Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä"

Transkriptio

1 Lakimies 6/2010 s Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto Tässä kirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden velkojien suojaa pienten osakeyhtiöiden lähtökohdista. Pienten yritysten pääosakkeenomistajille eli omistaja-johtajille 1 yritys on yleensä pääasiallinen tulonlähde. Tämän vuoksi keskeinen yhtiöoikeudellinen kysymys on se, miten yhtiö voi jakaa varoja pääosakkeenomistajalle. Pääomatuloverotuksen muuttaminen on suunnitteilla. Mikäli pääomatuloverotus kiristyy, on täysin mahdollista, että omistaja-johtaja siirtyy ottamaan yhä useammin osinkotulon sijaan palkkatuloa. Palkkatulo 2, matkakorvaus ja pääomistajalle mahdollisesti maksettava vastikkeellinen tulo (esimerkiksi vuokra) eivät kuulu osakeyhtiölain (624/2006, OYL) varojenjakosäännösten piiriin silloin, kun maksuperuste ja määrä ovat liiketaloudellisesti perusteltavissa. Kirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan riittävyyttä pienissä suomalaisissa omistajan johtamissa yhtiöissä. Tämän vuoksi kirjoituksessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat pienissä yrityksissä tehtävään osingonjakopäätökseen sekä miten OYL 13:5:n mukaiset varojenjakosäännökset otetaan huomioon osingonjakopäätöstä tehtäessä. Näiden varojenjakosäännösten mukaan yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, jollei yhtiön maksukykyä vaaranneta. Ensin tehdään niin sanottu tasetesti, jossa katsotaan, onko yhtiöllä jaettavia voittovaroja. Toisen vaiheen testiä kutsutaan maksukykytestiksi. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei varojen jako aiheuta maksukyvyttömyyttä. Kir- 1 Tässä tutkimuksessa omistaja-johtajalla tarkoitetaan yksityisen osakeyhtiön osakkeenomistajaa, joka vastaa yhtiön liiketoimintaan liittyvästä päätöksenteosta. Tutkimuksen kyselyaineistossa vastaajan omistaja-johtajuus määräytyy sen mukaan, miten vastaaja itse mieltää oman asemansa yrityksessä. Johtajan omistuksen määrää ei ole otettu rajaavaksi tekijäksi, koska tutkimuskysymyksen käsittelyn kannalta ei ole keskeistä, kuinka paljon päätöksenteosta vastaava omistaa yhtiön osakkeita. 2 Kohtuullinen ja perustellusti maksettu palkkatulo ei kuulu osakeyhtiölain varojenjakosääntelyn piiriin, koska kyseessä on yhtiölle vähennyskelpoinen meno, eikä varojenjako. Palkka voi olla peiteltyä osinkoa silloin, kun sen maksulle ei ole maksuperustetta tai se on kohtuuttoman suuri työpanokseen nähden. Osakkaan saaman peitellyn osingon verotusmenettelystä säädetään laissa verotusmenettelystä (29, 470/1998, VML) ja tuloverolaissa (33 d, 1535/1992, TVL).

2 980 joituksessa aihetta lähestytään yrittäjien tosiasiallisen käyttäytymisen näkökulmasta. Tämän selvittämiseksi käytettiin yrityksistä kerättyä kyselyaineistoa. Tarkoituksena on, liiketaloustieteellisestä näkökulmasta, herättää myös oikeustieteellistä keskustelua osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan riittävyydestä pienissä yhtiöissä. Vaikka yhtiön velkojaa on tarkoitus suojata lainsäädännössä ensisijaisesti insolvenssioikeudellisin normein, myös osakeyhtiölaissa on velkojien suojaksi tarkoitettuja normeja. Osakeyhtiössä velkojien suoja perustuu vahvaan oikeushenkilöllisyyden sisältöön. Velkojien suojan näkökulmasta oikeushenkilöllisyys on vaikutukseltaan verrannollinen osakkeenomistajan rajoitettuun vastuuseen. Tämä on havainnollistettu kuviossa 1; yhtiön oikeushenkilöllisyys suojaa yhtiön varallisuutta osakkeenomistajien velkojien vaateilta. Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista suojaa osakkeenomistajia yhtiön velkojien vaateilta. Osakkeenomistaja ei ole yhtiöoikeudellisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista muulla kuin sijoittamallaan pääomalla ja saa mahdollisesti tuottoa sijoitukselleen, jos osakeyhtiö jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Osakeyhtiön rajoitetun vastuun taustalla on sidotun oman pääoman pysyvyyden periaate (OYL 1:3). Osakkeenomistajat eivät voi palauttaa itselleen yhtiön sidottua omaa pääomaa noudattamatta velkojiensuojamenettelyä (OYL 14:2). Osakeyhtiön pääomarakennetta säännellään osakeyhtiölain 8 luvussa. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma ja realisoimattomia arvonnousuja sisältävät kirjanpitolain (1336/1997, KPL) mukaiset arvonkorotusrahasto (5:17) ja käyvän arvon rahasto (5:2 a) sekä IFRS-standardeihin perustuva käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto (KPL 7 a ). Myös entisen osakeyhtiölain aikana kertyneet ylikurssi- ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa (VPL 13 ). 3 Osakeyhtiölain periaatteista osakkeenomistajan rajoitettu vastuu (OYL 1:2.2) sekä pääoman pysyvyys (OYL 1:3.1) ovat velkojien aseman turvaamisen kannalta keskeisiä. Kirjoituksessa tarkastellaan ensin keskeisimpiä insolvenssioikeudellisia normeja. Niihin perehdytään vain lyhyesti, koska velkojien suojaan on tarkoitus perehtyä kyselyaineiston avulla ainoastaan osakeyhtiölain tarjoaman sääntelyn kautta. 3 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 625/2006.

3 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 981 ETUOIKEUDETON VELKOJA Pääoman pysyvyys OSAKEYHTIÖ Oikeushenkilöllisyys mahdollistaa velkasuhteen ETUOIKEUTETTU VELKOJA Rajoitettu vastuu Rajoitettu vastuu Yhtiön oikeushenkilöllisyys OSAKKEEN- OMISTAJAN VELKOJA OSAKKEEN- OMISTAJA Kuvio 1. Osakeyhtiömuodon tarjoama velkojien suoja 2. Keskeisimmät insolvenssioikeudelliset normistot Yhtiön velkojia suojataan esimerkiksi rikoslain (RL) 39:1 2:n (769/1990) velallisen epärehellisyyttä ja velallisen petosta koskevissa säännöksissä, kuten myös takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/1991, TakSL), yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993, YrSanL) sekä konkurssilaissa (120/2004, KonkL). Keskeinen lähtökohta näissä normistoissa on, että niitä sovellettaessa yritys on jo maksukyvytön. Maksukyvyttömyys tarkoittaa KonkL 2:1.2:n mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys on yleinen konkurssiperuste: eroa ei ole siinä, onko konkurssiin hakijana velallinen vai velkoja. Merkitystä ei ole myöskään sillä, minkälaisesta velasta on kysymys. 4 Konkursseissa tehdyissä tutkintapyynnöissä keskeisinä rikosnimikkeinä ovat tyypillisesti kirjanpitorikokset, velallisen rikokset sekä verorikokset. 5 4 Mikko Könkkölä: Konkurssiin asettamisen edellytykset uuden konkurssilain mukaan. Defensor Legis 2005 s , s Johanna Korkea-aho: Rikosepäilyjen toteutuminen rauenneissa konkursseissa. Defensor Legis 2008 s , s. 91.

4 982 Rikoslain 39 luvun velallisen epärehellisyyttä koskevien säännösten tarkoitus on ensisijaisesti suojata velkojien taloudellisia etuja. 6 Pääsääntönä pidetään, että velallisen epärehellisyys on rangaistava teko, mikäli teko ajoittuu velallisen taloudelliseen kriisitilanteeseen. Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistössä (RL 39:1) tarkoitetut teot eivät siis ole rangaistavia, jos ne eivät vaikuta velallisen kykyyn suoriutua velvoitteistaan. 7 Velallisen taloudellisen kriisitilanteen tunnusmerkiksi on valittu maksukyvyttömyys, koska teon tulee aiheuttaa maksukyvyttömyys tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttä. 8 Edellisen kaltainen velkojien suoja on ex post -tyyppistä sääntelyä. Nämä säännökset realisoituvat yrityksen toiminnassa vasta, kun se on todettu maksukyvyttömäksi. Oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että velallisen epärehellisyydestä voitaisiin tuomita myös silloin, kun velallinen vaarantaa velkojien intressejä aiheuttamalla itselleen maksukyvyttömyyden luovuttamalla omaisuuttaan. 9 Myös osakeyhtiölain normeilla voidaan nähdä olevan velkojaa ennalta suojaava vaikutus. Varoja ei saa jakaa osakkeenomistajille, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden (OYL 13:2). Yrityksen tulee ottaa mainitut säännökset huomioon jo ennen kuin mahdolliset liiketoiminnan vaikeudet ovat ilmenneet. Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, miten osakeyhtiölaissa suojataan velkojien saamisia yhtiöltä. 3. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys ja rajoitetun vastuun merkitys yhtiön velkojan kannalta Riippumatta oikeusjärjestyksen piirteistä kaikilla osakeyhtiöillä on pohjimmiltaan samanlainen rakenne. Näistä luonteenpiirteistä keskeisimpiä ovat oikeushenkilöllisyys, rajoitettu vastuu, osakkeiden siirtokelpoisuus, delegoitu johtaminen (johdon ja omistuksen erillisyys) ja jaettu omistus suhteessa osakkeenomistajan sijoittamaan pääomapanokseen. Yhtiö voidaan jaotella heikoksi tai vahvaksi oikeushenkilöksi sillä perusteella, esiintyvätkö edellä mainitut ominaisuudet kyseisessä yhtiömuodossa. 10 Tällä perusteella osakeyhtiön oikeushenki- 6 HE 268/1993 vp kätkemisrikosta, luottamusaseman väärinkäyttöä ja velallisen epärehellisyyttä koskevien rikoslain säännöksien muuttamiseksi s Jussi Tapani: Mitä rikoslaki kieltää maksukyvyttömyyden uhatessa? Defensor Legis 2000 s , s Pekka Viljanen: Näkökohtia velallisen epärehellisyydestä. Lakimies 1998 s , s HE 66/1988 vp rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi s Ks. myös Viljanen LM 1998 s Ks. Viljanen LM 1998 lähteineen s Reinier R. Kraakman Paul Davies Henry Hansmann Gerhard Hertig Klaus J. Hop Hideki Kanda Edward B. Rock: The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford 2009 s. 5 7.

5 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 983 löllisyyden voidaan katsoa olevan vahva. Sen sijaan henkilöyhtiöiden oikeushenkilöllisyys on heikompi muun muassa sen vuoksi, että omistajat ovat vastuussa myös yhtiön veloista. Yhtiön velkoja voi tarpeen vaatiessa periä velkaa joko joltakulta osakkaalta tai yhtiöltä. Osakeyhtiölaissa todetaan lyhyesti osakeyhtiöoikeuden keskeiset lähtökohdat (OYL 1:2), muun muassa oikeushenkilöllisyys sekä osakkeenomistajan rajoitettu vastuu. Osakeyhtiön oikeushenkilöllisyys käsittää sekä oikeuskelpoisuuden että oikeustoimikelpoisuuden. Yhtiöllä voi näin ollen olla oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kyky itse määrätä niistä. Osakeyhtiön erillinen oikeushenkilöllisyys merkitsee myös sitä, että sen varallisuus on erillään osakkeenomistajien varallisuudesta. Lisäksi oikeushenkilön erillisyys näkyy osakeyhtiön päätöksentekoa ja toimielimiä koskevassa säännöksissä. Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja yhtiön hallitus. 11 Osakkeenomistaja ei voi edustaa yhtiötä ilman erillistä valtuutusta. Osakeyhtiön johdon asianmukaisesti tekemät päätökset sitovat yhtiötä, eivät osakkeenomistajia. Osakeyhtiön rajoitettu vastuu (OYL 1:2.2) merkitsee sitä, että osakkeenomistajat eivät ole yhtiöoikeudellisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. 12 Osakkeenomistajan taloudellinen riski rajoittuu ainoastaan hänen sijoittamansa pääoman menettämiseen, jollei hänellä ole muita yhtiösuhteen ulkopuolisia sitoumuksia yhtiön velvoitteista. Rajoitettu vastuu vähentää myös valvontakustannuksia; mitä pienempi riski osakkeenomistajalla on, sitä vähemmän hänellä on intressiä valvoa yritysjohtoa. Ilman rajoitettua vastuuta sijoittaja ei luultavasti uskaltaisi jättää yhtiön ja siten samalla oman sijoituksensa johtamista vieraisiin käsiin. 13 OYL 1:2.2:n säännös mahdollistaa siten sekä sijoittajien tehokkaan riskinoton että sijoittajariskin hajauttamisen mahdollistamalla sijoittamisen useampaan yritykseen. 14 Myös osakkeiden vapaa siirrettävyys pienentää valvontakustannuksia, sillä yhtiön johdon toimet heijastuvat yhtiön osakkeiden kysyntään ja hintaan. 15 Rajoitetun vastuun ja yhtiön omaisuuden itsenäisyyden etuna pidetään sitä, etteivät osakkeenomistajan velkojat voi vaatia osakkeenomistajalta olevaa saamistaan yritykseltä. Näin ollen yrityksen rahoittajien ei tarvitse tarkastaa osakkeenomistajien luottotietoja, koska yhtiö on pääsääntöisesti vastuussa vain omista velvoitteistaan. Osakeyhtiössä on mahdollista suuri osakkeenomistajien määrä. Jos omistajuus vaihtuu usein, rahoittajalle on aikaa vievää ja kallista selvittää kaikkien osakkaiden luottotiedot. Myöskään osakkeenomistajien ei 11 HE 109/2005 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. Helsinki 2006(b) s Manne Airaksinen Jyrki Jauhiainen: Osakeyhtiölaki. Porvoo 1997 s Mähönen Villa 2006(b) s Judith Freedman: Limited Liability: Large Company Theory and Small Firms. The Modern Law Review Vol. 63 No 3 s , s. 319,

6 984 tarvitse selvittää muiden osakkeenomistajien varallisuutta uskaltaakseen sijoittaa yhtiöön, vaan ainoastaan yhtiöön liittyvät ominaisuudet merkitsevät. 16 Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu säästää transaktiokustannuksia sekä ex ante (selville ottamisen kustannukset) että ex post (valvontakustannukset). Mutta ennen kaikkea rajoitetun vastuun merkitys korostuu keinona hajauttaa yritykseen liittyvää riskiä yksittäisiltä sijoittajilta yhtiön velkojille Rajoitettu vastuu ja pienet osakeyhtiöt Kaikki edellä luetellut rajoitetun vastuun edut toteutuvat pitkälti suurissa yrityksissä. Pienille yrityksille rajoitettu vastuu ei välttämättä tuo vastaavia tehokkuus etuja. 18 Riskiä ei jaeta suuren osakkeenomistajamäärän kesken vaan hajautetaan osittain yhtiön velkojille. 19 Osakkeenomistajan rajoitettu vastuu, pieni sijoituksen vähimmäismäärä ja sijoituksen viimesijainen luonne voivat saada aikaan moraalikatoa. 20 Tämä tarkoittaa, että koska sijoitettuna on vain tietty varallisuus, jonka kaiken lisäksi saa yhtiöstä vasta velkojien saamisten jälkeen, omistaja-johtajalle saattaa tulla kiusaus tehdä opportunistisia ja riskialttiita päätöksiä. On mahdollista, että otetaan liiallisia liiketoiminnallisia riskejä tai pyritään siirtämään yhtiöstä varallisuutta yksityistalouteen velkojan kustannuksella. 21 Varallisuutta voidaan siirtää yksityistalouteen esimerkiksi liiketoiminnallisesti perusteltuina kohtuullisina kulukorvauksina tai palkkana. Ulkopuolisen on hyvin vaikea arvioida kulukorvausten määrän oikeellisuutta tai sitä, vastaako omistaja-johtajalle maksettu palkka työn määrää. Yhtiön sopimusvelkojilla on mahdollisuus suojautua etukäteen osakkeenomistajien opportunistiselta käyttäytymiseltä. He voivat vaatia erillistä vakuutta yhtiöltä tai osakkeenomistajilta sopimuksen täyttämisen takeeksi. Velkoja voi rajoittaa osakkeenomistajien opportunistista käyttäytymistä myös kovenanttien 16 Henry Hansmann Renier Kraakman: The essential role of organizational law. The Yale Law Journal / 3 s Ks. Michael C. Jensen William H. Meckling: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 1976/ 3 s , s Richard A. Posner: Economic Analysis of Law. Aspen Law and Business. 5 th ed. New York 1998, s. 432:»Limited liability is a means not of eliminating the risks of entrepreneurial failure, but of shifting them from individual investors to the voluntary and involuntary creditors of corporation». 18 Freedman 2000 s Freedman 2000 s Moraalikadon käsite liittyy taloustieteistä lähtöisin olevaan agenttiteoriaan, jossa moraalikatoon liitetään agentin toimiminen päämiehen tavoitteiden vastaisesti. Toiminnan keskeisenä seurauksena on kasvanut riskinotto. 21 Kevin Keasey Robert Watson: Owner-manager drawings, firm performance and financial structure: an analysis of small and closely-held UK firms. Journal of Business Finance and Accounting (5 6) , s. 757.

7 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 985 avulla. Empiirisen tutkimuksen tuloksena on todettu, että omistaja-johtajan vahva asema yhtiössä todella heikentää luoton saatavuutta ja tiukentaa luottoehtoja. 22 Pääosakkeenomistajat joutuvat antamaan henkilökohtaista omaisuuttaan yhtiön velan vakuudeksi, tai lainan korko on suurempi tällaisille yhtiöille. Näillä tavoin sopimusvelkojat voivat siirtää riskiä takaisin osakkeenomistajille. Sen lisäksi, että velkojat voivat turvata vakuudella sen, että velalliset täyttävät sitoumuksensa, vakuudella voi olla välillinenkin vaikutus. Jos osakkeenomista jien omaa varallisuutta on sidottu yhtiön toimintaan, opportunistisen riskinoton todennäköisyys pienenee. Velkojat voivat myös suojautua hinnoittelemalla yhtiöön liittyvän riskin siten, että se kattaa velallisyhtiön konkurssiriskin. 23 Lisäksi esimerkiksi tavarantoimittajat voivat vaatia ennakko- tai käteismaksua. Osakeyhtiötä koskeva sääntely ulottaa vaikutuksensa myös tahoihin, jotka eivät ole niihin nimenomaisin sopimuksin sitoutuneet, esimerkiksi vahingonkorvausvelkojiin. 24 Osakeyhtiö joutuu myös sellaisiin velkasuhteisiin, joissa velkoja ei voi valita velallista. Sellaisia voivat olla julkisoikeudelliset verot tai maksut, ja myös pakollisten vakuutusten myöntäjät voidaan laskea tähän ryhmään. Edellä mainitut velkojat eivät voi varautua riskiin etukäteen sopimalla luoton ehdoista. Tosin vakuutusyhtiöt voivat hinnoitella pakolliset vakuutukset sen mukaan, että»vapaamatkustajien» aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon. Yhteiskunta voi ottaa saman huomioon verotuksessa. Jäljelle jäävät vielä vahingonkorvausvelkojat, joilla ei ole mahdollisuutta jakaa tai siirtää riskiä muille. Riski tulee siirtää parhaiten sen kantavalle osapuolelle, mutta tämä rajoitetun vastuun tuoma mahdollisuus ei toteudu pienissä osakeyhtiöissä, vaan se ennemminkin vahvistaa valveutuneiden sopimusvelkojien asemaa velkasopimussuhteen ulkopuolisten kustannuksella. 25 Sopimusten transaktiokustannuksiin liittyvän teorian mukaan silloin, kun tietystä riskistä ei voida sopia, siitä tulisi säätää laissa. 26 Osakeyhtiölain säännöksillä oman pääoman pysyvyydestä ja nimenomaisilla varojenjakoa koskevilla säännöksillä on tärkeä merkitys etenkin velkasopimussuhteen ulkopuolisille velkojille. Lisäksi osakeyhtiön voiton tuottamistarkoitus ja johdon velvollisuuksiin liittyvät säännökset suojelevat jossain määrin myös näitä etuoikeudettomia velkojia. 22 Mervi Niskanen Jyrki Niskanen: Small Business Borrowing and the Owner-Manager Agency Costs: Evidence on Finnish Data. Journal of Small Business Management (1) s Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu 2672 Hämeen läänin yrityksestä. Tiedot ovat vuosilta Ks. Airaksinen Jauhiainen 1997 s Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö I. Yleiset opit. Porvoo 2006(a) s Freedman 2000 s Robert Cooter Thomas Ulen: Law and Economics. International edition 2004 s. 211,

8 Pääoman pysyvyys ja velkojien suoja Pääoman pysyvyys (OYL 1:3.2, 13:1 3, 13:5 ja 14:2) on eräs keskeisiä osakeyhtiöoikeuden periaatteita, ja sitä on pidetty keskeisenä velkojia suojaavana säännöksenä. Koska osakkeenomistaja on vastuussa yhtiön veloista vain sijoittamallaan osuudella, yhtiön varallisuudella on keskeinen merkitys velkojien suojalle. 27 Tämän vuoksi on katsottu olevan tärkeää, että yhtiössä on sidottu oma pääoma, jota ei voi palauttaa osakkeenomistajille ilman velkojien suostumusta. 28 Lisäksi yhtiöllä tulee olla vähimmäisosakepääoma. Yksityisellä osakeyhtiöllä vähimmäisosakepääomavaatimus on euroa (OYL 1:3.1). Yhtiö voi yhtiöjärjestyksessään määrätä myös korkeammasta osakepääomavaatimuksesta. Pääoman pysyvyyteen liittyvät keskeisesti muun muassa säännökset yhtiön varojen jakamisesta (OYL ja 20 luku). Sallittuja varojenjakotapoja ovat voitonjako eli osinko, varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääoman alentaminen, omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen sekä varojen jakaminen yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa (OYL 13:1). Yhtiön maksukyvyn säilyttämistarkoituksen lisäksi osakeyhtiölain mukaisen varojenjaon sääntelyn tarkoituksena on turvata yhtiön pääoman pysyvyyttä. Kuitenkaan pelkästään vähimmäisosakepääoman merkitystä velkojien suojaamisen puskurina ei voida pitää merkityksellisenä, etenkään yksityisissä yhtiöissä, koska vähimmäisosakepääomavaatimus on pieni. 29 Vähimmäisosakepääomaa vastaavat varat katoavat yhtiöstä helposti esimerkiksi yhtiön tilinpäätökseen kirjattujen tappioiden myötä. 30 Varsinkaan etuoikeudettoman velkojan asemaa vähimmäisosakepääoma ei suojaa kovin tehokkaasti, sillä osuus, joka yhtiöstä jää maksujärjestyksessä vakuudellisten velkojien jälkeen, on usein konkurssissa olematon. Lisäksi vähimmäisosakepääomavaatimusta on kirjallisuudessa 31 kritisoitu siitä, että se on sama toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Esimerkiksi tuotantoyritykselle sopiva vähimmäisosakepääomavaatimuksen taso voi olla liian korkea palveluyritykselle. Pientä vähimmäisosakepääomavaatimusta voidaan kuitenkin pitää yritystoiminnan kannustimena. Liian suuri vähimmäisosakepääomavaatimus voi olla jopa este sille, että yritystoiminnan muodoksi valitaan osakeyhtiö. 27 Ari Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Helsinki 2006 s Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki I. Helsinki 2007 s Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki II. Helsinki 2007 s John Armour: Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for Modern Company Law. Modern Law Review :3 s , s Hansmann Kraakman 2000 s. 72, Freedman 2000 s. 337.

9 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä Osakeyhtiölain mukaisen velkojien suojan taso Johdon huolellisuusvelvollisuuden mukaisesti johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (OYL 1:8). Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudet yhtiötä kohtaan (viime kädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan) sekä toimimisen yhtiön tarkoituksen mukaisesti. 32 Toimimalla yhtiön tarkoituksen mukaisesti johto pyrkii sellaiseen päätöksentekoon, joka tuottaa voittoa yhtiölle. Oletuksena on, että yhtiön toiminta perustuu going concern -periaatteeseen, eli yhtiön oletetaan jatkavan toimintaansa toistaiseksi. Se, että yhtiön johdolla on tietyn asteinen velvollisuus pyrkiä huolehtimaan yhtiön toiminnan jatkuvuudesta, on myös velkojien etu. 33 Yhtiön johdon tulisi toimia niin, että yhtiö voisi hoitaa vieraan pääoman palautukset ja vieraan pääoman kulut sovitulla tavalla sovitussa ajassa. Vaikka johdon tulisi ainakin jossain määrin ottaa huomioon myös velkojien etu, lähtökohtaisesti yhtiön johdolla on fidusiaarisia huolellisuus- ja lojaalisuusvelvollisuuksia velkojia kohtaan vain silloin, kun yhtiö on joko maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. 34 Käytännössä velkojien huomioon ottaminen ilmenee osakeyhtiölain velkojansuojasäännösten noudattamisena ja kieltona edistää vain tiettyjen velkojien yksityisiä etuja yhtiön etujen kustannuksella. 35 Yhtiön johdon velvollisuuksiin kuuluu myös jatkuva oman pääoman riittävyyden seuraaminen. Jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, sen on tehtävä rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä (OYL 20:23.1). Näiden toimien tarkoituksena on sekä osakkeenomistajien informoiminen että erityisesti velkojien aseman suojaaminen. 36 Yksityisen osakeyhtiön johtoa ei velvoiteta mihinkään toimenpiteisiin yhtiön taloudellisen tilan parantamiseksi. Kyseistä säännöstä on pidetty myös velkojien suojaa heikentävänä, koska se mahdollistaa osakeyhtiön toiminnan jatkumisen ylivelkaisena. 37 Aikaisemman osakeyhtiölain esitöissä katsottiin, että yritystoiminnan jatkaminen olisi liian riskialtista, kun omasta pääomasta on menetetty yli puolet. 38 Sääntely (13:2, 734/1978, EOYL) perustui oletukseen, että oma pääoma turvaa tehokkaasti yhtiön velkojien saatavat. 39 Edellisiin velkojien suojan tason heikkenemi- 32 Jukka Mähönen: Osakeyhtiön taloudellinen raportointi ja tilintarkastus. Helsinki 2009 s. 101, Mähönen Villa 2006(a) s Airaksinen ym s Mähönen 2009 s Jukka Mähönen: Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja yhtiöoikeus. Helsinki 2005 s Taina Pihlajarinne: Hallituksen jäsenen uudistettu toimintavelvollisuus osakeyhtiön oman pääoman vähentyessä. Lakimies 2007 s , s Juhani Kyläkallio Olli Iirola Kalle Kyläkallio: Osakeyhtiö. Helsinki 2008 s HE 27/1977 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s Jos hallitus tilinpäätöstä laadittaessa tai muutoin havaitsi, että yhtiön oma pääoma on pienempi kuin kolmasosa osakepääomasta, hallituksen oli mahdollisimman pian kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan. Yhtiö oli asetettava selvi-

10 988 sen perusteluihin voi kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä yrityksen kannattavuuden paraneminen ei aina välittömästi kohenna yrityksen maksuvalmiutta eikä varsinkaan vakavaraisuutta. On muistettava, että yrityksen oman pääoman rakenne ja vakavaraisuusasema on pidemmän ajanjakson kehityksen tulos. Yritys voi siis olla kannattava ja maksuvalmius voi olla yrityksen toiminnan kannalta riittävällä tasolla, vaikka vakavaraisuus taseen vastattavaa erien perusteella tarkasteltuna olisikin heikko. 40 Etuoikeudettomien velkojien ja julkisoikeudellisten verojen tai maksujen velkojan asemaa saattaa varmistaa osaltaan eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa käytetty vastuun samastus. Vastuun samastuksella tarkoitetaan osakkaiden rajoitetusta vastuusta luopumista ja osakkeenomistajien asettamista vastuullisiksi yhtiön velvoitteista tuomioistuimen ratkaisulla, vastoin osakeyhtiölain (1:2.2) nimenomaista sääntöä. Kirjallisuudessa painotetaan huomion kiinnittämistä erityisesti muiden velkojien kuin sopimusvelkojien asemaan silloin, kun vastuun samastaminen voi tulla kysymykseen. 41 Mähösen ja Villan mukaan samaan lopputulokseen voidaan päästä osakeyhtiölain mukaisen lojaliteettivelvoitteen rikkomisen kautta vaikka vastuun samastamista ei hyväksyttäisikään. He painottavat kuitenkin, että lojaliteettivelvollisuuden rikkomisen tulee tapahtua velkoja yhtiö-relaatiossa, sillä velkojaa kohtaan suuntautuva epälojaalisuus voi oikeuskäytännön (KKO 1996:2) mukaan perustaa velkavastuun. 42 Samastusta voidaan pitää yhteisnimikkeenä tilanteille, joissa osakeyhtiötä ei enää pidetä erillisenä oikeussubjektina toisesta oikeussubjektista. Samastussuunta voi kääntyä myös niin, että yhtiön varallisuutta käytetään osakkeenomistajan velkojen suorittamiseen. Tämän suuntaiseen samastamiseen liittyy keinotekoinen järjestely, joka tulee esiin insolvenssi- ja vero-oikeudessa. Keinotekoisissa järjestelyissä on kyse sellaisista varallisuus- tai muista järjestelyistä, joille annettu oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Keinotekoisissa järjestelyissä vastuun samastaminen koskee epäaitoa sivullistahoa ja samastus liittyy omistusoikeuteen. 43 Kirjallisuudessa ollaan eri mieltä velkojien suojan vahvistumisen tasosta osakeyhtiölain uudistumisen jälkeen. Esimerkiksi Mähönen ja Villa arvioivat, että velkojien suoja on vahvistunut verrattuna vuoden 1978 lakiin. Heidän perustelunsa mukaan velkojien suojaa vahvistaa erityisesti se, että OYL 13:2:n tystilaan, jollei kyseessä olevan tilikauden tilinpäätöstä käsittelevässä yhtiökokouksessa tasetta vahvistettaessa voitu todeta, että yhtiön oma pääoma oli vähintään puolet osakepääomasta. 40 Ks. Pasi Syrjä Seppo Villa: Osakeyhtiölain maksukykyisyyden käsitteen tilastollinen tarkastelu. Defensor Legis 2008 s Airaksinen ym s. 15 ja Savela 2006 s Ks. vastuun samastuksesta syvemmin Mähönen Villa 2006(a) s Tuula Linna: Oikeuden väärinkäytön kielto ja sen sovelluksia. Lakimies 2004 s , s. 636.

11 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 989 mukainen maksukykytesti koskee kaikkea 44 osakkeenomistajille tapahtuvaa varojen jakamista. 45 Sen sijaan Kyläkalliot ja Iirola ovat täysin toista mieltä ja toteavat seuraavasti:»lailla ei voida saada aikaan yhtiön toiminnan voitollisuutta tai yhtiön pysymistä vakavaraisena. Vaikuttaa siltä, osakeyhtiölakia säädettäes sä ei ole edes pyritty siihen mikäli se edes lainsäädännöllisin keinon on yleensä mahdollista että toimivan osakeyhtiön varat vastaisivat yhtiön sitoumuksia.» 46 Kyläkallioiden ja Iirolan näkemykseen tulisi kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä velkojien suojan kannalta keskeistä osakeyhtiölainsäädännössä osakkeenomistaja velkoja-relaatiossa on osakkeenomistajan opportunistisen käyttäytymisen estäminen. Mikäli yritystoiminta on epäonnistunut ja yhtiön varat eivät vastaa yhtiön sitoumuksia, yhtiön liiketoiminta tuskin on mahdollista kovinkaan pitkään. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan voi tällaisessa tilanteessa saada yhtiöstä taloudellista hyötyä itselleen varojenjakosäännösten ja omistuksensa residuaaliluonteen vuoksi. Velkojan maksunsaantiasemahan on osakeyhtiölain perusteella parempi kuin osakkeenomistajan (OYL 20:7.1 ja 20:15.1). Osakkeenomistaja voi saada osakkeelleen jako-osuutta vasta sen jälkeen, kun yhtiön velat on maksettu tai maksuun on varattu riittävä määrä yhtiön varallisuutta. 47 Suomen osakeyhtiölain vaikutuksia sijoittajan- ja velkojansuojaan on tutkittu myös oikeus ja rahoitus -tutkimuksen (law and finance) lähtökohdista. 48 Tutkimuksessa tarkasteltiin voimassa olevan osakeyhtiölain tarjoamaa sijoittajan- ja velkojansuojaa verrattuna edellisen osakeyhtiölain aikaiseen tilanteeseen. Mittareina käytettiin La Portan, Lopez-de-Silanesin, Shleiferin ja Vishnyn kehittämiä osakkeenomistajien ja velkojien suojaa määrittäviä indeksejä. 49 Nämä indeksit muodostavat nykyisin vakiintuneen lähtökohdan lainsäädännön vaikutusten tutkimiseen eri maissa. 50 Indekseillä mitattuna velkojien suojan taso näyttää parantuneen vuoden 1978 osakeyhtiölain uudistuksessa, mutta nykyinen osakeyhtiölaki ei ole vaikuttanut lainkaan velkojien suojaan. 51 Kirjoittajat kuitenkin toteavat, että indeksien tulkinta ei ole yksiselitteistä ja ne mittaavat vain osaa 44 Osakeyhtiön maksukykysäännös koskee lähtökohtaisesti kaikkia varojenjakotilanteita, mutta se ei kuitenkaan koske pääoman palauttamista yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä. HE 109/2005 vp uudeksi osakeyhtiölaiksi s. 121 ja Mähönen Villa 2006(b) s Kyläkallio ym s Esim. Mähönen Villa 2006(b) s Timo Korkeamäki Elina Rainio Tuomas Takalo: Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan. Kansantaloudellinen aikakauskirja. 4/2006. s Rafael La Porta Florencio Lopez-de-Silanes Andrei Schleifer R. Vishny: Legal determinants of external finance. Journal of Finance 1997/52 s Rafael La Porta Florencio Lopez-de-Silanes Andrei Schleifer R. Vishny: Law and Finance. Journal of Political Economy 1998/106 s Korkeamäki ym s Tutkimuksessa käytettiin velkojien suojan tason mittaamiseen viittä indeksiä; La Portan et al. (1997, 1998) kehittämää indaksiä (LLSVcr), Pistorin indeksiä (LLSVcr_pis) sekä velko-

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Tuottajaosuuskuntien rahoitus Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Hyväksytty Pellervo-Seuran hallituksessa 7.11.2014 Hyväksytty Pellervo-Seuran valtuuskunnassa 4.12.2014 Osuustoimintayritysten rahoitus

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot