivisesti itse viemässä omalla työllä ja kokemuksella yritystä positiiviseen kehityskaareen 2.2. Liikeideoiden ja kyvykkäiden tiimien hankinta ProtomoPro 2.0 tulee dealflown etsinnän osalta aikaisemmasta poiketen toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Suoramarkkinointi ja palveluiden myynti pk-seudun uutta liiketoimintaa kehittäville tiimeille ja alle 2 vuotta toimineille yrityksille - osallistuminen pk-seudun yritystapahtumiin, joissa kerrotaan LADECin ProtomoPro 2.0 palveluista (esimerkkeinä Wanhan Sataman yritysmessut ja Slush-tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla) - suoramarkkinointi yhteistyössä LADECin sijoittumispalveluyksikön kanssa alle 2 vuotta toimineille pk-seudun StartUp-yrityksille 2. Liikeidean Jalostuskilpailua uudistetaan seuraavin sisällöin: - kaksivaiheinen kilpailumalli, joka sisältää kirjallisen ideakuvauksen lisäksi uuden vaiheen, jossa idean omistava henkilö tai tiimi tulee esittelemään oman ideansa kilpailun tuomaristolle ja tuomaristolla on mahdollisuus esittää täsmentäviä kysymyksiä - aiemmasta toimintamallista poiketen erilliset puhtaan liikeidean ja jo aloittaneiden yritysten sarjat - tuomariston kokoonpanoa täydennetään aiempaa laajapohjaisemman näkökulman synnyttämiseksi - palkintorahojen kasvattaminen sponsorituen avulla - uutta kilpailumallia testattu jo 2014 vanhan hankkeen aikana ja tulokset ovat sen osalta olleet hyvin myönteiset 3. Yhteistyön tiivistäminen TE-toimiston kanssa Protomotoiminnan markkinoimiseksi

4 4 - palveluneuvojien koulutus Protomotoiminnan mahdollisuuksista edistää työttömien työllistymistä - selvitetään mahdollisuutta, jonka mukaan Protomotoimintaan liittyvät koulutukset ja kehittämistapahtumat luetaan työvoimapoliittiseksi koulutukseksi, jolta ajalta työtön voi saada ansiosidonnaisen päivärahan lisäksi ylläpitokorvauksen ja osallistumispäiviltä ei kulu ns päivän aikaa - toiminnan tavoitteena on kannustaa työttömiä hakeutumaan ja osallistumaan Protomotoimintaan, joka tarjoaa uusia näkökulmia yrittäjyyden toteuttamiseen 4. Lisäksi jatketaan seuraavia aiemmassa toiminnassa hyväksi havaittuja menettelytapoja: - yhteistyö keskiasteen, ammattikorkeakoulun ja paikallisten yliopistoyksiköiden kanssa - dealflown hankinnassa pyritään myös löytämään kokeneita liiketoiminnan osaajia, kehittäjiä ja sijoittajia, jotka eivät tähän asti ole toimineet juurikaan liiketoiminnan aktiivisina starttaajina 2.3. Toiminta- ja palveluprosessi ProtomoPro 2.0 hankkeen toimintamalli muodostuu seuraavista osista: Kuva 1. ProtomoPro 2.0 hankkeen sisältö Protomo 2.0 (KEHÄ-malli) Protomo 2.0 lyhentää liiketoimintaa valmistelevien tiimien kehitysvaiheen pituutta edellisessä hankkeessa toteutuneeseen nähden. Lean StartUp-metodiin liittyvän KEHÄ-mallin ideana on tiivistää

5 5 Protomossa toimivien tiimien välistä yhteistyötä ja aikaansaada tiimien välistä lisäarvoa tuottavaa kriittistä ja kannustavaa keskustelua liiketoiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi. Palvelun asiakkuuden vaatimuksena on tiimin aktiivinen mukanaolo ja edistyminen sovitulla aikataululla. Uuden 2.0 toimintamallin rakentamisen taustalla ovat kansainvälisestikin tunnistetut StartUp-yritysten pullonkaulat. Tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien nopeampi tunnistaminen ja aiempaa vahvempi keskittyminen vahvojen tiimien tukemiseen. Konsepti sisältää seuraavat vaiheet: TIIMIYTYMIS VAIHE AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE PÄÄTÖS VAIHE Kuva 2: Protomo 2.0 mallin pääosat TIIMI-vaiheessa rakennetaan toimintakykyinen tiimi, jonka työn tukeminen on Protomotoiminnan ytimessä. Aktiivisen kehittämisen vaiheessa(akv) tiimi rakentaa asiakastarpeen mukaisen tuotteen tai palvelun konseptitasolle ja luo liiketoimintaa koskevan toimintasuunnitelman 3-5 vuoden aikajänteelle. Protomo 2.0 -palvelu päättyy yrityksen perustamiseen, projektin päättymiseen tai aikalisään. Seuraavassa kuviossa esitellään TIIMI-vaiheen sisältö: Liittymissopimus Idean validointi Tiimin rakentaminen ja tiimisopimus AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE KYLLÄ/EI Kuva 3: Protomo 2.0 TIIMI-vaihe Protomon TIIMI vaihe tähtää toimintakykyisen ja motivoituneen tiimin aikaansaamiseen. Vaihe alkaa liittymissopimuksella, jolla jokainen asiakkaana oleva yksityishenkilö sitoutuu Protomon pelisääntöihin ja käytäntöihin. Toisena vaiheena on Protomolle esitetyn liikeidean validointi. Tämä validointi pyrkii lähinnä toteamaan potentiaalisen asiakastarpeen laajuuden ja idean lähtökohtaisen soveltuvuuden Protomo 2.0 mallin kautta edistettäväksi. Validoinnissa pyydetään idean esittäjältä alustavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

6 6 1. Haluavatko asiakkaat ostaa uuden tuotteen tai palvelun? Mihin tämä käsitys perustuu? 2. Mikä on potentiaalisen markkinan koko? Onko markkina kansainvälinen? 3. Paljonko asiakkaat ovat valmiit siitä maksamaan? 4. Paljonko idean markkinoille vienti tulee maksamaan? Asiakkaan vastausten sisällön on oltava sellainen, että voidaan olettaa liiketoiminta-aihion täyttävän kasvun ja kansainvälistymisen kriteerit tietyllä aikavälillä. Mikäli liikeidea ei täytä validoinnin kriteereitä, asiakas jatkaa halutessaan liiketoimintansa valmistelua LADECin Yrittäjyyspalveluyksikön pienyrittäjyyspalveluiden puolella. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan Protomon tiimivaatimus, jonka mukaisesti Protomo ei edistä yksittäisten henkilöiden liiketoimintaideoiden konkreettista toteutusta vaan edellyttää ensin toimivan tiimin muodostamista ja idean omistajuuden jakamista muiden tiimiläisten kanssa. Korkean teknologian ideoiden on mahdollista jatkaa ilman tiimiä Protomo Tech -palvelun piirissä, jossa etsimme asiakkaalle tiimiä tai käynnistämme yrityspartnerin etsinnän idean toteuttamiseksi. Seuraavassa kuviossa esitellään AKV:n sisältö: ALKU AKTIIVISEN KEHITTÄMISEN VAIHE (AKV) 3 vk kierto Max 12 kierrosta LOPPU Kuva 4: Protomo 2.0 AKV Protomon toinen ydintavoite on viedä liikeidea-aihioita mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja aikaansaada painetta liikeidean markkinapotentiaalin ja toteuttamiskelpoisuuden nopeaan todentamiseen. Nyt kehitetty malli tulee nostamaan tiimien välisen, yhteisöllisen kehityksen keskeiseen asemaan jolloin hankkeen liiketoimintakehittäjät voivat aiempaa vahvemmin keskittyä suurimman potentiaalin omaavien tiimien asiakaskohtaiseen kehittämiseen niiden AKV:ssa tapahtuvan kehitystyön ohessa.

7 7 AKV on asiakastiimeille näytön paikka, jossa tiimit kokoontuvat joka kolmas viikko yhteen ja esittelevät toisille tiimeille edistymisensä oman, tiimiytymisvaiheessa määrittelemänsä ja kirjaamansa projektin toteuttamisessa. Projektien perusta ja joka kerta esillä oleva komponentti on koko Protomotoiminnankin ytimessä olevan NABC-työkalun (needs, approach, benefits, competition) kautta syntynyt ja kehittyvä liiketoimintakonseptin tiivistelmä, hissipuhe/pitch. Projektin sisällöstä ja edistymisestä muut paikallaolijat (tiimien edustajat ja Protomon liiketoimintakehittäjät) saavat ja ovat jopa velvoitettuja esittämään omia näkemyksiään, havaintojaan ja kehitysehdotuksiaan. Näin pyritään keskinäisen sparrauksen toteutumiseen, jonka halutaan jatkuvan myös AKV-tapahtumien ulkopuolella. Tiimin työtä ja projektia tukevien ostopalveluiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti osallistumista AKV-kehitysprosessiin. AKV:n kesto on korkeintaan 36 viikkoa (12 x 3 viikon sykli). Vaiheen lopputulema on joko yrityksen perustaminen, sen perustamatta jättäminen tai aikalisän ottaminen. Käynnistetty yritys voi jatkaa halutessaan hankkeen KIIHDYTTÄMÖ 2.0-vaiheeseen, mikäli se täyttää Kiihdyttämön asiakaskriteerit PROTOMO TECH LADECin StartUp-palveluiden dealflowssa on jo kauan ollut runsaasti sellaisia uusia teknologisia keksintöjä, joihin liittyy merkittäviä vielä todistamattomia teknologisia väittämiä. Protomo-ajatteluun perustuvien tiimien kasaaminen on ollut hyvin vaikeaa tällaisten keksintöjen ympärille aiemman hankkeen aikana. Teknologian todistamisen tarve on siten ilmeistä ennen tiimiytymisen toteutumista. Protomomallin ytimessä on tiimiajattelu, jonka mukaisesti uuden itsenäisesti toimivan kasvuyrityksen aikaansaaminen ilman tiimiä on ellei mahdotonta, niin ainakin sellaista johon yhteiskunnan ei kannata investoida omia resurssejaan. Liikeideat voivat kuitenkin toteutua jossain muussa kuin aivan uuden yksityishenkilöiden perustaman yrityksen muodossa ja siihen pyritään tähtäämään Protomo Tech palvelulla. Uudessa hankkeessa prosessiin hyväksytyille teknologisille keksinnöille on olemassa kaksi vaihtoehtoista reittiä riippuen niiden validoinnissa saamastaan arviosta. Ne joko menevät suoraan normaaliin Protomo 2.0 prosessiin tiimivaatimuksen täyttyessä tai niiden jatkokehitys käynnistyy Protomo Techin alla. Protomo Techin sisältö on seuraava:

8 8 1. Mikäli teknologian keksijä/haltija esittää validointiprosessille sellaisen idean, jonka teknologian ja sen kaupallisen arvon arviointi on vaikeaa, toteutetaan ideaa koskeva esiselvitys, jolla pyritään määrittelemään sen kaupallinen merkitys 2. Mikäli keksinnön taustalle ei löydetä muita henkilöitä tiimikriteerin täyttämiseksi tai idea todetaan yksinkertaisesti liian vaikeaksi toteuttaa StartUp-yrityksenä, tulee idean omistajan käynnistää haku sellaisesta Lahden seudulla toimivasta yrityksestä, jonka kanssa se voisi käynnistää yhteistyöprosessin keksinnön kaupallistamiseksi. Hanke avustaa yhteistyöyrityksen löytämisessä ja alkuvaiheen yhteistyöneuvotteluissa. Hanke ei avusta alueen ulkopuolella toimivan yrityksen kanssa kumppanoitumista kyseisessä tarkoituksessa KIIHDYTTÄMÖ 2.0 Kiihdyttämötoiminta on toteutunut aiemmassa hankkeessa hyvin. Vuosittain on mm. pystytty hankkimaan riskirahoitusta yli 10:lle yritykselle yli 2 miljoonaa euroa, joka on suomalaista kärkikaartia. Ongelmana toimintamallin suhteen on ollut heikko riskipääomien saatavuus Suomen rahoitusmarkkinoilta. Koska riskirahaa on tänä päivänä vaikeaa saada StartUp-yrityksille, tulee tämä hanke edistämään tätä toimintaa konkreettisella tasolla. Aiemmassa hankkeessa käynnistettiin konkreettinen sopimuksellinen yhteistyö suomalaisen businessenkeliverkosto Fiban ry:n kanssa. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toimii Fiban ry:n virallisena partnerina. Tämä tarkoittaa täysin uutta ja aiempaa parempaa mahdollisuutta kerätä paikallista riskirahaa asiakasyritysten rahoittamiseksi. Lisäksi Fiban-yhteistyö mahdollistaa uusien businessenkelien hankinnan tehostamista, jota on pyritty toteuttamaan jo usean vuoden ja hankkeen ajan. Tämän lisäksi käytössämme on koko Fibanin yli 400 sijoittajan verkosto. Toinen uuden hankkeen erityinen painopiste on yritysten kansainvälisen kasvun tukeminen. Tätä on toteutettu aiemmassa hankkeessa erilaisten markkina- ja kansainvälistymissuunnitelmien kautta. Uudessa hankkeessa on tarkoitus edistää yritysten kansainvälistymistä aiempaa konkreettisemmin. Lähtökohtaisesti tulemme aktiivisesti käyttämään globaalin sidosryhmäverkoston kautta syntyneitä kontakteja (mm. muut ulkomaiset teknologiapuistot ja EBN). Aktiivisuutemme tulee sisältämään kontaktoinnin lisäksi myös asiakkaan kanssa toteutettavia neuvotteluja niin kotimaassa kuin ulkomailla asiakkaan tarpeiden mukaisesti toteutettuna. Painopistemarkkinoina pidetään Pohjoismaita ja Baltiaa asiakasyrityksen liiketoiminnasta riippuen.

9 9 Huomioiden edellä mainitun pääomien niukkuuden Kiihdyttämöön hyväksyttävien yritysten tulee olla aiempaa selkeämmin kasvupotentiaalia omaavia. Uudessa Kiihdyttämö 2.0 mallissa luodaan uusi yksinkertainen työkalu kiihdyttämöön hyväksyttävien yritysten validoinnille mm. seuraavin kriteerein: - liiketoimintaidean kasvupotentiaali - yrityksen tiimin (=organisaation) kokoonpano ja toimintakyky - liiketoiminnan ja sen kautta työllistämisvaikutuksen toteutuminen Lahden seudulla - kansainvälistymispotentiaali - rahoitusmahdollisuuksien toteutuminen suhteessa liiketoimintaideaan - yrityksen omistajien mahdollisuus osarahoitukseen Toinen uudessa Kiihdyttämö 2.0 mallissa käyttöönotettava työkalu on Kiihdyttämö Forum, joka kokoaa Kiihdyttämöyritykset yhteen. Näissä tapahtumissa ja niihin liittyvissä työpajoissa tullaan pääosin vaihtamaan yritysten positiivisia kokemuksia kuin myös ongelmien ratkaisumalleja. Tämä edistää Kiihdyttämöyritysten keskinäistä oppimista. Tämän lisäksi on jo myös sovittu Tekesin, Averan ja Fibanin edustajan kanssa, että he ovat valmiita osallistumaan aihioiden analysointiin. Kolmas Kiihdyttämötoimintaan liittyvä uutuus perustuu Protomossa sovellettavaan Protomo Techkonseptiin. Kiihdyttämö Techissä voidaan avustaa myös yhden avainhenkilön yrityksiä, mikäli yrityksen liiketoiminnallinen potentiaali on riittävän merkittävä. Yhtenä keskeisenä Kiihdyttämö Techin sisältönä on partneriyrityksen löytäminen Lahden alueelta liiketoiminnan mahdolliseksi kehittämiseksi ja käynnistämiseksi. Kiihdyttämö 2.0:n sisältö asiakasyritykselle: 1. Kiihdyttämön liiketoimintakehittäjät tukevat yrityksen päätöksentekoa omalla osaamisellaan 2. Julkisen ja yksityisen rahoituksen verkostojen aktiivinen ylläpito asiakkaiden hyväksi 3. Yritysten rahoituskelpoisuuden vahvistaminen 4. Asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostojen hyödyntäminen Kiihdyttämöasiakkaan eduksi 5. Yritysten kansainvälisen kasvun konkreettinen tuki

10 10 6. Kiihdyttämöyrityksen tiimin/organisaation täydentäminen uusilla jäsenillä tai Lahden seudulla toimivien yritysten houkuttelu yhteistyöhön kyseisten yritysten kanssa(erityisesti Kiihdyttämö Tech-asiakkuudet) 7. Ulkopuolisen asiantuntemuksen hankinta Kiihdyttämöasiakkaan liiketoiminnan tueksi 8. Kiihdyttämövaihe kestää 6-48 kuukautta ja sen päättyessä yrityksellä tulee olla toiminnalliset ja rahoitukselliset valmiudet nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla Kiihdyttämö 2.0 vaatimukset sinne hyväksyttävälle yritykselle: 1. Yrityksen tulee läpäistä alkuvalidointi, jossa määritellään liiketoimintaidean toteuttamiseen liittyvä potentiaali (kts ylläoleva kuvaus) 2. Yrityksen tulee olla maksimissaan 5 vuotta vanha 3. Yrityksen tulee toimia Lahden, Hollolan, Orimattilan tai Nastolan alueella ennen palvelun piiriin pääsemistä 4. Kiihdyttämön osallistumismaksu 150 / kk. Ensimmäiset allekirjoituksen jälkeiset 2 kuukautta ovat maksuttomia Myynti Tuki myyntivalmiuden kehittäminen Suomalaisten, erityisesti alkuvaiheen yritysten merkittävänä pullonkaulana ja kasvun hidasteena pidetään markkinoinnin ja siinä erityisesti myyntitoiminnan vähäistä roolia liiketoiminnassa, kuten mm. edellä kohdassa yksi alkuvaiheen yritysten epäonnistumisen syitä tarkasteltaessa on todettu. Myynti Tuki toiminnalla varmistetaan, että tämä, liiketoiminnan ja nimenomaan tulorahoituksen kannalta keskeinen asia tulee liiketoiminnan suunnitteluprosessissa käsitellyksi ja osaksi toimintaa jo alkuvaiheesta alkaen. Toiminnan ydinsisällöt ovat seuraavat: - markkinakartan hahmottaminen ja määrittely - kohderyhmien määrittely - kohderyhmien kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen

11 11 - oman tarjoaman asemointi vastaamaan kohderyhmän kriittisiä vaatimuksia ja odotuksia - markkinoinnin periaateohjelman laatiminen - toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toteutus Koulutus ja valmennus Protomo 2.0 -malliin sisältyy edelleen koulutuksellinen tavoite. Koulutuksessa korostetaan aikaisempaa enemmän nimenomaisesti liiketoimintaosaamisen vahvistamista sekä tiimeissä että Kiihdyttämöyrityksissä. Aiemmassa hankkeessa toteutetut ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämät Protomo Forum-tilaisuudet ovat olleet tärkeä osa toimintaa ja sitä tullaan jatkamaan myös uudessa hankkeessa. Samoin jatketaan omin voimin toteutettuja markkinointiin ja myyntiin liittyviä koulutustilaisuuksia. Huolimatta siitä, että edellisessä hankkeessa esitetty hankkeen tarjoaman koulutuksen määrittely työvoimapoliittiseksi koulutukseksi jäi toteutumatta, se halutaan uudessa hankkeessa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja saada se työttömille Protomon jäsenille osaksi TEkeskuksen työvoimapoliittista koulutusta siihen liittyvine kannustimineen. Näin halutaan tukea uuden valmistuneen Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman tavoitteita.

Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti

Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti Helsinki, 27. 4. 2014 Metropolialueen yrityspalveluiden ekosysteemi, Toimijat ja niiden asemointi Tapio Koivu, Laura Honkapirtti Alkusanat Tämä raportti on syntynyt vuonna 2013 käynnistyneen, pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot