~-J l l ~~ -;;_t _

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~-J l l ~~ -;;_t _"

Transkriptio

1 o:?o 2542, 2524/VM/8 r i!f AU T f.!.;.>; i; U! K r STUTKMUSRAPORTT N: /8 -rri<imu.<i'alu rlj.arijli: JAKLU M- j arvi- Aap:J arvi - Y--koe n! OU mal : ::NO ' : ::. - sr l RO KARTTALHT j LT KAR TAT JA -SLOSTT : aerogeof.! ma l 2..5 _2 4_-:- _2 k - k or t t i k op i o t - i? _ ] KOORDNAATT ARKSTO i V'RTAA 7 -J l l -;;_t _ j i i POHJOS- TORNON >USTAJARVN 'JA AAPAJ.hRYN ALU:m _ LOHKARTDOT l 979 Aleelta on saat kaksi l ohkareaihetta, j otka omaavat malminetsinnallista merk i tysta. Toinen niista on hematiittima l mi- j a toinen nikkeli-kpari anomaalinen l traemaksi nen n a y t e. Molemmat vaatisi vat a l ks i eri ttain tarkan l ohkareja pal jastmakartoitksen, mi nka lisaksi jalkimmaisen selvittelyyn olisi mahdollista kayttaa syvamoreenigeokemiaa mahdollise n lahtoolettamksen ttkimiseksi. Hematiittipitoiset naytteet ovat tyypil taan poi kkeavia. Vastaavia t nnetaan vain Sallasta. Tassa tapaksessa voi s i olla mahdollista pienimi ttakaavai semmalla ttki mksel l a saada selvyytta tyypin tarkempaan esiintymiseen ja sen mahdollisksiin srempie n ma lmien modostaj ana.

2 RAUTARUUKK OY STUTKMUSRAPORTT OU mal V Makkonen/lj ) POHJOS- TORNON MUSTAJARVN - AA PAJARVN ALUN LOHKARTDOT 979 Ttkimsaihe Pohjoiselta Tornion knnan aleelta on saat eraita lohkarenaytteita, joista mtamiin liittyy myos malminetsinnallista mielenkiintoa s iina maarin, etta seraavassa soritetaan eri tyyppien tarkastela. Hematiittimalmitiedot Naytteet ja edstavat erikoista tyyppia sikal i, etta niissa on selvasti anomaalinen V- ja MgO - pitoiss yhteisena tnnsmerkkina vrt. liite ). Koko RM - on rinnastettavissa. Hiettkims osoittaa myos, etta paaharme on vastaava AMF, mtta malmi mineraalina on edellisessa pelkka kiteinen, terve hematiitti, kn taas jalkimmaisessa on myos srempia martiittihajarakeita. Mo l emmat naytteet on t lkitt FMUOD - tyypiksi. s i m. alhainen Cr- pitoiss ei polla niita ltraemaksisiin vlkaniit teihin klviksi. Kyse ei myoskaan ole klastisesta tavarasta : n rakenteessa on raitaistta hieenkin pit teissa. Naytteiden etaisyys r ajasta e i ole sri, mtta toisaalta niiden klketneisdesta e i ole selvaa kasitysta. Nayte on sensijaan klastiseen kvartsiittiin liittyva kvarts i - hematiitt ij oni eika siten ole miel enkiintoinen liite 2). Magnetiittimalmit i edot Nayte edstaa vlkaniitissa olevaa kvartsi- magnetiitt i - karbonaatti- jonitavaraa eika s i ten ole mielenkiintoine n vrt. liite 3). Nayte vrt. lii te 3 ) edstaa sekin vlkaniittia, Jossa hieessa voi eroittaa epaselvaa pyroklastistta. Analyys i on sinansa hyva, mtta aero- j a kallioperakartan vertail eivat ole lainkaan lpaks i a antavia. Naytteen heti pohjoispolitse klkee ekstrsiivista vlkaniittia sisaltava vyohyke, jonka hei koista maksimeista nayte lienee peraisin. Lisahomatksena tassa yhteydessa mainittakoon, etta naytteen l oytopaikasta vain n. 5 N on paljastmia, joissa k i vi on tiivista herty- kivea, j ota ei ole merkitty kallioperakartalle.

3 RAUTARUU KK OY STUTKMUSRAPORTT Kiispitoinen ltraemaksinen naytetieto m. herty- paljastman vierelta on saat aleen ainoa ltraemaksinen nayte 994-7, jossa on vahainen maara Ni, C anomaalista slfidifaasia vrt. liite 4). Kallioperakartta e i tnne lai nkaan vastaavaa kivilaj i a, jollaista esiintyy etelampana lehtien /2 rajalla Li akanjoen molemmin polin olevan gabron yhteydessa. Aeromagneettisesti aleet ovat samantapaisia ja pal j astmia harvassa, joten mahdollisksia on. Mahdollista on myos, etta nayte onkin komatiittinen ltraemaksinen vlkaniitti, jolloi n sellaisen esiintymismahdollisdet olisivat todella sret. Malminetsintanakymat Hematiittilohkarei den koostms ei ole ratamodostmille tyypillinen, mtta ky l la mahdollinen. Nayttei den l iittyminen vlkaniitte ihin on myos mahdollinen. Tyyppi on harvinainen. Ainoastaan Sallan aleelta tnnetaan epamagneettisia raitaisia lohkareita, joissa oksidi on etpaassa gotii ttia ja F : V- shde sama. Kiteinen hematiitti on siella harvinainen. Paaosa lohkareista on kvartsiraitaisia tai massamais i a gotiittima l meja. Varsinaista V- malmimahdollistta ei kitenkaan niihin vaikttaisi lii ttyvan. Hematii tti lohkareet vaat i s i vat ensi vai heessa hyvin tarkan lisalohkare- etsinnan j a paljastmatarkasteln nii den loytoymparistossa a sii ta rajalle pain. Nain ale e i olisi sri n. 5 km. Kljetssntia on 2, toinen lannesta, toi nen loteesta. Tloksesta riippisi jatkotoimenpiteet. Ultraemaksisen naytteen shteen voidaan todeta, etta kallioperakartalla olevan Liakan emaksisen modostman gabroa j a ltraemaks. kivea) kaltainen mahdolliss olisi myos esim. lohkareen loytopaikan ymparistossa Aapajarven etelapolella ja lisaksi n. km loteeseen Mstajarven aleella, jos tarkastellaan asiaa aerokarttojen valossa ja otetaan homi oon kallioperakartalle merkityt mt paljastmat. Niista vapaa a l e voisi olla gabroa + ltraemaksista kive Myos tassa tapaksessa olisi erittain holellinen lohkarej a paljastmakartoits tarpeen. Tlos kitenkin voi jaada vahaiseksi, koska paljastmi a tosiaan lienee nikasti ja lohkare- ets. mahdollisdet epatasaisesti j akaantneet. ras mahdolliss olisi geokemia em. epailtavilta aleilta alksi harvalla verkolla. Gtl : n " Ma l miaiherekisterissa" e i ole aleelta mitaan tietoj a. Aleelta e i myoskaan ole geokemi an karttoja. Meidan ttkimsindeksissa e i ole mitaan merkintoja.

4 AROMAGNTTNN KARTTA TOTAAL - NTNSTTT GOLOGNN TUTKMUSLATOS _,' f

5 AROSÄHKONN PROFLKARTTA MAGNl\l\RKOMPONNTT GOLOGNN TUTKMUSLATOS ----,, T --"---,---'--t l

6 ,\'.f),... ; ' r [ n.j, i BreksJmdln i Sedim. ---r r il. kvt r B --f Kl! K-gn -,. - J L: Kalk kik. Dolom Hapan vlk. :; maks. vlk Gb! Afb ' Anor. Ue Prd Alb Alb.g b Alk.kivi + Karbon. A B lah. n m D F G H Va le. koord. x:y Yh t. koord. x :y Pt-paikka Lahiosoite l7l - hhl : f;hhl -hbh - l; l Kl:i Pentt i q s44 KvUi :ioki f g'"""go.l;t, -:;zs:; Lah.pv. tark.pv. Kenttakaynti pv. Ttk.raportti Malm i! Ktvilaji Koodits f) h RR 2 3 Q) 4 "" f- : - > 7...r- -- K L M N p Q R s T y 2 X z y A A.! r,.\ b.. " ll..r:. ll "" ll > ' ;. L: --n - r- :: ,. r 2 v vv p L M s A ihe lovt. i saat Kompakti malmi Raid all. malmi Pirorernalmi Breksiamalm i Sedim. ril. kvt :t Kl/ K-gn Kalkkik.! Dolom. Hapan vlk. maks. vlk. Gb! Afb ' Anort. Ue Prd Al b ' Alb.g b f-- Alk kivi Karbon. >. '" L: ;;; > NAYTTN LOYTOPAKAN KA RTTALHT Loyokna Tornio :; N ay te t n ns Loyopaik ka Mstaiarvi RM Analysointi Kart t al e htt no jlj f Val e. koord. x :y q. j ' - olol :Vf[glgJ Jok>. k-o-o-rd-. _x_;_: y, d Laheaja l{l:i Pentti Yh r-- P-paikka g44.kvlaoki l La h iosoi te Lah. pv./ tark.pv. Tff/ X KN'trfll:ili Kena kayntipv. li ol t- X tz._ "-.) r-. s: '" { ' T t k.rapomi l/[ / Malm i Kiv ilaj i f/3.h /, f, f/3.jv)./j Kood is X lx :/J w:isatl.p.- - ;i;-:t! Y-J?.'J,,!!!. :... / t;. J;;!if - - v p& - - f _.. O-hte tjx P-h te Analysott - v. i- t- 3 t- ' o r "" :J [ > - r t- a; ;: A rk.stott P7L":.t- "? Hj > al Havt: y r------r---r-- l r :- _ -_ _ _ j_ r- ;r- _ _ _ _ r _ _ _ r _ - _ _ Ma lmimineraali. - pito iss _ _ r _ _ _ _ _ - k-_n - ---r_;:r; F>T ;,!! :,,;'; ::: - ---r :, x. '" - A. :' :::> :' A. o_ : s 9! :: ' ",-- - '""..-, _ C) ; J ;!.D <;'-- _Q :), <., "- > L: U' z "-....J z C:... l '"

7 . '!! Lx i ';-..,., : r>< " L-i l py i o..l. n;-:.,r.l+op [ l., r',;+, r r) ',::+r, ',, ---- '' \,.,.:.lrl>_: / -..J,....t... Vv'- _.,... t..-: l- l.... v.. t., roi r 4CJsrJ s:; v :.- /- f.: t8. J lt- 22-: e.. _:. = st t t ; Jive2. lihanse v;in 5sr: \'al"vx;. ;en.ja r-:h:.' 2-3sm l ev G.. Fs.lohka r e sijoitt no. 997C7. 7 v2b.tt r ;::l l iiheisyyteen. Ja a:taa ntdn li stietoa aler etp....:ie l estani, aleella pi tki si sori ttaa pr-j.ste:j ' lohkare-etsi nta tesi:illt-po. Ja paneta to ro.lla '::: vas t i aiheeseen. HR....., l - b'.s p.:; - -;_..:;.. 4- :&...-- \ '

8 r - -.,; J -! Ra,dall. n'ln Pirotema lmi Breksiamalmi Sedim. ril. kvr :r Kl / K-gn , L Kalkki k. Dolom. 'ii > Hapan vlk. > maks. vlk Gb Afb Anon. Ue Prd Alb Alb.g b Alk.kivi +Karbon l-:-+-:--+--ahl-.-+--::_ -f nm G H M N p s T Yht. koord. x :y Laherraia KanPil a ino Pr-pai kka Uihiosoite Nk i ais oja Lah.pv. rark.pv.!a ih' t ' t tx 28'77l RB Kenrrakaynripv. Ttk.raportti Malmi K vi laji FH - KV!fJN K Koodirs T!XJ XlllXJ Lisa r..l.oytja MCJ.:r.:k::k:.i.J:l. -S..S..l:l..... :k:..:r:.?-..ms.s:a... lo y_d _ o t.? O-he P- hi e ' " _, ' :> > Ana!ys oi t a; r '= Ark istoit Palkir f Havitetty < :,,;,,, :pio""" : ] ' X: :: :' o.<:: v -.. N Q R U :._;.-._;._; - :::, ;;._; z..._tr'v : b.o tl n. %""?-- :- o.::t. 4 A A. V Y b ; L L U U Z U f j 2 5 9! - 4:- -' ). J -4.,.' lr l r l _ \. ; \ i. ;....., r:t Kr-. i ;, :: ; \' i :=o. < : o i n h a R l a J i'l J\vilaji liske.i.f-ta -.. : q ' ko ie h ), in pyst y at;t'-ntoinen. Hematii tti esiintyy 2 paikk;: ; t,,. ' /""". valein kvartsiitissa o l evassa kvartsis s a noin -2 em jonin,)...

9 C:da!l n alm, L r.,;.=..l.ltu [' OPA.KAN KARTTA LHT b.59. ' '! r-,. -. L :J t ' ' ';...!. - P!rotmalmi 2 5reksiamalmi Sed m. ril. kvr:t Kl K-gn j Kalkk ik. / Dolom. ;;; tfapan v lk. > +-=--' :o maks. vlk. Gb Alb Anort. Ue Prd Alb Alb.gb i +Ka r bon. A o lah. nm D F G H }',_ P- he i;d::::, ---:;:-,:o-: -, ---t/7'/ -r l H avitetry, p v f K L M N Q X z R y s A T b V VV P L M QJ.. ro....!:.. LL "" :::i LL f.= QJ LL '?- > :L , Aihe lovt. / saat Kompakti malmi Ra idall. malmi lmi Breks;,malmi Sed im. ril. kvt :t Kl K-gn Kalk ki k. Dolom. H apan vlk. maks. vl k. Gb Alb Anon. Ue Prd Al b! A lb.gb Alk.kivi +Karbon A B C D F G H MalrDimineraali, - pitoiss K L M N p Q R s T y A b <;'- z i.

10 ' _, { ' t, _ \ \ \ \ ' -.! '.< l 29.

11 '.l ; ' _L _:. " ---! _j! : _L.. l.-2_l : 3 o,, i 2 ;:; 4 5 i :--.: s: l_!i - -i:.,,4 r,.zi -:-: : t;j NAYTT N LOYTOPAKAN KA RTT ALHT. --t -.-:- - l ---! >.o Tn.t _ n.!-ytok nta ) R \'h Nayternns JJbh C4 -,! L-, i Loytopaikka Pol-:kinen Sl\' A nalysomtl, Ro,dall. maim Kamaleht no 25-/JJ!t)3 Ott T ij' T'Tl_, - _j Pirotemalml Valt. koord. x :y 7'33. iii B YJ: h Sji ) :;:t '!.? ll : 2 _) Yht. koord. X y ll. "j: fllrt' B' i {lli; )qb l.j3 g Breksiamalmi Uiheraja Vii t avaara PaaYJ i :;!/ f :..,. :::>!J 5 _3 Sedim. Pt-pai kka 9 5)8 APT 4.V tll'f] _ < '\ q 3.) l./t2, 4 ri l. kvt :r Kl / K-gn Lahiosoie A.a pa:i 'i;;.rvi jf l f!bi N A O :> ll to - _:::_ B.! >. fl oib '" 7.! :f a_ 2. Lah.pv. tark.pv. {)-J2b87 VM 'p " f< ' t.qjt;' : Kenrakayni pv. l8/l2taj.xl ;{ R. Pk- ltl.fla f- - f-"=-., Kalkkik. Dolom. T tk. rapomi j ] V j [' ' ', _Hapan vlk. > Malmi K vi lai 'l.u}f.)/n!- i/{f::t/jpj < -'*,, ) ',. " o. '---'----- ::<: Koodiws i J JX <.JX i!x "", ;.,. '{"tj- d, ' 'p- h e j)' maks. vlk. P-hie Gb Afb Anon Ue Prd 5 7 O: 8 - : :