Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä"

Transkriptio

1 Lakimies 6/2010 s Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto Tässä kirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden velkojien suojaa pienten osakeyhtiöiden lähtökohdista. Pienten yritysten pääosakkeenomistajille eli omistaja-johtajille 1 yritys on yleensä pääasiallinen tulonlähde. Tämän vuoksi keskeinen yhtiöoikeudellinen kysymys on se, miten yhtiö voi jakaa varoja pääosakkeenomistajalle. Pääomatuloverotuksen muuttaminen on suunnitteilla. Mikäli pääomatuloverotus kiristyy, on täysin mahdollista, että omistaja-johtaja siirtyy ottamaan yhä useammin osinkotulon sijaan palkkatuloa. Palkkatulo 2, matkakorvaus ja pääomistajalle mahdollisesti maksettava vastikkeellinen tulo (esimerkiksi vuokra) eivät kuulu osakeyhtiölain (624/2006, OYL) varojenjakosäännösten piiriin silloin, kun maksuperuste ja määrä ovat liiketaloudellisesti perusteltavissa. Kirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan riittävyyttä pienissä suomalaisissa omistajan johtamissa yhtiöissä. Tämän vuoksi kirjoituksessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat pienissä yrityksissä tehtävään osingonjakopäätökseen sekä miten OYL 13:5:n mukaiset varojenjakosäännökset otetaan huomioon osingonjakopäätöstä tehtäessä. Näiden varojenjakosäännösten mukaan yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, jollei yhtiön maksukykyä vaaranneta. Ensin tehdään niin sanottu tasetesti, jossa katsotaan, onko yhtiöllä jaettavia voittovaroja. Toisen vaiheen testiä kutsutaan maksukykytestiksi. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei varojen jako aiheuta maksukyvyttömyyttä. Kir- 1 Tässä tutkimuksessa omistaja-johtajalla tarkoitetaan yksityisen osakeyhtiön osakkeenomistajaa, joka vastaa yhtiön liiketoimintaan liittyvästä päätöksenteosta. Tutkimuksen kyselyaineistossa vastaajan omistaja-johtajuus määräytyy sen mukaan, miten vastaaja itse mieltää oman asemansa yrityksessä. Johtajan omistuksen määrää ei ole otettu rajaavaksi tekijäksi, koska tutkimuskysymyksen käsittelyn kannalta ei ole keskeistä, kuinka paljon päätöksenteosta vastaava omistaa yhtiön osakkeita. 2 Kohtuullinen ja perustellusti maksettu palkkatulo ei kuulu osakeyhtiölain varojenjakosääntelyn piiriin, koska kyseessä on yhtiölle vähennyskelpoinen meno, eikä varojenjako. Palkka voi olla peiteltyä osinkoa silloin, kun sen maksulle ei ole maksuperustetta tai se on kohtuuttoman suuri työpanokseen nähden. Osakkaan saaman peitellyn osingon verotusmenettelystä säädetään laissa verotusmenettelystä (29, 470/1998, VML) ja tuloverolaissa (33 d, 1535/1992, TVL).

2 980 joituksessa aihetta lähestytään yrittäjien tosiasiallisen käyttäytymisen näkökulmasta. Tämän selvittämiseksi käytettiin yrityksistä kerättyä kyselyaineistoa. Tarkoituksena on, liiketaloustieteellisestä näkökulmasta, herättää myös oikeustieteellistä keskustelua osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan riittävyydestä pienissä yhtiöissä. Vaikka yhtiön velkojaa on tarkoitus suojata lainsäädännössä ensisijaisesti insolvenssioikeudellisin normein, myös osakeyhtiölaissa on velkojien suojaksi tarkoitettuja normeja. Osakeyhtiössä velkojien suoja perustuu vahvaan oikeushenkilöllisyyden sisältöön. Velkojien suojan näkökulmasta oikeushenkilöllisyys on vaikutukseltaan verrannollinen osakkeenomistajan rajoitettuun vastuuseen. Tämä on havainnollistettu kuviossa 1; yhtiön oikeushenkilöllisyys suojaa yhtiön varallisuutta osakkeenomistajien velkojien vaateilta. Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista suojaa osakkeenomistajia yhtiön velkojien vaateilta. Osakkeenomistaja ei ole yhtiöoikeudellisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista muulla kuin sijoittamallaan pääomalla ja saa mahdollisesti tuottoa sijoitukselleen, jos osakeyhtiö jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Osakeyhtiön rajoitetun vastuun taustalla on sidotun oman pääoman pysyvyyden periaate (OYL 1:3). Osakkeenomistajat eivät voi palauttaa itselleen yhtiön sidottua omaa pääomaa noudattamatta velkojiensuojamenettelyä (OYL 14:2). Osakeyhtiön pääomarakennetta säännellään osakeyhtiölain 8 luvussa. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma ja realisoimattomia arvonnousuja sisältävät kirjanpitolain (1336/1997, KPL) mukaiset arvonkorotusrahasto (5:17) ja käyvän arvon rahasto (5:2 a) sekä IFRS-standardeihin perustuva käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto (KPL 7 a ). Myös entisen osakeyhtiölain aikana kertyneet ylikurssi- ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa (VPL 13 ). 3 Osakeyhtiölain periaatteista osakkeenomistajan rajoitettu vastuu (OYL 1:2.2) sekä pääoman pysyvyys (OYL 1:3.1) ovat velkojien aseman turvaamisen kannalta keskeisiä. Kirjoituksessa tarkastellaan ensin keskeisimpiä insolvenssioikeudellisia normeja. Niihin perehdytään vain lyhyesti, koska velkojien suojaan on tarkoitus perehtyä kyselyaineiston avulla ainoastaan osakeyhtiölain tarjoaman sääntelyn kautta. 3 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 625/2006.

3 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 981 ETUOIKEUDETON VELKOJA Pääoman pysyvyys OSAKEYHTIÖ Oikeushenkilöllisyys mahdollistaa velkasuhteen ETUOIKEUTETTU VELKOJA Rajoitettu vastuu Rajoitettu vastuu Yhtiön oikeushenkilöllisyys OSAKKEEN- OMISTAJAN VELKOJA OSAKKEEN- OMISTAJA Kuvio 1. Osakeyhtiömuodon tarjoama velkojien suoja 2. Keskeisimmät insolvenssioikeudelliset normistot Yhtiön velkojia suojataan esimerkiksi rikoslain (RL) 39:1 2:n (769/1990) velallisen epärehellisyyttä ja velallisen petosta koskevissa säännöksissä, kuten myös takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/1991, TakSL), yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993, YrSanL) sekä konkurssilaissa (120/2004, KonkL). Keskeinen lähtökohta näissä normistoissa on, että niitä sovellettaessa yritys on jo maksukyvytön. Maksukyvyttömyys tarkoittaa KonkL 2:1.2:n mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys on yleinen konkurssiperuste: eroa ei ole siinä, onko konkurssiin hakijana velallinen vai velkoja. Merkitystä ei ole myöskään sillä, minkälaisesta velasta on kysymys. 4 Konkursseissa tehdyissä tutkintapyynnöissä keskeisinä rikosnimikkeinä ovat tyypillisesti kirjanpitorikokset, velallisen rikokset sekä verorikokset. 5 4 Mikko Könkkölä: Konkurssiin asettamisen edellytykset uuden konkurssilain mukaan. Defensor Legis 2005 s , s Johanna Korkea-aho: Rikosepäilyjen toteutuminen rauenneissa konkursseissa. Defensor Legis 2008 s , s. 91.

4 982 Rikoslain 39 luvun velallisen epärehellisyyttä koskevien säännösten tarkoitus on ensisijaisesti suojata velkojien taloudellisia etuja. 6 Pääsääntönä pidetään, että velallisen epärehellisyys on rangaistava teko, mikäli teko ajoittuu velallisen taloudelliseen kriisitilanteeseen. Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistössä (RL 39:1) tarkoitetut teot eivät siis ole rangaistavia, jos ne eivät vaikuta velallisen kykyyn suoriutua velvoitteistaan. 7 Velallisen taloudellisen kriisitilanteen tunnusmerkiksi on valittu maksukyvyttömyys, koska teon tulee aiheuttaa maksukyvyttömyys tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttä. 8 Edellisen kaltainen velkojien suoja on ex post -tyyppistä sääntelyä. Nämä säännökset realisoituvat yrityksen toiminnassa vasta, kun se on todettu maksukyvyttömäksi. Oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että velallisen epärehellisyydestä voitaisiin tuomita myös silloin, kun velallinen vaarantaa velkojien intressejä aiheuttamalla itselleen maksukyvyttömyyden luovuttamalla omaisuuttaan. 9 Myös osakeyhtiölain normeilla voidaan nähdä olevan velkojaa ennalta suojaava vaikutus. Varoja ei saa jakaa osakkeenomistajille, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden (OYL 13:2). Yrityksen tulee ottaa mainitut säännökset huomioon jo ennen kuin mahdolliset liiketoiminnan vaikeudet ovat ilmenneet. Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, miten osakeyhtiölaissa suojataan velkojien saamisia yhtiöltä. 3. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys ja rajoitetun vastuun merkitys yhtiön velkojan kannalta Riippumatta oikeusjärjestyksen piirteistä kaikilla osakeyhtiöillä on pohjimmiltaan samanlainen rakenne. Näistä luonteenpiirteistä keskeisimpiä ovat oikeushenkilöllisyys, rajoitettu vastuu, osakkeiden siirtokelpoisuus, delegoitu johtaminen (johdon ja omistuksen erillisyys) ja jaettu omistus suhteessa osakkeenomistajan sijoittamaan pääomapanokseen. Yhtiö voidaan jaotella heikoksi tai vahvaksi oikeushenkilöksi sillä perusteella, esiintyvätkö edellä mainitut ominaisuudet kyseisessä yhtiömuodossa. 10 Tällä perusteella osakeyhtiön oikeushenki- 6 HE 268/1993 vp kätkemisrikosta, luottamusaseman väärinkäyttöä ja velallisen epärehellisyyttä koskevien rikoslain säännöksien muuttamiseksi s Jussi Tapani: Mitä rikoslaki kieltää maksukyvyttömyyden uhatessa? Defensor Legis 2000 s , s Pekka Viljanen: Näkökohtia velallisen epärehellisyydestä. Lakimies 1998 s , s HE 66/1988 vp rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi s Ks. myös Viljanen LM 1998 s Ks. Viljanen LM 1998 lähteineen s Reinier R. Kraakman Paul Davies Henry Hansmann Gerhard Hertig Klaus J. Hop Hideki Kanda Edward B. Rock: The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford 2009 s. 5 7.

5 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 983 löllisyyden voidaan katsoa olevan vahva. Sen sijaan henkilöyhtiöiden oikeushenkilöllisyys on heikompi muun muassa sen vuoksi, että omistajat ovat vastuussa myös yhtiön veloista. Yhtiön velkoja voi tarpeen vaatiessa periä velkaa joko joltakulta osakkaalta tai yhtiöltä. Osakeyhtiölaissa todetaan lyhyesti osakeyhtiöoikeuden keskeiset lähtökohdat (OYL 1:2), muun muassa oikeushenkilöllisyys sekä osakkeenomistajan rajoitettu vastuu. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys käsittää sekä oikeuskelpoisuuden että oikeustoimikelpoisuuden. Yhtiöllä voi näin ollen olla oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kyky itse määrätä niistä. Osakeyhtiön erillinen oikeushenkilöllisyys merkitsee myös sitä, että sen varallisuus on erillään osakkeenomistajien varallisuudesta. Lisäksi oikeushenkilön erillisyys näkyy osakeyhtiön päätöksentekoa ja toimielimiä koskevassa säännöksissä. Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja yhtiön hallitus. 11 Osakkeenomistaja ei voi edustaa yhtiötä ilman erillistä valtuutusta. Osakeyhtiön johdon asianmukaisesti tekemät päätökset sitovat yhtiötä, eivät osakkeenomistajia. Osakeyhtiön rajoitettu vastuu (OYL 1:2.2) merkitsee sitä, että osakkeenomistajat eivät ole yhtiöoikeudellisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. 12 Osakkeenomistajan taloudellinen riski rajoittuu ainoastaan hänen sijoittamansa pääoman menettämiseen, jollei hänellä ole muita yhtiösuhteen ulkopuolisia sitoumuksia yhtiön velvoitteista. Rajoitettu vastuu vähentää myös valvontakustannuksia; mitä pienempi riski osakkeenomistajalla on, sitä vähemmän hänellä on intressiä valvoa yritysjohtoa. Ilman rajoitettua vastuuta sijoittaja ei luultavasti uskaltaisi jättää yhtiön ja siten samalla oman sijoituksensa johtamista vieraisiin käsiin. 13 OYL 1:2.2:n säännös mahdollistaa siten sekä sijoittajien tehokkaan riskinoton että sijoittajariskin hajauttamisen mahdollistamalla sijoittamisen useampaan yritykseen. 14 Myös osakkeiden vapaa siirrettävyys pienentää valvontakustannuksia, sillä yhtiön johdon toimet heijastuvat yhtiön osakkeiden kysyntään ja hintaan. 15 Rajoitetun vastuun ja yhtiön omaisuuden itsenäisyyden etuna pidetään sitä, etteivät osakkeenomistajan velkojat voi vaatia osakkeenomistajalta olevaa saamistaan yritykseltä. Näin ollen yrityksen rahoittajien ei tarvitse tarkastaa osakkeenomistajien luottotietoja, koska yhtiö on pääsääntöisesti vastuussa vain omista velvoitteistaan. Osakeyhtiössä on mahdollista suuri osakkeenomistajien määrä. Jos omistajuus vaihtuu usein, rahoittajalle on aikaa vievää ja kallista selvittää kaikkien osakkaiden luottotiedot. Myöskään osakkeenomistajien ei 11 HE 109/2005 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. Helsinki 2006(b) s Manne Airaksinen Jyrki Jauhiainen: Osakeyhtiölaki. Porvoo 1997 s Mähönen Villa 2006(b) s Judith Freedman: Limited Liability: Large Company Theory and Small Firms. The Modern Law Review Vol. 63 No 3 s , s. 319,

6 984 tarvitse selvittää muiden osakkeenomistajien varallisuutta uskaltaakseen sijoittaa yhtiöön, vaan ainoastaan yhtiöön liittyvät ominaisuudet merkitsevät. 16 Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu säästää transaktiokustannuksia sekä ex ante (selville ottamisen kustannukset) että ex post (valvontakustannukset). Mutta ennen kaikkea rajoitetun vastuun merkitys korostuu keinona hajauttaa yritykseen liittyvää riskiä yksittäisiltä sijoittajilta yhtiön velkojille Rajoitettu vastuu ja pienet osakeyhtiöt Kaikki edellä luetellut rajoitetun vastuun edut toteutuvat pitkälti suurissa yrityksissä. Pienille yrityksille rajoitettu vastuu ei välttämättä tuo vastaavia tehokkuus etuja. 18 Riskiä ei jaeta suuren osakkeenomistajamäärän kesken vaan hajautetaan osittain yhtiön velkojille. 19 Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu, pieni sijoituksen vähimmäismäärä ja sijoituksen viimesijainen luonne voivat saada aikaan moraalikatoa. 20 Tämä tarkoittaa, että koska sijoitettuna on vain tietty varallisuus, jonka kaiken lisäksi saa yhtiöstä vasta velkojien saamisten jälkeen, omistaja-johtajalle saattaa tulla kiusaus tehdä opportunistisia ja riskialttiita päätöksiä. On mahdollista, että otetaan liiallisia liiketoiminnallisia riskejä tai pyritään siirtämään yhtiöstä varallisuutta yksityistalouteen velkojan kustannuksella. 21 Varallisuutta voidaan siirtää yksityistalouteen esimerkiksi liiketoiminnallisesti perusteltuina kohtuullisina kulukorvauksina tai palkkana. Ulkopuolisen on hyvin vaikea arvioida kulukorvausten määrän oikeellisuutta tai sitä, vastaako omistaja-johtajalle maksettu palkka työn määrää. Yhtiön sopimusvelkojilla on mahdollisuus suojautua etukäteen osakkeenomistajien opportunistiselta käyttäytymiseltä. He voivat vaatia erillistä vakuutta yhtiöltä tai osakkeenomistajilta sopimuksen täyttämisen takeeksi. Velkoja voi rajoittaa osakkeenomistajien opportunistista käyttäytymistä myös kovenanttien 16 Henry Hansmann Renier Kraakman: The essential role of organizational law. The Yale Law Journal / 3 s Ks. Michael C. Jensen William H. Meckling: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 1976/ 3 s , s Richard A. Posner: Economic Analysis of Law. Aspen Law and Business. 5 th ed. New York 1998, s. 432:»Limited liability is a means not of eliminating the risks of entrepreneurial failure, but of shifting them from individual investors to the voluntary and involuntary creditors of corporation». 18 Freedman 2000 s Freedman 2000 s Moraalikadon käsite liittyy taloustieteistä lähtöisin olevaan agenttiteoriaan, jossa moraalikatoon liitetään agentin toimiminen päämiehen tavoitteiden vastaisesti. Toiminnan keskeisenä seurauksena on kasvanut riskinotto. 21 Kevin Keasey Robert Watson: Owner-manager drawings, firm performance and financial structure: an analysis of small and closely-held UK firms. Journal of Business Finance and Accounting (5 6) , s. 757.

7 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 985 avulla. Empiirisen tutkimuksen tuloksena on todettu, että omistaja-johtajan vahva asema yhtiössä todella heikentää luoton saatavuutta ja tiukentaa luottoehtoja. 22 Pääosakkeenomistajat joutuvat antamaan henkilökohtaista omaisuuttaan yhtiön velan vakuudeksi, tai lainan korko on suurempi tällaisille yhtiöille. Näillä tavoin sopimusvelkojat voivat siirtää riskiä takaisin osakkeenomistajille. Sen lisäksi, että velkojat voivat turvata vakuudella sen, että velalliset täyttävät sitoumuksensa, vakuudella voi olla välillinenkin vaikutus. Jos osakkeenomista jien omaa varallisuutta on sidottu yhtiön toimintaan, opportunistisen riskinoton todennäköisyys pienenee. Velkojat voivat myös suojautua hinnoittelemalla yhtiöön liittyvän riskin siten, että se kattaa velallisyhtiön konkurssiriskin. 23 Lisäksi esimerkiksi tavarantoimittajat voivat vaatia ennakko- tai käteismaksua. Osakeyhtiötä koskeva sääntely ulottaa vaikutuksensa myös tahoihin, jotka eivät ole niihin nimenomaisin sopimuksin sitoutuneet, esimerkiksi vahingonkorvausvelkojiin. 24 Osakeyhtiö joutuu myös sellaisiin velkasuhteisiin, joissa velkoja ei voi valita velallista. Sellaisia voivat olla julkisoikeudelliset verot tai maksut, ja myös pakollisten vakuutusten myöntäjät voidaan laskea tähän ryhmään. Edellä mainitut velkojat eivät voi varautua riskiin etukäteen sopimalla luoton ehdoista. Tosin vakuutusyhtiöt voivat hinnoitella pakolliset vakuutukset sen mukaan, että»vapaamatkustajien» aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon. Yhteiskunta voi ottaa saman huomioon verotuksessa. Jäljelle jäävät vielä vahingonkorvausvelkojat, joilla ei ole mahdollisuutta jakaa tai siirtää riskiä muille. Riski tulee siirtää parhaiten sen kantavalle osapuolelle, mutta tämä rajoitetun vastuun tuoma mahdollisuus ei toteudu pienissä osakeyhtiöissä, vaan se ennemminkin vahvistaa valveutuneiden sopimusvelkojien asemaa velkasopimussuhteen ulkopuolisten kustannuksella. 25 Sopimusten transaktiokustannuksiin liittyvän teorian mukaan silloin, kun tietystä riskistä ei voida sopia, siitä tulisi säätää laissa. 26 Osakeyhtiölain säännöksillä oman pääoman pysyvyydestä ja nimenomaisilla varojenjakoa koskevilla säännöksillä on tärkeä merkitys etenkin velkasopimussuhteen ulkopuolisille velkojille. Lisäksi osakeyhtiön voiton tuottamistarkoitus ja johdon velvollisuuksiin liittyvät säännökset suojelevat jossain määrin myös näitä etuoikeudettomia velkojia. 22 Mervi Niskanen Jyrki Niskanen: Small Business Borrowing and the Owner-Manager Agency Costs: Evidence on Finnish Data. Journal of Small Business Management (1) s Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu 2672 Hämeen läänin yrityksestä. Tiedot ovat vuosilta Ks. Airaksinen Jauhiainen 1997 s Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö I. Yleiset opit. Porvoo 2006(a) s Freedman 2000 s Robert Cooter Thomas Ulen: Law and Economics. International edition 2004 s. 211,

8 Pääoman pysyvyys ja velkojien suoja Pääoman pysyvyys (OYL 1:3.2, 13:1 3, 13:5 ja 14:2) on eräs keskeisiä osakeyhtiöoikeuden periaatteita, ja sitä on pidetty keskeisenä velkojia suojaavana säännöksenä. Koska osakkeenomistaja on vastuussa yhtiön veloista vain sijoittamallaan osuudella, yhtiön varallisuudella on keskeinen merkitys velkojien suojalle. 27 Tämän vuoksi on katsottu olevan tärkeää, että yhtiössä on sidottu oma pääoma, jota ei voi palauttaa osakkeenomistajille ilman velkojien suostumusta. 28 Lisäksi yhtiöllä tulee olla vähimmäisosakepääoma. Yksityisellä osakeyhtiöllä vähimmäisosakepääomavaatimus on euroa (OYL 1:3.1). Yhtiö voi yhtiöjärjestyksessään määrätä myös korkeammasta osakepääomavaatimuksesta. Pääoman pysyvyyteen liittyvät keskeisesti muun muassa säännökset yhtiön varojen jakamisesta (OYL ja 20 luku). Sallittuja varojenjakotapoja ovat voitonjako eli osinko, varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääoman alentaminen, omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen sekä varojen jakaminen yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa (OYL 13:1). Yhtiön maksukyvyn säilyttämistarkoituksen lisäksi osakeyhtiölain mukaisen varojenjaon sääntelyn tarkoituksena on turvata yhtiön pääoman pysyvyyttä. Kuitenkaan pelkästään vähimmäisosakepääoman merkitystä velkojien suojaamisen puskurina ei voida pitää merkityksellisenä, etenkään yksityisissä yhtiöissä, koska vähimmäisosakepääomavaatimus on pieni. 29 Vähimmäisosakepääomaa vastaavat varat katoavat yhtiöstä helposti esimerkiksi yhtiön tilinpäätökseen kirjattujen tappioiden myötä. 30 Varsinkaan etuoikeudettoman velkojan asemaa vähimmäisosakepääoma ei suojaa kovin tehokkaasti, sillä osuus, joka yhtiöstä jää maksujärjestyksessä vakuudellisten velkojien jälkeen, on usein konkurssissa olematon. Lisäksi vähimmäisosakepääomavaatimusta on kirjallisuudessa 31 kritisoitu siitä, että se on sama toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Esimerkiksi tuotantoyritykselle sopiva vähimmäisosakepääomavaatimuksen taso voi olla liian korkea palveluyritykselle. Pientä vähimmäisosakepääomavaatimusta voidaan kuitenkin pitää yritystoiminnan kannustimena. Liian suuri vähimmäisosakepääomavaatimus voi olla jopa este sille, että yritystoiminnan muodoksi valitaan osakeyhtiö. 27 Ari Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Helsinki 2006 s Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki I. Helsinki 2007 s Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki II. Helsinki 2007 s John Armour: Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for Modern Company Law. Modern Law Review :3 s , s Hansmann Kraakman 2000 s. 72, Freedman 2000 s. 337.

9 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä Osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan taso Johdon huolellisuusvelvollisuuden mukaisesti johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (OYL 1:8). Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet yhtiötä kohtaan (viime kädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan) sekä toimimisen yhtiön tarkoituksen mukaisesti. 32 Toimimalla yhtiön tarkoituksen mukaisesti johto pyrkii sellaiseen päätöksentekoon, joka tuottaa voittoa yhtiölle. Oletuksena on, että yhtiön toiminta perustuu going concern -periaatteeseen, eli yhtiön oletetaan jatkavan toimintaansa toistaiseksi. Se, että yhtiön johdolla on tietyn asteinen velvollisuus pyrkiä huolehtimaan yhtiön toiminnan jatkuvuudesta, on myös velkojien etu. 33 Yhtiön johdon tulisi toimia niin, että yhtiö voisi hoitaa vieraan pääoman palautukset ja vieraan pääoman kulut sovitulla tavalla sovitussa ajassa. Vaikka johdon tulisi ainakin jossain määrin ottaa huomioon myös velkojien etu, lähtökohtaisesti yhtiön johdolla on fidusiaarisia huolellisuus- ja lojaalisuusvelvollisuuksia velkojia kohtaan vain silloin, kun yhtiö on joko maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. 34 Käytännössä velkojien huomioon ottaminen ilmenee osakeyhtiölain velkojansuojasäännösten noudattamisena ja kieltona edistää vain tiettyjen velkojien yksityisiä etuja yhtiön etujen kustannuksella. 35 Yhtiön johdon velvollisuuksiin kuuluu myös jatkuva oman pääoman riittävyyden seuraaminen. Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, sen on tehtävä rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä (OYL 20:23.1). Näiden toimien tarkoituksena on sekä osakkeenomistajien informoiminen että erityisesti velkojien aseman suojaaminen. 36 Yksityisen osakeyhtiön johtoa ei velvoiteta mihinkään toimenpiteisiin yhtiön taloudellisen tilan parantamiseksi. Kyseistä säännöstä on pidetty myös velkojien suojaa heikentävänä, koska se mahdollistaa osakeyhtiön toiminnan jatkumisen ylivelkaisena. 37 Aikaisemman osakeyhtiölain esitöissä katsottiin, että yritystoiminnan jatkaminen olisi liian riskialtista, kun omasta pääomasta on menetetty yli puolet. 38 Sääntely (13:2, 734/1978, EOYL) perustui oletukseen, että oma pääoma turvaa tehokkaasti yhtiön velkojien saatavat. 39 Edellisiin velkojien suojan tason heikkenemi- 32 Jukka Mähönen: Osakeyhtiön taloudellinen raportointi ja tilintarkastus. Helsinki 2009 s. 101, Mähönen Villa 2006(a) s Airaksinen ym s Mähönen 2009 s Jukka Mähönen: Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja yhtiöoikeus. Helsinki 2005 s Taina Pihlajarinne: Hallituksen jäsenen uudistettu toimintavelvollisuus osakeyhtiön oman pääoman vähentyessä. Lakimies 2007 s , s Juhani Kyläkallio Olli Iirola Kalle Kyläkallio: Osakeyhtiö. Helsinki 2008 s HE 27/1977 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s Jos hallitus tilinpäätöstä laadittaessa tai muutoin havaitsi, että yhtiön oma pääoma on pienempi kuin kolmasosa osakepääomasta, hallituksen oli mahdollisimman pian kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan. Yhtiö oli asetettava selvi-

10 988 sen perusteluihin voi kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä yrityksen kannattavuuden paraneminen ei aina välittömästi kohenna yrityksen maksuvalmiutta eikä varsinkaan vakavaraisuutta. On muistettava, että yrityksen oman pääoman rakenne ja vakavaraisuusasema on pidemmän ajanjakson kehityksen tulos. Yritys voi siis olla kannattava ja maksuvalmius voi olla yrityksen toiminnan kannalta riittävällä tasolla, vaikka vakavaraisuus taseen vastattavaa erien perusteella tarkasteltuna olisikin heikko. 40 Etuoikeudettomien velkojien ja julkisoikeudellisten verojen tai maksujen velkojan asemaa saattaa varmistaa osaltaan eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa käytetty vastuun samastus. Vastuun samastuksella tarkoitetaan osakkaiden rajoitetusta vastuusta luopumista ja osakkeenomistajien asettamista vastuullisiksi yhtiön velvoitteista tuomioistuimen ratkaisulla, vastoin osakeyhtiölain (1:2.2) nimenomaista sääntöä. Kirjallisuudessa painotetaan huomion kiinnittämistä erityisesti muiden velkojien kuin sopimusvelkojien asemaan silloin, kun vastuun samastaminen voi tulla kysymykseen. 41 Mähösen ja Villan mukaan samaan lopputulokseen voidaan päästä osakeyhtiölain mukaisen lojaliteettivelvoitteen rikkomisen kautta vaikka vastuun samastamista ei hyväksyttäisikään. He painottavat kuitenkin, että lojaliteettivelvollisuuden rikkomisen tulee tapahtua velkoja yhtiö-relaatiossa, sillä velkojaa kohtaan suuntautuva epälojaalisuus voi oikeuskäytännön (KKO 1996:2) mukaan perustaa velkavastuun. 42 Samastusta voidaan pitää yhteisnimikkeenä tilanteille, joissa osakeyhtiötä ei enää pidetä erillisenä oikeussubjektina toisesta oikeussubjektista. Samastussuunta voi kääntyä myös niin, että yhtiön varallisuutta käytetään osakkeenomistajan velkojen suorittamiseen. Tämän suuntaiseen samastamiseen liittyy keinotekoinen järjestely, joka tulee esiin insolvenssi- ja vero-oikeudessa. Keinotekoisissa järjestelyissä on kyse sellaisista varallisuus- tai muista järjestelyistä, joille annettu oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Keinotekoisissa järjestelyissä vastuun samastaminen koskee epäaitoa sivullistahoa ja samastus liittyy omistusoikeuteen. 43 Kirjallisuudessa ollaan eri mieltä velkojien suojan vahvistumisen tasosta osakeyhtiölain uudistumisen jälkeen. Esimerkiksi Mähönen ja Villa arvioivat, että velkojien suoja on vahvistunut verrattuna vuoden 1978 lakiin. Heidän perustelunsa mukaan velkojien suojaa vahvistaa erityisesti se, että OYL 13:2:n tystilaan, jollei kyseessä olevan tilikauden tilinpäätöstä käsittelevässä yhtiökokouksessa tasetta vahvistettaessa voitu todeta, että yhtiön oma pääoma oli vähintään puolet osakepääomasta. 40 Ks. Pasi Syrjä Seppo Villa: Osakeyhtiölain maksukykyisyyden käsitteen tilastollinen tarkastelu. Defensor Legis 2008 s Airaksinen ym s. 15 ja Savela 2006 s Ks. vastuun samastuksesta syvemmin Mähönen Villa 2006(a) s Tuula Linna: Oikeuden väärinkäytön kielto ja sen sovelluksia. Lakimies 2004 s , s. 636.

11 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 989 mukainen maksukykytesti koskee kaikkea 44 osakkeenomistajille tapahtuvaa varojen jakamista. 45 Sen sijaan Kyläkalliot ja Iirola ovat täysin toista mieltä ja toteavat seuraavasti:»lailla ei voida saada aikaan yhtiön toiminnan voitollisuutta tai yhtiön pysymistä vakavaraisena. Vaikuttaa siltä, osakeyhtiölakia säädettäes sä ei ole edes pyritty siihen mikäli se edes lainsäädännöllisin keinon on yleensä mahdollista että toimivan osakeyhtiön varat vastaisivat yhtiön sitoumuksia.» 46 Kyläkallioiden ja Iirolan näkemykseen tulisi kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä velkojien suojan kannalta keskeistä osakeyhtiölainsäädännössä osakkeenomistaja velkoja-relaatiossa on osakkeenomistajan opportunistisen käyttäytymisen estäminen. Mikäli yritystoiminta on epäonnistunut ja yhtiön varat eivät vastaa yhtiön sitoumuksia, yhtiön liiketoiminta tuskin on mahdollista kovinkaan pitkään. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan voi tällaisessa tilanteessa saada yhtiöstä taloudellista hyötyä itselleen varojenjakosäännösten ja omistuksensa residuaaliluonteen vuoksi. Velkojan maksunsaantiasemahan on osakeyhtiölain perusteella parempi kuin osakkeenomistajan (OYL 20:7.1 ja 20:15.1). Osakkeenomistaja voi saada osakkeelleen jako-osuutta vasta sen jälkeen, kun yhtiön velat on maksettu tai maksuun on varattu riittävä määrä yhtiön varallisuutta. 47 Suomen osakeyhtiölain vaikutuksia sijoittajan- ja velkojansuojaan on tutkittu myös oikeus ja rahoitus -tutkimuksen (law and finance) lähtökohdista. 48 Tutkimuksessa tarkasteltiin voimassa olevan osakeyhtiölain tarjoamaa sijoittajan- ja velkojansuojaa verrattuna edellisen osakeyhtiölain aikaiseen tilanteeseen. Mittareina käytettiin La Portan, Lopez-de-Silanesin, Shleiferin ja Vishnyn kehittämiä osakkeenomistajien ja velkojien suojaa määrittäviä indeksejä. 49 Nämä indeksit muodostavat nykyisin vakiintuneen lähtökohdan lainsäädännön vaikutusten tutkimiseen eri maissa. 50 Indekseillä mitattuna velkojien suojan taso näyttää parantuneen vuoden 1978 osakeyhtiölain uudistuksessa, mutta nykyinen osakeyhtiölaki ei ole vaikuttanut lainkaan velkojien suojaan. 51 Kirjoittajat kuitenkin toteavat, että indeksien tulkinta ei ole yksiselitteistä ja ne mittaavat vain osaa 44 Osakeyhtiön maksukykysäännös koskee lähtökohtaisesti kaikkia varojenjakotilanteita, mutta se ei kuitenkaan koske pääoman palauttamista yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä. HE 109/2005 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s. 121 ja Mähönen Villa 2006(b) s Kyläkallio ym s Esim. Mähönen Villa 2006(b) s Timo Korkeamäki Elina Rainio Tuomas Takalo: Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 4/2006. s Rafael La Porta Florencio Lopez-de-Silanes Andrei Schleifer R. Vishny: Legal determinants of external finance. Journal of Finance 1997/52 s Rafael La Porta Florencio Lopez-de-Silanes Andrei Schleifer R. Vishny: Law and Finance. Journal of Political Economy 1998/106 s Korkeamäki ym s Tutkimuksessa käytettiin velkojien suojan tason mittaamiseen viittä indeksiä; La Portan et al. (1997, 1998) kehittämää indaksiä (LLSVcr), Pistorin indeksiä (LLSVcr_pis) sekä velko-

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Maksukykytesti. Manne Airaksinen

Maksukykytesti. Manne Airaksinen Maksukykytesti Manne Airaksinen Oma pääoma (8:1) 2 Sidottu oma pääoma osakepääoma VPL: vanhat ylikurssi- ja vararahastot arvonkorotusrahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (IFRS)

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Kari Lautjärvi

YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Kari Lautjärvi YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa Kari Lautjärvi Alma Talent Helsinki 2017 Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2901-9 ISBN 978-952-14-2903-3

Lisätiedot

Päätökseen vaikuttavia tekijöitä urheiluseuran toiminnassa

Päätökseen vaikuttavia tekijöitä urheiluseuran toiminnassa Päätökseen vaikuttavia tekijöitä urheiluseuran toiminnassa Oikeudelliset viitekehykset Oy Ry Osakkeen omistajat ja jäsenet Mitä oikeudelliset viitekehitykset ovat ja miksi ne ovat tärkeitä Päätökset voidaan

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Maksukyky osakeyhtiölaissa Uusi OYL 21.7.2006 13 luku 2 Varoja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Tarkoitus: Selvittää maksukyky-, maksukyvyttömyys- ja maksukyvyttömyysriski-käsitteiden keskinäistä suhdetta, käsitteiden sisältöä, käyttöä ja ongelmia. Näkökulmat: - Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT KPMG Oy Ab 1 KHT- yht ei sö Ti mo Markkol a, KHT Tampereen al ue Hermi ankatu 8 D, 33720 Tampere puh (03)3165947

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot