Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ , SO 15:1/ , SO15.8/ ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,"

Transkriptio

1 Toimeentulotuen yleisohje (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist TOIMEENTULOTUEN YLEISOHJE Voimassa: alkaen, toistaiseksi Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ , SO 15:1/ , SO15.8/ , 1. TOIMEENTULOTUEN TAVOITTEET JA TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Yleistä Ohjeistukset Oikeus kotoutumistukeen... 6 Valtion korvaukset ja korvausten periminen Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet salassapito ja tietojen saanti... 8 Elatusvelvollisuus... 8 Oikeus hyvään palveluun... 9 Asiakkaan tietojenantovelvollisuus Salassapito ja tietojen saanti muilta viranomaisilta Tietojen saanti rahalaitoksilta Toimeentulotuen takaisinperintä Menettely toimeentulotukiasiassa Toimeentulotuen hakeminen Hakemuslomakkeiden vastaanotto Toimeentulotukihakemuksen käsittely Päätöksen perustelu ja tiedoksianto TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN Yleiset perusteet Perhe Toimeentulotuen rakenne yleisesti Toimeentulotuen perusosa ja muut perusmenot Täydentävä toimeentulotuki Toimeentulotuen perusosan määrät Perusosat Perusosan alentaminen Henkilökohtaisen asioinnin laiminlyönti Asumismenojen huomioon ottaminen Laitoshoidosta ja sosiaalipalveluista perittävät maksut ja käyttövarat Laitoshoidon asiakasmaksut ja käyttövarat Päihdehuollon käyttövarat Kotihoidon asiakasmaksut Täydentävän toimeentulotukeen kuuluvat menot Muut asumista aiheutuvat menot Lasten päivähoitomenot Erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot Elatussopimuksen mukainen elatusapu Toimeentulotuen suhde lastensuojeluun ja vammaisille tarkoitettuihin tukitoimiin Toimeentulotuen määräytymisaika ja takautuva tuki Uusi asiakas tai asiakkuus tulee uudelleen vireille... 35

2 Toimeentulotuen yleisohje (106) Pitkäaikaisasiakas Tuloylijäämä Tulot ja varat Tulot, joita ei oteta huomioon Varojen huomioonottaminen Verotettavan varallisuuden tarkistaminen säännöllisesti Tilisiirrot pankkitilille Ulosoton vaikutus Elatusapu/ elatustuki lapsen huoltajan tulona Toimeentulotuen jaksotus Työttömyysturvan laskentatapa Toimeentulotuen määräytymisen erityistilanteita Toimeentulotuen myöntäminen ulkomailla olon aikana ja ulkomailla aiheutuneisiin kustannuksiin Vangin käyttövarat ja oikeus toimeentulotukeen vankeusaikana Vangin toimeentulotukihakemus Tutkintavanki Vankeusvanki Vangin terveydenhoitomenot Vangin asumiskustannukset vankeusaikana Vangin vaatetus Vangin avustaminen, kun vankeusaika päättyy Työnjako sosiaaliasemat ja asunnottomien sosiaalipalvelut Valvottu koevapaus Asevelvolliset ja siviilipalvelusta suorittavat Perhehoitajat, omaishoitajat, lasten kotihoidon tuen saajat Talous- ja velkaneuvonnan palvelut EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI MUUTOKSENHAKU, VALITUS, KANTELU JA MUISTUTUS Liite 1: Toimeentulotuen lainsäädäntö ja toimeentulotuen päätöksenteossa huomioitavat pysyväisohjeet Liite 2: Pankkien yhteystiedot rahalaitostiedusteluja varten Sampo Pankki Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Okopankki Oyj Osuuspankit Paikallisosuuspankit Säästöpankki Oy Samlink Ab Aktia Pankki Oyj Ålandsbanken Abp Suomen Arvopaperikeskus Oy... 53

3 Toimeentulotuen yleisohje (106) 1. TOIMEENTULOTUEN TAVOITTEET JA TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1.1. Yleistä Ohjeessa on merkitty reunaviivalla edelliseen ohjeeseen tehdyt asiamuutokset ja lihavoidulla fontilla uudet tarkennukset/ täsmennykset. Sosiaalihuollon keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (19 :n 1 mom). Toimeentulotuesta annettu laki (1412/1997 ) on tullut voimaan Lakia on täydennetty lain muutoksella alkaen, jolloin uudistettiin toimeentulotuen rahoituspohjaa ja rakennetta. Lakia muutettiin myös , jolloin toimeentulotuen käsittelylle kirjattiin määräajat. Toimeentulotukea hakevan henkilön on saatava toimeentulotukipäätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Mikäli sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja on arvioinut asiakkaan hakemuksen kiireelliseksi, päätös on tehtävä samana tai seuraavana arkipäivänä. Toimeentulotukipäätös on laitettava täytäntöön viivytyksettä. Toimeentulotukea hakevan henkilön on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas on tätä pyytänyt. Toimeentulotukihakemuksia on uudistettu myös tältä osin. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (Toimeentulotukilaki, TOTUL 1 ). Toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan muilla tavoilla (TOTUL 2 ). Laki ei erottele tuensaajaa iän eikä myöskään kansalaisuuden perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta, suoriutumista ja yhteisöjen toimivuutta (SHL 18 ).

4 Toimeentulotuen yleisohje (106) 1.2. Ohjeistukset Sosiaaliviraston organisaatio muuttui vuoden 2005 alussa elämänkaarimallin mukaan vastuualueisiin. Toimeentulotuen neuvonta ja päätöksenteko keskitettiin kuitenkin aikuisten palvelujen vastuualueelle sosiaalisen ja taloudellisen tukeen (alueelliset sosiaaliasemat ja niiden toimipisteet, maahanmuuttajapalvelut ja ruotsinkieliset palvelut) sekä sosiaalisen kuntoutukseen (asunnottomien sosiaalipalvelut). Aikuisten palvelujen vastuualue vastaa lisäksi aikuisten (18-64 vuotiaiden) sosiaalityön palvelujen tuottamisesta. Toimeentulotuen päätöksenteko on osa sosiaalityön palvelukokonaisuutta. Toimeentulotuen hakijoita tulee ohjata käyttämään heille kuuluvia ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ja tarvittaessa neuvoa myös niiden hakemisessa (SHL 13 1 mon.). Toimeentulotuen hakijaa on ohjattava ja neuvottava riittävästi toimeentulotukeen liittyvissä menettely- ja sisältöasioissa siten, että hakija ymmärtää sisällön ja merkityksen. Tulkkipalveluja tulee käyttää, mikäli yhteinen kieli hakijan ja työntekijän väliltä puuttuu (asiakaslaki 5 ). Tuen hakija voi olla toimeentulotuen lisäksi sosiaalityön tarpeessa (TOTUL 18 ). Sosiaaliviranomaisen tulee toimia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, jotta asiakkaiden tarpeetonta ohjaamista viranomaiselta toiselle vältetään. Toimeentulotukea hakevalla henkilöllä voi olla psyykkisiä tai sosiaalisia syitä, joiden takia hän ei hae tai voi saada esimerkiksi työtä tai työttömyysturvaa. Asiakkaan omatoimisen selviytymisen mahdollisuuksia tulee pyrkiä edistämään sosiaalityön keinoin. Asiakas tulee ohjata tarvittaessa kunnan omien (esimerkiksi työvoiman palvelukeskukseen, talous- ja velkaneuvontaan, eläkeselvitykseen, huoltosuhteiseen työhön SHL 27e, työsuhteiseen suojatyöhön SHL 27d, työllistävään sosiaalityöhön, terveysasemalle) tai muiden viranomaisten järjestämien palvelujen piiriin (esimerkiksi kansaneläkelaitokseen, työvoimatoimistoon). Kun asiakasta tuetaan ensisijaisten etuuksien hakemisessa ja ohjataan muiden palvelujen piiriin, hyvään neuvontaan sisältyy myös näihin tilanteisiin liittyvien mahdollisten pulmatilanteiden ennakointi, esimerkiksi etuuspäätöksen hidas käsittely tai etuuspäätöksen määräaikaisuus. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut toimeentulotuen oppaan (STM:n oppaita 2007/11). Opas löytyy sähköisesti sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivulta: 4181/passthru.pdf. Helsingin sosiaalivirastolla on omat pysyväisohjeet toimeentulotuesta ja toimeentulotukilain soveltamisesta. Pysyväisohjeet on tallennettu sosiaaliviraston sisäiseen intranettiin Sosnettiin. Liitteessä 1 on ohje pysyväisohjejärjestelmän käytöstä. Ohjeiden tavoitteena on turvata toimintayhtenäisyys ja kaupungin eri alueilla asuvien ihmisten samanarvoinen kohtelu toimeentulotukea haettaessa.

5 Toimeentulotuen yleisohje (106) Toimeentulotuen pysyväisohjeita ovat esimerkiksi: - Toimeentulotukena huomioon otettavat asumismenot (4.1.10) - Toimeentulotuen myöntäminen terveydenhoitomenoihin (4.1.7) - Toimeentulotuki silmälaseihin ( Toimeentulotuki hautausmenoihin (4.1.2) - Lasten tapaamisiin ja sijoituksiin liittyviä taloudellisia päätöksiä (S- SO11.14) - Opiskelijoiden avustaminen toimeentulotuella (4.1.6) - Huoltosuhteisten työntekijöiden toimeentuloturva (4.1.1) - Ulkomaalaisten asiakkaiden palvelut sosiaalivirastossa ( ) - Ulkomaalaisten avustamiseen liittyviä ohjeita ( ) - Yrittäjän toimeentulotuki ( ) Lisäksi on ohje Toimeentulotuen kohtuullisuusarviointi, missä on linjattu toimeentulotuen myöntämistä mm. huonekaluihin, kodinkoneisiin ja tekstiileihin (4.1.8) sekä etuuskäsittelijän tarveharkinta (S-SO 15.2). Toimeentulotuen tehtävänä on turvata vähintään ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ottaen huomioon henkilön tai perheen erityiset tarpeet ja olosuhteet. Siten ohjeet ja oppaat ovat luonteeltaan suosituksenomaisia ja niiden tarkoitus on olla apuna yksilökohtaisessa päätöksenteossa. Myönnettäessä täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea tulee päätöksestä käydä ilmi aina tuen myöntämisen perusteet. Päätökseen on kirjattava laskelman lisäksi selkeästi perustelut kaikelle yksilökohtaisen harkinnan käytölle. Asiakkaalla voi olla toimeentulotuen tarvetta, vaikka laskelma osoittaa ylijäämää. Toimeentulotuen myöntäminen näissä tapauksissa arvioidaan yksilöllisesti sen mukaan, mistä erityistekijöistä tuen tarve aiheutuu. Näissä tapauksissa toimeentulotuen myöntämisen perustelut tulee kirjata päätökseen asiakkaan elämäntilanteen erityistekijät esille nostaen. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa tuloylijäämästä huolimatta, on laadittava yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Toimeentulotuen myöntämisellä voidaan edesauttaa asiakasta pääsemään oman taloutensa hallintaan. Toimeentulotuella ei tule kuitenkaan tukea asiakasta hänen tuloihinsa nähden epärealististen kulutustottumusten ylläpitämiseen. Tarvittaessa asiakasta voidaan ohjata talous- ja velkaneuvontaan. (Ks. luku 2.7. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut. Toimeentulotuen päätöksenteon tueksi tulee laatia asiakaskohtainen palvelusuunnitelma tai vastaava, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma tulee laatia yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa (asiakaslaki 7 ).

6 Toimeentulotuen yleisohje (106) 1.3. Oikeus kotoutumistukeen Kotouttamislain piiriin kuuluu Suomeen muuttanut henkilö, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Kotouttamislain mukaiseen kotoutumissuunnitelmaan (laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta 493/ ) on oikeus Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on työtön ja joka on rekisteröity työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmään tai joka saa toimeentulotukea. Kotouttamislakia ei kuitenkaan sovelleta muun muassa opiskelun perusteella tai muussa tilapäisessä tarkoituksessa oleskeluluvan saaneisiin ulkomaalaisiin. Maahanmuuttaja, kunta ja työvoimatoimisto laativat yhdessä kotoutumissuunnitelman. Jos maahanmuuttaja ei ole kunnan sosiaalipalvelujen tarpeessa, maahanmuuttaja ja työvoimatoimisto voivat laatia suunnitelman keskenään. Jos maahanmuuttajalla ei ole velvollisuutta toimeentulotuesta annetun lain 2 a :n mukaan ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, maahanmuuttaja ja kunta laativat yhdessä suunnitelman. Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin kun asiakkaan työttömyys tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt viisi kuukautta. Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan kolme vuotta hänen ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Aikaa, jona maahanmuuttajalla on oikeus suunnitelmaan, voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on tarpeen luku- ja kirjoitustaidon tai perusopetuksen oppimäärän hankkimista varten tai maahanmuuttajan iän, vamman, sairauden tai lastensuojelun toimenpiteestä aiheutuvan tarpeen vuoksi. Kotoutumissuunnitelman aikana maahanmuuttaja on oikeutettu kotoutumistukeen, joka on maahanmuuttajan kotoutumisen aikaiseksi tarkoitettu toimeentulon turvaava tuki. Kotoutumistuen avulla edistetään ja parannetaan tuen saajan työelämään ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotoutumistuki on joko työttömyysturvalain mukaista työttömyysturvaa tai toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Toimeentulotukea voidaan myös myöntää kotoutumistukena maksettavan työmarkkinatuen täydennyksenä, jos asiakas on tuen tarpeessa. Kotoutumistukena myönnetty toimeentulotuki tehdään asiakastietojärjestelmään omalla pykälällään TTL 2 2. Valtion korvaukset ja korvausten periminen Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) mukaan ovat pakolaiset kolmen vuoden ajan ensimmäisestä Suomen kuntaan kirjautumisesta ja paluumuuttajat kuusi kuukautta ensimmäisestä Suomen kuntaan kirjautumisesta oi-

7 Toimeentulotuen yleisohje (106) keutettuja kotouttamistukeen. Näistä kotoutumistuen piirissä olevista henkilöistä saadaan perittyä kunnalle aiheutuneet menot takaisin valtiolta. Valtio korvaa pakolaisten erityiskustannuksia 10 vuoden ajalta (mm. lastensuojelun sijaishuollon järjestämisestä ja avohuollon tukipalveluista aiheutuvat kustannukset sekä vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat huomattavat kustannukset). Paluumuuttajien erityiskustannukset valtio korvaa viiden vuoden ajalta (lukuun ottamatta lastensuojelun kustannuksia). Tämän lisäksi mikäli paluumuuttaja-asiakas täyttää 65 vuotta viiden vuoden sisällä ensimmäiseen kuntaan kirjautumisesta, valtio korvaa ensimmäisen puolen vuoden lisäksi menot siltä osin kun ne syntyvät 65 vuoden iän ylittymisen jälkeen. Lisäksi jos kunta järjestää henkilön toimeentulon sen vuoksi, että henkilö ei maahanmuuttoon liittyvän asemansa takia voi saada eläkettä tai muuta sosiaaliturvaetuutta, voidaan kunnalle korvata siitä aiheutuvat kustannukset enintään viideltä vuodelta (asumistukea ei lasketa ensisijaiseksi etuudeksi). Valtio korvaa tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset seuraavasti: pakolaisten osalta ei ole asetettu aikarajaa, paluumuuttajien tulkkikustannukset valtio korvaa kuuden kuukauden ajalta tai erityiskorvaustapauksissa viiden vuoden ajalta. Tulkkia tai käännöstyötä tilatessa ilmoitetaan laskuun aina asiakkaan nimi ja syntymäaika, jotka on oltava kirjattuna myös tulkkauksen laskussa. Mikäli maahanmuuttaja muuttaa Helsinkiin toisesta Suomen kunnasta, maahanmuuttajan maahantulon perusteet (status, ensimmäinen johonkin Suomen kuntaan kirjautumispäivä, oleskelulupa) tulee tarkistaa samoin kuin hänen oikeutensa kotouttamistukeen. Kotoutumistukeen oikeutettujen, korvausten piiriin kuuluvien toimeentulotuen hakijoiden osalta asiakastietojärjestelmän HENK-näytölle tulee kirjata seuraavat asiat: status, äidinkieli ja ensimmäisen oleskeluluvan alkamisajankohta. ERITYISTIETO kohtaan tulee joko koodi 2 (PA- KOL) tai 3 (PALUU), minkä jälkeen tulee kirjata ensimmäinen johonkin Suomeen kuntaan kirjautumispäivä (tiedon voi tarkistaa maistraatista puh ). Valtion perinnästä vastaa sosiaaliviraston taloushallinnon palvelut, jonne asiakastiedot (= ATJ:n HENK-näytön printtikopio henkilötiedoista tai PERHE-näytön printtikopio perhekokoonpanosta, kun HENK-näytöt on täytetty kaikilta perheenjäseniltä) tulee toimittaa sisäisellä postilla sisäisellä postilla: Halpa/ Taloushallinnon palvelut Leena Hytti PL Mikäli toimeentulotuen hakijaperheestä yksikin perheenjäsen on oikeutettu kotoutumistukeen, perheen päätökset tehdään kotoutumistukena. Kotoutumistuen päätös tehdään oman lakipykälän mukaisena päätöksenä asiakastietojärjestelmään (TTL 2 2).

8 Toimeentulotuen yleisohje (106) Taloushallinnossa ja maahanmuuttoyksikössä on ulkomaalaisviraston rekisteriohjelman käyttöoikeus, joista toimeentulotuen hakijan status ja oleskelulupa on mahdollista tarkistaa Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet salassapito ja tietojen saanti Elatusvelvollisuus Henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada tarvittaessa toimeentulotukea, jonka myöntäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Tuen tarve on aina arvioitava ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanne, yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Asiakkaalla on aina oikeus saada asiansa käsiteltäväksi ja päätös kirjallisena. Toimeentulotukilain mukaan jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan esimerkiksi ansiotyöllä huolehtia omasta elatuksestaan ja hoidostaan ja siinä laajuudessa kuin muissa laeissa on säädetty myös puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta ja hoidosta (TOTUL 2 ). Elatusvelvollisuutta koskevia säännöksiä on mm. avioliittolaissa (46 ), laissa lapsen elatuksesta (2, 3 ). Myös vahingonkorvauslain 5 luvun 4 sisältää elatusvelvollisuutta koskevan säännöksen. Lapsen elatuksessa annetun lain (3 ) mukaan lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat kuitenkin myös 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin kyse ei ole kuitenkaan varsinaisesta elatusvastuusäännöksestä. Tämän vuoksi on selvitettävä, saako täysi-ikäinen opiskelija tosiasiassa elatuksensa edellä kuvatulla tavalla vanhemmiltaan. Mikäli täysi-ikäinen opiskelija tosiasiassa saa taloudellista tukea vanhemmiltaan, tämä tuki voidaan ottaa huomioon tulona toimeentulotuesta päätettäessä. Kyseessä on toimeentulotukilain 2 :n tarkoittama muu tapa saada toimeentulo. Täysi-ikäiselle opiskelijalle myönnettyä toimeentulotukea ei voida periä takaisin hänen vanhemmiltaan. Myös muiden täysi-ikäisten nuorten kuin opiskelijoiden vanhemmiltaan mahdollisesti saama elatus tai tulot ovat toimeentulotukilain 2 :n 1 momentin tarkoittamaa muuta tapaa saada toimeentulonsa. Jos vanhempien voidaan otaksua tukevan täysi-ikäisten lastensa elatusta, tulee selvittää niin opiskelijoilta kuin muiltakin nuorilta, saavatko he tosiasiassa avustuksia vanhemmiltaan. Lapsen elatusvelvollisuus ei siirry henkilölle tai henkilöille, joiden luona lapsi asuu joko yksityisesti tai sosiaalilautakunnan sijoittamana. Vain

9 Toimeentulotuen yleisohje (106) vanhemmat ja ottovanhemmat ovat lapseen nähden elatusvelvollisia. Eli lapsen huollon siirto vanhemmilta muille henkilöille ei synnytä elatusvelvollisuutta. Yksityisesti sijoitetun lapsen hoidosta ja huollosta vastaava henkilö voi hakea lapsen oheishuoltajuutta tai ryhtyä lapsen edunvalvojaksi. Lapseen huoltoon liittyvissä erityiskysymyksissä saa neuvontaa perheoikeudelliset asiat toimistosta ma - pe klo 9-11 puhelin Yksityisesti sijoitetun lapsen (lastensuojelulain 41, alkaen 81 ) hakiessa toimeentulotukea hänelle tehdään oma toimeentulotukilaskelma. Lapsen omat tulot kuten lapsilisä, elatusapu ja/ tai tuki tai perhe-eläke samoin kuin vanhempien maksamat muut avustukset otetaan huomioon toimeentulotuen päätöksenteossa. Perusosa on lapsen iän mukainen perusosa. Yksityisesti sijoitetun lapsen asumismenoina huomioidaan kohtuulliset asumismenot asunnossa asuvien lukumäärän mukaan jaetulla osuudella. Lisäksi tulee arvioida lapsen muita mahdollisia erityisistä olosuhteista johtuvia menoja. Yksityisesti sijoitetun lapsen lisäksi oma toimeentulotukilaskelma tehdään ilman huoltajaa tai vanhempaa Suomeen saapuneelle lapselle. Lapsen perusosa on lapsen iän mukainen perusosa riippumatta siitä, kuinka monta lasta siihen perheeseen kuuluu, jossa lapsi asuu. Perheen tai henkilön toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä sillä perusteella, että elatusvelvollinen laiminlyö velvollisuutensa. Näissä tilanteissa on kuitenkin aina selvitettävä mahdollisuudet periä myönnetty toimeentulotuki tai osa siitä takaisin elatusvelvolliselta. Oikeus hyvään palveluun Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (asiakaslaki) korostaa asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lain tavoitteena on sosiaalihuollon asiakkaan kohtelussa toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ottamalla huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet, toivomukset ja mielipiteet sen suuntaisina ja sellaisina, kuin asiakas ne itse ilmaisee sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Asiakkaalla tulee olla myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lailla pyritään lisäämään asiakkaan aktiivisuutta ja edistämään sosiaalihuoltoon liittyvää asiakkaan hyvää kohtelua. Hyvä hallinto ja oikeusturva hallintoasioissa ovat hallintolain perusperiaatteita. Hallintolain mukaan hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvat palveluperiaate, asiakasmyönteisyys, neuvonta, hyvä kielenkäyttö ja asianmukaisuus. Lisäksi hyvään hallintoon kuuluu oikeus saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä ja oikeus hakea muutosta päätöksiin. Hyvään hallintoon kuuluvat myös asiakkaan kuuleminen, päätöksentekovelvollisuus ja velvollisuus perustella päätökset. Päätöksen perustelujen tulee perustua lakiin.

10 Toimeentulotuen yleisohje (106) Asiakkaan tietojenantovelvollisuus Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisen sekä tarvittaessa heidän huoltajansa ja edunvalvojansa on annettava sosiaalitoimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Tuensaajan velvollisuutena on lisäksi välittömästi ilmoittaa sosiaalitoimelle kaikki muutokset, jotka voivat vaikuttaa oikeuteen saada toimeentulotukea. (TOTUL 17 ). Asiakaslain 13 :n mukaan ennen kuin asiakas tai hänen edustajansa antaa sosiaalihuollon järjestäjälle ja toteuttajalle tietoja, hänellä on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä mihin henkilörekisteriin tiedot talletetaan. Asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevan sosiaalihuollon viranhaltijan ja sosiaalilautakunnan hallussa olevan asiakirjan ym. aineiston sisällöstä, joka voi vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (asiakaslaki 28, julkisuuslain 11 :n mukaisin rajoituksin). Salassapito ja tietojen saanti muilta viranomaisilta Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat ne, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja hänen saamastaan etuudesta tai tukitoimesta. Asiakaslain 15 :n mukaan sosiaalihuollon työntekijä tai luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään (16 ). Jos asiakkaan suostumusta ei voida saada tai jos asiakas tai hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, on sosiaalihuollon järjestäjällä ja toteuttajalla oikeus antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä: asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi hoidon, huollon tai koulutuksen toteuttamiseksi toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Edellytyksenä on aina (asiakaslaki 17 ), että asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumusta tietojen luovuttamiseen on ensin pyydetty ja että tietoja saadaan antaa vain, 1. jos se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveytensä, kehityksensä tai turvallisuuden vaarantumisen vuoksi eikä hoidon tai huollon tarvetta muutoin voida selvittää tai hoidon tai huollon toimenpiteitä toteuttaa, 2. jos tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi,

11 Toimeentulotuen yleisohje (106) 3. jos tieto on tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi, eikä asiakkaalla itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä. Sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun tai erittäin tärkeää yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle sellaisessa asiassa, jossa sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus panna asia vireille tai osallistua vireillä olevan asian käsittelyyn tai osallistua vireillä olevan asian toimeenpanoon antamalla lausunto tai selvitys taikka muulla vastaavalla tavalla. Tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa myös sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle etuutta koskevan väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos väärinkäytöstä on perusteltua syytä epäillä (asiakaslaki 18 ). Säännös mahdollistaa sosiaalihuollon viranomaisen oma-aloitteisen tiedon luovuttamisen toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle tai muullekin viranomaiselle sekä esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle, mikäli jotain sosiaalihuollon etuutta myöntäessään sosiaalihuollon viranomainen havaitsee, että asiakas on mahdollisesti syyllistynyt tämän toisen viranomaisen tai laitoksen myöntämän etuuden väärinkäyttämiseen. Säännös ei merkitse velvollisuutta ilmoituksen tekemiseen. Harkinta on tiedon luovuttavalla taholla. Lähtökohta tulisi olla se, että väärinkäytöksiin puututaan riittävän tehokkaasti. Asianmukaista kuitenkin on, että asiakasta ensisijaisesti itse ohjataan selvittämään toisessa viranomaisessa tai laitoksessa mahdollinen väärinkäytöksensä. Säännös ei sanamuotonsa mukaan oikeuta ilmoittamaan toiselle viranomaiselle tai laitokselle mahdollisesta väärinkäytöksestä, mikäli kyse on palvelusta. Salassapitovelvollisuus ei estä asian ilmaisemista sille, jolla on lailla säädetty oikeus saada asiasta tieto. Tarkempi ohjeistus asiakasta koskevien tietojen julkisuudesta ja salassapidosta on pysyväisohjeessa: Asiakkaita koskevien tietojen salassapito, vaitiolovelvollisuus sekä tiedon antaminen ja saaminen (Hallinto ja kehittäminen, yleiset ohjeet ja periaatteet ) Asiakaslain 20 :n 1 momentissa mainitut valtion ja kunnan viranomaiset, eläkelaitokset, yhteisöt ja laitokset ym. ovat velvollisia pyynnöstä antamaan maksutta sosiaalihuollon viranomaisille näiden tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Tietojen saanti rahalaitoksilta Asiakaslain 20 :n 2 momentin mukaan sosiaalihuollon viranomainen voi pyytää tietoja rahalaitokselta, jos sosiaalihuollon viranomainen ei

12 Toimeentulotuen yleisohje (106) saa riittäviä tietoja ja selvityksiä asiakkaalta itseltään tai 20 :n 1 momentissa mainituilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta. Edellytyksenä siis on, että tietoja ja selvityksiä on pyydetty asiakkaalta tai asiakaslain 20 :n 1 momentissa mainituilta tahoilta ja saadun tiedot ja selvitykset eivät ole vielä riittäviä tai niitä ei ole voitu saada, jotta vireillä oleva asia olisi voitu ratkaista. Näiden pyydettyjen tietojen ja selvitysten lisäksi sosiaalihuollon viranomaisella tulee olla objektiivisesti harkiten perusteltu syy tai aihe epäillä asiakkaan esittämien tietojen riittävyyttä - pelkkä epäily ei siis riitä. Esimerkki tilanteesta, jossa tietopyyntö voidaan esittää rahalaitokselle, on kun asiakkaan esittämät tiedot ja lain 20 :n 1 momentissa mainituilta tahoilta saadut tiedot ovat keskenään sillä tavoin ristiriidassa, että viranomaisella on säädöksen tarkoittamassa mielessä perusteltua syytä epäillä asiakkaan tietojen luotettavuutta. Tällöinkin asiakkaalle tulee varata asiakaslain 12 :n mukaisesti tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa vielä tarpeellista lisäselvitystä. Mikäli sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja päätyy pyytämään tietoja rahalaitokselta, on asiasta tehtävä kirjallinen päätös ja annettava se tiedoksi sekä asiakkaalle että rahalaitokselle. Päätöksen on oikeutettu tekemään johtava sosiaalityöntekijä. Asiakkaalla on päätöksestä muutoksenhakuoikeus. Pyyntöä ei saa esittää rahalaitokselle ennen kuin päätös on lainvoimainen, eli ennen kuin muutoksenhakuaika tai valitusaika on kulunut umpeen tai viime kädessä vasta korkeimman hallintooikeuden päätöksen jälkeen. Sosnetin pysyväisohjeissa on kuntaliiton ohjeistus ja lomake, jolla rahalaitokselle voi tehdä tiedustelun. Ohjeet sisältävät myös luettelon rahalaitosten osoitteista, jonne tiedustelut toimitetaan. Suomen kuntaliiton tiedote 3/2001 Perusturvan tosiasioita sivut 9-13, 85;11396;127544;119344;119348; Päivitetty lista pankkien yhteystiedoista on yleisohjeen liitteenä 2. Rahalaitostiedustelu tunnus Sosnet > Lomakkeet > Sosiaaliviraston omat lomakkeet > Aikuisten palvelujen lomakkeet > Rahalaitostiedustelu tai

13 Toimeentulotuen yleisohje (106) 1.5. Toimeentulotuen takaisinperintä Toimeentulotuen takaisinperinnän perusteista on säädetty toimeentulotukilain 20 :ssä. Päätös toimeentulotuen takaisinperinnästä on tehtävä samanaikaisesti kuin päätös toimeentulotuen myöntämisestä. Ennen toimeentulotukipäätöksen tekemistä tulee tarkistaa hakijan olosuhteet, tulot ja menot. Mikäli asiakas ilmoittaa olevansa vailla tuloja, kartoitetaan asiakkaan oikeudet ensisijaisiin etuuksiin. Mikäli ensisijaiset etuudet eivät ole vireillä, asiakasta neuvotaan ja ohjataan hakemaan niitä. Etuuden vireille tuloa on syytä seurata sähköisten yhteyksien avulla (Kelan soky-järjestelmä) tai tarkistaa muutoin ensisijaisten etuuksien maksajilta, onko ensisijaisen etuuden hakemus vireillä Kelassa, työttömyyskassassa tai eläkelaitoksessa. Kun asiakas täyttää toimeentulotukihakemusta ja siihen liittyviä tulo- ja varallisuustietojaan, asiakkaalle on syytä korostaa hänen antamansa vakuutuksen merkitystä ja velvollisuutta ilmoittaa kaikista olosuhteissaan tapahtuneista ja tapahtuvista muutoksista. (TOTUL 17 2 mom.) Asiakkaalle on myös tarvittaessa kerrottava, että väärien tai erehdyttävien tietojen antaminen ja tulojen/ varallisuuden salaaminen toimeentulotukea haettaessa saattaa johtaa takaisinperintämenettelyyn. Toimeentulotuen takaisinperintä kirjataan asiakastietojärjestelmän PE- TI-näytölle, jolle kirjataan sekä toimeentulotukilain pykälä (TOTUL 20 tai 23 ), johon perintä perustuu että perittävä etuus ja sen koodi. Myönnetyn toimeentulotuen takaisinperinnän perusteet ovat seuraavat: 1. Omaisuus, tulo tai vara, joka ei ole tuensaajan käytössä (TOTUL 20 1 mom 1. kohta ) Jos tuen saajalla on tuloja tai varoja tai oikeus elatusta turvaavaan etuuteen, mutta tulot, varat tai etuus eivät ole tukea myönnettäessä hänen määrättävinään tai hän ei muusta syystä voi niitä silloin käyttää. Esimerkiksi asiakkaalla voi olla omistuksessaan (kokonaan tai osittain) kesämökki, maatila, osuus jakamattomasta kuolinpesästä tai muuta kiinteää omaisuutta. PETI-näytölle merkitään tieto, mistä peritään ja muistiinpanonäytölle yksilöidään tarkemmin omaisuuden tai varallisuuden laatu. Päätöstä ei tule tehdä "varmuuden vuoksi" ilman tarkistettua tietoa varallisuuden laadusta ja olemassaolosta. 2. Takaisinperintä odotettavissa olevasta etuudesta (TOTUL 23 ) Kun jonkin lakisääteisen etuuden kuten asumistuen tai eläkkeen, elatusavun, avustuksen tai muun jatkuvan tai kertaluontoisen tulon saaminen viivästyy, perintäpäätös tehdään TOTUL 23 :n perus-

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24, 1.5.2011 1 / 5 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1.1.2010 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa, eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) 2. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot