OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT B KATUPUHTAANAPITOTYÖT C PUISTOTYÖT D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT..."

Transkriptio

1 3 Osaurakka OSAURAKKAHINNOITTELU Sisällys OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT B KATUPUHTAANAPITOTYÖT C PUISTOTYÖT D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT E ILMAJOHTOJEN JA MAAKAAPELEIDEN RAKENTAMISTYÖT F KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN RAKENTAMISTYÖT G MUUNTAMOIDEN RAKENTAMISTYÖT H KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN I VESILAITOSTYÖT J KAUPUNKIMITTAUKSET stp03osaurakka.doc

2 Osaurakka 4 OSAURAKKA 1 Yleistä 2 Käyttöönotto Osaurakkahinnoittelut ovat joko yksilö- tai ryhmäkohtaisia. Ansio muodostuu työntekijäkohtaisesta työtuntia kohden maksettavasta kiinteästä osasta ja yksilön tai ryhmän työsaavutustasosta riippuvasta palkkio-osasta. Osaurakkahinnoittelut sisältävät mm. työkokemuslisän, henkilökohtaisen lisän ja työolosuhdelisän. Ryhmäkohtaisen osaurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa. Osaurakkahinnoittelun perusteena oleva standardiaika sisältää, ellei toisin ole sanottu: mahdollisen valmisteluajan, tekemisajan ja apuajan (päivävakio + elpymisaika), jota on mm. päivittäinen siirtyminen, työkoneiden, työvälineiden, tarveaineiden yms. noutaminen ja palauttaminen, työohjeiden selvittäminen, ilmoitusten teko yms., työpaikan, koneiden, välineiden yms. päivittäinen järjestely ja hoito, työn vaatima erikoissuojavaatetuksen pukeminen ja riisuminen, työhön kuuluva väistämätön työn luonteesta johtuva odottaminen (ei kuitenkaan ns. häiriöajat) ja muut edellä mainittuja vastaavat ajat, jotka eivät sisälly perusaikaan eivätkä valmisteluaikaan, elpymisaika, jonka määrä riippuu työn rasittavuudesta. Työehtosopimuksessa mainitut kahvitauot ja muut henkilökohtaiset apuajat, kuten henkilökohtaiset tarpeet ja peseytyminen erittäin likaisissa töissä, katsotaan elpymisajoiksi, jotka sisältyvät kokonaiselpymisaikaan. Työehtosopimusosapuolet suosittelevat, että töissä joista on laadittu tässä liitteessä oleva osaurakkahinnasto, ensisijaisena palkka- stp03osaurakka.doc

3 5 Osaurakka 3 Kokeilusopimus 4 Mitoittaminen 5 Urakkalaskenta muotona noudatettaisiin laaditun osaurakkahinnoittelun mukaista suorituspalkkausta. Hinnoittelun käyttöönotosta on sovittava paikallisesti. Urakkahinnoittelujen käyttöönoton edellyttämän koulutuksen ja tiedottamisen järjestämisessä korostetaan paikallista yhteistyötä työntekijäin ja työnantajan kesken. Sopijaosapuolet avustavat tarvittaessa tiedottamisen ja kouluttamisen järjestämisessä. Mikäli ei haluta sopia osaurakkahinnoittelun pysyvästä käytöstä, sopijaosapuolet suosittelevat, että kunnissa ja kuntayhtymissä solmitaan työnantajan ja KTV:n paikallisyhdistyksen tai tämän valtuuttaman asianomaisen luottamusmiehen kesken osaurakkahinnoittelujen käyttöä koskeva kokeilusopimus, jota tehtäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: määritellään kokeilun kohteet, määritellään kokeilun kesto työkokonaisuuden kannalta riittävän pitkäksi ajaksi ja määritellään kokeilun aikana maksettava takuupalkka (nykyinen kokonaistunti- tai aikapalkka), jota maksetaan mikäli se on osaurakkahinnoittelun mukaista palkkaa korkeampi. Useimmat hinnoittelut edellyttävät työkohteiden ennakkomitoitusta ja luokitusta, jotka tehdään asianomaisten työntekijäin luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken. Mitoitus/luokitus tehdään työnjohtajapiireittäin tai koskemaan muita tarkoituksenmukaisia vastuualueita. Yksilöurakka Ansio = KO + PO Ryhmäurakka Ansio = KO + POR N stp03osaurakka.doc

4 Osaurakka 6 KO = PO = POR = N = Yksilökohtainen työtunnilta maksettava kiinteä osa Hinnoittelusta saatava yhtä työntekijää koskeva palkkioosa Hinnoittelusta saatava kahdesta tai useammasta työntekijästä koostuvan työryhmän palkkio-osa Ryhmän jäsenten lukumäärä (tuntimäärä sama) 6 Tavoiteansiot 7 Kiinteät osat Tavoiteansio on suorituspalkkaisessa työssä sen suuruinen ansio tuntia kohden, joka eri ammateissa paikallisesti keskitetysti sovitaan. Tavoiteansioiden minimi- ja maksimisuuruudet löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). /tunti Taso I Sähköasentaja, muuntamoasentaja minimi maksimi Taso II Vanhemmat ammattimiehet, tiehöylän kuljettaja minimi maksimi Taso III Nuorempi sähköasentaja, kauhakuormaajan ja kuorma-auton kuljettaja minimi maksimi Taso IV Nuorempi ammattimies, traktorin kuljettaja minimi maksimi Taso V Täysin ammattitaitoinen puistotyöntekijä, seka- ja aputyöntekijä minimi maksimi Taso VI Puisto- ja puutarhatyöntekijä sekä työehtosopimuksen liitteen 2 IV pr mainitut työntekijät minimi maksimi Työntekijälle työtuntia kohden maksettava kiinteä osa on suuruudeltaan 65 % tavoiteansiosta (0,65 x tavoiteansio). Tasoryhmittelyn mukaisten kiinteiden osien minimi ja maksimi arvot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI /tunti minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi stp03osaurakka.doc

5 7 Osaurakka 8 Rahaksimuuntokertoimet Työntekijälle maksettava työsuoritukseen perustuva palkkio-osa on suuruudeltaan 35 % tavoiteansiosta kun työntekijän työsuoritustaso on normaalin urakkajoutuisuuden mukainen. Palkkio-osan hinnoittelu on ilmoitettu aikana (minuutteina), ansaittu aika on muutettava palkanmaksua varten euroiksi. Euroiksi muuttaminen tapahtuu rahaksimuuntokertoimen (minuutin rahallinen arvo) avulla siten, että paikallisesti sovittu tavoiteansio kerrotaan luvulla 0, (0,35/60). Tasoryhmittelyn mukaisten rahaksimuuntokertoimien minimi ja maksimi arvot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI /min minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi 9 Osaurakkahinnoittelut Kaikki urakka-ajat on ilmoitettu minuutteina normaaliurakkajoutuisuustasossa. Hinnoittelut on ryhmitelty pääjaottelun sisällä työkohtaisella numeroinnilla. Mikäli hinnoittelu on laadittu paikallisesti eli vain yhdessä kohteessa, on työkohtaisen numeroinnin perässä *) merkki. Pääjaottelu A B C D E F G H I J Katujen kunnossapitotyöt Katupuhtaanapitotyöt Puistotyöt Rakennusten peruskorjaustyöt Ilmajohtojen ja maakaapeleiden rakennustyöt Katu- ja puistovalaisimien asennustyöt Muuntamoiden rakentamistyö Kunnallistekniikan rakentaminen Vesilaitostyöt Kaupunkimittaukset stp03osaurakka.doc

6 Osaurakka 8 10 Esimerkkejä palkanlaskennasta Yksilöurakka Ryhmäurakka Työntekijä on aurannut 8 tunnin päivän aikana kuorma-autolla katua 160 km, yhtäjaksoisen aurauspituuden ollessa aina yli 0,5 km. Hinnoittelukohdan B.4/2401 mukaan yksikköaika on 3,19 min/km ja tavoiteansio määräytyy tason III mukaan. Tavoiteansioksi on paikallisesti sovittu 12,00 /t. Kiinteä osa on 0,65 12 = 7,80 /t ja rahaksimuuntokerroin 0, (0,35/60) 12 = 0,0700. Ansio = KO + PO eli kiinteä osa + palkkio-osa KO = 8 7,80 = 62,40 PO = 160 3,19 0,0700 = 35,73 Ansio on 62, ,73 = 98,13 päivässä ja 98,13 : 8 = 12,27 /t. Muuntamoasentaja ja nuorempi muuntamoasentaja on 4,5 tunnin aikana tehnyt muuntamon suurjännitekaapelin päätetyöt. Hinnoittelukohdan G.5/7501 mukaan yksikköaika on 550,83 min. Tavoiteansiotasoksi on sovittu muuntamoasentajalle 14,80 /t ja nuoremmalle muuntamoasentajalle 12,00 /t. Ryhmäurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa. Rahaksimuuntokerroin on 0, tavoiteansio. a) Muuntamoasentajan tuntiansio on KO = 0,65 14,80 = 9,62 /t PO = (550,83 : 2) (0, ,80) : 4,5 = 5,28 /t Tuntiansio on 9,62 + 5,28 = 14,90 /t b) Nuoremman muuntamoasentajan tuntiansio on KO = 0,65 12,00 = 7,80 /t PO = (550,83 : 2) (0, ,00) : 4,5 = 4,28 /t Tuntiansio on 7,80 + 4,28 = 12,08 /t stp03osaurakka.doc

7 9 Osaurakka 11 Esimerkki työsuorituksen kestoajan laskennasta Kunnan tiestö aurataan traktori/alueaura-yhdistelmillä, aurattavia kohteita on seuraavasti: keskusta-aluetta 11 km taajama-aluetta 207 km kevyen liikenteen väyliä 25 km risteyksiä 236 kpl kevyen liikenteen väylien liittymiä 52 kpl linja-autopysäkkejä 59 kpl Hinnoittelukohtien B.5/ mukaan normaali urakkajoutuisuuden mukaiset työsuoritusajat ovat: keskusta-alue 7,83 min/km taajama-alue 5,42 min/km kevyen liikenteen väylä 500 min/km risteys 290 min/kpl kevyen liikenteen väylien liittymä 1,2 min/kpl linja-autopysäkki 1,6 min/kpl Yhtä aurauskertaa kohden kokonaissuoritusajaksi saadaan: (11 7,83) + (207 5,42) + (25 5,00) + (236 2,90) + (52 1,2) + (59 x 1,6) min = 86, , , ,4 + 62,4 + 94,4 min = 2174,27 min = 36,24 tuntia. Mikäli alue olisi aurattava kolmessa tunnissa, tarvittaisiin traktori/alueaura-yhdistelmiä yhteensä 12 kpl. stp03osaurakka.doc

8 Katujen kunnossa- 10 pitotyöt A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT A.1 Ajoratamerkintä maalaamalla Työvälineet: Traktori, peräkärry ja maalaustarvikkeet. Työmenetelmä: Maalattavat kohdat erotetaan varoitusmerkeillä (kumikartioilla) muusta katuosuudesta. Katuun merkitään (mitataan) maalattavat kohdat, maalausvaunu varustetaan maalilla ja testataan, että suuttimesta tulee maalia halutulla tavalla. Ajoratamerkinnät maalataan katuun, kumikartiot siirretään maalattujen merkkien suojaksi ja ne teipataan keskenään. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Kumikartiot kerätään pois maalin kuivuttua. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajo- ja kevyenliikenteen väylien maalaukseen. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso V Työnro Työtehtävä: Ajoratamerkintä maalaamalla Työryhmä: 2 tai 3 työntekijää ja traktorinkuljettaja Työaika minuuttia 1101 Maalata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 715,00/km 1102 Paikkamaalata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 401,67/km 1103 Maalata suojatie 95,25/kpl 1104 Paikkamaalata suojatie 67,75/kpl 1105 Maalata liikennettä ohjaava nuoli 43,00/kpl 1106 Maalata pysäköintiruutu 12,31/kpl 1107 Paikkamaalata pysäköintiruutu 5,08/kpl A.2 Ajoratamerkintä massaamalla Työvälineet: Traktori, peräkärry ja massaustarvikkeet. Työmenetelmä: Massattavat kohdat erotetaan varoitusmerkeillä (kumikartioilla) muusta katuosuudesta. Katuun merkitään (mitataan) massattavat kohdat, massausvaunu varustetaan massalla ja testataan, että suuttimesta tulee massaa halutulla tavalla. Ajoratamerkinnät massataan katuun, kumikartiot siirretään massattujen merkkien suojaksi ja ne teipataan keskenään. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Kumikartiot kerätään pois massan kuivuttua. stp03osaurakkaa.doc

9 11 Katujen kunnossapitotyöt Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajo- ja kevyenliikenteen väylien massaukseen. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso IV Työnro Työtehtävä: Ajoratamerkintä massaamalla Työryhmä: 2 tai 3 työntekijää ja traktorinkuljettaja Työaika minuuttia 1201 Massata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 872,50/km 1202 Paikkamassata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 592,50/km 1203 Massata suojatie 123,67/kpl 1204 Paikkamassata suojatie 95,92/kpl 1205 Massata pysäköintiruutu 14,39/kpl 1206 Paikkamassata pysäköintiruutu 7,17/kpl A.3 Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työnumerokohtaiset menetelmäkuvaukset: 1301 Siirtyy taajama-alueella traktorilla varikolta työkohteeseen, työkohteesta toiseen ja työkohteesta varikolle. Siirtymistä haittaavat muu liikenne ja liikennevalot Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, liimakannun ja käsijuntan lavalta ottamisen ja takaisin panon Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, kolan, liimakannun ja kumikartioiden lavalta ottamisen ja takaisin panon sekä liikenteen ohjauksen työkohteen ohitse kumikartioiden avulla Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, kolan, liimakannun, kumikartioiden ja käsin ohjattavan jyrän lavalta ottamisen ja takaisin panon sekä liikenteen ohjauksen työkohteen ohitse kumikartioiden avulla Työvaihe sisältää; pienen alle 0,5 m 2 :n suuruisen asfaltissa olevan reiän paikkauksen. Asfaltti tiivistetään käsijuntalla. Uuden ja vanhan asfaltin välinen raja liimataan liuoksella ja eristetään fillerillä. Kokonaisaikaa laskettaessa lisätään työvaiheet 1301 ja Työvaihe sisältää; pienen alle 1 m 2 :n suuruisen asfaltissa olevan reiän paikkauksen. Asfaltti tiivistetään käsijuntalla. Uuden ja van- stp03osaurakkaa.doc

10 Katujen kunnossa- 12 pitotyöt han asfaltin välinen raja liimataan liuoksella ja eristetään fillerillä. Kokonaisaikaa laskettaessa lisätään työvaiheet 1301 ja Poistaa vanhan asfaltin traktorin kauhalla, lapiota ja rautakankeakäyttäen sekä tasoittaa pohjan jyräämistä varten. Poistettavan asfaltin rajaamiseen liittyvä sahaaminen tai hakkaaminen ei sisälly työaikaan. Vanha asfaltti lastataan traktorin kuormauskouran avulla traktorin lavalle. Jätteiden poiskuljetus tapahtuu pohjan tiivistysjyräyksen aikana Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Tasoittaa ja puhdistaa, työvälineinä lapio ja rautakanki, hiekkapintaisen asfaltissa olevan roilon reunat ja pohjan tiivisjyräystä varten. Asfalttia ei poisteta muualta, kuin mahdollisesti tasoittavia pieniä paloja uuden ja vanhan asfaltin liittymäkohdasta Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Tiivistää asfaltoitavan alueen pohjan tärylevyn tai jyrän avulla. Tiivistämisjyräyksen jälkeen mitataan mittalaitteella pohjan tiiveys ja kosteuspitoisuus. Jos riittävää tiiveyttä ei ole saavutettu, pohja kastellaan ja jyrätään uudelleen. Pohjan tiiveyden mittaukseen, mahdolliseen kasteluun ja uudelleen tiivistysjyräykseen käytetyt ajat eivät sisälly laskettuun aikaan Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Työvaihe sisältää; asfalttiasemalla massan odotuksen ja massan lavalle ottamisen, fillerin ottamisen traktorin kauhaan ja tarvittavan kuittauksen tavaran vastaanotosta. Siirtyminen työmaalta asfalttiasemalle ja takaisin korvataan edellä kohdan 1301 mukaisesti Levittää liuoksen uuden ja vanhan asfaltin väliseen saumaan. Nostaa asfalttimassan traktorin kuormauskouran avulla paikattavaan kohtaan levittäen sen niin hyvin, kuin laitteen avulla on mahdollista. Toinen työntekijöistä levittää asfaltin lopulliseen muotoon lapiota ja kolaa käyttäen Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1326, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat. stp03osaurakkaa.doc

11 13 Katujen kunnossapitotyöt 1329 Tiivistää levitetyn asfaltin käsin ohjattavalla jyrällä tai tärylevyllä Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1329, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Levittää asfaltin jyräyksen jälkeen vanhan ja uuden asfaltin liitoskohdassa olevan liuoksen päälle fillerihiekan jalkineisiin tarttumisen ehkäisemiseksi Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1332, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso V Työnro Työtehtävä: Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työryhmä: Traktorinkäyttäjä ja yksi työntekijä Työaika minuuttia 1301 Siirtyminen traktorilla 6,84/km 1302 Työvälineet lavalta ja takaisin 5,67/kohde 1303 Työvälineet lavalta ja takaisin sekä liikenteen ohjaus 7,48/kohde 1304 Työvälineet lavalta ja takaisin sekä liikenteen ohjaus 16,25/kohde 1305 Alle 0,5 m 2 :n paikkaus 8,78/kohde 1306 Noin 1 m 2 :n alue 11,08/kohde 1307 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, alle 10 m 2 :n alue 37,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 6,00/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1309 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, m 2 :n alue 30,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 5,00/m m 2 :n alue 1311 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, yli 20 m 2 :n alue 25,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 3,90/m 2 yli 20 m 2 :n alue 1313 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, alle 10 m 2 :n alue 24,42/tonni paikkausm Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, 3,96/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1315 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, m 2 :n alue 19,58/tonni paikkausm. stp03osaurakkaa.doc

12 Katujen kunnossa- 14 pitotyöt Työnro Työtehtävä: Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työryhmä: Traktorinkäyttäjä ja yksi työntekijä 1316 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, m 2 :n alue 1317 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, yli 20 m 2 :n alue 1318 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, yli 20 m 2 :n alue 1319 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, alle 10 m 2 :n alue Työaika minuuttia 3,18/m 2 14,00/tonni paikkausm. 2,27/m 2 48,00/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 6,75/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1321 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, m 2 :n alue 39,58/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 6,00/m m 2 :n alue 1323 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, yli 20 m 2 :n alue 30,00/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 5,05/m 2 yli 20 m 2 :n alue 1325 Hakee asfaltin asfalttiasemalta 27,92/kerta 1326 Levittää ja tasoittaa asfaltin, alle 10 m 2 47,75/tonni 1327 Levittää ja tasoittaa asfaltin, m 2 39,25/tonni 1328 Levittää ja tasoittaa asfaltin, yli 20 m 2 29,75/tonni 1329 Tiivistää asfaltin jyrällä, alle 10 m 2 21,17/tonni 1330 Tiivistää asfaltin jyrällä, m 2 17,00/tonni 1331 Tiivistää asfaltin jyrällä, yli 20 m 2 13,00/tonni 1332 Liimaa asfaltin liitoskohdat, alle 10 m 2 8,75/tonni 1333 Liimaa asfaltin liitoskohdat, m 2 7,00/tonni 1334 Liimaa asfaltin liitoskohdat, yli 20 m 2 5,42/tonni stp03osaurakkaa.doc

13 15 Katupuhtaanapitotyöt B KATUPUHTAANAPITOTYÖT B.1 Polanteenpoisto Työvälineet: Tiehöylä ja traktori/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Tiehöylä ajaa edellä ja traktori/alueaura-yhdistelmä perässä siirtäen tiehöylän irrottaman ajoväylälle jääneen polanteen murskeen tien penkalle. Jos tie on kahta työstökertaa leveämpi tai polanteen paksuus on yli 10 cm, joutuu tiehöylä ajamaan kaksin kerroin saman polanteenpoistotoimenpiteen. Risteyskohdissa tiehöylä poistaa polanteen lyhyillä, noin metrin, edestakaisilla ajoliikkeillä, joita joudutaan suorittamaan pienissä risteyksissä 2 5 kertaa ja isoissa risteyksissä 8 12 kertaa. Tiehöylä käännetään kääntökohdassa siten, että kone työstää paluumatkallakin polannetta. Osa teistä on sellaisia, ettei konetta pysty kääntämään, tällöin sen on peruutettava työstämättä takaisin ja aloitettava uudelleen samansuuntainen polanteen poisto. Kahta työstökertaa leveimmillä teillä työ on edullisempaa tehdä siten, että koneyhdistelmänä on kaksi tiehöylää ja yksi traktori/alueaura -yhdistelmä. Standardiaikataulukossa kohteiden määrittelyt tarkoittavat seuraavaa: Keskusta-alue = kaupungin tai kunnan ydinkeskusta, jossa liikennevalot ja ajoneuvoliikenne olennaisesti haittaa tiehöylän liikkumista aiheuttaen merkittäviä odotusaikoja. Yöllä työstettäessä käytetään jäljempänä mainitun vähän liikennöidyn ajoväylän hinnoittelua. Laita-alue = kaupungin tai kunnan alue, jossa liikennevaloja ei juuri ole eikä ajoneuvoliikenne olennaisesti haittaa polanteen poistamista. Vähäiset liikenteen aiheuttamat pysähdykset sisältyvät hinnoitteluun. Standardiaikataulukossa kadun työstöleveys on ilmaistu työstökertoina, joko enintään 2 tai yli 2. Tiehöyliä on useampaa kokoa. Höylän terän leveyden ollessa 3650 mm, saadaan kahdella ajokerralla poistetuksi polanne 6,2 metriä leveältä kadulta ja höylänterän leveyden ollessa 4000 mm on poistoleveys 7,0 metriä. Hinnoittelukohtaa "Höylä" käytetään silloin kun työryhmään ei kuulu lainkaan traktoria tiehöylään asennetun lumistopparin vuoksi. stp03osaurakkab.doc

14 Katupuhtaanapitotyöt 16 Tällöin palkkio on, joko yhdelle tai kahdelle tiehöylän kuljettajalle riippuen alkuperäisestä ryhmän koosta. Tämä työmenetelmä on kaikkein edullisin. Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Traktorin kuljettaja Taso II Taso IV Työnro Työstökerrat lkm Polanteen paksuus cm Koneyhdistelmä Työn kuvaus Työntekijöitä Työaika minuuttia/ 100 m Runsaasti liikennöity ajoväylä (keskusta-alue) 2101 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 5, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 2, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 9, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 9, enint. 2 yli 10 Höylä 1 4, yli 2 enint. 10 Höylä 1 4, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 8, yli 2 enint höylää ja traktori 3 7, yli 2 enint höylää 2 5, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 14, yli 2 yli 10 2 höylää 2 9,83 Vähän liikennöity ajoväylä (laita-alue) 2113 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 3, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 1, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 6, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 6, enint. 2 yli 10 Höylä 1 3, yli 2 enint. 10 Höylä 1 3, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 6, yli 2 enint höylää ja traktori 3 5, yli 2 enint höylää 2 3, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 9, yli 2 yli 10 2 höylää 2 7,00 Esteetön tie 2125 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 3, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 1, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 5, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 5,70 stp03osaurakkab.doc

15 17 Katupuhtaanapitotyöt Työnro Työstökerrat lkm Polanteen paksuus cm Koneyhdistelmä Työn kuvaus Työntekijöitä Työaika minuuttia/ 100 m 2129 enint. 2 yli 10 Höylä Työstö 1 2, yli 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 2, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 6, yli 2 enint höylää ja traktori 3 4, yli 2 enint höylää 2 3, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 8, yli 2 yli 10 2 höylää 2 5,95 Ei kääntömahdollisuutta 2137 enint. 2 enint. 10 Höylää ja traktori Työstö 2 6, enint. 2 enint. 10 Höylä paluu 1 3, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori tyhjänä 2 13, enint. 2 yli 10 Höylä 1 6,84 Jalkakäytävä ,5 m enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3, ,5 m enint. 10 Höylä yhteen 1 1, ,5 m yli 10 Höylä ja traktori suuntaan 2 6, ,5 m yli 10 Höylä 1 3,17 min/risteys 2145 Keskiarvo kaikista Höylä ja traktori Lyhyet 2 9, Keskiarvo kaikista Höylä edes- 1 4,93 takaiset min/bussipysäkki 2147 Keskiarvo kaikista Höylä ja traktori työnnöt 2 3, Keskiarvo kaikista Höylä 1 2,03 B.2 Tiehöylän terien vaihto Työvälineet: Kokemuksen mukaan tarkoituksenmukaiseksi todetut työvälineet. Työmenetelmä: Tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylän korjaushalliin ja asentaja ottaa tarvittavat työkalut esiin. Höylänterät (kaksi noin 2 m:n pituista terää) irrotetaan ja ne viedään niille osoitettuun varastointipaikkaan. Uudet terät haetaan asennuspaikalle ja ne kiinnitetään tiehöylään. Asentaja vie työvälineet pois ja tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylän ulos. stp03osaurakkab.doc

16 Katupuhtaanapitotyöt 18 Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Asentaja Taso II Taso II Työnro Työtehtävä Työaika 2201 Kahden terän vaihto 47,50 min/terä B.3 Lumivallin madaltaminen ja leikkaus ajoväylän leventämiseksi 2301 Työvälineet: Tiehöylä ja traktori/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Tiehöylä ajaa edellä ja traktori/alueaura-yhdistelmä perässä siirtäen tieltä sivuun tiehöylän irrottamat ajoväylälle pudonneet lumilohkareet. Tiehöylän terä säädetään sivulle siten, että lumivalli leikkaantuu noin 1,5 m:n levyisesti ja noin cm:n paksuisesti yhdellä ajokerralla. Edellä mainittua paksumman lumivallin madaltaminen edellyttää toisen ajokerran samalla tieosuudella. Tiehöylän kuljettaja säätää ajaessaan terän asentoa siten, että esteinä olevat puut, pensaat, liikennemerkit yms. säilyvät ehjinä Työvälineet: Wille 845 työstökone, johon on kiinnitetty noin 2 m 3 :n kauha. Työaika: Työ tehdään päivällä. Työaikaan ei olennaisesti vaikuta vuorokauden aika. Työn tekeminen: Kasaa lumen ajoväylän kummaltakin puolelta puskemalla lumen kasaan. Täyttää kauhan lumella ja kantaa sen työstökoneella lumen läjittämiskohtaan. Kantomatka vaikuttaa merkittävästi työaikaan. Tutkimus tehtiin asuntokaduilla, joissa katupohjan leveys ennen lumen poistamista oli n. 3,8 m. Lumen poistamisen jälkeen kadun pohjan leveys oli 5 5,5 m. Lumivallin korkeus tien reunoilla vaihteli cm:n välillä Työn kuvaus on muuten samanlainen kuin kohdassa 2302, mutta työstökoneena oli Caterpillar 428. Kauha oli myös saman kokoinen kuin työkoneessa Wille. stp03osaurakkab.doc

17 19 Katupuhtaanapitotyöt Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Traktorin kuljettaja Taso II Taso IV Työnro Työtehtävä Työntekijöitä Työaika minuuttia 2301 Lumivallin Tiehöylä/traktori 2 2,17/100 m madaltaminen 2302 Lumivallin leikkaus Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,78/katumetri 2303 ajoväylän leventämiseksi kantomatka 30 m Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,83/katumetri 2304 kadun kummaltakin puolelta kantomatka 60 m Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,91/katumetri kantomatka 90 m 2305 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,04/katumetri kantomatka 120 m 2306 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,12/katumetri kantomatka 140 m 2307 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,22/katumetri kantomatka 170 m 2308 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,35/katumetri kantomatka 200 m 2309 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,54/katumetri kantomatka 250 m 2310 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,35/katumetri kauha, kantomatka 30m 2311 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,49/katumetri kauha, kantomatka 60 m 2312 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,58/katumetri kauha, kantomatka 90 m 2313 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,75/katumetri kauha, kantomatka 120 m 2314 Lumivallin leikkaus Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,81/katumetri ajoväylän leventämiseksi kauha, kantomatka 140 m 2315 Caterpillar ,94/katumetri n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 170 m 2316 Caterpillar n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 200 m 1 1,10/katumetri stp03osaurakkab.doc

18 Katupuhtaanapitotyöt 20 Työnro Työtehtävä Työntekijöitä Työaika minuuttia 2317 Lumivallin leikkaus ajoväylän leventämiseksi Caterpillar n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 250 m 1 1,33/katumetri B.4 Lumen auraus kuorma-autolla Työvälineet: Kuorma-auto/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Kuorma-auto/alueaura-yhdistelmä ajaa ensimmäisen aurauskerran siten, että tien/kadun keskiviiva tai kevyen liikenteen väylä puhdistuu irtolumesta. Alueaura poistaa noin 2,7 m:n leveydeltä lumen yhdellä ajokerralla. Edestakaisia ajokertoja suoritetaan niin monta, että irtolumi on poistettu tieltä/kadulta. Katujen risteyksiin ei saa jättää aurausvallia. Hinnoittelu ei koske aurausta valtamaantiellä Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aika sisältää kadun ja risteyksien lumen poistamisen. Tutkimuksen aikana lunta poisti kaksi peräkkäin ajavaa yhdistelmää. Aika sisältää yhden ajoneuvon työstämät kilometrit Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aikaan on lisättävä risteyksien ja pysäköintipaikkojen lumen poistamisen aiheuttama aika päättyvillä asuntokaduilla. Lumen paksuus enintään 10 cm Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aikaan on lisättävä risteyksien ja pysäköintipaikkojen lumen poista- stp03osaurakkab.doc

19 21 Katupuhtaanapitotyöt misen aiheuttama aika päättyvillä asuntokaduilla. Lumen paksuus yli 10 cm Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuoma-auto puhdistaa päättyvän asuntokadun risteyksen kahdella kolmella edestakaisella aurausliikkeellä siirtämällä lumen pois ajoväylältä Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuoma-auto puhdistaa päättyvän asuntokadun useamman auton pysäköintipaikan kahdella neljällä edestakaisella aurausliikkeellä siirtämällä lumen pois pysäköintipaikalta. Jos asuntokadulla on useampia erillisiä samanarvoisia pysäköintipaikkoja, niin aika kertaantuu niiden lukumäärän mukaan Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu ajaa edellä auraten kadun keskeltä lunta ja lumipolannetta. Seuraavana tulee kuorma-auto, joka auraa seuraavan lähinnä kadun reunaa olevan kaistan, bussipysäkit ja risteykset. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee pysäkit, risteykset, jalkakäytävien liittymät jne. Kuorma-auto voi saada tiekarhun perässä yhdellä edestakaisella ajolla kadun haluttuun laatutasoon tai se voi joutua ajamaan saman kadun useamman kerran edestakaisin. Aika sisältää kuorma-autoon työn aikana kertyneet kilometrimittarin lukemat. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu ajaa edellä auraten kadun keskeltä lunta ja lumipolannetta. Seuraavana tulee kuorma-auto, joka auraa seuraavan lähinnä kadun reunaa olevan kaistan. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee pysäkit, risteykset, jalkakäytävien liittymät jne. Kuorma-auto voi saada tiekarhun perässä yhdellä edestakaisella ajolla kadun haluttuun laatutasoon tai se voi joutua ajamaan saman kadun useamman kerran edestakaisin. Työaikaa soveltaessa on lisättävä risteyksien ja bussipysäkkien työstä aiheutuva työaika. Aika sisältää kuorma-autoon työn aikana kertyneet kilometrimittarin stp03osaurakkab.doc

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Asiakas- tyytyväisyys- kysely

Asiakas- tyytyväisyys- kysely Asiakas- tyytyväisyys- kysely YLÖJÄRVEN KAUPUNKI/Tekninen osasto ja Vesiliikelaitos 2014 Kyselyjä on lähetetty yhteensä 1 000 kappaletta eri kaupunginosiin asukasluvun suhteessa. Vastauksia saatiin 306

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita EK-SAK tuottavuustyöryhmä 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas Jukka Tiihonen (puheenjohtaja) Jaana Neuvonen Mirjami Suikki Teknologiateollisuus

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä

Mopon paikka liikenneympäristössä 1 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 1/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Reijo Vaarala Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot