OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT B KATUPUHTAANAPITOTYÖT C PUISTOTYÖT D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT..."

Transkriptio

1 3 Osaurakka OSAURAKKAHINNOITTELU Sisällys OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT B KATUPUHTAANAPITOTYÖT C PUISTOTYÖT D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT E ILMAJOHTOJEN JA MAAKAAPELEIDEN RAKENTAMISTYÖT F KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN RAKENTAMISTYÖT G MUUNTAMOIDEN RAKENTAMISTYÖT H KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN I VESILAITOSTYÖT J KAUPUNKIMITTAUKSET stp03osaurakka.doc

2 Osaurakka 4 OSAURAKKA 1 Yleistä 2 Käyttöönotto Osaurakkahinnoittelut ovat joko yksilö- tai ryhmäkohtaisia. Ansio muodostuu työntekijäkohtaisesta työtuntia kohden maksettavasta kiinteästä osasta ja yksilön tai ryhmän työsaavutustasosta riippuvasta palkkio-osasta. Osaurakkahinnoittelut sisältävät mm. työkokemuslisän, henkilökohtaisen lisän ja työolosuhdelisän. Ryhmäkohtaisen osaurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa. Osaurakkahinnoittelun perusteena oleva standardiaika sisältää, ellei toisin ole sanottu: mahdollisen valmisteluajan, tekemisajan ja apuajan (päivävakio + elpymisaika), jota on mm. päivittäinen siirtyminen, työkoneiden, työvälineiden, tarveaineiden yms. noutaminen ja palauttaminen, työohjeiden selvittäminen, ilmoitusten teko yms., työpaikan, koneiden, välineiden yms. päivittäinen järjestely ja hoito, työn vaatima erikoissuojavaatetuksen pukeminen ja riisuminen, työhön kuuluva väistämätön työn luonteesta johtuva odottaminen (ei kuitenkaan ns. häiriöajat) ja muut edellä mainittuja vastaavat ajat, jotka eivät sisälly perusaikaan eivätkä valmisteluaikaan, elpymisaika, jonka määrä riippuu työn rasittavuudesta. Työehtosopimuksessa mainitut kahvitauot ja muut henkilökohtaiset apuajat, kuten henkilökohtaiset tarpeet ja peseytyminen erittäin likaisissa töissä, katsotaan elpymisajoiksi, jotka sisältyvät kokonaiselpymisaikaan. Työehtosopimusosapuolet suosittelevat, että töissä joista on laadittu tässä liitteessä oleva osaurakkahinnasto, ensisijaisena palkka- stp03osaurakka.doc

3 5 Osaurakka 3 Kokeilusopimus 4 Mitoittaminen 5 Urakkalaskenta muotona noudatettaisiin laaditun osaurakkahinnoittelun mukaista suorituspalkkausta. Hinnoittelun käyttöönotosta on sovittava paikallisesti. Urakkahinnoittelujen käyttöönoton edellyttämän koulutuksen ja tiedottamisen järjestämisessä korostetaan paikallista yhteistyötä työntekijäin ja työnantajan kesken. Sopijaosapuolet avustavat tarvittaessa tiedottamisen ja kouluttamisen järjestämisessä. Mikäli ei haluta sopia osaurakkahinnoittelun pysyvästä käytöstä, sopijaosapuolet suosittelevat, että kunnissa ja kuntayhtymissä solmitaan työnantajan ja KTV:n paikallisyhdistyksen tai tämän valtuuttaman asianomaisen luottamusmiehen kesken osaurakkahinnoittelujen käyttöä koskeva kokeilusopimus, jota tehtäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: määritellään kokeilun kohteet, määritellään kokeilun kesto työkokonaisuuden kannalta riittävän pitkäksi ajaksi ja määritellään kokeilun aikana maksettava takuupalkka (nykyinen kokonaistunti- tai aikapalkka), jota maksetaan mikäli se on osaurakkahinnoittelun mukaista palkkaa korkeampi. Useimmat hinnoittelut edellyttävät työkohteiden ennakkomitoitusta ja luokitusta, jotka tehdään asianomaisten työntekijäin luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken. Mitoitus/luokitus tehdään työnjohtajapiireittäin tai koskemaan muita tarkoituksenmukaisia vastuualueita. Yksilöurakka Ansio = KO + PO Ryhmäurakka Ansio = KO + POR N stp03osaurakka.doc

4 Osaurakka 6 KO = PO = POR = N = Yksilökohtainen työtunnilta maksettava kiinteä osa Hinnoittelusta saatava yhtä työntekijää koskeva palkkioosa Hinnoittelusta saatava kahdesta tai useammasta työntekijästä koostuvan työryhmän palkkio-osa Ryhmän jäsenten lukumäärä (tuntimäärä sama) 6 Tavoiteansiot 7 Kiinteät osat Tavoiteansio on suorituspalkkaisessa työssä sen suuruinen ansio tuntia kohden, joka eri ammateissa paikallisesti keskitetysti sovitaan. Tavoiteansioiden minimi- ja maksimisuuruudet löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). /tunti Taso I Sähköasentaja, muuntamoasentaja minimi maksimi Taso II Vanhemmat ammattimiehet, tiehöylän kuljettaja minimi maksimi Taso III Nuorempi sähköasentaja, kauhakuormaajan ja kuorma-auton kuljettaja minimi maksimi Taso IV Nuorempi ammattimies, traktorin kuljettaja minimi maksimi Taso V Täysin ammattitaitoinen puistotyöntekijä, seka- ja aputyöntekijä minimi maksimi Taso VI Puisto- ja puutarhatyöntekijä sekä työehtosopimuksen liitteen 2 IV pr mainitut työntekijät minimi maksimi Työntekijälle työtuntia kohden maksettava kiinteä osa on suuruudeltaan 65 % tavoiteansiosta (0,65 x tavoiteansio). Tasoryhmittelyn mukaisten kiinteiden osien minimi ja maksimi arvot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI /tunti minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi stp03osaurakka.doc

5 7 Osaurakka 8 Rahaksimuuntokertoimet Työntekijälle maksettava työsuoritukseen perustuva palkkio-osa on suuruudeltaan 35 % tavoiteansiosta kun työntekijän työsuoritustaso on normaalin urakkajoutuisuuden mukainen. Palkkio-osan hinnoittelu on ilmoitettu aikana (minuutteina), ansaittu aika on muutettava palkanmaksua varten euroiksi. Euroiksi muuttaminen tapahtuu rahaksimuuntokertoimen (minuutin rahallinen arvo) avulla siten, että paikallisesti sovittu tavoiteansio kerrotaan luvulla 0, (0,35/60). Tasoryhmittelyn mukaisten rahaksimuuntokertoimien minimi ja maksimi arvot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (liite 4). Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Taso VI /min minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi minimi maksimi 9 Osaurakkahinnoittelut Kaikki urakka-ajat on ilmoitettu minuutteina normaaliurakkajoutuisuustasossa. Hinnoittelut on ryhmitelty pääjaottelun sisällä työkohtaisella numeroinnilla. Mikäli hinnoittelu on laadittu paikallisesti eli vain yhdessä kohteessa, on työkohtaisen numeroinnin perässä *) merkki. Pääjaottelu A B C D E F G H I J Katujen kunnossapitotyöt Katupuhtaanapitotyöt Puistotyöt Rakennusten peruskorjaustyöt Ilmajohtojen ja maakaapeleiden rakennustyöt Katu- ja puistovalaisimien asennustyöt Muuntamoiden rakentamistyö Kunnallistekniikan rakentaminen Vesilaitostyöt Kaupunkimittaukset stp03osaurakka.doc

6 Osaurakka 8 10 Esimerkkejä palkanlaskennasta Yksilöurakka Ryhmäurakka Työntekijä on aurannut 8 tunnin päivän aikana kuorma-autolla katua 160 km, yhtäjaksoisen aurauspituuden ollessa aina yli 0,5 km. Hinnoittelukohdan B.4/2401 mukaan yksikköaika on 3,19 min/km ja tavoiteansio määräytyy tason III mukaan. Tavoiteansioksi on paikallisesti sovittu 12,00 /t. Kiinteä osa on 0,65 12 = 7,80 /t ja rahaksimuuntokerroin 0, (0,35/60) 12 = 0,0700. Ansio = KO + PO eli kiinteä osa + palkkio-osa KO = 8 7,80 = 62,40 PO = 160 3,19 0,0700 = 35,73 Ansio on 62, ,73 = 98,13 päivässä ja 98,13 : 8 = 12,27 /t. Muuntamoasentaja ja nuorempi muuntamoasentaja on 4,5 tunnin aikana tehnyt muuntamon suurjännitekaapelin päätetyöt. Hinnoittelukohdan G.5/7501 mukaan yksikköaika on 550,83 min. Tavoiteansiotasoksi on sovittu muuntamoasentajalle 14,80 /t ja nuoremmalle muuntamoasentajalle 12,00 /t. Ryhmäurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa. Rahaksimuuntokerroin on 0, tavoiteansio. a) Muuntamoasentajan tuntiansio on KO = 0,65 14,80 = 9,62 /t PO = (550,83 : 2) (0, ,80) : 4,5 = 5,28 /t Tuntiansio on 9,62 + 5,28 = 14,90 /t b) Nuoremman muuntamoasentajan tuntiansio on KO = 0,65 12,00 = 7,80 /t PO = (550,83 : 2) (0, ,00) : 4,5 = 4,28 /t Tuntiansio on 7,80 + 4,28 = 12,08 /t stp03osaurakka.doc

7 9 Osaurakka 11 Esimerkki työsuorituksen kestoajan laskennasta Kunnan tiestö aurataan traktori/alueaura-yhdistelmillä, aurattavia kohteita on seuraavasti: keskusta-aluetta 11 km taajama-aluetta 207 km kevyen liikenteen väyliä 25 km risteyksiä 236 kpl kevyen liikenteen väylien liittymiä 52 kpl linja-autopysäkkejä 59 kpl Hinnoittelukohtien B.5/ mukaan normaali urakkajoutuisuuden mukaiset työsuoritusajat ovat: keskusta-alue 7,83 min/km taajama-alue 5,42 min/km kevyen liikenteen väylä 500 min/km risteys 290 min/kpl kevyen liikenteen väylien liittymä 1,2 min/kpl linja-autopysäkki 1,6 min/kpl Yhtä aurauskertaa kohden kokonaissuoritusajaksi saadaan: (11 7,83) + (207 5,42) + (25 5,00) + (236 2,90) + (52 1,2) + (59 x 1,6) min = 86, , , ,4 + 62,4 + 94,4 min = 2174,27 min = 36,24 tuntia. Mikäli alue olisi aurattava kolmessa tunnissa, tarvittaisiin traktori/alueaura-yhdistelmiä yhteensä 12 kpl. stp03osaurakka.doc

8 Katujen kunnossa- 10 pitotyöt A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT A.1 Ajoratamerkintä maalaamalla Työvälineet: Traktori, peräkärry ja maalaustarvikkeet. Työmenetelmä: Maalattavat kohdat erotetaan varoitusmerkeillä (kumikartioilla) muusta katuosuudesta. Katuun merkitään (mitataan) maalattavat kohdat, maalausvaunu varustetaan maalilla ja testataan, että suuttimesta tulee maalia halutulla tavalla. Ajoratamerkinnät maalataan katuun, kumikartiot siirretään maalattujen merkkien suojaksi ja ne teipataan keskenään. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Kumikartiot kerätään pois maalin kuivuttua. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajo- ja kevyenliikenteen väylien maalaukseen. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso V Työnro Työtehtävä: Ajoratamerkintä maalaamalla Työryhmä: 2 tai 3 työntekijää ja traktorinkuljettaja Työaika minuuttia 1101 Maalata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 715,00/km 1102 Paikkamaalata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 401,67/km 1103 Maalata suojatie 95,25/kpl 1104 Paikkamaalata suojatie 67,75/kpl 1105 Maalata liikennettä ohjaava nuoli 43,00/kpl 1106 Maalata pysäköintiruutu 12,31/kpl 1107 Paikkamaalata pysäköintiruutu 5,08/kpl A.2 Ajoratamerkintä massaamalla Työvälineet: Traktori, peräkärry ja massaustarvikkeet. Työmenetelmä: Massattavat kohdat erotetaan varoitusmerkeillä (kumikartioilla) muusta katuosuudesta. Katuun merkitään (mitataan) massattavat kohdat, massausvaunu varustetaan massalla ja testataan, että suuttimesta tulee massaa halutulla tavalla. Ajoratamerkinnät massataan katuun, kumikartiot siirretään massattujen merkkien suojaksi ja ne teipataan keskenään. Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Kumikartiot kerätään pois massan kuivuttua. stp03osaurakkaa.doc

9 11 Katujen kunnossapitotyöt Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajo- ja kevyenliikenteen väylien massaukseen. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso IV Työnro Työtehtävä: Ajoratamerkintä massaamalla Työryhmä: 2 tai 3 työntekijää ja traktorinkuljettaja Työaika minuuttia 1201 Massata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 872,50/km 1202 Paikkamassata, joko katko- tai yhtenäinen viiva 592,50/km 1203 Massata suojatie 123,67/kpl 1204 Paikkamassata suojatie 95,92/kpl 1205 Massata pysäköintiruutu 14,39/kpl 1206 Paikkamassata pysäköintiruutu 7,17/kpl A.3 Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työnumerokohtaiset menetelmäkuvaukset: 1301 Siirtyy taajama-alueella traktorilla varikolta työkohteeseen, työkohteesta toiseen ja työkohteesta varikolle. Siirtymistä haittaavat muu liikenne ja liikennevalot Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, liimakannun ja käsijuntan lavalta ottamisen ja takaisin panon Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, kolan, liimakannun ja kumikartioiden lavalta ottamisen ja takaisin panon sekä liikenteen ohjauksen työkohteen ohitse kumikartioiden avulla Työvaihe sisältää; lapion, rautakangen, kolan, liimakannun, kumikartioiden ja käsin ohjattavan jyrän lavalta ottamisen ja takaisin panon sekä liikenteen ohjauksen työkohteen ohitse kumikartioiden avulla Työvaihe sisältää; pienen alle 0,5 m 2 :n suuruisen asfaltissa olevan reiän paikkauksen. Asfaltti tiivistetään käsijuntalla. Uuden ja vanhan asfaltin välinen raja liimataan liuoksella ja eristetään fillerillä. Kokonaisaikaa laskettaessa lisätään työvaiheet 1301 ja Työvaihe sisältää; pienen alle 1 m 2 :n suuruisen asfaltissa olevan reiän paikkauksen. Asfaltti tiivistetään käsijuntalla. Uuden ja van- stp03osaurakkaa.doc

10 Katujen kunnossa- 12 pitotyöt han asfaltin välinen raja liimataan liuoksella ja eristetään fillerillä. Kokonaisaikaa laskettaessa lisätään työvaiheet 1301 ja Poistaa vanhan asfaltin traktorin kauhalla, lapiota ja rautakankeakäyttäen sekä tasoittaa pohjan jyräämistä varten. Poistettavan asfaltin rajaamiseen liittyvä sahaaminen tai hakkaaminen ei sisälly työaikaan. Vanha asfaltti lastataan traktorin kuormauskouran avulla traktorin lavalle. Jätteiden poiskuljetus tapahtuu pohjan tiivistysjyräyksen aikana Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Tasoittaa ja puhdistaa, työvälineinä lapio ja rautakanki, hiekkapintaisen asfaltissa olevan roilon reunat ja pohjan tiivisjyräystä varten. Asfalttia ei poisteta muualta, kuin mahdollisesti tasoittavia pieniä paloja uuden ja vanhan asfaltin liittymäkohdasta Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Tiivistää asfaltoitavan alueen pohjan tärylevyn tai jyrän avulla. Tiivistämisjyräyksen jälkeen mitataan mittalaitteella pohjan tiiveys ja kosteuspitoisuus. Jos riittävää tiiveyttä ei ole saavutettu, pohja kastellaan ja jyrätään uudelleen. Pohjan tiiveyden mittaukseen, mahdolliseen kasteluun ja uudelleen tiivistysjyräykseen käytetyt ajat eivät sisälly laskettuun aikaan Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa , mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Työvaihe sisältää; asfalttiasemalla massan odotuksen ja massan lavalle ottamisen, fillerin ottamisen traktorin kauhaan ja tarvittavan kuittauksen tavaran vastaanotosta. Siirtyminen työmaalta asfalttiasemalle ja takaisin korvataan edellä kohdan 1301 mukaisesti Levittää liuoksen uuden ja vanhan asfaltin väliseen saumaan. Nostaa asfalttimassan traktorin kuormauskouran avulla paikattavaan kohtaan levittäen sen niin hyvin, kuin laitteen avulla on mahdollista. Toinen työntekijöistä levittää asfaltin lopulliseen muotoon lapiota ja kolaa käyttäen Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1326, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat. stp03osaurakkaa.doc

11 13 Katujen kunnossapitotyöt 1329 Tiivistää levitetyn asfaltin käsin ohjattavalla jyrällä tai tärylevyllä Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1329, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat Levittää asfaltin jyräyksen jälkeen vanhan ja uuden asfaltin liitoskohdassa olevan liuoksen päälle fillerihiekan jalkineisiin tarttumisen ehkäisemiseksi Työvaiheet ovat samat kuin edellä kohdassa 1332, mutta käsiteltävät alueet ovat suuremmat. Osaurakan kiinteä osa Traktorinkuljettaja Vanhempi työntekijä Nuorempi työntekijä Taso IV Taso IV Taso V Työnro Työtehtävä: Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työryhmä: Traktorinkäyttäjä ja yksi työntekijä Työaika minuuttia 1301 Siirtyminen traktorilla 6,84/km 1302 Työvälineet lavalta ja takaisin 5,67/kohde 1303 Työvälineet lavalta ja takaisin sekä liikenteen ohjaus 7,48/kohde 1304 Työvälineet lavalta ja takaisin sekä liikenteen ohjaus 16,25/kohde 1305 Alle 0,5 m 2 :n paikkaus 8,78/kohde 1306 Noin 1 m 2 :n alue 11,08/kohde 1307 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, alle 10 m 2 :n alue 37,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 6,00/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1309 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, m 2 :n alue 30,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 5,00/m m 2 :n alue 1311 Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, yli 20 m 2 :n alue 25,00/tonni paikkausm Vanhan asfaltin poisto sekä pohjan tasaus, 3,90/m 2 yli 20 m 2 :n alue 1313 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, alle 10 m 2 :n alue 24,42/tonni paikkausm Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, 3,96/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1315 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, m 2 :n alue 19,58/tonni paikkausm. stp03osaurakkaa.doc

12 Katujen kunnossa- 14 pitotyöt Työnro Työtehtävä: Katupinnoitteen paikkaaminen asfaltilla Työryhmä: Traktorinkäyttäjä ja yksi työntekijä 1316 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, m 2 :n alue 1317 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, yli 20 m 2 :n alue 1318 Tasoittaa pohjan sekä alueen reunat, yli 20 m 2 :n alue 1319 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, alle 10 m 2 :n alue Työaika minuuttia 3,18/m 2 14,00/tonni paikkausm. 2,27/m 2 48,00/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 6,75/m 2 alle 10 m 2 :n alue 1321 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, m 2 :n alue 39,58/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 6,00/m m 2 :n alue 1323 Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, yli 20 m 2 :n alue 30,00/tonni paikkausm Tiivistää pohjan käsin ohjattavalla jyrällä, 5,05/m 2 yli 20 m 2 :n alue 1325 Hakee asfaltin asfalttiasemalta 27,92/kerta 1326 Levittää ja tasoittaa asfaltin, alle 10 m 2 47,75/tonni 1327 Levittää ja tasoittaa asfaltin, m 2 39,25/tonni 1328 Levittää ja tasoittaa asfaltin, yli 20 m 2 29,75/tonni 1329 Tiivistää asfaltin jyrällä, alle 10 m 2 21,17/tonni 1330 Tiivistää asfaltin jyrällä, m 2 17,00/tonni 1331 Tiivistää asfaltin jyrällä, yli 20 m 2 13,00/tonni 1332 Liimaa asfaltin liitoskohdat, alle 10 m 2 8,75/tonni 1333 Liimaa asfaltin liitoskohdat, m 2 7,00/tonni 1334 Liimaa asfaltin liitoskohdat, yli 20 m 2 5,42/tonni stp03osaurakkaa.doc

13 15 Katupuhtaanapitotyöt B KATUPUHTAANAPITOTYÖT B.1 Polanteenpoisto Työvälineet: Tiehöylä ja traktori/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Tiehöylä ajaa edellä ja traktori/alueaura-yhdistelmä perässä siirtäen tiehöylän irrottaman ajoväylälle jääneen polanteen murskeen tien penkalle. Jos tie on kahta työstökertaa leveämpi tai polanteen paksuus on yli 10 cm, joutuu tiehöylä ajamaan kaksin kerroin saman polanteenpoistotoimenpiteen. Risteyskohdissa tiehöylä poistaa polanteen lyhyillä, noin metrin, edestakaisilla ajoliikkeillä, joita joudutaan suorittamaan pienissä risteyksissä 2 5 kertaa ja isoissa risteyksissä 8 12 kertaa. Tiehöylä käännetään kääntökohdassa siten, että kone työstää paluumatkallakin polannetta. Osa teistä on sellaisia, ettei konetta pysty kääntämään, tällöin sen on peruutettava työstämättä takaisin ja aloitettava uudelleen samansuuntainen polanteen poisto. Kahta työstökertaa leveimmillä teillä työ on edullisempaa tehdä siten, että koneyhdistelmänä on kaksi tiehöylää ja yksi traktori/alueaura -yhdistelmä. Standardiaikataulukossa kohteiden määrittelyt tarkoittavat seuraavaa: Keskusta-alue = kaupungin tai kunnan ydinkeskusta, jossa liikennevalot ja ajoneuvoliikenne olennaisesti haittaa tiehöylän liikkumista aiheuttaen merkittäviä odotusaikoja. Yöllä työstettäessä käytetään jäljempänä mainitun vähän liikennöidyn ajoväylän hinnoittelua. Laita-alue = kaupungin tai kunnan alue, jossa liikennevaloja ei juuri ole eikä ajoneuvoliikenne olennaisesti haittaa polanteen poistamista. Vähäiset liikenteen aiheuttamat pysähdykset sisältyvät hinnoitteluun. Standardiaikataulukossa kadun työstöleveys on ilmaistu työstökertoina, joko enintään 2 tai yli 2. Tiehöyliä on useampaa kokoa. Höylän terän leveyden ollessa 3650 mm, saadaan kahdella ajokerralla poistetuksi polanne 6,2 metriä leveältä kadulta ja höylänterän leveyden ollessa 4000 mm on poistoleveys 7,0 metriä. Hinnoittelukohtaa "Höylä" käytetään silloin kun työryhmään ei kuulu lainkaan traktoria tiehöylään asennetun lumistopparin vuoksi. stp03osaurakkab.doc

14 Katupuhtaanapitotyöt 16 Tällöin palkkio on, joko yhdelle tai kahdelle tiehöylän kuljettajalle riippuen alkuperäisestä ryhmän koosta. Tämä työmenetelmä on kaikkein edullisin. Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Traktorin kuljettaja Taso II Taso IV Työnro Työstökerrat lkm Polanteen paksuus cm Koneyhdistelmä Työn kuvaus Työntekijöitä Työaika minuuttia/ 100 m Runsaasti liikennöity ajoväylä (keskusta-alue) 2101 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 5, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 2, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 9, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 9, enint. 2 yli 10 Höylä 1 4, yli 2 enint. 10 Höylä 1 4, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 8, yli 2 enint höylää ja traktori 3 7, yli 2 enint höylää 2 5, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 14, yli 2 yli 10 2 höylää 2 9,83 Vähän liikennöity ajoväylä (laita-alue) 2113 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 3, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 1, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 6, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 6, enint. 2 yli 10 Höylä 1 3, yli 2 enint. 10 Höylä 1 3, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 6, yli 2 enint höylää ja traktori 3 5, yli 2 enint höylää 2 3, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 9, yli 2 yli 10 2 höylää 2 7,00 Esteetön tie 2125 enint. 2 enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3 3, enint. 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 1, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori 2 3 5, yli 2 enint. 10 Höylä ja traktori 2 3 5,70 stp03osaurakkab.doc

15 17 Katupuhtaanapitotyöt Työnro Työstökerrat lkm Polanteen paksuus cm Koneyhdistelmä Työn kuvaus Työntekijöitä Työaika minuuttia/ 100 m 2129 enint. 2 yli 10 Höylä Työstö 1 2, yli 2 enint. 10 Höylä edestakaisin 1 2, yli 2 yli 10 Höylä ja traktori , yli 2 yli 10 Höylä 1 6, yli 2 enint höylää ja traktori 3 4, yli 2 enint höylää 2 3, yli 2 yli 10 2 höylää ja traktori 3 8, yli 2 yli 10 2 höylää 2 5,95 Ei kääntömahdollisuutta 2137 enint. 2 enint. 10 Höylää ja traktori Työstö 2 6, enint. 2 enint. 10 Höylä paluu 1 3, enint. 2 yli 10 Höylä ja traktori tyhjänä 2 13, enint. 2 yli 10 Höylä 1 6,84 Jalkakäytävä ,5 m enint. 10 Höylä ja traktori Työstö 2 3, ,5 m enint. 10 Höylä yhteen 1 1, ,5 m yli 10 Höylä ja traktori suuntaan 2 6, ,5 m yli 10 Höylä 1 3,17 min/risteys 2145 Keskiarvo kaikista Höylä ja traktori Lyhyet 2 9, Keskiarvo kaikista Höylä edes- 1 4,93 takaiset min/bussipysäkki 2147 Keskiarvo kaikista Höylä ja traktori työnnöt 2 3, Keskiarvo kaikista Höylä 1 2,03 B.2 Tiehöylän terien vaihto Työvälineet: Kokemuksen mukaan tarkoituksenmukaiseksi todetut työvälineet. Työmenetelmä: Tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylän korjaushalliin ja asentaja ottaa tarvittavat työkalut esiin. Höylänterät (kaksi noin 2 m:n pituista terää) irrotetaan ja ne viedään niille osoitettuun varastointipaikkaan. Uudet terät haetaan asennuspaikalle ja ne kiinnitetään tiehöylään. Asentaja vie työvälineet pois ja tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylän ulos. stp03osaurakkab.doc

16 Katupuhtaanapitotyöt 18 Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Asentaja Taso II Taso II Työnro Työtehtävä Työaika 2201 Kahden terän vaihto 47,50 min/terä B.3 Lumivallin madaltaminen ja leikkaus ajoväylän leventämiseksi 2301 Työvälineet: Tiehöylä ja traktori/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Tiehöylä ajaa edellä ja traktori/alueaura-yhdistelmä perässä siirtäen tieltä sivuun tiehöylän irrottamat ajoväylälle pudonneet lumilohkareet. Tiehöylän terä säädetään sivulle siten, että lumivalli leikkaantuu noin 1,5 m:n levyisesti ja noin cm:n paksuisesti yhdellä ajokerralla. Edellä mainittua paksumman lumivallin madaltaminen edellyttää toisen ajokerran samalla tieosuudella. Tiehöylän kuljettaja säätää ajaessaan terän asentoa siten, että esteinä olevat puut, pensaat, liikennemerkit yms. säilyvät ehjinä Työvälineet: Wille 845 työstökone, johon on kiinnitetty noin 2 m 3 :n kauha. Työaika: Työ tehdään päivällä. Työaikaan ei olennaisesti vaikuta vuorokauden aika. Työn tekeminen: Kasaa lumen ajoväylän kummaltakin puolelta puskemalla lumen kasaan. Täyttää kauhan lumella ja kantaa sen työstökoneella lumen läjittämiskohtaan. Kantomatka vaikuttaa merkittävästi työaikaan. Tutkimus tehtiin asuntokaduilla, joissa katupohjan leveys ennen lumen poistamista oli n. 3,8 m. Lumen poistamisen jälkeen kadun pohjan leveys oli 5 5,5 m. Lumivallin korkeus tien reunoilla vaihteli cm:n välillä Työn kuvaus on muuten samanlainen kuin kohdassa 2302, mutta työstökoneena oli Caterpillar 428. Kauha oli myös saman kokoinen kuin työkoneessa Wille. stp03osaurakkab.doc

17 19 Katupuhtaanapitotyöt Osaurakan kiinteä osa Tiehöylän kuljettaja Traktorin kuljettaja Taso II Taso IV Työnro Työtehtävä Työntekijöitä Työaika minuuttia 2301 Lumivallin Tiehöylä/traktori 2 2,17/100 m madaltaminen 2302 Lumivallin leikkaus Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,78/katumetri 2303 ajoväylän leventämiseksi kantomatka 30 m Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,83/katumetri 2304 kadun kummaltakin puolelta kantomatka 60 m Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 0,91/katumetri kantomatka 90 m 2305 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,04/katumetri kantomatka 120 m 2306 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,12/katumetri kantomatka 140 m 2307 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,22/katumetri kantomatka 170 m 2308 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,35/katumetri kantomatka 200 m 2309 Wille n. 2 m 3 :n kauha, 1 1,54/katumetri kantomatka 250 m 2310 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,35/katumetri kauha, kantomatka 30m 2311 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,49/katumetri kauha, kantomatka 60 m 2312 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,58/katumetri kauha, kantomatka 90 m 2313 Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,75/katumetri kauha, kantomatka 120 m 2314 Lumivallin leikkaus Caterpillar n. 2 m 3 :n 1 0,81/katumetri ajoväylän leventämiseksi kauha, kantomatka 140 m 2315 Caterpillar ,94/katumetri n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 170 m 2316 Caterpillar n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 200 m 1 1,10/katumetri stp03osaurakkab.doc

18 Katupuhtaanapitotyöt 20 Työnro Työtehtävä Työntekijöitä Työaika minuuttia 2317 Lumivallin leikkaus ajoväylän leventämiseksi Caterpillar n. 2 m 3 :n kauha, kantomatka 250 m 1 1,33/katumetri B.4 Lumen auraus kuorma-autolla Työvälineet: Kuorma-auto/alueaura-yhdistelmä. Työmenetelmä: Kuorma-auto/alueaura-yhdistelmä ajaa ensimmäisen aurauskerran siten, että tien/kadun keskiviiva tai kevyen liikenteen väylä puhdistuu irtolumesta. Alueaura poistaa noin 2,7 m:n leveydeltä lumen yhdellä ajokerralla. Edestakaisia ajokertoja suoritetaan niin monta, että irtolumi on poistettu tieltä/kadulta. Katujen risteyksiin ei saa jättää aurausvallia. Hinnoittelu ei koske aurausta valtamaantiellä Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aika sisältää kadun ja risteyksien lumen poistamisen. Tutkimuksen aikana lunta poisti kaksi peräkkäin ajavaa yhdistelmää. Aika sisältää yhden ajoneuvon työstämät kilometrit Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aikaan on lisättävä risteyksien ja pysäköintipaikkojen lumen poistamisen aiheuttama aika päättyvillä asuntokaduilla. Lumen paksuus enintään 10 cm Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuljettaja ajaa aurattavaa katua niin monta kertaa, että saavutetaan haluttu laatutaso. Työstön aikana alusterä ja usein myös edessä oleva aura poistaa lunta ja lumipolannetta. Aikaan on lisättävä risteyksien ja pysäköintipaikkojen lumen poista- stp03osaurakkab.doc

19 21 Katupuhtaanapitotyöt misen aiheuttama aika päättyvillä asuntokaduilla. Lumen paksuus yli 10 cm Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuoma-auto puhdistaa päättyvän asuntokadun risteyksen kahdella kolmella edestakaisella aurausliikkeellä siirtämällä lumen pois ajoväylältä Työvälineet: Kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori. Työmenetelmä: Kuoma-auto puhdistaa päättyvän asuntokadun useamman auton pysäköintipaikan kahdella neljällä edestakaisella aurausliikkeellä siirtämällä lumen pois pysäköintipaikalta. Jos asuntokadulla on useampia erillisiä samanarvoisia pysäköintipaikkoja, niin aika kertaantuu niiden lukumäärän mukaan Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu ajaa edellä auraten kadun keskeltä lunta ja lumipolannetta. Seuraavana tulee kuorma-auto, joka auraa seuraavan lähinnä kadun reunaa olevan kaistan, bussipysäkit ja risteykset. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee pysäkit, risteykset, jalkakäytävien liittymät jne. Kuorma-auto voi saada tiekarhun perässä yhdellä edestakaisella ajolla kadun haluttuun laatutasoon tai se voi joutua ajamaan saman kadun useamman kerran edestakaisin. Aika sisältää kuorma-autoon työn aikana kertyneet kilometrimittarin lukemat. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu ajaa edellä auraten kadun keskeltä lunta ja lumipolannetta. Seuraavana tulee kuorma-auto, joka auraa seuraavan lähinnä kadun reunaa olevan kaistan. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee pysäkit, risteykset, jalkakäytävien liittymät jne. Kuorma-auto voi saada tiekarhun perässä yhdellä edestakaisella ajolla kadun haluttuun laatutasoon tai se voi joutua ajamaan saman kadun useamman kerran edestakaisin. Työaikaa soveltaessa on lisättävä risteyksien ja bussipysäkkien työstä aiheutuva työaika. Aika sisältää kuorma-autoon työn aikana kertyneet kilometrimittarin stp03osaurakkab.doc

20 Katupuhtaanapitotyöt 22 lukemat. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu tai kuorma-auto auraa katua auratessaan risteyksistä lumen ja lumipolanteen. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee työn. Aika sisältää kuorma-auton työnä tehdyn risteyksen. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä Työvälineet: Tiekarhu, kuorma-auto, johon on kiinnitetty aura ja alusterä, traktori, jossa on puskulevy tai kauha. Työmenetelmä: Tiekarhu tai kuorma-auto auraa katua auratessaan bussipysäkiltä lumen ja lumipolanteen. Perässä tulee traktori, joka viimeistelee työn. Aika sisältää kuorma-auton työnä tehdyn bussipysäkin. Työryhmän aika on kolme kertaa kuorma-auton hankkima minuutti määrä. Osaurakan kiinteä osa Kuorma-auton kuljettaja Taso III Työnro Työtehtävä Lumen auraus 2401 Yhtäjaksoinen aurauspituus yli 0,5 km 2402 Yhtäjaksoinen aurauspituus enint. 0,5 km 2403 Ruutukaava auraaminen 2404 Asuntokatu lunta alle 10 cm 2405 Asuntokatu lunta yli 10 cm 2406 Asuntokadun risteys 2407 Päättyvän kadun pysäköintipaikka Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Kuorma-auto + alusterä + aura Vuorokauden aika yö/päivä yö/päivä yöaika yö/päivä yö/päivä yö/päivä yö/päivä Työaika minuuttia 3,19 km 4,58 km 5,44 km 6,53 km 9,58 km 1,35/risteys 2,30/kohde stp03osaurakkab.doc

KT Yleiskirjeen 3/2010 liite 3 LIITE 1 PERUSTUNTIPALKAT JA NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT

KT Yleiskirjeen 3/2010 liite 3 LIITE 1 PERUSTUNTIPALKAT JA NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1 (7) LIITE 1 PERUSTUNTIPALKAT JA NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT Perustuntipalkat 1.2.2010 lukien Palkkaryhmä /tunti I A 11,36 13,13 I B 10,09 12,09 I C 9,37 10,79 II A 8,99 9,93 II B 8,84 9,52 III 8,65

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Metsäteiden talvikunnossapito

Metsäteiden talvikunnossapito Metsäteiden talvikunnossapito Kalvosarja pohjautuu Tuomas Villmanin Mikkelin ammattikorkeakoulussa keväällä 2007 tekemään opinnäytetyöhön. Yhteyshenkilö: Antti Korpilahti Valokuvat: Tuomas Villman Piirrokset:

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKAUS, PALKKAMUODOT JA KESKITUNTIANSION LASKEMINEN

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKAUS, PALKKAMUODOT JA KESKITUNTIANSION LASKEMINEN 1 YLEISKIRJEEN 22/2002 LIITE KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 19 PALKKAUS, PALKKAMUODOT JA KESKITUNTIANSION LASKEMINEN 1 Palkkauksen yleismääräykset 1.1 Yleismääräysten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet

2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä. 3. Talvikunnossapito jalkakäytävillä. 4. Ei talvikunnossapidettävät kohteet LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kadut ja Ympäristö 13.11.2013 KATUJEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS, TALVIKUNNOSSAPITO Sisältö 1. Talvikunnossapito ajoradoilla 2. Talvikunnossapito kevyen liikenteen väylillä

Lisätiedot

MOOTTORI~TIjEIIÖYL,X TIEKARHU TIEKONE A.B. HELSINKI, FABIANINKATU 6 O.Y. PUH. 22934

MOOTTORI~TIjEIIÖYL,X TIEKARHU TIEKONE A.B. HELSINKI, FABIANINKATU 6 O.Y. PUH. 22934 MOOTTORI~TIjEIIÖYL,X TIEKARHU O.Y. TIEKONE A.B. HELSINKI, FABIANINKATU 6 PUH. 22934 Maanteittemme lisääntynyt automobiililiikenne on tehnyt kaikille ilmeiseksi, että vanha tapa pitää tietä kunnossa ajamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ. Hakkarin alueen reitit

LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ. Hakkarin alueen reitit LIITE 2 KUNNOSSAPITO-OHJE JA LATUJEN LAATUKRITEERISTÖ Hakkarin alueen reitit Tasaisen pohjan leveys 4,0 5 m. Urheilukentän reunoilla ylläpidetään hiihtohalstereita (2 kpl) Pohjan epätasaisuus 5 cm Radat

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Kiuruveden kaupunki Tekninen palvelukeskus 9.10.2013 TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPITOTÖISTÄ Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia koneellisista talvikunnossapitotöistä seuraavasti: 1. KATUJEN JA VÄYLIEN

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

HESE. -puskulevystä tiehöylään

HESE. -puskulevystä tiehöylään HESE -puskulevystä tiehöylään Hese-työkone on teiden ja piha-alueiden kunnossapitoon tarkoitettu yleistyökone. Monipuolisuudessaan Hese on täysin ylivoimainen, samalla koneella tehdään kaikki teiden sekä

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet. Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20

Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet. Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20 Perässäkäveltävään Power-Unit 60 kiinnitettävät lisälaitteet Maredo: PuT 20 -pystyleikkuri Maredo Power-Unit 60 + pystyleikkuri PuT 20 PuT 20 pystyleikkurissa on vakiona 0,8 cm paksu kovametalli pystyleikkuuterä.

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen.

Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jäteratkaisut yrityksille Syksy 2010 Sortit vie noutosäkeillä rakennus- ja pihajätteen edullisesti kierrätykseen. Jätteestä kierrätetään Miten Sortit toimii Sortit tarjoaa joustavan, edullisen ja kiinteähintaisen

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2018

VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2018 VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2018 Hinnat on ilmoitettava verottomina. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous Tarjoukset pyydetään jättämään 8.11.2017 klo 15.00

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS 1/7 MYLLYPURON, PUOTINHARJUN JA ROIHUPELLON ALUEIDEN LUMILOGISTIIKKA Lumenvastaanottopaikat Helsingissä on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista seitsemän sijaitsee maalla (Herttoniemi, Kyläsaari,

Lisätiedot

Aurauksen käynnistysrajat:

Aurauksen käynnistysrajat: TYÖOHJEET AURAUS- JA HIEKOITUSURAKOITSIJALLE Urakoitsija vastaa alueellaan niistä velvoitteista, joita Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (22.12.2009/1575) asettaa talvikunnossapidon

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016

14.11.2013. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi 1.1.2014 31.12.2014 + mahdollinen optio 1.1.2015 31.12.2016 Tekninen toimi 14.11.2013 ULKOALUEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää seuraavien ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluista: Tori, Linja-autoasema,

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Uudentyyppinen sorateiden peruskunnostusmenetelmä asfaltin ja muiden kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tienrakenteessa. Uudessa toimintatavassa

Uudentyyppinen sorateiden peruskunnostusmenetelmä asfaltin ja muiden kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tienrakenteessa. Uudessa toimintatavassa Pasi Tirkkonen Uudentyyppinen sorateiden peruskunnostusmenetelmä asfaltin ja muiden kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tienrakenteessa. Uudessa toimintatavassa hyödynnetään tienrungossa olevaa kiviainesta

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

40 VUOTTA PAIKALLISTA KIINTEISTÖNHUOLTOA

40 VUOTTA PAIKALLISTA KIINTEISTÖNHUOLTOA Pihahuolto Haapaniemi Oy 40 VUOTTA PAIKALLISTA KIINTEISTÖNHUOLTOA ASIAKASPALVELUSTA MEIDÄT TUNNETAAN Vuonna 1976 perustettu Pihahuolto Haapaniemi Oy tunnetaan laadukkaasta ja ripeästä palvelusta kiinteistöhuollon

Lisätiedot

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ Ympyröi oikea vaihtoehto. Normaali ilmanpaine on a) 1013 kpa b) 1013 mbar c) 1 Pa Kappaleen liike on tasaista, jos a) kappaleen paikka pysyy samana b) kappaleen nopeus pysyy samana

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Suojatie päättyy nurmikolle

Suojatie päättyy nurmikolle 1 Hei, edustan Hornhattulan asukasyhdistystä ja lähestyn aiheella joka liittyy Hornhattulan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupunginvaltuutettu Jere Riikonen on ollut yhteistyössä asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Luonnollinen valinta. Lisää Bendersistä www.benders.fi

Luonnollinen valinta. Lisää Bendersistä www.benders.fi benders INFRA Luonnollinen valinta Lisää Bendersistä www.benders.fi spikma REUNAKIVET TYYPIT a-f 2 BENDER SPIKMA REUNAKIVET TYYPIT a-f spikma REUNAKIVI. Euroopan suurin valikoima naulattavia reunakiviä,

Lisätiedot

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III

AURAUS AJORADOILLA III. Taulukko 2. Töiden ajoittaminen III AURAUS AJORADOLLA Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kadulla tai tiellä

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma. Visio 2020. Tilander Golf Design Oy, 2008

Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma. Visio 2020. Tilander Golf Design Oy, 2008 Nurmijärven golfkentän korjaussuunnitelma Visio 2020 Tilander Golf Design Oy, 2008 Seuraavilla sivuilla on esitetty järjestyksessä kaikki Nurmijärven Golfkeskuksen reiät ja niille tehtävät korjaus-/muutosehdotukset.

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET Yleiskorotus

INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET Yleiskorotus 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2015 s. 1 2. Asfalttialan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2015 s. 2 3. Toimihenkilöiden palkankorotukset

Lisätiedot

Hinnat on ilmoitettava verottomina Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous

Hinnat on ilmoitettava verottomina Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous Tekninen toimi VUOSITARJOUKSET KONEKALUSTO VUODELLE 2013 Hinnat on ilmoitettava verottomina Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjous Tarjoukset on oltava Nivalan kaupungin

Lisätiedot

- Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä

- Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä Turvallinen käyttö - Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä Torjunta-aineiden kuljetus Vaaralliseksi

Lisätiedot

merkintävärillä. 1. Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta

merkintävärillä. 1. Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta 1. Mittaa ja merkitse terassisi arvioitu koko ja sijainti linjalangalla tai suihkuta merkintävärillä. 2. Merkitse terassin korkeus talon etuseinään liitunarulla. 3. Poista kaikki kasvualusta ja korvaa

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan koe 1.6.2010 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Koeaika on 2 tuntia (klo 12.00 14.00). Kokeesta saa poistua aikaisintaan

Lisätiedot

NCC Roads Oy. Asfalttihuolto AH Oy

NCC Roads Oy. Asfalttihuolto AH Oy 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL 2014-014550 / Pohjoisen alueen suuret jyräasfalttityöt 2015 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6

Lisätiedot