Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä"

Transkriptio

1 Lakimies 6/2010 s Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto Tässä kirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden velkojien suojaa pienten osakeyhtiöiden lähtökohdista. Pienten yritysten pääosakkeenomistajille eli omistaja-johtajille 1 yritys on yleensä pääasiallinen tulonlähde. Tämän vuoksi keskeinen yhtiöoikeudellinen kysymys on se, miten yhtiö voi jakaa varoja pääosakkeenomistajalle. Pääomatuloverotuksen muuttaminen on suunnitteilla. Mikäli pääomatuloverotus kiristyy, on täysin mahdollista, että omistaja-johtaja siirtyy ottamaan yhä useammin osinkotulon sijaan palkkatuloa. Palkkatulo 2, matkakorvaus ja pääomistajalle mahdollisesti maksettava vastikkeellinen tulo (esimerkiksi vuokra) eivät kuulu osakeyhtiölain (624/2006, OYL) varojenjakosäännösten piiriin silloin, kun maksuperuste ja määrä ovat liiketaloudellisesti perusteltavissa. Kirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan riittävyyttä pienissä suomalaisissa omistajan johtamissa yhtiöissä. Tämän vuoksi kirjoituksessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat pienissä yrityksissä tehtävään osingonjakopäätökseen sekä miten OYL 13:5:n mukaiset varojenjakosäännökset otetaan huomioon osingonjakopäätöstä tehtäessä. Näiden varojenjakosäännösten mukaan yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, jollei yhtiön maksukykyä vaaranneta. Ensin tehdään niin sanottu tasetesti, jossa katsotaan, onko yhtiöllä jaettavia voittovaroja. Toisen vaiheen testiä kutsutaan maksukykytestiksi. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei varojen jako aiheuta maksukyvyttömyyttä. Kir- 1 Tässä tutkimuksessa omistaja-johtajalla tarkoitetaan yksityisen osakeyhtiön osakkeenomistajaa, joka vastaa yhtiön liiketoimintaan liittyvästä päätöksenteosta. Tutkimuksen kyselyaineistossa vastaajan omistaja-johtajuus määräytyy sen mukaan, miten vastaaja itse mieltää oman asemansa yrityksessä. Johtajan omistuksen määrää ei ole otettu rajaavaksi tekijäksi, koska tutkimuskysymyksen käsittelyn kannalta ei ole keskeistä, kuinka paljon päätöksenteosta vastaava omistaa yhtiön osakkeita. 2 Kohtuullinen ja perustellusti maksettu palkkatulo ei kuulu osakeyhtiölain varojenjakosääntelyn piiriin, koska kyseessä on yhtiölle vähennyskelpoinen meno, eikä varojenjako. Palkka voi olla peiteltyä osinkoa silloin, kun sen maksulle ei ole maksuperustetta tai se on kohtuuttoman suuri työpanokseen nähden. Osakkaan saaman peitellyn osingon verotusmenettelystä säädetään laissa verotusmenettelystä (29, 470/1998, VML) ja tuloverolaissa (33 d, 1535/1992, TVL).

2 980 joituksessa aihetta lähestytään yrittäjien tosiasiallisen käyttäytymisen näkökulmasta. Tämän selvittämiseksi käytettiin yrityksistä kerättyä kyselyaineistoa. Tarkoituksena on, liiketaloustieteellisestä näkökulmasta, herättää myös oikeustieteellistä keskustelua osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan riittävyydestä pienissä yhtiöissä. Vaikka yhtiön velkojaa on tarkoitus suojata lainsäädännössä ensisijaisesti insolvenssioikeudellisin normein, myös osakeyhtiölaissa on velkojien suojaksi tarkoitettuja normeja. Osakeyhtiössä velkojien suoja perustuu vahvaan oikeushenkilöllisyyden sisältöön. Velkojien suojan näkökulmasta oikeushenkilöllisyys on vaikutukseltaan verrannollinen osakkeenomistajan rajoitettuun vastuuseen. Tämä on havainnollistettu kuviossa 1; yhtiön oikeushenkilöllisyys suojaa yhtiön varallisuutta osakkeenomistajien velkojien vaateilta. Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista suojaa osakkeenomistajia yhtiön velkojien vaateilta. Osakkeenomistaja ei ole yhtiöoikeudellisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista muulla kuin sijoittamallaan pääomalla ja saa mahdollisesti tuottoa sijoitukselleen, jos osakeyhtiö jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Osakeyhtiön rajoitetun vastuun taustalla on sidotun oman pääoman pysyvyyden periaate (OYL 1:3). Osakkeenomistajat eivät voi palauttaa itselleen yhtiön sidottua omaa pääomaa noudattamatta velkojiensuojamenettelyä (OYL 14:2). Osakeyhtiön pääomarakennetta säännellään osakeyhtiölain 8 luvussa. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma ja realisoimattomia arvonnousuja sisältävät kirjanpitolain (1336/1997, KPL) mukaiset arvonkorotusrahasto (5:17) ja käyvän arvon rahasto (5:2 a) sekä IFRS-standardeihin perustuva käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto (KPL 7 a ). Myös entisen osakeyhtiölain aikana kertyneet ylikurssi- ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa (VPL 13 ). 3 Osakeyhtiölain periaatteista osakkeenomistajan rajoitettu vastuu (OYL 1:2.2) sekä pääoman pysyvyys (OYL 1:3.1) ovat velkojien aseman turvaamisen kannalta keskeisiä. Kirjoituksessa tarkastellaan ensin keskeisimpiä insolvenssioikeudellisia normeja. Niihin perehdytään vain lyhyesti, koska velkojien suojaan on tarkoitus perehtyä kyselyaineiston avulla ainoastaan osakeyhtiölain tarjoaman sääntelyn kautta. 3 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 625/2006.

3 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 981 ETUOIKEUDETON VELKOJA Pääoman pysyvyys OSAKEYHTIÖ Oikeushenkilöllisyys mahdollistaa velkasuhteen ETUOIKEUTETTU VELKOJA Rajoitettu vastuu Rajoitettu vastuu Yhtiön oikeushenkilöllisyys OSAKKEEN- OMISTAJAN VELKOJA OSAKKEEN- OMISTAJA Kuvio 1. Osakeyhtiömuodon tarjoama velkojien suoja 2. Keskeisimmät insolvenssioikeudelliset normistot Yhtiön velkojia suojataan esimerkiksi rikoslain (RL) 39:1 2:n (769/1990) velallisen epärehellisyyttä ja velallisen petosta koskevissa säännöksissä, kuten myös takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/1991, TakSL), yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993, YrSanL) sekä konkurssilaissa (120/2004, KonkL). Keskeinen lähtökohta näissä normistoissa on, että niitä sovellettaessa yritys on jo maksukyvytön. Maksukyvyttömyys tarkoittaa KonkL 2:1.2:n mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys on yleinen konkurssiperuste: eroa ei ole siinä, onko konkurssiin hakijana velallinen vai velkoja. Merkitystä ei ole myöskään sillä, minkälaisesta velasta on kysymys. 4 Konkursseissa tehdyissä tutkintapyynnöissä keskeisinä rikosnimikkeinä ovat tyypillisesti kirjanpitorikokset, velallisen rikokset sekä verorikokset. 5 4 Mikko Könkkölä: Konkurssiin asettamisen edellytykset uuden konkurssilain mukaan. Defensor Legis 2005 s , s Johanna Korkea-aho: Rikosepäilyjen toteutuminen rauenneissa konkursseissa. Defensor Legis 2008 s , s. 91.

4 982 Rikoslain 39 luvun velallisen epärehellisyyttä koskevien säännösten tarkoitus on ensisijaisesti suojata velkojien taloudellisia etuja. 6 Pääsääntönä pidetään, että velallisen epärehellisyys on rangaistava teko, mikäli teko ajoittuu velallisen taloudelliseen kriisitilanteeseen. Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistössä (RL 39:1) tarkoitetut teot eivät siis ole rangaistavia, jos ne eivät vaikuta velallisen kykyyn suoriutua velvoitteistaan. 7 Velallisen taloudellisen kriisitilanteen tunnusmerkiksi on valittu maksukyvyttömyys, koska teon tulee aiheuttaa maksukyvyttömyys tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttä. 8 Edellisen kaltainen velkojien suoja on ex post -tyyppistä sääntelyä. Nämä säännökset realisoituvat yrityksen toiminnassa vasta, kun se on todettu maksukyvyttömäksi. Oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että velallisen epärehellisyydestä voitaisiin tuomita myös silloin, kun velallinen vaarantaa velkojien intressejä aiheuttamalla itselleen maksukyvyttömyyden luovuttamalla omaisuuttaan. 9 Myös osakeyhtiölain normeilla voidaan nähdä olevan velkojaa ennalta suojaava vaikutus. Varoja ei saa jakaa osakkeenomistajille, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden (OYL 13:2). Yrityksen tulee ottaa mainitut säännökset huomioon jo ennen kuin mahdolliset liiketoiminnan vaikeudet ovat ilmenneet. Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, miten osakeyhtiölaissa suojataan velkojien saamisia yhtiöltä. 3. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys ja rajoitetun vastuun merkitys yhtiön velkojan kannalta Riippumatta oikeusjärjestyksen piirteistä kaikilla osakeyhtiöillä on pohjimmiltaan samanlainen rakenne. Näistä luonteenpiirteistä keskeisimpiä ovat oikeushenkilöllisyys, rajoitettu vastuu, osakkeiden siirtokelpoisuus, delegoitu johtaminen (johdon ja omistuksen erillisyys) ja jaettu omistus suhteessa osakkeenomistajan sijoittamaan pääomapanokseen. Yhtiö voidaan jaotella heikoksi tai vahvaksi oikeushenkilöksi sillä perusteella, esiintyvätkö edellä mainitut ominaisuudet kyseisessä yhtiömuodossa. 10 Tällä perusteella osakeyhtiön oikeushenki- 6 HE 268/1993 vp kätkemisrikosta, luottamusaseman väärinkäyttöä ja velallisen epärehellisyyttä koskevien rikoslain säännöksien muuttamiseksi s Jussi Tapani: Mitä rikoslaki kieltää maksukyvyttömyyden uhatessa? Defensor Legis 2000 s , s Pekka Viljanen: Näkökohtia velallisen epärehellisyydestä. Lakimies 1998 s , s HE 66/1988 vp rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi s Ks. myös Viljanen LM 1998 s Ks. Viljanen LM 1998 lähteineen s Reinier R. Kraakman Paul Davies Henry Hansmann Gerhard Hertig Klaus J. Hop Hideki Kanda Edward B. Rock: The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford 2009 s. 5 7.

5 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 983 löllisyyden voidaan katsoa olevan vahva. Sen sijaan henkilöyhtiöiden oikeushenkilöllisyys on heikompi muun muassa sen vuoksi, että omistajat ovat vastuussa myös yhtiön veloista. Yhtiön velkoja voi tarpeen vaatiessa periä velkaa joko joltakulta osakkaalta tai yhtiöltä. Osakeyhtiölaissa todetaan lyhyesti osakeyhtiöoikeuden keskeiset lähtökohdat (OYL 1:2), muun muassa oikeushenkilöllisyys sekä osakkeenomistajan rajoitettu vastuu. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys käsittää sekä oikeuskelpoisuuden että oikeustoimikelpoisuuden. Yhtiöllä voi näin ollen olla oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kyky itse määrätä niistä. Osakeyhtiön erillinen oikeushenkilöllisyys merkitsee myös sitä, että sen varallisuus on erillään osakkeenomistajien varallisuudesta. Lisäksi oikeushenkilön erillisyys näkyy osakeyhtiön päätöksentekoa ja toimielimiä koskevassa säännöksissä. Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja yhtiön hallitus. 11 Osakkeenomistaja ei voi edustaa yhtiötä ilman erillistä valtuutusta. Osakeyhtiön johdon asianmukaisesti tekemät päätökset sitovat yhtiötä, eivät osakkeenomistajia. Osakeyhtiön rajoitettu vastuu (OYL 1:2.2) merkitsee sitä, että osakkeenomistajat eivät ole yhtiöoikeudellisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. 12 Osakkeenomistajan taloudellinen riski rajoittuu ainoastaan hänen sijoittamansa pääoman menettämiseen, jollei hänellä ole muita yhtiösuhteen ulkopuolisia sitoumuksia yhtiön velvoitteista. Rajoitettu vastuu vähentää myös valvontakustannuksia; mitä pienempi riski osakkeenomistajalla on, sitä vähemmän hänellä on intressiä valvoa yritysjohtoa. Ilman rajoitettua vastuuta sijoittaja ei luultavasti uskaltaisi jättää yhtiön ja siten samalla oman sijoituksensa johtamista vieraisiin käsiin. 13 OYL 1:2.2:n säännös mahdollistaa siten sekä sijoittajien tehokkaan riskinoton että sijoittajariskin hajauttamisen mahdollistamalla sijoittamisen useampaan yritykseen. 14 Myös osakkeiden vapaa siirrettävyys pienentää valvontakustannuksia, sillä yhtiön johdon toimet heijastuvat yhtiön osakkeiden kysyntään ja hintaan. 15 Rajoitetun vastuun ja yhtiön omaisuuden itsenäisyyden etuna pidetään sitä, etteivät osakkeenomistajan velkojat voi vaatia osakkeenomistajalta olevaa saamistaan yritykseltä. Näin ollen yrityksen rahoittajien ei tarvitse tarkastaa osakkeenomistajien luottotietoja, koska yhtiö on pääsääntöisesti vastuussa vain omista velvoitteistaan. Osakeyhtiössä on mahdollista suuri osakkeenomistajien määrä. Jos omistajuus vaihtuu usein, rahoittajalle on aikaa vievää ja kallista selvittää kaikkien osakkaiden luottotiedot. Myöskään osakkeenomistajien ei 11 HE 109/2005 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. Helsinki 2006(b) s Manne Airaksinen Jyrki Jauhiainen: Osakeyhtiölaki. Porvoo 1997 s Mähönen Villa 2006(b) s Judith Freedman: Limited Liability: Large Company Theory and Small Firms. The Modern Law Review Vol. 63 No 3 s , s. 319,

6 984 tarvitse selvittää muiden osakkeenomistajien varallisuutta uskaltaakseen sijoittaa yhtiöön, vaan ainoastaan yhtiöön liittyvät ominaisuudet merkitsevät. 16 Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu säästää transaktiokustannuksia sekä ex ante (selville ottamisen kustannukset) että ex post (valvontakustannukset). Mutta ennen kaikkea rajoitetun vastuun merkitys korostuu keinona hajauttaa yritykseen liittyvää riskiä yksittäisiltä sijoittajilta yhtiön velkojille Rajoitettu vastuu ja pienet osakeyhtiöt Kaikki edellä luetellut rajoitetun vastuun edut toteutuvat pitkälti suurissa yrityksissä. Pienille yrityksille rajoitettu vastuu ei välttämättä tuo vastaavia tehokkuus etuja. 18 Riskiä ei jaeta suuren osakkeenomistajamäärän kesken vaan hajautetaan osittain yhtiön velkojille. 19 Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu, pieni sijoituksen vähimmäismäärä ja sijoituksen viimesijainen luonne voivat saada aikaan moraalikatoa. 20 Tämä tarkoittaa, että koska sijoitettuna on vain tietty varallisuus, jonka kaiken lisäksi saa yhtiöstä vasta velkojien saamisten jälkeen, omistaja-johtajalle saattaa tulla kiusaus tehdä opportunistisia ja riskialttiita päätöksiä. On mahdollista, että otetaan liiallisia liiketoiminnallisia riskejä tai pyritään siirtämään yhtiöstä varallisuutta yksityistalouteen velkojan kustannuksella. 21 Varallisuutta voidaan siirtää yksityistalouteen esimerkiksi liiketoiminnallisesti perusteltuina kohtuullisina kulukorvauksina tai palkkana. Ulkopuolisen on hyvin vaikea arvioida kulukorvausten määrän oikeellisuutta tai sitä, vastaako omistaja-johtajalle maksettu palkka työn määrää. Yhtiön sopimusvelkojilla on mahdollisuus suojautua etukäteen osakkeenomistajien opportunistiselta käyttäytymiseltä. He voivat vaatia erillistä vakuutta yhtiöltä tai osakkeenomistajilta sopimuksen täyttämisen takeeksi. Velkoja voi rajoittaa osakkeenomistajien opportunistista käyttäytymistä myös kovenanttien 16 Henry Hansmann Renier Kraakman: The essential role of organizational law. The Yale Law Journal / 3 s Ks. Michael C. Jensen William H. Meckling: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 1976/ 3 s , s Richard A. Posner: Economic Analysis of Law. Aspen Law and Business. 5 th ed. New York 1998, s. 432:»Limited liability is a means not of eliminating the risks of entrepreneurial failure, but of shifting them from individual investors to the voluntary and involuntary creditors of corporation». 18 Freedman 2000 s Freedman 2000 s Moraalikadon käsite liittyy taloustieteistä lähtöisin olevaan agenttiteoriaan, jossa moraalikatoon liitetään agentin toimiminen päämiehen tavoitteiden vastaisesti. Toiminnan keskeisenä seurauksena on kasvanut riskinotto. 21 Kevin Keasey Robert Watson: Owner-manager drawings, firm performance and financial structure: an analysis of small and closely-held UK firms. Journal of Business Finance and Accounting (5 6) , s. 757.

7 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 985 avulla. Empiirisen tutkimuksen tuloksena on todettu, että omistaja-johtajan vahva asema yhtiössä todella heikentää luoton saatavuutta ja tiukentaa luottoehtoja. 22 Pääosakkeenomistajat joutuvat antamaan henkilökohtaista omaisuuttaan yhtiön velan vakuudeksi, tai lainan korko on suurempi tällaisille yhtiöille. Näillä tavoin sopimusvelkojat voivat siirtää riskiä takaisin osakkeenomistajille. Sen lisäksi, että velkojat voivat turvata vakuudella sen, että velalliset täyttävät sitoumuksensa, vakuudella voi olla välillinenkin vaikutus. Jos osakkeenomista jien omaa varallisuutta on sidottu yhtiön toimintaan, opportunistisen riskinoton todennäköisyys pienenee. Velkojat voivat myös suojautua hinnoittelemalla yhtiöön liittyvän riskin siten, että se kattaa velallisyhtiön konkurssiriskin. 23 Lisäksi esimerkiksi tavarantoimittajat voivat vaatia ennakko- tai käteismaksua. Osakeyhtiötä koskeva sääntely ulottaa vaikutuksensa myös tahoihin, jotka eivät ole niihin nimenomaisin sopimuksin sitoutuneet, esimerkiksi vahingonkorvausvelkojiin. 24 Osakeyhtiö joutuu myös sellaisiin velkasuhteisiin, joissa velkoja ei voi valita velallista. Sellaisia voivat olla julkisoikeudelliset verot tai maksut, ja myös pakollisten vakuutusten myöntäjät voidaan laskea tähän ryhmään. Edellä mainitut velkojat eivät voi varautua riskiin etukäteen sopimalla luoton ehdoista. Tosin vakuutusyhtiöt voivat hinnoitella pakolliset vakuutukset sen mukaan, että»vapaamatkustajien» aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon. Yhteiskunta voi ottaa saman huomioon verotuksessa. Jäljelle jäävät vielä vahingonkorvausvelkojat, joilla ei ole mahdollisuutta jakaa tai siirtää riskiä muille. Riski tulee siirtää parhaiten sen kantavalle osapuolelle, mutta tämä rajoitetun vastuun tuoma mahdollisuus ei toteudu pienissä osakeyhtiöissä, vaan se ennemminkin vahvistaa valveutuneiden sopimusvelkojien asemaa velkasopimussuhteen ulkopuolisten kustannuksella. 25 Sopimusten transaktiokustannuksiin liittyvän teorian mukaan silloin, kun tietystä riskistä ei voida sopia, siitä tulisi säätää laissa. 26 Osakeyhtiölain säännöksillä oman pääoman pysyvyydestä ja nimenomaisilla varojenjakoa koskevilla säännöksillä on tärkeä merkitys etenkin velkasopimussuhteen ulkopuolisille velkojille. Lisäksi osakeyhtiön voiton tuottamistarkoitus ja johdon velvollisuuksiin liittyvät säännökset suojelevat jossain määrin myös näitä etuoikeudettomia velkojia. 22 Mervi Niskanen Jyrki Niskanen: Small Business Borrowing and the Owner-Manager Agency Costs: Evidence on Finnish Data. Journal of Small Business Management (1) s Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu 2672 Hämeen läänin yrityksestä. Tiedot ovat vuosilta Ks. Airaksinen Jauhiainen 1997 s Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö I. Yleiset opit. Porvoo 2006(a) s Freedman 2000 s Robert Cooter Thomas Ulen: Law and Economics. International edition 2004 s. 211,

8 Pääoman pysyvyys ja velkojien suoja Pääoman pysyvyys (OYL 1:3.2, 13:1 3, 13:5 ja 14:2) on eräs keskeisiä osakeyhtiöoikeuden periaatteita, ja sitä on pidetty keskeisenä velkojia suojaavana säännöksenä. Koska osakkeenomistaja on vastuussa yhtiön veloista vain sijoittamallaan osuudella, yhtiön varallisuudella on keskeinen merkitys velkojien suojalle. 27 Tämän vuoksi on katsottu olevan tärkeää, että yhtiössä on sidottu oma pääoma, jota ei voi palauttaa osakkeenomistajille ilman velkojien suostumusta. 28 Lisäksi yhtiöllä tulee olla vähimmäisosakepääoma. Yksityisellä osakeyhtiöllä vähimmäisosakepääomavaatimus on euroa (OYL 1:3.1). Yhtiö voi yhtiöjärjestyksessään määrätä myös korkeammasta osakepääomavaatimuksesta. Pääoman pysyvyyteen liittyvät keskeisesti muun muassa säännökset yhtiön varojen jakamisesta (OYL ja 20 luku). Sallittuja varojenjakotapoja ovat voitonjako eli osinko, varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääoman alentaminen, omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen sekä varojen jakaminen yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa (OYL 13:1). Yhtiön maksukyvyn säilyttämistarkoituksen lisäksi osakeyhtiölain mukaisen varojenjaon sääntelyn tarkoituksena on turvata yhtiön pääoman pysyvyyttä. Kuitenkaan pelkästään vähimmäisosakepääoman merkitystä velkojien suojaamisen puskurina ei voida pitää merkityksellisenä, etenkään yksityisissä yhtiöissä, koska vähimmäisosakepääomavaatimus on pieni. 29 Vähimmäisosakepääomaa vastaavat varat katoavat yhtiöstä helposti esimerkiksi yhtiön tilinpäätökseen kirjattujen tappioiden myötä. 30 Varsinkaan etuoikeudettoman velkojan asemaa vähimmäisosakepääoma ei suojaa kovin tehokkaasti, sillä osuus, joka yhtiöstä jää maksujärjestyksessä vakuudellisten velkojien jälkeen, on usein konkurssissa olematon. Lisäksi vähimmäisosakepääomavaatimusta on kirjallisuudessa 31 kritisoitu siitä, että se on sama toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Esimerkiksi tuotantoyritykselle sopiva vähimmäisosakepääomavaatimuksen taso voi olla liian korkea palveluyritykselle. Pientä vähimmäisosakepääomavaatimusta voidaan kuitenkin pitää yritystoiminnan kannustimena. Liian suuri vähimmäisosakepääomavaatimus voi olla jopa este sille, että yritystoiminnan muodoksi valitaan osakeyhtiö. 27 Ari Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Helsinki 2006 s Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki I. Helsinki 2007 s Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki II. Helsinki 2007 s John Armour: Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for Modern Company Law. Modern Law Review :3 s , s Hansmann Kraakman 2000 s. 72, Freedman 2000 s. 337.

9 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä Osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan taso Johdon huolellisuusvelvollisuuden mukaisesti johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (OYL 1:8). Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet yhtiötä kohtaan (viime kädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan) sekä toimimisen yhtiön tarkoituksen mukaisesti. 32 Toimimalla yhtiön tarkoituksen mukaisesti johto pyrkii sellaiseen päätöksentekoon, joka tuottaa voittoa yhtiölle. Oletuksena on, että yhtiön toiminta perustuu going concern -periaatteeseen, eli yhtiön oletetaan jatkavan toimintaansa toistaiseksi. Se, että yhtiön johdolla on tietyn asteinen velvollisuus pyrkiä huolehtimaan yhtiön toiminnan jatkuvuudesta, on myös velkojien etu. 33 Yhtiön johdon tulisi toimia niin, että yhtiö voisi hoitaa vieraan pääoman palautukset ja vieraan pääoman kulut sovitulla tavalla sovitussa ajassa. Vaikka johdon tulisi ainakin jossain määrin ottaa huomioon myös velkojien etu, lähtökohtaisesti yhtiön johdolla on fidusiaarisia huolellisuus- ja lojaalisuusvelvollisuuksia velkojia kohtaan vain silloin, kun yhtiö on joko maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. 34 Käytännössä velkojien huomioon ottaminen ilmenee osakeyhtiölain velkojansuojasäännösten noudattamisena ja kieltona edistää vain tiettyjen velkojien yksityisiä etuja yhtiön etujen kustannuksella. 35 Yhtiön johdon velvollisuuksiin kuuluu myös jatkuva oman pääoman riittävyyden seuraaminen. Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, sen on tehtävä rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä (OYL 20:23.1). Näiden toimien tarkoituksena on sekä osakkeenomistajien informoiminen että erityisesti velkojien aseman suojaaminen. 36 Yksityisen osakeyhtiön johtoa ei velvoiteta mihinkään toimenpiteisiin yhtiön taloudellisen tilan parantamiseksi. Kyseistä säännöstä on pidetty myös velkojien suojaa heikentävänä, koska se mahdollistaa osakeyhtiön toiminnan jatkumisen ylivelkaisena. 37 Aikaisemman osakeyhtiölain esitöissä katsottiin, että yritystoiminnan jatkaminen olisi liian riskialtista, kun omasta pääomasta on menetetty yli puolet. 38 Sääntely (13:2, 734/1978, EOYL) perustui oletukseen, että oma pääoma turvaa tehokkaasti yhtiön velkojien saatavat. 39 Edellisiin velkojien suojan tason heikkenemi- 32 Jukka Mähönen: Osakeyhtiön taloudellinen raportointi ja tilintarkastus. Helsinki 2009 s. 101, Mähönen Villa 2006(a) s Airaksinen ym s Mähönen 2009 s Jukka Mähönen: Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja yhtiöoikeus. Helsinki 2005 s Taina Pihlajarinne: Hallituksen jäsenen uudistettu toimintavelvollisuus osakeyhtiön oman pääoman vähentyessä. Lakimies 2007 s , s Juhani Kyläkallio Olli Iirola Kalle Kyläkallio: Osakeyhtiö. Helsinki 2008 s HE 27/1977 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s Jos hallitus tilinpäätöstä laadittaessa tai muutoin havaitsi, että yhtiön oma pääoma on pienempi kuin kolmasosa osakepääomasta, hallituksen oli mahdollisimman pian kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan. Yhtiö oli asetettava selvi-

10 988 sen perusteluihin voi kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä yrityksen kannattavuuden paraneminen ei aina välittömästi kohenna yrityksen maksuvalmiutta eikä varsinkaan vakavaraisuutta. On muistettava, että yrityksen oman pääoman rakenne ja vakavaraisuusasema on pidemmän ajanjakson kehityksen tulos. Yritys voi siis olla kannattava ja maksuvalmius voi olla yrityksen toiminnan kannalta riittävällä tasolla, vaikka vakavaraisuus taseen vastattavaa erien perusteella tarkasteltuna olisikin heikko. 40 Etuoikeudettomien velkojien ja julkisoikeudellisten verojen tai maksujen velkojan asemaa saattaa varmistaa osaltaan eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa käytetty vastuun samastus. Vastuun samastuksella tarkoitetaan osakkaiden rajoitetusta vastuusta luopumista ja osakkeenomistajien asettamista vastuullisiksi yhtiön velvoitteista tuomioistuimen ratkaisulla, vastoin osakeyhtiölain (1:2.2) nimenomaista sääntöä. Kirjallisuudessa painotetaan huomion kiinnittämistä erityisesti muiden velkojien kuin sopimusvelkojien asemaan silloin, kun vastuun samastaminen voi tulla kysymykseen. 41 Mähösen ja Villan mukaan samaan lopputulokseen voidaan päästä osakeyhtiölain mukaisen lojaliteettivelvoitteen rikkomisen kautta vaikka vastuun samastamista ei hyväksyttäisikään. He painottavat kuitenkin, että lojaliteettivelvollisuuden rikkomisen tulee tapahtua velkoja yhtiö-relaatiossa, sillä velkojaa kohtaan suuntautuva epälojaalisuus voi oikeuskäytännön (KKO 1996:2) mukaan perustaa velkavastuun. 42 Samastusta voidaan pitää yhteisnimikkeenä tilanteille, joissa osakeyhtiötä ei enää pidetä erillisenä oikeussubjektina toisesta oikeussubjektista. Samastussuunta voi kääntyä myös niin, että yhtiön varallisuutta käytetään osakkeenomistajan velkojen suorittamiseen. Tämän suuntaiseen samastamiseen liittyy keinotekoinen järjestely, joka tulee esiin insolvenssi- ja vero-oikeudessa. Keinotekoisissa järjestelyissä on kyse sellaisista varallisuus- tai muista järjestelyistä, joille annettu oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Keinotekoisissa järjestelyissä vastuun samastaminen koskee epäaitoa sivullistahoa ja samastus liittyy omistusoikeuteen. 43 Kirjallisuudessa ollaan eri mieltä velkojien suojan vahvistumisen tasosta osakeyhtiölain uudistumisen jälkeen. Esimerkiksi Mähönen ja Villa arvioivat, että velkojien suoja on vahvistunut verrattuna vuoden 1978 lakiin. Heidän perustelunsa mukaan velkojien suojaa vahvistaa erityisesti se, että OYL 13:2:n tystilaan, jollei kyseessä olevan tilikauden tilinpäätöstä käsittelevässä yhtiökokouksessa tasetta vahvistettaessa voitu todeta, että yhtiön oma pääoma oli vähintään puolet osakepääomasta. 40 Ks. Pasi Syrjä Seppo Villa: Osakeyhtiölain maksukykyisyyden käsitteen tilastollinen tarkastelu. Defensor Legis 2008 s Airaksinen ym s. 15 ja Savela 2006 s Ks. vastuun samastuksesta syvemmin Mähönen Villa 2006(a) s Tuula Linna: Oikeuden väärinkäytön kielto ja sen sovelluksia. Lakimies 2004 s , s. 636.

11 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 989 mukainen maksukykytesti koskee kaikkea 44 osakkeenomistajille tapahtuvaa varojen jakamista. 45 Sen sijaan Kyläkalliot ja Iirola ovat täysin toista mieltä ja toteavat seuraavasti:»lailla ei voida saada aikaan yhtiön toiminnan voitollisuutta tai yhtiön pysymistä vakavaraisena. Vaikuttaa siltä, osakeyhtiölakia säädettäes sä ei ole edes pyritty siihen mikäli se edes lainsäädännöllisin keinon on yleensä mahdollista että toimivan osakeyhtiön varat vastaisivat yhtiön sitoumuksia.» 46 Kyläkallioiden ja Iirolan näkemykseen tulisi kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä velkojien suojan kannalta keskeistä osakeyhtiölainsäädännössä osakkeenomistaja velkoja-relaatiossa on osakkeenomistajan opportunistisen käyttäytymisen estäminen. Mikäli yritystoiminta on epäonnistunut ja yhtiön varat eivät vastaa yhtiön sitoumuksia, yhtiön liiketoiminta tuskin on mahdollista kovinkaan pitkään. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan voi tällaisessa tilanteessa saada yhtiöstä taloudellista hyötyä itselleen varojenjakosäännösten ja omistuksensa residuaaliluonteen vuoksi. Velkojan maksunsaantiasemahan on osakeyhtiölain perusteella parempi kuin osakkeenomistajan (OYL 20:7.1 ja 20:15.1). Osakkeenomistaja voi saada osakkeelleen jako-osuutta vasta sen jälkeen, kun yhtiön velat on maksettu tai maksuun on varattu riittävä määrä yhtiön varallisuutta. 47 Suomen osakeyhtiölain vaikutuksia sijoittajan- ja velkojansuojaan on tutkittu myös oikeus ja rahoitus -tutkimuksen (law and finance) lähtökohdista. 48 Tutkimuksessa tarkasteltiin voimassa olevan osakeyhtiölain tarjoamaa sijoittajan- ja velkojansuojaa verrattuna edellisen osakeyhtiölain aikaiseen tilanteeseen. Mittareina käytettiin La Portan, Lopez-de-Silanesin, Shleiferin ja Vishnyn kehittämiä osakkeenomistajien ja velkojien suojaa määrittäviä indeksejä. 49 Nämä indeksit muodostavat nykyisin vakiintuneen lähtökohdan lainsäädännön vaikutusten tutkimiseen eri maissa. 50 Indekseillä mitattuna velkojien suojan taso näyttää parantuneen vuoden 1978 osakeyhtiölain uudistuksessa, mutta nykyinen osakeyhtiölaki ei ole vaikuttanut lainkaan velkojien suojaan. 51 Kirjoittajat kuitenkin toteavat, että indeksien tulkinta ei ole yksiselitteistä ja ne mittaavat vain osaa 44 Osakeyhtiön maksukykysäännös koskee lähtökohtaisesti kaikkia varojenjakotilanteita, mutta se ei kuitenkaan koske pääoman palauttamista yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä. HE 109/2005 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s. 121 ja Mähönen Villa 2006(b) s Kyläkallio ym s Esim. Mähönen Villa 2006(b) s Timo Korkeamäki Elina Rainio Tuomas Takalo: Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 4/2006. s Rafael La Porta Florencio Lopez-de-Silanes Andrei Schleifer R. Vishny: Legal determinants of external finance. Journal of Finance 1997/52 s Rafael La Porta Florencio Lopez-de-Silanes Andrei Schleifer R. Vishny: Law and Finance. Journal of Political Economy 1998/106 s Korkeamäki ym s Tutkimuksessa käytettiin velkojien suojan tason mittaamiseen viittä indeksiä; La Portan et al. (1997, 1998) kehittämää indaksiä (LLSVcr), Pistorin indeksiä (LLSVcr_pis) sekä velko-

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Maksukyky osakeyhtiölaissa Uusi OYL 21.7.2006 13 luku 2 Varoja

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot