OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT B KATUPUHTAANAPITOTYÖT C PUISTOTYÖT D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT..."

Transkriptio

1 3 Osaurakka OSAURAKKAHINNOITTELU Sisällys OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT B KATUPUHTAANAPITOTYÖT C PUISTOTYÖT D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT E ILMAJOHTOJEN JA MAAKAAPELEIDEN RAKENTAMISTYÖT F KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN RAKENTAMISTYÖT G MUUNTAMOIDEN RAKENTAMISTYÖT H KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN I VESILAITOSTYÖT J KAUPUNKIMITTAUKSET stp03osaurakka.doc

2 Osaurakka 4 OSAURAKKA 1 Yleistä 2 Käyttöönotto Osaurakkahinnoittelut ovat joko yksilö- tai ryhmäkohtaisia. Ansio muodostuu työntekijäkohtaisesta työtuntia kohden maksettavasta kiinteästä osasta ja yksilön tai ryhmän työsaavutustasosta riippuvasta palkkio-osasta. Osaurakkahinnoittelut sisältävät mm. työkokemuslisän, henkilökohtaisen lisän ja työolosuhdelisän. Ryhmäkohtaisen osaurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa. Osaurakkahinnoittelun perusteena oleva standardiaika sisältää, ellei toisin ole sanottu: mahdollisen valmisteluajan, tekemisajan ja apuajan (päivävakio + elpymisaika), jota on mm. päivittäinen siirtyminen, työkoneiden, työvälineiden, tarveaineiden yms. noutaminen ja palauttaminen, työohjeiden selvittäminen, ilmoitusten teko yms., työpaikan, koneiden, välineiden yms. päivittäinen järjestely ja hoito, työn vaatima erikoissuojavaatetuksen pukeminen ja riisuminen, työhön kuuluva väistämätön työn luonteesta johtuva odottaminen (ei kuitenkaan ns. häiriöajat) ja muut edellä mainittuja vastaavat ajat, jotka eivät sisälly perusaikaan eivätkä valmisteluaikaan, elpymisaika, jonka määrä riippuu työn rasittavuudesta. Työehtosopimuksessa mainitut kahvitauot ja muut henkilökohtaiset apuajat, kuten henkilökohtaiset tarpeet ja peseytyminen erittäin likaisissa töissä, katsotaan elpymisajoiksi, jotka sisältyvät kokonaiselpymisaikaan. Työehtosopimusosapuolet suosittelevat, että töissä joista on laadittu tässä liitteessä oleva osaurakkahinnasto, ensisijaisena palkka- stp03osaurakka.doc

3 5 Osaurakka 3 Kokeilusopimus 4 Mitoittaminen 5 Urakkalaskenta muotona noudatettaisiin laaditun osaurakkahinnoittelun mukaista suorituspalkkausta. Hinnoittelun käyttöönotosta on sovittava paikallisesti. Urakkahinnoittelujen käyttöönoton edellyttämän koulutuksen ja tiedottamisen järjestämisessä korostetaan paikallista yhteistyötä työntekijäin ja työnantajan kesken. Sopijaosapuolet avustavat tarvittaessa tiedottamisen ja kouluttamisen järjestämisessä. Mikäli ei haluta sopia osaurakkahinnoittelun pysyvästä käytöstä, sopijaosapuolet suosittelevat, että kunnissa ja kuntayhtymissä solmitaan työnantajan ja KTV:n paikallisyhdistyksen tai tämän valtuuttaman asianomaisen luottamusmiehen kesken osaurakkahinnoittelujen käyttöä koskeva kokeilusopimus, jota tehtäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: määritellään kokeilun kohteet, määritellään kokeilun kesto työkokonaisuuden kannalta riittävän pitkäksi ajaksi ja määritellään kokeilun aikana maksettava takuupalkka (nykyinen kokonaistunti- tai aikapalkka), jota maksetaan mikäli se on osaurakkahinnoittelun mukaista palkkaa korkeampi. Useimmat hinnoittelut edellyttävät työkohteiden ennakkomitoitusta ja luokitusta, jotka tehdään asianomaisten työntekijäin luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken. Mitoitus/luokitus tehdään työnjohtajapiireittäin tai koskemaan muita tarkoituksenmukaisia vastuualueita. Yksilöurakka Ansio = KO + PO Ryhmäurakka Ansio = KO + POR N stp03osaurakka.doc

4 Osaurakka 6 KO = PO = POR = N = Yksilökohtainen työtunnilta maksettava kiinteä osa Hinnoittelusta saatava yhtä työntekijää koskeva palkkioosa Hinnoittelusta saatava kahdesta tai useammasta työntekijästä koostuvan työryhmän palkkio-osa Ryhmän jäsenten lukumäärä (tuntimäärä sama) 6 Tavoiteansiot 7 Kiinteät osat Tavoiteansio on suorituspalkkaisessa työssä sen suuruinen ansio tuntia kohden, joka eri ammateissa paikallisesti keskitetysti sovitaan. Tavoiteansioiden minimi- ja maksimisuuruudet löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). /tunti Taso I Sähköasentaja, muuntamoasentaja minimi maksimi Taso II Vanhemmat ammattimiehet, tiehöylän kuljettaja minimi maksimi Taso III Nuorempi sähköasentaja, kauhakuormaajan ja kuorma-auton kuljettaja minimi maksimi Taso IV Nuorempi ammattimies, traktorin kuljettaja minimi maksimi Taso V Täysin ammattitaitoinen puistotyöntekijä, seka- ja aputyöntekijä minimi maksimi Taso VI Puisto- ja puutarhatyöntekijä sekä työehtosopimuksen liitteen 2 IV pr mainitut työntekijät minimi maksimi Työntekijälle työtuntia kohden maksettava kiinteä osa on suuruudeltaan 65 % tavoiteansiosta (0,65 x tavoiteansio). Tasoryhmittelyn mukaisten kiinteiden osien minimi ja maksimi arvot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI /tunti minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi stp03osaurakka.doc

5 7 Osaurakka 8 Rahaksimuuntokertoimet Työntekijälle maksettava työsuoritukseen perustuva palkkio-osa on suuruudeltaan 35 % tavoiteansiosta kun työntekijän työsuoritustaso on normaalin urakkajoutuisuuden mukainen. Palkkio-osan hinnoittelu on ilmoitettu aikana (minuutteina), ansaittu aika on muutettava palkanmaksua varten euroiksi. Euroiksi muuttaminen tapahtuu rahaksimuuntokertoimen (minuutin rahallinen arvo) avulla siten, että paikallisesti sovittu tavoiteansio kerrotaan luvulla 0, (0,35/60). Tasoryhmittelyn mukaisten rahaksimuuntokertoimien minimi ja maksimi arvot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI /min minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi 9 Osaurakkahinnoittelut Kaikki urakka-ajat on ilmoitettu minuutteina normaaliurakkajoutuisuustasossa. Hinnoittelut on ryhmitelty pääjaottelun sisällä työkohtaisella numeroinnilla. Mikäli hinnoittelu on laadittu paikallisesti eli vain yhdessä kohteessa, on työkohtaisen numeroinnin perässä *) merkki. Pääjaottelu A B C D E F G H I J Katujen kunnossapitotyöt Katupuhtaanapitotyöt Puistotyöt Rakennusten peruskorjaustyöt Ilmajohtojen ja maakaapeleiden rakennustyöt Katu- ja puistovalaisimien asennustyöt Muuntamoiden rakentamistyö Kunnallistekniikan rakentaminen Vesilaitostyöt Kaupunkimittaukset stp03osaurakka.doc

6 Osaurakka 8 10 Esimerkkejä palkanlaskennasta Yksilöurakka Ryhmäurakka Työntekijä on aurannut 8 tunnin päivän aikana kuorma-autolla katua 160 km, yhtäjaksoisen aurauspituuden ollessa aina yli 0,5 km. Hinnoittelukohdan B.4/2401 mukaan yksikköaika on 3,19 min/km ja tavoiteansio määräytyy tason III mukaan. Tavoiteansioksi on paikallisesti sovittu 12,00 /t. Kiinteä osa on 0,65 12 = 7,80 /t ja rahaksimuuntokerroin 0, (0,35/60) 12 = 0,0700. Ansio = KO + PO eli kiinteä osa + palkkio-osa KO = 8 7,80 = 62,40 PO = 160 3,19 0,0700 = 35,73 Ansio on 62, ,73 = 98,13 päivässä ja 98,13 : 8 = 12,27 /t. Muuntamoasentaja ja nuorempi muuntamoasentaja on 4,5 tunnin aikana tehnyt muuntamon suurjännitekaapelin päätetyöt. Hinnoittelukohdan G.5/7501 mukaan yksikköaika on 550,83 min. Tavoiteansiotasoksi on sovittu muuntamoasentajalle 14,80 /t ja nuoremmalle muuntamoasentajalle 12,00 /t. Ryhmäurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa. Rahaksimuuntokerroin on 0, tavoiteansio. a) Muuntamoasentajan tuntiansio on KO = 0,65 14,80 = 9,62 /t PO = (550,83 : 2) (0, ,80) : 4,5 = 5,28 /t Tuntiansio on 9,62 + 5,28 = 14,90 /t b) Nuoremman muuntamoasentajan tuntiansio on KO = 0,65 12,00 = 7,80 /t PO = (550,83 : 2) (0, ,00) : 4,5 = 4,28 /t Tuntiansio on 7,80 + 4,28 = 12,08 /t stp03osaurakka.doc

7 9 Osaurakka 11 Esimerkki työsuorituksen kestoajan laskennasta Kunnan tiestö aurataan traktori/alueaura-yhdistelmillä, aurattavia kohteita on seuraavasti: keskusta-aluetta 11 km taajama-aluetta 207 km kevyen liikenteen väyliä 25 km risteyksiä 236 kpl kevyen liikenteen väylien liittymiä 52 kpl linja-autopysäkkejä 59 kpl Hinnoittelukohtien B.5/ mukaan normaali urakkajoutuisuuden mukaiset työsuoritusajat ovat: keskusta-alue 7,83 min/km taajama-alue 5,42 min/km kevyen liikenteen väylä 500 min/km risteys 290 min/kpl kevyen liikenteen väylien liittymä 1,2 min/kpl linja-autopysäkki 1,6 min/kpl Yhtä aurauskertaa kohden kokonaissuoritusajaksi saadaan: (11 7,83) + (207 5,42) + (25 5,00) + (236 2,90) + (52 1,2) + (59 x 1,6) min = 86, , , ,4 + 62,4 + 94,4 min = 2174,27 min = 36,24 tuntia. Mikäli alue olisi aurattava kolmessa tunnissa, tarvittaisiin traktori/alueaura-yhdistelmiä yhteensä 12 kpl. stp03osaurakka.doc

8 Katujen kunnossa- 10 pitotyöt A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT A.1 Ajoratamerkintä maalaamalla Työvälineet: Traktori, peräkärry ja maalaustarvikkeet. Työmenetelmä: Maalattavat kohdat erotetaan varoitusmerkeillä (kumikartioilla) muusta katuosuudesta. Katuun merkitään (mitataan) maalattavat kohdat, maalausvaunu varustetaan maalilla ja testataan, että suuttimesta tulee maalia halutulla tavalla. Ajoratamerkinnät maalataan katuun, kumikartiot siirretään maalattujen merkkien suojaksi ja ne teipataan keskenään. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Kumikartiot kerätään pois maalin kuivuttua. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajo- ja kevyenliikenteen väylien maalaukseen. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso V Työnro Työtehtävä: Ajoratamerkintä maalaamalla Työryhmä: 2 tai 3 työntekijää ja traktorinkuljettaja Työaika minuuttia 1101 Maalata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 715,00/km 1102 Paikkamaalata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 401,67/km 1103 Maalata suojatie 95,25/kpl 1104 Paikkamaalata suojatie 67,75/kpl 1105 Maalata liikennettä ohjaava nuoli 43,00/kpl 1106 Maalata pysäköintiruutu 12,31/kpl 1107 Paikkamaalata pysäköintiruutu 5,08/kpl A.2 Ajoratamerkintä massaamalla Työvälineet: Traktori, peräkärry ja massaustarvikkeet. Työmenetelmä: Massattavat kohdat erotetaan varoitusmerkeillä (kumikartioilla) muusta katuosuudesta. Katuun merkitään (mitataan) massattavat kohdat, massausvaunu varustetaan massalla ja testataan, että suuttimesta tulee massaa halutulla tavalla. Ajoratamerkinnät massataan katuun, kumikartiot siirretään massattujen merkkien suojaksi ja ne teipataan keskenään. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Kumikartiot kerätään pois massan kuivuttua. stp03osaurakkaa.doc

9 11 Katujen kunnossapitotyöt Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajo- ja kevyenliikenteen väylien massaukseen. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso IV Työnro Työtehtävä: Ajoratamerkintä massaamalla Työryhmä: 2 tai 3 työntekijää ja traktorinkuljettaja Työaika minuuttia 1201 Massata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 872,50/km 1202 Paikkamassata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 592,50/km 1203 Massata suojatie 123,67/kpl 1204 Paikkamassata suojatie 95,92/kpl 1205 Massata pysäköintiruutu 14,39/kpl 1206 Paikkamassata pysäköintiruutu 7,17/kpl A.3 Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työnumerokohtaiset menetelmäkuvaukset: 1301 Siirtyy taajama-alueella traktorilla varikolta työkohteeseen, työkohteesta toiseen ja työkohteesta varikolle. Siirtymistä haittaavat muu liikenne ja liikennevalot Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, liimakannun ja käsijuntan lavalta ottamisen ja takaisin panon Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, kolan, liimakannun ja kumikartioiden lavalta ottamisen ja takaisin panon sekä liikenteen ohjauksen työkohteen ohitse kumikartioiden avulla Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, kolan, liimakannun, kumikartioiden ja käsin ohjattavan jyrän lavalta ottamisen ja takaisin panon sekä liikenteen ohjauksen työkohteen ohitse kumikartioiden avulla Työvaihe sisältää; pienen alle 0,5 m 2 :n suuruisen asfaltissa olevan reiän paikkauksen. Asfaltti tiivistetään käsijuntalla. Uuden ja vanhan asfaltin välinen raja liimataan liuoksella ja eristetään fillerillä. Kokonaisaikaa laskettaessa lisätään työvaiheet 1301 ja Työvaihe sisältää; pienen alle 1 m 2 :n suuruisen asfaltissa olevan reiän paikkauksen. Asfaltti tiivistetään käsijuntalla. Uuden ja van- stp03osaurakkaa.doc

10 Katujen kunnossa- 12 pitotyöt han asfaltin välinen raja liimataan liuoksella ja eristetään fillerillä. Kokonaisaikaa laskettaessa lisätään työvaiheet 1301 ja Poistaa vanhan asfaltin traktorin kauhalla, lapiota ja rautakankeakäyttäen sekä tasoittaa pohjan jyräämistä varten. Poistettavan asfaltin rajaamiseen liittyvä sahaaminen tai hakkaaminen ei sisälly työaikaan. Vanha asfaltti lastataan traktorin kuormauskouran avulla traktorin lavalle. Jätteiden poiskuljetus tapahtuu pohjan tiivistysjyräyksen aikana Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Tasoittaa ja puhdistaa, työvälineinä lapio ja rautakanki, hiekkapintaisen asfaltissa olevan roilon reunat ja pohjan tiivisjyräystä varten. Asfalttia ei poisteta muualta, kuin mahdollisesti tasoittavia pieniä paloja uuden ja vanhan asfaltin liittymäkohdasta Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Tiivistää asfaltoitavan alueen pohjan tärylevyn tai jyrän avulla. Tiivistämisjyräyksen jälkeen mitataan mittalaitteella pohjan tiiveys ja kosteuspitoisuus. Jos riittävää tiiveyttä ei ole saavutettu, pohja kastellaan ja jyrätään uudelleen. Pohjan tiiveyden mittaukseen, mahdolliseen kasteluun ja uudelleen tiivistysjyräykseen käytetyt ajat eivät sisälly laskettuun aikaan Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Työvaihe sisältää; asfalttiasemalla massan odotuksen ja massan lavalle ottamisen, fillerin ottamisen traktorin kauhaan ja tarvittavan kuittauksen tavaran vastaanotosta. Siirtyminen työmaalta asfalttiasemalle ja takaisin korvataan edellä kohdan 1301 mukaisesti Levittää liuoksen uuden ja vanhan asfaltin väliseen saumaan. Nostaa asfalttimassan traktorin kuormauskouran avulla paikattavaan kohtaan levittäen sen niin hyvin, kuin laitteen avulla on mahdollista. Toinen työntekijöistä levittää asfaltin lopulliseen muotoon lapiota ja kolaa käyttäen Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1326, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat. stp03osaurakkaa.doc

11 13 Katujen kunnossapitotyöt 1329 Tiivistää levitetyn asfaltin käsin ohjattavalla jyrällä tai tärylevyllä Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1329, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Levittää asfaltin jyräyksen jälkeen vanhan ja uuden asfaltin liitoskohdassa olevan liuoksen päälle fillerihiekan jalkineisiin tarttumisen ehkäisemiseksi Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1332, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso V Työnro Työtehtävä: Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työryhmä: Traktorinkäyttäjä ja yksi työntekijä Työaika minuuttia 1301 Siirtyminen traktorilla 6,84/km 1302 Työvälineet lavalta ja takaisin 5,67/kohde 1303 Työvälineet lavalta ja takaisin sekä liikenteen ohjaus 7,48/kohde 1304 Työvälineet lavalta ja takaisin sekä liikenteen ohjaus 16,25/kohde 1305 Alle 0,5 m 2 :n paikkaus 8,78/kohde 1306 Noin 1 m 2 :n alue 11,08/kohde 1307 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, alle 10 m 2 :n alue 37,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 6,00/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1309 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, m 2 :n alue 30,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 5,00/m m 2 :n alue 1311 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, yli 20 m 2 :n alue 25,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 3,90/m 2 yli 20 m 2 :n alue 1313 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, alle 10 m 2 :n alue 24,42/tonni paikkausm Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, 3,96/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1315 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, m 2 :n alue 19,58/tonni paikkausm. stp03osaurakkaa.doc

12 Katujen kunnossa- 14 pitotyöt Työnro Työtehtävä: Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työryhmä: Traktorinkäyttäjä ja yksi työntekijä 1316 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, m 2 :n alue 1317 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, yli 20 m 2 :n alue 1318 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, yli 20 m 2 :n alue 1319 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, alle 10 m 2 :n alue Työaika minuuttia 3,18/m 2 14,00/tonni paikkausm. 2,27/m 2 48,00/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 6,75/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1321 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, m 2 :n alue 39,58/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 6,00/m m 2 :n alue 1323 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, yli 20 m 2 :n alue 30,00/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 5,05/m 2 yli 20 m 2 :n alue 1325 Hakee asfaltin asfalttiasemalta 27,92/kerta 1326 Levittää ja tasoittaa asfaltin, alle 10 m 2 47,75/tonni 1327 Levittää ja tasoittaa asfaltin, m 2 39,25/tonni 1328 Levittää ja tasoittaa asfaltin, yli 20 m 2 29,75/tonni 1329 Tiivistää asfaltin jyrällä, alle 10 m 2 21,17/tonni 1330 Tiivistää asfaltin jyrällä, m 2 17,00/tonni 1331 Tiivistää asfaltin jyrällä, yli 20 m 2 13,00/tonni 1332 Liimaa asfaltin liitoskohdat, alle 10 m 2 8,75/tonni 1333 Liimaa asfaltin liitoskohdat, m 2 7,00/tonni 1334 Liimaa asfaltin liitoskohdat, yli 20 m 2 5,42/tonni stp03osaurakkaa.doc

13 15 Katupuhtaanapitotyöt B KATUPUHTAANAPITOTYÖT B.1 Polanteenpoisto Työvälineet: Tiehöylä ja traktori/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Tiehöylä ajaa edellä ja traktori/alueaura-yhdistelmä perässä siirtäen tiehöylän irrottaman ajoväylälle jääneen polanteen murskeen tien penkalle. Jos tie on kahta työstökertaa leveämpi tai polanteen paksuus on yli 10 cm, joutuu tiehöylä ajamaan kaksin kerroin saman polanteenpoistotoimenpiteen. Risteyskohdissa tiehöylä poistaa polanteen lyhyillä, noin metrin, edestakaisilla ajoliikkeillä, joita joudutaan suorittamaan pienissä risteyksissä 2 5 kertaa ja isoissa risteyksissä 8 12 kertaa. Tiehöylä käännetään kääntökohdassa siten, että kone työstää paluumatkallakin polannetta. Osa teistä on sellaisia, ettei konetta pysty kääntämään, tällöin sen on peruutettava työstämättä takaisin ja aloitettava uudelleen samansuuntainen polanteen poisto. Kahta työstökertaa leveimmillä teillä työ on edullisempaa tehdä siten, että koneyhdistelmänä on kaksi tiehöylää ja yksi traktori/alueaura -yhdistelmä. Standardiaikataulukossa kohteiden määrittelyt tarkoittavat seuraavaa: Keskusta-alue = kaupungin tai kunnan ydinkeskusta, jossa liikennevalot ja ajoneuvoliikenne olennaisesti haittaa tiehöylän liikkumista aiheuttaen merkittäviä odotusaikoja. Yöllä työstettäessä käytetään jäljempänä mainitun vähän liikennöidyn ajoväylän hinnoittelua. Laita-alue = kaupungin tai kunnan alue, jossa liikennevaloja ei juuri ole eikä ajoneuvoliikenne olennaisesti haittaa polanteen poistamista. Vähäiset liikenteen aiheuttamat pysähdykset sisältyvät hinnoitteluun. Standardiaikataulukossa kadun työstöleveys on ilmaistu työstökertoina, joko enintään 2 tai yli 2. Tiehöyliä on useampaa kokoa. Höylän terän leveyden ollessa 3650 mm, saadaan kahdella ajokerralla poistetuksi polanne 6,2 metriä leveältä kadulta ja höylänterän leveyden ollessa 4000 mm on poistoleveys 7,0 metriä. Hinnoittelukohtaa "Höylä" käytetään silloin kun työryhmään ei kuulu lainkaan traktoria tiehöylään asennetun lumistopparin vuoksi. stp03osaurakkab.doc

14 Katupuhtaanapitotyöt 16 Tällöin palkkio on, joko yhdelle tai kahdelle tiehöylän kuljettajalle riippuen alkuperäisestä ryhmän koosta. Tämä työmenetelmä on kaikkein edullisin. Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Traktorin kuljettaja Taso II Taso IV Työnro Työstökerrat lkm Polanteen paksuus cm Koneyhdistelmä Työn kuvaus Työntekijöitä Työaika minuuttia/ 100 m Runsaasti liikennöity ajoväylä (keskusta-alue) 2101 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 5, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 2, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 9, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 9, enint. 2 yli 10 Höylä 1 4, yli 2 enint. 10 Höylä 1 4, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 8, yli 2 enint höylää ja traktori 3 7, yli 2 enint höylää 2 5, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 14, yli 2 yli 10 2 höylää 2 9,83 Vähän liikennöity ajoväylä (laita-alue) 2113 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 3, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 1, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 6, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 6, enint. 2 yli 10 Höylä 1 3, yli 2 enint. 10 Höylä 1 3, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 6, yli 2 enint höylää ja traktori 3 5, yli 2 enint höylää 2 3, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 9, yli 2 yli 10 2 höylää 2 7,00 Esteetön tie 2125 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 3, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 1, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 5, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 5,70 stp03osaurakkab.doc

15 17 Katupuhtaanapitotyöt Työnro Työstökerrat lkm Polanteen paksuus cm Koneyhdistelmä Työn kuvaus Työntekijöitä Työaika minuuttia/ 100 m 2129 enint. 2 yli 10 Höylä Työstö 1 2, yli 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 2, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 6, yli 2 enint höylää ja traktori 3 4, yli 2 enint höylää 2 3, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 8, yli 2 yli 10 2 höylää 2 5,95 Ei kääntömahdollisuutta 2137 enint. 2 enint. 10 Höylää ja traktori Työstö 2 6, enint. 2 enint. 10 Höylä paluu 1 3, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori tyhjänä 2 13, enint. 2 yli 10 Höylä 1 6,84 Jalkakäytävä ,5 m enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3, ,5 m enint. 10 Höylä yhteen 1 1, ,5 m yli 10 Höylä ja traktori suuntaan 2 6, ,5 m yli 10 Höylä 1 3,17 min/risteys 2145 Keskiarvo kaikista Höylä ja traktori Lyhyet 2 9, Keskiarvo kaikista Höylä edes- 1 4,93 takaiset min/bussipysäkki 2147 Keskiarvo kaikista Höylä ja traktori työnnöt 2 3, Keskiarvo kaikista Höylä 1 2,03 B.2 Tiehöylän terien vaihto Työvälineet: Kokemuksen mukaan tarkoituksenmukaiseksi todetut työvälineet. Työmenetelmä: Tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylän korjaushalliin ja asentaja ottaa tarvittavat työkalut esiin. Höylänterät (kaksi noin 2 m:n pituista terää) irrotetaan ja ne viedään niille osoitettuun varastointipaikkaan. Uudet terät haetaan asennuspaikalle ja ne kiinnitetään tiehöylään. Asentaja vie työvälineet pois ja tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylän ulos. stp03osaurakkab.doc

16 Katupuhtaanapitotyöt 18 Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Asentaja Taso II Taso II Työnro Työtehtävä Työaika 2201 Kahden terän vaihto 47,50 min/terä B.3 Lumivallin madaltaminen ja leikkaus ajoväylän leventämiseksi 2301 Työvälineet: Tiehöylä ja traktori/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Tiehöylä ajaa edellä ja traktori/alueaura-yhdistelmä perässä siirtäen tieltä sivuun tiehöylän irrottamat ajoväylälle pudonneet lumilohkareet. Tiehöylän terä säädetään sivulle siten, että lumivalli leikkaantuu noin 1,5 m:n levyisesti ja noin cm:n paksuisesti yhdellä ajokerralla. Edellä mainittua paksumman lumivallin madaltaminen edellyttää toisen ajokerran samalla tieosuudella. Tiehöylän kuljettaja säätää ajaessaan terän asentoa siten, että esteinä olevat puut, pensaat, liikennemerkit yms. säilyvät ehjinä Työvälineet: Wille 845 työstökone, johon on kiinnitetty noin 2 m 3 :n kauha. Työaika: Työ tehdään päivällä. Työaikaan ei olennaisesti vaikuta vuorokauden aika. Työn tekeminen: Kasaa lumen ajoväylän kummaltakin puolelta puskemalla lumen kasaan. Täyttää kauhan lumella ja kantaa sen työstökoneella lumen läjittämiskohtaan. Kantomatka vaikuttaa merkittävästi työaikaan. Tutkimus tehtiin asuntokaduilla, joissa katupohjan leveys ennen lumen poistamista oli n. 3,8 m. Lumen poistamisen jälkeen kadun pohjan leveys oli 5 5,5 m. Lumivallin korkeus tien reunoilla vaihteli cm:n välillä Työn kuvaus on muuten samanlainen kuin kohdassa 2302, mutta työstökoneena oli Caterpillar 428. Kauha oli myös saman kokoinen kuin työkoneessa Wille. stp03osaurakkab.doc

17 19 Katupuhtaanapitotyöt Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Traktorin kuljettaja Taso II Taso IV Työnro Työtehtävä Työntekijöitä Työaika minuuttia 2301 Lumivallin Tiehöylä/traktori 2 2,17/100 m madaltaminen 2302 Lumivallin leikkaus Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,78/katumetri 2303 ajoväylän leventämiseksi kantomatka 30 m Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,83/katumetri 2304 kadun kummaltakin puolelta kantomatka 60 m Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,91/katumetri kantomatka 90 m 2305 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,04/katumetri kantomatka 120 m 2306 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,12/katumetri kantomatka 140 m 2307 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,22/katumetri kantomatka 170 m 2308 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,35/katumetri kantomatka 200 m 2309 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,54/katumetri kantomatka 250 m 2310 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,35/katumetri kauha, kantomatka 30m 2311 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,49/katumetri kauha, kantomatka 60 m 2312 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,58/katumetri kauha, kantomatka 90 m 2313 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,75/katumetri kauha, kantomatka 120 m 2314 Lumivallin leikkaus Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,81/katumetri ajoväylän leventämiseksi kauha, kantomatka 140 m 2315 Caterpillar ,94/katumetri n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 170 m 2316 Caterpillar n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 200 m 1 1,10/katumetri stp03osaurakkab.doc

18 Katupuhtaanapitotyöt 20 Työnro Työtehtävä Työntekijöitä Työaika minuuttia 2317 Lumivallin leikkaus ajoväylän leventämiseksi Caterpillar n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 250 m 1 1,33/katumetri B.4 Lumen auraus kuorma-autolla Työvälineet: Kuorma-auto/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Kuorma-auto/alueaura-yhdistelmä ajaa ensimmäisen aurauskerran siten, että tien/kadun keskiviiva tai kevyen liikenteen väylä puhdistuu irtolumesta. Alueaura poistaa noin 2,7 m:n leveydeltä lumen yhdellä ajokerralla. Edestakaisia ajokertoja suoritetaan niin monta, että irtolumi on poistettu tieltä/kadulta. Katujen risteyksiin ei saa jättää aurausvallia. Hinnoittelu ei koske aurausta valtamaantiellä Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aika sisältää kadun ja risteyksien lumen poistamisen. Tutkimuksen aikana lunta poisti kaksi peräkkäin ajavaa yhdistelmää. Aika sisältää yhden ajoneuvon työstämät kilometrit Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aikaan on lisättävä risteyksien ja pysäköintipaikkojen lumen poistamisen aiheuttama aika päättyvillä asuntokaduilla. Lumen paksuus enintään 10 cm Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aikaan on lisättävä risteyksien ja pysäköintipaikkojen lumen poista- stp03osaurakkab.doc

19 21 Katupuhtaanapitotyöt misen aiheuttama aika päättyvillä asuntokaduilla. Lumen paksuus yli 10 cm Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuoma-auto puhdistaa päättyvän asuntokadun risteyksen kahdella kolmella edestakaisella aurausliikkeellä siirtämällä lumen pois ajoväylältä Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuoma-auto puhdistaa päättyvän asuntokadun useamman auton pysäköintipaikan kahdella neljällä edestakaisella aurausliikkeellä siirtämällä lumen pois pysäköintipaikalta. Jos asuntokadulla on useampia erillisiä samanarvoisia pysäköintipaikkoja, niin aika kertaantuu niiden lukumäärän mukaan Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu ajaa edellä auraten kadun keskeltä lunta ja lumipolannetta. Seuraavana tulee kuorma-auto, joka auraa seuraavan lähinnä kadun reunaa olevan kaistan, bussipysäkit ja risteykset. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee pysäkit, risteykset, jalkakäytävien liittymät jne. Kuorma-auto voi saada tiekarhun perässä yhdellä edestakaisella ajolla kadun haluttuun laatutasoon tai se voi joutua ajamaan saman kadun useamman kerran edestakaisin. Aika sisältää kuorma-autoon työn aikana kertyneet kilometrimittarin lukemat. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu ajaa edellä auraten kadun keskeltä lunta ja lumipolannetta. Seuraavana tulee kuorma-auto, joka auraa seuraavan lähinnä kadun reunaa olevan kaistan. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee pysäkit, risteykset, jalkakäytävien liittymät jne. Kuorma-auto voi saada tiekarhun perässä yhdellä edestakaisella ajolla kadun haluttuun laatutasoon tai se voi joutua ajamaan saman kadun useamman kerran edestakaisin. Työaikaa soveltaessa on lisättävä risteyksien ja bussipysäkkien työstä aiheutuva työaika. Aika sisältää kuorma-autoon työn aikana kertyneet kilometrimittarin stp03osaurakkab.doc

20 Katupuhtaanapitotyöt 22 lukemat. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu tai kuorma-auto auraa katua auratessaan risteyksistä lumen ja lumipolanteen. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee työn. Aika sisältää kuorma-auton työnä tehdyn risteyksen. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu tai kuorma-auto auraa katua auratessaan bussipysäkiltä lumen ja lumipolanteen. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee työn. Aika sisältää kuorma-auton työnä tehdyn bussipysäkin. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä. Osaurakan kiinteä osa Kuorma-auton kuljettaja Taso III Työnro Työtehtävä Lumen auraus 2401 Yhtäjaksoinen aurauspituus yli 0,5 km 2402 Yhtäjaksoinen aurauspituus enint. 0,5 km 2403 Ruutukaava auraaminen 2404 Asuntokatu lunta alle 10 cm 2405 Asuntokatu lunta yli 10 cm 2406 Asuntokadun risteys 2407 Päättyvän kadun pysäköintipaikka Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Vuorokauden aika yö/päivä yö/päivä yöaika yö/päivä yö/päivä yö/päivä yö/päivä Työaika minuuttia 3,19 km 4,58 km 5,44 km 6,53 km 9,58 km 1,35/risteys 2,30/kohde stp03osaurakkab.doc

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

HESE. -puskulevystä tiehöylään

HESE. -puskulevystä tiehöylään HESE -puskulevystä tiehöylään Hese-työkone on teiden ja piha-alueiden kunnossapitoon tarkoitettu yleistyökone. Monipuolisuudessaan Hese on täysin ylivoimainen, samalla koneella tehdään kaikki teiden sekä

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016 Tekninen toimi 14.11.2013 ULKOALUEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää seuraavien ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista: Tori, Linja-autoasema,

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

TYÖLAITTEET AMMATTILAISTEN TUOTTAVAT

TYÖLAITTEET AMMATTILAISTEN TUOTTAVAT AMMATTILAISTEN TUOTTAVAT TYÖLAITTEET SNOWZOOM NIVEL-, U- JA ALUEAURAT SIIPILUMI-, HIEKOITUS- & LUMI- K AUHAT KAUHA-, PUOMI- JA AVOHARJAT WWW.SNOWSTAR.FI Huippulaitteet puhtaanapitoon Erinomainen hinta-laatusuhde

Lisätiedot

HCR 2013 Kaupunkimittausosasto, Helsinki 019/2013

HCR 2013 Kaupunkimittausosasto, Helsinki 019/2013 HCR 2013 Kaupunkimittausosasto, Helsinki 019/2013 Course measurement data sheet Course name: HCR tarkistusmittaus Date: 19.5.2013 Measurer: Kari Ristanen Time: 15:18 start 18:25 end Temperature: 22 20

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016

Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016 SELOSTE Sivu 1 / 17 Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016 SELOSTE Sivu 2 / 17 Sisällys Rykäsyn kilpailuohjeet sekä reittiselosteet 2016... 1 Rykäsy... 3 Ilmoittautuminen... 3 Kilpailunumero...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset

Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset 1 Syötteen PSM-tempon yleisopastus ja reittikuvaukset Lähtö/maalialueen vieressä on isot sorapintaiset paikoitusalueet. Kilpailulähtöjen ollessa käynnissä lämmittely teillä ajaen onnistuu ainoastaan Syötekyläntiellä

Lisätiedot

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta.

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. 7900 l, renkailla Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. LAME imupainevaunut täyttävät sekä Koneettä Painelaitedirektiivien

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari Energiapuun korjuu päätehakkuilta 07.11.2012 Tatu Viitasaari Lämmön- ja sähköntuotannossa käytetty metsähake muodostuu Metsähake koostuu milj m3 0.96 0.54 3.1 Pienpuu Hakkutähteet Kannot 2.24 Järeä runkopuu

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia.

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia. KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 050 538 4957 TIEAVUSTUSHAKEMUS TIEKUNNAN NIMI: AVUSTUSTA HAETAAN VUODELLE 2011 Kunnossapitoon *Perusparannukseen

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015

307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015 307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015 Kilpailutehtävänä on valmistaa naisten esiliina (koko M) oheisten ohjeiden ja mallin mukaan. Kilpailuaika on 6 tuntia. Kangas on 70 % PES ja 30 % CO. Esiliinan

Lisätiedot

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + =

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + = Mikä X? Esimerkki: Merkitse yhtä puuta kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3 + 2 = 5 + = 5 + = 1. Merkitse yhtä päärynää kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi? Mikä tulee vastaukseksi?

Lisätiedot

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Saa te 2 (2) Edunvalvontaosasto/Petri Ahokas/ssi 11.11.2015 Palkantarkistusten toteuttaminen Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan helmikuun 2016 loppuun asti.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot