Sotkamon kouluverkkoselvitys Lyyra plus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy"

Transkriptio

1 Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009 Lyyra plus Oy

2 Sisältö 1. Johdanto Sotkamon alakoulujen nykytila Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet Toimenpide ehdotukset Tuhkakylä Kontinjoki Leivola Pohjois Tipas Sapsokoski Tipasoja Sapsokoski Soidinvaara Muut toimenpiteet...14 Yhteenveto...17 Koulumatkat...17 Koulutilat...19 Opetuksen pedagoginen tarkastelu...20 Kouluverkkomuutosten kustannusvaikutusten arviointi, ja huoltajien toiveet lasten koulupaikasta mahdollisten muutosten jälkeen..20 Liitteet Kouluverkkoselvitys Kartta linja autoreiteistä 3. Kartat Pohjois Tipaksen, Sapsokosken, Tipasojan ja Tuhkakylän oppilaista 4. Pienten koulujen kuntoarviot 5. Kouluunottoalueiden asukasmäärät 6. Valtionosuuden laskeminen 7. Pedagoginen peilaus 8. Koulujen oppilasennusteet 9. Kouluverkkomuutosten kustannusvaikutusten arviointi, ja huoltajien toiveet lasten koulupaikasta mahdollisten muutosten jälkeen

3 3 1. Johdanto Sotkamon kouluverkosta on laadittu ansiokas suunnitelma vuonna 2007 (liite 1). Suunnitelman pohjalta Lyyra plus Oy on laatinut tämän kouluverkkoselvityksen keväällä Kyseiseen selvitykseen kuuluu kyläkoulujen ja Salmelan koulun Pedagoginen peilaus, jossa koulujen pedagogiikkaa on arvioitu mm. opetuksen suunnitteluun vaikuttavien seikkojen, opetusmenetelmällisten tekijöiden ja opettajuuden kannalta. Pedagoginen peilaus muodostaa lisäksi oman, tästä kouluverkkoselvityksestä erillisen kokonaisuuden. Sotkamon kouluverkkoa joudutaan tarkastelemaan oppilasmäärien vähenemisen ja kustannusten kasvamisen vuoksi. Sotkamon perusopetuksen käyttökustannukset olivat vuonna 2006 ilman yhteisiä kustannuksia 6051,40 euroa/oppilas. Kaksiopettajaisten koulujen kustannukset olivat 6690,23 euroa ja kolmiopettajaisten koulujen kustannukset 6013,85 oppilasta kohden. Kaksiopettajaisen koulun kustannukset ovat keskimäärin 10% korkeammat kuin kolmiopettajaisen koulun. Tämän lisäksi pienten koulujen taakkaa kasvattaa valtionosuusjärjestelmän muutos, jossa pienten koulujen korotus poistui vuoden 2006 alusta. Mikäli ennusteet pitävät paikkaansa, valtionosuuksien määrä tulee sivistyspalvelujen osalta vähenemään merkittävästi. Oppilasmäärien pudotessa ja kunnan taloudellisenkin tilanteen niin vaatiessa, Sotkamon kunnan kouluverkossa täytyy tehdä muutoksia. Nämä muutokset pyritään tekemään kuitenkin niin, että jokaisen oppilaan oikeus laadukkaaseen ja tasa arvoiseen perusopetukseen säilyy. Väistämättä joitakin kouluja jouduttanee lakkauttamaan, jolloin kyläyhteisön toiminnan vireydestä tulee huolehtia muulla tavoin. 2. Sotkamon alakoulujen nykytila Sotkamossa on kaksitoista koulua, joista yhdessätoista on luokat 1 6 (Kontinjoki, Leivola, Naapurinvaara, Pohjavaara, Pohjois Tipas, Salmela, Sapsokoski, Soidinvaara, Tipasoja, Tuhkakylä ja Vuokatti) ja yhdessä, Tenetin koulussa 7 9 luokat. Leivolan koulussa ja Vuokatin koulussa opettajia on kuusi, Kontinjoen, Naapurinvaaran, Pohjavaaran ja Soidinvaaran kouluissa opettajia on kussakin kolme ja Pohjois Tipaksen, Sapsokosken, Tipasojan ja Tuhkakylän kouluissa opettajia on kaksi. Pienimmät oppilasmäärät ovat lukuvuonna Sapsokosken (17), Tipasojan (16) ja Tuhkakylän(13) kouluilla.

4 3. Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet 4 Luokat 1 6 OPPILASENNUSTE LUKUVUOSI YHT Taulukko 1. Sotkamon koulujen oppilasennuste luokittain (Tilaston pohjana lv , , lv , , lv väre vko 34/2009) Sotkamon koulujen oppilasmäärä luokilla vähenee ennustusten mukaan noin 17% vuoteen 2016 mennessä. Väheneminen ei tapahdu tasaisesti kaikilta alueilta, vaan prosentuaalisesti eniten oppilasmäärä vähenee viimeisimmän oppilastilaston mukaan (tilanne ) Soidinvaaran koulussa (40%), Kontinjoen koulussa(38%), Pohjois Tipaksen koulussa (38%) ja Sapsokosken koulussa (24%). Tuhkakylän koulun osalta tilanne on uhkaava jo tällä hetkellä pienen oppilasmäärän vuoksi. Kuten seuraavasta kuviosta ilmenee ekaluokkalaisten määrä vähenee vuoteen 2015 Sotkamon kaikissa kouluissa lukuun ottamatta Salmelan ja Vuokatin kouluja. Oppilasmäärän väheneminen koskettaa siis lähes kaikkia Sotkamon kunnan kouluja, jolloin kouluverkon uudelleenjärjestely ja yhteistyön tiivistäminen entisestään on koko kouluväen asia.

5 5 Kuvio 1. Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden määrän ero 2008 ja 2015 kouluittain. 4. Toimenpide ehdotukset Lähimmät toimenpiteet Sotkamon kouluverkossa koskevat Kontinjoen, Soidinvaaran, Tuhkakylän kouluja sekä itäisen alueen kouluja: Pohjois Tipaksen, Tipasojan ja Sapsokosken kouluja. 4.1 Tuhkakylä Kontinjoki Leivola Aiemmassa Sotkamon kouluverkkosuunnitelmassa ehdotetaan Tuhkakylän koulun lakkauttamista lukuvuoden alusta, ellei oppilasmäärä pysyvästi kohoa yli 20 oppilaan. Koulun oppilasmäärä näyttää ennusteiden mukaan pysyvän alle 20. Tuhkakylän koulun lakkautuessa, oppilaat voisivat siirtyä kokonaisuudessaan joko Leivolan koulun tai Kontinjoen koulun oppilaiksi. Tuhkakylän koulu on lähinnä Talvivaaran kaivosta sijaitseva koulu ja kaivoksen työpaikat eivät ole kasvattaneet oppilasmääriä tällä koululla mitenkään. Talvivaaran kaivosalue on ollut harvaanasuttua aluetta ja on ilmeistä ettei kaivoksen lähelle tule uutta asutusta vaan Talvivaaran henkilökunta käy työssä kauempaa. Tällä hetkellä Tuhkakylän oppilaalla on kyläkouluista pisin koulumatka, 39 kilometriä. Jos Tuhkakylän koululaiset sijoitetaan Leivolaan tulee pisin koulumatka olemaan 59 kilometriä, ja jos nämä oppilaat sijoitetaan Kontinjoelle tulee pisin koulumatka olemaan 57 kilometriä, mutta tällaiset koulumatkat tulevat vain muutamalle oppilaalle.

6 6 Kuvio 2. Tuhkakylän koulun oppilasennuste Taulukossa 2. näkyy Leivolan koulun oppilasmäärä luokittain Tuhkakylän kaikkien oppilaiden siirryttyä Leivolan koulun oppilaiksi. Leivolan koulussa toimii tälläkin hetkellä kuusi perusopetusryhmää, eikä Tuhkakylän koulun yhdistyminen toisi lisää opetusryhmiä. Ryhmäkoot kasvaisivat Leivolan koulussa näin jo kohtuullisen suuriksi. Etenkin lukuvuosina ensimmäisellä luokalla aloittavien määrä olisi alkuopetusryhmäksi suuri, jolloin tukitoimenpiteistä olisi huolehdittava tarkasti. LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk Taulukko 2. Tuhkakylä yhdistyy kokonaisuudessaan Leivolaan. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain. Taulukossa 3. Tuhkakylän kaikki oppilaat ovat yhdistetty kokonaisuudessaan Kontinjoen koulun oppilasmäärään, jolloin Kontinjoen koululle muodostuisi kolme, yhdysluokiksi oppilasmäärältään suurta luokkaa. LUKUVUOSI YHT. 0 6 lk Taulukko 3. Tuhkakylä yhdistyy kokonaisuudessaan Kontinjokeen. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain.

7 7 Ehdotamme kuitenkin, että Tuhkakylän koulualueen oppilaat voisivat sijoittua sekä Leivolan kouluun että Kontinjoen kouluun riippuen perheen luontaisista kulkusuunnista. Tuhkakylän koulu on jo tehnytkin yhteistyötä Kontinjoen koulun kanssa, joten sulautumisen voisi odottaa sujuvan kivuttomasti. Tällöin aiemmin suunniteltua Kontinjoen koulun muuttamista kaksiopettajaiseksi ei tarvitsisi tehdä. Tämän vaihtoehdon mukaisissa laskelmissa olemme jakaneet Tuhkakylän koulun oppilaat tasan Kontinjoen ja Leivolan koulun kesken, koska emme voi ennustaa vapaan hakeutumisen mukaisia lukuja. Leivola + Tuhkakylän 1/2 Oppilasennuste Lukuvuosi YHT. 1 6 lk Taulukko 4. Tuhkakylän oppilaista puolet ovat siirtyneet Leivolan koulun oppilaiksi. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain Leivolan koulussa. Kun Tuhkakylän oppilaista noin puolet siirtyvät Leivolan koulun oppilaiksi, Leivolan koulun luokkakohtaiset oppilasmäärät säilyvät sopivina ja pedagogisesti perusteltuina. Tuhkakylän oppilaista toisen puolen siirtyessä Kontinjoen kouluun, myös Kontinjoella ryhmäkoot säilyvät mielekkään kokoisina. Aiemmassa suunnitelmassa Kontinjoen koulua ehdotettiin muutettavaksi kaksiopettajaiseksi vuoden 2012 alusta, mikäli oppilasmäärä ei pitempiaikaisesti ylitä 30 oppilasta. Tuhkakylän oppilaiden jakaantuessa Leivolan ja Kontinjoen kesken, edellä mainittua muutosta ei Kontinjoella välttämättä tarvitsisi tehdä. Pedagogisen peilauksen kyselyissä tuli ilmi kolmiopettajaisen koulun hyötynäkökohdat verrattuna kaksiopettajaiseen kouluun. Useat koulunjohtajat ja opettajat kokivat koulun kehittämisen hedelmällisemmäksi kolmiopettajaisella koululla; henkilökuntaa on enemmän, yhdellä opettajalla on vastattavana vain kaksi luokkatasoa, jolloin energiaa irtoaa mahdollisesti enemmän muuhunkin yhteiseen toimintaan. Taulukossa 5. Tuhkakylän oppilasmäärästä puolet on sijoitettu Kontinjoen koulun yhdysluokkiin.

8 8 Kontinjoki + Tuhkakylän 1/2 Oppilasennuste Lukuvuosi YHT. 1 6 lk Taulukko 5. Tuhkakylän oppilaista puolet ovat siirtyneet Kontinjoen koulun oppilaiksi. Yhteenlaskettu oppilasennuste yhdysluokittain Kontinjoen koulussa. Oppilasmäärät ovat yhdysluokkaopetukseen varsin sopivia. Jokaisella luokalla on kuitenkin sen verran oppilaita, että ryhmiä saadaan muodostetuksi omankin luokan sisällä. Vuoden 2016 jälkeen Kontinjoen koulun tilannetta täytynee tarkastella uudelleen. Arvioimme mukaan Tuhkakylän koulun oppilaiden luontainen hakeutuminen Kontinjoen ja Leivolan kouluihin tapahtuisi niin, että kolmasosa oppilaista voisi hakeutua Leivolaan ja loput Kontinjoen kouluun. Tämä vaikuttaisi Leivolan oppilasmääriin vain vähän ja luokkakoot nousisivat enimmillään 22 oppilaaseen, mutta suurimmaksi osaksi opetusryhmissä olisi edelleen alle 20 oppilasta. Kontinjoen koulun osalta kaikki yhdysluokat näyttäisivät edelleen jäävän alle 20 oppilaan ryhmiksi. 4.2 Pohjois Tipas Sapsokoski Tipasoja Sotkamon itäisen alueen koulujen oppilasmäärät ovat tulevaisuudessa niin pieniä, että koulujen yhdistäminen on välttämätöntä. Eräänä vaihtoehtona voisi olla kaikkien kolmen koulun, Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan, kokoaminen samaan yksikköön. Tällöin luokkien oppilasmäärät olisivat pedagogisesti optimaaliset. Sapsokoskelta kulkeminen Pohjois Tipaksen tai Tipasojan kouluun ei ole kuitenkaan luontevaa, koska työmatkaliikenteen luontainen kulkusuunta on Sotkamon keskustaan ja linja autot reitit on suunniteltu tämän mukaisesti. Tällä hetkellä pisimmät koulumatkat ovat Pohjois Tipaksella 11 km, Sapsokoskella 16 km ja Tipasojalla 13 km.

9 9 Kuvio 3. Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan koulujen yhteenlaskettu oppilasennuste Oppilasennuste luokittain 0 2 lk. 3 4 lk. 5 6 lk. 3 6 lk Taulukko 6. Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan koulujen oppilasennusteet luokittain Ehdotamme Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen yhdistämistä, jolloin oppilaat kävisivät Pohjois Tipaksen koulua. Kummatkin koulurakennukset ovat tyydyttävässä kunnossa, tosin Pohjois Tipaksen koululla ei ole erillistä sisäliikuntatilaa, vaan ko. tilana toimii yksi luokka. Kummassakin koulussa on kuitenkin tilat kolmelle perusopetusryhmälle. Tipasojan alueen oppilaat ovat jo käyneet esiopetuksessa Pohjois Tipaksen koulussa. Koulumatkat tässä vaihtoehdossa olisivat pisimmillään 18 km nykyisen 11 kilometrin sijaan.

10 10 Lukuvuosi 1. 2.lk 3. 4.lk lk YHT. 1 6 lk Taulukko 7. Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen oppilasennuste Aiemmassa suunnitelmassa Tipasojan koulun lakkauttaminen ajoittuu lukuvuoden alkuun. Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen yhdistämisen myötä Pohjois Tipaksen koulusta muotoutuisi kolmiopettajainen koulu aiemman kaksiopettajaisen sijaan. Itäisellä alueella voisi vielä yhtenä vaihtoehtona olla 0 2 luokkien sijoittuminen Tipasojan koululle ja 3 6 luokkien sijoittuminen Pohjois Tipaksen koululle. Tällöin kummassakin kyläyhteisössä säilyisi koulu, mutta alueen oppilaille tulisi jo perusopetuksen aikana kaksi kouluympäristön vaihtoa ( 2 lk > 3 lk ja 6 lk > 7 lk), mikä ei ole pedagogisesti perusteltua. Oppilasmäärältäänkin koulut olisivat niin pieniä, ettei niiden ylläpitäminen olisi perusteltua. Taulukossa 8. esitellään malli, jossa Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen oppilaista luokkalaiset käyvät Pohjois Tipaksen koulua ja luokkalaiset siirtyvät jo Tenetin yläkouluun. Tämän mahdollistaa yläkoulun oppilasmäärän huomattava pieneneminen lukuvuodesta eteenpäin. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin luokanopettajan siirtyminen luokkalaisten mukana Tenetin kouluun. Kyseisen ryhmän siirtäminen jo tuossa vaiheessa yläkoulun aineopettajasysteemiin ei ole pedagogisestikaan perusteltua. Pohjois Tipas jatkaisi tässä mallissa kaksiopettajaisena kouluna, jonka oppilasmäärä olisi riittävä ainakin vuoteen 2016 asti. Pohjois Tipas + Tipasoja 0 4 luokat (5 6 luokat Tenettiin) Lukuvuosi YHT. 1 4 lk. YHT. 0 4 lk

11 Taulukko 8. Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen luokkalaisten oppilasennuste. 11 Itäisen alueen koulujen oppilaiden yhdistäminen kokonaan Salmelan kouluun mahdollistaisi jopa kuuden luokanopettajan viran täyttämättä jättämisen tai lakkauttamisen. Taulukossa 9. on kuvattuna kaksisarjaisen Salmelan koulun yhteinen oppilasmäärä. Ongelmaksi muodostuu lukuvuoden 2012 alussa isot alkuopetuksen luokat, jolloin Salmessa pitäisi olla kolme alkavaa ykkösluokkaa. Muutoin Salmelan koulu voisi toimia edelleen kaksisarjaisena. Voidaan siis sanoa, että tässä vaihtoehdossa saataisiin säästöä viiden luokanopettajan palkkakustannusten verran. Lisäkustannuksia aiheutuu kuljetuskustannusten nousemisesta. Takseille tulevia lisäkilometrejä tulisi km, joka tarkoittaa / vuosi. Ongelmaksi voi muodostua erityisoppilaisiin liittyvä velvoite pitää oppilaat alle 20 oppilaan ryhmissä. Kuvio 4. Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan koulujen oppilaiden yhdistäminen Salmelan kouluun. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk

12 Taulukko 9. Pohjois Tipas, Tipasoja ja Sapsokosken koulujen yhdistäminen Salmelan kouluun 4.3 Sapsokoski Sapsokosken koulun kohtalo aiemman suunnitelman mukaan on lakkauttaminen lukuvuoden alusta, ellei oppilasmäärä pidempiaikaisesti nouse yli 20. Näin ei näyttäisi ennusteiden mukaan tapahtuvan, joten Sapsokosken koulun alueen oppilaat sijoittuisivat ehdotuksemme mukaan joko Leivolan kouluun tai Salmelan kouluun. Kuvio 5. Sapsokosken koulun oppilasennuste Sapsokoski + Leivola LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk Taulukko 9. Sapsokosken ja Leivolan koulujen yhteenlaskettu oppilasennuste Jos Sapsokosken koulun oppilaat sijoittuisivat Leivolaan, luokkien oppilasmäärät näyttäisivät olevan lähellä 20 oppilasta. Tätä voidaan pitää kohtuullisena ja hyvänäkin luokkakokona. Tässä vaih

13 toehdossa tulee kuitenkin ottaa huomioon Tuhkakylän koulun oppilaiden sijoittuminen ja sen vaikutukset Leivolan koulun oppilasmääriin. 13 Ehdotammekin, että Sapsokosken koulun oppilaat sijoittuisivat pääsääntöisesti Salmelan kouluun. Salmelan koulu toimii tällä hetkellä kaksisarjaisena, eikä oppilasmäärä kasva liian isoksi Sapsokosken oppilaiden myötäkään. Tällöin oppilaan pisin koulumatka pitenisi 16 kilometristä 28 kilometriin. Sapsokoski + Salmela LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk Taulukko 10. Sapsokosken ja Salmelan koulujen yhteenlaskettu oppilasennuste Soidinvaara Soidinvaaran koulun oppilasmäärä pienenee vuodesta 2007 vuoteen 2015 noin 29 prosenttia. Oppilasmäärän ennustetaan olevan lukuvuonna vain 21 oppilasta. Aiemman suunnitelman mukaisesti Soidinvaaran koulun muuttaminen kaksiopettajaiseksi on ajankohtaista lukuvuoden alusta lukien. Oppilasmäärän edelleen pienentyessä, oppilaiden siirtyminen Salmelan kouluun voisi olla perusteltua vuoteen 2020 mennessä.

14 14 Kuvio 6. Soidinvaaran oppilasennuste Muut toimenpiteet Edellä mainituilla kouluverkkojärjestelyillä Sotkamon koulut säilyttäisivät asemansa ainakin vuoteen Sen jälkeen tarkastelun kohteeksi tullee Pohjavaaran ja Naapurinvaaran koulujen tilanne. Oppilasmäärän laskiessa ehdotamme Pohjavaaran koulun oppilaiden siirtymistä Naapurinvaaran koulun oppilaiksi Naapurinvaaran koululla on tehty peruskorjaus 1999 ja kiinteistö on hyvässä kunnossa, joten kiinteistönkin puolesta koululla on toimintaedellytyksiä. Tosin teknisen työn tilat puuttuvat, joten niiden rakentamista koululle voisi harkita, etenkin jos em. koulut yhdistyvät. Kouluverkon muutosten kustannusvaikutuksia on tässä vaiheessa täysin mahdoton sanoa, koska valtionosuusjärjestelmää ollaan muuttamassa, ja tällä voi olla merkittävä vaikutus kyläkoulujen rahoitukseen. Vuoden 2008 tietojen mukaisesti pienimmät menot kouluista ovat Sapsokosken koulussa, jonka menot ovat Kustannuksista 77 % muodostuu opetuskustannuksista, 12 % kiinteistökustannuksista ja 11 % ateria ja puhtaanapitopalveluista. Koulujen välillä kustannusrakenteessa on pieniä eroja, mutta suhteet säilyvät lähes samoina. Arvioimme, että kyläkoulun lakkautuessa saatavat säästöt ovat vähintään / vuosi. Suurimmat kustannukset aiheutuvat kouluissa aiheutuvat nimenomaan palkkakustannuksista. Vaikka Sotkamossa koulumatkat ovat osittain hyvinkin pitkiä, niin silti kuljetuskustannukset nousevat enintään / vuodessa koulujen lakkautuessa. Tämä johtuu siitä, että jo nyt suurin osa kyläkoulujen oppilaista on koulukuljetuksen piirissä. Keskittämällä opetusta isompiin yksiköihin voidaan kuljetusreititystä entisestään tehostaa ja oppilaita ottaa jossain määrin samoihin kuljetuksiin, joita yläkoulun oppilaat käyttävät.

15 15 Kuvio 7. Sotkamon kyläkoulujen kustannusrakenne. Sotkamon kunnan väestön pienentymisestä huolimatta ennusteiden mukaan näyttäisi siltä, että kunnan 7 14 vuotiaiden määrä pysyy vuoteen 2030 lähes stabiilina. Tämän ja kouluverkon saavutettavuuden kannalta on tärkeää ylläpitää mahdollisimman kattavaa kouluverkkoa, jolloin opetusta tarjotaan muuallakin kuin kasvukeskuksessa. Yhteistyö naapurikuntien kanssa on lähinnä yksittäisiä oppilaita koskevia ratkaisuja, jolloin huoltajien niin halutessa oppilas voi käydä naapurikunnan kouluakin, jos ko. kouluun mahtuu opiskelemaan. Yhteistyö toimii toisinkin päin, jolloin naapurikunnan oppilas voi hakeutua Sotkamon kouluihin, kuten on esimerkiksi Kontinjoen koulun osalta toimittukin. Kuten kaikissa koulun valintaan liittyvissä kysymyksissä, on ensisijainen tarkastelunkohde oltava oppilaan koulumatkaan käyttämä aika, mikä ei saa muodostua kohtuuttoman pitkäksi. Muutoksiin tulee valmistautua huolella ja päätöksentekijöiden on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta oppilaille, heidän vanhemmilleen ja henkilökunnalle. Muutostilanteissa syntyy helposti väärinkäsityksiä, joita voidaan välttää avoimen ja asiallisen keskusteluyhteyden ylläpidolla. Koulujen lakkautumisen ollessa väistämätöntä oppilasmäärän vähetessä kylien elinvoimaisuudesta tulee huolehtia muilla tavoin. Kylien vetovoimaisuutta ja vireänä säilymistä voidaan edistää esimerkiksi tukemalla monipuolista vapaa ajan toimintaa. Esimerkiksi Pohjois Savon Vuoden Kyläksi 2009 valittu Siilinjärven Kumpusen kylä elää vireänä koulun lakkautumisesta huolimatta. Kylässä on menossa mm. merkittävä Koulu monitoimitiloiksi projekti koulun loppumisen vuoksi tyhjentyneen tilan hyötykäytöstä. Pitkäjänteistä kehittämistoimintaa koordinoi kyläsuunnitelma vuosille Se sisältää kattavasti kylän aktiivista kehittämistä kyläläisten näkemykset, asumisviihtyvyys ja vapaa ajan viettomahdollisuudet huomioon ottaen. Sotkamolaisilta kylätoimikunnilta/ yhdistyksiltä, joiden alueilta koulut ovat lakkautuneet, kysyttiin mielipidettä koulun lakkautuksen vaikutuksesta kylään, koulun jatkokäyttöön sekä lasten elämään. Vastauksia ei kuitenkaan saatu yhdeltäkään kylätoimikunnalta/ yhdistykseltä.

16 Henkilöstö 16 Kuten jo aiemmassa kouluverkkosuunnitelmassa on todettu, henkilöstön irtisanomisiin ei tarvitse muutosten myötä mennä. Eläkkeelle siirtyy koulutoimesta vuosina opetushenkilöstöstä 16 työntekijää ja koko koulutoimesta 31 henkilöä.

17 17 Yhteenveto Selvityksen tekijöiden ehdotukset vaikutuksineen vuositasolla a) Tuhkakylän alueen oppilaat sijoitetaan syksyllä 2010 sekä Leivolan kouluun että Kontinjoen kouluun. a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee kahdella. Lisäksi vähenee yhden koulutyöntekijän tehtävät. b. Tuhkakylän koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin / vuosi. b) Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulut yhdistetään syksyllä 2010, jolloin oppilaat kävisivät Pohjois Tipaksen koulua. a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee yhdellä. Lisäksi vähenee yhden koulutyöntekijän tehtävät. Pohjois Tipaksen koulusta tulee kolmiopettajainen koulu. b. Tipasojan koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin / vuosi. c) Sapsokosken koulun oppilaat sijoitetaan syksyllä 2010 joko Salmelan kouluun tai Leivolan kouluun. a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee kahdella. Lisäksi vähenee yhden kouluavustajan ja yhden koulutyöntekijän tehtävät. b. Sapsokosken koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin d) Soidinvaaran koulu muutetaan kaksiopettajaiseksi syksyllä 2010 a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee yhdellä. b. Soidinvaaran koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin Koulumatkat Koulumatkat pitenevät, kun kouluverkon muutoksia tehdään. Perusopetuslain mukaan perusopetusta saavan oppilaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia ja jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Oheisessa taulukossa ovat kuljetusoppilaiden tämänhetkiset pisimmät koulumatkat ja matkat mahdollisten muutosten jälkeen.

18 Koulumatkat 18 koulu pisin koulumatka km km mahdollisten muutosten jälkeen km Kontinjoki 11 Naapurinvaara 7 Pohjavaara 19 Pohjois-Tipas Tipasojalle 29 Salmelaan Sapsokoski Salmelaan Soidinvaara Leivolaan Tipasoja Pohjois-Tipakselle 35 Salmelaan Tuhkakylä Leivolaan Leivola Kontinjoelle Salmela 25 Vuokatti 2 Kouluverkossa mahdollisesti tapahtuvien muutosten jälkeen Pohjois Tipaksen koulun lakkautuessa koulukuljetukset on hoidettava tilausliikenteellä takseilla tai linja autoilla. Tipasojan koulun lakkautuessa koulukuljetukset voidaan hoitaa nykyisillä linja auto ja taksireiteillä. Sapsokosken koulun

19 19 lakkautuessa aamun koulukuljetukset voidaan hoitaa nykyisillä linja auto ja taksireiteillä ja paluukuljetukset entisillä taksireiteillä reittien vain jatkuessa. Tuhkakylän koulun lakkautuessa aamun koulukuljetukset Leivolan koululle voidaan hoitaa nykyisillä linja auto ja taksireiteillä ja paluukuljetukset samoin taksireittien jonkin verran jatkuessa. Tuhkakylän oppilaiden siirtyessä Kontinjoen kouluun aamukuljetukset hoituisivat Laakajärven suunnalta linja autolla Tuhkakylälle ja siitä lopumatka taksilla ja paluukuljetukset samoin kuin Leivolan koulustakin taksilla. Eevalan suunnasta tulevien oppilaiden kuljetus olisi hoidettava takseilla. Mikäli osa Tuhkakylän koulun (Eevalan ja Tuhkakylän alueet) oppilaista menisi Kontinjoen kouluun, kuljetukset voitaisiin hoitaa nykyisiä taksireittejä jatkamalla. Liitteenä (nro 2) on kartta linja autoreiteistä, sillä huomattava osa aamukuljetuksista voidaan hoitaa linja autojen aikatauluvuoroilla. Selvityksen liitteenä (nro 3) ovat Pohjois Tipaksen, Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän koulujen lukuvuoden oppilaat ja tulevat oppilaat sijoitettuna kartalle. Koulutilat Aikaisemmassa selvityksessä todettiin, että kyläkoulujen osalta kaikissa kouluissa olisi peruskorjaus ja kunnostustarvetta mm. ovien, ikkunoiden ja LVI rakenteiden osalta. Pienten koulujen kiinteistöistä kaikista on tehty kuntoarviot, joista käy selville lähivuosien peruskorjaus ja kunnostustarpeet. Kuntoarviot on tehnyt arkkitehti Kari Tervo. Kuntoarviot ovat selvityksen erillisenä liitteenä (nro 4). Väestö Sotkamon asukasmäärän pieneneminen pysähtyi 2006, jolloin asukasluku oli Asukasmäärä on sen jälkeen ollut tienoilla. Aikaisemmassa selvityksessä oli asukasmäärät kouluunottoalueittain 2007 kesäkuussa. Selvityksen liitteeseen (nro 5) on nyt lisätty 2007 lukujen rinnalle vuoden 2009 vastaava tilanne. Koko kunnan asukasmäärä 2009 on hieman suurempi kuin 2007 asukasmäärä. Ikäryhmissä 0 49 vuotiaiden osuus on pienentynyt ja vastaavasti yli 50 vuotiaiden osuus on kasvanut. Valtionosuus Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta lukien. Ratkaisu tarkoittaa, että sosiaali ja terveydenhuollon sekä esi ja perusopetuksen, kirjaston, kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuuden yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes muuttumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuden mää

20 20 räytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisena. Muutos tulee, kun esi ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6 15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus ja samoin kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, kotikouluopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus. Järjestelmämuutos ei aiheuta valtionosuuden pienenemistä, koska nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksia kuntien ja valtion välillä. Valtionosuuden pienenemisen aiheuttaa Sotkamossa oppilasmäärän (ikäluokkien) pieneneminen. Vuonna 2009 valtionosuutta saavan ikäluokan koko on 1243 ja vuonna 2010 ikäluokan koko on Vuoden 2009 yksikköhinnalla laskettuna valtionosuus pienenee vuonna 2010 noin euroa. Liitteenä (nro 6) ovat vuoden 2009 ja 2010 esi ja perusopetuksen valtionosuuden laskentakaavat. Opetuksen pedagoginen tarkastelu Sotkamossa noudatetaan 2004 hyväksyttyä esi ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tuntijako perustuu valtioneuvoston 2001 tekemään päätökseen, jonka pohjalta eri oppiaineiden tuntijakopäätös on tehty. Kouluverkkoselvitykseen liittyen Lyyra Plus Oy/Maarit Kivimäki on tehnyt kyläkouluja ja Salmelan koulua koskevan pedagogisen peilauksen, jossa koulujen pedagogiikkaa on arvioitu. Pedagoginen peilaus on selvityksen erillisenä liitteenä. Kouluverkkomuutosten kustannusvaikutusten arviointi, ja huoltajien toiveet lasten koulupaikasta mahdollisten muutosten jälkeen Koulujen lakkauttamisesta aihetuvista taloudellisista vaikutuksista on tehty selvitys. Vaikutuksia on arvioitu poistuvien opetushenkilöstön virkojen, johtajanpalkkioiden, kiinteistökustannusten, kouluruokailun ja puhtaanapidon henkilöstön sekä koulukuljetusten osalta. Nykyisten ja tulevien oppilaiden huoltajille on tehty kysely, jossa on tiedusteltu huoltajien alustavaa toivetta lapsen koulupaikasta, jos kunnanvaltuusto päättää koulujen lakkauttamisista. Selvitykset liitteenä nro 9.

21 Linja-auto reitit i i i ii i i i i i i i

22 Pohjois-Tipaksen 0-6 luokat # # # # # # # # # i # # ## # # # # i # # i

23 Pohjois-Tipaksen 0-5 vuotiaat i # # # # # # # # # # i i i

24 Sapsokosken 0-6 luokat # # # # i i# i # # # # # #

25 Sapsokosken 0-5 vuotiaat ii i # # # # i# # i i # #

26 Tipasojan 0-6 luokat i # # # # i # # # # ##

27 Tipasojan 0-5 vuotiaat # i # # # # #

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Taustaa Laukaan perusopetuksen palveluverkosta tehtiin laaja selvitys ke vääl lä 2014, jossa tarkastelun kohteeksi linjattiin alle 120 oppilaan

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO

TA.fi. TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO TA.fi TA-Asumisoikeus Oy ERVASTINTIE 2 02780 ESPOO ASEMAPIIRROS ERVASTINTIE 2 NÄKYMÄ VANTAANLAAKSONTIELLE KATUSIVU NÄKYMÄ SISÄPIHALLE HUONEISTOLUETTELO HUONEISTO TYYPPI PINTA-ALA m² A-TALO A1 4H+K+S 90,50

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Oppilasmäärän kokonaisennakointi lkv. Esi1 Esi2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. valm.op. yht. ero ed.v.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot